FI118451B - IP connection to the mobile network maintenance - Google Patents

IP connection to the mobile network maintenance Download PDF

Info

Publication number
FI118451B
FI118451B FI20055333A FI20055333A FI118451B FI 118451 B FI118451 B FI 118451B FI 20055333 A FI20055333 A FI 20055333A FI 20055333 A FI20055333 A FI 20055333A FI 118451 B FI118451 B FI 118451B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
mobile station
mobile
time interval
tint
ip
Prior art date
Application number
FI20055333A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20055333A0 (en
FI20055333A (en
Inventor
Jukka Ahonen
Ari Backholm
Seppo Salorinne
Lauri Vuornos
Mikko Daavittila
Andrew Everitt
Original Assignee
Seven Networks Internat Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Seven Networks Internat Oy filed Critical Seven Networks Internat Oy
Priority to FI20055333 priority Critical
Priority to FI20055333A priority patent/FI118451B/en
Publication of FI20055333A0 publication Critical patent/FI20055333A0/en
Priority claimed from PCT/FI2006/050271 external-priority patent/WO2006136660A1/en
Publication of FI20055333A publication Critical patent/FI20055333A/en
Publication of FI118451B publication Critical patent/FI118451B/en
Application granted granted Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received

Abstract

The method involves detecting a period of inactivity in the internet protocol (IP) connection and sending keep-alive messages at predetermined intervals. The length of several periods of inactivity at which the mobile radio network disconnects the IP connection are monitored. A maximum interval (TINT) between the keep-alive messages is determined, based on the monitored lengths, such that the maximum time interval meets a predetermined criterion of statistical confidence. The maximum time interval is set between the keep-alive messages. An independent claim is included for mobile terminal for mobile network.

Description

118451 IP-yhteyden ylläpito matkaviestinverkossa 118,451 IP connection maintenance of a mobile network

Keksinnön tausta background of the invention

Keksintö liittyy tekniikoihin IP-yhteyden (IP = Internet protocol) ylläpitoa varten matkaviestinverkossa. The invention relates to techniques for IP connectivity (IP = Internet Protocol) for the maintenance of the mobile communication network.

5 Pakettikytkentäisessä matkaviestinverkossa matkaviestimelle ei yleensä osoiteta omaa piirikytkentäistä yhteyttä. 5 packet-switched mobile network to the mobile station does not usually indicated their circuit-switched connection. Sen sijaan verkko muodostaa matkaviestimelle istunnon ja ylläpitää sitä, ja datapaketteja lähetetään tarvittaessa. Instead, the mobile network sets up the session, and maintain, and the data packets are sent if necessary. Matkaviestinten integroimiseksi toimistosovelluksiin on yhä yleisempää ylläpitää Internet-protokolla- (IP) yhteyksiä pakettidatakanavien yli pakettikyt-10 kentäisissä matkaviestinverkoissa. Our mobile device for the integration of Office applications is more and more common to maintain an Internet Protocol (IP) connections over the packet data channels pakettikyt-10-switched mobile networks. IP-yhteyden ylläpitäminen matkaviestimelle ja matkaviestimeltä on toivottaa tietokantojen synkronoimiseksi matkaviestimen ja esimerkiksi toimistotietokoneen välillä. IP connection to the maintenance of the mobile station and the mobile station is desirable to synchronize the databases, for example, between the mobile station and the office computer.

IP-yhteyden ylläpitäminen pakettikytkentäisissä matkaviestinverkoissa tuottaa joitakin ongelmia. IP connection to maintain packet-switched mobile networks to produce some of the problems. Se esimerkiksi kuluttaa matkaviestimen 15 akkua. For example, it consumes the battery of the mobile station 15. Lisäksi monet verkot soveltavat operaattorin määrittelemiä politiikkoja yhteyksien katkaisemiseksi tietyn epäaktiivisuusperiodin jälkeen. In addition, many of the networks specified by the operator to apply policies to break the connection after a certain epäaktiivisuusperiodin. Tämä periodi voi olla melko lyhyt, kuten esimerkiksi viisi minuuttia. This period may be relatively short, such as, for example, five minutes. Kun IP-yhteys matkavies-timelle/matkaviestimeltä on poikki, tietokantojen synkronointi ei ole mahdollista ennen yhteyden uudelleenmuodostusta. When the IP-matkavies conveyor / from the mobile station is broken, the synchronization of databases is not possible before the connection reconstitution. Yhteyden uudelleenmuodostus on 20 aloitettava matkaviestimen puolelta; A connection re-establishment is initiated the mobile station 20 side; verkko ei voi aloittaa yhteyden uudelleen- „. the network can not initiate a connection to re- ". muodostusta. formation.

• · · f Mutta yhteyden uudelleenmuodostus aiheuttaa lisäkuluja taksojen • · · : ·* ja/tai akun kulutuksen muodossa. • · · f But the connection re-establishment subject to additional charges at peak rates • · · · * and / or in the form of battery consumption. Edelleen, koska verkko ei voi aloittaa IP- ·· · * : V yhteyden uudelleenmuodostusta, verkon aloittama datasynkronointi on aloitet- • · : 25 tava jonkin kaistan ulkopuolisen liipaisun, ts. Internet-protokollasta riippumat- ·.·*· toman signaloinnin avulla. Further, because the network can not initiate an IP ·· · * V connection remodeling, the network-initiated data synchronization is initiated · •.. 25 be of a band of an external trigger, i.e., Internet protocol independent * · · · Toman signaling. Lyhytsanomapalvelu (SMS) ja sen johdannaiset ovat esimerkkejä teoreettisesti sopivista kaistan ulkopuolisista liipaisumeka-nismeista. Short Message Service (SMS) and its derivatives are theoretically examples of suitable non-band-mechanisms of liipaisumeka. Mutta yksi GSM.n mukainen lyhytsanoma voi siirtää vain n. 160 . But one of the GSM short message in accordance with transfer can only approx. 160. .·. . ·. merkkiä, mikä tarkoittaa, että ei ole käytännöllistä siirtää todellista dataa lii- .···. characters, which means that it is not practical to transfer the actual data traffic. ···. 30 paisusanomassa. 30 paisusanomassa. Tämän seurauksena tilaajan tulee sietää IP-yhteyden uudel- *“ leenmuodostuksen aiheuttamat kustannukset ja viiveet. As a result, the customer must put up an IP connection to re-* "costs and delays caused-establishment.

Matkaviestin voi lähettää "pysy hengissä” (keep alive) -sanomia es- »·· tääkseen verkkoa katkaisemasta tilapäisesti epäaktiivista IP-yhteyttä. Pysy . .*. hengissä -sanoma on sanoma, joka lähetetään tarkoituksena estää verkkoa .III: 35 katkaisemasta IP-yhteyttä. The mobile station can send the "keep alive" (keep alive) messages to prevent "·· in order to cut the network temporarily inactive IP connection Permanent * alive message is a message transmitted from the network .III the purpose of preventing:.... 35 to cut the IP Contact.

• · 2 118451 • · 2 118451

Matkaviestimen toimintaparametrit pysy hengissä -sanomia varten voitaisiin optimoida yhtä verkkoa varten, mutta yhteyden katkomiskäytännöt vaihtelevat verkkojen välillä ja yhden verkon puitteissa ne voivat riippua operaattorien välisistä verkkovierailusopimuksista. The mobile station operating parameters survive for messages could be optimized for one network, but the connection katkomiskäytännöt vary between networks and a network within which they can depend on roaming agreements between operators.

5 Keksinnön lyhyt selostus BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION 5

Keksinnön tavoitteena on tuottaa menetelmä, laitteisto ja tietokoneen ohjelmatuote lieventämään yllä mainittuja haittoja, jotka liittyvät yhteyden purkamiseen pakettikytkentäisissä matkaviestin-radioverkoissa. The aim of the invention is to provide a method, apparatus and computer program product to mitigate the above mentioned disadvantages associated with the clearing of the packet-switched mobile radio networks. Keksinnön tavoite saavutetaan menetelmillä ja laitteistolla, joille on tunnusomaista se, mi-10 tä sanotaan itsenäisissä patenttivaatimuksissa. This is achieved by methods and apparatus which are characterized by that, the mi-10 is disclosed in the independent claims.

Epäitsenäiset patenttivaatimukset esittävät keksinnön edullisia suoritusmuotoja. The dependent claims represent preferred embodiments of the invention.

Keksintö perustuu seuraavaan ajatukseen. The invention is based on the following idea. IP-yhteys muodostetaan matkaviestimen ja sen vastinsolmun välille. IP connection is established between the mobile station and a corresponding host. Epäaktiivissuusperiodien aikana 15 iP-yhteydeilä lähetetään pysy hengissä -sanomia IP-yhteyden kautta ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti. During Epäaktiivissuusperiodien 15 IP-yhteydeilä sent to survive in accordance with messages via the IP connection to a predetermined schedule. Pysy hengissä -sanomat voivat olla melko lyhyitä, kuten 10 tavua, mutta ne estävät verkkoa havaitsemasta yhteyttä epä-aktiiviseksi, jolloin sitä ei katkaista. Keep alive messages can be quite short, such as 10 bytes, but to prevent the network connection detected by the un-active, so that it does not break. Pysy hengissä -sanomien aikataulua muunnellaan. Stay alive message and the schedule is modified. Ainakin yksi osapuoli valvoo usean epäaktiivisuusperiodin pi-20 tuuksia, joissa matkaviestin-radioverkko katkaisee IP-yhteyden. At least one party controls the plurality of through-epäaktiivisuusperiodin 20 powers, where the mobile radio network release the IP connection. Usean valvo- :V' tun epäaktiivisuusperiodin pituuden perusteella määritetään maksimi pysy I. hengissä -sanomien aikaväli siten, että maksimi aikaväli täyttää ennalta mää- • · * j, rätyn tilastollisen luottamuskriteerin. Multi-monitor on the basis of V 'tun epäaktiivisuusperiodin length is determined by the maximum stay alive message and the time interval I so that a maximum time slot satisfies a pre-determined • · * j of statistical confidence criterion Räty. Toisin sanoen satunnaiset yhteyden kat- • ·** kaisut, joita ei voida välttää pysy hengissä -sanomia lähettämällä, jätetään : 25 huomiotta. In other words random connection Re- • · ** solutions, which can not be avoided survive by sending messages, leaving 25 ignored. Pysy hengissä -sanomien aikaväli asetetaan maksimi aikaväliksi. Keep alive message and the time slot interval is set to the maximum.

• · * Keksinnön eräs näkökohta on patenttivaatimuksen 1 mukainen me- netelmä. • · * Another aspect of the invention is as claimed in claim 1 a method. Keksinnön muut näkökohdat liittyvät tietokonejärjestelmiin tai ohjelmatuotteisiin yllä mainittujen menetelmien toteuttamiseksi. Other aspects of the invention relate to computer systems and program products for carrying out the aforementioned methods.

• · · • · ·

Kuvioiden lyhyt selostus • · • · 30 Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen yh- teydessä, viitaten oheisiin piirroksiin, joista: BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS • • · 30 · The invention will now be described in greater detail by means of preferred embodiments with reference to the accompanying drawings, in which:

Kuvio 1 esittää esimerkinomaista verkkojärjestelyä, jossa keksintöä . Figure 1 shows an exemplary network arrangement in which the invention. !·. ! ·. voidaan käyttää; may be used; • · « • · «

Kuvio 2 esittää keksinnön erästä suoritusmuotoa havainnollistavaa 35 vuokaaviota; Figure 2 shows an illustrative embodiment of the invention, a flow chart 35; ja 3 118451 and 3 118451

Kuviot 3A ja 3B esittävät tekniikkaa pysy hengissä -sanomien välisen maksimi väliajan määrittämiseksi kumulatiivisen todennäköisyysfunktion perusteella. Figures 3A and 3B show a technique survive in the message and determine the maximum interval of time based on the cumulative probability.

Keksinnön yksityiskohtainen selostus 5 Keksintö soveltuu lähes mihin tahansa matkaviestin-arkkitehtuuriin. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION 5 The invention is applicable to almost any mobile station architecture.

Matkaviestinverkko voi esimerkiksi perustua GPRS-, 1xRTT- tai EVDO-tekniikoihin. For example, the mobile network can be based on GPRS, 1xRTT- or EVDO technologies. Keksintö voidaan toteuttaa myös osana push-tyyppistä matkaviestin-sähköpostijärjestelmää, erityisesti kuluttajille suunnatussa sähköpostijärjestelmässä, jossa verkon resurssien optimointi on tärkeää käyttäjien suuren 10 määrän vuoksi. The invention can also be implemented as part of a push-type mobile e-mail system, especially in respect of the consumer electronic mail system in which the optimization of network resources is important for a large number of users 10.

Kuvio 1 esittää esimerkinomaista järjestelmäarkkitehtuuria, jota tukee tämän hakemuksen haltija. Figure 1 shows an illustrative system architecture which supports the holder of this application. Tämä järjestelmä tukee sähköpostisanomien ja/tai kalenteritapahtumien ja/tai muun informaation synkronointia isäntä-järjestelmän ja matkaviestimen välillä. This system supports e-mail messages and / or calendar events, and / or other information, the synchronization between the host system and the mobile station.

15 Viitenumero 100 osoittaa isäntäjärjestelmää, joka pystyy lähettä mään ja vastaanottamaan sähköpostiviestejä. 15, reference numeral 100 denotes a host system that is able to send and receive e-mail messages. Viitenumero 102 osoittaa mat-kaviestinpäätettä, joka myös pystyy lähettämään ja vastaanottamaan sähköpostiviestejä. Reference numeral 102 denotes a mat-kaviestinpäätettä, which is also able to send and receive e-mail messages. Sähköpostiviestit voivat alkaa tai päättyä ulkoisissa sähköposti-päätteissä, joista yhtä osoitetaan viitenumerolla 104. Keksintö pyrkii paranta-20 maan isäntäjärjestelmän 100 ja matkaviestinpäätteen 102 välistä yhteistyötä ;v siten, että ne voivat käyttää vain yhtä sähköpostitiliä niin läpinäkyvästi kuin I. mahdollista. E-mail messages may begin or end with external e-mail terminals, one of which is indicated by reference numeral 104. The invention seeks cooperation between the host system 100 and the mobile terminal 102 to improve to 20 v so as to be able to use only one email account as transparent as I can. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että ulkoisten sähköpostipäätteiden i « * |# ;* 104 käyttäjien, sähköpostia lähettäessään tai vastaanottaessaan, ei tarvitse • *·: tietää käyttääkö isäntäjärjestelmän 100 käyttäjä itse asiassa isäntäjärjestelmää !.:* : 25 100 vai matkaviestinpäätettä 102 viestiäkseen sähköpostin välityksellä. This means, for example, the external e-mail terminals i «* | #, * 104 users, email sending or receiving, no need to • * ·: know uses the host system 100 to the user, in fact, a host system: *: 25 100 or the mobile terminal 102 to communicate via e-mail!.. Lähi · pinäkyvyys tarkoittaa myös, että sähköpostien käsittelyllä matkaviestinpäät- teellä 102 on sama vaikutus kuin vastaavalla sähköpostien käsittelyllä isäntä-järjestelmässä 100. Esimerkiksi sähköpostiviestit, jotka on luettu matkaviestin- : päätteellä 102, tulisi edullisesti merkitä luetuiksi isäntäjärjestelmässä. · Transparency of Related also means that the e-mail processing tea mobile terminals 102 has the same effect as the corresponding e-mail processing at the host system 100. For example, e-mail messages that have been read in mobile: the terminal 102 should preferably be marked as read at the host system.

• · · .·*·. • · ·. · * ·. 30 Viitenumero 106 osoittaa dataverkkoa, kuten IP- (Internet Protocol) \ -verkkoa, joka voi olla yleinen Internet tai sen suljetut osaverkot, joista yleisesti *·:·* käytetään nimitystä intranet tai extranet. 30 reference numeral 106 indicates a data network, such as IP (Internet Protocol) \ network, which can be a public internet or a closed subnetworks, commonly * · · * is referred to as an intranet or extranet. Viitenumero 108 osoittaa sähköposti- palvelinta siihen liitettyine tietokantoineen. Reference numeral 108 indicates an e-mail server together with the associated databases. Tulevalle ja lähtevälle sähköpostille » : voi olla erilliset sähköpostipalvelimet ja/tai palvelinosoitteet. For incoming and outgoing mail ": you can have a separate e-mail servers and / or server addresses. Tietokantaan on 35 tallennettu sähköpostitili, joka on osoitettavissa sähköpostiosoitteen avulla, joka näyttää postilaatikolta sähköpostitilin omistajalle. The database 35 is stored in an email account which is detectable by means of the email address, which displays e-mail from the mailbox to the account holder. Liikennöidäkseen mat- 4 118451 kaviestinpäätteiden 102 kanssa dataverkko 106 on kytketty yhdyskäytävän 112 kautta pääsyverkkoon 114. Pääsyverkko käsittää joukon tukiasemia 116 langattoman peiton tarjoamiseksi langattoman rajapinnan 118 kautta matkavies-tinpäätteille 102. Operating a cellular 4 118451 kaviestinpäätteiden 102 with the data network 106 is coupled through a gateway 112, an access network 114. The access network comprises a plurality of base stations to provide wireless coverage 116 of the wireless interface 118 via matkavies tinpäätteille-102.

5 Viitenumero 110 osoittaa viestintäkeskusta, joka on pitkälti vastuus sa yllä mainitun läpinäkyvyyden tuottamisesta isäntäjärjestelmän 100 ja mat-kaviestinpäätteen 102 välillä. 5, reference numeral 110 indicates a communication center that is far above their responsibility sa production of the transparency of the host system 100 and the mat 102 kaviestinpäätteen route. Järjestelmäarkkitehtuuri käsittää myös yhteys-toiminnon 120, jonka tehtävänä on työntää sähköpostiviestejä matkaviestin-päätteelle. The system architecture also includes access function 120, the task is to push the mail mobile terminal. Kuviossa 1 näytetyssä suoritusmuodossa yhteystoimintoa 120 pide-10 tään viestintäkeskuksen fyysisesti integroituna mutta loogisesti erillisenä elementtinä. In Figure 1, the illustrated embodiment of the connection feature 120 pide-10 to the communications center physically integrated but logically separate element.

Matkaviestinpääte 102 voi olla tasku- tai salkkutietokone, jossa on radiorajapinta, älykäs solukkopuhelin tai vastaava. The mobile terminal 102 may be a pocket or a laptop computer with a radio interface, a smart cellular phone, or the like. Toteutuksesta riippuen isäntäjärjestelmäilä, mikäli sellainen on, voi olla erilaisia rooleja. Depending on the implementation isäntäjärjestelmäilä, if any, may have different roles. Joissakin Ιοί 5 teutuksissa isäntäjärjestelmä 100 on valinnainen ja se voi olla tavanomainen toimistotietokone, joka toimii vain matkaviestinpäätteen käyttäjän ensisijaisena tietokoneena ja sähköpostipäätteenä. In some Ιοί 5 hardware implementation, the host system 100 is optional, and it may be a conventional office computer which functions as a mobile terminal user of the primary computer and sähköpostipäätteenä. Toisissa toteutuksissa isäntäjärjestelmä voi toimia alustana yhden käyttäjän yhteystoimintona, sen lisäksi että se on toimistotietokone. In other implementations, the host system can serve as a platform for a single-user primary connection, in addition to that it is an office computer. Vielä muissa toteutuksissa isäntäjärjestelmä voi käsittää 20 usean käyttäjän yhteystoiminnon. In yet other implementations, the host system 20 may comprise a plurality of user access functionality. Normaalin toimistotietokoneen sijasta se on siis palvelin. Instead of a normal office computer, it is therefore the server.

Tässä oletetaan, että pääsyverkko 114 pystyy muodostamaan ja yl- ··.·. Here, it is assumed that the access network 114 and is capable of forming a Y ··. ·. läpitämään tunnelin 122 viestintäkeskuksen 110 ja matkaviestinpäätteen 102 I. I välillä. läpitämään tunnel 122 between the communications center 110 and the mobile terminal 102 I. I.

• * * if 25 Kuvio 1 esittää suoritusmuotoa, jossa viestintäkeskus 110 on pitkälti • · · ;*V vastuussa sähköpostin kuljetuksesta matkaviestinpäätteelle/päätteeltä 102 • · * pääsyverkon 114 kautta, kun taas erillinen yhteystoiminto 120 vastaa tietotur-va-asioista. • * * if 25 Figure 1 shows an embodiment in which the communication center 110 is largely • · ·, V * responsible for the e-mail transport of the mobile terminal / terminal 102 • · * access the network 114 through, while a separate access function 120 is responsible for tietotur-va issues. Yhteystoiminto 120 voi olla fyysisesti liittynyt tai yhteissijoittunut viestintäkeskuksen kanssa, mutta ne ovat loogisesti erillisiä elementtejä. Connection Function 120 may be physically joined or yhteissijoittunut with the communications center, but they are logically separate elements. Itse '•S/· 30 asiassa eräs erillisen yhteystoiminnon 120 selkeä etu on, että se voidaan irrot- taa viestintäkeskuksesta yhtiössä, joka omistaa isäntäjärjestelmän 100 tai säh-. In fact, '• S / 30 · 120 in a distinct advantage of a separate connection tool is that it can be detached from the communication center of the company that owns the host system 100 or electric. *.. köpostipalvelimen 108. Pienelle käyttäjämäärälle yhteystoiminto 120 voidaan asentaa kuunkin isäntäjärjestelmäänlOO, tai isäntäjärjestelmä 100 voidaan '"* tulkita erilliseksi palvelimeksi, joka on konfiguroitu tukemaan useita käyttäjiä. * .. For a small number of users e-mail server 108. The connection feature 120 may be mounted Into each isäntäjärjestelmäänlOO, or host system 100 may be ' "interpreted as a separate server, which is configured to support a number of users.

35 On jopa mahdollista toteuttaa jotkut tai kaikki yllä mainitut optiot. 35 It is even possible to implement some or all of the above options. Tämä tarkoit-·:·*: taa esimerkiksi, että on yksi tai useampia viestintäkeskuksia 110, jotka tarjoa- 5 118451 vat palvelujaan verkko-operaattoreille, tai kullekin verkko-operaattorille voi olla tarkoitukseen varattu viestintäkeskus (jossakin määrin vastaavasti kuin lyhytsanomakeskukset). This means · · *: for example, from the one or more communication centers 110 which are providing 5 118 451 and services from network operators, or for each network operator can be provided for this purpose communication center (to some extent similar to the short message service centers). Kullakin viestintäkeskuksella 110 voi olla integroitu yhteys-toiminto 120 tukemaan käyttäjiä, jotka eivät halua asentaa erillistä yhteystoi-5 mintoa isäntäjärjestelmään 100. Käyttäjille, jotka asentavat erillisen yhteystoi-minnon 120 isäntäjärjestelmiinsä 100, tällaiset yhteystoiminnot ohittavat viestintäkeskuksessa 110 olevan yhteystoiminnon ja osoittavat viestintäkeskusta suoraan. Each of the communication center 110 may be integrated into the access function 120 to support users who do not want to install a separate yhteystoi-5 functions when controlling the host system 100. For users who install a separate connection operation 120 the host system 100, such access functions override the communication center 110 to access a function and assigns the communication center straight.

Todellinen sähköpostijärjestelmä tukee suurta määrää matkavies-10 tinpäätteitä 102 ja tunneleita 122. Luvun pitämiseksi siitä, mikä sähköpostitili ja mikä tunneli kuuluu kullekin matkaviestinpäätteelle, viestintäkeskus 110 ja yh-teystoiminto ylläpitävät yhteisesti assosiaatiota 124, 124' kutakin tuettua mat-kaviestinpäätettä kohti. The actual mail system supports a large number of 102, and the tunnels 122. The chapter for holding matkavies-10 tinpäätteitä in the e-mail account and which tunnel is assigned to each mobile terminal, the communication center 110 and the YH-teystoiminto maintain the common association 124, 124 'each supported mat kaviestinpäätettä a. Periaatteessa kukin assosiaatio 124, 124' liittää kolme kenttää, nimittäin matkaviestinpäätteelle tai sen käyttäjälle osoitetun sähköpos-15 tiosoitteen 124A, salausinformaation 124C ja matkaviestinpäätteen tilapäisen identiteetin 124D pääsyverkossa. In principle, the association of each 124, 124 'connected to the three fields, namely, a mobile terminal or a user assigned sähköpos 124A-15-mail address, encryption information 124C and the mobile terminal 124D of the temporary identity of the access network. Kuviossa 1 näytetty suoritusmuoto hyödyntää myös päätelaitteen tunnistetta 124B, joka voi olla sama kuin matkaviestin-päätteen 102 sähköpostiosoite 124A, missä tapauksessa assosiaatio 124 todella liittää kolme informaatioelementtiä. shown in Figure 1 embodiment utilizes the terminal identification 124B, which may be the same as the mobile communication terminal 102 124A e-mail address, in which case the association of three 124 actually connected to the information element. Vaihtoehtoisesti päätelaitteen tunniste 20 1 24B voi olla matkaviestinpäätteelle mielivaltaisesti osoitettu tunniste. Alternatively, the terminal 20 1. tag 24B can be arbitrarily addressed to the mobile terminal identifier. Erään edullisen toteutuksen mukaisesti päätelaitteen tunniste 124B on matkaviestin-päätteen laitetunniste tai sen johdannainen. According to a preferred embodiment 124B of the terminal identifier of the mobile communication terminal device identifier or a derivative thereof. Salausinformaatio 124C liittyy ··.·. The encryption information 124C related ··. ·. edullisesti matkaviestinpäätteen laitetunnisteeseen ja sen kehittää edullisesti • · matkaviestinpääte itse, sen varmistamiseksi että mikään muu matkaviestin ; preferably a mobile terminal device identifier and preferably develop • · the mobile terminal itself, to ensure that no other mobile communications; f 25 kuin salausinformaation luomisessa käytetty matkaviestin ei voi avata tulevia • · · ;·γ salattuja sähköpostiviestejä. f 25 as the mobile used to create the encryption information can not open the future • · ·; · γ encrypted e-mail messages. Tilapäinen langaton identiteetti 124D voi olla mat- * · · kaviestimelle johtavan tunnelin IP-yhteyden 122 tunniste. The temporary identity of the wireless 124D may be a mobile station to * · conductive tunnel IP connection 122 is identified.

Yllä selostetussa järjestelmässä viestintäkeskus 110 ja yhteystoi-minto 120 oli järjestetty tukemaan varsin suurta määrää sähköpostin ja/tai ka-30 lenteritiedon käyttäjiä. The above-described system, the communication center 110 and function yhteystoi-120 was arranged to support a very large number of e-mail and / or ka-30 lenteritiedon users. Tämän keksinnön tarpeiden tyydyttämiseksi voidaan käyttää lähes mitä tahansa yhteyspalvelinta, joka pystyy ylläpitämään IP-yhteyttä matkaviestimelle. to meet the needs of this invention can be used in almost any of the access server, which is able to maintain an IP connection to the mobile station.

'.V.' '.V.' Kuvio 2 esittää keksinnön erästä suoritusmuotoa havainnollistavaa **:*' vuokaaviota. Figure 2 shows an illustrative embodiment of the present invention **: * 'flow diagram. Valinnaisessa vaiheessa 2-0 verkon tunniste rekisteröidään, mikä 35 tarkoittaa, että menetelmävaiheet tulisi suorittaa ja tuloksena olevat parametrit ·:·*; In optional step 2-0 the network ID is registered, which means 35 in that the method steps should be carried out and the resulting parameters · · *; ylläpitää erikseen kullekin verkolle. maintain separately for each network. Vaiheessa 2-2 IP-yhteys muodostetaan 6 118451 matkaviestimen ja sen vastinsolmun välille. In step 2-2 the IP-6 118 451 a connection is established between the mobile station and a corresponding host. Yhteyden muodostus voi olla täysin tavanomainen. Connection may be entirely conventional. Aluksi, vaiheessa 2-4, matkaviestin ja/tai sen vastinsolmu lähettää pysy hengissä -sanomia, kun IP-yhteys on muuten joutilaana, eli kun käyttäjän hyötydataa ei ole lähetettävänä. Initially, in step 2-4, the mobile station and / or a correspondent node to send messages to survive when IP access is otherwise idle, that is, when the user's payload data is not transmitted. Pysy hengissä -sanomia lähetetään 5 ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti. Keep alive messages are transmitted according to a predetermined schedule 5. Aikataulu voi olla tyhjä, mikä tarkoittaa, että matkaviestin ei ehkä aluksi lähetä lainkaan pysy hengissä -sanomia . The schedule can be empty, which means that the mobile device may not initially send any messages to stay alive. Vaiheessa 2-6 matkaviestin ja/tai sen vastinsolmu pitää lukua aikaperiodeista, joiden kuluttua verkko katkaisee IP-yhteyden. In step 2-6 the mobile station and / or a correspondent node to keep track of a time period, after which the network release the IP connection. Periodia, jonka kuluttua verkko katkaisee IP-yhteyden, kutsutaan maksimaaliseksi epäaktiivisuusperiodiksi. Period, after which the network release the IP connection is called a maximal epäaktiivisuusperiodiksi. 10 Ongelmana on, että matkaviestin ei tiedä maksimaalisen epäaktiivisuuspe-riodin todellista arvoa; 10 The problem is that the mobile station does not know the maximum epäaktiivisuuspe-period, a true value; verkon operaattori ei julkista sitä. the network operator does not publish it. Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesti maksimaalisen epäaktiivisuusperiodin todellista arvoa lähestytään kummastakin suunnasta (ylös- ja alaspäin) muuttamalla aikataulua pysy hengissä -sanomien lähettämiseksi. In accordance with one embodiment of the invention, the actual value of the maximum epäaktiivisuusperiodin approached from both directions (upwards and downwards) by changing the timing for transmitting the message and stay alive. Toisaalta ei ole taloudellisesti järke-15 vää vain hyväksyä maksimaaliseksi epäaktiivisuusperiodiksi lyhintä epäaktii-visuusperiodia ennen yhteyden katkaisua, koska yhteyskatkoksia saattaa esiintyä syistä, jotka eivät ole toistettavia. On the other hand it is not economically Jarke-15 VAA just accept the maximum length of the shortest epäaktiivisuusperiodiksi epäaktii-visuusperiodia before disconnection, because the connection interruptions may occur for reasons that are not repeatable. Toisin sanoen, monet aikaiset yh-teyskatkot esiintyvät pysy hengissä -sanomista riippumatta ja yritys välttää tällaisia satunnaisia yhteyskatkoksia tiheämmillä pysy hengissä -sanomilla johtaa 20 vain akun kulutuksen ja/tai tietoliikennetaksojen kasvuun. In other words, many YH-term teyskatkot occur survive regardless of the message and attempt to avoid such random disconnections denser survive message leads 20 only consumption of the battery and / or data communication tariffs growth.

Näin ollen vaihe 2-8 käsittää halutun tilastollisen luottamustason saavuttamisen havaitun epäaktiivisuusperiodin suhteen. Accordingly, step 2-8 includes achieving the desired statistical confidence level with respect to the detected epäaktiivisuusperiodin. Tilastollisen luotta- *:*,·. The statistical confidence *: *, ·. muksen saavuttamiseksi matkaviestin soveltaa luottamusmittaa, kuten va- • · rianssia. To achieve Treaty mobile station applies the confidence measure, such as for • · variance. Eräässä tyypillisessä mutta ei-rajoittavassa toteutuksessa matkavies-! In a typical but non-limiting implementation of the mobile! : 25 tin voi pitää yhteyskatkosta säännöllisenä, mikäli se tapahtuu tietyn epäaktii- ;*V visuusperiodin jälkeen varianssilla, joka alittaa tietyn ennalta määrätyn arvon. 25 acetate can be considered a break in a regular, if it occurs a certain inactivity; * V after visuusperiodin variance below a certain predetermined value.

Esimerkiksi yhteyskatkosta voidaan pitää säännöllisenä, jos verkko on katkais-sut IP-yhteyden ennalta määrätyn minimäärän x kertoja epäaktiivisuusperiodin t kuluttua, missä t:n jakauman varianssi var(f) on pienempi kuin jokin ennalta 30 määrätty arvo y. For example, the contact-break can be considered regular when the network is the disconnect SUT IP connection to a predetermined minimum number of times x T after epäaktiivisuusperiodin where t is the distribution of the variance var (f) is less than a predetermined value determined 30 y.

Toimenpide tilastollisen luottamustason saavuttamiseksi käsittää ' edullisesti turvamarginaalin At vähentämisen havaitusta maksimaalisesta epä- • · Vl aktiivisuusperiodista. The measure to achieve statistical confidence level comprises' preferably margin of safety At the maximal reduction observed inorganic • · VI periodic activity. Turvamarginaali voidaan ilmaista esimerkiksi minuuttei- *:** na, kuten 1 - 2 minuuttia, tai prosentteina, kuten 10-20 %. The safety margin may be expressed, for example, in minutes * ** na, such as 1 to 2 minutes, or percentage, such as 10 to 20%. Jos havaittu mak- 35 simaalinen epäaktiivisuusperiodi on esimerkiksi 15 minuuttia, matkaviestin voi • · 7 118451 tallentaa arvon 13-14 minuuttia pysy hengissä -sanomien maksimaalisena turvallisena aikavälinä. If the observed maximum 35 mead alkaline epäaktiivisuusperiodi for example, 15 minutes, the mobile station may · • 7 118 451 records the value of 13 to 14 minutes to stay alive messages, as the maximum safe time interval. Tätä aikavälin arvoa merkitään symbolilla Tint- This term value denoted by the symbol Tint

Vaiheessa 2-10 matkaviestin ja/tai sen vastinsolmu muodostavat aikataulun pysy hengissä -sanomien lähettämiseksi aikavälein, jotka eivät ylitä 5 arvoa Tint, kun käyttäjän hyötydataa ei ole lähetettävänä. In step 2-10 the mobile station and / or the correspondent node to form a schedule for transmitting the message and stay alive at time intervals that do not exceed 5 Tint value when the user's payload data is not transmitted. Lähettämällä pysy hengissä -sanomia muuten joutilaana olevan IP-yhteyden kautta aikavälein, jotka eivät ylitä arvoa Tint verkko pitää IP-yhteyttä aktiivisena eikä normaalioloissa katkaise sitä. By submitting survive otherwise be idle messages via an IP connection at intervals which do not exceed the value of the network to keep Tint IP connection active and under normal circumstances it off.

Pysy hengissä -sanomia voidaan lähettää yhteyden kummasta talo hansa päästä, siis matkaviestimeltä ja/tai sen vastinsolmulta, kuten palvelimelta, joka on matkaviestin-radioverkon kiinteässä osassa. Keep alive messages can be sent from either house connection Hansa end, i.e. from the mobile station and / or a correspondent node, such as a server, which is a fixed part of the mobile radio network.

Pysy hengissä -sanomien lähettäminen aikavälein, jotka eivät ylitä arvoa Tint, voidaan saada aikaan ajastimen avulla, joka voi olla fyysinen ajastin tai looginen, kuten ohjelmasäie tai -prosessi. Stay alive Sending a message and time intervals that do not exceed the value of Tint, can be achieved by means of a timer, a timer can be physical or logical, such as ohjelmasäie or process. Aina kun lähetetään jokin sa-15 noma (joko todellinen sanoma tai pysy hengissä -sanoma), hipaistaan ajastin, jonka arvo on Tint· Kun ajastin laukeaa, lähetetään pysy hengissä -sanoma ja ajastin hipaistaan uudelleen. Whenever sent to one of the 15 SA-up message (either a real message, or to stay alive message), the timer is triggered, the value of which is a Tint · When the timer expires, it will stay alive message and the timer is triggered again.

Turvamarginaalin Af optimaalinen arvo riippuu pysy hengissä -sanomien lähetyskustannuksista (akun ja tariffien suhteen) ja IP-yhteyden 20 uudelleenmuodostamiskustannuksista. the optimum value of the safety margin depends on the Af stay alive messages to the costs (in terms of battery and charges) and the IP connection 20 uudelleenmuodostamiskustannuksista. Se voi riippua myös verkon käyttäytymisestä, ts. säännöllisyydestä, jolla se katkaisee tilapäisesti epäaktiiviset yh-teydet. It may also depend on the behavior of the network, ie. The regularity with which it temporarily cuts off the YH inactive connections. Jos verkon käyttäytyminen on huonosti ennustettavissa ja katkoksia • * esiintyy tietyllä turvamarginaalilla, turvamarginaalia tulisi kasvattaa. If the network is poorly predictable behavior and interruptions • * occurs at a certain safety margin, margin of safety should be increased.

··.*·, Toisessa valinnaisessa vaiheessa 2-12 maksimaalinen pysy hen- • · ! ··. · *, The second optional step 2-12 the maximum permanent personnel • ·! 25 gissä -sanomien turvallinen aikaväli Tint talletetaan yhdessä sen verkon tun- :».·* nlsteen kanssa, jossa Tint määritettiin, joten se voidaan ottaa nopeasti käyt- • t · töön kun samaan verkkoon siirrytään uudelleen. 25 Gissa secure message and the time interval Tint to be deposited in one of the network known: "· * with nlsteen, wherein the Tint was determined, so that it can be rapidly operating • T · ITS OPERATIONS the same network is re.. Tämä arvo voidaan tallentaa *···: matkaviestimeen. This value can be saved as * ···: a mobile station. Matkaviestimeen tallentamisen sijasta tai sen lisäksi matka viestin voi lähettää arvon kotiverkkoonsa tallennettavaksi tietokantaan, johon 30 vieraassa verkossa vaeltamaan ryhtyvät matkaviestimet voivat kohdistaa kyse-lyjä. The mobile station instead of or in addition to storing the mobile station can send the stored value of the home network database to which the 30 foreign network wander take the mobile stations can be allocated to-arrangements. Toisten matkaviestimien tallentama arvo kotiverkon tietokantaan voi ohit- . Other mobile stations recorded by the value of the home network database can be bypassed. [·. [·. taa vaeltavan matkaviestimen muuten käyttämän oletusarvon. TAA roaming mobile station otherwise used by default.

• · * IV. • · * IV. t Sen sijaan tai sen lisäksi, että pysy hengissä -sanomia lähetetään *" matkaviestimeltä, pysy hengissä -sanomia voidaan lähettää matkaviestin- 35 radioverkkoon kytketyltä kiinteältä palvelimelta. T Instead of or in addition to stay alive messages are sent * "from the mobile station, stay alive messages can be sent to the mobile radio network 35 connected to the fixed server.

• · 8 118451 • · 8 118451

Kuviot 3A ja 3B esittävät tekniikkaa pysy hengissä -sanomien välisen maksimi väliajan määrittämiseksi kumulatiivisen todennäköisyysfunktion perusteella. Figures 3A and 3B show a technique survive in the message and determine the maximum interval of time based on the cumulative probability. Kuviossa 3A pystysuorat viivat, joita osoitetaan yhteisesti viitenumerolla 32, osoittavat yhteyskatkojen lukumääriä pysy hengissä -sanomien 5 väliajan funktiona. In Figure 3A, vertical lines, which are denoted by common reference numeral 32 indicates the connection breaks as a function of the numbers stay alive message and five intermediate time. Tässä esimerkissä havaittiin yksi katkos 5:n, 7:n, 8:n ja 9:n minuutin väliaikojen kohdilla. , 7: In this example, one block was observed in 5, 8 and 9 minute intervals considerations. Kaksi katkosta havaittiin 10 minuutin väliajan kohdalla, viisi 11 minuutin kohdalla, seitsemän 12 minuutin kohdalla ja vielä kolme katkosta 13 minuutin väliajan kohdalla. Two break was observed at 10-minute interval into five 11-minute mark, the seven at 12 minutes and three more 13 minute break in the intermediate time point. Yksikään käyttämätön yhteys ei kestänyt pitempään kuin 13 minuuttia. None of the unused connection did not last longer than 13 minutes.

10 Viitenumero 34 kuviossa 3B esittää kumulatiivista todennäköisyys- funktiota, joka osoittaa kumulatiivisen todennäköisyyden sille, että verkko katkaisee käyttämättömän yhteyden, pysy hengissä -sanomien väliajan funktiona, olettaen että monitoroimalla saatu data on kuvion 3A esittämä. 10, reference numeral 34 in Figure 3B shows the cumulative probability function, which shows the cumulative probability that the network cuts off unused connection survive in the message and as a function of the interval, assuming that the data obtained by monitoring is presented by Figure 3A. Kuten funktio 34 näyttää, kaikki käyttämättömät yhteydet kestivät neljä minuuttia eikä yksilö kään kestänyt pitempään kuin 13 minuuttia. As appears to function 34, all unused connections lasted for four minutes and not individual lasted longer than 13 minutes. Viitenumero 35 osoittaa kumulatiivisen todennäköisyysfunktion 34 derivaatan maksimikohtaa. Reference numeral 35 indicates the maximum point 34 of the derivative of the cumulative probability. On järkevää olettaa, että kumulatiivisen todennäköisyysfunktion 34 derivaatan maksimiviiva on samalla kohdalla kuin verkon sietämä maksimi epäaktiivisuusperiodi. It is reasonable to assume that the cumulative probability of the derivative select line 34 is on the same network as the maximum tolerated epäaktiivisuusperiodi. Vaihtoehtoisesti, jos kumulatiivinen todennäköisyysfunktio 34 piirretään diskreetteinä 20 askelina (hyppäyksinä), viivan 35 paikka voidaan määrittää viivan 34 korkeimman hyppäyksen perusteella. Alternatively, if the cumulative probability function 34 is plotted as discrete increments 20 (jumps), line 35 may be determined on the basis of the highest line 34 jump.

·*·*. · * · *. Tätä maksimi periodia osoitetaan viitenumerolla 36, ja tässä esi- • · .*v, merkissä sen arvo on n. 11,5 minuuttia. This maximum The period is indicated by reference numeral 36, and in this example · •. * V mark has a value of approx. 11.5 minutes. Suureen T|NT sopiva arvo on 10 mi- •V, nuuttia, mitä osoittaa katkoviiva 37. Viitenumero 38 osoittaa viivojen 36 ja 37 • · | Great T | NT appropriate value for minimum is 10 • V, nuuttia, as indicated by the dotted line 37. Reference number 38 indicates the lines 36 and 37 • · | 1' 25 välistä turvamarginaalia. a safety margin of 1 '25 slots.

j'Y Vaikka tämä esimerkki osoittaa, että jopa 30% yhteyksistä katkesi ft · · 10 minuutin epäaktiivisuusperiodin kuluttua, on järkevää olettaa että nämä kat-*···: kot aiheutuivat satunnaisista ilmiöistä eikä verkon politiikasta käyttämättömien yhteyksien katkaisemiseksi. J'y Although this example shows that up to 30% of the connections broke ft · · 10 minutes after epäaktiivisuusperiodin, it is reasonable to assume that such a Hidden ··· *: kot caused by extraordinary phenomena and not to break the policy of unused network connections.

* 30 Alan ammattilaiselle on ilmeistä, että tekniikan kehittyessä keksin- nön perusajatus voidaan toteuttaa monin eri tavoin. * 30 will be apparent to those skilled in the art that the invention of a concept can be implemented in many different ways. Keksintö ja sen suoritus- . The invention and its embodiments. X muodot eivät siten rajoitu yllä kuvattuihin esimerkkeihin vaan ne voivat vaihdel- · · la patenttivaatimusten puitteissa. therefore X are not restricted to the above examples but they may vary · · within the scope of the claims.

• · • ·· • · · • · · ··· « * · • · • ·· • · · • · · · · · «· *

Claims (9)

118451 9 118 451 9
1. Menetelmä IP-liikennettä [IP = Internet-protokolla] varten matkaviestimen ja sen vastinsolmun välillä matkaviestin-radioverkossa, jossa menetelmässä: 5 muodostetaan (2-2) IP-yhteys matkaviestimen ja sen vastinsolmun välille; 1. Process for the IP traffic [IP = Internet Protocol] between the mobile station and the correspondent mobile radio network, the method comprising: 5 providing (2-2) the IP-connection between a mobile station and a correspondent; vasteena epäaktiivisuuden havaitsemiselle IP-yhteydellä, lähetetään (2-4) pysy hengissä -sanomia IP-yhteyden kautta ennalta määrätyin aikavälein; in response to detecting inactivity IP connection, transmitting (2-4) to stay alive messages via an IP connection at predetermined time intervals; muunnellaan ennalta määrättyjä aikavälejä ja valvotaan (2-6) usean 10 epäaktiivisuusperiodin pituuksia, joissa matkaviestin-radioverkko katkaisee IP-yhteyden; and control time slots (2-6) a plurality of lengths of epäaktiivisuusperiodin 10, wherein the mobile radio network release the IP connection of predetermined varied; ja asetetaan (2-10) pysy hengissä -sanomien aikaväli maksimi aikaväliksi (Tint); and setting (2-10) to stay alive message and the time interval the maximum time interval (Tint); tunnettu siitä, että maksimi aikaväli (Tint) määritetään (2-8) use-15 an valvotun epäaktiivisuusperiodin pituuden perusteella siten, että maksimi aikaväli täyttää ennalta määrätyn tilastollisen luottamuskriteerin. characterized in that the maximum time interval (Tint) determining (2-8) on the basis of the use-15 an epäaktiivisuusperiodin a controlled length so that the maximum of the statistical confidence interval meets the predetermined criterion.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä lisäksi käsittää pysy hengissä -sanomien lähettämisen matkaviestimeltä. 2. The method according to claim 1, characterized in that the method further comprises survive in the transmission message and the mobile station.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu sii- ·· · ' • tä, että menetelmä lisäksi käsittää pysy hengissä -sanomien lähettämisen ** · : V vastinsolmulta. 3. The method according to claim 1 or 2, characterized sii- ·· · '• s, the method further comprises sending the message and stay alive ** · V correspondent node.
·♦ · • ♦ · ♦ · : .·, 4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, • · # |*V tunnettu siitä, että menetelmä lisäksi käsittää maksimi aikavälin (Tint) mää- 25 rittämisen matkaviestimessä. . · · ♦ • ♦ ♦ · · ·, 4. The method according to any one of the preceding claims, • · # | * V, characterized in that the method further comprises the maximum time interval (Tint) defines a determination of the mobile station 25. • · • · ·· · • · • · ·· ·
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, : tunnettu siitä, että menetelmä lisäksi käsittää maksimi aikavälin (Tint) mää- :**'· rittämisen vastinsolmussa. 5. The method according to any one of the preceding claims,: characterized in that the method further comprises the maximum time interval (Tint) defines: ** '· a determination of the corresponding host. ··· · · ·
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, £*: 30 tunnettu siitä, että menetelmä lisäksi käsittää maksimi aikavälin (T)Nt) tallen- . 6. The method according to any one of the preceding claims, £ * 30 characterized in that the method further comprises the maximum time interval (T) Nt) recording. tamisen matkaviestimessä assosioituna matkaviestin-radioverkon tunnistee- • · · seen. PROGRAM OF associated to the mobile station a mobile-radio network tunnistee- • · a. * * 10 118451 * * 10 118451
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä lisäksi käsittää maksimi aikavälin (Tint) lähettämisen assosioituna matkaviestin-radioverkon tunnisteeseen matkaviestimen kotiverkolle tallentamista ja tulevia kyselyjä varten. 7. in any one of claims 1 - to 5, characterized in that the method further comprises the maximum time interval (Tint) to be transmitted in association with the mobile radio network to the home network identifier of the mobile station and storing for future queries.
8. Matkaviestin matkaviestinverkkoa varten, johon matkaviestimeen kuuluu: - välineet muodostamaan (2-2) IP-yhteys matkaviestimen ja sen vastinsolmun välille; 8. A mobile station for a mobile communication network in which mobile station comprises: - means for forming (2-2) an IP connection between the mobile station and a correspondent; - välineet lähettämään (2-4) pysy hengissä -sanomia IP-yhteyden 10 kautta ennalta määrätyin aikavälein vasteena epäaktiivisuuden havaitsemiselle IP-yhteydellä; - means for transmitting (2-4) to stay alive messages through the IP connection 10 at predetermined time intervals in response to detecting inactivity IP connection; - välineet muuntelemaan ennalta määrättyjä aikavälejä ja valvomaan (2-6) usean epäaktiivisuusperiodin pituuksia, joissa matkaviestin-radioverkko katkaisee IP-yhteyden; - means for modifying the predetermined time slots, and to monitor the (2-6) epäaktiivisuusperiodin plurality of lengths, wherein the mobile radio network release the IP connection; ja 15. välineet asettamaan (2-10) pysy hengissä -sanomien aikaväli maksimi aikaväliksi (Tint); and 15 means for setting the (2-10) stay alive message and the time interval the maximum time interval (Tint); - tunnettu siitä, että matkaviestimeen kuuluu välineet määrittämään (2-8) maksimi pysy hengissä -sanomien aikaväli (Tint) usean valvotun epäaktiivisuusperiodin pituuden perusteella si- 20 ten, että maksimi aikaväli täyttää ennalta määrätyn tilastollisen * luottamuskriteerin. - characterized in that the mobile station comprises means for determining (2-8) the maximum stay alive message and the time interval (Tint) on the basis of the length of the plurality of controlled epäaktiivisuusperiodin inner 20 such that the maximum time interval satisfies a predetermined statistical confidence * criterion. • · • · M · : 1.·1 • · • · M ·: 1 · 1
9. Tietokoneohjelmatuote matkaviestintä varten, tu nn ettu siitä, et- • 1,: tä tietokoneohjelmatuote saa matkaviestimen suorittamaan patenttiin1: vaatimuksen 1 vaiheet, kun tietokoneohjelmatuote suoritetaan matka- : 25 viestimessä. 9. A computer program product for the mobile station, tu n n e d in ET-1 • s ,: computer program product causes the mobile station to perform patenttiin1: the steps of claim 1 when the computer program product is run on a mobile 25 communication device. ··· · ♦ 2 • t • · ··· • · · • · · ··1 • · · • · • t «·· • · · • 1 ♦ *·♦ ··« • · • · • · · • · · · 2 • · · • · · 118451 n · · · · ♦ 2 • s • • · · · · · · · · • ·· 1 · • · • · • t «·· • · · • · * 1 ♦ ♦ ··« • · • · • · · • · · · 2 · • · • · · 118 451 n
FI20055333A 2005-06-21 2005-06-21 IP connection to the mobile network maintenance FI118451B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20055333 2005-06-21
FI20055333A FI118451B (en) 2005-06-21 2005-06-21 IP connection to the mobile network maintenance

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20055333A FI118451B (en) 2005-06-21 2005-06-21 IP connection to the mobile network maintenance
PCT/FI2006/050271 WO2006136660A1 (en) 2005-06-21 2006-06-19 Maintaining an ip connection in a mobile network
US11/471,630 US7774007B2 (en) 2005-06-21 2006-06-21 Maintaining an IP connection in a mobile network
US12/853,119 US8285200B2 (en) 2005-06-21 2010-08-09 Maintaining an IP connection in a mobile network
US13/613,694 US8761756B2 (en) 2005-06-21 2012-09-13 Maintaining an IP connection in a mobile network

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20055333A0 FI20055333A0 (en) 2005-06-21
FI20055333A FI20055333A (en) 2006-12-22
FI118451B true FI118451B (en) 2007-11-15

Family

ID=34778469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20055333A FI118451B (en) 2005-06-21 2005-06-21 IP connection to the mobile network maintenance

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI118451B (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8731542B2 (en) 2005-08-11 2014-05-20 Seven Networks International Oy Dynamic adjustment of keep-alive message intervals in a mobile network
US8761756B2 (en) 2005-06-21 2014-06-24 Seven Networks International Oy Maintaining an IP connection in a mobile network
US9001746B2 (en) 2005-06-21 2015-04-07 Seven Networks, Inc. Network-initiated data transfer in a mobile network

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8761756B2 (en) 2005-06-21 2014-06-24 Seven Networks International Oy Maintaining an IP connection in a mobile network
US9001746B2 (en) 2005-06-21 2015-04-07 Seven Networks, Inc. Network-initiated data transfer in a mobile network
US8731542B2 (en) 2005-08-11 2014-05-20 Seven Networks International Oy Dynamic adjustment of keep-alive message intervals in a mobile network

Also Published As

Publication number Publication date
FI20055333A0 (en) 2005-06-21
FI118451B1 (en)
FI20055333D0 (en)
FI20055333A (en) 2006-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2644492C (en) Supporting emergency calls on a wireless local area network
US7433669B2 (en) Method and system for performing data transmission process of an access point (AP) supporting power management of wireless local area network (WLAN) clients, and AP for performing the same
CA2461319E (en) Contact management for mobile communication devices in wireless packet switched networks
EP2465322B1 (en) Link aggregation in a heterogeneous communication system
JP4173484B2 (en) Mobile communication system, a concentrator, a radio base station, the mobile station and communication method
AU694242B2 (en) Location updating for a packet-switched data service in a mobile communication system
US6094575A (en) Communication system and method
EP1361702B1 (en) A hierarchical wireless network and an associated method for delivering IP packets to mobile stations
JP5514908B2 (en) Status dependent mobile service communications system and apparatus
US7747244B2 (en) Methods and apparatus for re-establishing communication for a wireless communication device after a communication loss in a wireless communication network
ES2270415T3 (en) Data transmission in a mobile telephone network.
EP1278342B1 (en) Method and system for controlling communication network and router used in the network
US7369854B2 (en) Release of radio resources in an unlicensed wireless communication system
CA2514012C (en) Methods and apparatus for re-establishing communication for a wireless communication device after a communication loss in a wireless communication network
US20040037264A1 (en) Pre-negotiated quality of service
US7764950B2 (en) Advanced voice services architecture framework
US6269402B1 (en) Method for providing seamless communication across bearers in a wireless communication system
FI105137B (en) Enhanced multicast packet network
EP1135953B1 (en) Page response on existing radio signaling channel
TW564611B (en) Method and system for providing dormant mode wireless packet data services
US7953054B2 (en) Dynamic communication and method of use
KR100940948B1 (en) System and method for adjusting connection parameters in a wireless network
GB2428821B (en) Premises management system
US8731542B2 (en) Dynamic adjustment of keep-alive message intervals in a mobile network
US8787988B2 (en) Power management for wireless direct link

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: SEVEN NETWORKS INTERNATIONAL OY

Free format text: SEVEN NETWORKS INTERNATIONAL OY

FG Patent granted

Ref document number: 118451

Country of ref document: FI