FI107102B - The method for reporting the call cost, and the subscriber unit - Google Patents

The method for reporting the call cost, and the subscriber unit Download PDF

Info

Publication number
FI107102B
FI107102B FI932480A FI932480A FI107102B FI 107102 B FI107102 B FI 107102B FI 932480 A FI932480 A FI 932480A FI 932480 A FI932480 A FI 932480A FI 107102 B FI107102 B FI 107102B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
subscriber
call
fixed network
charge
cost
Prior art date
Application number
FI932480A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI932480A (en
FI932480A0 (en
Inventor
Markku Tuohino
Seija Salmela
Juho Laata
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Networks Oy filed Critical Nokia Networks Oy
Priority to FI932480A priority Critical patent/FI107102B/en
Priority to FI932480 priority
Publication of FI932480A0 publication Critical patent/FI932480A0/en
Publication of FI932480A publication Critical patent/FI932480A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI107102B publication Critical patent/FI107102B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/24Accounting or billing
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
  • H04M15/07Split billing, i.e. both A-party and B-party charged for the communication
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
  • H04M15/28Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP with meter at substation or with calculation of charges at terminal
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M15/00Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP
  • H04M15/80Rating or billing plans; Tariff determination aspects
  • H04M15/8083Rating or billing plans; Tariff determination aspects involving reduced rates or discounts, e.g. time-of-day reductions or volume discounts
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M17/00Prepayment of wireline communication systems, wireless communication systems or telephone systems
  • H04M17/02Coin-freed or check-freed systems, e.g. mobile- or card-operated phones, public telephones or booths
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2215/00Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements
  • H04M2215/01Details of billing arrangements
  • H04M2215/0184Details of billing arrangements involving reduced rates or discounts, e.g. time-of-day reductions, volume discounts, cell discounts, group billing, frequent calling destination(s) or user history list
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2215/00Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements
  • H04M2215/20Technology dependant metering
  • H04M2215/2026Wireless network, e.g. GSM, PCS, TACS
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2215/00Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements
  • H04M2215/32Involving wireless systems
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2215/00Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements
  • H04M2215/64Split billing, sharing the cost of calls, e.g. between calling and called parties

Description

107102 107102

Menetelmä puhelukustannusten ilmoittamiseksi sekä tilaaja-laite The method for reporting the call cost, and the subscriber unit

Keksinnön kohteena on menetelmä puhelukustannusten 5 ilmoittamiseksi. The invention relates to a method of notifying the call costs 5.

Radioverkkojen ominaisuus on, että radioyhteys sallii tilaajien liikkua vapaasti koko verkon alueella ja jopa kansallisesta verkosta toiseen, kuten esimerkiksi uudessa yleiseurooppalaisessa digitaalisessa matkapuhelinjärjestel-10 mässä GSM. Radio network feature is that the radio link allows subscribers to roam freely within the entire network area, and even national network to another, such as, for example, in the new pan-European digital matkapuhelinjärjestel-10 system in GSM. Esimerkiksi suomalainen tilaaja saattaa olla matkustamassa Englannissa ja olla yhteydessä järjestelmään kyseisen maan kansallisen verkon kautta. Finnish For example, a subscriber may have to travel to England and be connected to the system via the country's national network. Jos tällöin toinen suomalainen tilaaja yrittää tavoittaa Englannissa olevaa tilaajaa, puhelu joudutaan reitittämään Suomesta esimerkik-15 si Ruotsin ja Norjan verkkojen kautta Englantiin, jolloin puhelun kokonaiskustannuksiin vaikuttavat kaikkien näiden verkkojen maksut, jolloin puhelukustannukset voivat muodostua hyvinkin suuriksi. If another Finnish subscriber is trying to reach the UK subscribers, the call must be routed from Finland through the sample at 15-si networks in Sweden and Norway to England, where call charges affecting the cost of all of these networks, and the call costs can be quite high. Tämä saattaa tuottaa tilaajalle yllätyksen suuren puhelunmaksun muodossa ellei tilaaja osaa 20 tähän varautua. This may result in a call to the subscriber in the form of a large charge surprise if the subscriber is able to prepare 20. Siksi esimerkiksi kutsuva tilaaja haluaisi yleensä tietää etukäteen kuinka paljon häntä veloitetaan puhelusta, minkä hän saisi selville ainoastaan tuntemalla kutsutun tilaajan sijainnin. That is why, for example, the calling subscriber and would like to usually know in advance how much he charged for the call, which he would find out only called by knowing the location of the subscriber. Toisaalta useimmat tilaajat eivät halua kenen tahansa tietävän olinpaikkaansa edes 25 vähäisellä tarkkuudella, joten nykyisissä järjestelmissä on otettu käyttöön periaate, että kutsuvalle osapuolelle kohdistuva veloitus on riippumaton kutsutun osapuolen to- • · ·*·*; On the other hand, most subscribers do not want anyone even 25 places with little to know any whereabouts, so existing systems have introduced the principle that the impact on the calling party is charged independent of the called party to-• · · * · *; dellisesta sijainnista. Dellis location. Kutsutun osapuolen liikkumisesta • * aiheutuvat puhelukustannukset veloitetaan kutsutulta osa- • · · 30 puolelta. Called party movement * • Call costs incurred will be charged from the called sub- • · · 30 side. Toisaalta myöskään hän ei voi etukäteen tietää, . On the other hand even he can not know in advance. missä kutsuva osapuoli sijaitsee eikä näin ollen arvioida • · ... puhelukustannuksia. where the calling party is located and therefore does not assess • · ... call costs.

• i ···* Nykyiset solukkopohjaiset verkot tarjoavat ns. • i · · · * The current cellular networks provide the so-called. las- : kentatiedon neuvonnan (advice of charge), jonka avulla ti- • « 35 laajalaitteella voidaan näyttää reaaliajassa puhelun kus-tannukset. calculation: kentatiedon advice (advice of charge), which allows subscriber • «35 large device can be displayed in real-time call-kus costs. Radiotekniikka pyritään yhä enenevässä määrin « « • ♦ » 2 107102 siirtämään myös perinteisen yleisen puhelinverkon alueelle, ns. Radio technology aims at an ever increasing extent «« • ♦ »2 107102 to move beyond the traditional public switched telephone network area, the so-called. kiinteän johdon korvaamiseen radioyhteydellä. leased line replacement in the radio connection. Myös tilaajien ns. Also, the so-called subscribers. "roaming" tulee ennen pitkää olemaan myös yleisen puhelinverkon ominaisuus, jolloin ongelma on se, että 5 perinteisen kiinteitä yhteyksiä käyttävä puhelinverkon tilaajat eivät välttämättä ole tottuneet siihen. "Roaming" will eventually be in the public switched telephone network feature, in which case the problem is that the telephone network 5 using traditional leased line subscribers may not be accustomed to it. Puhelun hinta tai yksikkökustannus voi olla suurempi kuin mihin tilaaja on varautunut. the price or unit cost of the call may be higher than what the subscriber is charged.

Esillä olevan keksinnön eräänä päämääränä on paran-10 taa tilaajien mahdollisuuksia etukäteen vaikuttaa puhelu-kustannuksiin. It is an object of the present invention has improved and 10 give the subscribers in advance possibilities affects call-in costs.

Keksinnön eräänä toisena päämääränä on mahdollistaa puheluvelotuksen joustavampi jakaminen A- ja B-tilaajien kesken. It is another object of the invention is to enable flexible distribution of charge of a call between the A- and B-subscribers.

15 Nämä ja muut keksinnön päämäärät ja edut saavute taan menetelmällä, jossa kutsuva tilaaja lähettää kiin-teälle verkolle puhelupyynnön, johon sisältyy kutsutun tilaajan numero, ja jolle on keksinnön mukaisesti tunnusomaista, että 20 kiinteä verkko arvioi ennakolta muodostettavan pu helun kustannukset tai kustannustason kutsuvan tilaajan ja/tai kutsutun tilaajan sijainnin perusteella, kiinteä verkko lähettää tiedon puhelun arvioiduista kustannuksista tai kustannustasosta sille tilaajalle, jota 25 puhelusta tultaisiin veloittamaan, ainakin siinä tapauk- sessa että arvioidut kustannukset tai kustannustaso eivät ole kyseiselle tilaajalle asetetulla sallitulla kustannus- ·*·*: alueella, • · puhelun kustannukset tai kustannustaso esitetään 30 tilaajalle ja kiinteälle verkolle lähetetään vahvistussa- ' noina, mikäli tilaaja haluaa jatkaa puhelunmuodostusta, • · ... kiinteä verkko jatkaa puhelunmuodostusta vastaan- *·** otettuaan mainitun vahvistus 15 These and other objects of the invention and advantages are achieved by a process in which the calling subscriber sends Ki-on a stationary network, the call request including the called subscriber's number, and which is according to the invention characterized in that 20 fixed network estimates in advance formed pu cost of call, or the cost of the calling subscriber and the / or the called subscriber, the fixed network transmits the estimated charge or charge level of the call to the subscriber who 25 the call will be charged for, at least in the case, that the estimated charge or charge level is not that subscriber set allowable cost · * · * area, • · the charge or charge a call is presented to the client 30, and an acknowledgment is sent to the fixed network "in those, if the subscriber wishes to continue call set-up, • · ... the fixed network continues call setup is received * · ** receipt of said confirmation s anoman tai muussa tapauksessa lopettaa puhelunmuodostuksen lopullisesti. s anoman or otherwise terminate the call setup.

35 Keksinnön kohteena on myös patenttivaatimuksen 10 mukainen tietoliikennejärjestelmä. 35 of the invention also relates to a telecommunications system according to claim 10.

3 107102 3 107102

Esillä olevan keksinnön perusajatuksena on, että tilaajalle, jolle puhelun velotus kohdistuu, kerrotaan etukäteen puhelun hinta ennenkuin yhteys toiseen tilaajaan edes muodostetaan. The basic idea of ​​the present invention is that the subscriber to whom the call is directed to Net charge is multiplied by the price of the call in advance, before the link to another subscriber is even established. Keksinnön mukainen laskentatiedon neu-5 vonta on tilaajakohtainen toiminne, jonka tilaaja voi aktivoida pysyväksi tai erikseen jokaista puhelua varten. ofcharge neu 5 vonta according to the invention is a subscriber-specific service, which the subscriber can be activated permanently or separately for each call. Kun tilaaja, jolla on aktivoituna laskentatiedon neuvontatoi-minne, haluaa käynnistää puhelun, hän suorittaa normaalin valinnan ja tilaajan valitsema numeroinformaatio lähetetään 10 normaaliin tapaan radioteitse kiinteään verkkoon. When a subscriber who has an activated calculation information neuvontatoi, where, wishes to initiate a call, he performs normal dialing number information selected by the subscriber and sent to the 10 in the normal manner over the radio path to the fixed network. Verkko arvioi kutsuvan tilaajan ja/tai kutsutun tilaajan sijainnin perusteella puhelun kokonaishinnan, yksikkökustannuksen (mk/min) tai kustannustason, josta sitten aina tai tiettyjen kriteerien perusteella annetaan tieto tilaajalle. Network estimates of the calling subscriber and / or the called subscriber based on the location of the call, the total price, unit cost (mk / min), or cost, which is then always, or on the basis of certain criteria will be informed of the subscriber. Jos 15 puhelun hintatieto annetaan tilaajalle, puhelumuodostusta ei jatketa ennenkuin tilaaja antaa siihen luvan erityisellä hyväksymissanomalla. 15 If the price of the call information is provided to the subscriber, the call setup will not be extended before the subscriber has given its permission to a specific acknowledgment. Radioverkko ja kiinteäverkko eivät ota vielä tässä vaiheessa resursseja käyttöön. Radio network and the fixed network do not accept at this stage the use of resources. Jos tilaaja hylkää puhelun eikä anna hyväksymissanomaa, puheluyritys lope-20 tetaan. If the subscriber rejects the call and send an acknowledgment message, the call attempt is lope-20 VED.

Edellä kuvattiin laskentatiedon neuvontatoiminnetta A-tilaajän kannalta. In the above, the calculation information advisory facility in the A-subscriber. Jos puhelun laskutus kohdistetaankin kutsutulle eli B-tilaajalle niin, että B-tilaaja maksaa ·...' koko puhelun, siis myös A-ti laa jän liikkumisesta aiheutuvat * 4 25 kustannukset, saattaa B-tilaaja myös haluta keksinnön mu- « #>'i' kaisen palvelun. If the call billing cursor to the called subscriber B, ie, so that the B-subscriber costs · ... 'throughout the call, therefore, also the A-ti bo caused by ice movement * 4 25 Cost, B-subscriber may also want according to the invention «#> "i" with the service. Tällöin B-tilaajalle lähetetään ennen :*·.! In this case, the B-subscriber is sent before: * ·.! puhelun muodostamista arvio puhelun kokonaiskustannuksista, • · !'·'· yksikkökustannuksista tai kustannustasosta, jolloin B-ti- • · laajalle jää mahdollisuus olla hyväksymättä tai vastaan- • · · 30 ottamatta puhelua, jos se vaikuttaa liian kalliilta. a call, an estimate of the total cost of the call, • ·! '·' · unit costs, or the cost level, when the B-subscriber • · wide will have the opportunity to accept or receive • · · 30 for the call, or if it appears to be too costly.

Periaatteessa keksinnön mukainen puhelukustannusten • · ... arviointi voi perustua kahteen kriteeriin: • · 1) reaaliaikaiseen puhelun veloitustietoon (esim. mk/min) tai 35 2) karkeampaan tariffitasojen erotteluun, esim hal- pa/kallis tariffi kotiverkossa halpa muualla kallis. Basically, the cost of the call according to the invention • · ... assessment may be based on two criteria: • · 1) real-time call charge information (e.g. Mk / min) or 35 2) a rougher distinction between tariff levels, e.g., low / high tariff: low in the home network, high elsewhere..

4 107102 4 107102

Ensimmäinen vaihtoehto perustuu siis tarkan aikaveloituksen tuntemiseen, kun taas jälkimmäisessä vaihtoehdossa tilaajalle informoidaan vain minkälaisten tariffitasoa puhelu tulee noudattamaan, esim. kallis/halpa. The first alternative is thus based on the knowledge of the exact charge, while in the latter alternative, the subscriber is informed only of the tariff level of the call, e.g. low / high. Viimeksi 5 mainittu tieto on helpompi ratkaista reaaliaikaisesti ja antaa keksinnön mukaisesti käyttäjän harkittavaksi ennen puhelunmuodostuksen j atkumista. 5 The latter information is easier to determine in real time and to give to the user for consideration before the call set-j atkumista.

Keksinnön eräässä suoritusmuodossa tilaajan tilaajatietoihin aktivoidaan estotoiminne, minkä seurauksena 10 kiinteä verkko ei jatka puhelunmuodostusta edes vastaanottaessaan tilaajalta vahvistussanoman, mikäli arvioidut puhelukustannukset tai kustannustaso eivät ole estotoimin-teissa tilaajalle asetetulla kustannusalueella. In one embodiment of the invention, the subscriber data of the subscriber are activated estotoiminne, as a result, 10 fixed network will not continue a call even when receiving the confirmation message from the subscriber if the estimated call charge or the charge level is not action-inhibitory conditions set cost to the subscriber area. Toisin sanoen tämä on keksinnön mukainen laskentatiedon neuvonta-15 palvelu, jossa puhelunmuodostuksen keskeytystä ei kuitenkaan voitaisi ohittaa. In other words, this is a calculation of information guidance service 15 according to the invention, wherein the call set-up interrupt is not, however, be overridden. Tulevaisuudessa saattaisi esimerkiksi samassa perheessä olla useita matkaviestimiä. In the future, might, for example, the same family have multiple mobile devices. Tällöin vanhemmat voivat asettaa lukkotoiminteen niin, että lapset voivat soittaa ainoastaan halvan tariffin paikallispuhelu!-20 ta. In this case, parents can set a blocking function so that children can call only the low tariff for local calls! -20 s. Samoin yritykset voivat asettaa työntekijöidensä matkaviestimiin ainoastaan tietyn toiminta-alueen kattavan asetuksen. Similarly, companies can make their employees mobile devices only for a specific operating range of comprehensive regulation.

Keksinnön kohteena on myös tilaajalaite, joka kä- ·. The invention also relates to a subscriber station comprising ·. sittää näytön, numeronäppäimet ja toimintonäppäimet. a display, number keys and function keys. Tilaa- •#v 25 jalaitteelle on tunnusomaista, että tilaajalaite näyttää ·;· näytöllä tietoliikenneverkolta vastaanottamansa puhelukus- • · · · ;*·,· tannustiedon, ja että tilaajalaite on käyttäjän toimesta • · mainituilla toimintonäppäimillä aktivoitavissa lähettämään • · tietoliikenneverkolle vahvistussanoman, joka jatkaa puhe-30 lunmuodostusta. The subscriber • # v 25 station is characterized in that the subscriber device displays ·; · display a communications network received call charge • · · ·; * · · tannustiedon, and that the subscriber station by the user • · the function mentioned activated to transmit • · telecommunication network a confirmation message, which will continue to voice-30 lunmuodostusta.

. . Keksintöä selitetään seuraavassa esimerkinomaisten *t>* suoritusmuotojen avulla viitaten oheisiin piirroksiin, • · ···* joissa kuvio 1 havainnollistaa periaatteellisesti erästä 35 solukkoradiojärjestelmää, jossa esillä olevaa keksintöä voidaan soveltaa, 5 107102 kuviot 2 ja 3 havainnollistavat keksinnön mukaista signalointia, kuvio 4 esittää erästä keksinnön mukaista matkaviestintä. The invention will be described in the following exemplary * t> * embodiments with reference to the accompanying drawings, • · · · · * in which Figure 1 illustrates in principle a 35 cellular radio system to which the present invention can be applied, 5 107 102 Figures 2 and 3 illustrate the signaling according to the invention, Figure 4 shows a a mobile station according to the invention.

5 Esillä olevaa keksintöä voidaan soveltaa minkä ta hansa trunking- tai solukkoradiojärjestelmän yhteydessä, kuten esimerkiksi digitaalinen GSM-matkapuhelinjärjestelmä, NMT (Nordic Mobile Telephone), DCT1800, PCN (Personal Communication Network), UMTS (Universal Mobile Telecommunica-10 tion System), FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication System), jne. Keksintöä voi soveltaa myös henkilön liikkuvuutta tukeviin tietoliikennejärjestelmiin, esim, UPT-palvelua (Universal Personal Telecommunications) tarjoaviin järjestelmiin. 5, the present invention can be applied to any of Hansa trunking or cellular radio system, such as the digital GSM mobile phone system, NMT (Nordic Mobile Telephone), DCT1800, PCN (Personal Communication Network), UMTS (Universal Mobile Telecommunica-10 System), FPLMTS (Future Public Land Mobile telecommunication System), etc. the invention can also support personal mobility communications systems, e.g., the UPT service (Universal Personal telecommunications) systems offering. Seuraavassa keksintöä tullaan selos-15 tamaan käyttäen esimerkkinä digitaalista GSM-matkapuhelinjärjestelmää. In the following the invention will be selos badger-15 using as an example the digital GSM mobile telephone system. GSM-matkapuhelinjärjestelmän perusrakenne ja perustoiminteet ovat alan ammattimiesten hyvin tuntemat ja määritelty GSM-järjestelmän spesifikaatioissa. GSM cellular telephone system infrastructure and the basic functions are those well known and defined in the GSM system specifications. Lisäksi viitataan kirjaan "The GSM System for Mobile Communica-20 tions", M. Mouly ja MB. Reference is also made to the book "The GSM System for Mobile Communica-20 tions", M. Mouly and MB. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN:2 9507190 0-7. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN: 2 9507190 0-7.

Kuten on hyvin tunnettua, solukkoradioverkoissa verkon kattama maantieteellinen alue on jaettu pienempiin As is well known, the geographical area covered by the network in cellular radio networks is divided into smaller

I « I I «I

erillisiin radioalueisiin eli soluihin siten, että solussa ' 25 ollessaan liikkuva radioasema eli matkaviestin MS kommuni- koi radioteitse verkon kanssa soluun sijoitetun kiinteän ···· ;*·.· lähetinvastaanotinaseman eli tukiaseman BS kautta. separate radio areas or cells in such a way that the cell "25, when a mobile radio station MS communicates over the air, placed in a cell with a fixed network ····;. * · through · transceiver station, a base station BS. Järjes- • · telmään kuuluvat matkaviestimet MS voivat vapaasti siirtyä • · järjestelmän alueella solusta toiseen. Organized • · mobile communications system include MS are free to move within the system • · cell to another. Solukkoradioverkon • · · 30 tulee kuitenkin tuntea liikkuvan radioaseman MS sijainti . A cellular radio network • · · 30 will, however, feel the mobile radio station MS location. voidakseen reitittää tulevat puhelut MS:lie tai muusta syystä hakea tätä. in order to route incoming calls to the MS lie, or for any other reason to apply for this. Tyypillisesti solukkoverkko tuntee MS:n • · ···* sijainnin useiden solujen muodostaman suuremman alueen tarkkuudella, jota kutsutaan yleisesti sijaintialueeksi. Typically, the cellular radio network knows the MS's • * · · · · formed by places a larger area of ​​the location of the plurality of cells, commonly referred to as a location area.

• · 35 Liikkuessaan järjestelmässä matkaviesti suorittaa sijainnin t > · • · 35 roams in the system to perform the location of the t> ·

päivityksiä, jotka aiheuttavat kyseisen matkaviestimen MS updates, causing the mobile station MS

• f 6 107102 tilaajatietojen päivittämisen solukkoradioverkon tilaaja-tietokannoissa. • f 6 107102 subscriber data updating of the cellular radio subscriber databases. Esimerkiksi kuviossa 1 havainnollistetussa GSM-järjestelmässä solukkoradioverkkoon sisältyy ainakin kotirekisteri HLR, vierailijarekistereitä VLR, matkapuhe-5 linkeskuksia MSC ja tukiasemaohjaimia BSC, jotka on kytketty verkon tukiasemiin BTS. For example, in Figure 1 illustrated the GSM system, the cellular radio network comprises at least a home location register HLR, visitor location registers VLR, mobile voice-5 telephone exchange MSC and base station controllers BSC, which are connected to network base stations BTS. Kukin tukiasemaohjain BSC ja siihen liittyvät tukiasemat BTS muodostavat tukiasemajärjestelmän BSS. Each base station controller BSC and the base stations BTS form a base station system BSS. Matkaviestimen MS sijaintialuetietoja säilytetään vierailijarekisterissä VLR, joita on tyypillisesti 10 yksi kutakin matkapuhelinkeskusta MSC kohden, kun taas HLR tietää, minkä VLR:n alueella MS on. The mobile station location area information stored in the visitor location register VLR, which is typically 10, one for each of the mobile switching center MSC, while the HLR knows which VLR area the MS is located. Edellä esimerkkinä kuvatusta keskitetystä tietokantarakenteesta poiketen solukkoradiojärjestelmällä voi olla myös jonkinlainen hajautettu tietokantarakenne. The above-described example, unlike the centralized database structure of a cellular radio system may also have some kind of decentralized database structure. Kuviossa 1 esitetyn verkon voi-15 daan ajatella olla yhden operaattorin verkko, joka kattaa esimerkiksi yhden maan tai osan siitä. shown in Figure 1, the network 15 may be think to be one of the operator's network, which includes, for example, in one country or part. Samassa maassa voi olla useita päällekkäisiä verkkoja eri operaattoreille. The same country can have multiple overlapping networks of different operators. Tällainen yhden operaattorin verkko voi liittyä toisten operaattoreiden vastaaviin verkkoihin samassa tai muissa 20 maissa tai muihin tiedonsiirtojärjestelmiin, kuten yleiseen puhelinverkkoon PSTN, erityisen kauttakulkukeskuksen GMSC kautta. Such a network of one operator can be associated with the respective networks of other operators in the same or in other countries, or 20 to other data transmission systems, such as the public switched telephone network PSTN, particularly through the GMSC. Näin voidaan aikaansaada esimerkiksi koko Euroopan kattava matkaviestijärjestelmä, jossa yhden operaattorin i · i kanssa sopimuksen tehnyt tilaaja voi käyttää matkaviestintä 25 kotiverkkonsa lisäksi minkä tahansa muun operaattorin verkossa. Thus can be obtained, for example, a comprehensive European mobile system size, with a single operator i · i made with the subscriber agreement may be used 25 mobile home network, in addition to any other operator's network. Tilaaja voi olla kiinteästi sidottu tiettyyn » a · · ;*·,· matkaviestimeen, kuten esim. NMT:ssä, mutta tilaaja voi » myös vapaasti rekisteröityä mihin tahansa tilaajalait- • · A subscriber may be fixedly associated with a certain »a ·; * ·, · to the mobile station, such as the NMT, but the subscriber may" also freely register in any subscriber station • ·.

teeseen, kuten esimerkiksi GSM:ssä tilaajamodulin SIM transport, such as, for example, the GSM subscriber identity module SIM

♦ · · 30 (subscriber identification module). ♦ · · 30 (subscriber identification module). Tällöin esimerkiksi , suomalainen tilaaja voi matkustaa Englantiin ja käyttää ] * järjestelmän palveluita sieltä käsin. Thus, for example, Finnish subscribers can travel to England and used] * system services from there. Vastaavasti hän on « · ···' jatkuvasti esimerkiksi toisen suomalaisen tilaajan tavoi- :*·,· tet tavissa, joka yrittää soittaa hänelle luullen hänen • t 35 olevan edelleen Suomessa. Similarly, he is «· · · · 'constantly, for example, another Finnish subscriber target: * · · tet lable, who is trying to call him, thinking of his • t 35 to remain in Finland. Nyt järjestelmä vain reitittää puhelun Suomesta sopivalla tavalla, esimerkiksi Ruotsin ja t II ( 7 107102 Now, only the system routes the call to Finland in a suitable manner, for example, Sweden and t II (7 107102

Norjan verkkojen kautta, toisen tilaajan todelliseen olinpaikkaan Englannissa. Norwegian through networks, to another subscriber's actual whereabouts England. Tällöin A-tilaaja ei välttämättä koskaan tiedä soittaneensa Englantiin. In this case, the A-subscriber may never know played in England.

On kuitenkin selvää, että puhelun kustannukset ovat 5 täysin erilaiset, jos tilaaja suorittaa tai vastaanottaa puheluita suomalaisen kotiverkon sijasta esimerkiksi Englannissa. It is clear, however, that the call costs are 5 completely different if the subscriber makes or receives a call instead of his Finnish home network, for example, in England. Lisäksi myös yhden operaattorin verkon sisällä voi olla erilaisia tariffialueita. In addition, a single operator within the network may be different tariff areas. Toisin sanoen yksittäisen puhelun puhelukustannukset riippuvat A-tilaajän ja Βίο tilaajan suhteellisesta sijainnista. In other words, a single call depends on the relative positions of the A-subscriber and the subscriber Βίο. Toisaalta kumpikaan ei ennakolta tunne toistensa sijaintia eikä näin ollen pysty arvioimaan puhelukustannuksia ennen niiden syntymistä. On the other hand, neither advance the feeling of each other's position and is therefore unable to evaluate the cost of the call before they arise. Puhelun laskutus voidaan jakaa monella tavalla A- ja B-ti-laajan kesken. Call billing may be divided into a number of ways A- and B-ti-wide between. Nykyisin on ollut käytäntönä, että A-tilaaja 15 maksaa puhelun kustannukset siltä osin, kun ne syntyvät puhelun reitittämisestä A-tilaajalta B-tilaajan kotiverkkoon, mutta B-tilaaja huolehtii lisäkustannuksista, jotka syntyvät siitä, että B-tilaajan on siirtynyt pois kotiverkostaan. Today has been the practice that the A-subscriber 15 to pay for the cost of a call to the extent that they arise from routing the call from the A-B-subscriber's home network, but the B-subscriber is responsible for the additional costs arising from the fact that the B-subscriber has moved away from its home network. Vaihtoehtoisesti puhelukustannukset voidaan koh-20 distaa kokonaan A- tai B-tilaajalle. Alternatively, the call can be KOH 20 completely connects the A or the B-subscriber.

Esillä olevalla keksinnöllä parannetaan tilaajan mahdollisuuksia vaikuttaa etukäteen puhelun kustannuksiin. The present invention improves the subscriber's ability to influence the cost of a call in advance. Tämä aikaansaadaan keksinnön mukaisesti siten, että tilaajalle kerrotaan etukäteen puhelun hinta ennen kuin yhteys 25 toiseen tilaajaan edes muodostetaan eli kustannuksia syn- • · · nytetään. This is achieved in accordance with the invention in that the subscriber is multiplied by the price of the call in advance, before the link 25 to the second subscriber is established, that is, the cost of synthesis • · · nytetään. Tämän puhelun hintatiedotteen perusteella tilaaja • · · ...ί voi joko hyväksyä tai hylätä puhelun. Based on this information, the subscriber call cost • · · ί ... can either accept or reject the call. Periaatteessa tilaa- • · jalle annettava kustannusarvio voi perustua joko reaali- • · · • aikaiseen puhelun veloitustietoon, kuten aikaveloituksen 30 yksikköhinta (esim. dollaria/min) tai suhteellisen karkeaan tariffitasojen erotteluun. In principle, the subscriber • · provide Jalle cost estimate can be based on either real • · • ·-term call charge information, such as the 30 time rates and unit price (eg. USD / min), or a relatively coarse separation tariff levels.

Kun operaattorit pyrkivät yhä monipuolisempiin ja ,···, joustavampiin tariffirakenteisiin, voi ajan mittaan tulla vaikeaksi ratkaista reaaliaikaisesti millä hinnalla puhelu \ ! When operators increasingly seek to a wider range and, ···, to more flexible tariff structures, over time, can become difficult to determine in real time the price at which the call is \! 3 5 tullaan laskuttamaan. May 3 will be billed. Tämä siitä syystä, että puhelun hin- :: taan voivat vaikuttaa lukuisat seikat valitun numeron li- 8 107102 säksi, esimerkiksi vuorokauden aika tai B-tilaajan kuuluminen A-tilaajan käyttäjäryhmään, ym. Tällaiset seikat ratkaista vasta jälkeenpäin laskentatiedon jälkikäsittelyssä. This is for the reason that the call price :: may be affected by numerous factors selected number 8 107102 addition, further, for example, time of day or the B-subscriber belongs to the subscriber A to the user group, and others. Such factors can only after the calculation data post-processing. Tästä syystä verkko-operaattorit eivät ehkä halua tarjota 5 puhelukohtaista täsmällistä hinnanosoitusta. For this reason, network operators may not want to offer 5 per call for a precise indication of charge.

Sen sijaan operaattorit voivat tarjota erilaisia tariffitasoja sen perusteella, mistä puhelu otetaan. Instead, operators can offer different tariff levels depending on where the call is taken. Koti-sopimus (residential) voisi tarjota halvat puhelut omassa kotivyöhykkeessä, mutta kalliit puhelut muualla. Home agreement (residential) could offer cheap calls in the home zone, but expensive calls elsewhere. Ongelmana 10 on se, että matkaviestimen käyttäjän tulisi puhelua odottaessaan tietää, millä tariffiperusteella häntä tullaan laskuttamaan. 10 The problem is that the mobile user should call waiting to know which tariff he will be billed. Tällöin hän haluaisi ainakin varoituksen siitä, että puhelua ollaan muodostamassa tilaajan halvan peruspalvelun sijasta kalliimmalla tariffilla, koska tilaa-15 ja on siirtynyt kotiverkkonsa/vyöhykkeensä ulkopuolelle. In this case he would like at least a warning that a call is being set up than the cheap basic service tariff higher because the space 15 and is moved out of its home network / zone.

Tilaaja ei tällöin välttämättä tarvitse tarkkaa minuuttiveloitusta vaan tiedon siitä ollaanko halvalla tai kalliilla tariffivyöhykkeellä. The subscriber does not necessarily have the exact per-minute but only whether the cheap or expensive tariff will be applied. Tämän tyyppinen karkeampi tariffi-tieto puhelulle on helpompi ratkaista reaaliaikaisesti ja 20 se on siten hyvin edullinen käytettäväksi esillä olevan mukaisena hintatiedotteena, joka tarjotaan tilaajan harkittavaksi ennen puhelunmuodostuksen jatkamista. Such rougher tariff information is easier to determine in real time and 20 it is thus very advantageous to use as the appropriate charge information of which is provided to a subscriber for consideration before the call is continued. Tariffi/kus-tannustasoja voi olla tarpeen mukaan useampiakin kuin ... kaksi. Tariff / kus-tannustasoja may be needed more than ... two.

25 Keksinnön mukaiselle toiminnolle on useita sovel- '·' ' lusvaihtoehtoja. 25 function according to the invention has a number of application '·' 'lusvaihtoehtoja. Eräässä vaihtoehdossa kiinteä verkko kes- • · · keyttää puhelunmuodostuksen ja lähettää tiedon kustannuk- • · sista tai kustannustasosta laskutettavalle matkaviestimelle • · · • V MS jokaisen puhelun yhteydessä ilman mitään kriteerejä, jos : 30 keksinnön mukainen lisätoiminne on aktivoituna. In an alternative, the fixed network central • · · suspend the call setup and sends the information to the expense • · glass or charge level of the mobile station to the billable • • V · MS in connection with each call without any criteria if: the additional function 30 according to the invention is activated. Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa puhelunmuodostus keskeyte-tään ja kustannustieto lähetettään matkaviestimelle ,···, tilaajan hyväksyntää varten vain silloin kun tietyt kritee- ' i' rit täyttyvät. In the preferred embodiment of the invention, the call set-up and the stopper-cost information will be sent to the mobile station, ···, for approval of the subscriber only when certain criteria "i" esters are met. Kun esimerkiksi kustannukset arvioidaan \ i 35 tarif f itasojen perusteella, esimerkiksi halvan tariffin For example, when the estimated cost \ i 35 f on the basis of tariff itasojen, such as low tariff

• « I • «I

alue ja kalliin tariffin alue, mm. area and a high tariff area, among others. seuraavantyyppisiä kri- 9 107102 teerejä voidaan käyttää kiinteässä verkossa tariffitiedon arviointiin puhelunmuodostuksen yhteydessä: a) ainoastaan A-tilaajan sijaintitieto ratkaisee tai 5 b) sekä A- että B-tilaajan sijaintitiedot ratkaise vat . The following types of cri- 9 107102 gents may be a fixed network for the evaluation of tariff information in connection with call: a) only for the A-subscriber's location data solves or 5 b), both the A and the B subscriber's location information to resolve the VAT.

Kriteeriä a) voidaan soveltaa esimerkiksi seuraavasti : ai) jos A-tilaaja on kotiverkossaan, niin sovelle-10 taan halvan tariffialueen laskentaa tai a2) jos A-tilaaja on kotiverkkonsa ulkopuolella, niin ei sovelleta halvan tariffialueen laskentaa. Criterion A) can be applied, for example as follows: al) if the A-subscriber is a home network, so-10 applies a low tariff calculation, or a2) if the A-subscriber is outside his home network, and does not apply to low tariff calculation.

Kriteeriä b) voidaan soveltaa esimerkiksi seuraavasti : 15 bl) jos A-tilaaja on kotiverkossaan ja B-tilaaja saman verkon alueella niin sovelletaan halvan tariffialueen laskentaa tai b2) jos A-tilaaja on kotiverkossaan, mutta B-tilaa-ja eri verkon alueella, niin ei sovelleta halvan tariffi-20 alueen laskentaa tai b3) jos A-tilaaja on vaeltanut kotiverkkonsa ulkopuolelle, mutta B-tilaaja on saman verkon alueella, niin sovelletaan halvan tariffialueen laskentaa tai ... b4) jos A-tilaaja on vaeltanut kotiverkkonsa ulko- 25 puolelle ja lisäksi B-tilaaja on eri verkon alueella kuin A-tilaaja, niin ei sovelleta halvan tariffialueen lasken- • · · ···· taa. Criterion B) can be applied, for example as follows: 15 bl) if the A-subscriber is a home network and the B-subscriber in the same network area as low tariff calculation, or b2) if the A-subscriber is in his home network but the B-subscriber of a different network area, then does not apply to low-tariff calculation area 20 or b3) if the A-subscriber has roamed outside his home network but the B-subscriber of the same network area, then apply low tariff calculation or ... b4) if the A-subscriber has roamed outside his home network 25 side and the B-subscriber is a different network than the area of ​​the A-subscriber, and does not apply to low tariff calculation • ···· · · TAA.

• » ·.**: Seuraavassa annetaan kuvioon 2 viitaten esimerkki • · · ! • »· **. The following is an example with reference to Figure 2, • · ·! V siitä, kuinka laskentatiedon neuvonta ja puhelunmuodostuk- • · · ' : : 30 sen ohjaus toteuttaa tariffitasojen erotteluun perustuen eri tavalla riippuen siitä miten kriteerejä a) tai b) so-velletaan. V in the calculation of the call setup data and advice • · · ': 30 to carry out control based on the distinction between tariff levels in various ways, depending on how the criteria a) or b) a so-velletaan. Aikaisemmin mainittu käsite, että A-tilaaja ja ,·*·. In the past, the concept of the A-subscriber and, · * ·. B-tilaaja ovat samassa verkossa, voidaan yleistää siten, että A-tilaaja MSÄ sijaitsee joko saman keskuksen MSC, 35 vierailijarekisterin VLR tai kotirekisterin HLR alueella B- .· tilaajan MSB kanssa. The B-subscriber in the same network, can be generalized in such a way that the A-subscriber MSA is located either in the same exchange MSC, the VLR 35 or the home location register as the B. · The subscriber MSB.

ίο 107102 ίο 107102

Esimerkki 1: A-tilaaja MSA valitsee puhelun B-tilaa-jalle MSb, kun keksinnön mukainen laskentatiedon neuvonta on aktivoitu ja sovelletaan kriteeriä a), ts. ainoastaan A-tilaajan sijaintitieto ratkaisee. Example 1: The A-subscriber MSA makes a call to the B-mode Jalle MSB when the advice data for computation according to the invention is activated and criterion a), i.e. only the A-subscriber's location data counts.. B-tilaaja on saman kes-5 kuksen MSC1 alueella A-tilaajan kanssa. The B-subscriber is from June to May of the same center in the MSC1 area with the A-subscriber. Tällöin suoritetaan seuraavat vaiheet: MSC1 vastaanottaa A-tilaajan MSA valitseman puhelupyynnön 1 (Set up) . In this case, the following steps are taken: The MSC1 receives a call of the subscriber MSA selected one request (SET UP). MSC1 lähettää tilaajaparametrejä koskevan pyynnön 2 paikalliseen vierailijarekisteriin VLR1, jonka tallentamien tilaajatietojen mukaan A-ti-10 laaja MSÄ on aktivoinut puhelun hintatiedon neuvonnan. MSC1 sends a request 2 concerning the subscriber parameters to the local visitor location register VLR1, which store subscriber information, A-10 large t-MSA is activated the call price data advice. VLR1 lähettää MSClrlle vastauksen 3, joka sisältää myös tiedon aktivoidusta laskentatiedon neuvonnasta. MSClrlle VLR1 sends a response 3, which also includes information on the activated advice data for computation. Tämän seurauksena MSC keksinnön mukaisella kriteeriä a) käyttäen tarkistaa puhelun alussa onko A-tilaaja MSA kotiverkossaan ja näin 15 ollen halvan tariffin alueella vai ei. As a result, the MSC according to the invention, the criterion a) using the beginning of a call to check whether the A-subscriber MSA home network 15, and thus within the low tariff area or not. A-tilaaja on kotiverkkonsa ulkopuolella eikä näin ollen halvan tariffin alueella, minkä seurauksena A-tilaajalle lähetetään kustannustietosanoma 4, ja arvio puhelukustannuksista esitetään tilaajalle. The A-subscriber is outside his home network and thus within the low tariff area, and therefore a cost sent to the subscriber information message 4 and an estimate of the cost of the call is shown to the subscriber. Jos tilaaja hyväksyy puhelun ja lähettää 20 vahvistussanoman 5, niin MSC1 jatkaa puhelunmuodostusta normaalisti. If the subscriber accepts the call and sends a confirmation message 20 5, the MSC1 continues to call in the normal. Jos A-tilaaja ei hyväksy puhelua eikä lähetä vahvistussanomaa tai lähettää negatiivisen vahvistus-sanoman, niin puhelunmuodostus keskeytetään lopullisesti. If the A-subscriber does not accept the call and does not send an acknowledgment message or sends a negative acknowledgment message, the call setup is permanently suspended.

Esimerkki 2: A-tilaaja MSÄ valitsee puhelun B-tilaa-25 jalle MSB, kun keksinnön mukainen laskentatiedon neuvonta *·'·' on aktivoitu ja sovelletaan kriteeriä b) , ts. sekä A- että • · · B-tilaa jän sijaintitiedot ratkaisevat. Example 2. A-subscriber MS A makes a call to the B-25 Jalle MSB when the count information advice according to the invention * · '·' is activated and criterion b), i.e., both the A and • · the B-ice location information to determine . Tällöin suoritetaan • · kuvioon 3 viitaten seuraavat vaiheet: • · · • V MSC1 vastaanottaa A-tilaajan valitseman puhelupyyn- 30 nön 1 (Set up) . In this case carried • · reference to Figure 3, the following steps: • • V · · MSC1 receives an A-subscriber selected non puhelupyyn- 30 1 (Set up). MSC1 lähettää A-tilaajan tilaajaparametrejä koskevan pyynnön 2 paikalliseen vierailijarekisteriin VLR, jonka tilaajatiedoissa on tieto siitä, että keksinnön mukainen laskentatiedon neuvonta on aktivoitu. The MSC1 sends a request concerning the subscriber of the subscriber A two local visitor location register VLR, the subscriber data stored in the calculation information advice according to the invention is activated. VLR1 lähettää MSCl:lle vastauksen 3, joka sisältää myös tiedon mainitusta 35 aktivoidusta toiminteesta. MsCl VLR1 sends a response 3, which also includes 35 data from said activated mode of operation. Tämän jälkeen MSC1 lähettää B-tilaajan MSB kotirekisterille HLR reitityspyyntösanoman 4. Then, the MSC1 sends the B-subscriber MSB of the home location register HLR a routing request message 4.

11 107102 HLR tietää B-tilaajan nykyisen vierailijarekisterin VLR2. 11 107102 HLR knows the subscriber B's current visitor location register VLR2. HLR lähettää reititysnumeropyyntösanoman VLR2:lle, joka palauttaa vastauksessaan 6 reititysnumeron. The HLR sends a roaming number request message to the VLR2, which returns a response to the routing number six.

HLR lähettää MSClrlle sanoman 7, joka sisältää rei-5 titysnumeron ja B-tilaajan nykyisen vierailijarekisterin VLR2 tunnuksen. The HLR sends a message MSClrlle 7, which includes a hole titysnumeron-5 and B-subscriber's current visitor location register VLR2 ID. Koska A-tilaajalle on aktivoitu laskutuksen neuvontatöinänne, MSC1 tarkistaa tuleeko puhelu olemaan halvan vai kalliin tariffin puhelu. Since the A-subscriber has activated the billing neuvontatöinänne, MSC1 checks whether the call will be a low or a high tariff call. Tämä määritys voidaan tehdä esimerkiksi vertaamalla A-tilaajan nykyistä osoitetta 10 (VLRl, MSC1) B-tilaajan reititysnumeroon (Roaming number, VLR2), joka saadaan HLR:Itä. This determination may be made, for example, by comparing the A-subscriber's current address 10 (VLRl, MSC1) of the B-subscriber routing number, roaming number (VLR2), obtained from theHLR. Jos määritys ei ole mahdollista näiden tietojen perusteella, keksinnön toisessa suoritusmuodossa HLR lähettää sanomassa 7 B-tilaajan tariffi-luokitukseen liittyvää tietoa, jota MSC1 voi käyttää puhe-15 lun tariffiluokan määritykseen. If the determination has not been possible on the basis of this information, in the second embodiment of the invention, the HLR transmits data relating 7 B-subscriber tariff classification by MSC1 can use voice-lun 15 for determining the tariff. Jos sekä A- että B-tilaaja ovat samassa verkossa ja näin ollen ns. If both the A- and B-subscriber are in the same network and therefore the so-called. halvan tariffin alueella MSC1 ei keskeytä puhelunmuodostusta eikä lähetä A-tilaajalle MSÄ laskentatietosanomaa. low tariff area, the MSC1 does not interrupt the call, or send the A-subscriber MSA information message. Toisin sanoen puhelunmuodostus jatkuu samalla tavoin kuin tavanomaisessa järjes-20 telmässä. In other words, the call establishment continues in the same manner as in the normal order-20 system.

Jos A-tilaaja on siirtynyt johonkin muuhun verkkoon kuin kotiverkkoonsa, niin tällöin ratkaisee B-tilaajan sijainti. If the A-subscriber has moved to another network than its home network, then determines the B-subscriber location. Jos B-tilaaja on saman verkon alueella kuin A-ti-laaja, vaikka A-tilaaja ei olekaan kotiverkoissaan, niin 25 puhelu tullaan suorittamaan ns. If the B-subscriber is in the same network as the A-subscriber, even if the subscriber A is not a home network, the call will be set to 25 ns. halvan tariffin alueella, jolloin MSC1 ei keskeytä puhelunmuodostusta eikä lähetä A- ♦ tilaajalle laskentatiedon neuvontasanomaa. low tariff area, wherefore the MSC1 does not interrupt the call, or send the A ♦ subscriber data for computation advisory message. Toisin sanoen • · ·.*·: puhelunmuodostus jatkuu normaalisti. In other words, • · · * ·:. Call setup continues as normal.

: *]: Jos sen sijaan A-tilaaja ei ole kotiverkoissaan 30 eikä B-tilaaja ole saman verkon alueella, niin suoritettava puhelu määritellään kalliin tariffin puheluksi, minkä vuok-si MSC1 lähettää A-tilaajalle MSÄ laskentatiedon neuvon- • · ·.· tasanoman 8 ja matkaviestin ilmaisee tilanteen käyttäjälle. *] If, on the other hand, the A-subscriber is not within his home network 30 and the subscriber B is not in the same network, the call is classified as a high tariff call, the leasing-si MSC1 sends the A-subscriber MSA data for computation advice • · · · exactly his own. 8 and the mobile station indicates to the user of the situation.

*!' *! ' Jos käyttäjä hyväksyy puhelun, hän lähettää vahvistussano- ·.'·· 35 man 9 keskukselle MSC1, jonka seurauksena MSC1 käynnistää puhelunmuodostuksen uudelleen normaaliin tapaan. If the user accepts the call, he sends vahvistussano- ·. '·· 35 Man 9 center MSC1, the MSC1 to start again as normal call setup. Jos A-ti- 12 107102 laaja ei hyväksy puhelua sen kalliin hinnan vuoksi, hän ei lähetä vahvistusta 9 tai lähettää negatiivisen vahvistuksen, jolloin MSC1 keskeyttää puhelunmuodostuksen lopullisesti. If the A-subscriber 12 107102 does not accept the call on account of its high charge, he does not send an acknowledgment 9 or sends a negative acknowledgment, whereafter the MSC1 permanently terminates the call.

5 Keksinnön ominaisuudet tulevat ehkä parhaiten käyt töön nykyisten digitaalisten solukkoverkkojen jälkeen tulevissa järjestelmissä, kuten FPLMTS tai UMTS. 5 features of the invention will perhaps best be used once this current digital cellular networks, in future systems, such as FPLMTS or UMTS.

Näiden järjestelmien ero nykyisiin verrattuna tulee olemaan se, että esimerkiksi sijainninhakuperiaatteet tule-10 vat kattamaan julkisen verkon lisäksi myös toimisto- ja kotiympäristöt (DCPN ja BCPN: Domestic and Business Customer Premises Network) sekä liikkuvat kulkuvälineet (Mobile PBX, tai MCPN = Mobile Customer Premises Network). The difference between these systems and the existing ones will be that the paging principles will be 10 VAT addition to the public network in the office and home environments (DCPN and BCPN = Domestic and Business Customer Premises Network) and mobile means of transport (Mobile PBX, or MCPN = Mobile Customer Premises Network). Toinen ero tulee olemaan se, että UMTSrssä tehdään selvempi ero 15 puheluun liittyvän ohjauksen (Call Control Signalling) ja varsinaiseen verkkoyhteyteen liittyvän ohjauksen (Bearer Control Signalling) välillä. Another difference will be that UMTSrssä a clearer difference of 15 between the call control (Call Control Signaling) and the actual network connection related control (Bearer Control Signaling). Tariffiluokittelu voi olla UMTSrssä hienojakoisempi kuin nykyisissä järjestelmissä johtuen erilaisista toimintaympäristöistä, kuten koti- ja 20 toimistoympäristö sekä liikkuvat kulkuvälineet: junat, metrot, laivat, jne. Tariff UMTSrssä can be finer than the different operating environments due to current systems, such as home and office environment 20, and mobile means of transport: trains, underground trains, ships, etc.

Esillä oleva keksintö vaatii ainoastaan pieniä muutoksia matkaviestimeen, joka voi muutoin olla tavanomainen , , kulloisenkiin järjestelmään soveltuva matkaviestin. The present invention requires only minor changes to the mobile station, which may otherwise be conventional, the mobile station suitable for the system. Esi- 25 merkiksi GSM-järjestelmässä matkaviestin MS voi olla esimerkiksi GSM-käsipuhelin Model 1011, jota valmistaa Nokia » · · ...: Mobile Phones. Examples 25 to indicate the GSM system the mobile station MS may be a GSM handset Model 1011, manufactured by Nokia »· ... · Mobile Phones. Kuviossa 4 on esitetty kaavamaisesti tällai- • » ·.*·· sen käsipuhelimen etukuva. Figure 4 is a schematic view of such • »·. * ·· front view of the telephone handset. Puhelimeen 21 kuuluu alfanumee- ! The phone 21 includes an alphanumeric! * : rinen LCD-näyttö 22, antenni 24, numeronäppäimet 25 toimin- 30 tonäppäimet 26 sekä hang off -näppäin 27 ja hang on -näppäin 28. Puhelu käynnistetään painamalla näppäintä 27 ja valitsemalla haluttu puhelinnumero numeronäppäimillä 25. *-Linear LCD monitor 22, an antenna 24, number keys 25 functioning changing buttons 30 and 26 hang-off key 27 and a hang key 28 is started by pressing the call button 27, and select a desired phone number using the number 25.

• · • ·

Jos kiinteä verkko lähettää matkaviestimelle 21 vastauksena puhelun kustannusarvion, matkaviestin voi esimerkiksi antaa 35 äänimerkin kaiutt imellä 29 ja samalla esittää kust annus -: : arvion, kustannustason tai tariffiluokan alfanumeerisella 13 107102 näytöllä 22, kuten kuviossa 2 on havainnollistettu näytön rivillä 23 olevalla tekstillä "high tariff". If the fixed network transmits to the mobile station 21 in response to the call cost, the mobile station may, for example, gives 35 tone Speaker imellä 29 and at the same time shows publ annus -:: the estimate, charge level or tariff alphanumeric 13 107 102 on the display 22, as illustrated in Figure 2 line display 23 with "high tariff ". Mikäli käyttäjä hyväksyy tariffiluokan ja haluaa jatkaa puhelua hän painaa uudelleen puhelunaloituspainiketta 27, jolloin mat-5 kaviestin 21 lähettää kiinteälle verkolle vahvistussanoman. If the user accepts the tariff class and wishes to continue the call, he presses again the hang-off key 27, whereby the mat-5 Mobile Station 21 sends a confirmation message to the fixed network. Mikäli käyttäjä pitää puhelua liian kalliina, hän painaa puhelun lopetuspainiketta 28, jolloin matkaviestin 21 lähettää kiinteälle verkolle negatiivisen vahvistussanoman tai ei lainkaan vahvistussanomaa, jolloin kiinteä verkko 10 lopettaa puhelun muodostuksen lopullisesti. If the user considers the call too expensive, he presses the end call button 28, the mobile station 21 transmits to the fixed network negative acknowledgment message or no message of confirmation to the fixed network 10 terminates the call setup. Alfanumeerisen näytön sijasta kustannustaso voidaan ilmoittaa esimerkiksi sytyttämällä tähän tarkoitukseen varattu ledi tai jollakin muulla sopivalla tavalla. Instead of an alphanumeric display, the charge can be indicated for example by switching on a LED assigned for this purpose or in some other suitable manner.

Kuviot ja niihin liittyvä selitys on tarkoitettu 15 vain havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. The figures and the related description are only intended to illustrate the 15 present invention. Yksityiskohdiltaan keksinnön mukainen menetelmä voi vaihdella oheisten patenttivaatimusten puitteissa. The details of the method according to the invention may vary within the scope of the appended claims.

« «

« II «II

^ L • · · • M» • · • · · • · · • » • · · • · · ^ • · L · M • »• • · · · · · • •» • • · · · ·

• I • I

• · • · · • · 1 • · ; • • · · · • · • · 1; t · • · • 1 · • ♦ · t · • · • · • ♦ 1 ·

Claims (9)

14 107102 14 107102
1. Menetelmä puhelukustannusten ilmoittamiseksi, jossa menetelmässä, 5 kutsuva tilaaja lähettää kiinteälle verkolle puhe- lupyynnön, johon sisältyy kutsutun tilaajan numero, tunnettu siitä, että menetelmässä lisäksi kiinteä verkko arvioi ennakolta muodostettavan puhelun kustannukset tai kustannustason kutsuvan tilaajan 10 ja/tai kutsutun tilaajan sijainnin perusteella, kiinteä verkko lähettää tiedon puhelun arvioiduista kustannuksista tai kustannustasosta sille tilaajalle, jota puhelusta tultaisiin veloittamaan, ainakin siinä tapauksessa että arvioidut kustannukset tai kustannustaso eivät 15 ole kyseiselle tilaajalle asetetulla sallitulla kustannus-alueella, puhelun kustannukset tai kustannustaso esitetään tilaajalle ja kiinteälle verkolle lähetetään vahvistussanoina, mikäli tilaaja haluaa jatkaa puhelunmuodostusta, 20 kiinteä verkko jatkaa puhelunmuodostusta vastaan otettuaan mainitun vahvistussanoman tai muussa tapauksessa lopettaa puhelunmuodostuksen lo 1. A method for indicating the charge of a call, comprising, 5 a calling subscriber sends to a fixed network request in the form of voice, which includes the called party number, characterized in that the method further comprises the fixed network estimates the cost of a call in advance, or the cost of the calling subscriber 10 and / or the called subscriber based on the location of the , the fixed network transmits the estimated charge or charge level of the call to the subscriber who was to be the call charge, at least in the case that the estimated charge or charge level does 15 not relevant to the subscriber set allowable cost range, the cost or charge the call is indicated to the subscriber and the fixed network is transmitted vahvistussanoina if the subscriber wishes to continue call setup, 20 fixed network continues with the call setup after having received said acknowledgment message or otherwise terminates the call setup lo pullisesti. definitively.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tieto kustannuksista tai kustannus- 25 tasosta lähetetään laskutettavalle tilaajalle jokaisen puhelun yhteydessä. January 2 The method according to claim, characterized in that the data costs or cost-25 level is sent bills to the subscriber for each call. ♦ ..ΙΓ ♦ ..ΙΓ
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tu n- • « nettu siitä, että :**[: kiinteä verkko tarkistaa tilaajatiedostoista lasku- 30 tettavan tilaajan ennalta määrätyn sallitun kustannusalueen ja arvioi ennakolta muodostettavan puhelun kustannukset, kiinteä verkko jatkaa puhelunmuodostusta normaalis- • · ti, mikäli arvioidut puhelukustannukset ovat mainitulla 1!' 3. The method according to claim 1, tu • n «characterized in that: ** [: fixed network checks from the subscriber files 30 use in billing the customer a predetermined allowable cost range specified in advance and the estimated cost of a call, the fixed network continues with the call setup normally • · t if the estimated cost of the call are mentioned one! ' sallitulla kustannusalueella, 35 kiinteä verkko keskeyttää puhelunmuodostuksen ja : : lähettää laskutettavalle tilaajalle laskutustietosanoman, 15 107102 mikäli kustannukset eivät ole mainitulla sallitulla kus-tannusalueella. allowable range, 35 fixed network interrupts the call setup and: send the bills to the subscriber to the billing information message, 15 107 102, if the cost is not within said allowable range of charges.
4. Patenttivaatimuksen 1 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 5 kiinteä verkko tarkistaa tilaajatiedostoista kutsu van tilaajan ennalta määrätyn alimman tariffialueen, joka on esimerkiksi tilaajan kotikeskusalue tai kotiverkko, kiinteä verkko jatkaa puhelunmuodostusta normaalisti, mikäli kutsuva tilaaja on mainitulla alimmalla tarif-10 fialueella, kiinteä verkko keskeyttää puhelunmuodostuksen ja lähettää kutsuvalle tilaajalle laskutustietosanoman, mikäli kutsuva tilaaja ei ole mainitulla alimmalla tariffialueella. Of 4. 1 or 3. The method according to claim, characterized in that 5 the fixed network checks from the subscriber files, paging of a subscriber predetermined lowest tariff area, for example the subscriber's home exchange area or the home network, the fixed network continues with the call setup normally, if the calling subscriber is located within said lowest tariff-10 fialueella , the fixed network interrupts the call setup and sends the subscriber to the billing information message, if the calling subscriber is not located within said lowest tariff area.
5. Patenttivaatimuksen 1 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kiinteä verkko tarkistaa tilaajatiedostoista kutsuvan tilaajan ennalta määrätyn alimman tariffialueen, joka on esimerkiksi tilaajan kotikeskusalue tai kotiverkko, ja 20 kutsutun tilaajan sijainnin, kiinteä verkko jatkaa puhelunmuodostusta normaalisti, mikäli kutsuva tilaaja on mainitulla alimmalla tarif-fialueella tai kutsuttu tilaaja on samalla tariffialueella kutsuvan tilaajan kanssa, 25 kiinteä verkko keskeyttää puhelunmuodostuksen ja . 5. claimed in claim 1 or 3, characterized in that the fixed network checks from the subscriber databases the subscriber predetermined lowest tariff area, for example the subscriber's home exchange area or the home network, and 20 of the called subscriber, the fixed network continues with the call setup normally, if the calling subscriber is within said lowest tariff area or the called subscriber is on the same tariff area as the calling subscriber, the fixed network 25 and interrupts the call. . . lähettää kutsuvalle tilaajalle laskutustietosanoman, mikäli kutsuva tilaaja ei ole mainitulla alimmalla tarif fialueella * » !/·· tai kutsuttu tilaaja ei ole samalla tariffialueella kutsu- van tilaajan kanssa. to send to the calling subscriber billing information message if the calling subscriber has not said lowest tariff area * »! / ··, or the called subscriber is not on the same tariff with the called subscriber van. • · ·'·*: 30 • · · '· *: 30
6. Patenttivaatimuksen 1 tai 3 mukainen menetelmä, « tunnettu siitä, että kiinteä verkko tarkistaa tilaajatiedostoista kutsu- • · ... tun tilaajan ennalta määrätyn alimman tariffialueen, joka *;* on esimerkiksi tilaajan kotikeskusalue tai kotiverkko, 35 kiinteä verkko jatkaa puhelunmuodostusta normaalis- : : ti, mikäli kutsuttu tilaaja on mainitulla alimmalla tarif- 107102 fialueella, kiinteä verkko keskeyttää puhelunmuodostuksen ja lähettää kutsutulle tilaajalle laskutustietosanoman, mikäli kutsuttu tilaaja ei ole mainitulla alimmalla tariffialu-5 eella. 6. claimed in claim 1 or 3, 'characterized in that the fixed network checks from the subscriber files called • · ... TU subscriber predetermined lowest tariff area, which *; * is, for example, the subscriber's home exchange area or the home network, 35 fixed network continues with the call setup normally : manner if the called subscriber is within said lowest tariff fialueella 107 102, the fixed network interrupts the call and sends a called subscriber billing information message, if the called subscriber is not located within said lowest tariffialu-5 range.
7. Patenttivaatimuksen 1 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kiinteä verkko tarkistaa tilaajatiedostoista kutsutun tilaajan ennalta määrätyn alimman tariffialueen, joka 10 on esimerkiksi tilaajan kotikeskusalue tai kotiverkko, ja kutsuvan tilaajan sijainnin, kiinteä verkko jatkaa puhelunmuodostusta normaalisti, mikäli kutsuttu tilaaja on mainitulla alimmalla tarif-fialueella tai kutsuva tilaaja on samalla tariffialueella 15 kutsutun tilaajan kanssa, kiinteä verkko keskeyttää puhelunmuodostuksen ja lähettää kutsutulle tilaajalle laskutustietosanoman, mikäli kutsuttu tilaaja ei ole mainitulla alimmalla tariffialueella tai kutsuttu tilaaja ei ole samalla tariffialueella 20 kutsuvan tilaajan kanssa. Of 7. 1 or 3. The method according to claim, characterized in that the fixed network checks from the subscriber databases the subscriber predetermined lowest tariff area, that 10 is, for example, the subscriber's home exchange area or the home network, and the calling subscriber, the fixed network continues with the call setup normally, if the called subscriber is within said lowest tariff area or the calling subscriber at the same time with 15 called tariff area of ​​the subscriber, the fixed network interrupts the call and sends a called subscriber billing information message, if the called subscriber is not located within said lowest tariff area or if the called subscriber is not in the same tariff area as the calling subscriber 20.
8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tilaajan tilaajatietoihin aktivoidaan estotoiminne, minkä seurauksena kiin- , teä verkko ei jatka puhelunmuodostusta edes vastaanottaes- 25 saan tilaajalta vahvistussanoman, jos arvioidut puhelukus- * · tannukset tai kustannustaso eivät ole estotoiminteessa • · · ···: tilaajalle asetetulla kustannusalueella. 8. The method according to any of the preceding claims, characterized in that the subscriber information is activated estotoiminne, as a result, solid, integral network does not continue a call even when receiving 25 get acknowledgment message if the estimated call charge * · costs or cost do not estotoiminteessa • · · · · ·: subscriber charges set for the area. • · • ·
9. Tietoliikennejärjestelmä, joka käsittää järjes- » » · > V telyn puhelukustannusten ilmoittamiseksi, jossa järjeste- : 3o lyssä kutsuva tilaajalaite (MSÄ) on järjestetty lähettä-mään kiinteälle verkolle (BSS,MSC) puhelupyynnön, johon ,···, sisältyy kutsutun tilaajan (MSB) numero, tunnettu siitä, että järjestelyssä lisäksi \ : 35 kiinteä verkko (MSC) on järjestetty arvioimaan en- : : nakolta muodostettavan puhelun kustannukset tai kustannus- 17 107102 tason kutsuvan tilaajalaitteen (MSA) ja/tai kutsutun tilaajalaitteen (MSB) sijainnin perusteella, kiinteä verkko (MSC) on järjestetty lähettämään tiedon puhelun arvioiduista kustannuksista tai kustannus-5 tasosta sille tilaajalaitteelle (MSA,MSB) jota puhelusta tultaisiin veloittamaan, ainakin siinä tapauksessa että arvioidut kustannukset tai kustannustaso eivät ole kyseiselle tilaajalaitteelle (MSA,MSB) asetetulla sallitulla kustannusalueella, 10 veloitettava tilaajalaite (MSA,MSB) on järjestetty 9. A communication system that comprises organized "" ·> A procedure for notifying the cost of the call, in which arrangement: 3o Lyssa the calling subscriber device (MSA) is arranged to transmit a fixed network (BSS, MSC), call request, ···, contained in the called subscriber (MSB) of the code, characterized in that the arrangement further \ 35 fixed network (MSC) is arranged to assess en-: formed nakolta call costs or cost-17 107 102 the level of the calling subscriber station (MSA) and / or the called subscriber device (MSB) on the basis of the location of the fixed network (MSC) is arranged to transmit the estimated charge or charge-5 level of the call to the subscriber station (MSA, MSB) to which the call will be charged for, at least in the case that the estimated charge or charge level does not belong to the subscriber station (MSA, MSB) of the set allowable range, 10 to charge the subscriber device (MSA, MSB) is arranged esittämään puhelun kustannukset tai kustannustaso käyttäjälle ja lähettämään kiinteälle verkolle (MSC)vahvistussanoina, mikäli käyttäjä haluaa jatkaa puhelunmuodostusta, kiinteä verkko (MSC) on järjestetty jatkamaan puhe-15 lunmuodostusta vastaanotettuaan mainitun vahvistussanoman tai muussa tapauksessa lopettamaan puhelunmuodostuksen lopullisesti. present charge or charge to the user and to send the call to the fixed network (MSC) vahvistussanoina, if the user wishes to continue the call setup, the fixed network (MSC) is arranged to continue the speech to end 15, after receiving said confirmation message lunmuodostusta or otherwise, the call setup. • · • · · ···· • · • · I • tl • · • · II 1 4 • λ • · • 1 · • · 1 • · « · I < · « « » • > · is 107102 • · • · · ···· • · • · I • teaspoon • · • · II on April 1 • λ • · • · • 1 • 1 · · «· I <·« «» •> · is 107102
FI932480A 1993-05-31 1993-05-31 The method for reporting the call cost, and the subscriber unit FI107102B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI932480A FI107102B (en) 1993-05-31 1993-05-31 The method for reporting the call cost, and the subscriber unit
FI932480 1993-05-31

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI932480A FI107102B (en) 1993-05-31 1993-05-31 The method for reporting the call cost, and the subscriber unit
PCT/FI1994/000217 WO1994028670A1 (en) 1993-05-31 1994-05-30 A method for indicating the charge of a call, and a subscriber station
AU67981/94A AU6798194A (en) 1993-05-31 1994-05-30 A method for indicating the charge of a call, and a subscriber station

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI932480A0 FI932480A0 (en) 1993-05-31
FI932480A FI932480A (en) 1994-12-01
FI107102B true FI107102B (en) 2001-05-31

Family

ID=8538037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI932480A FI107102B (en) 1993-05-31 1993-05-31 The method for reporting the call cost, and the subscriber unit

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU6798194A (en)
FI (1) FI107102B (en)
WO (1) WO1994028670A1 (en)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5577100A (en) * 1995-01-30 1996-11-19 Telemac Cellular Corporation Mobile phone with internal accounting
TW288240B (en) * 1995-01-31 1996-10-11 Qualcomm Inc
SE516516C2 (en) * 1995-02-09 2002-01-22 Telia Ab Switched telecommunications network
EP0734144A3 (en) * 1995-03-20 1999-08-18 Siemens Aktiengesellschaft Method and apparatus for determination of user charges in a subscriber apparatus
DE19522988A1 (en) * 1995-06-28 1997-01-02 Sel Alcatel Ag A process for the charging information and service control device, local exchange terminal device and communication network
US6018652A (en) * 1995-08-31 2000-01-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ.) Cellular telephone system having mobile charging region and area based pricing method and apparatus
US5784442A (en) * 1996-02-02 1998-07-21 Telefonaktiebologet Lm Ericsson (Publ) System and method for real-time billing in a radio telecommunications network
JPH09331409A (en) * 1996-06-11 1997-12-22 Saitama Nippon Denki Kk Portable telephone set
DE19645868A1 (en) * 1996-11-07 1998-05-14 Deutsche Telekom Ag Method and circuit arrangement for classification in communications networks
DE19646485A1 (en) * 1996-11-11 1998-05-20 Deutsche Telekom Mobil A method for distance-based charging in mobile communication networks
US6108318A (en) * 1997-03-04 2000-08-22 Ericsson Inc System and method for data link synchronization
US6044261A (en) * 1997-03-19 2000-03-28 Ericsson, Inc. Multiple home zone areas within a mobile telecommunications network
US6307570B1 (en) 1997-03-31 2001-10-23 Citrix Systems, Inc. Virtual input device
GB2341522A (en) * 1997-05-30 2000-03-15 Ericsson Inc Providing selective reversal billing when calling roaming mobile subscribers
FI112900B (en) 1997-06-17 2004-01-30 Sonera Oyj Pricing method in mobile system
US6195543B1 (en) * 1997-06-20 2001-02-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for providing advice of charge parameters for mobile radio telephone calls
EP1619870B1 (en) * 1997-07-22 2012-10-10 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Method and mobile network for call billing
FI104936B (en) * 1997-09-26 2000-04-28 Nokia Networks Oy Formation of the transferred call;
US6138002A (en) * 1997-12-18 2000-10-24 Ericsson Inc. System and method for providing services based on broadcasted system information
US6246870B1 (en) 1998-04-30 2001-06-12 Ericsson Inc. Tariff management apparatus and methods for multiple-mode communications terminals
US6098878A (en) * 1998-04-30 2000-08-08 Ericsson Inc. Tariff management apparatus and method for communications terminals using smart cards
PL345853A1 (en) * 1998-07-14 2002-01-14 Mannesmann Ag Method for detecting, on a telecommunication network side, the complexity, on the telecommunication network side, of a telecommunication link between two subscribers in order to determine the rate, and device for realising the same
JP2002521872A (en) 1998-07-16 2002-07-16 インターボイス リミテッド パートナーシップ System and method for managing a prepaid wireless service
FI114959B (en) * 1998-08-21 2005-01-31 Ericsson Telefon Ab L M Billing in a telecommunications network
FI982062A (en) 1998-09-24 2000-03-25 Nokia Networks Oy A method and system for transmitting data to the terminal
EP1043907A1 (en) * 1999-04-07 2000-10-11 Philips Electronics N.V. Transmision of billing information at call setup
GB2349541B (en) 1999-04-29 2003-10-01 Ericsson Telefon Ab L M Call charges in a telecommunications network
US6493547B1 (en) 1999-05-17 2002-12-10 Ericsson Inc. Apparatus and methods for providing usage information in wireless communications systems
US6577717B1 (en) * 1999-05-27 2003-06-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Broadcasting of different tariff periods in a telephone system
JP3509670B2 (en) * 1999-12-14 2004-03-22 日本電気株式会社 Portable information terminal
US7020773B1 (en) 2000-07-17 2006-03-28 Citrix Systems, Inc. Strong mutual authentication of devices
DE10039285A1 (en) * 2000-08-11 2002-02-21 Deutsche Telekom Ag System of advance rate information for telecommunications connections
US6986040B1 (en) 2000-11-03 2006-01-10 Citrix Systems, Inc. System and method of exploiting the security of a secure communication channel to secure a non-secure communication channel
GB2371714B (en) * 2001-01-25 2003-01-22 Ericsson Telefon Ab L M Charge advice in a mobile telecommunications system
DE10114964A1 (en) * 2001-03-27 2002-10-17 T Mobile Deutschland Gmbh A process for the tariff information of subscribers of a digital mobile communication network
US20050198379A1 (en) 2001-06-13 2005-09-08 Citrix Systems, Inc. Automatically reconnecting a client across reliable and persistent communication sessions
DE10135425A1 (en) * 2001-07-20 2003-01-30 Siemens Ag Displaying costs of information exchange between first and second radio devices involves determining costs of information exchange depending on cost parameter using cost information and indicating
FI20012277A (en) 2001-11-21 2003-05-22 Ericsson Telefon Ab L M System and procedure for charging in a telecommunications network
JP4059025B2 (en) 2002-07-12 2008-03-12 日本電気株式会社 Callee information display system and communication terminal
EP1443437A1 (en) * 2002-12-18 2004-08-04 Alcatel A method, a mobile telecommunication device, a base station, and a computer software product for guiding a user of a mobile when intending invoking a service
GB2413728A (en) * 2004-04-30 2005-11-02 Siemens Ag Call charging for voip calls
GB2433683A (en) * 2005-12-23 2007-06-27 0044 Ltd Call tariff database in a mobile phone
EP2066106A1 (en) * 2007-11-27 2009-06-03 Gemplus Method for supplying, on request, the updated list of rates for a service provided and associated device
CN101499911B (en) 2008-02-03 2013-02-06 华为技术有限公司 Fee charging system, apparatus and method
WO2010044655A1 (en) 2008-10-13 2010-04-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Regional zone based mobile charging
CN101742425A (en) * 2008-11-05 2010-06-16 中兴通讯股份有限公司 Method and system for realizing service cost real-time reminding
CN101605303B (en) 2009-06-16 2013-02-27 中兴通讯股份有限公司 Method and device for reminding rates in telecommunication value-added services
DE102009058193A1 (en) * 2009-12-15 2011-06-16 Vodafone Holding Gmbh Enabling a data connection via a mobile network in a data network

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2830181C3 (en) * 1978-07-10 1981-01-22 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen
DE3305978A1 (en) * 1983-02-21 1984-08-23 Siemens Ag Telecommunications system with levelling of traffic peaks
US4751728A (en) * 1987-03-27 1988-06-14 Treat John M Telephone call monitoring, metering and selection device
JPS6442954A (en) * 1987-08-10 1989-02-15 Hitachi Ltd Charging system
JPH03128563A (en) * 1989-07-07 1991-05-31 Toshiba Corp Radio telephony equipment

Also Published As

Publication number Publication date
FI932480D0 (en)
FI932480A0 (en) 1993-05-31
WO1994028670A1 (en) 1994-12-08
FI107102B1 (en)
AU6798194A (en) 1994-12-20
FI932480A (en) 1994-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6185426B1 (en) System, method, and apparatus for delivery of location information about caller
JP2813466B2 (en) How to complete the phone call of the telephone system
US5943620A (en) Method for associating one directory number with two mobile stations within a mobile telecommunications network
DE69434457T2 (en) Operation of a wireless participant connection
FI98185C (en)
EP1033040B1 (en) Services to mobile stations
CA2266020C (en) Optimized routing of mobile calls within a telecommunications network
EP0666011B1 (en) Sytem and method for location registration
US6078805A (en) System and method for cellular reseller control of outbound calls from a mobile station
CA2274136C (en) Paging a mobile station within a public land mobile network (plmn)
US5341410A (en) Cellular telephone locator using a mobile data system
FI101113B (en) Mobile communications
US7738872B1 (en) Neighborhood cordless service call handoff
KR100757860B1 (en) Complex Wireless Service Device using Wired or Wireless communication systems
AU651466B2 (en) Method for establishing an inbound call to the mobile telephone in a cellular mobile telephone network
US7653388B2 (en) Mobile radio communications method and mobile subscriber terminal
US6778832B1 (en) Neighborhood cordless service call handoff
CN1104161C (en) System and method providing location-based call forwarding within mobile telecommunications network
AU731567B2 (en) Method and system for displaying greetings in a mobile radio communications system
CN1098014C (en) System and method for implementing multiple home location rigisters for a single mobile station in cellular telecommunication system
US6516193B1 (en) Localized special services in a mobile communications system
CN1225137C (en) Method for applying different charge rates and for indicating location of mobile station in cellular mobile telecommunication system
US6256503B1 (en) Method and system in a wireless communications network for providing restricted user termination areas based on originator location
US6775546B1 (en) Mobile telephone system
CN100385899C (en) Device and method for indication of charging information using USSD mechanism