FI108365B - Teleskooppimastojõrjestelmõ - Google Patents

Teleskooppimastojõrjestelmõ Download PDF

Info

Publication number
FI108365B
FI108365B FI990274A FI990274A FI108365B FI 108365 B FI108365 B FI 108365B FI 990274 A FI990274 A FI 990274A FI 990274 A FI990274 A FI 990274A FI 108365 B FI108365 B FI 108365B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
mast
stay
position
vehicle
rope
Prior art date
Application number
FI990274A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI990274A0 (en
FI990274A (en
Inventor
Hannu Martikainen
Kauko Kaasalainen
Timo Hemminki
Original Assignee
Patria Vehicles Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Patria Vehicles Oy filed Critical Patria Vehicles Oy
Priority to FI990274 priority Critical
Priority to FI990274A priority patent/FI108365B/en
Publication of FI990274A0 publication Critical patent/FI990274A0/en
Publication of FI990274A publication Critical patent/FI990274A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI108365B publication Critical patent/FI108365B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
  • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
  • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
  • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
  • H01Q1/3208Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the application wherein the antenna is used
  • H01Q1/3216Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the application wherein the antenna is used where the road or rail vehicle is only used as transportation means
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
  • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
  • H01Q1/12Supports; Mounting means
  • H01Q1/1235Collapsible supports; Means for erecting a rigid antenna

Description

1 108365 TELESKOOPPIMASTOJÄRJESTELMÄ 1 108365 telescopic mast SYSTEM

Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa määritelty teleskooppimastojärjestel-5 mä. The invention is defined in the preamble of one of claims teleskooppimastojärjestel-5 group.

Entuudestaan tunnetaan teleskooppimaisesti pidennettävä ja lyhennettävä masto, joka on liitetty liikkuvaan alustaan, esim. ajoneuvoon tai perävaunuun, ja jonka tarkoituksena on nostaa maston huippuun yh-10 distetty laite, esim. tutka-antenni, korkeuksiin ajoneuvon ollessa pysähtyneenä. Previously known are telescopically extended and shortened mast, which is attached to a moving substrate, e.g. a vehicle or a trailer, and the purpose of which is to raise the top of the mast ER-10 in a combined device, e.g. radar antenna heights when the vehicle is stationary. Masto koostuu teleskoop-pisesti toistensa suhteen järjestetyistä pitkänomaisista masto-osista, joihin kuuluu ulompi masto-osa, joka on nivelletty ajoneuvoon kääntyväksi vaakasuun-15 täisen alaskäännetyn kuljetusasennon ja ylöskäännetyn pystysuuntaisen käyttöasennon välillä. The mast consists of a telescopic-pisesti arranged in relation to each other elongate mast sections, consisting of an outer mast section, which is hinged to the vehicle to pivot from the horizontal mouth-15-switched swung down transport position and a raised vertical position of use. Hydraulisylin-teri on järjestetty ajoneuvon ja uloimman masto-osan välille kääntämään mastoa mainittujen vaakasuuntaisen ja pystysuuntaisen asennon välillä. Hydraulisylin-ester is arranged between the mast of the vehicle and the outermost turn of said mast between horizontal and vertical positions. Sisempi masto-osa 20 on ulomman masto-osan sisällä. The inner mast section 20 has an outer mast section inside. Käyttöasennossa sisempi masto-osa on maston ylimmäinen masto-osa. In the operating position the inner mast section is the high mast section of the mast. Antenni on kiinnitetty sisemmän masto-osan huippuun. The antenna is secured to the inner mast section to peak. Pystyssä käyttöasennossa masto on taipumisen ja heilumisen estämiseksi tuettava harusköysillä. Upright operating position the mast is to prevent bending and swaying to support the guy ropes. Harusköydet on yh- . The guy ropes is one. . . : 25 destä päästään kiinnitetty sisemmän masto-osan vapaa- • ' < seen päähän eli maston huippuun. 25 ACCURATE attached to the free end of the inner mast section from the top of a mast • '<a. Sen jälkeen, kun masto on nostettu pystyasentoon, harusköydet kiristetään haruspuomeina toimiviin maahan tukeutuviin tukijalkoihin järjestettyjen taittoelimen ja kiristyslaitteen 30 avulla. Thereafter, when the mast is raised in an upright position, the stay ropes are tightened active stay beam arranged to lean on the support legs of the diverting element and a tensioning device 30. Harustus on riippuvainen tukijalkojen toiminnasta. Roping is dependent on the support legs operations. Tukijalat on ensin saatettava maahan tukeutu-·** - vaan asentoon ennen kuin harusköydet voidaan kiristää. Outriggers has first to be resting on the ground · ** - position before the guy ropes can be tightened.

Tällaisia järjestelmiä tunnetaan esimerkiksi julkaisuista FI 103065 B, EP 0 296 957 A3, DE 38 39 858 Ai 35 ja SE 409 320. Such systems are known for example from publications FI 103 065 B, EP 0 296 957 A3, DE 38 39 858 Al 35 and SE 409 320.

Alustan tukeminen maahan ja irrottaminen maasta on työlästä ja aikaavievää. Supporting the platform to the ground and remove the country is laborious and time-consuming. Jos alustana käyte- ψ 2 108365 tään raskasta ajoneuvoa, niin se on joissakin tapauksissa riittävän tukeva ja vakaa ilman että tarvitaan erityistä sen maahan tuentaa. If the substrate used ψ 2 108365 a heavy vehicle, it is in some cases sufficiently sturdy and stable without the need for special bracing it on the ground. Sotilaskäytössä hidas toimintaan saattaminen on erityisen ongelmallista, 5 koska järjestelmän käytössä on olennaista, että maston päässä oleva laite, esim. tutka-antenni, on saatava hyvin nopeasti kuljetusasennosta käyttöasentoon ja toimintakykyiseksi ja päinvastoin ennen kuin vihollinen havaitsee sen. The military use, slow placing operation is particularly problematic because the five available to the system, it is essential that the mast from the device, e.g. a radar antenna, is obtained very quickly from the transport position to the operating position and vice versa, and running before the enemy detects it. Tunnetut järjestelmät eivät sovi 10 siten sotilaskäyttöön. The known systems are not suitable for military use, to 10. Edelleen ongelmana tunnetuissa järjestelmissä on, että haruspuomeina käytettävät alustan tukijalat saatetaan erillisillä voimaelimillä levitettyyn asentoonsa, mikä tekee järjestelmästä monimutkaisen ja kalliin. A further problem with known systems is that the stay beam used in the chassis support legs may be separate power means to the deployed position, which makes the system complex and expensive.

15 Keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä mainitut epäkohdat. 15 The purpose of the invention is to eliminate the above mentioned drawbacks.

Erityisesti keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin teleskooppimastojärjestelmä, joka on nopeasti saatettavissa kuljetusasennosta pystyasentoon ja tue-20 tuksi toimintakuntoon. In particular, the present invention is to disclose a telescopic mast system that is quickly brought into the transport position to the vertical position and support 20 Tuksi operating state.

Edelleen keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin järjestelmä, jossa tarvitaan mahdollisimman vähän voimaelimiä, kuten hydraulisylintereitä. A further object of the invention is to provide a system that requires a minimum of power units such as hydraulic cylinders.

Lisäksi keksinnön tarkoituksena on tuoda 25 esiin järjestelmä, jossa maston harustus on riippuma-*. In addition, the present invention is to provide a system 25 in which the roping is independent of the mast *. ton alustan maahan tuennasta. ton platform on the ground pin.

Keksinnön mukaiselle järjestelmälle tunnusomaisten seikkojen osalta viitataan oheisiin patenttivaatimuksiin . The system according to the invention for the features characteristic of the reference is made to the appended claims.

30 Keksinnön mukaisesti teleskooppimastojärjes- telmään kuuluu levityslaite haruspuomin kääntämiseksi .· , maston suuntaisen asennon ja maston suhteen kulmassa olevan levitetyn asennon välillä, johon levityslait-teeseen kuuluu luisti, joka on ohjattu liikkuvaksi 35 ulomman masto-osan ohjauksessa; 30 in accordance with the invention teleskooppimastojärjes- system comprises a device for turning the stay beam distribution · between the applied position of the axial position of the mast and the mast at an angle with the application device-device comprises a slide which is movable in the outer mast 35 of the control.; tukitanko, joka on yhdestä päästä kaäntyvästi nivelletty luistiin ja toisesta päästä kääntyvästä nivelletty alustaan kolman- 3 I 08 365 neliä nivelellä, joka on etäisyyden päässä ensimmäisestä nivelestä niin, että tukitanko kääntyy maston ja ' voimaelimen kanssa yhdensuuntaisessa tasossa; the support rod, which is pivotally connected at one end to the slide and the other end articulated to a third pivoting platform 3 L 08 365 square b joint at a distance from the first joint so that the supporting rod will turn with the mast and the "force member in a parallel plane; ja kään- tötanko, joka on yhdestä päästä kääntyvästi nivelletty . and turning rod of which one end is pivotally connected. 5 luistiin ja toisesta päästä kääntyvästi nivelletty ha- ruspuomiin haruspuomin kääntämiseksi maston suuntaisen asennon ja levitysasennon välillä luistin liikkuessa tukitangon vaikutuksesta ulomman masto-osan suunnassa käännettäessä mastoa voimaelimellä kuljetusasennon ja 10 käyttöasennon välillä. 5 the slide and the other end pivotally connected to the stay beam for turning the HA ruspuomiin between axial position and the application position of the mast of the slide moves the influence of the support rod of the outer mast part is rotated in the direction mast power means between the transport position and the operating position 10.

Keksinnön etuna on, että järjestelmän saattaminen kuljetusasennosta käyttöasentoon, ja vastaavasti käyttöasennosta kuljetusasentoon, on hyvin nopeaa ja vaivatonta. An advantage of the invention is that the placing of the system from the transport position to the operating position and correspondingly from the operating position to the transport position, in a very quick and easy. Edelleen etuna on, että haruspuomien levi-15 tys on täysin riippumaton niistä laitteista, esim. tukijaloista, joilla liikkuva alusta tuetaan maahan. A further advantage is that the stay beam spreader 15 development may be completely independent of those devices, e.g. the support legs, which support the mobile base to the ground. Edelleen etuna on, että haruspuomin levitys voi tapahtua täysin mekaanisesti ohjattuna ja yhdellä ja samalla voimaelimellä kuin millä teleskooppimastoa käänne-20 tään ja sen kanssa samanaikaisesti. A further advantage is that the stay beam distribution can be completely controlled mechanically and one and the same power means as the telescopic boom forklift which the cuff 20 and with it at the same time. Lisäksi keksinnön ansiosta järjestelmä on täysin automatisoitavissa. Furthermore, thanks to the invention, the system is fully automated.

Järjestelmän eräässä sovellutuksessa harus-puomi on kääntyvästi nivelletty ulompaan masto-osaan. In one embodiment of the stay-bar is pivotally connected to the outer mast section.

Järjestelmän eräässä sovellutuksessa järjes-25 telmään kuuluu kaksi haruspuomia, jotka maston käyttö-asennossa on järjestetty ulottumaan säteittäisesti eri suuntiin mastosta ulospäin. In one embodiment of järjes-25 system comprises two stay beam to the mast-use position, is arranged to extend radially in different directions outward from the mast.

Järjestelmän eräässä sovellutuksessa ulomman masto-osan ja sisemmän masto-osan välille on järjes-30 tetty teleskooppisesti yksi tai useampia välimasto-osia. In an embodiment has been arranged-30 been telescopically one or more intermediate mast sections between the outer mast section and the inner mast section.

• " ,*·.. Järjestelmän eräässä sovellutuksessa liiku tettava alusta on moottorikäyttöinen ajoneuvo. • "* · .. In an embodiment of use in the beginning of the move is a motor-driven vehicle.

* Järjestelmän eräässä sovellutuksessa ajoneu- 35 voon kuuluu ensimmäinen pää ja toinen pää; * In one embodiment Voon vehicle 35 includes a first end and a second end; ja että ensimmäinen nivel on järjestetty ajoneuvon päälle sen ensimmäisen pään läheisyyteen niin, että masto on kul- 4 108365 jetusasennossa ajoneuvon päällä suunnattuna ajoneuvon pituussuuntaiseksi toista päätä kohden. and that the first joint is disposed on the vehicle in the vicinity of its first end, so that the mast must pass 4 108365 jetusasennossa vehicle over the longitudinal orientation of the vehicle towards the other end.

Järjestelmän eräässä sovellutuksessa järjestelmään kuuluu ensimmäinen haruspuomi ja toinen harus-5 puomi, jotka levitetyssä käyttöasennossaan ulottuvat maston kautta kulkevasta, ajoneuvon pituussuuntaisesta pystytasosta mainitun pystytason molemmille puolille yhtä suuressa kulmassa sivullepäin ajoneuvon ensimmäisen pään ulkopuolelle; In one embodiment the system comprises a first stay beam and a second stay beam 5, which extend in a deployed position of use of the mast passing through a longitudinal vertical plane of the vehicle said vertical plane on both sides of one of great angle to the side from the first end of the vehicle; ensimmäinen kelauslaite, joka 10 on järjestetty ajoneuvoon ensimmäisen nivelen läheisyyteen; first retractor 10 which is arranged in the vicinity of the first joint on the vehicle; ensimmäinen harusköysi, joka on johdettu maston huipusta ensimmäisen haruspuomin taittoelimen kautta ensimmäiseen kelauslaitteeseen; first stay rope, which is derived from the top of the mast via a diverting element of the first stay beam to the first coiling device; toinen kelaus-laite, joka on järjestetty ajoneuvoon ensimmäisen ni-15 velen läheisyyteen; second coiling device, which is arranged on the vehicle in the vicinity of the first Ni-15 Velen; toinen harusköysi, joka on johdettu maston huipusta toisen haruspuomin taittoelimen kautta toiseen kelauslaitteeseen; second stay rope, which is derived from the top of the mast via a diverting element of the second stay beam to the second coiling device; ja kolmas harusköysi, joka on yhdistetty maston huipun ja ajoneuvon välille. and a third stay rope connected between the mast top and the vehicle.

20 Järjestelmän eräässä sovellutuksessa kolmas harusköysi on kiinnitetty ajoneuvon toiseen päähän. 20 In one embodiment of third stay rope is attached to the second end.

Järjestelmän eräässä sovellutuksessa järjes telmään kuuluu kolmas kelauslaite kolmannen harusköyden kelaamiseksi ja kiristämiseksi. In one embodiment of järjes system comprises a third coiling device for winding and tensioning of the third stay rope.

25 _ Järjestelmän eräässä sovellutuksessa kelaus- laitteeseen kuuluu köysikela, jonka ympärille harusköysi on kelattavissa, jarrulaite köysikelan jarruttamiseksi, ja moottori, kuten hydraulimoottori, köysikelan pyörittämiseksi. 25 _ In one embodiment of the coiling device comprises a rope reel around which the stay rope is wound, the braking device for braking the rope reel, and a motor such as a hydraulic motor, for rotating the rope reel.

30 Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityis kohtaisesti sovellutusesimerkkien avulla viittaamalla .* . 30 The invention will be described in detail with reference to working examples. *. oheiseen piirustukseen, jossa kuva 1 esittää sivulta nähtynä keksinnön mukaisen teleskooppimastojärjestelmän erästä sovellutus-35 ta, jossa masto on kuljetusasennossa, kuva 2 esittää perspektiivikuvana kuvan 1 järjestelmää käyttöasennossa, * 108365 5 kuva 3 esittää kuvan 2 järjestelmää sivulta päin nähtynä, kuva 4 esittää kuvan 2 järjestelmää takaapäin nähtynä, ja 5 kuva 5 esittää suurennettuna yksityiskohtaa kuvasta 3. to the accompanying drawing, in which Figure 1 shows a side view of a telescopic mast system according to the invention, an embodiment-35 O, wherein the mast in the transport position, figure 2 shows a perspective view of the system of Figure 1 in the operating position; * 108 365 5 Figure 3 shows the system of Figure 2 seen from the side, Figure 4 shows a view of two system seen from the back, and 5 figure 5 shows an enlarged detail of figure 3.

Kuvassa 1 on tutka-ajoneuvo 1, joka on varustettu keksinnön mukaisella teleskooppimastojärjestel-mällä. Figure 1 shows a radar vehicle 1, which is provided according to the invention teleskooppimastojärjestel-method. Masto on kuvassa käännettynä kuljetusasentoon 10 ajoneuvon päälle. The mast is shown in figure 10 rotated to the transport position on the vehicle. Maston päähän asennettavaa tutka-antennia ei kuvissa 1-5 ole esitetty. tower top-mounted radar antenna is shown in Figures 1-5 are not.

Kuten kuvista 1-5 ilmenee, teleskooppimasto j ärj estelmään kuuluu liikutettava alusta 1, joka tässä on moottorikäyttöinen panssaroitu maastoajoneuvo 15 1, johon mastojärjestelmä on tuettu. As shown in Figures 1-5, the telescopic mast to the system, comprising a movable base 1, which in this case is motor-driven armored cross-country, the vehicle 15 one in which the mast is supported by the system. Maastoajoneuvo voidaan ajaa haluttuun paikkaan ja tukea maahan ajoneuvon takaosassa ja etuosassa olevilla hydraulisilla tukijaloilla kuvien 2-4 mukaisesti, minkä jälkeen teleskooppimasto 2 voidaan nostaa kuvissa 2-4 esi-20 tettyyn pystysuoraan käyttöasentoonsa. Off-road vehicles can be driven to a desired place and to support the rear of the vehicle and on the front of hydraulic supporting legs according to Figs 2-4, whereupon the telescopic mast 2 can be raised in Figures 2-4 of the pre-20 tettyyn vertical position of use.

Järjestelmään kuuluu pidennettävä ja lyhennettävä teleskooppimasto 2, joka on tässä sovellutuksessa hydraulinen monivaiheinen sylinterijärjestelmä. The system is lengthened and shortened telescopic mast 2, which in this embodiment is a hydraulic multi-stage cylinder system. Masto 2 koostuu teleskooppisesti toistensa suhteen 25 järjestetyistä pitkänomaisista sylinterimäisistä mas- • > ' to-osista 3, 28, 29, 5. Ulompi masto-osa 3, joka on pystyyn nostetussa mastossa alimmainen masto-osa, on kääntyvästi nivelletty ajoneuvon 1 takapäähän ensimmäisellä nivelellä 4. Nivelen 4 avulla mastoa 2 voi-30 daan kääntää kuvassa 1 näkyvän vaakasuuntaisen kulje-tusasennon I ja kuvissa 2-5 näkyvän pystysuuntaisen * .· käyttöasennon välillä II. The mast 2 consists of a telescopic 25 arranged relative to one another elongated cylindrical mass •> 'to the sections 3, 28, 29, 5. The outer mast section 3, which is in an erect the mast of the bottom mast section, is pivotally connected to the vehicle 1, the rear end of the first joint 4. the joint 4 allows the mast 2-30 can be turned in Figure 1 between the visible position into a horizontal pass-I and visible in Figures 2-5 the vertical. * · the operating position II. Mastossa 2 on ylimpänä si- sempi masto-osa 5. Alimman masto-osan 3 ja ylimmän « masto-osan 5 välillä on lisäksi kaksi teleskooppista 35 välimasto-osaa 28 ja 29. At the top of the mast 2 is an inner mast section 5. The lowest mast part 3 and the top <5 between the mast section further comprises two telescopic mast 35 intermediate parts 28 and 29.

Mastoa 2 käännetään kuljetus- ja käyttöasennon välillä hydraulisylinterillä 6. Kuvasta 5 näkyy 6 108365 parhaiten, että hydraulisylinterin 6 ensimmäinen pää 7 on kääntyvästi nivelletty ajoneuvoon 1 toisella nivelellä 8, joka on etäisyyden päässä ensimmäisestä nive- ' The mast 2 is turned between the transport and operating position of the hydraulic cylinder 6. Figure 5 is shown most 6 108 365, 6 the first end of the hydraulic cylinder 7 is pivotally connected to the vehicle 1 in the second joint 8, which is a distance from the first articulation "

Iestä 4. Hydraulisylinterin 6 toinen pää 9 on käänty-5 västi nivelletty ulomman masto-osan 3 pään läheisyyteen . Yokes June 4 the other end of the hydraulic cylinder 9 is a turn-5 Västi articulated in the vicinity of the head 3 of the outer mast section.

Masto 2 on kuvien 2-5 mukaisesti harustettu liikkumattomaksi harusköysillä 10, 11, 12, jotka on yläpäästä kiinnitetty sisempään masto-osaan 5. Harus-10 köydet ovat edullisesti teräsvaijeria. The mast 2 is stayed immobilized in accordance with figures 2-5 the guy ropes 10, 11, 12 which are fixed to the upper end of the inner mast section 5. Stay-ropes 10 are preferably of a steel cable.

Kaksi haruspuomia 13, 14 on kääntyvästi ni velletty ulomman masto-osan 3 alapään läheisyyteen niin, että ne ovat käännettävissä kuvassa 1 näkyvän asennon A, jossa haruspuomit 13 ja 14 ovat olennaises-15 ti maston 2 suuntaiset, ja kuvissa 2-5 näkyvän mastosta eri säteittäisesti sivusuuntiin levitetyn asennon B välillä. Two stay beam 13, 14 is pivotally ni velletty in the vicinity of the outer mast section 3 the lower end, so that they are visible in Figure 1 pivoted position A, where the stay beam 13, and 14 are 15 t of an essentially-two parallel to the mast, and the mast visible in Figures 2 to 5 different a radially applied to the sideways position of the B route. Aukilevitetyssä asennossa B haruspuomi-en 13, 14 välinen kulma on n. 120°. In unfolded position B-I stay beam 13, 14 is the angle between approx. 120 °. Kummankin harus- puomin 13, 14 päässä on taittopyörä 15, 16, jonka yli 20 maston huippuun kiinnitetyt harusköydet 10, 11 kulkevat. Harus- of each boom 13, 14 is from the diverting wheel 15, 16, which is attached to the top of the mast over 20 stay ropes 10, 11 extend. Taittopyörästä 15, 16 harusköysi 10, 11 kulkee edelleen kelauslaiteeseen 17, 18. Kumpaankin kelaus- laitteeseen 17, 18 kuuluu köysikela 33, jonka ympärille harusköysi 10, 11 on kelattavissa, ja jarrulla va-25 rustettu hydraulimoottori 35 köysikelan 33 pyörittämiseksi. Folding wheel to 15, 16 stay rope 10, 11 runs further to a retractor 17, 18. Each coiling device 17, 18 comprises a rope reel 33 around which the stay rope 10, 11 are wound, and a brake va 25 provided with a hydraulic motor 35 for rotating the rope reel 33. Nostettaessa mastoa 2 kuljetusasentoon harus-köyttä purkautuu köysikelalta jarrun pitäessä harus-köyden sopivalla kireydellä. When lifting mast 2 in the transport position stay-rope brake rope reel is discharged pitäessä stay-rope a suitable tension. Kun masto on pystysuorassa asennossa hydraulimoottorilla 35 pyöritetään köysi-30 kelaa 33 harusköyden 10, 11 kiristämiseksi sopivalle kireydelle. When the mast is in vertical position by the hydraulic motor 35 is rotated by the rope reel 33 and 30 of the stay 10, 11 for tightening the appropriate tension.

• · • ·

.·· . . ··. Haruspuomien 13, 14 kääntäminen asennon A Stay beam 13, 14 translating the position of A

(kuva 1) ja aukilevitetyn asennon B (kuvat 2-5) välillä tapahtuu mekaanisella levityslaitteella 19 käännet-35 täessä mastoa 2 voimaelimellä 6 kuljetusasennon I ja käyttöasennon II välillä. (FIGURE 1) to the unfolded position B (Figures 2-5) is done by a mechanical spreader device 19 käännet necessary, the mast 35 two power means 6 between the transport position in the operating position I and II. Levityslaitteeseen 19 kuuluu luistiholkki 20, joka on ohjattu liikkuvaksi sylinte- 108365 7 rimäisen ulomman masto-osan 3 päällä sen ohjauksessa. The application device 19 includes slide bushings 20 which is movable in the cylinder 108 365 7 type arrangement, into the outer mast section 3 on top of the control. Tukitanko 21 on yhdestä päästä 22 kääntyvästi nivel-. The support rod 21 has one end 22 pivotably articulated. letty luistiholkkiin 20 ja toisesta päästä 23 käänty västi nivelletty alustaan 1 kolmannella nivelellä 24, , 5 joka on etäisyyden päässä ensimmäisestä nivelestä 4. hibited slide bushings 20 and the second end 23 Västi turn hinged to the base 1 by a third joint 24, 5 at a distance from the first joint 4.

Jäykkä tukitanko 21 kääntyy maston 2 ja voimaelimen 6 kanssa yhdensuuntaisessa tasossa ja liikuttaa luisti-holkkia 20 uloimman masto-osan 3 päällä. The rigid support rod 21 rotates with the mast 2 and the power element 6 parallel to the plane and moves the slide sleeve 20, the outer mast section 3 on. Kääntötanko 25 on yhdestä päästä 26 kääntyvästi nivelletty luisti-10 hoikkiin 20 ja toisesta päästä 27 kääntyvästi nivelletty haruspuomiin 13, 14. Kun luistiholkki 20 liikkuu tukitangon 20 vaikutuksesta ulomman masto-osan 3 suunnassa, haruspuomit 13, 14 kääntyvät samalla maston suuntaisen asennon A ja levitysasennon B välillä, kun 15 mastoa 2 käännetään voimaelimellä 6 kuljetusasennon I ja käyttöasennon II välillä. Swivel rod 25 has one end 26 pivotally connected to the slide 10 to the sleeve 20 and a second end 27 pivotally connected to the stay beam 13, 14. When the slide bushings 20 moves the support rod 20, the influence of the outer mast section 3 in the direction, stay beam 13, 14 turn at the same position in the direction of the mast A and the application position B between the two mast 15 pivoted power means 6 between the transport position I and the operating position II.

Kuten kuvista 2, 3 ja 5 näkyy, järjestelmään kuuluu myös kolmas harusköysi 12, joka on jännitetty maston 2 huipun ja ajoneuvon 1 etupään 31 välille. As the 2, 3 and 5 shown in Figures, the system comprises a third stay rope 12, which is biased to the top of the mast 2 and the front end of the vehicle 1 31. Ha-20 rusköyttä 12 varten voi olla järjestetty kelauslaite 32 harusköyden kelaamiseksi ja kiristämiseksi. Ha-rusköyttä 20 to 12 can be arranged to stay rope winding device 32 for winding and tightening. Kelaus-laite 32 vastaa toiminnaltaan ja rakenteeltaan edellä kuvattuja kelauslaitteita 17, 18. Winding device 32 corresponds to the retractors described in the function and structure 17, 18.

Vaikka edellä on kuvattu esimerkinomaisesti 25 keksinnön sovellutusta sotilaskäyttöön tarkoitetun *. Although it is described above by way of example * referred to the embodiment 25 of the invention for military use. tutka-ajoneuvon yhteydessä, on selvää, että keksintö soveltuu myös siviilikäyttöön. -vehicle radar, it is clear that the invention is also applicable for civilian use. Liikutettavana alustana voi olla ajoneuvo tai perävaunu. Movable platform may be a vehicle or a trailer. Mastoon voidaan ripustaa mikä tahansa laite, joka halutaan kohottaa 30 olennaiseen korkeuteen. The mast can be hung on any device that is desired to raise the height of 30 essential. Tällaisena laitteena voi olla esimerkiksi tietoliikenneantenni, kuten matkaviestin-. As such a device may be, for example, a communication antenna, such as mobile communication. verkon tukiasema-antenni. network base station antenna. Järjestelmä voi siten toimia esim. matkaviestinverkon liikutettavana tukiasemana. The system can thus operate e.g. a mobile communication network movable base station.

, Keksintöä ei rajata pelkästään edellä esitet- 35 tyä sovellutusesimerkkiä koskevaksi, vaan monet muunnokset ovat mahdollisia pysyttäessä patenttivaatimusten määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. , The invention is not limited to the above exemplary embodiment as set forth in 35, but many variations are possible within the scope of the inventive idea defined by the claims.

* *

Claims (10)

 1. 8 108365 8 108365
 2. 1. Teleskooppimastojärjestelmä, johon kuuluu liikutettava alusta (1), 5 teleskooppimasto (2) , jossa on teleskooppi- sesti toistensa suhteen järjestettyjä masto-osia (3, 28, 29, 5), joihin kuuluu ulompi masto-osa (3), joka on nivelletty alustaan (1) ensimmäisellä nivelellä (4) kääntyväksi olennaisesti vaakasuuntaisen kuljetusasen-10 non (I) ja olennaisesti pystysuuntaisen käyttöasennon välillä (II), ja sisempi masto-osa (5), joka on ulomman masto-osan sisällä ja käyttöasennossa ylimmäinen masto-osa, pidentyvä/lyhentyvätyyppinen voimaelin (6), 15 jonka ensimmäinen pää (7) on kääntyvästä nivelletty alustaan (1) toisella nivelellä (8), joka on etäisyyden päässä ensimmäisestä nivelestä (4), ja jonka voi-maelimen toinen pää (9) on kääntyvästä nivelletty ulompaan masto-osaan (3) niin, että masto on voimaeli-20 mellä käännettävissä mainittujen kuljetusasennon ja käyttöasennon välillä, harusköysiä (10, 11, 12) , jotka on kiinnitetty sisemp 1. Telescopic mast system, comprising a movable platform (1), 5 a telescopic mast (2), which is telescopically arranged in relation to each other mast sections (3, 28, 29, 5), consisting of an outer mast section (3), which is hinged to the base (1) by a first joint (4) pivotable between a substantially horizontal in transport-10-assemblies (I) and a substantially vertical use position (II), and an inner mast section (5), which is the outer mast section and a position of use the high masts a component of the extendable / lyhentyvätyyppinen force element (6), 15 having a first end (7) is pivotally connected to the base (1) by a second joint (8), which is at a distance from the first joint (4), and in that the can-maelimen second end (9 ) is pivotally connected to the outer mast section (3) so that the mast is voimaeli-20 Mella said pivotable between a transport position and an operating position, the guy ropes (10, 11, 12) which are attached to the inner än masto-osaan (5) maston harustamiseksi käyttöasennossa olennaisesti liikkumattomasti paikal-25 leen, haruspuomi (13, 14), joka on tuettu ja käännettävissä liikutettavan alustan (1) suhteen niin, että maston (2) käyttöasennossa (II) haruspuomi on ulotettavissa sivusuuntaan etäisyyden päähän mastosta, 30 taittoelin (15, 16), joka on haruspuomin päässä harusköyden taittamiseksi, .·· . than the mast section (5) of the mast harustamiseksi working position substantially immovably local-25, Lee, stay beam (13, 14) which is supported by and movable with respect to rotatable platform (1), so that the operating position of the mast (2), (II) stay beam can be extended laterally a distance from the mast, a diverting element 30 (15, 16), which is to fold the stay beam from the guy rope. ··. kelauslaite (17, 18), joka on yhdistetty alustaan (1) taittoelimen (15, 16) yli johdetun harusköyden vastaanottamiseksi harusköyden kelausta ja ki-35 ristämistä varten, tunnettu siitä, että teleskooppimasto-järjestelmään kuuluu levityslaite (19) haruspuomin ψ 108365 9 (13, 14) kääntämiseksi maston (2) suuntaisen asennon (A) ja maston suhteen kulmassa olevan levitetyn asen- * non (B) välillä, johon levityslaitteeseen (19) kuuluu: luisti (20), joka on ohjattu liikkuvaksi < 5 ulomman masto-osan (3) ohjauksessa, tukitanko (21), joka on yhdestä päästä (22) kääntyvästi nivelletty luistiin (20) ja toisesta päästä (23) kääntyvästi nivelletty alustaan (1) kolmannella nivelellä (24), joka on etäisyyden päässä ensimmäi-10 sestä nivelestä (4) niin, että tukitanko (21) kääntyy maston ja voimaelimen (6) kanssa yhdensuuntaisessa tasossa, ja kääntötanko (25), joka on yhdestä päästä (26) kääntyvästi nivelletty luistiin (20) ja toisesta pääs-15 tä (27) the retractor (17, 18) which is connected to the base (1) by a folding member (15, 16) is passed over the guy rope for receiving the stay rope winding and Ki-35 for a press, characterized in that the telescopic mast system comprises a distribution device (19) stay beam ψ 108 365 9 ( 13, 14) for pivoting the mast (2) axial position (A) and the mast in relation to an angle between the applied position of non * (B) with the application device (19) comprising: a slider (20) which is movable in the <5 of the outer mast the control section (3), a support rod (21) which has one end (22) pivotally connected to the slide (20) and a second end (23) pivotally connected to the base (1) by a third joint (24) which is spaced from as first 10 iN joint (4) so ​​that the support rod (21) rotates with the mast and the power means (6) parallel to the plane, and the pivot rod (25) which has one end (26) pivotally connected to the slide (20) and the second emission-15 s (27) kääntyvästi nivelletty haruspuomiin (13, 14) haruspuomin kääntämiseksi maston suuntaisen asennon (A) ja levitysasennon (B) välillä luistin liikkuessa tukitangon vaikutuksesta ulomman masto-osan suunnassa käännettäessä mastoa voimaelimellä kuljetusasennon ja 20 käyttöasennon välillä. pivotally connected to the stay beam (13, 14) for turning the stay beam between the position parallel to the mast (A) and a spreading position (B) of the slide movement of the effect of the support rod of the outer mast part is rotated in the direction mast power means between the transport position and the operating position 20.
 3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että haruspuomi (13, 14) on kääntyvästi nivelletty ulompaan masto-osaan (3). 2. A system as claimed in claim 1, characterized in that the stay beam (13, 14) is pivotally connected to the outer mast section (3).
 4. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen jär-25 jestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmään kuu- * *·.. luu kaksi haruspuomia (13, 14), jotka maston (2) käyt- töasennossa (II) on järjestetty ulottumaan säteittäi-sesti eri suuntiin mastosta ulospäin. 3. according to claim 1 or 2 JAR-system of claim 25, characterized in that the system including a .. * * · bone two stay beam (13, 14) of the mast (2) operating position (II) is arranged to extend in a radially- in different directions outward from the mast.
 5. 4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukainen 30 järjestelmä, tunnettu siitä, että ulomman masto- osan (3) ja sisemmän masto-osan (5) välille on järjes- •« * . 4. any of claims 13 30 System, characterized in that the mast section of the outer mast section (3) and inner (5) is arranged • «*. tetty teleskooppisesti yksi tai useampia välimasto- osia (28, 29) . been telescopically one or more välimasto- elements (28, 29).
 6. 5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukainen 35 järjestelmä, tunnettu siitä, että liikutettava alusta (1) on moottorikäyttöinen ajoneuvo. 5. any one of claims 1-4 35 Scheme, characterized in that the movable platform (1) is a motor-driven vehicle. * 10 ι0836δ * 10 ι0836δ
 7. 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että ajoneuvoon (1) kuuluu ensimmäinen pää (30) ja toinen pää (31); 6. A system according to claim 5, characterized in that the vehicle (1) comprises a first end (30) and a second end (31); ja että ensimmäinen nivel (4) on järjestetty ajoneuvon (1) pääl- 5 le sen ensimmäisen pään (30) läheisyyteen niin, että masto (2) on kuljetusasennossa (I) ajoneuvon päällä suunnattuna ajoneuvon pituussuuntaiseksi toista päätä (31) kohden. and that the first joint (4) is arranged in the vehicle (1) coating le 5 in the vicinity of its first end (30) so that the mast (2) is in transport position (I) aligned on the longitudinal of the vehicle toward the second end (31).
 8. 7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen järjestel-10 mä, tunnettu siitä, että järjestelmään kuuluu ensimmäinen haruspuomi (13) ja toinen harus-puomi (14), jotka levitetyssä käyttöasennossaan ulottuvat maston (2) kautta kulkevasta, ajoneuvon pituussuuntaisesta pystytasosta mainitun pystytason molem-15 mille puolille yhtä suuressa kulmassa sivullepäin ajoneuvon ensimmäisen pään (30) ulkopuolelle, ensimmäinen kelauslaite (17), joka on järjestetty ajoneuvoon (1) ensimmäisen nivelen (4) läheisyyteen, 20 ensimmäinen harusköysi (10), joka on johdettu maston (2) huipusta ensimmäisen haruspuomin (13) ensimmäisen taittoelimen (15) kautta ensimmäiseen ke-lauslaitteeseen (17), toinen kelauslaite (18), joka on järjestetty 25 ajoneuvoon (1) ensimmäisen nivelen (4) läheisyyteen, * <· *· toinen harusköysi (11), joka on johdettu mas ton (2) huipusta toisen haruspuomin (14) toisen taittoelimen (16) kautta toiseen kelauslaitteeseen (18), ja 30 kolmas harusköysi (12), joka on jä 7. claim 6 System according to 10 mA, characterized in that the system comprises a first stay beam (13) and a second stay beam (14) in a deployed position of use extend from the mast (2) extending, longitudinal vertical plane of the vehicle said vertical plane They share 15 for parts of one large angle to the side from the first end of the vehicle (30), a first winding device (17) which is arranged on the vehicle (1) a first joint (4) in the vicinity of 20 first stay rope (10), which is derived from the mast (2) the peak of the first stay beam (13) via a first diverting element (15) to the first Wed-lauslaitteeseen (17), a second winding device (18) which is arranged at 25 to the vehicle (1) in the vicinity of the first joint (4) * <· * · second stay rope (11) is derived from the mas ton (2) of the second peak of the second stay beam (14) via the diverting member (16) to the second coiling device (18), and a third stay rope 30 (12), which is, and rjestetty maston huipun ja ajoneuvon (1) välille. -organized between the mast top and the vehicle (1). ·< ,·« 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen järjestel mä, tunnettu siitä, että kolmas harusköysi (12) on kiinnitetty ajoneuvon (1) toiseen päähän (31). · <7 reshuffled according · «8. claimed in claim I, characterized in that the third stay rope (12) is fixed to the other of the vehicle (1), the head (31).
 9. 9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen jär jestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmään kuu- u 108365 luu kolmas kelauslaite (32) kolmannen harusköyden ke-laamiseksi ja kiristämiseksi. 9 according to claim 7 or 8 system deployment, characterized in that the system including U 108 365 bone third retractor (32) of the third stay rope-kb onto a and tightening.
 10. 10. Jonkin patenttivaatimuksista 1-9 mukainen, tunnettu siitä, että kelauslaitteeseen (17, . 5 18, 32) kuuluu köysikela (33), jonka ympärille harus- köysi on kelattavissa, jarrulaite köysikelan jarruttamiseksi, ja moottori (34), kuten hydraulimoottori, köysikelan pyörittämiseksi. 10. any one of claims 1-9, characterized in that the winding device (17,. May 18, 32) comprises a rope reel (33) around which harus- rope is wound, the brake device rope reel braking and the engine (34), such as a hydraulic motor, the rope drum to rotate. 1 ♦ 108365 12 1 12 108 365 ♦
FI990274A 1999-02-11 1999-02-11 Teleskooppimastojõrjestelmõ FI108365B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI990274 1999-02-11
FI990274A FI108365B (en) 1999-02-11 1999-02-11 Teleskooppimastojõrjestelmõ

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI990274A FI108365B (en) 1999-02-11 1999-02-11 Teleskooppimastojõrjestelmõ
EP20000660007 EP1028482B1 (en) 1999-02-11 2000-01-17 Telescopic mast system
AT00660007T AT357065T (en) 1999-02-11 2000-01-17 Telescopic mast system
DE2000633879 DE60033879D1 (en) 1999-02-11 2000-01-17 Telescopic mast system
IL13446200A IL134462A (en) 1999-02-11 2000-02-09 Telescopic mast system
NO20000704A NO316230B1 (en) 1999-02-11 2000-02-11 Telescopic mast system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI990274A0 FI990274A0 (en) 1999-02-11
FI990274A FI990274A (en) 2000-08-12
FI108365B true FI108365B (en) 2002-01-15

Family

ID=8553715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI990274A FI108365B (en) 1999-02-11 1999-02-11 Teleskooppimastojõrjestelmõ

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1028482B1 (en)
AT (1) AT357065T (en)
DE (1) DE60033879D1 (en)
FI (1) FI108365B (en)
IL (1) IL134462A (en)
NO (1) NO316230B1 (en)

Families Citing this family (150)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE525638C2 (en) * 2004-04-08 2005-03-22 Bema Maartensson & Co Hb Television antenna device for caravan, has antenna connected to mast via hinge and secured to mounting to allow antenna to adopt vertical or horizontal position
HRP20060028A2 (en) * 2006-01-20 2007-08-31 Crnogorac Slavko Portable telecommunication station having resiliently suspended cables that are not associated along the rod
US9312596B2 (en) * 2007-01-31 2016-04-12 Jerry Newman Mobile tower system
US7642987B2 (en) 2007-01-31 2010-01-05 Jerry Newman Monopole tower system
US8467741B2 (en) 2007-01-31 2013-06-18 Jerry Newman Mobile tower system
EP2430263B1 (en) * 2009-05-11 2014-09-17 Secobel Mast assembly comprising a base and a transportable mast
EP2530782A1 (en) * 2011-06-03 2012-12-05 Emirates Telecommunications Corporation Design of rapidly deployable mast mounting assembly with gsm antenna for the provision of mobile coverage for a moving convoy using satellite - bts- to- bsc link.
US10021523B2 (en) 2013-07-11 2018-07-10 Energous Corporation Proximity transmitters for wireless power charging systems
US9900057B2 (en) 2012-07-06 2018-02-20 Energous Corporation Systems and methods for assigning groups of antenas of a wireless power transmitter to different wireless power receivers, and determining effective phases to use for wirelessly transmitting power using the assigned groups of antennas
US9923386B1 (en) 2012-07-06 2018-03-20 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission by modifying a number of antenna elements used to transmit power waves to a receiver
US9887739B2 (en) 2012-07-06 2018-02-06 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission by comparing voltage levels associated with power waves transmitted by antennas of a plurality of antennas of a transmitter to determine appropriate phase adjustments for the power waves
US9882427B2 (en) 2013-05-10 2018-01-30 Energous Corporation Wireless power delivery using a base station to control operations of a plurality of wireless power transmitters
US10122415B2 (en) 2014-12-27 2018-11-06 Energous Corporation Systems and methods for assigning a set of antennas of a wireless power transmitter to a wireless power receiver based on a location of the wireless power receiver
US10206185B2 (en) 2013-05-10 2019-02-12 Energous Corporation System and methods for wireless power transmission to an electronic device in accordance with user-defined restrictions
US9124125B2 (en) 2013-05-10 2015-09-01 Energous Corporation Wireless power transmission with selective range
US9252628B2 (en) 2013-05-10 2016-02-02 Energous Corporation Laptop computer as a transmitter for wireless charging
US9537357B2 (en) 2013-05-10 2017-01-03 Energous Corporation Wireless sound charging methods and systems for game controllers, based on pocket-forming
US9143000B2 (en) 2012-07-06 2015-09-22 Energous Corporation Portable wireless charging pad
US9906065B2 (en) 2012-07-06 2018-02-27 Energous Corporation Systems and methods of transmitting power transmission waves based on signals received at first and second subsets of a transmitter's antenna array
US9912199B2 (en) 2012-07-06 2018-03-06 Energous Corporation Receivers for wireless power transmission
US9859756B2 (en) 2012-07-06 2018-01-02 Energous Corporation Transmittersand methods for adjusting wireless power transmission based on information from receivers
US10141768B2 (en) 2013-06-03 2018-11-27 Energous Corporation Systems and methods for maximizing wireless power transfer efficiency by instructing a user to change a receiver device's position
US9368020B1 (en) 2013-05-10 2016-06-14 Energous Corporation Off-premises alert system and method for wireless power receivers in a wireless power network
US9893768B2 (en) 2012-07-06 2018-02-13 Energous Corporation Methodology for multiple pocket-forming
US20150076927A1 (en) * 2013-05-10 2015-03-19 DvineWave Inc. Wireless power supply for rescue devices
US10224758B2 (en) 2013-05-10 2019-03-05 Energous Corporation Wireless powering of electronic devices with selective delivery range
US9812890B1 (en) 2013-07-11 2017-11-07 Energous Corporation Portable wireless charging pad
US9843201B1 (en) 2012-07-06 2017-12-12 Energous Corporation Wireless power transmitter that selects antenna sets for transmitting wireless power to a receiver based on location of the receiver, and methods of use thereof
US9419443B2 (en) 2013-05-10 2016-08-16 Energous Corporation Transducer sound arrangement for pocket-forming
US9538382B2 (en) 2013-05-10 2017-01-03 Energous Corporation System and method for smart registration of wireless power receivers in a wireless power network
US10103582B2 (en) 2012-07-06 2018-10-16 Energous Corporation Transmitters for wireless power transmission
US10075017B2 (en) 2014-02-06 2018-09-11 Energous Corporation External or internal wireless power receiver with spaced-apart antenna elements for charging or powering mobile devices using wirelessly delivered power
US9824815B2 (en) 2013-05-10 2017-11-21 Energous Corporation Wireless charging and powering of healthcare gadgets and sensors
US10063105B2 (en) 2013-07-11 2018-08-28 Energous Corporation Proximity transmitters for wireless power charging systems
US9941754B2 (en) 2012-07-06 2018-04-10 Energous Corporation Wireless power transmission with selective range
US20140008993A1 (en) 2012-07-06 2014-01-09 DvineWave Inc. Methodology for pocket-forming
US9438045B1 (en) 2013-05-10 2016-09-06 Energous Corporation Methods and systems for maximum power point transfer in receivers
US10186913B2 (en) 2012-07-06 2019-01-22 Energous Corporation System and methods for pocket-forming based on constructive and destructive interferences to power one or more wireless power receivers using a wireless power transmitter including a plurality of antennas
US9866279B2 (en) 2013-05-10 2018-01-09 Energous Corporation Systems and methods for selecting which power transmitter should deliver wireless power to a receiving device in a wireless power delivery network
US9941707B1 (en) 2013-07-19 2018-04-10 Energous Corporation Home base station for multiple room coverage with multiple transmitters
US10153645B1 (en) 2014-05-07 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for designating a master power transmitter in a cluster of wireless power transmitters
US10124754B1 (en) 2013-07-19 2018-11-13 Energous Corporation Wireless charging and powering of electronic sensors in a vehicle
US10158257B2 (en) 2014-05-01 2018-12-18 Energous Corporation System and methods for using sound waves to wirelessly deliver power to electronic devices
US9876379B1 (en) 2013-07-11 2018-01-23 Energous Corporation Wireless charging and powering of electronic devices in a vehicle
US10148097B1 (en) 2013-11-08 2018-12-04 Energous Corporation Systems and methods for using a predetermined number of communication channels of a wireless power transmitter to communicate with different wireless power receivers
US9847677B1 (en) 2013-10-10 2017-12-19 Energous Corporation Wireless charging and powering of healthcare gadgets and sensors
US9893555B1 (en) 2013-10-10 2018-02-13 Energous Corporation Wireless charging of tools using a toolbox transmitter
US9787103B1 (en) 2013-08-06 2017-10-10 Energous Corporation Systems and methods for wirelessly delivering power to electronic devices that are unable to communicate with a transmitter
US10263432B1 (en) 2013-06-25 2019-04-16 Energous Corporation Multi-mode transmitter with an antenna array for delivering wireless power and providing Wi-Fi access
US10211674B1 (en) 2013-06-12 2019-02-19 Energous Corporation Wireless charging using selected reflectors
US10230266B1 (en) 2014-02-06 2019-03-12 Energous Corporation Wireless power receivers that communicate status data indicating wireless power transmission effectiveness with a transmitter using a built-in communications component of a mobile device, and methods of use thereof
US10193396B1 (en) 2014-05-07 2019-01-29 Energous Corporation Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system
US10103552B1 (en) 2013-06-03 2018-10-16 Energous Corporation Protocols for authenticated wireless power transmission
US10090699B1 (en) 2013-11-01 2018-10-02 Energous Corporation Wireless powered house
US9966765B1 (en) 2013-06-25 2018-05-08 Energous Corporation Multi-mode transmitter
US10038337B1 (en) * 2013-09-16 2018-07-31 Energous Corporation Wireless power supply for rescue devices
US9899861B1 (en) 2013-10-10 2018-02-20 Energous Corporation Wireless charging methods and systems for game controllers, based on pocket-forming
US9935482B1 (en) 2014-02-06 2018-04-03 Energous Corporation Wireless power transmitters that transmit at determined times based on power availability and consumption at a receiving mobile device
US10003211B1 (en) 2013-06-17 2018-06-19 Energous Corporation Battery life of portable electronic devices
US9871398B1 (en) 2013-07-01 2018-01-16 Energous Corporation Hybrid charging method for wireless power transmission based on pocket-forming
US10224982B1 (en) 2013-07-11 2019-03-05 Energous Corporation Wireless power transmitters for transmitting wireless power and tracking whether wireless power receivers are within authorized locations
US10211680B2 (en) 2013-07-19 2019-02-19 Energous Corporation Method for 3 dimensional pocket-forming
US9979440B1 (en) 2013-07-25 2018-05-22 Energous Corporation Antenna tile arrangements configured to operate as one functional unit
US9831718B2 (en) 2013-07-25 2017-11-28 Energous Corporation TV with integrated wireless power transmitter
US9859757B1 (en) 2013-07-25 2018-01-02 Energous Corporation Antenna tile arrangements in electronic device enclosures
US9843213B2 (en) 2013-08-06 2017-12-12 Energous Corporation Social power sharing for mobile devices based on pocket-forming
US10050462B1 (en) 2013-08-06 2018-08-14 Energous Corporation Social power sharing for mobile devices based on pocket-forming
US10153653B1 (en) 2014-05-07 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for using application programming interfaces to control communications between a transmitter and a receiver
US9859797B1 (en) 2014-05-07 2018-01-02 Energous Corporation Synchronous rectifier design for wireless power receiver
US10170917B1 (en) 2014-05-07 2019-01-01 Energous Corporation Systems and methods for managing and controlling a wireless power network by establishing time intervals during which receivers communicate with a transmitter
US9819230B2 (en) 2014-05-07 2017-11-14 Energous Corporation Enhanced receiver for wireless power transmission
US9806564B2 (en) 2014-05-07 2017-10-31 Energous Corporation Integrated rectifier and boost converter for wireless power transmission
US9876394B1 (en) 2014-05-07 2018-01-23 Energous Corporation Boost-charger-boost system for enhanced power delivery
US20150326070A1 (en) 2014-05-07 2015-11-12 Energous Corporation Methods and Systems for Maximum Power Point Transfer in Receivers
US10218227B2 (en) 2014-05-07 2019-02-26 Energous Corporation Compact PIFA antenna
US10243414B1 (en) 2014-05-07 2019-03-26 Energous Corporation Wearable device with wireless power and payload receiver
US9847679B2 (en) 2014-05-07 2017-12-19 Energous Corporation System and method for controlling communication between wireless power transmitter managers
US9800172B1 (en) 2014-05-07 2017-10-24 Energous Corporation Integrated rectifier and boost converter for boosting voltage received from wireless power transmission waves
US10211682B2 (en) 2014-05-07 2019-02-19 Energous Corporation Systems and methods for controlling operation of a transmitter of a wireless power network based on user instructions received from an authenticated computing device powered or charged by a receiver of the wireless power network
US10205239B1 (en) 2014-05-07 2019-02-12 Energous Corporation Compact PIFA antenna
US10141791B2 (en) 2014-05-07 2018-11-27 Energous Corporation Systems and methods for controlling communications during wireless transmission of power using application programming interfaces
US9973008B1 (en) 2014-05-07 2018-05-15 Energous Corporation Wireless power receiver with boost converters directly coupled to a storage element
US10291066B1 (en) 2014-05-07 2019-05-14 Energous Corporation Power transmission control systems and methods
US9882430B1 (en) 2014-05-07 2018-01-30 Energous Corporation Cluster management of transmitters in a wireless power transmission system
US9853458B1 (en) 2014-05-07 2017-12-26 Energous Corporation Systems and methods for device and power receiver pairing
US9954374B1 (en) 2014-05-23 2018-04-24 Energous Corporation System and method for self-system analysis for detecting a fault in a wireless power transmission Network
US10063064B1 (en) 2014-05-23 2018-08-28 Energous Corporation System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network
US10063106B2 (en) 2014-05-23 2018-08-28 Energous Corporation System and method for a self-system analysis in a wireless power transmission network
US9793758B2 (en) 2014-05-23 2017-10-17 Energous Corporation Enhanced transmitter using frequency control for wireless power transmission
US9876536B1 (en) 2014-05-23 2018-01-23 Energous Corporation Systems and methods for assigning groups of antennas to transmit wireless power to different wireless power receivers
US9825674B1 (en) 2014-05-23 2017-11-21 Energous Corporation Enhanced transmitter that selects configurations of antenna elements for performing wireless power transmission and receiving functions
US9853692B1 (en) 2014-05-23 2017-12-26 Energous Corporation Systems and methods for wireless power transmission
US9899873B2 (en) 2014-05-23 2018-02-20 Energous Corporation System and method for generating a power receiver identifier in a wireless power network
US10223717B1 (en) 2014-05-23 2019-03-05 Energous Corporation Systems and methods for payment-based authorization of wireless power transmission service
US9966784B2 (en) 2014-06-03 2018-05-08 Energous Corporation Systems and methods for extending battery life of portable electronic devices charged by sound
US10075008B1 (en) 2014-07-14 2018-09-11 Energous Corporation Systems and methods for manually adjusting when receiving electronic devices are scheduled to receive wirelessly delivered power from a wireless power transmitter in a wireless power network
US10090886B1 (en) 2014-07-14 2018-10-02 Energous Corporation System and method for enabling automatic charging schedules in a wireless power network to one or more devices
US10128693B2 (en) 2014-07-14 2018-11-13 Energous Corporation System and method for providing health safety in a wireless power transmission system
US10128699B2 (en) 2014-07-14 2018-11-13 Energous Corporation Systems and methods of providing wireless power using receiver device sensor inputs
US9941747B2 (en) 2014-07-14 2018-04-10 Energous Corporation System and method for manually selecting and deselecting devices to charge in a wireless power network
US9991741B1 (en) 2014-07-14 2018-06-05 Energous Corporation System for tracking and reporting status and usage information in a wireless power management system
US9871301B2 (en) 2014-07-21 2018-01-16 Energous Corporation Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials
US10116143B1 (en) 2014-07-21 2018-10-30 Energous Corporation Integrated antenna arrays for wireless power transmission
US9838083B2 (en) 2014-07-21 2017-12-05 Energous Corporation Systems and methods for communication with remote management systems
US9867062B1 (en) 2014-07-21 2018-01-09 Energous Corporation System and methods for using a remote server to authorize a receiving device that has requested wireless power and to determine whether another receiving device should request wireless power in a wireless power transmission system
US10068703B1 (en) 2014-07-21 2018-09-04 Energous Corporation Integrated miniature PIFA with artificial magnetic conductor metamaterials
US9917477B1 (en) 2014-08-21 2018-03-13 Energous Corporation Systems and methods for automatically testing the communication between power transmitter and wireless receiver
US10199849B1 (en) 2014-08-21 2019-02-05 Energous Corporation Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system
US9876648B2 (en) 2014-08-21 2018-01-23 Energous Corporation System and method to control a wireless power transmission system by configuration of wireless power transmission control parameters
US10008889B2 (en) 2014-08-21 2018-06-26 Energous Corporation Method for automatically testing the operational status of a wireless power receiver in a wireless power transmission system
US9965009B1 (en) 2014-08-21 2018-05-08 Energous Corporation Systems and methods for assigning a power receiver to individual power transmitters based on location of the power receiver
US9939864B1 (en) 2014-08-21 2018-04-10 Energous Corporation System and method to control a wireless power transmission system by configuration of wireless power transmission control parameters
US9887584B1 (en) 2014-08-21 2018-02-06 Energous Corporation Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system
US9891669B2 (en) 2014-08-21 2018-02-13 Energous Corporation Systems and methods for a configuration web service to provide configuration of a wireless power transmitter within a wireless power transmission system
US9906275B2 (en) 2015-09-15 2018-02-27 Energous Corporation Identifying receivers in a wireless charging transmission field
US10008875B1 (en) 2015-09-16 2018-06-26 Energous Corporation Wireless power transmitter configured to transmit power waves to a predicted location of a moving wireless power receiver
US10211685B2 (en) 2015-09-16 2019-02-19 Energous Corporation Systems and methods for real or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver
US9941752B2 (en) 2015-09-16 2018-04-10 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US10158259B1 (en) 2015-09-16 2018-12-18 Energous Corporation Systems and methods for identifying receivers in a transmission field by transmitting exploratory power waves towards different segments of a transmission field
US10199850B2 (en) 2015-09-16 2019-02-05 Energous Corporation Systems and methods for wirelessly transmitting power from a transmitter to a receiver by determining refined locations of the receiver in a segmented transmission field associated with the transmitter
US10186893B2 (en) 2015-09-16 2019-01-22 Energous Corporation Systems and methods for real time or near real time wireless communications between a wireless power transmitter and a wireless power receiver
US10270261B2 (en) 2015-09-16 2019-04-23 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US9871387B1 (en) 2015-09-16 2018-01-16 Energous Corporation Systems and methods of object detection using one or more video cameras in wireless power charging systems
US10312715B2 (en) 2015-09-16 2019-06-04 Energous Corporation Systems and methods for wireless power charging
US9893538B1 (en) 2015-09-16 2018-02-13 Energous Corporation Systems and methods of object detection in wireless power charging systems
US10135295B2 (en) 2015-09-22 2018-11-20 Energous Corporation Systems and methods for nullifying energy levels for wireless power transmission waves
US10128686B1 (en) 2015-09-22 2018-11-13 Energous Corporation Systems and methods for identifying receiver locations using sensor technologies
US10020678B1 (en) 2015-09-22 2018-07-10 Energous Corporation Systems and methods for selecting antennas to generate and transmit power transmission waves
US10050470B1 (en) 2015-09-22 2018-08-14 Energous Corporation Wireless power transmission device having antennas oriented in three dimensions
US10135294B1 (en) 2015-09-22 2018-11-20 Energous Corporation Systems and methods for preconfiguring transmission devices for power wave transmissions based on location data of one or more receivers
US10153660B1 (en) 2015-09-22 2018-12-11 Energous Corporation Systems and methods for preconfiguring sensor data for wireless charging systems
US10033222B1 (en) 2015-09-22 2018-07-24 Energous Corporation Systems and methods for determining and generating a waveform for wireless power transmission waves
US9948135B2 (en) 2015-09-22 2018-04-17 Energous Corporation Systems and methods for identifying sensitive objects in a wireless charging transmission field
US10027168B2 (en) 2015-09-22 2018-07-17 Energous Corporation Systems and methods for generating and transmitting wireless power transmission waves using antennas having a spacing that is selected by the transmitter
US10333332B1 (en) 2015-10-13 2019-06-25 Energous Corporation Cross-polarized dipole antenna
US9899744B1 (en) 2015-10-28 2018-02-20 Energous Corporation Antenna for wireless charging systems
US9853485B2 (en) 2015-10-28 2017-12-26 Energous Corporation Antenna for wireless charging systems
US10063108B1 (en) 2015-11-02 2018-08-28 Energous Corporation Stamped three-dimensional antenna
US10135112B1 (en) 2015-11-02 2018-11-20 Energous Corporation 3D antenna mount
US10027180B1 (en) 2015-11-02 2018-07-17 Energous Corporation 3D triple linear antenna that acts as heat sink
US10218207B2 (en) 2015-12-24 2019-02-26 Energous Corporation Receiver chip for routing a wireless signal for wireless power charging or data reception
US10320446B2 (en) 2015-12-24 2019-06-11 Energous Corporation Miniaturized highly-efficient designs for near-field power transfer system
US10256657B2 (en) 2015-12-24 2019-04-09 Energous Corporation Antenna having coaxial structure for near field wireless power charging
US10027159B2 (en) 2015-12-24 2018-07-17 Energous Corporation Antenna for transmitting wireless power signals
US10038332B1 (en) 2015-12-24 2018-07-31 Energous Corporation Systems and methods of wireless power charging through multiple receiving devices
US10199835B2 (en) 2015-12-29 2019-02-05 Energous Corporation Radar motion detection using stepped frequency in wireless power transmission system
US10164478B2 (en) 2015-12-29 2018-12-25 Energous Corporation Modular antenna boards in wireless power transmission systems
US10079515B2 (en) 2016-12-12 2018-09-18 Energous Corporation Near-field RF charging pad with multi-band antenna element with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad
US10256677B2 (en) 2016-12-12 2019-04-09 Energous Corporation Near-field RF charging pad with adaptive loading to efficiently charge an electronic device at any position on the pad
US10122219B1 (en) 2017-10-10 2018-11-06 Energous Corporation Systems, methods, and devices for using a battery as a antenna for receiving wirelessly delivered power from radio frequency power waves

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2102556A1 (en) * 1971-01-20 1972-08-24
FR2476727B2 (en) * 1979-07-30 1984-06-08 Icpp
FR2616830B1 (en) 1987-06-22 1993-06-18 Guenin Roger Mat telescopic auto-parts
DE3839858C2 (en) * 1988-11-25 1990-12-13 Salzgitter Maschinenbau Gmbh, 3320 Salzgitter, De
DE4119321C2 (en) * 1991-06-12 1996-05-09 Dornier Gmbh Means for receiving a telescopically length-adjustable strut on a mobile support

Also Published As

Publication number Publication date
FI990274A0 (en) 1999-02-11
IL134462D0 (en) 2001-04-30
EP1028482A2 (en) 2000-08-16
FI990274A (en) 2000-08-12
FI108365B1 (en)
NO316230B1 (en) 2003-12-29
FI990274D0 (en)
IL134462A (en) 2003-09-17
EP1028482B1 (en) 2007-03-14
AT357065T (en) 2007-04-15
NO20000704L (en) 2000-08-14
NO20000704D0 (en) 2000-02-11
DE60033879D1 (en) 2007-04-26
EP1028482A3 (en) 2002-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4619369A (en) Support or stabilizer devices for mobile construction equipment
US5387071A (en) Rotatable recovery vehicle
AU619039B2 (en) Carrier track system for extensible and retractable boom machines
US6550624B1 (en) Telescopic crane
US4289442A (en) Boom lift load relief
US4179010A (en) Access equipment
US5799807A (en) Mobile crane
US6276718B1 (en) Mobile machine with telescopic support struts
US4000750A (en) Large shelter umbrella
US4383616A (en) Luffing jib for construction crane
EP2256078B1 (en) Folding jib strut
KR101046490B1 (en) Vehicle-mounted cranes
US6840540B2 (en) Support struts for mobile working machines and mobile concrete pump with said support struts
US3939988A (en) Tower crane
EP1985573B1 (en) Mast raising structure and process for high-capacity mobile lift crane.
US3831771A (en) Mobile crane with telescopic boom and jib and method for connecting the latter
FR2489216A1 (en) Extensible steering axle for mobile lifting apparatus, in particular for crane vehicle and vehicle with lifting platform
US5758785A (en) Lifting system
JP5297624B2 (en) Mobile lift crane and method of operation are equipped with variable position counterweight unit
US6516917B1 (en) Outrigger assembly for a mobile telescopic belt conveyor
US6092975A (en) Mobile wrecker incorporating improved rear outrigger support arrangement
JP2002531357A (en) Cranes, especially mobile cranes
US5586667A (en) Mobile crane with main and auxiliary counterweight assemblies
US6089388A (en) Mobile crane
EP1172483A2 (en) Under bridge access apparatus with cross-linking member connecting tower with vehicular chassis