FI115326B - A method of updating the middleware names dynamic network-level addresses of reply to the name resolution system, - Google Patents

A method of updating the middleware names dynamic network-level addresses of reply to the name resolution system, Download PDF

Info

Publication number
FI115326B
FI115326B FI991973A FI19991973A FI115326B FI 115326 B FI115326 B FI 115326B FI 991973 A FI991973 A FI 991973A FI 19991973 A FI19991973 A FI 19991973A FI 115326 B FI115326 B FI 115326B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
name
system
middleware
address
level
Prior art date
Application number
FI991973A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI19991973A (en
Inventor
Arto Juhola
Original Assignee
Elisa Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Elisa Oyj filed Critical Elisa Oyj
Priority to FI991973 priority Critical
Priority to FI991973A priority patent/FI115326B/en
Publication of FI19991973A publication Critical patent/FI19991973A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI115326B publication Critical patent/FI115326B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L29/00Arrangements, apparatus, circuits or systems, not covered by a single one of groups H04L1/00 - H04L27/00 contains provisionally no documents
  • H04L29/12Arrangements, apparatus, circuits or systems, not covered by a single one of groups H04L1/00 - H04L27/00 contains provisionally no documents characterised by the data terminal contains provisionally no documents
  • H04L29/12009Arrangements for addressing and naming in data networks
  • H04L29/12047Directories; name-to-address mapping
  • H04L29/12056Directories; name-to-address mapping involving standard directories and standard directory access protocols
  • H04L29/12066Directories; name-to-address mapping involving standard directories and standard directory access protocols using Domain Name System [DNS]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L29/00Arrangements, apparatus, circuits or systems, not covered by a single one of groups H04L1/00 - H04L27/00 contains provisionally no documents
  • H04L29/02Communication control; Communication processing contains provisionally no documents
  • H04L29/06Communication control; Communication processing contains provisionally no documents characterised by a protocol
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L61/00Network arrangements or network protocols for addressing or naming
  • H04L61/15Directories; Name-to-address mapping
  • H04L61/1505Directories; Name-to-address mapping involving standard directories or standard directory access protocols
  • H04L61/1511Directories; Name-to-address mapping involving standard directories or standard directory access protocols using domain name system [DNS]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L67/00Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications
  • H04L67/30Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications involving profiles
  • H04L67/306User profiles
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L69/00Application independent communication protocol aspects or techniques in packet data networks
  • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
  • H04L69/32High level architectural aspects of 7-layer open systems interconnection [OSI] type protocol stacks
  • H04L69/322Aspects of intra-layer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
  • H04L69/329Aspects of intra-layer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the application layer, i.e. layer seven

Abstract

In this publication is disclosed a method for updating the dynamic network-level bound addresses of middelware-level names in a name resolution system. In the method according to the invention, the steps are carried out of binding (101) to a user profile (12) stored in the operator system (11) a definition of the responsibility of the operator system to perform in a name resolution system the update of the binding between the network-level address of the information network resource and its middleware name. When the allocation binding of a dynamic network-level address to a given subscriber connection or an information network resource communication via the same is detected to have been created or canceled, the update (104) of the binding information pertaining to a first middleware-level name and the respective dynamic network-level address is performed by the operator system (11) in a name resolution system.

Description

i 115326 i 115326

Menetelmä middlewaretason nimien dynaamisten verkkotason vastineosoitteiden päivittämiseksi nimiresoluutiojäijestelmään. Process for the names of the middleware of dynamic network-level addresses to update the value nimiresoluutiojäijestelmään.

Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon mukainen menetelmä middlewaretason nimien dynaamisten verkkotason vastineosoitteiden päivittämiseksi 5 nimiresoluutiojäijestelmään, jossa menetelmässä päivitetään ainakin yhden middlewaretason nimen ja sen verkkotason vastineosoitteen välinen sidos nimiresoluutioj äij estelmään. The invention relates to a method according to the preamble of claim 1 for updating the middleware names dynamic network-level value addresses nimiresoluutiojäijestelmään 5, wherein the at least one updated by the middleware and the network level address value for the bond between the gap arranged to the system, nimiresoluutioj.

Tietoliikenneverkoisssa kulkeva liikenne on jaettu hierarkiatasoihin. Tietoliikenneverkoisssa passing traffic is divided into a hierarchy of levels. Tietyn hierarkiatason liikenne on läpinäkyvää toisten hierarkiatasojen elementeille. Of a particular hierarchy level of traffic is transparent to the other levels of the hierarchy of elements. Tässä 10 hakemuksessa käsite middlewaretaso vastaa tietoliikenteen hierarkiatasoja kuvaavan ISO:n (International Organization for Standardization) OSI-mallin (Open System Interconnection) kerroksia 4-7 eli kuljetus- (transport), yhteys- (session), esitystapa-(presentation) ja sovelluskerroksia (application layer). 10 In this application, the term middleware is responsible for representing the communications hierarchy levels of the ISO (International Organization for Standardization) of the OSI model (Open System Interconnection) layers 4-7, or transport (transport), connection (session), esitystapa- (presentation), and application layers (application layer). Middleware on ohjelmistoa, jolla toteutetaan ko. The middleware is software for implementing the question. kerrosten toiminnallisuus. layers of functionality.

15 15

Tunnetun tekniikan mukaisesti nimiresoluutioj äijestelmän, kuten esimerkiksi According to the prior art nimiresoluutioj äijestelmän, such as, for example,

Internetissä käytetyn DNS-jäijestelmän tarkoituksena on mahdollistaa viittaaminen used on the Internet DNS jäijestelmän is intended to enable the reference to

Intemet-resurssiin DNS-nimen perusteella tuntematta tämän lokaatiota. Internet resource based on the DNS name without knowing the location. Resurssi on DNS:n tapauksessa useimmiten ns. DNS resource is the case of the so-called most often. isäntä eli host, joka on Intemettiin kytketty ·* 20 tietokone. host, or host, which is connected to the Internet · * 20 computer. DNS-nimi on middlewaretason nimi. DNS name is the name of the middleware. Lokaatio on DNS:n tapauksessa " verkkosijainti, joka ilmaistaan Internetissä IP-osoitteella, joka on verkkotason osoite. DNS is shot on location in the case of "network location, which is expressed on the Internet IP address, which is a network-level address.

' * Se, että kyetään viittaamaan resurssiin tuntematta tämän lokaatiota on tärkeää, koska jos ! '* The fact of being able to refer to a resource without knowing the location is important, because if! » * · « · resurssien nimiä ja lokaatioita ei erotettaisi toisistaan, resurssin lokaation muuttaminen I · » · johtaisi työlääseen uudelleenkonfigurointiin kaikissa niissä systeemeissä, jotka * * · 25 sisältäisivät viittauksia siirrettyyn resurssiin. »* ·« · Names and Locations of resources no distinction made between, change the location of a resource I · »· laborious reconfiguration would result in all those systems, which are * * · 25 contain references to the transferred resource. Etenkin, jos siirtyvä resurssi olisi palvelin, : t. työmäärä olisi huomattava. In particular, if a moving resource to the server's workload should be noted.. Em. Em. syystä Intemet-sovellus tai -käyttäjä ei saa yleisessä ♦ · · t · ' · ' tapauksessa turvautua suoraan viittaukseen, esim. IP-osoitteeseen, viestien lähetyksessä, _ vaan kohteeseen on aina viitattava mahdollisimman lokaatioriippumattomasti. Therefore an Internet application or user in general may not be ♦ · · · t '·' case have direct reference to, e.g., IP address, sending messages, _ but is always to refer to any lokaatioriippumattomasti. Lisää tunnetusta tekniikasta on kerrottu julkaisussa US-A-5790548; Add to the prior art is described in US-A-5790548; teoksessa Proceedings of t » » | work in the Proceedings of t »» | 30 the High Performance Computing on the information Superhighway, 1997, HPC-Asia • · 30 the High Performance Computing is the information super highway, 1997 HPC Asia • ·

: '97, CJ. : '97, CJ. Park et ai. Park et al. sivuilla 511-516; pages 511-516; sekä AT&T:n julkaisussa US-A-5878212 (G06F and AT & T, US-A-5878212 (G06F

13/00), julk 02.03.99. 13/00), published 02.03.99.

2 115326 2 115326

Tunnetussa tekniikassa kytkettäessä päätelaitteita tietoverkkoon, kuten Intemettiin, dynaamisiin eli kullakin yhteydenmuodostuskerralla erikseen määrittyviin verkkotason osoitteisiin, nykyisin käytännössä IP-osoitteisiin, päätelaite kommunikoi tietoverkkoyhteyden tarjoavan operaattorin järjestelmässä olevan access-reitittimen 5 kanssa, jolta päätelaite saa sillä yhteydenmuodostuskerralla voimassa olevan dynaamisen verkkotason osoitteen. In the prior art connecting terminal data network such as the Internet, the dynamic that is each of the individual are determined by the connection time to the network-level addresses currently in practice, the IP addresses, the terminal communicates with a communication network to provide the operator system to the access router 5 with which the terminal receives an address valid for the connection time dynamic network level. Tämän jälkeen päätelaite huolehtii dynaamisen verkkotason osoitteen päivittämisestä nimiresoluutiojärjestelmälle, nykyisin käytännössä DNS-järjestelmälle. Then, the terminal will update the dynamic level of the network address name resolution system, currently in practice, the DNS system.

Tunnetun tekniikan puutteena on se, että päätelaitteen täytyy huolehtia dynaamisen 10 verkkotason osoitteensa päivittämisestä nimiresoluutiojärjestelmälle. The prior art has the disadvantage that the equipment has to take care of updating the dynamic level 10 network address name resolution system. Tällöin päätelaitteen ohjelmisto täytyy päivittää sellaiseksi, että se kykenee kyseisen päivityksen tekemään. In this case, the terminal software need to be updated so that it is able to do the update. Päivitetyn ohjelmiston säilyttämiseen ja suorittamiseen kuluu päätelaitteen tallennuskapasiteettiä ja prosessoriaikaa. Updated software and conservation, it takes extensive data storage and processor time to the terminal. Lisäksi kuormitetaan operaattorin järjestelmään kuuluvan access-reitittimen ja päätelaitteen välistä siirtotietä 15 välitettäessä dynaaminen verkkotason osoite access-reitittimeltä päätelaitteelle ja edelleen välitettäessä dynaaminen verkkotason osoite päätelaitteelta access-reitittimelle, josta se ohjautuu tietoverkon, nykyisin käytännössä IP-verkon, kautta nimiresoluutiojärjestelmälle, nykyisin käytännössä DNS-järjestelmälle. In addition, the load of the transmission path between the access router and the terminal of the operator system 15 of transmitting a dynamic network-layer address to the access router terminal and to continue of transmitting a dynamic network-layer address from the terminal to the access router which it is directed to an information network, currently in practice over the IP network, the name resolution system, currently in practice, the DNS system. Ylimääräinen . Extraordinary. liikenne kuormittaa siirtotietä erityisesti silloin, kun dynaamisia IP-osoitteita » I · j. the traffic load on the transmission path especially when dynamic IP addresses »i · j. ' 20 määritellään usein. "20 is often defined. Tämä on tyypillistä kannettavilla päätelaitteilla muodostettavilla yhteyksillä. This is typical of portable terminals of the connections. Erityisesti kannettavilla päätelaitteilla on tärkeää minimoida In particular, portable terminals, it is important to minimize the

* * I * I *

ohjausinformaation osuus siirtotiellä välitettävästä informaatiosta. control information transmitted along the transmission path share information. Operaattorin on • · hankala tarjota palveluita, jotka perustuvat tietojen sitomiseen • » * . • · The operator is difficult to provide services that are based on binding data • »*. ·: ·. ·: ·. nimiresoluutiojärjestelmässä olevaan verkkopäätelaitteen middlewaretason nimeen, kun * * · » 25 verkkopäätelaite muuttelee sen middlewaretason nimeen sidottuja tietoja. the name resolution system, the network terminal middleware in the name of the * * · »25 network terminal was changing his name tied to information about the middleware.

• · • ·

Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada aivan uuden tyyppinen menetelmä, jonka < · · • avulla edellä kuvatut tunnetun tekniikan ongelmat voidaan ratkaista. The purpose of the invention is to provide an entirely novel type of method <• · · means of the prior art problems described above can be solved.

# · · • · » • · • · • , 30 Tämä tarkoitus voidaan keksinnön mukaisesti saavuttaa siten, että siirretään päätelaitteen middlewaretason nimen verkkotason vastineosoitteen päivitysvastuu * * päätelaitteelta operaattorin järjestelmälle. # · · · • »• • · · • 30 This object can be achieved by transfer of the terminal in accordance with the invention, the middleware by the network-level value for address update responsibility * * terminal to an operator system.

3 115326 Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle menetelmälle middlewaretason nimien dynaamisten verkkotason vastineosoitteiden päivittämiseksi nimiresoluutiojäijestelmään, jossa menetelmässä päivitetään ainakin yhden 5 middlewaretason nimen ja sen verkkotason vastineosoitteen välinen sidos nimiresoluutiojäijestelmään on tunnusomaista se, mikä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. The method middleware 3 115326 More specifically, according to the invention, the names of the dynamic network-level addresses to update the value nimiresoluutiojäijestelmään, wherein the method updates the bond between the at least one 5 by the middleware and the network level address value nimiresoluutiojäijestelmään is characterized by what is set forth in the characterizing part of claim 1.

10 Keksinnön avulla saavutetaan huomattavia etuja. 10 by means of the invention offers significant advantages. Päätelaitteen ei tarvitse huolehtia verkkotason osoitteensa toimittamisesta nimiresoluutiojäijestelmälle, jolloin päätelaitteen ohjelmistoa ei tarvitse päivittää sellaiseksi, että se kykenee em. päivityksen tekemään. The terminal does not have to worry about network-level address on the delivery of nimiresoluutiojäijestelmälle, when the terminal software does not need to be updated so that it is capable of em. Update to do. Päivitetyn ohjelmiston säilyttämiseen ja suorittamiseen ei kulu päätelaitteen tallennuskapasiteettia ja prosessoriaikaa. Updated software to carry out conservation and does not wear a terminal storage capacity, and processor time. Lisäksi ei myöskään kuormiteta access-15 reitittimen ja päätelaitteen välistä siirtotietä päätelaitteen verkkotason osoitteen välittämiseen access-reitittimeltä päätelaitteelle ja päätelaitteelta takaisin access-reitittimelle. Furthermore, it is also not load the transmission path between the access router 15 and the terminal transmitting the terminal level of the network address of the access router to the terminal, and the terminal back to the access router. Saadaan pienennettyä ohjausinformaation osuutta access-reitittimen ja päätelaitteen välisellä siirtotiellä. The control information can be reduced by the proportion between the access router and the terminal on the transmission path. Operaattorin on helpompi taijota palveluita, jotka perustuvat tietojen sitomiseen nimiresoluutiojäijestelmässä olevaan verkkopäätelaitteen • 20 middlewaretason nimeen, kun verkkopäätelaite ei muuttele sen middlewaretason nimeen sidottuj a tietoj a. Putting it easier to taijota services, which are based on binding to a data network terminal nimiresoluutiojäijestelmässä • 20 middleware in the name of the network device is not the name of the other telecommunications middleware tied to a data in that.

'.· * Keksintöä tarkastellaan seuraavassa esimerkkien avulla ja oheiseen piirustukseen «· · · • ' viitaten. ". * · The invention is discussed in the following examples and to the accompanying drawings« · · · • 'reference.

' j '; 'J'; Kuvio 1 esittää toimenpidekaaviona yhtä keksinnön mukaista menetelmää, jossa 25 operaattorin jäijestelmän ohjauksella päivitetään middlewaretason nimen dynaaminen ; Figure 1 shows an operational diagram of one method according to the invention, in which the operator 25 jäijestelmän control middleware is updated by dynamic; ' ·': verkkotason vastineosoite nimiresoluutiojäijestelmään sekä poistetaan middlewaretason : V: nimen ja dynaamisten verkkotason osoitteen välinen sidos nimiresoluutiojäijestelmästä. '·' Network-level value and deletes the address nimiresoluutiojäijestelmään middleware bond between the name and address of the network-level dynamic nimiresoluutiojäijestelmästä V.

Esimerkki on TCP/IP-ympäristöstä ja siinä käytetään DNS-jäijestelmää. An example is the TCP / IP destination, and uses the DNS jäijestelmää. Keksinnön • '. • the invention ". mukaista menetelmää voi soveltaa vastaavalla tavalla muunkinlaisessa I · I » · \ 30 tietoliikenneverkossa ja/tai käytettäessä muunlaista nimiresoluutiojäijestelmää. The method of the similarly be applied to other kinds of I · I "· \ communication network 30 and / or using other forms of nimiresoluutiojäijestelmää.

I | I | I I

• · · 4 115326 • · · 4 115326

Kuvion 1 toimenpidekaavion mukaisessa esimerkissä on käytetty seuraavia numeroituja elementtejä: In the example of the diagram in Figure 1 measure the following numbered elements are used:

Tietty tilaajaliittymä 10 on liittymä piirikytkentäiseen tai pakettivälitteiseen 5 tietoliikenneverkkoon. A given subscriber interface 10 is an interface circuit-switched or packet-switched data communications network 5.

Operaattorin järjestelmä 11 on laitteisto, jonka avulla operaattori kykenee tarjoamaan yhteyden IP-verkkoon operaattorin järjestelmään 11 tietoliikenneyhteydessä olevalle tietylle tilaajaliittymälle 10. Operator system 11 is an apparatus by which the operator is able to provide a connection with the IP network 11 to a system operator communication with a particular subscriber connection 10.

10 Käyttäjäprofiili 12 on operaattorin järjestelmään 11 tai sen saataville tallennettu määrittely tietyn tilaajaliittymän 10, verkkopäätelaitteen, henkilön, sovellusohjelman tai sovellusohjelman instanssin asiakasidentiteetille tarjottavista palveluista, joita tarjotaan operaattorin järjestelmän 11 avulla. 10 User profile 12 is a carrier system 11 or made available stored in the definition of a particular subscriber line 10, the network terminal, offered to a person, an application program or an application program instance asiakasidentiteetille the services that are provided to allow the operator 11 of the system.

15 15

Ensimmäinen DNS-nimi on DNS-nimi, jolla pyritään identifioimaan tietty tilaajaliittymä 10, tiettyyn tilaajaliittymään 10 kytketty verkkopäätelaite tai verkkopäätelaitteella toimiva sovellusohjelma ja/tai sovellusohjelman instanssi. The first DNS name is the DNS name, which seeks to identify a particular subscriber line 10, to a particular subscriber line 10 connected to the network device or a functioning network terminal application program and / or an instance of the application program.

. . . . 20 Ensimmäinen DNS-palvelin 13 on DNS-järjestelmän nimipalvelin. 20 The first DNS server 13 is the name of the DNS server system. Ensimmäiselle DNS-palvelimelle 13 on tallennettu tai on tallennettavissa ensimmäinen DNS-nimi. The first DNS server 13 is stored or can be stored in the first DNS name.

• · .,.: Toinen DNS-palvelin 14 on sellainen DNS-järjestelmän nimipalvelin, jolle operaattorin järjestelmällä 11 on päivitysoikeudet. • ·,:.. The second DNS server 14 is a DNS name server system, which system operator 11 is an update rights. Toiselle DNS-palvelimelle 14 on tallenettu tai on 25 tallennettavissa toinen DNS-nimi. To another DNS server 14 have been saved or is stored in 25-second DNS name.

• · • ·

Dynaaminen IP-osoite on sellainen IP-osoite, jonka operaattorin järjestelmä 11 kykenee allokoimaan esim. access-reitittimellään operaattorin järjestelmään 11 kulloinkin * . The dynamic IP address is an IP address, which the operator system 11 is able to allocate e.g. the access routes to time by the operator system 11 * in each case. ·; ·; ·. ·. yhteydessä olevalle tilaaj aliittymälle. to a connection with the subscriber aliittymälle.

30 * · « 30 * · «

Menetelmässä suoritetaan seuraavia numeroituja vaiheita. In the method, the following numbered steps are performed. Vaiheet 101-103 suoritetaan ' tarjottavan palvelun määrittelemiseksi ja kohdentamiseksi sekä tietoliikenneyhteyden aikaansaamiseksi tilaajaliittymän 10 ja operaattorin järjestelmän 11 välillä: 5 115326 101) Sidotaan operaattorin järjestelmään 11 tallennettuun käyttäjäprofiiliin 12 määrittely siitä, että operaattorin järjestelmän 11 tulee huolehtia ko. Steps 101-103 is performed for the definition and allocation of service 'to be provided and to provide a data communication connection to a subscriber interface 10 and the operator 11 of the system: 5 115326 101) binding to the operator system 11 stored in the user profile 12 determining that the operator must take care system 11 in question. identiteetillä yhteyden muodostavalle tietoverkkoresurssille allokoidun 5 dynaamisen IP-osoitteen päivittämisestä nimiresoluutiojärjestelmään. identity to a connecting tietoverkkoresurssille 5 updating the allocated dynamic IP address to the name resolution system.

102) Muodostetaan tietoliikenneyhteys operaattorin järjestelmän 11 ja tilaajaliittymän 10 välille ja allokoidaan tilaajaliittymälle 10 tietty dynaaminen IP-osoite. 102) providing a communication link between the operator 10 of system 11 and the subscriber line local loop 10 and is allocated a dynamic IP address.

10 103) Havaitaan, operaattorin järjestelmässä, että tilaajaliittymästä 10 muodostetaan tietoliikenneyhteyttä, tai että tilaajaliittymästä 10 on muodostettu tietoliikenneyhteys operaattorin järjestelmään 11 käyttäjäprofiililla 12 ja haetaan operaattorin järjestelmällä 11 käyttäjäprofiilin 12 mukainen 15 ensimmäinen DNS-nimi ja/tai toinen DNS-nimi. 10 of 103) is found, the operator system, a subscriber interface 10 of a telecommunication connection, or through a subscriber interface 10 are connected to each operator system 11 user profiles 12 and retrieve the operator system 15 in a first DNS name and / or the second DNS name to 11 user profile 12.

Vaihe 104 suoritetaan tilaajaliittymälle 10 allokoidun tietyn dynaamisen EP-osoitteen ja ·: ensimmäisen DNS-nimen välisen loogisen yhteyden tallentamiseksi ' '·· nimiresoluutiojärjestelmään: ir: 20 . Step 104 is allocated to a specific subscriber connection 10 a dynamic IP address of, and •: The logical connection between the first DNS name storing '' ·· name resolution system ir: 20. »» · ·,· · 104) Päivitetään nimiresoluutiojärjestelmään vasteena ensimmäisen DNS-nimen 1 I · . "" · · · · 104) Updating the name resolution system in response to the first DNS name I · 1. * * mukaiselle tiedustelulle palautettavaksi tietty dynaaminen IP-osoite. * * Intelligence in accordance with the return of a dynamic IP address.

Operaattorin järjestelmä voi suorittaa päivityksen suoraan ensimmäiselle * » · DNS-palvelimelle 13, jonne on tallennettu tai tallennettavissa ensimmäinen « · · < I * ' 25 DNS-nimi, jos operaattorin järjestelmällä on oikeudet päivittää sitä tai • » · v ·* vaihtoehtoisesti toiselle DNS-palvelimelle 14. Vaihtoehtoisessa tavassa on Putting the system can perform the update directly to the first * »· DNS server 13, where it is stored or storable first« · · <I * '25 DNS name, if the operator's system has rights to update it, or • »· v · * alternatively, to another DNS server 14. The alternate approach is

* II * II

... * kuitenkin varmistettava, että ensimmäisen DNS-nimen 13 mukaisia tiedustelut : on määritelty ohjautumaan toiselle DNS-palvelimelle 14. Määritellään myös :·; ... * However, ensure that inquiries under the first DNS name 13 is defined to be directed to another DNS server 14. Also, define: ·; ensimmäisen DNS-nimen 13 ja tietyn dynaamisen IP-osoitteen välisen 30 sidoksen voimassaoloaika ja sidotaan se tiettyyn dynaamiseen IP-osoitteeseen 6 115326 liittyväksi tiedoksi ensimmäiselle DNS-palvelimelle 13 tai toiselle DNS-palvelimelle 14. Päivittäminen tapahtuu konkreettisesti niin, että ohjataan operaattorin jäqestelmä 11 kommunikoimaan ensimmäisen nimipalvelimen 13 tai toisen nimipalvelimen 14 tai näiden välissä olevaan rekursioketjuun 5 kuuluvan nimipalvelimen kanssa, ja generoidaan operaattorin jäqestelmässä 11 päivitystietoja vasteena käyttäjäprofiiliin 12 sidotulle määrittelylle sekä nimipalvelimelta mahdollisesti vastaanotetuille autentikointi, autorisointisignaaleille sekä nimipalvelimen tilan kertoville signaaleille. The period of validity and binding it to the given dynamic IP address 6 115326 to the attention of the first DNS server 13 or another DNS server 14. Updating occurs specifically in such a way that is controlled by the operator jäqestelmä 11 communicates with the first DNS name 30 of the bond between the IP address of 13 and a specific dynamic with the part 5 the name server 14, or in between the rekursioketjuun first name server 13 or the name of the server, and generating a carrier jäqestelmässä 11 update information in response to a user profile 12 for the restricted definition and the name of the server may be received authentication, autorisointisignaaleille and the name of the server status by multiplying the signals. Lähetetään päivitystietopaketit nimipalvelimelle, jolta voidaan 10 vuorovaikutteisesti vastaanottaa uusia tietopaketteja. Sending updated data packets to the server name, which can be 10 to interactively receive new data packets. Tämän tiedonvaihdon ohjauksella nimiresoluutiojäijestelmään muodostuu tietyn dynaamisen IP-osoitteen ja ensimmäisen DNS-nimen välinen looginen yhteys. This exchange of information control nimiresoluutiojäijestelmään form a logical connection between a particular dynamic IP address and the first DNS name.

Silloin, jos vaiheessa 104 dynaamista IP-osoitetta ei päivitetä suoraan ensimmäisen 15 DNS-nimen vastineeksi, vaan yhdistetään ensimmäinen DNS-nimi ja tietty dynaaminen IP-osoite rekursiivisen hakuketjun kautta, täytyy huolehtia siitä, että ensimmäisen DNS- nimen mukaiset tiedustelut ohjautuvat dynaamisen tietyn IP-osoitteen sisältävälle toiselle DNS-palvelimelle 14. Ohjautuminen voi tapahtua esim. siten, että ensimmäiselle DNS-palvelimelle 13 on tallennettu toinen DNS-nimi ensimmäisen *,·, 20 DNS-nimeen sidottuun CNAME-RR-kenttään. Then, if in step 104 a dynamic IP address is updated directly in the first 15 DNS name of the exchange, but combined with the first DNS name, and a dynamic IP address through a recursive filter chain, must ensure that queries according to the first DNS name are directed to the dynamic specific IP containing a second address in the DNS server 14. diversion may take place e.g. in such a way that the first DNS server 13 is stored in the second DNS name of the first *, ·, 20 in the name of the DNS CNAME RR restricted field. Tällöin ensimmäistä DNS-nimeä ·. In this case, the first DNS name ·. koskevaan tiedusteluun saadaan vastaukseksi toisen DNS-nimen sisältävä viesti, jonka • · perusteella tiedetään, että toista DNS-nimeä koskeva tiedustelu ohjautuu toiselle • « nimipalvelimelle, jonne on päivitetty toiseen DNS-nimeen sidotuksi tiedoksi tietty ' I *. inquiry about the will answer with a message containing a second DNS name that • · It is known that on the second DNS name of intelligence directed to another • «name of the server, which has been upgraded to another DNS name bound to notify certain 'I *. dynaaminen IP-osoite. a dynamic IP address.

* * · * · ·* 25 Jos vaiheen 104 jälkeen tiedustellaan DNS-järjestelmältä ensimmäiseen DNS-nimeen liitettyä IP-osoitetta nimiresoluutiojäijestelmältä, DNS-jäqestelmä palauttaa tietyn I » ;,, dynaamisen IP-osoitteen joko suoraan tai vasteena tiedustelun suorittaneen jäijestelmän • · ainakin yhdelle ylimääräiselle haulle, joiden ylimääräisten hakujen kohteena olevat • · · ' DNS-nimet ilmenevät ensimmäistä DNS-nimeä koskevasta vastausviestistä tai ·;*' 30 rekursiivisesti tätä seuraavista vastausviesteistä. * * * · · · * 25 If after step 104 asks the DNS system to the first DNS name associated with the IP address nimiresoluutiojäijestelmältä, the DNS returns a specific jäqestelmä I "; ,, carried out the dynamic IP address, either directly or in response to an inquiry jäijestelmän • at least · one additional for, the subject of which additional searches in the • · · 'DNS names appearing in the first DNS name of the return message or ·; * "30 this recursively the following response messages. Vaihe 105 suoritetaan M,·' tietoliikenneyhteyden katkaisemiseksi ja vaihe 106 suoritetaan ensimmäisen DNS- I ti » > 7 115326 nimen ja tietyn dynaamisen IP-osoitteen välisen vastaavuuden poistamiseksi ja tietyn dynaamisen IP-osoitteen vapauttamiseksi myöhempään käyttöön: 105) Vastaanotetaan operaattorin järjestelmässä 11 tilaajaliittymästä 10 lähetetty tietoliikenneyhteyden katkaisupyyntö ja/tai tietoliikenneyhteys operaattorin 5 järjestelmän 11 ja tilaajaliittymän 10 välillä katkeaa. Step 105 is performed M · 'interrupt and step for the communication link 106 is performed first DNS I t "> to remove the 7 115326 correspondence between the IP address of the name and the particular dynamic and releasing the given dynamic IP address for future use: 105) is received from the operator system 11 of the subscriber interface 10 sent to the communication disconnection request and / or data access provider 5 of the system 11 and subscriber line 10 is broken.

106) Ohjataan operaattorin järjestelmä 11 kommunikoimaan ensimmäisen nimipalvelimen 13 tai toisen nimipalvelimen 14 tai näiden välissä olevaan rekursioketjuun kuuluvan nimipalvelimen kanssa, ja generoidaan operaattorin 10 järjestelmässä 11 päivitystietoja vasteena käyttäjäprofiiliin 12 sidotulle määrittelylle ja nimipalvelimelta vastaanotetuille autentikointi, autorisointisignaaleille sekä nimipalvelimen tilan kertoville signaaleille. 106), the operator system with the name server of 11 to communicate with the first name server 13 or the name of the server 14 or in between the rekursioketjuun, and generating a carrier 10 of system 11, update data in response to user profile 12 tied to the definition and the name of the server on the received authentication, autorisointisignaaleille and the name of the server status by multiplying the signals. Lähetetään päivitystietopaketit nimipalvelimelle, jolta voidaan vuorovaikutteisesti vastaanottaa uusia tietopaketteja. Sending updated data packets to the server name, which can be interactively receive new data packets. Tämän tiedonvaihdon 15 ohjauksella vapautetaan ensimmäiseen DNS-nimeen suoraan tai rekursiivisen hakuketjun kautta liitetty sidos tiettyyn dynaamiseen IP-osoitteeseen ja vapautetaan tietty dynaaminen IP-osoite myöhempään käyttöön. With this information, the exchange control 15 is released DNS name associated with the first, either directly or through a recursive filter chain a bond given dynamic IP address is released and a dynamic IP address for future use.

Dynaamista IP-osoitetta ei allokoida operaattorin järjestelmällä toiselle tilaajaliittymälle • ♦ 20 ennen dynaamisen IP-osoitteen ja ensimmäisen DNS-nimen tai toisen DNS-nimen : '·· nimiresoluutiojärjestelmään tallennetun sidoksen voimassaoloajan päättymistä. A dynamic IP address is allocated to the operator's system to another subscriber connection • ♦ 20 before a dynamic IP address and the first DNS name or the DNS name of another: '·· name resolution system stored the end of the bond period of validity.

·' ' Voimassaoloaika on tässä tapauksessa operaattorin järjestelmän alunperin määrittelemä ' * ja nimiresoluutiojärjestelmään toimittama aika. · '' Validity period is in this case was originally defined by the system operator '* and time supplied by the name resolution system.

• · • ' ' 25 Esimerkkiä 1 vastaavalla tavalla voidaan myös poistaa ensimmäisen tai toisen DNS- nimen ja tietyn dynaamisen IP-osoitteen välinen sidos mmiresoluutiojärjestelmästä, vaikka sitä ei olisi alun perin operaattorin järjestelmällä 11 aikaansaatukaan. · • • '' 25 Example 1 a similar manner may also eliminate the first and second bond between the DNS name and the given dynamic IP address mmiresoluutiojärjestelmästä, even though it is originally operator system 11 provided at all.

Vastaavanlainen sidos voidaan muodostaa menetelmän mukaisesti, vaikka sen I 4 4 ' ·' ' poistaminen tehtäisiin muulla tavalla. A similar bond can be formed according to the method, even if the I 4 4 '·' 'Removal would be made in another way.

:···: 30 4 .:. : ···: April 30.:. · Jos halutaan estää ensimmäisen DNS-nimen ja tietyn dynaamisen IP-osoitteen välisen * · sidoksen poistuttua ensimmäisen DNS-nimen perusteella tiettyyn dynaamiseen IP- 8 115326 osoitteeseen suunnattu liikenne, tilaajaliittymiin menevää liikennettä voidaan valvoa operaattorin järjestelmässä 11 olevan automaattisen seurantajärjestelmän esim. ohjelmoitavan aktiivisolmun avulla. · In order to prevent the first DNS name and the given dynamic IP address * · bond departure of the first DNS name given dynamic IP 8 115326 to reverse traffic, passing to the local loop can be monitored to the operator system 11 to the automatic monitoring system e.g. a programmable active node using . Tällöin sijoitetaan automaattinen seurantajärjestelmä siten, että ainakin yhteen tilaajaliittymään kohdennettuja 5 tietopaketteja kulkee automaattisen seurantajärjestelmän kautta. In this case, the automatic monitoring system is placed in such a way that the at least one subscriber to join the targeted five data packets passing through the automatic monitoring system. Vastaanotetaan operaattorin järjestelmässä 11 tilaajaliittymään kohdennettuja nimiresoluutiojärjestelmän vastausviestejä ja sidotaan näiden vastausviestien sisältämät DNS-nimien verkkotason vastineosoitteet tilaajaliittymille kohdennettuihin dynaamiseen IP-osoitteisiin siten, että tiettyyn dynaamiseen IP-osoitteeseen 10 kohdennettujen vastausviestien sisältämät määrätyt vastine-IP-osoitteet sidotaan tiettyyn dynaamiseen ff-osoitteeseen. Receiving operator system 11 of the subscriber access targeted to the name resolution system response to messages and tied contained in these response messages DNS names of network-level counterpart addresses of the subscriber line targeted to a dynamic IP addresses so that the prescribed contained in the given dynamic IP address of the 10 targeted response messages counterpart IP addresses bound to a particular dynamic ff address.

Kun poistetaan ensimmäisen DNS-nimen ja tietyn dynaamisen IP-osoitteen välinen sidos DNS-järjestelmästä, operaattorin järjestelmään 11 tallennetut tiettyyn 15 dynaamiseen IP-osoitteeseen sidotut määrätyt IP-osoitteet voidaan aktivoida automaattisessa seurantajärjestelmässä ja näin pysäyttää automaattisessa seurantajärjestelmässä jonkin määrätyistä IP-osoitteista lähdeosoitteenaan ja tietyn dynaamisen IP-osoitteen kohdeosoitteenaan sisältävät tietopaketit. When removed from the first DNS name and given dynamic binding between the IP address of the DNS system, stored in the operator system 11 to a specific 15 to the dynamic assigned IP address provided the IP addresses can be activated by an automatic tracking system and thereby to stop the automatic monitoring system to a given IP address as source addresses and the particular data packets include dynamic IP address to the destination address. Voidaan edelleen seurata DNS-järjestelmän vastausviestejä, ja kun havaitaan että tietty dynaaminen IP-20 osoite on sidottu johonkin muuhun kuin ensimmäiseen DNS-nimeen, poistetaan • 1 ;·. It can further keep track of the DNS response messages, and when it is detected that a given dynamic IP address is a 20 bonded to one another than to the first DNS name, removing • 1, ·. automaattisesta seurantajärjestelmästä tiettyyn dynaamiseen ΓΡ-osoitteeseen sidottu esto. Automated Tracking System specific dynamic ΓΡ address tied to the theft.

> t · • · > T · • ·

Keksinnön mukaisessa menetelmässä voidaan ohjata tilaajaliittymästä tai tietyistä 25 tilaajaliittymistä lähetettyjä nimipalvelinjärjestelmään suunnattuja viestejä liikennemuokkaimeen, joka ohjaa tilaajaliittymästä tai tilaajaliittymistä lähetetyt viestit ·' : nimiresoluutiojärjestelmään siten, että nimiresoluutiojärjestelmälle tilaajaliittymästä v · suunnattujen viestien määrä tai nimiresoluutiojärjestelmästä tilaajaliittymään tai ; Method of the invention can be directed to the subscriber interface, or some 25 local loop messages sent to the name server system directed liikennemuokkaimeen, which controls the subscriber line or subscriber accession sent messages · ': the name resolution system so that the name resolution system, the subscriber interface v · number of messages directed or the name resolution system the subscriber interface, or; tiettyihin tilaajaliittymiin suunnattujen viestien määrä ei ylitä tiettyä raja-arvoa tietyssä » : ' 1 1: 30 ajassa, jolloin saadaan alennettua automaattisen seurantajärjestelmän nopeusvaatimusta. the number of messages directed to specific local loop does not exceed a certain limit value "," 1 of 1 to 30 in time to give a reduced speed requirement for automatic monitoring system.

• 1 · ♦ · · » · · » · · · 9 115326 ♦ • 1 · · · »· · ·» · · · 9 115326

Seuraavassa on selitetty mitä eräillä käsitteillä on tässä hakemuksessa ja erityisesti patenttivaatimuksissa tarkoitettu. In the following is described what some of the terms in this application, and in particular within the meaning of the claims.

Tietopakettien generointi operaattorin järjestelmässä nimiresoluutiojäijestelmää 5 päivitettäessä tapahtuu ilman tilaajaliittymästä vastaanotettavaa ohjausta. Data Packet Generation of the operator system nimiresoluutiojäijestelmää 5 upgrading to occur without the subscriber interface to be received guidance. Operaattorin järjestelmään on ohjelmoitu toiminnallisuus, jonka avulla se kykenee generoimaan nimiresoluutiojärjestelmän päivittämiseen tarvittavat tietopaketit. Putting the system is programmed functionality through which it is able to generate the necessary to update the name resolution system data packets.

Nimi on tietoliikennejärjestelmissä esiintyvää symbolista tunnusta esim. URN (Uniform 10 Resource Name):ia, jolla ei ole mitään lokaatioriippuvaa osaa. The name is present in the communication system to recognize the symbol, for example a URN (Uniform Resource Name 10):. Ia, which is not part of any lokaatioriippuvaa. Nimellä tarkoitetaan tässä myös esim. DNS-host-nimeä, joka on yhtäältä lokaation nimi, koska host on abstraktien resurssien kannalta lokaatio, mutta jota toisaalta tarvitaan verkkotason osoitteesta, esim. IP-osoittesta, riippumattomaan nimeämiseen. As in this example also. DNS host name, which is the location of a name on the one hand, because the host is shot on location in terms of abstract resources, but which on the other hand is needed at the network level, for example. IP-osoittesta, independent nomination.

15 Nimipalvelin on järjestelmä, joka osaa tietyn middlewaretason nimen saatuaan määrittää tähän middlewaretason nimeen sidotut tiedot, jos tietty middlewaretason nimi on tallennettu kyseessä olevalle nimipalvelimelle. 15 Name Server is a system that a certain part of the middleware name after this middleware to determine the name of the bound data, if a particular middleware name is registered in the name of the server in question. Sidotut tiedot voivat esim. koskea tietyn middlewaretason nimen verkkotason vastinetta. Bound data can eg. To touch a certain level of network middleware name value.

20 Nimiresoluutiojärjestelmä on järjestelmä, joka osaa tietyn middlewaretason nimen ;·. 20 Name Resolution System is a system that is able to name a specific middleware; ·. saatuaan määrittää tähän middlewaretason nimeen sidotut tiedot, jos tietty middlewaretason nimi on tallennettu kyseessä olevaan nimiresoluutiojärjestelmään. after determines that the information in the name of the middleware bound, if a particular middleware name is stored in the case of the name resolution system.

; ; : Nimiresoluutiojärjestelmä voi koostua useista nimipalvelimista, joiden päivittämisestä voivat vastata eri tahot ja jotka nimipalvelimet sisältävät kukin ainakin osittain ' I '; Name resolution system may comprise a plurality of name servers, updating of which may correspond to different entities and the name servers each contain at least part of the 'I'; 25 toisistaan poikkeavan middlewaretason nimistön eli nimien joukon. 25 middleware non-proprietary names, or different from each other set.

. . i : Resurssi on tietoverkkoresurssi ja tietoverkkoresurssilla on tarkoitettu tietoverkkoon < · · v · kytkettyä tilaajaliittymää, siihen kytkettyä host.ia, tietoverkossa ajettavaa ;" · * · sovellusohj elmaa ja/tai sen instanssia. i: Resource data network resource and is intended to tietoverkkoresurssilla data network <v · · · connected to the subscriber interface, connected to the host.ia, executable on a computer network; "* · · our application is run on and / or in the instance.

* 30 , X Verkkotason vastine on verkkotason vastineosoite, jolla on tarkoitettu tiettyä ,...; * 30, the X value is the network level network level address value, which is intended for a specific, ...; middlewaretason nimeä tietyllä hetkellä vastaavaa verkkotason osoitetta, toisin sanoen tietyllä middlewaretason nimellä nimetty tietoverkkoresurssi kykenee tietyllä hetkellä 115326 ίο vastaanottamaan tietoa verkkotason osoitteessa ja/tai lähettämään tietoa verkkotason osoitteesta, jota tässä hakemuksessa ja erityisesti patenttivaatimuksissa nimitetään verkkotason vastineeksi tai verkkotason vastineosoitteeksi. middleware name of a given time corresponding to the network level address, in other words, a particular middleware at a designated data network resource is capable of a certain moment 115326 ίο to receive data at and / or transmitting data from the network level at the network level, which in this application and particularly in the claims called network-level exchange or network-level reply address.

5 Tilaajaliittymä on liittymä piirikytkentäiseen tai pakettivälitteiseen tietoliikenneverkkoon. 5 The subscriber interface is a circuit-switched connection or packet-switched data communications network.

Operaattorin järjestelmä on laitteisto, jonka avulla operaattori kykenee tarjoamaan yhteyden tietoverkkoon, kuten IP-verkkoon, operaattorin järjestelmään 10 tietoliikenneyhteydessä olevalle tilaajaliittymälle ja mahdollisesti joitakin tietoliikenneyhteydellä välitettäviä palveluita tilaajaliittymälle, sen kautta tietoverkkoon yhteydessä olevalle tietoverkkoresurssille tai tietoverkkoresurssille, joka kommunikoi tilaajaliittymän kautta tietoverkkoon yhteydessä olevan tietoverkkoresurssin kanssa. The operator system is an apparatus by which the operator is able to provide a connection to the data network, such as IP network, the operator system to a 10 communicates with subscriber connection and possibly some transmitted in data communication connection to a service subscriber connection, to a through a data network connection tietoverkkoresurssille or tietoverkkoresurssille, which communicates via a subscriber connection information to the network in connection with the tietoverkkoresurssin .

15 Päivittämisellä on tarkoitettu tiedon tallentamista, poistamista tai muuttamista päivittämisen kohteena olevassa järjestelmässä. 15 is intended to update the recording, deletion or alteration in the updating of the system information.

Käyttäjäprofiililla on tarkoitettu operaattorin järjestelmään tai operaattorin järjestelmän saataville tallennettua määrittelyä tietylle tietoverkkoasiakkaalle, asiakasryhmälle tai 20 tietoverkkoresurssille tarjottavista palveluista. The user profile is intended for a system operator or system operator access offered to the recorded definition of a particular data network to the customer, the customer or for 20 tietoverkkoresurssille services. Vasteena käyttäjäprofiilissa määritellylle tietoverkkoasiakkaalle tarjotaan räätälöityjä tietoverkkopalveluita, kuten asiakkaan In response to the specified user profile data network the customer is offered customized information network services, such as customer

* I * I

. . tietoverkkoresurssin verkkotason osoitteen ja tietyn middlewaretason nimen välisen , ' _,. tietoverkkoresurssin address of the network-level and middleware between a given name, '_ ,. sidoksen päivittämisestä operaattorin järjestelmään. bond updating the system operator.

• * · . • · *. 25 Tietoverkkoresurssi on tietoverkkoon kytketty tilaajaliittymä, siihen kytketty verkkopäätelaite, tällaisella verkkopäätelaitteella toimiva sovellusohjelma tai sen : . The resource information network 25 is connected to the data network subscriber interface coupled to the network device, the network operating such a terminal application program or a. '. '. instanssi. an instance.

• · · · • t · • * • · · · • · • t *

• * t M • * t M

.* . . *. Rekursiivinen hakuketju on tietyn avainsanan esim. tietyn middlewaretason nimen Recursive search chain is a particular keyword, for example. Certain middleware name

• < I • <I

30 perusteella muodostettava nimipalvelintiedustelujen ketju, jossa tietyn avainsanan • » '·' vastineeksi saadaan toinen avainsana ja tämän vastineeksi haluttu resoluutiotieto tai • · · ··· | 30 form the basis of the name server queries a chain with a particular keyword • » '·' in exchange for a second keyword and the desired resolution in exchange for information, or • · · · · · | kolmas avainsana. third keyword. Kolmannelle avainsanalle voidaan saada vastineeksi haluttu 115326 11 resoluutiotieto tai neljäs avainsana. A third key word can be obtained in exchange for the desired resolution 115326 11 information or fourth keyword. Vastaava ketju voi jatkua n:nteen avainsanaan, n:n ollessa luonnollinen luku. A similar chain can continue to the nth key word, n being a natural number.

Tässä hakemuksessa ja erityisesti patenttivaatimuksissa on tarkoitettu dynaamisella 5 verkkotason osoitteella verkkotason osoitetta, jonka operaattorin jäijestelmä voi allokoida operaattorin jäijestelmään tietoliikenneyhteydessä olevalle tilaajaliittymälle. In this application and particularly in the claims is intended to dynamic five-level network address of the network-level address, which the operator can allocate to a jäijestelmä operator jäijestelmään communication with the local loop. Tilaajaliittymälle voidaan allokoida eri dynaaminen verkkotason osoite eri yhteydenmuodostuskerroilla, ja sama dynaaminen verkkotason osoite voidaan allokoida toiselle tilaajaliittymälle sen vapauduttua ensimmäiseltä tilaajaliittymältä. Subscriber connection can be allocated to different dynamic network-layer address different connection set-ups, with the same level of the dynamic network address may be allocated to another subscriber connection vacated by the first subscriber line.

• # • · s · I · • # • · S · I ·

Claims (14)

115326 115326
1. Menetelmä middlewaretason nimien dynaamisten verkkotason vastineosoitteiden päivittämiseksi nimiresoluutiojärjestelmään, jossa päivitetään ainakin yhden middlewaretason nimen ja sen verkkotason vastineosoitteen välinen sidos 5 nimiresoluutiojärjestelmään, jossa - sidotaan (101) operaattorin järjestelmään (11) tallennettuun käyttäjäprofiiliin (12) määrittely siitä, että operaattorin järjestelmän (11) tulee huolehtia käyttäjäprofiililla (12) operaattorin järjestelmään muodostettavalla tai muodostetulla tietoliikenneyhteydellä yhteydessä olevan tai olleen tietoverkkoresurssin dynaamisen verkkotason osoitteen ja 10 ensimmäisen middlewaretason nimen välisen sidoksen päivittämisestä nimiresoluutioj ärj estelmään, - havaitaan (105) operaattorin järjestelmässä (11), että tietyn tilaajaliittymän (10) ja/tai tilaajaliittymän (10) kautta operaattorin järjestelmään (11) yhteydessä olevan muun tietoverkkoresurssin ja tietyn dynaamisen verkkotaso 1. A method of updating the middleware names dynamic network-level value addresses, the name resolution system, wherein updating at least one middleware name and the network-level value, address the bond between 5 to the name resolution system, where - is bound to (101) stored in the operator system (11) the user profile (12) determining that the operator system (11 ) will take care of the user profile (12) of the operator's system to be formed, or formed on the communications link to the address dynamic network level are or have been connected tietoverkkoresurssin and 10 of the first middleware updating the bond between the name nimiresoluutioj communications system, - detecting (105) the operator system (11) that the particular subscriber interface (10) and / or through a subscriber interface (10), an operator system (11) associated with other tietoverkkoresurssin and a certain level of dynamic network n osoitteen välinen allokointi 15 ollaan luomassa, luotu, poistamassa tai poistettu, - vasteena edelliselle ja käyttäjäprofiiliin (12) tallennetulle määrittelylle operaattorin järjestelmä (11) päivittää (106) tietyn dynaamisen verkkotason osoitteen ja ensimmäisen . The address allocation is between 15 are being formed, created, to delete or removed, - in response to the previous and the user profile (12) stored in the definition of the operator system (11) to update (106) the first address and a given dynamic network level. : middlewaretason nimen välisen sidoksen nimiresoluutiojärjestelmään, tunnettu siitä, että ': : 20 - määritellään ensimmäisen middlewaretason nimen ja tietyn dynaamisen •, · verkkotason osoitteen välisen sidoksen voimassaoloaika ja sidotaan se tiettyyn ; The bond between the middleware by the name resolution system, characterized in that the ': 20 - determined in the first middleware name and a given dynamic • · bond between the network level address, period of validity and binding it to specific; : dynaamiseen IP-osoitteeseen liittyväksi tiedoksi nimiresoluutiojärjestelmään, .,,,: - allokoidaan tietty dynaaminen IP-osoite toiselle middlewaretason nimelle, t * * ·* - aktivoidaan automaattisessa seurantajärjestelmässä tiettyyn dynaamiseen IP- : t; : A dynamic IP address to the attention of the name resolution system, ,,, - is allocated a dynamic IP address to the second middleware name, t * · * - activating the automatic monitoring system given dynamic IP. T; t: 25 osoitteeseen sidottu ainakin yksi määrätty IP-osoite, ja • I ·' - estetään automaattisessa seurantajärjestelmässä ainakin yhden määrätyn IP- ·'·· ; t: 25 to bound at least one specific IP address, and • I · '- to prevent the automatic monitoring system at least one of the specified IP ·' ··; osoitteen lähdeosoitteenaan ja tietyn dynaamisen IP-osoitteen kohdeosoitteenaan sisältävän tietopaketin eteneminen tietyn dynaamisen IP-osoitteen mukaista päätettä kohti. address as source addresses and the destination address information comprising a given dynamic IP address progress towards the terminal according to the given dynamic IP address. 115326 115326
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että päivittäminen tapahtuu, kun havaitaan (103) operaattorin jäijestelmässä (11), että tietystä tilaajaliittymästä (10) ollaan muodostamassa tietoliikenneyhteyttä käyttäjäprofiililla (12) , tai että tietystä tilaajaliittymästä (10) on muodostettu tietoliikenneyhteys 5 operaattorin järjestelmään (11) käyttäjäprofiililla (12), ja tällöin operaattorin jäijestelmä (11) päivittää (104) tietyn dynaamisen verkkotason osoitteen nimiresoluutiojäijestelmään vastaamaan käyttäjäprofiilista (12) ilmenevää tai sen perusteella haettua ensimmäistä middlewaretason nimeä. 2. The method according to claim 1, characterized in that the updating takes place when detecting (103) the operator jäijestelmässä (11) that, in a subscriber interface (10) being established communication connection with a user profile (12), or that a particular subscriber interface (10) are connected to each 5 the operator system (11) the user profile (12), and then the operator jäijestelmä (11) to update (104) at a dynamic network address nimiresoluutiojäijestelmään level corresponding to the user profile (12) or by the onset applied for the first middleware name.
3. Jonkin patenttivaatimuksen 1-2 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että 10 päivittäminen tapahtuu, kun havaitaan (105) operaattorin jäijestelmässä (11), että tietyn tilaajaliittymän (10) ja/tai tilaajaliittymän (10) kautta operaattorin jäijestelmään yhteydessä olevan muun tietoverkkoresurssin välinen allokointi ollaan poistamassa tai poistettu, ja tällöin operaattorin järjestelmä (11) päivittää (106) dynaamisen verkkotason osoitteen ja ensimmäisen middlewaretason nimen välisen sidoksen pois 15 nimiresoluutiojäijestelmästä siten, että ainakin yksi ensimmäisen middlewaretason nimen ja dynaamisen verkkotason osoitteen välinen sidos poistuu nimiresoluutioj äij estelmästä. 3. A process according to any one of claims 1-2 characterized in that 10 to update occurs when detecting (105) the operator jäijestelmässä (11), that the allocation between the way of a particular subscriber line (10) and / or the subscriber interface (10), the operator jäijestelmään other tietoverkkoresurssin being removed or removed, and then the carrier system (11) to update (106) bond to a dynamic network-level address and a first middleware by between from 15 nimiresoluutiojäijestelmästä in such a way that the bond between the at least one of the first middleware name, and dynamic network level address is removed nimiresoluutioj configured by a communication system in.
4 Patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen menetelmä, tunnetta siitä, että muodostetaan i .·* (102) tietoliikenneyhteys operaattorin jäqestelmän (11) ja tietyn tilaajaliittymän (10) ; Four claimed in claim 1 - A method according to claim 3, a sense that is formed · i * (102) in a telecommunications operator's access jäqestelmän (11) and the particular subscriber interface (10). '·· 20 välille ja allokoidaan tietylle tilaajaliittymälle operaattorin jäijestelmässä (11) tietty , * : dynaaminen verkkotason osoite. "·· between 20 and allocated to a particular local loop operator jäijestelmässä (11), a *: dynamic network-layer address. • > 4 · | •> 4 · |
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että operaattorin jäijestelmä (11) päivittää (104) tietyn dynaamisen verkkotason osoitteen • · I ensimmäisen middlewaretason nimen verkkotason vastineeksi ensimmäiselle I*.'. 5. any one of claims 1 - A method according to claim 4, characterized in that the carrier jäijestelmä (11) to update (104) a certain level of dynamic network address • · I, the first middleware by network-level return to the first I *. '. 25 nimipalvelimelle (13) ja/tai poistaa (106) ensimmäisen middlewaretason nimen ja • * dynaamisen verkkotason osoitteen välisen sidoksen ensimmäiseltä nimipalvelimelta (13) . 25 to the name server (13) and / or remove (106) * • the bond between the dynamic network address of the middleware level of the first name and the first name server (13). i » I • · · i »I • · ·
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ·:*·; 6. any one of claims 1 - to 5, characterized in that · * ·; operaattorin jäijestelmä (11) päivittää (104) dynaamisen verkkotason osoitteen 30 rekursiivisen hakuketjun päässä ensimmäisestä nimipalvelimesta (13) olevalle toiselle nimipalvelimelle (14) vastineeksi rekursiivisesta hakuketjusta saatavalle toiselle 115326 middlewaretason nimelle ja/tai poistaa (106) middlewaretason nimen ja dynaamisen verkkotason osoitteen välisen rekursiivisella hakuketjulla aikaansaadun loogisen sidoksen toiselta nimipalvelimelta (14) tai jotakin toista nimipalvelinta (14) edeltävän rekursiivisen hakuketjun nimipalvelinta päivittämällä. operator jäijestelmä (11) to update (104) the dynamic network level address 30 of the recursive filter chain from the first name server (13) to a second name server (14) exchange of benefiting from the recursive filter chain to another 115326 middleware name and / or remove the recursive (106) between the middleware name, and dynamic network level address search chain from another name server provided in the logical linkage (14) or another name server (14) of the pre-recursive filter chain of a name server for updating.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että päivittämisessä suoritetaan seuraavia toimenpiteitä: vasteena käyttäjäprofiililla (12) identifioidulle tietoliikenneyhteyden muodostukselle tietyn tilaajaliittymän (10) ja operaattorin järjestelmän (11) välillä, pyynnölle tällaisen tietoliikenneyhteyden muodostamiselle, näiden 10 välisen tietoliikenneyhteyden purulle tai pyynnölle näiden välisen tietoliikenneyhteyden purkamiseksi tai tilaajaliittymälle (10) tai tilaajaliittymän (10) kautta tietoliikenneyhteydessä olevalle tieto verkkoresurssille allokoidun dynaamisen verkkotason osoitteen vaihtuessa, ohjataan operaattorin järjestelmä (11) kommunikoimaan ensimmäisen (13) tai toisen nimipalvelimen (14) kanssa 15 tai jonkin näiden väliseen rekursiiviseen hakuketjuun kuuluvan nimipalvelimen kanssa, vasteena käyttäjäprofiilille (12) ja käyttäjäprofiilin (12) sisältämien määrittelyjen mukaisesti haetuille tiedoille sekä mahdo 7. in any one of claims 1 - A method according to claim 6, characterized in that the following steps to update is carried out: in response to the user profile (12) to the identified communication for connection between a subscriber connection (10) and the operator system (11), request such establishing a communication link, the communication link 10 between the purulle or to a request for unloading or subscriber connection of a communication between the (10) or via the subscriber line (10) in communication with the data network resource allocated to dynamic network level address is changed, controlled by the operator system (11) for communicating with the first (13) or a second name server (14) 15 or one of those between with the name server of the recursive filter chain in response to a user profile (12) and the user profile (12) in accordance with the definitions contained in the information applied for both mahdo llisille ensimmäiseltä (13) tai toiselta nimipalvelimelta (14) tai näiden välissä olevaan . llisille the first (13) or the second name server (14) or in between. 20 rekursioketjuun kuuluvalta nimipalvelimelta vastaanotetuille autentisointi- ja autorisointisignaaleille ja mahdollisille nimipalvelimen tilan ilmaiseville . 20 rekursioketjuun belonging to the name of the server for authentication and received autorisointisignaaleille and prospective name of the server that indicate the status. ·. ·. signaaleille generoidaan operaattorin järjestelmässä (11) tiettyjen tietopakettien . the signals generated by the operator system (11) of certain data packets. ·. ·. sisältö,ja lähetetään ensimmäiselle nimipalvelimelle (13) tai toiselle nimipalvelimelle ' 25 (14) tiettyjä tietopaketteja. content, and transmitting the first name server (13) or the second name server "25 (14), a number of data packets. * · m * · M
[·' 8. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että .··. [· '8. any one of claims 1 to 6, characterized in that the ··.. nimipalvelin]-ärjestelmä on DNS-järjestelmä, nimipalvelimet ovat DNS-järjestelmän • · nimipalvelimia, middlewaretason nimet ovat DNS-nimiä ja verkkotason vastineet ovat I » I • ' ' ; name server] -ärjestelmä is the DNS system, DNS name servers are system • · name servers, middleware names are DNS names, and network-level counterparts have I »I • ''; IP-osoitteita. IP addresses.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 115326 vastaanotetaan operaattorin järjestelmässä (11) tai sen osana toimivassa automaattisessa seurantajärjestelmässä tietyn middlewaretason nimen verkkotason vastineen kertova tiettyyn dynaamiseen verkkotason osoitteeseen kohdennettu nimiresoluutiojäijestelmän vastausviesti, 5. sidotaan nimipalvelinjärjestelmän vastausviestin sisältämä verkkotason vastine tiettyyn dynaamiseen verkkotason osoitteeseen operaattorin järjestelmään (11) tai sen osana toimivaan automaattiseen seurantajärjestelmään, poistetaan tilaajaliittymältä sille allokoitu tietty dynaaminen verkkotason osoite ja aktivoidaan tietty dynaaminen verkkotason osoite ja siihen sidotut 10 verkkotason vastineet estolistalle automaattiseen seurantajärjestelmään, ohjataan dynaamiseen verkkotason osoitteeseen suunnattu tietopaketti operaattorin järjestelmään (11) kuuluvan automaattisen seurantajärjestelmän läpi, ja pysäyt 9 in any one of claims 1 - A method according to claim 8, characterized in that 115326 is received from the operator system (11) or a part of operating in an automatic tracking system of a particular middleware by network-level value describing a given dynamic network-level address allocated nimiresoluutiojäijestelmän response message 5. bound to the name server system, the response message contained in the network-level value for a particular a dynamic network level to the operator system (11) or a part of a working automatic monitoring system removed from the subscriber line to the allocated a dynamic network layer address and activating a dynamic network-layer address and the assigned 10 network-level responses to the block list for automatic monitoring system, controlled directed to a dynamic network level address data package system of the operator (11) falling through the automatic monitoring system, and at Stop etään dynaamiseen verkkotason kohdeosoitteen sisältävän tietopaketin 15 eteneminen automaattiseen seurantajärjestelmään, jos paketin kohdeosoite on tietty dynaaminen verkkotason osoite, ja jos estolistalle on sidottu tiettyyn dynaamiseen verkkotason osoitteeseen paketin lähdeosoite. schuss dynamic network-level destination address of the pack containing 15 progress of the automatic tracking system, if the packet destination address is a dynamic network-layer address, and if the block list is tied to a specific dynamic network-level packet to the source address. ; ; _ _
* ' 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että : - vastaanotetaan operaattorin järjestelmässä (11) nimipalvelinjärjestelmän •: *: 20 vastausviesti, josta ilmenee, että estolistalla oleva dynaaminen verkkotason \ osoite on allokoitu jollekin muulle tilaajaliittymälle, ja poistetaan dynaaminen verkkotason osoite estolistalta. * 'The method according to claim 9 of 10 claim, characterized in that: - receiving the operator system (11) the name of the server system • *: 20 a response message indicating that the blocking list dynamic network level \ address has been allocated to another subscriber connection, and removing the dynamic network-layer address block list.
11. Jonkin patenttivaatimuksen 9-10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ',,. 11. A method according to any one of claims 9-10, characterized in that the ',,. * käytetään seurantajärjestelmänä ohjelmoitavaa aktiivisolmua. * Use of programmable monitoring system for the active node. • t · • t ·
12. Jonkin patenttivaatimuksen 1-11 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ohjataan tilaajaliittymästä (10) tai tietyistä tilaajaliittymistä lähetettyjä : : : nimipalvelinjärjestelmään suunnattuja viestejä liikennemuokkaimeen, joka ohjaa tilaajaliittymästä tai tilaajaliittymistä lähetetyt viestit nimiresoluutiojärjestelmään siten, että nimiresoluutiojärjestelmälle tilaajaliittymästä suunnattujen viestien määrä tai 115326 nimiresoluutiojäijestelmästä tilaajaliittymään tai tiettyihin tilaajaliittymiin suunnattujen viestien määrä ei ylitä tiettyä raja-arvoa tietyssä ajassa 12. A method according to any of claims 1-11, characterized in that the control subscriber connection (10) or from certain subscriber accession transmitted: the name server system messages directed liikennemuokkaimeen, which controls the subscriber line or subscriber accession messages sent to the name resolution system, so that the number of messages directed to the name resolution system, a subscriber interface or 115326 nimiresoluutiojäijestelmästä the subscriber connection or number of messages directed to specific local loop does not exceed a certain threshold within a certain time
13. Jonkin patenttivaatimuksen 1-12 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että suoritetaan ainakin yksi menetelmän mukainen toimenpide vasteena asiakas- tai 5 asiakasryhmäkohtaisessa operaattorin järjestelmään (11) tallennetussa käyttäjäprofiilissa olevalle määrittelylle. 13. A method according to any one of claims 1 to 12, characterized in that the at least one measure is carried out according to the method in response to the customer by customer 5 or the operator system (11) to a stored user profile definition.
14. Jonkin patenttivaatimuksen 1-13 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ensimmäinen middlewaretason nimi ja siihen liitetty tietty verkkotason vastine on tallennettu tietorakenteeksi ensimmäiselle nimipalvelimelle (13), ja että 10. määritellään ensimmäiseen middlewaretason nimeen sidottavaksi määrätty viittaus toiseen middlewaretason nimeen, tallennetaan tietoverkkoasiakkaalle (10) tarjottavat palvelut määrittelevään käyttäjäprofiiliin määrittely toiseen middlewaretason nimeen sidottavista tiedoista, 15. tarkistetaan onko tietoverkkoresurssille (10) tarjottavat palvelut määrittelevään käyttäjäprofiiliin tallennettu sellainen määrittely, että ensimmäiselle middlewaretason nimelle nimiresoluution tarjoava nimipalvelin (13) halutaan • · * · !. 14. A method according to any of claims 1-13, characterized in that the first contact to the middleware and the associated particular network-level value is stored in the data structure the first name server (13), and the 10 defined by the first middleware name assigned bound reference to the second middleware name is stored in the computer network to the client ( 10) defining the services to be provided to another user profile definition of middleware name be committed information, it is checked whether tietoverkkoresurssille 15. (10) defining the services to be provided in the user profile stored in a determination that the first middleware offering for name resolution is desired name server (13) • · * ·!. vaihtaa, » > · : _ : - vasteena tietoverkkoresurssille (10) palvelut määrittelevässä käyttäjäprofiilissa > " : 20 (12) olevalle määrittelylle haetaan automaattisesti toiseen middlewaretason : nimeen sidottavaksi määriteltyjä tietoja, kuten sijaintitieto, ja tallennetaan niitä ·. : toiselle nimipalvelimelle (14) toiseen middlewaretason nimeen sidottuna, ; ·, , - vastaanotetaan toista middlewaretason nimeä koskeva tiedustelu toisessa nimi- .··. palvelimessa (14), jolloin toinen middlewaretason nimi on ensimmäiselle 25 nimipalvelimelle (13) tallennetun ensimmäiseen middlewaretason nimeen !. sidotun määrätyn viittauksen mukainen, ja • » I •; · l - vasteena toista middlewaretason nimeä koskevalle tiedustelulle haetaan toista :" : middlewaretason nimeä vastaava uusi sijaintitieto ja/tai muita toiseen middlewaretason osoitteeseen sidottuja tietoja toiselta nimipalvelimelta (14). change, "> ·: _: - in response to tietoverkkoresurssille (10) services defining the user profile>": 20 (12) for a definition is applied automatically to the second middleware: the name of the information specified for binding, such as location data, and storing them ·: the second name server (14). a second middleware name bonded,, ·, - receiving a second of the middleware name inquiry another name ·· server (14), wherein the second middleware is called the first 25 domain name server (13) in the first middleware stored in the name of the bound of the prescribed reference,..!. and • »• I, · I - in response to the second middleware name of Intelligence is applied for a second" corresponding to the middleware name of the new location information and / or other middleware address assigned to the second data from the second name server (14). 115326 115326
FI991973A 1999-09-16 1999-09-16 A method of updating the middleware names dynamic network-level addresses of reply to the name resolution system, FI115326B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991973 1999-09-16
FI991973A FI115326B (en) 1999-09-16 1999-09-16 A method of updating the middleware names dynamic network-level addresses of reply to the name resolution system,

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991973A FI115326B (en) 1999-09-16 1999-09-16 A method of updating the middleware names dynamic network-level addresses of reply to the name resolution system,
AU72912/00A AU7291200A (en) 1999-09-16 2000-09-15 Method for updating middleware-level names
PCT/FI2000/000782 WO2001026324A1 (en) 1999-09-16 2000-09-15 Method for updating middleware-level names

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI19991973A FI19991973A (en) 2001-03-17
FI115326B true FI115326B (en) 2005-04-15

Family

ID=8555297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI991973A FI115326B (en) 1999-09-16 1999-09-16 A method of updating the middleware names dynamic network-level addresses of reply to the name resolution system,

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU7291200A (en)
FI (1) FI115326B (en)
WO (1) WO2001026324A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8239930B2 (en) 2006-10-25 2012-08-07 Nokia Corporation Method for controlling access to a network in a communication system

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5878212A (en) * 1995-07-31 1999-03-02 At&T Corp. System for updating mapping or virtual host names to layer-3 address when multimedia server changes its usage state to busy or not busy
US5790548A (en) * 1996-04-18 1998-08-04 Bell Atlantic Network Services, Inc. Universal access multimedia data network
GB2333670B (en) * 1998-01-19 2003-02-12 Ericsson Telefon Ab L M Address allocation
US6654891B1 (en) * 1998-10-29 2003-11-25 Nortel Networks Limited Trusted network binding using LDAP (lightweight directory access protocol)

Also Published As

Publication number Publication date
FI19991973A (en) 2001-03-17
AU7291200A (en) 2001-05-10
WO2001026324A1 (en) 2001-04-12
FI115326B1 (en)
FI991973A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7945693B2 (en) Controlling subscriber information rates in a content delivery network
US5475819A (en) Distributed configuration profile for computing system
EP0917681B1 (en) Methods and arrangements for distributing services and/or programs in a network environment
US6868448B1 (en) Resource locator
US7761582B2 (en) Information processing apparatus, information processing method, and transmitting medium
US7146417B1 (en) System for distributing load over multiple servers at an internet site
US6256671B1 (en) Method and apparatus for providing network access control using a domain name system
CA2604926C (en) System topology for secure end-to-end communications between wireless device and application data source
US5870546A (en) Method and apparatus for redirection of server external hyper-link reference
US6119170A (en) Method and apparatus for TCP/IP multihoming on a host system configured with multiple independent transport provider systems
US7703102B1 (en) Approach for allocating resources to an apparatus based on preemptable resource requirements
JP4592184B2 (en) Static identifier is assigned, and the access method and device to device that is intermittently connected to the network
US5548726A (en) System for activating new service in client server network by reconfiguring the multilayer network protocol stack dynamically within the server node
US8032634B1 (en) Approach for allocating resources to an apparatus based on resource requirements
CN1124003C (en) System for data access and management operation in supporting telecom network
EP1331788B1 (en) Contents delivery network service method and system
US8234650B1 (en) Approach for allocating resources to an apparatus
US6964050B1 (en) Arrangement for simplifying the design and implementation of mobile services in a communication system
US5551035A (en) Method and apparatus for inter-object communication in an object-oriented program controlled system
US6970902B1 (en) Method and apparatus for providing a distributed service in a network
JP3763816B2 (en) Network architecture and method for a service script execution and management
US7463648B1 (en) Approach for allocating resources to an apparatus based on optional resource requirements
US6295292B1 (en) Inbound gateway authorization processing for inter-carrier internet telephony
US20020082819A1 (en) Data model for automated server configuration
US7228337B1 (en) Methods and apparatus for providing a network service to a virtual machine

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: ELISA OYJ

FG Patent granted

Ref document number: 115326

Country of ref document: FI