FI114246B - Device for the detection of overturning - Google Patents

Device for the detection of overturning Download PDF

Info

Publication number
FI114246B
FI114246B FI20035106A FI20035106A FI114246B FI 114246 B FI114246 B FI 114246B FI 20035106 A FI20035106 A FI 20035106A FI 20035106 A FI20035106 A FI 20035106A FI 114246 B FI114246 B FI 114246B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
device
characterized
sensor
portable device
change
Prior art date
Application number
FI20035106A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20035106A0 (en
Inventor
Ilkka Korhonen
Eelis Cederstroem
Original Assignee
Ist Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ist Oy filed Critical Ist Oy
Priority to FI20035106 priority Critical
Priority to FI20035106A priority patent/FI114246B/en
Publication of FI20035106A0 publication Critical patent/FI20035106A0/en
Application granted granted Critical
Publication of FI114246B publication Critical patent/FI114246B/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal operating condition and not elsewhere provided for
  • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
  • G08B21/04Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons
  • G08B21/0407Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons based on behaviour analysis
  • G08B21/0415Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons based on behaviour analysis detecting absence of activity per se
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal operating condition and not elsewhere provided for
  • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
  • G08B21/04Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons
  • G08B21/0407Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons based on behaviour analysis
  • G08B21/043Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons based on behaviour analysis detecting an emergency event, e.g. a fall
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal operating condition and not elsewhere provided for
  • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
  • G08B21/04Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons
  • G08B21/0438Sensor means for detecting
  • G08B21/0446Sensor means for detecting worn on the body to detect changes of posture, e.g. a fall, inclination, acceleration, gait

Description

114246 114246

Laite kaatumisen ilmaisua varten Device for the detection of overturning

Keksinnön kohteena on laite kaatumisen ilmaisua varten, johon laitteeseen kuuluu ranteeseen tai muualle kehoon kiinnitettävä mukana kannettava laite. The invention relates to a device for indicating a fall, the device comprising a wrist or elsewhere on the body to be mounted with the portable device.

5 5

Vanhusten kaatumistapaturmat ovat tavallisia. Of falls are common in elderly people. Usein kaatumisen seurauksena vanhus ei pysty itse nousemaan ylös vaan tarvitsee apua. Often, as a result of the fall of the old man is unable to stand up for yourself, but needs help. Perinteisten turvahälyttimien avulla vanhus voi itse pyytää apua paikalle painamalla mukanaan olevaa hälytinnappia. Traditional safety alarm allows elderly person can actually ask for help by pressing with the hälytinnappia the scene. Menetelmän ongelmana on, että vanhus voi 10 kaatuessaan loukata itsensä niin, ettei kykene esimerkiksi tajuttomuuden vuoksi hälyttämään apua. The method, there is a problem that the elderly person may injure themselves Falls suffered 10 so that they are unable, for example, loss of consciousness due to call for help. Automaattinen kaatumisen havaitseva järjestelmä voisi tehdä hälytyksen automaattisesti, mikäli vanhus ei itse kykene nousemaan ylös tai tekemään hälytystä. Automatic crash sensing system could trigger an alarm automatically if the elderly person is not itself able to stand up or to make an alarm.

15 Käytössä olevissa automaattisissa turvahälyttimissä, jotka voivat tehdä hälytyksen vaikka käyttäjä ei itse siihen kykene, sovelletaan kaatumistilanteisiin kahta periaatteeltaan erilaista menetelmää. 15 in use in an automatic safety alarms, which can trigger an alarm even if the user is not able to apply kaatumistilanteisiin in principle two different methods.

1ST Vivago hyvinvointiranneke mittaa käyttäjänsä ranteesta liikkeitä. 1ST Vivago hyvinvointiranneke measures the wearer's wrist movements. Mikäli : 20 liikkeitä ei havaita lainkaan tai mikäli liikkeiden määrä on vähäinen pidemmän • a · aikaa, laite tekee automaattihälytyksen. If the 20 movements are not detected at all, or if the number of movements has little longer • · a time, the machine makes automatic alarm. Ajatuksena on, ettei tällainen tila ole • · · ·:··: normaali. The idea is that such a condition exists • · · ·: ··: normal. Laite ei suoraan kykene havaitsemaan kaatumisia, mutta se voi • :*: havaita kaatumista mahdollisesti seuraavan liikkumattomuuden ja tehdä siten ·*·': hälytyksen. The device does not directly able to detect falls, but it can • *: possible to detect the fall of the next immobility and thus make · · * ": The alert. Menetelmän ongelmana on, ettei tällainen hälytys ole kovin spe- : ' ' *; The method has a problem that such an alarm not very specificity: '' *; 25 sifi, ja väärien hälytysten välttämiseksi hälytysviiveen tulee olla verrattain pitkä (30min-3h). Sifi 25, and in order to avoid false alarms, the alarm delay must be relatively long (30 min-3 h).

; ; : Kaatumisilmaisimet, joita on kuvattu esimerkiksi patenttihakemuksissa \ GB 2323196, EP 0 877 346 A ja EP 1 128 349 AI perustuvat kehon kiihty- 30 vyyden, nopeuden ja asennon mittaamiseen ja niiden avulla kaatumistapah-tuman ilmaisuun erilaisilla algoritmeilla. : Kaatumisilmaisimet, for example as described in patent applications \ GB 2323196, EP 0 877 346 A and EP 1 128 349 Al of the body 30 for measuring the resistance of acceleration, speed and position and enable kaatumistapah-nuclear expression of a variety of algorithms. Tutkimusten mukaan eräs tällainen :.: ! According to research, one such:.:! laite on suhteellisen luotettava ja viiveeltään nopea, mutta ongelmana tässä • · 114246 2 ja kaikissa vastaavissa menetelmissä on laitteen käytettävyys. the device is reliable and the delay for the relatively fast, but the problem here • · 2 114 246 and all corresponding methods is the usability of the device. Menetelmässä liiketilaa mitataan laitteella, jota on kannettava kehoon kiinnitettynä esimerkiksi vyössä. The method of retail space is measured by a device that is portable, for example, attached to the body of the belt. Raajoihin, esimerkiksi ranteeseen, sijoitettuna laite ei toimi. To the extremities, such as the wrist, placed the device does not work.

Vyöllä kannettava erillinen laite jää käytännössä usein käyttämättömäksi, 5 jolloin apu ei ole tarvittaessa saatavilla. Portable belt separate device remains in practice are often unused, 5 for which the assistance is not available if needed. Parhaat käytännössä pitkäaikaiseen käyttöön soveltuvat laitteiston sijoituspaikat ovat ranneke ja kaulariipus. The best practice for long-term use of suitable equipment locations and cuff are PENDANT.

Optimaalisen kaatumisilmaisimen tulisi olla helposti mukana kannettava, luotettava ja hälytysviiveeltään mahdollisimman nopea. For optimum kaatumisilmaisimen should be easy to carry portable, reliable, and the alarm delay as fast as possible.

10 10

Keksinnön tarkoituksena on saada aikaan laite, jolla edellä mainittujen menetelmien ja laitteiden ongelmat voidaan välttää. The purpose of the invention is to provide a device in which the above-mentioned problems of the methods and devices can be avoided.

Tämä tarkoitus saavutetaan keksinnöllä oheisessa patenttivaatimuksessa 1 15 esitettyjen tunnusmerkkien avulla. This object is achieved by the invention in the appended claims the features shown in Figures 1 15 to the. Keksinnön edullisia toteutustapoja ja so-vellusmuotoja on esitetty epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa. and preferred embodiments of the invention, i.e., vellusmuotoja from the dependent claims.

Keksinnnön edullinen suoritusmuoto perustuu siihen, että herkällä turvaran-nekkeeseen tai vastaavaan mukana kannettavaan hälyttimeen asennetulla : 20 barometrillä (ilmanpaineanturi) voidaan havaita ilmanpaine-eroja, jotka vas- :' ' ': taavat korkeussuunnassa noin 0,5m siirtymää. A preferred embodiment of the Keksinnnön based on the fact that the sensitive turvaran-nekkeeseen or the like with a portable alarm mounted: 20 barometer (air pressure sensor) to detect air pressure differences in the response, '' 'to the wellbeing of the height of about 0.5 m shift. Tarvittavaan mittausresoluuti- •: · · · oon päästän esimerkiksi harrastekäyttöön tarkoitetuilla rannetietokoneilla, • joissa on ilmanpainemittaukseen perustuva altimetri eli korkeusmittari. • mittausresoluuti- required: · · ·'ve let the wrist, for example, computers intended for hobby use, • which is based on barometric altimeter to measure the height of a meter. Kaa- ; The gas; ' ': tumisen ilmaisu perustuu yksinkertaisimmillaan mitatun ilmanpaineen nope- “ 1: 25 aan muutokseen. '' Tumisen simplest expression based on the measured air pressure quickly "1: 25 of the modification.

»»· • '; »» • · '; Kun ranteesta tehtävään ilmanpainemittaukseen yhdistetään liikemittaus, "'; voidaan nostaa kaatumishälytyksen luotettavuutta. Liikemittauksella voidaan i I · \ havaita sekä kaatumisen aiheuttama suuri liike, sekä kaatumisen jälkeinen I · · t I t '.30 liikkumattomuustila, joka voi johtua esim. tajuttomuudesta. When the wrist task air pressure measurement combined with the movement measurement, '', can be increased reliability kaatumishälytyksen Liikemittauksella may be i I · \ detect both large movement caused by a crash, and after the fall of I · t I t. '.30 liikkumattomuustila, which may be caused by, for example unconsciousness..

• · • » » 1 1 • tl M t · • · • ♦ » · 114246 3 • · • »» 1 1 • teaspoon M t · • · • ♦ »114 246 · 3

Huoneistossa tapahtuvat ovien aukaisusta tai ilmastoinnista johtuvat ympäristön ilmanpainemuutokset voidaan kompensoida toisella kiinteästi huoneistoon asennetulla referenssianturilla. The apartment place for opening the doors or air conditioning in the environment due to air pressure changes can be compensated by the second fixed reference sensor installed in the apartment. Turvahälyttimet siirtävät hälytykset ja mahdolliset mittaustiedot huoneistossa olevalle kiinteälle tukiasemalle langat-5 tomasti lyhyen kantaman radiolähettimellä. Safety alarms and alarms transfer any measurement data to a base station in the apartment solid wires 5-diately short-range radio transmitter. Tukiasemaan voidaan edullisesti sijoittaa toinen paineanturi mittaamaan huoneiston ilmanpainetta. The base station can advantageously be located a second pressure sensor for measuring the air pressure of the apartment. Kun kannettavalta hälyttimeltä tulee ilmanpainetieto tukiasemalle, voi se verrata muutostietoa oman paineanturinsa signaaliin. When the portable Activate alarm will air pressure data to the base station, it can be compared with a pressure sensor change information on your signal. Jos sama muutos havaitaan molemmissa antureissa yhtäaikaisesti, on kyseessä ympäristön paineen muu-10 tos, eikä liity kaatumiseen. If the same change is detected by both sensors simultaneously, is the case of the ambient pressure other 10-tos, and not related to the fall.

Kaatumistunnistuksen luotettavuutta voidaan nostaa myös, jos ranneke tai mukana kannettava hälytin tunnistaa automaattisesti olevansa asianmukaisesti käyttäjän mukana. Kaatumistunnistuksen reliability can also be increased, if the cuff or the included portable alarm will automatically recognize the user to be properly involved. Rannekkeen tapauksessa tämä voidaan edullisesti 15 tehdä esimerkiksi ranteen ihon impedanssimittauksella. Cuff case, this may preferably be done by the wrist 15 of the skin impedance measurements. Jos laite ei tunnista olevansa kiinni kädessä, ei paineenmuutoksista tehdä kaatumisilmaisua. If the device does not recognize its stick in hand, no pressure to make changes kaatumisilmaisua. Tällä tavoin voidaan poistaa virhehälytykset, jotka johtuvat esimerkiksi laitteen pudottamisesta. This can eliminate false alarms caused by, for example, dropping the device.

: : ': 20 Seuraavassa keksintöä havainnollistetaan suoritusesimerkin avulla viittaamal- : ' ': la oheiseen piirustukseen, jossa ': Kuva 1 esittää lohkokaaviona keksinnön mukaista laitetta sisällytettynä tur- ': varannekkeeseen ja : 25 :: ': 20 The invention is illustrated embodiment example, with reference to the' 'la to the accompanying drawing, in which "Figure 1 shows a block diagram of a device according to the invention incorporated into a security' and varannekkeeseen: 25

Kuva 2 esittää keksinnön mukaisella laitteella mitattujen mittasignaalien käyttäytymistä kaatumistapauksessa. Figure 2 shows the measured signals measuring device according to the invention, the behavior has capsized.

, ·, Kuvassa 1 on esitetty käyttäjän mukanaan kantama turvaranneke 1, joka on • » , · · , 30 langattomassa tiedonsiirtoyhteydessä tukiasemaan 2, joka on samassa tilassa • ' tai asunnossa 14 käyttäjän kanssa. , ·, Figure 1 shows a user with a range safety bracelet 1 which is • »· ·, 30 in wireless communication with a base station 2 which is in the same state • 'or in the housing 14 with the user.

* * > · 4 114246 * *> · 4 114246

Turvarannekkeeseen 1 kuuluu herkkä paineanturi 5 ilmanpaineen muutosten mittaamiseksi, liikeanturi 6 liiketilan muutosten (kiihtyvyyksien) mittaamiseksi ja anturi 7 kädessäpidon tunnistusta varten. Safety cuff 1 comprises a sensitive pressure sensor 5 for measuring changes in air pressure, a movement sensor 6 for measuring the motion state changes (accelerations) and a sensor 7 for sensing the hand grip. Anturin 7 toiminta voi perustua esim. ihon impedanssimittaukseen. The sensor 7 may be based on e.g. skin impedance measurements. Anturien 5, 6, 7 mittaustiedot syötetään 5 prosessorille 3, joka muodostaa mittaustuloksista kaatumisilmaisun tai lähettää tiedot mittaustuloksista lähettimellä 4 tukiasemalle 2, joka käyttää anturien 5, 6, 7 mittaustietoja mahdollisen kaatumistapahtuman analysointiin ja ilmaisuun. Sensors 5, 6, 7, measurement information is fed to processor 3 5, which forms the measurement results kaatumisilmaisun or send the data from the measurement results at the transmitter 4 to the base station 2 that uses the sensors 5, 6, 7 of the measurement data from the analysis and detection of any kaatumistapahtuman. Vaihtoehtoisesti analysointi ja ilmaisu voidaan tehdä jo mukana kannettavan laitteen 1 prosessorilla. Alternatively, the analysis and detection can be made already in the portable device 1 to the processor.

10 10

Tukiasemaan 2 kuuluu vastaanotin 8, joka välittää laitteen 1 mittaustiedot prosessorille 9. Tukiasemassa 2 on toinen, paikallaan oleva paineanturi 10, joka toimii painemuutosten referenssianturina ja joka on liitetty prosessoriin 9. Hälytys mahdollisesta kaatumistapahtumasta voidaan antaa modeemin 11 15 ja puhelinverkon 12 kautta hälytyskeskukseen 13 tai muulle vastaanottajalle. The base station 2 includes a receiver 8 which relays the device 1 for measuring data to the processor 9. The base station 2 has a second, stationary pressure sensor 10 serving as pressure changes in the reference sensor, which is connected to the processor 9. The alarm of any kaatumistapahtumasta may be administered to a modem 11 15 and the telephone network 12 via central station 13, or other recipients.

Yksi mahdollinen kaatumisen havaitsemisalgoritmi voi olla esimerkiksi seu-raava: 20 1. Ranneke 1 tunnistaa olevansa kädessä ja havaitsee nopean korkeuden :· : pienenemisen (>0,5m) ilmanpaineen muutosta mittaamalla. One of the possible fall of the spotting can be, for example fol-ruled: 1. The cuff 20 to identify the one hand and to be detected by the rapid range: ·: a reduction (> 0.5 m) by measuring the change in air pressure. Muutos vas taa siirtymistä pystyasennosta vaaka-asentoon lattialle. The change corresponds to the transition from the vertical position to a horizontal position on the floor.

• « · • t · «· 1 · • «• · T ·« · 1 ·

• I • I

• # · • » \.2. # • · • »\ .2. Tarkistetaan onko ilmanpaineen muutokseen assosioitunut myös nopea ja • · 25 amplitudiltaan suuri liike. It is checked whether the air pressure change associated with the fast and • · 25 large amplitude motion.

• Mi : ” ': 3. Ranneke 1 lähettää mittaustiedot tukiasemalle 2. Tukiasema 2 tarkistaa . • M '' 3. wristband 1 sends the measurement data to the base station 2. The base station 2 checks. onko ympäristön ilmanpaine muuttunut samaan aikaan. whether the ambient air pressure changed at the same time. Jos on, hälytystä .··1. If so, the alarm. ·· 1. ei lähetetä. will not be sent.

t I I t

30 ·» 114246 5 4. Tukiasema 2 odottaa, että rannekkeen 1 liikemittauksen perusteella voidaan todeta, että muutoksen jälkeen käyttäjän liikkeet ovat loppuneet riittävän pitkäksi aikaa (mahdollinen tajuttomuus). 30 · »114 246 5 4. The base station 2 to expect that on the basis of the bracelet 1 business measurements can be stated that after a change in the user's movements have stopped for a sufficiently long time (possibly loss of consciousness).

5 5. Tukiasema hälyttää mahdollisesta kaatumisesta. 5. The base station 5 alerts a possible crash.

Algoritmi voidaan optimoida käyttäen todellista mittausaineistoa. The algorithm can be optimized by using real measurement data. Kuva 2 esittää graafisesti mittasignaalien käyttäytymisen kaatumistilanteessa. Figure 2 shows graphically the behavior of the measuring signals kaatumistilanteessa.

10 Perusajatus on, että kaatumisen aiheuttama rannekkeen 1 korkeuden nopea muutos havaitaan korkeuseroa mittaavalla anturilla 5, joka esitetyssä suoritusmuodossa on ilmanpaineanturi. 10 The basic idea is that the rapid change in the height of the bracelet 1 caused by a crash is detected the difference in level-measuring sensor 5, which in the embodiment shown is the atmospheric pressure sensor. Ilmanpainemuutoksia voi kuitenkin esiintyä erilaisista syistä paljonkin: liikkuminen portaissa, huoneen ilman-painemuutokset, jne. Ympäristön muutokset voidaan edullisesti kompensoida 15 toisella kiinteällä referenssianturilla 10. Muut käyttäjän liikkumisesta johtuvat normaalit korkeuden muutokset voidaan erotella yhdistämällä spesifi ilman-painemuutos nopeaan liiketilan muutokseen ja mahdollisesti sitä seuraavaan liikkeiden loppumiseen. However, the air pressure changes can occur for various reasons, a lot: moving in stairs, at room temperature, pressure changes, etc. Changes in the environment may advantageously be compensated by a 15 second fixed reference sensor 10. Other normal due to the user's movement changes in height can be separated by combining specific for the air pressure change in a rapid motion change of the status and possibly the next. cessation of movement. Myös asennon muutoksen mittausta voidaan käyttää samaan tarkoitukseen. measuring the change in position can also be used for the same purpose. Tällöin liikeanturin 6 tilalla tai sen lisäksi rannekkee-20 seen 1 kuuluu asennonmittausanturi. The movement sensor 6, instead of or in addition to the bracelet 20 for 1 includes a position measurement sensor. Pelkän laitteen 1 liikuttamisesta johtuvat paineenmuutokset voidaan kompensoida automaattisesti tunnistamalla, onko laite kädessä tai muuten asianmukaisesti mukana. changes in pressure due to only the one moving the device can be compensated for automatically by identifying whether the device is a hand or otherwise appropriately involved.

Laitteella voidaan huomattavasti parantaa ja nopeuttaa kaatumisen havait-25 semista verrattuna tunnettuihin kaatumishälytyslaitteisiin. The device can be greatly improve and accelerate the fall of the detec-25 making entries in comparison with the known kaatumishälytyslaitteisiin.

, Keksinnön mukaisen laitteen erityisenä sovelluksena on erityisryhmien, erityi- t sesti vanhusten turvapuhelimeen tai muuhun turvapalveluun liitettävä kaa- t » * ';;; , A particular application of the device according to the invention is of special groups, particularly a T attached to the safety phone for the elderly or other safety service formula R "* ';;; ' tumishälytys. 'Tumishälytys.

30 ii i Keksinnön mukaisen laitteen edut: » · β 114246 ο - Tarvittava tekniikka on helposti toteutettavissa olemassa olevaan turva-puhelinjärjestelmään, jossa on mukana kannettava ranneke ja huoneistoon asennettava tukiasema. advantages of the device according to the invention II I 30: "114 246 ο · β - The technology can be easily implemented to the existing safety telephone system which has a portable wristband and a base station installed in the apartment.

5 - Anturointi voidaan toteuttaa rannekkeeseen, mikä ei ole mahdollista pelk kään asennon ilmaisuun perustuvassa kaatumishälyttimessä. 5 - The sensor assembly may be implemented wristband, which is not afraid not possible based on the position detection kaatumishälyttimessä. Menetelmä ei siten vaadi erillisen vyötärölle asennettavan lisälaitteen pukemista ja mukana kantamista. The method thus does not require a separate additional device to be installed around the waist and with putting the collection.

10 - Soveltamalla menetelmää rannekkeeseen, on helppoa ja edullista tehdä automaattinen tunnistus siitä onko laite kädessä vai ei. 10 - the procedure of the wristband, it is easy and inexpensive to make automatic detection of whether the device is hand-held or not. Tämä voidaan tehdä esim. hyvin tunnetulla ranteen ihon impedanssimittauksella. This can be done e.g. well known in the wrist skin impedance measurements. Tunnistuksella voidaan estää väärät ilmaisut kun laite ei todellisuudessa ole käytössä. Detection can prevent false indications when the device is not actually in use.

15 - Menetelmä parantaa pelkkään liikkeen tai asennon ilmaisuun perustuvan hälytyksen luotettavuutta ja tekee mahdolliseksi myös lyhyemmän häly-tysviiveen. 15 - A method of improving the reliability based on a simple motion detection or position of the alarm and also allows for a shorter-delay by noise.

20 - Toteutus ei vaadi mitään lisälaitteita asuinympäristöön, kuten sisätilapai- * 1 · , ·. 20 - Implementation does not require any additional equipment in a residential environment, such as sisätilapai- * 1 · ·. kannukseen perustuva kaatumisilmaisu. kaatumisilmaisu based on the spur.

* · • , - Tekniikka perustuu olemassa olevien antureiden hyödyntämiseen ja niistä i saatavan tiedon yhdistämiseen. * · •, - technology based on the utilization of existing sensors and to integrate knowledge from them i.

25 - Toteutus on erittäin edullinen, koska tarvittava paineanturi ja sen mit- • tauselektroniikka on halpa, sekä yksinkertaisesti liitettävissä mukana • » * ·; 25 - Implementation is very advantageous because the necessary pressure sensor and its measurement • tauselektroniikka is cheap, and simply connected with the • »* ·; · * kannettavan hälytyslaitteen elektroniikkaan ja prosessoriin. · * Portable alarm device electronics and processor. Tämä koskee : *·· myös tukiasemassa olevaa ympäristön painemuutoksien kompensaatioon 30 tarvittavaa anturia. This applies to: * ·· also the base station, environmental pressure changes in the compensation required for the sensor 30.

• >» • » · • · · » · * · • · · 114246 7 •> »•» • · · · »· * · • · · 114 246 7

Korkeuseroanturi 5 voi olla muukin kuin ilmanpaineen muutoksia mittaava anturi. The height difference sensor 5 may be other than changes in the air pressure sensor. Se voi perustua esim. 3-ulotteiseen paikalliseen sisätilapaikannukseen tai yleensä radioteknologiaa ja aikamodulaatiota käyttävään paikannukseen, jolla voidaan mitata suhteellisen korkeuden muutoksia. It may be based e.g. 3-dimensional indoor positioning, or a local radio technology in general and aikamodulaatiota using positioning, which may be measured relative height changes.

5 I t · • · » • » «n · I | 5 I t · • · »•» «n · I |

Claims (13)

1. Laite kaatumisen ilmaisua varten, johon laitteeseen (1, 2) kuuluu ranteeseen tai muualle kehoon kiinnitettävä mukana kannettava laite (1), tunnet- 5 tu siitä, että mukana kannettavassa laitteessa (1) on korkeuseroa mittaava anturi (5) ja kaatuminen ilmaistaan laitteella mitatusta suhteellisen korkeuden muutoksesta. 1. A device for the detection of a crash, the device (1, 2) includes a wrist or elsewhere on the body to be mounted with the portable device (1), c 5 tu in that with the portable device (1) has a height difference between the measuring sensor (5), and falling is detected means the measured change in relative height.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että korkeuseroan-10 turi (5) on ilmanpainetta mittaava anturi (5) ja kaatuminen ilmaistaan laitteella mitatun ilmanpaineen muutoksesta, joka aiheutuu mukana kannettavan laitteen (1) korkeuden pienenemisestä. 2. A device according to claim 1, characterized in that the korkeuseroan-turi 10 (5) is a pressure measuring sensor (5), and falling is detected change in the measured air pressure device, which is caused by the wearable device (1) decrease in height.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että mukana 15 kannettavassa laitteessa (1) on lisäksi anturi (6) liikkeen mittausta varten ja kaatuminen ilmaistaan, kun mitattu suhteellinen korkeus muuttuu ja samaan aikaan liikeanturi (6) havaitsee kaatumisesta johtuvan käden tai kehon nopean liikkeen. 3. A device according to claim 1 or 2, characterized in that the further sensor (6) for measuring the movement of the 15 in the portable device (1), and falling is detected when the relative height measured is changed and at the same time the movement sensor (6) detects a result of the fall of the hand or rapid movement of the body.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että laitteessa (1, ': 2) on tietojenkäsittely-yksikkö (3/9), joka on järjestetty suhteellisen korkeu den ja liikkeen mittausten avulla ilmaisemaan kaatuminen, kun suhteellisen korkeuden muutoksen jälkeen seuraa ennalta määrätyn ajan jatkuva käyttä-: jän liikkumaton tila. 4. A device according to claim 3, characterized in that the device (1, '2) a data processing unit (3/9) which is arranged in the height by means of the relative movement of the measurements and to detect the fall of the following after a change in the relative height of the predetermined continuous-time using Jan stationary state. : 25 : 25
5. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että mukana : kannettavassa laitteessa (1) on lisäksi anturi asennon mittausta varten ja ]: kaatuminen ilmaistaan, kun mitattu suhteellinen korkeus muuttuu ja samaan . 5. A device according to claim 1 or 2, characterized in that includes: the portable device (1) further comprises a sensor for measuring the position and] the fall is indicated when the measured relative height changes and the same. !·. ! ·. aikaan asentoanturi havaitsee kaatumisesta johtuvan käden tai kehon asen- l I · ,··. time position sensor detects due to the fall of the hand or body position I l ·, ··. 30 non nopean muutoksen. 30 non rapid change. • II 1 · » 114246 • II 1 · »114246
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, tunnettu siitä, että laitteessa on tietojenkäsittely-yksikkö (3/9), joka on järjestetty suhteellisen korkeuden ja asennon mittausten avulla ilmaisemaan kaatuminen, kun suhteellisen korkeuden muutoksen jälkeen seuraa ennalta määrätyn ajan jatkuva tila, jossa 5 käyttäjän asento ei muutu. 6. A device according to claim 5, characterized in that the device has a data processing unit (3/9) which is provided by the relative height and position measurements to detect the fall, when, after the change of the relative height of the predetermined time-continuous mode, wherein the position of the user 5 does not change.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen laite, tunnettu siitä, että mukana kannettavassa laitteessa (1) on anturi (7) kädessäpidon tunnistusta varten, minkä avulla mukana kannettava laite (1) automaattisesti tunnistaa, on- 10 ko se käyttäjän mukana vai ei, ja kaatuminen ilmaistaan vain kun mukana kannettava laite (1) tunnistaa olevansa käyttäjän mukana. 7. A device according to any one of claims 1-6, characterized in that with the portable device (1) has a sensor (7) for identifying the hand grip, whereby a portable device (1) automatically recognizes, on-the user 10 in question is included or not, and falling is detected only when a portable device (1) identifies the user to be included.
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen laite, tunnettu siitä, että mukana kannettavan laitteen (1) lisäksi samassa tilassa (14) käyttäjän kanssa 15 on paikallaan oleva toinen laite (2), jossa on referenssianturi (10) ja kaatuminen ilmaistaan vertaamalla referenssianturin ja mukana kannettavan laitteen korkeuseroanturin (5) tietoja. 8. A device according to any of claims 1-7, characterized in that in addition to the wearable device (1) in the same space (14) with the user 15 is in place, the second device (2) having a reference sensor (10), and falling is detected by comparing a reference sensor, and information included in a portable device the height of the sensor (5).
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laite, tunnettu siitä, että referenssiantu- .·* 20 ri (10) on paineanturi (10) ympäristön ilmanpaineen muutosten mittaami seen, ja kaatuminen ilmaistaan kun mukana kannettavan laitteen (1) mit- : taama ilmanpaine muuttuu ja samanaikaisesti toisen, paikallaan olevan lait- • teen (2) mittaama ympäristön ilmanpaine ei muutu. 9. A device according to claim 8, characterized in that the referenssiantu- · * 20 ester (10) is a pressure sensor (10) for measuring changes in ambient air pressure to, and falling is detected by measuring the presence of the portable device (1). Taama air pressure changes, and at the same time a second, stationary devices • I (2) to measure the ambient air pressure will not change. : 25 : 25
10. Patenttivaatimuksen 8 tai 9 mukainen laite, tunnettu siitä, että mukana kannettava laite (1) on tiedonsiirtoyhteydessä paikallaan olevan toisen laitteen (2) kanssa, joka mittausten perusteella ilmaisee kaatumisen. 10. claimed in claim 8 or 9, characterized in that the wearable device (1) is stationary with the second communication device (2) which on the basis of the measurements indicates a fall.
' ·. '·. 11. Patenttivaatimuksen 8 tai 9 mukainen laite, tunnettu siitä, että mukana i * » . 11. claimed in claim 8 or 9, characterized in that, with * i. " 30 kannettava laite (1) on tiedonsiirtoyhteydessä paikallaan olevan toisen lait- » · , ' teen (2) kanssa, ja mukana kannettava laite (1) mittausten perusteella ilmai- • · · ·;· ; 30 A portable device (1) communicates with the second stationary apparatus »·, 'I (2), and a portable device (1) on the basis of detection measurements • · · ·, ·; see kaatumisen. see crash. 114246 114246
12. Jonkin patenttivaatimuksen 1-11 mukainen laite, tunnettu siitä, että kaatumisen ilmaisusta laite (1, 2) tekee hälytyksen, joka siirretään tiedonsiirtoyhteydellä (12) hälytyskeskukseen (13) tai muualle hälytyksen vastaanottajalle. 12. A device according to any one of claims 1 to 11, characterized in that the fall detection device (1, 2) an alarm which is transmitted through a communication link (12) of the central station (13) or to the rest of the alarm. 5 5
13. Jonkin patenttivaatimuksen 1-12 mukainen laite, tunnettu siitä, että mukana kannettavassa laitteessa (1) on hälytysnappula (15), jota painamalla käyttäjä voi itse tehdä hälytyksen, joka välitetään hälytyskeskukseen (13) tai muulle vastaanottajalle. 13. The device of claims 1 to 12, characterized in that with the portable device (1) has an alarm button (15), which pressing can be performed by an alarm, which is transmitted to the central station (13) or other recipient. > I » · * » » * · • · 1 • · · II 1 • ♦ · • · • · · • · · I · · · · t · 11 114246 > I »· *» »* · • · • · 1 · II 1 • ♦ • · · • · · • · · I · · · · · t 11 114246
FI20035106A 2003-06-25 2003-06-25 Device for the detection of overturning FI114246B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20035106 2003-06-25
FI20035106A FI114246B (en) 2003-06-25 2003-06-25 Device for the detection of overturning

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20035106A FI114246B (en) 2003-06-25 2003-06-25 Device for the detection of overturning
EP20040742253 EP1642248B1 (en) 2003-06-25 2004-06-24 A device for indicating a fall
PCT/FI2004/050103 WO2004114245A1 (en) 2003-06-25 2004-06-24 A device for indicating a fall
DE200460005596 DE602004005596T2 (en) 2003-06-25 2004-06-24 Means for displaying a necessary

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20035106A0 FI20035106A0 (en) 2003-06-25
FI114246B true FI114246B (en) 2004-09-15

Family

ID=8566439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20035106A FI114246B (en) 2003-06-25 2003-06-25 Device for the detection of overturning

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP1642248B1 (en)
DE (1) DE602004005596T2 (en)
FI (1) FI114246B (en)
WO (1) WO2004114245A1 (en)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7893844B2 (en) * 2008-06-27 2011-02-22 Mark Gottlieb Fall detection system having a floor height threshold and a resident height detection device
DE102008049750B4 (en) * 2008-10-01 2012-09-20 Universität Rostock Method and arrangement for detecting a person of a fall
WO2010055450A1 (en) * 2008-11-14 2010-05-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for fall detection and alarm
EP2377110A1 (en) 2008-12-15 2011-10-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for calibrating a fall detector
DE102009019767B4 (en) * 2009-04-28 2017-07-20 Universität Rostock Apparatus and method for fall detection
ES2626909T3 (en) 2009-05-20 2017-07-26 Koninklijke Philips N.V. Detection device for detecting a position of use
CN102458248B (en) * 2009-06-23 2014-05-28 皇家飞利浦电子股份有限公司 Methods and apparatus for detecting fall of user
AU2009350114B2 (en) * 2009-07-22 2014-07-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Fall detectors and a method of detecting falls
WO2011055255A1 (en) * 2009-11-03 2011-05-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for revoking a fall alarm field of the invention
US9176932B2 (en) 2009-11-25 2015-11-03 Koninklijke Philips N.V. Method for detecting falls and a fall detector
US9489815B2 (en) 2011-04-29 2016-11-08 Koninklijke Philips N.V. Apparatus for use in a fall detector or fall detection system, and a method of operating the same
EP2549228A1 (en) 2011-07-20 2013-01-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method of enhancing the detectability of a height change with an air pressure sensor and a sensor unit for determining a height change
WO2013024461A1 (en) 2011-08-18 2013-02-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Estimating velocity in a horizontal or vertical direction from acceleration measurements
WO2013030703A1 (en) * 2011-09-02 2013-03-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Bed exit monitoring apparatus.
US9664584B2 (en) 2012-03-13 2017-05-30 Koninklijke Philips N.V. Monitoring the change in height of a device using an air pressure sensor
WO2014083465A1 (en) 2012-11-27 2014-06-05 Koninklijke Philips N.V. Detecting changes in position of a device in a horizontal or vertical direction
BR112015023961A2 (en) 2013-03-22 2017-07-18 Koninklijke Philips Nv method for detecting a fall of a user, computer program product, down detector and fall detector to detect a user falls
US20160113551A1 (en) * 2013-06-06 2016-04-28 Koninklijke Philips N.V. Fall detection system and method
EP3039660A1 (en) 2013-08-26 2016-07-06 Koninklijke Philips N.V. Method for detecting falls and a fall detection system
WO2015036245A1 (en) 2013-09-11 2015-03-19 Koninklijke Philips N.V. Fall detection system and method
WO2015091581A1 (en) 2013-12-20 2015-06-25 Koninklijke Philips N.V. A method for responding to a detected fall and an apparatus for implementing the same
DE102014002124A1 (en) 2014-02-17 2015-08-20 Thomas von Chossy Technique for detecting a passenger fall
BR112017005243A2 (en) * 2014-09-15 2017-12-12 3M Innovative Properties Co "Dysfunction detection with biological considerations"
BR112017005277A2 (en) * 2014-09-15 2017-12-19 3M Innovative Properties Co dysfunction detection with environmental considerations
CN105632099A (en) * 2014-10-27 2016-06-01 天津市天安兴导航技术有限公司 Body posture identification system and body posture identification method
CN105342623B (en) * 2015-09-25 2018-05-29 广东乐源数字技术有限公司 Intelligent monitoring device and treatment method falls
WO2017065617A1 (en) * 2015-10-12 2017-04-20 Tellu As Method and system for determining hight differences
EP3392616A4 (en) * 2015-12-18 2018-12-12 Ricoh Company, Ltd. Information processing system, information processing device, information processing method, program, and recording medium
CN107481474A (en) * 2017-06-22 2017-12-15 广州番禺职业技术学院 Early warning method based on smart dressing, electronic device and storage medium

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0943367A (en) * 1995-07-27 1997-02-14 Seiko Epson Corp Portable electronic equipment
GB2323196B (en) * 1997-03-11 2001-02-14 Keith Henderson Cameron Automatic fall alarm
FR2763156B1 (en) * 1997-05-06 1999-07-23 Suisse Electronique Microtech Device monitoring the activity of a person and / or drop detection, in particular to assist him in case of an incident endangering its survival or overall condition
US6160478A (en) * 1998-10-27 2000-12-12 Sarcos Lc Wireless health monitoring system
GB2344167B (en) * 1998-11-26 2000-09-06 Infrared Integrated Syst Ltd Use of detector arrays to detect cessation of motion
JP2000285223A (en) * 1999-03-30 2000-10-13 Matsushita Electric Works Ltd Fall detector
US6501386B2 (en) * 1999-09-15 2002-12-31 Ilife Solutions, Inc. Systems within a communication device for evaluating movement of a body and methods of operating the same
GB2359403B (en) * 2000-02-17 2003-09-10 Tunstall Group Ltd Fall detector apparatus and computer software product for controlling such apparatus
US20030010345A1 (en) * 2002-08-02 2003-01-16 Arthur Koblasz Patient monitoring devices and methods

Also Published As

Publication number Publication date
FI20035106D0 (en)
FI114246B1 (en)
DE602004005596D1 (en) 2007-05-10
FI20035106A0 (en) 2003-06-25
EP1642248B1 (en) 2007-03-28
DE602004005596T2 (en) 2007-12-13
WO2004114245A1 (en) 2004-12-29
EP1642248A1 (en) 2006-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6703939B2 (en) System and method for detecting motion of a body
JP5059368B2 (en) Pedometer device and a step detection method using an algorithm of self-adaptive computation of acceleration thresholds
US8390445B2 (en) Sensory enhancement systems and methods in personal electronic devices
US6819247B2 (en) Apparatus, method, and system for remote monitoring of need for assistance based on change in velocity
US20070132577A1 (en) Method and apparatus for estimating the location of a signal transmitter
KR100601981B1 (en) Method and apparatus for monitoring human activity pattern
Alwan et al. A smart and passive floor-vibration based fall detector for elderly
Chen et al. Wearable sensors for reliable fall detection
CN201127606Y (en) Portable system for testing fall of human body
US6307481B1 (en) Systems for evaluating movement of a body and methods of operating the same
US8408041B2 (en) Fall detection system
US20060013070A1 (en) Ultrasonic tracking and locating system
Wang et al. An enhanced fall detection system for elderly person monitoring using consumer home networks
EP2221631A2 (en) Tracking Implementing Geopositioning and Local Modes
US7299034B2 (en) System and method for wearable electronics
CN1906642B (en) Radio frequency identification (RFID) based sensor networks
US20030071739A1 (en) Method and apparatus for detection of motion with a gravitational field detector in a security system
CN102427765B (en) Sensing device for detecting a wearing position
US20070205886A1 (en) RF/acoustic person locator system
EP1679672B1 (en) Portable pulse monitoring device and method of its operation
US6415646B1 (en) Method for measuring gas concentrations
EP1651927A1 (en) Human motion identification and measurement system and method
WO2004051392A3 (en) User interface with displaced representation of touch area
WO2004051303A1 (en) Ultrasonic locating system
CA2378570A1 (en) A system for monitoring mechanical waves from a moving machine

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 114246

Country of ref document: FI

PC Transfer of assignment of patent

Owner name: VIVAGO OY