FI122992B - Outdoor lights - Google Patents

Outdoor lights Download PDF

Info

Publication number
FI122992B
FI122992B FI20096144A FI20096144A FI122992B FI 122992 B FI122992 B FI 122992B FI 20096144 A FI20096144 A FI 20096144A FI 20096144 A FI20096144 A FI 20096144A FI 122992 B FI122992 B FI 122992B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
lamp
lamps
illumination
device
characterized
Prior art date
Application number
FI20096144A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20096144A0 (en
FI20096144A (en
Inventor
Joel Pasterstein
Original Assignee
Teclux Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Teclux Oy filed Critical Teclux Oy
Priority to FI20096144A priority Critical patent/FI122992B/en
Priority to FI20096144 priority
Publication of FI20096144A0 publication Critical patent/FI20096144A0/en
Publication of FI20096144A publication Critical patent/FI20096144A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI122992B publication Critical patent/FI122992B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05B37/00Circuit arrangements for electric light sources in general
  • H05B37/02Controlling
  • H05B37/0209Controlling the instant of the ignition or of the extinction
  • H05B37/0245Controlling the instant of the ignition or of the extinction by remote-control involving emission and detection units
  • H05B37/0254Controlling the instant of the ignition or of the extinction by remote-control involving emission and detection units linked via data bus transmission
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05B37/00Circuit arrangements for electric light sources in general
  • H05B37/02Controlling
  • H05B37/0209Controlling the instant of the ignition or of the extinction
  • H05B37/0245Controlling the instant of the ignition or of the extinction by remote-control involving emission and detection units
  • H05B37/0263Controlling the instant of the ignition or of the extinction by remote-control involving emission and detection units linked via power line carrier transmission

Description

ULKOVALAISU - UTEBELYSNING TEKNIIKAN ALA Outdoor lighting - UTEBELYSNING TECHNICAL FIELD

Esillä oleva keksintö liittyy yleisesti ulkovalaisuun kulkuteillä. The present invention relates generally to outdoor lighting passageways. Erityisesti, muttei 5 yksinomaan, keksintö liittyy liikettä seuraavaan ulkovalaisuun. In particular, but not exclusively to 5, the invention relates to the movement of the next outdoors lighting.

TEKNIIKAN TASO STATE OF THE ART

GB2444734A kuvaa katuvalojärjestelmän, jossa valaistaan reittiä kulkevia kohteita siten, että todetaan kohteiden läsnäolo yhdellä tai useammalla anturilla, välitetään 10 tietoa muille etäällä sijaitseville ohjausvälineille ainakin yhden reitin varrella edessä olevan katuvalon sytyttämiseksi. GB2444734A describes a street light system, which illustrates a route to run in such a way that the objects stated in the presence of one or more sensors 10 are transmitted to the other information on remote control means, at least one route along the street light in front of the lamp. Järjestelmällä pyritään säästämään energiaa. This system is designed to save energy. Kukin lamppu varustetaan yksiköllä, johon kuuluu kommunikointi-, tunnistus-ja ohjausvälineet lamppujen sytyttämisen ohjaamista varten. Each lamp is provided with a unit which comprises a communication for controlling the ignition of the detection and control means of the lamps. Lampuissa olevat ohjausvälineet muodostavat yhdessä hajautetun ohjausjärjestelmän, jolla 15 eri lamppujen sytyttämistä ohjataan. The lamps in the control means together form a distributed control system in which the various lamps 15 of the lighting control.

US2009009089A1 kuvaa toisen katuvalojärjestelmän, jolla erityisesti pyritään parantamaan kohteiden havaittavuutta yöaikaan kasvattamalla niin sanottua Weberin kontrastia eli mielenkiinnon kohteiden valoisuutta verrattuna taustan 20 valoisuuteen. US2009009089A1 shows another street lighting system, which particularly aims to improve the detectability of objects at night, increasing the so-called Weber contrast, brightness, or items of interest compared to the brightness of the background 20. Valaisu toteutetaan kiinteitä ja myös ajoneuvoissa olevia valaisimia käyttäen. Illumination is carried out and the solid vehicles of the lamps on. Järjestelmässä hajautettujen valonlähteiden valotehoa ja joissakin tapauksissa myös väriä säädetään siten, että Weberin kontrasti maksimoituisi. The system of distributed light sources, light intensity, and in some cases also the color is adjusted such that the Weber contrast maximized. Lisäksi järjestelmässä varoitetaan valaisun väriä muuttamalla tai välähdyksellä tiellä liikkujia hälytysajoneuvosta tai jos kaista on suljettu. Furthermore, the system warns the illumination color changing or flash is alert road users to a vehicle, or if the lane is closed. Järjestelmässä myös the system also

CM CM

o 25 sammutetaan kiinteä valaisu, kun ajoneuvoja ei ole paikalla tai läheisyydessä. No 25 is turned off solid illumination when the vehicle is not located in or in the vicinity.

00 cp 0 WO1998028948A1 kuvaa kellokytkimen erityisesti katuvalaisun ohjaamiseen, joka 1 kytkin käsittää vastaanottimen langattomien aikasignaalien vastaanottamiseksi ja 00 cp 0 WO1998028948A1 describes the time switch, in particular for controlling street lighting, the switch 1 comprises a wireless receiver for receiving time signals and

CL CL

vastaanotettujen aikasignaalien dekoodaamiseksi. the received time signals for decoding. Kellokytkimen ainoa £ 30 tehonlähde on yleinen sähköverkko. The timer only £ 30 for the power source is a common power grid. Kellokytkimen kello asetetaan automaattisesti o aikaan jännitesyötön katkon jälkeen vastaanotettujen aikasignaalien perusteella, The timer clock is automatically set to No time after supply voltage failure time based on the received signals,

C\J C \ J

joten kellokytkimelle ei tarvitse rakentaa erillistä jännitesyöttöä tai varmennusta siksi aikaa kun katulampulta on sähkönsyöttö katkaistuna. the time switch, so does not need to build a separate voltage supply or verification as long as a street lamp power supply is switched off.

2 2

KEKSINNÖN YHTEENVETO SUMMARY OF THE INVENTION

Keksinnön ensimmäisen aspektin mukaisesti tarjotaan menetelmä kohdennettua 5 ulkovalaisua varten kulkuteillä, joiden kulkuteiden varrella on useita valaisimia, joille valaisimille on rakennettu sähkönsyöttö; According to a first aspect of the invention there is provided a method for site-specific 5 outdoors lighting passageways which passageways along a plurality of lamps, which lamps are built power supply; jossa: kullakin useista valaisimista otetaan valaisimella sähkövirtaa sähkönsyötöstä ja saatua tehoa käyttäen: seurataan valaisimelle pakettidataverkossa lähetettäviä 10 ohjauskomentoja; wherein: each of the plurality of lamps into the lamp an electric current power supply and the power is obtained using: monitoring the lamp to be transmitted packet data network 10, control commands; jolle menetelmälle on tunnusomaista se, että mainittua saatua tehoa käyttäen lisäksi: kytketään valaisimesta määräajaksi kulkutien valaisu pois päältä tai himmennetyksi vasteellisesti sille, että todetaan valaisimelle lähetetty 15 valaisun tauotuskomento; the method being characterized by the fact that the power of said received further using: coupling a lamp for a fixed period passageway illumination turned off or dimmed in response to it, the states of illumination lamps 15 transmitted tauotuskomento; ja kytketään valaisimesta kulkutien valaisu päälle vasteellisesti sille, että ei todeta valaisimelle lähetettyä valaisun tauotuskomentoa. and coupled to the lamp illumination on the route in response to it, that is not detected transmitted illumination lamp tauotuskomentoa.

Valaisu voidaan saada tiedonsiirron häiriötilanteessa toimivaksi kytkemällä valaisu 20 päälle vasteellisesti sille, ettei todeta valaisimelle lähetettyä tauotuskomentoa. Illumination can be obtained by disturbances in the data transmission function to turn on the illumination 20 in response to it, to say that the transmitted light fixture tauotuskomentoa. Näin ollen ulkovalaisua kulkuteillä voidaan varmentaa tiedonsiirrossa mahdollisesti tapahtuvien häiriötilanteiden varalta eikä valaisu ole alttiina esimerkiksi mahdollisille radiohäiriön aiheuttamille tiedonsiirtohäiriöille. Thus, outdoors lighting of walkways can be verified against potential changes in the data transfer incident and the illumination is not exposed to, for example, potential interference caused by radio transmission interference.

C\J C \ J

o 25 Ottamalla tehon menetelmän suorittamiseksi valaisimen sähkönsyötöstä voidaan ώ välttää erillisen tehonsyötön tarjoamisesta valaisimen toimintaa ohjaavalta i 0 paikalliselta piiristöltä. No. 25 By the method for performing power supply to the lamp power ώ avoid the provision of a separate supply of power to the lamp is controlled by a local power I 0 of the circuitry.

CC CC

CL CL

Valaisu voidaan kytkeä kokonaan pois, esimerkiksi päivällä, tekemällä paikallinen 'Φ ^ 30 piiristö jännitteettömäksi ja siten voidaan välttää valaisimiin sijoitettujen paikallisten o piiristöjen tehonkulutus lepotilan aikana. The illumination can be switched off entirely, for example, during the day, making local "Φ ^ circuitry 30 and the power supply so as to avoid a lamp that is placed in the local circuities No power consumption during sleep mode. Vaihtoehtoisesti valaisimien sähkönsyöttö Alternatively, the lamp power supply

CVJ CVJ

voidaan ylläpitää jatkuvasti ja valaisimet voidaan pitää tauotuskomentojen avulla poiskytkettyinä valoisaan aikaan. can be maintained constantly and the lighting can be kept switched off tauotuskomentojen allows daylight hours. Näin sähkönsyötön avulla voidaan valoisaan 3 aikaankin sähköistää erilaisia muita laitteita, kuten sähköisesti ohjattavia liikennemerkkejä, opastinmerkkejä, viittoja, mainoksia, valvontalaitteita, säänseurantalaitteita ja liikennevaloja. Thus, the power supply can be used to bright least three time electrifying a variety of other devices, such as electrically-controlled traffic signs, opastinmerkkejä, signs, advertising, control devices, weather monitoring equipment, and traffic lights.

5 Katuvalaisun sähkönsyötön avulla voidaan esimerkiksi järjestää nopeasti väliaikaisia tai pysyviä liikennevaloja muuttuneita liikennejärjestelyltä varten ja/tai sähköisesti muuttuvia nopeusrajoituksia. 5, for example, street lighting power supply means can be arranged quickly to temporary or permanent traffic lights and / or for electronically changing the variable speed traffic. Tällaisten liikenneohjainlaitteiden toimintaa voidaan automaattisesti säätää esimerkiksi liikennesuoritteen, paikallisohjauksen, säätietojen ja/tai etäohjauksen perusteella. Such transport control operation of the equipment can be automatically adjusted, for example in traffic volume, the local control, weather data and / or for remote control.

10 10

Pakettidataverkko voi olla toteutettu sähkönsyöttöä tiedonsiirtoyhteytenä käyttäen. The packet data network may be implemented in data transmission connection with the power supply. Ohjauskomennot voidaan tunnistaa valaisimille syötetystä sähköstä. The control commands can be identified by the supplied electricity lamps.

Tunnistamalla ohjauskomennot syötetystä sähköstä valaisimien sähkönsyöttöä voidaan käyttää pakettidataverkon siirtoteinä. By identifying the control commands supplied to the electricity power supply to the lamps can be used in the packet data network transmission paths. Olemassa oleva valaisinverkko 15 voidaan helposti ja taloudellisesti muuntaa valaisun kohdentavaksi keksinnön ensimmäisen aspektin mukaisesti, erityisesti asentamalla paikalliset piiristöt valaisimiin samalla kun valaisimiin vaihdetaan energiatehokkaampia lamppuja. The existing lighting network 15 can be easily and economically converted into each illumination mode in accordance with a first aspect of the invention, in particular the local circuitry installing a lamp when a lamp is changed while the energy efficient lamps.

Menetelmässä voidaan valaista puolijohdelampuilla (engl. solid state circuit lamps) 20 kuten light emitting diode (LED) lampuin. The method may be illustrated puolijohdelampuilla (Engl. A solid state lamp circuit) 20 as a light emitting diode (LED) lamps covered. Menetelmässä edullisesti käytetään nopeasti syttyviä lamppuja, jotka voidaan kytkeä päälle niin nopeasti, että kulkutietä liikkuvan kohteen ympärille voidaan muodostaa kohteen mukana liikkuva valaistu osuus kulkutielle. Preferably, the method is used to quickly flammable lamps that can be turned on so fast that around the route of a moving object can be illuminated to form the movable portion with the near path.

C\J C \ J

o 25 Menetelmässä voidaan pimeään aikaan ylläpitää himmennettyä perusvalaisua. No 25 The method may be a dark time, to maintain the dimmed perusvalaisua.

ώ Himmennetty tai alennettutehoinen perusvalaisu voi kuluttaa murto-osan io normaalivalaisun tehosta. ώ Dimmed or lower power perusvalaisu can consume a fraction of the io enhance normaalivalaisun. Himmennetyn perusvalaisun avulla voidaan visuaalisesti x tunnistaa vikaantuneet lamput ja/tai ylläpitää matalatasoinen perusvalaisu Perusvalaisun can be dimmed by means of a low-level x perusvalaisu visually identify the faulty light bulbs, and / or maintained

CL CL

esimerkiksi jalankulkijoita varten. For example pedestrians.

? ? 30 30

CD CD

o Valaisun sammuttaminen tai himmentäminen määräajaksi vasteena No Turning off or dimming the lighting for a fixed period in response to the

CVJ CVJ

ohjauskomennolle voidaan toteuttaa asteittain siten, että valaisun sammuttamisen tai himmentämisen aikana valaisimen piirissä oleville ihmisille jää aikaa reagoida 4 valaisun sammuttamiseen tai himmentämiseen. control command can be implemented gradually, so that during the illumination switching off or dimming the lamp for the people in enough time to react to turn off or dimming the illumination of four. Esimerkiksi pyöräilijöille ja voidaan näin antaa aikaa sytyttää omat lyhtynsä tai sopeuttaa liikkumisensa valaisun muuttumiseen. For example, cyclists and can thus give time to ignite your own lyhtynsä or adapt their movements to changes in illumination.

5 Kulkutie voi olla julkinen liikenneväylä, kuten katu, maantie, moottoritie, rautatie, sisävesikanava, kävelytie, puistotie, valaistu latu, pururata tai luistelureitti. 5 The passageway can be a public transport bus, such as a street, road, highway, railway, inland waterway canal, walkway, parkway, lighted ski trail, jogging or skating route.

Menetelmässä voidaan tunnistaa ohjauskomennot kommunikaatiopiiristöllä, joka on sovitettu yhteensopivaksi käytettävän pakettidataverkon kanssa. The method may identify the control commands kommunikaatiopiiristöllä, which is arranged with a packet data network to be used to be compatible. Valaisun 10 kytkeminen päälle ja pois tai himmennetyksi voidaan toteuttaa kommunikaatiopiiristöstä erotetulla kytkinpiiristöllä siten, että jos kommunikaatiopiiristö ei määrävälein anna taukomerkkiä kytkinpiiristölle, kytkinpiiristö kytkee valaisun päälle. 10 the lighting on and off or dimmed to implement kommunikaatiopiiristöstä kytkinpiiristöllä separated so that if does not kommunikaatiopiiristö intervals allow the break characters kytkinpiiristölle, kytkinpiiristö turns on the illumination.

15 Taukomerkki voidaan tunnistaa langattoman signalointiportin välityksellä. 15 a pause can be recognized via the wireless signal port. Taukomerkki voidaan tunnistaa käyttäen yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista: optinen osoitus, induktiivinen osoitus, kapasitiivinen osoitus, radio-osoitus ja audiosignaaliosoitus. A pause may be identified using one or more of the following options: an optical indication, an indication of inductive, capacitive indication, an indication of radio and audio signal indication.

20 Menetelmässä voidaan lisäksi muodostaa liiketietoa kulkutiellä liikkuvan kohteen tunnistamiseksi ja lähettää liiketietoa ulkopuoliselle valaisunohjaimelle pakettidataverkon kautta. 20 The method may further form a motion information to identify the path of the mobile object and transmits the movement information to the outside valaisunohjaimelle via a packet data network. Liiketiedon muodostaminen voi käsittää liikkeen tunnistamisen ja todetun liikkeen osoittamisen valaisunohjaimelle. Formation of motion information may include motion detection and motion detection of valaisunohjaimelle found. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi liiketiedon muodostaminen voi käsittää kulkutien tai kulkutien osan Alternatively or additionally, generating the motion information may comprise a portion of the route or passageway

C\J C \ J

δ 25 kuvaamisen. δ 25 shooting. Menetelmä voi lisäksi käsittää kuvatiedon lähettämisen The method may further comprise transmitting image data

C\J C \ J

ώ pakettidataverkon kautta kuvatiedon käsittelylaitteelle. ώ over a packet data network for image data processing device.

io C\lx Menetelmässä voidaan tunnistaa kulkutiellä olevan henkilön tai ajoneuvon C io \ lx method to identify the path of the person or vehicle

CL CL

läsnäolo paikalla olevan langattomasti toimivan laitteen antamien langattomien T- 30 viestien perusteella. The presence of a spot by the mobile wireless device functioning as a T 30 on the basis of the messages.

CD CD

O O

O O

CM CM

Valaisinkohtaisen valaisunohjauksen avulla valaisu voidaan kohdentaa kulkutiellä liikkuvien kohteiden kohdalle tai niiden läheiseen ympäristöön. Valaisunohjauksen per lamp illumination can be directed through the moving path of the item or items of the nearby environment. Näin voidaan 5 säästää merkittävästi valaisuun normaalisti tarvittavaa energiaa, kun turhia valaisimia ei tarvitse pitää jatkuvasti päällä. This can significantly save 5 to illuminate normally needed energy when unnecessary lamps do not need to keep constantly on.

Pakettidataverkon käyttämisellä kulkutien valaisujärjestelmä saadaan 5 modulaariseksi ja helposti huollettavaksi ja skaalattavaksi. The packet data network to use the walkway illumination system provides 5 modular and easy to maintain and scalable. Ohjaamalla kutakin valaisinta erikseen voidaan ohjaus kohdentaa vain osaan yhteiseen sähkönsyöttöön kytketyistä valaisimista, eli voidaan välttää ylimääräisten johtojen asentamista maahan tai ilmajohtoina. By controlling each individual lamp control can be targeted to only part of the common power supply connected to the lamps, i.e. to avoid the installation of additional lines or to ilmajohtoina.

10 Menetelmässä voidaan käyttää olemassa olevia pakettidataverkkoihin tarkoitettuja instrumentointikomponentteja, kuten tietoliikennemoduleita, ohjausmoduleita ja mittausmoduleita. 10 instrumentointikomponentteja existing method for packet data networks, such as a communication module, a control module and test module may be used.

Menetelmässä voidaan tunnistaa valaisimen lamppuun syntynyt vika ja ilmaista 15 vika pakettidataverkon yli ulkopuoliselle valaisuohjaimelle. The method may identify the goal of the lamp to the lamp defect and defect free 15 over the packet data network to an external valaisuohjaimelle. Vika voidaan tunnistaa valoanturin avulla ja/tai mittaamalla lampun läpi kulkevaa sähkövirtaa. The fault can be detected using the light sensor and / or measuring the current passing through the lamp electrical power.

Menetelmässä voidaan myös tunnistaa ohjauskomentoja poikkeustilanteiden osoittamiseksi ja vasteellisesti säätää valaisimen valaisua ihmiselle erotettavissa 20 olevalla tavalla. The method may also be identified by the control command to indicate emergency situations and in response to the illumination beam to provide a human discernible 20 in. Säätäminen voi käsittää valaisun kirkkauden muuttamisen ennalta määrätyllä, ihmisen tunnistettavissa olevalla tavalla. The adjustment may include changing the brightness of the illumination in a predetermined, human-recognizable manner. Säätäminen voi vaihtoehtoisesti käsittää valaisun kirkkauden muuttamisen ihmisen tunnistettavissa olevalla tavalla, jonka määrittää ainakin osittain pakettidataverkosta saatu määritys. The adjustment may alternatively comprise a change in the illumination brightness of the human recognizable manner, which is determined by assay, at least in part, from the packet data network.

C\J C \ J

δ 25 c\j ώ Menetelmässä voidaan assosioida valaisimen sijaintitieto valaisinosoitteen io kanssa, joka valaisinosoite käsittää reititysosoitteen tai mahdollistaa x reititysosoitteen muodostamisen, ja jota reititysosoitetta käyttäen voidaan lähettää δ 25 C \ j ώ method can be associated with the location information of the light beam address io, which lamp comprises a routing address of an address or enable the routing address x formation, and by using the routing address may be transmitted

CL CL

valaisinta koskevia ohjauskomentoja. control commands for the lamp. Sijaintitieto voi määrittää valaisimen paikan 'Φ ^ 30 suhteessa valaisimien järjestykseen (esimerkiksi järjestysnumeron). Location information can determine the position of the lamp '^ Φ 30 with respect to the lighting sequence (e.g. a sequence number). Sijaintitieto o voidaan assosioida valaisinta ohjaavan laitteen valmistuksen yhteydessä. O The location information can be associated in connection with the manufacture of the lamp control device. Tässä Here

C\J C \ J

tapauksessa valaisinta ohjaavat laitteet tai jokin osa valaisimesta voidaan 6 numeroida siten, että valaisimet voidaan asentaa sijaintitiedon mukaiseen järjestykseen. case, the lamp control devices, or any part of the lamp 6 may be numbered so that the lamps can be installed in the order of the position information.

Sijaintitieto voidaan määrittää ja/tai assosioida reititysosoitteen kanssa, kun 5 valaisin asennetaan paikalleen. The location information may be determined and / or associated with the routing address, the lamp 5 is inserted. Sijaintitieto voidaan määrittää automaattisesti määritetyn maantieteellisen perusteella. The location information may be determined automatically on the basis of the determined geolocation. Sijaintitieto voidaan määrittää liikkuvalla paikantamislaitteella ja siirtämällä sijainti liikkuvalta paikantamislaitteelta tiedonsiirtorajapinnan yli valaisinta ohjaavalle laitteelle. The location information may be determined movable locating and moving the location of the mobile locating the lamp over the communications interface to the controlling device.

10 Keksinnön toisen aspektin mukaisesti tarjotaan menetelmä ulkovalaisun kohdentamiseksi kulkuteillä, joiden varrella on useita valaisimia, joille on rakennettu sähkönsyöttö, jossa menetelmässä: ylläpidetään sijaintitaulukkoa, johon on tallennettu kullekin useista valaisimista sijaintitieto ja tietopakettien lähettämisen mahdollistava valaisinosoite, 15 joka valaisinosoite käsittää reititysosoitteen tai mahdollistaa reititysosoitteen dynaamisen muodostamisen, jonka reititysosoitteen perusteella valaisimen ohjauskomentoja voidaan reitittää pakettidataverkossa valaisimen valaisun säätämiseksi; According to a second aspect 10 of the invention, a method of targeting outdoor lighting passageways are dotted with a number of lamps, which is built in the power supply, the method comprising: maintaining a location table, which is stored in each of the plurality of lamps location information and allowing the transmission of data packets lamp address 15, which is light address comprises a routing address, or allows the routing address of the dynamic forming the basis of the routing address of the lamp control commands may be routed to the packet data network for controlling the lighting of the lamp; ja vastaanotetaan havaintotietoa, joka on osoitettu valaisun ohjaimelle ja 20 todetaan vastaanotetusta havaintotiedosta kulkutiellä liikkuva kohde; and receiving the observation data that is addressed to the illumination controller 20 and the state detection information from the received moving path of the object; jolle menetelmälle on tunnusomaista se, että: määritetään todetun liikkuvan kohteen sijainti havaintotiedon lähettäjän reititysosoitteeseen assosioidun sijaintitiedon perusteella; the method being characterized by: determining in terms of the location of the moving object observation data to the routing address of the sender associated with the location information; valitaan liikkuvan kohteen kohdalla tai läheisyydessä oleva valaisin tai is selected from a moving object at or in the vicinity of the lamp, or

CM CM

o 25 valaisimet, joiden pitäisi valaista; No 25 lamps that should illuminate; ja ώ lähetetään vastaavia reititysosoitteita käyttäen muille kuin valituille io valaisimille kullekin ohjauskomentoja kyseisen valaisimen ohjaamiseksi x määräajaksi sammutetuksi tai himmennetyksi ja jätetään lähettämättä and ώ is transmitted using the corresponding routing addresses other than the selected io lamps for each of the control commands for controlling the lamp x amount for the Dim and is not transmitted

CL CL

ohjauskomentoja valituille valaisimille merkiksi siitä, että valaisu valituissa ? control commands for the selected lamps to indicate that the illumination is selected? 30 valaisimissa kytketään päälle tai pidetään päälle kytkettynä. 30 lamps are switched on or kept switched on.

CD CD

oo oo

CVJ CVJ

Keksinnön toisen aspektin mukaisessa menetelmässä voidaan lisäksi ennustaa todetun liikkuvan kohteen etenemistä kulkutiehen nähden. In addition to the method according to the second aspect of the invention may be found in relation to predict the progression of the moving object in the route. Ennusteen perusteella 7 voidaan valita liikkuvan kohteen kohdalla tai läheisyydessä oleva valaisin tai valaisimet, joiden pitäisi valaista. 7 on the basis of the forecast may be selected from a moving object at or in the vicinity of the lamp or lamps, which should be illuminated.

Keksinnön toisen aspektin mukaisessa menetelmässä voidaan lisäksi 5 vastaanottaa uuden valaisimen asennuksen yhteydessä sijaintitaulukkoon kyseisen valaisimen sijaintitiedon assosioimaan sijaintitiedon kyseisen valaisimen reititysosoitteeseen. the method according to the second aspect of the invention may further 5 receives the new lighting installation location of the lamp in the table to associate the location information of the location information of the routing to the lamp.

Sijaintitiedon vastaanottamisen yhteydessä voidaan muodostaa uuden valaisimen 10 reititysosoite ja antaa se valaisimelle. The position information in connection with the receipt may be generated a new routing address of the lamp 10, that the lamp.

Havaintotietoa voidaan vastaanottaa pakettidataverkon kautta. Observed information may be received via a packet data network. Havaintotietoa voidaan vastaanottaa valaisimien yhteyteen sijoitetuilta lähettimiltä. Observed information may be received from investments in connection with the lamps transmitters. Lähettimiä voi olla vain osassa valaisimista. Transmitters can only be a part of the lamps. Lähettimet voivat olla epätasaisin välein sijoitettuina. The transmitters may be placed at irregular intervals. 15 Huomioimalla lähettimien sijaintitiedot voidaan ennustaa verraten tarkasti liikkuvan kohteen etenemistä, vaikkei lähettimiä olisikaan sijoitettu säännöllisin välimatkoin. 15 Notes By transmitting the location information can be predicted fairly accurately the progress of the moving object, even if the transmitters should not positioned at regular intervals.

Havaintotietoa voidaan vastaanottaa matkaviestinverkolta. Observed information may be received from the mobile network. Havaintotietoa voidaan myös vastaanottaa olemassa olevilta liikennevalvontalaitteilta. The observation information can also be received from existing liikennevalvontalaitteilta. Tunnistusvälineitä 20 voidaan sijoittaa vain osaan valaisimista. Detection means 20 can be placed in only part of the lamps. Pakettidataverkon käytön ja sijaintitaulukon ansiosta tunnistusvälineitä havaintotiedon muodostamiseksi voidaan sijoittaa mielivaltaisiin kohtiin kulkutien varrelle. and a location table of the packet data network due to detection means for generating observation data can be placed in arbitrary locations along the route.

Menetelmässä voidaan myös kohdentaa ulkovalaisua määrättyjen sääntöjen The method may also be allocated to the rules laid down Outdoor lights

CM CM

o 25 perusteella. No 25 basis. Ulkovalaisu voidaan kohdentaa tuottamaan liikkuvalle kohteelle ώ kohteen mukana etenevän valoaallon, joka säädetään vaikuttamaan oio epämiellyttävältä, jos kohde etenee säännöissä määrättyä rajaa nopeammin, x Epämiellyttäväksi säätäminen voidaan tehdä vaihtelemalla valaisun kirkkautta Outdoor lights can be focused to produce a moving object near ώ propagating light with the wavelength, which is adjusted to influence the oio discomfort when the subject is progressing faster than a prescribed limit rules, x Inconvenient adjustment can be done by varying the brightness of the illumination

CL CL

ja/tai himmentämällä valaisua. and / or the brightness of the illumination. Kohteen takana olevaa osaa valoaallosta voidaan ^ 30 myös korostaa sen osoittamiseksi, että vauhtia hidastamalla matkustaminen olisi o miellyttävämpää. Overview of the rear portion of the light wave can be 30 ^ also highlights to indicate that the slow pace of traveling would be more enjoyable No.

CVJ CVJ

8 8

Valoaallon reunojen muodostaminen valoaallon keskiosaa himmeämmiksi voi myös auttaa muita kulkutiellä mahdollisesti liikkuvia sopeutumaan valaisun muutokseen. Formation of the light wave edges of the light at the center of the dimmer can also help others in the path possibly moving to adapt the lighting to change.

5 Valaisun kohdentamisessa voidaan säätää kohteen eteen muodostuvaa valoaallon pituutta maaston huomioiden siten, että valoaalto katkaistaan liikkuvan kohteen edestä liikkuvalle kohteelle näkyvissä olevan alueen ulkopuolelta. 5 the allocation of the lighting can be adjusted was formed near the wave length of light, taking into account the terrain in such a way that the light wave front is moving the outside of the front of the moving object displayed in the region. Valoaallon maaston mukaista katkaisemista varten voidaan ohjelmoida kulkutielle näkyvyysparametrit. for breaking of the light at terrain can be programmed to route the visibility parameters. Näkyvyysparametrit voidaan määrittää kuljettamalla kulkutietä 10 pitkin useita liikkuvia asemia, tarkkailemalla liikkuvien asemien keskinäistä näköyhteyttään, tallentamalla niiden liikkuvien asemien parien sijainnit, joissa näköyhteys joko syntyy tai katkeaa, ja muodostamalla syntyneistä havainnoista kutakin kulkutien kohtaa tai osaa vastaava näkyvää matkaa kuvaava estimaatti. Visibility parameters can be determined by passing a path 10 to a plurality of mobile stations, by monitoring the mobile stations between näköyhteyttään, storing the mobile stations pairs of locations where the line of sight, either generated or is interrupted, and forming the findings generated for each route point or part of the corresponding estimate representing a visible distance. Näkyvyysparametrit voidaan tallentaa tietokantaan, johon valaisun ohjaimella on 15 pääsy. Visibility The parameters can be stored in a database, which is the illumination control 15 access.

Säätämällä valoaallon pituutta olosuhteiden mukaisesti voidaan edelleen tehostaa valaisun kohdentamista siten, että vähennetään liikkuvalle kohteelle tarpeetonta valaisua ja silti voidaan valaista kulkutietä suurempia nopeuksia ja avoimempia 20 alueita varten riittävän pitkältä matkalta. By adjusting the length of the light wave according to the conditions can be further enhanced allocation of illumination so as to reduce unnecessary illumination of the moving object may be illuminated and still higher rates of transport path 20 and open areas for a sufficiently long distance.

Keksinnön kolmannen aspektin mukaisesti tarjotaan laite, joka on sovitettu toteuttamaan keksinnön ensimmäisen aspektin mukaisen menetelmän. According to a third aspect of the invention there is provided a device which is adapted to implement the method according to the first aspect of the present invention.

C\J C \ J

o 25 Keksinnön neljännen aspektin mukaisesti tarjotaan laite, joka on sovitettu ώ toteuttamaan keksinnön toisen aspektin mukaisen menetelmän. No. 25 according to the fourth aspect of the invention there is provided a device which is adapted to ώ to implement the method according to the second aspect of the present invention.

io C\lx Keksinnön viidennen aspektin mukaisesti tarjotaan järjestelmä, joka käsittää C io \ lx According to a fifth aspect of the invention there is provided a system comprising

CL CL

keksinnön kolmannen mukaisen laitteen ja keksinnön neljännen aspektin ? and the fourth aspect of the invention, the device according to the invention, a third? 30 mukaisen laitteen. a device according to 30.

CD CD

O) oo O) oo

CM CM

Järjestelmä voi käsittää yhden tai useamman liikennelaitteen. The system may comprise one or more of the transport device. Liikennelaite voi käsittää liikenteenohjauslaitteen. Transport device may include a traffic control device. Liikenteenohjauslaite voi olla valittu seuraavista: 9 liikennevalo, etäohjattava puomi, säädettävä nopeusrajoitusmerkki, säädettävä reittiopaste. Traffic control device can be chosen from the following: 9 traffic light, remote-controllable boom, adjustable speed limit sign, adjustable route guidance.

Liikennelaite voi käsittää kuljetuslaitteen. Transport device may include a transport device. Kuljetuslaite voi olla valittu seuraavista: 5 automaattinen lossi, kaapelihissi, hiihtohissi, ajoneuvohissi, ja jalankulkijakuljetin. The delivery apparatus may be selected from a five seats ferry, cable lift, ski-lift, the lift vehicle, and a pedestrian conveyor.

Liikennelaite voi käsittää tunnistuslaitteen. Transport device may comprise a detection device. Tunnistuslaite voi olla valittu seuraavista: ajoneuvon tunnistuslaite, ajoneuvon rekisteritunnuksen lukija, automaattinen kasvojentunnistuslaite ja liikennevalvontakamera. The identification device may be selected from the following: a vehicle detection device, the vehicle registration mark reader, automated facial recognition device, and the traffic camera.

10 Järjestelmä voi lisäksi käsittää liikenteenohjaimen, sovitettuna saamaan tiedon järjestelmän piirissä liikkuvasta yhdestä tai useammasta kohteesta ja vasteellisesti ohjaamaan mainittua yhtä tai useampaa liikennelaitetta. The system 10 may further comprise a communication controller, arranged to receive data within a mobile system from one or more objects, and in response to control said one or more communication devices.

15 Keksinnön kuudennen aspektin mukaisesti tarjotaan tietokoneohjelma, joka käsittää tietokoneella suoritettavissa olevan ohjelmakoodin, joka suoritettaessa ohjaa laitteen suorittamaan keksinnön ensimmäisen aspektin mukaisen menetelmän tai jonkin keksinnön ensimmäiseen aspektiin liittyvän suoritusmuodon mukaisen menetelmän. According to a sixth aspect of the invention there is provided a computer program 15 comprising computer-executable program code, which when executed controls the device to perform the method according to the invention of a method or according to a first aspect of the embodiment of the first aspect of the invention.

20 20

Keksinnön seitsemännen aspektin mukaisesti tarjotaan tietokoneohjelma, joka käsittää tietokoneella suoritettavissa olevan ohjelmakoodin, joka suoritettaessa ohjaa laitteen suorittamaan keksinnön toisen aspektin mukaisen menetelmän tai jonkin keksinnön toiseen aspektiin liittyvän suoritusmuodon mukaisen According to a seventh aspect of the invention there is provided a computer program comprising computer executable program code, which when executed controls the second device to perform a method or an invention according to the second aspect of the aspect of the embodiment according to the invention

CM CM

δ 25 menetelmän. 25 δ method.

C\J C \ J

i 00 oo Tietokoneohjelma voi käsittää ohjelmakoodia, joka voidaan suorittaa esimerkiksi x millä tahansa seuraavista: yleiskäyttöinen prosessori, mikroprosessori, I 00 oo The computer program may comprise program code, which can be carried out, for example, x in any of the following: a general purpose processor, a microprocessor,

CL CL

sovelluskohtainen integroitu piiri ja digitaalinen signaaliprosessori. an application-specific integrated circuit and a digital signal processor.

'Φ ^ 30 Tietokoneohjelma voi olla tallennettuna tietokoneella luettavalle medialle. "Φ ^ ​​30 The computer program may be stored on computer readable media. Tällainen o media voi olla esimerkiksi levyke, CDROM, DVD, muistitikku tai muu magneettinen No Such media can be, for example, a floppy disk, CDROM, DVD, memory stick or other magnetic

CM CM

tai optinen muistiväline. or optical memory medium.

10 10

Esillä olevan keksinnön eri suoritusmuotoja on kuvattu keksinnön joidenkin aspektien yhteydessä. Various embodiments of the present invention is described in the context of some aspects of the invention. Vastaavat suoritusmuodot ovat voivat kuitenkin olla sovellettavissa myös muihin aspekteihin ja niihin liittyviin suoritusmuotoihin. However, the corresponding embodiments are to be applicable to other aspects and related embodiments.

5 Keksintöä kuvataan nyt esimerkinomaisesti viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa: 5 The invention will now be described by way of example with reference to the accompanying drawings, in which:

Kuvio 1 esittää erään keksinnön suoritusmuodon mukaisen järjestelmän; Figure 1 shows a system according to an embodiment of the invention; Kuvio 2 esittää lohkokaavion keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesta valaisimesta; Figure 2 shows a lamp according to an embodiment of the block diagram of the invention; 10 Kuvio 3 esittää lohkokaavion keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesta ohjauskeskuksesta; 10 Figure 3 shows the control panel in accordance with an embodiment of the block diagram of the invention;

Kuvio 4 esittää vuokaaviona erään keksinnön suoritusmuodon mukaisen menetelmän valaisimella; Figure 4 shows a flow chart of the method of the lamp according to the embodiment of the invention; ja and

Kuvio 5 esittää erään keksinnön suoritusmuodon mukaisen menetelmän 15 ohjauskeskuksella. Figure 5 illustrates the method according to the embodiment 15 of the control center to the invention.

Seuraavassa kuvataan eräitä keksinnön edullisia suoritusmuotoja ulkovalaisun ohjaamiseksi pakettidataviestintää käyttäen ulkovalaisun syöttösähkön yli esimerkiksi siten, että kulkutiellä liikkuvan henkilön tai ajoneuvon mukana etenee 20 valoaalto. The following describes some preferred embodiments of the invention for controlling the outdoor lighting using a packet data communication over electricity supply outdoor lighting, for example, that the path of the moving person or vehicle included 20 proceeds to the light wave. Tällöin valoaaltoon kuuluvat valaisimet valaisevat kulkutietä ja muille valaisimille lähetetään toistuvia valaisun vähennyskomentoja pakettidataviestintää käyttäen energian säästämiseksi ja lamppujen käyttöiän pidentämiseksi. In this case, light lamps defender before belonging to illustrate the flow path and the other lamps are repeatedly transmitted illumination reduction commands for packet data communications using conserve energy and extend the life of the lamps.

Kuvio 1 esittää erään keksinnön suoritusmuodon mukaisen järjestelmän 100. Figure 1 shows the invention of a system 100 according to the embodiment.

CM CM

o 25 Järjestelmä käsittää joukon ulkovalaisimia 110, sähkönsyötön 120 valaisimille 110, cö syöttökeskuksen 130 käyttösähkön syöttämiseksi sähkönsyötön 120 kautta 0 valaisimille 110, sekä ohjauskeskuksen 140 toiminnallisessa yhteydessä 1 syöttökeskuksen kanssa. 25 o The system comprises a plurality of luminaires 110, a power supply 120 lamps 110, Co supply center 130 for supplying electricity to the use of the power supply 120 through 0 lamps 110, and the control unit 140 in operative communication with the one supply center. Järjestelmä voi lisäksi käsittää liikennelaitteita 140 The system may further comprise a transport device 140

CL CL

kommunikatiivisessa yhteydessä ohjauskeskuksen kanssa. communicative connection with the control center. Kuvioon 1 on myös £ 30 piirretty kulkuteitä 150 (sisältäen kevyen liikenteen väylän ja kaksi katua) sekä o kulkutiellä liikkuvan ajoneuvo 160 sekä kevyttä liikennettä edustavan jalankulkijan ™ 170. Figure 1 also £ 30 drawn passageways 150 (including a light traffic lane and the two streets), and o the path of the moving vehicle 160 and the pedestrian traffic representative of a pedestrian ™ 170.

11 11

Kuvion 1 mukainen järjestelmä voidaan muodostaa esimerkiksi yleisesti käytössä olevasta katuvalaisujärjestelmästä siten, että muutetaan valaisimet keksinnön jonkin suoritusmuodon mukaisiksi valaisimiksi 110 sekä asennetaan syöttökeskukseen käyttösähkön välityksellä valaisimien 110 kanssa kommunikoiva 5 ohjauskeskus 140. Edullisesti, valaisimien olemassa olevaa sähkönsyöttöä voidaan käyttää myös keksinnön eräiden suoritusmuotojen mukaisesti sekä valaisuenergian syöttämiseen että valaisun älykkääseen ohjaamiseen. The system according to Figure 1 may be formed, for example, with the usual katuvalaisujärjestelmästä by converting the lights in accordance with one embodiment of the lamps of the invention 110, as well as installing a supply center through the use of electricity with the lamp 110 in communication five control unit 140. Preferably, the lamps there are the power supply can also be used in accordance with some embodiments and lighting energy to enter the intelligent control of illumination. Näin ollen voidaan myös välttää esimerkiksi uusien kaapelien kaivamisen katuverkkoon. Thus, it can also be avoided, for example, excavation of new cables street network.

10 Valaisimet 110 on sijoitettu ulkovalaisimille tyypillisillä tavoilla, esimerkiksi valaisinpylväisiin, tunneleiden kattoihin tai roikkumaan kulkuteiden yllä. 10 lamps 110 is positioned on the outer lamps in typical ways, such as lighting columns, tunnel roofs or hanging above the passageways.

Kuvio 2 esittää lohkokaavion keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesta valaisimesta 110. Valaisin 110 käsittää lampun 210, syöttösähköllä toimivan 15 virtalähteen 220 elektroniikalle ja mahdollisesti myös lampulle 210 sopivan jännitteen tai jännitteiden tuottamiseksi, kommunikaatio-osan 230 pakettimuotoista kommunikaatiota varten ohjauskeskuksen 140 kanssa, paikallisrajapinnan 240 lisälaitteiden liittämistä varten, valinnaisesti tarjottavan havaintolaitteen 250 paikallisrajapintaan 240 liitettynä, sekä valinnaisesti tarjottavan liikennelaitteen tai 20 liikennelaitteen ohjaimen 260. Valaisin 110 lisäksi käsittää valaisunalentimen 270 sekä valaisunalentimen ohjaimen 280 kommunikaatio-osaan 230 kytkettynä. Figure 2 shows a lamp according to an embodiment of the block diagram of the invention 110. The lamp 110 comprises 210, functioning as the supply electric 15 current source 220 electronics and possibly also to the lamp 210 to provide an appropriate voltage or voltages of a lamp 230 for packet communication with the communication portion of the control unit 140 with 240 for connecting the additional device local interface , the detection unit 250 optionally provided to the local interface 240 connected to, and, optionally, provided to transport the device 20 or the communication device 260. The lamp controller 110 further comprises a communication section 280 valaisunalentimen valaisunalentimen 270 and 230 connected to the controller.

Valaisimeen liitetyillä osilla, erityisesti havaintolaitteella 250, liikennelaitteen ohjaimella 260 ja valaisunalentimen ohjaimella 280 voi olla omat The light fixture connected parts, in particular, the detection device 250, the traffic control device 260 and valaisunalentimen controller 280 may have its own

CM CM

o 25 reititysosoitteensa näiden osien ohjaamiseksi ohjauskeskuksesta käsin. No 25 for controlling these components of the control center manually routing address.

i i

CO C/O

oo Lamppu 210 voi olla esim. yhdestä tai useammasta LED-lampusta (engl. Light x emitting diode) muodostettu valonlähde, pienloistelamppu tai muu niin nopeasti oo lamp 210 may be e.g. one or more of the LED lamp (Engl. x Light Emitting Diode) formed with a light source, a compact fluorescent lamp or other such rapidly

CL CL

syttyvä valonlähde, että valaisua voidaan ohjata keksinnön jonkin suoritusmuodon 'Φ T- 30 mukaisella tavalla. flammable light source, the illumination can be controlled to some embodiments "Φ T 30 in accordance with the present invention.

CD CD

O) O)

O O

O O

C\l C \ l

Virtalähde 220 voi olla esimerkiksi teollisuuskäyttöön valmistettu syöttösähkölle sopiva virtalähde, joka tuottaa tarvittavia jännitteitä. Power supply 220 may be made of, for example, industrial supply of electricity from a suitable power supply which provides the necessary tension. Tarvittavat jännitteet voivat 12 käsittää esimerkiksi jännitteet 3V DC (tasavirtaa, engl. Direct Current), 5V DC ja/tai 12V DC. The required voltages may 12 comprise, for example, voltages of 3V DC (direct current Engl. Direct Current), DC 5V and / or 12V DC.

Kommunikaatio-osa 230 voi käsittää esimerkiksi teollisuuskäyttöön valmistetun 5 sähköverkon yli toimivan pakettidatakommunikointiyksikön. Communication component 230 may comprise, for example, made of industrial use over the electricity network 5 operating in a packet data communication unit. Kommunikaatio-osa voi esimerkiksi olla sovitettu kommunikoimaan internetprotokollalla (IP) versio 4 tai 6. Kommunikaatio-osalla voi olla ennalta määrätty laiteosoite (engl. Media Access Control, MAC osoite), jota käyttäen kommunikaatio-osalle voidaan osoittaa kiinteä tai dynaamisesi annettu reititysosoite eli IP osoite datapakettien reitittämiseksi 10 kyseiselle kommunikaatio-osalle. The communication part may for example be adapted for communication internetworking (IP) version 4 or 6. The communication part may be a predetermined device address (Engl. Media Access Control, MAC address) using the communication section to show a fixed or a dynamic of a routing address, or IP address for routing data packets 10 to the communication part.

Paikallisrajapinta 240 voi noudattaa jotain olemassa olevaa standardoitua tai jonkin tahon omaa väyläratkaisua, kuten SA S50.02, ControlNet, P-Net, CAN, Profibus, ASI, SDS tai LON väylää. The local interface 240 can adhere to any existing standard or any entity of its own bus solution, such as SA S50.02, ControlNet, P-Net, CAN, Profibus, ASI, SDS or the LON bus. Edullisesti valaisin tarjoaa helpon 15 liitettävyyden modulaarisesti toteutetuille osille (esimerkiksi lampulle, virtalähteelle, kommunikaatio-osalle, havaintolaitteelle ja/tai liikennelaitteen ohjaimelle). Preferably, the lamp 15 provides easy connectivity implemented in a modular components (such as a lamp, power source, communication portion, the detection device and / or transport device controller). Paikallisrajapinta voi esimerkiksi tarjota kommunikaatioyhteydet paikallisrajapintaan kytkettyjen (muiden) osien ja kommunikaatio-osan välille ja/tai tehonsyötön valaisimen 110 eri osille. For example, the local interface may provide the communication links between the local interface coupled to (other) elements and the communication section and / or the supply of power to the lamp 110 different parts.

20 20

Edullisesti valaisin voidaan asentaa muuten valmiiksi ja kytkeä käyttökohteeseensa vanhan valaisimen tilalle siten, että valaisimessa on paikallaan siinä käytettävät eri osat. Preferably, the lamp may be mounted and otherwise ready for use to connect to the site to replace the old lamp so that the lamp is in place for use in different parts. Asennus ja valaisimen huolto voidaan toteuttaa myös siten, että valaisimeen asennetaan vioittuneen osan tilalle tai uutta Installation and maintenance of the lamp can also be implemented in such a way that the lighting fixture is installed to replace a damaged part or a new

C\J C \ J

o 25 osaa lisättäväksi vapaaseen asennuspaikkaan (engl. mounting slot) haluttu osa. No. 25 parts to be added to free the installation location (Engl. mounting slots), the desired part.

i i

CO C/O

cp o Havaintolaite 250 voi olla käsittää esimerkiksi yhden tai useampia seuraavista: x kamera, videokamera, tutka, läsnäolon tunnistava laite (kuten liiketunnistin), cps No detection device 250 may be for example comprise one or more of the following: X camera, a video camera, radar, sensing the presence of the device (such as a motion detector),

CL CL

painoanturi, metallintunnistin, lämpötunnistin, ja langattoman laitteen lähettämien ί 30 viestien tunnistin, kuten esimerkiksi matkapuhelimen lähettämien radiosignaalien o tunnistin tai RFID (engl. Radio Frequency Identifier) transpondering lähettämien tai weight sensor, metal sensor, a heat sensor, and the mobile device sent messages ί sensor 30, such as the radio signals transmitted by the mobile phone No sensor or RFID (Engl. Radio Frequency Identifier) ​​transmitted by or transpondering

CVJ CVJ

heijastamien signaalien tunnistin. signals reflected by the sensor. Havaintolaite voidaan asentaa valaisimeen tai havaintolaitteesta valaisimeen voidaan asentaa tilan säästämiseksi tai 13 havaintolaitteen teknisesti tai taloudellisesti sopivamman sijainnin saavuttamiseksi vain ohjain havaintolaitteelle. The observation apparatus can be installed in a light fixture or lamp, the observation device can be mounted to conserve space 13 or the detector technically and economically in order to achieve a more appropriate location, a controller detection unit.

Liikennelaite 260 voi käsittää liikenteenohjauslaitteen. Transport device 260 may comprise a traffic control device. Liikenteenohjauslaite voi 5 olla valittu seuraavista: liikennevalo, etäohjattava puomi, säädettävä nopeusrajoitusmerkki, säädettävä reittiopaste. The traffic control unit 5 may be selected from the following: traffic light, the boom remote-controllable, variable speed trap, made for route guidance.

Liikennelaite voi käsittää kuljetuslaitteen. Transport device may include a transport device. Kuljetuslaite voi olla valittu seuraavista: automaattinen lossi, kaapelihissi, hiihtohissi, ajoneuvohissi, ja jalankulkijakuljetin. The delivery apparatus may be selected from the following: automatic ferry, cable lift, ski-lift, the lift vehicle, and a pedestrian conveyor.

10 10

Liikennelaite voi käsittää tunnistuslaitteen. Transport device may comprise a detection device. Tunnistuslaite voi olla valittu seuraavista: ajoneuvon tunnistuslaite, ajoneuvon rekisteritunnuksen lukija, automaattinen kasvojentunnistuslaite ja liikennevalvontakamera. The identification device may be selected from the following: a vehicle detection device, the vehicle registration mark reader, automated facial recognition device, and the traffic camera.

15 Valaisunalennin voi esimerkiksi käsittää analogisen digitaalisen tai analogisen viivepiirin, joka on sovitettu pitämään lampulle 210 syötettävän tehon alennetulla tasolla tai katkaistuna määräajan vasteena valaisunalentimen ohjaimen 280 antamalle komennolle. Valaisunalennin 15 may for example comprise an analogue digital or analog delay circuit which is adapted to hold a lamp power 210 supplied to the reduced level or off in response to the period 280 by giving the command valaisunalentimen control.

20 Valaisunalentimen ohjain 280 voi olla ohjattavissa ohjauskeskuksesta 140 kommunikaatio-osan 230 kautta. 20 Valaisunalentimen controller 280 may be controlled by the control center 140 via the communication section 230.

Valaisimen eri osat asennetaan edullisesti yhteiseen koteloon. The different parts of the lamp is preferably mounted in a common housing. Vaihtoehtoisesti yksi tai useampi osista asennetaan erikseen. Alternatively, one or more of the components are installed separately.

CM CM

o 25 c\j oö Kuvio 3 esittää lohkokaavion keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesta cp 0 ohjauskeskuksesta 140. Ohjauskeskus 140 voidaan toteuttaa tavanomaista 1 palvelintietokonetta tai automaatiojärjestelmää käyttäen siten, että 0_ ohjauskeskukseen sijoitetaan pakettidataverkkorajapinta 310 kommunikointia £ 30 varten kommunikaatio-osan 230 kanssa. No 25 c \ j ob Figure 3 shows in accordance with an embodiment of the block diagram of the present invention the cp 0 control center 140. The control center 140 can be implemented in a conventional one server computer or an automated system, so that a 0_ control center is placed in the packet data network interface 310 to communicate £ 30 for the communication section 230. Ohjauskeskus lisäksi käsittää o prosessorin 320, muistin 330 käsittäen työmuistin 340 ja pysyvän muistin 350 sekä The control unit further comprises an O processor 320, a memory 330, comprising a working memory 340 and volatile memory 350,

CM CM

pysyvään muistiin tallennetun tietokoneohjelmiston 360 ja sijaintitaulukon tai tietokannan 370 sekä liiketilannetaulukon 380. Ohjauskeskuksen 140 toimintaa 14 ohjaa prosessori 320 tietokoneohjelmiston 360 perusteella tavalla, jota kuvataan yhden esimerkin kautta tarkemmin jäljempänä esitetyssä kuviossa 6. Sijaintitaulukko 370 käsittää esimerkiksi kunkin valaisimen sijaintitunnisteen sekä valaisimeen liitettyjen pakettiverkon kautta tavoitettavien osien laite- ja/tai 5 reititysosoitteet. the permanent stored memory of the computer software program 360, and the location of the table or database 370, as well as operating status of the table 380. The control unit 140 operation 14 controlled by a processor 360 on the basis of 320 the computer software program in the manner described by way of an example further shown in Figure 6 below the location table 370 comprises, for example, a location identifier for each lamp and the lamp through the connected packet network, the objective of hardware components and / or 5 routing addresses. Liiketilannetaulukko 380 sisältää ohjauskeskuksen valvomien kulkuteiden varrella todettujen ja odotettujen liikkujien liiketiedot tai ennusteen liikkujia seuraavan valoaallon ohjaamiseksi. The operating status table 380 includes a control center of the controlled access roads along the observed and expected data movers operating or controlling the projection that moves the next wave of light.

Ohjauskeskus 140 voi olla kytketty esimerkiksi IP-väylää käyttäen toisten 10 ohjauskeskusten kanssa tai runkoverkkoon siten, että kukin ohjauskeskus voi luovuttaa ja vastaanottaa ympäröiviä ohjauskeskuksia koskevaa liiketietoa. The control unit 140 may be connected, for example using an IP-bus, with the other 10 control centers or the core network so that each control unit can emit and receive the movement information of the surrounding control centers. Tavoitteena on tarjota kulkuteille liikkujia seuraavat valoaallot saumattomasti eri ohjauskeskusten vaikutusalueista riippumatta. The aim is to provide you access the following waves of light that moves seamlessly across the control centers in the catchment areas, regardless. Tähän tarkoitukseen voidaan jakaa liiketietoja eri ohjauskeskusten välillä siten, että yhden keskuksen alueelta toisen 15 ohjauskeskuksen alueelle siirtyvä liikkuja luovutetaan uuden keskuksen tietoon ajoissa. For this purpose can be divided into business data between control centers so that the movable area of ​​one switching center of the second area 15 of the control unit mover released a new information center in time. Liikkujan siirtyessä yhden ohjauskeskuksen hallitsemalta alueelta toisen ohjauskeskuksen hallitsemalle alueelle vastaanottava ohjauskeskus sytyttää kyseisen kulkutien valaisun siten ettei valaisun toteutuksessa näy eroa siihen nähden, että liikuttaisiin vain yhden ohjauskeskuksen vaikutuspiirissä. Mobility moves from one control center to manage the territory for receiving controlled by a second control center for the area control center to ignite the illumination of the passageway so that the illumination of the practice visible difference over by moving only one control center of the sphere of influence.

20 20

Kuvio 4 esittää vuokaaviona erään keksinnön suoritusmuodon mukaisen menetelmän valaisimella. Figure 4 shows a flow chart of the method of the lamp according to the embodiment of the invention. Menetelmä alkaa askelesta 410, jossa valaisin saa käyttöjännitteen sähkönsyötön 120 kautta ja lamppu 210 palaa. The method starts from the step 410 where the lamp is powered through the power supply 120 and a lamp 210 lights up. Kommunikaatio- osa 230 vastaanottaa 420 valaisun vähennyskomennon. 230 communication part 420 receives the lighting-down command. Vähennyskomento voi o 25 sisältää osoituksen halutusta valaisun vähennyksen määrästä. The reduction command may No 25 contains an indication of the desired amount of illumination reduction. Vaihtoehtoisesti ώ vähennyskomento voi olla sovitettu vähentämään valaisua tietyn määrän verran, o esimerkiksi 20, 50 tai 80 prosenttia. Alternatively, ώ reduction command may be adapted to reduce the illumination of a certain amount, for example, No. 20, 50, or 80 percent. Vähennyskomento voi myös osoittaa valaisun x vähennyksen keston. The reduction command may also indicate the duration of the illumination x reduction. Valaisunalentimen ohjain vähentää 430 valaisua vasteellisesti vähennyskomentoon antamalla vastaavan vähennyskomennon 30 valaisunalentimelle 270. Valaisunalennin alkaa seurata 440 valaisutauon co o kulumista. Valaisunalentimen controller 430 reduces the illumination in response to a reduction command by a corresponding decrease command 30 valaisunalentimelle 270. Valaisunalennin 440 starts to follow the valaisutauon co No wear. Vaikka valaisunalentimen ohjain tai kommunikaatio-osa vioittuisi tällä Although valaisunalentimen controller or the communication section of damage to this

C\J C \ J

välin, valaisunalennin palauttaa valaisun itsenäisesti. Meanwhile, valaisunalennin to restore the lighting independently. Nimittäin, kun määrätty valaisutauko on kulunut, valaisunalennin palauttaa valaisun normaalitasolleen 450, 15 ellei uutta vähennyskomentoa ole annettu valaisunalentimen ohjaimelta ennen vähennyskomennon aiheuttaman valaisutauon päättymistä. Namely, when the valaisutauko specified is reached, valaisunalennin restore normal illumination level of 450, 15 unless a new reduction command is not issued before the end of valaisunalentimen controller valaisutauon caused by the decrease command. Tämä prosessi kuvaa valaisun kytkemistä päälle ja pois tai himmennettyyn tilaan. This process describes the switching on and off of illumination, or in a dimmed state.

5 Kuvio 5 esittää vuokaaviona erään keksinnön suoritusmuodon mukaisen menetelmän ohjauskeskuksella. 5 Figure 5 shows a flow chart of the control center of the method according to one embodiment of the invention. Ohjauskeskus alussa määrittää 505 sijaintitaulukon ja määrittää liiketietotaulukon 510. Sijaintitaulukko voidaan määrittää esimerkiksi syöttämällä valaisimien asennuksen aikana kunkin asennetun valaisimen sijaintitiedon ja vastaavan laiteosoitteen. The control center 505 determines the location of the beginning of the table, and determines the motion information table 510. Map table may be determined, for example death during the installation of the lighting lamp installed on each position information and the corresponding device address. Liiketietotaulukon 10 määrittäminen puolestaan aluksi voi tarkoittaa tyhjän taulukon muodostamista. The operating data of Table 10 Determination first turn can mean the formation of an empty table. Seuraavaksi ohjauskeskus tarkistaa 515, mille valaisimille halutaan toteuttaa jatkuva tai muuttuva valaisu. Next, the control center checks 515 for lamps to be carried out continuously or variable illumination. Tämä tarkistus voidaan tehdä esimerkiksi valoanturin tai kalenteriin ja kelloon perustuvan ohjelmoinnin pohjalta. This check can be done on the basis of, for example, a light sensor or a calendar and a clock-based programming. Ohjauskeskus voi tallentaa 520 tiedon jatkuvasti käytettävistä valaisimista näiden valaisimien 15 sijaintitaulukkoon. The control unit can store 520 data continuously lamps used in these luminaires 15 location in the table.

Ohjauskeskus vastaanottaa havaintotietoja kulkutiellä liikkuvista ja laskee 525 liiketietotaulukon perusteella ohjaamansa alueen tai kulkuteiden valaistuksen piirissä liikkujille (erikseen liikkuville henkilöille ja ajoneuvoille) mitkä valaisimet 20 pitäisi ohjata muodostamaan liikkujien valoaaltoja. The control unit receives detection data path of the mobile and calculates the motion information table 525 from controlling the area of ​​illumination, or passageways within the movers (separately for mobile persons and vehicles) which lamps 20 should be directed to the movers of the light waves. Ohjauskeskus voi myös tässä yhteydessä määrittää 530 valoaaltojen reunoilla oleville valaisimille nousu- ja/tai laskurampit valaisun vastaavien kirkastamisen ja himmentämisen nopeuden säätämiseksi. The control unit may also in this context, to establish for the light waves 530 at the edges of lamps rise and / or lowering ramps polishing the respective illumination and dimming speed. Nimittäin, valoaallon päättyminen on edullista suorittaa asteittain himmentämällä siten, että valoaallon viimeisen tai viimeisten valaisimien valo on Namely, the end of a light wave is preferably carried out gradually lowers the brightness, so that the last or last light at the lamps the light is

C\J C \ J

o 25 himmeämpi kuin valoaallon keskellä, mutta kirkkaampi kuin edeltävissä ώ valaisimissa (liikkujan kulkusuunnassa). 25 No less intense than in the middle of a wave of light, but brighter than the previous ώ lamps (Mobility direction of travel). Edullisesti himmennys suoritetaan io sellaisella viiveellä, että esimerkiksi valoaallosta poistuva pyöräilijä ei tule yllättäen x täysin pimeälle tieosuudelle. Preferably, the dimming is performed with such a delay io, for example, that the light wave leaving the cyclist does not completely unexpectedly x dark road segment. Tämä piirre voi parantaa erityisesti valottoman This characteristic can be improved, in particular unlit

CL CL

kevyen liikenteen turvallisuutta. pedestrian and bicycle safety.

? ? 30 30

CD CD

o Ohjauskeskus määrävälein ohjaa 535 himmennettäviä tai poiskytkettäviä o The control unit controls the amount of every 535 dimmable or disconnectable

C\J C \ J

valaisimia vastaavilla ohjauskomennoilla, jotka osoitetaan kyseisille valaisimille. lamps with corresponding control commands which are assigned to these lamps. Jos yhtään valaisinta ei tarvitse himmentää, ohjauskeskuksen ei tarvitse lähettää 16 ohjauskomentoja. If no lamp does not need to be dimmed, the control center does not need to send 16 commands. Toisaalta ohjauskeskus voi tällöinkin säännöllisin tarkistusviestein viestiä 540 vianselvitystarkoituksessa kunkin valaisimen kanssa. On the other hand in this case the control center can communicate on a regular tarkistusviestein 540 troubleshooting purposes with each lamp. Tarkistusviestit voivat käsittää ohjauskeskuksesta valaisimille lähetettyjä tarkistussanomia (esim. ping -viestejä), valaisimilta ohjauskeskukselle lähetettyjen 5 jaksollisten viestien vastaanottamisen toteamisen (esim. istunnon avoinna pitämiseen tarkoitetut keep alive tai heartbeat-viestit). Verification messages can include transmitted from the control center lamps check messages (e.g. ping messages), receiving the transmitted control center 5 for lamps periodic messages detection (referred to e.g. open a session to keep a keep alive or heartbeat messages). Tarkistusviestit voivat myös käsittää valaisimilta ohjauskeskukselle lähetettyjä tilaviestejä, joissa osoitetaan esimerkiksi lampun toimintakuntoa. Checking Messages can also be sent for lamps comprising a control center status messages indicating the operational condition of the lamp, for example. Jos ohjauskeskus havaitsee virheen jonkin ohjauskeskukseen kytketyn valaisimen toiminnassa, ohjauskeskus edullisesti 10 ilmaisee 545 vian huoltoa varten. If the control unit detects an error of a control center connected to the lamp operation, the control unit 10 preferably detects the fault 545 for service. Vikailmoitus edullisesti käsittää sijaintitaulukon perusteella muodostetun sijaintitiedon. Fault preferably comprises a location table formed on the basis of the position information.

Ohjauskeskus myös kommunikoi 550 muiden ohjauskeskusten kanssa, joko suoraan tai jonkin toisen ohjauselementin kautta. The control unit 550 also communicates with other control centers, either directly or through another control element. Tietotekniikasta tunnetaan useita 15 vaihtoehtoja toiminnallisuuksien hajauttamiseksi ja keskittämiseksi ja on ymmärrettävä, että ohjauskeskuksen edellä kuvattu toiminnallisuuskin voidaan osittain hajauttaa useampien eri tahojen kesken ja että yksittäinen ohjauskeskus voi myös toimia useamman kuin yhden syöttökeskuksen 130 yli. Information technology known a number of options 15 for spreading and concentrate functionalities and it is understood that the above-described control center toiminnallisuuskin can be partially distributed among several different entities and a single control center can also serve more than one pass over the center 130. Syöttökeskuksiin sijoitettu toiminnallisuus on edullinen siksi, ettei sen toteuttaminen välttämättä riipu 20 yhteyksistä muualle, vaikkakin valoaaltojen yhtenäinen jatkaminen eri ohjauskeskusten alueelle voi hyötyä ohjauskeskusten välisestä kommunikaatiosta. Feeding centers positioned functionality is preferred, therefore, that its implementation will necessarily depend on the rest of the connections 20, although the continuation of a coherent light waves of different control centers in the region can benefit from the communication between the control centers. On ymmärrettävä, että ohjauskeskuksen edellä kuvattu toiminnallisuuskin voidaan osittain hajauttaa useampien eri tahojen kesken ja että yksittäinen ohjauskeskus voi myös toimia useamman kuin yhden syöttökeskuksen 130 yli. It is to be understood that the above-described control center toiminnallisuuskin can be partially distributed among several different entities and a single control center can also serve more than one pass over the center 130. Syöttökeskuksiin ^ 25 sijoitettu toiminnallisuus on edullinen siksi, ettei sen toteuttaminen välttämättä riipu The supply center 25 positioned ^ functionality is preferred, therefore, its execution may be independent of

O O

^ yhteyksistä muille, vaikkakin valoaaltojen sujuva jatkaminen yhden 00 ° ohjauskeskuksen ohjaamilta valaisimilta toisen ohjauskeskuksen ohjaamille ^ Connections to the other, even though light waves in a smooth continuation of a 00 ° steering center of the second controlled lights controlled by the control center

O O

00 valaisimille voi hyötyä ohjauskeskusten välisestä kommunikaatiosta. 00 lamps can benefit from the communication between the control centers. Keksinnön invention

X X

£ eräässä suoritusmuodossa rakennetaan syöttökeskuksien sisäinen toiminnallisuus ^ 30 ensin ja vasta myöhemmin yhdistetään viestinnällisesti syöttökeskus toiseen c) syöttökeskukseen tai ylemmän tason liikenteenohjausjärjestelmään. £ In one embodiment, the internal functionality built syöttökeskuksien ^ 30 first, and only subsequently communicatively connected to the central second feed c) feeding center or the upper level traffic control system.

oo oo

C\J C \ J

17 17

Ohjauskeskus voi lisäksi vastaanottaa 555 muuta informaatiota valaisimilta tai tarkemmin ottaen valaisimien kautta kytketyiltä oheislaitteilta. The control unit 555 may also receive other information to the lamp or lamps, more specifically through the peripheral device connected to it. Valaisimien yhteyteen sijoitetut liikennekamerat voivat lähettää ääntä, videokuvaa, säähavaintoja, nopeusmittauksia, läsnäolotunnistusilmoituksia tai muita tietoja 5 ohjauskeskukselle, joka puolestaan voi välittää 560 tietoa ennaltamäärätyn profiilin mukaisesti yhdelle tai useammalle jatkokäsittelylaitteelle. arranged in connection with the lamps of traffic cameras can send audio, video, weather observations, velocity measurements, the presence detection alerts or other information to the control center 5, which in turn can transmit the information 560 to one or more of the further processing device in accordance with a predetermined profile.

Ohjauskeskus voi myös vastaanottaa liikennettä koskevaa informaatiota muistakin lähteistä, kuten matkapuhelinoperaattorilta, joka saa matkaviestinverkosta 10 automaattisesti liiketietoa päällä olevien matkaviestimien liikkumisesta kulkutiellä. The control unit may also receive information about traffic from other sources, such as mobile phone operator, which receives the mobile network 10 automatically on the top of the business information on mobile movement on the track.

Ohjauskeskus voi myös ohjata 565 liikennelaitteita liikenneohjausprofiilin ja/tai liiketietojen perusteella. The control unit 565 may also control the traffic based on the traffic control equipment profile and / or business information. Ohjauskeskus voi esimerkiksi etukäteen ilmoittaa liikennevalo-ohjaukselle lähestyvästä liikkujasta niin, että hiljaisena aikana 15 liikennevalot on valmiiksi kytketty sallimaan kulku. The control center may, for example, advance notice of the impending traffic-control liikkujasta so that quiet during the transport beam 15 is pre-coupled to permit the passage. Ohjauskeskus voi myös ohjata muuttuvia nopeusrajoituksia sään, liikennetilanteen, ja/tai esimerkiksi liikenteenvalvonnasta saatujen ohjeiden mukaisesti. The control unit can also be controlled by changing the speed limits in accordance with the instructions from the weather, the traffic situation, and / or, for example traffic control.

Yhtenä erityistapauksena mainittakoon, että ohjauskeskus voi ohjata valaisun 20 indikoimaan poikkeustilannetta esimerkiksi valaisua väsyttämällä tai vaihtelemalla valaisun kirkkautta. One specific case mentioned, the control center 20 can be controlled to indicate the exceptional situation of the illumination, for example, by exhausting the illumination or by varying the brightness of the illumination. Tätä mahdollisuutta voidaan käyttää esimerkiksi varoittamaan kulkutiellä todetusta mahdollisesta eläimestä (hirvi) tai hitaasta kulkuneuvosta (traktori). This possibility can be used for example to warn the path of the recorded any animal (elk) or slow from the vehicle (tractor). Valaisua voidaan myös säätää 570 ohjauskeskuksen toimesta siten, että liian nopeasti etenevät liikkujan valaisu tehdään epämiellyttäväksi ja näin ohjataan ^ 25 esimerkiksi ylinopeutta ajavat kuljettajat huomioimaan nopeusrajoitukset. The illumination can also be controlled by the control unit 570 so as to proceed too quickly Mobility illumination are uncomfortable for guiding ^ 25, for example, speeding the driver to drive the speed limits. Tämä on ^ erityisen edullista esimerkiksi talviaikaan, kun nopeusrajoituksen aleneminen voi 00 ° helposti jäädä huomaamatta lumen peittäessä merkkejä. This is particularly advantageous, for example ^ winter time, when the reduction in speed limit may be 00 ° easily be missed snow covering the marks.

O O

C\J C \ J

X X

£ Ohjauskeskus voi myös määrittää tai tallentaa näkyvyysparametreja 575 ja käyttää 5 30 näkyvyysparametreja valoaaltojen ohjaamisessa. £ The control unit can also be set or store visibility parameters 575 and use the May 30 visibility parameters guiding light waves. Näkyvyysparametrit voidaan c% tallentaa esimerkiksi sijaintitaulukkoon. Visibility parameters can be stored, for example c% location table. Näkyvyysparametrit voidaan määritellä o ° esimerkiksi kunkin valaisimen kohdalta normaalisti näkyvänä matkana. Visibility parameters may be determined, for example, o ° for each beam split normally visible journey. Näkyvä matka voidaan määritellä esimerkiksi matkan yksiköin (metreinä/kilometreinä), 18 näkyvällä matkalla olevien valaisimien määränä tai aikana, jonka nopeusrajoituksen mukaisesti liikkuen kestää kulkea näkyvissä olevan matkan. Visible travel can be defined, for example, in units of distance (meters / km), or at a time of traveling in the visible lamps 18, in accordance with a moving speed takes to travel the distance visible.

Edellä esitetty selitys tarjoaa ei-rajoittavia esimerkkejä keksinnön joistakin 5 suoritusmuodoista. The above description provides non-limiting examples of some forms of embodiment 5 of the invention. Alan ammattimiehelle on selvää, että keksintö ei kuitenkaan rajoitu esitettyihin yksityiskohtiin vaan, että keksintö voidaan toteuttaa myös muilla ekvivalenttisilla tavoilla. Those skilled in the art will appreciate that the invention is not limited to the details shown and that the invention can also be implemented in other equivalent ways. On esimerkiksi ymmärrettävä, että esitetyissä menetelmissä yksittäisten menetelmävaiheiden järjestystä voidaan muuttaa ja että joitakin vaiheita voidaan toistaa useita kertoja tai jättää kokonaan pois. For example, it will be understood that the methods described in the individual process steps may be changed and that some steps may be repeated a number of times or omitted altogether. On myös 10 ymmärrettävä, että tässä dokumentissa termit käsittää ja sisältää ovat avoimia ilmaisuja eikä niitä ole tarkoitettu rajoittaviksi. It should also be 10 understood that in this document the terms comprise and include are open expressions and they are not intended to be limiting.

Lisäksi esitettyjen suoritusmuotojen joitakin piirteitä voidaan hyödyntää ilman muiden piirteiden käyttöä. Moreover, the embodiments shown in some of the features can be utilized without using other features. Edellä esitettyä selitystä täytyy pitää sellaisenaan vain 15 keksinnön periaatteita kuvaavana selityksenä eikä keksintöä rajoittavana. The above description should be considered as such only 15 of the principles of the invention, illustrative explanation and not limitation of the invention. Keksinnön suojapiiriä rajoittavat vain oheistetut patenttivaatimukset. the scope of the invention be limited only by the appended claims.

C\J C \ J

δ c\ji oo oo C\l δ c \ ji oo oo C \ l

X X

cc cc

CL CL

δ δ

CD CD

oo oo

CM CM

Claims (17)

19 19
1. Menetelmä ulkovalaisua varten kulkuteillä, joiden kulkuteiden varrella on useita valaisimia (110), joille valaisimille on rakennettu sähkönsyöttö (120); 1. A method for outdoors lighting passageways which passageways along a plurality of lamps (110), which lamps are built power supply (120); 5 jossa: kullakin useista valaisimista otetaan valaisimella sähkövirtaa sähkönsyötöstä (120) ja saatua tehoa käyttäen: seurataan (420) valaisimelle pakettidataverkossa lähetettäviä ohjauskomentoja; 5 wherein: each of the plurality of lamps into the lamp an electric current power supply (120) and the power recovery: monitoring (420) the luminaire to be transmitted packet data network of control commands; 10 tunnettu siitä, että mainittua saatua tehoa käyttäen lisäksi: kytketään (430) valaisimesta määräajaksi kulkutien valaisu pois päältä tai himmennetyksi vasteellisesti sille, että todetaan valaisimelle lähetetty valaisun tauotuskomento; 10 characterized in that said power obtained in addition to using: connecting (430) the number of lamp for the illumination of the passageway turned off or dimmed in response to it, the states of illumination lamp sent tauotuskomento; ja kytketään (450) valaisimesta kulkutien valaisu päälle vasteellisesti sille, että 15 ei todeta valaisimelle lähetettyä valaisun tauotuskomentoa. and switching (450) the lamp illumination on the route in response to it, the state 15 is not transmitted from the illumination lamp tauotuskomentoa.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pakettidataverkko on toteutettu sähkönsyöttöä (120) tiedonsiirtoyhteytenä käyttäen. 2. The method according to claim 1, characterized in that the packet data network is implemented in the power supply (120) using the data transmission connection.
3. Menetelmä ulkovalaisun kohdentamiseksi kulkuteillä, joiden varrella on useita valaisimia (110), joille on rakennettu sähkönsyöttö, jossa menetelmässä: ylläpidetään sijaintitaulukkoa (520), johon on tallennettu kullekin useista valaisimista sijaintitieto ja tietopakettien lähettämisen mahdollistava valaisinosoite, CM o 25 joka valaisinosoite käsittää reititysosoitteen tai mahdollistaa reititysosoitteen ώ dynaamisen muodostamisen, jonka reititysosoitteen perusteella valaisimen o ohjauskomentoja voidaan reitittää pakettidataverkossa valaisimen valaisun x säätämiseksi; 3. The method of outdoor lighting for targeting the passageways are dotted with a plurality of lamps (110), which is built in the power supply, the method comprising: maintaining a location table (520) which stores for each of a plurality of lamps for the location information and allowing the transmission of data packets lamp address, CM No 25 which illustrates the address comprises routing address or to allow a dynamic routing address ώ forming the basis of which routing address lamps for control commands may be routed to the packet data network to adjust the x lamp illumination; ja CC J CL vastaanotetaan havaintotietoa (525), j otka havaintotiedot on osoitettu ί 30 valaisun ohjaimelle ja todetaan vastaanotetusta havaintotiedosta kulkutiellä o liikkuva kohde; J CL and CC is received observation data (525), j OTKA discovery information is addressed ί illumination controller 30 and the state of the received observation data on the track No moving object; o tunnettu siitä, että: 20 määritetään todetun liikkuvan kohteen sijainti havaintotiedon lähettäjän reititysosoitteeseen assosioidun sijaintitiedon perusteella; No characterized in that: found 20 determines the moving object position detection information of the sender on the basis of the routing address associated with the location information; valitaan (525) liikkuvan kohteen kohdalla tai läheisyydessä oleva valaisin tai valaisimet, joiden pitäisi valaista; selecting (525) the moving object at or in the vicinity of the lamp or lamps, which should illuminate; ja 5 lähetetään (535) vastaavia reititysosoitteita käyttäen muille kuin valituille valaisimille kullekin ohjauskomentoja kyseisen valaisimen ohjaamiseksi määräajaksi sammutetuksi tai himmennetyksi ja jätetään lähettämättä ohjauskomentoja valituille valaisimille merkiksi siitä, että valaisu valituissa valaisimissa kytketään päälle tai pidetään päälle kytkettynä. 5 and transmitting (535) using the corresponding routing addresses other than the selected lamps for each of the control commands for controlling the lamp for a fixed period Dim and left to transmit control commands to the selected lamps to indicate that the selected illumination lamps are switched on or kept switched on. 10 10
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä lisäksi ennustetaan todetun liikkuvan kohteen etenemistä kulkutiehen nähden. 4. The method according to claim 3, characterized in that the method further projected to the moving object observed with respect to the progression of the route.
5. Laite (110) ulkovalaisinta varten kulkuteillä, joiden kulkuteiden varrella on useita valaisimia, joille valaisimille on rakennettu sähkönsyöttö (120); 5. The device (110) for ulkovalaisinta passageways which passageways along a plurality of lamps, which lamps are built power supply (120); joka laite käsittää välineet (220) sähkövirran ottamiseksi sähkönsyötöstä ja saatua tehoa käyttäen laite on järjestetty: seuraamaan (230;420) valaisimelle pakettidataverkossa lähetettäviä 20 ohjauskomentoja; which apparatus comprises means (220) for receiving electric supply, electric current from the power using device is arranged: to monitor (230; 420) of the luminaire to be transmitted packet data network 20, the control commands; tunnettu siitä, että laite on lisäksi järjestetty: kytkemään (280,270;430) valaisimesta määräajaksi kulkutien valaisu pois päältä tai himmennetyksi vasteellisesti sille, että todetaan valaisimelle lähetetty valaisun tauotuskomento; characterized in that the device is further configured to: couple the (280.270; 430) of the lamp for a fixed period passageway illumination turned off or dimmed in response to it, the states of illumination lamp sent tauotuskomento; ja C\J o 25 kytkemään (280,270;450) valaisimesta kulkutien valaisu päälle ώ vasteellisesti sille, että ei todeta valaisimelle lähetettyä valaisun tauotuskomentoa. and C \ J o of 25 to couple (280.270; 450) for the passage lamp illumination on ώ response to it, that is not detected transmitted illumination lamp tauotuskomentoa. io C\l io c \ l
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, tunnettu siitä, että pakettidataverkko CL on järjestetty käyttämään sähkönsyöttöä (120) tiedonsiirtoyhteytenä. 6. A device according to claim 5, characterized in that the packet data network of the CL has been configured to operate the power supply (120) in data transmission connection. 'Φ ? 'Φ? 30 CD 30 CD
7. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukainen laite, tunnettu siitä, että valaisin o ' ' C\J käsittää puolijohdelampun (210) kuten LED -lampun. 7. A device according to claim 5 or 6, characterized in that the light O '' C \ J semiconductor comprises a lamp (210) such as an LED lamp. 21 21
8. Jonkin patenttivaatimuksen 5-7 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite käsittää välineet (280,270) himmennetyn perusvalaisun muodostamiseksi. 8. The device of claims 5-7, characterized in that the device comprises means (280.270) to form a frosted perusvalaisun.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 5-8 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite 5 käsittää valaisun kytkemiseksi päälle ja pois tai himmennetyksi kommunikaatiopiiristöstä (230) erotetun kytkinpiiristön (270), joka on määritetty siten, että jos kommunikaatiopiiristö ei määrävälein anna taukomerkkiä kytkinpiiristölle, kytkinpiiristö kytkee valaisun päälle. 9. A device according to any of claims 5-8, characterized in that the device 5 comprises an illumination switching on and off or separated dimmed kommunikaatiopiiristöstä (230) kytkinpiiristön (270) which is configured such that, if kommunikaatiopiiristö not the number of intervals allow the break characters kytkinpiiristölle, kytkinpiiristö switches on illumination.
10. Jonkin patenttivaatimuksen 5-9 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite käsittää välineet valaisimen lamppuun syntyneen vian tunnistamiseksi ja ilmaisemiseksi pakettidataverkon yli ulkopuoliselle valaisuohjaimelle. 10. The device of claims 5-9, characterized in that the device comprises means for lighting the lamp defect generated, identified and over the packet data network to an external valaisuohjaimelle. Ujonkin patenttivaatimuksen 5-10 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite 15 on määritetty tunnistamaan ohjauskomentoja poikkeustilanteiden osoittamiseksi ja vasteellisesti säätämään valaisimen valaisua ihmiselle erotettavissa olevalla tavalla. Ujonkin device according to one of claims 5-10, characterized in that the device 15 is configured to recognize the control command to indicate emergency situations and in response to the illumination of the lamp to control the human separable manner.
12. Laite (140) ulkovalaisun kohdentamiseksi kulkuteillä (150), joiden varrella 20 on useita valaisimia (110), joille on rakennettu sähkönsyöttö, joka laite käsittää: välineet sijaintitaulukon (370) ylläpitämiseksi, johon on tallennettu kullekin useista valaisimista sijaintitieto ja tietopakettien lähettämisen mahdollistava valaisinosoite, joka valaisinosoite käsittää reititysosoitteen tai mahdollistaa reititysosoitteen dynaamisen muodostamisen, jonka reititysosoitteen perusteella CM o 25 valaisimen ohjauskomentoja voidaan reitittää pakettidataverkossa valaisimen ra valaisun säätämiseksi; 12. The apparatus (140) of outdoor lighting for targeting the passageways (150), the arm 20 has a plurality of lamps (110), which is built in the power supply, the apparatus comprising: maintaining means for maintaining the position of the table (370) which stores for each of the plurality of lamps location information and the transmission of data packets permitting lamp address a lamp address comprises routing allows routing address or a dynamic address, forming the basis of the routing address of the CM No. 25 of the lamp control commands may be routed to the packet data network to adjust the illumination of the lamp r; oio välineet havaintotietojen (310) vastaanottamiseksi, jotka havaintotiedot on x osoitettu valaisun ohjaimelle; oio means for sensing data (310) for receiving the observation data on the x addressed to the illumination controller; ja CL välineet liikkuvan kohteen toteamiseksi (320) vastaanotetusta ? and detection of CL means of a moving object (320) received? 30 havaintotiedosta kulkutiellä; 30 finding information on the track; CD o tunnettu siitä, että laite käsittää lisäksi: o ' CM 22 välineet todetun liikkuvan kohteen sijainnin määrittämiseksi (320,370) havaintotiedon lähettäjän reititysosoitteeseen assosioidun sijaintitiedon perusteella; CD No characterized in that the device further comprises: No "CM for determining the location of the moving object observed means 22 (320.370) on the basis of the detection information to the routing address of the sender associated with the location information; välineet (320,370) liikkuvan kohteen kohdalla tai läheisyydessä olevan sen 5 valaisimen tai niiden valaisimien valitsemiseksi, joiden pitäisi valaista; means (320.370), the moving object at or in the vicinity of the five lamp or lamps to select which should illuminate; ja välineet (320,370,310) vastaavia reititysosoitteita käyttäen ohjauskomentojen lähettämiseksi muille kuin valituille valaisimille kullekin kyseisen valaisimen ohjaamiseksi määräajaksi sammutetuksi tai himmennetyksi ja ohjauskomentojen jättämiseksi lähettämättä valituille valaisimille merkiksi siitä, että 10 valaisu valituissa valaisimissa kytketään päälle tai pidetään päälle kytkettynä. and means (320,370,310) on the corresponding routing addresses for transmitting the control commands other than the selected lamps each for controlling the lamp for a fixed period Dim and leave to send control commands to the selected lamps to indicate that the selected illumination of lamps 10 is switched on or kept switched on.
13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen laite, tunnettu siitä, että pakettidataverkko on muodostettu sähkönsyöttöä (120) tiedonsiirtoyhteytenä käyttäen. 13. The apparatus of claim 12, characterized in that the packet data network is formed from the power supply (120) using the data transmission connection. 15 15
14. Patenttivaatimuksen 12 tai 13 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite lisäksi käsittää välineet (310,320) vastaanottamaan uuden valaisimen asennuksen yhteydessä sijaintitaulukkoon kyseisen valaisimen sijaintitieto assosioimaan sijaintitiedon kyseisen valaisimen reititysosoitteeseen. 14. A device according to claim 12 or 13, characterized in that the device further comprises means (310.320) for receiving the new lighting installation location of the lamp in the table to associate the location information of the location information of the routing to the lamp. 20 20
15. Jonkin patenttivaatimuksen 12-14 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite on lisäksi määritetty ohjaamaan yhtä tai useampaa liikennelaitetta pakettidataverkon yli. 15. The apparatus of claims 12 to 14, characterized in that the device is further configured to control one or more of the communication device over the packet data network. cvi 25 16. Jonkin patenttivaatimuksen 12-15 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite ° lisäksi käsittää välineet (320,370,380) todetun liikkuvan kohteen etenemisen o ennustamiseksi kulkutiehen nähden. 25 16. CVI any one of claims 12 to 15 the device, characterized in that the device ° further comprising means (320,370,380) In the moving object relative to predict the progression No route. io C\l io c \ l
17. Tietokoneohjelma, joka käsittää tietokoneella suoritettavissa olevan CL 30 ohjelmakoodin (360), joka suoritettaessa ohjaa laitteen suorittamaan jonkin 'Φ T- patenttivaatimuksen 1-4 mukaisen menetelmän. 17. A computer program comprising computer executable program code CL 30 (360), which when executed controls the device to perform some 'Φ method according to claims 1-4 T. CD OO CM 23 CD OO CM 23
FI20096144A 2009-11-05 2009-11-05 Outdoor lights FI122992B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20096144A FI122992B (en) 2009-11-05 2009-11-05 Outdoor lights
FI20096144 2009-11-05

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20096144A FI122992B (en) 2009-11-05 2009-11-05 Outdoor lights
EP10190073.6A EP2320713A3 (en) 2009-11-05 2010-11-05 Networked dynamic street lighting

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20096144A0 FI20096144A0 (en) 2009-11-05
FI20096144A FI20096144A (en) 2011-05-06
FI122992B true FI122992B (en) 2012-09-28

Family

ID=41395196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20096144A FI122992B (en) 2009-11-05 2009-11-05 Outdoor lights

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP2320713A3 (en)
FI (1) FI122992B (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9220151B2 (en) * 2010-06-02 2015-12-22 Koninklijke Philips N.V. Method for controlling a lighting system, and lighting system
US8901825B2 (en) 2011-04-12 2014-12-02 Express Imaging Systems, Llc Apparatus and method of energy efficient illumination using received signals
WO2013164726A2 (en) 2012-05-02 2013-11-07 Koninklijke Philips N.V. Methods for adaptively controlling lighting based upon traffic in an outdoor lighting network
US9131552B2 (en) 2012-07-25 2015-09-08 Express Imaging Systems, Llc Apparatus and method of operating a luminaire
US8896215B2 (en) 2012-09-05 2014-11-25 Express Imaging Systems, Llc Apparatus and method for schedule based operation of a luminaire
US9210759B2 (en) 2012-11-19 2015-12-08 Express Imaging Systems, Llc Luminaire with ambient sensing and autonomous control capabilities
US20150142359A1 (en) * 2013-11-21 2015-05-21 General Electric Company Luminaire associate status transponder
US9572230B2 (en) 2014-09-30 2017-02-14 Express Imaging Systems, Llc Centralized control of area lighting hours of illumination
WO2016064542A1 (en) * 2014-10-24 2016-04-28 Express Imaging Systems, Llc Detection and correction of faulty photo controls in outdoor luminaires
US9743493B2 (en) * 2015-12-09 2017-08-22 General Electric Company Methods, apparatus, system and media for use in association with lighting systems
US10098212B2 (en) 2017-02-14 2018-10-09 Express Imaging Systems, Llc Systems and methods for controlling outdoor luminaire wireless network using smart appliance
US10219360B2 (en) 2017-04-03 2019-02-26 Express Imaging Systems, Llc Systems and methods for outdoor luminaire wireless control
US10164374B1 (en) 2017-10-31 2018-12-25 Express Imaging Systems, Llc Receptacle sockets for twist-lock connectors
GB2569621A (en) * 2017-12-21 2019-06-26 Led Lys As Intelligent lighting

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE515381C2 (en) 1996-12-20 2001-07-23 Bns Competence Ab Timer
DE10128258A1 (en) * 2001-06-12 2002-12-19 Luxmate Controls Gmbh Dornbirn Power line control system for street lights repeats signals if preset transmit receive cycle
US8136969B2 (en) 2005-07-12 2012-03-20 Burkett Karl A Variable lighting system for optimizing night visibility
EP1946282A4 (en) * 2005-10-05 2011-12-28 Abl Ip Holding Llc A method and system for remotely monitoring and controlling field devices with a street lamp elevated mesh network
GB2444734A (en) 2006-12-11 2008-06-18 Andrew Robert Linton Howe Energy efficient road lighting employing presence detection
MX2009014009A (en) * 2007-06-29 2010-05-20 Carmanah Technologies Corp Intelligent area lighting system.
CN101358691A (en) * 2007-07-30 2009-02-04 崇越电通股份有限公司 Illuminating system
US20110001626A1 (en) * 2008-02-22 2011-01-06 Tri-Concept Technology Limited Apparatus and system for led street lamp monitoring and control

Also Published As

Publication number Publication date
FI20096144A0 (en) 2009-11-05
EP2320713A3 (en) 2013-11-13
FI122992B1 (en)
FI20096144A (en) 2011-05-06
EP2320713A2 (en) 2011-05-11
FI20096144D0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1564914A1 (en) Illumination light communication device
US20080018494A1 (en) Traffic Sign Beacon System
CN101267703B (en) An energy-saving street lamp brightness on-demand dynamic adjusting system and its control method
RU2427985C2 (en) Control device, system and method for public illumination
JP4005358B2 (en) Self-luminous road sign system
JP6416198B2 (en) Method and apparatus for information management and control of outdoor lighting network
EP2168407B1 (en) Intelligent area lighting system
JP5943838B2 (en) Object detection lighting network and control system therefor
CN102474954B (en) And a light guide system for controlling the light guide system method
US20160286627A1 (en) Methods and apparatus for information management and control of outdoor lighting networks
US20040145497A1 (en) Automated traffic control system having an interactive emergency vehicle warning therein
US9854645B2 (en) Intelligent and coordinated lighting of a lighting device
GB2444734A (en) Energy efficient road lighting employing presence detection
JP5045980B2 (en) Information transmission system, the control unit of the mobile control method of the mobile, and the program
WO2010124315A1 (en) Control method for illumination
EP3127403B1 (en) System and methods to support autonomous vehicles via environmental perception and sensor calibration and verification
JP2012226993A (en) Illumination system
KR101001276B1 (en) Wireless lighting control device and the method thereof
KR101044224B1 (en) Vehicle detection control system and method for hybrid street lamps
JP5773546B2 (en) Control method for outdoor lighting systems, devices, and equipment
CN103327683A (en) Automated discovery of topology for luminaires
EP2131630A2 (en) Smart led street lamp designed for saving energy, monitored and controlled by a remote control center
CN102388676B (en) The state indicated by the modulated light illumination apparatus
US20150145698A1 (en) Road and path lighting system
US10237950B2 (en) Adaptive outdoor lighting control system based on user behavior

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 122992

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B