FI112958B - Process for the bleaching of chemical pulp bleaching and the use of - Google Patents

Process for the bleaching of chemical pulp bleaching and the use of Download PDF

Info

Publication number
FI112958B
FI112958B FI974575A FI974575A FI112958B FI 112958 B FI112958 B FI 112958B FI 974575 A FI974575 A FI 974575A FI 974575 A FI974575 A FI 974575A FI 112958 B FI112958 B FI 112958B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
bleaching
pulp
characterized
peracid
method according
Prior art date
Application number
FI974575A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI974575A (en )
FI974575A0 (en )
Inventor
Aarto Paren
Jukka Jaekaerae
Juha Patola
Original Assignee
Kemira Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D21H21/00Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its function, form or properties; Paper-impregnating or coating material, characterised by its function, form or properties
  • D21H21/14Non-fibrous material added to the pulp, characterised by its function, form or properties; Paper-impregnating or coating material, characterised by its function, form or properties characterised by function or properties in or on the paper
  • D21H21/32Bleaching agents
  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21CPRODUCTION OF CELLULOSE BY REMOVING NON-CELLULOSE SUBSTANCES FROM CELLULOSE-CONTAINING MATERIALS; REGENERATION OF PULPING LIQUORS; APPARATUS THEREFOR
  • D21C9/00After-treatment of cellulose pulp, e.g. of wood pulp, or cotton linters ; Treatment of dilute or dewatered pulp or process improvement taking place after obtaining the raw cellulosic material and not provided for elsewhere
  • D21C9/10Bleaching ; Apparatus therefor
  • D21C9/16Bleaching ; Apparatus therefor with per compounds
  • D21C9/166Bleaching ; Apparatus therefor with per compounds with peracids

Description

112958 112958

Menetelmä kemiallisen massan valkaisemiseksi sekä valkaisuliuoksen käyttö Tämän keksinnön kohteena on menetelmä kemiallisen massan valkaisemiseksi, jossa 5 massaa käsitellään useammassa eri vaiheessa ja jossa ainakin yhdessä vaiheessa käytetään perhappoa sisältävää valkaisuliuosta. Process for the bleaching of chemical pulp bleaching and the use of the present invention relates to a process for the bleaching of chemical pulp, wherein the pulp is treated five more different stage, and wherein the at least one phase containing a peracid bleach solution is used. Lisäksi keksintö kohdistuu perhap-popitoisen valkaisuliuoksen käyttöön keksinnön mukaisessa menetelmävaiheessa. Furthermore, the invention relates to peroxygen bleaching popitoisen a process step according to the invention.

Vanhastaan tunnetussa massan delignifiointimenetelmässä selluloosaa sisältäviä ma-10 teriaaleja sopivilla keittokemikaaleilla keittämällä aikaansaatuun raakamassaan kohdistetaan käsittely, jossa ligniini poistetaan ja suoritetaan valkaisu, johon liittyy hapettavien kemikaalien käyttö. Traditionally, in the known pulp delignification process of cellulose-containing MA-10 with cooking by boiling the materials of the appropriate time, the resulting raw stock is a treatment in which the lignin is removed and the bleaching is carried out, which involve the use of oxidizing chemicals. Kemiallisen massan tavanomaisen valkaisun tarkoitus on saattaa loppuun ligniinin poisto raakamassasta, joka saadaan keittomenettelystä. The purpose of conventional bleaching of chemical pulp is to bring the end of the delignification of raw pulp obtained by the cooking process. Tämä valkaisu voidaan suorittaa käyttämällä klooria tai klooridioksidia ja näiden 15 jälkeen alkaliuuttovaiheita, joissa ligniini liuotetaan pois massasta. This bleaching can be carried out by using chlorine or chlorine dioxide and the alkali extraction after 15, wherein the lignin is dissolved out of the pulp. Kemiallisen massan eli sellun valkaisussa käytetään nykyään yhä yleisemmin valkaisumenetelmiä, joissa ei käytetä alkuaineklooria tai klooriyhdisteitä. Chemical pulp bleaching are now used more generally bleached, using no elementary chlorine or chlorine compounds. Em. Em. valkaisua kutsutaan ECF (elementary chlorine free) -valkaisuksi ja jälkimmäistä TCF (totally chlorine free) -valkaisuksi. bleaching is called ECF (elementary chlorine free) -whitening and the latter TCF (totally chlorine free) -whitening. Sellu valkaistaan useassa toisiaan seuraavassa vaiheessa. The pulp is bleached in several successive steps. Valkai-20 su aloitetaan nykyisin usein happidelignifioinnilla, jonka jälkeen jatkovalkaisu voi-daan tehdä eri menetelmillä. 20 sun-bleaching today is often started with oxygen delignification, whereafter further bleaching can-be made by various methods. TCF-valkaisussa delignifiointia voidaan jatkaa esimer-: ·.. kiksi otsonilla, peretikkahapolla tai vetyperoksidilla happamissa tai aikalisissä olo- ; TCF bleaching, delignification can be continued example: · .. example, ozone, peracetic acid or hydrogen peroxide in acid or alkaline conditions; suhteissa. relations. ECF-valkaisussa käytetään klooridioksidivaiheita ja niitä seuraavia alkali- .:. ECF is chlorine dioxide and subsequent alkaline.:. uuttoja. extractions.

25 '. 25 '. . . Vanhastaan tunnetaan menetelmä, jossa kemiallisen massan viimeinen valkaisuvaihe tehdään käyttämällä peretikkahappoa. Traditionally known a method in which the last bleaching step for chemical pulp is carried out using peracetic acid. Peretikkahappoa voidaan valmistaa yksinkertaisimmin sekoittamalla etikkaa ja vetyperoksidia, jolloin saadaan ns. Peracetic acid can be prepared most simply by mixing vinegar and hydrogen peroxide, to give a so-called. tasapainoliu-os, joka sisältää peretikkahapon lisäksi reagoimattomia lähtöaineita. tasapainoliu-solution, which contains peracetic acid in addition to unreacted starting materials. Tästä reaktio-30 seoksesta voidaan valmistaa myös puhdasta peretikkahappoliuosta tislaamalla. From this reaction mixture 30 can also be made of pure peracetic acid solution by distillation. Tun-: ' · netaan myös muita peretikkahapon valmistusmenetelmiä. Hours: '· netaan peracetic acid, other manufacturing methods.

. . L · Peretikkahappo (PAA) on hyvin selektiivinen valkaisukemikaali, jolla voidaan mas san lujuusominaisuudet säilyttää hyvinä. L · peracetic acid (PAA) is a highly selective bleaching chemical that can be used in pulp strength properties to maintain good. Peretikkahappoa käytettäessä optimi-pH on . The peracetic acid used, the optimum pH. . . 35 noin 4-7. 35 about 4-7. Alhaisemmassa pH:ssa peretikkahappo on hyvin selektiivinen delignifioi- ' va kemikaali. At a lower pH peracetic acid is a highly selective delignifioi- 'va chemical. Korkeammassa pH:ssa sen valkaiseva vaikutus on suurempi, mutta : · ·: selektiivisyys heikkenee. At a higher pH its bleaching effect is higher, but · ·: selectivity decreases.

2 112958 2 112958

Nykyaikaisilla valkaisumenetelmillä voidaan saavuttaa helposti korkeita vaaleuksia sekä ECF- että TCF-massoilla. Modern bleaching methods can easily achieve high vaaleuksia, as well as ECF and TCF pulps. Kuitenkin perinteisillä menetelmillä hyvin korkeiden vaaleuksien saavuttaminen voi kuluttaa huomattavan paljon kemikaaleja. However, conventional methods vaaleuksien very high achievement can consume a considerable amount of chemicals. Samoin normaalin valkaisun jälkeen massan vaaleustason sekä paperikoneelle menevän 5 massasulpun pH:n vaihtelu voi aiheuttaa paperikoneella ajettavuusongelmia. Likewise, after a normal bleaching the pulp brightness level and going to the paper machine pulp stock 5 pH variation can cause runnability problems in the paper machine. Massan vaaleus voi myös alentua varastotomeissa, jolloin massa on valkaistava selvästi vaadittavan tason yli, jotta alenema saadaan kompensoitua. brightness of the pulp can also be reduced varastotomeissa, wherein the pulp is bleached clearly beyond the required level in order to compensate for loss.

Hyvä menetelmä näiden ongelmien ratkaisemiseen on jälkivalkaisu. A good method for solving these problems is post-bleaching. Jälkivalkaisuun 10 soveltuvia aineita ovat esimerkiksi peretikkahappo tai ditioniitti. 10 suitable for post-bleaching agents are, for example, peracetic acid and dithionite. Vetyperoksidin käyttöä rajoittaa se, että toimiakseen kunnolla se vaatisi alkaliset olosuhteet. the use of hydrogen peroxide is limited by the fact that in order to function properly it would require alkaline conditions. pH:n suhteen ditioniitti ja peretikkahappo soveltuvat hyvin jälkivalkaisuun. in relation to pH dithionite and peracetic acid are well suited for post-bleaching. Ditioniittia käytetään yleisesti mekaanisten massojen valkaisussa, mutta normaalisti sitä ei käytetä sellun valkaisussa. Hydrosulfite is commonly used in bleaching of mechanical pulps, but normally it is not used in pulp bleaching. Sen sisältämä rikki voi aiheuttaa myös ongelmia. the sulfur contained in it can also cause problems. Peretikka-15 happojälkivalkaisu on erittäin tehokas tapa nostaa vaaleutta. Peracetic-15 happojälkivalkaisu is a very effective way to increase the brightness. Kemikaalikulutus val kaistuilla massoilla on pieni ja lisäksi reaktio on nopea alhaisessakin sakeudessa. The chemical consumption Val bleached pulps is low, and in addition the reaction is rapid even at low consistency. Lisäksi valkaisun optimi-pH-alue on juuri sopiva jälki valkaisua ajatellen. Furthermore, the optimum pH range for bleaching is precisely suitable for post-bleaching in mind. Ongelmana kemikaalisten massojen peretikkahappojälkivalkaisussa on kuitenkin se, että valkai-sutuloksen kannalta optimaalisella pH-alueella selektiivisyys ei enää ole parhaim-20 millään. However, the problem of chemical pulps peretikkahappojälkivalkaisussa is that the optimum bleaching-sutuloksen of the pH range of selectivity is not the best longer-20 no. Kun kyseessä on jo loppuun valkaistu massa, jonka kappaluku on hyvin al-hainen, peretikkahapon käyttö vahingoittaa kuituja aiheuttaen hiilihydraattien pilkkoutumista ja massan lujuuden alenemisen. In the case of the end of the already bleached pulp having a kappa number of well-Al a minor, the use of peracetic acid damage the fibers, resulting in the degradation of carbohydrates and the lowering of pulp strength. Tämä aiheuttaa myös orgaanisen aineen . This also causes the organic material. ·. ·. liukenemista massasta, mikä voi häiritä paperikoneen toimintaa. dissolving pulp, which can interfere with the operation of the paper.

'' 25 Keksinnön mukaiselle valkaisumenetelmälle, jolla ratkaistaan edellä mainitut on- ' . '' Bleaching method according to the 25 invention, which overcomes the above mentioned problems. ' gelmat, on tunnusomaista se, että perhappoa käytetään valkaisuprosessin viimeisenä vaiheena olevassa jälkivalkaisussa, joka tapahtuu yhden tai useamman maa-alkali-metalliyhdisteen läsnäollessa. to cope with severe is characterized in that the peracid is used in the final bleaching step of the bleaching process, which takes place in one or more of the alkaline earth metal compound catalyst. Tällainen jälkivalkaisu voi edullisesti tapahtua erillisenä vaiheena paperitehtaalla, jonne massa on siirretty valkaisimosta. Preferably, such bleaching can be carried out as a separate step at the paper mill to which the pulp is transferred to the bleach plant.

30 : '· Keksinnön mukaisessa menetelmässä perhapon kanssa samanaikaisesti käytettävät : : ' maaalkalimetallit, kuten magnesium ja kalsium, stabiloivat hiilihydraatteja niin, että .·' massan lujuuden heikkeneminen estyy. 30: "· the method according to the invention with a per-acid used at the same time:" alkaline earth metals such as magnesium and calcium, stabilize carbohydrates so that the deterioration · "pulp strength is prevented.. Toisin sanoen massan lujuus säilyy hyvänä . In other words, the strength of the pulp remains good. ja orgaanisen aineksen liukeneminen on vähäistä. and organic matter dissolution is low. Massan vaaleus ja valkoisuus ovat , . brightness and whiteness of the pulp are. 35 myös korkeammat kuin ilman maa-alkalimetalleja. 35 also higher than without the alkaline earth metals. Tämä vähentää mm. This reduces mm. optisten kir- :,: kasteiden tarvetta paperikoneella. optical brighteners:,: dew need of a paper machine. Menetelmää käytettäessä paperiksi valmistettavan •: · ·. manufactured method, the paper • · ·. massasulpun pH, massan vaaleus ja valkoisuus ovat tasaisemmat, jolloin paperiko neen ajettavuus paranee huomattavasti. pH of the pulp slurry, the pulp brightness and whiteness are smoother, wherein the paper tray Neen drivability is greatly improved.

3 112958 3 112958

Magnesiumin lisäys massan joukkoon esimerkiksi happi- ja peroksidipohjaisissa vaiheissa on sinänsä ennestään tunnettua. The addition of magnesium to the pulp, for example, an oxygen and peroxide stages are in themselves well known in the art. Samoin magnesiumin käyttö peretikka-happodelignifioinnin yhteydessä on tunnettua mm. Similarly, the use of magnesium in connection with peracetic happodelignifioinnin is known mm. julkaisusta Liebergott, N., 81st annual meeting, technical section CPPA (1995), B 157 - B 170. Julkaisun mukaan 5 magnesium suojaa massan viskositeettia. publication Liebergott, N., 81st annual meeting, technical section CPPA (1995), B 157 - B 170. 5 According to the publication, magnesium protects the viscosity of the pulp. Kyseessä on kuitenkin delignifiointi, joka tehdään korkean kappaluvun massalle. However, this is the delignification of high kappa number pulp made. Tätä delignifiointivaihetta seuraa erillinen valkaisu, jossa massan vaaleus nostetaan lopulliselle tasolleen. This delignification stage followed by a separate bleaching, wherein the brightness of the pulp is raised to its final level. Delignifioinnin aikana massasta vapautuu transitiometalleja, kuten Fe ja Mn, joiden haittavaikutukset magnesium ehkäisee. During the delignification of the pulp is released from transition metals such as Fe and Mn, which prevents adverse effects of magnesium. Magnesiumlisäyksellä parannetaan magnesium-transitiometal-10 li-suhdetta, joka parantaa varsinkin seuraavan alkalisen peroksidivaiheen toimintaa. Magnesiumlisäyksellä improve the magnesium-transition metal-li-10 ratio, which improves especially following the alkaline peroxide activity.

Edellä olevasta poiketen keksinnössä on kyse jälki valkaisusta, joka suoritetaan jo delignifioidulle matalan kappaluvun (edullisesti alle 4) omaavalle, transitiometalleis-ta vapaalle massalle tarkoituksella nostaa massan vaaleus ja valkoisuus halutulle ta-15 solle. Notwithstanding the foregoing invention relates to a post-bleaching which is carried out in the delignified to a low kappa number (preferably less than 4), transitiometalleis of the free-mass deliberately increase the brightness and whiteness of the pulp to the desired O-15 the apron. Tässä tapauksessa peretikkahappo muuttaa massan, lähinnä hiilihydraattien, kromoforiset ryhmät värittömiksi. In this case, the peracetic acid change the pulp, mainly in carbohydrates, colorless chromophore groups. Edellä mainituissa tunnetuissa menetelmissä kyse on peretikkahapon reaktioista massan jäännösligniinin kanssa. The above-mentioned known methods, it is a peracetic acid reaction with the residual lignin in the pulp.

Erona tunnettuihin peretikkahappodelignifiointimenetelmiin keksinnössä on myös 20 se, että peretikkahappoannos on huomattavasti pienempi. In contrast to the known peretikkahappodelignifiointimenetelmiin invention also 20 that peretikkahappoannos is significantly lower. Keksinnön mukaisessa : : ' menetelmässä yllättävästi jo hyvinkin pieni peretikkahappoannos 0,1-7 kg/tm, edul- :' lisesti 0,5-3 kg/tm, on riittävä suurempien annosten ollessa jopa haitallisia. according to the invention: "the process surprisingly even a very small peretikkahappoannos 0.1-7 kg / tp, preferably, 'ic spread of 0.5-3 kg / tp, is sufficient to larger doses being even detrimental.

.: Kirjallisuudesta tunnetuissa peretikkahappoa käyttävissä menetelmissä on havaittu 25 optimi-pH:n olevan vaaleuden suhteen neutraalilla tai lievästi alkalisella alueella; .: In the known literature methods using peracetic acid has been found 25 the optimum pH with respect to brightness in a neutral or mildly alkaline range; '. '. . . lievästi happamalla alueella massan lujuus kärsii. slightly acidic range strength of the pulp suffers. Keksinnön mukaisessa menetel mässä voidaan toimia pH-alueella 3-8, edullisesti 4-7, ja samalla ehkäistään massan lujuuden heikkeneminen. meth system according to the invention can operate within a pH range of 3-8, preferably 4-7, and at the same time preventing the deterioration of pulp strength. Edullisesti hapan pH-alue on paperikoneen ajettavuuden kannalta oleellista. Preferably, the acid pH range is essential for the runnability of paper machines. On havaittu, että maa-alkalimetallilisäyksellä voidaan jälkival-30 kaisu tehdä happamalla pH-alueella ilman massan lujuuden menetystä ja orgaanisen • ' · aineksen liukenemista massasta. It has been found that the soil can be alkalimetallilisäyksellä jälkival-30 cleavage to make the acid pH range without a loss of pulp strength and an organic • '· dissolution of the material mass. Aiemmin tunnetuissa menetelmissä paras valkaisu- : teho saavutettiin lievästi aikalisissä olosuhteissa. In previously known methods the best bleaching: power achieved in mildly alkaline conditions. Koska peretikkahapon stabiilius ,·' heikkenee pH:n noustessa, pieniä peretikkahappoannoksia käytettäessä kemikaalin hukkakulutus heikentää vaaleutta. Since the stability of peracetic acid, · 'decreases with increasing pH, small peretikkahappoannoksia for chemical waste consumption impair brightness. Suurilla peretikkahappoannoksilla kemikaalin . At high peretikkahappoannoksilla chemical. . . 35 hukkakulutuksen vaikutus ei tule esille. 35 impact on the consumption of waste does not arise. Täten keksinnön mukaisella menetelmällä ;. Thus, the method according to the invention; Fig. ' pystytään jälkivalkaisemaan massa huomattavasti aiemmin tunnettuja menetelmiä •: · · pienemmillä kemikaaliannoksilla ilman massan lujuuden menetystä. 'Jälkivalkaisemaan mass can be considerably previously known methods • · · at lower doses of chemical pulp without loss of strength.

4 112958 4 112958

Happamalla pH-alueella suoritettavalla perhappo-, esim. peretikkahappojälkivalkai-sulla saadaan etuna myös se, että reaktion aikana vapautuva happo toimii hapotus-kemikaalina, jolloin vältytään S02:n tai H2S04:n käytöltä hapotuskemikaalina. . An acidic pH range of executable peracids, e.g. peretikkahappojälkivalkai-sulla also provides the advantage that the released acid during the reaction is hapotuskemikaalina to avoid S02 and H2S04 use hapotuskemikaalina. Tällä saadaan kokonaisrikkimäärää alennettua sekä vältytään mahdollisilta S02-hajuhai-5 töiltä. This results in a reduced amount of total sulfur, and avoid potential S02 hajuhai-5 Toa.

Menetelmässä käytettävä perhappo on edullisesti peretikkahappo. The peracid used in the method is preferably peracetic acid. Muita käyttökelpoisia perhappoja ovat mm. Other useful peracids include. permuurahaishappo, perpropionihappo tai jokin pitkä-ketjuisempi perkarboksyylihappo. performic acid, perpropionic acid or some long-chain percarboxylic acid. Perhappo voi olla ns. The peracid may be a so-called. tasapainoliuos, eli ko. the balance of the solution, a co. hap-10 poa, perhappoa ja vetyperoksidia sisältävä reaktioseos, tai voidaan käyttää puhdasta perhappoliuosta. The reaction mixture containing the hap-10 acid, a peracid and hydrogen peroxide, or may be used pure perhappoliuosta. Perhappoliuoksen valmistusmenetelmä ei rajoita menetelmän käyttöä; The manufacturing method of peracid does not restrict the use of the method; perhappo voidaan valmistaa esimerkiksi tasapainoliuosta tislaamalla tai an-hydridistä ja vetyperoksidista. The peracid may be prepared, for example, by distilling equilibrium solution or an-hydride and hydrogen peroxide. Perhappo voi olla myös monoperrikkihappo (Caronhappo) tai Caronhapon ja jonkin perkarboksyylihapon, esimerkiksi peretik-15 kahapon, seos. The peracid may also be monopersulphuric acid (Caron acid) or a mixture of a Caron acid and percarboxylic acid such as peracetic acid 15. Myös persulfaatteja voidaan käyttää joko sellaisenaan tai seoksena jonkin edellä mainitun perhapon kanssa. Also, persulfates may be used either alone or in admixture with any of the above-mentioned peracids.

Keksinnön mukaisesti jälkivalkaisussa käytettävä maa-alkalimetalli voi olla etenkin kalsium tai magnesium. According to the invention used for bleaching earth metal may be in particular calcium or magnesium. Nämä voidaan lisätä valkaisuliuokseen sulfaattina, asetaat-20 tina, karbonaattina, oksidina tai minä muuna tahansa yhdisteenä. These can be added to the bleaching solution as sulfate, acetate 20 tin, carbonate, oxide, or any other I compound. Menetelmässä voi-: :' daan käyttää joko pelkästään magnesiumia ja kalsiumia tai molempia yhdessä missä tahansa suhteessa. The method force: 'be used either alone magnesium and calcium or a combination of both in any proportion. Etuna kalsiumilla magnesiumiin nähden on se, että kalsium ei sa-: ; The advantage of calcium to magnesium is that calcium is not the same:; ' osta uute- ja hartsipohjaisia aineita, joita saattaa esiintyä paperikoneen märkäpäässä. "Buy the extract and resin-based substances which may occur in the paper machine wet-end.

” 25 Keksinnön mukaista jälki valkaisua voi edeltää mikä tahansa valkaisusekvensseistä . "25 post-bleaching according to the invention may be preceded by any of the bleaching sequence. tunnettu valkaisureaktio. characterized bleaching. Erityisen edullisesti jälkivalkaisu soveltuu käytettäväksi klooridioksidi- tai peroksidivalkaisun jälkeen. Particularly preferably the chlorine dioxide bleaching suitable for use in or after the peroxide bleaching. Mahdollinen valkaisun jälkeen tapahtuva hapotus ei myöskään rajoita menetelmän soveltamista, vaan sitä voidaan käyttää sekä hapottamattomalle että hapotetulle massasulpulle. Possible acidification occurs after the bleaching does not restrict the application of the method, but it can be used both with acidified hapottamattomalle that the furnish. Edellä mainittu hapotus 30 voidaan tehdä esimerkiksi S02:lla, rikkihapolla tai millä tahansa tähän tarkoitukseen • ' · soveltuvalla hapolla. The above-mentioned acidification 30 can be made, for example, S02, sulfuric acid or any other purpose • '· with a suitable acid. Keksinnön toimivuuteen ei vaikuta massan mahdollinen pesu : ' ennen tai jälkeen jälki valkaisun tai pesun puuttuminen. the functioning of the invention does not affect the degree of washing of the pulp, "before or after the absence of post-bleaching or washing. Jälki valkaista van massan sa- , · ' keus voi olla 1-30 % ja lämpötila jälkivalkaisussa voi olla 30 ja 100 °C välillä. Tree van whiten the same mass, · 'height can be 1 to 30% and the temperature of the post-bleaching may be between 30 and 100 ° C.

. . ' 35 Jälkivalkaistu massa voidaan joko viedä suoraan paperikoneelle tai kuivata paali- :, - massaksi. "35 Jälkivalkaistu the pulp can either be applied directly to the paper machine or be dried paali-: - mass.

112958 112958

Menetelmä soveltuu käytettäväksi sekä havu- että lehtipuusta valmistetuille sulfaatti- ja sulfiittimassoille sekä erilaisille organosolv-massoille. The method is suitable for use in both softwood and hardwood kraft and sulphite pulps produced and various organosolv pulps.

Mainituille ennestään tunnetuille menetelmille, joissa on käytetty perhappoa ja 5 magnesiumia tai joissa perhappo on ollut mukana valkaisusekvenssin viimeisissä vaiheissa, on ominaista se, että ne suoritetaan normaaliin tapaan sellutehtaan val-kaisimossa. Said previously known methods which have been used in peracid and magnesium or 5 in which the peracid has been involved in the final stages of the bleaching sequence are characterized in that they are carried out in the normal manner mill val-kaisimossa. Keksinnön mukainen jälkivalkaisu, jossa valkaisureaktio on hyvin nopea alhaisessakin sakeudessa, sitä vastoin ei ole sidottu valkaisimoon eikä täten myöskään vaadi laiteinvestointeja valkaisimoon. post-bleaching according to the invention, in which the bleaching reaction is very rapid even at low consistency, on the other hand is not tied to the bleach plant and thus also does not require investment in equipment bleaching. Kuten jo mainittiin, on keksinnössä 10 ensisijaisesti kyse valkaisimon valkaisusekvenssin jälkeisestä, varsinaisen valkaisun ulkopuolella tapahtuvasta jälkivalkaisusta, esim. massaputkessa massan siirron aikana, massan varastoinnissa tai paperikoneella. As already mentioned, the invention is primarily about 10 after the bleaching sequence of the bleach, made outside the actual bleaching, bleaching, e.g. mass of the tube during the transfer of mass storage or on a paper machine pulp. Valkaisimon asemesta keksinnön mukaisen jälkivalkaisun tapahtumispaikkana on tyypillisesti valkaistun massan varasto-torni tai paperitehdas. Instead of the bleach thereof occurs post-bleaching according to the invention is typically bleached pulp storage tower or paper mill.

15 Käytettävät maa-alkalimetalliyhdisteet voidaan lisätä valkaisuliuokseen missä tahansa sopivassa prosessivaiheessa. 15 Usable alkaline earth metal compounds can be added to the bleaching solution in any suitable process step. Ne voidaan lisätä kiertovesiin ennen veden joutumista jälkivalkaisuvaiheeseen tai ne voivat tulla esimerkiksi laimennusvesien mukana paperikoneelta, jonne ne voidaan lisätä missä hyvänsä muodossa. They can be added to the circulating waters before the water contact afterbleaching or they can become involved in, for example, dilution waters from the paper machine, where they can be added in any form. Maa-alkalimetal-20 lien kanssa samanaikaisesti voidaan käyttää myös kelatointiaineita. Alkaline earth metal with the signals 20 at the same time chelating agents may be used.

Edellä selostetun jälki valkaisumenetelmän ohella keksintö käsittää perhappoa ja : . In addition to the above-described post-bleaching process, the invention comprises a peracid and. * maa-alkalimetallia sisältävän liuoksen käytön paperitehtaalla tapahtuvaan delignifi- ,; * Taking place at the paper mill using a solution containing an alkaline earth metal delignifi-,; oidun massan jälkivalkaisuun. oidun post-bleaching pulp.

25 \ . 25 \. Esimerkki 1 « * Example 1 " *

Koivusulfaattimassalle, joka oli valkaistu sekvenssillä happivaihe, kelatointi, hap-pi+peroksidivaihe, klooridioksidivaihe, peroksidiuutto, klooridioksidivaihe (-0-Q-30 Op-D-Ep-D), suoritettiin erikseen jälkivalkaisu 50 °C:ssa 30 min viipymällä 5 % \ ' sakeudessa 3 kg/tm peretikkahappoannoksella kahdella eri pH-tasolla (n. 6,5 ja n. Birch sulphate pulp, which had been bleached sequence of an oxygen step, chelation, acid-pi + peroxide, chlorine dioxide, peroxide extraction, a chlorine dioxide (-0-Q-30 Op-D-Ep-D) was subjected separately post-bleaching at 50 ° C for 30 min retention time 5% \ 'a consistency of 3 kg / tp peretikkahappoannoksella two different pH levels (approx. 6.5 and approx.

4,5). 4.5). Käytetty peretikkahappo oli tislattua. Used peracetic acid was distilled. Kalsium lisättiin massaan asetaattina ja ' magnesium sulfaattina. Calcium acetate was added to the pulp and "magnesium sulfate. Taulukossa olevat lukemat tarkoittavat ko. readings are in the table in question. kemikaalin an- ' . chemical dosage. " nosta massatonnia kohti (kg 100 % kemikaalia/tonni massaa). increase per ton of pulp (kg of 100% chemical / metric ton of pulp). Koe numero 0 tarkoit- 35 taa jälki valkaisematonta massaa. Experiment number 0 denotes 35 provide post unbleached pulp.

6 112958 6 112958

Koe Alku- Loppu- CaOAc MgS04 Vaaleus, Viskositeetti, n:o pH__pH kg/tm kg/tm % ISO__dm3/kg 0 __-___903__930 1 6,5 5,4___9L0__766 2 4,5 4,3 __ 91,5 845 3 6,5 5,3 __1 92,5__925 4 4,5 4,2 __1 92,3__911 5 6,5 5,4 1__92,8__899 6 4,5 4,3 1__ 92,6 901 7 6,5 5,3 0,5 0,5 92,8__887 8 ~| The test Initial Final Brightness CaOAc MgS04, viscosity, No. pH__pH kg / tp kg / tp% ISO__dm3 / kg 0 __-___ 903__930 1 6.5 5.4 2 4.5 9L0__766 ___ __ 4.3 91.5 845 June 3 5 __1 92,5__925 5.3 4 4.5 4.2 5 6.5 __1 92,3__911 5.4 1__92,8__899 1__ 6 4.5 4.3 92.6 7 901 6.5 5.3 0 5 0.5 92,8__887 8 ~ | 4,5 4,4 0,5 1 0,5 \ 92,5 896 4.5 4.4 0.5 0.5 1 \ 92.5 896

Kuten taulukosta nähdään, saadaan maa-alkalilisäyksellä massan viskositeetti säilymään selvästi korkeampana. As can be seen from the table, a land alkali viscosity of the pulp remain clearly higher. Kupari-etyleenidiamiini-menetelmällä määritetty vis-5 kositeetti on suoraan verrannollinen massan lujuuteen, varsinkin käsiteltäessä samaa massanäytettä. The copper-ethylenediamine determined by the method vis-5-viscosity is directly proportional to the strength of the pulp, especially when dealing with the same mass of sample. Voidaan perustellusti olettaa, että mitä korkeampi viskositeetti massalla on, sitä parempi on sen lujuus. It can be reasonably assumed that the higher the viscosity of the pulp, the better its strength. Korkeampi viskositeetti tarkoittaa myös sitä, että saanto on parempi ja massasta on liuennut vähemmän orgaanista ainesta. A higher viscosity also means that the yield is better and less mass is dissolved in the organic matter.

10 ISO-vaaleus parani noin 1 % ISO verran maa-alkalilisäyksen ansiosta. 10 ISO brightness improved by about 1% ISO amount of alkali earth due.

: Esimerkki 2 Example 2

Koivusulfaattimassalle, joka oli valkaistu esimerkin 1 mukaisella sekvenssillä -OQ-:' 15 Op-D-Ep-D, suoritettiin jälkivalkaisu 50 °C:ssa 30 min viipymällä 5 % sakeudessa 3 kg/tm peretikkahappoannoksella eri pH-tasoilla. Birch sulphate pulp, which was bleached in the sequence of Example 1 -OQ- '15 Op-D-Ep-D, post-bleaching was carried out at 50 ° C for a retention time of 30 minutes at a consistency of 5% of 3 kg / tp peretikkahappoannoksella different pH levels. Magnesiumsulfaattilisäys oli 1 kg/tm. Magnesiumsulfaattilisäys was 1 kg / tp. Käytetty peretikkahappo oli tislattua. Used peracetic acid was distilled. Massan vaaleus ennen jälkivalkaisua oli 90,3 % ISOja viskositeetti 930 dm/kg. brightness of the pulp before the post-bleaching was 90.3% ISO files viscosity 930 dm / kg.

* · » * » 7 112958 __Ei Mg-lisäystä__MgS04_ · * »*» 7 112958 __Ei Mg-lisäystä__MgS04_

Alku-pH Viskositeetti, Vaaleus, Viskositeetti, Vaaleus, % The initial pH, viscosity, brightness, viscosity, brightness,%

__dm3/kg % ISO dm3/kg__ISO __dm3 / kg% ISO dm3 / kg__ISO

3 __890__9M__913__92,0 3.5 __868__91A__912__92,1 4 __850__91^5__907__92,2 4.5 __839__91^5__911__92,3 5 __799__9V6__912__92,4 5.5 __766__91/7__915__92,5 6.5 __750 91,8__925__92,5 8 1 802 91,2 916 91,9 __890__9M__913__92,0 __868__91A__912__92,1 3 3.5 4 4.5 5__907__92,2 __850__91 ^ ^ __839__91 5__911__92,3 5 __799__9V6__912__92,4 __766__91 5.5 / 6.5 7__915__92,5 __750 91,8__925__92,5 January 8 802 91.2 916 91.9

Taulukosta voidaan havaita, että ilman magnesiumlisäystä massan viskositeetti alenee huomattavasti, alimmillaan viskositeetti on pH-välillä noin 5,5-6. Table it can be seen that without magnesiumlisäystä pulp viscosity is significantly reduced, the lowest viscosity has a pH between about 5.5-6. Magnesiumli-säyksen ansiosta viskositeetti pysyy korkeana pH:sta riippumatta. Magnesiumli, thanks to the addition, the viscosity remains high independently of pH. Myös vaaleus on 5 selvästi korkeampi. Also, the brightness is clearly higher than 5.

Esimerkki 3 TCF-valkaistua havusulfaattimassaa, joka oli valkaistu hapen, otsonin ja vetyperok-: 10 sidin avulla, jälkivalkaistiin 70 °C:ssa 240 min viipymällä 10 % sakeudessa kahdella eri peretikkahappoannoksella. Example 3 A TCF-bleached havusulfaattimassaa, which was bleached with oxygen, ozone and hydrogen 10 peroxide by means of jälkivalkaistiin 70 ° C for 240 minutes retention time 10% consistency in two different peretikkahappoannoksella. Jälki valkaisun olosuhteet ja tulokset on esitetty taulu- » : kossa 3. Massan vaaleus ennen jälkivalkaisua oli 86,8 % ISO ja viskositeetti 642 dm3/kg ja kappaluku oli 1,7. Tree bleaching conditions and results are shown in tables »: Table 3. The brightness of the pulp before the post-bleaching was 86.8% ISO and viscosity 642 dm3 / kg, and the kappa number was 1.7.

, / Koe n:o 1_2 3_4 PAA, kg/tm 3 1,5 1,5 3 pH-alku 7,2 7,2 7,2 7,2 pH-loppu 6,3 6,6 6,8 5,6 , / Test No. 1_2 3_4 PAA, kg / tp 3 1.5 1.5 3 pH, initial 7.2 7.2 7.2 7.2 pH, final 6.3 6.6 6.8 5 6

MgS04, kg/tm 1 1 - - ' Jäännös-PAA, kg/tm 0,7 0,5 0,1 0,1 / , Kappa 1,6 1,6 1,4 1,3 MgS04, kg / tp 1 1 - - "Residual PAA, kg / tp 0.7 0.5 0.1 0.1 / Kappa 1.6 1.6 1.4 1.3

Viskositeetti, dm3/kg 633 625 572 564 ; Viscosity, dm3 / kg 633 625 572 564; · Vaaleus, % ISO 89,1 88,9 88,4 88,6 /.· 15 · Brightness,% ISO 89.1 88.9 88.4 88.6 15 /.·

Kuten taulukosta nähdään, saavutettiin magnesiumlisäyksen avulla korkeampi vaa- t * . As can be seen from the table, magnesiumlisäyksen achieved using higher T * required. » leus ja viskositeetti säilyi selvästi parempana. "Leus, and the viscosity remained clearly better. Magnesiumlisäyksellisessä jälkival- 8 112958 kaisussa ei orgaanista ainesta liuennut, mikä voidaan havaita massan kappaluvusta ja viskositeetista. Magnesiumlisäyksellisessä jälkival- 8 112958, however, does an organic material dissolved, which can be seen from the kappa number and viscosity of the pulp.

| | Esimerkki 4 5 TCF-valkaistua havusulfaattimassaa, joka oli valkaistu hapen, otsonin ja vetyperoksidin avulla, jälki valkaistiin 70 °C:ssa 240 min viipymällä 10 % sakeudessa kahdella eri peretikkahappoannoksella. Example May 4 TCF-bleached havusulfaattimassaa, which was bleached with oxygen, ozone and hydrogen peroxide, after-bleached at 70 ° C for 240 minutes retention time 10% consistency in two different peretikkahappoannoksella. Jälki valkaisun olosuhteet ja tulokset on esitetty taulukossa 4. Massan vaaleus ennen jälkivalkaisua oli 87,6 % ISO ja viskositeetti 623 Λ 10 dm /kg ja kappaluku oli 1,8. Post-bleaching conditions and results are shown in Table 4. The brightness of the pulp before the post-bleaching was 87.6% ISO and viscosity 623 dm Λ 10 / kg, and the kappa number was 1.8.

Koe n:o 1 2 3 4 5 6 PAA, kg/tm 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 pH-alku 7,2 5,5 5,5 6,1 6,5 7,2 pH-loppu 6,9 4,9 4,9 5 5,5 6,9 Experiment No. 1 2 3 4 5 6 PAA, kg / tp 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 pH, initial 7.2 5.5 5.5 6.1 6 5 7.2 pH final 6.9 4.9 4.9 5 5.5 6.9

MgS04, kg/tm 1 1 Jäännös-PAA, kg/tm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 MgS04, kg / tp January 1 Residual PAA, kg / tp 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2

Viskositeetti, dm3/kg 612 609 574 571 561 579 Viscosity, dm3 / kg 612 609 574 571 561 579

Vaaleus, % ISO 89,9 89,3 88,6 88,5 88,5 89,0 Brightness,% ISO 89.3 88.6 88.5 89.9 88.5 89.0

Kuten taulukosta nähdään, saavutetaan magnesiumlisäyksellä selvästi parempi lop-puviskositeetti. As can be seen from the table, the better appearance is achieved magnesiumlisäyksellä fin-puviskositeetti.

15 * * 15

Alan ammattimiehelle on selvää, että keksinnön eri sovellutukset eivät rajoitu pel- V ' kästään edellä esimerkkeinä esitettyyn vaan voivat vaihdella oheisten patentti vaati- » ' . Those skilled in the art it is obvious that the various embodiments of the invention are not limited to reductive N 'kästään examples above, but may vary depending on the requirements of the appended claims ». musten puitteissa. within the framework of agreements.

» I 9 I t ' · t · t · » » 1 i I t "9 I I t '· R · T ·» »1 i I t

Claims (10)

  11. S 5 6 11. June 5 S
 1. 1. Menetelmä kemiallisen massan valkaisemiseksi, jossa massaa käsitellään useammassa eri delignifiointi- ja valkaisuvaiheessa ja jossa ainakin yhdessä vaiheessa 5 käytetään perhappoa sisältävää valkaisuliuosta, tunnettu siitä, että perhappoa käytetään valkaisuprosessin viimeisenä vaiheena olevassa jälkivalkaisussa, joka kohdistuu delignifioituun massaan, jonka kappaluku on enintään 4, ja joka tapahtuu yhden tai useamman maa-alkalimetalliyhdisteen läsnäollessa. 1. A process for the bleaching of chemical pulp, wherein the pulp is treated in several different delignifying and bleaching step, and wherein at least one stage 5 is used to bleach solution comprising a peracid, characterized in that the peracid is used in the final bleaching step of the bleaching process, which relates to delignified pulp having a kappa number not exceeding 4, and which occurs one or more of the alkaline earth metal compound catalyst.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että massan vaale us ennen perhapolla tapahtuvaa jälki valkaisua on vähintään 85 % ISO. 2. The method according to claim 1, characterized in that the mass on p us prior to the peracid bleaching of the secondary is at least 85% ISO.
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että jälki valkaisuun käytettävän perhapon määrä on 0,1-7 kg/tm, edullisesti 0,5-3 kg/tm. 3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the amount of the peracid used in the post-bleaching is 0.1-7 kg / tp, preferably 0.5-3 kg / tp. 15 15
 4. 4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että perhappo on peretikkahappo. 4. The method according to claim 3, characterized in that the peracid is peracetic acid.
 5. 5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 20 jälkivalkaisuliuos sisältää kalsiumyhdistettä, kuten kalsiumasetaattia tai kalsiumkar- bonaattia. 5. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the jälkivalkaisuliuos 20 contains a calcium compound such as calcium acetate or calcium carbonate.
 6. » · » . »·». 6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ; 6. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that; . . jälkivalkaisuliuos sisältää magnesiumyhdistettä, kuten magnesiumsulfaattia. jälkivalkaisuliuos containing magnesium compound, as magnesium sulfate. : 25 : 25
 7. 7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että '. 7. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that ". , jälkivalkaisuliuoksen pH on välillä 3-8, edullisesti 4-7. PH jälkivalkaisuliuoksen in the range of 3-8, preferably 4-7. • I 1 2 3 Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ·, : 30 jälkivalkaisu tapahtuu valkaisimovaiheiden jälkeen massaputkessa, varastotomissa :ja/tai paperikoneella. • I 1 2 3 A method according to any one of the preceding claims, characterized in that ·, 30 takes place after the post-bleaching pulp valkaisimovaiheiden pipe stocks of its own; and / or paper machine. SI « t , ' „ > 9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 2 jälkivalkaisu tapahtuu paperikoneella tai muualla paperitehtaan alueella. SI 't' '> 9. A method, characterized in that the two post-bleaching a paper machine or elsewhere in the paper area of ​​the preceding claims. Γ : 35 3 Perhappoa ja maa-alkalimetallia sisältävän liuoksen käyttö paperitehtaalla tapahtuvaan delignifioidun massan jälkivalkaisuun. Γ: use of a solution of 35 3 peracid and an alkaline earth metal-containing paper pulp delignified post-bleaching taking place. 10. lii se 10. lii it
FI974575A 1997-12-19 1997-12-19 Process for the bleaching of chemical pulp bleaching and the use of FI112958B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI974575A FI112958B (en) 1997-12-19 1997-12-19 Process for the bleaching of chemical pulp bleaching and the use of
FI974575 1997-12-19

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI974575A FI112958B (en) 1997-12-19 1997-12-19 Process for the bleaching of chemical pulp bleaching and the use of
PCT/FI1998/000993 WO1999032710A1 (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of chemical pulp with peracid
CA 2315063 CA2315063C (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of chemical pulp with peracid
ES98961279T ES2302362T3 (en) 1997-12-19 1998-12-18 Chemical pulp bleaching with peracid.
DE1998639097 DE69839097T2 (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of pulp by means of peracid
BR9813747A BR9813747B1 (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of chemical pulp peracid.
AU1674399A AU1674399A (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of chemical pulp with peracid
PT98961279T PT1040222E (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of chemical pulp with peracid
EP19980961279 EP1040222B1 (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of chemical pulp with peracid
AT98961279T AT385526T (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of pulp by means of peracid
DE1998639097 DE69839097D1 (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of pulp by means of peracid
JP2000525621A JP4499280B2 (en) 1997-12-19 1998-12-18 Bleaching of chemical pulp due to excessive acid

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI974575A0 true FI974575A0 (en) 1997-12-19
FI974575A true FI974575A (en) 1999-06-20
FI112958B true true FI112958B (en) 2004-02-13

Family

ID=8550176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI974575A FI112958B (en) 1997-12-19 1997-12-19 Process for the bleaching of chemical pulp bleaching and the use of

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP1040222B1 (en)
JP (1) JP4499280B2 (en)
CA (1) CA2315063C (en)
DE (2) DE69839097T2 (en)
ES (1) ES2302362T3 (en)
FI (1) FI112958B (en)
WO (1) WO1999032710A1 (en)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI117392B (en) * 1999-03-02 2006-09-29 Kemira Oyj The multi-step chemical method for bleaching of cellulose pulp
FI111459B (en) 2001-04-04 2003-07-31 Kemira Chemicals Oy Process for the preparation of a stable peracetic acid
FI111745B (en) 2001-12-19 2003-09-15 Kemira Chemicals Oy Improved cardboard manufacturing method
DE10211292A1 (en) 2002-03-14 2003-09-25 Basf Ag A process for the production of precipitated calcium carbonate with high whiteness
GB0216795D0 (en) * 2002-07-19 2002-08-28 Crosmill Ltd Paper and a method of making paper
US7638016B2 (en) 2005-02-19 2009-12-29 International Paper Company Method for treating kraft pulp with optical brighteners after chlorine bleaching to increase brightness
RU2386738C2 (en) * 2005-02-19 2010-04-20 Интернэшнл Пэйпа Кампани Fixation of optic whiteners on fibre
JP4956991B2 (en) * 2005-12-22 2012-06-20 三菱瓦斯化学株式会社 The method of manufacturing chemical pulp
JP4967451B2 (en) * 2006-05-17 2012-07-04 三菱瓦斯化学株式会社 Method for producing bleached pulp
US7914646B2 (en) 2006-07-21 2011-03-29 Nalco Company Compositions and processes for paper production
CN105672018B (en) 2007-12-20 2018-09-11 三菱瓦斯化学株式会社 Method for producing bleached pulp
US7923233B1 (en) 2009-12-07 2011-04-12 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved peracid stability
US7927854B1 (en) 2009-12-07 2011-04-19 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved peracid stability
US7960528B1 (en) 2009-12-07 2011-06-14 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved peracid stability
US7932072B1 (en) 2009-12-07 2011-04-26 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved peracid stability
US7910347B1 (en) 2009-12-07 2011-03-22 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved peracid stability
WO2011119706A1 (en) 2010-03-26 2011-09-29 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved specific activity
US8445242B2 (en) 2010-03-26 2013-05-21 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved specific activity
WO2011119714A1 (en) 2010-03-26 2011-09-29 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved specific activity
WO2011119712A1 (en) 2010-03-26 2011-09-29 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved specific activity
US8389255B2 (en) 2010-03-26 2013-03-05 E.I. De Pont De Nemours And Company Perhydrolase providing improved specific activity
WO2011119703A1 (en) 2010-03-26 2011-09-29 E.I. Dupont De Nemours And Company Process for the purification of proteins
KR20140114269A (en) 2010-12-20 2014-09-26 이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니 Targeted perhydrolases
WO2012087793A1 (en) 2010-12-21 2012-06-28 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
WO2012087785A1 (en) 2010-12-21 2012-06-28 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
WO2012087787A1 (en) 2010-12-21 2012-06-28 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8389258B2 (en) 2010-12-21 2013-03-05 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8394617B2 (en) 2010-12-21 2013-03-12 E.I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
WO2012087789A1 (en) 2010-12-21 2012-06-28 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
WO2012087792A1 (en) 2010-12-21 2012-06-28 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8399234B2 (en) 2010-12-21 2013-03-19 E.I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8557556B2 (en) 2011-10-25 2013-10-15 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8956843B2 (en) 2011-10-25 2015-02-17 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8962294B2 (en) 2011-10-25 2015-02-24 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8501447B2 (en) 2011-10-25 2013-08-06 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8486679B2 (en) 2011-10-25 2013-07-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8809030B2 (en) 2011-10-25 2014-08-19 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8735125B2 (en) 2011-10-25 2014-05-27 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
US8546120B2 (en) 2011-10-25 2013-10-01 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
WO2013062885A1 (en) 2011-10-25 2013-05-02 E.I. Dupont De Nemours And Company Perhydrolase variant providing improved specific activity
WO2013096045A1 (en) 2011-12-19 2013-06-27 E. I. Du Pont De Nemours And Company Perhydrolase variants providing improved specific activity in the presence of surfactant
US8841098B2 (en) 2012-03-30 2014-09-23 E.I. Du Pont De Nemours And Company Enzymes useful for peracid production
US8911977B2 (en) 2012-03-30 2014-12-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Enzymes useful for peracid production
EP2831226A1 (en) 2012-03-30 2015-02-04 E. I. Du Pont de Nemours and Company Enzymes useful for peracid production
RU2014143791A (en) 2012-03-30 2016-05-27 Е.И.Дюпон Де Немур Энд Компани Enzymes suitable for peracids
RU2644333C2 (en) 2012-03-30 2018-02-08 Е.И.Дюпон Де Немур Энд Компани Enzymes suitable for peroxy acids production
FR2997069B1 (en) * 2012-10-18 2014-12-26 Nicolas Saverino Method for producing a colored container
EP3386948A1 (en) * 2015-12-07 2018-10-17 Clean Chemistry Inc. Methods of pulp fiber treatment
FI20165548A (en) * 2016-07-01 2018-01-02 Kemira Oyj The process of treating pulp

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI90795C (en) * 1990-06-07 1994-11-22 Ahlstroem Oy The production plant ingredient or processing of goods, in particular pulp mill
BE1006057A3 (en) * 1992-07-06 1994-05-03 Solvay Interox Method for delignification of chemical pulp.
FI964715A (en) * 1996-11-26 1998-05-27 Keskuslaboratorio Method for bleaching of cellulose pulp

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP1040222A1 (en) 2000-10-04 application
DE69839097D1 (en) 2008-03-20 grant
FI112958B1 (en) grant
JP4499280B2 (en) 2010-07-07 grant
CA2315063C (en) 2008-11-18 grant
DE69839097T2 (en) 2009-01-29 grant
WO1999032710A1 (en) 1999-07-01 application
FI974575D0 (en) grant
JP2001527168A (en) 2001-12-25 application
ES2302362T3 (en) 2008-07-01 grant
FI974575A (en) 1999-06-20 application
CA2315063A1 (en) 1999-07-01 application
EP1040222B1 (en) 2008-02-06 grant
FI974575A0 (en) 1997-12-19 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4450044A (en) Method for bleaching oxygen delignified cellulose-containing pulp with ozone and peroxide
US6258207B1 (en) Alkaline peroxide mechanical pulping of non-woody species
US20040112555A1 (en) Bleaching stage using xylanase with hydrogen peroxide, peracids, or a combination thereof
US6398908B1 (en) Process for acid bleaching of lignocellulose-containing pulp with a magnesium compound
US5645686A (en) Process for bleaching a pulp in a sequence including an enzyme stage
US20010025695A1 (en) Method for the delignification of fibrous material and use of catalyst
US6136041A (en) Method for bleaching lignocellulosic fibers
US5552018A (en) A process for delignifying pulp with organic peroxyacid in the presence of phosphonic acids and their salts
US4793898A (en) Process for bleaching organic peroxyacid cooked material with an alkaline solution of hydrogen peroxide
EP0402335A2 (en) Process for bleaching lignocellulose-containing pulps
US6866749B2 (en) Method for bleaching paper pulp with organic peracids followed by peroxide and sodium hydroxide
EP0512590A1 (en) Process for bleaching of lignocellulose-containing material
US6632328B2 (en) Method for bleaching mechanical pulp with hydrogen peroxide and an alkaline earth metal carbonate
US4804440A (en) Multistage brightening of high yield and ultra high-yield wood pulps
US20030056295A1 (en) Reduction of organically bound chlorine formed in chlorine dioxide bleaching
US6258208B1 (en) Method for complex treatment of pulp in conjunction with a chlorine dioxide stage
US5656130A (en) Ambient temperature pulp bleaching with peroxyacid salts
US5639348A (en) Bleaching compositions comprising sulfamates and borates or gluconates and processes
US20080066878A1 (en) Process for manufacturing pulp, paper and paperboard products
US5785812A (en) Process for treating oxygen delignified pulp using an organic peracid or salt, complexing agent and peroxide bleach sequence
US5411635A (en) Ozone/peroxymonosulfate process for delignifying a lignocellulosic material
Fillat et al. Biobleaching of high quality pulps with laccase mediator system: influence of treatment time and oxygen supply
EP1040222B1 (en) Bleaching of chemical pulp with peracid
US20040154761A1 (en) Methods to enhance pulp bleaching and delignification
US7976676B2 (en) Process of bleaching softwood pulps in a D1 or D2 stage in a presence of a weak base

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired