FI111781B - A method for finding a partner - Google Patents

A method for finding a partner Download PDF

Info

Publication number
FI111781B
FI111781B FI20010170A FI20010170A FI111781B FI 111781 B FI111781 B FI 111781B FI 20010170 A FI20010170 A FI 20010170A FI 20010170 A FI20010170 A FI 20010170A FI 111781 B FI111781 B FI 111781B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
partner
parameters
mobile
mobile stations
persons
Prior art date
Application number
FI20010170A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20010170A0 (en
FI20010170A (en
Inventor
Esa Runola
Heikki Lindholm
Original Assignee
Esa Runola
Heikki Lindholm
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Esa Runola, Heikki Lindholm filed Critical Esa Runola
Priority to FI20010170A priority Critical patent/FI111781B/en
Priority to FI20010170 priority
Publication of FI20010170A0 publication Critical patent/FI20010170A0/en
Publication of FI20010170A publication Critical patent/FI20010170A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI111781B publication Critical patent/FI111781B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L67/00Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications
  • H04L67/22Tracking the activity of the user
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q10/00Administration; Management
  • G06Q10/10Office automation, e.g. computer aided management of electronic mail or groupware; Time management, e.g. calendars, reminders, meetings or time accounting
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B1/00Systems for signalling characterised solely by the form of transmission of the signal
  • G08B1/08Systems for signalling characterised solely by the form of transmission of the signal using electric transmission ; transformation of alarm signals to electrical signals from a different medium, e.g. transmission of an electric alarm signal upon detection of an audible alarm signal
  • G08B2001/085Partner search devices

Abstract

The present invention relates to a system comprising: mobile stations (MS1-MS4), and means for locating the mobile stations. To allow the users of the mobile stations to find a partner, the system further comprises: a database (2) in which information is stored about parameters determined by persons seeking a partner, and monitoring means (3) that monitor the locations of the mobile stations (MS1-MS4) used by the persons seeking a partner and transmit information indicating that a partner corresponding to the parameters has been found, provided that the mobile stations of two persons seeking a partner are located close to each other and that the parameters stored in the database (2) indicate that the persons in question are compatible.

Description

111781 111781

Menetelmä partnerin löytämiseksi Tämä keksintö liittyy ratkaisuun, jolla partneria hakeva henkilö voi lähiympäristöstään löytää sopivan partnerin. A method for finding a partner This invention relates to a solution in which a person seeking a partner to the local surroundings to find a suitable partner. Sopiva partneri voi tässä yhtey-5 dessä olla esimerkiksi henkilö, jolla on sama harrastus, joka soveltuu matkaseuraksi tietylle matkalle, tai joka voi soveltua jopa elämänkumppaniksi. A suitable partner can in this connection-five conjunction be a person having the same hobby, which is suitable to accompany travel a specific distance, or may even be suitable partner.

Ennestään tunnetaan ratkaisu, jossa partneria hakeville henkilöille on annettu käyttöön erityinen radiolaite, jolla on suhteellisen lyhyt kantama. Previously known solutions, with a special radio device, which has a relatively short range of partners from persons seeking has been granted access. Kyseinen radiolaite on pienikokoinen, jolloin se mahtuu esimerkiksi taskuun. The radio device is small in size so it fits in the pocket, for example.

10 Kun tämä radiolaite on aktivoitu tuottaa se radiosignaalia, jolla se pyrkii osoittamaan läsnäolonsa muille vastaaville radiolaitteille. 10 When this radio device is activated, it generates a radio signal by which it seeks to show its presence to other similar radio equipment. Mikäli tällainen radiolaite havaitsee toisen vastaavan radiolaitteen läsnäolon (kyseisen toisen radiolaitteen lähettämän signaalin perusteella) tuottaa se äänimerkin, jolla se signaloi käyttäjälleen toisen vastaavan radiolaitteen läsnäolon. If such a radio apparatus of the radio apparatus detects the presence of the corresponding second (on the basis of the second signal transmitted by the radio equipment) to produce the acoustic signal, which signals the user with the respective second radio device is present. Näin ollen kaksi partne-15 ria hakevaa henkilöä voivat löytää toisensa heidän hallussaan olevien radiolaitteiden antaessa äänimerkin, kun henkilöt sijaitsevat riittävän lähellä toisiaan. Thus, the two-partne 15 people applying for ria can find each other in the possession of radio equipment for the submission beep when persons are located sufficiently close to each other.

Edellä mainittuun tunnettuun ratkaisuun liittyy useita epäkohtia. The above described prior art solution involves several drawbacks. Ensinnäkin partneria hakevan henkilön on hankittava käyttöönsä nimenomaan 20 tähän tarkoitukseen räätälöity radiolaite, jota hänen on kannettava mukanaan. First of all, a person seeking a partner must obtain access to specifically tailor-made for this purpose 20 radio device, which is portable with her. Lisäksi partnerin löytyminen saattaa olla kiusallinen kokemus, koska myös ul-kopuoliset henkilöt havaitsevat radiolaitteen tuottaman äänimerkin. In addition, the discovery of a partner may be an embarrassing experience, as also persons from non-ul detect radio device produced by a beep. Edelleen radiolaitteiden lyhyestä kantamasta johtuen tulee kyseisten radiolaitteiden si-·: | Further, due to the will of the radio equipment for binding of radio equipment in short charging ·: | jäitä hyvin lähellä toisiaan, jotta ne havaitsisivat toistensa signaalit. Chill very close to each other to each other perceptible signals. Radiolait- .·*·. A radio. · * ·. 25 teiden kantaman kasvattamisesta ei ole hyötyä, koska radiolaitteiden käyttäji- en on sijaittava niin lähellä toisiaan, että he havaitsevat toisensa kun radio- • t laitteet tuottavat äänimerkin. 25 increase road range is not useful, because the radio equipment users, are not must be located so close to each other that they find each other when the radio equipment • t produce a beep. Muussa tapauksessa partnerin löytäminen tulee > » mahdottomaksi. Otherwise Finding a Partner> »impossible.

,, , Tämän keksinnön tarkoitus on ratkaista edellä mainittuun tunnet- : >' 30 tuun ratkaisuun liittyvät epäkohdat ja saada aikaan käyttäjäystävällinen ratkai- su, jonka avulla partnerin löytämisestä tulee entistä helpompaa. ,,, object of the present invention is to solve the above-mentioned known:> '30 tuun of solving the drawbacks and to provide a user-friendly solution by means of which the partners will find easier. Tämä pää-I määrä saavutetaan keksinnön mukaisella menetelmällä partnerin löytämiseksi .···. The number of head-to-I is achieved by the method of the present invention to find a partner. ···. partneria hakeville henkilöille. partners and persons seeking. Keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnus- omaista, että tallennetaan tietokantaan partneria hakevien henkilöiden mää-'·* * 35 rittelemät parametrit, seurataan partneria hakevien henkilöiden käytössä ole- vien matkaviestimien sijaintia, ja välitetään tieto parametrit täyttävän partnerin 111781 2 löytymisestä, mikäli kahden partneria hakevan henkilön matkaviestimet sijaitsevat toistensa läheisyydessä ja kyseiset henkilöt tietokantaan tallennettujen parametrien perusteella sopivat yhteen. Of the invention, the method according is characterized in that stored in the database determined persons partners from applying for '· * * 35 nize the parameters that are monitored using persons partners applying for OLE for mobile location, and passed the information to meet the parameters of partners 111 781 2 discovery, if applying for the two partners in person mobile stations located in the vicinity of each other and that the persons on the basis of parameters stored in the database match.

Keksinnön kohteena on lisäksi järjestelmä, jossa keksinnön mu-5 kaista menetelmää voidaan hyödyntää. The invention also relates to a system in which the invention mu band 5 may be useful. Keksinnön mukaiseen järjestelmään kuuluu: matkaviestimiä, ja välineitä matkaviestimien sijainnin selvittämiseksi. The system of the invention includes: mobile stations, and means for determining the location of mobile stations. Keksinnön mukaiselle järjestelmälle on tunnusomaista, että järjestelmään edelleen kuuluu: tietokanta, johon on tallennettu tietoja partneria hakevien henkilöiden määrittelemistä parametreistä, ja monitorointivälinitä, jotka seu-10 raavat partneria hakevien henkilöiden käytössä olevien matkaviestimien sijaintia, ja jotka välittävät tiedon parametrit täyttävän partnerin löytymisestä, mikäli kahden partneria hakevan henkilön matkaviestimet sijaitsevat toistensa läheisyydessä ja kyseiset henkilöt tietokantaan tallennettujen parametrien perusteella sopivat yhteen. The system according to the invention is characterized in that the system further comprises: a database that stores data defining the person partner requesting parameters and monitorointivälinitä which fol-10 lowing the operation of persons partner requesting mobile station location, and relay the information to satisfy the parameters partner discovery, if the two a person seeking a partner to mobile stations located in the vicinity of each other and that the persons on the basis of parameters stored in the database match.

15 Keksintö perustuu siihen oivallukseen, että partnerin hakemisesta tulee entistä käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa, kun partnerien haku perustuu partneria hakevien henkilöiden matkaviestimien sijainnin seurantaan. 15 The invention is based on the idea that the partners will apply for a more user-friendly and effective when partners search is based on monitoring the location of the mobile partners of persons applying for. Tällöin partneria hakevien henkilöiden ei tarvitse hankkia tai kantaa mukanaan mitään erityisesti partnerin hakuun tarvittavaa lisälaitetta, vaan riittää, että 20 heillä on mukanaan matkaviestin, jota kyseiset henkilöt tarvitsevat myös muihin tarkoituksiin. In this case, persons seeking partners do not need to buy or carry with it any additional device needed especially for search partners, but it is sufficient that 20 they are carrying a mobile phone, which these persons need for other purposes. Matkaviestimien hyödyntäminen mahdollistaa myös sen, että tieto partnerin löytymisestä voidaan välittää partneria hakeville henkilöille huomiota herättämättömällä tavalla, eli esimerkiksi tekstiviestillä kyseisten ·:·· henkilöiden matkaviestimille tai vaihtoehtoisesti muodostamalla yhteys henki- 25 löiden matkaviestimien välille. use of mobile communication devices also enables the discovery of data can be transmitted Seeking partners for persons seeking discreet manner, that is, for example, a text message of the ·: ·· formed by mobile stations, or, alternatively, contact persons life between the 25 individuals mobile devices.

• · Käsite partneri tulee tämän keksinnön puitteissa ymmärtää laajasti. • · The concept of partnership must be understood in a broad context of this invention.

... Sopiva partneri voi olla esimerkiksi henkilö, jolla on sama harrastus, joka so- ... suitable partner can be a person having the same hobby, which is suitable

* I * I

veltuu matkaseuraksi tietylle matkalle, tai joka voi soveltua jopa elämänkumppaniksi. Travel is suited to accompany a specific distance, or may even be suitable partner. Henkilölle, joka on ostamassa tiettyä tuotetta (esimerkiksi auton), voi ' *' 30 sopiva partneri muodostua myyjästä, jolla on myynnissä tällainen tuote. For a person who is buying a particular product (e.g. a car) may be '*' 30 suitable partner to form a seller with a sale of such a product. Tällöin ostaja on määritellyt parametrejä jotka kuvaavat sitä autoa, josta hän on kiin-j nostunut, ja vastaavasti myyjä on määritellyt parametrejä jotka kuvaavat sitä ,···. In this case, the buyer is defined by the parameters that describe the vehicle, which he Ki j many years of dialogue, and accordingly, the seller is defined parameters that describe ···. autoa, jonka hän on myymässä. a car in which he is selling. Näin ollen myyjä ja ostaja voivat saada yhte- yden toisiinsa keksintöä hyödyntämällä. Therefore, the seller and the buyer can obtain yhte- yden each other by utilizing the present invention. Vielä eräs mahdollisuus on se, että 35 tiettyä palvelua kaipaava henkilö on määritellyt parametrejä, jotka kuvaavat • * > hänen kaipaamansa palvelua. Yet another possibility is that the person 35 is a specific service that needs to specified parameters, which describe • *> longed for his service. Vastaavasti kyseisen palvelun tuottaja on mää- 111781 3 ritellyt parametrejä, josta ilmenee millaisen palvelun hän kykenee tuottamaan. Similarly, the service provider has determined 3 111 781 SPECIFIED parameters indicating what kind of service he is able to produce.

Näin ollen esimerkiksi omakotitalon ohi sattumalta ajavan kaivinkoneen kuljettajan (palveluntarjoaja) ja kyseisen omakotitalon omistajan (palvelua kai-paava henkilö) välille voidaan muodostaa yhteys siten, että kyseiset henkilöt 5 voivat sopia omistajan kaipaaman kaivamistyön suorittamisesta. Thus, for example, single-family house past by chance driving the excavator driver (service provider), and that the owner of a private house (kai-service paava person) may be connected in such a way that the persons concerned may agree on 5 owner's miss in the execution of kaivamistyön.

Keksinnön mukaisen menetelmän ja järjestelmän edulliset suoritusmuodot ilmenevät oheisista epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2 - 7 ja 9 - 15. the method and system of the invention, preferred embodiments are disclosed in the attached dependent claims 2 to 7 and 9 to 15.

Keksintöä selostetaan seuraavassa esimerkinomaisesti lähemmin 10 viittaamalla oheisiin kuvioihin, joista: kuvio 1 esittää vuokaaviota keksinnön mukaisen menetelmän ensimmäisestä suoritusmuodosta, kuvio 2 esittää lohkokaaviota keksinnön mukaisen järjestelmän ensimmäisestä suoritusmuodosta, 15 kuvio 3 esittää lohkokaaviota keksinnön mukaisen järjestelmän toi sesta suoritusmuodosta, ja kuvio 4 esittää lohkokaaviota keksinnön mukaisen järjestelmän kolmannesta suoritusmuodosta. The invention will now be described by way of example in more detail 10 with reference to the accompanying drawings, in which: Figure 1 shows a flow diagram of a first embodiment of the method according to the invention, Figure 2 shows a block diagram of a first embodiment of a system according to the invention, 15 Figure 3 shows a block diagram of a system according to the invention is brought from the embodiment, and Figure 4 shows a block diagram of the invention a third embodiment of the system according to.

Kuvio 1 esittää vuokaaviota keksinnön mukaisen menetelmän en-20 simmäisestä suoritusmuodosta. Figure 1 shows a flow diagram of the method of the invention, I-20 first embodiment. Kuvion 1 lohkossa A tallennetaan tietokantaan parametrejä kunkin partneria hakevan henkilön osalta. in block A of Figure 1, the parameters stored in the database for each person seeking a partner. Tallennettaviin para-metreihin kuuluu tietoja jotka koskevat kyseessä olevaa henkilöä, ja lisäksi tietoja jotka koskevat sitä partneria jota kyseessä oleva henkilö etsii. The recorded para- meters off includes information relating to the person concerned, and in addition to information concerning the partners in which the person concerned is looking for. Tallen-·:·· nettaviin parametreihin voi näin ollen sisältyä esimerkiksi henkilöä kuvaavia 25 ominaisuuksia (esim. ikä, sukupuoli) sekä tietoja esimerkiksi harrastuksista. Recording ·: ·· cially parameters accordingly, may include, for example, describing people in 25 properties (eg, age, gender.), As well as information such as hobbies.

Tietokantaan voidaan tallentaa edellä mainittujen tietojen lisäksi myös muita tietoja, kuten tieto siitä saako kyseessä olevan henkilön tunniste- • · tiedon, kuten puhelinnumeron tai IP-osoitteen, luovuttaa potentiaalisille partne-,. The database can be stored in addition to the above, other information, such as information on whether the person's identity • · information, such as phone number or IP address, assigned to potential partne- ,. . . reille. reille. Tietokantaan voidaan yhä edelleen tallentaa tieto siitä, milloin kyseessä : 30 oleva henkilö haluaa, että partnerin hakupalvelu on aktiivinen. The database can still save the information as to when the case: 30 The person wants the partner search service is active. Eli käyttäjä voi esimerkiksi määritellä, että arkipäivisin työaikana (tiettyinä kellonaikoina) pal- • velu ei ole aktiivinen, jolloin hänen matkaviestimen liikkeitä ei seurata tänä ai- • « » » kana. That is, the user can define, for example, that on weekdays during working hours (at certain times of the day) service • service was not active, making her the movements of the mobile station is not monitored during this time • «» »chicken.

Tietojen tallennus voi tapahtua tietokantaan usealla vaihtoehtoisella ' 35 tavalla. Data storage can take place in many alternative database "35 ways. Eräs vaihtoehto on se, että partneria hakevilla henkilöillä on matka- ·...· viestimiensä ja matkaviestinverkon välityksellä pääsy tietokantaan, jolloin 111781 4 käyttäjät voivat matkaviestimien avulla lähettää haluamansa parametrit tietokantaan tallennettaviksi. One option is that the partners applying persons have travel ... · · by means of communication devices and mobile network access to the database, when 111,781 4 users to mobile devices using the appropriate parameters to send to the database for storage. Tällöin partneria hakevat henkilöt voivat milloin tahansa matkaviestimiensä avulla lukea heitä koskevia parametrejä sekä tarvittaessa muuttaa niitä. In this case, persons seeking partners may at any time by means of mobile stations to read the parameters which affect them and, if necessary, change them. Sovellutuksesta riippuen tietojen syöttäminen ja muutta-5 mien voidaan toteuttaa esimerkiksi WAP-selaimen (Wireless Application Protocol) tai lyhytsanomien SMS (Short Message Service) avulla. Depending on the application, the data loading and certainty 5-systems can be implemented, for example, a WAP browser (Wireless Application Protocol) or short messages SMS (Short Message Service). Myös jokin toinen käyttöliittymä kuten esimerkiksi WEB-liittymä voi tulla kyseeseen. Also, another interface such as a web interface can be used.

Sillä, että käyttäjät voivat itse matkaviestimensä välityksellä muuttaa tietokantaan tallennettuja tietoja mahdollistaa myös sen, että käyttäjät voivat 10 matkaviestimellä aktivoida ja deaktivoida palvelun. The fact that users themselves via his mobile station to change data stored in the database will also allow the users of the mobile device 10 can activate and deactivate the service. Tällöin määrätyn käyttäjän ei aina tarvitse olla palvelun piirissä, eikä hänen myöskään tarvitse etukäteen ilmoittaa kellonaikoja palvelun aktivoinnille ja deaktivoinnille. In this case, the specific user does not always have to be covered by the service, and he also do not need to inform in advance the time in service activation and deactivation. Kun käyttäjä haluaa, että partnerin haku on hänen osaltaan aktiivinen syöttää hän tästä tiedon esimerkiksi matkaviestimellä tietokantaan, jolloin partnerin hakupalvelu akti-15 voituu hänen osaltaan. When the user wants the partner search is active in his case, for example, he fed this information in the database at the mobile station, when the partner search service is activated-15 voituu on his part. Vastaavasti käyttäjä voi syöttää tiedon siitä, että hän ei halua olla palvelun piirissä, jolloin partnerin hakupalvelu deaktivoituu hänen osaltaan. Similarly, the user can enter the information that he did not want to be covered by the service, when the partner search service is deactivated on his part. Edelleen on ajateltavissa, että käyttäjä palvelun aktivoinnin yhteydessä syöttää tiedon myös siitä miten pitkään palvelun tulee olla aktiivinen hänen osaltaan. Further, it is conceivable that, in connection with the user to enter service activation information also on how long the service will be active on his part. Kun käyttäjän syöttämä aika on umpeutunut deaktivoituu täl-20 löin palvelu hänen osaltaan automaattisesti, ilman että käyttäjän tarvitsisi erikseen sitä deaktivoida. When the user input this time has expired deactivated tal-20 against him in the service automatically, without requiring the user to separately deactivate it.

Keksinnön puitteissa on myös ajateltavissa, että järjestelmän ope-raattori suorittaa varsinaisen tietojen syöttämisen tietokantaan. within the scope of the invention is also contemplated that the system ope-generator performs the actual data entry in the database. Tällöin partne-·:· ; In this case, partne- · ·; ria hakevat henkilöt ilmoittavat sopivalla tavalla (esim. puhelimitse, kirjeitse, . · ·. 25 faksilla, sähköpostilla) tietonsa operaattorille, joka syöttää ne tietokantaan. ria persons seeking notify the appropriate manner (eg. telephone, letter,. · ·. 25, by fax, by e-mail) data to the operator, who enter them in the database.

Lohkossa B seurataan palveluntilaajien, eli partneria hakevien hen-kilöiden, käytössä olevien matkaviestimien sijaintia. Block B, is monitored by the service subscribers, ie partners from applying for a hen-kilöiden, existing mobile stations in India. Matkaviestimien sijaintia voidaan seurata usealla vaihtoehtoisella tavalla, joista muutamaa on esimerkinomaisesti selostettu kuvioiden 2-4 lohkokaavioiden yhteydessä. Mobile stations and position can be monitored in many alternative ways, some of which are illustratively described in connection with 2 to 4 are block diagrams of Figs.

* # · : .* 30 Matkaviestimien seuranta voidaan toteuttaa siten, että aina kun jon- kin matkaviestimen sijainti muuttuu, verrataan uutta sijaintia muiden seuratta-: vien matkaviestimien viimeisimpään sijaintitietoon. · # *. * 30 mobile stations monitoring can be carried out in such a way that whenever jon- also changes the location of the mobile station, comparing the new position to the other to be tracked: the mobile stations to the latest location information. Mikäli tällöin osoittautuu, .·· ·. If it were to show. ·· ·. että kaksi seurattavaa matkaviestintä sijaitsee toistensa lähettyvillä suoritetaan *·' näiden matkaviestimien käyttäjien osalta tietokantaan tallennettujen paramet- > t * v : 35 rien vertailu lohkossa C. the two tracked mobile station located nearby to each other is carried out * · "parameters stored on the users of the mobile stations in the database> t * v 35 volumes comparison in block C.

111781 5 5 111 781

Mikäli lohkossa C osoittautuu, että tietokantaan tallennetut parametrit osoittavat, että kaksi toistensa läheisyydessä sijaitsevaa palveluntilaajaa sopii yhteen, välitetään tästä lohkossa D tieto ainakin toiselle palveluntilaajalle. If in block C, it turns out that the parameters stored in the database shows that two to each other in the vicinity of the service subscriber to match, is transmitted in block D this information to at least one service to the subscriber. Tieto partnerin löytymisestä voi tapahtua siten, että toisen tai molempien 5 käyttäjien käytössä oleville matkaviestimille lähetetään viesti, johon sisältyy löytyneen partnerin matkaviestimen numero. Information Seeking discovery can take place in such a way that for one or both of the 5 active users in the mobile stations sends a message including the found partner's mobile number. Vaihtoehtoisesti viestiin voi sisältyä jokin palvelunumero, johon soittamalla viestin vastaanottanut henkilö kytketään löytyneen partnerin matkaviestimeen. Alternatively, the message may include a service number to which the call received a message from a person connected to the found partner to the mobile station. Tällöin yhteys palveluntilaaji-en välille voidaan muodostaa ilman, että heidän tarvitsee paljastaa yhteystie- 10 tojaan (esim. puhelinnumeroaan) toisilleen. The connection between the palveluntilaaji-I may be formed without having to reveal the contact details 10 flows by (e.g. telephone number) to each other. Edelleen eräänä vaihtoehtona on se, että käyttäjien käytössä olevien matkaviestimien välille kytketään automaattisesti yhteys. Yet another alternative is that the existing users of the mobile stations are automatically connected to access. Yhteys voi tällöin muodostua esimerkiksi tavanomaisesta puhelusta, kuvapuhelusta, tai yhteydestä, joka mahdollistaa tekstimuotoisten viestien lähettämisen käyttäjien välillä. The connection can then be formed, for example, a conventional call, video call, or a connection which enables the transmission of text messages between users.

15 Käyttäjät ovat voineet tallentaa tietokantaan sellaisia tietoja, joita ei suoraan välitetä palveluntilaajille partnerin löytymisen yhteydessä. 15 users have been able to store a database of information that is not directly transmitted to subscribers to the service in connection with the discovery of a partner. Tällöin palveluntilaajalle tai palveluntilaajille voidaan tarjota mahdollisuus esimerkiksi matkaviestimen välityksellä hakea tietokannasta lisää tietoja löytyneestä partnerista, ennen kuin löytyneiden partnereiden välille muodostetaan yhteys. In this case, the service subscriber or subscribers to the service can be offered the opportunity to, for example, via a mobile device database to retrieve more information about the found, Partner, establishing a connection between before found partners.

20 Näin ollen palveluntilaajat voivat näiden lisätietojen perusteella päättää halu-avatko he ylipäätänsä olla yhteydessä löytyneeseen partneriin. 20 Thus, subscribers can on the basis of this additional information to decide desire not open, would they be the found in connection with the partner.

Se, miten lähellä toisiaan matkaviestinten on sijaittava jotta tiedon välittäminen partnerin löytymisestä tulee kyseeseen, voi vaihdella sovellutuk-sesta toiseen. That's how close to each other mobile device must be located in order to disseminate information partner discovery is relevant, can vary sovellutuk-of another. Tähän vaikuttaa myös käytettävän paikannusmenetelmän tark-.*··. This also affects the positioning method to check -. * ··. 25 kuus. 25 efficiency. Joissakin ratkaisuissa voi olla tarkoituksenmukaista määritellä tietty mi- nimietäisyys, jonka tulee alittua ennen kuin tiedon välittäminen voi tulla kysee- I · seen. Some solutions may be appropriate to define certain minimum distance, which will drop below the values ​​before the transmission of data can be an issue I · a. Vaihtoehtoisesti joissakin toisissa ratkaisuissa tiedon välittäminen voi tulla kyseeseen kun matkaviestimet sijaitsevat esimerkiksi samalla matkaviestinverkon sijaintialueella tai jopa samassa radiosolussa. Alternatively, in some other solutions for distribution of information can be the case when, for example, the mobile stations located in the same mobile communication network, location area, or even in the same radio cell. i V 30 Kuvio 2 esittää lohkokaaviota keksinnön mukaisen järjestelmän en- simmäisestä edullisesta suoritusmuodosta. i V 30 Figure 2 shows a block diagram of a system according to the invention, a first preferred embodiment. Kuvion 2 lohkokaavion mukaisessa : . according to the block diagram of Figure 2. järjestelmässä voidaan soveltaa kuvion 1 vuokaavion mukaista menetelmää. The method of the flow chart of the system of Figure 1 can be applied.

/··] Kuvion 2 lohkokaaviossa nähdään matkaviestinjärjestelmän osa, • t johon kuuluu tukiasemat BTS1 ja BTS2, tukiasemaohjain BSC ja matkapuhe-: 35 linkeskus MSC. / ··] The block diagram of Figure 2 shows a section of a mobile communication system, comprising • s, the base stations BTS1 and BTS2, the base station controller BSC and the mobile phone 35 linkeskus MSC. Matkapuhelinkeskukseen on tiedonsiirtoyhteyden välityksellä kytketty palvelin 1, jonka avulla matkapuhelinjärjestelmän piiriin kuuluville mat- 111781 6 kaviestimille voidaan tarjota partnerin hakupalvelua. The mobile switching center is connected via a data transmission connection to the server 1, by means of which falling within the scope of the mobile telephone system the mobile stations from 6 111 781 to provide search service partner. Palvelua hyödyntävät käyttäjät voivat matkaviestimiensä välityksellä muodostaa yhteyden palvelimeen 1 heidän määrittelemien parametrien tallentamiseksi palvelimen 1 tietokantaan 2. Palvelimeen 1 kuuluu lisäksi monitorointivälineitä 3, jotka voidaan 5 toteuttaa esimerkiksi tietokoneohjelman avulla. Service users can make use of mobile stations via connect to the server for storing them one defined parameter 1 database server 2. The server 1 further includes a monitoring means 3, 5 which can be implemented for example by a computer program.

Kuvion 2 tapauksessa oletetaan, että matkaviestimien MS1 ja MS2 käyttäjät hyödyntävät palvelimen 1 tarjoamaa partnerin hakupalvelua. in the case of Figure 2, it is assumed that the mobile stations MS1 and MS2 users use one provided by the server partner search facility. Näin ollen kyseisten matkaviestimien käyttäjät ovat tallentaneet tietokantaan 2 heidän määrittelemät parametrit. Thus, these mobile users are stored in the database 2 of their defined parameters. Palvelimen 1 monitorointivälineet 3 seuraavat 10 näin ollen matkaviestimien MS1 ja MS2 sijaintia. 1, the monitoring server 3, the following means 10, therefore, the mobile stations MS1 and MS2 position.

Kuvion 2 tapauksessa oletetaan, että molemmat matkaviestimet MS1 ja MS2 on varustettu paikannusvälineillä 4. Kyseessä voi olla esimerkiksi GPS-vastaanottimet (Global Positioning System), jolloin matkaviestimet satelliittien perusteella voivat selvittää sijaintinsa. in the case of Figure 2, it is assumed that two mobile stations MS1 and MS2 is provided with positioning means 4. This may be (Global Positioning System), for example, GPS receivers, to mobile stations on the basis of the satellites to determine its position. Kuvion 2 suoritusmuodossa mat-15 kaviestimien sijainnit saadaan välitetyksi palvelimelle 1 esimerkiksi siten, että matkaviestimet itse lähettävät sijaintia kuvaavia tietoja suoraan palvelimelle 1 matkaviestinverkon välityksellä. embodiment of Figure 2, the mat 15 to be conveyed to the locations of mobile devices to the server 1, for example, the mobile stations themselves transmit data describing the position directly to the server 1 via the mobile communication network. Tällöin matkaviestimet voivat lähettää sijaintia kuvaavat tiedot aina kun sijainti on muuttunut ennalta määrätyn rajan yli tai kun ennalta määrätty aika on kulunut edellisestä lähetysajankohdasta. In this case, the mobile stations can send location data describing whenever the location is changed over, or when a predetermined time has elapsed since the last date of dispatch of a predetermined limit.

20 Vaihtoehtoisesti kuvion 2 matkaviestimet voivat lähettää sijaintia kuvaavat tietonsa jollekin matkaviestinverkon elementille, jolloin kyseinen ele-mentti on ohjelmoitu lähettämään ne edelleen palvelimelle 1 tai palvelin 1 on • ohjelmoitu määrävälein kysymään matkaviestinverkolta kyseessä olevien mat- : kaviestimien sijaintia kuvaavia tietoja. 20 Alternatively, in Figure 2, mobile stations can send the location describing data to one mobile network element, wherein the gesture-element is programmed to transmit them to the server 1 or the server 1 is • programmed intervals to ask for a mobile communication network to the relevant mobile: data describing the location of mobile devices.

.··, 25 Palvelimelle 1 välittyneet sijaintitiedot päätyvät monitorointivälinei- • « den 3 käyttöön. . ··, 25 1 conveyed to the server location information will end up monitorointivälinei- • «the use of 3. Näin ollen monitorointivälineet 3 voivat tarkistaa sijaitsevatko !,,* matkaviestimet toistensa läheisyydessä (esimerkiksi tietyllä etäisyydellä toi- • · sistaan). Thus, the monitoring means 3 may be situated check! ,, * mobile stations in the vicinity of each other (for example, at a certain distance from each • · from each other). Jos sijaitsevat niin monitorointivälineet 3 tarkistavat tietokantaan tallennettujen parametrien perusteella sopivatko matkaviestimien käyttäjät para-i 30 metrien perusteella yhteen. If so located that the monitoring means 3 will check the database on the basis of the parameters stored in the compatibility of the users of the mobile stations para-i on the basis of 30 meters together. Mikäli parametrit osoittavat, että matkaviestimien käyttäjät sopivat yhteen välittävät monitorointivälineet tiedon partnerin löytymi-: X sestä. If the parameters indicate that the mobile station users match the transmit data monitoring means placed on finding a partner X iN. Tiedon välittäminen voi tapahtua siten, että molemmille matkaviestimille '.'.V lähetetään viesti, johon sisältyy numero johon soittamalla matkaviestimien MS1 ja MS2 käyttäjät saavat toisiinsa yhteyden. Data transmission may take place so that both the mobile stations '.'. V sends a message including a calling number of the mobile stations MS1 and MS2, users may connect to each other. Vaihtoehtoisesti monitorointi-v : 35 välineet 3 voivat Hipaista puhelun muodostamisen matkaviestimien välille, lä- :, * ': hettämällä matkaviestinverkolle puhelunmuodostuspyynnön. Alternatively, the monitoring-v 35 means 3 may be triggered between the call setup, the mobile stations, transmit: * ': sending a mobile network a call setup request.

111781 7 111 781 7

Matkaviestimien MS1 ja MS2 käyttäjät voivat halutessaan muuttaa niiden osalta tietokantaan tallennettuja parametrejä matkaviestimien (tai jonkin toisen käyttöliittymän) välityksellä. Mobile stations MS1 and MS2, users can choose to change them with regard to parameters stored in the database via a mobile device (or some other interface). Tällöin käyttäjät muodostavat yhteyden palvelimeen matkaviestinjärjestelmän kautta, jonka jälkeen vanhojen tietojen lu-5 keminen ja uusien syöttäminen tulee mahdolliseksi. Thus, the users connect to the server through a mobile communication system, after which the old data Iu-5 keminen and the new feeding is made possible. Keksinnön mukaisesti matkaviestimen käyttäjä voi myös aktivoida ja vastaavasti deaktivoida palvelun syöttämällä tätä koskevan käskyn palvelimelle 1 matkaviestimen välityksellä. According to the invention the mobile station user can also activate and deactivate the service, to enter instructions from the server 1 via the mobile station. Näin ollen käyttäjä voi vapaasti valita milloin partnerin hakupalvelu on hänen osaltaan aktiivinen. Thus, the user is free to choose at his partner discovery service to active.

10 Kuvio 3 esittää lohkokaaviota keksinnön mukaisen järjestelmän toi sesta edullisesta suoritusmuodosta. 10 Figure 3 shows a block diagram of a system according to the invention is brought from the preferred embodiment. Kuvion 3 suoritusmuoto vastaa muilta osin kuvion 2 suoritusmuotoa, mutta matkaviestimien paikannus on toteutettu toisella tavalla. The embodiment of Figure 3 corresponds to the remainder of the Figure 2 embodiment, but the positioning of the mobile stations is implemented in a different way. Kuvion 3 tapauksessa matkaviestimien MS3 ja MS4 sijaintia seurataan vierailijarekisteriin VLR tallennettujen tietojen perusteella. 3, the mobile stations MS3 and MS4 position is monitored by the visitor location register VLR on the basis of the stored data.

15 Esimerkiksi GSM-järjestelmässä (Global System for Mobile Com munication) määrätyn matkapuhelinkeskuksen peittoalueella sijaitsevien matkaviestimien tilaajatietoja ylläpidetään vierailijarekisterissä VLR. 15 provided in the example in the GSM system (Global System for Mobile com munication) mobile switching center in the coverage area of ​​the mobile stations subscriber data is maintained in the visitor location register VLR. Kuvion 3 suoritusmuodossa oletetaan, että VLR-rekisteriin on matkaviestimien MS3 ja MS4 osalta muiden tilaajatietojen ohella tallennettu tieto siitä, että VLR-rekisterin 20 tulee lähettää tieto näiden matkaviestimien sijainnista palvelimelle 1 aina kun sijainti muuttuu. the embodiment of Figure 3, it is assumed that the VLR register is the mobile stations MS3 and MS4 are stored for addition to other subscriber information that the VLR register 20 of the information should be sent to the mobile stations the location of the server 1 each time the location changes. Sijaintia kuvaava tieto voi muodostua esimerkiksi sen sijainti- :*'*· alueen tunnuksesta LAC (Location Area Code), jolla matkaviestimet sijaitse- vat. The information describing the location can be formed, for example, its location: * '* · the symbol area of ​​the LAC (Location Area Code), which the mobile stations are located.

• i« GSM-järjestelmässä määrätyn matkapuhelinkeskuksen alaisuudes-25 sa toimivat tukiasemat on jaettu sijaintialueisiin. provided • i «GSM system, the mobile switching center alaisuudes-25 SA in the base stations are divided into location areas. Tukiasemat lähettävät radio- * * teitse yleislähetyskanavalla (BCCH) muun soluinformaation ohella sijaintialu-een tunnuksen LAC matkaviestimille. The base stations transmit radio * * by road a broadcast channel (BCCH) information, along with other cell-location sites C. LAC identifier to the mobile stations. Kun määrätty matkaviestin liikkuu pai- « i '···' kasta toiseen siten, että se havaitsee siirtyneensä sellaisen tukiaseman pel toalueelle, jolla on eri sijaintialue kun aikaisemmalla tukiasemalla, lähettää When the mobile station travels prescribed pressure "i" ··· "point to point, so that it detects the moved pel coverage area of ​​a base station, which is different from the previous location area the base station transmits

• * I • I *

i \: 30 matkaviestin sijainninpäivityksen uuden tukiaseman kautta verkon muille osille. i \: 30 via the mobile communication base station location update in the new network to the other parts.

Näin ollen vierailijarekisteri saa tiedon siitä, että matkaviestin on siirtynyt uu- : delle sijaintialueelle, jolloin VLR-rekisteri keksinnön mukaisesti voi lähettää uuden sijaintialueen tunnuksen palvelimelle 1. Thus, the visitor location register receives information indicating that the mobile station has moved to a new: delle location area, the VLR register in accordance with the invention, can be sent to the new location area identifier to the server 1.

• | • | ,*' Se, milloin monitorointivälineet 3 välittävät tiedon partnerin löytymi- • * · v : 35 sestä voidaan määritellä tapauskohtaisesti. * 'It is when the monitor means 3 placed on finding partners to deliver information • * · v: 35 iN can be defined case by case basis. Eräs vaihtoehto on se, että jos kaksi parametrien perusteella yhteensopivaa matkaviestimen käyttäjää sijait- 111781 8 see samalla sijaintialueella LA (Location Area) voidaan tieto partnerin löytämisestä välittää. One alternative is that, if two users of the mobile station located in a compatible basis of the parameters 8 111 781 see the same location area LA (Location Area) may transmit data to find a partner.

Kuvio 4 esittää lohkokaaviota keksinnön mukaisen järjestelemän kolmannesta edullisesta suoritusmuodosta. Figure 4 shows a block diagram of a third preferred embodiment of the system into the invention. Kuvion 4 suoritusmuoto vastaa 5 hyvin pitkälle kuvion 3 suoritusmuotoa, mutta tieto matkaviestimien sijainnista välittyy poikkeavalla tavalla palvelimelle 1. The embodiment of Figure 4 corresponds to a very advanced embodiment 5 of Figure 3, but with the location information of the mobile stations is transmitted to the server in a way different one.

Kuvion 4 tapauksessa matkaviestinjärjestelmään 4 kuuluu erityisiä paikannuskeskuksia, joissa ylläpidetään tietoja järjestelmän piiriin kuuluvien matkaviestimien sijainnista. in the case of Figure 4, the mobile communication system 4 includes a specific location center, containing information about the mobile stations covered by the system location. Kuvion 4 tapauksessa järjestelmään kuuluu gate-10 way paikannuskeskus GMLC (Gateway Mobile Location Center), joka muodostaa rajapinnan järjestelmän ulkoisille sovellutuksille, joiden on tarve selvittää matkaviestimien sijaintia. in the case of Figure 4, the system includes a 10-way gate location center GMLC (Gateway Mobile Location Center), which provides an interface between external applications of the system, which is the need to identify mobile stations in its position. Tämän lisäksi kunkin matkapuhelinkeskuksen MSC1 ja MSC2 yhteyteen on järjestetty paikannuskeskus SMLC1 ja SMLC2 (Serving Mobile Location Center), joka huolehtii paikantamisesta sekä siihen 15 tarvittavasta laskennasta niiden matkaviestimien osalta, jotka sijaitsevat kyseistä paikannuskeskusta vastaavan matkapuhelinkeskuksen peittoalueella. In addition, each mobile switching center MSC1 and the MSC2 is arranged a central location and SMLC1 SMLC2 (Serving Mobile Location Center), which is responsible for location determination and calculation of the 15 required in the case of mobile stations, which are located in the center location corresponding to a mobile switching center in the coverage area.

Yksittäisen matkaviestimen paikannus voi tapahtua usealla vaihtoehtoisella ja sinänsä tunnetulla tavalla, joista seuraavassa muutama esimerkki vaihtoehdoista, joita voidaan käyttää yksinään tai muihin yhdistettynä: 20 - matkaviestin ilmoittavaa siihen sisältyvän GPS-vastaanottimen osoittaman sijainnin paikannuskeskukselle. Single mobile station positioning can take place in many alternative and in a known manner, of which the following a few examples of the options which may be used alone or in combination: 20 - reports the location of the mobile station included in the GPS receiver shown Positioning Center.

- paikannuskeskus vastaanottaa muilta verkkoelementeiltä sen ra- j .. diosolun tunnuksen, jonka kautta viimeinen matkaviestimen lähettämä sijain- •; - positioning center receives from other network elements of the radio j .. diosolun identifier through which last sent by the mobile station • The location; ·· ninpäivitys on vastaanotettu, 25 - tukiasema mittaa suunnan, josta se vastaanottaa signaaleja mat- kaviestimeltä (kahden tukiaseman mittauksella matkaviestimen sijainti saa-daan selville), ja I · - etäisyys tukiaseman ja matkaviestimen välillä lasketaan ajoitusen- , nakon TA (Timing Advance) perusteella. ·· ninpäivitys has been received, 25 - base station measures the direction from which it receives signals from the mobile station (the base station two measurement location of the mobile receiver be-out), and I · - the distance between the base station and the mobile station is calculated by timing, nakon TA (Timing Advance) by.

: ·' 30 Esimerkiksi matkapuhelinkeskuksen MSC1 peittoalueella sijaitsevi- en matkaviestimien paikannustiedot välittyvät paikannuskeskukselle SMLC1, * joka suorittaa paikantamiseen tarvittavat laskuoperaatiot. · "30 For example, the mobile switching center MSC1 coverage area sijaitsevi- en mobile positioning data is transmitted to the positioning center SMLC1, * which carries out the operations necessary to locate the bill. Näin ollen paikan- .···. Thus, positioning. ···. nuskeskuksella SMLC1 on tiedossa matkaviestimien MS3 ja MS4 sijainnit. boxes are SMLC1 is known to the mobile stations MS3 and MS4 locations.

Gateway paikannuskeskus GMLC on vuorostaan tietoinen siitä, mistä paikan-' 35 nuskeskuksesta määrätyn matkaviestimen tiedot löytyvät. Gateway location center GMLC is, in turn, aware of localization '35 boxes are provided for the mobile station can be found. Näin ollen gateway ...· paikannuskeskus GMLC voi olla ohjelmoit määrävälein pyytämään paikannus- 111781 9 keskukselta SMLC1 partnerin hakupalvelun piiriin kuuluvien matkaviestimien MS3 ja MS4 sijainnin ja lähettämään sen edelleen palvelimelle 1. Vaihtoehtoisesti palvelin 1 voi määrävälein pyytää gateway paikannuskeskukselta GMLC kaikkien palvelun piiriin kuuluvien matkaviestimien sijainnit. Thus, the gateway ... · location center GMLC may have programmed the number of intervals to request positioning 111 781 9 Center SMLC1 mobile devices covered by the partner search service MS3 and MS4 the location and send it to the server 1. Alternatively, the server 1 may periodically request the gateway location center GMLC within the scope of all services covered by mobile locations. Edelleen kolman-5 tena vaihtoehtona on se, että paikannuskeskus SMLC1 havaitsee matkaviestimien tilaajatiedoista (esimerkiksi VLR-rekisteristä), että kyseessä olevien matkaviestimien sijainnista on lähetettävä tieto palvelimelle 1 aina kun nämä matkaviestimet ovat siirtyneet tietyn matkan siitä paikasta, jossa ne olivat kun edellinen sijaintitieto lähetettiin. Further, the third-5-one option is that the location center SMLC1 detects the mobile station subscriber information (for example, VLR) that the relevant location of mobile stations is sent to the data server 1 as long as these mobiles have moved a certain distance from the place where it was when the previous location information sent .

10 Kuvion 4 tapauksessa palvelimen toiminta on vastaava kuin kuvioi den 2 ja 3 yhteydessä on mainittu, eli matkaviestimien sijainti välittyy monito-rointivälineiden käyttöön, jolloin ne voivat päätellä milloin tieto partnerin löytymisestä tulee välittää. 10 in the case of Figure 4, server operation is similar to pattern the context of the 2 and 3 above, that is, the location is transmitted to the mobile stations for monito-rointivälineiden, in which case they may conclude when the information should be forwarded to the discovery of a partner.

Kuvioiden 2-4 lohkokaavioissa on esimerkinomaisesti oletettu, että 15 matkaviestimien sijaintia kuvaavat tiedot siirtyvät joko suoraan matkaviestimeltä tai matkaviestinverkolta palvelimelle. FIGURES 2-4 in the block diagram, it is assumed that the mobile stations 15 and position related data are transmitted directly from the mobile station or the mobile communication network to the server. Tämä on luonnollisesti ainoastaan yksi esimerkki siitä, miten tarvittavat tiedot saadaan välitetyksi palvelimelle. This is of course only one example of how the information needed to be conveyed to the server. Eräs toinen vaihtoehto on se, että palvelimen operaattori hyödyntää kolmannen osapuolen paikannuspalvelulta. Another option is that the server operator to take advantage of paikannuspalvelulta third party. Tällöin sijaintitiedot siirtyvät matkaviestin-20 verkosta kyseisen kolmannen osapuolen käyttöön, jonka jälkeen kyseinen kolmas osapuoli välittää ne edelleen palvelimelle. In this case, location information to the mobile communication network 20, the third party, then the third party to transmit them to the server. Tällaisesta ratkaisusta voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, kun matkaviestinverkosta saatavat sijaintitiedot | Such a solution can be useful for example when the location information of the mobile network receivables | vaativat muokkausta/jalostamista jotta ne saadaan sellaiseen muotoon, että ·:·*: ne soveltuvat hyödynnettäviksi palvelimessa. require editing / processing to bring them into a form that · · *: they are suitable for recovery server. Näin ollen palvelimen operaattori 25 saa valmiiksi jalostetut tiedot kolmannelta osapuolelta, joka tuottaa ne matka-....: viestinverkosta saatavien "raakatietojen" perusteella. Thus, the operator server 25 may be pre-processed information from a third party that can provide them travel -....: a message from the network "raw data" basis.

.··, On ymmärrettävä, että edellä oleva selitys ja siihen liittyvät kuviot • | . ··, is to be understood that the above description and the related figures • | on ainoastaan tarkoitettu havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. are only intended to illustrate the present invention. Alan , ammattimiehelle tulevat olemaan ilmeisiä erilaiset keksinnön variaatiot ja : 30 muunnelmat ilman että poiketaan oheisissa patenttivaatimuksissa esitetyn ' : keksinnön suojapiiristä ja hengestä. Those, skilled in the art will be apparent that many variations of the invention and 30 variations without departing from the attached claims' scope and spirit of the invention.

» « · »« ·

Claims (15)

111781 111781
1. Menetelmä partnerin löytämiseksi partneria hakeville henkilöille, tunnettu siitä, että 5 tallennetaan tietokantaan partneria hakevien henkilöiden määritte lemät parametrit, seurataan partneria hakevien henkilöiden käytössä olevien matkaviestimien sijaintia, ja välitetään tieto parametrit täyttävän partnerin löytymisestä, mikäli 10 kahden partneria hakevan henkilön matkaviestimet sijaitsevat toistensa läheisyydessä ja kyseiset henkilöt tietokantaan tallennettujen parametrien perusteella sopivat yhteen. 1. A method for partners to find partners for persons seeking, characterized in that the 5 stored in the Lemat parameters to determine a person's database partners applying for, monitored the use of mobile persons partners in applying for the position, and transmitted data discovery to meet the parameters of partners, if the 10 two-person seeking a partner to mobile stations located in the vicinity of each other and that the persons on the basis of parameters stored in the database match.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että henkilöiden määrittelemät parametrit tallennetaan tietokantaan 15 siten, että henkilöt lähettävät parametrinsa matkaviestimen ja matkaviestinverkon välityksellä tietokantaan tallennettaviksi. 2. The method according to claim 1, characterized in that the persons specified by the parameters stored in the database 15 so that the persons of the mobile station transmit parameters through the mobile communication network and a database for storage.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että henkilöiden määrittelemät parametrit tallennetaan tietokantaan siten, että henkilöt lähettävät parametrinsa WEB-liittymän välityksellä tieto- 20 kantaan tallennettavaksi. 3. The method according to claim 1, characterized in that the persons specified by the parameters stored in the database so that the persons transmit parameters through a WEB interface 20 position information to be recorded.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen menetelmä, tun -nettu siitä, että määrätyn partneria hakevan henkilön matkaviestimen sijaintia seurataan mainitulta matkaviestimeltä lähetettyjen tietojen perusteella. 4. any one of claims 1 - A method according to claim 3, c h -nettu in that the position of a person seeking a partner to a particular mobile station is monitored on the basis of the information transmitted from said mobile station.
·:··· 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen menetelmä, tun- ;··. ·: ··· 5 to any one of claims 1 - A method according to claim 3, c; ··. 25 nettu siitä, että määrätyn partneria hakevan henkilön matkaviestimen ....: sijaintia seurataan matkaviestinverkolta välittyvien sijaintitietojen perusteella. 25 characterized in that a person seeking a partner to a particular mobile terminal ....: position is monitored by the mobile communication network on the basis of mediated location information. • t ..... • t .....
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen menetelmä, tun- • nettu siitä, että tieto parametrit täyttävän partnerin löytymisestä välite-.. . 6. any one of claims 1 - 5 The method according, c • characterized in that the discovery information to satisfy the parameters are transmitted .. partner. tään lähettämällä viesti molempien henkilöiden matkaviestimille, jolloin mai- : ·' 30 nittuun viestiin sisältyy ainakin tunnistetieto jota hyödyntämällä viestin vas- taanottanut henkilö voi muodostaa yhteyden löytyneen partnerin matkaviesti-I meen. by sending a message to the mobile stations of both persons, wherein the milk · '30 nittuun message includes at least identification information by utilizing the person received the message can connect to the found partner to the mobile station-I.
.··. . ··. 7. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 5 mukainen menetelmä, tun- '·' nettu siitä, että tieto parametrit täyttävän partnerin löytymisestä välite- * 35 tään muodostamalla yhteys toistensa kanssa yhteen sopivien henkilöiden :.,, * matkaviestimien välille. 7. in any one of claims 1 - 5 The method according, c '·' characterized in that the data parameters to satisfy a partner discovery relayed * 35 to form a connection with another compatible individuals: * ,, the mobile stations.. 111781 111781
8. Järjestelmä, johon kuuluu: matkaviestimiä (MS1 - MS4), ja välineitä matkaviestimien sijainnin selvittämiseksi, tunnettu siitä, että järjestelmään edelleen kuuluu: 5 tietokanta (2), johon on tallennettu tietoja partneria hakevien henki löiden määrittelemistä parametreistä, ja monitorointivälineitä (3), jotka seuraavat partneria hakevien henkilöiden käytössä olevien matkaviestimien (MS1 - MS4) sijaintia, ja jotka välittävät tiedon parametrit täyttävän partnerin löytymisestä, mikäli kahden partneria 10 hakevan henkilön matkaviestimet sijaitsevat toistensa läheisyydessä ja kyseiset henkilöt tietokantaan (2) tallennettujen parametrien perusteella sopivat yhteen. 8. A system, comprising: mobile stations (MS1 - MS4), and means for determining location of mobile stations, characterized in that the system further comprises: 5 a database (2) storing a data partner requesting person defining individuals parameters, and monitoring means (3) who follow the existing mobile persons partners from applying for a (MS1 - MS4) position, and which relay the information to meet the parameters of partner finding, if the person's two partners from 10 applying for the mobile stations located in the vicinity of each other and that the persons in the database (2) on the basis of parameters stored in the match.
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että monitorointivälineet (3) on järjestetty seuraamaan matkaviestimien 15 (MS1, MS2) sijaintia mainittujen matkaviestimien lähettämien sijaintia kuvaavien tietojen perusteella. 9. A system according to claim 8, characterized in that the monitoring means (3) is arranged to follow mobile stations 15 (MS1, MS2) on the basis of position information of said mobile terminals transmitted by the position of the image.
10. Patenttivaatimuksen 8 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että monitorointivälineet (3) on järjestetty seuraamaan matkaviestimien sijaintia matkaviestinverkolta lähtöisin olevien sijaintia kuvaavien tietojen 20 perusteella. 10. A system according to claim 8, characterized in that the monitoring means (3) is arranged to monitor the location of mobile stations of the mobile communication network from the location of the image 20 on the basis of the data.
11. Jonkin patenttivaatimuksen 8-10 mukainen järjestelmä, tun -nettu siitä, että järjestelmään kuuluu välineitä matkaviestimien (MS1 -MS4) käyttäjien matkaviestinverkon välityksellä lähettämien parametrien tal- • lentämiseksi mainittuun tietokantaan (2). 11. A system as claimed in any one of claims 8-10, c h -nettu in that the system comprises means for recovering the mobile stations (MS1 -MS4) sent by users via a mobile communication network parameters of flying • said base (2). .···. . ···. 25 25
12. Jonkin patenttivaatimuksen 8-10 mukainen järjestelmä, tun - nettu siitä, että järjestelmään kuuluu välineitä matkaviestimien (MS1 - * · ... MS4) käyttäjien VVEB-liittymän välityksellä lähettämien parametrien tallentami seksi mainittuun tietokantaan (2). 12. A system as claimed in any one of claims 8-10, c h a - characterized in that the system comprises means for the mobile stations (MS1 - MS4 * · ...) transmitted by the user through the user interface VVEB to store the parameters into said database (2).
13. Jonkin patenttivaatimuksen 8-12 mukainen järjestelmä, tun -30 nettu siitä, että monitorointivälineet (3) on järjestetty välittämään tiedon parametrit täyttävän partnerin löytymisestä Hipaisemalla viestin lähettämisen : yhteen sopivien henkilöiden käytössä oleville matkaviestimille (MS1 - MS4), jolloin mainittuun viestiin sisältyy ainakin tunnistetieto, jota hyödyntämällä viestin vastaanottanut henkilö voi muodostaa yhteyden löytyneen partnerin : 35 matkaviestimeen. 13. A system as claimed 8-12 to any one of claims, c h -30 characterized in that the monitoring means (3) is arranged to transmit information parameters satisfying partner discovery lightly brushing the transmission of the message: for the different persons compatible mobile stations (MS1 - MS4), said message including at least identifying information that could allow a message received by a person can connect to the found partner 35 to a mobile station. 111781 111781
14. Jonkin patenttivaatimuksen 8-13 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että monitorointivälineet (3) on järjestetty välittämään tiedon parametrit täyttävän partnerin löytymisestä Hipaisemalla yhteyden muodostamisen yhteen sopivien henkilöiden käytössä olevien matkaviestimien välille 5 (MS1 - MS4). 14. A system as claimed in any one of claims 8-13, characterized in that the monitoring means (3) is arranged to transmit information parameters satisfying partner discovery swipe of the finger contact is established between one of the persons using the appropriate 5 mobile stations (MS1 - MS4).
15. Jonkin patenttivaatimuksen 8-14 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmään kuuluu välineitä, jotka tarjoavat partnerin löytymisestä tiedon saaneelle henkilöllä pääsyn tietokantaan (2) löytyneen partnerin osalta tietokantaan tallennettujen tietojen lukemiseksi. 15. A system as claimed in any one of claims 8-14, characterized in that the system comprises means which offer the partner discovery information benefiting the person to access the database (2) the found partner with regard to reading information stored in the database. « » 1 · • I • · • 1 · t I · t » · 111781 «» 1 • I • · • · 1 · I · t t »· 111781
FI20010170A 2001-01-29 2001-01-29 A method for finding a partner FI111781B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010170A FI111781B (en) 2001-01-29 2001-01-29 A method for finding a partner
FI20010170 2001-01-29

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010170A FI111781B (en) 2001-01-29 2001-01-29 A method for finding a partner
PCT/FI2002/000063 WO2002062092A1 (en) 2001-01-29 2002-01-28 A method and a system for finding a partner based on location information in a communication system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20010170A0 FI20010170A0 (en) 2001-01-29
FI20010170A FI20010170A (en) 2002-07-30
FI111781B true FI111781B (en) 2003-09-15

Family

ID=8560161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20010170A FI111781B (en) 2001-01-29 2001-01-29 A method for finding a partner

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI111781B (en)
WO (1) WO2002062092A1 (en)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60129795T2 (en) 2000-02-29 2008-06-12 Benjamin D. Tucson Baker Intelligent call process for a discussion forum
FI115815B (en) * 2002-06-28 2005-07-15 Risto Pitkaenen Detection of terminal equipment, wireless short-range connection
US7545784B2 (en) 2004-02-11 2009-06-09 Yahoo! Inc. System and method for wireless communication between previously known and unknown users
US20050181803A1 (en) * 2004-02-17 2005-08-18 Weaver Christopher S. System for combining geographic location information, database-derived affinity matches, and user control in order to permit individuals to rendezvous
US8028038B2 (en) 2004-05-05 2011-09-27 Dryden Enterprises, Llc Obtaining a playlist based on user profile matching
US9826046B2 (en) 2004-05-05 2017-11-21 Black Hills Media, Llc Device discovery for digital entertainment network
BRPI0403349A (en) * 2004-08-11 2006-03-28 Mauricio Cassanello Do Amaral search system via mobile phone
US8688143B2 (en) 2004-08-24 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Location based service (LBS) system and method for creating a social network
US20060064346A1 (en) * 2004-08-31 2006-03-23 Qualcomm Incorporated Location based service (LBS) system and method for targeted advertising
CN102982092B (en) * 2004-10-19 2017-06-09 飞扬管理有限公司 System and method for location-based social network
US8688148B2 (en) 2005-10-25 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Dynamic resource matching system
EP2013774A1 (en) * 2006-04-13 2009-01-14 Mobifriends Solutions, S.L. System and method based on mobile or portable devices for searching and finding people with common or mutual interests
SE0601362L (en) * 2006-06-21 2007-12-22 Adworld Holding Ab Matchmaker
US8108501B2 (en) 2006-11-01 2012-01-31 Yahoo! Inc. Searching and route mapping based on a social network, location, and time
US7917154B2 (en) 2006-11-01 2011-03-29 Yahoo! Inc. Determining mobile content for a social network based on location and time
US8010601B2 (en) 2007-12-21 2011-08-30 Waldeck Technology, Llc Contiguous location-based user networks
US8024431B2 (en) 2007-12-21 2011-09-20 Domingo Enterprises, Llc System and method for identifying transient friends
US8504073B2 (en) 2008-08-12 2013-08-06 Teaneck Enterprises, Llc Customized content delivery through the use of arbitrary geographic shapes
US7921223B2 (en) 2008-12-08 2011-04-05 Lemi Technology, Llc Protected distribution and location based aggregation service
ITMI20090694A1 (en) * 2009-04-23 2010-10-24 Andrea Ferrari Method of communication between portable electronic devices are located less than a predetermined distance
US8396457B2 (en) * 2009-12-14 2013-03-12 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Portable communication apparatus and method of controlling the same
WO2014140386A1 (en) * 2013-03-13 2014-09-18 Estévez García Fabián Where app internet application that allows people to get to know one another immediately as they pass in the street so that they can interact and offer or request jobs, leisure activities or love

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI106990B (en) * 1996-12-31 2001-05-15 Nokia Mobile Phones Ltd A method for transmitting information to the user
IL126364D0 (en) * 1998-09-25 1999-05-09 Sivanir Ltd Method and system of interlinking
US6549768B1 (en) * 1999-08-24 2003-04-15 Nokia Corp Mobile communications matching system
SE9903571L (en) * 1999-10-05 2001-04-06 Ariad Ventures Ab mobile match
US6819919B1 (en) * 1999-10-29 2004-11-16 Telcontar Method for providing matching and introduction services to proximate mobile users and service providers
SE523564C2 (en) * 2000-09-20 2004-04-27 Mahmood Valadi Matching user profiles and positioning of mobile phones in a mobile communications network

Also Published As

Publication number Publication date
FI20010170D0 (en)
FI20010170A0 (en) 2001-01-29
FI111781B1 (en)
FI20010170A (en) 2002-07-30
WO2002062092A8 (en) 2003-11-06
WO2002062092A1 (en) 2002-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7289805B2 (en) Method and system for providing a temporary subscriber identity to a roaming mobile communications device
JP6077048B2 (en) Subscriber identification information management broker fixed / mobile network
US6052597A (en) Short message service initiated cellular mobile positioning system
US7190960B2 (en) System for providing location-based services in a wireless network, such as modifying locating privileges among individuals and managing lists of individuals associated with such privileges
US9037159B2 (en) Apparatus and systems for providing location-based services within a wireless network
US7146178B2 (en) System and method for accessing local services with a mobile terminal
JP4105094B2 (en) Telecommunications systems and privacy management method
KR100809109B1 (en) Providing location information in a visited network
EP2060102B1 (en) Dual mode service wifi access control
CN1307830C (en) A method and system for providing location dependent information
CN100571455C (en) Method of invoking privacy on telecommunications network
US7274299B2 (en) Method of and service architecture for reminding a user subscribed to a communication network
EP1212910B1 (en) Mobile communications subscriber profile matching system
US6463289B1 (en) System and method for providing restricting positioning of a target mobile station based on the calculated location estimate
US7209757B2 (en) Location information services
CA2836101C (en) A system and method for registering network information strings
AU769024B2 (en) System and method for providing historical data for location services
US20040192339A1 (en) Method for providing location-based services in a wireless network, such as varying levels of services
US9852450B2 (en) Location blocking service from a web advertiser
US7096030B2 (en) System and method for initiating location-dependent applications on mobile devices
US20070202844A1 (en) System for Providing Location-Based Services in a Wireless Network, such as Locating Individuals and Coordinating Meetings
US20050003804A1 (en) System, mobile station, method and computer program product for managing context-related information
FI87963B (en) Foerfarande Foer while forming of a ankommande samtal to a radiotelephone in a cellradiotelefonsystem
US6567661B2 (en) Distributed telemetry method and system
US7133685B2 (en) Monitoring boundary crossings in a wireless network