FI115272B - The method and the transmission apparatus of the telecommunication system - Google Patents

The method and the transmission apparatus of the telecommunication system Download PDF

Info

Publication number
FI115272B
FI115272B FI20012476A FI20012476A FI115272B FI 115272 B FI115272 B FI 115272B FI 20012476 A FI20012476 A FI 20012476A FI 20012476 A FI20012476 A FI 20012476A FI 115272 B FI115272 B FI 115272B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
cycle
cyclic
message
traffic
occurrence
Prior art date
Application number
FI20012476A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20012476A (en
FI20012476A0 (en
Inventor
Kaj Salo
Original Assignee
Abb Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Abb Oy filed Critical Abb Oy
Priority to FI20012476A priority Critical patent/FI115272B/en
Priority to FI20012476 priority
Publication of FI20012476A0 publication Critical patent/FI20012476A0/en
Publication of FI20012476A publication Critical patent/FI20012476A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI115272B publication Critical patent/FI115272B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L12/00Data switching networks
  • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. local area networks [LAN], wide area networks [WAN]
  • H04L12/42Loop networks
  • H04L12/427Loop networks with decentralised control
  • H04L12/43Loop networks with decentralised control with synchronous transmission, e.g. time division multiplex [TDM], slotted rings
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L12/00Data switching networks
  • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. local area networks [LAN], wide area networks [WAN]
  • H04L12/40Bus networks
  • H04L12/407Bus networks with decentralised control
  • H04L12/413Bus networks with decentralised control with random access, e.g. carrier-sense multiple-access with collision detection (CSMA-CD)
  • H04L12/4135Bus networks with decentralised control with random access, e.g. carrier-sense multiple-access with collision detection (CSMA-CD) using bit-wise arbitration
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L12/00Data switching networks
  • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. local area networks [LAN], wide area networks [WAN]
  • H04L12/40Bus networks
  • H04L12/407Bus networks with decentralised control
  • H04L12/417Bus networks with decentralised control with deterministic access, e.g. token passing
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L29/00Arrangements, apparatus, circuits or systems, not covered by a single one of groups H04L1/00 - H04L27/00
  • H04L29/02Communication control; Communication processing
  • H04L29/06Communication control; Communication processing characterised by a protocol
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L69/00Application independent communication protocol aspects or techniques in packet data networks
  • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
  • H04L69/32High level architectural aspects of 7-layer open systems interconnection [OSI] type protocol stacks
  • H04L69/322Aspects of intra-layer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
  • H04L69/324Aspects of intra-layer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the data link layer, i.e. layer two, e.g. HDLC

Abstract

A method and a device for transferring data in a telecommunication system comprising a data transfer path (8) and devices (21, 22, 1) using the data transfer path for data transfer, data being transferred cyclically in messages (4) between the devices according to at least one cycle having a cycle time, whereby the device (1) is configured to monitor the cyclic communication on the data transfer path; determine, on the basis of the monitoring and the cycle time of said at least one cycle of the cyclic communication, at least one expected occurrence time slot of the cyclic communication; and transmit a message not belonging to the cyclic communication to the data transfer path on the basis of at least one determined occurrence time slot such that it does not collide with one or more messages of the cyclic communication occurring in the determined at least one occurrence time slot.

Description

115272 115272

Menetelmä ja laite tiedon välittämiseen tietoliikennejärjestelmässä A method and apparatus for transmitting information in a telecommunication system,

Keksinnön tausta background of the invention

Keksintö liittyy menetelmään ja laitteeseen tiedon välittämiseen tie-5 toliikennejärjestelmässä ja erityisesti tiedon välittämiseen tietoliikennejärjestelmässä, jossa tietoa välitetään syklisesti. The invention relates to a method and apparatus for data transmission of the tie-5 telecommunication system, and in particular the transmission of information in a telecommunication system wherein data is transmitted cyclically.

Eräs esimerkki tietoliikennejärjestelmästä, jossa tiedon välitys tapahtuu syklisesti tiettyjen sykliaikojen mukaisesti, on tavanomainen teollisuus-automaatiojärjestelmä, joka käsittää ohjelmoitavan logiikkaohjaimen (PLC tai 10 niin sanottu SoftPLC, millä tarkoitetaan ohjelmoitavan logiikan suoritinyksikön korvaamista tietokoneessa ajettavalla sovellusohjelmalla, joka suorittaa logiik-kaohjelman käskyt), siihen liittyviä toimilaitteita ja antureita tai muita laitteita sekä näitä yhdistävän väylän, esimerkiksi Profibus-väylän tai vastaavan. An example of a communication system, wherein the transmission of information takes place cyclically according to certain cycle times is a conventional industrial automation system comprising a programmable logic controller (PLC or 10 so-called SoftPLC, which refers to the replacement of the programmable logic processing unit of a computer running application software, which performs a logic programs by commands), the related actuators and sensors or other devices and a bus connecting these, such as Profibus or the like. Tyypillisesti tällaisen järjestelmän sisäinen tietoliikenne on syklistä siten, että tie-15 don lähettäjä, esimerkiksi PLC, lähettää tietyn (saman) sanoman aina tietyin väliajoin vastaavan sykliajan mukaisesti eli toisin sanoen sykliajalla tarkoitetaan kahden tällaisen peräkkäisen sanoman lähetyksen aloitushetkien välistä aikaa. Typically, the internal telecommunication of such a system is cyclic such that the road 15 by do, for example a PLC, transmits a certain (same) message according to the corresponding always at intervals of the cycle time or, in other words a cycle time refers to two such consecutive message transmission time between the starting moments. Sanoma toimitetaan jollekin väylään liittyneelle laitteelle, joka tyypillisesti vastaa lähettämällä vastaussanoman. The message is delivered to a bus Joining to the device, which typically responds by sending a response message. Kun sykliaika on riittävän pieni, voidaan 20 tietoa näin siirtää käytännössä reaaliaikaisesti esimerkiksi PLC:n ja jonkin toi-milaitteen välillä, jolloin esimerkiksi toimilaitteen reaaliaikainen tilatieto tms. on : “ PLC:n käytettävissä. When the cycle time is sufficiently small, may be about 20 to move so virtually in real time, for example a PLC and an actuator, wherein the actuator, for example, the real-time status information or the like is. "PLC available. Tällaisia syklejä on tavallisesti käynnissä useita samanai- kaisesti ja kullakin syklillä on tietty sykliaika. Such cycles are usually several ongoing at the same time and each cycle has a cycle time. Eri syklien sykliajat voivat poiketa j toisistaan tai olla samansuuruisia. The cycle times of different cycles may differ from one another and j have the same size. Lisäksi tällaisessa järjestelmässä sanoma- ·: : 25 syklin käynnistää tavallisesti aina isäntänä (master) toimiva laite kuten PLC ja muut laitteet vain vastaavat isäntälaitteelta tulleisiin sanomiin. In addition, such a system the newspapers ·: 25 cycles typically always start up the host (master) a functional device such as a PLC and other devices only come to correspond to the host device messages. Tällöin kullakin sanomasyklillä on tietty ennalta määrätty välitysaika tiedonsiirtoväylällä ja näin eri sanomien törmäykset eli samanaikaiset lähetykset tiedonsiirtoväylälle voi-.·*·. Thus, each sanomasyklillä is a transmission time of the predetermined data on the bus and thus different message collisions in a simultaneous broadcasting communication bus force. * · ·. daan ehkäistä. be prevented.

30 Tiedonsiirtojärjestelmien kehittyminen ja esimerkiksi Internet on i mahdollistanut esimerkiksi erilaisten kaukokäyttöjärjestelmien yksinkertai- ;: semman toteutuksen siltä osin, että johonkin yleiskäyttöiseen tietoliikenneverk- , · ' . 30 The development of data transmission systems and the Internet, for example, i have made it possible, for example, various SCADA systems simple; a more implementation to the extent that one of the general purpose a telecommunication, · '. koon esimerkiksi Ethernet-verkkoon kytkettyä automaatiojärjestelmää voidaan rv. For example, the size of an Ethernet network can be connected to the automation system RV. valvoa ja ohjata valvontajärjestelmästä, joka myös on liitetty kyseiseen verk- 35 koon. monitoring and controlling a control system, which is also connected to the network 35 size. Edelleen, jos kyseinen Ethernet- tai vastaava verkko on liitetty Interne- 11527? Furthermore, if the Ethernet network or the like is connected from the internet 11527? 2 tiin, voidaan valvontajärjestelmä liittää valvottavaan järjestelmään Internetin kautta. 2 added, the control system can be connected to the monitored system via the Internet.

Ongelmana yllä kuvatussa järjestelyssä on se, miten liittää sykliseen tiedonvälitykseen perustuva tietoliikennejärjestelmä yleiskäyttöiseen tietolii-5 kenneverkkoon, jossa sanomaliikenne ei perustu mihinkään säännöllisiin sykleihin vaan tapahtuu tarpeen mukaan ja esimerkiksi verkon kuormitustilanteesta riippuen. The problem in the above arrangement is based on how to connect to a cyclic information transmission system for a general-purpose communication our communications technology-kenneverkkoon 5, wherein the message traffic is not based on any regular cycles but takes place as necessary and, for example, depending on the network load situation. Jos kuvattuun sykliseen tiedonvälitykseen perustuvaan tietoliikennejärjestelmään halutaan toimittaa järjestelmän ulkopuolelta esimerkiksi Internetin kautta tuleva sanoma ja tällainen sanoma välitetään suoraan järjestel-10 mään, on mahdollista, että sanoma törmää johonkin syklisen liikenteen sanomaan, koska tällaiselle ulkopuolelta tulevalle sanomalle ei ole varattu mitään aikaväliä sykliseen tiedonvälitykseen perustuvassa järjestelmässä. If the described cyclic data transmission based telecommunications system is desired to deliver outside the system such as from the Internet message and this message is transmitted directly to the reshuffled-10 system, it is possible that the message collides with one of the cyclic communication to say, as such outside the incoming message is not a reserved based on any time slot to a cyclic information transmission system, . Edelleen mitä enemmän tällaisia sykliseen tiedonvälitykseen perustuvan deterministisen tietoliikennejärjestelmän ulkopuolelta tulevia satunnaisluonteisia sanomia jär-15 jestelmään toimitetaan sitä enemmän sattuu keskimäärin törmäyksiä ulkopuolelta tulevien ja tietoliikennejärjestelmän sisäisten syklisten sanomien kesken, jolloin tietoliikennejärjestelmän sisäinen tiedonvälitys häiriintyy enenevässä määrin. Further, the more this kind of occasional messages in the future based on the cyclic transmission of information from outside a deterministic telecommunication system, the system-delivered system 15, the more collisions occur on average from the outside between the internal cyclic messages of incoming and communication system wherein the internal data communication system is disturbed increasingly.

Eräs tekniikan tason mukainen ratkaisu tähän ongelmaan on esitetty 20 hakemusjulkaisussa WO 99/13388, jossa on esitetty laite kahden tietoliikenneverkon välisen liikenteen sääntelyyn. One prior art solution to this problem is disclosed in the application WO 20 99/13388, which discloses a device for the traffic between the communication network over two-regulation. Julkaisussa esitetyssä ratkaisussa erityi-* nen välityslaite (proxy device) sääntelee deterministiseen verkkoon meneviä : “ sanomia tietyn kiintiön puitteissa siten, että se päästää deterministiseen verk- ·* : koon enintään vain tietyn määrän sanomia tietyssä ajassa. In the solution shown in particular * of the transmission device (proxy device) is governed by deterministic network reaching "messages within a certain quota such that it allows the deterministic network · * size of up to only a certain number of messages in a given period of time. Laitteen lähetys- ·: 25 kiintiö määritetään etukäteen verkon kuormitustilanteen mukaan. · Transmission device 25 quota determined in advance according to the network load situation.

': : Tähän tekniikan tason ratkaisuun potentiaalisesti liittyvä ongelma on : ' kuitenkin se, että ratkaisu perustuu olettamukseen, että jakamalla deterministi sen verkon ulkopuolelta tuleva liikenne tasaisesti tietyn kiintiön puitteissa voi-daan ulkopuolelta tulevan liikenteen aiheuttamat häiriöt verkon sisäiselle liiken-.···. ': The problem potentially relating to this prior art solution is,' however, that the solution is based on the assumption that by distributing Determine the outside of the network from the traffic disruption even the outside of the can-be induced within a certain quota of traffic to the internal network traffic ···.. 30 teelle minimoida tietyn todennäköisyyden puitteissa. 30 tea minimized within a certain probability. Varsinkin verkon kuormi tuksen ollessa korkea, saattaa törmäyksiä tapahtua kuitenkin häiritsevän ' · '· usein, koska verkon siirtotie on korkeasti kuormitettu, jolloin vapaata siirtoaikaa : on vähän, ja siirtotielle syklisestä liikenteestä poikkeavat ulkopuolelta tulevat ·. Especially the load, the network is high, collisions may occur, however, disturbing '·' · often, as the bearer network is highly loaded, in which case the free transfer of time: there is little, and the transmission path different from the cyclic traffic coming from outside ·. sanomat eivät välttämättä osu riittävän usein syklisen liikenteen välisiin vapai- 35 siin aikaväleihin. the messages may not hit often enough between the cyclic traffic of unutilized 35 time slots.

115272 3 115 272 3

Keksinnön lyhyt selostus BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION

Keksinnön tavoitteena on siten kehittää menetelmä ja menetelmän toteuttava laitteisto siten, että yllä mainitut ongelmat saadaan ratkaistua tai että ongelmia saadaan ainakin lievitettyä. The aim of the invention is to provide a method and an apparatus implementing the method such that the above-mentioned problems can be solved or at least to alleviate the problems. Keksinnön tavoite saavutetaan menetel-5 mällä ja laitteella, joille on tunnusomaista se, mitä sanotaan itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1 ja 8. Keksinnön edulliset suoritusmuodot ovat epäitsenäisten patenttivaatimusten kohteena. This is achieved by meth-5 and a device which are characterized by what is said in the independent claims 1 and 8. Preferred embodiments are disclosed in the dependent claims.

Keksintö perustuu siihen, että seurataan syklistä liikennettä tietoliikennejärjestelmän siirtotiellä ja määritetään tämän ja syklisen liikenteen sykit) Hajan tai -aikojen, jotka normaalitilassa pysyvät olennaisesti vakioina, perusteella syklisen liikenteen ainakin yksi tai useampia odotettavissa olevia esiin-tymisaikavälejä. The invention is based on the fact that traffic is monitored cycle of the communication system on the transmission path and determining the cyclic communication and sykit) or hajan or times that are a normal state remain substantially constant, on the basis of the cyclic traffic, at least one or more of the expected up-tymisaikavälejä. Tällöin sykliseen liikenteeseen kuulumaton sanoma, esimerkiksi tietoliikennejärjestelmän ulkopuolelta tuleva sanoma, voidaan lähettää tiedonsiirtotielle määritettyjen odotettavissa olevien syklisen liikenteen esiinty-15 misaikavälien perusteella siten, että se ei törmää syklisen liikenteen yhteen tai useampaan sanomaan, joka esiintyy määritetyissä esiintymisaikaväleissä. In this case, a non-cyclic traffic message, for example, from outside the communication system, the message may be sent to the data transfer path set of expected traffic occur in the cyclic-based misaikavälien 15 so that it does not collide with the cyclic communication to one or more of the message, which occurs in a specific occurrence time. Järjestelmän normaalitilassa, jossa sykliajat ovat olennaisesti vakiot, voidaan syklisen liikenteen esiintymisaikavälit määrittää suurella varmuudella ja näin lomittaa muu liikenne syklisen liikenteen lomaan. The system in normal mode, where the cycle times are substantially constant, the occurrence of the cyclic communication can be determined with great certainty and thus interleave other traffic leave the cyclic communication.

20 Keksinnön mukaisen menetelmän ja järjestelmän etuna on se, että , keksinnön avulla voidaan syklisen liikenteen käyttämällä siirtotiellä siirtää sykli- seen liikenteeseen kuulumatonta liikennettä siten, että syklistä liikennettä häiri- *· tään mahdollisimman vähän. The method and system 20 according to the invention is that, by the present invention can be by using the cyclic traffic on the transmission path to move the cyclic traffic not included in the traffic such that the cyclic traffic * · interference to a minimum.

. . . . * *

Kuvioiden lyhyt selostus ;25 Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen yh- teydessä, viitaten oheisiin piirroksiin, joista: BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS: 25 The invention will now be described in greater detail by means of preferred embodiments with reference to the accompanying drawings, in which:

Kuvio 1 esittää lohkokaavion eräästä tietoliikennejärjestelmästä, ;· jossa keksintöä voidaan soveltaa; Figure 1 shows a block diagram of a communication system, · in which the invention may be applied;

Kuvio 2 esittää lohkokaavion toisesta tietoliikennejärjestelmästä, • \ 30 jossa keksintöä voidaan soveltaa; Figure 2 shows a second block diagram of the communication system, • \ 30 in which the invention may be applied; "· Kuvio 3 esittää kaavion sanoman esiintymisaikavälistä keksinnön • erään suoritusmuodon mukaisesti; ja "· Figure 3 shows a diagram of the message occurrence time • in accordance with one embodiment of the invention; and

Kuvio 4 esittää kaavion sanoman esiintymisaikavälin siirtämisestä , . Figure 4 shows a diagram of the transfer of the message occurrence time. keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesti. In accordance with one embodiment of the invention.

115272 4 115 272 4

Keksinnön yksityiskohtainen selostus DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Kuviossa 1 on esitetty tietoliikennejärjestelmä, joka käsittää tietoliikenneverkon 2, joka on esimerkiksi automaatiojärjestelmä ja joka edelleen käsittää isäntäyksikön (master) 21 sekä joukon orjayksiköitä (slave) 22, jotka on 5 liittyvät toisiinsa tiedonsiirtotien 8 avulla. Figure 1 shows a telecommunication system comprising a telecommunication network 2, for example, automation system and which further comprises a master unit (the master) 21 and a plurality of slave units (slave) 22 that is 5 related to each other by means of eight data transfer path. Tiedonsiirtotie 8 voi olla langallinen siirtotie, esimerkiksi jokin automaatiojärjestelmissä käytetty väylä, tai langaton siirtotie kuten radiotie. Communication path 8 may be a wired transmission path, for example, a bus used in automation systems, or a wireless link such as a radio path. Isäntäyksikkö 21 on esimerkiksi ohjelmoitava logiikkaoh-jain PLC ja orjayksiköt 22 siihen liittyviä toimilaitteita ja antureita tai muita laitteita. The master unit 21 is, for example, a programmable logiikkaoh-Jain PLC and the slave units 22 actuators and sensors or other related devices. Verkon 2 sisäinen tiedonvälitys eli yksiköiden 21 ja 22 välinen tiedonväli-10 tys toimii syklisesti, jolloin sanomasyklin 4 käynnistää aina isäntäyksikkö 21 ja muut yksiköt 22 vain vastaavat isäntäyksiköltä 21 tulleisiin sanomiin kuten kuviossa on havainnollistettu ja kuten jo selityksen yleisessä osassa on kuvattu. 2 the internal communication network, or between the units 21 and 22, informed mid-10 insulation works cyclically, the message cycle 4 to always start up the host unit 21 and other units 22 a corresponding came from the master 21 to messages as shown in FIG illustrated and described already in the general part of the specification.

Verkon 2 sisäinen tiedonvälitys tapahtuu siis täysin isäntäyksikön 21 ohjaamana. Internal communication of the network 2 thus takes place completely controlled by the master unit 21. Tällöin kullakin sanomasyklillä 4 on tietty ennalta määrätty välitysaika tie-15 donsiirtoväylällä 8 ja näin eri sanomien törmäykset eli samanaikaiset lähetykset tiedonsiirtoväylälle voidaan ehkäistä. Thus, each sanomasyklillä 4 is a transmission time of the predetermined road 15 donsiirtoväylällä 8 and thus different message collisions in a simultaneous broadcasting communication bus can be suppressed. Verkko 2 on edelleen kytketty välitys-laitteeseen 1, joka voi olla esimerkiksi reititin tai kytkin tai jokin muu verkkolaite. The network 2 is further connected to the relay device 1, which may be a router or a switch or another network device. Välityslaitteen 1 välityksellä verkko 2 on kytketty muihin järjestelmiin 3 kuten muihin tietoliikenneverkkoihin, esimerkiksi Internetiin. Relay device 1 via the network 2 is connected to other systems 3, such as other telecommunication networks, such as the Internet. Keksinnön mukainen 20 toiminnallisuus toteutetaan välityslaitteessa 1 ja se toteutetaan edullisesti ohjelmallisesti prosessorin ja sopivan ohjelmiston avulla tai vaihtoehtoisesti erillisillä komponenteilla tai piireillä. 20 functionality according to the invention is implemented in the relay device 1, and is preferably implemented by software processor and suitable software or, alternatively, by separate components or circuits. Jos laite 1 on esimerkiksi reititin tai kytkin tai vastaava verkkolaite, voidaan keksinnön mukainen toiminnallisuus lisätä siihen esimerkiksi sopivan ohjelmistopäivityksen muodossa. If the device 1 is, for example, a router or a switch or a corresponding network device, the functionality of the invention may be added thereto in the form of a suitable software update. On huomattava, että ku-; It should be noted that the tissue; 25 vioissa on esitetty vain keksinnön ymmärtämisen kannalta olennaisia element tejä ja keksinnön soveltamista ei ole mitenkään rajoitettu esitettyihin järjestel-miin. Figures 25 is shown only in the understanding of the invention, the elements essential elements and application of the invention is in no way limited to the reshuffled-systems.

Keksinnön perusajatuksen mukaisesti välitinlaite 1 tarkkailee verkon 2 sisäistä liikennettä 4 tiedonsiirtotiellä 8. Välitinlaite 1 myös edullisesti analy-30 soi liikennettä ja tallettaa saamansa analysointitulokset muistiinsa. in accordance with the basic idea of ​​the invention, the intermediation device 1 monitors the network 2 internal traffic 4 of the data transmission path 8. The intermediation device 1 also preferably from analyzing 30 rings traffic and stores the analysis results received from memory. Edelleen välitinlaite 1 edullisesti seuraa saatujen analysointitulosten toteutumista ja kor-; Furthermore, the intermediation device 1 preferably monitors the realization of high and analysis of the results obtained; jaa niitä, jos liikenne muuttuu, eli liikenteen analysointi on edullisesti jatkuvaa. share them if the traffic changes, a traffic analysis is preferably continuous.

Verkon 2 ulkopuolelta tuleva liikenne 6 puskuroidaan ensin välitinlaitteeseen 1. 2 network traffic from outside the 6 first buffered to the intermediation device 1.

: Huomattuaan analysointitietojen perusteella, että verkon 2 sisäisessä liiken- : 35 teessä on riittävä tauko, lähettää välitinlaite 1 puskuroimansa sanoman verkon 115272 5 2 tiedonsiirtotielle 8. Verkosta 2 ulospäin suuntautuva liikenne 5 voidaan lähettää välittömästi eteenpäin. : Realizing the basis of analysis information, that the two intra-network traffic 35 terminal has a sufficient interval, to send a message to the gateway 1 by buffering the network 5 115 272 2 network to the data transfer path 8. The two outgoing traffic can be sent immediately 5 side.

Verkon 2 sisäinen liikenne on siis syklistä. Internal traffic of the network 2 is thus cyclic. Sen lähettäjänä toimii esimerkiksi jokin prosessi isäntäyksikössä 21. Normaalisti prosessi toimittaa 5 lähetettävän datan jollekin protokollapinolle. The sender is, for example, a process of the master unit 21. Normally, the process delivers the data to be transmitted to any of the five protocol stack. Protokollapino toimii myös tavallisesti syklisesti. The protocol stack is also usually cyclically. Koska siirtotielle 8 kytketty välitinlaite 1 kuulee kaikki sanomat siirtotieltä, on mahdollista analysoida esimerkiksi syklisten datojen sykliajat ja esiintymishetket siirtotiellä matemaattisesti. Since the transmission path 8 connected to one gateway hears all messages from the transmission path, it is possible to analyze, for example, cyclic Sample Data and cycle times of occurrence of the transmission path mathematically.

Verkon 2 sisäisen liikenteen sykliaika tai sykliajat voidaan syöttää 10 välitinlaitteelle 1 tai vaihtoehtoisesti välitinlaite voi määrittää sykliajan tai -ajat itse. Internal traffic of the network 2 the cycle time or cycle times can be supplied to the intermediation device 1 10 or, alternatively, the intermediation device may determine a cycle time or times for itself. Jos sykliajat syötetään välitinlaitteelle 1 on edullista antaa sille myös esimerkiksi protokollapinon sykliaika, jos sellainen on olemassa. If the cycle times are supplied to the intermediation device 1, it is preferred to provide, for example, the cycle time of the protocol stack, if one exists. Kun sykliajat syötetään välitinlaitteelle 1, ei se siis joudu suorittamaan matemaattista laskentaa sykliajan tai -aikojen selville saamiseksi. When the cycle times are supplied to the intermediation device 1, it does not therefore have to carry out mathematical calculation to obtain a cycle time or cycle or times. Tällöin ainoa matemaattisen tar-15 kastelun kohteeksi joutuva asia on syklisen liikenteen 4 väylällä 8 esiintymisai-kavälin tai -välien ennakointi. Thus, the only mathematical tar-15 coming into irrigation is free in anticipation of the cyclic traffic 4 on the bus 8 esiintymisai-most insidious or -välien.

Kun välitinlaite 1 joutuu määrittämään sisäisen liikenteen 4 sykliajat itse, voidaan tällöinkin mahdollisen protokollapinon toiminnan sykliaika syöttää välitinlaitteelle 1 (tai tieto siitä ettei protokollapinolla ole sykliaikaa vaan datan-20 välitystä käyttävä prosessi käynnistää itse protokollapinon) tai välitinlaite voi määrittää myös sen sykliajan itse. When the gateway 1 will determine the internal traffic 4 of the cycle times itself, may be the cycle time in this case the potential of the protocol stack operations to make the intermediation device 1 (or information indicating that the protocol stack is no cycle time but the process using data-20 transmission starts the protocol stack itself) or the intermediation device may determine its cycle time itself.

» t »t

Kun välitinlaite joutuu itse määrittämään menneisyyden tapahtumien • ' avulla sisäisen liikenteen datansiirron sykliajan käytetään edullisesti seuraavia oletuksia: : 25 · Sykliaika ei yleensä ole mikään epämääräinen luku esim. 29,38 ms vaan se : on tyypillisesti parillinen tasalukema kuten 50 ms. When the gateway will itself identify past transactions • 'by means of internal traffic data transfer period of the cycle, preferably using the following assumptions: 25 · A cycle time is usually no indefinite number, e.g. 29.38 ms, but it is. Typically has an even value, for example equal to 50 ms.

• Normaalissa prosessitilanteessa sykliaika ei muutu vaan pysyy olennaisesti vakiona • Normaalissa prosessitilanteessa järjestelmä pyrkii asettumaan stabiiliin ti- , 30 laan eli järjestelmässä tapahtuvat muutokset eivät ole jatkuvia vaan niitä sattuu ajoittain. • In a normal process situation, the cycle time does not change but remains substantially constant • In a normal process situation, the system tries to settle in a stable titanium, changes of 30 Laan a system are not continuous but can occur periodically. Tällaisia muutoksia voi sattua esimerkiksi, kun kaksi eri prosessia, joista hitaamman sykliaika on nopeamman monikerta, kommuni-: koi ulkomaailmaan, jolloin näiden prosessien lähettämien sanomien keski- : näinen järjestys väylällä 8 voi aika ajoin muuttua, mutta myös hitaamman 35 sykliajan omaavan prosessin sanomat voivat viivästyä ennakoidusta syk- 115272 6 liajasta. Such changes can occur for example when two different processes, including a slower cycle time is rapid multiple of communication: a moth to the outside world, in which case these processes the messages transmitted by the central Female serial bus 8 may, from time to time to change, but having also a slower 35 of the cycle time of the process, the messages may delays in the anticipated cyclic 115,272 6 liajasta. Näillä ilmiöillä ei kuitenkaan ole vaikutusta itse sykliaikaan vaan datan esiintymishetkeen väylällä 8. However, these phenomena have no effect on the cycle time of occurrence of the data itself, but on the bus 8.

Sykliaika tai -ajat määritetään edullisesti siten, että välitinlaite 1 tarkkailee väylän 8 liikennettä ja seuraa kutakin sanomasykliä ottaen samalla 5 näytteitä kunkin sanomasyklin peräkkäisten sanomien välisistä ajoista eli tarkemmin ilmaistuna peräkkäisten sanomien alkamishetkien välisistä ajoista. The cycle time or times for preferably determined such that the intermediation device 1 monitors the traffic to the bus 8 and follows each sanomasykliä taking 5 samples at the same time between each message cycle of successive messages, or more precisely times between successive messages begins.

Kun näytteitä on tietystä syklistä kerätty riittävästi, lähestyy näytteiden keskiarvo kyseisen syklin todellista sykliaikaa. When the specimens have a specific cyclic sufficiently collected, the average of the samples approaches the real cycle time of the cycle. Huomioiden lisäksi edellä esitetyt olettamukset voidaan näin saada selville syklin sykliaika. Taking into consideration in addition to the above assumptions can thus find out the cycle time of the cycle. Jos syklejä on käynnissä 10 useita, määritetään edullisesti jokaisen syklin sykliaika. If 10 cycles of running a plurality of, preferably each cycle is determined by the cycle time.

Protokollapinon sykliajan laskennassa, jos välitinlaite joutuu sen määrittämään, käytetään edullisesti tiheimmän syklin omaavaa sanomaa. calculating the cycle time of the protocol stack, if the intermediation device will have to determine it, is preferably used having the highest density cycle message. Sen keskihajonnan pitäisi olla lähellä protokollapinon sykliaikaa jaettuna kahdella. Its standard deviation should be close to the protocol stack cycle time divided by two. Tähän aikaan pätee tavallisesti sama kuin prosessien sykliaikaan eli se on jo-15 kin tasalukema. This time normally is the same as the cycle time of processes, i.e. it is already equal to 15 each reading. Saadusta arvosta voidaan myöskin päätellä onko protokollapino omassa prosessissaan vai ei. also from the value obtained to determine whether the protocol stack in its own process or not. Jos arvo on pieni, protokollapino ei ole omassa prosessissaan. If the value is small, the protocol stack is not in its own process. Arvon ollessa todellinen se edullisesti pyöristetään lähimpään tasalukemaan esim. 50//s. When the value is real, it is preferably set to even read to the nearest e.g. 50 // s. Jos arvo ei ole lähelläkään mitään tasa- arvoa, jatketaan näytteistystä ja tehdään laskenta uudelleen. If the value is not near any equality, continued sampling and calculation are again. Saatua arvoa 20 voidaan käyttää laskelmien tarkistukseen. The resulting value of 20 can be used for checking the calculations.

Syklisen liikenteen 4 väylällä 8 tulevan esiintymisaikavälin tai -välien määritys ennakolta voidaan perustaa olettamukseen, että tietyn syklin sanoman esiintymishetki edellisestä esiintymisestä noudattaa normaalijakaumaa. The cyclic traffic 4 on the bus 8 or coming occurrence -välien assay can be set up in advance on the assumption that the occurrence of a certain cycle from the previous occurrence of the message to follow a normal distribution. Eräs vaihtoehto on käyttää vaihteluvälinä protokollapinon sykliaikaa, jos sellai-: 25 nen on olemassa. One alternative is to use a range, the cycle time of the protocol stack, if such 25 of there. Tähän sykliaikaan tulee kuitenkin lisätä muuttuja x, jonka ar- * vo kasvaa, kun nopeampien sykliaikojen määrä lisääntyy. To this cycle time must be added to the variable x, where Ar * vo increases as the number of faster cycle times increases.

Toinen mahdollisuus on käyttää normaaleja normaalijakauman es-timaattoreita: : 30 z = 0,1), (1) σΗη : jossa σ = Vs^eli otosvarianssin neliöjuuri, : X on otoskeskiarvo ja ; Another possibility is to use the standard normal distribution es estimator: z = 30 0.1) (1) σΗη: wherein Re = σ ^ a square root of the variance, X is the sample mean and; n käytetty otoskoko. The sample size used.

35 Otosvarianssi saadaan kaavasta: 11527/ 7 *y2 =—^τΓΣ·^.?(Σ^.·)2 (2) 35 is given by the sample variance.? 11527/7 * y 2 = - ^ τΓΣ · ^ (. ^ · Σ) 2 (2)

«—ι L «·=ι η <·=ι J «-Ι L« · = ι η <· = ι J

^ saadaan puolestaan kaavasta: 5 ^ = (^+^2+^3+--- + ^)/^- (3) ^ Obtained in turn by the formula: 5 = ^ (^ + ^ 2 + ^ 3 + --- + ^) / ^ - (3)

Annettaessa välitinlaitteelle 1 todennäköisyys P, jota sen tulee käyttää, voidaan laskea aikaväli, jossa syklisen liikenteen sanoman pitäisi esiintyä. When administered to the intermediation device 1 the probability P which it will be used to calculate the time interval in which the message of the cyclic traffic should occur.

10 Tämän aikavälin alettua eli muututtua aktiiviseksi väylälle 8 ei edullisesti päästetä ulkopuolisia sanomia 6. Syklisen liikenteen sanoman mentyä voidaan väylälle edullisesti päästää muita sanomia. 10 after the beginning of this interval, that is, becoming active, the bus 8 is preferably not allowed to enter the third messages of the cyclic traffic message 6. After the bus can be advantageously allow other messages. Tätä varten ennalta määritetty syklisen liikenteen sanoman aikaväli edullisesti purkautuu eli muuttuu ei-aktiiviseksi, kun siihen liittyvä sanoma on mennyt väylällä, vaikka aikavälille varattu aika ei 15 olisikaan kulunut loppuun. For this purpose, the predetermined time slot of the cyclic traffic message, preferably a discharge becomes non-active, when the related message has passed on the bus, even though the time reserved for the time is 15 had not expired. Ulkopuolisen liikenteen sanoma voidaan siis päästää väylälle heti, kun syklisen liikenteen sanoman aikaväli purkautuu; The external transport message can thus enter the bus as soon as the time slot of the cyclic traffic message is discharged; tai kaikki sen hetkiset aktiiviset aikavälit purkautuvat, jos aktiivisia aikavälejä on useampia kuin yksi. or all the current active time slots are discharged, if the active time slots is more than one. Edellytyksenä on siis, ettei mitään syklisen liikenteen aikaväliä esiinny aktiivisena eli sykliseen liikenteeseen kuulumattoman sanoman lähetys 20 väylälle 8 aloitetaan edullisesti aikaisintaan, kun syklisen liikenteen kaikki sen hetkiset aktiiviset aikavälit purkautuvat. The prerequisite is thus that no time slot of the cyclic traffic occurs active, i.e. the transmission of non-cyclic traffic message 20 to the bus 8 is preferably started at the earliest, when the cyclic traffic all the current active time slots are discharged. Lisäksi sykliseen liikenteeseen kuulumaton sanoma lähetetään tiedonsiirtotielle 8 edullisesti siten, että sanoman välitys tiedonsiirtotiellä loppuu ennen seuraavan määritetyn syklisen liikenteen tu-: levän esiintymisaikavälin alkua. In addition, a non-cyclic traffic message is sent to the data transmission path 8 preferably such that the messaging data transmission path ends before the specified next cyclic communication base: the start of an occurrence of algae. Joissakin väylätyypeissä tällainen sanoman 25 välityksen ajoitus ennen seuraavan sanoman välityksen alkua saattaa olla itse : väylän 8 ominaisuus, jolloin välitinlaitteen 1 ei tarvitse siitä huolehtia. Some Type of network 25 this kind of message transmission timing before the start of the next transmission of the message may be self-8 feature bus, wherein the relay device 1 does not need to worry. Toden näköisyys P valitaan edullisesti siten, että liikenteen määrän ollessa pieni voidaan käyttää suurempaa todennäköisyyttä P, koska vapaata aikaa ulkopuoliselle liikenteelle on muutenkin. Possible myopia P is preferably selected such that the amount of traffic is small, a greater probability P can be used since free time for external traffic is anyway. Suurempi todennäköisyys P vähentää törmäys-30 ten riskiä. The greater the likelihood P-30 to reduce the impact of risk. Suurella liikennemäärällä puolestaan on pakko käyttää pienempää ; A large amount of traffic, in turn, are forced to use smaller; todennäköisyyttä P, koska ulkopuoliselle liikenteelle jää vähän aikavälejä käy- : tettäväkseen. the probability P as an external traffic a bit time slots are used: tettäväkseen. Tämä kylläkin lisää törmäysriskiä. This certainly increases the risk of collision. Edullisesti todennäköisyydelle ; Preferably, the probability; P käytetään sopivaa oletusarvoa, jota voi muuttaa tarvittaessa. P appropriate default value that can be changed if necessary is used. Esiintymisaika- väli μ voidaan laskea esimerkiksi seuraavasti: 35 8 11527? Esiintymisaika- interval μ may be calculated for example as follows: 35 8 11527? X - Ζ.,σ /4η-Κ<μ<Χ + Ζ,σ / 4η + timeout - Κ, (4) jossa Ζ, on annetun todennäköisyyden normaalijakauman taulukkoarvo ja ? X - Ζ, σ / 4η-Κ <μ <+ Χ Ζ, σ / 4η timeout + -. Κ, (4) where Ζ is the probability of normal distribution table and the value? saadaan kaavasta: 5 7 = 1-(1-^)/2. is given by: July 5 = 1- (1 - ^) / 2. (5) (5)

Yhtälössä 4 timeout arvon tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin korkeammalla prioriteetilla olevien prosessien suoritusaika kerrottuna käsiteltävän 10 prosessin syklin väliin mahtuvien suorituskertojen määrällä. Equation 4 timeout value should be at least as large as the processes of higher priority scheduling between the present cycle of 10 times the amount that can fit process is executed. Kuviossa 3 on havainnollistettu aikajanalla esiintymisaikaväliä μ siten, että lausekkeen 4 vasenta puolta on merkitty kirjaimella A ja oikeata puolta ilman parametreja timeout ja K kirjaimella B, jolloin näiden keskikohta on X. Lisäksi aikajanalle on merkitty timeout-jakso. Figure 3 is a timeline illustrating the occurrence μ such that the left side of expression 4 are indicated with the letter A and the right side without parameters timeout and K 'B' to the center X. In addition, the timeline is designated timeout period. Lausekkeen 4 käsittämä parametri K on eräänlainen korjaus-15 parametri, jonka avulla voidaan huomioida toteutuneet esiintymishetket ja korjata niissä olevia poikkeamia aiempiin analysointituloksiin verrattuna. comprised of Clause 4 of the parameter K is a sort of repair-15 parameter, which can be used to take into account the actual occurrence and to rectify any such deviations compared with previous analysis results. K on edellisen suorituskerran väliaika vähennettynä aikavälin funktiolla ilman ti-meouttia. K is the interval of the previous embodiment, once a minus-term function without t-meouttia. Eli jos suoritusväli ei osu aikaväliin A+B, erotus vähennetään edullisesti seuraavasta odotetusta esiintymisajasta, koska suoritusväliaikojen kes-20 kiarvo on yleensä muutaman kymmenyksen sisällä ohjelmoidusta, kun otoskoko on kymmenen tai suurempi. That is, if the performance interval does not fall within the time slot A + B, the difference is subtracted preferably from the next expected occurrence, a two execution intervals Jun-20 mean value is usually within a few tenths of programmed when the sample size is ten or more. Sanoman esiintymishetken osuessa aikaväliin A+B on Kn arvo vastaavasti nolla. The message hits the occurrence time slot A + B is the value Kn, to zero. Tätä on havainnollistettu kuviossa 4, jossa on esitetty kahdella aikajanalla aikavälin n ja sitä seuraavan aikavälin n+1 esiintyminen. This is illustrated in Figure 4, which shows a timeline with two slot n and the following time slot n + 1 presentation. Aikajanat on kohdennettu päällekkäin siten, että alempi aikajana 25 vastaa ylempää lisättynä tarkasteltavan sanoman sykliajalla. The timelines are allocated over the other such that the lower time line corresponds to the upper 25 plus the cycle time of the message under consideration. Ylempään aikajanaan on merkitty sanoman toteutunut esiintymishetki, joka sattuu timeout-: jaksolle. The upper timeline is indicated by the message actual occurrence of a timeout occurs: the period. K:n arvoksi muodostuu aikavälin A+B ja sanoman todellisen esiinty mishetken välinen aika, kuten kuviossa on esitetty, ja seuraava aikaväli n+1 siirtyy vastaavasti K:n verran aikaisemmaksi. K-term value consists of A + B and the real occur in the period between the time instant when the message as shown in the figure, and the next time slot n + 1 correspondingly moves K of the amount of time earlier.

30 Edellä on esitetty vain eräs mahdollinen esimerkki syklisen liiken teen 4 väylällä 8 tulevan esiintymisaikavälin tai -välien määrittämiseksi mutta on selvää, että myös muunlaisia menetelmiä voidaan käyttää ilman, että poiketaan keksinnön perusajatuksesta. 30 in only one possible example is shown in the cyclic traffic 4 on the bus to determine I 8 coming occurrence or -välien but it is obvious that other kinds of methods may be used without departing from the basic idea of ​​the invention.

; ; Kuviossa 2 on esitetty toinen tietoliikennejärjestelmä, johon keksin- 35 töä voidaan soveltaa. Figure 2 shows another communication system to which the invention TOA 35 can be applied. Kuvion 2 järjestelmä vastaa muilta osin kuvion 1 järjestelmää mutta välitinlaitteeseen 1 on kytketty useita verkkoja 2, joiden kunkin 115272 9 sisäinen rakenne vastaa esimerkiksi kuviossa 1 yksityiskohtaisemmin esitettyä verkkoa 2. Näitä erillisiä rinnakkaisia verkkoja 2 kutsutaan seuraavassa sektoreiksi. The system of Figure 2 corresponds to the remainder of the system of Figure 1, but the intermediation device 1 is connected to several networks 2, each having 115 272 9 corresponds to the internal structure of the network in Figure 1 in greater detail in 2. These two separate parallel networks referred to as sectors.

Kuvion 2 kaltaisessa järjestelyssä voidaan välitinlaitteeseen 1 edul-5 lisesti lisätä seuraavia ominaisuuksia: kontrolloidun sektorin 2 ajoituksen siirto ja masterointi. such as that of Figure 2, the arrangement may be one gateway Pref 5-ic spread add the following features: transfer and mastering of the controlled sector 2 scheduling. Kontrolloitujen sektoreiden 2 ajoituksen siirto mahdollistaa sektoreiden 2 välisen liikenteen 7 yhteensovittamisen niin, että se ei häiritse kontrolloitujen sektoreiden 2 sisäistä liikennettä. Timing of controlled sectors 2 enables the transmission of traffic between the coordination of sectors July 2, so that it does not interfere with the controlled sectors 2 internal traffic. Kontrolloidun sektorin 2 masterointi mahdollistaa kontrolloidun sektorin 2 sisäisen kommunikointirakenteen mo- 10 nimutkaisuuden (multimaster). The controlled sector 2 enables the mastering of the controlled sector 2 the internal communication structure of the molecular nimutkaisuuden 10 (multimaster). Ilman masterointia voidaan kuvion 2 järjestelyssä välitinlaitetta käyttää master-slave kommunikoinnin kontrollointiin kuten kuvion 1 yhteydessä on edellä selostettu. Without mastering to the arrangement of Figure 2 the intermediation device to use master-slave control of the communication as in the case of Figure 1 is described above. Tällöin kontrolloitujen sektoreiden 2 välinen liikenne 7 käsitellään välitinlaitteessa 1 kuten muualta ulkopuolelta 3 tuleva liikenne 6. In this case, the traffic between the two sectors controlled relay device 7 is treated as one search on the outside of the three incoming traffic six.

15 Multimaster-moodissa myös sektoreiden välinen liikenne 7 voidaan käsitellä sisäisenä liikenteenä ja vain sektoreiden ulkopuolelta tuleva liikenne 6 ulkopuolisena liikenteenä, joka puskuroidaan välitinlaitteeseen kuten edellä on kuvattu. 15 Multi-master mode of transport between the sectors 7 can be treated for internal traffic and a traffic coming from outside the sectors 6 of external traffic, which is buffered to the intermediation device, as described above. Välitinlaitteen multimaster-moodi voidaan toteuttaa välitinlaitteessa 1 esimerkiksi seuraavalla tavalla: aluksi välitinlaite 1 laite etsii isäntäyksiköt 21 20 kustakin sektorista 2 ja näiden liikenteen 4. Tämän perusteella luodaan liikennöinnistä analysointitietueet. The relay device multimaster mode can be implemented in one gateway, for example, in the following manner: initially one gateway device searches for the master units 21, 20 from each sector 2 and the transport 4. This establishes the basis of operation of the transport analysointitietueet. Analysointitietueita päivitetään todellisen kuunnel- * 1 ' lun liikenteen tietojen perusteella. Analysointitietueita updated in real listened * 1 'lun on the basis of traffic data. Multimaster-moodissa välitinlaite 1 antaa : '· kunkin sektorin 2 isäntäyksikölle 21 omat liikennöintiaikalohkonsa, joita laitteet :1 noudattavat. Multimaster mode, the intermediation device 1 gives: '· each sector 2 its own master unit 21 of the operating time block from which equipment: 1 follow. Tällöin välitinlaite 1 voi hoitaa liikennöintiaikalohkojen paikallaan \ 25 pysymisen seuraamalla liikennöintiä. In this case, the gateway 1 can handle traffic time blocks in place \ 25 remain following the traffic. Jos seuraustulos rupeaa liukumaan liikaa : välitinlaite 1 antaa nollapulssin ja isäntäyksiköt 21 palautuvat takaisin alkupe- räisiin aikalohkoihin. If the result of the result starts to slide too much: the gateway 1 to give zero pulse and the host units 21 are returned back to initial blocks of time. Toinen mahdollisuus on, että ajoitin tai verkkolaite antaa kullekin isäntäyksikölle 21 vuorollaan mahdollisuuden suorittaa oma liikennöin-. Another possibility is that the scheduler or the AC adapter to give each host unit 21 in turn an opportunity to conduct its own liikennöin-. tinsä. TINSA.

30 Välitinlaitteeseen 1 voidaan lisäksi lisätä esimerkiksi tietoturvaomi- naisuuksia, koska se on siirtotien kannalta näkymätön. 30, the intermediation device 1 may be further added, for example, security features, because it is invisible to the transmission path of the. Välitinlaitteen näkymät-: tömyys antaa mahdollisuuden erilaisten liikennesuodattimien rakentamiseen • ilman, että suodattimien ominaisuuksia voidaan muokata läpivälitettävän liiken teen avulla. Invisibility of the intermediation device: tömyys makes it possible to transport the construction of various filter • temperature, the filter characteristics can be modified by means of läpivälitettävän traffic tea.

35 Keksintöä voidaan soveltaa myös erilaisissa radiotiehen perustuvis- » sa tietoliikennejärjestelmissä. 35, the invention can also be applied in different radio path perustuvis- "sa communication systems. Esimerkiksi Bluetooth-järjestelmät ja suosituk- 115272 10 seen IEEE 802.11 perustuvat WLAN (Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko) -järjestelmät käyttävät osittain samaa 2,45 GHz taajuusaluetta. For example, Bluetooth systems and recommendations of the IEEE 115 272 10 802.11 based WLAN (Wireless Local Area Network, wireless local area network) systems, use partly the same 2.45 GHz frequency range. Bluetooth-järjestelmä on tyypillisesti tarkoitettu lyhyisiin alle 10 m yhteyksiin laitteiden välillä. The Bluetooth system is typically intended for short less than 10 m connections between devices. WLAN-järjestelmä puolestaan on tarkoitettu tarjoamaan langa-5 ton lähiverkkoyhteys ja sen tavallisesti mahdollistamat yhteysmatkat voivat olla kymmeniä tai satoja metrejä. WLAN system, in turn, is designed to provide Internet a 5-ton LAN and its normally enabled by access distances can be tens or hundreds of meters. Näitä järjestelmiä käytetään usein samoilla käyttöalueilla joko erillisinä järjestelminä tai yhdistelmänä. These systems are often used in the same areas of use, either as separate systems or in combination. Esimerkki järjestelmien yhdistelmästä on järjestely, jossa päätelaite on Bluetooth-linkin kautta yhteydessä lähellä, esimerkiksi samassa huoneessa, sijaitsevaan WLAN-10 välittimeen, joka puolestaan on WLAN-yhteydessä johonkin kauempana sijaitsevaan, esimerkiksi Internet-yhteyden tarjoavaan, palveluntarjoajaan. An example of a combination of the systems is an arrangement wherein the terminal is a Bluetooth link connected near, for example, the same room, but in the WLAN 10 to the proxy, which in turn is connected to a wireless LAN located further away, for example, the Internet connection providing it, the service provider. Koska Bluetooth- ja WLAN-järjestelmät käyttävät osin taajuudeltaan samaa radiotietä, saattavat ne häiritä toistensa liikennöintiä. Since Bluetooth and WLAN systems use the same radio frequency extent of the road, they may interfere with each other's traffic. Keksintöä voidaan tällaisessa tapauksessa hyödyntää esimerkiksi mainitun WLAN-välittimen yhteydessä siten, 15 että WLAN-välitin analysoi radiotiellä esiintyvää syklistä Bluetooth-järjestelmän liikennettä ja sovittaa WLAN-sanomien lähetyksensä radiotielle Bluetooth-liikenteen väliin siten, että Bluetooth-ja WLAN-liikenteet eivät törmää radiotiellä. The invention may then be used for example in connection with said wireless LAN relay to 15 and the WLAN relay analyzed occurring on the radio path cyclic Bluetooth system traffic and adjust a WLAN message transmission to the radio path in between the Bluetooth transport, so that the Bluetooth and WLAN traffic may not collide on the radio path.

Alan ammattilaiselle on ilmeistä, että tekniikan kehittyessä keksin-20 nön perusajatus voidaan toteuttaa monin eri tavoin. It is apparent to those skilled in the art that the biscuit 20 non-concept can be implemented in many different ways. Keksintö ja sen suoritusmuodot eivät siten rajoitu yllä kuvattuihin esimerkkeihin vaan ne voivat vaihdel-; The invention and its embodiments are thus not restricted to the above examples but they may vary; ' la patenttivaatimusten puitteissa. "Within the scope of the claims.

* 1 * 1

Claims (17)

1. Menetelmä tiedon välittämiseksi tietoliikennejärjestelmässä, joka käsittää tiedonsiirtotien ja tiedonsiirtotietä tiedon välitykseen käyttäviä laitteita 5 ja jolla tiedonsiirtotiellä tietoa välitetään laitteiden välillä sanomissa syklisesti ainakin yhden syklin mukaisesti, jolla syklillä on olennaisesti vakiona pysyvä sykliaika, joka menetelmä käsittää vaiheen, jossa: tarkkaillaan syklistä liikennettä tietoliikennejärjestelmän tiedonsiirto-tiellä; 1. A method for transmitting data in a communication system comprising a communication path and the communication path for the transmission of information to appliances 5 and a communication path information transmitted between the devices in messages cyclically in at least one cycle, according to which the cycle is substantially constant cycle time, the method comprising the step of: monitoring the cyclic traffic of the communication system data transfer path; tunnettu siitä, että menetelmä käsittää lisäksi vaiheet: 10 määritetään tarkkailun ja syklisen liikenteen mainitun ainakin yhden syklin sykliajan perusteella syklisen liikenteen ainakin yksi odotettavissa oleva esiintymisaikaväli; characterized in that the method further comprises the steps of: 10 is determined based on monitoring cyclic communication and the at least one cycle of the cycle time, at least one expected occurrence time of the cyclic traffic; ja lähetetään sykliseen liikenteeseen kuulumaton sanoma mainitulle tiedonsiirtotielle syklisen liikenteen ainakin yhden määritetyn esiintymisaikavä-15 Iin perusteella siten, että se ei törmää syklisen liikenteen yhteen tai useampaan sanomaan, joka esiintyy määritetyssä ainakin yhdessä esiintymisaikavä-lissä. and transmitting a non-cyclic traffic on said communication path the message of the cyclic traffic, at least one esiintymisaikavä determined on the basis of Ii-15 so that it does not collide with the cyclic communication to one or more of the message, which is present in at least one specified esiintymisaikavä-gel.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että sykliseen liikenteeseen kuulumaton sanoma lähetetään tiedonsiirtotielle 20 siten, että sanoman välitys tiedonsiirtotiellä loppuu ennen seuraavan määritetyn syklisen liikenteen tulevan esiintymisaikavälin alkua. 2. The method according to claim 1, characterized in that the cyclic traffic not included in the message sent to the transmission path 20 so that messaging data transmission path ends before the start of the next determined coming occurrence of the cyclic communication.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että syklisen liikenteen sanomalle määritetty esiintymisaikaväli muutetaan ei-aktiiviseksi kyseisen sanoman mentyä tiedonsiirtotiellä, jolloin sykliseen lii- ' 25 kenteeseen kuulumaton sanoma lähetetään tiedonsiirtotielle siten, että sano man lähetys alkaa aikaisintaan, kun syklisen liikenteen kukin parhaillaan esiintyvä eli aktiivinen esiintymisaikaväli muuttuu ei-aktiiviseksi. 3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the determined cyclic traffic message occurrence time becomes inactive the message After the data transmission path, wherein the cyclic traffic '25 structure not included in the message sent to the communication path such that said man transmission begins at the earliest when the cyclic traffic each currently occurring, ie active, occurrence time becomes non-active.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaihe syklisen liikenteen esiintymishetkien määrittämiseksi käsit- : 30 tää vaiheen, jossa määritetään havaitun yhden tai useamman syklisen liiken- , teen tiettyyn sykliin kuuluvan sanoman toteutuneen esiintymishetken ja kysei sen syklin sykliajan perusteella ainakin yhden seuraavan mainittuun sykliin kuuluvan sanoman todennäköinen esiintymisaikaväli. 4. The method according to claim 1, 2 or 3, characterized in that the step of determining the cyclic communication of occurrence of the treatment: 30 MPLIANCEWITH step of determining whether the detected one or more of the cyclic traffic, make a particular cycle of the message and the actual occurrence of kysei on the basis of a cycle of the cycle time at least one next message belonging to said cycle probable occurrence time.
: 5. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 4 mukainen menetelmä, tun - ; 5. any one of claims 1 - A method according to claim 4, c h a -; 35 ne 11 u siitä, että syklisen liikenteen esiintymisaikavälit määritetään kullekin syklille. 35 they are 11, characterized in that the cyclic traffic the occurrence is determined for each cycle. 11527/ 11527 /
6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää lisäksi askeleen, jossa: määritetään tarkkailun perusteella tietoliikennejärjestelmän tiedonsiirtotien syklisen liikenteen mainitun ainakin yhden syklin sykliaika ennen syk-5 lisen liikenteen esiintymisaikavälien määrittämistä. 6. any one of claims 1 to 5, characterized in that the method further comprises the step of: determining the communication system based on the monitoring of the cyclic communication path of said at least one cycle of the cycle time before the determination of the Syk-5 Lise the occurrence of traffic.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että syklin sykliaika määritetään havaittujen kahden tai useamman sykliin liittyvän sanoman esiintymisaikavälien välisten aikojen perusteella. 7. The method of claim 6, characterized in that the cycle time of the cycle is determined on the basis of the times between two or more of the message cycle of the occurrence of detected.
8. Laite tiedon välittämiseksi tietoliikennejärjestelmässä, joka tietolii-10 kennejärjestelmä käsittää tiedonsiirtotien (8) ja tiedonsiirtotietä tiedon välitykseen käyttäviä laitteita (21, 22, 1) ja jolla tiedonsiirtotiellä tietoa välitetään laitteiden välillä sanomissa (4) syklisesti ainakin yhden syklin mukaisesti, jolla syklillä on olennaisesti vakiona pysyvä sykliaika, joka laite (1) on sovitettu: tarkkailemaan tietoliikennejärjestelmän tiedonsiirtotien syklistä lii-15 kennettä; 8. An apparatus for transmitting information in a telecommunication system in which our communications technology and 10 in the communication system comprises a communication path (8) and the communication path using the transmission of data units (21, 22, 1) and a data transmission path information communicated between the devices in messages (4) cyclically in at least one cycle, according to which the cycle has been a substantially constant cycle time, which device (1) is adapted to monitor the communications system for data transmission path cyclic traffic in LH-15; tunnettu siitä, että laite on lisäksi sovitettu: määrittämään tarkkailun ja syklisen liikenteen mainitun ainakin yhden syklin sykliajan perusteella syklisen liikenteen ainakin yksi odotettavissa oleva esiintymisaikaväli; characterized in that the device is further adapted to: determine, based on monitoring cyclic communication and the at least one cycle of the cycle time of the cyclic traffic, at least one expected occurrence time; ja lähettämään sykliseen liikenteeseen kuulumaton sanoma mainitulle 20 tiedonsiirtotielle syklisen liikenteen ainakin yhden määritetyn esiintymisaikavä-lin perusteella siten, että se ei törmää syklisen liikenteen yhteen tai useam-paan sanomaan, joka esiintyy määritetyssä ainakin yhdessä esiintymisaikavä- ·' '* Iissä. and to transmit a non-cyclic traffic message on said communication path 20 of the cyclic traffic, at least one of the determined signal esiintymisaikavä-based, so that it does not collide with the cyclic communication to one or more end message, which is present in at least one specified esiintymisaikavä- · '' * Ii.
• ; •; 9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laite, tunnettu siitä, että lai- » : : 25 te (1) on sovitettu lähettämään sykliseen liikenteeseen kuulumaton sanoma : tiedonsiirtotielle (8) siten, että sanoman välitys tiedonsiirtotiellä loppuu ennen : seuraavan määritetyn syklisen liikenteen tulevan esiintymisaikavälin alkua. Device according to claim 8 9. claim, characterized in that the dilution »: 25 te (1) is adapted to transmit the cyclic traffic not included in the message: the data transfer path (8), so that the message communication data transmission path ends before: the start of the next determined cyclic traffic coming occurrence.
10. Patenttivaatimuksen 8 tai 9 mukainen laite, tunnettu siitä, että syklisen liikenteen sanomalle määritetty esiintymisaikaväli muuttuu ei-30 aktiiviseksi kyseisen sanoman mentyä tiedonsiirtotiellä, jolloin laite (1) on sovitettu lähettämään sykliseen liikenteeseen kuulumaton sanoma tiedonsiirtotielle : (8) siten, että sanoman lähetys alkaa aikaisintaan, kun syklisen liikenteen ku- : kin parhaillaan esiintyvä eli aktiivinen esiintymisaikaväli muuttuu ei-aktiiviseksi. 10. claimed in claim 8 or 9, characterized in that the determined cyclic traffic message occurrence time becomes non-30 to active the message After the data transmission path, wherein the device (1) is adapted to transmit the cyclic traffic not included in the message communication path according to (8), so that the transmission of the message begins at the earliest when the cyclic traffic is described: each currently occurring, ie active, occurrence time becomes non-active. . . 11. Patenttivaatimuksen 8, 9 tai 10 mukainen laite, tunnettu sii- 35 tä, että laite (1) on sovitettu määrittämään havaitsemansa yhden tai useamman syklisen liikenteen tiettyyn sykliin kuuluvan sanoman toteutuneen esiinty- 11527? 11. The device according to claim 8, 9 or 10, characterized sii- 35 s, that the device (1) is adapted to determine the detected one or more of the cyclic traffic of a particular cycle of the message the actual occurrence of 11527? mishetken ja kyseisen syklin sykliajan perusteella ainakin yhden seuraavan mainittuun sykliin kuuluvan sanoman todennäköinen esiintymisaikaväli. on the basis of the time instant when the cycle and the cycle time of the probable occurrence time of a message to said at least one of the following cycle.
11 521:, 11 521 :,
12. Jonkin patenttivaatimuksista 8-11 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite (1) on sovitettu määrittämään syklisen liikenteen esiintymis- 5 aikavälit kullekin syklille. 12. The device of claims 8-11, characterized in that the device (1) is adapted to determine the occurrence of the cyclic traffic five time slots for each cycle.
13. Jonkin patenttivaatimuksista 8-12 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite (1) on lisäksi sovitettu määrittämään tarkkailun perusteella tietoliikennejärjestelmän tiedonsiirtotien syklisen liikenteen mainitun ainakin yhden syklin sykliaika ennen syklisen liikenteen esiintymisaikavälien määrittä- 10 mistä. 13. The device of claims 8-12, characterized in that the device (1) is further adapted to determine the communication system based on the monitoring of the cyclic communication path of said at least one cycle before the cycle time of the cyclic traffic to determine the occurrence of 10.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite (1) on sovitettu määrittämään syklin sykliaika havaitsemiensa kahden tai useamman sykliin liittyvän sanoman esiintymisaikavälien välisten aikojen perusteella. 14. A device according to claim 13, characterized in that the device (1) is adapted to determine the cycle time of a cycle of the detected cycle of two or more of the message on the basis of the interval between the occurrence.
15. Jonkin patenttivaatimuksista 8-14 mukainen laite, tu nn et- tu siitä, että laite (1) on reititin. 15. The device of claims 8-14 according tu tu nn ET in that the device (1) is a router.
16. Jonkin patenttivaatimuksista 8-14 mukainen laite, tunnet-t u siitä, että laite (1) on kytkin. 16. any one of claims 8-14 A device according feel, characterized in that the device (1) is a switch.
17. Jonkin patenttivaatimuksista 8-14 mukainen laite, tu nn et- 20. u siitä, että tiedonsiirtotie (8) on radiotie ja laite (1) on lähetin-vastaanotin. 17. The device of claims 8-14 according tu nn ET-20, wherein the communication path (8) is a radio path and the device (1) is the transmitter-receiver. t < * t > » 11527/ t <t *> »11527 /
FI20012476A 2001-12-14 2001-12-14 The method and the transmission apparatus of the telecommunication system FI115272B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20012476A FI115272B (en) 2001-12-14 2001-12-14 The method and the transmission apparatus of the telecommunication system
FI20012476 2001-12-14

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20012476A FI115272B (en) 2001-12-14 2001-12-14 The method and the transmission apparatus of the telecommunication system
EP20020785479 EP1454444B1 (en) 2001-12-14 2002-12-13 Method and device for data transfer in telecommunication system
DE2002621566 DE60221566T2 (en) 2001-12-14 2002-12-13 Method and apparatus for data transfer in a telecommunication system
PCT/FI2002/001024 WO2003052980A1 (en) 2001-12-14 2002-12-13 Method and device for data transfer in telecommunication system
AU2002350784A AU2002350784A1 (en) 2001-12-14 2002-12-13 Method and device for data transfer in telecommunication system
AT02785479T AT368972T (en) 2001-12-14 2002-12-13 Method and apparatus for data transfer in a telecommunication system
US10/853,528 US7706396B2 (en) 2001-12-14 2004-05-26 Method and device for data transfer in telecommunication system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20012476A0 FI20012476A0 (en) 2001-12-14
FI20012476A FI20012476A (en) 2003-06-15
FI115272B true FI115272B (en) 2005-03-31

Family

ID=8562492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20012476A FI115272B (en) 2001-12-14 2001-12-14 The method and the transmission apparatus of the telecommunication system

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7706396B2 (en)
EP (1) EP1454444B1 (en)
AT (1) AT368972T (en)
AU (1) AU2002350784A1 (en)
DE (1) DE60221566T2 (en)
FI (1) FI115272B (en)
WO (1) WO2003052980A1 (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI116184B (en) 2003-03-17 2005-09-30 Abb Oy Method and arrangement for sorting traffic communication system
DE102004001435A1 (en) * 2004-01-09 2005-08-04 Elektro Beckhoff Gmbh Unternehmensbereich Industrie Elektronik Process, interface and network for cyclically sending Ethernet messages
US7870265B2 (en) * 2005-06-30 2011-01-11 Oracle International Corporation System and method for managing communications sessions in a network
CN101346634B (en) * 2005-11-04 2012-10-24 甲骨文国际公司 System and method for a gatekeeper in a communications network
US20070104186A1 (en) * 2005-11-04 2007-05-10 Bea Systems, Inc. System and method for a gatekeeper in a communications network
US8112525B2 (en) * 2006-05-16 2012-02-07 Oracle International Corporation Engine near cache for reducing latency in a telecommunications environment
US8171466B2 (en) 2006-05-16 2012-05-01 Oracle International Corporation Hitless application upgrade for SIP server architecture
US8001250B2 (en) * 2006-05-16 2011-08-16 Oracle International Corporation SIP and HTTP convergence in network computing environments
US8219697B2 (en) 2006-05-17 2012-07-10 Oracle International Corporation Diameter protocol and SH interface support for SIP server architecture
US7661027B2 (en) * 2006-10-10 2010-02-09 Bea Systems, Inc. SIP server architecture fault tolerance and failover
GB0714246D0 (en) * 2007-07-20 2007-08-29 Cambridge Silicon Radio Ltd adaptive scheduling
CN104837148A (en) * 2015-04-30 2015-08-12 无锡悟莘科技有限公司 Wireless networking communication method

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3001417C2 (en) * 1980-01-16 1982-01-28 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen, De
US4471481A (en) * 1981-02-11 1984-09-11 The Boeing Company Autonomous terminal data communications system
US4987571A (en) * 1989-07-25 1991-01-22 Motorola, Inc. Data communication system with prioritized periodic and aperiodic messages
US5163047A (en) * 1989-09-15 1992-11-10 At&T Bell Laboratories Time division multiplex system and method having a time slot reuse capability
SE501373C2 (en) * 1992-12-17 1995-01-30 Televerket Arrangement for communications
RU2110154C1 (en) * 1993-07-02 1998-04-27 Моторола, Инк. Method and wireless communication system for transfer of wireless call from one servicing cell to another
CA2124610C (en) * 1994-05-30 1998-10-06 Charles Kevin Huscroft Integrated user network interface device
US6321272B1 (en) * 1997-09-10 2001-11-20 Schneider Automation, Inc. Apparatus for controlling internetwork communications
SE513517C2 (en) * 1998-09-10 2000-09-25 Net Insight Ab Procedures for changing the bandwidth of an isochronous channel in a circuit-switched network
JP2000196624A (en) * 1998-12-28 2000-07-14 Pioneer Electronic Corp Transmission controlling device, information processor and information transmission system
US7133396B1 (en) * 2000-03-06 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Dynamic assignment of retransmission slots for enhanced quality in wireless communication links
US6963580B2 (en) * 2000-03-31 2005-11-08 At&T Corp. Method and apparatus for controlling access to a communication channel
AU1143602A (en) * 2000-10-06 2002-04-15 Aryya Communications Inc Systems and methods for interference mitigation among multiple wlan protocols
US7245604B2 (en) * 2001-11-02 2007-07-17 At&T Corp. Fixed deterministic post-backoff for cyclic prioritized multiple access (CPMA) contention-free sessions

Also Published As

Publication number Publication date
FI20012476A (en) 2003-06-15
WO2003052980A1 (en) 2003-06-26
US20040218619A1 (en) 2004-11-04
AU2002350784A1 (en) 2003-06-30
FI20012476A0 (en) 2001-12-14
FI20012476D0 (en)
FI115272B1 (en)
AT368972T (en) 2007-08-15
DE60221566T2 (en) 2007-11-22
DE60221566D1 (en) 2007-09-13
EP1454444A1 (en) 2004-09-08
EP1454444B1 (en) 2007-08-01
US7706396B2 (en) 2010-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Thomesse Fieldbus technology and industrial automation
RU2454815C2 (en) Control system with transfer of wireless address domain to domain of field device address
Prytz A performance analysis of EtherCAT and PROFINET IRT
US10057181B2 (en) Method and apparatus for software programmable intelligent network
EP1542409B1 (en) Protocol for multi-hop ad-hoc networks
US7440415B2 (en) Virtual network addresses
US5355375A (en) Hub controller for providing deterministic access to CSMA local area network
EP0832454B1 (en) Data communication network with highly efficient polling procedure
US5600632A (en) Methods and apparatus for performance monitoring using synchronized network analyzers
Skeie et al. Timeliness of real-time IP communication in switched industrial ethernet networks
US20040024909A1 (en) Storage system, storage device and information common sharing method by utilizing storage device
EP1414186B1 (en) System and method for providing internet broadcasting data based on hierarchical structure
US20020181501A1 (en) System and method for machine to machine communication
Decotignie Ethernet-based real-time and industrial communications
Hong et al. Bandwidth allocation scheme in CAN protocol
US8594106B2 (en) Network with several subnetworks
JP3684262B2 (en) Network system and concentrators
KR100672917B1 (en) Gateway apparatus, and method for processing signals in the gateway apparatus
Lee et al. Integration of mobile vehicles for automated material handling using Profibus and IEEE 802.11 networks
Pedreiras et al. FTT-Ethernet: A flexible real-time communication protocol that supports dynamic QoS management on Ethernet-based systems
WO2007058241A1 (en) (u)sim card in server mode, and communication method with client
JP2009212707A (en) Controller, control method and computer program
JP2002544682A (en) Data transmission system over a plurality of communication routes
US6400726B1 (en) Allocation to a plurality of elements of authorizations for access to a shared resource
HU0400160A2 (en) Method and system for mobile ip nodes in heterogeneous networks

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 115272

Country of ref document: FI