FI108774B - Workstation - Google Patents

Workstation Download PDF

Info

Publication number
FI108774B
FI108774B FI974408A FI974408A FI108774B FI 108774 B FI108774 B FI 108774B FI 974408 A FI974408 A FI 974408A FI 974408 A FI974408 A FI 974408A FI 108774 B FI108774 B FI 108774B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
work surface
work
workstation
characterized
arranged
Prior art date
Application number
FI974408A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI974408A (en
FI974408A0 (en
Inventor
Auli Koivunen
Heidi Nylund
Anne Sundqvist
Original Assignee
Abb Corporate Res Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Abb Corporate Res Oy filed Critical Abb Corporate Res Oy
Priority to FI974408 priority Critical
Priority to FI974408A priority patent/FI108774B/en
Publication of FI974408A0 publication Critical patent/FI974408A0/en
Publication of FI974408A publication Critical patent/FI974408A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI108774B publication Critical patent/FI108774B/en

Links

Description

108774 108774

Työasema Workstation

Esillä oleva keksintö koskee työasemaa, joka käsit-5 tää kaappimaisen rungon, jota ympäröi avattavat seinäk-keet, jolloin työasemassa on rungosta ulkonevaksi järjestetty työtaso ja näppäimistötaso sekä välineet toimisto-laitteiden tai säilytysvälineiden vastaanottamiseksi. The present invention relates to a work station, a bur-5 of the TAA the cabinet-like frame, which surrounds the opening Room divider-fractions, wherein the client is arranged to protrude from the body and the keyboard work surface level, and means for receiving the office equipment or office equipment.

Työtiloilta vaaditaan tänä päivänä avoimuutta sekä 10 joustavuutta. Transparency in work rooms as well as 10 of the flexibility required today. Jotta tällaisia työtiloja voitaisiin tehokkaasti kalustaa on helposti siirrettävien työasemien tarve lisääntynyt. In order to effectively furnish such workspaces is easily increased need for mobile workstations.

Tällä hetkellä on käytössä joitakin erilaisia koottavia työasemia, jotka kuitenkin lähinnä perustuvat aja-15 tukseen, että työasema voidaan sulkea mahdollisimman tiiviiksi paketiksi sijoituspaikallaan. At present, the use of some kinds of self-assembly of workstations, which, however, essentially based on the drive-tukseen 15 that the workstation can be closed as a compact package placement position. Tunnetaan joitakin harvoja työasemaratkaisuja, joissa työntekijä voi siirtää kokonaista työasemaa työpöytineen ja tietokoneineen haluamaansa paikkaan. Known as a small number of workstation solutions in which an employee can transfer the entire desktop and workstations with computers wherever they wish. Tällaisella tunnetulla ratkaisulla on 20 kuitenkin ongelmana, että se tarjoaa käyttäjilleen hyvin vähän työtilaa. Such a known solution is 20 However, the problem is that it provides users with very little working space. Rakenteistaan johtuen tällaisessa tunnetussa työasemassa on hyvin pieni työpöytätaso ja käytettäessä työasemassa tietokonetta se valtaakin suurimman osan pöytäalasta. Due to the pattern of a prior-art workstation has a very low level and the desktop computer workstation for the most part valtaakin table area. Toisaalta tällaiset tunnetut työasemat 25 ovat luonteeltaan erittäin avoimia, eivätkä näin ollen tarjoa minkäänlaista työrauhaa siinä työskentelevälle henkilölle, vaan hän on jatkuvasti altistunut ympäröiville häiriöille. On the other hand, such known workstations 25 are very open in nature, and thus do not offer any kind of industrial peace in the working person, but he is constantly exposed to the surrounding interference.

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena onkin poistaa 30 tunnetun tekniikan epäkohdat ja saada aikaan aivan uudenlainen ratkaisu. The present invention is to eliminate the drawbacks of the prior art 30 and to provide an entirely novel solution. Näin ollen esillä olevalla keksinnön mukaisella työasemalla aikaansaadaan helposti paikasta toiseen siirrettävä kaluste. Thus, a workstation according to the present invention, an easily movable from place to place furniture. Tällainen esillä oleva työasema sisältää kaikki työnteossa tarvittavat säilytys-, tietoko-35 ne-, ja työpöytätilat. Such a workstation of the present includes all the necessary work of making the storage, a computer, square 35, and Desktop spaces. Keksinnön mukainen työasema on 2 108774 helppo koota, siirtää ja taas avata työntekoa varten. Workstation according to the invention is easy to assemble, 2 108774, move and open again for work. Siinä olevien suojaseinämien ansiosta se tarjoaa mahdollisuuden rajata käyttäjälleen työn ajaksi hieman yksityisyyttä. In the protective walls, it offers the ability to limit the user for the duration of the work a little privacy.

Keksinnön mukainen tarkoitus saavutetaan siten, 5 että työasemalla on tämän keksinnön mukaisesti patenttivaatimuksissa määritellyt tunnusmerkit. The purpose of the invention is achieved in that the work station 5 has the characteristics defined in the claims of this invention. Täsmällisemmin sanottuna on tälle keksinnön mukaiselle laitteelle pääasiallisesti tunnusomaista, että runkoon on sovitettu kääntyvästä ainakin yksi työtaso, jolloin työtaso on lii-10 tetty runkoon kahden vapausasteen nivelellä mahdollistaen työtason kääntymisen niin pysty- kuin vaakatasossa. More specifically, the device according to the invention is mainly characterized in that the frame is pivotally mounted on the at least one worktop, wherein the worktop has been LH-10 frame of a two degree of freedom, allowing the work platform to pivot both vertically and horizontally.

Keksinnön kohteena olevalla työasemalla on aikaansaatu erittäin helposti liikuteltava ja muunneltava kaluste, joka on rakenteeltaan mahdollisimman kompakti sallien 15 kuitenkin monipuolisen käytön niin konttori- kuin teollisessa ympäristössä. The invention relates to a work station is provided with a highly portable and modular furniture, construction of which is as compact as possible, allowing 15, however, a complex operation such as industrial office environment.

Keksinnön mukainen eräs edullinen ja ohessa esitelty työaseman suoritusmuoto muodostuukin kaappimaisesta korkeasta ydinosasta, jota seuraavassa nimitetään tornik-20 si. according to the invention and a preferred embodiment herein presented on the workstation shape formed by the cabinet-high core part, hereinafter referred to as Si-20 tornik. Tämä torni tai ydinosa toimii keksinnön mukaisen laitteen runkona, jota ympäröivät ovimaiset kääntyvät seinäk-keet eli sermit. This tower is the backbone or core portion of the device according to the invention, which is surrounded by folding Room divider ovimaiset-substitutes, or screens. Torniin on lisäksi järjestetty nive-löidysti siitä alas laskettava työskentelyalustana toimiva pöytälevy eli työtaso. In addition to the tower is arranged Nive löidysti of the folding working platform for working table top, or working surface. Torniin on helposti järjestettävis-25 sä siitä ulos vedettävä näppäimistötaso sekä asennustila näyttöpäätettä varten. The tower is located järjestettävis The weather-25 in the pull-out keyboard tray and the installation space for the display screen. Sovittamalla edelleen tornin alaosaan pyörillä oleva laatikosto ja varaamalla tornin yläosaan tilaa mapeille onkin aikaansaatu täydellinen henkilökohtainen työasema. still at the bottom of the tower on wheels by fitting a set of drawers and book a room for the MAPs top of the tower is provided with a complete personal workstation.

30 Asentamalla torniin esimerkiksi mittalaitteisto ja siinä tarvittavat apulaitteet aikaansaadaan vuorostaan helposti esimerkiksi teollisuustilassa siirrettävissä oleva työpiste. By installing the tower 30, for example, measuring equipment, and the necessary ancillary equipment is provided, in turn, easily transferable, for example, industrial work station mode. Järjestämällä tornia ympäröivät sermit verkkomaisella materiaalilla pinnoitetuksi on tällaisten työ- 3 1 G 8 7 7 4 asemaan asennettujen laitteiden lämpösäteily johdettavissa tehokkaasti pois työpisteestä. By arranging the tower is surrounded by a web material-covered screens such work is 3 1g 8 7 7 4 to position the heat radiation devices installed derivable effectively out of the work station.

Torniin järjestetty työtaso on edullisesti nive-löity siten, että se on käännettävissä niin vaaka-asentoon 5 kuin myös pystysuoran akselin ympäri kulloinkin työtilanteeseen nähden sopivaan kulmaan. arranged to the work surface in the tower is preferably Nive gelled in such a way that it is pivotable both in a horizontal position 5, as well as a vertical axis in each case relative to the work situation at a suitable angle. Ollessaan alas käännettynä on työtaso tuettavissa joko siihen järjestetyllä jalalla tai jalkaparilla tai sen alle järjestettyyn tornista ulos siirrettyyn laatikostoon. While folded down a work surface supported by either the foot or the leg arranged in a pair arranged in or below the tower shifted out of the drawer. Työpistettä avattaessa muo-10 dostavat sitä ympäröivät sermimäiset ovet paitsi edullisen suojaseinän muita ympäröiviä työpisteitä kohti, myös erinomaisen kiinnitysalustan ilmoitustauluille, naulakoille, paperikoreille tai muille vastaaville apuvälineille. Workstations opening fas-10 Dostava is surrounded by SERM-doors, except towards the work stations, low-cost protective wall surrounding the other, also an excellent platform for mounting bulletin boards, clothes hangers, waste paper baskets or other similar equipment for the.

Kun laitteeseen vielä on järjestetty helposti 15 avattava johtokouru, on työpisteeseen järjestetyt laitteet helppo kytkeä toisiinsa ja liittää edelleen ympäröiviin sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin. When the device is further configured to easily open trough 15 is arranged in the work station equipment easily connected to each other and further connected to the surrounding electrical and telecommunication networks.

Keksinnön mukaisia työasemia on helppo ryhmitellä avokonttorissa suuremmiksi ryhmiksi tai tuoda teollisuus-20 tiloissa kulloisenkin työkohteen ääreen, esimerkiksi tarvittavien mittauksien tekemisen ajaksi. workstations according to the invention is easy to open office grouped into larger groups or to industrial areas 20 of the respective drawing board work site, for example, for the duration of the measurements required for the conclusion. Työaseman pienten syvyys- ja leveysmittojen ansiosta on sen tarvitsema säilytystila koottuna erittäin pieni. The workstation of small depth and width dimensions thanks to its required storage space assembled very small. Kokonsa ja laitteessa olevien pyörien ansiosta on se myös helposti siirrettävis-25 sä haluttuun paikkaan. Because of their size and of the wheels, the device is also easily siirrettävis The weather-25 to the desired location.

Kuten yllä voidaan havaita saavutetaan keksinnön avulla huomattavia etuja. As can be seen from the above is achieved by means of the invention considerable advantages. Paitsi, että keksinnön mukainen työasema on helppo kenen tahansa ottaa käyttöön tai siirrellä, mahdollistaa se monenlaisten toimistotöiden ja 30 teollisten töiden teon. Besides, the work station according to the invention is easy for anyone to take on or moved, it allows a wide range of office work and act 30 industrial work. Työntekoon on aina valittavissa siihen parhaiten sopiva paikka, jolloin esimerkiksi erilaisissa projektiluontoisissa töissä työryhmien kokoonpanoja on helppo muutella. Work is always available at the most suitable place, in which case different in project-work working configurations, it is easy to tamper with.

Keksinnön mukainen työasema antaa täysin uusia mah-35 dollisuuksia suunnitella avokonttoreita luoden niihin eri- 4 108774 laisia työsaarekkeita ja oheismateriaalia sisältäviä käsikirjastoja, jotka työasemien siirreltävyyden ansiosta voivat olla tehokkaassa yhteiskäytössä. Workstation according to the invention opens up completely new possibilities of mah-35, creating a design of open plan offices to different kinds of työsaarekkeita 4 108 774 and containing additional material in the reference library, which allows portability of workstations can be effectively shared.

Keksinnön mukainen työasema on tunnettuihin ratkai-5 suihin verrattuna huomattavasti helpompi sovittaa kalustamalla tai eri värityksiä käyttämällä yksilöllisiä tarpeita varten. Workstation according to the invention is characterized, as compared to provide a solution of 5 mouths considerably easier to fit furnishing the various colorations or by using individual needs. Erilaisista kalustamisvaihtoehdoista huolimatta työasema aina säilyttää helpon siirreltävyytensä. Despite different kalustamisvaihtoehdoista client always retains an easy displaceability.

Keksintöä ryhdytään seuraavassa lähemmin tarkaste-10 lemaan oheisten piirustusten avulla, jolloin kuviossa 1 on esitetty perspektiivikuva suljetusta työasemasta etuviistosta kuvattuna, kuviossa 2 on esitetty perspektiivikuva avatusta työasemasta etuviistosta kuvattuna, 15 kuviossa 3 on esitetty perspektiivikuva työasemasta takaviistosta kuvattuna, kuviossa 4 on esitetty detaljipiirustus työtason ja tornin välisestä liitosvälineestä, kuviossa 5 on esitetty detaljipiirustus työtason ja 20 tornin välisestä kahden vapausasteen nivelen eräästä suoritusmuodosta, ja kuviossa 6 on esitetty eräs suoritusmuoto työtason tukemisesta, jossa työtaso on liitetty sen alle järjestet-tyyn laatikostoon. The invention will be described in greater detail by means of accurately-10 lemaan the accompanying drawings, wherein Figure 1 is a perspective view of a closed work station front-side described, Figure 2 is a perspective view of an opened workstation front-side illustrated in 15 Figure 3 shows a perspective view of a workstation described diagonally from behind, Figure 4 shows a detail is shown in the work surface, and connecting means between the tower, the two degree of freedom joint of one embodiment of between 5 is a detail of the worktop shown in Figure 20 and the tower, and Figure 6 shows an embodiment of a work platform to support, wherein the work surface is connected to the below-TYY put the drawer is shown.

_ 25 Kuviossa esitetty keksinnön mukainen työasema kä- ··· sittää neljä pääosaa. _ 25 in the client EV ··· burdened four main parts according to the invention, Fig. Nämä ovat laitteen kaappimaisen pys- * · · ·· tyosan muodostava runko 1, jota seuraavassa nimitetään .·. These are the cabinet-like device capable * · · ·· tyosan forming body 1, which in the following is called. ·. torniksi. a tower. Torniin on oleellisesti pystysuuntaisilla nive- The tower is substantially vertical articulation

Iillä liitetty seinäkkeet 2 eli sermit. Iillä connected to the two screens, or screens. Sermit ovat näin • # 30 ollen käännettävissä pystynivelensä ympäri eri asentoihin , . Screens are as follows: • # 30, the pystynivelensä swiveled around to different positions. tornin muodostamaan keskipisteeseen nähden. a tower to form an respect to the center. Sermit ovat avattavissa joko kokonaan tai vain osittain. Screens can be opened either completely or only partially. Ollessaan ···' kuvion 1 mukaisesti suljettuina eristävät ne tornin sisäl- :··! While ··· 'of Figure 1 closed in accordance with the insulating tower they include: ··! le jäävät välineet tms. ympäröivästä huonetilasta estäen 35 kenenkään pääsemästä niihin käsiksi. le are means or the like. surrounding the room space 35, preventing anyone from entering into them. Sermien ollessa osit- » · » » > *» » • 5 108774 tain tai kuvion 2 mukaisesti kokonaan auki muodostavat ne näköesteen, suojaseinän ja kiinnitysalustan, joka osittain ympäröi työasemaa. The screens of the partial "·" "> *" "• 5 108774 2 part or fully open in accordance with the aspects of FIG form a barrier, protecting the wall and base, which partly surrounds the work station. 1 1

Työasema käsittää edelleen edullisesti torniin 1 5 irrallisesta järjestetyn sinänsä tunnetun laatikoston 3. Laatikoston ollessa pyörillä varustettu voidaan se irrottaa tornista ja tuoda sen ulkopuolelle. The workstation further comprises a tower, preferably arranged in a loose May 1, known per se drawer 3. The drawer is provided with wheels, it can be removed from the tower and to the outside. Näin se on helposti sijoitettavissa sopivalle käyttöetäisyydelle työasemassa työskentelevään henkilöön nähden. Thus, it is relative easy to use a suitable distance from the person working for the workstation placed.

10 Lopuksi työasema käsittää torniin 1 nivelöidysti liitetyn pöytälevyn 4 eli työtason. Finally, the workstation 10 comprises one tower pivotally attached to the table top 4, or the work surface. Työtason torniin yhdistävä liitosväline on edullisesti kahden vapausasteen nivel, joka sallii työtason kääntymisen sekä pysty- että vaakatasossa. connecting means connecting the platform tower is preferably a two degree of freedom joint that permits the work platform to pivot both vertically and horizontally. Tällöin työtaso on helppo ensin laskea vaa-15 ka-asentoon ja tämän jälkeen kääntää vaakatasossa sopivaan kulmaan torniin nähden. In this case, the work surface is easy to calculate the first VAA-ka-15 position and then rotated horizontally to a suitable angle with respect to the plane of the tower. Työtaso on sovitettu tukeutumaan lattiaan joko työtasoon nivelöidysti järjestetyllä jalalla tai esimerkiksi välillisesti työtason alle järjestetyn laatikoston 3 välityksellä kuvion 2 ja 6 mukaisesti. The work platform is adapted to rest on the floor of the work platform pivotally arranged on either foot or indirectly, for example by means of the work platform arranged under the drawer unit 3 as shown in Figure 2 and 6.

20 Työasemaan on myös liitettävissä vastaavalla taval la toinenkin työtaso 4 tornin 1 vastakkaiselle puolelle, mikäli katsotaan, että työtilaa tarvitaan runsaammin. The workstation 20 is also connected to a corresponding second Ia However, ordinary work surface 4 on the opposite side of the tower 1, on the assumption that the working space is needed more abundant. Työtasojen ollessa liitettynä työaseman torniin sen korkeus-ν',: suunnassa siirreltävästi, voidaan kulloisellekin työlle 25 valita sopiva työskentelykorkeus. Work platforms being connected to the workstation tower, its height-ν ',: direction movable vehicle, to the respective work 25 to select a suitable working height.

··· Keksinnön mukainen kaappimainen runko 1, on esillä olevassa suoritusmuodossaan varustettu sinänsä tunnetuilla tavanomaisilla hyllytasoilla 5, ulosvedettävällä näppäi-v. ··· cabinet-like frame 1 according to the invention is provided with a known per se in the present embodiment, the normal shelf levels of 5, näppäi pull-in. mistötasolla 6 ja näyttöpäätettä kannattavalla järjeste- 30 lyllä 7. Kuvioiden mukaisessa suoritusmuodossa näyttöpääte on ripustettu torniin sovitetusta tukilaitteesta, mutta yhtä hyvin näyttöpääte on asetettavissa normaalille hylly-···' tasolle. depth is 6 and the display screen positions in arrangement 30 lyllä adjusted according to the figures 7 embodiment, the display screen is suspended from the tower support means, but as a display terminal is set to the normal shelf ··· "level. Tällaiset välineet on sovitettu torniin sen kor- ! Such means are adapted to a high tower! ;··· keussuunnassa liikuteltavasti, jolloin mahdollistetaan sen 35 monimuotoinen kalustettavuus. , ··· movable in vertical direction, thereby making it possible to form a 35 furnishability.

( » • » · j > * » » 6 108774 ( »•» · j> * »» 6 108 774

Tornissa 1 olevat hyllytasot 5 on käytettävissä niin tietokoneen keskusyksikön säilyttämiseen kuin erilaisten kansioiden tms*, säilyttämiseen. The tower 1 has five shelves for the preservation of a central processing unit to the various folders, etc. *, conservation.

Tornissa 1 voidaan katsoa olevan sivuseinät 8, etu-5 seinä 9 ja takaseinä 10. Tällöin työtaso 4 on edullisesti liitetty jomman kumman tai kummankin sivuseinän yhteyteen siten, että se ylös käännetyssä asennossaan ja sermien 2 ollessa kiinni, jää sivuseinän ja sermin väliin suojaan. The tower 1 can be regarded as the side walls 8, front-5-wall 9 and a rear wall 10. In this case, the work surface 4 is preferably connected to a connection with one or both of the side wall so that it is up to the tilted position and the screens' 2 are closed, the ice protection between the side wall and a screen. Otettaessa työtaso käyttöön aukaistaan ensin työtason 10 edullisesti torniin lukitseva salpalaite (ei näytetty). The inclusion of the work surface is opened on the first work surface 10 is preferably tower locking pawl means (not shown). Tämän jälkeen työtaso on käännettävissä oleellisesti vaaka-asentoon tavanomaista saranaliitosta käyttäen. Thereafter the working platform is pivotable about a substantially horizontal position using a conventional hinge joint. Kuten kuviosta 5 voidaan nähdä käsittää tällainen saranaliitos torniin 1 järjestetyn ensimmäisen osan 11 ja työtason 4 15 järjestetyn toisen osan 12. Tämä työtasoon järjestetty levymäinen toinen osa on edullisesti muodoltaan ympyräseg-mentti. 5 As can be seen in such a hinged connection comprises a tower 1 is provided with a first part of the second portion 11 and the work surface April 15 arranged in Figure 12. This is arranged in the worktop plate-like second part is preferably in the form ympyräseg-element. Tällaisen segmentin muotoisen levyn ulkoreunalle on sovitettu segmenttiä 12 työtason alapintaa 13 kohden puristava liukukisko 14. Työtason ollessa liitettynä seg-20 menttilevyyn vain työtason sarananivelen puoleisessa kulmassa olevan pystynivelen 15 kohdalta, on työtaso käännettävissä vaakatasossa segmenttilevyn ja liukukiskon salliman kulman. Such a segment-shaped edge of the outer segment 12 is adapted to the work surface to the bottom surface 13 of the compressive work surface slide guide 14 is connected to the SEG 20 menttilevyyn a work platform hinge side at an angle to the vertical split joint 15, the work surface is pivoted in the horizontal plane a segment plate and the slide rail permitted angle. Segmenttilevyn 12 ja sitä ohjaavan liukukis-kon 14 ollessa oleellisesti neljännesympyrän muotoisia ···. The segment disc 12, and the controlling liukukis-con 14 is substantially the shape of a quarter circle ···. 25 aikaansaadaan työtasolle 4 lähes 90 asteen kääntökulma. 25 provides a work plane 4 close to 90 degree steering angle.

Liitosvälineen segmenttilevy voi myös olla järjes-tettynä tornissa 1 olevan hyllytason 5 yhteyteen, jolloin !“ erillistä pystyniveltä 15 ei tarvita. The connection means of the plate segment may also not to convene-tettynä tower 1 in the plane of the shelf 5, whereby the "twin pystyniveltä 15 is not required.

Torniin 1 sovitettujen sermien 2 ollessa nivelöity- I · ·' 30 jä tornin takaseinän 10 yhteyteen aikaansaadaan mahdolli simman laaja sermien asetusmahdollisuus. The screens arranged in the tower 1 2 is nivelöity- I · · "of the tower 30 and the rear wall 10 is provided in connection with the possibility SimMan large screens' setting facility.

» · :* Tornin 1 takaseinään 10 on edullisesti järjestetty '>it: johtokouru 16, joka on sovitettu vastaanottamaan laittees- sa olevien toimisto- tai mittalaitteiden asennus- ja vir- .... 35 talähdekaapeleita, helpottaen olennaisesti erilaisten apu- » · » 7 108774 laitteiden asentamista keksinnön mukaiseen työasemaan. "· * 1 to the rear wall of the tower 10 is preferably arranged in '> it: the trough 16 which is arranged to receive the apparatus in the office and SA measurement equipment installation and flow .... talähdekaapeleita 35, facilitating substantially the various adjuvants" · " 7 108774 the installation of the client devices of the invention. Tällainen johtokouru on edullisesti varustettu siihen liitetyillä pistorasioillä sekä avattavalla ja lukittavalla kannella 17, joka estää luvattoman pääsyn kouruun. Such a trough is preferably provided connected to the sockets and an openable and lockable cover 17, which prevents unauthorized access to the trough.

5 Esillä olevan keksinnön edullisen suoritusmuodon mukainen rungon muodostava torni 1 käsittää sen alaosassa olevan U-muotoisen jalustan 18. Rungon ajatellun etuseinän vastakkaisissa kulmissa on oleellisesti pystysuorat runkoputket 19. Näissä runkoputkissa on vastaanottoaukot joi-10 hin on sovitettavissa työtason 4, hyllytasot 5, näppäimis-tötason 6 ja näyttöpäätettä kannattavan järjestelyn 7 kannattavat tukielimet. preferred embodiment 5 of the present invention, the body forming a tower according to claim 1 comprising the the bottom of the U-shaped base 18 in the frame about its front wall opposite corners of the substantially vertical frame tubes 19. When the frame tubes is receiving apertures drank 10 hin is adjustable working platform 4, the shelves 5, the keyboard These levels 6 and the display screen supporting arrangement 7 positions of the support members. Laitteen takaseinässä 10 oleva kaapelikouru 16 on sovitettu muodostamaan laitteen kolmannen pystyrunkoputken, sen myös ollessa varustettuna kaapeleita 15 vastaanottavien ja kouruun ohjaavien reikien 20 lisäksi työtasoa, hyllytasoja, näppäimistötasoa ja näyttöpäätettä kannattavaa järjestelyä kannattavien tukielimien vastaan-ottoaukoilla 21. in the rear wall 10 of cable duct 16 is arranged to form a third vertical shaft of the device, it also being equipped with a cable 15 that receive and trough guiding holes 20 in addition to the work platform, the shelf levels, the keyboard plane and the display screen viable mechanism to support the support members against, pickups 21.

Pystysuorat runkoputket käsittävät myös niiden pi-20 tuussuuntaiset urat 22. Tällaiseen uraan on mahdollista sovittaa asennuskappale, jollaiseen on kiinnitettävissä erilaisia apulaitteita tai -välineitä, kuten puhelin, kon-septitelin tai muita työskentelyssä tarvittavia oheislait-Y; The vertical frame tubes comprise also along the longitudinal grooves 20 of the through-groove 22. Such is possible to adjust the mounting block, the one to which can be attached to a variety of ancillary equipment or tools, such as a telephone, or con-septitelin other necessary work computer periph-Y; teitä. you.

"·. 25 Tornin 1 jalusta 18 on edullisesti varustettu lu- kittavilla pyörillä 23 laitteen kuljettamisen helpottami-seksi. Jalusta voidaan edelleen varustaa irrotettavalla • t » !'* jalkatuella 24 laatikoston 3 ollessa poistettuna tornista. "·. 1 the base 25 of the tower 18 are preferably provided with lockable wheels 23 to facilitate transport of the device sex. The base may further be provided with a removable • T! '' * With the support leg 24 the drawer unit 3 is removed from the tower.

Keksinnön mukainen laite toimii seuraavasti. The device according to the invention operates as follows. Kaap-*' 30 pimaista tornia 1 ympäröivät sermit 2 avataan ja käänne tään auki-asentoon. A cabinet * 'pimaista tower 30 1 is surrounded by two screens are opened and pivoted to the open position. Tornin sivuseinällä 8 olevan työ-Y·* tason 4 salpa avataan ja työtaso käännetään oleellisesti vaakatasoon. A tower on the side wall 8 of the work-Y · * 4-level latch is opened and the work surface is turned to a substantially horizontal plane. Työtaso tuetaan edullisesti tornissa olevan laatikoston 3 varaan, joka tätä tarkoitusta varten tuodaan • · 35 sopivaan kohtaan työtason alle. Countertop preferably supported in the tank upon the drawer unit 3, which for this purpose is brought • · 35 in a suitable position below the work surface. Kiinnittämällä työtaso > β 108774 laatikostoon jollain siihen soveltuvalla tukijärjestelyllä estetään työtason nurjahtaminen vaakatasosta. Paying countertop> β 108,774 drawer in any arrangement suited to support the work surface to prevent buckling of the horizontal plane.

Laitteen olleessa ilman hyllytasoja 5 ja muita apuvälineitä sovitetaan hyllytasot ja näyttöpäätettä kannat-5 tava järjestely 7 halutulle korkeudelle niitä kannattavien tukielimien varaan runkoputkissa 16 ja 19 oleviin vastaan-ottoaukkoihin, jonka jälkeen työasema voidaan kalustaa. Device VISITED without the shelves 5 and other tools adapted to the shelves and display screen 5-positions accordingly arrangement 7 to the desired height upon the support members to support the frame tubes 16 and 19 against the intake openings, after which the client can be furnished. Tarvittavat kaapeloinnit viedään työasemassa olevista laitteista johtokouruun 16 siinä olevien reikien 20 kautta 10 ja suoritetaan laitteiden väliset liitokset sekä apuvälineiden liittäminen työaseman ulkopuolisiin virtalähteisiin ja tieto- ja puhelinverkkoihin. The necessary cables are exported to the client devices through a cable tray 16 of its holes 20 10 and carried out the connections between the devices and the integration of assistive devices workstation to external power sources and data and telephone networks. Nyt keksinnön mukainen työasema on valmis otettavaksi käyttöön. Now, the workstation according to the invention is ready for use. Työasema on helposti siirrettävissä uuteen työympäristöön pelkästään ir-15 rottamalla se työpisteen virtalähteistä ja tieto- ja puhelinverkoista . The workstation is easily transferable to the new working environment alone ir-15 rat by its workstation power sources and data and telephone networks.

On ymmärrettävä, että edellä oleva selitys ja siihen liittyvät kuviot on ainoastaan tarkoitettu havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. It is to be understood that the above description and the related figures are only intended to illustrate the present invention. Keksintöä ei siten ole 20 rajattu pelkästään edellä esitettyyn tai patenttivaatimuksissa määriteltyyn suoritusmuotoon, vaan alan ammattimie-hille tulevat olemaan ilmeisiä monet erilaiset keksinnön variaatiot ja muunnokset, jotka ovat mahdollisia oheisten Y: patenttivaatimusten määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen 25 puitteissa. The invention is thus not limited to 20 only to the embodiment disclosed above or defined in the claims, but a person skilled in ferrets, will be obvious that many variations and modifications of the invention are possible appended Y within the framework defined by the claims of the inventive concept 25.

* * ♦ · » · * < * » > * * ♦ · »· * <*»>

Claims (6)

108774 108774
1. Työasema, joka käsittää kaappimaisen rungon (1) 5 jota ympäröi avattavat seinäkkeet (2) , jolloin työasemassa on rungosta ulkonevaksi järjestetty työtaso (4) ja näp-päimistötaso (6) sekä välineet (5, 7) toimistolaitteiden tai säilytysvälineiden vastaanottamiseksi, tunnet-t u siitä, että runkoon (1) on sovitettu kääntyvästi ai- 10 nakin yksi työtaso (4), jolloin työtaso on liitetty runkoon kahden vapausasteen nivelellä mahdollistaen työtason kääntymisen niin pysty- kuin vaakatasossa. 1. The workstation, which comprises a cabinet-like frame (1) 5 surrounded by the open partitions (2), wherein the client is arranged in the housing to protrude from the work platform (4) and the pole-päimistötaso (6) and means (5, 7), office equipment or the storage means for receiving a, c -t characterized in that the body (1) is adapted to pivotally Al 10 least one work surface (4), wherein the work surface is connected to the body of a two degree of freedom, allowing the work platform to pivot both vertically and horizontally.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että niin työtaso (4) kuten myös työ- 15 asemassa oleva näppäimistö ja välineet (5, 7) toimisto- laitteiden tai säilytysvälineiden vastaanottamiseksi on sovitettu liikuteltaviksi työaseman korkeussuunnassa. 2. A device according to claim 1, characterized in that the work surface (4) as well as the work station 15, the keyboard and means (5, 7) for receiving the office equipment or the storage means is arranged to be movable in the vertical direction workstation.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että työaseman seinäkkeet (2) on 20 nivelöity laitteessa olevan takaseinän (10) yhteyteen niiden ollessa sovitettuja paljastamaan oleellisesti koko laitteen runko (1). 3. A device according to claim 1 or 2, characterized in that the workstation screens (2) is 20 to be pivoted in connection with the apparatus of the rear wall (10) thereof being adapted to expose substantially the entire body of the device (1).
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen laite, ·.·. 4. A device according to claim 1, 2 or 3, ·. ·. tunnettu siitä, että työaseman takaseinän (10) yh- ,*··, 25 teyteen on oleellisesti sen koko pituudelle sovitettu joh- tokouru (16). characterized in that the workstation rear wall (10) in one * ··, 25 is disposed a substantially its entire length due adapted to tokouru (16). "1 5. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukai- » II ;·· nen laite, tunnettu siitä, että työtason (4) ja rungon (1) välinen nivel käsittää saranan jossa on runkoon * 30 järjestetty ensimmäinen osa (11) ja työtason yhteyteen järjestetty toinen osa (12), jolloin työtasoon järjestetty :\j toinen osa on muodoltaan edullisesti ympyräsegmentin muo- ': toinen levy jonka ulkoreunalle on sovitettu toista osaa tt « . (12) työtasossa olevaa alapintaa (13) kohden puristava » · I » > » » * · ii - * » SI· » · 10 1 08774 liukukisko (14) ja, että työtaso (4) on liitetty toiseen osaan (12) siinä olevan pystynivelen (15) välityksellä. "5. to any one of the preceding claims in accordance with" II, ·· of the device, characterized in that the joint between the work surface (4) and the body (1) comprises a hinge frame having a * 30 arranged in the first part (11) and arranged in connection with the work surface a second part (12), wherein the work surface configured to: \ second portion j is preferably of a circular segment shaped ": the second plate having an outer edge adapted to the second part hh '. (12) towards the working plane lower surface (13) of the squeezing" · I ">" "* · II - *» SI · »· 10 1 08774 sliding rail (14) and that the work surface (4) is connected to the second portion (12) by means of the vertical pivot (15).
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen laite, tunnettu siitä, että segmentin muotoinen toinen osa (12) 5 ja sitä ohjaamaan sovitettu liukukisko (14) ovat oleellisesti neljännesympyrän muotoisia, aikaansaadaan työtasoon (4) oleellisesti 90 asteen kääntökulman. 6. A device according to claim 5, characterized in that the segment-shaped second part (12) 5 and adapted to guide the sliding rail (14) are substantially quarter-circular in shape, providing a work surface (4) of substantially 90 ° turning angle. « I » » · % ' fc • > · ' t · * i I * t • lii » I | «I» »·% '• fc> ·' · t * i * t • I lii» I | 108774 108774
FI974408A 1997-12-03 1997-12-03 Workstation FI108774B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI974408 1997-12-03
FI974408A FI108774B (en) 1997-12-03 1997-12-03 Workstation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI974408A FI108774B (en) 1997-12-03 1997-12-03 Workstation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI974408A0 FI974408A0 (en) 1997-12-03
FI974408A FI974408A (en) 1999-06-04
FI108774B true FI108774B (en) 2002-03-28

Family

ID=8550063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI974408A FI108774B (en) 1997-12-03 1997-12-03 Workstation

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI108774B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7791866B2 (en) 1998-09-18 2010-09-07 Intermetro Industries Corporation Mobile computer workstation

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6493220B1 (en) 1998-09-18 2002-12-10 Lxe, Inc. Mobile clinical workstation
US8180485B2 (en) 2006-02-11 2012-05-15 Omnicell, Inc. Medication dispensing cart
US8378620B2 (en) 2006-08-21 2013-02-19 Omnicell, Inc. Solar charged mobile working stations
WO2012078611A1 (en) 2010-12-06 2012-06-14 Omnicell, Inc. Computer controlled and monitored medical storage system

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7791866B2 (en) 1998-09-18 2010-09-07 Intermetro Industries Corporation Mobile computer workstation
US7990691B2 (en) 1998-09-18 2011-08-02 Intermetro Industries Corporation Mobile computer workstation
US8526176B2 (en) 1998-09-18 2013-09-03 Intermetro Industries Corporation Mobile computer workstation
US9389643B1 (en) 1998-09-18 2016-07-12 Intermetro Industries Corporation Mobile computer workstation

Also Published As

Publication number Publication date
FI108774B1 (en)
FI974408A (en) 1999-06-04
FI974408A0 (en) 1997-12-03
FI974408D0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3479104A (en) Door hinging arrangement in raintight enclosures
US6017228A (en) Electrical station
CA2095474C (en) Desking system
US5001602A (en) Network interface cabinet for large pair count telephone terminations
CA2343861C (en) Workstation system
US5833332A (en) Frame system for power and signal cable management
US4995681A (en) Built-in ironing center
EP2280624B1 (en) Worksurface assembly
US4932177A (en) Room divider
US4669789A (en) Computer user&#39;s desk
US4066305A (en) Modular electronic desk
EP0953221B1 (en) Communications cable interconnection apparatus and associated method for an open office architecture
US6609465B2 (en) Multiple purpose table
US7551432B1 (en) Monitor stand
CA1318716C (en) Work environment system
US7100516B2 (en) Console
EP0382514B1 (en) Modular furniture
US7926430B2 (en) Technology trough
US5784251A (en) Appliance chassis having hingedly mounted section
US5394658A (en) Free standing modular furniture and wall system
EP0591924A2 (en) Operator work station having a monitor support assembly
US4612863A (en) Work table
US6497075B1 (en) Free standing modular architectural beam system
CA2263062C (en) Flush mounted flip top telecommunication and electrical station for board room tables
US5974742A (en) Free standing modular furniture and wall system