FI123409B - The gas exchange valve arrangement and the cylinder head - Google Patents

The gas exchange valve arrangement and the cylinder head Download PDF

Info

Publication number
FI123409B
FI123409B FI20115102A FI20115102A FI123409B FI 123409 B FI123409 B FI 123409B FI 20115102 A FI20115102 A FI 20115102A FI 20115102 A FI20115102 A FI 20115102A FI 123409 B FI123409 B FI 123409B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
valve
chamber
characterized
cylinder head
arrangement according
Prior art date
Application number
FI20115102A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20115102A (en )
FI20115102A0 (en )
Inventor
Magnus Sundsten
Haakan Nynaes
Soeren Hoestman
Original Assignee
Waertsilae Finland Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
  • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
  • F01L1/00Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear
  • F01L1/46Component parts, details, or accessories, not provided for in preceding subgroups
  • F01L1/462Valve return spring arrangements
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
  • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
  • F01L1/00Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear
  • F01L1/46Component parts, details, or accessories, not provided for in preceding subgroups
  • F01L1/462Valve return spring arrangements
  • F01L1/465Pneumatic arrangements
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
  • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
  • F01L3/00Lift-valve, i.e. cut-off apparatus with closure members having at least a component of their opening and closing motion perpendicular to the closing faces; Parts or accessories thereof
  • F01L3/10Connecting springs to valve members
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
  • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
  • F01L1/00Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear
  • F01L1/32Valve-gear or valve arrangements, e.g. lift-valve gear characterised by the provision of means for rotating lift valves, e.g. to diminish wear
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
  • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
  • F01L2810/00Arrangements solving specific problems in relation with valve gears
  • F01L2810/02Lubrication
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
  • F01LCYCLICALLY OPERATING VALVES FOR MACHINES OR ENGINES
  • F01L2810/00Arrangements solving specific problems in relation with valve gears
  • F01L2810/05Related to pressure difference on both sides of a valve

Description

Kaasunvaihtoventtiilijärjestely ja sylinterinkansi Tekniikan ala Gas exchange valve arrangement and the cylinder cover TECHNICAL FIELD

Keksintö liittyy patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa määriteltyyn ahdetun polttomoottorin kaasunvaihtovcnttii lij ärj cstclyyn. The invention relates to a supercharged one defined in the preamble of claim combustion engine kaasunvaihtovcnttii lij ARJ cstclyyn. Keksintö koskee myös 5 patenttivaatimuksen 14 johdanto-osan mukaista sylinterinkantta. The invention also relates to a cylinder cover 14 according to the preamble of claim 5.

Keksinnön tausta background of the invention

Tekniikan tason mukaisissa puristussytytteisissä polttomoottoreissa käytetään polttoainetalouden parantamiseksi erittäin korkeita ahtopaineita. In the prior art compression-ignition internal combustion engines are used to improve the fuel economy of very high levels of the boost. Käytännöllinen tapa 10 saada aikaan korkea ahtopaine on käyttää kaksivaiheista turboahtamista, jossa kaksi turboahdinta on kytketty sarjaan. 10 A practical way to provide a high boost pressure is to use a two-stage turbocharging, wherein the two turbochargers are connected in series. Kaksivaiheisella turboahtamisella voidaan saavuttaa yli kymmenen baarin ahtopaine. The two-stage turbocharging can be achieved for more than ten bar boost pressure. Korkea ahtopaine sopii edullisesti yhteen Miller-ajoituksen kanssa, jossa imuventtiilit suljetaan imutahdin aikana hyvissä ajoin ennen alakuolokohtaa. A high boost pressure is preferably matches the Miller timing at which the intake valves are closed during the intake stroke in good time before the bottom dead center. Miller-ajoitus alentaa sylinterin lämpötilaa palamisen aikana ja auttaa 15 vähentämään NOx-päästöjä. Miller timing to lower the temperature of the cylinder during combustion and 15 to help reduce the NOx emissions. Koska kaikki kaasunvaihtoventtiilit on suljettu ja mäntä liikkuu edelleen alaspäin, sylinterin paine imutahdin lopussa saattaa olla merkittävästi alempi kuin imukanavan paine. Since all the gas exchange valves are closed and the piston moves further down, the cylinder pressure at the end of the intake stroke may be significantly lower than the intake passage pressure. Imuventtiilien yli vaikuttavan suuren paine-eron ongelmana on se, että tavanomaiset venttiilinjouset on suunniteltu pienemmille paine-eroille ja imuventtiileillä on taipumus avautua. The inlet valves acting over a large pressure differential problem is that the conventional valve springs are designed for small pressure differences and suction valves have a tendency to unfold. Samanlainen ongelma esiintyy 20 pako venttiileissä. A similar problem occurs in the exhaust valves 20. Koska korkea ahtopaine lisää myös pakosarjan painetta, tarvitaan tavallista suurempi voima pitämään pako venttiilit kiinni imutahdin lopussa ja puristustahdin alussa. Due to the high boost pressure also increases the exhaust manifold pressure, the need for an increased power to keep the exhaust valves closed at the end of the intake stroke and at the beginning of the compression stroke. Ilmeinen ratkaisu ongelmaan olisi luonnollisesti jäykempien venttiilinjousien käyttö. The obvious solution to the problem would, of course, the use of stiffer valve springs. Tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista ilman merkittäviä ^ muutoksia sylinterinkanteen. However, this is often not possible without significant changes ^ in the cylinder head. Monissa tapauksissa olisi erittäin vaikeaa tai jopa ^ 25 mahdotonta suunnitella sylinterinkansi uudelleen siten, että kaasunvaihtoventtiilien yli ^ vaikuttavia suuria paine-eroja kestävät tavallista suuremmat jouset mahtuisivat siihen. In many cases it would be very difficult or even impossible to design ^ 25 cylinder head again, so that the gas exchange valves of more than ^ affecting the large pressure differences lasting for a larger springs to accommodate them.

X X

Yksi vaihtoehto venttiilinjousien kantaman voiman vähentämiseksi on ilmajousien o käyttäminen tavanomaisten mekaanisten jousien apuna. One option to reduce the valve spring force is o-range using the air springs of conventional mechanical springs as a reference.

^ 30 o cm Patenttiasiakirjassa US 6745738 B1 esitetään venttiilinjousilaite, jossa kaasunvaihtoventtiilin esijännitykseen käytetään paineistettua kaasua. O ^ 30 cm in patent document US 6,745,738 B1 discloses a valve spring device, wherein the gas exchange valve is used for the prestressing of the pressurized gas. Laite käsittää 2 dynaamisen pesän, jossa on kammio, johon voidaan johtaa paineistettua kaasua siten, että dynaaminen pesä siirtyy pois staattisesta pesästä ja liikuttaa siihen kiinnitettyä venttiiliä. The device comprises two dynamic housing having a chamber in which a pressurized gas can be passed so that the dynamic housing moves away from the stationary housing and a movable valve attached thereto. Laitteessa on erillinen paineenlähde ja ohjausvälineet, joilla ohjataan paineistetun kaasun virtausta dynaamiseen kammioon ja kammiosta ulos. The device has a separate pressure source and control means for controlling the flow of pressurized gas into the chamber to a dynamic and out of the chamber.

5 5

Patenttiasiakirjassa US 5988124 A esitetään sähkömagneettisesti ohjattava sylinterin venttiili, jossa on pneumaattiset palautusjouset. The patent document US 5988124 A discloses a cylinder valve electromagnetically controlled with a pneumatic return springs. Venttiili avataan ja suljetaan sähkömagneettisilla toimilaitteilla. The valve is opened and closed by electromagnetic actuators. Kaasujousien käyttämiseen tarvitaan ohjausvälineet. the use of gas springs needed to control means. Järjestely käsittää myös mekaanisen jousen, jolla venttiili suljetaan, kun kaasujouset 10 ovat paineettomassa tilassa. The arrangement also comprises a mechanical spring, which valve is closed when the gas springs 10 are not under pressure.

Patenttihakemuksessa GB 2326444 A esitetään toinen sähköpneumaattisesti ohjattava kaasunvaihtoventtiili. The patent application GB 2326444 A discloses an electropneumatic second controlled gas exchange valve. Järjestelmässä voi olla myös mekaaninen jousi venttiilin sulkemiseksi silloin, kun sähköpneumaattiset välineet eivät ole aktiivisia. The system may also be a mechanical spring to close the valve when the pneumatic means are not active. Myös tässä 15 järjestelmässä tarvitaan ohjausvälineet ja erillinen kompressori kaasujousien paineen säätämiseksi. Also, this system requires 15 control means for controlling the compressor and a separate gas pressure springs.

Missään edellä mainituista asiakirjoista ilmajousia ei ole tarkoitettu avustamaan mekaanisia jousia, vaan niitä käytetään venttiilin ajoitukseen. None of the above documents the air springs is not intended to assist in the mechanical springs, but they are used for valve timing. Mekaaniset jouset ovat 20 venttiilien sulkemista varten silloin, kun ilmajouset ovat paineettomia. Mechanical springs are 20 to close the valve when the air springs are pressurized. Kaikki esitetyt järjestelmät käyttävät ulkoista paineistetun kaasun lähdettä ja ohjausvälineitä, joilla säädetään kaasun virtausta kaasujousiin. All of the systems use an external pressurized gas source, and control means for controlling the flow of gas from the gas spring. Tämä tekee järjestelmistä monimutkaisia ja häiriöalttiita. This makes the system more complicated and prone to failure.

C\J C \ J

δ ^ 25 Keksinnön yhteenveto δ ^ 25 Summary of the Invention

(M (M

^ Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on saada aikaan parannettu kaasunvaihtoventtiilijärjestely ahdettuun polttomoottoriin. ^ The present invention is to provide an improved gas exchange valve arrangement supercharged internal combustion engine. Keksinnön toisena another invention

E E

tarkoituksena on saada aikaan parannettu sylinterinkansi. The purpose is to provide an improved cylinder head. Keksinnön mukaisen o järjestelyn tunnusomaiset piirteet on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. No characteristic features of the arrangement according to the invention is set forth in the characterizing part of claim 1.

LO LO

>- 30 Keksinnön mukaisen sylinterinkannen tunnusomaiset piirteet on esitetty o cv patenttivaatimuksen 14 tunnusmerkkiosassa. > - the cylinder head characteristic features of the invention 30 is shown in No CV of claim 14 the characterizing portion.

3 3

Keksinnön mukainen ahdetun polttomoottorin kaasunvaihtoventtiilijäqestely käsittää kaasunvaihtoventtiilin, jossa on venttiilin lautanen ja siihen yhdistetty venttiilin varsi sekä venttiilin varren ympärille järjestetty venttiilinjousi, joka muodostaa venttiilin sulkevan voiman. kaasunvaihtoventtiilijäqestely a supercharged internal combustion engine according to the invention comprises a gas exchange valve with a valve head and a valve stem connected to and arranged around the valve stem of the valve spring, which forms the valve closing force. Lisäksi järjestely käsittää venttiilin varren ympärille järjestetyn 5 kammion sekä venttiilin varteen kiinnitetyn työntövälineen, joka on liikutettavissa venttiilin varren pituusakselin suunnassa yhdessä kaasunvaihtoventtiilin kanssa. The arrangement further comprises a valve arranged around the shaft 5 of the chamber and a valve stem attached to the pusher means which is movable in the valve stem length in the axial direction together with the gas exchange valve. Järjestely käsittää välineet, joilla moottorin imukanavasta johdetaan paineistettua ahtoilmaa kammioon työntövälineen ja kammion sisemmän pään väliin tarkoituksena auttaa kaasunvaihtoventtiiliä pysymään suljettuna. The arrangement comprises means for the motor of the suction passage of compressed charge air is led into the chamber thrust means and the chamber between the inner end to assist the gas exchange valves remain closed.

10 10

Keksinnön mukaisesti polttomoottorin sylinterinkansi, joka käsittää kaasunvaihtoventtiilin, jossa on venttiilin lautanen ja siihen liitetty venttiilin varsi, venttiilin varren ympärille jäljestetyn venttiilinjousen, joka muodostaa venttiilin sulkevan voiman, venttiilin varren ympärille järjestetyn kammion sekä venttiilin varteen 15 kiinnitetyn työntövälineen, joka on liikutettavissa venttiilin varren pituusakselin suunnassa yhdessä kaasunvaihtoventtiilin kanssa, käsittää porauksen, jonka kautta johdetaan paineistettua ahtoilmaa moottorin imukanavasta kammioon työntövälineen ja kammion sisemmän pään väliin tarkoituksena auttaa kaasunvaihtoventtiiliä pysymään suljettuna. According to the invention an internal combustion engine cylinder head, which comprises a gas exchange valve, wherein the valve plate and the attached valve stem, arranged around the reeling around the valve stem of the valve spring, which forms the valve closing force of the valve stem chamber and a valve stem fixed 15 pushing means being movable in the valve stem longitudinal axis, together with the gas exchange valve has a bore, through which a pressurized charging air to the engine intake conduit into the chamber thrust means and the chamber between the inner end to assist the gas exchange valves remain closed.

20 20

Keksinnöllä on monia etuja. The invention has many advantages. Koska imukanavasta tulevaa paineistettua ahtoilmaa käytetään auttamaan venttiileitä pysymään suljettuina, vuoto imukanavasta ja pakokanavasta sylinteriin voidaan estää jopa erittäin korkeilla ahtoilman paineilla. Since the suction passage incoming compressed charge air is used to help the valves remain closed, leakage of the suction passage and the exhaust duct in the cylinder can be prevented even at very high charge air pressures. Järjestely on hyvin kompakti ja soveltuu myös olemassa oleviin sylinterinkansiin vain The arrangement is very compact and is also suitable for existing cylinder covers only

CM CM

0 25 pienin muutoksin. 0 25 with minor modifications. Koska imukanavasta tulevaa ahtoilmaa käytetään venttiilien c\i pitämiseen suljettuina, paineilmaa tuottavaa apujäqestelmää ei tarvita. As the incoming charge air suction passage a valve c \ i in the closed, compressed air generating apujäqestelmää not required. Ei ole tarvetta co myöskään tavallista vahvemmille teräsjousille, vaan voidaan käyttää normaaleja jousia. There is no need for co also not usual for thicker steel spring, but can be used for normal springs.

1 Järjestely on myös itsesäätyvä. 1 The arrangement is also self-regulating. Kaasunvaihtoventtiilien suljettuina pitämiseen tarvitaan Gas exchange valves closed for maintenance is needed

CL CL

korkeampaa ahtopainetta käytettäessä suurempi voima, ja esillä olevan keksinnön 2 30 mukaisessa järjestelyssä tämä suurempi voima syntyy automaattisesti. a higher boost pressure for higher power, and the present invention 2 according to the arrangement 30 the greater the force generated automatically. Vastaavasti kun ^ moottoria käytetään pienellä kuormalla, venttiilin avautumista vastustava voima on 0X1 pienempi ja nokka-akselin ja keinuvipujen laakerien kitka minimoituu. ^ Similarly, when the engine is operating at low load, the force resisting opening of the valve is smaller than 0x1, and a cam shaft and the rocker arms bearing friction is minimized. Koska järjestelyssä on myös normaalit jouset, moottorin käynnistäminen ei tuota ongelmaa. Since the arrangement is also a normal spring, to start the engine does not produce the problem.

4 4

Keksinnön erään suoritusmuodon mukaan välineet, joilla ahtoilmaa johdetaan kammioon, käsittävät aukon kammiossa ja porauksen sylinterinkannessa. According to one embodiment of the invention the means for charging air is led into the chamber, the chamber comprising an opening and a bore in the cylinder head. Jos ahtoilma johdetaan kammioon sylinterinkannessa olevan porauksen kautta, sylinterinkannen 5 yläpuolella ei tarvita lisäputkistoa. If the charge air is introduced into the chamber through the bore in the cylinder head, the cylinder head 5 above does not need an additional piping. Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesti poraus on järjestetty sylinterinkanteen kammion ja imukanavan väliin. In accordance with one embodiment of the invention the bore is provided in the cylinder head between the chamber and the inlet channel. Tämä on yksinkertaisin reitti johtaa ahtoilmaa kammioon. This is the simplest route leads to charging air into the chamber. Poraus voi olla myös varustettu takaiskuventtiilillä. Drilling can also be equipped with a non-return valve. Sylinterinkannessa voi olla myös toinen poraus, jonka kautta ahtoilma pääsee poistumaan kammiosta. The cylinder head may also have a second bore through which charge air can escape from the chamber.

10 10

Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesti työntöväline on kammion sisälle järjestetty painelevy. In accordance with one embodiment of the invention the thrust means is arranged inside the pressure chamber plate. Tällaisella järjestelyllä on suhteellisen helppoa saada aikaan hyvä tiivistyskyky, ja painelevy voi toimia myös venttiilin kääntimenä. Such an arrangement is relatively easy to achieve a good sealing ability, and the pressure plate can also serve as a valve inverters. Toinen vaihtoehto on, että työntöväline on kupu, joka muodostaa osan kammiosta. Another alternative is that the pushing means is a cap, which forms part of the chamber.

15 15

Muita esillä olevan keksinnön suoritusmuotojen piirteitä mainitaan epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa. Other embodiments of the present invention, the characteristics mentioned in the dependent claims.

Piirustusten lyhyt kuvaus 20 Kuvio 1 kuvaa poikkileikkausta polttomoottorin sylinterinkannesta, jossa on esillä olevan keksinnön erään suoritusmuodon mukainen kaasunvaihtovcnttiilijärjcstely. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 20 Figure 1 illustrates a cross-sectional view of an internal combustion engine cylinder head having a kaasunvaihtovcnttiilijärjcstely according to an embodiment of the present invention.

Kuvio 2 kuvaa poikkileikkausta keksinnön toisen suoritusmuodon mukaisesta sylinterinkannesta. Figure 2 illustrates a cross-sectional view of the cylinder head according to a second embodiment of the invention.

^ Kuvio 3 kuvaa poikkileikkausta keksinnön kolmannen suoritusmuodon mukaisesta ^ 25 sylinterinkannesta. ^ Figure 3 illustrates a cross-sectional view of the cylinder head 25 ^ according to a third embodiment of the invention.

^ Kuvio 4 kuvaa poikkileikkausta keksinnön neljännen suoritusmuodon mukaisesta sylinterinkannesta. ^ Figure 4 illustrates a cross-sectional view of the cylinder head according to a fourth embodiment of the invention.

Ee ee

CL CL

CM CM

O O

S Keksinnön yksityiskohtainen kuvaus o 30 Keksinnön suoritusmuotoja selostetaan seuraavassa tarkemmin viittaamalla oheisiin piirustuksiin. A detailed description of embodiments of the invention, the S No. 30 of the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

5 5

Kuvio 1 esittää yksinkertaistettua poikkileikkausta suuren puristussytyttc i se n polttomoottorin sylinterinkannesta 9. Moottori voi olla esimerkiksi laivan pää- tai apukone tai voimalaitoksessa käytettävä moottori. Figure 1 shows a simplified cross-sectional view of a high puristussytyttc i the internal combustion engine cylinder head 9. The motor may be, for example, the ship's main or auxiliary engine, or the engine used in the power plant. Keksintö ei kuitenkaan rajoitu puristussytyttc is iin moottoreihin, vaan sitä voidaan käyttää myös kipinäsytyttc isissä 5 moottoreissa. However, the invention is not limited to puristussytyttc cent engines, but it can also be used kipinäsytyttc gels for 5 engines. Moottori on ahdettu, jotta saavutetaan korkea imuilman paine. The engine is supercharged, so as to achieve the high pressure of the intake air. Voidaan käyttää esimerkiksi kahta sarjaan kytkettyä turboahdinta, joista kumpikin käsittää turbiinin ja kompressorin. for example, two series-connected turbochargers each comprising a turbine and a compressor may be used. Kuviossa on esitetty vain yksi sylinteri 12, mutta moottorissa voi olla useita sylintereitä 12, ja jokainen sylinteri on varustettu omalla sylinterinkannellaan 9. Sylinterit 12 voidaan järjestää esimerkiksi riviin tai V-muotoon. The figure shows only one cylinder 12 is shown, but the engine may have a plurality of cylinders 12, each cylinder is provided with its own sylinterinkannellaan 9. The cylinders 12 may be arranged in line or in a V-shape. 10 Sylinterinkannen 9 läpi kulkee imukanava 10, jolla johdetaan paineistettua ahtoilmaa sylinteriin 12, ja pakokanava 11, jolla johdetaan pakokaasu ulos sylinteristä 12. Kuviossa 1 esitetään vain sylinterinkannen 9 sisällä olevat imukanavan 10 ja pakokanavan 11 osat. 10 the cylinder head 9 passes through the suction passage 10, which compressed charge air is led into the cylinder 12, and the exhaust duct 11, which is led out of the exhaust gas from the cylinder 12. Figure 1 shows only the cylinder head 9 in the parts 11 of the suction duct 10 and the exhaust passage. Imukanava 10 ja pakokanava 11 jatkuvat kuitenkin sylinterinkannen 9 ulkopuolelle ja ne on yhdistetty turboahdinten kompressoreihin ja 15 turbiineihin tässä järjestyksessä. The suction duct 10 and exhaust duct 11 continues, however, the cylinder head 9 to the outside and are connected to compressors, turbochargers and turbine 15 in that order. Imukanava 10 on varustettu imuventtiileillä la ja pakokanava 11 on varustettu pako venttiileillä Ib. The suction duct 10 is provided with suction valves la and the exhaust duct 11 is provided with exhaust valves Ib. Imuventtiileihin la ja pakoventtiileihin Ib viitataan yhdessä kaasunvaihtoventtiileinä 1. Kuvioissa imuventtiileihin la liittyvät osat on merkitty viitenumeroin, jotka päättyvät ”a”, ja pakoventtiileihin Ib liittyvät osat on merkitty viitenumeroin, jotka päättyvät ”b”. Exhaust valves, the intake valves la and lb is referred to a single kaasunvaihtoventtiileinä 1. The inlet valves of Figures Ia parts are designated by reference numerals ending with "a", and the exhaust valves Ib, related parts are designated by reference numerals ending with "b." 20 Kuvauksessa ja patenttivaatimuksissa samanlaisiin tai samankaltaisiin osiin voidaan viitata yhdessä viitenumeroilla, jotka eivät pääty kumpaankaan kirjaimeen. 20 the description and the claims, identical or similar parts may be referred to together by reference numerals that do not end with either letter.

Moottori käsittää kaksi imuventtiiliä la ja kaksi pakoventtiiliä Ib, mutta kuviossa 1 on esitetty vain yksi kappale kumpaakin venttiililajia. The engine comprises two intake valves la and two exhaust valves Ib, but in figure 1 is only one of each type of valve shown. Kaasunvaihtoventtiileiden 1 Kaasunvaihtoventtiileiden 1

C\J C \ J

o 25 lukumäärä voi tietenkin olla muukin. 25 No number may of course be different. Kaasunvaihtoventtiili 1 käsittää venttiilin lautasen Gas exchange valve 1 comprises a valve disc

(M (M

c\j 2 ja venttiilin varren 3. Kun kaasunvaihtoventtiili 1 on suljettu, se muodostaa tiiviin o cd yhteyden venttiilin istukan 13 kanssa. c \ j 2 and the valve shaft 3. When the gas exchange valve 1 is closed, it forms a tight No audio connection 13 with the valve seat. Venttiilin varsi 3 on yhdistetty venttiilin lautaseen x 2 ja sitä tarvitaan kaasunvaihtoventtiilin 1 liikuttamiseen edestakaisin sylinterin 12 ja The valve shaft 3 is connected to a valve poppet x 2 and is necessary for the gas exchange valve 1 to move back and forth in the cylinder 12, and

CL CL

imukanavan 10 tai pakokanavan 11 välisen virtausyhteyden avaamiseksi ja ? open the suction channel 10 or the exhaust duct flow connection between the 11 and? 30 sulkemiseksi. 30 to close. Sylinterinkannessa 9 on venttiilinohjaimet 15 kaasunvaihtoventtiilien 1 ^ kohdistamiseksi. The cylinder head 9 of the valve guides 15 of the gas exchange valve 1 ^ targeting. Kaasunvaihtoventtiilien 1 avaamiseen käytetään tavanomaista ^ nokkamekanismia, jossa on työntötangot ja keinuvivut (ei esitetty kuvioissa). 1 the opening of the gas exchange valves used in conventional ^ cam mechanism with push rods and rocker arms (not shown).

6 6

Jokainen kaasunvaihtoventtiili 1 on varustettu jousella 4, joka muodostaa sylinteristä 12 poispäin suuntautuvan voiman. Each of the gas exchange valve 1 is provided with a spring 4 that forms the cylinder 12 facing away from the force. Voima pyrkii sulkemaan venttiilin 1 ja pitämään sen suljettuna. Force tends to close the valve 1 and hold it closed. Kuvion 1 suoritusmuodossa jokainen kaasunvaihtoventtiili 1 on varustettu myös toisella jousella 8, joka lisää sulkemisvoimaa. embodiment of Figure 1, each of the gas exchange valve 1 is also provided with a second spring 8, which increases the closing force.

5 5

Jokaisen kaasunvaihtoventtiilin 1 varren 3 ympärille on järjestetty kammio 5. Kuvion 1 suoritusmuodossa kammio 5 on osittain sylinterinkannen 9 sisällä ja osittain sen yläpuolella. Each one gas exchange valve stem 3 is arranged around the chamber 5. In the embodiment of Figure 1, the chamber 5 is part of the cylinder head 9 and a part above it. Jouset 4, 8 on järjestetty kammion 5 sisäpuolelle. The springs 4, 8 are arranged on the inside of the chamber 5. Kammion 5 sisällä on myös painelevy 6, joka on kiinnitetty venttiilin varteen 3. Kammio 5 on varustettu 10 aukolla 7, jonka kautta voidaan johtaa paineistettua ahtoilmaa imukanavasta 10 kammioon 5. Aukko 7 on kammion 5 sisemmässä päässä eli siinä kammion 5 päässä, joka on lähempänä sylinteriä 12. Ahtoilma voidaan täten johtaa kammioon 5 kammion 5 sisemmän pään ja painelevyn 6 väliin. 5 within the chamber also has a pressure plate 6 which is fixed to the valve rod 3. The chamber 5 is provided with a 10 opening 7, through which compressed charge air can be led from the suction passage 10 into the chamber 5. The opening 7 of the chamber 5, i.e. the inner end of the chamber from the 5 which is nearer Boost cylinder 12 can thus lead into the chamber 5 between the inner end of the chamber 5 and the pressure plate 6.

15 Painelevy 6 voi liikkua venttiilin varren 3 pituussuunnassa yhdessä koko kaasunvaihtoventtiilin 1 kanssa. 15 The pressure plate 6 to move the valve stem 3 in the longitudinal direction together with the entire gas exchange valve 1 with. Painelevy 6 on tiiviissä kosketuksessa kammion 5 seinämään siten, että merkittävää kaasunvirtausta painelevyn 6 ohi ei voi tapahtua. The pressure plate 6 is in close contact with the wall of the chamber 5 so that the substantial flow of gas past the pressure plate 6 can take place. Kun kaasunvaihtoventtiili 1 on suljettu, painelevy 6 on kammion 5 ulommassa päässä. When the gas exchange valve 1 is closed, the pressure plate 6 is in the outer end 5 of the chamber. Koska paine imukanavassa 10 on korkea imuilman ahtamisen vuoksi, kammioon 5 johdettu 20 ahtoilma työntää painelevyä 6 ylöspäin ja auttaa pitämään kaasunvaihtoventtiilin 1 suljettuna. Since the pressure in the suction duct 10 is high due to supercharging of the intake air, derived from the charge air to the chamber May 20 pushes the pressure plate 6 upwards to help keep the gas exchange valve 1 is closed. Painelevy 6 toimii myös venttiilin kääntimenä ja kääntää kaasunvaihtoventtiiliä 1 hieman joka kerran, kun venttiili 1 sulkeutuu. The pressure plate 6 also serves as the translator of the valve and turn the gas exchange valve 1 bit every time the valve 1 is closed.

Kuvion 1 suoritusmuodossa sylinterinkannessa 9 on poraus 14a imukanavan 10 ja c\io 25 imuventtiiliin la liittyvän kammion 5a välissä. Figure 1 embodiment, the cylinder head 9 has a bore 14a of the chamber la of the inlet of the suction duct 10 and the c \ io between 25 5a. Porauksen 14a kautta johdetaan 14a is passed through the bore

CVJ CVJ

c\j ahtoilmaa kammioon 5a. c \ j compressed air to the chamber 5a. Kun imuventtiili la on suljettu, imuventtiilin la venttiilin cp co lautasen 2a yläpintaan kohdistuu sama paine kuin painelevyyn 6a. When the intake valve la is closed, the intake valve la cp co valve plate 2a of the upper surface subjected to the same pressure as the pressure plate 6a. Venttiilin lautaseen x 2a kohdistuvan paineen muodostama voima työntää imuventtiiliä la kohti sylinteriä 12. X valve head 2a formed on the pressure force will push the intake valves 12 per cylinder la.

CC CC

Q_ Q_

Koska venttiilin lautasen 2a pinta-ala on lähellä painelevyn 6a pinta-alaa, Because the valve plate 2a, the area is close to the pressure plate 6a of the surface area,

CM CM

° 30 vastakkaissuuntaiset voimat kompensoivat suurelta osin toisensa ja jousien 4a, 8a 30 ° opposite forces compensate each other to a large extent and springs 4a, 8a

LO LO

^ muodostama voima on riittävä pitämään imuventtiilin la suljettuna, cv 7 ^ Generated force is sufficient to keep the intake valve closed, Ia, cv 7

Pako venttiiliin Ib liittyvään kammioon 5b ahtoilma johdetaan sylinterinkannessa 9 olevan porauksen kautta. Ib the exhaust valve associated with the chamber 5b of the charging air is passed through the cylinder head 9 of the bore. Tätä porausta ei ole esitetty kuviossa 1. Pakokanavasta 11 tulevaa pakokaasua ei voida käyttää sen korkean lämpötilan ja noen takia. This drilling is not shown in Figure 1. The exhaust duct 11 incoming exhaust gas can not be used because of its high temperature and soot. Järjestelyn toimintaperiaate on sama pakoventtiilissä Ib kuin imuventtiilissä la. The arrangement principle of operation is the same as the inlet valve exhaust valve Ib, Ia. Paine 5 pakokanavassa 11 on alempi kuin imukanavassa 10, mutta se on samaa suuruusluokkaa. Pressure 5 exhaust passage 11 is lower than the suction duct 10, but it is of the same order of magnitude. Tämän vuoksi pakoventtiilin Ib venttiilinlautasen 2b yläpintaan ja painelevyyn 6b kohdistuvat voimat kompensoivat suurelta osin toisensa ja jousien 4b, 8b muodostama voima on riittävä pitämään imuventtiilin Ib suljettuna. As a result, the exhaust valve Ib, 2b, the upper surface of the valve disc and the pressure plate 6b forces applied to compensate to a large extent and the other of the springs 4b and 8b formed by the force is sufficient to keep the intake valve closed Ib.

10 Järjestely on itsesäätyvä - imupuolella sama paine kohdistuu kahteen lähes samankokoiseen pintaan, mutta päinvastaisissa suunnissa. The arrangement 10 is self-regulating - the suction side of the same pressure to the two nearly equal size to the surface, but in the opposite directions. Tämän vuoksi paineen muodostamat voimat kompensoivat suurelta osin toisensa. As a result, formed by the pressure forces compensate each other to a large extent. Pakopuolella vastakkaiset voimat aiheutuvat eri paineista, mutta myös siellä ne korreloivat keskenään. The exhaust side of the opposing forces resulting from different pressures, but also there they correlate with each other. Kun paine imukanavassa 10 kasvaa, myös paine pakokanavassa 11 kasvaa, ja näiden paineiden 15 aiheuttamat voimat kompensoivat toisensa ainakin osittain. When the pressure in the suction duct 10 increases, the pressure in the exhaust passage 11 increases, and the forces caused by the pressures 15 compensate each other at least partially.

Kuviossa 2 esitetään toinen keksinnön suoritusmuoto. Figure 2 shows a second embodiment of the invention. Kuviossa on esitetty vain imuventtiilit la, la'. The figure shows only the intake valves are shown la, la '. Tärkein ero kuvion 1 ja kuvion 2 suoritusmuotojen välillä on se, että kuvion 2 suoritusmuodossa jouset 4a, 4a' on järjestetty kammioiden 5a, 5a' 20 ulkopuolelle. The main difference between Figure 1 and Figure 2 embodiments is the fact that in the embodiment of Figure 2 the springs 4a, 4a 'are arranged in the chambers 5a, 5a' 20 outside. Imukanavan 10 ja kammioiden 5a, 5a' väliin on järjestetty erilliset poraukset 14a, 14a', joiden kautta johdetaan ahtoilmaa kammioihin 5a, 5a'. The suction duct 10 and the chambers 5a, 5a 'is provided between the separate bores 14a, 14a', through which charge air is led into the chambers 5a, 5a '. Tämän suoritusmuodon etuna on se, että jousivoima ei kohdistu painelevyihin 6a, 6a', ja venttiilin kääntäminen toimii paremmin. This embodiment has the advantage that the spring force is applied to the pressure plates 6a, 6a ', and translating the valve to work better. Toinen etu on se, että jouset 4a, 4a' voidaan järjestää öljykylpyyn. Another advantage is that the springs 4a, 4a 'may be provided in an oil bath.

C\J C \ J

o 25 No 25

CM CM

cm Kuvion 3 suoritusmuodossa ahtoilmaa johdetaan toiseen imuventtiiliin la' liittyvään 0 i co kammioon 5a' ensimmäiseen imuventtiiliin la liittyvästä kammiosta 5a kammioiden 5a, 1 5a' välillä olevan porauksen 14a' kautta. cm in the embodiment of Figure 3 lead to the second charge air inlet of Ia 'related to 0 i co chamber 5a' associated with the first inlet of the chamber la of the chambers 5a, 5a, 5a through one 'of the bore 14a'. Tässä suoritusmuodossa venttiilinjouset 4a, In this embodiment, the valve springs 4a,

CL CL

4a' ovat kammion 5a, 5a' sisällä. 4a 'of the chamber 5a, 5a' inside. Jousia 4a, 4a' ei kuitenkaan ole tuettu venttiilin Springs 4a, 4a, however, "is not supported on the valve

CM CM

T- 30 kääntiminä toimivia painelevyjä 6a, 6a' vasten. T inverters 30 acting pressure plates 6a, 6a 'of the shell. Sen sijaan jouset 4a, 4a' on tuettu ^ kauluskappaleisiin 16a, 16a'. Instead, the springs 4a, 4a '^ is supported by the collars 16a, 16a'. Näin ollen venttiilien kääntimiin 6a, 6a' kohdistuu cm ........ Thus, the translator valves 6a, 6a 'is directed cm ........

pienempi voima, mikä varmistaa paremman toiminnan. lower power, thus ensuring better functioning.

8 8

Kuvion 4 suoritusmuodossa ei ole painelevyä 6a, 6b kammioiden 5a, 5b sisällä. the embodiment of Figure 4 is not a pressure plate 6a, 6b of the chambers 5a, 5b inside. Sen sijaan kammioiden 5a, 5b ulommat päät eli kammioiden 5a, 5b ne päät, jotka ovat kauempana sylinteristä 12, muodostuvat kuvuista 19a, 19b, jotka toimivat työntövälineinä 6, 19. Kuvut 19a, 19b on kiinnitetty kaasunvaihtoventtiileiden la, Ib 5 venttiilin varsiin 3a, 3b ja tiivistetty kammioiden 5a, 5b sisäosien seinämiä vasten. In contrast, the chambers 5a, 5b of the outer ends, namely the chambers 5a, 5b, the ends of which are further away from the cylinder 12 are formed by hoods 19a, 19b, which operate the pushing means of 6, 19. Caps 19a, 19b are attached to kaasunvaihtoventtiileiden Ia, Ib, 5 of the valve stems 3a, 3b and is sealed chambers 5a, 5b, against the walls of the inner parts. Kuvut 19 siis muodostavat osan kammioista 5a, 5b. The domes 19 thus form part of the chambers 5a, 5b. Kammioiden 5a, 5b sisemmät päät on muodostettu sylinterinkannen 9 sisään. The chambers 5a, 5b of the inner ends of which are formed in the cylinder head 9 in. Poraukset 14a, 14b, joiden kautta ahtoilmaa johdetaan kammioihin 5a, 5b, on varustettu takaiskuventtiileillä 17a, 17b, jotka estävät ahtoilmaa virtaamasta takaisin imukanavaan 10. Sylinterinkanteen 9 on järjestetty toiset 10 poraukset 18a, 18b kammioiden 5a, 5b ja pakokanavan 11 väliin ahtoilman päästämiseksi ulos kammioista 5a, 5b, kun kaasunvaihtoventtiilit la, Ib avataan. The bores 14a, 14b, through which charge air is led into the chambers 5a, 5b are provided with check valves 17a, 17b preventing charge air from flowing back into the suction duct 10. The cylinder head 9 is arranged on the second 10 bores 18a, 18b of the chambers 5a, 5b and the exhaust passage 11 between the charging air to discharge the chambers 5a, 5b, when the gas exchange valves la, lb are opened. Kuvion 4 suoritusmuoto toimii samalla periaatteella kuin edelliset suoritusmuodot. The embodiment of Figure 4 operates on the same principle as the previous embodiments.

Esillä olevaa keksintöä voidaan muokata monilla tavoin oheisten patenttivaatimusten 15 puitteissa. The present invention can be modified in many ways in the attached claims 15 framework. On esimerkiksi mahdollista järjestää kammio kokonaan sylinterinkannen yläpuolelle. It is for example possible to arrange the chamber entirely above the cylinder head. Ei ole tarpeen johtaa ahtoilmaa kammioon sylinterinkannessa olevan porauksen kautta, vaan tarkoitusta varten voidaan järjestää erillinen putkisto. It is not necessary to lead compressed air to the chamber via a bore in the cylinder head, but the following may be provided with a separate piping. Tässä tapauksessa järjestely voisi käsittää myös välineet kammion paineen säätämiseen ja/tai säiliön, jossa ahtoilmaa pidetään ennen sen johtamista kammioihin. In this case, the arrangement may also comprise means for adjusting and / or reservoir pressure chamber, wherein the charge air is kept before it is introduced into the chambers. On myös 20 mahdollista johtaa ahtoilma pako venttiilin yhteydessä olevaan kammioon imuventtiilin yhteydessä olevasta kammiosta ulkoisen putken tai letkun kautta. It is also possible to lead 20 to a charge air exhaust chamber with the valve in the inlet valve chamber connected with an external tube or hose.

C\J C \ J

δ δ

(M (M

i i

(M (M

O O

CD CD

X X

en I do not

CL CL

C\J C \ J

o δ δ o δ δ

C\J C \ J

Claims (15)

 1. 1. Ahdetun polttomoottorin kaas un vai h to vcn ttiilij ärj cstcl y, joka järjestely käsittää pakoventtiilin (1), jossa on venttiilin lautanen (2) ja venttiilin lautaseen (2) yhdistetty venttiilin varsi (3), ja joka järjestely lisäksi käsittää venttiilin varren (3) ympärille 5 järjestetyn venttiilinjousen (4), joka muodostaa venttiilin (1) sulkevan voiman, venttiilin varren (3) ympärille järjestetyn kammion (5) sekä venttiilin varteen (3) kiinnitetyn työntövälineen (6, 19), joka on liikutettavissa venttiilin varren (3) pituusakselin suunnassa yhdessä pakoventtiilin (1) kanssa, tunnettu siitä, että järjestely käsittää välineet (7, 14) paineistetun ahtoilman johtamiseksi moottorin imukanavasta (10) 10 kammioon (5) työntövälineen (6, 19) ja kammion (5) sisemmän pään väliin tarkoituksena auttaa pako venttiiliä (1) pysymään suljettuna. 1. The supercharged internal combustion engine Kaas un or h to VCN ttiilij ARJ cstcl y, which arrangement comprises an exhaust valve (1) having a valve head (2) and a valve plate (2) connected to the valve stem (3), and in that the arrangement further comprises a valve stem (3) around the stem 5 of the valve spring (4) which forms the valve (1) closing force, the valve stem (3) arranged around the chamber (5) and a valve (3) attached to the pushing means (6, 19) which is movable in the valve stem (3) has a length in the axial direction together with the exhaust valve (1), characterized in that the arrangement comprises means (7, 14) for pressurized charge air for deriving the engine suction passage (10) 10 chamber (5), pushing means (6, 19) and the chamber (5) of the inner end between the purpose of helping the exhaust valve (1) to remain closed.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että välineet, joilla ahtoilmaa johdetaan kammioon (5) käsittävät aukon (7) kammiossa (5) ja porauksen 15 (14) sylinterinkannessa (9). 2. An arrangement as claimed in claim 1, characterized in that the means for charging air is passed into the chamber (5) comprising a chamber opening (7), (5) and the cylinder head bore 15 (14) (9).
 3. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että poraus (14) on järjestetty sylinterinkanteen (9) kammion (5) ja imukanavan (10) väliin. 3. An arrangement according to claim 2, characterized in that the bore (14) is arranged in the cylinder head (9) between the chamber (5) and the suction duct (10).
 4. 4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että poraus (14) on varustettu takaisku venttiilillä (17). 4. An arrangement according to claim 2 or 3, characterized in that the bore (14) is provided with non-return valve (17).
 5. 5. Minkä tahansa patenttivaatimuksen 2-4 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että sylinterinkansi (9) on varustettu toisella porauksella (18) ahtoilman päästämiseksi ulos ^ 25 kammiosta (5). 5. An arrangement according to any one of claims 2-4, characterized in that the cylinder cover (9) is provided with a second bore (18) for discharging the charge air from the chamber 25 ^ (5). cm v 7 o CD 7 cm v o CD
 6. 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että toinen poraus ^ (18) on järjestetty kammion (5) ja pakokanavan (11) väliin. 6. An arrangement according to claim 5, characterized in that the second drilling ^ (18) is arranged between the chamber (5) and an exhaust duct (11). CM o LO i- 30 CM No 30 LO i-
 7. 7. Minkä tahansa edellrsen patenttivaatimuksen mukainen järjestely, tunnettu siitä, o «m että työntöväline (6, 19) on kammion (5) sisään järjestetty painelevy (6). 7. An arrangement according to any one of edellrsen claims, characterized in that o «m and pusher means (6, 19) is arranged in the chamber (5) to the pressure plate (6).
 8. 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että painelevy (6) toimii venttiilin kääntimenä. 8. An arrangement according to claim 7, characterized in that the pressure plate (6) of the valve inverters.
 9. 9. Minkä tahansa patenttivaatimuksen 1-6 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että 5 työntöväline (6, 19) on kupu (19), joka muodostaa osan kammiosta (5). 9. An arrangement according to any one of claims 1-6, characterized in that the five pusher means (6, 19) of the cap (19) which forms part of the chamber (5).
 10. 10. Minkä tahansa edellisen patenttivaatimuksen mukainen järjestely, tunnettu siitä, että kammio (5) on järjestetty ainakin osittain sylinterinkannen (9) sisään. 10. An arrangement according to any one of the preceding claims, characterized in that the chamber (5) is arranged at least partially in the cylinder cover (9).
 11. 11. Minkä tahansa edellisen patenttivaatimuksen mukainen järjestely, tunnettu siitä, että venttiilinjousi (4) on jäljestetty kammion (5) sisään. 11. An arrangement according to any one of the preceding claims, characterized in that the valve spring (4) is structured in the chamber (5).
 12. 12. Minkä tahansa edellisen patenttivaatimuksen mukainen järjestely, tunnettu siitä, että ahtoilma johdetaan imuventtiilin (la) yhteydessä olevasta kammiosta (5a) 15 pakoventtiilin (Ib) yhteydessä olevaan kammioon (5b). 12. An arrangement according to any one of the preceding claims, characterized in that the charge air is conducted inlet valve (Ia) in connection with the chamber (5a) in connection with the exhaust valve 15 (Ib) of the chamber (5b).
 13. 13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että ahtoilma johdetaan pakoventtiilin (Ib) yhteydessä olevaan kammioon (5b) sylinterinkannessa (9) olevan porauksen kautta. 13. An arrangement according to claim 12, characterized in that the charge air is conducted to the connection of the exhaust valve (Ib) of the chamber (5b) of the cylinder head (9) through the bore. 20 20
 14. 14. Polttomoottorin sylinterinkansi, joka moottori käsittää pakoventtiilin (1), jossa on venttiilin lautanen (2) ja venttiilin lautaseen (2) yhdistetty venttiilin varsi (3), venttiilin varren (3) ympärille järjestetyn venttiilinjousen (4), joka muodostaa venttiilin (1) sulkevan voiman, venttiilin varren (3) ympärille järjestetyn kammion (5) sekä CM o 25 venttiilin varteen (3) kiinnitetyn työntövälineen (6, 19), joka on liikutettavissa venttiilin cvj varren (3) pituusakselin suunnassa yhdessä pakoventtiilin (1) kanssa, tunnettu siitä, että oi co sylinterinkansi (9) käsittää porauksen (14) paineistetun ahtoilman johtamiseksi x moottorin imukanavasta (10) kammioon (5) työntövälineen (6, 6') ja kammion (5) sisemmän pään väliin tarkoituksena auttaa pako venttiiliä (1) pysymään suljettuna. 14. The internal combustion engine cylinder head, the engine comprises an exhaust valve (1) having a valve head (2) and a valve plate (2) connected to the valve stem (3), arranged around the valve stem (3) of the valve spring (4) which forms the valve (1 ) arranged in the closing force of the valve stem (3) around the chamber (5) and CM No 25 of the valve stem (3) fixed to the pushing means (6, 19) which is movable valve CVJ arm (3) has a length in the axial direction together with the exhaust valve (1); characterized in that the O co cylinder head (9) comprises a bore (14) of pressurized charging air to derive x engine suction passage (10) to the chamber (5), pushing means (6, 6 ') and the chamber (5) an inner end to assist the exhaust valve (1) to remain closed. 2 30 tn February 30 tn
 15. ^ 15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen sylinterinkansi, tunnettu siitä, että CM sylinterinkansi (9) käsittää toisen porauksen (18) ahtoilman päästämiseksi ulos kammiosta (5). ^ 15. The cylinder head according to claim 14, characterized in that the CM cylinder head (9) comprises a second bore (18) for admitting charge air out of the chamber (5).
FI20115102A 2011-02-02 2011-02-02 The gas exchange valve arrangement and the cylinder head FI123409B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20115102A FI123409B (en) 2011-02-02 2011-02-02 The gas exchange valve arrangement and the cylinder head
FI20115102 2011-02-02

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20115102A FI123409B (en) 2011-02-02 2011-02-02 The gas exchange valve arrangement and the cylinder head
EP20120706626 EP2670957B1 (en) 2011-02-02 2012-01-30 Gas exchange valve arrangement and cylinder head
PCT/FI2012/050080 WO2012104482A1 (en) 2011-02-02 2012-01-30 Gas exchange valve arrangement and cylinder head
CN 201280007469 CN103429857B (en) 2011-02-02 2012-01-30 The gas exchange valve means and the cylinder head
KR20137023037A KR101681363B1 (en) 2011-02-02 2012-01-30 Gas-exchange valve arrangement and the cylinder head

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20115102A0 true FI20115102A0 (en) 2011-02-02
FI20115102A true FI20115102A (en) 2012-08-03
FI123409B true true FI123409B (en) 2013-03-28

Family

ID=43629777

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20115102A FI123409B (en) 2011-02-02 2011-02-02 The gas exchange valve arrangement and the cylinder head

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2670957B1 (en)
KR (1) KR101681363B1 (en)
CN (1) CN103429857B (en)
FI (1) FI123409B (en)
WO (1) WO2012104482A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3001762A1 (en) * 2013-02-07 2014-08-08 Andre Chaneac Thermal engine, has cylinder heads, and electromagnets fixed in cavities that are closed by waterproof caps formed integral with inlet valves, where caps stay in communication with ducts of intake valves through channels
FI126115B (en) 2013-06-05 2016-06-30 Wärtsilä Finland Oy The gas exchange valve arrangement
US9399933B2 (en) 2014-02-28 2016-07-26 Plymouth Machine Integration, Llc Valve assembly
CN104405466A (en) * 2014-10-21 2015-03-11 大连理工大学 High pressure inlet valve for compressed air engine
GB2557788A (en) * 2015-09-15 2018-06-27 Thermolift Inc Spring arrangement for reciprocating apparatus
DE102016120958A1 (en) * 2016-11-03 2018-05-03 Abb Turbo Systems Ag Cylinder head for an internal combustion engine

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4214839A1 (en) * 1992-05-05 1993-11-11 Audi Ag Valve drive for IC engine - involves lift valve operated in opening direction by cam against force of pneumatic spring
DE19725218C2 (en) 1997-06-15 2000-11-02 Daimler Chrysler Ag A device for actuating a gas exchange valve for an internal combustion engine
JPH11311112A (en) * 1998-03-14 1999-11-09 Fev Motorentechnik Gmbh & Co Kg Electromagnetic operable gas exchange valve for piston internal combustion engine equipped with air return spring
GB2374900B (en) * 2001-04-24 2004-09-01 Ilmor Engineering Ltd Valve spring mechanism
US6745738B1 (en) * 2001-09-17 2004-06-08 Richard J. Bosscher Pneumatic valve return spring
DE10207038A1 (en) * 2002-02-20 2003-08-21 Bayerische Motoren Werke Ag Valve operating drive has gas supply to gas cavity downstream of gas inlet aperture through at least one gap between housing and piston
JP4026410B2 (en) * 2002-05-24 2007-12-26 三菱自動車工業株式会社 Valve operating system for an internal combustion engine
KR100974122B1 (en) * 2005-04-14 2010-08-04 미쯔비시 지도샤 고교 가부시끼가이샤 Valve operating device for internal combustion engine
US8079339B2 (en) * 2006-07-10 2011-12-20 Mack Trucks, Inc. Reciprocable member with anti-float arrangement
DE102007019916B4 (en) * 2007-04-27 2016-09-15 Volkswagen Ag Gas exchange valve with a pneumatic spring

Also Published As

Publication number Publication date Type
KR101681363B1 (en) 2016-11-30 grant
FI20115102A (en) 2012-08-03 application
FI123409B1 (en) grant
KR20140007886A (en) 2014-01-20 application
EP2670957A1 (en) 2013-12-11 application
CN103429857A (en) 2013-12-04 application
FI20115102D0 (en) grant
EP2670957B1 (en) 2015-06-17 grant
FI20115102A0 (en) 2011-02-02 application
WO2012104482A1 (en) 2012-08-09 application
CN103429857B (en) 2015-09-16 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7201121B2 (en) Combustion engine including fluidically-driven engine valve actuator
US4790272A (en) Non-circular poppet valves for internal combustion engine cylinder assemblies
US20120227397A1 (en) Gaseous fuel-powered engine system having turbo-compounding
US5967108A (en) Rotary valve system
US7185614B2 (en) Double bowl piston
US6062188A (en) Rotary piston type internal combustion engine
US20100300385A1 (en) Internal combustion engine utilizing dual compression and dual expansion processes
US5522358A (en) Fluid controlling system for an engine
US6722349B2 (en) Efficient internal combustion engine valve actuator
RU2403409C2 (en) Shut-off valve of ice valve gear air-operated drive
US20120125298A1 (en) Two stroke opposed-piston engines with compression release for engine braking
US6314923B1 (en) Opposed supercharged two-stroke engine module with crossflow transfer
EP0961018A1 (en) Exhaust gas recirculation device
US6443110B2 (en) Rotary valve head system for multi-cylinder internal combustion engines
US5857450A (en) Low emission two cycle engine using two segment piston
US20080054205A1 (en) Variable valve actuator with latches at both ends
US4169434A (en) Internal combustion engine with stepped piston supercharger
US20090038598A1 (en) Split-cycle engine with early crossover compression valve opening
US20100282225A1 (en) Air Supply for Components of a Split-Cycle Engine
US4191152A (en) Multi-cylinder internal combustion engine
US20050241597A1 (en) Air and fuel supply system for a combustion engine
US20140196703A1 (en) Devices and methods for exhaust gas recirculation operation of an engine
US20040094117A1 (en) Valve system for internal combustion engine
US20070272180A1 (en) Variable valve actuator with latch at one end
US7461619B2 (en) Valve apparatus for an internal combustion engine

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 123409

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B