FI126366B - Recovery boiler liquor guns processing device, and a method of Soda recovery in the recovery boiler - Google Patents

Recovery boiler liquor guns processing device, and a method of Soda recovery in the recovery boiler Download PDF

Info

Publication number
FI126366B
FI126366B FI20086215A FI20086215A FI126366B FI 126366 B FI126366 B FI 126366B FI 20086215 A FI20086215 A FI 20086215A FI 20086215 A FI20086215 A FI 20086215A FI 126366 B FI126366 B FI 126366B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
liquor
processing unit
gun
black liquor
characterized
Prior art date
Application number
FI20086215A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20086215A0 (en )
FI20086215A (en )
Inventor
Heikki Sainio
Ari Saarela
Original Assignee
Valmet Technologies Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21CPRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
  • D21C11/00Regeneration of pulp liquors or effluent waste waters
  • D21C11/12Combustion of pulp liquors

Description

SOODAKATTILALAITOKSEN LIPEÄRUISKUJEN KÄSITTELYLAITE, SOODAKATTILALAITOS SEKÄ MENETELMÄ SOODAKATTILASSA Recovery boiler the liquor gun TREATMENT DEVICE AND METHOD Soda recovery of the recovery boiler

Keksinnön kohde object of the invention

Keksinnön kohteena on soodakattilalaitoksen lipeäruiskujen käsittelylaite. The invention relates to a soda recovery boiler liquor guns processing device. Lisäksi keksintö kohdistuu soodakattilalaitokseen sekä menetelmään soodakattilassa. In addition, the invention relates to a recovery boiler plant as well as a method for the recovery boiler.

Keksinnön taustaa background of the invention

Sellunvalmistuksessa syntynyttä jätelipeää eli ns. the resulting waste liquor from pulp production, known. mustalipeää poltetaan soodakattilassa toisaalta sen sisältämän energian talteen ottamiseksi ja toisaalta sen sisältämien kemikaalien talteen ottamiseksi ja palauttamiseksi uudelleen kiertoon. Black liquor is incinerated in the recovery boiler on the other hand in order to take the energy contained in the harvested and on the other hand in order to recover chemicals contained therein and returning back to circulation.

Mustalipeä syötetään kattilaan ns. The so-called black liquor is fed into the boiler. lipeäruiskualueella, joka käsittää useita lipeäruiskuja, joilla paineistettu mustalipeä saatetaan kattilan sisälle. lipeäruiskualueella, which comprises a plurality of liquor sprayers which pressurized black liquor is brought inside the boiler. Lipeäruiskujen käyttämistä ja huoltamista varten on tyypillisessä laitoksessa kulkutaso (ns. pää hoitotaso). using or servicing for liquor guns is a typical plant access level (the so-called. head care level). Päähoitotasolla liikkuminen muuttuu riskialttiiksi, jos kattila joutuu jostain syystä ylipaineen puolelle. Päähoitotasolla movement becomes risky if the boiler for some reason will have a positive pressure side. Esimerkiksi jos kattila on tukkeutumassa, saattaa päähoitotasolla kulkeva tai ruiskualueella työskentelevä ihminen joutua kipinäsuihkuun. For example, if the boiler is clogged, it may päähoitotasolla running or working ruiskualueella person may need to spark the shower. Sama saattaa tapahtua esimerkiksi savukaasupuhaltimien pysähtyessä tahattomasti tai lukituksen seurauksena. The same may happen, for example, flue gas blowers stopped unintentionally or as a result of the lock. Kattilan kuorman muutokset tehdään manuaalisesti, jolloin joudutaan operoimaan ruiskujen läheisyydessä. changes in the boiler load is done manually, in which case it is necessary to operate in the vicinity of syringes. Ehkä eräs suuri haitta on se, että operaattorit joutuvat vaaratilanteisiin vaihtaessaan lipeäruiskuja. Perhaps one great disadvantage is that the operators are forced to dangerous situations when changing liquor sprayers. Lipeäsuuttimia käsiteltäessä (esim. vaihtotilanne, suuttimen kiinnityksen aukeaminen, ruiskun tukoksen avaustilanne) operaattori joutuu suoraan kosketukseen kuuman (125 - 150 °C) mustalipeän kanssa. Lipeäsuuttimia handling (. For example, a change situation, opening of a nozzle attachment, opening the syringe jam situation) the operator comes into direct contact with a hot (125 - 150 ° C) with the black liquor.

Eräs kattilaan kiinnitetty lipeäruisku on esitetty julkaisussa US-2005/0263108-A1. A black liquor gun attached to the boiler is disclosed in US-2005/0263108-A1. Lipeäruiskua voidaan mekaanisesti siirtää kattilan sisään ja ulos kattilasta. Liquor gun can be mechanically moved in and out of the boiler from the boiler.

Lipeäruiskualue on työturvallisuuden näkökulmasta soodakattilan tapa-turmaherkimpiä alueita. Lipeäruiskualue is the point of view of safety of the recovery boiler turmaherkimpiä-way areas. Turvallisuutta on perinteisesti pyritty parantamaan erilaisin ergonomisin ja mekaanisin ratkaisuin, jotka huomioivat ihmisen toiminnan ko. Safety has been traditionally attempted to improve with different ergonomic and mechanical solutions, which take into account the human activities in question. alueella. within the precincts of.

Keksinnön lyhyt yhteenveto Summary of the Invention

Nyt on keksitty ratkaisu, joka mahdollistaa operaattoreiden lipeäruisku-alueella tarvittavan työmäärän vähentämisen. We have now found a solution that allows operators to black liquor gun area of ​​the workload reduction needed. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi keksinnön mukaiselle käsittelylaitteelle on pääasiassa tunnusomaista se, mikä on esitetty itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1. Keksinnön mukaiselle soodakattilalaitokselle on puolestaan pääasiassa tunnusomaista se, mikä on esitetty itsenäisessä patenttivaatimuksessa 8. Keksinnön mukaiselle menetelmälle on pääasiassa tunnusomaista se, mikä on esitetty itsenäisessä patenttivaatimuksessa 12. Muissa epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa on esitetty eräitä keksinnön edullisia suoritusmuotoja. To attain this purpose processing device according to the invention is mainly characterized by what is stated in the independent claim 1. The recovery boiler plant according to the invention is mainly characterized by what is presented in the independent claim 8. In the invention, the method according to the is mainly characterized by what is stated in the independent claim 12. The other, the dependent claims present some preferred embodiments of the invention are shown.

Ratkaisun perusajatuksena on muodostaa soodakattilalaitoksen li-peäruiskujen käsittelylaite siten, että käsittelylaite käsittää siirtoelimet lipeäruiskun pään ja siinä olevan suuttimen siirtämiseksi kattilan tuli-pesään ja tulipesästä pois. The basic idea of ​​this solution is to provide a recovery boiler li-peäruiskujen processing unit so that the processing device comprises a transfer means for transferring the black liquor gun and the end of the nozzle in the boiler, the furnace and from the furnace off.

Eräässä suoritusmuodossa käsittelylaite on sovitettu käsittelemään ainakin kahta lipeäruiskua ja käsittelylaite käsittää liikutusvälineet käsittelylaitteen liikuttamiseksi ensimmäiseltä lipeäruiskulta toiselle lipeäruis-kulle. In one embodiment, the processing unit is adapted to handle at least two liquor gun and the processing device comprises a moving means for moving the handling device from the first black liquor gun to the other motifs to-lipeäruis.

Eräässä suoritusmuodossa käsittelylaite on sovitettu määrittämään käsittelylaitteen sijainti ympäristöä tunnustelemalla. In one embodiment, the processing unit is adapted to determine the location of the handling device by sensing the environment.

Eräässä suoritusmuodossa käsittelylaite on sovitettu tekemään ainakin yhtä seuraavista asioista: lipeän polton aloitukseen ja lopetukseen liittyvät operaattorin tehtävien tekeminen (kuten esimerkiksi lipeäruiskun tulipesään vienti ja ulosotto) lipeäruiskuaukon rassaaminen suutinalueen puhdistaminen ruiskun asennon trimmaaminen lipeäruiskun irrottaminen lipeäruiskun puhaltaminen puhtaaksi esimerkiksi puhalluskaivoon lipeäruiskun peseminen lipeäruiskun vaihtaminen suuttimen vaihtaminen näytteen ottaminen mustalipeästä In one embodiment, the processing unit is adapted to make at least one of the following: the liquor combustion initiation and conclusion of operator tasks related to the killing (such as a liquor gun to the furnace export and extraction) lipeäruiskuaukon unclogging the purification nozzle area of ​​the syringe position of trimming the black liquor gun Removing the clean liquor gun blowing, for example, blowing into the well black liquor washing with replacement liquor gun replacement of the nozzle of the sample Taking the black liquor

Eräässä sovelluksessa on myös seuraavat valvontatoiminnot automatisoitu: valvominen että lipeäruisku on turvallisesti paikallaan ja tuli-pesässä lipeäruiskutuksen aikana lipeän ruiskutuksen katkaiseminen kyseiselle ruiskulle jos ruisku-telineen rajakytkimen arvo "ruisku tulipesässä" poistuu putkiston vuotovalvonta painevaihteluiden perusteella In one embodiment, the following control is also automated functions: monitoring that the liquor gun is safely in place and the furnace during liquor spraying lipeäruiskutuksen off the syringe when the syringe to the stand-limit switch value "syringe furnace" exit piping leakage monitoring pressure fluctuations on the basis of

Eräässä suoritusmuodossa käsittelylaite käsittää konenäkövälineet ja konenäön avulla määritetään ainakin jotain seuraavista: lipeäruiskun muodostaman suihkun muoto pisarakoko lipeäruiskun rassaustarve lipeäruiskun vaihtotarve In one embodiment, the processing device comprises a computer vision and machine vision equipment for determining at least one of the following: the shape of the spray formed by the liquor gun droplet size of the black liquor gun need to change the liquor gun rassaustarve

Eräässä suoritusmuodossa lipeäruiskujen liittämiseen käytettävät venttiilit on automatisoitu. In one embodiment, the valves used for connecting liquor guns is in the form of automated.

Eräässä suoritusmuodossa soodakattilalaitos käsittää - luukun jolla lipeäruiskuaukko voidaan sulkea, - siirtoelimet luukun liikuttamiseksi. In one embodiment, the Soda recovery comprising: - a door which can be closed lipeäruiskuaukko, - transfer means for moving the door.

Eräässä suoritusmuodossa lipeäruiskut asetetaan telineisiin siten, että ne ovat ulosvedettävissä. In one embodiment, the black liquor guns are cradled so as to be extractable. Mustalipeän ruiskutukseen liittyvät venttiilit automatisoidaan siten, että lipeän ruiskutus voidaan aloittaa hajautetun ohjausjärjestelmän (DCS:n) kautta sekvenssiohjatusti esimerkiksi li-peäruisku kerrallaan. associated with the injection valves of the black liquor are automated in such a way that the liquor spraying can be started a distributed control system via (DCS's) sekvenssiohjatusti for example, Li-peäruisku time.

Eräässä sovelluksessa rakenne koostuu yhdestä tai useammasta robotista, joka tekee erilaisia toimenpiteitä päähoitotasolla, lähinnä mustali-peäruiskujen alueella. In one embodiment, the structure consists of one or more of the robot, which makes a variety of measures päähoitotasolla, mainly bla-peäruiskujen area. Robotti on kytketty laitoksen muuhun ohjausjärjestelmään, kuten esimerkiksi hajautettuun ohjausjärjestelmään. The robot is connected to the rest of the plant control system, such as, for example, the distributed control system. Sopi-vimmin robotti kiertää tulipesää ohjauskiskoa tai vastaavaa pitkin. Suitable-most notable robot to rotate the furnace guide rail or the like along. Eräässä suoritusmuodossa toimilaitteen käsittävä käsittelylaite on liikkuva 6-akselinen robottiyksikkö. comprising one embodiment, the processing device of the actuator is a moving 6-axis robot unit.

Eräässä suoritusmuodossa lipeäruiskujen työskentelyalue on erotettu muusta alueesta verholla tai kevyellä sermillä. In one embodiment, the working area of ​​liquor guns is separated from the rest of the area by a curtain or a light screen off.

Nyt esitetyn ratkaisun eri suoritusmuodot erikseen ja eritavoin yhdistettyinä tarjoavat erilaisia etuja. Now, the solution shown in the various embodiments are separately and differently combined offer a variety of advantages. Seuraavana on joitain etuja, joita voi yksittäisessä sovelluksessa olla yksi tai useampi riippuen sen toteutuksesta. The following are some of the benefits that can be a single application, one or more, depending on its implementation. - käyttöturvallisuus parantuu - ihmisen tehtäväksi jäävät toiminnot minimoituvat - työaika ruiskujen läheisyydessä vähenee oleellisesti. - the safety is improved - the human task functions are minimized - the working time is reduced substantially in the vicinity of the syringes. Jäljellejäävät pakolliset käynnit tapahtuvat turvallisemmin kuin nykyisin. The remaining mandatory visits take place more safely than at present. - henkilövahinkojen riski pienenee - mustalipeäruiskuilla toiminnot tapahtuvat ohjatusti aina samalla tavalla - käyttövirheen mahdollisuus pienenee - käytettävyys paranee - The risk of injuries is reduced - mustalipeäruiskuilla operations take place in the same way in a controlled manner - the possibility of user error is reduced - improved usability

Piirustusten kuvaus BRIEF dESCRIPTION OF DRAWINGS

Ratkaisua selostetaan seuraavassa tarkemmin viittaamalla oheisiin periaatteellisiin kuviin, joissa kuva 1 esittää periaatteellisesti erästä soodakattilalaitosta kuva 2 esittää erästä eräs yksityiskohtaa lipeäruiskualueesta kuva 3 esittää erästä toista käsittely-yksikön suoritusmuotoa The solution will be described in more detail with reference to the accompanying schematic drawings, in which Figure 1 illustrates the principle of soodakattilalaitosta Figure 2 shows a detail of the lipeäruiskualueesta Figure 3 shows another embodiment of the processing unit

Piirustuksissa on esitetty selvyyden vuoksi vain ratkaisun ymmärtämisen kannalta tarpeelliset yksityiskohdat. In the drawings are shown for clarity of understanding only the details necessary for the solution. Ratkaisun ymmärtämisen kannalta tarpeettomat, mutta ammattimiehelle selvät rakenteet ja yksityiskohdat on jätetty kuvista pois ratkaisun ominaispiirteiden korostamiseksi. understanding of the solution of unnecessary, but clear to one skilled in the structures and details have been omitted from the drawings to emphasize the characteristics of the solution.

Keksinnön yksityiskohtainen kuvaus Detailed Description of the Invention

Kuvassa 1 on esitetty periaatteellisesti eräs soodakattilalaitos. Figure 1 shows schematically one Soda recovery. Laitos käsittää tulipesän 1, jonne poltettava mustalipeä syötetään lipeäruis-kuilla 2. Kuvasta voidaan nähdä, että lipeäruiskualue 3 on laitoksen alaosassa. The plant comprises a furnace 1, where the black liquor is burned is fed lipeäruis-moons 2. It can be seen that the lipeäruiskualue 3 is at the bottom of the plant. Lipeäruiskualueella 3 on lipeäruiskujen 2 käyttämistä ja huoltamista varten tyypillisesti ns. Lipeäruiskualueella 3 has two operating or servicing for liquor guns are typically known. päähoitotaso. päähoitotaso. Lipeäruiskualueen 3 alapuolella on sularännialue 4. Lipeäruiskualueen 3 yläpuolella on esimerkissä puolestaan ilmansyöttötasoja 5. Ilmasyöttötasojen 5 lukumäärä ja sijainti voi vaihdella sovelluksesta riippuen. 3 is below Lipeäruiskualueen spout area 3 above in Example 4. Lipeäruiskualueen is, in turn, air supply levels May 5 Number of air supply levels and may be varied depending upon the application. Kuvan eri osat eivät ole keskenään oikeissa mittasuhteissa, sillä kuvan tarkoitus on esittää se, missä kohdassa ratkaisun kohteena oleva lipeäruiskualue 3 sijaitsee. The different parts are not in the correct proportions, because the image is to submit it, for which a solution where in the lipeäruiskualue 3 is located.

Kuvassa 2 on esitetty eräs yksityiskohta lipeäruiskualueesta 3. Kuvasta nähdään lipeäruiskun 2 sijoittuminen kattilan seinän 6 läheisyyteen. Figure 2 shows a detail of lipeäruiskualueesta 3. The figure shows the liquor gun 2 into 6 in the vicinity of the boiler wall. Lipeäruiskun 2 ulostulopäässä on suutin 7, josta mustalipeä syötetään ulos lipeäruiskusta. The output from the liquor gun 2 comprises a nozzle 7, from which the black liquor is fed out of the liquor gun. Kuvassa lipeäruiskun 2 pää ja siihen kiinnitetty suutin on 7 sisäasennossa sijoittuen tulipesän 1 sisälle, eli lipeäruisku on käyttöasennossa. Figure 2 shows the head of the liquor gun and attached to the nozzle 7 is placed in the inner position inside the furnace 1, a black liquor gun is in working position. Kattilan seinään 6 on muodostettu lipeäruiskun 2 tulipesään 1 sijoittamista varten lipeäruiskuaukko 8. Lipeäruiskuaukko 8 on edullisesti suljettavissa luukulla 9 silloin, kun lipeäruiskun 2 pää ja siihen kiinnitetty suutin 7 on ulkoasennossa (huoltoasennossa) eli poissa tuli pesästä 1. The boiler wall 6 is formed by the liquor gun to the furnace 2 for the placement of one lipeäruiskuaukko 8. Lipeäruiskuaukko 8 is preferably closed by a hatch 9 when the head of the liquor gun 2 and the nozzle 7 is fixed to the outside position (maintenance position) or away from the furnace 1.

Kuvan 2 mukaisessa suoritusmuodossa lipeäruiskut 2 on asetettu telineisiin 10 siten, että lipeäruiskut ovat liikuteltavissa liikkuvien telineiden avulla. In the embodiment of figure 2 the liquor gun 2 is set to the racks 10 so that the black liquor guns are movable by means of movable racks. Tällöin lipeäruiskujen 2 päät kuten myös lipeäruiskujen suuttimet 7 ovat ulosvedettävissä. In this case, the ends of liquor guns 2, as well as the nozzles 7 of the liquor guns extractable. Telinettä 10 liikutetaan toimilaitteella 11, kuten esimerkiksi moottorilla, sylinterillä tai robotilla (robotti on esitetty kuvassa 3). The holder 10 moved with an actuator 11, such as a motor, a cylinder or a robot (a robot is shown in Figure 3). Esimerkissä teline 10 ja toimilaite 11 muodostavat li-peäruiskun 2 käsittelylaitteen ja toimilaite 11 toimii siirtoelimenä. In the example, the frame 10 and the actuator 11 form peäruiskun 2-yl processing device, and the actuator 11 operates the transfer member. Myös lipeäruiskuaukon 8 luukkua 9 liikutetaan toimilaitteella 12, kuten esimerkiksi moottorilla, sylinterillä tai robotilla (robotti on esitetty kuvassa 3). Also, the door 8 lipeäruiskuaukon 9 is moved with an actuator 12, such as a motor, a cylinder or a robot (a robot is shown in Figure 3).

Mustalipeän ruiskutukseen liittyvät venttiilit 13 on automatisoitu. related to the black liquor injection valves 13 is automated. Edullisesti venttiilit 13 on automatisoitu siten, että lipeän ruiskutus voidaan aloittaa hajautetun ohjausjärjestelmän (Distributed Control System, DCS) CU kautta sekvenssiohjatusti esimerkiksi lipeäruisku 2 kerrallaan. Preferably, the valves 13 are automated in such a way that the liquor spraying can be started (Distributed Control System DCS), a distributed control system via the CU sekvenssiohjatusti for example, black liquor gun 2 at a time.

Lipeäruiskujen 2 toimilaitteella 11 liikuttaminen ja venttiilien 13 automa-tisoituohjaus mahdollistavat erilaisia toimintoja. Liquor guns 2 moving the actuator 11 and valve 13 automat-tisoituohjaus enable various functions. Esimerkiksi otettaessa lipeäruisku 2 pois tulipesästä 1, joko huollon, kuorman vähennyksen tai muun syyn takia, tapahtuu seuraavaa: sekvenssiohjatusti mustalipeän syöttö suljetaan ja suutin 7 puhalletaan höyryllä puhtaaksi, varmistetaan paineettomuus, suutin vedetään toimilaitteella ulkoasentoon ja ruiskuaukon 8 luukku 9 suljetaan toimilaitteella 12. Tämän jälkeen lipeäruisku 2 on suhteellisen turvallisesti operoitavassa tilassa. For example, when taking black liquor gun 2 out of the furnace 1, either maintenance, load reduction, or for any other reason as a result, the following occurs: sekvenssiohjatusti black liquor feeding is closed and the nozzle 7 is blown with steam clean, to ensure paineettomuus, the nozzle is withdrawn actuator outward position and ruiskuaukon 8 of the door 9 closed by the actuator 12. After this, A black liquor gun 2 is relatively safe to operate in the space.

Kuvan 2 mukaisessa sovelluksessa on seuraavat toiminnot edullisesti automatisoitu: lipeäruiskun tulipesään vienti ja ulosotto ruiskutuksen aloitus ja lopetus tarvittavine esitoimineen lipeäruiskun aseman valvonta, jotta voidaan varmistua siitä, että ruisku on turvallisesti paikallaan ja tulipesässä lipeäruiskutuksen aikana lipeän ruiskutuksen katkaiseminen jos ruiskutelineen rajakytki-men arvo "ruisku tulipesässä" poistuu putkiston vuotovalvonta painevaihteluiden perusteella ruiskujen asentojen trimmaus valvomosta käsin lipeäruiskuaukkojen rassaus putkiston ja lipeäruiskujen pesu In the embodiment according to Figure 2 has the following functions are preferably automated, control the position of the liquor gun to the furnace export and extraction injection start and end with the necessary Pilot Actions liquor gun in order to ensure that the syringe is securely in place and the furnace during lipeäruiskutuksen off the liquor spraying if ruiskutelineen limit switch-men value "syringe firebox "disappears from the pipeline leak monitoring on the basis of pressure variations syringes trimming positions from the control room lipeäruiskuaukkojen rassaus piping and liquor guns Cleaning

Ruiskutelineen 10 aseman tunnistamiseen on mahdollista käyttää erilaisia mekaanisia, sähköisiä ja/tai optisia kytkimiä ja ohjaimia (kuten esimerkiksi erilaisia rajakytkimiä). Ruiskutelineen 10 to identify the position, it is possible to use different mechanical, electrical and / or optical switches and controllers (such as, for example, different limit switches).

Kuvassa 3 on esitetty kattilan lipeäruiskujen 2 käsittelylaitteen eräs toinen suoritusmuoto. Figure 3 shows the boiler liquor guns 2 processing device of another embodiment. Tässä suoritusmuodossa käsittelylaite käsittää liikkuvan käsittely-yksikön 14, joka voi liikkua ajoradalla 15 ja käsittelylaitteen toimintaa ohjataan ohjausyksiköllä (jota ei ole esitetty kuvassa). In this embodiment, the processing device comprises a moving handling unit 14, which can move in lane 15 and the handling device is controlled by a control unit (not shown). Kuvassa ajoradan 15 muodostaa huoltotason lattiassa olevat ohjain-kiskot. Figure 15 provides a road in the service platform in the floor guide rails. Käsittely-yksikön 14 puolestaan muodostaa kelkka 16 ja käsitte-lyelin 17, joita kuvataan selityksessä tarkemmin myöhemmin. The processing unit 14, in turn, forms a tray 16 and käsitte-lyelin 17, which will be described in more detail later in the specification. Käsittely-yksikkö 14 voi kulkea ajorataa 15 pitkin vaakasuunnassa kattilan seinän 6 suuntaisesti. The processing unit 14 can pass through the road surface 15 along the horizontal direction parallel to the boiler wall 6.

Ajorata 15, jolla tässä tarkoitetaan käsittely-yksikön 14 kelkkaa 16 ohjaavaa rakennetta, voidaan toteuttaa myös usealla tavalla. Roadway 15, which here refers to the processing unit 14 of the carriage 16 the guiding structure can be implemented in several ways. Ajorata 15 voi olla esimerkiksi johde tai kisko, joka ohjaa ja kannattelee käsittely-yksikköä 14. On myös mahdollista toteuttaa liikkuva käsittely-yksikkö 14 ilman varsinaista rakenteellista ajorataa 15, jolloin käsittely-yksikkö voi kulkea esimerkiksi huoltotasolla olevalla ajoalueella. Roadway 15 may be, for example, a guide or a rail, which directs and supports the handling unit 14. It is also possible to implement a moving handling unit 14 without the actual structural roadway 15, wherein the processing unit can run, for example the service level of the driving area.

Eräässä sovelluksessa ajorata 15 on kiinnitetty kattilan seinään 6. Kytkemällä ohjainkisko kattilan seinään 6 pysyy ohjainkiskon ja lipeäruiskujen 2 keskinäinen asema oleellisesti vakiona riippumatta seinän lämpötilasta. In one embodiment, the roadway 15 is attached to the wall of the boiler 6. By coupling the guide rail of the boiler wall 6 remains the mutual position of the two guide rail and the liquor guns substantially constant regardless of the temperature of the wall. Kattilan seinän 6 dimensiot muuttuvat tyypillisesti lämpötilan vaihdellessa materiaalien lämpölaajenemisesta johtuen. The dimensions of the boiler wall 6 typically change with temperature variations due to thermal expansion of the materials. Käsittely-yksikkö 14 on sopivimmin sovitettu pääosin ohjainkiskon 15 alapuolelle, eli käsittely-yksikkö tavallaan roikkuu ohjainkiskosta. The processing unit 14 is preferably arranged primarily below the guide rail 15, a processing unit in a way of hanging guide rail. Edullisesti ohjainkisko 15 mahdollistaa mahdollisimman esteettömän liikkumisen ohjainkiskon alapuolisella alueella. Preferably, the guide rail 15 enables as unobstructed movement of the guide rail in the area beneath. Ohjainkisko 15 voi joissain suoritusmuodoissa sijaita myös käsittely-yksikön 14 alapuolella tai sivulla. The guide rail 15 can in some embodiments also be positioned below or to the side of the processing unit 14. Oh- jainkisko 15 on mahdollista sijoittaa myös muulla tavalla, mutta tällöin mahdollisen lämpölaajenemisen aiheuttama eri osien sijaintien vaihtelu täytyy huomioida muilla ratkaisuilla. 15 is a guide rail enabling be placed in any other way but in that case a possible variation in the locations of different parts caused by thermal expansion must be taken into account in other solutions.

Ajoradalla 15 liikkuva käsittely-yksikkö 14 käsittää aikaisemmin mainitut kelkan 16 ja käsittelyelimen 17. Käsittely-yksikkö 14 toimii tässä suoritusmuodossa myös siirtoelimenä. 15 of the moving roadway processing unit 14 comprises the previously mentioned carriage 16 and a handling element 17. The processing unit 14 operates in this embodiment, the transfer member. Käsittely-yksikkö 14 on yhteydessä ajorataan 15 käsittely-yksikön kelkan 16 välityksellä ja käsittely-yksikkö voi kulkea vaakatasossa kattilan seinän 6 suuntaisesti toimilaitteen, kuten esimerkiksi sähkömoottorin, avulla. The processing unit 14 is connected to the driving lane of the carriage 15 of the processing unit 16 through the processing unit may pass the horizontal plane parallel to the boiler wall 6 of the actuator, such as an electric motor. Esimerkin mukaisessa suoritusmuodossa kelkka 16 on sovitettu kulkemaan ajorataa 15 pitkin. In the exemplary embodiment, the tray 16 is adapted to travel along the roadway 15. Kelkka 16 ja/tai ajorata 15 käsittävät sopivat voimansiirtorakenteet ja liukurakenteet, joiden avulla kelkka 16 voi liikkua asemasta toiseen. Carriage 16 and / or the roadway 15 to suitable transmission structures and glide structures, by means of which the slide 16 can move one position to another. Käsittelyelin 17 on yhdistetty kelkkaan 16 siten, että käsittelyelin voi liikkua ainakin kattilaan päin ja kattilasta poispäin sekä edullisesti myös pystysuunnassa. Handling means 17 is connected to the carriage 16, so that the handling member can move at least towards the boiler and away from the boiler and advantageously also in a vertical direction. Esimerkissä kelkka 16 ja käsittelyelin 17 on liitetty toisiinsa ensimmäisen nivelpisteen (kääntörakenteen) välityksellä, kuten esimerkiksi vaihteistolla. In the example the carriage 16 and the handling element 17 is connected between the first pivot point (pivot structure), as for instance transmission. Ensimmäinen nivelpiste mahdollistaa käsittelyelimen 17 kääntymisen nivelpisteen (vaihteiston) akselilinjan suhteen, jolloin käsittelyelimen 17 pää voi liikkua korkeussuunnassa. The first pivot point allows pivoting of the handling member 17 of the pivot point (transmission) with respect to the axis, wherein the head of the handling member 17 can move in the vertical direction. Eräässä suoritusmuodossa käsittelyelin 17 voi myös kääntyä vaakatasossa kelkkaan nähden. In one embodiment, the handling member 17 can also pivot in a horizontal plane relative to the carriage. Eräässä edullisessa sovelluksessa käsittelylaite käsittää 6-akselisen robottiyksikön, jolloin on mahdollista tehdä monipuolisia liikkeitä. In a preferred embodiment, the handling device comprises a 6-axis robot unit, in which case it is possible to perform versatile movements. Sopivimmin robottiyksikkö on sijoitettu liikutettavaan kelkkaan 16, jonka avulla robottiyksikkö voidaan siirtää sopivaan kohtaan. Preferably the robot unit is placed in a movable carriage 16, by means of which the robot unit can be moved to a suitable position. Robottiyksikköä voidaan käyttää siirtoelimenä, jolla lipeäruis-kuja 2 ja luukkuja 9 voidaan liikuttaa. The robot unit can be used as a transfer body having lipeäruis-lane 2 and hatches 9 can be moved. Käsittelylaitteen liikevoiman aikaansaavina toimilaitteina voidaan käyttää tarkoitukseen sopivia laitteita, kuten esimerkiksi erilaisia sähkömoottoreita, hydraulisia ja pneumaattisia toimilaitteita ja niiden liikesuunta voi olla esimerkiksi lineaarinen tai pyörivä. Handling device for providing a motive force actuators suitable instruments, such as, for example, different electric motors, hydraulic and pneumatic actuators, and their direction of movement can be, for example, linear or rotating can be used. Toimilaitteet voivat olla sijoitettu usealla tavalla. The actuators may be positioned in a number of ways. Esimerkiksi ne voivat sijaita keskitetysti kelkan 16 yhteydessä, josta voima siirretään sopivilla rakenteilla varsiosiin ja muihin tarvittaviin kohteisiin. For example, they can be located centralized in connection with the carriage 16, from which the power is transferred with suitable structures arm parts and other necessary destinations. Toimilaitteet voivat olla myös sijoitettu käsittelylaitteen ja/tai käsittely-yksikön 14 eri kohtiin, jolloin esi merkiksi varsiosan liikkeen aikaansaava toimilaite voi olla varsiosassa tai varsiosan liitoksessa. The actuators may also be positioned in the processing equipment and / or processing unit 14 in different positions, wherein the pre mark shank portion at inducing the actuator arm may be part or stem junction. Käsittely-yksikön 14 sijainnin määrittämiseksi voidaan käyttää useita erilaisia ratkaisuja. a plurality of different solutions can be used to determine the location of the processing unit 14. Ajorata 15 voi käsittää tunnistusrakenteita, joiden avulla käsittely-yksikön 14 sijainti ja/tai paikoitus voidaan tehdä. Roadway 15 can comprise identification structures, by means of which the position and / or the positioning of the processing unit 14 can be made. Eräässä sovelluksessa sijainnin määritys tapahtuu konenäön avulla ja eräässä sovelluksessa käytetään mittauselimiä, joilta saatavan mittaustiedon perusteella sijainti määritetään. In one embodiment, the determination of the position takes place by means of computer vision and in an application measuring members are used, which on the basis of the information obtained from the measurement location is determined. On myös mahdollista käyttää erilaisia mekaanisia, sähköisiä ja/tai optisia kytkimiä ja ohjaimia (kuten esimerkiksi erilaisia rajakytkimiä). It is also possible to use different mechanical, electrical and / or optical switches and controllers (such as, for example, different limit switches).

Konenäkönä voidaan käyttää esimerkiksi kameraa, joka kuvaa kohdetta oleellisesti näkyvän valon aallonpituudella. For example, machine vision camera, which describes the items substantially of visible light wavelength can be used. On myös mahdollista käyttää sensoria, joka muodostaa kuvan jollain muulla aallonpituusalueella, kuten esimerkiksi IR-alueella. It is also possible to use a sensor that forms an image in any other wavelength region, such as, for example, in the IR range. Eräässä sovelluksessa käytetään konenäköä, joka hyödyntää useilta eri aallonpituusaleilta saatavaa informaatiota. In one embodiment uses machine vision, which utilizes information from multiple different aallonpituusaleilta.

Eräässä sovelluksessa käsittely-yksikkö 14 määrittää oman asemansa kohteen suhteen tunnustelemalla kohdetta käsittelyelimellä 17. Havaittujen ominaispiirteiden perusteella määritetään sijainti ja muodostetaan koordinaatisto. In one embodiment, the processing unit 14 determines its own position relative to the object by sensing items processing means 17. On the basis of the detected characteristics to determine the position and forming of coordinates. Tämän jälkeen toimintojen vaatimat liikeradat sovitetaan koordinaatistoon. After this the paths required by the operations matched to the coordinate system. Eräässä edullisessa sovelluksessa sijainnin määritykseen käytetään konenäköä ja tunnustelua. In a preferred embodiment, the location determination uses machine vision and probing. Tällöin konenäöllä ja/tai tunnustelemalla havaittujen ominaispiirteiden perusteella määritetään sijainti ja muodostetaan tarvittaessa koordinaatisto. In this case, on the basis of the characteristics detected by machine vision and / or by sensing and determining the location of coordinates is formed, if necessary. Käsittelylaitteen toimintaa ohjataan ohjausyksiköllä. Handling device is controlled by a control unit. Ohjausyksikkö voidaan toteuttaa usealla tavalla. The control unit can be implemented in several ways. Esimerkiksi ohjausyksikön toiminnot voidaan toteuttaa ohjelmallisesti ja ohjelma voi olla joko omassa tiedonkäsittely-yksikössä tai tiedonkäsittely-yksikössä yhdessä jonkin muun ohjelman kanssa. For example, the control unit functions can be implemented by programming and the program can be either in the data processing unit or the data processing unit together with some other program. Eräässä sovelluksessa ohjausyksikön komennot ovat osa muuta kattilan käytönhallintaohjelmiston komentosarjaa. In one embodiment, the control unit commands the change of the boiler part of control software command set. Ohjelmistopohjainen ohjaus mahdollistaa sen, että ohjauksessa voi daan huomioida eri kohteiden yksilölliset piirteet ja niiden mahdolliset vaikutukset käsittelyyn. The software-based control makes it possible for the control can be taken into account individual characteristics and their possible effects on the treatment of different objects.

Ohjelmistopohjaisen ohjauksen ohjelmointi voidaan toteuttaa eri tavoin, kuten esimerkiksi syöttämällä käskyt erikseen ohjausyksikölle tai johdattamalla tai opettamalla haluttu toiminta ohjausyksikölle. The software-based control of programming may be implemented in various ways, such as by entering the commands separately to the control unit, or to divert or teaching the desired function to the control unit. Ohjelmoinnissa määritetään mm. In programming, determined mm. käsittelyelimen 17 liikeradat ja kelkan 16 liikkeisiin liittyvät tiedot. the processing means 17 of trajectories and tray information relating to the movements 16.

Ohjelmisto käsittää tarvittavat komennot käsittelymenetelmän toteuttamiseksi. The software includes the necessary commands to implement the processing method. Menetelmä voi käsittää esimerkiksi työvaiheita joilla voidaan ohjata käsittelylaitetta siten, että se määrittää konenäön avulla lipeäruiskun muodostaman suihkun muodon määrittää pisarakoon esimerkiksi robottiin liitettävän endoskoop-pikameran avulla määrittää konenäön avulla tarvitseeko lipeäruisku rassata määrittää konenäön avulla tarvitseeko lipeäruisku vaihtaa tekee lipeän polton aloitukseen ja lopetukseen liittyvät operaattorin tehtävät rassaa lipeäruiskuaukon puhdistaa suutinalueen trimmaa ruiskun asennon irrottaa luvan saatuaan lipeäruiskun puhaltaa lipeäruiskun puhtaaksi esimerkiksi puhalluskaivoon pesee lipeäruiskun vaihtaa lipeäruiskun vaihtaa suuttimen ottaa mustalipeästä näytteen The method may comprise, for example stages that may be controlled by the processing unit so as to define a machine vision formed by the liquor gun spray form to determine the droplet size, for example, be connected to the robot endoscopic pikameran to configure a machine vision needs black liquor gun clean to determine the machine vision needs black liquor gun change makes the liquor combustion to start and related to the killing operational functions unclogging lipeäruiskuaukon clean the nozzle area trims the position of the syringe removed from the liquor gun after receiving permission blows the liquor gun clean, for example, blowing into the well washes the liquor gun to change the liquor gun nozzle to change from black liquor sample taken

Eräässä suoritusmuodossa käsittely-yksikkö 14 on manuaalisesti ohjattavissa. In one embodiment, the processing unit 14 is manually actuated. Tällöin henkilö voi sopivalla tavalla ohjata käsittely-yksikön 14 toimintaa ja liikkeitä. Thus, a person can in a suitable manner to control the processing unit 14 and the operation moves. Esimerkiksi tavanomaisesta tilanteesta poikkeavien tehtävien hoitaminen on täten mahdollista. For example, the treatment of abnormal normal situation, the task is thus possible. Ohjaaminen voi tapahtua esimerkiksi kannettavan ohjainyksikön avulla tai valvomosta etäkäyttönä. Steering may take place, for example, a portable controller unit, or remotely from a control room. Etäkäyttö edellyttää usein kuvatiedon saamista, jonka takia on edullista sovittaa käsittely-yksikköön ainakin yksi kamera, jonka tuottama informaatio siirretään valvomoon. Remote access often requires the acquisition of image data, which is why it is advantageous to adapt the processing unit, at least one camera which produced the information is transferred to the control room.

Eräässä sovelluksessa on yksi käsittely-yksikkö 14 kattilan yhdellä seinällä. In one embodiment there is one handling unit 14 on one wall of the boiler. Eräässä toisessa sovelluksessa on puolestaan kaksi tai useampia käsittely-yksikköjä 14 kattilan yhdellä seinällä. In another embodiment, in turn, two or more handling units 14 on one wall of the boiler. Tällöin on mahdollista huoltaa yhtä käsittely-yksikköä 14 ja samalla käyttää toista käsittely-yksikköä. In this case, it is possible to maintain one handling unit 14 and at the same time to use a different processing unit. Useamman käsittely-yksikön 14 käyttö mahdollistaa myös käsittely-yksiköiden varustamisen eri tavoin, jolloin eri tilanteissa voidaan käyttää erilailla varustettua käsittely-yksikköä. Having more than one processing unit 14 also allows different ways to equip the processing units, whereby the various situations differently equipped handling unit to be used.

Lipeäruiskujen 2 työskentelyalue voidaan erottaa muusta alueesta verholla tai kevyellä sermillä 18, jonka läpi voidaan turvallisesti tarkastella käsittelylaitteen kuten esimerkiksi robotin toimintaa sekä kattilan palamista. Liquor guns 2 can be separated from the work area from the rest of the area by a curtain or a light screen off 18, through which can be safely view the processing apparatus such as the operation of the robot and the combustion boiler. Kuvassa 3 on esitetty katkoviivalla eräs edullinen sijoituspaikka avattavissa olevalle suojaseinälle 18. Sopivimmin verho tai sermi 18 on avattavissa osittain siten, että lipeäruiskualueen 3 halutulle rajoitetulle alueelle on helppo kohdistaa tarvittavat toimenpiteet. In Figure 3 is shown in a dashed line an advantageous location for movable to a protective wall 18. Preferably the curtain or screen 18 can be opened partially, so that lipeäruiskualueen 3 to a desired limited area, it is easy to target the necessary measures.

Edellä esitettyjä sovelluksia ja suoritusmuotoja on mahdollista myös yhdistää toisiinsa siten, että muodostuva ratkaisu käsittää kaksi tai useampia kuvatuista rakenteista ja/tai toimintatavoista. Applications and embodiments described above, it is also possible to connect to each other so that the solution formed comprises two or more structures and / or practices described.

Ratkaisun edellä esitettyjen eri suoritusmuotojen yhteydessä esitettyjä toimintatapoja ja rakenteita eri tavoin yhdistelemällä voidaan aikaansaada erilaisia ratkaisun suoritusmuotoja, jotka ovat ratkaisun hengen mukaisia. the modes and structures presented in connection with various embodiments of the solution described above can be combined in various ways to provide a different solution to the embodiments that are within the spirit of the solution. Tämän vuoksi edellä esitettyjä esimerkkejä ei tule tulkita keksintöä rajoittavasti, vaan keksinnön suoritusmuodot voivat vapaasti vaihdella jäljempänä patenttivaatimuksissa esitettyjen keksinnöllisten piirteiden puitteissa. For this reason, the examples presented above should not be construed as limiting the invention, but the embodiments of the invention may be freely varied within the scope of the inventive features presented in the patent claims.

Claims (15)

 1. 1. Soodakattilalaitoksen lipeäruiskun käsittely-yksikkö, joka on li-peäruiskun käyttöä ja huoltoa varten, tunnettu siitä, että käsittely-yksikkö (14) on sovitettu käsittelemään soodakattilalaitoksen ainakin kahta lipeäruiskua (2), ja käsittely-yksikkö (14) käsittää käsittelyelimen (17) ja kelkan (16), jonka avulla käsittely-yksikkö (14) on lisäksi sovitettu liikkumaan ainakin ensimmäiseltä lipeäruiskulta (2) toiselle lipeäruiskulle (2). 1. The recovery boiler black liquor processing unit, which is the operation and maintenance of the black liquor gun, characterized in that the processing unit (14) is adapted to handle at least two liquor gun recovery boiler (2), and a processing unit (14) comprises processing means (17 ) and the carriage (16), by means of which the processing unit (14) is further adapted to move at least the first black liquor guns (2) to the second liquor gun (2).
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen käsittely-yksikkö, tunnettu siitä, että käsittely-yksikkö (14) käsittää lisäksi johteen tai kiskon (15), joka ohjaa ja kannattelee käsittely-yksikköä (14) ja jota pitkin kelkka (16) on sovitettu kulkemaan. 2. The processing unit according to claim 1, characterized in that the processing unit (14) further comprises a guide or rail (15), which directs and supports the handling unit (14) and along which the carriage (16) is arranged to pass.
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen käsittely-yksikkö, tunnettu siitä, että käsittely-yksikkö (14) on sovitettu siirtämään ainakin ensimmäisen ja toisen lipeäruiskun suuttimet (7) soodakattilalaitoksen kattilan tulipesään (1) ja tulipesästä (1) pois. 3. claimed in claim 1 or 2, the processing unit, characterized in that the processing unit (14) is adapted to transfer at least a first and a second liquor gun nozzles (7), soda recovery boiler into the boiler furnace (1) and the furnace (1) off.
 4. 4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen käsittely-yksikkö, tunnettu siitä, että käsittely-yksikkö on robotti. 4. In any one of the preceding claims 1 - a processing unit according to claim 3, characterized in that the processing unit is a robot.
 5. 5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen käsittely-yksikkö, tunnettu siitä, että käsittely-yksikkö (14) käsittää konenäkövä-lineet, ja käsittely-yksikkö on sovitettu konenäkövälineiden avulla määrittämään ainakin jotain seuraavista: lipeäruiskun muodostaman suihkun muodon, pisarakoko, lipeäruiskun rassaustarve, ja lipeäruiskun vaihtotarve. 5. In any one of the preceding claims processing unit to 14, characterized in that the processing unit (14) comprises a konenäkövä, means for, and the processing unit is adapted to machine vision equipment allows to determine at least one of the following: formed by the liquor gun spray form, droplet size, liquor gun rassaustarve , and the need to change the liquor gun.
 6. 6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen käsittely-yksikkö, tunnettu siitä, että käsittely-yksikkö on sovitettu määrittämään oma asemansa kohteen suhteen tunnustelemalla kyseistä kohdetta käsittelyelimellä (17), joka on liikkuva. 6. any one of the preceding claims 1 - a processing unit to 5, characterized in that the processing unit is adapted to determine its own position relative to the object by sensing whether the subject processing means (17) which is movable.
 7. 7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1 - 6 mukainen käsittely-yksikkö, tunnettu siitä, että käsittely-yksikkö on sovitettu tekemään ainakin yhtä seuraavista asioista: lipeän polton aloitukseen ja lopetukseen liittyvät operaattorin tehtävien tekeminen, lipeäruiskuaukon rassaaminen, lipeäruiskun suutinalueen puhdistaminen, lipeäruiskun asennon trimmaaminen, lipeäruiskun irrottaminen, lipeäruiskun puhaltaminen puhtaaksi esimerkiksi puhallus-kaivoon, lipeäruiskun peseminen, lipeäruiskun vaihtaminen, lipeäruiskun suuttimen vaihtaminen, ja näytteen ottaminen mustalipeästä. 7. in any one of the preceding claims 1 to 6 the processing unit, characterized in that the processing unit is adapted to make at least one of the following: the liquor combustion initiation and conclusion of operator tasks related to the killing, lipeäruiskuaukon unclogging of, the liquor gun nozzle area cleaning, the liquor gun position of the trimming, the liquor gun Removing, blowing the liquor gun clean, for example, blowing into the well, washing the liquor gun, black liquor replacement, replacement of the black liquor gun nozzle, and the sampling of the black liquor.
 8. 8. Soodakattilalaitos, joka käsittää useita lipeäruiskuja (2), joissa on suuttimet (7), lipeäruiskualueen (3), jossa lipeäruiskujen suuttimet (7) saatetaan soodakattilalaitoksen tulipesään (1) lipeäruiskuaukkojen (8) kautta, tunnettu siitä, että lipeäruiskualueella on ainakin yksi lipeäruiskujen käsittely-yksikkö (14), joka on lipeäruiskun käyttöä ja huoltoa varten ja sovitettu käsittelemään soodakattilalaitoksen ainakin kahta lipeäruiskua (2), ja käsittely-yksikkö (14) käsittää käsittelyelimen (17) ja kelkan (16), jonka avulla käsittely-yksikkö (14) on lisäksi sovitettu liikkumaan ainakin ensimmäiseltä lipeäruiskulta (2) toiselle lipeäruiskulle (2). 8. recovery boiler, which comprises a plurality of black liquor guns (2) with nozzles (7), lipeäruiskualueen (3), in which the liquor sprayers, the nozzles (7) contacting the recovery boiler furnace (1) through lipeäruiskuaukkojen (8), characterized in that the lipeäruiskualueella at least one liquor guns processing unit (14), which is the operation and maintenance of the black liquor gun and adapted to process the soda recovery boiler at least two of the liquor gun (2), and a processing unit (14) comprises processing means (17) and the carriage (16), by means of which the processing unit ( 14) is further adapted to move at least the first black liquor guns (2) to the second liquor gun (2).
 9. 9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen soodakattilalaitos, tunnettu siitä, että käsittely-yksikkö (14) on sovitettu siirtämään ainakin ensimmäisen ja toisen lipeäruiskun suuttimet (7) kattilan tulipesään (1) ja tulipesästä (1) pois. Soda recovery plant according to claim 8 of 9, characterized in that the processing unit (14) is adapted to transfer at least a first and a second liquor gun nozzles (7) into the furnace (1) and the furnace (1) off.
 10. 10. Patenttivaatimuksen 8 tai 9 mukainen soodakattilalaitos, tunnettu siitä, että soodakattilalaitos käsittää lisäksi lipeäruiskujen liittämiseen käytettävät ja mustalipeän ruiskutukseen liittyvät venttiilit (13), jotka on automatisoitu mustalipeän ruiskutuksen aloittamisen ja mustalipeän syötön sulkemisen ohjaamiseksi. 10. claimed in claim 8 or 9 Soda recovery, characterized in that further comprising Soda recovery used for connecting liquor guns and of the black liquor injection valves (13), which is automated for controlling the closure of the black liquor injection and the start of the black liquor to pass.
 11. 11. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 8-10 mukainen soodakattilalaitos, tunnettu siitä, että soodakattilalaitos käsittää lisäksi luukun (9), jolla lipeäruiskuauk-ko (8) voidaan sulkea, ja mainittu käsittely-yksikkö on robotti, joka on sovitettu liikuttamaan mainittua luukkua. 11. Soda recovery according to any one of the preceding claims 8-10, characterized in that Soda recovery further comprises a door (9), which co-lipeäruiskuauk (8) can be closed, and said processing unit is a robot that is adapted to move said door.
 12. 12. Menetelmä soodakattilalaitoksessa, jossa menetelmässä: mustalipeää syötetään soodakattilalaitoksen tulipesään (1) soo-dakattilalaitoksen lipeäruiskuilla (2) lipeäruiskuaukkojen (8) kautta, tunnettu siitä, että menetelmässä lisäksi ainakin ensimmäiseltä lipeäruiskulta (2) toiselle lipeäruiskulle (2) liikutetaan käsittely-yksikköä (14), joka on lipeäruiskujen käyttöä ja huoltoa varten ja sovitettu käsittelemään soodakattilalaitoksen ainakin kahta lipeäruiskua (2), jolloin käsittely-yksikkö (14) käsittää käsittely-elimen (17) ja kelkan (16), jonka avulla käsittely-yksikkö (14) on lisäksi sovitettu liikkumaan ainakin ensimmäiseltä lipeäruiskulta (2) toiselle lipeäruiskulle (2). 12. A method for soda recovery unit, comprising: a black liquor recovery boiler is fed into the furnace (1), soda recovery boiler black liquor guns (2) through lipeäruiskuaukkojen (8), characterized in that the method further comprises at least a first black liquor guns (2) to the second liquor gun (2) is moved to the processing unit ( 14), which is the operation and maintenance of the liquor sprayers and adapted to process the soda recovery boiler at least two of the liquor gun (2), wherein the processing unit (14) comprises processing means (17) and the carriage (16), by means of which the processing unit (14) is further adapted to move at least the first black liquor guns (2) to the second liquor gun (2).
 13. 13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä lisäksi mainitulla käsittely-yksiköllä siirretään useita lipeäruiskujen suut-timia (7) soodakattilalaitoksen kattilan tulipesään ja tulipesästä pois yksitellen. 13. The method according to claim 12, characterized in that the method further comprises said processing unit is transferred to a plurality of liquor sprayers, spray-nozzles (7), soda recovery boiler of the boiler furnace and from the furnace off one by one.
 14. 14. Patenttivaatimuksen 12 tai 13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainitulla käsittely-yksiköllä suoritetaan ainakin jokin seuraavista tehtävistä: määritetään lipeäruiskun muodostaman suihkun muoto, määritetään pisarakoko, määritetään tarvitseeko lipeäruisku rassata, määritetään tarvitseeko lipeäruisku vaihtaa, suoritetaan lipeän polton aloitukseen ja lopetukseen liittyvät operaattorin tehtävät, rassataan lipeäruiskuaukko, puhdistetaan lipeäruiskun suutinalue, trimmataan lipeäruiskun asento, irrotetaan lipeäruisku, puhalletaan lipeäruisku puhtaaksi esimerkiksi puhalluskaivoon, pestään lipeäruisku, vaihdetaan lipeäruisku, vaihdetaan lipeäruiskun suutin, ja otetaan mustalipeästä näyte 14. A method according to claim 12 or 13, characterized in that said processing unit performing at least one of the following tasks: determining the shape formed by the liquor gun jet, is determined by the droplet size, determines whether a black liquor gun clean, determines whether a black liquor gun exchange, carried out in a liquor combustion to start and related to the killing operator tasks rassataan lipeäruiskuaukko purified liquor gun nozzle area is trimmed to the position of the black liquor gun, black liquor gun is removed, blown black liquor gun clean, for example, blowing into the well, washed with black liquor gun, black liquor gun is changed, changing the liquor gun nozzle, and the black liquor sample taken
 15. 15. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 12-14 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä lisäksi lipeäruiskuaukon luukku (9), jolla lipeäruiskuaukko voidaan sulkea, avataan ja suljetaan mainitulla käsittely-yksiköllä. 15. A method according to any one of the preceding claims 12-14, characterized in that the method further comprises lipeäruiskuaukon door (9), which lipeäruiskuaukko can be closed, opened and closed by said processing unit. Patentkrav: claim:
FI20086215A 2008-12-19 2008-12-19 Recovery boiler liquor guns processing device, and a method of Soda recovery in the recovery boiler FI126366B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20086215A FI126366B (en) 2008-12-19 2008-12-19 Recovery boiler liquor guns processing device, and a method of Soda recovery in the recovery boiler

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20086215A FI126366B (en) 2008-12-19 2008-12-19 Recovery boiler liquor guns processing device, and a method of Soda recovery in the recovery boiler
US12640768 US20100154691A1 (en) 2008-12-19 2009-12-17 Handling device for liquor guns of a recovery boiler plant, a recovery boiler plant, and a method in a recovery boiler
CN 200911000074 CN101786064A (en) 2008-12-19 2009-12-17 Handling device for liquor guns of a recovery boiler plant, a recovery boiler plant, and a method in a recovery boiler
EP20090179577 EP2199457A1 (en) 2008-12-19 2009-12-17 A handling device for liquor guns of a recovery boiler plant, a recovery boiler plant, and a method in a recovery boiler
BRPI0905149A2 BRPI0905149A2 (en) 2008-12-19 2009-12-18 handling device for liquor guns of a recovery boiler plant, recovery boiler plant, and method in a recovery boiler plant
CA 2688910 CA2688910A1 (en) 2008-12-19 2009-12-18 A handling device for liquor guns of a recovery boiler plant, a recovery boiler plant, and a method in a recovery boiler

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20086215A0 true FI20086215A0 (en) 2008-12-19
FI20086215A true FI20086215A (en) 2010-06-20
FI126366B true true FI126366B (en) 2016-10-31

Family

ID=40240611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20086215A FI126366B (en) 2008-12-19 2008-12-19 Recovery boiler liquor guns processing device, and a method of Soda recovery in the recovery boiler

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20100154691A1 (en)
EP (1) EP2199457A1 (en)
CN (1) CN101786064A (en)
CA (1) CA2688910A1 (en)
FI (1) FI126366B (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI122899B (en) * 2006-10-16 2012-08-31 Metso Power Oy Recovery boiler smelt spout cleaner
FI20166012L (en) * 2016-12-22 2018-06-23 Valmet Technologies Oy Chemical recovery boiler

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL214582A (en) * 1956-02-20
US3617717A (en) * 1969-04-28 1971-11-02 Westinghouse Electric Corp Optimizing control systems
US3795475A (en) * 1973-03-16 1974-03-05 Goetaverken Angteknik Ab Burner for liquid waste fuel
US4212628A (en) * 1979-04-25 1980-07-15 Westvaco Corporation Recovery furnace safety system
US4367787A (en) * 1980-05-16 1983-01-11 Haden Schweitzer Corporation Air conditioning apparatus and method for paint spray booths
GB2079226B (en) * 1980-05-29 1983-11-30 Honda Motor Co Ltd Welding motor vehicle bodies
US4430698A (en) * 1981-08-20 1984-02-07 Harrel, Incorporated Three-mode process control
US4768469A (en) * 1985-07-31 1988-09-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Operation control apparatus for recovery boilers
US4687686A (en) * 1985-10-28 1987-08-18 George Koch Sons, Inc. Spray booth with climate regulation system
US4695881A (en) * 1985-12-16 1987-09-22 Kennedy Jesse R Apparatus for imaging infrared emitting surfaces
CA1290992C (en) * 1985-12-27 1991-10-22 Trinity Industrial Corporation Method of operating an air-supplied type coating booth
JPH0326108B2 (en) * 1985-12-27 1991-04-09 Torinitei Kogyo Kk
US4795088A (en) * 1987-06-11 1989-01-03 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Air conditioning system
JPH01208646A (en) * 1988-02-15 1989-08-22 Sanden Corp Controller of cooling, heating and hot-water supply system
US4991770A (en) * 1990-03-27 1991-02-12 Honeywell Inc. Thermostat with means for disabling PID control
EP0462815B1 (en) * 1990-06-21 1996-09-25 Honeywell Inc. Receding horizon based adaptive control having means for minimizing operating costs
US5819845A (en) * 1990-11-24 1998-10-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Temperature control method for a heating/cooling system
US5270952A (en) * 1991-09-30 1993-12-14 Honeywell Inc. Self-adjusting recovery algorithm for a microprocessor-controlled setback thermostat
US6264111B1 (en) * 1993-06-16 2001-07-24 Siemens Building Technologies, Inc. Proportional-integral-derivative controller having adaptive control capability
US5346128A (en) * 1993-07-22 1994-09-13 Honeywell Inc. Humidity control system
WO1995008745A1 (en) * 1993-09-24 1995-03-30 Optimum Air Corporation Automated air filtration and drying system for waterborne paint and industrial coatings
US5408838A (en) * 1993-10-21 1995-04-25 Air & Refrigeration Corp. Method and apparatus for conditioning unrecycled ambient air
US5490774A (en) * 1994-09-28 1996-02-13 Combustion Engineering, Inc. Oil gun mounting for use in steam generation boilers
US6574581B1 (en) * 1994-10-25 2003-06-03 Honeywell International Inc. Profile based method for deriving a temperature setpoint using a ‘delta’ based on cross-indexing a received price-point level signal
US5573181A (en) * 1995-01-06 1996-11-12 Landis & Gyr Powers, Inc. Global control of HVAC distribution system
US5542650A (en) * 1995-02-10 1996-08-06 Anthony-Ross Company Apparatus for automatically cleaning smelt spouts of a chemical recovery furnace
US5715763A (en) * 1995-09-11 1998-02-10 The Mead Corporation Combustion system for a black liquor recovery boiler
US5915473A (en) * 1997-01-29 1999-06-29 American Standard Inc. Integrated humidity and temperature controller
US6240324B1 (en) * 1997-07-31 2001-05-29 Honeywell International Inc. Adaptive cascade control algorithm
US5924486A (en) * 1997-10-29 1999-07-20 Tecom, Inc. Environmental condition control and energy management system and method
US5950902A (en) * 1998-06-10 1999-09-14 Moore, Sr.; George Carlton Corner bead fastening tool
US6045067A (en) * 1998-07-09 2000-04-04 Foster; Wayne R. Chemical edger
US6253113B1 (en) * 1998-08-20 2001-06-26 Honeywell International Inc Controllers that determine optimal tuning parameters for use in process control systems and methods of operating the same
US6269274B1 (en) * 1998-09-09 2001-07-31 Honeywell International Inc System and method for balancing and distributing control algorithm processing load and real time plant control system employing the same
US6829522B1 (en) * 2000-04-19 2004-12-07 Ford Global Technologies, Llc Portable advisory system for balancing airflows in paint booth
JP3666578B2 (en) * 2000-08-18 2005-06-29 株式会社安川電機 Predictive control apparatus
FI115998B (en) * 2000-10-17 2005-08-31 Andritz Oy Device for feeding black liquor to the recovery boiler
US6502629B2 (en) * 2001-01-24 2003-01-07 Robert Valachovic Paint booth temperature control system
US20030127030A1 (en) * 2001-12-27 2003-07-10 Cardin J. Peter Method and apparatus for sodium recovery in a semi-chemical pulping operation
US7024254B2 (en) * 2002-02-14 2006-04-04 Johnson Controls Technology Company Method for controlling a discrete system
FI120364B (en) * 2002-11-01 2009-09-30 Kvaerner Power Oy A black liquor gun
JP2006514881A (en) * 2003-05-12 2006-05-18 ウエッセイ イタリア エッセ.エッレ.エッレ. Spray booth system, and therefore for controlling the painting process in the spray-booth
US7360534B2 (en) * 2004-03-25 2008-04-22 Supplier Support International Inc. Heated replacement air system for commercial applications
US7475645B2 (en) * 2004-05-28 2009-01-13 Diamond Power International, Inc. Retractable liquor gun holder for a recovery furnace
US7310572B2 (en) * 2005-09-16 2007-12-18 Honeywell International Inc. Predictive contract system and method
US20080071395A1 (en) * 2006-08-18 2008-03-20 Honeywell International Inc. Model predictive control with stochastic output limit handling
US7787978B2 (en) * 2006-10-03 2010-08-31 Honeywell International Inc. Apparatus and method for controller performance monitoring in a process control system
FI122899B (en) * 2006-10-16 2012-08-31 Metso Power Oy Recovery boiler smelt spout cleaner
US7913180B2 (en) * 2006-11-30 2011-03-22 Honeywell International Inc. HVAC zone control panel with mode navigation
US8607718B2 (en) * 2007-03-28 2013-12-17 Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. Recovery boiler combustion air system with intermediate air ports vertically aligned with multiple levels of tertiary air ports
EP2148953A4 (en) * 2007-04-23 2012-01-25 Andritz Oy A recovery process for a pulp mill
FI120057B (en) * 2007-07-13 2009-06-15 Andritz Oy Device and method for cleaning and cooling of the black liquor gun
US20090130317A1 (en) * 2007-11-20 2009-05-21 Moore John R Hot air drier assembly for a waterborne paint spray booth
US7957842B2 (en) * 2008-02-19 2011-06-07 Honeywell International Inc. Apparatus and method for controlling an air supply for drying painted vehicles and other objects

Also Published As

Publication number Publication date Type
FI20086215A0 (en) 2008-12-19 application
FI20086215D0 (en) grant
FI20086215A (en) 2010-06-20 application
US20100154691A1 (en) 2010-06-24 application
CA2688910A1 (en) 2010-06-19 application
CN101786064A (en) 2010-07-28 application
EP2199457A1 (en) 2010-06-23 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5254835A (en) Robotic welder for nuclear boiling water reactors
US4603661A (en) Hydroblast cyclone cleaner apparatus and method
US5305713A (en) Angular rotation rotary cleaning device
US5995893A (en) Device for controlling the operation of power excavators
US5392798A (en) Cleaning apparatus for inner surface of a tank
US5164151A (en) Manipulator system for an enclosure with a limited access point
US6246476B1 (en) Method and apparatus for controlling a moveable object
US8315735B2 (en) Production system having cooperating process area between human and robot
US5178820A (en) Tool positioning assembly
US20080193260A1 (en) Remote Control Device
US5358568A (en) Spraying apparatus
US20040080294A1 (en) Robot with sensor
CN101292072A (en) Working mast, in particular for large manipulators and movable concrete pumps
US6301525B1 (en) System and method for controlling a robot
US3370888A (en) Furnace refractory delining apparatus
GB2120203A (en) Device for transferring materials to be press-processed
US6283069B1 (en) Drive system for a water lance blower
US4123877A (en) Apparatus for supporting and assisted guiding of a machining tool
US20130218336A1 (en) Method and System for Assisting in the Handling of Robotized Machines in a Congested Environment
US4370836A (en) Universal abrasive cleaning apparatus
US6589343B1 (en) Device for application of dope on male threads
US20060289037A1 (en) Concrete mixer drum cleaner
US20030024552A1 (en) Air conditioner cleaning device and method for cleaning an air conditioner
US5429010A (en) Apparatus for exchanging measuring and/or sample probes
JP2006064227A (en) Washing device for ceiling embedded type air conditioner heat exchanger

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: VALMET POWER OY

PC Transfer of assignment of patent

Owner name: VALMET TECHNOLOGIES OY

FG Patent granted

Ref document number: 126366

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B

MD Opposition filed

Opponent name: ANDRITZ OY