FI108602B - A packet radio system and a method for controlling quality of service - Google Patents

A packet radio system and a method for controlling quality of service Download PDF

Info

Publication number
FI108602B
FI108602B FI980666A FI980666A FI108602B FI 108602 B FI108602 B FI 108602B FI 980666 A FI980666 A FI 980666A FI 980666 A FI980666 A FI 980666A FI 108602 B FI108602 B FI 108602B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
subscriber terminal
radio
service
subscriber
packet radio
Prior art date
Application number
FI980666A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI980666A0 (en
FI980666A (en
Inventor
Jukka Peltola
Kari Huttunen
Arto Savuoja
Original Assignee
Nokia Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Corp filed Critical Nokia Corp
Priority to FI980666 priority Critical
Priority to FI980666A priority patent/FI108602B/en
Publication of FI980666A0 publication Critical patent/FI980666A0/en
Publication of FI980666A publication Critical patent/FI980666A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI108602B publication Critical patent/FI108602B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W72/00Local resource management, e.g. wireless traffic scheduling or selection or allocation of wireless resources
  • H04W72/12Dynamic Wireless traffic scheduling ; Dynamically scheduled allocation on shared channel
  • H04W72/1205Schedule definition, set-up or creation
  • H04W72/1226Schedule definition, set-up or creation based on channel quality criteria, e.g. channel state dependent scheduling
  • H04W72/1236Schedule definition, set-up or creation based on channel quality criteria, e.g. channel state dependent scheduling using requested quality
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W72/00Local resource management, e.g. wireless traffic scheduling or selection or allocation of wireless resources
  • H04W72/12Dynamic Wireless traffic scheduling ; Dynamically scheduled allocation on shared channel
  • H04W72/1205Schedule definition, set-up or creation
  • H04W72/1247Schedule definition, set-up or creation based on priority of the information source or recipient
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W72/00Local resource management, e.g. wireless traffic scheduling or selection or allocation of wireless resources
  • H04W72/12Dynamic Wireless traffic scheduling ; Dynamically scheduled allocation on shared channel
  • H04W72/1205Schedule definition, set-up or creation
  • H04W72/1252Schedule definition, set-up or creation based on load

Description

' 08 602 '08 602

Pakettiradiojärjestelmä ja menetelmä palvelun laadun tason säätelemiseksi A packet radio system and a method for controlling quality of service

Keksinnön ala Field of the invention

Keksinnön kohteena on menetelmä säädellä palvelun laadun tasoa 5 pakettiradiojärjestelmässä, joka pakettiradiojärjestelmä käsittää verkko-osan, ainakin yhden tilaajapäätelaitteen ja kaksisuuntaisen radioyhteyden verkko-osan ja tilaajapäätelaitteen välillä, jossa menetelmässä kaksisuuntaista radioyhteyttä käytetään yhteyden muodostamiseen ja pakettisiirtoon, kullekin tilaa-japäätelaitteelle on annettu oma palveluluokka, yksi tai useampi radioyhteys 10 käyttää samaa radioresurssia, ja kunkin tilaajapäätelaitteen palveluluokan perusteella annetaan tilaajapäätelaitteille haluttu määrä tiedonsiirtoresursseja. The invention relates to a method for controlling quality of service, five packet radio system packet radio system comprising a network part, the at least one subscriber terminal and a bidirectional radio connection between the network part and the subscriber terminal, wherein the bi-directional radio connection is used for connection establishment and packet transmission, each space-mode mobile stations have been given service class, one or more radio connections use the same radio resource 10, and on the basis of each subscriber terminal service class is given subscriber terminals with a desired amount of data.

Keksinnön kohteena on myös pakettiradiojärjestelmä, joka käsittää verkko-osan, ainakin yhden tilaajapäätelaitteen ja kaksisuuntaisen radioyhteyden verkko-osan ja tilaajapäätelaitteen välillä, ja jossa pakettiradiojärjestel-15 mässä kaksisuuntaista radioyhteyttä käytetään yhteyden muodostamiseen ja pakettisiirtoon, kullakin tilaajapäätelaitteella on oma palveluluokka, yksi tai useampi radioyhteys on sovitettu käyttämään samaa radioresurssia, ja kunkin tilaajapäätelaitteen palveluluokan perusteella matkapuhelinverkko on sovitettu antamaan tilaajapäätelaitteille haluttu määrä tiedonsiirtoresursseja. The invention relates to a packet radio system comprising a network part, at least one subscriber terminal and a bidirectional radio connection between the network part and the subscriber terminal, and wherein the pakettiradiojärjestel-15 system the bidirectional radio connection is used for connection establishment and packet transmission, each subscriber terminal has a dedicated service class, one or more radio access arranged to use the same radio resource, and for each subscriber terminal on the basis of the service class of the mobile network is adapted to provide the subscriber terminals with a desired amount of data.

20 20

Keksinnön tausta background of the invention

Pakettiradiojärjestelmällä tarkoitetaan kiinteiden verkkojen puolelta tunnettua pakettikytkentäistä tekniikkaa käyttävää radiojärjestelmää. A packet radio system refers to packet-switched technology that uses radio system known from fixed networks. Paketti- :·* kytkentä on menetelmä, jossa käyttäjien välille luodaan yhteys siirtämällä tie- 25 toa paketteina, jotka sisältävät osoite- ja kontrollitietoa. Packet · * switching is a method where a connection between users by transmitting information 25 Toa packets that contain address and control information. Useat yhteydet voivat :,v käyttää samanaikaisesti samaa siirtoyhteyttä. Several connections can: v simultaneously use the same transmission link. Pakettikytkentäisten radiojärjes- telmien käyttö on ollut erityisen tutkimuksen kohteena, koska pakettikytkentä- menetelmä sopii hyvin tiedonsiirtoon, jossa siirrettävää tietoa syntyy purs- kauksittain. Use of a radio packet switched systems has been the object of special study, since the packet switching method is well suited for data transmission, wherein the transmitted data burst generated kauksittain. Tällöin tiedonsiirtoyhteyttä ei tarvitse varata koko ajaksi, vaan ai- .···. In this case the data transmission connection does not need to allocate the entire time, but Al. ···. 30 noastaan pakettien siirtoon. 30 only for packet transmission. Tällä saavutetaan merkittäviä kustannus- ja kapa- *:' siteettisäästöjä sekä verkon rakennus- että käyttövaiheessa. This provides significant cost and capacitance *: 'siteettisäästöjä as well as network construction and operating phases.

» »

Pakettiradioverkot ovat nykyään erityisen kiinnostuksen kohteina *:*·: GSM-järjestelmän jatkokehityksessä, tällöin puhutaan GPRS:stä (General :·*.·. Packet Radio Service). Packet radio networks are currently particularly interesting subjects * * · GSM-system further development, known as GPRS (General:.. * · · Packet Radio Service). Esimerkiksi eräässä ETSI:n GSM-spesifikaatiossa • · \ 35 (ETSI GSM 03.64) kuvataan, millainen ilmarajapinta GPRS:ssä on verkko- ' · ': osan ja tilaajapäätelaitteen välillä. For example, in the ETSI GSM specification • · \ 35 (ETSI GSM 03.64) describes what type of air interface in the GPRS network is "·" between the part and the subscriber terminal.

i 2 108602 i 2 108602

Tunnetun tekniikan mukaisesti datan siirto GPRS-järjestelmän rajapinnassa tapahtuu siis pakettimuotoisesta Siirrettäessä pakettimuotoista dataa tilaajapäätelaitteelle matkapuhelinverkon on allokoitava tilaajapäätelaitteelle radioresurssi. According to prior art data transmission at the GPRS system interface is carried out in packet-mode data to a subscriber terminal the mobile telephone network is allocated to the subscriber terminal a radio resource. Tilaajalle allokoidulla radioresurssilla tilaaja tunnistaa itselleen 5 tarkoitetun datan. Subscriber radio resource allocated to the subscriber to identify itself data for the five. Tilaajapäätelaitteet on jaettu palveluluokkiin, eli ns. The subscriber terminals are divided into categories of services, namely the so-called. QoS-luokkiin (QoS, Quality of Service), joiden mukaan toisille käyttäjille voidaan antaa enemmän tiedonsiirtoresursseja kuin toisille. QoS classes QoS (Quality of Service), according to which other users can be given more transmission resources than others.

Ongelmana yllä kuvatussa järjestelyssä on kuitenkin se, että eri palveluluokan omaaville tiedonsiirtotapahtumille ei ole kyetty antamaan eri mää-10 rää radioresursseja takaamalla kuitenkin myös palvelunsaanti varmuudella. However, the problem with the above arrangement is that of different service class data transfer events has not been possible to provide a different system 10 RAA radio resources by ensuring however the service is available with confidence. Tunnetun tekniikan mukaisesti datapakettien lähetysjärjestyksen samalla radioresurssilla, esimerkiksi kuormitustilanteessa, voi priorisoida palveluluokasta riippuvaiseksi siten, että suurempiprioriteettisen tilaajan tiedonsiirto hoidetaan kokonaan loppuun ennenkuin tiedonsiirtoa seuraavalle tilaajalle aloitetaan. According to prior art the transmission order of data packets from the same radio resource, for example in a loading situation, can be prioritized service class dependent so that the transmission of a higher subscriber is wholly completed before the next transmission to the subscriber begins. 15 Näin ei kuitenkaan siis voida varmuudella taata sitä, että palvelua saadaan lainkaan, koska suurempiprioriteettinen tilaaja saa palvelua aina ennen pie-nempiprioriteettista tilaajaa. 15 However, this is thus impossible to ensure that the service will be provided, since a higher subscriber always receives the service before pie-nempiprioriteettista subscribers.

Keksinnön lyhyt selostus Tämän keksinnön tavoitteena on siten kehittää menetelmä palvelun 20 laadun tason säätelemiseksi pakettiradiojärjestelmässä ja pakettiradiojärjestel-mä siten, että yllä mainitut ongelmat saadaan ratkaistua. BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION The object of the present invention is to provide a method for controlling the quality of service 20 in a packet radio system and pakettiradiojärjestel-I such that the above-mentioned problems can be solved. Tämä saavutetaan . This will be achieved. johdannossa esitetyn tyyppisellä menetelmällä, jolle on tunnusomaista, että . method of the type described in the preamble, which is characterized in that. ·. ·. palvelun laadun tasoa säädetään tilaajapäätelaitteille radiorajapinnan yli yhdel- !!! the level of quality of service provided to the subscriber terminals over the radio interface by one !!! lä kertaa lähetettävällä datan määrällä ja tiedonsiirtoresurssit annetaan tilaaja- 25 päätelaitteille tiedonsiirron edellyttämäksi ajaksi DO times the amount of the transmitted data and the data transmission resources are given subscriber terminal 25 for the duration necessary for the data transfer

Keksinnön mukaiselle pakettiradiojärjestelmälle taas on tunnus-' omaista, että pakettiradiojärjestelmän verkko-osa on sovitettu säätämään tilaa japäätelaitteille radiorajapinnan yli yhdellä kertaa lähetettävää datan määrää, ja pakettiradiojärjestelmä on sovitettu antamaan tiedonsiirtoresurssit tilaaja-/: 30 päätelaitteille tiedonsiirron edellyttämäksi ajaksi. A packet radio system of the invention again is characterized 'by the packet radio system network part is arranged to adjust the order quantity of data mode mobile stations over the radio interface at the same time to be transmitted, and the packet radio system is arranged to provide communication resources to the subscriber / 30 terminals necessary for the data transfer period. Keksinnön edulliset suoritus- _, '; Preferred embodiments of the invention _, '; muodot ovat epäitsenäisten patenttivaatimusten kohteena. forms are disclosed in the dependent claims.

. . Keksintö perustuu siihen, että samalle radioresurssille allokoituja ti- laajapäätelaitteita palvellaan vuorotellen. The invention is based on the fact that the same radio resources allocated to the subscriber terminals are served in turn. Samalle radioresurssille allokoiduista f'2 tilaajapäätelaitteista kulloinkin palveltavaa tilaajapäätelaitetta vaihdetaan seu- 35 raavaan aina silloin, kun matkapuhelinverkko pyytää kuittausta edelliselle tilaa- • · japäätelaitteelle lähettäneistään datablokeista. The same radio resource allocated f'2 subscriber terminal equipment each subscriber terminal is changed followed 35 oxen, whenever the mobile phone network requests acknowledgment of the previous subscriber • · mode mobile stations that sent the data block. Keksinnössä eri palveluluokan 3 j 10B602 omaavia tilaajia palvellaan eri pitkän aikaa. In the invention, various service class 3 having 10B602 j are served by different subscribers for a long time. Kuittausjakson pituutta, eli kullekin tilaajapäätelaitteelle yhdellä kertaa lähetettyä datan määrää, säätelemällä eri tilaajien kesken voidaan eri palveluluokan omaaville tiedonsiirtotapahtumille antaa eri määrä radioresursseja, eli siirtoaikaa. The acknowledgment unit length, that is, each subscriber terminal at one time the amount of data transmitted, by controlling among the different subscribers may be of different service class data transfers take different amount of radio resources, i.e. the transmission time.

5 Keksinnön mukaisella menetelmällä ja järjestelmällä saavutetaan useita etuja. 5 by the method of the invention, and the system provides a number of advantages. Matkapuhelinverkko voi säädellä palvelun laadun tasoa, eli tiedonsiirron nopeutta ja tehokkuutta, tilaajan palveluluokasta riippuen. The mobile telephone network can control the quality of service, a data transmission speed and efficiency, depending on the subscriber's service class. Tällöin toisille käyttäjille voidaan antaa enemmän tiedonsiirtoresursseja kuin toisille. Then, some users may be given more transmission resources than others. Tämä mahdollistaa tilaajapäätelaitteiden priorisoinnin jollain ennalta määrätyllä 10 tavalla. This enables the prioritization of the subscriber terminals in a predetermined manner to 10.

Edelleen esimerkiksi kuormallisessa tilanteessa tukiasemasystee-min tarjoama eri asteinen palvelun laadun taso takaa sen, että jokainen tilaa-japäätelaite saa ainakin jonkin tasoista palvelua. Further, for example, a loading situation tukiasemasystee-level offered by the different quality of service guarantees, that each order-mode mobile stations will get at least some level of service. Näin tiedonsiirtoviiveet jakautuvat oikeudenmukaisesti eri tilaajapäätelaitteiden kesken siten, että parem-15 paa palvelun laatua vaativat tilaajapäätelaitteet saavat keskimäärin enemmän tiedonsiirtoaikaa, mutta huonoakaan palvelun laatua pyytävät tilaajapäätelaitteet eivät siis jää kokonaan ilman tiedonsiirtoresursseja. Data transmission delays are distributed fairly among various subscriber terminals in such a way that Parem-15 PAA quality of service requiring the subscriber terminals are on average more data transmission time, but the poor quality of service to the subscriber terminals are not completely left without data transmission resources.

Kuvion lyhyt selostus BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURE

Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen yh-20 teydessä, viitaten oheiseen kuvioon 1, joka esittää solukkoradioverkkoa lohko-kaaviona. The invention will now be described in detail preferred embodiments of the ER-20 with reference to the accompanying Figure 1 showing a cellular radio network as a block diagram.

Keksinnön yksityiskohtainen selostus DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Viitaten kuvioon 1 selostetaan tyypillinen keksinnön mukaisen so-:,,,· lukkoradioverkon rakenne ja sen liittymät kiinteään puhelinverkkoon ja paketti- :Y: 25 siirtoverkkoon. Referring to Figure 1, a representative of the invention, i.e., -: ,,, · lock structure of the radio network and its connections to a fixed telephone network and a packet: Y 25 to the transmission system. Kuvio 1 sisältää vain keksinnön selittämisen kannalta oleelliset asiat, mutta alan ammattimiehelle on selvää, että tavanomaiseen solukkoradioverkkoon sisältyy lisäksi muitakin toimintoja ja rakenteita, joiden tarkempi .,..; Figure 1 contains a description of the invention relevant to the issues, but those skilled in the art it is obvious that a conventional cellular radio network also comprises other functions and structures whose detailed, ...; selittäminen ei tässä ole tarpeen. need not be explained here.

Solukkoradioverkko käsittää verkko-osan 100, 102, 132, 140 ja ti-30 laajapäätelaitteen 150. Verkko-osaan 100, 102, 132, 140 kuuluu mm. The cellular radio network comprises a network part 100, 102, 132, 140, and TI-30 wide terminal 150. The network part 100, 102, 132, 140 include. tukiase-mia 100, joiden tukiasemien 100 ja tilaajapäätelaitteen 150 välillä on kak-·:·: sisuuntainen radioyhteys 170, jossa radioyhteydessä 170 lähetään tietyllä kan toaaltotaajuudella radiosignaali. -atoms from base station 100, between which the base stations 100 and the subscriber terminal 150 is dual · ·:-way radio connection 170, wherein the radio connection 170 sending a given kan toaaltotaajuudella radio signal. Tilaajapäätelaitteet 150 voivat olla kiinteästi si-:t ·' joitettuja, ajoneuvoon sijoitettuja tai kannettavia mukanapidettäviä päätelaittei- 35 ta. The subscriber terminals 150 can be fixedly binding: T · 'interspaced, vehicle-mounted or hand-held portable terminal equipment 35 s. Useita tukiasemia 100 keskitetysti puolestaan ohjaa niihin yhteydessä ole- 108602 4 va tukiasemaohjain 102. Tukiasemassa 100 on lähetinvastaanottimia 114. Tyypillisesti tukiasemassa 100 on yhdestä kuuteentoista lähetinvastaanotinta 114. Yksi lähetinvastaanotin 114 tarjoaa radiokapasiteetin yhdelle TDMA-ke-hykselle, siis tyypillisesti kahdeksalle aikavälille. Several base stations 100 are controlled centrally by the context in OLE 108 602 4 base station controller 102. The base station 100 comprises transceivers 114. Typically, the base station 100 of one to sixteen transceivers 114. One transceiver 114 provides radio capacity for one TDMA kb-hykselle, i.e. typically to eight time slots.

5 Tukiasemassa 100 on ohjausyksikkö 118, joka ohjaa lähetinvas- taanottimien 114 ja multiplekserin 116 toimintaa. 5 The base station 100 comprises a control unit 118 that controls transceivers 114 and the multiplexer 116 operation. Multiplekserillä 116 sijoitetaan useiden lähetinvastaanottimen 114 käyttämät liikenne-ja ohjauskanavat yhdelle siirtoyhteydelle 160. Siirtoyhteyden 160 rakenne on tarkasti määritelty, ja sitä kutsutaan Abis-rajapinnaksi. Multiplexer 116 is placed in a plurality of transceiver 114 used by the traffic and control channels to one transmission link 160. The structure of the transmission link 160 is clearly defined and it is called an Abis interface. Siirtoyhteys 160 toteutetaan tyypillisesti 10 käyttäen 2 Mbit/s yhteyttä, eli PCM-linkkiä (Pulse Coded Modulation). The data link 160 is typically implemented using a 2 10 Mbit / s link, or a PCM link (Pulse Coded Modulation).

Tukiaseman 100 lähetinvastaanottimista 114 on yhteys antenniyk-sikköön 112, jolla toteutetaan kaksisuuntainen radioyhteys 170 tilaajapäätelait-teeseen 150. Kaksisuuntaista radioyhteyttä 170 käytetään yhteyden muodostamiseen ja pakettisiirtoon. The base station 100 transceivers 114 is connected to antenniyk-unit 112 implementing a duplex radio connection 170 to the subscriber terminal equipment, terminal 150. The bidirectional radio connection 170 is used for connection establishment and packet transmission. Myös kaksisuuntaisessa radioyhteydessä 170 siir-15 rettävien kehysten rakenne on tarkasti määritelty, ja sitä kutsutaan ilmaraja-pinnaksi. Also in the duplex radio connection 170, the MOVE-15 structure of the frames is accurately determined and referred to as the air-surface boundary.

Tilaajapäätelaite 150 voi olla esimerkiksi normaali GSM-matkapuhe-lin, ja siihen voidaan lisäkortilla liittää esimerkiksi kannettava tietokone 152, jota voidaan käyttää pakettisiirrossa pakettien tilaamiseen ja käsittelyyn. The subscriber terminal 150 can be, for example, a standard GSM mobile speech signal, and of an additional card connected to a portable computer 152, which can be used in packet transmission for ordering and processing packets. Proto-20 kollan käsittely voi sijaita tilaajapäätelaitteessa 150 ja/tai tilaajapäätelaittee-seen 150 liitetyssä tietokoneessa 152. Proto-20 protocol processing can be placed in the subscriber terminal 150 and / or subscriber terminals 150-a connected computer 152.

Tukiasemaohjain 102 luo yhteyden tilaajapäätelaitteeseen 150 pyy-tämällä tukiasemaa 100 lähettämään yhteyden muodostusta varten viestin ti-laajapäätelaitteelle 150. Tukiasemaohjain 102 käsittää ryhmäkytkentäkentän 25 120 ja ohjausyksikön 124. Ryhmäkytkentäkenttää 120 käytetään puheen ja datan kytkentään sekä yhdistämään signalointipiirejä. The base station controller 102 establishes a connection to the subscriber terminal 150 PYY tämällä base station 100 to send for the formation of a connection message t-subscriber terminal 150. The base station controller 102 comprises a group switching field 25 to 120 and a control unit 124. The group switching field 120 is used for switching speech and data and for connecting signaling circuits. Tukiaseman 100 ja tu-:.v kiasemaohjaimen 102 muodostamaan tukiasemajärjestelmään (BSS, Base The base station 100 and sup - :. v station controller 102 form a base station system (BSS, Base

v : Station Subsystem) kuuluu lisäksi transkooderi eli puhekoodekki eli TRAU v: Station Subsystem) further comprises a transcoder that is, speech codec, or a TRAU

(Transcoder and Rate Adapter Unit) 122. Transkooderi 122 sjjaitsee yleensä ·:··: 30 mahdollisimman lähellä matkapuhelinkeskusta 132, koska puhe voidaan täl- .···. (Transcoder and Rate Adapter Unit) 122. The transcoder 122 is usually sjjaitsee ·: ·· 30 as close to a mobile switching center 132, because speech can be such ···.. löin siirtokapasiteettia säästäen siirtää solukkoradioverkon muodossa trans- * · ' t kooderin 122 ja tukiasemaohjaimen 102 välillä. against transmitted in the form of a cellular radio network trans- * · "s between the encoder 122 and the base station controller 102.

' ' Transkooderi 122 muuntaa yleisen puhelinverkon ja solukkora- dioverkon välillä käytettävät erilaiset puheen digitaaliset koodausmuodot toisil-: v. 35 leen sopiviksi, esimerkiksi kiinteän verkon 64 kbit/s muodosta solukkora- dioverkon johonkin muuhun (esimerkiksi 13 kbit/s) muotoon ja päinvastoin. "" The transcoder 122 converts different digital speech coding formats used between the public switched telephone network and a cellular radio network to each other: v. 35 to suit one, for example from the 64 kbit / s format of a public network to another (e.g. 13 kbit / s) and vice versa. Ohjausyksikkö 124 suorittaa puhelunohjausta, liikkuvuuden hallintaa, ti- 5 'n B 60 2 lastotietojen keräystä ja signalointia. The control unit 124 performs call control, mobility management, 5 'to B 60 2 to collection of statistics, and signaling.

Kuten kuviosta 1 nähdään, niin ryhmäkytkentäkentällä 120 voidaan suorittaa kytkentöjä (kuvattu mustilla palloilla) sekä yleiseen puhelinverkkoon (PSTN = Public Switched Telephone Network) 134 matkapuhelinkeskuksen 5 132 välityksellä että pakettisiirtoverkkoon 142. Yleisessä puhelinverkossa 134 tyypillinen päätelaite 136 on tavallinen tai ISDN-puhelin (Integrated Services Digital Network). As shown in Figure 1, the group switching field 120 can perform switching (depicted by black spots) to a public switched telephone network (PSTN = Public Switched Telephone Network) 134 through the mobile exchange 5 132 and to a packet transmission network 142. In the public switched telephone network 134 a typical terminal 136 is an ordinary or an ISDN (Integrated Services Digital Network).

Pakettisiirtoverkon 142 ja ryhmäkytkentäkentän 120 välisen yhteyden luo tukisolmu 140 (SGSN = Serving GPRS Support Node). the support node connection between the packet transmission network 142 and the group switching field 120 is created 140 (SGSN = Serving GPRS Support Node). Tukisolmun 140 10 tehtävänä on siirtää paketteja tukiasemajärjestelmän ja porttisolmun (GGSN = Gateway GPRS Support Node) 144 välillä ja pitää kirjaa tilaajapäätelaitteen 150 sijainnista alueellaan. 10 the support node 140 is to transfer packets between the base station system and a gateway node (GGSN = Gateway GPRS Support Node) 144 and keep a record of the subscriber terminal's 150 location within its area.

Porttisolmu 144 yhdistää julkisen pakettisiirtoverkon 146 ja pakettisiirtoverkon 142. Rajapinnassa voidaan käyttää esimerkiksi internet-protokollaa 15 tai X.25 -protokollaa. The gateway node 144 connects a public packet transmission network 146 and the packet transmission network 142. The interface can be used, for example, an Internet protocol or an X.25 protocol 15. Porttisolmu 144 kätkee kapseloimalla pakettisiirtoverkon 142 sisäisen rakenteen julkiselta pakettisiirtoverkolta 146, joten pakettisiirto-verkko 142 näyttää julkisen pakettisiirtoverkon 146 kannalta aliverkolta, jossa olevalle tilaajapäätelaitteelle 150 julkinen pakettisiirtoverkko 146 voi osoittaa paketteja ja jolta voi vastaanottaa paketteja. The gateway node 144 encapsulates the public packet transmission network 142 the packet transmission system of the internal structure 146, and thus the packet transmission network 142 appears to the public packet transmission network 146 as a subnetwork, in which the subscriber terminal 150 in the public packet transmission network 146 can address packets to and receive packets.

20 Pakettisiirtoverkko 142 on tyypillisesti yksityinen internet-protokollaa käyttävä verkko, joka kuljettaa signalointia ja tunneloitua käyttäjän dataa. 20 The packet transmission network 142 is typically a private network using an Internet protocol carrying signaling and tunnelled user data. Ver-kon 142 rakenne voi vaihdella operaattorikohtaisesti sekä arkkitehtuuriltaan et-. 142 Ver structure-con may vary operator-specifically concerning the architecture of ET. .·. . ·. tä protokolliltaan internet-protokollakerroksen alapuolella. s protocols below the Internet protocol layer.

.·. . ·. Julkinen pakettisiirtoverkko 146 voi olla esimerkiksi maailmanlaajuinen • · · 25 intemet-verkko, johon yhteydessä oleva päätelaite 148, esimerkiksi palvelintie-tokone, haluaa siirtää paketteja tilaajapäätelaitteelle 150. The public packet transmission network 146 can be a global • · 25 · an internet network with a communicating terminal 148, for example palvelintie-tokone, wants to transfer packets to the subscriber terminal 150.

Tilaajapäätelaitteeseen 150 on siis kytketty kannettava tietokone 152. The subscriber terminal 150 is thus connected to the portable computer 152.

* * · ' Siirrettävä data kulkee kannettavalta tietokoneelta 152 palvelintietokoneelle 148. Tietoa voidaan siirtää tietysti myös päinvastaisessa siirtosuunnassa, siis 30 palvelintietokoneelta 148 kannettavalle tietokoneelle 152. Data kulkee järjes-*"*: telmän läpi ilmarajapinnassa 170, antennista 112 lähetinvastaanottimeen 114 ja sieltä multiplekserissä 116 multipleksattuna siirtoyhteyttä 160 pitkin ryhmä-. kytkentäkenttään 120, jossa on muodostettu kytkentä tukisolmuun 140 me nevään ulostuloon, tukisolmusta 140 data viedään pakettisiirtoverkkoa 142 pit-j 35 kin porttisolmun 144 kautta kytkeytyen julkiseen pakettisiirtoverkkoon 146 kyt-keytyneeseen palvelintietokoneeseen 148. * * · "Move the data from the laptop computer 152 to the server computer 148. Data can be transferred, of course, also in the reverse transmission direction, that is, 30 from the server computer 148 to the laptop computer 152. Data is carried järjes - *" * through the system at the air interface 170, from the antenna 112 to the transceiver 114 and from there to the multiplexer 116 multiplexed transmission link 160 to the group. switching field 120, where a connection is established to the support node 140 we signal sent to the output, from the support node 140 data is applied to the packet transmission network 142 keeps j 35 each port node 144 via the public packet transmission network 146 NCP-linked on the server computer 148.

Ί G 8 6 G 2 6 Ί G-8 6G June 2

S S

Keksintö soveltuu käytettäväksi esimerkiksi perus-GSM-solukkoradio-verkoissa ja siitä jatkokehitetyissä verkoissa, esimerkiksi GSM1800- ja GSM1900 -järjestelmissä. The invention is suitable for use for example basic GSM cellular radio networks and in networks developed, such as the GSM1800 and GSM1900 systems. Edullisimmin keksintöä käytetään GSM-järjestelmän 2+ -vaiheen pakettisiirrossa, eli pakettisiirto suoritetaan yleistä pakettiradiopal-5 velua (GPRS, General Packet Radio Service) käyttäen, jossa datansiirto tapahtuu pakettimuotoisesti. Most preferably, the invention is used in a GSM phase 2+ packet transmission, a packet transmission performed in the general pakettiradiopal-5 communication network (GPRS, General Packet Radio Service) using, in which the data transmission takes place in packet. Tarvittaessa GPRS:stä ja siinä käytettävistä protokollista saa lisätietoa ETSI:n (European Telecommunications Standards Institute) GPRS-spesifikaatioista, esimerkiksi ETSI GSM 03.60 ja ETSI GSM 04.64. If necessary, the GPRS and the protocols used therein has the additional information in the ETSI (European Telecommunications Standards Institute) GPRS specifications, such as ETSI GSM 03.60 and ETSI GSM 04.64.

10 Siirrettäessä pakettimuotoista dataa tilaajapäätelaitteelle 150 matka puhelinverkon 142 on allokoitava tilaajapäätelaitteelle 150 radioresurssi. 10 mode data to the subscriber terminal 150 in the mobile 142 is allocated to the subscriber terminal telephone 150 radio resource. Tilaajapäätelaitteelle 150 allokoidulla radioresurssilla tilaaja tunnistaa itselleen tarkoitetun datan ns. The subscriber terminal 150 allows the subscriber to identify the radio resource allocated with the data for the so-called. TFI-tunnisteen (Temporary Flow Identity) avulla, joka sisältyy jokaiseen radiotien yli lähetettävään datablokkiin. by means of a TFI identifier (Temporary Flow Identity) which is included in every radio data block sent over the road. Verkon on aika ajoin 15 pyydettävä tilaajapäätelaitteelta 150, esimerkiksi matkapuhelimelta, kuittausta näihin lähettämiinsä datablokkeihin varmistuakseen siitä, että tiedonsiirto kyseessä olevalle tilaajapäätelaitteelle 150 on onnistunut radiotien yli oikein. The network 15 is periodically requested from the subscriber terminal 150, for example, a mobile phone, an acknowledgment of the transmitted data blocks in that data transmission to the respective subscriber terminal 150 is successfully completed over the radio path.

Radiorajapinnan resurssit allokoidaan tietylle tilaajapäätelaitteelle 150 vain siksi aikaa, kun tiedonsiirtotarve (TBF, Temporary Block Flow) sitä edellyt- 20 tää. The radio interface resources are allocated to a particular subscriber terminal 150 only for the time when the data transmission (TBF, Temporary Block Flow) is required MPLIANCEWITH 20. Jotta tiedonsiirto kullekin tilaajapäätelaitteelle 150 olisi mahdollisimman nopeaa ja tehokasta, allokoidaan eri tilaajapäätelaitteille 150 pääsääntöisesti . In order for communication to each subscriber terminal 150 should be as fast and efficient, are allocated to different subscriber terminals 150, as a rule. toisistaan riippumattomat radioresurssit. Radio resources independent of one another. Samalle fyysiselle radiorajapinnan re- , .·. On the same physical radio interface reaction,. ·. surssille eli aikavälille voidaan kuitenkin haluttaessa allokoida samanaikaisesti j .·. However surssille a time slot may be allocated if desired, at the same time j. ·. useampia tilaajapäätelaitteita 150. Tällöin eri tilaajapäätelaitteet 150 erottavat ! more subscriber terminals 150. In this case, different subscriber terminals 150 distinguish! 2··. 2 ··. 25 itselleen tarkoitetun datan kyseisellä radioresurssilla kullekin tilaajapäätelait- ;·; 25 data for itself within the meaning of the relevant radio resource to each subscriber terminal; ·; teelle 150 spesifisesti allokoidun TFI-tunnisteen avulla. tea specifically through 150 allocated to the TFI identifier.

• · » • · »

Keksinnössä samalle radioresurssille allokoituja tilaajapäätelaitteita v : 150 palvellaan vuorotellen. In the invention, the same radio resource allocated to the subscriber terminals in 150 served in turn. Samalle radioresurssille allokoiduista GPRS-tilaa- jista 150 kulloinkin palveltavaa tilaajapäätelaitetta 150 vaihdetaan seuraavaan ·:1·: 30 aina silloin, kun matkapuhelinverkko 100, 102, 132, 140 pyytää kuittausta •" 1: edelliselle tilaajapäätelaitteelle 150 lähettämistään datablokeista. The same radio resources allocated to the wider introduction of GPRS subscribers 150 each subscriber terminal 150 is changed to the next · 1 · 30 whenever the mobile phone network 100, 102, 132, 140 requests acknowledgment • "1: previous subscriber terminal 150 the transmitted data blocks.

• ♦ ♦ * . • ♦ ♦ *. Tilaajapäätelaitteet 150 priorisoidaan jollain ennalta määrätyllä tavalla. The subscriber terminals 150 are prioritized in a predetermined manner.

. . Edullisesti kullekin tilaajapäätelaitteelle 150 on annettu oma palveluluokka, eli ns. Preferably, each subscriber terminal 150 the service class, a so-called given. QoS-luokka (QoS, Quality of Service). QoS-class QoS (Quality of Service). Keksinnössä tukiasemajärjestelmä : **: 35 (BSS) tarjoaa GPRS-järjestelmän tilaajalle eri asteista palvelun laadun tasoa, eli tiedonsiirron tehokkuutta, matkapuhelintilaajan 150 käyttämästä palveluluokasta riippuen. In the invention, a base station system: **: 35 (BSS) offering the GPRS system, subscriber varying degrees of quality of service levels, that is, the efficiency of data transfer, depending on the mobile phone subscriber from using the service class 150. Eri palveluluokan omaavia tilaajapäätelaitteita 150 palvellaan 7 H) B 6 O 2 eri pitkän aikaa. The different service class of the subscriber terminals 150 having served 7 H) B 2 O 6 different long period of time. Kuittausjakson pituutta, eli kullekin tilaajapäätelaitteelle 150 yhdellä kertaa lähetettyä datan määrää, säätelemällä eri tilaajien 150 kesken voidaan eri palveluluokan omaaville tiedonsiirtotapahtumille antaa haluttu määrä radioresursseja, eli siirtoaikaa. The acknowledgment unit length, that is, each subscriber terminal 150 at one time the amount of data transmitted, by adjusting the different between the subscribers 150 may be different to those of the service class of the communication events to provide the desired amount of radio resources, i.e. the transmission time. Näin verkko 100,102,132,140 säätelee 5 palvelun laadun tasoa, eli siirron nopeutta ja tehokkuutta. Thus, the network controls the quality 100,102,132,140 five levels of service, that is, the speed and efficiency of the transmission. Keksinnön mukainen pakettiradiojärjestelmä ja menetelmä palvelun laadun tason säätelemiseksi pakettiradiojärjestelmässä on erittäin hyvä varsinkin silloin, kun tukiasemajärjestelmä (BSS) on kuormitetussa tilassa. A packet radio system and a method for controlling quality of service in a packet radio system are very good particularly when the base station system (BSS) is in the loaded state. Keksinnön avulla voidaan tällöin taata, että jokainen tilaajapäätelaite 150 saa ainakin jonkin tasoista palvelua ja 10 kuormitustilanteesta aiheutuvat tiedonsiirtoviiveet jakaantuvat oikeudenmukaisesti eri tilaajapäätelaitteiden 150 kesken. The invention can then ensure that each subscriber terminal 150 obtains at least some kind of service and transmission delays due to the load state 10 are distributed fairly to different subscriber terminals 150 between.

Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten oheisten piirustusten mukaiseen esimerkkiin, on selvää, ettei keksintö ole rajoittunut siihen, vaan sitä voidaan muunnella monin tavoin oheisten patenttivaatimusten esittämän 15 keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. Although the invention has been described above with reference to the accompanying drawings, it is clear that the invention is not restricted thereto but can be modified in many ways within the inventive idea disclosed in the 15 scope of the appended claims. 1 · · 1 · ·

Claims (12)

1. Menetelmä säädellä palvelun laadun tasoa pakettiradiojärjestel-mässä, joka pakettiradiojärjestelmä käsittää verkko-osan (100, 102, 132, 140), ainakin yhden tilaajapäätelaitteen (150) ja kaksisuuntaisen radioyhteyden 5 (170) verkko-osan (100, 102, 132, 140) ja tilaajapäätelaitteen (150) välillä, jos sa menetelmässä - kaksisuuntaista radioyhteyttä (170) käytetään yhteyden muodostamiseen ja pakettisiirtoon, - kullekin tilaajapäätelaitteelle (150) on annettu oma palveluluokka, 10. yksi tai useampi radioyhteys (170) käyttää samaa radioresurssia, i | 1. A method for controlling quality of service pakettiradiojärjestel-system, the packet radio system comprising a network part (100, 102, 132, 140), at least one subscriber terminal (150) and a bidirectional radio connection to five (170) the network part (100, 102, 132, 140) and the subscriber terminal (150), if the in the method - two-way radio link (170) is used for connection establishment and packet transmission, - for each subscriber terminal (150) service class, 10. the one or more radio connections (170) use the same radio resource, i is allocated | ja -kunkin tilaajapäätelaitteen (150) palveluluokan perusteella anne-I taan tilaajapäätelaitteille (150) haluttu määrä tiedonsiirtoresursseja, ] tunnettu siitä, että 15. palvelun laadun tasoa säädetään tilaajapäätelaitteille (150) radio rajapinnan yli yhdellä kertaa lähetettävällä datan määrällä ja - tiedonsiirtoresurssit annetaan tilaajapäätelaitteille tiedonsiirron edellyttämäksi ajaksi and -kunkin the subscriber terminal (150) based on the service class you-I to the subscriber terminals (150) a desired number of communication resources,] characterized in that the level of quality 15. The service provides the subscriber terminals (150) over the radio interface at the same time the transmitted amount of data, and - communication resources subscriber terminal communication for the time necessary
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 20 että verkko-osa (100, 102, 132, 140) pyytää tilaajapäätelaitteelta (150) kuittausta lähettämäänsä dataan halutuin väliajoin. 2. The method according to claim 1, characterized in 20 that the network part (100, 102, 132, 140) to request the subscriber terminal (150) an acknowledgment to the data it sent at desired intervals.
3. Patenttivaatimuksien 1-2 mukainen menetelmä, tunnettu sii- • · · **! 3. The method according to claims 1-2, characterized sii- • · · **! tä, että samalle radioresurssille allokoiduista tilaajapäätelaitteista (150) kulloin- ';;;* kin palveltavaa tilaajapäätelaitetta (150) vaihdetaan seuraavaan, kun matka- 25 puhelinverkko (100, 102, 132, 140) pyytää kuittausta edelliselle tilaajapääte-v ·: laitteelle (150) lähettämästään datasta. s for the same radio resources allocated to the subscriber terminals (150) of the parallelogram ';;; * each subscriber terminal (150) is changed to the next, the mobile 25 telephone network (100, 102, 132, 140) requests acknowledgment of the previous subscriber terminal v ·: apparatus ( 150) to transmit data. v v
: 4. Patenttivaatimuksien 1-2 mukainen menetelmä, tunnettu sii tä, että kapasiteetin jako tehdään kuittausjakson pituutta säätämällä. 4. A process as claimed in claims 1-2 above, characterized in that the capacity allocation made by adjusting the length of the reset period.
·;··: 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, ' ' : 30 että tilaajapäätelaitteet (150) priorisoidaan jollain ennalta määrätyllä tavalla. ·; ··: 5. A method as claimed in claim 1, characterized in, '' 30 and the subscriber terminals (150) are prioritized in a predetermined manner.
6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pakettisiirto suoritetaan yleistä pakettiradiopalvelua (GPRS, General Packet Radio Service) käyttäen. 6. The method according to claim 1, characterized in that the packet transfer carried out in the general packet radio service (GPRS, General Packet Radio Service) method.
7. Pakettiradiojärjestelmä, joka käsittää verkko-osan (100,102,132, ; · 35 140), ainakin yhden tilaajapäätelaitteen (150) ja kaksisuuntaisen radioyhtey- i I 1 1.18 6 0 2 i 9 is den (170) verkko-osan (100, 102, 132, 140) ja tilaajapäätelaitteen (150) välillä, ja jossa pakettiradiojärjestelmässä - kaksisuuntaista radioyhteyttä (170) käytetään yhteyden muodostamiseen ja pakettisiirtoon, 5. kullakin tilaajapäätelaitteella (150) on oma palveluluokka, - yksi tai useampi radioyhteys (170) on sovitettu käyttämään samaa radioresurssia, ja - kunkin tilaajapäätelaitteen (150) palveluluokan perusteella matkapuhelinverkko (100, 102, 132, 140) on sovitettu antamaan tilaajapäätelaitteille 10 (150) haluttu määrä tiedonsiirtoresursseja, tunnettu siitä, että - pakettiradiojärjestelmän verkko-osa (100, 102, 132, 140) on sovitettu säätämään tilaajapäätelaitteille (150) radiorajapinnan yli yhdellä kertaa lähetettävää datan määrää, ja 15. pakettiradiojärj 7. A packet radio system comprising a network part (100,102,132,, · 35 to 140), at least one subscriber terminal (150) and bidirectional radio link i i 1 1.18 6 0 2 i 9 is (170) between the network part (100, 102, 132, 140) and the subscriber terminal (150), and wherein the packet radio system - two-way radio link (170) is used for connection establishment and packet transmission, 5. each subscriber terminal device (150) is a service class, - one or more radio connections (170) is adapted to use the same radio resource and - for each subscriber terminal (150) on the basis of the service class of the mobile network (100, 102, 132, 140) is adapted to provide the subscriber terminals 10 (150), the desired amount of data transmission resources, characterized in that - the packet radio system network part (100, 102, 132, 140) is adapted to control the subscriber terminals (150), the amount of data over the radio interface to be transmitted at one time, and 15 pakettiradiojärj estelmä on sovitettu antamaan tiedonsiirtoresurssit tilaajapäätelaitteille tiedonsiirron edellyttämäksi ajaksi. communication system is adapted to provide communication resources to the subscriber terminal communication for the period required.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen pakettiradiojärjestelmä, tunnettu siitä, että matkapuhelinverkko (100, 102, 132, 140) on sovitettu pyytämään tilaajapäätelaitteelta (150) kuittausta lähettämäänsä dataan halutuin 20 väliajoin. A packet radio system according to claim 7 of 8, characterized in that the mobile radio network (100, 102, 132, 140) is adapted to request the subscriber terminal (150) has transmitted an acknowledgment data 20 at desired intervals.
9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen pakettiradiojärjestelmä, tun - , n ett u siitä, että matkapuhelinverkko (100, 102, 132, 140) on sovitettu pyytä- /. A packet radio system according to claim 7 to 9, c h a - n a u in the mobile telephone network (100, 102, 132, 140) is adapted to requesting /. mään kuittausta edelliselle tilaajapäätelaitteelle (150) lähettämästään datasta j * > * .·. system acknowledgment to the previous subscriber terminal (150) to transmit data j *> *. ·. ja vaihtamaan samalle radioresurssille allokoiduista tilaajapäätelaitteista (150) ,···. and to exchange the same radio resource allocated to the subscriber terminal equipment (150), ···. 25 kulloinkin palveltavan tilaajapäätelaitteen (150) seuraavaan tilaajapäätelaittee- seen (150). 25 each served subscriber terminal (150) to the following subscriber terminal (150).
10. Patenttivaatimuksen 7 mukainen pakettiradiojärjestelmä, tun - ' ' ne 11 u siitä, että kapasiteetti on jaettu kuittausjakson pituutta säätelemällä. A packet radio system according to claim 7 to 10, c h - '' are 11 wherein the capacity is shared by controlling the length of the reset period.
11. Patenttivaatimuksen 7 mukainen pakettiradiojärjestelmä, tun -30 nettu siitä, että tilaajapäätelaitteet (150) on priorisoitu jollain ennalta mää- rätyllä tavalla. A packet radio system according to claim 7 to 11, c h -30 characterized in that the subscriber terminal equipment (150) is one of the prioritized at a predetermined manner.
12. Patenttivaatimuksen 7 mukainen pakettiradiojärjestelmä, tun- im . A packet radio system according to claim 7 to 12, c im. nettu siitä, että pakettiradiojärjestelmä on sovitettu suorittamaan pakettisiirto yleistä pakettiradiopalvelua (GPRS, General Packet Radio Service) käyttäen. characterized in that the packet radio system is arranged to perform packet transmission of general packet radio service (GPRS, General Packet Radio Service) method. * « » II ti * «» II ti
FI980666A 1998-03-25 1998-03-25 A packet radio system and a method for controlling quality of service FI108602B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI980666 1998-03-25
FI980666A FI108602B (en) 1998-03-25 1998-03-25 A packet radio system and a method for controlling quality of service

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI980666A FI108602B (en) 1998-03-25 1998-03-25 A packet radio system and a method for controlling quality of service
AU29379/99A AU2937999A (en) 1998-03-25 1999-03-24 Packet radio system and quality control
PCT/FI1999/000242 WO1999052305A1 (en) 1998-03-25 1999-03-24 Packet radio system and quality control

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI980666A0 FI980666A0 (en) 1998-03-25
FI980666A FI980666A (en) 1999-09-26
FI108602B true FI108602B (en) 2002-02-15

Family

ID=8551366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI980666A FI108602B (en) 1998-03-25 1998-03-25 A packet radio system and a method for controlling quality of service

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2937999A (en)
FI (1) FI108602B (en)
WO (1) WO1999052305A1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI108593B (en) * 1999-12-31 2002-02-15 Nokia Oyj Package Routing multi-service network
FR2811497B1 (en) * 2000-07-06 2005-01-14 Sagem Terminal for testing a mobile telephony network and associated method
FI110466B (en) * 2001-03-22 2003-01-31 Sonera Oyj Procedure for checking the data transmission capacity

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI103005B1 (en) * 1996-03-25 1999-03-31 Nokia Telecommunications Oy Details of the data prioritization router

Also Published As

Publication number Publication date
WO1999052305A1 (en) 1999-10-14
AU2937999A (en) 1999-10-25
FI108602B1 (en)
FI980666A (en) 1999-09-26
FI980666A0 (en) 1998-03-25
FI980666D0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101061323B1 (en) Method and system for providing network access
US5802465A (en) Data transmission in a radio telephone network
DE69835045T2 (en) Allocation of control channels in a packet radio network
CN1201540C (en) Multi-media related information transmission method and device prepared to use in cellular radio network of packet switching system
FI107772B (en) A method and system for limiting data transmission service quality
FI105969B (en) Quality of Service management mobile communication system
EP1214815B1 (en) Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
ES2225846T3 (en) Method of data transmission in a tdma mobile communications system.
DE69931905T2 (en) Implementation of multiple simultaneous call connections in a mobile communication system
EP1219122B1 (en) Domain selecting system and method
AU665856B2 (en) Packet data transfer in a cellular radio system
US7031718B2 (en) Method for selecting a quality of service in a wireless communication system
AU784505B2 (en) Advanced method and arrangement for transferring information in a packet radio service
US7010305B2 (en) Method for assigning values of service attributes to transmissions, radio access networks and network elements
US6600732B1 (en) Method and arrangement for transmitting multimedia-related information in a packet-switched cellular radio network
EP1392077B1 (en) Managing the Quality of Service (QoS) levels during transfer between a wireless local area network (WLAN) and a mobile telephone network
KR100684397B1 (en) Informing network about amount of data to be transferred
US9622223B2 (en) Requesting a communication resource in a wireless network
US7764660B2 (en) Registration of a WLAN as a UMTS routing area for WLAN-UMTS interworking
US20050101245A1 (en) Access system for a cellular network
ES2399249T3 (en) Selection of multiple Internet service providers by GPRS subscribers
JP4477275B2 (en) A method for dynamically upgrading quality of service in packet-switched networks.
CN100388719C (en) Method and arrangement for resource allocation in a packet radio service
US6356759B1 (en) Resource allocation mechanism in packet radio network
CN1150786C (en) Processing of calls terminating in a packet switched protocol based cellular communicatltion network

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired