FI106825B - IP Mobility mechanism for a packet radio network - Google Patents

IP Mobility mechanism for a packet radio network Download PDF

Info

Publication number
FI106825B
FI106825B FI982028A FI982028A FI106825B FI 106825 B FI106825 B FI 106825B FI 982028 A FI982028 A FI 982028A FI 982028 A FI982028 A FI 982028A FI 106825 B FI106825 B FI 106825B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
protocol
ggsn
ip
network
mobile station
Prior art date
Application number
FI982028A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI982028A (en )
FI982028A0 (en )
Inventor
Tuija Hurtta
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L29/00Arrangements, apparatus, circuits or systems, not covered by a single one of groups H04L1/00 - H04L27/00 contains provisionally no documents
  • H04L29/02Communication control; Communication processing contains provisionally no documents
  • H04L29/06Communication control; Communication processing contains provisionally no documents characterised by a protocol
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L69/00Application independent communication protocol aspects or techniques in packet data networks
  • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
  • H04L69/32High level architectural aspects of 7-layer open systems interconnection [OSI] type protocol stacks
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation, e.g. WAP [Wireless Application Protocol]
  • H04W80/04Network layer protocols, e.g. mobile IP [Internet Protocol]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
  • H04W88/005Data network PoA devices
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/02Inter-networking arrangements

Abstract

A gateway support node (GGSN+HA) for a packet radio network, arranged to provide Internet Protocol, or IP, mobility for a mobile station (MS). The gateway support node (GGSN+HA) is interoperable with at least one home agent (HA) and at least one serving support node (SGSN), for routing data packets to/from the mobile station (MS). It comprises a protocol stack (18, 20) for supporting at least a layer 1 (L1) protocol, a layer 2 (L2) protocol, and a network layer (L3) protocol, the network layer (L3) protocol supporting at least IP protocol. It also comprises the functions of the home agent (HA) and it is arranged to support Mobile IP protocol on the network layer (L3). Preferably, the protocol stack (20) is streamlined by routing data packets to/from the integrated home agent/gateway node (GGSN+HA) using only the network layer (L3) protocol and the layer 2 and layer 1 protocols.

Description

106825 IP-liikkuvuusmekanismi pakettiradioverkkoa varten Keksinnön tausta 106 825 IP mobility mechanism for a packet radio network Background of the Invention

Keksinnön kohteena on mekanismi IP-liikkuvuuden (IP mobility, IP = Internet Protocol) tuottamiseksi Internet-protokollaa varten pakettiradiover-5 kossa, kuten GPRS tai UMTS. The invention relates to a mechanism for IP Mobility (IP mobility, IP = Internet Protocol), for producing an Internet protocol-pakettiradiover Table 5, such as GPRS or UMTS. IP mobility on Internet Engineering Task Forcen (IETF) standardin RFC2002 aiheena. IP mobility is an Internet Engineering Task Force (IETF) standard RFC2002 theme. Tämä RFC-standardi sisältyy tähän hakemukseen viittauksena. This RFC standard is incorporated herein by reference. Lyhyesti IP-liikkuvuus on mekanismi tietoliikenneominaisuuksien tarjoamiseksi matkaviestimen käyttäjälle IP-osoitetta käyttäen. Briefly, the mobile IP is a mechanism for providing telecommunications features to the user of the mobile station using the IP address. Se sallii liikkuvien solmujen vaihtaa liityntäpistettään Internetissä vaihtamatta 10 IP-osoitettaan. It allows mobile nodes to change the access point on the Internet without changing their IP address 10. Se siis helpottaa liikkuvan solmun ja vastinsolmun (correspondent node) liikennöintiä liikkuvan solmun kotiosoitteen kanssa. It also facilitates the mobile node and the Correspondent Node () to operate the mobile node's home address. Kuvio 1 IP-liikkuvuusmekanismin käsitettä pakettiradioverkossa. Figure 1 is the concept of mobile IP mechanism of a packet radio network.

Tämän hakemuksen puitteissa ''verkkopääsypalvelin” (Network Access Server, NAS) on laite, joka tarjoaa käyttäjille tilapäisen tarveperusteisen 15 (on-demand) verkkopääsyn. In this application, '' the network access server "(Network Access Server NAS) is a device which provides the users needs-based ad hoc 15 (on-demand) to access the network. Tällainen pääsy on luonteeltaan pisteestä pisteeseen käyttäen puhelin-, ISDN- tai solukkoyhteyksiä jne. ''Liikkuva solmu” (Mobile Node, MN) viittaa isäntään (host), joka haluaa käyttää kotiverkon osoitetta ollessaan fyysisesti kytkeytyneenä pisteestä pisteeseen -linkillä (puhelinjohdolla, ISDNillä jne.) verkkopääsypalvelimeen, joka ei sijaitse koti-20 verkossa. Such access is from the nature of the point of using the telephone, ISDN or cellular connections, etc. ' "Mobile node" (Mobile Node, MN) refers to a host (host), which wants to use the local network addresses when physically connected to a point to point link on the (telephone cable, ISDNillä etc. .) network access server, which is not located in the home network 20. ''Vastinsolmu” on vertaissolmu, jonka kanssa liikkuva solmu liikennöi. '' Correspondent node "is a correspondent node with which the mobile node communicates. ''Matkaviestin” (mobile station, MS) on liikkuva solmu, jolla on radioraja-. '' Mobile station '(mobile station MS) is a mobile node having a radio air. . . pinta verkkoon. area network. ''Tunneli” on polku, jota datagrammi seuraa ollessaan kapse- loituna. 'Tunnel' is the path followed by a datagram while encapsulated. Mallin mukaan kapseloitu datagrammi reititetään tunnetulle dekapse-*· *: lointiagentille, joka purkaa datagrammin kapseloinnin ja toimittaa sen sitten oi- 25 kein lopulliseen kohteeseensa. Model, encapsulated datagram is routed to a known dekapse- * · *: lointiagentille which decrypts the datagram encapsulation and then submit it to the legal 25 kein final destination. Kukin kotiagenttiin kytkeytyvä liikkuva solmu • · ·*.*·:* kytkeytyy uniikin tunnelin kautta, jonka identifioi tunnelitunniste, joka on uniikki : V: tietylle vierasagentti/kotiagentti -parille. Each mobile node coupled to the home agent • · · · * *. * Engages over a unique tunnel, identified by a tunnel identifier which is unique: V a given Foreign Agent / Home Agent pair.

Matkaviestin voi olla salkkutietokone, joka on kytketty pakettiradio-verkkoa tukevaan solukkopuhelimeen. The mobile station may be a laptop computer, which is connected to the packet radio network supporting cellular telephone. Vaihtoehtoisesti matkaviestin voi olla .'·*·. Alternatively, the mobile station may be. '* · ·. 30 pienen tietokoneen ja pakettiradiopuhelimen integroitu yhdistelmä, samannä- köinen kuin Nokia Communicator 9000 -sarja. 30 small computer and a packet radio phone integrated combination, samannä- size as the Nokia Communicator 9000 series. Matkaviestimen muihin suori-m"y tusmuotoihin kuuluvat erilaiset hakulaitteet, kaukosäädin-, valvonta- ja/tai tie- donkeruulaitteet jne. The mobile station is performed at the other M "y embodiments thereof include various pagers, presenter mode, the control and / or information donkeruulaitteet etc.

Radiopääsyverkko (Radio Access Network) RAN voi olla osa .·!·. The radio access network (Radio Access Network) RAN can be a part of. ·! ·. 35 GPRS-järjestelmää tai kolmannen sukupolven (3G) järjestelmää, kuten UMTS. 35, the GPRS system or a third generation (3G) system, such as UMTS.

* · · RAN käsittää ilmarajapinnan Um, joka on pullonkaula suorituskyvyn kannalta. * · RAN comprises an air interface Um, which is the bottleneck in performance.

• t I * · 2 106825 SGSN ja GGSN ovat GPRS:n termejä vastaavasti pääsy- ja yhdyskäytä-väsolmulle. • T i * · 2 106825 SGSN and GGSN are GPRS terms, to access and GATEWAY-support node. Kolmannen sukupolven (3G) järjestelmissä SGSN-solmuja kutsutaan joskus 3G-SGSN -solmuiksi. Third-generation (3G) systems, SGSN nodes is sometimes called the 3G-SGSN. Tilaajatietoja tallennetaan pysyvästi kotirekisteriin (Home Location Register) HLR. Subscriber data is permanently stored in the home location register (Home Location Register) HLR.

5 "Kotiverkko” on sen verkon osoiteavaruus, johon käyttäjä loogisesti kuuluu. Kun työasema on fyysisesti kytketty lähiverkkoon (LAN), LAN:in osoiteavaruus on kotiverkko. "Kotiosoite” on liikkuvalle solmulle pitkähköksi ajaksi osoitettu osoite. 5 'Home Network' is the network address space to which a user logically belongs When the workstation is physically connected to a local area network (LAN), the LAN.. In the address space of the home network is the "home address" for the mobile node for an extended period addressed to the address. Se voi pysyä muuttumattomana riippumatta siitä, missä liikkuva solmu liittyy Internetiin. It may remain unchanged regardless of where the mobile node is connected to the Internet. Vaihtoehtoisesti se voidaan osoittaa osoitevaras-10 tosta. Alternatively, it can be shown to address the storage 10 batteries. "Kotiagentti” (home agent) on liikkuvan solmun kotiverkossa oleva reiti-tysentiteetti, joka tunneloi paketteja toimitettaviksi liikkuvalle solmulle tämän ollessa poissa kotoa ja ylläpitää liikkuvan solmun vallitsevaa sijaintitietoa. Liikkuvan solmun ollessa poissa kotoa kotiagentti tunneloi datagrammeja tälle toimitettaviksi ja purkaa tältä tulleiden datagrammien tunneloinnin. "Home Agent" (home agent) is a mobile node's home network pathways are-tysentiteetti, which tunnels packets to the mobile transmission to a node, this being away from home and maintain a rolling prevailing node location information. The mobile node is away from home, the home agent tunnels the datagrams to the delivery to and extract from this middle datagrams tunneling.

15 "Vierasagentti” (Foreign Agent) viittaa liikkuvan solmun vieraassa verkossa olevaan re it ity se nt iteetti in, joka tarjoaa reitityspalveluja liikkuvalle solmulle tämän ollessa kirjautuneena, ja siten sallii liikkuvan solmun hyödyntää kotiverkon osoitettaan. Vierasagentti purkaa tunneloinnin ja toimittaa liikkuvalle solmulle sen kotiagentin tunneloimia paketteja. Liikkuvan solmun lähettämille 20 datagrammeille vierasagentti voi toimia kirjautuneiden liikkuvien solmujen ole-tusreitittimenä. 15 "foreign agent" (Foreign Agent) refers to a mobile node in the foreign network re IT ity it nt iteetti in that provides routing services to the mobile node, this being logged, and thereby allowing the mobile node to utilize the home network is shown. The foreign agent de-tunnels and delivers to the mobile node to the home agent tunnelled packages. 20 sent by the mobile node, datagrams foreign agent may serve mobile nodes not logged-tusreitittimenä.

RFC2002 määrittelee care-of -osoitteen Care-of-Address (COA) liikkuvaan solmuun suuntautuvan tunnelin päätepisteeksi, datagrammeille jot- i *. RFC2002 defines a care-of address of the Care-of-Address (COA) of the mobile node to the tunnel end point, datagrams just-i *. ka välitetään poissa kotoa olevalle liikkuvalle solmulle. ka passed away from home to a mobile node. Protokolla voi käyttää 25 kahta erilaista care-of -osoitetta: "vierasagentin care-of -osoite” on sen vie- • · ';··[ rasagentin osoite, johon liikkuva solmu on kirjautunut, ja ''yhteissijoitettu care- • * · '· *: of -osoite (co-located COA)” on ulkoa saatu paikallisosoite, jonka liikkuva sol- mu on assosioinut johonkin omaan verkkorajapintaansa. Tämän hakemuksen • · · : puitteissa care-of -osoite (COA) on sen vierasagentin osoite, johon liikkuva 30 solmu on kirjautunut. Liikkuvalla solmulla voi olla useita COA:ta samanaikai-sesti. Ensisijainen COA on osoite, jonka liikkuva solmu lähettää kotiagentilleen ··· ·**·. kirjatuessaan. COA-listaa päivitetään liikkuvan solmun vastaanottaessa il- The protocol can use two different types 25 a care-of address: a "foreign agent care-of-address" is the exported • · '; ·· [rasagentin the address to which the mobile node is registered, and' 'co-located CARE • * ·' · *: the local address of the address (the co-located COA) "is an externally obtained by the mobile node mu assosioinut one of its own network interface to this application, • · ·. the context of the care-of-address (COA) is a foreign agent address to which the the mobile nodes 30 is logged into the mobile node may have several COAs. s simultaneously, a primary COA is the address to which the mobile node sends the home agent ** · · · · · kirjatuessaan COA list updated in the mobile node receives the air...

t · I · I t

moituksia. warning. Jos ilmoitus raukeaa, sen merkintä tai merkinnät tulisi poistaa lis-' taita. If the message does not proceed to its entry or entries should be removed from the LIS 'fold. Yksi vierasagentti voi tuottaa useamman kuin yhden COA:n ilmoituksis- 35 saan. One foreign agent can provide more than one COA for 35 ilmoituksis- them. ''Liikkuvuussidonta” (Mobility Binding) on kotiosoitteen assosiaatio vie-rasagentin IP-osoitteen ja tunnelitunnisteen kanssa. '' Mobility binding "(Mobility Binding) is a home address of the take-rasagentin association with the IP address and tunnel identifier. Liikkuva solmu rekisteröi 106825 3 COA:nsa kotiagenttiinsa lähettämällä rekisteröintipyynnön (registration request). The mobile node registers its COA 3 106 825 NSA with its home agent by sending a registration request (registration request). Kotiagentti vastaa rekisteröintivasteella (registration reply) ja ylläpitää sidonnan liikkuvalle solmulle. The home agent is responsible for the registration response (registration reply) and maintains binding to the mobile node.

IP-liikkuvuuden perusversioissa kaikki liikkuvalle solmulle kohdiste-5 tut datagrammit reititetään sen kotiverkon ja kotiagentin kautta. The standard versions of IP mobility to the mobile node tut Cursor 5 datagrams are routed through the home network and the home agent. Tätä prosessia kutsutaan kolmioreititykseksi. This process is called kolmioreititykseksi. Se voi lisätä verkon ja kotiagentin kuormitusta ja voi olla suorituskyvyn pullonkaula. It can increase network and home agent load, and can be a performance bottleneck. Ns. Mobile IP:n optimireitityksen protokol-lalaajennukset pyrkivät eliminoimaan kolmioreititykseen liittyviä ongelmia. The so-called Mobile IP. The optimireitityksen the protocol-lalaajennukset seek to eliminate the problems associated with kolmioreititykseen. Reitityksen optimoinnissa vastinsolmut ja edelliset vierasagentit voivat säilyttää 10 ajan tasalla olevan sidonnan liikkuvaa solmua varten sidontavälimuisteissaan (cache). The routing optimization correspondent node and the previous foreign agents 10 may maintain up to date for the mobile node binding sidontavälimuisteissaan (cache). Sen johdosta vastinsolmut voivat tunneloida liikkuvalle solmulle kohdistettuja datagrammeja suoraan liikkuvan solmun COA:han ja edelliset vierasagentit voivat välittää liikkuvalle solmulle kohdistettuja datagrammeja tämän nykyiseen COA:han. As a result, targeted correspondent node to be tunneled to the mobile node datagrams directly to the mobile node's COA and the previous foreign agents can mediate targeted datagrams to the mobile node in the current COA. Sidonta voidaan säilyttää sidonnanpäivityksen vastaan-15 oton jälkeen. Binding of the binding updates may be stored after a 15-uptake. Solmun tulisi pyydettäessä kuitata vastaanotto lähettämällä sidonnan kuittaus. The node should acknowledge the request by sending an acknowledgment receiving the binding. Nämä sanomat on autentikoitava. These messages must be authenticated. Ne kuljetetaan yleensä User Datagram Protocol (UDP) -protokollalla. They are usually transported on User Datagram Protocol (UDP) protocol.

Datapakettien reititys liikkuvalle solmulle on ongelma pakettiradio-verkossa kuten GPRS. The routing of data packets to the mobile node is a problem in a packet radio network, such as GPRS. Näin siksi, että liikkuvan solmun dataverkko-osoittella 20 on tyypillisesti staattinen reititysmekanismi, kun taas liikkuva solmu voi vaeltaa yhdestä osaverkosta toiseen. This is because the mobile node's data network osoittella 20 typically has a static routing mechanism, while the mobile node can roam from one subnet to another. Eräs lähestymistapa datapakettien reitittämiseen on Mobile IP:n käsite. One approach is to route data packets Mobile IP concept. Mobile IP mahdollistaa IP-datagrammien reitittämisen liikkuville työasemille (mobile hosts) aliverkon liitäntäpisteestä riippumatta. Mobile IP enables the routing of IP datagrams to mobile nodes (mobile hosts) the subnet connection point regardless.

Standardi Mobile IP:n käsite ei tarkasti sovi GPRS-ympäristöön, 25 koska IP:n lisäksi on tuettava muitakin verkkoprotokollia. The standard mobile IP concept does not fit exactly GPRS environment 25 because the IP network is to support other protocols in addition. Edelleen, liikkuvuu- • · *;·*! Further, mobility • · *, · *! den hallinta GPRS-verkossa perustuu erilaisiin mekanismeihin kuin Mobile IP, • ♦ · *; the management of the GPRS network is based on different mechanisms like Mobile IP, • ♦ · *; “ joka on määritelty vain Internet-protokollalle. "Which is defined only for Internet Protocol. GPRS-infrastruktuuri käsittää tu- v.: kisolmuja, kuten GPRS-yhdyskäytäväsolmu (gateway support node, GGSN) ja • · > : palveleva GPRS-tukisolmu (serving GPRS support node, SGSN). GPRS infrastructure comprises support v .: kisolmuja, such as a GPRS gateway support node (gateway support node, GGSN), and • ·>: Serving GPRS Support Node (serving GPRS support node, SGSN). GGSN- 30 solmujen pääasialliseen toiminnallisuuteen kuuluu vuorovaikutus ulkoisen da-taverkon kanssa. GGSN nodes 30 main functionality includes interaction with the external da-wide grid. GGSN päivittää sijaintihakemistoa käyttämällä SGSN-**'*; The GGSN updates the location directory using the SGSN - ** '*; solmujen tuottamaa reititysinformaatiota matkaviestimen polusta ja reitittää ul koisen dataverkon protokollapaketin kapseloituna GPRS-runkoverkon kautta matkaviestintä kulloinkin palvelevalle SGSN-solmulle. nodes routing information generated by the path of the mobile station and routes ul soluble data network protocol packet encapsulated over the GPRS backbone network currently serving the mobile station to the SGSN node. Se myös dekapseloi ja 35 välittää ulkoisen dataverkon paketteja sopivalle dataverkolle ja käsittelee data-liikenteen laskutusta. It also decapsulates and 35 forwards external data network packets to the appropriate data network and handles the billing of data traffic.

• « 4 106825 SGSN:n päätoimintoja on havaita palvelualueellaan olevia uusia GPRS-matkaviestimiä, käsitellä uusien matkaviestinten rekisteröintiprosessi yhdessä GPRS-rekisterien kanssa, lähettää datapaketteja GPRS-matkaviestimelle ja vastaanottaa niitä siltä sekä pitää kirja matkaviestinten si-5 jainnista palvelualueellaan. • «4 106825 SGSN main functions is to detect the service area of ​​the new GPRS mobile stations, to deal with the new mobile registration process, together with GPRS registers, to send data packets to a GPRS mobile station and receive as well as keep a record of mobile stations si-5 jainnista service area. Tilaajainformaatio tallennetaan GPRS-rekisteriin, jossa matkaviestimen identiteetin (kuten MS-ISDN tai IMSI) ja PSPDN-osoitteen välinen kartoitus on tallennettu. The subscription information is stored in a GPRS register where the mapping between a mobile's identity (such as MS-ISDN or IMSI) and the PSPDN address is stored. Kotirekisteri (HLR) toimii tietokantana, josta SGSN-solmu voi kysyä, onko sen alueella oleva uusi matkaviestin oikeutettu liittymään GPRS-verkkoon. The home location register (HLR) is a database from which the SGSNs can ask whether a new area of ​​the mobile station is authorized to join the GPRS network.

10 GPRS-yhdyskäytäväsolmut GGSN kytkevät operaattorin GPRS- verkon ulkoisiin järjestelmiin, kuten muiden operaattorien GPRS-järjestelmiin, dataverkkoihin 11, kuten IP-verkkoon (Internetiin) tai X.25 -verkkoon ja palvelukeskuksiin. 10 The GPRS gateway support nodes GGSN connect an operator's GPRS network to external systems, such as other operators' GPRS systems, data networks 11, such as an IP network (Internet) or X.25 network, and service centers. Kiinteitä isäntiä 14 voidaan kytkeä dataverkkoon 11 esim. lähiverkon LAN ja reitittimen 15 avulla. Fixed hosts 14 can be connected to the data network 11 e.g. a LAN and the LAN 15 through a router. Reunayhdyskäytävä (border gateway, BG) 15 tarjoaa pääsyn operaattorien väliseen GPRS-runkoverkkoon 12. GGSN voidaan kytkeä myös suoraan yksityiseen yritysverkkoon tai isäntään. Edge Gateway (border gateway BG) 15 provides access to a GPRS backbone network between operators 12. The GGSN may also be connected directly to a private company network or a host. GGSN sisältää GPRS-tilaajien PDP-osoitteita ja reititysinformaatiota eli SGSN-osoitteita. The GGSN includes GPRS subscribers' PDP addresses and routing information, i.e. SGSN addresses. Reititysinformaatiota käytetään tunneloimaan protokolladatayksi-köitä (protocol data units, PDU) dataverkosta 11 matkaviestimen nykyiseen 20 kytkentäpisteeseen eli palvelevaan SGSN.ään. Routing information is used for tunneling protocol data units-one (protocol data units, PDU) of a data network 11 to the mobile station 20 to the current switching point, i.e. the serving SGSN. SGSN.n ja GGSN.n toiminnallisuudet voidaan kytkeä samaan fyysiseen solmuun. SGSN and GGSN functionalities may be connected to the same physical node.

GSM-verkon kotirekisteri (home location register) HLR sisältää GPRS-tilaajatietoja ja reititysinformaatiota, ja se kartoittaa tilaajan IMSI:n yh- • < < tY. The GSM network's home location register (home location register) HLR contains GPRS subscriber data and routing information and it maps the subscriber's IMSI into one • <<tY. teen tai useampaan PDP-tyypin ja PDP-osoitteen pariin. Coffee or more of the PDP type and PDP address. Kotirekisteri myös 25 kartoittaa kunkin PDP-tyypin ja PDP-osoitteen parin GGSN-solmuun. The HLR 25 also maps each PDP type and PDP address pair into a GGSN node. SGSN:llä • · V*! The SGSN • · V *! on Gr-rajapinta kotirekisteriin (suora signalointikytkentä tai sisäisen runkover- • · · a Gr interface to the HLR (a direct signaling connection or an internal runkover- • · ·

*; *; " kon 13 kautta), vaeltavan matkaviestimen kotirekisteri ja sen palveleva SGSN "Kon through 13), the HLR of a roaming MS and its serving SGSN

voivat olla eri matkaviestinverkoissa. may be in different mobile networks.

• ·· : Operaattorin sisäinen runkoverkko 13, joka kytkee yhteen operaat- 30 torin SGSN- ja GGSN-laitteistot, voidaan toteuttaa esim. paikallisen verkon, kuten IP-verkon avulla. • ··: The intra-operator backbone network 13, which interconnects an operator's SGSN rotor 30 and GGSN equipment can be implemented, for example a local network, such as an IP network.. Tulisi huomata, että operaattorin GPRS-vekko voidaan ·'“· toteuttaa myös ilman operaattorin sisäistä runkoverkkoa, esim. tuottamalla kaikki ominaisuudet yhdessä tietokoneessa. It should be noted that an operator's GPRS can be vekko · '' · practiced without the intra-operator backbone network, eg. By providing all features in one computer.

' Nykymuotoinen GPRS-verkko kykenee tukemaan IP-liikkuvuutta, « 1 iti ' ' 35 jos matkaviestin toteuttaa Mobile IP -protokollan ja jos sillä on jonkin yhtiön tai :Y: Internet-palveluntarjoajan (Internet service provider, ISP) osoittama yksityinen • · • · • · · • ·« * · 5 106825 IP-osoite. 'Present form on the GPRS network is able to support IP mobility, «1 iti' '35 if the mobile device to implement Mobile IP protocol, and if it is a company or: Y Internet service provider (Internet service provider, ISP) shown by the private • · • · • · · · • «* · 5 106825 IP-address. Kun GGSN-solmu osoittaa matkaviestimelle tilapäisen IP-osoitteen, matkaviestin voi käyttää tätä tilapäistä osoitetta COA:naan ja rekisteröidä osoitteen kotiagenttiinsa, ja se hyötyy siten Mobile IP -palveluista. When the GGSN node indicates to the mobile station temporary IP-address, the mobile station can use this temporary address COA, and register the address with its home agent, and thus benefit from the Mobile IP services. Tämä pätee silloinkin, kun matkaviestin käyttää ennalta määrättyä GGSN IP -osoitetta, jota 5 myös voidaan pitää COA.na. This is true even when the mobile station uses the predefined IP address as the GGSN, which can be considered as 5 COA.na.

Ainoa yksikkö, joka voi estää matkaviestintä käyttämästä GGSN:n osoittamaa IP-osoitetta COArnaan on vierasagentti, jonka agentinilmoitussa-nomia vastaanotetaan matkaviestimessä ja jotka vaativat matkaviestimen rekisteröitymään tähän nimenomaiseen vierasagenttiin. The only unit which can prevent the mobile station from using the GGSN indicated by the IP address of a foreign agent COArnaan the agentinilmoitussa-received messages to the mobile station, which require the mobile station to register with this particular foreign agent.

10 Ongelmana tunnetuissa IP-liikkuvuusmekanismeissa on huono in tegrointi pakettiradioverkkojen kanssa. 10 A problem in the known IP liikkuvuusmekanismeissa is poor in tegrointi with packet radio networks. Toisin sanoen tunnetut IP-liikkuvuusmekanismit on ainakin ensisijaisesti suunniteltu langoitettuihin pää-syjärjestelmiin. In other words, the known mobile IP mechanisms have been designed, at least primarily a wired end-syjärjestelmiin. Tällä on puolestaan se sivuvaikutus, että kukin datagrammi prosessoidaan usean erilaisen protokollakerroksen kautta, mistä aiheutuu suu-15 ri prosessoinnin lisäkuormitus. This in turn has the side effect that each datagram is processed through a plurality of different protocol layer, causing the mouth 15 of bis- additional processing load. Lisäksi kunkin datagrammin varustaminen usealla protokollaotsakkeella tuhlaa verkon kapasiteettia. In addition, each datagram equipping several protokollaotsakkeella wasting network capacity.

Keksinnön lyhyt selostus BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION

Keksinnön tavoitteena on parantaa IP-liikkuvuusmekanismien ja pakettiradioverkkojen välistä integrointia. The aim of the invention is to improve the integration between IP mobility mechanisms, and the packet radio networks. Toisin sanoen keksinnön tulisi rat-20 kaista tai ainakin minimoida tunnettuihin IP-liikkuvuusmekanismeihin liittyvät ongelmat. In other words, the invention should be rat-band 20 or at least minimize the problems of known IP mobility mechanisms. Tavoite saavutetaan menetelmällä ja järjestelmällä, joille on tun-. The object is achieved by a method and a system which are known. . . nusomaista se, mitä sanotaan itsenäisissä patenttivaatimuksissa. by what is said in the independent claims. Keksinnön 4 4 ';' 4 of the invention 4 ';' ·' edulliset suoritusmuodot ovat epäitsenäisten patenttivaatimusten kohteena. · "Preferred embodiments are disclosed in the dependent claims.

4 ( • ' Keksintö perustuu näkemykseen, että kotiagentti HA asennetaan 25 pakettiradioverkon reunalle. Tällainen sijainti sallii kotiagentin päättää, reitit- • ♦ \*·: tääkö se liikkuvalle tilaajalle osoitetut datagrammit käyttämällä GPRS:ää/ iV: GTP:tä vai lnternetiä/IP:tä. Edullisesti kotiagentti integroidaan tai keskitetään pakettiradioverkon yhdyskäytäväsolmuun. GPRS-verkossa sopivia yhdyskäy-täväsolmuja ovat GGSN-solmut (SGSN). Kullakin yhteydellä on kaksi PDP-;···. 30 kontekstia GGSNissä. Yksi konteksti vastaa tilaajan koti-GGSN:ään tallen- .···. nettua kiinteätä IP-osoitetta ja toinen vastaa vierailtuun GGSN.ään tallennet tua dynaamista osoitetta. Liikkuvuudenhallinnan (mobility management, MM) käsittein keksintö sallii käyttää kahta samanaikaisesti esiintyvää MM-';: kontekstia, GPRS-MM -kontekstia ja Mobile-IP -kontekstia. Kotiagentin integ- 35 rointi tilaajan koti-GGSN -solmuun päättää, mitä MM-kontekstia tulisi käytt 4 (• 'The invention is based on the idea that the home agent HA is installed 25 packet radio network edge Such location allows the home agent decides to route • ♦ \ * ·. Tääkö using the datagrams addressed to the mobile subscriber GPRS / N: GTP or lnternet / IP : to the preferred home agent is integrated or centralized packet radio network gateway node suitable for the GPRS network gateways, täväsolmuja are the GGSN nodes (SGSN), each link has two PDP, ··· 30 context GGSNissä Each context corresponds to the subscriber's home GGSN..... reads recording. ···. the art of solid IP address and a second corresponding to the visited GGSN Saved loggings Tua dynamic address. mobility manager (mobility management, MM) terms, the present invention allows to use two simultaneously occurring MM ';: context in GPRS MM context and Mobile IP context. The home agent 35 integrated polymerization subscriber's home GGSN node deployed to determine what the MM context should User ää . ·. ': datagrammin reitittämiseen. . HCl · ':. Datagram routing.

6 106825 6 106825

Keksinnön toisena etuna on, että Mobile IP -tuesta tulee verkon operaattorin tarjoama palvelu. Another advantage of the invention is that the Mobile IP will -tuesta service provided by the network operator. Operaattori voi siis laskuttaa käyttäjiä tästä palvelusta. The operator can therefore charge the users for this service.

Keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaan datapakettien (eli 5 datagrammien) reitittämiseen käytettävää protokollapinoa integroidussa yh-dyskäytäväsolmussa/kotiagentissa virtaviivaistetaan reitittämällä datapaketit suoraan käyttämällä verkkokerroksen (eli 3. kerroksen) protokollia. According to a preferred embodiment of the invention, the protocol stack used in an integrated YH-dyskäytäväsolmussa for routing data packets (or datagrams 5) / home agent streamline the routing of data packets into the network using a network layer (a 3rd layer) protocols. Tämä suoritusmuoto parantaa läpäisykykyä ja/tai alentaa lisäkuormitusta pienemmän protokollapinon vuoksi integroidussa yhdyskäytäväsolmussa/kotiagentissa IP-10 datagrammeja reititettäessä. This embodiment improves the throughput and / or reduce the additional load due to the lower protocol stack integrated gateway node / IP home agent 10 for routing datagrams.

Keksinnön toisen edullisen suoritusmuodon mukaan vierasagentit FA integroidaan SGSN-solmuihin. of the second preferred embodiment of the invention, the foreign agents FA are integrated SGSN nodes. Tällainen vierasagenttien sijoitus maksimoi keksinnön edut, sillä se maksimoi sen verkon ulottuvuuden, joka voidaan kantoaaltotaajuustaa pienemmällä protokollapinolla. Such foreign agents position to maximize the benefits of the invention, because it maximizes the dimension of the network, which can be kantoaaltotaajuustaa lower protocol stack. (Nykyinen IP-tunneli 15 päättyy SGSN:ään. Jos IP-tunnelia jatketaan radiopääsyverkkoon RAN, niin edullisesti vierasagentit tulisi myös siirtää radiopääsyverkkoon. Tässä tapauksessa mahdollinen verkkoelementti olisi BRC/RNC.) (Current IP tunnel 15 ends the SGSN if the IP tunnel is continued in the radio access network RAN, then the foreign agents should preferably also be transferred in the radio access network, in this case, any network element to the BRC / RNC...)

Vaihtoehtoisesti vierasagentit voidaan asentaa GGSN:ään, mutta silloin vaaditaan GTP-tunneli IP-pakettien reitittämiseksi GGSN:n ja SGSN:n 20 välillä. Alternatively, the foreign agents can be mounted to GGSN, but then require the GTP tunnel route IP packets to the GGSN and between the SGSN 20. Vielä erään vaihtoehdon mukaan vierasagentit voidaan jättää kokonaan pois, mikäli käytetään IPv6:tta ja osoitteen autokonfiguroinniksi kutsuttua tekniikkaa. In yet another alternative, the foreign agents can be omitted, if IPv6 is used: s and autokonfiguroinniksi technique called address.

Kuvioiden lyhyt selostus « t < BRIEF DESCRIPTION OF THE «t <Figures

Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen 25 yhteydessä, viitaten oheisiin piirroksiin, joista: • ♦ The invention will now be described in greater detail 25 in connection with the preferred embodiments with reference to the accompanying drawings, in which: • ♦

Kuvio 1 esittää IP-liikkuvuusmekanismia, johon kuuluu tunnettu ko-v.*; Figure 1 shows a mobile IP mechanism, which is characterized by the co-in. *; tiagentti HA, sekä datagrammien reititystä HA:ssa; home agent HA, as well as the routing of datagrams at the HA; ja :T: Kuvio 2 esittää IP-liikkuvuusmekanismia, johon kuuluu keksinnön mukainen kotiagentti HA, sekä datagrammien reititystä HA:ssa. and T: Figure 2 shows a mobile IP mechanism, including a home agent HA according to the invention, the routing of datagrams and the HA.

··· • « 30 Keksinnön yksityiskohtainen selostus • · ··· • «DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION • · 30

Kuvio 1 lohkokaavio, joka esittää IP-liikkuvuusmekanismia, johon ':kuuluu sisäiseen runkoverkkoon 13 sijoitettu kotiagentti HA (tämä sijoitus esi-: : tetään vain esimerkkinä). Figure 1 is a block diagram showing a mobile IP mechanism, which 'is the internal backbone network 13 are a home agent (HA this ranking example: VED only as an example). Kuvion 1 vasemmassa alanurkassa oleva viitenume- Λ ro 18 osoittaa tällaisessa tunnetussa kotiagentissa olevaa protokollapinoa. The left-hand corner of Figure 1, the reference number 18 indicates Λ roll in a prior-art protocol stack of the home agent.

; ; \ 35 Kaksipäinen nuoli havainnollistaa IP-datagrammien reitittämistä GGSNissä. \ 35 double-headed arrow illustrates the routing of IP datagrams GGSNissä.

* « 4 4 I · « ( 7 106825 * «4 4 I. ·« (7 106 825

Vastaavasti viitenumero 19 osoittaa datagrammia, johon kuuluu hyötykuorma-osa (payload) PL ja joukko otsakkeita (header) H, yksi otsake kullekin datag-rammin reitittämiseen tarvittavalle protokollalle. Similarly, reference numeral 19 indicates a datagram with a payload portion (payload) and a plurality of PL headers (header) H, one for each header datag-rammin the required routing protocol. On ilmeistä, että kunkin datag-rammin reitittäminen usean protokollakerroksen kautta aiheuttaa suuren pro-5 sessointikuormituksen. It is evident that each datag-rammin routing through the multi-protocol layer result in a large pro-5 sessointikuormituksen. Lisäksi kunkin datagrammin varustaminen usealla protokollaotsakkeella tuhlaa verkon kapasiteettia. In addition, each datagram equipping several protokollaotsakkeella wasting network capacity.

Kuvio 2 esittää IP-liikkuvuusmekanismia, johon kuuluu keksinnön mukainen kotiagentti HA, jolloin kotiagentti HA on integroitu GGSN-solmuun, jota yleisesti kutsutaan yhdyskäytäväsolmuksi. Figure 2 shows a mobile IP mechanism, including a home agent HA according to the invention, wherein the HA is integrated into the GGSN node, which is commonly referred to as gateway. Viitenumero 20 osoittaa proto-10 kollapinoon keksinnön mukaisessa kotiagentissa. Reference numeral 20 indicates a proto-10 protocol stack of the home agent of the invention. Vastaavasti viitenumero 21 osoittaa keksinnön mukaista datagrammia. Similarly, reference numeral 21 indicates a datagram according to the invention. Datagrammi käsittää hyötykuor-maosan PL ja yhden otsakkeen H kullekin datagrammin reitittämiseen tarvittavalle protokollalle. The datagram includes a payload PL-maosan and one heading H of each datagram routing the required protocol. On ilmeistä, että keksintö säästää prosessointikuormitusta ja kasvattaa läpäisykykyä vähentämällä datagrammeissa vaadittavien otsak-15 keiden määrää. It will be apparent that the invention saves processing load and increase the throughput of reducing the number of required otsak 15 projects datagrams.

Jos käytetään IPv4:ää, kotiagentti pyydystää matkaviestimelle MS osoitetut datagrammit, kapseloi ne ja lähettää ne matkaviestimen COA:han. If used IPv4, the home agent to the mobile station capture the datagrams addressed to the MS, encapsulates them and send them to the mobile device's COA. COA:n voi tuottaa vierasagentti FA, tai matkaviestin voi hankkia sen itse käyttämällä tekniikkaa kuten DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). COA's can produce foreign agent FA or the mobile station can acquire its own using techniques such as DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

20 Tunnetuissa IP-liikkuvuusmekanismeissa vierasagentit FA sijoite taan tyypillisesti ohjelmistorutiineina liikkuviin solmuihin MN. 20 liikkuvuusmekanismeissa known IP foreign agents FA are typically placed in the software routines to mobile nodes MN. Kuvio 1 esittää suoritusmuodon, jossa vierasagentteja on sijoitettu kuhunkin SGSN-solmuun. Figure 1 shows an embodiment in which the foreign agents is disposed in each SGSN.

·,·. ·, ·. (Tällainen vierasagentin sijoitus on lähteen 1 aiheena.) Kullakin vierasagentilla (Such a position of the foreign agent is the source of the subject 1.) Each foreign agent with

on IP-osoite Internetissä ja operaattorin omassa yksityisessä GPRS/3G 25 -verkossa. is the IP address on the Internet and the operator's own private GPRS / 3G network 25. Kullekin SGSN/FA:lle vastaavassa yhdyskäytäväsolmussa GGSN Each SGSN / FA in the corresponding GGSN

• · on pysyvä pakettidatakonteksti tunneloinnin mahdollistamiseksi FA:han päin. • · is a permanent packet data context to enable the tunneling FA: the han. *· *: Jotakin matkaviestimen ja SGSN:n välistä linkkiprotokollaa (esim. Layer 3 Mo- bility Management, L3-MM) modifioidaan tukemaan IP-liikkuvuutta. * · *: Something MS and the SGSN link protocol between the EU (. Eg, Layer 3 Mo- bility Management, L3-MM) is modified to support IP mobility.

♦ ·· • · « ♦ · · Lähteessä 1 näytetyn vaihtoehtoisen suoritusmuodon mukaan vie-30 rasagentti FA integroidaan yhdyskäytäväsolmuun GGSN. ♦ ·· • · «♦ · · alternative embodiment shown in the Source 1, takes rasagentti FA-30 is integrated into the gateway node GGSN. Tässä tapauksessa • · IV. In this case, • · IV. matkaviestin käyttää COA:naan FA:n osoitetta yhdyskäytäväsolmussa. the mobile station uses COA of the FA address of the gateway node. Liikku- vuussidonnan muodostamiseksi matkaviestimen on lähetettävä lisäinformaa-tiota SGSN:lle. vuussidonnan to form a movement of the mobile station is sent to the lisäinformaa-quota to the SGSN. Tämän lisäinformaation vuoksi valittu yhdyskäytäväsolmu tie-·:·! This additional information due to the selected gateway node road · ·! tää, että vastaanotettu IP-osoite on pätevä, vaikka se ei kuulukaan tälle ni- 35 menomaiselle yhdyskäytäväsolmulle. TAA, the received IP address is valid, although it does not belong to the mammalian expressly 35 to the gateway. Yhdyskäytäväsolmu havaitsee rekiste- : *. The gateway node detects registration: *. röintisanomia matkaviestimeltä ja lähettää ne tämän FA-yksikölle käsittelyä « * 8 106825 varten. röintisanomia mobile station and sends them to the FA-processing unit «* for 8 106 825. Tämä voidaan toteuttaa helposti, mikäli yhdyskäytäväsolmun reititinyk-sikkö lähettää FA:lle kaikki paketit, joiden elinaikakenttä on nolla. This can easily be achieved, if the gateway node reititinyk-unit transmits to the FA all packets having a lifetime field is zero. Tämän piirteen etuna on, että yhdyskäytäväsolmun ei tarvitse tutkia tulevia paketteja yksityiskohtaisesti, mikä vaatisi huomattavaa prosessointitehoa. This feature has the advantage that the gateway node does not need to examine the incoming data packets in detail, which would require substantial processing power. Lisäksi yhdys-5 käytäväsolmu GGSN/PDAN voi hyväksyä minkä tahansa IP-osoitteen matkaviestimeltä ja käyttää FA:n osoitetta matkaviestimen COA:na. In addition, a Gateway node GGSN 5 locked / PDAN can accept any IP address to the mobile station and use FA of the mobile station's address COA.

Vielä erään vaihtoehdon mukaan vierasagentit voidaan jättää kokonaan pois, mikäli käytetään IPv6:tta ja osoitteen autokonfiguroinniksi kutsuttua tekniikkaa. In yet another alternative, the foreign agents can be omitted, if IPv6 is used: s and autokonfiguroinniksi technique called address. IPv6:n liikkuvuustuki yhdistää Mobile IP:n ja reitityksen optimoinnin 10 käsitteet. IPv6 mobility support is combined with the Mobile IP and the routing optimization 10 terms. Aina liikkuvan solmun vaihtaessa liittymispistettään yhdestä IP-aliverkosta toiseen se tarvitsee COA:n nykyisestä aliverkostaan. Whenever the mobile node changing its point of attachment from one IP subnet to another it needs to COA for the current subnet. Liikkuva solmu voi konfiguroida COA:n tilallisen (stateful) tai tilattoman (stateless) auto-konfiguroinnin avulla. The mobile node may configure the COA's spatial (stateful) or stateless (stateless) by means of auto-configuration. (Tilallinen autokonfigurointi luottaa osoitteenkonfiguroin-tipalvelimeen; tilattomassa autokonfiguroinnissa liikkuva solmu poimii osoit-15 teen ja yrittää selvittää, onko tämä osoite jo käytössä.) (Stateful Autoconfiguration rely osoitteenkonfiguroin-message server; spaceless autokonfiguroinnissa the mobile node picks up the ADDRESS-15 and I try to find out if this address is already in use.)

Liikkuva solmu voi lähettää sidonnanpäivityssanomia eli ''optioita” vastinsolmuilleen antaakseen näiden dynaamisesti oppia ja tallentaa välimuistiinsa liikkuvan solmun sidonta. The mobile node can send a sidonnanpäivityssanomia '' options' in order to give the correspondent node to dynamically learn and to store the binding cache of the mobile node. Sidontaa käyttämällä vastinsolmut voivat lähettää pakettinsa suoraan liikkuvan solmun COArhan. using a binding counterpart node can send packets directly to the mobile node COArhan. (Optio” on IPv6:n yhte-20 ydessä käytettävä termi tietyille valinnaisille otsakkeille, jotka sijoitetaan IPv6-otsakkeen jälkeen. Samoin IPv6:n yhteydessä sana ''paketti” on yleensä varattu datagrammeille.) Sidonnanpäivitys/kuittausoptiot kuljetetaan IPv6-v. (Option "is IPv6 avai-20, the term used for optional communication failed to certain headings that are placed after the IPv6 header Similarly IPv6., The term 'packet'. Is generally reserved for datagrams) Sidonnanpäivitys / reset options carried in IPv6. kohdeoptioina (destination options), ja ne voidaan sisällyttää mihin tahansa _'. kohdeoptioina (Destination Options), and can be incorporated in any _ '. IPv6-pakettiin. IPv6 packet. Kohdeoptiot tutkitaan vain paketin kohdesolmussa, jolloin välillä 25 olevien reitittimien kuormaa ei kasvateta. Destination Options examined only for the packet's destination node, wherein the router 25 of the load is not increased.

• · • ·

Kun paketti lähetetään, vastinsolmu etsii sidontavälimuististaan • · · *· " merkintää paketin kohdeosoitteelle. Jos merkintä löytyy, vastinsolmu reitittää paketin suoraan liikkuvan solmun CO A: hän. IPv6-reititysotsaketta käytetään • ·· : IPv6-kapseloinnin sijaan. Reititysotsake sisältää liikkuvan solmun kotiosoittee- 30 seen. Ellei merkintää löydy, vastinsolmu lähettää paketin normaalisti liikkuvan :***: solmun kotiverkkoon, missä kotiagentti pyydystää paketin ja tunneloi sen liik- ··· •***; kuvan solmun COA:han käyttäen IPv6-kapselointia. When a packet is sent, Correspondent looking sidontavälimuististaan ​​• · · · * "entry packet destination address If the entry is found, the correspondent node to route the packet directly to the mobile node CO A:.. She IPv6 routing headers are used • ··:. IPv6 routing headers, encapsulation instead of your home address of the mobile node contains . - If the entry 30 found, the correspondent node sends the packet normally movable: *** node's home network, where the home agent of capturing a packet, and tunnels it ··· • *** movement, the image node's COA using IPv6 encapsulation.

Selostus esittää vain keksinnön edullisia suoritusmuotoja. The description only illustrates preferred embodiments of the invention. Keksintö ·:! · The invention :! ei kuitenkaan rajoitu näihin esimerkkeihin ja käytettyihin termeihin, vaan se Λ 35 voivat vaihdella patenttivaatimusten puitteissa. However, not limited to these examples and the terminology used, but it Λ 35 can vary within the scope of the claims.

106825 g Lähde: 1. Suomalainen patenttihakemus FI982027, jolla on sama nimitys ja jättöpäivä kuin tällä hakemuksella. 106 825 g Source: 1. Finnish patent application FI982027, which has the same name and the date as this application.

• « • · · • · # · · • · · • · • · • · · • · # • · • · o • · 1 • · · • · · • · • · • · · » t » « · • « • «• · · • · # · · • · · • · • · • · · • · # • · • · o • · 1 • · · • · · • · • · • · ·» t »« · • «

Claims (13)

 1. 1. Menetelmä Internet-protokolla- eli IP-tyyppisen liikkuvuuspalvelun tuottamiseksi matkaviestimelle (MS) pakettiradioverkossa, johon kuuluu ainakin yksi verkkoelementti (GGSN, SGSN), siten että ainakin yksi verkko- 5 elementti on (GGSN) pakettiradioverkon reunalla liittymiseksi ulkoisiin verkkoihin (11), missä mainittu pakettiradioverkon reunalla oleva elementti tukee ainakin IP-tyyppistä protokollaa, menetelmän ollessa tunnettu siitä, että: - mainittuun pakettiradioverkon reunalla olevaan verkkoelementtiin 10 (GGSN) integroidaan kotiagentti (HA) datapakettien reitittämiseksi matkaviestimelle ja siltä; 1. A method for Internet Protocol, or for producing IP-type mobility service to the mobile station (MS) in a packet radio network comprising at least one network element (GGSN, SGSN), such that the at least one network five element (GGSN) for a packet radio network edge to join with external networks (11) , the packet radio network where the edge of the element supports at least said IP type protocol, the method being characterized in that: - said network element in the packet radio network edge 10 (GGSN) is integrated into the home agent (HA) for routing data packets in mobile station; - täydennetään mainittua IP-tyyppistä protokollaa laajennuksella mainitun matkaviestimen liikkuvuudenhallintaa varten. - complement for said IP-type mobility management protocol is an extension of said mobile station.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 15 että mainittu pakettiradioverkon reunalla oleva verkkoelementti on yhdyskäy- täväsolmu (GGSN). 2. The method according to claim 1, characterized in 15 that said packet radio network on the edge of the network element is the gateway täväsolmu (GGSN).
 3. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu yhdyskäytäväsolmu käsittää protokollapinon (18, 20) ainakin kerroksen 1 (L1) protokollan, kerroksen 2 (L2) protokollan ja verkkokerroksen 3 20 (L3) protokollan tukemiseksi, että mainittu IP-tyyppinen protokolla sijaitsee mainitulla verkkokerroksella (L3) ja että mainittu laajennus liikkuvuuden hallintaa varten on olennaisesti Mobile IP -protokolla. 3. The method according to claim 2, characterized in that said gateway node comprises a protocol stack (18, 20), at least a layer 1 (L1) protocol, Layer 2 (L2) protocol and the network layer 3 of 20 (L3) to support the protocol that the IP type protocol is located on said network layer (L3), and in that said extension for mobility management is substantially the Mobile IP protocol.
 4. 4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu : siitä, että IP-datapaketit reititetään integroituun kotiagenttiin/yhdyskäytäväsol- .···] 25 muun (GGSN+HA) ja siltä käyttäen vain verkkokerroksen (L3) protokollaa sekä • · kerrosten 2 ja 1 protokollia. 4. The method as claimed in claim 2 or 3, characterized: in that IP data packets are routed to the integrated home agent / the gateway ·] 25 other (GGSN + HA), and so on network layer (L3) protocol, and • · layers 2 and. 1 protocols.
 5. : / 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen menetelmä, tun - • · · nettu siitä, että pakettiradioverkko käsittää vierasagentin (FA) ja sinänsä v ; : / 5. The method according to any one of claims 1-4, c h a - • · · characterized in that the packet radio network comprises a Foreign Agent (FA) in and of itself; tunnetun palvelevan tukisolmun (SGSN) matkaviestimen liikkuvuudenhallinnan 30 tukemiseksi; 30 prior to support the serving support node (SGSN), mobility management of the mobile station; ja että vierasagentti (FA) integroidaan ainakin yhteen tukisolmuun O (SGSN, GGSN). and the foreign agent (FA) is integrated into the at least one support node O (SGSN, GGSN).
 6. ·*'*: 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, « « « että vierasagentti (FA) integroidaan ainakin yhteen palvelevaan tukisolmuun ! · * '* 6. A method as claimed in claim 5, characterized in «« «that the foreign agent (FA) is integrated into at least one serving support node! (SGSN). (SGSN). 1111« „ 106825 1111 «" 106825
 7. 7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vierasagentti (FA) integroidaan ainakin yhteen yhdyskäytäväsolmuun (GGSN). 7. A method according to claim 5, characterized in that the foreign agent (FA) is integrated into at least one gateway node (GGSN).
 8. 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 5 että vierasagentti (FA) sijoitetaan radiopääsyverkkoon (RAN). 7 A process according to claim 8, characterized in that five foreign agent (FA) is located in the radio access network (RAN).
 9. 9. Pakettiradioverkko liikkuvuuspalvelun tuottamiseksi matkaviestimelle (MS), johon pakettiradioverkkoon kuuluu ainakin yksi tukisolmu (GGSN, SGSN), siten että ainakin yksi tukisolmu on yhdyskäytäväsolmu (GGSN) liittymiseksi ulkoisiin verkkoihin (11), missä mainittu yhdyskäytäväsolmu tukee ai- 10 nakin IP-tyyppistä protokollaa, pakettiradioverkon ollessa tunnettu siitä, että siihen kuuluu integroitu verkkoelementti (GGSN+HA), joka käsittää yhdyskäytäväsolmun (GGSN) ja kotiagentin (HA) toiminnallisuudet datapakettien reitittämiseksi matkaviestimelle ja siltä; 9. A packet radio network for providing mobility service to the mobile station (MS) to which the packet radio network comprises at least one support node (GGSN, SGSN), such that the at least one support node is a gateway node (GGSN) to join the external networks (11), wherein said gateway node supports the Al 10 least an IP-type protocol, the packet radio network is characterized in that it comprises an integrated network element (GGSN + HA), which comprises a gateway node (GGSN) and a home agent (HA) functionality for routing data packets to mobile station; 15 missä mainittuun IP-tyyppiseen protokollaan kuuluu tai liittyy laajen nus mainitun matkaviestimen liikkuvuudenhallintaan varten. 15 wherein said IP type protocol includes or is associated with expansion rd said mobile station for mobility management.
 10. 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen pakettiradioverkko, tunnettu siitä, että pakettiradioverkko käsittää vierasagentin (FA) ja sinänsä tunnetun palvelevan tukisolmun (SGSN) matkaviestimen liikkuvuudenhailinnan 20 tukemiseksi; 10. claimed in claim 9 in a packet radio network, characterized in that the packet radio network includes a foreign agent (FA), known per se and the serving support node (SGSN) of the mobile support liikkuvuudenhailinnan 20; ja että vierasagentti (FA) on integroitu ainakin yhteen tukisolmuun (SGSN, GGSN). and the foreign agent (FA) is integrated in the at least one support node (SGSN, GGSN).
  10 106825 10 106825
 11. 11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pakettiradioverkko, tunnettu siitä, että vierasagentti (FA) on integroitu ainakin yhteen palvelevaan Y\ tukisolmuun (SGSN). A packet radio network as claimed in claim 1 to 11, characterized in that the foreign agent (FA) is integrated into at least one serving Y \ support node (SGSN). Ύ: 25 Ύ: 25
 12. 12. Yhdyskäytäväsolmu (GGSN+HA) pakettiradioverkkoa varten, järjestettynä tuottamaan liikkuvuuspalvelua matkaviestimelle (MS), missä yh- ·'.*·: dyskäytäväsolmu (GGSN+HA): • · •V.: - on sovitettu yhteistoimimaan ainakin yhden palvelevan tukisolmun (SGSN) kanssa, datapakettien reitittämiseksi matkaviestimelle (MS) ja siltä; 12. The gateway node (GGSN + HA) for a packet radio network, arranged for providing a mobility service to the mobile station (MS), wherein one · '* ·: dyskäytäväsolmu (GGSN + HA): • · • V .: - is adapted to co-operate with at least one serving support node (. the SGSN) with, for routing of data packets to the mobile station (MS) and the like; 30. tukee ainakin IP-tyyppistä protokollaa; 30. The support of at least the IP protocol type; '.*··. '. * ··. - yhdyskäytäväsolmun ollessa tunnettu siitä, että se käsittää .···. - the gateway node being characterized in that it comprises ···.. yhdyskäytäväsolmun (GGSN) ja kotiagentin (HA) toiminnallisuudet datapaket- ''' tien reitittämiseksi matkaviestimelle ja siltä; the gateway node (GGSN) and a home agent (HA) functions for data packet '' 'path for routing a mobile station; missä mainittuun IP-tyyppiseen protokollaan kuuluu tai liittyy laajen- ';: 35 nus mainitun matkaviestimen liikkuvuudenhallintaan varten. wherein said IP type protocol includes or is associated with the extension '; for the mobility management of the mobile station 35 rd. « · • « · III • · aa « • * · < · 12 106825 «· •« III · • · aa «• * · <· 12 106825
 13. 13. Yhdyskäytäväsolmun (GGSN) käyttö kotiagenttina (HA) tuottamaan liikkuvuuspalvelua matkaviestimelle (MS) pakettiradioverkossa, missä yhdyskäytäväsolmu tukee ainakin IP-tyyppistä protokollaa ja mainittuun IP-tyyppiseen protokollaan kuuluu tai liittyy laajennus mainitun matkaviestimen 5 liikkuvuudenhallintaan varten. 13. Use of the gateway node (GGSN) to a home agent (HA) to provide mobility service to the mobile station (MS) in a packet radio network, wherein the gateway node supports at least the type of IP protocol and the IP protocol type in or associated with the extension of said mobile station 5 to mobility management. < · • · · « • « « « « • · · • · « · · • · • · • · · • « • · · ♦ · · • 1 • · • · · • · · • · ··· • · · • · · • · · • · • · ··· • · · « · «Il < · « I · · • « 13 106825 <• · · · «•« «« «• · · • ·« · · • · • · • · · • «• ♦ · · · · · • 1 • • • · · · · · · · · • • · · • · · · • · • · • · • · · · · · «·« Il <· «I · · •« 13 106825
FI982028A 1998-09-21 1998-09-21 IP Mobility mechanism for a packet radio network FI106825B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982028A FI106825B (en) 1998-09-21 1998-09-21 IP Mobility mechanism for a packet radio network
FI982028 1998-09-21

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI982028A FI106825B (en) 1998-09-21 1998-09-21 IP Mobility mechanism for a packet radio network
CN 99812352 CN1324549A (en) 1998-09-21 1999-09-20 IP mobile mechanism for a packet radio network
PCT/FI1999/000771 WO2000018154A3 (en) 1998-09-21 1999-09-20 Ip mobility mechanism for a packet radio network
JP2000571684A JP2002525994A (en) 1998-09-21 1999-09-20 Packet radio network of ip moving mechanism
EP19990946202 EP1116395A2 (en) 1998-09-21 1999-09-20 Ip mobility mechanism for a packet radio network

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI982028A0 true FI982028A0 (en) 1998-09-21
FI982028A true FI982028A (en) 2000-03-22
FI106825B true true FI106825B (en) 2001-04-12

Family

ID=8552527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI982028A FI106825B (en) 1998-09-21 1998-09-21 IP Mobility mechanism for a packet radio network

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP1116395A2 (en)
JP (1) JP2002525994A (en)
CN (1) CN1324549A (en)
FI (1) FI106825B (en)
WO (1) WO2000018154A3 (en)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6973057B1 (en) * 1999-01-29 2005-12-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Public mobile data communications network
FI110227B (en) 2000-03-31 2002-12-13 Nokia Oyj Architecture and packet routing multi-service network
JP3636356B2 (en) * 2000-03-31 2005-04-06 日本電気株式会社 Mobile communication system and control method thereof
WO2001089242A1 (en) * 2000-05-15 2001-11-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson A digital mobile communication system
DE10038182C2 (en) * 2000-05-16 2002-10-24 Siemens Ag A method for transferring a tunnel between nodes of a GPRS system
US6771623B2 (en) 2000-12-01 2004-08-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for ensuring reliable mobile IP service
CN1539222A (en) * 2000-12-07 2004-10-20 西尼塔网络有限公司 System and method for wireless packet data content switch
KR100464017B1 (en) * 2000-12-26 2004-12-30 엘지전자 주식회사 Apparatus for packet data radio service serving mobile ip service
GB0114813D0 (en) * 2001-06-18 2001-08-08 Ipwireless Inc Integration of network control functions in a wireless network
US6985734B2 (en) 2001-10-01 2006-01-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Telecommunications system and method for implementing H. 248 media gateways within third-generation mobile access networks
WO2003040735A1 (en) 2001-11-07 2003-05-15 Cyneta Networks Inc. Resource aware session adaptation system and method for enhancing network throughput
WO2003041334A1 (en) 2001-11-07 2003-05-15 Cyneta Networks, Inc. Gb PARAMETER BASED RADIO PRIORITY
US7545780B2 (en) 2002-05-28 2009-06-09 Interdigital Technology Corporation Flow-based selective reverse tunneling in wireless local area network (WLAN)-cellular systems
GB0222187D0 (en) * 2002-09-24 2002-10-30 Orange Personal Comm Serv Ltd Telecommunications
GB0225888D0 (en) * 2002-11-06 2002-12-11 Nokia Corp Connection set-up in a communication system
CN1771744B (en) 2003-02-10 2010-09-01 高通股份有限公司 Methods and apparatus for updating mobile node location information
GB0305673D0 (en) 2003-03-12 2003-04-16 Orange Personal Comm Serv Ltd Telecommunications
US7675885B2 (en) * 2003-12-03 2010-03-09 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for CDMA2000/GPRS roaming
US20080019323A1 (en) 2004-10-19 2008-01-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sgsn And Ggsn Integration
US9094947B2 (en) * 2006-01-16 2015-07-28 Nokia Corporation Combining IP and cellular mobility
CN101106806B (en) 2006-07-11 2012-04-25 华为技术有限公司 Method, system and mobile terminal for wireless network to capture mobile IP style of mobile terminal
EP2018001A1 (en) * 2007-07-20 2009-01-21 Alcatel Lucent A method for routing traffic across an IP-based transport network in a mobile network
CN101442745B (en) 2007-11-22 2011-02-09 华为技术有限公司 Method and system for fusion of WiMAX network and 3GPP network

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI98586C (en) * 1995-01-10 1997-07-10 Nokia Telecommunications Oy A packet radio system and methods for routing a data packet protocol independent packet radio networks
WO1998040988A1 (en) * 1997-03-13 1998-09-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data network access with connection only at data transfer
US6137791A (en) * 1997-03-25 2000-10-24 Ericsson Telefon Ab L M Communicating packet data with a mobile station roaming within an incompatible mobile network

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP1116395A2 (en) 2001-07-18 application
CN1324549A (en) 2001-11-28 application
FI982028A (en) 2000-03-22 application
FI982028A0 (en) 1998-09-21 application
WO2000018154A3 (en) 2000-06-08 application
FI106825B1 (en) grant
FI982028D0 (en) grant
JP2002525994A (en) 2002-08-13 application
WO2000018154A2 (en) 2000-03-30 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6992994B2 (en) Methods and systems for a generalized mobility solution using a dynamic tunneling agent
US20050195780A1 (en) IP mobility in mobile telecommunications system
US20070189219A1 (en) Internet protocol tunneling on a mobile network
US20060268819A1 (en) Packet data communications
US20100215019A1 (en) Detection of mobility functions implemented in a mobile node
US20070091862A1 (en) Wireless mobility gateway
US20050195766A1 (en) Methods and apparatus for CDMA2000/GPRS roaming
US6980801B1 (en) Selection mobility agent in access network
US20050232146A1 (en) System and method for recovering a damaged routing path in a mobile network
US20090313379A1 (en) Topology Hiding Of Mobile Agents
US20080219218A1 (en) Gtp for Integration of Multiple Access
EP1009176A2 (en) Methods and apparatus for route optimisation in a communications system
EP1134991A2 (en) Load balancing in telecommunications system supporting mobile IP
US20030193952A1 (en) Mobile node handoff methods and apparatus
US8520615B2 (en) Breakout gateway for mobile data traffic
Al-Surmi et al. Mobility management for IP-based next generation mobile networks: Review, challenge and perspective
US20030193912A1 (en) Packet forwarding methods for use in handoffs
US20020194259A1 (en) Ip mobility in a communication system
US20040246939A1 (en) Transmission of a binding update message indicating a care of address for delivering data packets to a mobile node via a unidirectional interface
US20050265363A1 (en) Methods and apparatus for data transfer in a packet-switched data network
US20090073935A1 (en) APPARATUS AND METHODS OF PMIPv6 ROUTE OPTIMIZATION PROTOCOL
US20110122824A1 (en) Anchoring services of a mobile station attached to a first service domain at a home agent in a second service domain
US20040047322A1 (en) Methods and apparatus for tunneling between different addressing domains
US20050025164A1 (en) Seamless hand-off of mobile node to a wireless local area network (WLAN)
US20110103260A1 (en) Binding cache creating method, binding cache creating system, home agent, and mobile node