FI110382B - collapsible container - Google Patents

collapsible container Download PDF

Info

Publication number
FI110382B
FI110382B FI941994A FI941994A FI110382B FI 110382 B FI110382 B FI 110382B FI 941994 A FI941994 A FI 941994A FI 941994 A FI941994 A FI 941994A FI 110382 B FI110382 B FI 110382B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
container
semi
portion
characterized
folding
Prior art date
Application number
FI941994A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI941994A0 (en
FI941994A (en
Inventor
David Murray Melrose
Original Assignee
Co2Pac Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NZ24044891 priority Critical
Priority to NZ24044891A priority patent/NZ240448A/en
Priority to GB9201977 priority
Priority to PCT/GB1992/001977 priority patent/WO1993009031A1/en
Application filed by Co2Pac Ltd filed Critical Co2Pac Ltd
Publication of FI941994A0 publication Critical patent/FI941994A0/en
Publication of FI941994A publication Critical patent/FI941994A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI110382B publication Critical patent/FI110382B/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D1/00Containers having bodies formed in one piece, e.g. by casting metallic material, by moulding plastics, by blowing vitreous material, by throwing ceramic material, by moulding pulped fibrous material, by deep-drawing operations performed on sheet material
  • B65D1/02Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents
  • B65D1/0223Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures, designed for pouring contents characterised by shape
  • B65D1/0292Foldable bottles

Description

110382 110382

Kokoontaitettava säiliö collapsible container

Esillä olevan keksinnön kohteena on säiliö, erityisesti puolijäykkä taitettavissa oleva säiliö, jonka muoto ei muutu sisällön vaikutuksesta eikä muutu vastaamaan sisältön-5 sä muotoa, mutta jolla on tietty joustavuus, säiliön pituusakselin ulottuessa kaula-osasta pohjaosaan, joiden välissä on sivuseinässä oleva taitto-osa. The present invention relates to a container, in particular semi-rigid semi-rigid container, the shape of which does not change the effect of the content and does not change to meet with the contents-5 format, but with a certain flexibility, the container longitudinal axis extending from the neck portion of the bottom part, between which is a side wall of the folding part .

Termi "puolijäykkä" säiliö viittaa säiliöön, joka on tehty aineesta, esim. polyeteeni-tereftalaatista (PET), joka ei muotoudu sisältönsä mukaan kuten "joustavat" säiliöt, joskin säiliö on jonkin verran joustava erottuakseen "jäykistä" säiliöistä. The term "semi-rigid" container refers to a container which is made of a material, e.g., polyethylene terephthalate (PET), which is deformable by content, such as "flexible" container, although the container has some flexibility to distinguish themselves from "rigid" containers. Termiä 10 "puolijäykkä" käytetään tässä merkityksessä koko hakemuksessa patenttivaatimukset mukaan lukien. 10 The term "semi-rigid" is used in this sense throughout the application, including the claims.

Hiilihapotetut nesteet, kuten hiilihapotetut juomat ja vastaavat, säilötään yleensä paineen alla ilmatiiviissä säiliöissä tai vastaavissa nesteen hiilihappojen säilyttämiseksi, tai ainakin nesteestä karkaavan kaasun, oli se sitten hiilidioksidia tai muuta 15 kaasua, määrän vähentämiseksi. Aerated liquids, such as aerated beverages and the like, typically stored under pressure, in airtight containers or the like for storing the liquid carbonic acids, or at least to reduce the gas escaping from the liquid, whether carbon dioxide or other gas 15, the amount of.

Kun säiliö avataan on kaasuilla taipumusta purkautua nesteestä. When the container is opened from the gases tend to discharge from the liquid. Purkautumista voidaan tietyssä määrin hidastaa sulkemalla säiliö uudestaan. Winding up to a certain extent slow closing the container again. Uudelleen sulkemisen .:. Resealing.:. jälkeen säiliössä on yleensä laajentunut ylätila vapaana, johon kaasu voi purkautua. After the container has a generally enlarged head space available, to which the gas can discharge.

* · » «« · ' · * Tiedetään, että jos ylätilaa voidaan pienentää juoman tai muun nesteen määrän pie- : 20 nentyessä, pystytään myös pienentämään nesteestä purkautuvan tai muulla tavalla häviävän kaasun määrää. · * »« «· '· * It is known that if the head space can be reduced by the amount of the beverage or other fluid low: 20 for the push, it is also possible to reduce the discharged liquid, or in any other manner negligible amount of gas. Tätä tarkoitusta varten on aikaisemmin esitetty lukuisia kokoontaitettavia säiliöitä. has previously been shown in a number of collapsible containers for this purpose. Toiset näistä kokoontaitettavista säiliöistä ovat olleet * · · palkeiden tyyppisiä. Some of these collapsible containers have been * · · bellows type. Tällaisissa säiliöissä on lukuisia haittapuolia. Such containers have a number of drawbacks.

. . . . Ensinnäkin tällaiset säiliöt eivät toimi paineastioina, joten niissä ei voida säilyttää '; First of all, these containers do not work in pressure vessels, so they can not be maintained '; ' * 25 virvoitusjuomia ennen myyntiä. '* 25 before the sale of soft drinks. Jos tällainen säiliö täytetään virvoitusjuomalla pa->··' kottaa nesteen sisäinen paine säiliön ylilaajenemaan, kun korkki suljetaan. If such a container is filled with soft drink Patent> ·· 'internal fluid pressure forces the over-expand the container when the cap is closed. Säiliö :Y: ylivenyy "venyneeseen" tilaan, jolloin iso ylätila pystyy kehittymään ja sen myötä hiilihapot häviämään. Container: Y ylivenyy "stretched condition" mode, which is able to develop a large head space and the carbon acids lost. Tämä tapahtuu jo kevyen ravistamisen jälkeen eikä säiliön voida ikinä olettaa kestävän pullotustehtaalta lähtevän virvoitusjuoma-astian kulje- '; This happens already after a light shaking, and the container can never be assumed for leaving the bottling plant beverage container transport "; · ·* 30 tusoloja ja käsittelytapoja. · · * 30 tusoloja and management practices.

• » · • · · • »• · · ·

Toiseksi palkeentyyppisen säiliön kyky sekä laajentua että taittua kokoon tarkoittaa sitä, että kun säiliön pohja on osittain kokoontaittunut ja uudelleen suljettu, se laaje- 2 110382 nee helposti, jota seuraa hiilihappojen katoaminen nesteen paineen pakottaessa esiin ylätilan erityisesti, jos säiliö putoaa tai sitä ravistetaan jollakin tavalla. Secondly palkeentyyppisen container capacity as well as expand the fold size means that when the bottom of the container is partially kokoontaittunut and re-closed, it expands 2 110382 dissolves readily, followed by the disappearance of the carbonic fluid pressure forcing the head-space, especially if the container is dropped or shaken in any way . Tämä oikeastaan kumoaa aiotun tarkoituksen. This really set aside the intended purpose.

Joskin joitakin palkeentyyppisiä säiliöitä on parannettu, eivät ne täysin vältä edellä 5 esitettyä ongelmaa. Although some palkeentyyppisiä containers has been improved, they do not entirely avoid the problem described in paragraph 5 above. Ne on myös valmistettava suhteellisen hienoihin sallittuihin to-leransseihin ja ovat suhteellisen epäkäytännöllisiä. They must also be made of relatively fine allowable to-tolerances and are relatively inconvenient.

US-patentissa 4 790 361 (Jones et ai) ylilaajentumisongelma on pyritty ratkaisemaan ennen kuin kokoontaittumista kaivataan, sen jälkeen, kun säiliö on täytetty. U.S. Patent 4 790 361 (Jones et al) ylilaajentumisongelma has been addressed before kokoontaittumista needed, after the container has been filled. Tätä ei valitettavasti palkeentyyppisessä säiliössä voida aikaansaada ilman ulkopuo-10 lista puristinlaitetta, joka pitää sen paikallaan. This is no palkeentyyppisessä container can be obtained by external air 10 list clamp device which holds it in place. Tällainen laite olisi liitettävä säiliöön, mikä nostaisi kuluja. Such a device should be attached to the container, which would increase costs. Joskin tällainen säiliö saattaisi osittain vastustaa laajentumista "yli rajojen", se antaisi kuitenkin periksi ravistettujen virvoitusjuomien kehittämille hyvin korkeille paineille. Although such a container might partially resist expansion of "cross-border", it would, however, shaken up soft drink developed by very high pressures.

Tällaisen laajentumisen tapahtuessa "venyisi" myöskin US-patentin 4790361 mukai-15 sen säiliön muovin aiottu muoto, aiheuttaen korjaamattomia vahinkoja polymeerissä. Such expansion occurs, "venyisi" also U.S. Patent 4790361, 15 in accordance with the intended shape of the plastic container, causing irreparable damage to the polymer. Tällainen säiliö olisi myöskin lähes mahdoton valmistaa esillä olevan hakemuksen mukaisesta muovista eli polyeteenitereftalaatista (PET). Such a container would also be virtually impossible to manufacture plastic material according to the present application, namely polyethylene terephthalate (PET). Tällaisen säiliön iso pinta-ala nostaisi myöskin materiaalikustannuksia. Such a container large surface area also would increase the material cost. Tällainen säiliö laajenisi myöskin . Such a container would expand too. ^ helposti kokoontaitetusta tilasta. ^ Easy access to the folded state.

• · · ·/'·' 20 US-patentissa 4 790 361 poimutuksen määrittävät lukuisat harjat ja urat, kukin harja koostuu edullisesti nelisivuisten määrittämistä tasomaisista alueista, jotka toimivat ·:··· saranana, jonka ympäri kokoontaittuminen voi tapahtua. • · · · / '·' 20 in U.S. Patent 4 790 361 a corrugation comprises a series of ridges and grooves, each ridge preferably consisting of planar regions of the quadrilateral determining the operating ·: ··· as a hinge about which the collapsing can take place. US-patentti 4 492 313 (Touzani) ei myöskään alunperin toimi paineastiana. U.S. Patent 4 492 313 (Touzani) also does not function initially as a pressure vessel. Sitäkään ei tästä syystä voida . No it is not for that reason be. käyttää virvoitusjuomien säilyttämiseen ennen myyntiä. used to store soft drink prior to sale. US-patentissa 4 492 313 on • · · 25 tehty toimenpiteitä uudelleen laajentumisen estämiseksi osittain kokoontaitetusta ti-. U.S. Patent 4 492 313 • 25 · · of the measures to prevent re-expansion of the partially collapsed titanium. . . lasta. spatula. Käytetty menetelmä aiheuttaa kuitenkin muita ongelmia. However, the method used to cause other problems. Säiliö taittuu kokoon jonkin verran "alueittain", jolloin sisältö tulee ulos "pulpahduksissa", jotka eivät ;·' välttämättä vastaa jäljellä olevan ylätilan kokoa. The container is collapsed to some extent "region", where the content comes out "pulpahduksissa" which are, · 'necessarily correspond to the remaining upper space size. Tällainen alueellinen kokoontait-:Y: tuminen johtaa myös siihen, että osa sisällöstä purskahtaa ulos. Such regional kokoontait-: Y results in generation of the fact that the part of the content bursts out. Käyttäjä saattaa li- 30 saksi vahingossa puristaa säiliötä liiaksi kokoon sen jälkeen, kun korkki on suljettu (taittamalla renkaat alas), jolloin jonkin verran sisältöä valuu yli seuraavan kerran, ; 30, the user may further scissor accidentally presses the container is too much after the cap is closed (by folding the rings down), wherein the content slightly flows over the next time; · · ' kun korkki avataan. · · 'When the cap is opened.

GB-patentissa 781 103 (International Patents Trust) esitetään viskoosiselle aineelle, esim. hammastahnalle, tarkoitettu säiliö, jossa sisäpintaa pitkin kulkee akselin suun- 3 110382 täisiä poimutuksia. GB-A-781 103 (International Patents Trust) is shown as a viscous substance, e.g. toothpaste container for which the inner surface extends along the axis of corrugations 3 110 382-specific. Pohjaan kohdistettava paine saa sen liikkumaan seinän sisäpuolelle seinän taittuessa, jolloin se jakelee ainetta. Bottom-applied pressure causing it to move inwardly of the wall folding the wall, whereby it distributes the material. US-patentissa 4 865 211 (Hol-lingworth), NL-patentissa 294186 (Metal Box), US-patentissa 4 456 134 (Cooper) ja FR-patenteissa 2 294 297 (Normos) ja 623181 (Leisse) esitetään lukuisia muita 5 kokoontaitettavia säiliöitä, joissa on käytetty haitarimaista tai muuntyyppistä seinä-rakennetta. U.S. Patent 4 865 211 (Hol-lingworth), Netherlands Patent 294186 (Metal Box), United States Patent No. 4 456 134 (Cooper) and FR-A-2 294 297 (Normos) and 623 181 (Leisse) discloses a number of other five folding containers which have been used accordion-like or other type of wall structure. Nämä säiliöt eivät kuitenkaan sovellu virvoitusjuomille. These containers are not suitable for soft drinks. US-patentin 48665211 ja GB-patentin 781 103 mukaiset säiliöt ovat erityisen epäsopivia, koska niihin kohdistuu helpommin sisäinen paine, joka ylilaajentaisi ne niiden ollessa täynnä johtuen niissä käytetyistä poimuista ja laskoksista. US-A-48665211 and GB-A-781 103 the containers are especially suitable, more easily because they are subjected to an internal pressure which ylilaajentaisi them when they are full, due to folds and pleats used in them.

10 Nämä säiliöt laajenisivat myös helposti kokoontaitetusta asennosta erityisesti siitä syystä, että ne on suunniteltu joustavasta aineesta. These reservoirs 10 laajenisivat also easily folded position, in particular due to the fact that they are designed of an elastic material. GB-patentti 781 103 on erityisen altis uudelleen laajentumaan. GB-A-781 103 is particularly susceptible to re-expand.

Kukin näistä säiliöistä taittuu kokoon laskos pyöreänä tai renkaan muotoisena, mikä parhaiten selviää US-patentin 4 865 211 kuviosta 8. Erityisesti viitataan NL-15 patentissa 294186 ja GB-patentissa 781 103 seinään, joka taittuu itsensä päälle kokoon tai lepää taittumatonta pyöreätä seinää vasten, joka taitetaan kokoon myöhemmin. Each of these containers folds of the pleat circular or ring shape, which is best survives in U.S. Patent 4 865 211 in Figure 8. In particular, reference is made to NL-15 Patent No. 294 186 and GB-A-781 103 a wall which folds upon itself to size or resting taittumatonta round against the wall, which is to be folded later. Näiden säiliöiden seinät on tehty joustavasta aineesta, esim. polyeteenistä. These containers have walls made of a flexible material, e.g. polyethylene. GB-patentin 781 103 tapauksessa sisältö ei ole nestemäistä mutta jonkin verran viskoosista. GB-A-781 103 in the case the contents are not fluid but somewhat viscous. Tämä antaa tukea säiliön seinille kokoontaittavien voimien alla, koska aine ··· 20 vastustaa sisällä tapahtuvaa liikettä. This provides support to the container walls under collapsing forces, as the material resists movement ··· 20 inside occur. Tämä estää joustavia seiniä taipumasta kokoon-• · · •::. This prevents the flexible walls of the deflection assembly • · · • ::. taittavien voimien alla. refractive forces below.

* » * • · '·* ' Toiset kokoontaitettavat säiliöt ovat käsittäneet suhteellisen joustavan laukkuosan, joka on taitettu kokoon vapaan ylätilan vähentämiseksi. * »* • · '· *' Other collapsible containers have included a relatively flexible bag portion which is collapsed to reduce the free space above. Vaikka yksinkertaiset ..': * "laukku laatikossa" kokooontaitettavat säiliöt voivat sisältää "hiilihapottoman" vii- :T: 25 nin tyyppistä nestettä, ne eivät voi sisältää paineistettuja juomia, kuten "kuohuvaa" viiniä. Although simple .. "*" bag in box "containers may contain kokooontaitettavat" non-carbonated "delay T: 25 Nin type of fluid, they may not contain pressurized beverages, such as 'sparkling' wine. Tämä johtuu yksinkertaisen laukun taipumuksesta uudelleenlaajenttua ko- :'. This is a simple case uudelleenlaajenttua tendency KO '. t: koontaittamisen jälkeen, jos sen sisällä on painetta. t: After koontaittamisen, if it is inside the pressure. Tällaisiin kokoontaitettaviin säi- • · .···. Such folding preserved • ·. · · ·. liöihin tehdyt parannukset ovat tästä syystä tähän mennessä keskittyneet aikaansaa- ·' maan jonkunlaisen erillisen ohjausvälineen, kuten ulkosäiliön, kuoren tai vastaavan, ' · *. Improvements to into the containers have therefore to date concentrated on aikaansaa- · 'to some kind of separate control means such as an outer container, shell or the like,' · *. * 30 joka ohjaa kokoontaittumista ja pitää kokoontaitetun säiliön kokoontaitetussa tilassa. * 30 which controls the kokoontaittumista and keep the collapsed container in the collapsed condition.

Ulkoinen ohjausväline nostaisi säiliön kustannuksia huomattavasti, koska laukku .·*·. External control tool would increase the cost of the container considerably, since the bag. · * ·. olisi aina varustettava sellaisella. should always be equipped with such. Esimerkkejä tällaisista säiliöistä kuvataan edellä . Examples of such containers are described above. ·. ·. : mainitussa US-patentissa 4 456 134 ja ranskalaisessa patentissa 229 4297. : Said U.S. Patent No. 4 456 134 and in French Patent 4297 229.

Mitä tulee PET- ja muiden muovisäiliöiden pohjiin on ehdotettu lukuisia erilaisia ratkaisuja, joista yksi suosituimmista on Uusi-Seelantilaisen patentin 227274 (Con tinental Pet Technologies) mukainen "terälehtimäinen" ratkaisu. As far as the PET and a number of different solutions have been proposed for containers of plastic bases, one of the most popular of which is a kind of New Zealand Patent 227 274 (Con tinental Pet Technologies) according to "terälehtimäinen" solution.

, 110382 4 , 4 110 382

Esillä olevan keksinnön ainakin yhden sovellusmuodon tavoitteena on edetä edellä 5 mainittujen ongelmien ratkaisemisessa tai ainakin tarjota käyttökelpoinen vaihtoehto. at least one embodiment of the present invention, the objective is to progress in solving the above-mentioned 5 problems or at least provide a useful alternative.

Esillä olevan keksinnön muut tavoitteet käyvät ilmi seuraavasta selityksestä. Other objects of the present invention will become apparent from the following description.

Esillä olevan keksinnön erään tavoitteen mukaan esitetään puolijäykkä säiliö, jonka sivuseinässä on taitto-osa, jossa on lukuisia kehyksen ympäröimiä paneeleja (panel 10 means), jotka kaikki ovat kaarimaisia (kuten seuraavassa määritellään) ainakin poik-kisuunnassa säiliön pituusakseliin nähden ja sijoitettu siten, että paneeli välineet toimivat yhdessä vastustaen taitto-osan laajenemista kokoontaitetusta tilasta ja tukevat pituussuuntaista kokoontaittavaa voimaa vastaan samalla, kun ne sallivat taitto-osan progressiivisen taittumisen pituussuuntaisen kokoontaittavan voiman vaikutuksesta, 15 jolloin taitto-osa taittuu suhteessa säiliön jäljellä olevaan osaan vähentäen säiliön sisäistä volyymiä. one of the objectives of the present invention is shown in a semi-rigid container having a side wall has a folding portion having a plurality of frame enclosed by panels (panel 10 means), all of which are arcuate (as hereinafter defined) of at least bo-cross direction with respect to the container longitudinal axis and positioned in such a way that panel means acting together to resist expansion of the folded state of the folding portion and the supporting longitudinal strength against collapsing while they permit a progressive refraction effect of the folding of the longitudinal collapsing force 15 wherein the folding portion folds relative to the remaining portion of the container to reduce the internal volume of the container.

Keksinnön muut tavoitteet selviävät seuraavasta selityksestä. Other objects of the invention will become apparent from the following description.

• * · Edellä kuvatut tavoitteet saavutetaan keksinnön mukaan sillä, että taitto-osa on puo- *::. • * · aims described above are achieved according to the invention in that the folding portion is semi-* ::. lijäykkä, koska se sisältää joukon jäykistyspaneeleita, joilla kullakin on profiili, joka ·;·. -rigid, because it includes a plurality of panel means each having a profile which ·, ·. 20 ulkonee sivuseinän pääympärystasosta vähintään yhdessä suunnassa poikittain säili-• · ' . 20 extends from the side wall pääympärystasosta at least one direction transverse to the containers is • · '. ön pituusakseliin nähden jäykistyksen aikaansaamiseksi pituussuunnassa vaikutta- . vis a vis the longitudinal axis to provide a stiffening influence in the longitudinal direction. vaan kokoontaittumisvoimaan nähden, jäykistyspaneelien ollessa joustavia poikit- *;;; but in relation to kokoontaittumisvoimaan, said panel means being flexible transverse * ;;; taissuunnassa vaikuttavaan voimaan nähden, jäykistyspaneelien ollessa siten sovitet- • « · '·' tuina sivuseinässä, että taitto-osa pituussuunnassa vaikuttavan kokoontaittumisvoi- 25 man vaikuttaessa taittuu asteittain suhteessa säiliön muuhun osaan kokoontaitettuun tilaan, jossa pohja- ja kaulaosat sijaitsevat lähempänä toisiaan säiliön sisäpuolisen ' ^ tilavuuden vähetessä, jolloin jäykistyspaneelit toimivat yhdessä taitto-osan estämi-. segmental extension with respect to an applied force, said panel thus being fitted • '·' · 'Tuina side wall of the folding part of the active length direction of the kokoontaittumisvoi- 25 man acting on the folds gradually in relation to the rest of the container in the folded state, where the base and neck portions are located closer to each other in the container inner " ^ volume decreases, wherein said panel means act together to prevent the folding portion. v. seksi laajenemasta kokoontaitetusta tilasta, kun pituussuunnassa vaikuttanut kokoon-taittumisvoima ei ole läsnä, ja että taitto-osaan kuuluu ohjausosa, joka ohjaa tait-'* 30 tamista, ja lähtöosa, jossa taittuminen alkaa. V. Into expanding from the folded state, the longitudinal direction of the affected-taittumisvoima is not present, and that the folding part comprises a control unit which controls the Tait - "* 30 is effected, the output element, wherein the refraction begins.

: Seuraavassa esillä olevaa keksintöä selitetään esimerkinomaisesti ja viitaten oheisiin piirroksiin, joissa: 5 110382 kuvio 1 esittää kaaviomaisesti sivusta nähtynä esillä olevan keksinnön mukaisen esimerkinomaisen sovellusmuodon; : In the following, the present invention will be described by way of example and with reference to the accompanying drawings, in which: 5 110382 Figure 1 shows schematically an exemplary of the present invention, the side view of the embodiment; kuvio 2 esittää kaaviomaisen leikkauksen kuvion 1 mukaisesta sovellusmuodosta osittain kokoontaitettuna; Figure 2 shows a schematic section of the embodiment according to Figure 1 in a partially collapsed condition; 5 kuvio 3 esittää kaaviomaisen leikkauksen kuvion 1 mukaisesta sovellusmuodosta täysin kokoontaitettuna; 5 Figure 3 shows a schematic section of the embodiment of Figure 1 fully folded; kuvio 4 esittää kaaviomaisen leikkauksen kuvion 1 viivaa XX pitkin; Figure 4 shows a schematic section along the line XX of Figure 1; kuvio 5 esittää yksityiskohdan esillä olevan keksinnön toisen esimerkinomaisen sovellusmuodon mukaisesta taitteesta; Figure 5 shows a detail of a fold in accordance with another exemplary embodiment of the present invention embodiment; 10 kuvio 6 esittää kaaviomaisesti sivusta nähtynä esillä olevan keksinnön mukaisen toisen sovellusmuodon; 10 Figure 6 shows schematically a second embodiment of the side view of the present invention; kuvio 7 esittää kaaviomaisesti sivusta nähtynä esillä olevan keksinnön mukaisen erään toisen sovellusmuodon; Figure 7 shows schematically a side view of the present invention, the second embodiment of the invention; kuvio 8 esittää kaaviomaisesti edestä päin nähtynä keksinnön mukaisen paneelin; Figure 8 shows schematically a front view of the panel according to the present invention; 15 kuvio 9 esittää kaaviomaisesti takaa päin nähtynä kuvion 8 mukaisen paneelin; 15 Figure 9 illustrates schematically a panel according to a rear view of Figure 8; *;;. * ;;. kuvio 10 esittää kaaviomaisesti sivusta nähtynä kuvioiden 8 ja 9 mukaisen paneelin; Figure 10 shows a schematic side view of the panel of Figures 8 and 9; I · · kuvio 11 esittää kaaviomaisesti sivusta nähtynä esillä olevan keksinnön mukaisen •: ·: esimerkinomaisen ohjausosan; · I · Figure 11 is a schematic side view • according to the present invention: · of an exemplary control portion; ·;;; · ;;; kuvio 12 esittää poikkileikkauksen kuvion 11 kohdan JJ läpi; Figure 12 shows a cross-section through JJ of FIG 11; » I t 20 kuvio 13 esittää poikkileikkauksen kuvion 11 kohdan II läpi; "I t 20 Figure 13 shows a cross-section of Figure 11 through II; • · » * * kuvio 14 esittää kaaviomaisesti sivusta nähtynä keksinnön erään toisen mahdollisen • · •; · • »* * Figure 14 shows a schematic side view of the invention according to another possible • • ·; · ' sovellusmuodon mukaisen säiliön; · "Container according to the embodiment; » · · '..1 kuviot 15a, b, c esittävät vielä erään toisen keksinnön mukaisen sovellusmuodon al- ': ' kuperäisessä muodossaan, osittain kokoontaitettuna ja täysin kokoontaitettuna; "·" ..1 Figures 15a, b, c show a further embodiment of the invention, according to another alkyl ',' their original form, partially collapsed and fully collapsed; ,·. ·. ; ; 25 kuvio 16 esittää graafisesti vielä yhden keksinnön mukaisen sovellusmuodon; 25 Figure 16 shows a graphical representation of the further embodiment of the invention; * · · kuviot 17 ja 18 esittävät graafisesti esillä olevan keksinnön mukaisen säiliön pohjan mahdolliset sovellusmuodot; * · Figures 17 and 18 show graphically the possible embodiments of the container according to the present invention, the base; kuviot 19a ja 19b esittävät mahdollisia vaihtoehtoisia paneeliratkaisuja keksinnön lisäsovellusmuotoihin; Figures 19a and 19b show possible alternative panel solutions further embodiment of the invention; ja 6 110382 kuviot 20a, b, c esittävät graafisesti lieriömäisen säiliön ylösalaisin tai nurin kääntämisestä aiheutuvan tuloksen. and 6 110382 Figures 20a, b, c are graphs showing the result of the cylindrical container upside down or inverted due to the translation.

5 Piirroksissa esitetyt esimerkinomaiset sovellusmuodot ja seuraava selitys suhteessa kyseisiin piirroksiin ovat ainoastaan esimerkinomaisia eikä niitä ole tarkoitettu rajoittamaan keksinnön mahdollisia sovellusmuotoja. The exemplary embodiments and the following description in relation to those shown in the drawings 5 ​​drawings are exemplary only and are not intended to limit the possible embodiments of the invention.

Kuviossa 1 esitetään puolijäykkä säiliö 1. Säiliö 1 on olennaisesti pitkänomainen virvoitusjuomapullo. Figure 1 shows the semi-rigid container 1. Container 1 is a substantially elongate soft drink bottle. Siinä on toisessa päässä aukko 2 ja se on varustettu kierteellä 3 10 uudelleen sulkemisen helpottamiseksi käytettäessä kierteitettyä korkkia (ei esitetä). It is the other end of the opening 2 and is provided with a thread March 10 again in order to facilitate the closure of the threaded cap is used (not shown). Säiliö 1 on tässä sovellusmuodossa muodostettu polyeteenitereftalaatista (PET), joskin mitä tahansa sopivaa ainetta voidaan käyttää puolijäykkien ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Container 1 is in this embodiment formed of polyethylene terephthalate (PET), though any suitable material may be used to provide semi-rigid properties.

Säiliön 1 sivuseinä 4 on varustettu taitto-osalla 5. Tässä esimerkissä taitto-osa on 15 määritetty pisteviivojen A ja B väliin. The container 1 lateral walls 4 is provided with a folding portion 5. In this example, the folding portion 15 is defined between dotted lines A and B.

Kuten ilmenee myös kuvioista 2 ja 3, vastauksena pituussuunnassa ja suhteellisesti säiliön 1 sisään kohdistettuun kokoontaittavaan voimaan, joka tässä esimerkissä on .:· suunnattu pituusakselia 8 pitkin suunnassa 9, säiliö 1 progressiivisesti taittaa sivu- seinän 4 taitto-osan 5 siten, että ulospäin avoimen syvennyksen 10 koko pienenee, *: . As is also apparent from Figures 2 and 3, in response to the longitudinal direction and relative container 1 in collapsing the force applied which in this example is:. · Directed along longitudinal axis 8 in direction 9, container 1 progressively fold side four folding of the wall 5, so that the outwardly open the recess 10 is reduced in size, *. 20 jolloin säiliön 1 sisäinen volyymi pienenee. 20 thereby reducing the internal volume of the container 1.

• · · : Taittumisen jatkuessa taitto-osa 5 liikkuu suhteessa alaspäin säiliötä 1 pitkin vas- taanottavaan osaan 12, joka esillä olevassa esimerkissä on varustettu ympärysosalla 13 ja pohjalla 14. • · ·: the folding continues, the folding part 5 moves downward relative to the container 1 along the receiving portion 12, which in the present example is provided with the peripheral 13 and the bottom 14.

. . . . Seuraavassa katsotaan yksityiskohtaisemmin taittumista, jolloin viitataan jälleen ku-• · · '; The following is considered in more detail refraction, wherein reference is made again described • · · '; > (: 25 vioon 1. Tämän esimerkin taitto-osa 5 käsittää käynnistinosan 6 ja ohjausosan 7. > (25 vioon 1. The folding portion 5 of this example comprises an initiator portion 6 and control portion 7.

• · • ·'·, Tämän esimerkin käynnistinosa 6 on muotoiltu sisältämään eri asteisen vahvoja ja heikkoja alueita ja se on suhteessa helpommin kokoontaittuva suunnasta 9 tulevien : ' voimien vaikutuksesta kuin viereinen ohjausosa 7 ja kaulaosa 11. Täten suunnasta 9 tulevaa kokoontaittamisvoimaa seuraa käynnistinosan 6 suhteellisen hallittu liike, : ' ·. • · • · '·, this example käynnistinosa 6 is configured to contain a different degree of strong and weak areas, and is related more easily collapsible direction 9 of the future, "the impact forces than the adjacent control portion 7 and neck portion 11. Thus, the direction of the nine future kokoontaittamisvoimaa of the initiator portion 6 of relatively controlled movement, '·. i 30 joka aloittaa aikaisemmin kuvatun kokoontaittumisen. for 30 to start collapsing, as described previously.

Keksinnön tässä esimerkissä vaihtelevan vahvuiset osat käynnistinosassa 6 koostuvat kahdesta vierekkäisestä, poikittain sovitetusta rengasmaisesta sivuseinän seg 7 110382 mentistä. -strong components variable in this example of the invention a starter portion 6 consisting of two adjacent, transversely fitted in the annular side wall of the seg 7 110 382 mentistä. Heikennysviivat on määritetty vierekkäisten rengasmaisten segmenttien väliin. The weakening lines are defined between the adjacent annular segments. Heikennysviivat ovat mieluummin kulman muutoksia osassa 6 kuin hankaa-malla aikaansaatuja aineen ohennuksia. The lines of weakness are preferably changes in the angle of the six non-rub against the time obtained from thinnings agent.

Esimerkin ohjausosa 7 on varustettu lukuisilla olennaisesti pitkänomaisilla polygo-5 naalisilla paneleilla 112, joilla kaikilla on neljä, vinoneliön muodostavaa sivua. Example control section 7 is provided with a plurality of substantially elongated polygon five-functional paneleilla 112, all of which are four diamond-forming pages. Paneelit 112 on sijoitettu siten, että ne osoittavat säiliön pituusakselin suuntaan ja ne on sijoitettu vierekkäin, jolloin sivuseinästä 4 tulee olennaisesti katkaistun kartion muotoinen. The panels 112 are positioned so that they point in the direction of the longitudinal axis of the container and are positioned adjacent to each other, wherein the side wall 4 becomes substantially frusto-conical shape.

Olennaisesti katkaistun kartion muotoinen muoto auttaa sivuseinän 4 taitto-osaa 5 10 sijoittumaan vastaanottavaan osaan 12 seuraavassa kuvattavalla tavalla. shaped form substantially frusto-conical side wall 4 to help folding unit May 10 locate in the receiving portion 12 as described below. Taitto-osa 5 voisi kuitenkin olla myös esim. lieriömäinen tai polygonaalinen edellyttäen, että ne käyttävät paneelivälinettä 112. Tällaiset muodot vaikuttaisivat kuitenkin tilaan, johon taitto-osa 5 pystyisi liikkumaan taittuessaan ja tekisivät taittumisen vaikeammaksi. Folding portion 5 could however also be e.g. a cylindrical or polygonal, provided that they use the instrument panel 112. However, such shapes would affect the state in which the folding portion 5 would be able to move in folding of refraction and make difficult. Viitaten erityisesti kuvioihin 2 ja 3 on taitto-osan 5 taitettujen osien hal-15 kaisija, lukuunottamatta huulta 100, joka muodostuu syvennyksen 10 kehälle, joka puolestaan muodostuu kun taite käännetään alaspäin ja säiliössä, pienempi kuin vielä taittumattomien osien halkaisija. With particular reference to Figures 2 and 3 has a folding portion 5 of the folded portions hal diameter 15, except for the lip 100 formed in the periphery of the recess 10, which in turn is formed when a refractive pivoted downwardly and the container, yet less than the diameter of the undeflected portions. Tästä johtuen taitetuilla osilla on tilaa sijoittua vastaanottaviin osiin 12 taittumisen jälkeen. As a result, the folded portions have to rank order after receiving portions 12 of refraction.

Viittaus kuvioon 20 kuvailee tätä lisää. The reference to Figure 20 describes this more. Jos säiliön sivuseinä 500 on olennaisesti lie- • · ♦ *;;. If the container side wall 500 has a substantially cylindrical • ♦ · * ;;. 20 riömäinen pikemminkin kuin katkaistun kartion muotoinen, johtaisivat säiliön taitto-yritykset invertoidun renkaan muodostumiseen yläseinästä 499 ja sen halkaisijan HV * (kuvio 20b) täytyisi olla pienempi kuin sen halkaisijan G (kuvio 20a). 20 riömäinen rather than frusto-conical shape of the container would result in the formation of the folding companies in the inverted ring top wall 499 and the diameter of the HV * (Figure 20b) needs to be less than its diameter G (Figure 20a). Tämä johtaisi : ; This would lead to:; inversiota vastustaviin akselin suuntaisiin jännityksiin. resisting inversion of the direction of the stresses in the shaft. Sylinterin sisään ei jäisi tilaa, johon seinä 500 voitaisiin taittaa siten, että alkuperäinen halkaisija G säilyisi. does not leave room in which the wall 500 could be folded in such a way that the original diameter of the G would remain in the cylinder. Esiin-:T: 25 tyisi vastaava voiman siirto sivuseinää pitkin alas suunnassa L eikä taitteeseen, mikä johtaisi lieriöseinän 500 taipumiseen, kuten kohdassa 501 esitetään kuviossa 20b, kokoontaittavan voiman alla suunnassa P sen sijaan, että se invertoituisi. Occurring T: 25 tyisi corresponding transfer of force down the side wall in the direction L and not fold, which would lead to a bending of the cylinder wall 500, 501 as shown in Figure 20b, under the collapsing force in the direction P instead, that it was inverted. Ainoa tapa The only way

• I • I

.···. . ···. saada lieriö toimimaan sillä tavalla olisi se, että se sijoitettaisiin ulkoiseen kehyk-seen tai muottiin ja invertoitaisiin voimallisesti upotusvälineen avulla, joka pa- • » · 30 kottaisi sen sisään itseensä. to get the cylinder to operate in the way it should be, that it be placed in an external kehyk-tion or the mold and inverted mightily upotusvälineen using that improves • »· 30 kottaisi it in himself. Invertoitu segmentti taipuisi vielä näkyvästi, koska sen :... · on pakko ottaa pienempi halkaisija (tietyn pituisen ympäryksen täytyy muuttua saa-. * * *. dakseen pienemmän halkaisijan). The inverted segment to bend yet visible, because it: · ... are forced to take a smaller diameter (circumference of a given length must change obtained * * * handler for the smaller diameter..).

'· ” Vaihtoehtoisesti sen olisi katkettava tai venyttävä kohdassa 498 esitetyllä tavalla saadakseen isomman halkaisijan, jos se esimerkiksi käännetään nurin (katso kuvio g 110382 20c), mutta tässäkin tapauksessa tarvittaisiin ulkopuolista välinettä tämän aikaansaamiseksi. "·" Alternatively, it would be cut off or stretch as shown at 498 in order to obtain a larger diameter, for example, it is turned inside out (see Figure 20c g 110 382), but even in this case, the need for an external device to achieve this.

Tästä johtuen, jotta saataisiin säiliö, joka taittuu kokoon ainoastaan pituussuunnassa tulevan voiman vaikutuksesta ja ilman ulkopuolista välinettä, täytyy kokoontaittavan 5 voiman esillä olevan keksinnön mukaisten paneelien puuttuessa olla katkaistun kartion muotoinen tai aineen täytyy olla hieman joustavaa ja kykeneväistä joko laajentumaan tai vetäytymään kasaan, koska se ei pysty säilyttämään alkuperäisiä mittoja uudessa asennossa. Consequently, in order to obtain a container that folds only in the longitudinal direction to impact of force and without an external device, must collapsing five power of the present invention in the absence of panels according to a truncated cone shape or material must be somewhat elastic and capable of either expand or retract the heap, because it can not retain the original dimensions in the new position.

Ilman kuvion 1 mukaista käynnistinosaa 6 olisi vaikeata taittaa kokoon jopa katkais-10 tun kartion muotoinen osa kontrolloidun inversion avulla, erityisen vaikeata tämä olisi, jos sen asento on jyrkkä ja sivuseinä suhteellisen pitkä. Without starter element according to Figure 1 6 would be difficult to be folded up disconnects the TU-10 of the cone-shaped part controlled by inversion, this would be particularly difficult if the position of the steep sidewall and a relatively long. Sivuseinät eivät pystyisi kestämään ylhäältä tulevaa kuormitusta, jolloin säiliö menettäisi muotonsa ja taittuisi sattumanvaraisesti kokoon. The sidewalls would not be able to withstand the load from above the container to lose its shape and fold in a random size. Inversion aloittamiseen missä tahansa kohdassa jyrkkiä seiniä tarvittavan voiman täytyisi olla paljon suurempi kuin jyrkkien seinien 15 muodon muuttamiseen ja taipumiseen tarvittavan voiman. Inversion the opening at any point of the steep walls of force required needs to be much greater than the change in shape and bending of the steep walls 15 of force required. Kun yksi osa seinää rupeaa taipumaan jatkuu taipuminen koko säiliön läpi alaspäin suunnatun paineen alla. When one part of the wall begins to bend the bending continues throughout the container below the downwardly directed pressure.

Viitaten jälleen kuvioihin 1, 2 ja 3 nähdään, että käyttäjä, joka kohdistaa kokoontaittavan voiman suunnassa 9 käytännössä suuntaa tämän voiman vain yleisesti nuolen . Referring again to Figures 1, 2 and 3 shows that the user, which applies a collapsing force in direction 9 in practice the direction of this force of the arrow only in general terms. 9 suunnassa. 9 direction. Voiman suunnassa esiintyy poikkeamia. Deviations in the direction of the force. Poikkeamat kokoontaittavassa 20 voimassa, tulevat johtamaan taitto-osan 5 epäsäännölliseen taittumiseen ja rullautu- • · · miseen, ellei niitä vastusteta tai muulla tavalla vähennetä, erityisesti jos säiliö taite- t · ' * taan kokoon liian nopeasti. Deviations from collapsing force 20, will result in irregular folding and 5-fold portion of the curling • · · miseen, unless objections, or otherwise reduced, in particular if the container is folded · t '* collapsed too quickly. Epäsäännöllinen taittuminen johtaa puolestaan sivusei- : ”: nän 4 jumiutumiseen ja taipumiseen pikemminkin kuin haluttuun kokoontaittavia ..!: * voimia seuraavaan progressiiviseen taittumiseen. Irregular refraction, in turn, leads to the side: "Nan 4 deadlock and to bend rather than collapsing desired ..:! * Progressive forces next to a slowdown.

• · * • » * 25 Taitto-osa 5 on varustettu paneeleilla, jotka mahdollistavan säiliön kokoontaittumi- . • · • * »* 25 Folding part 5 is equipped with panels that allow the tank kokoontaittumi-. . . seen ennaltamäärätyllä tavalla ja suhteellisen säännöllisesti. in a predetermined manner and a relatively regular basis.

• · · > · • · ·> ·

Ohjausosan 7 paneelit 112 edesauttavat säännöllistä taittumista ja vähentävät sivu- . The control part 7 Panels 112 contribute to the regular refraction and reduce the side. v. seinän taipumusta jumiutua ja taipua kokoontaittavien voimien vaikutuksesta. v. the wall of a tendency to get stuck and buckled due to collapsing forces. Tapa, t · ·, jolla tämä tapahtuu selviää kuvioista 4 ja 5. The manner in T · · which this occurs is clear from Figures 4 and 5.

• * 30 Ohjausosan 7 paneelit 112 esitetään olennaisesti kaarimaisina päätyosasta nähtyinä. • * 30 Control part 7 Panels 112 are shown in a substantially arcuate end portion in plan view.

: Kaarimainen muoto voidaan nähdä kuviosta 4, joka esittää poikkileikkauksen kuvion 1 viivaa XX pitkin. : The arcuate shape can be seen in Figure 4, which shows a cross-section of Figure 1 along the line XX. Paneeleiden tekeminen kaarimaisiksi, kuten esim. paneeli 112 kuviossa 4, lisää paneelien ohjausvaikutusta kokoontaittumisen aikana. Making the arcuate panels, such as e.g. panel 112 in Figure 4, the panels more control over the effect of collapsing. Termiä "kaarimainen" käytetään selityksessä ja patenttivaatimuksissa kuvaamaan säiliön Q 110382 rimainen" käytetään selityksessä ja patenttivaatimuksissa kuvaamaan säiliön seinän mitä tahansa profiilia, joka ulkonee säiliön seinän ympäryksen yleisestä tasosta. The term "arcuate" used in the specification and claims to describe the container 110 382 Q strip "is used in the specification and claims to describe the container wall any profile that protrudes from the general plane of the container wall of the circumference.

Kuviossa 4 paneelia 112 ei ole vielä taitettu kokoon. In Figure 4, panel 112 has not yet folded. Paneelin 112 erottaa viereisistä paneeleista rajavälineet 90 ja 101, jotka esimerkissä ovat suhteellisen kapeita ei-5 kaarimaisia sivuseinän 4 osia, jotka muodostavat kuvion 1 katkaistun kartion muotoisen pohjaverkoston 111. Rajavälineiden 90 ja 101 välinen jänne on merkitty pisteviivalla 23. The panel 112 separated from adjacent panels 90 and limit means 101, which in the example are relatively narrow non-arcuate side wall 5 of four elements that make up the truncated cone of Figure 1 shaped base network 111. The span between the barrier means 90 and 101 is indicated by the dotted line 23.

Kun säiliö taitetaan kokoon ja sisäseinä 4 progressiivisesti taittuu sisäänpäin, muuttaa paneeli 112 muotoaan (suoristumalla) menettäen kaarimaisen muotonsa. When the container is collapsed and the inner wall 4 progressively folds inwards, to change the panel 112 form (straighten) losing arcuate shape. Piirrok-10 sista voidaan nähdä, että muodosta tulee jännemäinen. Piirrok-10 Sista it can be seen that the shape will be chordal. Toisin sanoen siitä tulee olennaisesti saman muotoinen kuin jänteestä 23. In other words, it becomes substantially the same shape as the tendon 23.

Koska paneelin 112 kaaren pituus (paneelin 112 kaaripituus) on suurempi kuin jänteen 23 pituus (jännepituus 23), aiheuttaa taittuminen pienen laajentumisen taittumisen aikana syntyvän syvennyksen ympärykseen. Since the length of the arc of panel 112 (the length of the arc of panel 112) is greater than the length of the chord 23 (the chord length 23) to cause refraction during enlargement of the small refraction resulting from the periphery of the recess. Rajavälineiden 90 ja 101 välinen 15 jännepituus paneelin 112 kummallakin puolella kasvaa maksimiinsa, joka vastaa paneelin 112 kaaripituutta. 15 90 and span length between barrier means 101 of panel 112 on either side increases to a maximum, which corresponds to the length of the arc of panel 112. Tämän jälkeen taittumisen jatkuessa palaa paneelin 112 taitettu osa yleensä kaarimaiseen muotoon, joka sillä oli ennen suoristamista ja taittumista. After this, the refraction continues lit 112 folded part of the panel generally arcuate shape that it had prior to straightening and folding action.

• ..!: ' Ympäryksen laajentuminen voidaan nähdä kuviosta 5, joka esittää kuinka sivuseinän • · · 20 ulokkeen 100 kohdalla muodostuvan syvennyksen ympärys taipuu ulos normaalista .T: asennostaan olennaisesti samassa linjassa säiliön ulkosivun kanssa, joka esitetään •: · ·: viivan 24 avulla, taittokohdan 26 edetessä sivuseinää alaspäin. • ..: 'enlargement of the periphery can be seen in Figure 5, which shows how the side walls • · · 20 protrusion formed 100 into the recess periphery is bent out of the normal .T: position to a substantially aligned with the container outer side, as shown in •: · ·: line 24 by means of folding of the side wall 26 proceeds downwardly.

*;;j Kun ympärys pystyy hieman laajenemaan pystyy katkaistu kartio invertoitumaan '·* suhteellisen helposti. ;; j * When the circumference is able to expand slightly truncated cone able to invert '* · relatively easily. Voimaa siirretään säteittäisesti sivuseinän ympäryksen kasvat- 25 tamiseksi eikä sitä siirretä sivuseinää pitkin alas, koska se johtaisi muuten sivusei- • · nän taipumiseen. Force is transferred radially to increase the periphery of the side wall 25 tamiseksi and is not transferred down the side wall, because this would otherwise result in sidewall • · NaN bending. Tällainen sivuseinän ympäryksen laajentuminen antaa katkaistun *,,/ kartion muotoisen sivuseinän osille tilaa kääntyä ylösalaisin ja ottaa paikkansa ko-. This expansion of the periphery of the side wall to provide a truncated * ,, / cone-shaped side wall portions in order to turn over and take its place KO. koontaitettavan sivuseinän sisäpuolella. collapsible side wall on the inside. Tällainen katkaistun kartion muotoisen osan ·.·_ ominaisuus paneeleiden 112 tapauksessa aiheuttaa huomattavasti vähemmän vastus-30 ta syvennyksen 10 ympäryksen 100 kehittämälle aaltomuodolle sen edetessä sivu-:,..: seinää pitkin alaspäin kuviossa 5 esitetyllä tavalla. . Such a shaped portion of a truncated cone · · _ feature 112 in the case of the panels has substantially less resistance 30 of the recess 10 the periphery of waveform 100, developed as it progresses page -:, .. along the wall downwardly as shown in Figure 5.

Lisäksi, jakamalla säiliön sivuseinä 4 esillä olevan keksinnön mukaisiin vierekkäisiin paneeleihin 112, sivuseinä 4 jakautuu ja taittuu osiin, joilla on ennaltamäärätty jännepituus. In addition, by dividing the sidewall of the container according to the present invention, four adjacent panels 112, side wall 4 is divided into, and folds in portions having a predetermined chordal length. Tällöin taitteen ympäryksestä tulee monikulmainen, kuten taittumisen 10 110382 aikana syntyvien jänteiden yhdistäminen osoittaa (katso kuvio 4). In this case, the periphery of the fold will be polygonal, such as merging generated during the refraction of the tendons 10 110382 shows (see Figure 4). Syntyneessä monikulmiossa on vaihteleva määrä sivuja riippuen käytetystä paneelimäärästä ja niiden sisältämästä kaarimäärästä. In the ensuing polygon is a variable number of pages depending on the number of panels employed and the amount of arc contained. Tästä syystä taitto-osan ympärys (100 kuviossa 2) ei ole pyöreä kuten tunnetun tekniikan mukaisissa ehdotuksissa. For this reason, the folding of the perimeter (100 in Figure 2) is not circular as in the prior art proposals. Tämä monikulmainen 5 muoto auttaa suuntaamaan taitetut osat toisiaan kohti ja poimuttumaan yhteen aikaansaaden lukittumisen, jota vahvistaa edelleen kaarimaisten paneeleiden muodostuminen uudelleen, kun ne ovat pyörähtäneet jänteen yli toiselle puolelle. The five polygonal shape helps direct the folded sections toward each other and to crimp together causing the locking of which is further confirm the formation of the arcuate panels again once they are rotated into the tendon over the other side. Mainittu lukittuminen estää taittunutta osaa palaamasta taittumattomaan asentoon myös korkean sisäisen paineen alla. Said lock prevents the bent part to return to their undeflected position even under high internal pressure. Monikulmion kulmat sijaitsevat suhteellisen lähellä tait-10 tumatonta seinäosaa. The polygon corners are located relatively close to Tait 10 of stainless-wall parts. Kaarimaisten paneeleiden 112 tapauksessa on jännepituus taittumisen aikana ennen taittumista kaaren sivujen välillä mitatun pituuden ja paneelin 112 kaaripituuden välillä, katso kuvio 4. 112 in the case of the arcuate panels is the chord length during folding before folding of the measured length of the sides between the arc and the arc length of the panel 112, see Figure 4.

Säätelemällä taittuvien sivuseinien osien jännepituutta vähennetään niiden taipumusta jumiutua ja taipua. By controlling the span length of the folding of the side walls of parts to reduce their tendency to seize up and bend. Paneelit 112 vaikuttavat tasaavasti taitteeseen 100 sen 15 liikkuessa alaspäin säiliötä pitkin, mikä yleensä korjaa käyttäjän väärinsuuntaukset kokoontaittumisen suuntaan. Panels 112 100 an equalizing affect the fold 15 moves down the barrel, which generally fixes the direction of the user's right collapsing, tendencies.

Tässä esimerkissä esitetyt vinoneliön muotoiset kaarimaiset paneelit 112 auttavat ja ohjaavat ohjausosan 7 taittumista. diamond shaped arcuate panels 112 shown in this example, to control and guide portion 7 refraction.

. . Paneeleiden 112 vinoneliön muotoisten kaarien välissä kulkeva rajaverkko 90, 101, > 20 joka muodostaa yhdistävän pohjan 111, antaa ohjausosalle 7 voimaa vastustaa laa- • · t ; slot-shaped arcs of the panels 112 rhombus extending barrier network 90, 101,> 20 which forms the base of the connecting 111, to provide strength to resist extensive 7 • · T to the control section; * jentumista kaksiakselisen paineen alla. * Emphysema under biaxial pressure. Kun säiliötä 4 käytetään hiilihapotettujen '·' * juomien ja vastaavien säilyttämiseen, sallisivat aikaisemmin käytetyt yksinkertaiset : pitkänomaiset paneelit säiliöiden seinien joustaa ja siten laajentua sisällön kohdis- tämän paineen vaikutuksesta. When the container is used for carbonated 4 '·' * the preservation of beverages, and the like, to allow the previously used simple: the elongated flexible panels of the container walls and thereby subjected to expand the pressure of the contents. Tämän seurauksena syntyisi ylätila ja sitä seuraava : : 25 hiilihapotuksen vähentyminen. As a result, head space and it would follows: 25 reduction in carbonation.

. . . . Vinoneliön muotoisten paneeleiden 112 välissä oleva rajaverkko 90, 101 jännittyy kumpaankin suuntaan, kun korkki suljetaan ja syntyy sisäistä painetta. The diamond shaped panels 112 between the barrier network 90, 101 is biased in both directions when the cap is closed and the generated internal pressure. Rajaverkko ·;·' 90, 101 lepää täysin katkaistun kartion muotoisella pohjalla tai alustalla 111. Tämän yhdistävän verkon tai alustan 111 muoto, koko ja/tai syvyys paneeleiden välillä voi :**: 30 vaihdella säiliön ominaisuuksien tarpeiden mukaan. · Network Limited, network or substrate 111 of the shape, size and / or depth · "90, 101 rests entirely on the truncated cone-shaped base or substrate 111. The joining between the panels can ** 30 vary depending on the properties of the needs of the container. Tällainen voima pyrkii aikaan-saamaan liikettä kumpaankin suuntaan vinoneliön muotoisissa paneeleissa 112. Such force tends to provide, in the direction of movement of each panel-shaped diamond-112.

'; '; * * ' Koska voima on yhtä suuri kaikkiin suuntiin ei vinoneliömuoto muutu. * * 'Since force is equal in all directions does not change the shape of the diamond. Koska jokai- ' · ': nen paneeli 112 on vakiokokoinen ei ohjausosa 7 pysty laajenemaan. Since each '·' of panel 112 is a fixed size the control section 7 does not expand.

110382 π 110,382 π

Kuitenkin, heti kun korkki poistetaan ei jäljellä ole minkäänlaista voimaa kumpaankaan suuntaan. However, once the cap is removed from the remainder does not have any force in either direction. Kun korkki on poissa käyttäjä pystyy halutessaan kohdistamaan painetta toiseen suuntaan, kuviossa 1 suuntaan 9 (alaspäin säiliön kokoontaittamiseksi). When the cork is out of the user can choose to apply pressure in one direction, 9 in Figure 1 in the direction (downwards to collapse the container). Koska voimaa suunnataan vain toisesta suunnasta saattaa paneeleiden 112 vi-5 noneliömuoto joutua lepäämään pystysuunnassa ja antaa kaarimaisten paneeleiden 112 alkaa vaikuttaa ympärykseen muuten tarpeettomalla aineella. Because force is directed in only one direction may panels 112 VI-5 noneliömuoto need to relax in the vertical and allow the arcuate panels 112 begins to affect the periphery of otherwise unnecessary material. Täten aikaansaadaan taitteen 100 ympäryksen suuntainen laajeneminen kuten myös kuvatunlainen kokoontaittumisen ohjaus. Thus, there is provided a bend 100 such as a peripheral expansion of the kind described in the collapsing control.

Paneeleilla 112 on myös toinen huomattava vaikutus säiliössä 1, jota käytetään ko-10 koontaitettavana säiliöinä paineistetuille nesteille. The panels 112 also has another significant effect in the tank 1, which is used to co-folds up to 10 containers for pressurized fluids. Ohjausosan invertoitua osaa estetään palaamasta alkuperäiseen asentoonsa. The control section is inverted portion are prevented from returning to its original position. Paneeleiden 112 taitetut vinoneliön muotoiset kaaret laajenevat kerran uudestaan invertoidussa asennossa ja "jumiutuvat" helposti käytettäessä voimaa säiliön 4 laajentamiseksi kokoon taitetusta tilasta. Panels 112 of the bent diamond-shaped arcs extend once again inverted position, and the "stuck" in an easily force the container 4 to expand the folded state. Tämän saattaisi aiheuttaa esim. sisällön paineen nousu esim. pudotettaessa säiliö 4. In-15 vertoitu osa ei pysty taittumaan takaisin ulos vaan sitä pitää paikallaan taitetut kaaret. This could be caused by eg. The contents of the pressure increase e.g. dropped into the tank 4. In the part 15 of inverted can not fold back out, but is held in place by the folded edges. Tämän avulla säiliö pystyy olemaan paineastia myös osittain kokoontaitetussa tilassa. This enables the container to be able to pressure vessel also partially collapsed condition.

Käytännössä voitaisiin taitto-osaan käyttää monikulmioita, joilla on vaihteleva määrä sivuja. In practice, the folding unit to use polygons with a varying number of sides. Ne voisivat olla eri muotoisia, joskin vinoneliön muotoista verkkoa olen-•••20 naisesti parempaa ei ole. They could be a variety of shapes, although the tubular net diamond-essential ••• 20 substantially better is not. Monikulmioita, joilla on vaihteleva määrä sivuja, voitaisiin kuitenkin käyttää erilaisiin kaaren muodostuksiin. Polygons with a varying number of sides could be used for different arc formation. Myös muita geometrisia muotoja voidaan käyttää poikkeamatta keksinnön piiristä. Other geometric shapes may also be used without departing from the scope of the invention.

: * Paneeleissa käytettyä kaarimaisuuden määrää voidaan myös vaihdella sen ohjaus- ..!: ' määrän mukaan, joka halutaan aikaansaada kokoontaittumisen helppouteen vaikut- II · v : 25 tavan jännemuodostuksen suhteen. The amount used kaarimaisuuden * The panels can also be varied to control ..: 'the amount of which is to provide ease of collapsing affect II · v 25 with respect to the jännemuodostuksen. Kaarenmuodostus poikkisuunnassa tai vanteen suunnassa on olennainen vaatimus, mutta kaarenmuodostus pituussuunnassa on useimmissa tapauksissa mahdollista. The forming of the arc in the cross direction or hoop direction is an essential requirement, but the longitudinal direction of the arc formation in most cases is possible.

"·* Viitaten kuvioon 19a määritetään erään mahdollisen sovellusmuodon mukainen säi- : liö useilla kolmionmuotoisilla paneeleilla 601, jotka ovat siten kaareutuvia, että pa- 30 neeleiden keskusta on niiden korkein kohta. Kuviossa 19b toisen sovellusmuodon .!. _ mukaisella taitto-osalla 602 on pyöreät paneelit, jotka myöskin ovat siten kaareutu- *;' "· * Referring to Figure 19a is determined preserved according to one possible embodiment: a reservoir of a plurality of triangular panels 601, which are so curved that the improved 30 neeleiden center is the highest point in Figure 19b, a second embodiment of the _ of the folding unit 602 is..!. circular panels, which are also to assume a curved +; '! via, että niiden korkein kohta on keskellä. '! Via that their highest point in the middle.

Viitaten jälleen kuvioihin 1, 2 ja 3 nähdään, että pohja 14 on muodostettu aikaansaamaan syvennys 28. Syvennys 28 on muodostettu suhteessa kaulan 11 taitto-osan 12 110382 5 vieressä sijaitseviin osiin siten, että kun säiliö 1 on olennaisesti täysin kokoontai-tettu ja sivuseinässä 4 oleva taite 100 on jotakuinkin suurimmillaan, ympäröi kaula 11 olennaisesti syvennystä 28. Referring again to Figures 1, 2 and 3 it will be seen that the base 14 is formed to provide a recess 28. The recess 28 is formed of a 11 fold portion of the neck 12 110 382 parts 5 adjacent located such that when container 1 is substantially fully kokoontai-been and a side wall 4 the fold 100 is substantially the highest, surrounded by a neck 11 of substantially the recess 28.

Kuten kuviosta 3 voidaan nähdä esimerkin mukainen kaulaosan 11 reuna määrittää 5 alueen, joka ainakin vastaa ja on mieluiten suurempi kuin syvennyksen 28 reunan määrittämä alue. As can be seen from Figure 3 of the neck portion 11 of the edge of Example 5 to determine the area which is at least equivalent to and preferably greater than 28 of the edge of the area defined by the recess. Esitetyssä taitetussa asennossa reunan 29 osia on sijoitettu ympärykselle reunan 30 ulkopuolelle auttamaan syvennyksessä 28 olevaa nestettä virtaamaan kaulaosaan 11 ja kohti aukkoa 2 säiliötä kallistettaessa, eikä sivuseinässä 4 olevaan taitteeseen. In the folded position, the edge portions 29 are disposed outside the circumference of the edge 30 of the recess 28 to assist the fluid flow from the neck portion 11 and towards the opening of the container 2 is tilted and the side wall 4 to the fold.

10 Kuviossa 6 esitetään vaihtoehtoinen sovitus taitto-osalle. 10 Figure 6 shows an alternative folding fitting part. Kuviossa 6 taitto-osa 15 sisältää käynnistinosan 16 ja ohjausosan 17. Tämän esimerkin mukainen ohjausosa 17 sisältää kuusikulmaisia paneeleita 22. In Figure 6, folding portion 15 includes initiator portion of the control section 16 and control section 17 of this example includes hexagonal panels 17, 22.

Myös käynnistinosa 16 esitetään kuusikulmaisilla paneeleilla 22. Käynnistinosan 16 muodostavat paneelit 22 voivat tarvittaessa olla pienempiä ja niitä voi olla enemmän 15 kuin ohjausosan 17 muodostavia paneeleita ja ne voidaan sijoittaa sivuun suhteessa ohjausosan 17 paneeleihin. Also käynnistinosa 16 shows a hexagonal panels 22. The starter element 16 form the panels 22 may, if necessary, be smaller and there may be more than 15 control section 17 constituting the panels, and they can be placed to one side relative to the control section 17 of the panels.

Hiilihapottomien juomien ja erityisesti kuumien sisällysten kohdalla voi olla toivottavaa käyttää kokoonpanoa, joka sallii jonkin verran kokoonvetäytymistä täytön jäl- .. 1: ' keen. Non-carbonated beverages and particularly of the hot included it may be desirable to use an assembly which allows the retraction after filling in any way .. 1 'movement. Muuttamalla viitenumerolla 599 (111 kuviossa 1) yleisesti merkittyä paneelei-• »« 20 ta yhdistävää rajaverkkoa, on mahdollista vaihtaa ohjausosan kyky sisältää painetta .T: (mitä ei tarvita hiilihapottomien juomien yhteydessä) esim. kykyyn vetäytyä ko- •: · · i koon. By changing the reference numeral 599 (111 in Figure 1) generally designated paneelei- • »« 20 of the connecting limit the network, it is possible to change the control of the capacity to contain the pressure .T (which is needed in connection with non-carbonated beverages), e.g., the ability to withdraw KO •:. · · I Size .

» · · •;;; »· · • ;;; Tämä voitaisiin aikaansaada esim. poistamalla poikittaiset yhdistävät osat 598 raja- I * · '·“ verkosta ja antamalla kunkin kuusikulmaisen paneelin 22 kaaren olla yhteydessä toi- 25 siinsa pituussuunnassa. This could be achieved e.g. by removing the transverse connecting portions 598 limit I * · "·" the network and allowing the arc 22 of each hexagonal panel 25 to communicate with each other second longitudinal direction. Jälleen voidaan soveltaa monia variaatioita poikkeamatta \ ' · i keksinnön piiristä. Again, can be applied in many variations without departing from the \ "i · scope of the invention. Ylhäältä päin nähtynä kaikki muodostelmat taittuisivat monikul-*,,, ί maiseen muotoon. A top view of all the formations taittuisivat monikul - * ,,, ί like shape.

t·· * · ' · ' Poikittainen tai muu yhdistävä osa paneeleiden 22 välillä voidaan poistaa kaikissa :: esillä olevan keksinnön kuvatuissa sovellusmuodoissa. T ·· · * '·' transverse or other connecting part between the panels 22 may be removed in all the described embodiments of the present invention ::.

» · *;· \ 30 Ymmärretään, että keksinnön muissa sovellusmuodoissa voidaan taitto-osassa käyt- ti » ' · ': tää muita sopivia järjestelyitä taittumisen käynnistämiseksi ja ohjaamiseksi. "* ·, · \ 30 It will be appreciated that in other embodiments of the invention may be part of operating the folding t" '·' MPLIANCEWITH other suitable arrangements for initiating and controlling folding. Esimer kiksi keksinnön ainakin yhdessä toisessa sovellusmuodossa, jossa käytetään paneeleita, paneelit voivat ulottua ohjausosan ja käynnistinosan läpi olennaisesti säiliön 13 110382 koko taitto-osan poikki. For example the second example, in at least one embodiment of the invention, where panels are used, the panels can extend through the control portion and initiator portion of the container's 13 110382 diverting the entire cross-section. Esimerkki tämän tyyppisestä sovellusmuodosta esitetään kuviossa 7. An example of this type of embodiment is shown in Figure 7.

Kuviossa 7 säiliö 200 sisältää kaulaosan 201, viivojen G ja H väliin määritetyn taitto-osan 202 ja vastaanotto-osan 203. Välittömästi kaulan 201 ja taitto-osan 202 5 leikkauskohdan vieressä oleva alue on varustettu syvennyksellä 204, joka helpottaa säiliön 200 käsittelemistä. In Figure 7, container 200 includes 201 lines G and H between the determined layout of the neck portion 202 and the receiving member 203. As soon as the neck of the folding portion 202 next to the 5 intersection of the zone is provided with a recess 201 and 204 which facilitate the container 200 processing.

Taitto-osa 202 on varustettu käynnistinosalla 205 ja ohjausosalla 206. Vastaanotto-osa 203 käsittää ympärysosan 207 ja pohjan 208. Folding portion 202 is provided with a starter portion 205 and control portion 206. The receiving portion 203 comprises a peripheral portion 207 and the base 208.

Kuten nähdään taitto-osa 202 on varustettu useilla vinoneliön muotoisilla paneeleil-10 la 209, jotka ovat kaarimaisia ainakin poikkisuunnassa, kukin paneeli on samansuuntainen säiliön 202 pituusakselin kanssa ja sijoitettu vierekkäin, jotta taitto-osasta 202 tulisi olennaisesti katkaistun kartion muotoinen. As can be seen, the folding portion 202 is provided with a plurality of diamond-shaped paneeleil-10 Ia 209, which are arcuate at least in the transverse direction, each panel is parallel to the 202 longitudinal axis of the container and positioned adjacent to each other, so that the folding portion 202 to be substantially frusto-conical shape.

Keksinnön tässä esimerkissä kaulaosan 201 ja vastaanotto-osan paneeleilla on eri tehtävät. In this example of the invention the neck portion 201 and the receiving part the panels have different functions. Nämä paneelit 99 eivät avusta taittumisessa mutta vahvistavat sen sijaan 15 kaulaa 201 ja vastaanotto-osaa 203 ja auttavat näitä osia vastustamaan taipumista tai muuta muodonmuutosta akselinsuuntaisesti kohdistettujen voimien vaikutuksesta. These panels 99 do not assist reflectance but confirm instead of 15 neck 201 and receiving portion 203 and assist those portions to resist flexing or other deformation of the influence of an axially aligned forces. Suhteessa paneeleissa 209 olevaan kaareen kaulassa 201 ja vastaanotto-osassa 203 on vain suhteellisen pieni kaari. With respect to the loop panels 209 in the neck 201 and receiving portion 203 has a relatively small arc.

< · » * • 4 t *:Toisissa tämän keksinnön vaihtoehtoisissa muodoissa voidaan käyttää pieniä kaari-20 maisia paneeleita syvennyksen 204 ympärillä. <· »* • s 4 * In other alternative embodiments of the present invention can be used for small-arc-like panels 20 around the recess 204. Paneelit auttavat syvennystä vastus- > iit (<. tamaan materiaalissa esiintyvää muovin ryömyä korkean paineen alla, koska tämä . alue ei yleensä ole yhtä vahva kuin säiliön muut sivuseinät johtuen valmistuksen « * · ·;;; kaksiakselisesta suuntauksesta. Muita menetelmiä voidaan myös käyttää syvennyk- • » · '·* ' sen 204 lujuuden vahvistamiseksi poikkeamatta keksinnön piiristä, esim. voidaan li-25 sätä vahva, ulkopuolinen, sopivasta aineesta tehty pidätysrengas, joka sijoitetaan sy- • · :· vennyksen 204 ympärille. The panels to the recess resistance> iit (<.-Occurring badger material of the plastic creep under high pressure, as this. Area is normally not as strong as the other side walls of the container due to the manufacturing «* · ;;; two-axis trend. Other methods may also be used in recesses . - • "·" · * 'of enhancing the strength of 204 without departing from the scope of the invention, e.g., can be adjusted li-25 strong, external, a suitable material of the retaining ring, which is placed in the depth • · · cut are around 204.

• » ' ·' Esillä olevan keksinnön tavoitteena on myös aikaansaada parannettu pohjaosa juo- • " '·' object of the present invention is to provide an improved base portion solder

III III

v. ' masäiliöön. v. 'air reservoir.

• · • » ,;, Valmistettaessa pulloja käyttäen kaksiakselista suuntausta on polymeerimolekyylien 30 suuntautuminen vähäisempää pullon ylä- ja alapäässä, joten nämä alueet on tehtävä · • • »; for the manufacture of bottles using a biaxial orientation of the polymer molecules is 30 orientation of the lower top and bottom of the bottle so these areas must be

t II t II

'* paksummiksi, mutta pohjan yleinen pyöreä muotoilu minimoi tarvittavan aineen (koska se kestää paremmin sisäistä painetta). '* Thicker, but the common round design of the base minimizes the material required (due to its better resistance to internal pressure). Pyöreä muoto estää pulloa kuitenkin 14 110382 seisomasta pystymässä, joten tarvitaan litteäpohjainen "pohjakuppi". The circular shape, however, prevents the bottles 14 110382 being able to stand on its own, so the required flat-based "base cup". Tämä voi olla ruiskupuristettua PET-ainetta tai tavallisemmin hyvin tiheätä polypropeenia. This may be injection molded in PET or more usually a substance very dense polypropylene.

Erityisesti USA:ssa on pohdittu pohjamuotoilua, joka tekisi erillisen kupin tarpeettomaksi, ja Continental Beverage Containers Inc. on esittänyt pohjan, jossa on 4 tai 5 5 jalat muodostavaa suulakepuristettua osaa, joiden päällä pullo seisoo. In the USA, has been considered a base design which would render unnecessary a separate cup, and Continental Beverage Containers Inc have proposed a base having 4 or 5 5 feet forming an extruded part, on which the bottle stands. Kuten aikai semmin mainittiin kulkee tämä muotoilu "terälehden" muotoisen pohjan nimellä ja sen haittapuolena on se, että tarvitaan enemmän ainetta ja puhallusmuovauskoneet tarvitsevat korkeammat puhallusmuovaus-ja muotinpuristuspaineet. As mentioned in the previous level passes this design "leaf" shape at the bottom and it has the disadvantage that more material and blow need higher blow molding and mold clamping pressures.

Toisen haittapuolen muodostavat ne monet eripaksuiset alueet, jotka sijaitsevat poh-10 jän ympärillä. The second drawback consisting of the many different thicknesses of regions located Poh-10 ice around. Hyvin monimutkaisia jännityskuvioita syntyy vaihtelevien paksuuksien seurauksena. Very complex stress patterns generated as a result of varying thicknesses.

Haittapuolena on myös se, että paksusta venyttämättömästä keskialueesta tulee ensisijainen murtumiskohta paineen alla ja tällä alueella pohjavauriot yleensä esiintyvät. Another drawback is that the thick unstretched central region of the primary will rupture under pressure, and in this region the base lesions usually occur. Tämä johtuu siitä, että voimakas paine "vetää erilleen" ja pakottaa pintaa ulospäin. This is because the intense pressure to "pull apart" and force outwards the surface.

15 Tällaisen pohjamuotoilun haittoihin kuuluu lisäksi se, että säiliö ei pysty seisomaan tukevasti pystyssä ritilämäisillä alustoilla, mitkä ovat yleisiä jääkaapeissa. 15 Such a design base disadvantages are, moreover, that the container can not stand stable on slab surfaces, which are common in refrigerators. Tästä asiasta ovat sekä kauppiaat että asiakkaat valittaneet. For that matter, and traders are that customers complained.

Esillä olevan keksinnön sovellusmuotojen tavoitteena on poistaa toiset näistä on-·.'*· gelmista, tai ainakin tarjota sopiva vaihtoehto. embodiments of the present invention, the objective is to eliminate some of these on-·. '* · problems, partly, or at least provide a suitable option.

....: 20 Viitaten jälleen kuvioon 7 on esimerkinomainen pohja 208 muotoiltu aikaansaamaan t. olennaisesti samanlainen syvennys 211 kuin aikaisemmin kuvioiden 1, 2 ja 3 yhtey- dessä kuvattu, joka auttaa säiliössä jäljellä olevan sisällön keräämisessä ja ohjaami- • · · ' sessa aukolle 210. Jotta pohja 208 pystyisi paremmin kestämään hiilihapotettujen juomien aiheuttamaa sisäistä painetta erityisesti silloin, kun säiliö on muodostettu :· i 25 PET: stä tai vastaavasta aineesta, käytetään suhteellisen syvää sisennystä 211, jolloin termillä sisennys tarkoitetaan erityisesti kuohuviinipullojen pohjassa olevaa ko-houmaa. ....: 20 Referring again to Figure 7, exemplary base 208 configured to provide a T substantially similar to recess 211 as previously described in connection with Figures 1, 2 and 3 conjunction to assist in the collection container the remainder of the content and controlling the • · · "assay. aperture 210. to the base 208 is better able to withstand internal pressure caused by the carbonated beverage in particular, when the container is formed by: · in 25 of PET or similar material, a relatively deep indentation 211, wherein the term recess means, in particular on the base of bottles of sparkling wine co-bump.

• · · ·...* Esimerkinomainen pohja 208 on aikaisempia ehdotuksia parempi, koska siinä on :***: jalkojen (kuten terälehden muotoisessa pohjassa) sijasta paksu, pyöreä rengas, jonka : 30 päällä pullo lepää. • · · · ... * The exemplary base 208 is better than earlier proposals because it comprises: *** instead of the legs (such as a petal-shaped bottom) thick, circular ring, which 30 on the bottle rests. Tämä täyden kosketuksen rengas tekee säiliön tukevammaksi, • · kun se sijoitetaan epätäydelliselle pinnalle, kuten jääkaapeissa tyypillisesti olevalle ritilähyllylle. This full-contact ring makes the container more stable, • · incomplete when it is placed on the surface, such as refrigerators, typically to a wire shelf.

15 110382 15 110382

Viitaten kuvioihin 8 ja 13 esitetään kuvion 7 mukaisia vinoneliön muotoisia paneeleja (209) yksityiskohtaisemmin. Referring to Figures 8 and 13 show a diamond shaped panels according to Figure 7 (209) in more detail. Nähdään, että paneelit 301, 302, 303 voidaan varustaa siten, että ne muodostavat paneeliyhdistelmän 300, joka kaventuu toista päätä kohti. It will be seen that the panels 301, 302, 303 may be provided in such a way that they form a combination of panel 300 tapering towards one end. Kuten kuvioiden 9 ja 10 leikkaukset ja poikkileikkaukset esittävät ovat panee-5 lit 301-303 kaarimaisia sekä poikki- että pituussuunnassa ohjatakseen taittumista edellä kuvatulla tavalla. As in Figures 9 and 10 sections and cross sections showing the panel-5 lit 301-303 and arcuate cross-sectional and longitudinal direction as described above, to control the refraction. Kuvioissa 11-13 esitetään ohjausosan 304 vinoneliön muotoiset paneelit 305 kaarimaisina ja muodostaen taittumiseen tarvittavan katkaistun kartion muodon. Figures 11 to 13 shows the control portion 304 of the diamond shaped arcuate panels 305 forming a refraction and form the necessary frusto-conical.

Viitaten seuraavaksi kuvioon 14 esitetään keksinnön eräs toinen sovellusmuoto, joka 10 on yleisesti merkitty nuolella 478. Tässä edellisten sovellusmuotojen mukaiset vinoneliön muotoiset paneelit on korvattu lukuisilla kuusikulmaisilla paneeleilla 475, jotka muodostavat taitto-osan 472. Käynnistinosa 476 on varustettu lukuisilla samankeskisillä heikennysviivoilla, jotka voivat olla pelkästään kulmamuutoksia, jotka johtavat ylös kaulaosaan 477. Pohjan 474 sisähalkaisija on kaulaosan 477 reunan 15 suuruinen tai pienempi. Referring next to Figure 14 shows another embodiment of the invention, 10 is generally indicated by arrow 478. In the diamond panels of the previous embodiments are replaced by a plurality of hexagonal panels, 475, which form the folding portion 472. Käynnistinosa 476 is provided with a plurality of concentric lines of weakness, which may be the only the angular changes, leading up to the neck portion 477. the base 474 is the internal diameter of the neck portion 477 edge 15 equal to or less. Kuusikulmiot 475 on järjestetty samalle linjalle säiliön 478 pituusakselin suuntaisesti. Hexagons 475 are arranged on the same line parallel to the longitudinal axis of the container 478. Kukin paneeli 475 on kaarimainen ainakin poikkisuun-nassa pystyäkseen taittumaan kokoon akselin suunnassa kokoontaittavan voiman alla, mutta vastustaakseen ympäryksen suuntaista laajentumista sisäisen paineen vaikutuksesta. Each panel 475 has an arc-shaped in order to at least the cross-direction of the mouth to fold under the collapsing force in the axial direction, but to resist expansion of the circumference direction of the internal pressure.

20 Viitaten seuraavaksi kuvioihin 15a, b, c on sovellusesimerkki yleisesti merkitty nuo- • « · lella 492. Siinä on alaspäin suunnattu katkaistun kartion muotoinen taitto-osa 488, ·': : jonka määrittää vinoneliön muotoisten paneeleiden 420 verkko. 20 Referring to Figures 15a, b, c is an example of application generally indicated young • «· Lella 492. It has a downwardly facing frustoconical folding portion 488, · ': which is defined by the diamond shaped panels 420 mesh. Tällainen ylöspäin ·:·.· taittuva ohjausosa 488 mahdollistaa säiliön täydellisemmän tyhjentämisen sen olles- ··· sa kokoontaitettu. Such upward ·. · · Folding control section 488 allows for more complete emptying of the container olles- sa ··· collapsed. Ilmaa ei pysty jäämään kokoontaittuvien seinien väliin, mikä on * * · · 25 yleistä "pystyversioissa". The air is not able to stay in intervention of folding walls, which is a * * · · 25 overall "vertical versions". Tämä kaarimaisista paneeleista 420 koostuva verkko vastustaa laajennusvoimia ja pitää taitto-osan 488 paikallaan. This network of arcuate panels 420 to resist the expansion forces and holds the folding portion 488 in place. Näiden paneeleiden 420 . These panels 420. . . mitat voivat luonnollisesti vaihdella. dimensions may vary, of course. Ne voivat toisissa säiliöissä olla leveämmät kuin toisissa ja olla jopa erikokoiset samassa säiliössä. They may be wider than in other containers than others, and even be of different sizes in the same container. Kun korkki poistetaan, ei ·;·* verkko 488 ole enää juoman voiman alainen. When the cap is removed, there ·, · * network 488 is no longer under the force of the beverage. Tällainen voima pyrkisi normaalisti ai-: #: 30 kaansaamaan liikettä sekä pysty- että vaakasuunnassa kussakin verkon 488 paneelis-sa 420. Koska voima on yhtä suuri kaikkiin suuntiin korkin ollessa kiinni, ei vi-noneliön muotoisista paneeleista muodostuva verkko 488 pysty liikkumaan. Such a force would tend to normal Al: # 30 do not cause movement in both the vertical and horizontal directions in each of the network 488 paneelis-sa 420. Since the force is equal in all directions when the cap is closed, no network formed vi noneliön shaped panels 488 are unable to move. Kun ; when; “ , korkki on auki, ei kuitenkaan ole voimaa mihinkään suuntaan. ", The cap is off, however, is not the force in any direction. Silloin, kun korkki on • · · * · * · auki käyttäjä voi halutessaan kohdistaa painetta yhteen suuntaan (alaspäin kuviossa 35 15(b) esitetyllä tavalla säiliön taittamiseksi kokoon). Then, when the cap has been • * · · · · * open a user can choose to apply pressure in one direction (downward in Figure 35 15 (b) were to fold the container). Koska voimaa suunnataan vain toiseen suuntaan voidaan ainoastaan verkon 488 vinoneliön muotoiset paneelit 420 I6 110382 pakottaa lepäämään pystysuunnassa ja antaa kaarimaisten paneeleiden 420 alkaa vaikuttaa ympärykseen 487 ottamalla käyttöön muuten tarpeetonta ainetta. Because force is directed in one direction only may be shaped panels network 488 diamond-I6 420 110 382 forces relax in the vertical and allow the arcuate panels 420 begins to affect the periphery 487 through the use of otherwise unnecessary material. Täten aikaansaadaan taitteen 487 ympäryksen suuntainen laajeneminen sen liikkuessa pohjan 490 poikki ohjaten säiliön kokoontaittumista aikaisemmin kuvatulla tavalla. Thus, the fold 487 is achieved by peripheral expansion as it moves manner as previously described to guide the container kokoontaittumista across the bottom surface 490.

5 Esillä olevan keksinnön tämän ja muiden sovellusmuotojen mukaisissa muodoissa voidaan käyttää enemmän kuin yhtä taitto-osaa. according to this and other embodiments of the five embodiments of the present invention may employ more than one folding unit.

Viitaten kuvioon 16 käsittää tämän sovellusmuodon mukainen säiliö 800 taitto-osan 802, jossa on vinoneliön muotoiset kaarimaiset paneelit 801, jotka muodostavat pikemminkin ylöspäin kuin alaspäin kapenevan katkaistun kartion muodon, kuten 10 edellisessä kuviossa 15. Referring to Figure 16, the container according to this embodiment 800 the folding portion 802 with diamond shaped arcuate panels 801 that form upward rather than downward conical shape tapering truncated, such as 10 to 15 in the previous figure.

Katsottaessa jälleen esillä olevan keksinnön mukaisten säiliöiden pohjan muotoa koostuu lisäparannus aineen tasaisemmasta jakautumisesta koko pohjalle. When viewing the containers of the present invention, once the shape of the base is composed of even distribution further enhancing material throughout the base. Kuvion 17 mukaisen pohjan 483 sisäänpäin suunnattu pinta 480 on kovero ja kiertää sisennyksen 479 ympärillä olevaa keskipilaria, joka on suhteellisen venyttämätöntä ainetta. 483 inwardly directed surface of the base of Figure 17 has the concave 480 and 479 rotate around the middle columns of the recess, which is relatively unstretched material. 15 Sijoittamalla venyttämätön aine tällaiseen muotoon tukee se itseään paineen alla, jolloin se on paremmin suojattu murtumiselta. 15 By placing the unstretched material in such a shape that supports itself under pressure, so that it is better protected from breakage. Se ei ole pelkästään itseään tukeva paineen alla vaan lisäksi se on lähes mahdoton pakottaa alaspäin säiliön "pohjasta ulos", mikä usein on heikkoutena kuohuviinipullotyyppisissä pohjissa, jotka on tehty ;: · ohuesta aineesta, ja joissa käytetään esim. sisäänpäin suunnattua kuperaa kupua. It is not self supporting only the pressure but also it is nearly impossible to force downwards 'bottom out' of the container, which is often the weakness of the sparkling wine bottle types of soles made of; · thin material, and which is used, for example the inwardly directed convex dome..

• · · • 1 20 Keksinnön vaihtoehtoisissa muodoissa pohja voi olla varustettu kaarimaisilla panee- • ' 1 leiliä, jotka on sovitettu vastustamaan edellä mainittuja taittovoimia suhteessa kuvi ossa 17 esitettyyn keksinnön esimerkkiin. • • · in alternative embodiments of the invention the base January 20 may be provided with arcuate • the panel 'leiliä 1, which is adapted to resist the folding forces mentioned above in FIGURE 17 in relation to the example of the invention. Kaarimaisten paneeleiden lisääminen tä- ...: hän osaan lisää paineen kestotasoa. Adding the arcuate panels ... TA: he more part of the pressure resistance level. Samalla tavalla, kuin kaarimaiset paneelit voivat • · · · auttaa ainetta taittumaan yhteen suuntaan, pystyvät ne toiseen suuntaan käännettyinä 25 estämään kaikenlaisen taittumisen. In the same manner as arcuate panels can • · · · help material to fold in one direction, they are able to rotated in the other direction 25 to prevent any refraction. Käyttämällä niitä lähellä kuvion 17 keskipilaria 481, vähenee pohjan taipumus tulla pakotetuksi alaspäin ja taittumaan ulos paineen • 1 1 ': alla huomattavasti. Use them near the middle columns 481 of Figure 17, the base decrease the tendency to be forced downwards and fold out of the pressure • 1 1 'considerably below.

:,v Kuviossa 18 esitetään myös esimerkinomainen pohja 483, jossa käytetään tällaista : : kaarimaista paneelia 486 sisennyksen 484 onton pilarin 485 ympärillä painekynnys- .···. : V Figure 18 also shows an exemplary base 483, employing such: the arcuate panels 486 of the recess 484 of the hollow pillar 485 around painekynnys- ···.. 30 ten lisäämiseksi. increase of 30. Lisäpaneelisovituksia voidaan käyttää poikkeamatta keksinnön pii-!'. Additional Arrangements panel may be used without departing from the scope of the invention! '. ristä. quantities.

Esillä olevan keksinnön toisissa vaihtoehtoisissa muodoissa voidaan käyttää ulospäin kääntyvää taittoliikettä inversiotaittoprosessin sijasta. other alternative embodiments of the present invention may be used to outwardly pivotable folding movement, instead of inversiotaittoprosessin. Esillä olevan keksinnön mukaisessa säiliössä voisi olla taitto-osa, joka käsittää ulospäin kääntyvän käynnis- 17 110382 tinosan ja ulospäin kääntyvän ohjausosan. The container of the present invention could have a folding portion which includes an outwardly pivotal start 17 110382 tinosan and everting control portion. Tällaisen sovellusmuodon kaarimaiset, vinoneliön tai muun muotoiset paneelit olisi suunnattu sisäänpäin eikä ulospäin. In such an arcuate shape, diamond or other shaped panels should be directed inwardly or outwardly.

On nähty, että esillä olevan keksinnön lukuisat sovellusmuodot esittävät säiliön, joka käsittää osia, jotka pystyvät sisältämään eri sisältöjä ja joissa kokoontaittuminen 5 tapahtuu siten, että keskiosa taittuu eikä siten, että pääty työnnetään sisäänpäin. It is seen that numerous embodiments of the present invention provide a container which includes parts which are able to contain a different content and where the collapsing 5 is such that the central portion will bend and so that the end is pushed inwards.

Täten voidaan todeta, että esillä olevan keksinnön avulla aikaansaadaan parempi säiliö, jossa säiliön sivuseinän progressiivista taittumista säiliön kokoontaittamiseksi tuetaan ja edullisissa sovellusmuodoissa pohja on myös muotoiltu kestämään korkeampia paineita ja lisäämään säiliön tukevuutta. Thus, it can be seen that the present invention there is provided an improved container wherein the container side wall to collapse progressive folding of the container support and in preferred embodiments the base is also configured to withstand higher pressures and to increase the stability of the container.

10 Siltä osin kuin edellä olevassa selityksessä on viitattu keksinnön mukaisiin erityisiin komponentteihin tai kokonaisuuksiin, joille on olemassa tunnetut vastaavat komponentit tai kokonaisuudet, sisällytetään tällaiset vastaavat komponentit tai kokonaisuudet siihen siten, kuin ne olisi erikseen esitetty. 10 so far as in the above description, reference has been made to specific components or assemblies of the invention, for which there are corresponding components or assemblies known to include such corresponding components or modules thereto as if they were individually shown.

Vaikka esillä olevaa keksintöä on kuvattu esimerkkien avulla ja viitaten sen mahdol-15 lisiin sovellusmuotoihin on selvää, että sitä voidaan muunnella tai parannella poikkeamatta keksinnön piiristä tai ajatuksesta sellaisena, kuin ne on määritelty oheisissa patenttivaatimuksissa. Although the present invention has been described by means of examples and with reference to possible-15 supplements the embodiments is obvious that the same may be modified or improve in without departing from the scope or spirit of the invention itself, as defined by the appended claims.

« # · • · · • · · t · · ♦ · » · · • φ » · • · · » # · * · 1 · «# • · · · • · · T · · ♦ ·» · · • φ »· • · ·» · * · # 1 ·

Claims (14)

18 110382 18 110382
1. Puolijäykkä taitettavissa oleva säiliö (1), jonka muoto ei muutu sisällön vaikutuksesta eikä muutu vastaamaan sisältönsä muotoa, mutta jolla on tietty joustavuus, säiliön pituusakselin (8) ulottuessa kaulaosasta (11) pohjaosaan (14), joiden välissä 5 on sivuseinässä (4) oleva taitto-osa (5), tunnettu siitä, että taitto-osa (5) on puoli-jäykkä, koska se sisältää joukon jäykistyspaneeleita (112), joilla kullakin on profiili, joka ulkonee sivuseinän (4) pääympärystasosta vähintään yhdessä suunnassa poikittain säiliön (1) pituusakseliin (8) nähden jäykistyksen aikaansaamiseksi pituussuunnassa vaikuttavaan kokoontaittumisvoimaan nähden, jäykistyspaneelien (112) olles-10 sa joustavia poikittaissuunnassa vaikuttavaan voimaan nähden, jäykistyspaneelien (112) ollessa siten sovitettuina sivuseinässä (4), että taitto-osa (5) pituussuunnassa vaikuttavan kokoontaittumisvoiman vaikuttaessa taittuu asteittain suhteessa säiliön (1) muuhun osaan kokoontai 1. Semi-rigid semi-rigid container (1), the shape of which does not change the effect of the content and does not change to match the format of the content, but with a certain flexibility, the container longitudinal axis (8) extending from the neck portion (11) of the bottom portion (14), between 5 is a side wall (4 ) in the folding portion (5), characterized in that the folding portion (5) is a semi-rigid, because it includes a plurality of panel means (112) each having a profile which protrudes from the side wall (4) pääympärystasosta at least one direction transversely of the container (1) with respect to the longitudinal axis (8) to provide bracing in the longitudinal direction with respect to the active kokoontaittumisvoimaan, said panel means (112) olles-10 SA flexible in the transverse direction with respect to an applied force, said panel means (112) thus being adapted to the side wall (4), that the folding part (5) in the longitudinal direction of the active kokoontaittumisvoiman acting on the folds gradually in relation to the rest of the container (1) kokoontai tettuun tilaan, jossa pohja- ja kaulaosat sijaitsevat lähempänä toisiaan säiliön sisäpuolisen tilavuuden vähetessä, jolloin jäykistyspaneelit 15 (112) toimivat yhdessä taitto-osan (5) estämiseksi laajenemasta kokoontaitetusta ti lasta, kun pituussuunnassa vaikuttanut kokoontaittumisvoima ei ole läsnä, ja että taitto-osaan (5) kuuluu ohjausosa (7), joka ohjaa taittamista, ja lähtöosa (6), jossa taittuminen alkaa. tettuun a state where the base and neck portions are located closer to each other in the container inner volume decreasing, wherein the stiffening panel 15 (112) together expanding to prevent the folded folding portion (5) of Ti child when impacted longitudinally kokoontaittumisvoima is not present, and that the folding part ( 5) includes a control section (7) that controls the folding, and the output element (6), wherein the refraction begins.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, ..!*·* 20 että taitto-osa (5) on suurin piirtein katkaistun kartion muotoinen. 2. A semi-rigid container as claimed in claim 1 wherein (1), characterized in that! .. * * · 20 and the folding portion (5) has a substantially truncated-cone-shaped.
• · · • « *:*. • · · • «*: *. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, että jäykistyspaneelit (112) ulkonevat sivuseinän (4) pääympärystasosta myös . 3. claimed in claim 1 or 2. A semi-rigid container (1), characterized in that the stiffening panel (112) extending from the side wall (4) also pääympärystasosta. säiliön pituusakselin (8) suunnassa. the container longitudinal axis (8) direction. » · · v »· · V
·* 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, 25 että jäykistyspaneelit (112) ovat monikulmion muotoiset, jotka ovat järjestettyinä : * ·, i pääasiallisesti yhdensuuntaisesti säiliön pituusakselin (8) kanssa. · * 4. claimed in claim 1 A semi-rigid container (1), characterized in that the stiffening panel 25 (112) are polygonal in shape, which are arranged to: * · i substantially parallel to the longitudinal axis of the container (8).
• · ;·* 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, : f: että jäykistyspaneelit (112) ovat vinoneliönmuotoiset siten, että niiden pääakseli on : ” ': pääasiallisesti yhdensuuntainen säiliön pääakselin (8) kanssa. • ·, · * 5. claimed in claim 4 of the foldable container (1), wherein: f: the panel means (112) are lozenge-shaped in such a way that their major axis is: '': essentially parallel to the container main shaft (8).
6. Patenttivaatimuksen 2 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, :/·: että katkaistu kartionmuoto kapenee sisäänpäin kohti säiliön (1) kaulaa (11). 6. Claim 2. A semi-rigid container (1), characterized in that: / ·: the truncated conical tapers inwardly towards the container (1) neck (11).
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, että kaulan (11) sisäläpimitta (29) on pääasiallisesti yhtä kuin tai suurempi kuin pöh- jän (14) sisäläpimitta (30) siten, että kokoontaitetussa tilassa pohjaosassa (14) jäljel lä oleva sisältö saadaan virtaamaan kaulaosaan (11). 7. claimed in claim 6 A semi-rigid container (1), characterized in that the neck (11) the internal diameter (29) is substantially equal to or greater than the template's (14) internal diameter (30) such that in the folded state of the base portion (14) jäljel line LA content is made to flow to the neck portion (11). 110382 19 110 382 19
8. Patenttivaatimuksen 2 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, että katkaistu kartionmuoto (488) kapenee sisäänpäin kohti säiliön pohjaa (490). 8. claimed in claim 2 A semi-rigid container (1), characterized in that the truncated cone-shaped (488) tapers inwardly towards the bottom of the tank (490).
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, että lähtöosassa (6) on vähintään ensimmäinen vyöhyke, joka on pääasiallisesti vähemmän kohtisuorassa poikkisuuntaan nähden kuin jokainen muu taitto-osan (5) vyöhyke. A semi-rigid container as claimed in claim 1 to 9 (1), characterized in that the output element (6) has at least a first zone which is substantially less perpendicular to each other than the folding part (5) in the transverse direction zone.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, 10 että muutama jäykistyspaneeli (112) on järjestetty lähtöosaan (6). 9 A semi-rigid container according to claim 10 (1), characterized in 10 that a few stiffening (112) is arranged in the output section (6).
11. Patenttivaatimuksen 5 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, että vinoneliömuoto on aikaansaatu sijoittamalla kaksi kolmionmuotoista jäykistys-paneelia (601) yhteen. 11. A semi-rigid container as claimed in claim 5, wherein (1), characterized in that the diamond shape is provided by placing two triangular stiffening panel (601) together.
12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, 15 että jäykistyspaneelien (603) muoto on pääasiallisesti ympyränmuotoinen. A semi-rigid container as claimed in claim 1 to 12 (1), characterized in 15 that said panel means (603) shape is substantially circular.
13. Patenttivaatimuksen 1 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, ·:· että siinä on pohjaosa (208), jossa on ontto olennaisesti syvä keskiosa (211) ja sen ympärillä pyöreä osa, joka antaa säiliölle (1) tukevan kannatuspinnan. 13. claimed in claim 1 A semi-rigid container (1), characterized in · · that it has a base portion (208) having a hollow substantially deep central portion (211) and around a circular portion which provides the container (1) supports the support surface.
*·* ' 14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen taitettavissa oleva säiliö (1), tunnettu siitä, ' * 20 että syvä ontto osa (484) sisältää lukuisia ympärillä sijaitsevia kaarimaisia paneelei-...T ta (486) pohjaosamateriaalin estämiseksi taittumasta säiliön sisällä kehittyneen sisä-·* paineen vaikutuksesta. * · * '14. Claim 13 A semi-rigid container (1), characterized by' * 20 and the deep hollow portion (484) includes a plurality of arcuate located around paneelei -... T s (486) to prevent buckling within the container pohjaosamateriaalin advanced · * inside pressure.
FI941994A 1991-11-01 1994-04-29 collapsible container FI110382B (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NZ24044891 1991-11-01
NZ24044891A NZ240448A (en) 1991-11-01 1991-11-01 Semi-rigid collapsible container; side wall has folding portion having plurality of panels
GB9201977 1992-10-28
PCT/GB1992/001977 WO1993009031A1 (en) 1991-11-01 1992-10-28 Collapsible container

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI941994A0 FI941994A0 (en) 1994-04-29
FI941994A FI941994A (en) 1994-06-23
FI110382B true FI110382B (en) 2003-01-15

Family

ID=19923787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI941994A FI110382B (en) 1991-11-01 1994-04-29 collapsible container

Country Status (30)

Country Link
EP (1) EP0609348B1 (en)
JP (1) JP2688543B2 (en)
KR (1) KR100250377B1 (en)
CN (1) CN1035424C (en)
AT (1) AT147036T (en)
AU (1) AU668111B2 (en)
BG (1) BG61804B1 (en)
BR (1) BR9206695A (en)
CA (1) CA2122457C (en)
CZ (1) CZ282612B6 (en)
DE (2) DE69216421D1 (en)
DK (1) DK0609348T3 (en)
ES (1) ES2099286T3 (en)
FI (1) FI110382B (en)
GE (1) GEP20002323B (en)
GR (1) GR3023012T3 (en)
HK (1) HK1005176A1 (en)
HU (1) HU215066B (en)
IN (1) IN177589B (en)
MX (1) MX9206286A (en)
NO (1) NO303055B1 (en)
NZ (1) NZ240448A (en)
OA (1) OA9937A (en)
PL (1) PL170904B1 (en)
RO (1) RO111051B1 (en)
RU (1) RU2118602C1 (en)
SG (1) SG43011A1 (en)
SK (1) SK280347B6 (en)
WO (1) WO1993009031A1 (en)
ZA (1) ZA9208343B (en)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10246238B2 (en) 2000-08-31 2019-04-02 Co2Pac Limited Plastic container having a deep-set invertible base and related methods
US8127955B2 (en) 2000-08-31 2012-03-06 John Denner Container structure for removal of vacuum pressure
US9969517B2 (en) 2002-09-30 2018-05-15 Co2Pac Limited Systems and methods for handling plastic containers having a deep-set invertible base
US8584879B2 (en) 2000-08-31 2013-11-19 Co2Pac Limited Plastic container having a deep-set invertible base and related methods
TWI228476B (en) 2000-08-31 2005-03-01 Co2 Pac Ltd Semi-rigid collapsible container
EP1184287A1 (en) * 2000-09-02 2002-03-06 Gohsho Company, Ltd. Collapsible, synthetic resin container
AU2002257159B2 (en) 2001-04-19 2007-03-01 Graham Packaging Company, L.P. Multi-functional base for a plastic wide-mouth, blow-moulded container
US7543713B2 (en) 2001-04-19 2009-06-09 Graham Packaging Company L.P. Multi-functional base for a plastic, wide-mouth, blow-molded container
US8381940B2 (en) 2002-09-30 2013-02-26 Co2 Pac Limited Pressure reinforced plastic container having a moveable pressure panel and related method of processing a plastic container
NZ521694A (en) 2002-09-30 2005-05-27 Co2 Pac Ltd Container structure for removal of vacuum pressure
US7059487B2 (en) 2003-04-29 2006-06-13 Tetra Laval Holdings & Finance, Sa Collapsible semi-rigid container
EA005329B1 (en) * 2003-05-03 2005-02-24 Эркин Дильшодович Хамдамов Container
JP4576382B2 (en) 2003-07-30 2010-11-04 グラハム パッケージング カンパニー,エル ピー Processing method of the container handling system and plastic containers
CA2559319C (en) 2004-03-11 2014-05-06 Philip Sheets Process and a device for conveying odd-shaped containers
US8075833B2 (en) 2005-04-15 2011-12-13 Graham Packaging Company L.P. Method and apparatus for manufacturing blow molded containers
US8235704B2 (en) 2005-04-15 2012-08-07 Graham Packaging Company, L.P. Method and apparatus for manufacturing blow molded containers
US7900425B2 (en) 2005-10-14 2011-03-08 Graham Packaging Company, L.P. Method for handling a hot-filled container having a moveable portion to reduce a portion of a vacuum created therein
US7799264B2 (en) 2006-03-15 2010-09-21 Graham Packaging Company, L.P. Container and method for blowmolding a base in a partial vacuum pressure reduction setup
US8017065B2 (en) 2006-04-07 2011-09-13 Graham Packaging Company L.P. System and method for forming a container having a grip region
US8747727B2 (en) 2006-04-07 2014-06-10 Graham Packaging Company L.P. Method of forming container
US9707711B2 (en) 2006-04-07 2017-07-18 Graham Packaging Company, L.P. Container having outwardly blown, invertible deep-set grips
JP5111968B2 (en) * 2007-07-31 2013-01-09 株式会社吉野工業所 Bottle
JP5172427B2 (en) * 2008-03-31 2013-03-27 株式会社吉野工業所 Pressure-resistant bottle
KR100982592B1 (en) * 2008-07-22 2010-09-15 김형일 A bellows type container
US8627944B2 (en) 2008-07-23 2014-01-14 Graham Packaging Company L.P. System, apparatus, and method for conveying a plurality of containers
JP5579376B2 (en) * 2008-08-01 2014-08-27 大日本印刷株式会社 Plastic bottle
CN102105361A (en) 2008-08-12 2011-06-22 株式会社吉野工业所 bottle
US8636944B2 (en) 2008-12-08 2014-01-28 Graham Packaging Company L.P. Method of making plastic container having a deep-inset base
US7926243B2 (en) 2009-01-06 2011-04-19 Graham Packaging Company, L.P. Method and system for handling containers
KR101103992B1 (en) 2009-07-09 2012-01-06 어드밴스드 테크놀러지 머티리얼즈, 인코포레이티드 Substantially rigid collapsible liner and flexible gusseted or non-gusseted liners and methods of manufacturing the same and methods for limiting choke-off in liners
JP5408501B2 (en) * 2010-08-31 2014-02-05 株式会社吉野工業所 Synthetic resin bottle body
KR101298947B1 (en) * 2010-09-24 2013-08-22 오희원 Makgeolli plastic bottle
US8962114B2 (en) 2010-10-30 2015-02-24 Graham Packaging Company, L.P. Compression molded preform for forming invertible base hot-fill container, and systems and methods thereof
US9133006B2 (en) 2010-10-31 2015-09-15 Graham Packaging Company, L.P. Systems, methods, and apparatuses for cooling hot-filled containers
US9637300B2 (en) 2010-11-23 2017-05-02 Entegris, Inc. Liner-based dispenser
FR2969987B1 (en) * 2010-12-29 2013-02-01 Sidel Participations Container bottom has a corrugated internal seat
WO2012118527A1 (en) 2011-03-01 2012-09-07 Advanced Technology Materials, Inc. Nested blow molded liner and overpack and methods of making same
US9994378B2 (en) 2011-08-15 2018-06-12 Graham Packaging Company, L.P. Plastic containers, base configurations for plastic containers, and systems, methods, and base molds thereof
US9150320B2 (en) 2011-08-15 2015-10-06 Graham Packaging Company, L.P. Plastic containers having base configurations with up-stand walls having a plurality of rings, and systems, methods, and base molds thereof
US8919587B2 (en) 2011-10-03 2014-12-30 Graham Packaging Company, L.P. Plastic container with angular vacuum panel and method of same
JP6055675B2 (en) * 2012-12-27 2016-12-27 株式会社吉野工業所 Bottle
US9022776B2 (en) 2013-03-15 2015-05-05 Graham Packaging Company, L.P. Deep grip mechanism within blow mold hanger and related methods and bottles
US9254937B2 (en) 2013-03-15 2016-02-09 Graham Packaging Company, L.P. Deep grip mechanism for blow mold and related methods and bottles
JP2015101361A (en) * 2013-11-22 2015-06-04 ザ コカ・コーラ カンパニーThe Coca‐Cola Company Plastic bottle
US10040602B1 (en) 2014-09-22 2018-08-07 Walter R. Talgo Expandable container

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB781103A (en) * 1955-02-11 1957-08-14 Internat Patents Trust Ltd Improvements in dispensing containers
GB791103A (en) * 1955-06-13 1958-02-26 Adolf Ditting Improvements in or relating to grinders for coffee, spice and the like material
JPS58134855A (en) * 1982-01-29 1983-08-11 Isuzu Motors Ltd Liquid tank for reserve and its manufacture
US4865211A (en) * 1988-03-04 1989-09-12 Hollingsworth Elmont E Collapsible article
CA2090729A1 (en) * 1990-08-31 1992-03-01 Ted Bell Collapsible container and related method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
EP0609348A1 (en) 1994-08-10
DK609348T3 (en)
RU94027270A (en) 1997-03-10
HUT69002A (en) 1995-08-28
CZ105694A3 (en) 1994-10-19
WO1993009031A1 (en) 1993-05-13
AU2797392A (en) 1993-06-07
CZ282612B6 (en) 1997-08-13
NZ240448A (en) 1995-06-27
BG61804B1 (en) 1998-06-30
NO941584D0 (en) 1994-04-29
RU2118602C1 (en) 1998-09-10
EP0609348B1 (en) 1997-01-02
CA2122457A1 (en) 1993-05-13
AU668111B2 (en) 1996-04-26
BR9206695A (en) 1995-10-24
JP2688543B2 (en) 1997-12-10
SK280347B6 (en) 1999-12-10
DE69216421D1 (en) 1997-02-13
ZA9208343B (en) 1993-05-11
SK49494A3 (en) 1996-06-05
FI941994D0 (en)
PL170904B1 (en) 1997-02-28
AT147036T (en) 1997-01-15
DE69216421T2 (en) 1997-08-07
HK1005176A1 (en) 1998-12-24
MX9206286A (en) 1993-08-01
IN177589B (en) 1997-02-08
CA2122457C (en) 2001-02-27
HU9401252D0 (en) 1994-08-29
HU215066B (en) 1998-09-28
NO303055B1 (en) 1998-05-25
ES2099286T3 (en) 1997-05-16
CN1072643A (en) 1993-06-02
DK0609348T3 (en) 1997-06-23
KR100250377B1 (en) 2000-04-01
CN1035424C (en) 1997-07-16
FI941994A0 (en) 1994-04-29
NO941584L (en) 1994-06-23
RO111051B1 (en) 1996-06-28
BG98742A (en) 1995-07-28
JPH07500305A (en) 1995-01-12
GR3023012T3 (en) 1997-07-30
SG43011A1 (en) 1997-10-17
OA9937A (en) 1994-11-15
FI941994A (en) 1994-06-23
FI110382B1 (en)
GEP20002323B (en) 2000-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5188668B2 (en) Collapsible container of semi-rigid
US3083877A (en) Collapsible container with corrugations to facilitate the collapse of its walls
ES2389769T3 (en) Container
US6575321B2 (en) Container with integrated vacuum panel, logo and grip portion
AU744973B2 (en) Hydrostatic containers
US5226551A (en) Reusable and re-collapsible container
US6935525B2 (en) Container with flexible panels
US7017763B2 (en) Base having a flexible vacuum area
US9764873B2 (en) Repositionable base structure for a container
US6213325B1 (en) Footed container and base therefor
US4898306A (en) Collapsible container for flowable substances
CN101472809B (en) Pressure reinforced plastic container and related method of processing a plastic container
EP0616949B1 (en) Hot fill plastic container having reinforced pressure absorption panels
US6837390B2 (en) Hot-fillable, blow molded container
CN1024268C (en) Unequivocal bottom delivery container with self-sealing valve
US4865211A (en) Collapsible article
AU2002310462B2 (en) Hot-fillable multi-sided blow-molded container
CA2582696C (en) Pressure container with differential vacuum panels
US7810664B2 (en) Squeezable multi-panel plastic container with smooth panels
US5384138A (en) Collapsible containers
US5348173A (en) Collapsible-stackable plastic container
US6036037A (en) Hot fill bottle with reinforced hoops
US5255808A (en) Foldable bottle
US7213719B2 (en) Plastic container
AU2006299669B2 (en) Multi-panel plastic container