FI121305B - Method of using a slitter winder and apparatus for applying adhesive - Google Patents

Method of using a slitter winder and apparatus for applying adhesive Download PDF

Info

Publication number
FI121305B
FI121305B FI20075414A FI20075414A FI121305B FI 121305 B FI121305 B FI 121305B FI 20075414 A FI20075414 A FI 20075414A FI 20075414 A FI20075414 A FI 20075414A FI 121305 B FI121305 B FI 121305B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
web
adhesive
application
surface
characterized
Prior art date
Application number
FI20075414A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20075414A (en
FI20075414A0 (en
Inventor
Jaakko Haapanen
Original Assignee
Metso Paper Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Metso Paper Inc filed Critical Metso Paper Inc
Priority to FI20075414 priority Critical
Priority to FI20075414A priority patent/FI121305B/en
Publication of FI20075414A0 publication Critical patent/FI20075414A0/en
Publication of FI20075414A publication Critical patent/FI20075414A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI121305B publication Critical patent/FI121305B/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H19/00Changing the web roll
  • B65H19/22Changing the web roll in winding mechanisms or in connection with winding operations
  • B65H19/29Securing the trailing end of the wound web to the web roll
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/40Type of handling process
  • B65H2301/41Winding, unwinding
  • B65H2301/414Winding
  • B65H2301/4144Finishing winding process
  • B65H2301/41441Finishing winding process and blocking outer layers against falling apart
  • B65H2301/41442Specified by the sealing medium sealing used
  • B65H2301/414421Glue or hot-melt
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/40Type of handling process
  • B65H2301/41Winding, unwinding
  • B65H2301/414Winding
  • B65H2301/4144Finishing winding process
  • B65H2301/41441Finishing winding process and blocking outer layers against falling apart
  • B65H2301/41442Specified by the sealing medium sealing used
  • B65H2301/414422Adhesive tape
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/40Type of handling process
  • B65H2301/41Winding, unwinding
  • B65H2301/414Winding
  • B65H2301/4144Finishing winding process
  • B65H2301/41441Finishing winding process and blocking outer layers against falling apart
  • B65H2301/41443Specified by the place to where the sealing medium is applied
  • B65H2301/414436Specified by the place to where the sealing medium is applied onto the web
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/40Type of handling process
  • B65H2301/41Winding, unwinding
  • B65H2301/414Winding
  • B65H2301/4144Finishing winding process
  • B65H2301/41441Finishing winding process and blocking outer layers against falling apart
  • B65H2301/41444Specified by process phase during which sealing /securing is performed
  • B65H2301/414443Sealing or securing within the winding station
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/40Type of handling process
  • B65H2301/41Winding, unwinding
  • B65H2301/414Winding
  • B65H2301/4148Winding slitting

Description

Menetelmä pituusleikkurin käyttämiseksi ja liima-aineen applikointilait-teisto [001] Esillä olevan keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-5 osan mukainen menetelmä pituusleikkurin käyttämiseksi. Method for operating a slitter and the adhesive-tracking equipment applikointilait [001] The present invention relates to a method according to one of the preamble of claim 5 for use winder.

[002] Keksinnön kohteena on myös patenttivaatimuksen 7 johdanto-osan mukainen applikointilaitteisto. [002] The invention also relates to an application apparatus according to claim 7 in the preamble.

10 [003] Paperikoneella syntyvä konerulla usein leikataan pituusleikkurissa osa- rainoiksi, joista muodostetaan halutun levyisiä asiakasrullia eli kaupparullia. 10 [003] generated in the paper machine, machine reels are often slit in the longitudinal component webs, which are formed into the desired width customer rolls or market. Pituusleikkurilla syntyvien kaupparullien katkaisukohdan eli radan "hännän" kiinnitys automaattisesti rullauksen jälkeen on nykyisin entistä tärkeämpiä ominaisuuksia paperin jatkokäsittelyssä. generated in the winder, cutting point, i.e. the "tail" of the web, automatically after the rewinding is one of the more important properties in further processing of the paper. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että nykyi-15 sin pituusleikkurilla työskentelee kerrallaan entistä vähemmän henkilökuntaa, joiden työajasta rullanvaihdot, päänviennit ja muut pakolliset toimenpiteet vievät niin paljon, että rullien häntien kiinnitykseen teipillä tai muulla sellaisella manuaalisesti ei juuri jää aikaa. This is because, firstly, that the sin nykyi 15-winder works at a time, fewer staff, whose working time roll changes, threading is and other compulsory measures take up so much that for attaching the roll tails with tape or other manually leaves little time. Lisäksi rullat, joiden häntiä ei ole kiinnitetty, aiheuttavat hankaluuksia kuljettimilla, samoin ongelmana on se, että rulla ehtii 20 löystyä ennen sen pakkaamista. Further, rolls the tails of which has not been secured cause problems on conveyors, a further problem is that the roll has time to become loose before or 20 to packaging.

[004] Tekniikan tasosta tunnetaan ratkaisuja, joilla on pyritty ratkaisemaan edellä kuvattuja ongelmia sijoittamalla pituusleikkurin jälkeisen rullaimen yhteyteen laite, jolla levitetään liimaa erillisinä raitoina tietyissä kohdissa radan poik-25 kisuunnassa halutun ajan paperiradan pintaan pituusleikkurin hidastaessa ja pysähtyessä muutonvaihtoa varten. [004] In prior art, solutions are known which attempt to solve the problems described above by placing the winder after the connection with the reel-up device for applying glue to separate tracks at certain points in the track bo-25 cross direction of the desired time of the paper web surface winder slowing and stops for the set change. Tähän liittyvän tekniikan tason osalta viitataan Fl- patentteihin 64 114, 65 554 sekä 69 617. Näistä patenttijulkaisuista tunnetuissa ratkaisuissa liiman applikoinnin radan pintaan tekee koneen levyinen putki, johon tasavälein poratuista rei'istä pursotetaan liima. with regard to a related prior art, reference is made to Fl patent 64 114, 65 554 and 69 617. In these patent publications of prior art solutions, the adhesive is applied to the web surface makes the width of the machine tube, which is extruded at equal intervals drilled holes in the adhesive. Tällaisessa 30 ratkaisussa on suuri määrä yksittäisiä suuttimia, joiden huolto vie paljon aikaa. 30 In such a solution has a large number of individual nozzles, which takes a lot of time for maintenance. Lisäksi tällaisella ratkaisulla liimatusta vyöhykkeestä tulee helposti suhteellisen pitkä. In addition, such a solution would glued zone easily becomes relatively long.

2 [005] Tekniikan tasosta on sinänsä tunnettua liiman applikointi rainan pintaan rainan kulkusuuntaan nähden poikkisuuntaisesti traversoivan laitteiston avulla. 2 [005] From prior art is known to apply adhesive to the web surface relative to the direction of travel of the web transversely to the traversing apparatus. Ongelmana tässä on rainan kulkusuunnassa pitkäksi muodostuva liimausalue, jos pituusleikkuria ei pysäytetä tai jos pituusleikkuri pysäytetään, se puolestaan 5 aiheuttaa tuotannon menetystä. The problem here is that the pasted web running direction of the length formed, if the slitter winder is not stopped or, if the winder is stopped, which in turn causes loss of production 5.

[006] Julkaisusta GB 2061234 on tunnettua käyttää liima-aineen applikointi-laitteistoa rainan pään sitomiseen rullan pintaan siten, että liima-ainetta tuodaan rainan pään liikkuessa ja muodostetaan oleellisesti rainan kulkusuuntaan 10 nähden poikkisuuntainen liimaraita rainan pintaan. [006] From GB 2061234 it is known to use an adhesive to bind the appliqué hardware web end surface of the roll such that the adhesive is brought to the head is moving and is formed substantially in the web running direction with respect to the transverse direction 10 of the web surface of the adhesive stripe. Julkaisu esittää kuitenkin laitteistoa, johon valmiit rullat tuodaan pään kiinnitykseen rullan pintaan. However, the publication discloses an apparatus in which the completed rolls of the roll head attachment is brought to the surface.

[007] Edellä kuvatut tunnetut ratkaisut ns. [007] known solutions described above are known. muutonvaihdossa eivät ole koko-naishyötysuhteen kannalta tehokkaita. set change is not effective for the female-benefit point of view.

15 [008] Muun muassa edellä mainittujen ongelmien ja haittapuolien ratkaisemiseksi on kehitetty uudentyyppinen menetelmä pituusleikkurin käyttämiseksi, jolla merkittävästi parannetaan pituusleikkurin kokonaishyötysuhdetta. 15 [008] Among other things, to solve the above mentioned problems and drawbacks, a new type of method for using a winder which significantly improve the overall efficiency of the winder has been developed.

20 [009] Tässä yhteydessä käytetyllä termillä liima-aine tarkoitetaan pelkän lii man lisäksi myös teippiä tai muuta järjestelyä, jossa vastaava efekti saadaan aikaiseksi. 20 [009] In this context the term adhesive refers LII only man, but also tape or any other arrangement producing the corresponding effect is achieved. Termi liima-raita tule ymmärtää myös liimana tai teippinä ja applikointi voi olla myös suoran viivan muodosta poiketen esimerkiksi spiraalimainen applikointi. The term adhesive stripe must be understood to cover also glue or tape, and the application may have a form deviating from, for example, a spiral-shaped appliqué straight line.

25 25

[0010] Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi keksinnön mukaisessa menetelmässä pituusleikkurin käyttämiseksi raina leikataan pituussuunnassa ainakin kahdeksi osarainaksi, jotka rullataan erillisiksi rulliksi, ja jossa rullien saavutettua haluttu halkaisija raina katkaistaan ja katkaistu rainan pää sido-30 taan valmiin rullan pintaan liima-aineen avulla siten, että rainan pintaan tuodaan liima-ainetta liima-aineen applikointilaitteistolla sille puolelle, joka liima-aineen tullessa rullalle jää rainan ja rullan väliin. [0010] To achieve the above objectives, the method of using the slitter winder, the web is cut longitudinally into at least two sub-webs, which are wound to separate rolls, and which achieved the rolls the desired diameter of the web is cut and the cut end of the web is bound to 30 in the completed roll to the surface of the adhesive so that the is brought to the surface of the adhesive material of the adhesive application apparatus on the side of entry of the adhesive roll remains between the web and the roller. Liima-aine tuodaan rainan pintaan rainan liikkuessa ja liima-aineesta muodostetaan oleellisesti rainan kul- 3 kusuuntaan nähden poikkisuuntainen liimaraita rainan pinnalle. Adhesive is brought to the surface of the web is moving and an adhesive material forming a web of substantially angle relative to the direction of travel 3 a transverse adhesive strip on the surface of the web. Menetelmälle on pääasiassa tunnusomaista se, että liima-aineen tuontia rainan pintaan tehdään rainan hidastuvan liikkeen aikana. The method is mainly characterized in that introduction of adhesive to the surface of the web is carried out during the decelerating movement. Tällä saadaan aikaan pituusleikkurin hyötysuhteen kasvu, koska liima-aineen applikointia varten ei tarvitse varata 5 pituusleikkurin toimintasekvenssissä erillistä aikaa ja siten laitteiston toiminnasta tulee tehokkaampaa This provides a winder increase efficiency, as for the application of adhesive does not need to allocate five separate winder action sequence time, and thus the apparatus will be all the more effective

[0011] Liimaraita muodostetaan tai teippi kiinnitetään applikointilaitteistolla, jonka applikointipään rainan liikkeen suuntainen nopeuden komponentti pide- 10 tään oleellisesti yhtä suurena kuin rainan nopeus kullakin ajan hetkellä. [0011] The adhesive stripe is formed or a tape application apparatus is attached to the application head in the direction of movement of the web speed of the component 10 is maintained at a substantially equal to the web speed at each time point. Tällä tavoin rainan liikkeestä huolimatta rainan pintaan saadaan aikaiseksi oleellisesti rainan liikesuuntaan nähden poikittainen liimaraita. In this way, in spite of the movement of the web to the web surface is achieved by substantially the web's moving direction of the transverse adhesive strip.

[0012] Edullisesti liima-aine tuodaan rainan pintaan rainan hidastuvan liikkeen 15 aikana. [0012] Preferably, the adhesive is brought to the surface of the web during the slow motion 15. Tällä saadaan aikaiseksi se etu, että liima-aineen tuonnille ei tarvitse varata pituusleikkurin toimintasekvenssissä erillistä aikaa ja siten laitteiston toiminnasta tulee tehokkaampaa. This is achieved the advantage that the importation of the adhesive material does not need to allocate a separate winder action sequence of time and therefore the apparatus will be all the more effective.

[0013] Hidastuvan liikkeen aikana tehtävä liima-aineen applikointi saadaan ai-20 kaiseksi erään suoritusmuodon mukaan siten, että applikointipään liikkeen suuntaa muutetaan liima-aineen applikoinnin aikana. [0013] The task of the decelerating movement during the application of adhesive can be al-20 kaiseksi one embodiment, so that the direction of movement of the application head is changed during the application of adhesive.

[0014] Hidastuvan liikkeen aikana tehtävä liima-aineen applikointi saadaan aikaiseksi erään toisen suoritusmuodon mukaan siten, että applikointipään liik- 25 keen nopeutta muutetaan liima-aineen applikoinnin aikana. [0014] The task of the decelerating movement during the application of adhesive is according to another embodiment, so that the movable application head 25 keen speed is changed during the application of the adhesive.

[0015] Liimaraita voidaan muodostaa myös siten, että liima-aineen applikointi-laitteisto käsittää useita erillisiä applikointipäitä, jotka yhdessä muodostavat kullekin osarainalle liimaraidan. [0015] An adhesive stripe can be produced also in such a way that the adhesive-agent-appliqué apparatus comprises several separate application heads, which together form an adhesive stripe to each partial web.

30 30

[0016] Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi keksinnön mukainen liima-aineen applikointilaitteisto liima-aineen applikoimiseksi liikkuvalle rainalle käsittää applikointipään, joka on sovitettu oleellisesti poikkisuunnassa rainan 4 ylitse ulottuvan tukirakenteen yhteyteen. [0016] To achieve the above objectives, the moving of the adhesive application apparatus for applying an adhesive according to the invention the web comprises an application head which is arranged substantially across the direction of connection extending across the web 4 of the support structure. Tukirakenne käsittää rainan ylitse ulottuvan johteen, johon applikointipää on liikuteltavasti sovitettu, ja applikoin-tipää on järjestetty tekemään rainan liikkuessa oleellisesti rainan kulkusuuntaan nähden poikkisuuntainen liimaraita rainan pinnalle. The support structure comprises a guide extending across the web, to which the application head is movably arranged, and the application head has been arranged to make the web is moving substantially with respect to the web running direction of the web on the surface of the adhesive stripe.

5 5

[0017] Applikointilaitteistolle on tunnusomaista se, että, että laitteisto käsittää välineet applikointipään liikkeen suunnan muuttamiseksi liima-aineen appli-koinnin aikana ja/tai applikointilaitteisto käsittää laitteiston applikointipään liikkeen nopeuden muuttamiseksi liima-aineen applikoinnin aikana. [0017] An application apparatus is characterized in that the apparatus comprises means for changing the direction of movement of the application head during the application of adhesive and / or application apparatus comprises an apparatus for changing the speed of movement of the application head during the application of the adhesive. Tällä järjeste-10 lyllä saadaan oleellisesti poikkisuuntainen liimaraita rainan hidastuvan liikkeen aikana. This Installation 10 during processing can result in a substantially transverse direction of the web an adhesive stripe to slow down the movement. Välineet applikointipään liikkeen suunnan muuttamiseksi toteutetaan edullisesti siten, että applikointipää on tuettu nivelöidyllä vipuosalla johteeseen sovitettuun kelkkaan. Means for changing the direction of movement of the application head is preferably carried out in such a way that the application head has been supported over an articulated lever arranged to the guide carriage.

15 [0018] Seuraavassa keksintöä ja sen toimintaa selostetaan viittaamalla oheisiin kaaviomaisiin piirustuksiin, joissa kuvio 1 esittää pituusleikkurin kapasiteetin hyödyntämistä tunnetussa tekniikassa ja keksinnön mukaisella menetelmällä, kuvio 2 esittää pituusleikkuria, joka on varustettu erään keksinnön suoritus-20 muodon mukaisella liima-aineen applikointilaitteistolla, kuvio 3 esittää periaatteellisesti erästä keksinnön mukaista suoritusmuotoa, ja kuvio 4 esittää periaatteellisesti erästä toista keksinnön mukaista suoritusmuotoa. 15 [0018] In the following, the invention and its operation will be described with reference to the accompanying schematic drawings, in which Figure 1 shows a longitudinal shear capacity utilization of the prior art and the method according to the invention, Figure 2 shows a slitter-winder, which is provided with the shape of embodiment 20 to an invention adhesive application apparatus, Figure 3 shows schematically an embodiment of the invention, and Figure 4 shows the principle of another embodiment of the invention.

25 [0019] Kuviossa 1 on esitetty pituusleikkurin ajonopeutta v ajan t funktiona. 25 [0019] Figure 1 is a winder driving speed v shown as a function of time t.

Tunnetun tekniikan mukaisessa ratkaisussa ajomalli noudattaa tyypillisesti katkoviivalla esitettyä muotoa. In the prior art operating model typically follows the form illustrated by a broken line. Tällöin normaalia ajonopeutta 10.1 seuraa nopeuden hidastusvaihe 10.2, jonka seurauksena rainan nopeus ajetaan nollaksi ja pituusleikkuri pysäytetään tietyksi ajaksi 10.6. Here the normal operating speed 10.1 is followed by a speed deceleration stage 10.2 and consequently, the web speed is reduced to zero and the slitter winder is stopped for a certain time 10.6. Rainan ollessa liikkumaton, vie-30 dään rainan pintaan liima-aine tai teippi, joka myöhemmin sitoo rullan ''hännän” eli paperin pään rullaan. The web is stationary, take 30 be adhesive or tape, which later will roll '' tail 'end of a paper roll to the web surface. Kun liima-aine tai teippi on asetettu rainan pintaan, pituusleikkuria ryömitetään 10.4 siten, että liimakohta rainan pinnalla etenee rullaan. When the adhesive or the tape is set to the surface of the web the slitter winder is made to crawl, 10.4, so that the adhesive point on the surface of the web proceeds to the roll. Myös rainan katkaisu suoritetaan tässä vaiheessa liimauskohdan jäi- 5 keen. The cutting of the web is carried out in glacial glue 5 keen at this stage. Liima-aine tai teippi asetetaan edullisesti rainan pinnan sellaiselle pinnalle, että se jää heti valmiin rullan pintaa vasten. The adhesive tape or sheet is preferably set to such a surface that it stays at once against the surface of the finished roll. Muutoin liima-aine tai teippi tarttuisi ensimmäisen rullausnipin muodostamaan rullaustelaan tai vastaavaan. Otherwise the adhesive or the tape from sticking to the first reeling of the reeling cylinder or the like. Ryömintävaiheen jälkeen voidaan pituusleikkuri pysäyttää, poistaa valmiit rullat 5 koneesta ja aloittaa prosessi alusta normaaliin tapaan. After the crawling may be the length of the cutter stopped, the completed rolls removed from the machine 5, and start the process again as normal.

[0020] Keksinnön mukaista menetelmää sovellettaessa noudattaa ajomalli kiinteän viivan ilmaisemaa muotoa. [0020] When the method according to the invention the running model follows the form indicated by the solid line. Tällöin normaalia ajonopeutta 10.1 voidaan ajaa pidempään ja aloittaa hidastusvaihe 10.3 myöhemmin. In this case, the normal operating speed 10.1 can be run longer and start decelerating 10.3 later. Keksinnön mukai- 10 sesti liima-aine tuodaan rainan pintaan rainaan liikkuessa. According to the invention of the adhesive 10 is brought to the surface of the web is moving. Edullisesti keksinnön mukaisessa menetelmässä pituusleikkurin hidastusta seuraa pysäytys. Preferably, the method of the invention, the length of the stop deceleration of the winder. Tämän jälkeen valmiit rullat poistetaan koneesta. Thereafter, the completed rolls removed from the machine. Kuviossa 1 esitetyllä mallilla keksinnön mukaista menetelmää toteutettaessa tapahtuva kapasiteetin kasvu on esitetty vinoviivoitettuna alueena. increase the capacity of the model shown in Figure 1 implementing the method of the invention has been illustrated as an area covered with inclined lines. Hidastusvaiheen hidastuvuuden ts. nega-15 tiivinen kiihtyvyyden ei tarvitse olla vakio, joten tietyssä sovelluksessa kuvion 1 esittämä muoto voi olla erilainen. The deceleration in the deceleration ie. Nega-tive 15 of the acceleration need not be constant, thus with a certain application the form illustrated in Figure 1 may be different.

[0021] Kuviossa 2 on esitetty pituusleikkuri 20, joka käsittää pituusleikkausyk-sikön 22 ja rullausyksikön 24 ja rainan w kulkua ohjaavia teloja. [0021] Figure 2 illustrates a slitter winder 20 comprising pituusleikkausyk-22 and a rewinding unit 24 and the web W guiding the running rolls. Leveä raina 20 leikataan pituusleikkausyksikössä 22 osarainoiksi w', jotka rullataan erillisiksi rulliksi 26, ns. The wide web 20 is cut in the slitting unit 22 to partial webs w 'which are then wound to separate rolls 26, so-called. asiakasrulliksi, rullausyksikössä 24. called customer, the takeup 24.

[0022] Kuviossa 2 on esitetty keksinnön erään sovelluksen mukainen liima-aineen applikointilaitteisto 29 oleellisesti poikkisuunnassa rainan ylitse ulottu- 25 van tukirakenteen 30 yhteyteen. [0022] Figure 2 shows according to an embodiment of the invention, the adhesive application apparatus 29 essentially in the transverse direction across the web 25 extending van support structure 30. Tukirakenne käsittää myös rainan poikkisuunnassa sen yli ulottuvan johteen 32. Johteeseen on sovitettu liikuteltavaksi liima-aineen applikointipää 34. Applikointipää 34 on järjestetty johteessa 32 liikuteltavaan kelkkaan 36 vipuosan 38 välityksellä. The support structure also comprises a web in its transverse direction extends across the guide track 32. The guide track is arranged to move the adhesive applicator 34. The applicator 34 is arranged in a guide 32 on the movable carriage 36 through the lever member 38. Vipuosa 38 on kierrettäväs-ti kiinnitetty kelkkaa toisesta päästään, jolloin applikointipään 34 liikerataa voi-30 daan muuttaa eriäväksi johteen aikaansaamaan kulkurataan nähden. The lever part 38 is kierrettäväs-ti attached to the carriage at one end to the application head 34 the trajectory can be changed to 30 to provide a guide rail eriäväksi with respect to the path of travel. Kuviossa 2 on esitetty myös applikointipään 34 liikuttamiseen käytettävä laitteisto 50, joka tässä suoritusmuodossa käsittää applikointipäähän kiinnitetyn hihnan ja sitä liikuttavan moottorin 51. Laitteistolla 50 voidaan mm. Figure 2 also illustrates apparatus 34 for moving the application head 50, which in this embodiment comprises a belt attached to the application head and a motor 51. The apparatus 50 may mm. applikointipään liikkeen 6 nopeutta muuttaa applikoinnin aikana siten, että applikointi voi tapahtua kiintyvällä tai hidastuvalla liikkeellä. 6 of the application head at the speed of change during the application so that the application can occur affectionate or a decelerating movement.

[0023] Liima-aineen applikointi voi tapahtua joko nestemäisenä liimana tai 5 teippinä. [0023] The application of adhesive can be either a liquid adhesive or 5 tape. Tällä tavoin applikointipää on järjestetty tekemään oleellisesti rainan kulkusuuntaan nähden poikkisuuntainen liimaraina rainan pinnalle rainan liikkuessa. In this way the application head has been arranged to make a substantially respect to the web running direction of a transverse adhesive strip on the surface of the web the web is moving. Kun liima-aine tuodaan rainan pintaan rainan liikkuessa ja liima-aineesta muodostetaan oleellisesti rainan kulkusuuntaan nähden poikkisuuntainen liimaraita rainan pinnalle, saadaan pituusleikkausprosessia merkittävästi 10 tehostettua. When the adhesive is brought to the surface of the web is moving and an adhesive material is formed substantially to the web running direction of a transverse adhesive strip on the surface of the web, a longitudinal section of the process 10 significantly enhanced.

[0024] Pituusleikkausprosessin tehostamiseksi on edullista suorittaa muuton-vaihtoa valmistelevia vaiheita hidastuvan liikkeen aikana. [0024] improve the slitting process it is preferable to carry out the move-exchange during the preparatory stages of slow movement. Tällöin ajanjaksojen pituus, jolloin pituusleikkuria käytettäisiin esimerkiksi vakionopeudella, joka on 15 alle normaalin tuotantonopeuden, voidaan minimoida. Then the period during which the slitter winder would be run for example at a constant speed, which is 15 less than the normal production speed, can be minimized.

[0025] Kuviossa 3 on havainnollistettu periaatteellisesti kuvion 2 esittämä eräs keksinnön mukainen suoritusmuoto. [0025] Figure 3 illustrates schematically one embodiment of the invention illustrated in Figure 2. Siinä on esitetty applikointilaitteisto 29, jolla liimaraita muodostetaan. It discloses an application apparatus 29 with which the adhesive stripe is formed. Applikointipään 34 rainan liikkeen suuntainen 20 nopeuden komponentti pidetään oleellisesti yhtä suurena kuin rainan w' nopeus kullakin ajan hetkellä. Application head in the direction of movement 34 of the web 20 velocity component is maintained substantially equal to the web w 'velocity at each time point. Tällä tavoin rainaan syntyvä liimaraita 28 on oleellisesti rainan kulkusuuntaan nähden poikkisuuntainen. In this way, the adhesive stripe in the web 28 is substantially respect to the web running direction. Rainan kulkusuunta on esitetty kussakin osarainassa nuolella. The web travel direction is shown in each partial web with an arrow. Tukirakenne 30 on tässä sovitettu kulkeman osarainojen w' ylitse siten, että liima-aineen applikointi voidaan suorit-25 taa jokaiselle yksittäiselle osarainalle w'. The support structure 30 is here arranged to pass the partial webs w 'over in such a way that the application of adhesive can be Processor 25 as to each separate partial web w'. Tukirakenteen yhteydessä on johde 32, jonka tukemana tukirakenteen yhteydessä on applikointipää 34. Tukirakenne ja johde ulottuvat edullisesti molemmilta puolita osarainojen ulkopuolelle tietyn matkan. in connection with the support structure is a guide rail 32, which supports the connection with the support structure of the applicator head 34. The support structure and the guide extend at both sides, preferably from the sub-webs certain distance. Tämä mahdollistaa kelkan kiihdytyksen ennen liima-aineen applikoinnin aloittamista samoin kuin hidastuksen applikoinnin jälkeen. This makes it possible accelerating the carriage before the start of the application of adhesive and also decelerating it after the appliqué. Applikoin-30 tipää on tässä erillisen kelkan 36 välityksellä kytketty johteeseen 32. Applikon 30 tipää this is via a separate carriage 36 connected to the guide rail 32.

[0026] Tukirakenne on sovitettu rainan poikkisuuntaan nähden kulmassa a, jolloin applikointipään liikkuessa tästä seuraa kulman määrittämä applikointipään 7 rainan suuntainen nopeuskomponentti vx = sin a · v36, jossa v36 on kelkan 36 nopeus johteella 32. [0026] The support structure is adapted to the web in the transverse direction at an angle a, wherein the application head moves, this results in an angle defined by the application head 7 of the web direction speed component v x = sin? · V36, wherein V36 is the velocity of the carriage 36 on the guide 32.

[0027] Koska liima-aineen applikointi suoritetaan keksinnön mukaisesti edulli-5 sesti rainan hidastuvassa liikkeessä, on applikointipään rainan suuntainen nopeuskomponentti myös muutettavissa liima-aineen applikoinnin aikana. [0027] As the application of the adhesive material is carried out in accordance with the present invention PREFERRED 5-a decelerating movement of the web, the application head is in a web direction speed component to be changed during the application of the adhesive. Tämä voidaan toteuttaa siten, että applikointipää on sovitettu kelkkaan vipuosan 38 välityksellä nivelöidysti siten, että applikointipää asemaa johteeseen nähden voidaan muuttaa. This can be done in such a way that the application head has been disposed in the carriage over a lever 38 pivotally in such a way that the application head position in relation to the guide can be changed. Tällöin vipuosan kulmaa βι, johteeseen nähden muutta- 10 maila applikointipää liikkuessa voidaan itse applikointipään radansuuntaista nopeutta hienosäätää kelkan 36 nopeuteen nähden. In this case, the angle of the handle βι, with respect to the guide rail changing the applicator stick 10 can be moved itself in the web direction speed component of application head 36 with respect to fine-tune the speed of the carriage.

[0028] Tässä nivelöinnin kiertoakseli on kohtisuorassa johteen pituusakseliin nähden, jolloin applikointipää liikkuu samansuuntaisella tasolla kuin sen ylitse 15 kulkeva raina. [0028] In the articulation axis of rotation is perpendicular to the longitudinal axis of the guide whereby the application head moves along a parallel level to the web running over 15. Joissain sovelluksissa voidaan ajatella käytettävän myös ratkaisua, jossa applikointipää liikkuu kiertymällä johteen pituusakselin ympäri. In some applications may be contemplated for use in the solution, wherein the application head moves by turning around the longitudinal axis of the guide rail.

[0029] Kuten kuvion 2 suoritusmuodossa on esitetty, myös itse kelkan nopeus on edullisesti säädettävissä sen liikkeen aikana, jolloin kelkan nopeutta muut- 20 tarinalla voidaan vaikuttaa suoraan myös applikointipään rainan suuntaisen no-peuskomponentin suuruuteen. [0029] As shown in the embodiment of Figure 2, the speed of the carriage itself is preferably adjustable while it moves whereby the speed change 20 story can be directly affects the size of the application head in the direction of the web in no-peuskomponentin.

[0030] Kuvion 3 oikeanpuolessa osassa on nähtävissä keksinnön mukaisella laitteistolla ja menetelmällä aikaansaadut liimaraidat 28, 28', jotka sijoittuvat 25 kunkin osarainan w' reunojen välille. [0030] 3 right-hand part of the figure is the apparatus and method according to the invention is provided in the adhesive strips 28, 28 ', 25 which are located in each partial web w' between the edges. Kuviossa ylimmän osarainan liimaraita 28' on sekä kaareva ja myös hieman vinossa rainan suhteessa rainan kulkusuunnan kohtisuoraan suuntaan. Figure top sub-web adhesive stripe 28 'has both curved and also a little inclined in relation to the web in the web running direction perpendicular to the direction. Tämä on aikaan saatu kiertämällä vipuosaa 38 hieman nopeammin kuin olisi tarve täysin kohtisuoraan liimaraitaan tai vaihtoehtoisesti ajamalla kelkkaa 36 nopeammin siten, että applikointipään rainan 30 suuntainen nopeuskomponentti vx on suurempi kuin rainan nopeus. This is achieved by rotating the lever member 38 slightly faster than would be the need to completely perpendicular liimaraitaan or alternatively by running the carriage 36 faster so that the application head 30 of the web direction speed component vx is larger than the web speed. Kuviossa 3 esitetty poikkisuuntainen, hieman kohtisuorasta vinossa oleva liimaraita 28' toteuttaa vielä keksinnön aikaansaamat edut, jos liimaraidan radan kulkusuuntaan vaihtelu tai peitto D on enintään noin 100mm. Figure 3 shows a cross direction slightly inclined from the perpendicular, the adhesive stripe 28 'to take further provided by the present invention benefits if the adhesive stripe in the web running direction or the coverage D is not more than about 100 mm. Kuviossa 3 liimaraita on 8 kaareva, joten vaihtelu tarkoittaa alku- ja loppupään radan kulkusuuntaista etäisyyttä toisistaan. In Figure 3 the glue stripe 8 is curved, thus the alteration means the upstream and downstream direction of web travel distance of each other. Joissakin tilanteissa liimaraita voidaan ajaa esimerkiksi kaarena, jolloin vaihtelu muodostuu kaaren keskialueen ja päiden välisestä etäisyydestä. In some cases the adhesive stripe may be run, for example, in an arc, wherein the variation of the arc formed by the central region and the distance between the ends.

5 5

[0031] Kuviossa 4 on esitetty eräs toinen keksinnön suoritusmuoto kaaviomai-sesti. [0031] Figure 4 shows a second embodiment of the invention, a kaaviomai. Tässä on tukirakenne 30 myös järjestetty ulottumaan kaikkien osa-rainojen w' ylitse. This support structure 30 is also arranged to extend all the sub-webs w 'of the other side. Tukirakenne käsittää toisessa päässään tukipisteen 42, jonka suhteen tukirakenne 30 on kierrettävissä osarainojen tasossa. The support structure comprises at one end a support point 42 around which the support structure 30 is rotatable in the plane of the partial webs. Tukipiste kä- 10 sittää edullisesti laakerijärjestelyn. The pivot 10 EV burdened preferably bearing arrangement. Tukipisteen vastakkaisessa päässä tukirakenne käsittää kuvion 4 suoritusmuodossa toimilaitteen 44, joka aikaansaa tukirakenteen kiertymisen a tukipisteen 42 ympäri. Support point opposite end of the support structure comprises the embodiment of Figure 4 the actuator 44 which causes rotation of a support structure 42 around the support point. Kuvion 3 suoritusmuodon tapaan, myös kuvion 4 tukirakenne käsittää johteen 32, johon applikointipää 34 ja kelkka 36 on liikuteltavasti sovitettu. Figure 3 embodiment of the method, the support structure in figure 4 comprises a guide 32 in which the application head 34 and the carriage 36 is movably arranged. Applikointipään rainan suuntaiseen no-15 peuskomponenttiin voidaan kuvion 4 suoritusmuodossa vaikuttaa kelkan nopeudella ja tukirakenteen kiertämisellä. Web direction no-peuskomponenttiin 15 may be the embodiment of Figure 4 affects the speed of the carriage and the support structure of the winding. Eräänä lisäpiirteenä tässä kuvatussa suoritusmuodossa on myös se, että applikointilaitteisto käsittä useita, tässä kaksi, applikointipäätä 34. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat käyttömahdollisuudet ts. oleellisesti poikkisuuntaisen liimaraidan aikaansaamisen rainan 20 monimuotoisella hidastuksella 10.3. As a further feature of the embodiment described herein is also that the application apparatus comprises several, here two, application heads 34. This allows more versatile uses ie. Substantially transverse adhesive stripe at versatile deceleration of the web 20 10.3.

[0032] Kuten edellä esitetystä huomataan, on kehitetty kuiturainan jatkuvatoiminen rullauslaitteisto ja menetelmä, jotka poistavat huomattavan määrän tekniikan tason haittapuolia. [0032] As appreciated from the above, the fiber web of continuous reeling apparatus and method which remove a substantial amount of prior art disadvantages have been developed. On kuitenkin huomattava, että edellä on esitetty vain 25 muutamia keksinnön edullisimpia suoritusmuotoja. It is noted, however, that only a few 25 shown in the most preferred embodiments of the invention. Siten on selvää, että keksintö ei ole rajoitettu edellä esitettyihin suoritusmuotoihin vaan sitä voidaan soveltaa monin tavoin oheisten vaatimusten määrittämissä puitteissa. Thus, it is clear that the invention is not limited to the above embodiments, but it can be modified in many ways within the scope of the appended claims.

Claims (9)

1. Menetelmä pituusleikkurin (20) käyttämiseksi, jossa raina (w) leikataan pituussuunnassa ainakin kahdeksi osarainaksi (w'), jotka rullataan erillisiksi 5 rulliksi (26), ja jossa rullien saavutettua haluttu halkaisija raina katkaistaan ja katkaistu rainan pää sidotaan valmiin rullan pintaan liima-aineen avulla siten, että rainan pintaan tuodaan liima-ainetta liima-aineen applikointilaitteistolla (29) sille puolelle, joka liima-aineen tullessa rullalle jää rainan ja rullan väliin, ja jossa liima-aine tuodaan rainan pintaan rainan liikkuessa ja liima-aineesta muodoste-10 taan oleellisesti rainan kulkusuuntaan nähden poikkisuuntainen liimaraita (28,28') rainan pinnalle, tunnettu siitä, että liima-aineen tuontia rainan (w) pintaan tehdään rainan hidastuvan liikkeen (10.3) aikana. 1. Method of operating a winder (20), wherein the web (W) is cut longitudinally into at least two sub-webs (w ') which are wound to separate five rolls (26), and which achieved the rolls the desired diameter of the web is cut and the cut end of the web bonded to the finished surface of the roll of adhesive -aineen in such a way that the web is brought to the surface the adhesive material of the adhesive application apparatus (29) on the side of entry of the adhesive roll remains between the web and the roller, and wherein the adhesive is brought to the surface of the web is moving and an adhesive material formed 10 of the web substantially in the direction of travel of a transverse adhesive strip (28,28 ') on the surface of the web, characterized in that introduction of adhesive to the web (w) to the surface of the web is carried out during slow motion (10.3).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että app-15 likointipään (34) rainan liikkeen suuntainen nopeuden komponentti pidetään oleellisesti yhtä suurena kuin rainan nopeus kullakin ajan hetkellä. 2. The method according to claim 1, characterized in that the app-15 likointipään (34) in the web movement direction of the speed component is maintained substantially equal to the web speed at each time point.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että liima-aine tuodaan rainan (w) pintaan rainan hidastuvan liikkeen (10.3) aikana. 3. The method according to claim 1, characterized in that the adhesive is brought to the surface of the web (w) during the decelerating movement of the web (10.3). 20 20
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että liimaraita muodostetaan siten, että liima-ainetta tuodaan rainan pintaan applikoin-tilaitteistoon järjestetyillä useilla erillisillä applikointipäillä (34). 4. The method according to claim 1, characterized in that the adhesive stripe is formed so that the adhesive is introduced into the surface of the web Applikon means of several separate application heads (34).
5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että app- likointipään liikkeen suuntaa muutetaan liima-aineen applikoinnin aikana. 5. The method according to claim 3, characterized in that the APP likointipään movement direction is changed during the application of the adhesive.
6. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että app-likointipään liikkeen nopeutta muutetaan liima-aineen applikoinnin aikana. 6. The method according to claim 3, characterized in that the app likointipään movement speed is changed during the application of the adhesive. 30 30
7. Liima-aineen applikointilaitteisto (29) liima-aineen applikoimiseksi liikkuvalle rainalle käsittäen applikointipään (34), joka on sovitettu oleellisesti poik- kisuunnassa rainan ylitse ulottuvan tukirakenteen (30) yhteyteen, joka tukirakenne käsittää rainan ylitse ulottuvan johteen (32), johon applikointipää on liiku-teltavasti sovitettu, ja applikointipää on järjestetty tekemään rainan liikkuessa oleellisesti rainan kulkusuuntaan nähden poikkisuuntainen liimaraita (28, 28') 5 rainan (w) pinnalle, tunnettu siitä, että applikointilaitteisto käsittää välineet (38,44) applikointipään (34) liikkeen suunnan muuttamiseksi liima-aineen appli-koinnin aikana ja/tai että se käsittää laitteiston (50,51) applikointipään (34) liikkeen nopeuden muuttamiseksi liima-aineen applikoinnin aikana. 7. The apparatus for applying adhesive (29) movable for applying adhesive to the web, comprising an application head (34) which is arranged substantially in the cross direction connection extending across the web support structure (30), the support structure comprises extending across the web of the guide rail (32) to which the application head is move-mended arranged, and the application head has been arranged to make the web is moving substantially with respect to the web running along the cross direction of the adhesive stripe (28, 28 ') to the surface 5 of the web (w), characterized in that the application apparatus comprises means (38,44), head (34) the direction of movement to change during the application of adhesive and / or in that it comprises a device (50,51), head (34) to vary the speed of movement during the application of the adhesive.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen applikointilaitteisto, tunnettu siitä, että applikointipää on tuettu nivelöidyllä vipuosalla (38) johteeseen sovitettuun kelkkaan (36). 8. An application apparatus according to claim 7, characterized in that the application head has been supported over an articulated lever (38) of the guide rail to a carriage (36).
9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen applikointilaitteisto, tunnettu siitä, 15 että se käsittää useamman kuin yhden applikointipään (34). 9. An application apparatus according to claim 7, characterized 15 in that it comprises more than one application heads (34).
FI20075414A 2007-06-05 2007-06-05 Method of using a slitter winder and apparatus for applying adhesive FI121305B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20075414 2007-06-05
FI20075414A FI121305B (en) 2007-06-05 2007-06-05 Method of using a slitter winder and apparatus for applying adhesive

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20075414A FI121305B (en) 2007-06-05 2007-06-05 Method of using a slitter winder and apparatus for applying adhesive
DE200811001508 DE112008001508T5 (en) 2007-06-05 2008-06-04 A method of using a slitter winder and apparatus for applying adhesive
PCT/FI2008/050329 WO2008148937A1 (en) 2007-06-05 2008-06-04 Method of using a slitter winder and apparatus for applying adhesive

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20075414A0 FI20075414A0 (en) 2007-06-05
FI20075414A FI20075414A (en) 2008-12-06
FI121305B true FI121305B (en) 2010-09-30

Family

ID=38212385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20075414A FI121305B (en) 2007-06-05 2007-06-05 Method of using a slitter winder and apparatus for applying adhesive

Country Status (3)

Country Link
DE (1) DE112008001508T5 (en)
FI (1) FI121305B (en)
WO (1) WO2008148937A1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI8813U1 (en) 2009-12-22 2010-08-26 Metso Paper Inc The fiber web winder and windup apparatus for introducing the fixing means for the surface volume of the report
EP2522608B1 (en) 2011-05-10 2015-12-16 Valmet Technologies, Inc. Device for applying adhesive in a slitter-winder of fiber web machine
EP2666739B1 (en) * 2012-05-23 2015-04-29 Valmet Technologies, Inc. Method of applying adhesive in a slitter-winder of fiber web machine

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1952205C3 (en) * 1968-10-17 1973-10-31 Inta-Roto, Inc., Richmond, Va. (V.St.A.)
GB2061234B (en) 1979-10-26 1983-03-30 Paper Converting Machine Co Web tail sealing apparatus
FI64114C (en) 1981-06-18 1987-07-30 Jouko Juhani Salmela Foerfarande Foer upprullning of a pulp web pao I kaernhylsa.
FI69617C (en) 1981-06-18 1986-03-10 Jouko Juhani Salmela Aemnesbanerulle surrounded by a hoelje och som skyddar stoeder the roller saett to form det
FI65554C (en) 1982-07-26 1984-06-11 Jouko Juhani Salmela An apparatus Foer utspridning of vaetska pao I roerlig materialbana
IT1241807B (en) * 1990-10-17 1994-02-01 Perini Navi Spa Apparatus for gluing the tail edge of rolls of web material
JP2571151B2 (en) * 1990-11-22 1997-01-16 富士写真フイルム株式会社 Terminal stop tape supply device
DE19519306A1 (en) * 1995-05-26 1996-11-28 Voith Sulzer Papiermasch Gmbh Method and apparatus for automatically separating and initial winding of a paper web
US20040086698A1 (en) * 2002-10-31 2004-05-06 Collins Robert H. Method and apparatus for the application and control of a continuous or intermittent tail seal
ITMI20032414A1 (en) * 2003-12-10 2005-06-11 Giovanni Gambini Device for the metered distribution of glue on an

Also Published As

Publication number Publication date
FI20075414A (en) 2008-12-06
FI20075414A0 (en) 2007-06-05
FI20075414D0 (en)
FI121305B1 (en)
DE112008001508T5 (en) 2010-04-22
WO2008148937A1 (en) 2008-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI94231B (en) The method and apparatus of a paper or board web in a Pope-type reel-up or equivalent
US5902431A (en) Composite web forming apparatus and method
US5725176A (en) Method and apparatus for convolute winding
EP0635444B1 (en) Surface winder with recycled mandrels and method
US5222679A (en) Method of and apparatus for automatic replacement of a fully wound roll by a new sleeve in a winding machine
US4283023A (en) Winder apparatus for a paper machine
US4179330A (en) Apparatus for handling web material, and method
FI91054C (en) Method and apparatus for automatic cutting and the winding path for the product
US4120739A (en) Butt splicer for butt-joining a fresh web to a progressing web
US7175126B2 (en) Rewinding machine for producing variously sized paper logs
AU2002350230B2 (en) Methods and system for manufacturing and finishing web products at high speed without reeling and unwinding
FI82431C (en) The device and foerfarande Foer skaerning Science uppvindning of the paper web.
EP0067051B1 (en) Web transfer apparatus and method
US9457976B2 (en) Apparatus for causing paper webs to tear off within rewinding machines
ES2222178T3 (en) Rewinder band clipping set and transfer.
US5816528A (en) Reel-up with double secondary units for reeling a running web in a paper machine
CA1189432A (en) Method and apparatus for splicing web
US5544841A (en) Method and apparatus for reeling a traveling web into a wound web roll
US4445646A (en) Apparatus and method for starting successive leading ends on travelling web in a winder
US4583698A (en) Web-winding machine for winding paper webs onto cardboard cores or the like
CA1327159C (en) Roll cutting machine
US5673870A (en) Method and apparatus for reeling a traveling paper web
US5660349A (en) Method and apparatus for winding coreless rolls
FI93437B (en) Apparatus and method for cutting and winding a web of paper
CA2258533C (en) Reel web turn-up device

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 121305

Country of ref document: FI