FI107363B - Menetelmä ja järjestelmä tietoliikenneverkon palvelun toteuttamiseksi - Google Patents

Menetelmä ja järjestelmä tietoliikenneverkon palvelun toteuttamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI107363B
FI107363B FI982578A FI982578A FI107363B FI 107363 B FI107363 B FI 107363B FI 982578 A FI982578 A FI 982578A FI 982578 A FI982578 A FI 982578A FI 107363 B FI107363 B FI 107363B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
subscriber
terminal
information
te2
characterized
Prior art date
Application number
FI982578A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI982578A0 (fi
FI982578A (fi
Inventor
Sakari Pernu
Matti Malo
Keijo Hasa
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Networks Oy filed Critical Nokia Networks Oy
Priority to FI982578 priority Critical
Priority to FI982578A priority patent/FI107363B/fi
Publication of FI982578A0 publication Critical patent/FI982578A0/fi
Publication of FI982578A publication Critical patent/FI982578A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI107363B publication Critical patent/FI107363B/fi

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/42025Calling or Called party identification service
  • H04M3/42034Calling party identification service
  • H04M3/42042Notifying the called party of information on the calling party
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/42382Text-based messaging services in telephone networks such as PSTN/ISDN, e.g. User-to-User Signalling or Short Message Service for fixed networks
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/487Arrangements for providing information services, e.g. recorded voice services, time announcements
  • H04M3/493Interactive information services, e.g. directory enquiries ; Arrangements therefor, e.g. interactive voice response [IVR] systems or voice portals
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/487Arrangements for providing information services, e.g. recorded voice services, time announcements
  • H04M3/493Interactive information services, e.g. directory enquiries ; Arrangements therefor, e.g. interactive voice response [IVR] systems or voice portals
  • H04M3/4931Directory assistance systems
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04QSELECTING
  • H04Q3/00Selecting arrangements
  • H04Q3/0016Arrangements providing connection between exchanges
  • H04Q3/0025Provisions for signalling
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2207/00Type of exchange or network, i.e. telephonic medium, in which the telephonic communication takes place
  • H04M2207/08ISDN systems

Description

107363

MENETELMÄ JA JÄRJESTELMÄ TIETOLIIKENNEVERKON PALVELUN TOTEUTTAMISEKSI

KEKSINNÖN ALA

5 Keksintö kohdistuu tietoliikennejärjestel miin, erityisesti digitaalisessa monipalveluverkossa toteutettaviin palveluihin.

TEKNIIKAN TASO

10 Digitaalisessa monipalveluverkossa, kuten esimerkiksi ISDN-verkossa (ISDN, Integrated Services Digital Network) on tunnettua välittää tietoa kahden ennalta määrätyn tilaajaliittymän välillä käyttäen tietokoneita ja niihin liitettyjä ISDN B-kanavan data-15 siirtoon soveltuvia PC-kortteja. Kuitenkin tällainen menettely vaatii erillisen yhteyden muodostamista kyseisten tilaajaliittymien välillä.

Lisäksi tunnetaan esimerkiksi patenttihakemuksessa FI 971716 kuvattu menetelmä, jossa tietoa vä-20 litetään päätelaitteeseen siten, että päätelaite toimii passiivisena, vain vastaanottavana osapuolena itsenäisesti ilman ISDN-käyttäjän toimenpiteitä. Tällöin tietoa välitetään siten, että tiedon tarjoaja aktivoi ' lähetyksen ilman vastaanottajan kuittausta. Kyseisen 25 järjestelyn avulla voidaan mainonta, markkinointi tai muu vastaava tieto kohdentaa tietyille kohderyhmille perustuen esimerkiksi tilaajaliittymien sijaintiin, joka voidaan määrittää liittymänumeroiden perusteella, tai muulla vastaavalla perusteella.

·* 30 Lisäksi ISDN-järjestelmässä on ennalta tun nettua toteuttaa palvelut puhelinkeskukseen tai erillisenä älyverkkosovelluksena. GSM-verkossa (GSM, Global System for Mobile communications) on tunnettua toteuttaa interaktiivisia palveluita lyhytsanomien väli-35 tyksellä.

• ·« «.

! i i 1073(1)3 !

2 I

KEKSINNÖN YHTEENVETO

Keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin uudenlainen menetelmä ja järjestelmä, joilla käyttäjän pää-5 telaitteeseen voidaan toteuttaa interaktiivisia tai lisäarvoa tuottavia palveluita tai lisäpalveluita.

Keksinnön kohteena on menetelmä palvelun toteuttamiseksi digitaalisessa monipalveluverkossa, johon kuuluu keskus, ensimmäinen päätelaite, joka on yh-i 10 distetty monipalveluverkkoon ensimmäisellä liittymällä ja toinen päätelaite, joka on yhdistetty monipalvelu- j verkkoon toisella liittymällä. Menetelmässä palvelu] toteutetaan palvelimella, joka on yhdistetty monipal-veluverkkoon kolmannella liittymällä. Palveluinformaa-15 tio välitetään palvelimelta toiselle päätelaitteelle ; käyttäen merkinannolle varattuja kanavia ja päätelaitteiden ja keskuksen (DSS1) sekä keskuksien välistä ! (ISUP) merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoitetta ; määrä puheluun kuulumatonta informaatiota. Palveluin- ; 20 formaation välitykseen käytetään UUS-merkinantoa j ; ja/tai USBS-merkinantoa. UUS-merkinanto (UUS, User-to- ]

User Signalling) on ISDN-verkon lisäpalvelu, joka mah- · dollistaa kaksisuuntaisen informaation kahden pääte- i laitteen välillä. Informaatiokanavana käytetään pääte- j 25 laitteisiin yhdistettyä signalointikanavaa. Informaa- · tio välitetään verkossa läpinäkyvästi, eli verkko ei \ tee muutoksia informaation sisältöön. Verkko ei myös- j kään tulkitse tai toimi informaation perusteella. UUS- ; merkinanto on esitetty ETSIn (European Telecommunica-30 tions and Standard Institute) ETS 300 286- sarjan ... standardeissa. USBS (User Signalling Bearer Service) j

• I

on kuvattu mm. ETSIn esityksessä prETS 300 716, DSS1 j protokolla suosituksessa draft EN 301 142 v. 1.1. li j (1998-01). j 35 Eräässä keksinnön edullisessa sovelluksessa i palveluinformaatio välitetään tekstitiedonantona, eräässä sovelluksessa sopivassa informaatioelementis- : i i 107363 3 sä. Tekgtitiedonanto on kuvattu ETSIn suosituksessa „ ETS 300 403.

Eräässä keksinnön edullisessa sovelluksessa palvelimen palvelu erotetaan moninumeroinnilla. ISDN-5 lisäpalvelu moninumerointi (MSN, Multiple Subscriber

Numbering) on monipalveluverkon numerointitapa, jossa tilaajan perusliittymään on päänumeron lisäksi määritelty joukko päätelaitekohtaisia tunnusnumerolta. Muut numerot poikkeavat päänumerosta yleensä vain vähän, 10 esimerkiksi viimeisen numeron osalta. Moninumerointi on esitetty ETSIn standardeissa ETS 3 00 050, ETS 300 051 ja ETS 300 052.

Eräässä sovelluksessa palvelimen palvelu erotetaan aliosoituksella (SUB, subaddressing). Aliosoi-15 tus on ISDN-lisäpalvelu, jonka avulla puhelun vastaanottaja voi laajentaa osoituskapasiteettiaan yhtä ISDN-verkon numeroa laajemmaksi. Aliosoitus on kuvattu mm. ETSIn standardeissa ETS 300 059, ETS 300 060 ja ETS

300 061.

20 Eräässä menetelmän mukaisessa sovelluksessa palvelulla osoitetaan puhelinluettelotiedot päätelaitteelle. Puhelinluettelotiedoissa esitetään esimerkiksi puhelinverkon liittymien haltijoiden nimet ja osoitteet, jolloin palvelun avulla voidaan puhelinluette-25 losta tehdä kyselyitä.

Eräässä edullisessa sovelluksessa palvelulla osoitetaan A-tilaajan luettelotiedot B-tilaajan päätelaitteelle. Tällöin menetelmässä edullisesti lähetetään B-tilaajan päätelaitteelta sanoma Facility kes-30 kukselle, keskukselta palvelimelle lähetetään kysely A-tilaajan luettelotiedoista ja lähetetään luettelo- • · ' tiedot keskukselta B-tilaajan päätelaitteelle. Eräässä sovelluksessa edellä kuvattu toiminto suoritetaan sanomalla Information. Sanomat Facility ja Information 35 on kuvattu DSS1-protokollan yhteydessä. Luettelotiedot tallennetaan edullisesti päätelaitteen yhteyteen, esi- 4 j 1073(()3

merkiksi päätelaitteen omaan luetteloon myöhempää i käyttöä varten. I

Lisäksi keksinnön kohteena on menetelmä Af f tilaajan nimen välittämiseksi B-tilaajan päätelaittee- ; 5 seen digitaalisessa monipalveluverkossa. Monipalvelu- s verkkoon kuuluu keskus, A-tilaajalle kuuluva ensimmäi- | nen päätelaite, joka on yhdistetty monipalveluverkkoon ensimmäisellä liittymällä ja B-tilaajalle kuuluva toif nen päätelaite, joka on yhdistetty monipalveluverkkoon 10 toisella liittymällä. ;

Menetelmässä lähetetään toiselta päätelaitr l teelta keskukselle sanoma, johon kuuluu A-tilaajan nu- j mero. Sanomalla pyydetään A-tilaajan luettelotietoja,, haetaan keskuksessa A-tilaajan luettelotiedot ja lähei- ; 15 tetään keskukselta toiselle päätelaitteelle luettelo- j tiedot käyttäen merkinannolle varattuja kanavia jä päätelaitteiden ja keskuksen sekä keskuksien välistä | merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoitettu määrä ! puheluun kuulumatonta informaatiota. Informaatio toi- j ! 20 sen päätelaitteen ja keskuksen välillä välitetään sa- j j

nomalla Facility ja/tai sanomalla Information. I

Eräässä edullisessa sovelluksessa A-tilaajan i

nimen välitys B-tilaajan päätelaitteeseen aktivoidaan I

toisen päätelaitteen valikosta. Edelleen eräässä edul- j ; -- 25 lisessa sovelluksessa luettelotiedot tallennetaan pää- j telaitteen yhteyteen. i

Keksinnön kohteena on myös järjestelmä palve- lun toteuttamiseksi digitaalisessa monipalveluverkos- : sa, johon kuuluu keskus, ensimmäinen päätelaite, joka | 30 on yhdistetty monipalveluverkkoon ensimmäisellä liit- i tymällä ja toinen päätelaite, joka on yhdistetty moni- i * · 1 palveluverkkoon toisella liittymällä. Keksinnön mukai- ! seen järjestelmään kuuluu palvelin, joka on yhdistet Ψ S monipalveluverkkoon kolmannella liittymällä ja väli- j 35 neet palveluinformaation välittämiseksi palvelimen ja j päätelaitteen välillä käyttäen merkinannolle varattuja ; ··· - kanavia, ja päätelaitteiden ja keskuksen sekä keskuksii- i 107363 5 en välistä merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoitettu määrä puheluun kuulumatonta informaatiota. Järjestelmään kuuluu välineet palveluinformaation välittämiseksi UUS-merkinannolla ja/tai välineet palveluin-5 formaation välittämiseksi USBS-merkinannolla.

Eräässä sovelluksessa järjestelmään kuuluu välineet palveluinformaation välittämiseksi tekstitie-donantona, eräässä edullisessa sovelluksessa järjestelmään kuuluu välineet palveluinformaation välittämi-10 seksi sopivassa, kyseiselle palvelulle tarkoitetussa informaatioelementissä.

Keksinnön eräässä sovelluksessa palvelimeen kuuluu välineet palvelun erottamiseksi moninumeroin-nilla, jossa tilaajan perusliittymään on päänumeron 15 lisäksi määritelty joukko päätelaitekohtaisia tunnusnumerolta. Eräässä sovelluksessa palvelimeen kuuluu välineet palvelun erottamiseksi aliosoituksella. Järjestelmään kuuluu edullisesti välineet puhelinluettelotietojen osoittamiseksi päätelaitteelle.

20 Edullisesti järjestelmään kuuluu välineet A- tilaajan luettelotietojen osoittamiseksi B-tilaajan päätelaitteelle, jolloin B-tilaaja esimerkiksi näkee A-tilaajan nimen.

Eräässä sovelluksessa B-tilaajan päätelait- . - 25 teeseen kuuluu välineet sanoman Facility lähettämisek si keskukselle, keskukseen kuuluu välineet A-tilaajan luettelotietokyselyn lähettämiseksi palvelimelle ja välineet luettelotietojen lähettämiseksi B-tilaajan päätelaitteelle.

30 Eräässä sovelluksessa B-tilaajan päätelait teeseen kuuluu välineet sanoman Information lähettämi- • · · ’ seksi keskukselle, keskukseen kuuluu välineet A- tilaajan luettelotietokyselyn lähettämiseksi palvelimelle ja välineet luettelotietojen lähettämiseksi B-35 tilaajan päätelaitteelle. Edullisesti päätelaitteeseen kuuluu välineet luettelotietojen tallentamiseksi.

107363 | 6 j

! I

j

Lisäksi keksinnön kohteena on järjestelmä A- j tilaajan luettelotietojen välittämiseksi B-tilaajan | | päätelaitteeseen digitaalisessa monipalveluverkossa, | i johon kuuluu keskus, A-tilaajalle kuuluva ensimmäinen | 5 päätelaite, joka on yhdistetty monipalveluverkkoon en- j simmäisellä liittymällä ja B-tilaajalle kuuluva toinen päätelaite, joka on yhdistetty monipalveluverkkoon toisella liittymällä. Järjestelmässä toiseen pääte- j laitteeseen kuuluu välineet sanoman lähettämiseksi i 10 keskukselle, johon sanomaan kuuluu A-tilaajan numero i ja jolla pyydetään A-tilaajän luettelotietoja. Keskuk- j seen kuuluu välineet A-tilaajan luettelotietojen hake- | miseksi ja välineet luettelotietojen lähettämiseksi j toiselle päätelaitteelle. j 15 Järjestelmässä informaatio välitetään käyttä- j en merkinannolle varattuja kanavia ja Päätelaitteiden j ja keskuksen sekä keskuksien välistä merkinantoproto- j kollaa, johon kuuluu rajoitettu määrä puheluun kuulumatonta informaatiota. Järjestelmään kuuluu välineet; ; 20 informaation välittämiseksi toisen päätelaitteen ja] j

keskuksen välillä sanomalla Facility ja/tai järjestel-; mään kuuluu välineet informaation välittämiseksi toi- I

sen päätelaitteen ja keskuksen välillä sanomalla In- j formation.

. 25 Eräässä sovelluksessa toiseen päätelaittee-j j · • ( seen kuuluu valikko A-tilaajan luettelotietojen väli-i i tyksen aktivoimiseksi. Valikko voi olla esimerkiksi] j puhevalikko tai päätelaitteen näytöllä toimiva visuaa-l j linen valikko. Edullisesti päätelaitteeseen kuuluu vä~ 30 lineet luettelotietojen tallentamiseksi.

Keksinnön avulla voidaan käyttää hyväksi di- i I i » · · i ' * gitaalisen monipalveluverkon nopeaa ja virheetöntä j tiedonsiirtoa sekä monipuolisia merkinanto-j s ominaisuuksia. ISDN-päätelaitteissa on tavallisesti; j 35 suuret näytöt, jotka mahdollistavat pitkienkin viesti- | en helpon lukemisen päätelaitteelta. Keksinnön avulla ; .... palveluja ei tarvitse toteuttaa puhelinkeskukseen,: j 7 107363 vaan voidaan käyttää erillistä liittymään kytkettyä palvelinta. Mikäli palveluiden muokkaaminen tai aktivointi keskukseen suoritetaan riittävän dynaamisesti, kuten esimerkiksi analyysin avulla erilaisia käynnis-5 tysehtoja käyttäen, voidaan tilaajalle tuottaa palveluita pelkästään palvelinta muuttamalla.

Keksinnön avulla tilaaja saa myös käyttöönsä erilaisia interaktiivisia ja lisäarvoa tuottavia palveluita pelkällä päätelaitteella, ilman tietokonetta. 10 Palvelua voidaan myös käyttää tietokoneen ja päätelaitteen yhdistelmällä, jolloin päätelaitteeseen yhdistetyn tietokoneen ansiosta voidaan palvelua käyttää helpommin, monipuolisemmin ja tehokkaammin. Jos moni-palveluverkon päätelaite lisäksi toteuttaa esimerkiksi 15 PCI/CAPI-rajapinnan (Programmable Communication Interface for ISDN/Common Application Interface), on omien ja erittäin monipuolisten sovellusten tekeminen tietokoneella mahdollista ja suhteellisen yksinkertaista. Päätelaite ei vaadi kytkentäistä yhteyttä, eli B-20 kanavan yhteyttä kuten esimerkiksi Internetin kautta, vaan palvelu käyttää D-kanavan merkinantopalveluja. Tällöin säästytään kytkentäisen yhteyden puhelumaksuilta, joista erityisesti puhelun aloitusmaksun säästäminen on suuri etu. Koska ei tarvita myöskään esi- „ . 25 merkiksi Internet-yhteyttä, säästytään myös sen aihe- uttamilta kustannuksilta. Keksintö on sovellettavissa ilman muutoksia useisiin monipalveluverkon päätelaitteisiin, koska päätelaitteissa on tavallisesti toteutettuna esimerkiksi UUS-merkinantopalvelu.

30

KUVALUETTELO

• · 1

Seuraavassa keksintöä selostetaan oheisten suoritusesimerkkien avulla viittaamalla oheiseen piirustukseen, jossa 35 kuvio 1 esittää kaaviomaisesti erästä keksin nön mukaista järjestelmää; • · 4 107363 ! 8 kuvio 2 esittää erästä keksinnön mukaista; signalointia; kuvio 3 esittää erästä toista keksinnön mukaista signalointia; 5 kuvio 4 esittää vuokaaviona erästä keksinnön] mukaista menetelmää; ja kuvio 5 esittää vuokaaviona erästä toistaj keksinnön mukaista menetelmää.

10 KEKSINNÖN YKSITYISKOHTAINEN SELOSTUS

Kuviossa 1 on esitetty kaaviomaisesti eräs keksinnön mukainen järjestelmä. Järjestelmään kuuluu digitaalinen monipalveluverkko ISDN, sekä verkkoon kuuluva keskus 3. ISDN-verkkoon voi kuulua useita kes-15 kuksia, paikallis-, ja siirtokeskuksia. Keskukset on yhdistetty toisiinsa ISDN-merkinannolla (ISUP). Moni- j palveluverkkoon on yhdistetty ensimmäisellä liittymäl- ( lä 4 ensimmäinen päätelaite TE1 ja toisella liittymällä 5 toinen päätelaite TE2. i 2 0 Esimerkeissä ensimmäinen päätelaite TE1 kuu-] { luu A-tilaajalle, eli puhelu lähtee ensimmäisestä pää-! j telaitteesta TE1. Toinen päätelaite TE2 kuuluu B- j tilaajalle, eli puhelun vastaanottajalle. A-tilaaja) j liittyy lähtökeskukseen, B-tilaaja liittyy päätekes- j 25 kukseen ISDN-merkinannolla (DSS1). Lähtö- ja päätekes- j kukset voivat olla samoja. Lisäksi järjestelmään kuu- j luu palvelin 1, joka on yhdistetty monipalveluverkkoon kolmannella liittymällä 6. Palvelin voi liittyä mihirj tahansa ISDN-verkossa olevaan keskukseen. A- ja B- j 30 tilaaja sekä palvelin voivat olla yhdistettynä myös ;

samaan keskukseen. Liittymät 4, 5, 6 voivat olla ISDN- I

järjestelmään määriteltyjä perus-, tai järjestelmä-! liittymiä, esimerkiksi muotoa 2B+D tai 30B+D. j

Palvelimella 1 toteutetaan monipalveluverk-i j 35 koon palvelu, jolla päätelaitteen käyttäjä voi käyttää j

interaktiivisia palveluita, tai saada päätelaittee- I

• I II

! < ! 107363 9 seensa muuta lisäarvoa tuovaa informaatiota. Järjestelmään kuuluu välineet, joilla informaatio välitetään palvelimen ja keskuksen tai päätelaitteen välillä UUS-tai USBS-palvelulla ja/tai sopivassa informaatioele-5 mentissä, ja/tai keskukselta käyttäjälle tekstitie-donantona. Välineisiin kuuluu sanoman muodostus- ja lähetysvälineet sekä päätelaitteissa, palvelimessa että keskuksissa. Vaikka tässä on esitetty vain kaksi tilaajaliittymää ja vain yksi keskus, on ymmärrettä-10 vää, että puhelinverkko koostuu useammista soluista, tilaajaliittymistä ja keskuksista, jotka on liitetty toisiinsa linkeillä. On myös huomattava, että ISDN on osa puhelinverkkoa, johon voivat kuulua esimerkiksi PSTN, PLMN/GSM ja PSDN.

15 Edellä mainitut informaationvälitystavat on standardoitu ISDN-monipalveluverkon DSS1- (DSS1, Digital Subscriber Signalling Nro 1) ja/tai ISUP- (ISDN User Part) signalointiin. DSS1-protokolla on kuvattu mm. ETSIn suosituksessa draft EN 301 142 v.1.1.1 20 (1998-01). Päätelaitteisiin TE1 ja TE2 sekä palveli meen 1 kuuluu välineet edellä mainittujen toimintojen toteuttamiseksi. Välineet toteuttavat DSS1- signalointia. Päätelaitteet TE1 ja TE2 on varustettu näytöillä 2 viestien lukemista ja näppäimistöillä 7 - - 25 kirjoittamista varten.

• ·

Lisäksi palvelimeen 1 kuuluu välineet päätelaitteen pyytämän palvelun erottamiseksi moninumeroin-nin avulla. Tällöin pyydetty palvelu identifioidaan palvelimeen osoitetun puhelinnumeron viimeisen numeron 30 tai numeroiden avulla. Edelleen palvelimeen 1 kuuluu välineet palvelun erottamiseksi aliosoituksella.

Eräässä palvelimen 1 tarjoamista palveluista toiselle päätelaitteelle TE2 osoitetaan ensimmäisen päätelaitteen TE1 liittymän haltijan puhelinluettelo-35 tiedot. Tällöin palvelimeen 1 kuuluu välineet puhelinluettelotietojen osoittamiseksi päätelaitteelle. Pal-, velimeen 1 on tallennettu puhelinluettelotiedot sisäl- 10 107365 ; tävä tietokanta. Lisäksi palvelimeen 1 kuuluu välineet, joilla käsitellään tietokantaa päätelaitteelta | tulleen informaation perusteella. Eräässä palvelimen i tarjoamassa palvelussa B-tilaajan päätelaitteelle | 5 osoitetaan A-tilaajan luettelotiedot. Tällöin keskuk· i seen 3 kuuluu välineet, joilla haetaan A-tilaajan lu-j ettelotiedot, esimerkiksi soittajan nimi, palvelimelt«[ 1 ja välitetään B-tilaajalle toiseen päätelaitteeseen TE2 .

10 Eräässä sovelluksessa B-tilaajalle kuuluvaan toiseen päätelaitteeseen TE2 kuuluu valikko, jonka pe-i rusteella nimentiedustelutoiminto suoritetaan. Tällöin toiseen päätelaitteeseen TE2 kuuluu myös välineet puhelinluettelotietojen pyytämiseksi keskukselta 3 tai 15 palvelimelta 1. Päätelaite pyytää puhelinluettelotietoja sanomalla Facility. Sanoman yhteyteen liitetään ! herätekomponentti (invoke), jonka avulla järjestelmä^ j osaa toimittaa informaation päätelaitteelle TE2. Toisin sanoen tiedonsiirtoon käytetään uudenlaista infor- i 20 maatioelementtiä. Sanoma Facility on kuvattu mm. ETSIri standardissa ETS 300 196. Vastaava toiminnallisuus to- teutetaan eräässä ratkaisussa sanoman Information], avulla. Palvelun toteutukseen voidaan käyttää useita i

erilaisia DSSl-sanomasekvenssejä. I

- - 25 Kuviossa 2 on esitetty eräs keksinnön mukai-i I

• · | | nen signalointi. Esimerkissä palvelun käynnistysehtonsj \ on A-tilaajan TE1 numero, jonka perusteella haetaan A-j ] tilaajan nimi palvelimelta 1 ja lähetetään nimi Bh j

tilaajalle TE2. A-tilaajan päätelaite TE1 lähettää I

30 keskukselle 3 SETUP-sanoman, nuoli 10, jolloin ISDN- >

verkkoon kuuluva keskus 3 aloittaa puhelun yhdistämisen ensimmäisen ja toisen päätelaitteen TE2 välille. I

Keskus 3 voi olla mikä tahansa ISDN-verkon puhelunoh- j

jausosio, esimerkiksi hajautettuna useisiin eri verkon, I

35 osiin, kuten lähtö-, siirto-, tai päätekeskus. ISDN- | verkossa välittyy myös A-tilaajan numero, esimerkiksi ! 123123, sekä B-tilaajan numero 321321.

i ! 11 107363 ISDN-verkon keskuksen 3 puhelunohjaus havaitsee, että B-tilaajalla on palvelu kytkettynä, eli esimerkin tapauksessa puhelinluettelotietojen osoitus. Keskus 3 lähettää palvelimelle 1 sanoman SETUP, nuoli 5 11, palvelimen 1 numeroon 112233, sekä aliosoituksessa osoitteen "Puhelinluettelo". Lisäksi keskus 3 lähettää palvelimelle 1 UUS-viestin, jolla palvelinta 1 pyydetään hakemaan A-tilaajän puhelinnumeroa vastaava nimi puhelinluettelosta. Palvelin 1 lähettää keskukselle 3 10 sanoman ALERTing, nuoli 12, sekä ALERTing-sanomassa UUI-informaatioelementin (UUI, User-to-User Information) , jossa se ilmoittaa hakevansa annetuilla hakuehdoilla löytyviä tietoja.

Palvelin 1 kytkeytyy irti keskuksesta 3 sano-15 maila Disconnect, nuoli 13, jossa UUI-informaatioelementtiin on sisällytetty A-tilaajan puhelinluettelotiedot, esimerkiksi nimen ja osoitteen. Keskus 3 lähettää B-tilaajan päätelaitteelle TE2 sanoman SETUP, nuoli 14, sekä A-tilaajän numeron. Keskus 3 20 lähettää A-tilaajan puhelinluettelotiedot B-tilaajan päätelaitteelle TE 2 esimerkiksi tekstitiedonantona (Display), UUS-palvelulla tai sopivassa DSS1 informaatioelementissä, kuten esimerkiksi "calling party name". Palvelun avulla voidaan esimerkiksi välittää - - 25 osoitetiedot puhelimen avulla tapahtuvissa osto- ja • · myyntitapahtumissa.

Kuviossa 3 on esitetty eräs keksinnön mukainen signalointi tilanteessa, jossa toteutetaan interaktiivinen palvelu toisesta päätelaitteesta TE2. Esi-30 merkkipalveluna käytetään puhelinluettelosovellusta, jossa päätelaitteen käyttäjä voi tehdä vapaamuotoisia kyselyjä puhelinluettelosta. Kyselyjen toteutusmuoto on kuitenkin oltava etukäteen sovittu palvelun tarjoajan (palvelimen) ja käyttäjän (tilaajan) välillä tai 35 se täytyy olla yleisesti sovittu/standardoitu.

Päätelaite TE2 lähettää UUI-informaatioele-mentin SETUP -sanomassa ISDN-verkon kautta palvelimel- ~~~ ............................... ! f— — - j i

107363 I

12 le 1, nuoli 15. Sanomaan kuuluu palvelimen 1 numero,] j esimerkiksi 112233, aliosoite "Puhelinluettelo" palve4 lun osoittamiseksi, sekä UUS-viesti "S:Pernu;E:S1"j Palvelun tarjoaja on määritellyt, että avainsana "S’> 5 tarkoittaa sukunimeä ja "E" etunimeä. Hakutoiminnossa asteriskilla 1 tarkoitetaan villiä merkkiä. Käyttäjä on muodostanut UUS-viestin päätelaitteeseen TE2 kuulu-t vien näppäimistön ja näytön avulla. Kyseisellä haulla käyttäjä siis tiedustelee luettelosta kaikkia käyttää ! 10 jiä, joiden sukunimi on "Pernu" ja joiden etunimi ai-f kaa kirjaimella "S".

Palvelin 1 palauttaa päätelaitteelle TE^ ALERTing sanomassa UUI -informaatioelementin, jolla s<£ ! ilmoittaa hakevansa kysyttyä kohdetta, nuoli 16. Pal-ι- \ 15 velin 1 lähettää päätelaitteelle TE2 sanoman DISCon-f nect, nuoli 17, yhteyden purkamista varten, sekä sano-f massa UUI-informaatioelementin, joka sisältää pyydetyt): tiedot, esimerkiksi "Pernu Sakari 123123 <crlf> Permji Sari 321321". ] 20 Kuviossa 4 on esitetty vuokaaviona erään kek-f sinnön mukaisen menetelmän vaiheet. Kohdassa 20 A-[ ; tilaaja soittaa puhelun. Keskus havaitsee, että A-tilaajalle on kytketty palvelu, joten keskus yhdistä^ ! puhelun palvelimelle, kohta 21. Palvelin tunnistaa A4 j 25 tilaajan palvelun moninumeroinnin tai aliosoitukseiji |

perusteella, kohta 22. Palvelin palauttaa palvelutie-i· I

dot keskukselle ja edelleen A-tilaajalle, kohta 23. j i Kuviossa 5 on esitetty vuokaaviona erään toi4j j sen keksinnön mukaisen menetelmän vaiheet luettelotie4 30 topalvelun sovelluksessa. Menetelmän suoritus riippuisi i siitä, onko luettelotietopalvelu aktivoitu kohdassa j 30. Mikäli palvelu on aktivoitu, siirrytään kohtaani j 31, muuten lopetetaan sovellus. Kohdassa 31 B-tilaajan i päätelaite pyytää keskukselta A-tilaajan luettelotie+ ; 35 toja. Keskus hakee tietokannastaan A-tilaajalle merkii- j tyt luettelotiedot, kohta 32. Keskus lähettää A+ tilaajan luettelotiedot B-tilaajalle, kohta 33. Lueti- • s. ' i 107363 13 telotiedot tallennetaan B-tilaajan päätelaitteeseen myöhemmin tapahtuvaa tarkastelua varten, kohta 34.

Yhteenvetona todetaan keksinnön mahdollistavan käyttäjälle uudenlaisen tavan käyttää hyväkseen 5 monipalveluverkon päätelaitetta. Keksinnön avulla myös kiinteän verkon tilaajille voidaan tarjota vastaavia palveluita kuin esimerkiksi GSM-verkon lyhytsanomapalveluilla.

Keksintöä ei rajata pelkästään edellä esitet-10 tyjä sovellutusesimerkkejä koskevaksi, vaan monet muunnokset ovat mahdollisia pysyttäessä patenttivaatimusten määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. 1 ·

Claims (26)

107363 I ! 14
1. Menetelmä palvelun toteuttamiseksi digif j taalisessa monipalveluverkossa (ISDN), johon kuuluu j keskus (3), ensimmäinen päätelaite (TE1), joka on yh- 5 distetty monipalveluverkkoon (ISDN) ensimmäisellä liittymällä (4) ja toinen päätelaite (TE2), joka on yhdistetty monipalveluverkkoon (ISDN) toisella liittyi-mällä (5) , jossa menetelmässä toteutetaan palvelu pal + velimella (1) , joka on yhdistetty monipalveluverkkooj)i 10 (ISDN) kolmannella liittymällä (6) , tunnettu siitä, että välitetään palveluinformaatio toiselle päätelaitteelle (TE2) käyttäen merkinannolle varattuja kanavia ja merkinantoprotokollaa, johon kuuluu ra joi <-tettu määrä puheluun kuulumatonta informaatiota; jä 15 että käytetään merkinantona UUS- ja/tai USBS4 merkinantoa. j
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä,] tunnettu siitä, että välitetään palveluinforn maatio tekstitiedonantona. 2 0
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen mene-i i telmä, tunnettu siitä, että välitetään palve-f luinformaatio sopivassa informaatioelementissä.
4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukai-l : nen menetelmä, tunnettu siitä, että erotetaan j ; 25 palvelimen palvelu moninumeroinnilla, jossa tilaajarji I perusliittymään on päänumeron lisäksi määritelty jouk-i ko päätelaitekohtaisia tunnusnumerolta.
5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukai-i nen menetelmä, tunnettu siitä, että erotetaaii j 30 palvelimen palvelu aliosoituksella. I
: 6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukai- I nen menetelmä, tunnettu siitä, että osoitetaan ί palvelulla puhelinluettelotiedot päätelaitteelle (TEl,j I TE2) . j
7. Jonkin patenttivaatimuksista 1-6 mukai- ! nen menetelmä, tunnettu siitä, että osoitetaan j 107363 15 palvelulla A-tilaajan (TE1) luettelotiedot B-tilaajan päätelaitteelle (TE2).
8. Jonkin patenttivaatimuksista 1-7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lähetetään 5 B-tilaajan päätelaitteelta (TE2) sanoma Facility keskukselle (3) , lähetetään keskukselta (3) palvelimelle (1) kysely A-tilaajan luettelotiedoista ja lähetetään luettelotiedot keskukselta (3) B-tilaajan päätelaitteelle (TE2).
9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukai nen menetelmä, tunnettu siitä, että lähetetään B-tilaajan päätelaitteelta (TE2) sanoma Information keskukselle (3) , lähetetään keskukselta (3) palvelimelle (1) kysely A-tilaajan luettelotiedoista ja lähe-15 tetään luettelotiedot keskukselta (3) B-tilaajan päätelaitteelle (TE2).
10. Jonkin patenttivaatimuksista 1-9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tallennetaan luettelotiedot päätelaitteen (TE2) yhteyteen.
11. Menetelmä A-tilaajan nimen välittämiseksi B-tilaajan päätelaitteeseen digitaalisessa monipalve-luverkossa (ISDN), johon kuuluu keskus (3) , A-tilaajalle kuuluva ensimmäinen päätelaite (TE1), joka on yhdistetty verkkoon ensimmäisellä liittymällä (4) 25 ja B-tilaajalle kuuluva toinen päätelaite (TE2), joka on yhdistetty verkkoon toisella liittymällä (5) , tunnettu siitä, että lähetetään toiselta päätelaitteelta (TE2) keskukselle (3) sanoma, johon kuuluu A-tilaajan numero ja jolla pyydetään A-tilaajan luet-30 telotietoja, haetaan keskuksessa (3) A-tilaajan luettelotiedot ja lähetetään keskukselta (3) toiselle päätelaitteelle (TE2) luettelotiedot käyttäen merkinannolle varattuja kanavia ja merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoitettu määrä puheluun kuulumatonta in-35 formaatiota; ja että välitetään informaatio toisen päätelaitteen (TE2) ja keskuksen (3) välillä sanomalla Facility ja/tai sanomalla Information. » I i i i j 107363 | 16
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelt mä, tunnettu siitä, että aktivoidaan A-tilaajan j nimen välitys B-tilaajan päätelaitteeseen (TE2) toisejji päätelaitteen (TE2) valikosta.
13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainei|i menetelmä, tunnettu siitä, että tallennetaan luettelotiedot päätelaitteen (TE2) yhteyteen.
14. Järjestelmä palvelun toteuttamiseksi di-i-gitaalisessa monipalveluverkossa (ISDN) , johon kuului^ 10 keskus (3) , ensimmäinen päätelaite (TE1) , joka on yh-i-distetty verkkoon ensimmäisellä liittymällä (4) ja toinen päätelaite (TE2), joka on yhdistetty verkkoon toisella liittymällä (5) , tunnettu siitä, että järjestelmään kuuluu palvelin (1), joka on yhdistetty 15 verkkoon kolmannella liittymällä (6) ja välineet pal-t veluinformaation välittämiseksi palvelimen (1) ja pää- j telaitteen (TE1, TE2) välillä käyttäen merkinannolle; | varattuja kanavia ja merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoitettu määrä puheluun kuulumatonta informaa- 20 tiota; ja että järjestelmään kuuluu välineet palve-luinformaation välittämiseksi UUS-merkinannolla ja/tai välineet palveluinformaation välittämiseksi USBS-merkinannolla.
15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen järjes- t 25 telmä, tunnettu siitä, että järjestelmään kuu- I luu välineet palveluinformaation välittämiseksi teks- : titiedonantona.
16. Patenttivaatimuksen 14 tai 15 mukainen. j järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmään. i 30 kuuluu välineet palveluinformaation välittämiseksi so- j . pivassa informaatioelementissä. S
17. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 16 mu- j kainen järjestelmä, tunnettu siitä, että palve- i limeen (1) kuuluu välineet palvelun erottamiseksi mo- j 35 ninumeroinnilla, jossa tilaajan perusliittymään on | päänumeron lisäksi määritelty joukko päätelaitekohtai- i siä tunnusnumerolta. j 107363 17
18. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 17 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että palvelimeen (1) kuuluu välineet palvelun erottamiseksi ali-osoituksella.
19. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 18 mu kainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmään kuuluu välineet puhelinluettelotietojen osoittamiseksi päätelaitteelle (TE1, TE2).
20. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 19 mu- 10 kainen järjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmään kuuluu välineet A-tilaajän luettelotietojen osoittamiseksi B-tilaajan päätelaitteelle (TE2).
21. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 20 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että B- 15 tilaajan päätelaitteeseen (TE2) kuuluu välineet sanoman Facility lähettämiseksi keskukselle, keskukseen kuuluu välineet A-tilaajan luettelotietokyselyn lähettämiseksi palvelimelle (1) ja välineet luettelotietojen lähettämiseksi B-tilaajan päätelaitteelle (TE2).
22. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 21 mu kainen järjestelmä, tunnettu siitä, että B-tilaajan päätelaitteeseen (TE2) kuuluu välineet sanoman Information lähettämiseksi keskukselle (3) , keskukseen (3) kuuluu välineet A-tilaajan luettelotieto- 25 kyselyn lähettämiseksi palvelimelle ja välineet luettelotietojen lähettämiseksi B-tilaajan päätelaitteelle (TE2).
23. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 22 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että pääte- 30 laitteeseen (TE2) kuuluu välineet luettelotietojen tallentamiseksi.
24. Järjestelmä A-tilaajan luettelotietojen välittämiseksi B-tilaajan päätelaitteeseen digitaalisessa monipalveluverkossa (ISDN), johon kuuluu keskus 35 (3) , A-tilaajalle kuuluva ensimmäinen päätelaite (TE1), joka on yhdistetty verkkoon ensimmäisellä liittymällä (4) ja B-tilaajalle kuuluva toinen päätelaite 107363 18 f (TE2), joka on yhdistetty verkkoon toisella liittymält lä (5) , tunnettu siitä, että toiseen päätelaite teeseen (TE2) kuuluu välineet sanoman lähettämiseksi, keskukselle (3) , johon sanomaan kuuluu A-tilaajan nu-f 5 mero ja jolla pyydetään A-tilaajan luettelotietoja, keskukseen (3) kuuluu välineet A-tilaajan luettelotie·* tojen hakemiseksi ja välineet luettelotietojen lähet-j tämiseksi toiselle päätelaitteelle (TE2) , jolloin in-j formaatio välitetään käyttäen merkinannolle varattujei 10 kanavia ja merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoi-j tettu määrä puheluun kuulumatonta informaatiota; ja että järjestelmään kuuluu välineet informaation välit- j tämiseksi toisen päätelaitteen (TE2) ja keskuksen (3)1 ! välillä sanomalla Facility ja/tai välineet informaati-j i 15 on välittämiseksi toisen päätelaitteen (TE2) ja kes- j kuksen (3) välillä sanomalla Information. j
25. Patenttivaatimuksen 24 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että toiseen päätelait- j teeseen (TE2) kuuluu valikko A-tilaajan luettelotieto- i 20 jen välityksen aktivoimiseksi. !
26. Patenttivaatimuksen 24 tai 25 mukainen i järjestelmä, tunnettu siitä, että päätelaittee- j seen (TE2) kuuluu välineet luettelotietojen tallenta- ; miseksi. j ! t t • « i I I ( ! ! 107363 19
FI982578A 1998-11-27 1998-11-27 Menetelmä ja järjestelmä tietoliikenneverkon palvelun toteuttamiseksi FI107363B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982578 1998-11-27
FI982578A FI107363B (fi) 1998-11-27 1998-11-27 Menetelmä ja järjestelmä tietoliikenneverkon palvelun toteuttamiseksi

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982578A FI107363B (fi) 1998-11-27 1998-11-27 Menetelmä ja järjestelmä tietoliikenneverkon palvelun toteuttamiseksi
PCT/FI1999/000985 WO2000033584A2 (en) 1998-11-27 1999-11-26 Method and system for implementing a service in a telecommunication network
AU15636/00A AU1563600A (en) 1998-11-27 1999-11-26 Method and system for implementing a service in a telecommunication network
US09/867,794 US6978005B2 (en) 1998-11-27 2001-05-24 Method and system for implementing a service in a telecommunication network
US11/958,699 USRE42601E1 (en) 1998-11-27 2007-12-18 Method and system for implementing a service in a telecommunication network

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI982578A0 FI982578A0 (fi) 1998-11-27
FI982578A FI982578A (fi) 2000-05-28
FI107363B true FI107363B (fi) 2001-07-13

Family

ID=8553000

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI982578A FI107363B (fi) 1998-11-27 1998-11-27 Menetelmä ja järjestelmä tietoliikenneverkon palvelun toteuttamiseksi

Country Status (4)

Country Link
US (2) US6978005B2 (fi)
AU (1) AU1563600A (fi)
FI (1) FI107363B (fi)
WO (1) WO2000033584A2 (fi)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7248862B2 (en) 2000-01-19 2007-07-24 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Method and apparatus for retrieving calling party information in a mobile communications system
US6977909B2 (en) 2000-01-19 2005-12-20 Phonepages Of Sweden, Inc. Method and apparatus for exchange of information in a communication network
US6996072B1 (en) 2000-01-19 2006-02-07 The Phonepages Of Sweden Ab Method and apparatus for exchange of information in a communication network
US6922721B1 (en) * 2000-10-17 2005-07-26 The Phonepages Of Sweden Ab Exchange of information in a communication system
SE0102729D0 (sv) * 2001-08-15 2001-08-15 Phone Pages Sweden Ab Method and apparatus for exchange of information in a communication network
US7286821B2 (en) 2001-10-30 2007-10-23 Nokia Corporation Communication terminal having personalisation means
AU2002244649A1 (en) * 2002-01-09 2003-07-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method of and apparatus for tranferaing textual information between users in a telephone network
CN101415154B (zh) * 2008-11-06 2011-05-11 中兴通讯股份有限公司 一种信息交互的实现方法和装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4633041A (en) * 1984-04-09 1986-12-30 At&T Information Systems Inc. Station set directory assistance arrangement
JPH0331301B2 (fi) * 1984-05-10 1991-05-02 Sharp Kk
EP0486204B1 (en) * 1990-11-15 1996-03-20 AT&amp;T Corp. Apparatus and method to perform validation of credit cards in an ISDN network
FI922940A (fi) 1991-06-27 1992-12-28 Texas Instruments Inc Elektronisk telefonkatalog
US5490251A (en) * 1991-08-09 1996-02-06 First Data Resources Inc. Method and apparatus for transmitting data over a signalling channel in a digital telecommunications network
JP2905358B2 (ja) * 1993-05-18 1999-06-14 富士通株式会社 通信サービス方式及び通信サービスを実施するための交換システム
US5377186A (en) * 1993-07-21 1994-12-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson System for providing enhanced subscriber services using ISUP call-setup protocol
EP0717570A3 (de) 1994-12-12 2000-01-05 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Nutzung von nicht-anrufbezogenen Diensten durch Netzteilnehmer eines Kommunikationsnetzes
SE516325C2 (sv) * 1995-08-04 2001-12-17 Telia Ab Arrangemang för datorstyrd telefoni samt tillhörande publik server
US6292548B1 (en) * 1996-03-20 2001-09-18 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for selecting data from multiple sources for a telephone display
US5896444A (en) 1996-06-03 1999-04-20 Webtv Networks, Inc. Method and apparatus for managing communications between a client and a server in a network
US5937040A (en) * 1997-04-18 1999-08-10 Siemens Information And Communication Networks, Inc. Method and apparatus for using a D-channel for displaying user data
FI971716A (fi) 1997-04-22 1998-10-23 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä tiedon välittämiseksi puhelinverkossa

Also Published As

Publication number Publication date
US6978005B2 (en) 2005-12-20
US20020018553A1 (en) 2002-02-14
FI982578A0 (fi) 1998-11-27
WO2000033584A3 (en) 2000-09-14
AU1563600A (en) 2000-06-19
FI982578D0 (fi)
FI107363B1 (fi)
FI982578A (fi) 2000-05-28
USRE42601E1 (en) 2011-08-09
WO2000033584A2 (en) 2000-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0491497B1 (en) Method and apparatus for the billing of value-added communication calls
CN1227945C (zh) 在不同的网络中建立语音连接的方法和系统
US5978806A (en) Method and apparatus for communicating information about a called party to a calling party
US6233329B1 (en) Method and system for providing the name of the state of a calling party
US5283824A (en) Calling line identification
JP3339889B2 (ja) 入来発呼者ライン識別の使用
AU721003B2 (en) System and method for subscriber activity supervision
EP0867093B1 (en) Method of accessing service resource items that are for use in a telecommunications system
CN1247003C (zh) 用于因特网寻址的可移动性数据库服务的方法和系统
US5729592A (en) Calling party identification announcement service
JP3742108B2 (ja) 遠隔通信サービス提供方法
EP0867092B1 (en) Method of providing telecommunication services
US5506894A (en) System for processing calling party information for international communications services
JP3034783B2 (ja) 情報転送方法、呼処理方法、情報転送装置およびインテリジェント端末
CN1085026C (zh) 电信系统以及用于该电信系统的交换网络
US6453158B2 (en) Wireless prepaid platform integration with standard signaling
EP1679866B1 (en) Method and arrangement for providing communication over a computer network
AU726961B2 (en) Routing a data signal to a mobile station within a telecommunications network
US5003584A (en) Method and apparatus for the billing of value-added communication calls
US20020167940A1 (en) Method and apparatus for accessing communication data relevant to a target entity identified by a number string
JP4159603B2 (ja) 通信ネットワーク上の目標エンティティへのアクセス方法
EP0802662A2 (en) On-demand communications services
EP1211875A2 (en) System and method for delivering profile information relating to a caller
JP2889053B2 (ja) 電話呼の接続を確立する方法および交換機
EP1051054A2 (en) Method for registering with a communication service