FI105988B - A method and apparatus for identifying the sender of the short message - Google Patents

A method and apparatus for identifying the sender of the short message Download PDF

Info

Publication number
FI105988B
FI105988B FI973965A FI973965A FI105988B FI 105988 B FI105988 B FI 105988B FI 973965 A FI973965 A FI 973965A FI 973965 A FI973965 A FI 973965A FI 105988 B FI105988 B FI 105988B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
short message
terminal
ms
sender
identification information
Prior art date
Application number
FI973965A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI973965A0 (en
FI973965A (en
Inventor
Timo Meuronen
Patrik Gustafsson
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Networks Oy filed Critical Nokia Networks Oy
Priority to FI973965 priority Critical
Priority to FI973965A priority patent/FI105988B/en
Publication of FI973965A0 publication Critical patent/FI973965A0/en
Publication of FI973965A publication Critical patent/FI973965A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI105988B publication Critical patent/FI105988B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/12Messaging; Mailboxes; Announcements
  • H04W4/14Short messaging services, e.g. short message services [SMS] or unstructured supplementary service data [USSD]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/20Services signaling; Auxiliary data signalling, i.e. transmitting data via a non-traffic channel
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
  • H04W8/183Processing at user equipment or user record carrier

Description

105988 105988

Menetelmä ja laitteisto lyhytsanoman lähettäjän tunnistamiseksi A method and apparatus for identifying the sender of the short message

Keksinnön tausta background of the invention

Keksintö liittyy tietoliikennejärjestelmiin ja erityisesti menetelmään ja 5 laitteistoon matkaviestinjärjestelmässä matkaviestimelle päätyvän lyhytsanoman lähettäjän tunnistamiseksi. The invention relates to communication systems and more particularly to a method and apparatus for identifying the mobile station in the system 5 end up in the sender of the short message to the mobile station.

Digitaalisissa matkaviestinjärjestelmissä voidaan normaalien liiken-nekanavilla muodostettavien puhe- ja datayhteyksien lisäksi lähettää lyhyitä digitaalisia datasanomia, jotka lähetetään järjestelmän ohjaus- ja signalointiko kanavilla varsinaisen signaloinnin lomassa. In digital mobile communication systems, traffic channel, the normal traffic for connections for voice and data connections, short digital data messages, which are sent to the control and signaling channels amid actual signaling. Näitä sanomia kutsutaan yleisesti lyhytsanomiksi. These messages are generally called short messages. Lyhytsanomien toteuttamiseksi matkaviestinjärjestelmän yhteyteen lisätään tyypillisesti lyhytsanomakeskus. A short message the mobile communication system is typically added to the short message service center. Päätelaitteelta lähtevän lyhytsanoman yhteydessä tilaaja muodostaa lyhytsanoman päätelaitteen näppäimistöllä ja päätelaite lähettää lyhytsanoman signalointikanavalla tukiaseman ja 15 matkapuhelinkeskuksen kautta lyhytsanomakeskukseen. leaving the connection terminal to the short message the subscriber creates a short message to the terminal keyboard, and the terminal sends the short message on a signaling channel via a base station 15 and the mobile switching center a short message service center. Lyhytsanomakeskus välittää lyhytsanoman matkaviestinverkon kautta signalointikanavilla toisen ti-.·. Short message service center transmits the short message to the mobile network signaling channels of another subscriber. ·. laajan päätelaitteelle tai muuhun kohteeseen. a wide terminal, or other destination.

. . !*. ! *. Lyhytsanoman vastaanottanut tilaaja saa sanoman yhteydessä näyttöönsä sanoman lähettäneen elementin osoitteen, joka on tyypillisesti lä- « · · 20 hettäjän MS-ISDN-numero. The short message received by the subscriber must display an element sending the message, address, which is typically transmit «· 20 consignor's MS-ISDN number. Numero toimii tavallaan sanoman allekirjoituksena, jonka perusteella vastaanottaja voi päätellä sanoman lähettäjän identiteetin. Number acts as a signature of the message, which the recipient can determine the sender's identity.

• ” Eräissä vähemmän kehittyneissä lyhytsanomakeskuksissa lähettäjän numeroa : voidaan sovellusohjelmarajapinnan kautta käsitellä, jolloin järjestelmään jää mahdollisuus lyhytsanomien lähettämiseksi väärää identiteettiä käyttäen. • "In some less advanced short message service centers the sender's number: can be via an application program interface, and thus the system enables sending of short messages using a wrong identity.

25 Osassa lyhytsanomakeskuksia, esimerkiksi NOKIA SMSC, edellä ·*": kuvattu lähettäjän identiteetin väärentäminen on tehty mahdottomaksi. Mutta • · · koska tilaaja voi vastaanottaa sanomia useista eri lyhytsanomakeskuksista, '*!;* joiden tarkistusrutiinien laadut saattavat poiketa merkittävästi toisistaan, on • · '···' olemassa selkeä tarve lyhytsanoman lähettäjän tunnistamisen parantamiseksi. 25 In some short message service centers, such as NOKIA SMSC, the above-· * "described falsification of sender identity is made impossible But • · ·, since the subscriber can receive messages from several different short message service centers, '*; * to the routines of checking the quality may differ considerably from each other, • ·.! '···' there is a clear need to improve the short message sender identification.

'•\m 30 Lähettäjän tunnistaminen on minkä tahansa viestinnän kannalta erittäin tärkeää. '• \ m 30 Sender identification is extremely important for any kind of communication. Väärän identiteetin käyttö mahdollistaa harhaanjohtavan ja häiritsevän viestinnän harjoittamisen, joka tilannekohtaisesti saattaa olla vastaanottajalle hyvinkin vahingollista. Using the wrong identity enables misleading and disruptive communication, which may be very harmful to the recipient. Erityisesti nykyään, kun lyhytsanomien välityksellä tilaajille tarjottavat palvelut ovat jatkuvasti lisääntyneet ja monipuo-35 listuneet, on väärinkäytösten ehkäiseminen hyvin tärkeää. Especially nowadays, when through short messages services offered to the subscribers are constantly growing and versatile 35-tributed to the development, prevention of abuse is very important.

2 105988 Väärinkäytösmahdollisuuden ehkäiseminen on kuitenkin sovitettava ongelman laajuuteen, eli järjestelmään lisättävien tarkistuksien on oltava riittävän selkeitä, nopeita ja helposti toteutettavia. 2 105988 the possibility of misuse prevention is, however, adapted to the magnitude of the problem, ie the amendments added to the system must be sufficiently clear, fast and easy to implement. Erityisesti tarvitaan menetelmä, joka tarjoaa yksinkertaisen ja edullisesti järjestelmään sovitettavan keinon ly-5 hytsanoman lähettäjän tarkistamiseksi. In particular, a method that provides an adaptive simple and low system for checking the 5-ly short message carries the sender is required.

Keksinnön lyhyt selostus BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION

Keksinnön tavoitteena on kehittää menetelmä ja menetelmän toteuttava laitteisto siten, että yllä mainittu ongelma saadaan ratkaistua. The aim of the invention is to develop a method and an apparatus implementing the method such that the above-mentioned problem can be solved. Keksinnön tavoitteet saavutetaan patenttivaatimuksen 1 mukaisella menetelmällä 10 vastaanotettavan lyhytsanoman lähettäjän oikeellisuuden toteamiseksi. This is achieved by the method according to one of claims 1 to 10, of a short message, to verify the correctness of the sender. Menetelmälle on tunnusomaista se, että todetaan lyhytsanoman lähettäjän oikeellisuus tunnistustiedon perusteella, joka tunnistustieto ilmaisee ainakin lyhytsanoman lähettäjän, ja sanoman lähettäneen lyhytsanomakeskuksen. The method is characterized in that the short message sender authenticity on the basis of identification information, which is identification information indicating at least the sender of a short message and a short message service center.

Keksinnön kohteena on myös patenttivaatimuksen 5 mukainen ly-15 hytsanomien vastaanottamiseen kykenevä päätelaite, jolle on tunnusomaista se, että päätelaite on sovitettu muodostamaan lähettäjän tunnistustiedon, joka .·. The invention also relates ly-15 capable of receiving the short message carries the terminal device according to claim 5, characterized by the fact that the terminal is adapted to generate the sender's identification that. ·. ilmaisee ainakin lyhytsanoman lähettäjän ja sanoman lähettäneen lyhytsano- , makeskuksen; indicates at least a short message in the short message and sent the message, makeskuksen; ja esittämään tunnistustiedon päätelaitteen näytöllä vastaan- _ i!! and to present identification information terminal device receiving i _ !! _ ottajan suorittamaa tunnistusta varten. _ For identification by the recipient.

lal . lal. 20 Keksinnön kohteena on myös patenttivaatimuksen 6 mukainen ly- ' hytsanomien vastaanottamiseen kykenevä päätelaite, jolle on tunnusomaista : " se, että päätelaite on sovitettu muodostamaan lähettäjän tunnistustiedon, joka käsittää ainakin lyhytsanoman lähdeosoitteen ja sanoman lähettäneen lyhytsanomakeskuksen osoitteen; ja vertaamaan mainittua tunnistustietoa pääte-25 laitteen muistiin tallennettuihin tietoihin ja hyväksymään lyhytsanoman, jos ·*'*: tunnistustieto täsmää mainittuihin tietoihin. 20 The invention is also capable of receiving short 'short message carries the terminal device according to claim 6, characterized by: "the fact that the terminal is adapted to generate the sender's identification data, which comprises a short message service center address of at least a short message to the source address and message transmission, and to compare said identification data terminal 25 of the device data stored in memory and accept the short message, if · * '* the identification data matches said data.

t.\ Keksintö perustuu siihen, että lähettäjän tunnistus perustuu lähet- täjän osoitteen lisäksi lähettävän lyhytsanomakeskuksen osoitteeseen. t. \ The invention is based on the identification of the sender based on the address of the sender in addition to sending the short message service center address. Tyypil- « · lisesti tietty lyhytsanoman lähettäjä toimii tietyn lyhytsanomakeskuksen välityk-yj* 30 sellä. A typical «· ic spread by a short message runs for a short message service center välityk-yj * 30 assay. Lyhytsanomakeskuksen numeron väärentäminen ilman operaattorin apua on miltei mahdotonta. Short message service center number falsifying without operator assistance is almost impossible. Jos lähettäjän osoitteen ja lähettävän lyhytsanomakeskuksen osoitteen yhdistelmä on vastaanottajan tiedon perusteella hyväksyttävä, voi vastaanottaja pitää tilaajan identiteettiä suurella todennäköisyydellä oikeana. If the combination of the address of the sender and the sending short message service center is acceptable on the basis of the recipient information, the recipient may keep the subscriber identity of the most likely correct. Jos lähettäjä on uusi, mutta lähettävä lyhytsanomakeskus 35 on vastaanottajan tiedon perusteella luotettava lyhytsanomakeskus, jossa , 105988 If the sender is new, but the short message center 35 is based on the recipient's information reliable short message center, which, 105,988

O O

luottamuksella tietoon vastaanottamaansa lyhytsanoman lähettäjästä ja mahdollisesti lisätä yhdistelmän hyväksyttävien yhdistelmien luetteloon. confidence information received from a sender of the short message and possibly add to the list of acceptable combinations of the combination. Jos sanoman lähettäjän ja lähettävän lyhytsanomakeskuksen yhdistelmä ei ole entuudestaan tunnettu, tilaaja pystyy keksinnönmukaisen menetelmän avulla suo-5 raan erottamaan nämä tapaukset ja suhtautumaan vastaanotettuihin sanomiin valitsemallaan tavalla. If the combination of the message sender and the sending short message service center is not previously known, the subscriber can according to the invention method, swamp-5 directly distinguish these cases and regard the received messages as he chooses. Yksinkertaisimmillaan keksinnönmukainen tarkistus voi perustua matkaviestimen näyttöön tulostamille lähettäjän ja lähettävän lyhytsanomakeskuksen osoitteille, mutta tarkistus voidaan järjestää tehtäväksi myös automaattisesti. At its simplest, the invention according to a check can be based on the mobile station display results for the sender and the sending short message center addresses, but the amendment can be arranged for the task automatically.

10 Keksinnön mukaisen menetelmän ja järjestelmän etuna on, että se on yksinkertaisesti sovitettavissa järjestelmään ja tarjoaa siten kustannuksiltaan järkevän työkalun väärinkäytösmahdollisuuksien vähentämiseksi. The method and system 10 according to the invention is that it is easily applicable to the system and thereby offers a cost-effective tool for reducing the possibilities of misuse. Silti se toimii riittävän tehokkaasti karsien suurimman osan potentiaalisista väärin-käytöstapauksista ja edesauttaa näin sovellusrajapinnan kautta toteutettavien 15 palveluiden luotettavuutta. Still, it works efficiently enough omitting most of the potential abuse-behavioral incidents, and thus to help improve the reliability of the 15 services implemented via an application interface. Tilaaja voi tulevaisuudessa vastaanottaa sanomia yhä suuremmasta määrästä lyhytsanomakeskuksia, mutta hänellä ei suoranaisesti ole mahdollisuutta kontrolloida käyttämiensä lyhytsanomakeskusten . The subscriber can receive messages from the future, an increasing number of short message service centers, but he does not directly have the opportunity to control the short message service centers. turvallisuusominaisuuksia. safety features. Siten tilaajan mahdollisuus vaikuttaa edullisin kus- . Thus, the opportunity to influence the subscriber advantageous cost. tannuksin oman lyhytsanomapalvelunsa turvallisuustasoon on huomattava 20 etu. cost of its own short message service by the level of safety is a significant advantage to 20. Tärkeämpien tietojen suojaamiseen ja autentikointiin voidaan lisäksi .i,., käyttää luotettavampia, esimerkiksi SIM-kortin avulla toteutettavia salausalgo- • t !. protection and authentication data can be more important in addition to .i., the use of more reliable, for example, carried out the SIM card using the encryption • t!. ' riimejä, mutta niiden käyttö on jo vaativampaa ja siten myös tilaajalle kalliim- 'Rhyme, but their use has been more demanding and therefore also more expensive subscriber

Paa· Head·

Kuvioiden lyhyt selostus 25 Keksintöä selostetaan nyt lähemmin edullisten suoritusmuotojen ·**': yhteydessä, viitaten oheisiin piirroksiin, joista: « · · BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 25 The invention will now be described in detail preferred embodiments · ** 'in the context, with reference to the accompanying drawings, in which: "· ·

Kuvion 1 lohkokaavio esittää GSM-järjestelmän perusrakenneosia tekniikan tason mukaisesti; the block diagram of Figure 1 shows the basic structure of the GSM system elements in accordance with the prior art; • · '···* kuvio 2 esittää lyhytsanomien protokollakerroksia GSM- my 30 järjestelmässä tekniikan tason mukaisesti; • · '··· * Figure 2 shows the protocol layers of short messages in the GSM system 30 also according to the prior art; kuvion 3 lohkokaavio havainnollistaa järjestelyä lyhytsanomaviestin toteuttamiseksi matkaviestinjärjestelmässä tekniikan tason mukaisesti; the block diagram of Figure 3 illustrates an arrangement for implementing a short message in a mobile communication system according to the prior art; kuvion 4 lohkokaavio havainnollistaa matkaviestimen rakennetta tekniikan tason mukaisesti; the block diagram of Figure 4 illustrates the structure of a mobile station according to the prior art; 35 kuvion 5 lohkokaavio havainnollistaa keksinnöllä ratkaistavaa on gelmaa; 35 block diagram of Figure 5 illustrates the invention, is solved gelmaa; 4 105988 kuvion 6 vuokaavio havainnollistaa keksinnön ensimmäistä suoritusmuotoa; 4 105988 a flow chart of Figure 6 illustrates a first embodiment of the invention; kuvion 7 lohkokaavio havainnollistaa keksinnönmukaisen menetelmän toista edullista suoritusmuotoa; the block diagram of Figure 7 illustrates the method according to the second preferred embodiment; ja 5 kuvion 8 lohkokaavio havainnollistaa keksinnönmukaisen menetel män kolmatta edullista suoritusmuotoa. 5 and the block diagram of Figure 8 illustrates a third preferred embodiment of the invention according meth system.

Keksinnön yksityiskohtainen selostus DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Keksintöä tullaan seuraavassa selittämään käyttäen esimerkkinä 10 GSM-matkaviestinjärjestelmän (Global System for Mobile Comminications, GSM) lyhytsanomapalvelua, mutta keksintöä voidaan soveltaa myös muissa samantyyppistä sanomapalvelua käyttävissä radiojärjestelmissä, kuten DCS1800 (Digital Communication System) ja PCN (Personal Communication Network), sekä ΕΙΑ/ΤΊΑ INTERIM -standardien mukaisissa matkaviestinjäijestelmissä. The invention will now be described using the example of 10 GSM mobile communication system (Global System for Mobile Communications, GSM), the short message service, but the invention can also be applied in other similar message service radio systems, such as DCS1800 (Digital Communication System) and PCN (Personal Communication Network), and ΕΙΑ / ΤΊΑ INTERIM mobile radio communication system according to standards.

15 Seuraavissa esimerkeissä vastaanottimena käytetään matkaviestin- järjestelmän yhteydessä toimivaa matkaviestintä. 15 In the following examples, used as a receiver operating in the context of mobile communications system mobile station. Vastaanotin voi olla myös muu , . The receiver can also be other,. digitaalinen päätelaite, joka on sovitettu ainakin vastaanottamaan radiojärjestel- "V män välityksellä lähetettäviä lyhytsanomia. Esimerkkeinä tällaisista voidaan • < · ;;; mainita PDA (Personal Digital Assistant), johon on integroitu puhelintoiminnalli- 20 suutta, integroitu korttipuhelin ja PDA sekä integroitu puhelin ja henkilökohtai- « I < : '' nen tietokone. the digital terminal, which is adapted at least to receive radio systems "to be transmitted via the V system short messages. As examples of such may be • <· ;;; include a PDA (Personal Digital Assistant) with integrated puhelintoiminnalli- 20 suutta, an integrated card phone and a PDA, an integrated phone and personal «I < '' of the computer.

I i : " Kuviossa 1 esitellään lyhyesti GSM-järjestelmän perusrakenneosat, « I « v : puuttumatta tarkemmin niiden ominaisuuksiin tai järjestelmän muihin osa- alueisiin. GSM-järjestelmän tarkemman kuvauksen osalta viitataan GSM-suosi-25 tuksiin sekä kirjaan "The GSM System for Mobile Communications", M. Mouly ja • · · .··. M. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN:2-9507190-0-0-7. I i 'in Figure 1 summarizes the GSM system, the basic components of «I« v without describing their characteristics or other sub- areas of a more accurate description of the GSM system, reference is made to GSM favoring-25 purposes and the book. "The GSM System for Mobile Communications ", M. Mouly and • · · ·· M. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN:.. 2-9507190-0-0-7.

Mf .·. Mf. ·. Matkaviestinkeskus MSC huolehtii tulevien ja lähtevien puheluiden • « · kytkennästä. The mobile switching center MSC switches incoming and outgoing calls • «· coupling. Se suorittaa samantyyppisiä tehtäviä kuin yleisen puhelinverkon (PSTN) keskus. It performs similar tasks as an exchange in a public switched telephone network (PSTN). Näiden lisäksi se suorittaa myös ainoastaan liikkuvalle puhelu-··· 30 liikenteelle ominaisia toimintoja, kuten esimerkiksi tilaajien sijainninhallintaa, yh- In addition to these, it also performs only mobile telephone traffic ··· 30-specific functions, such as subscriber location management, in

IMI IMI

.···. . ···. teistyössä verkon tilaajarekisterien kanssa. operation with the network subscriber registers. GSM-järjestelmässä on tilaajarekis- tereinä kotirekisteri HLR ja vierailijarekisteri VLR. In the GSM system The subscriber is called a home location register HLR and the visitor location register VLR. Tilaajatietoja säilytetään pysyvästi HLR:ssä samoin kuin tietoa siitä, minkä VLR:n alueella matkaviestin MS on. Subscriber data is stored permanently in HLR as well as information on which VLR area the MS is located. Vierailijarekisteri VLR puolestaan säilyttää matkaviestimen MS tilaajatietoja 35 väliaikaisesti sen aikaa, kun matkaviestin on vierailijarekisteriin VLR liittyvän matkaviestinkeskuksen MSC alueella. The visitor location register VLR in turn stores subscriber data of the MS 35 temporarily to the time when the mobile station is a visitor location register VLR of the mobile switching center MSC in the area. Yksi VLR palvelee tyypillisesti yhtä mat- 5 105988 kaviestinkeskusta MSC. One VLR typically serves one mobile 5 105988 mobile switching center MSC. Matkaviestimet MS kytkeytyvät keskukseen MSC tukiasemajärjestelmien BSS avulla. Mobile stations MS are connected to the center MSC by base station systems BSS. Tukiasemajärjestelmä BSS muodostuu tukiasemaohjaimista BSC ja tukiasemista BTS. The base station system BSS consists of base station controllers BSC and base stations BTS. Yhtä tukiasemaohjainta BSC käytetään ohjaamaan useita tukiasemia BTS. One base station controller BSC is used to control several base stations BTS.

5 Jokaisella tukiasemalla BTS on käytettävissään yksi tai useampia kantoaaltopareja, joilla se voi muodostaa duplex-radioyhteyden alueellaan liikkuvan matkaviestimen MS kanssa. 5 Each base station BTS has at its disposal one or more carrier wave pairs by which it can set up a duplex radio connection with the territory of the mobile station MS. Jokainen kantoaalto on jaettu useaan, yleensä kahdeksaan TDMA-aikaväliin eli kanavaan. Each carrier wave is divided into several, generally eight, TDMA time slots, i.e. channels. Nämä GSM-järjestelmän kanavat voidaan jakaa kahteen luokkaan: liikennekanaviin (TCH) ja ohjaus- eli signaloin-10 tikanaviin (CCH). These GSM system channels can be divided into two categories: traffic channels (TCH) and control or signaling to-10 channels (CCH). Liikennekanavilla voidaan siirtää joko puhetta tai dataa ja lii-kennekanava allokoidaan kulloinkin vain yhtä puhelua varten. The traffic channels can be transferred to either voice or data and LII-channel is always allocated to one call. Järjestelmän ohjaukseen tarvittava signalointi suoritetaan ohjaus- eli signalointikanavilla. The system necessary for controlling the signaling control or signaling channels. Tukiaseman BTS, tukiasemaohjaimen BSC ja matkapuhelinkeskuksen MSC välillä on kiinteitä signalointi-ja liikennekanavia. between a base station BTS, a base station controller BSC and MSC are fixed signaling and traffic channels.

15 Ohjauskanavia on edelleen useita eri tyyppejä. 15 The control channels are still several different types. Yleislähetyskanava BCCH (Broadcast Control Channel) on yksisuuntainen ohjauskanava tukiasemalta BTS matkaviestimelle MS ja sillä lähetetään matkaviestimelle solukohtai- . The broadcast channel BCCH (Broadcast Control Channel) is a unidirectional control channel from a base station BTS to the mobile station MS and the transmitting cell. siä tietoja käytettävistä tehotasoista, naapurisolujen BCCH-taajuuksista, jne. the power levels used in the SIA information, neighboring cell BCCH frequencies, etc.

•« · . • «·. BCCH-kanava sisältää myös synkronoitumis- ja taajuuskorjaustietoa, jonka . The BCCH channel also includes data on synchronization and frequency correction, by. : ·. ·. 20 avulla matkaviestin lukittuu järjestelmään. 20 allows the mobile station locks into the system.

ti Tue

;i.·, Lukittumisen jälkeen matkaviestin MS kuuntelee tukiaseman BTS I ·, been locked, the mobile station MS listens to base station BTS.

* · !. * ·!. 1 kutsuja yhteiskanavalla CCCH (Common Control Channel), jota käytetään yksin- omaan signalointiyhteyden muodostamiseen. 1 calls to a common channel, CCCH (Common Control Channel), used solely to set up a signaling connection. Yhteyden muodostus tapahtuu The connection is

III III

' useammassa vaiheessa: 1.) kutsun välitys tukiasemalta BTS matkaviestimelle 25 MS 1, 2.) matkaviestimen MS, vastaanottamansa kutsun seurauksena tai muu- · · toin synnyttämän hajasaannin (random access) lähetys matkaviestimeltä tu-kiasemalle BTS sekä 3.) yhteyskohtaisen ohjauskanavan SDCCH (Stand alone .v. Dedicated Control Channel) osoitus yhteydelle. "In several stages: 1) forwarding a call from the BTS to the mobile station 25, MS 1, 2) of the mobile station MS as a result of the received call, or otherwise · terms generated by the random access (random access) transmission from the mobile station TU-station BTS, and 3) a dedicated control channel SDCCH (Stand alone .V. Dedicated Control Channel) is an indication of the connection. Varsinainen signalointi tu- • · · kiaseman ja matkaviestimen MS välillä suoritetaan SDCCH-ohjauskanavalla. The signaling support • · · of the base station and the mobile station MS is carried out on the SDCCH control channel.

« · 30 Jos SDCCH-kanavalla tapahtuva signalointi on puhelunmuodostussignalointi, yhteys siirretään liikennekanavalle TCH. «· 30 If carriage SDCCH channel is call signaling, the connection is transferred to a traffic channel TCH.

Tukiaseman BTS ja matkaviestimen MS välistä datan tai puheensiirtoa varten määritetyn liikennekanavan TCH tai niiden välistä signalointia varten määritetyn yhteyskohtaisen ohjauskanavan SDCCH rinnalla käytetään rinnak-35 kaista ohjauskanavaa SACCH (Slow Associated Control Channel). Alongside defined for data or speech transmission or transport channel TCH defined for signaling between them dedicated control channel SDCCH between the base station BTS and the mobile station MS is used in a parallel 35-band control channel SACCH (Slow Associated Control Channel). Rinnakkaista 6 105988 ohjauskanavaa käytetään lähinnä matkaviestimen MS yhteyden aikana suorittamien mittausten siirtämiseen matkaviestimeltä tukiasemalle BTS. 6 105988 A parallel control channel is mainly used for transmission of measurements performed by the mobile station MS during the connection from the mobile station to the base station BTS.

SDCCH- ja SACCH-ohjauskanavia voidaan GSM-matkaviestin-järjestelmässä käyttää lyhyiden digitaalisten datasanomien eli ns. SDCCH and SACCH control channels may be used in GSM mobile communication system, short digital data messages, ie. lyhytsanomien 5 (Short Message) siirtoon matkaviestimen MS ja järjestelmään liitetyn lyhytsanomakeskuksen SMSC (Short Message Service Center) välillä. 5 short messages (Short Message) of the mobile station MS and a transmission system connected to the short message service center SMSC (Short Message Service Center) in between. Lyhytsanomakeskus on GSM-järjestelmään liitetty keskus, jonka kautta lyhytsanomat kulkevat ja johon ne voidaan tallettaa myöhempää lähetystä varten mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. The short message service center is connected to the GSM system and via which short messages are transmitted and can be stored for later transmission in case the receiving party is not reached. Lyhytsanomakeskuksen lähettämät sanomat vastaanotetaan GSM-10 järjestelmän lyhytsanomayhdyskeskuksena toimivassa matkaviestinkeskukses-sa, joka kyselee väylöitys- ja lyhytsanomatiedot kotirekisteristä ja välittää lyhytsanoman edelleen toimitettavaksi vastaanottajan vierailukeskukseen. The short message service center from the messages received from the serving GSM system, short message gateway MSC 10 matkaviestinkeskukses-SA, which queries the routing and short message data from the HLR and transmits the short message to the recipient's delivery to the visited exchange.

GSM-järjestelmässä lyhytsanomat voivat olla korkeintaan 140 tavun mittaisia datasanomia. The GSM system, short messages can be up to 140 bytes in length data messages. Lyhytsanoma voi olla matkaviestimelle päättyvä lyhyt-15 sanomalähetys (Mobile Terminating, MT) tai matkaviestimeltä lähtevä lyhyt-sanomalähetys (Mobile Originating, MO). The short message can be mobile-terminated short message transmission-15 (Mobile Terminating, MT) or mobile originated short message transmission (Mobile Originating, MO). Lyhytsanomapalvelun välityksellä voidaan toteuttaa myös jakelulähetys, joka tarkoittaa sanoman lähetystä yhden tai :'; via the short message service can be implemented even distribution of mail, a message is sent to one or '; useamman solun alueella kaikille siellä oleville matkaviestimille. more cells in all mobile stations.

( t « I (T «I

. . Jos matkaviestimellä MS on yhteys liikennekanavalla TCH, lyhyt- 20 sanomat välitetään SACCH-ohjauskanavalla. If the MS has a connection on a traffic channel TCH, short messages are forwarded on 20 SACCH control channel. Muussa tapauksessa lyhytsano- Otherwise, the short message

* · I · I *

mat välitetään SDCCH-ohjauskanavalla. mat forwarded on the SDCCH control channel. Lyhytsanomien reititykseen matkavies-' tinverkossa käytetään HLR- ja VLR-rekistereitä oleellisesti samalla tavoin kuin : ((j' puheluiden reitittämiseen. Routing short messages in a mobile communication 'is used for communication network HLR and VLR are substantially the same manner as the ((j' for routing calls.

I < f ' ' ' Kuviossa 2 on esitetty GSM-määritysten mukainen lyhytsanomavies- I <f '' 'in Figure 2 has a short message according to the GSM specifications shown in

25 tin siirtämisessä käytetävä protokolla-arkkitehtuuri. 25 used for transferring a protocol architecture. GSM-järjestelmässä SM-TP The GSM system, SM-TP

« · · (Short Message Transfer Layer Protocol) on lyhytsanomakeskuksen SMSC ja \m\: matkaviestimen MS välille määritetty protokolla, jonka SMS-DELIVER-sanoma ,v. between the mobile station MS set to the protocol, a SMS-DELIVER message v '· (Short Message Transport Layer Protocol) is a short message service center SMSC and a \ m \. on lyhytsanomakeskuksesta matkaviestimelle lähetettävä datasanoma ja SMS- • · · SUBMIT on vastaavasti matkaviestimeltä lyhytsanomakeskukseen lähetettävä 30 datasanoma. is sent to the short message service center to the mobile station a data message and SMS SUBMIT • · · are respectively sent to the mobile station to the short message service center 30 a data message. SM-RP-kerros on matkaviestimen ja GSM-verkon matkaviesti·* tinkeskuksen MSC välinen, lähinnä viittauksiin ja osoitetietoihin liittyvä protokol- lakerros. SM-RP layer of the mobile station and the GSM network to the mobile telephone exchange MSC · * between, mainly with references and address information relating to protocol layer. RP-MT-DATA-sanoma on RP-kerroksen matkaviestimelle päätyvä datasanoma ja vastaavasti RP-MO-DATA-sanoma on RP-kerroksen matkaviestimeltä lähtevä datasanoma. RP-MT-DATA is the message of the RP layer in the mobile station a data message and correspondingly, an RP-MO-DATA message is the RP layer originated from a mobile station a data message.

35 Seuraavissa keksinnön edullisia suoritusmuotoja esittelevissä kuva uksissa käytetään TP-kerroksen SMS-DELIVER-sanoman ja RP-kerroksen RP- 7 105988 MT-DATA-sanoman parametreja keksintöä näihin sanomiin tai esitettyihin vaihtoehtoihin kuitenkaan rajaamatta. 35 In the following preferred embodiments of the invention, presenting the image uksissa TP layer SMS DELIVER message and the RP layer 7 105 988 RP-MT-DATA message of the invention to these messages or to the presented alternatives, however, without limiting.

SMS-DELIVER-sanoma käsittää parametrin TP-OA, joka ilmaisee sanoman lähdeosoitteen. SMS-DELIVER message comprises a parameter TP-OA indicating the source address of the message. TP-OA voi olla koko osoite, tai osa kokonaisesta 5 osoitteesta. TP-OA can be an entire address or a part of a complete 5 at. Osoitetietona voidaan käyttää myös esimerkiksi SMS-DELIVER-sanoman sisältämän TP-PID-parametrin (Protocol Identifier) kenttää tai osa osoitteesta voi olla myös SMS_DELVER-sanoman datakentässä. Address data field can be used, for example, included in the SMS-DELIVER message of the TP-PID parameter (Protocol Identifier) ​​or part of the address may also be a SMS-DELIVER message in the data field. Seuraavassa esimerkissä TP-OA ilmaisee osoitteen kokonaisuudessaan, ja tämä osoite näytetään tyypillisesti päätelaitteella varsinaisen sanoman lisäksi. In the following example the TP-OA indicates the entire address, which is typically shown at the terminal in addition to the actual message. RP-MT-DATA-10 sanoma käsittää vastaavasti parametrin RP-OA, joka ilmaisee sanoman lähettäneen lyhytsanomakeskuksen SMSC osoitteen. RP-MT-DATA message 10 correspondingly comprises a parameter RP-OA indicating a short message service center SMSC address.

Kuviossa 3 on lohkokaavion avulla esitetty järjestely lyhytsanoma-viestin toteuttamiseksi matkaviestinjärjestelmässä. Figure 3 is a block diagram showing an arrangement for implementing the short message service message to the mobile communication system. Lyhytsanomapalvelua varten matkaviestinjärjestelmän yhteyteen on lyhytsanomayhdyskeskuksen SMS-GW 15 välityksellä liitetty kaksi lyhytsanomakeskusta SMSC1 ja kumpikin lyhytsanomakeskus käsittää useampia sovellusohjelmia APP1.1-APP1.5 ja APP2.1-APP2.2 erilaisten palveluiden tarjoamiseksi tilaajille. For the short message service the mobile communication system is a short message gateway MSC SMS-GW 15 connected via two short message service center SMSC1 and each of the short message service center comprises a plurality of application programs APP1.1-APP1.5 and APP2.1-APP2.2 to provide various services to subscribers. Lyhytsanomayhdyskeskus SMS-GW on lyhytsanomia matkaviestimelle välittävän keskuksen SMS_GW Short message gateway MSC SMS-GW is SMS_GW short messages to the mobile station transmits Center

• · I * . • · I *. (Gateway Mobile Switching Centre for Short Message Services) ja matkaviesti- 20 meitä lähteviä lyhytsanomia välittävän keskuksen SMSJWMSC (Interworking « « · ;'.t Mobile Switching Center for Short Message Service) yhteisnimitys. (Gateway Mobile Switching Center for Short Message Services) and the mobile 20 of us outgoing short messages to mediate Center SMSJWMSC (Interworking «« ·;. 'S Mobile Switching Center for Short Message Service) is a collective term. Tapaukses- • · * sa a lyhytsanomakeskuksen SMSC1 sovellusohjelmasta APPI.3 lähetetään * · :i#" matkaviestimelle MS lyhytsanoma, joka käsittää tilaajan tilaamaa periodisesti lä- « i * ' hetettävää tietoa tilaajan valitsemasta aiheesta. Sanoman lähdeosoite, joka 25 siirtyy matkaviestimelle MS lyhytsanoman yhteydessä parametrin TP-OA väli- « · · tyksellä, on sovelluksen APPI.3 osoite (app1.3). Sanoman lähettäneen lyhytsa- •***#: nomakeskuksen SMSC1 osoite (sc1) välittyy matkaviestimelle MS lyhytsanoman yhteydessä parametrin RP-OA välityksellä. In case such • · * sa a short message service center SMSC1 application program APPI.3 sent to * · i # "to the mobile station MS in the short message, which comprises a subscriber subscribes to periodically transmit the" i * "transmittable data of subscribers of the message source address, which is 25 moves to the mobile station MS in the short message. the context parameter of the TP-OA between «· · tyksellä, is the application APPI.3 address (APP1.3) message sent a short message • *** #:. SMSC1 message center address (sc1) is transmitted to the mobile station MS in connection with the short message parameter RP-OA via .

* · · * · ·

Kuvion 4 lohkokaavio havainnollistaa yksinkertaistettua matkaviesti-30 men MS rakennetta. the block diagram of Figure 4 illustrates a simplified mobile MS-30 men with structure. Alan ammattilaiselle on selvää, että kukin lohko voidaan ..*·* toteuttaa usealla eri tavalla. Skilled in the art it is obvious that each block can be .. * * · implemented in several different ways. Radio-osa 41 käsittää radiotien ylitykseen tarvittavat :***: lähetys- ja vastaanottotoimintoihin liittyvät rakenneosat, kuten radiolähetinvas- taanottimen, modulaattorin, kanavakoodauksen ja -dekoodauksen jne. Signalointi- ja ohjausosa 42 ohjaa koko matkaviestimen toimintaa. The radio section 41 comprises the necessary over the radio path: *** transmit and receive functions of the components, such as a radio transceiver, a modulator, channel coding and decoding etc. The signaling and control part 42 controls the entire operation of the mobile station.. Lyhytsanomia 35 vastaanotettaessa mainittu signalointi- ja ohjausosa purkaa radio-osan 41 vastaanottaman lyhytsanoman ja ohjaa sen tulostettavaksi näyttöön 45. Vastaavasti 8 105988 signalointi- ja ohjausosa 42 muodostaa tilaajan näppäimistöltä 43 antaman sanoman ja osoitetietojen perusteella radio-osan 41 välityksellä lähetettävän lyhytsanoman. Short messages 35 receiving said signaling and control part towards the radio part 41 of the received short message and instructs the printing screen 45. Similarly, the 8 105 988 signaling and the control section 42 generates a message to the subscriber on the keyboard 43 of the basis of the address information of the radio part, through 41 of the short message to be transmitted. Matkaviestin käsittää lisäksi muistia 44, joka tyypillisesti muodostuu päätelaitteen muistista ja matkaviestimen tunnistusyksikkönä käytetyn SIM-5 älykortin muistista. The mobile station also comprises a memory 44 which is typically formed of the terminal memory and used in the identity module SIM of the mobile station 5 of the smart card memory.

Kun sanoma on siirretty vastaanottajalle, matkaviestin MS tulostaa tekniikan tason mukaisesti näytölle 45 sanoman ja sanoman lähdeosoitteen. When the message is transferred to the mobile station MS in accordance with prior art display 45 the message and the source address of the message. Lyhytsanomakeskuksen SMSC2 yhteydessä toimii sovellusohjelma APP2.2, joka tarjoaa yleisen puhelinverkon tilaajille mahdollisuuden lähettää matkaviestin-10 tilaajille sanomia modeemin välityksellä. The short message service center SMSC2 operates in connection with an application program APP2.2 which offers a public switched telephone network subscribers the ability to send, the mobile station 10 messages to subscribers via a modem. Sovellusohjelma pyytää lähettäjältä muiden tietojen lisäksi myös lähettäjän numeron, jolloin on luonnollisesti tarkoitus antaa sanoman lähettäjän oma kiinteän verkon numero. The application program asks the sender in addition to other information including the sender's number, which is, of course, intended to provide the message sender's own fixed number. Oletetaan, että lähettäjä ei näin tee, vaan esimerkiksi laatii tekstiksi oman lyhytsanomatiedotteen, joka muistuttaa muodoltaan sovellusohjelman APPI.3 antamia tiedotteita ja an-15 taa lähettäjän numeroksi sovellusohjelman APP1.3 osoitteen (app1.3). Let us assume that the sender does not do this, but for example, a text, a short message of his own, which resembles the shape of the TAA bulletins issued by the application program APPI.3 and an-15 the address of application program APP1.3 (APP1.3). Lyhytsanomakeskus SMSC2 ei kaikissa tapauksissa tarkista annetun tiedon oikeellisuutta, vaan välittää sanoman eteenpäin annetuilla tiedoilla. The short message center SMSC2 not in all cases, check the correctness of the given information, but forwards the message with the information provided. Kun sovellusohjel-man APP2.2 lähettämä sanoma saapuu matkaviestimelle MS, se tulostuu näyt- II · · . When sovellusohjel-man APP2.2 message sent by the mobile station MS arrives, it will print the samples II · ·. töön tekniikan tason mukaisesti tapauksen b osoittamalla tavalla. position, according to the prior art, where b, as shown. Matkaviestintä ,'j·. Mobile communications, '· j. 20 MS käyttävä tilaaja ei pysty näkemään eroa sovellusohjelman APPI.3 ja sovel- Subscriber using MS 20 is unable to see the difference between the application program and the application APPI.3

I f I I f I

. . lusohjelman APP2.2 välityksellä lähetetyn sanoman välillä, ja väärinkäytös ιοί. APP2.2, application programs from a message transmitted over, and the irregularity ιοί. * dennäköisesti onnistuu. * Likely to be successful.

:<(i' Kuvion 4 ja kuvion 5 avulla selitetään seuraavassa keksinnönmukai- <(I 'in Figure 4 and Figure 5 will be described using the following keksinnönmukai-

* « I * «I

v ' sen menetelmän avulla aikaansaatua vaikutusta. v 'is a method of induced effect. Kun sanoma saapuu matka- 25 viestimelle MS, matkaviestimen signalointi-ja ohjausosassa 42 erotetaan SMS-DELIVER- ja RP-OA-sanomista lyhytsanoman lähettäjän ja lähettäneen lyhytsa-•\\\: nomakeskuksen osoitteet. When the message arrives at the mobile station MS 25, the mobile station signaling and control part 42 are separated from the SMS-DELIVER and RP-OA messages in the short message sender and the sending short message • \\\: message center addresses. Tulostamalla matkaviestimen näyttöön 45 molemmat §.\t tiedot yhtä aikaa tai toisen tai molempien osoitteiden perusteella johdettu tieto M (esimerkiksi aliasnimi), tarjotaan tilaajalle mahdollisuus erottaa väärennetty ly- '·;** 30 hytsanoma, jolloin väärinkäytös epäonnistuu. . By printing the mobile station display 45 both § \ s data on the basis of both addresses at the same time, or the second or the information derived from the M (such as an alias), the subscriber is offered the possibility to distinguish a falsified short '·; ** 30 messages, wherein the misuse fails. Tapauksessa b tilaaja näkee suo- raan näytöstä vertaamalla lähdeosoitetta (app1.3) ja lyhytsanomakeskuksen osoitetta (sc2), että lähetetty sanoma ei ole oikea, ja voi jättää väärennetyt tiedot huomiotta. In case b, the subscriber can see directly on the screen by comparing the source address (APP1.3) and the short message service center (SC2), that the transmitted message is not correct, and can therefore leave the falsified data unobserved.

Keksinnönmukaisen menetelmän ensimmäistä suoritusmuotoa on 35 havainnollistettu kuvion 6 vuokaaviossa. The first embodiment of the method according to the invention is illustrated in the flowchart 35 of Figure 6. Kohdassa 61 matkaviestin MS vastaanottaa lyhytsanoman. In step 61 the mobile station MS receives a short message. Sanoman tunnistetiedot eli tässä lähdeosoitteet erote- 9 105988 taan lyhytsanomasta (kohta 62) ja tulostetaan (kohta 63) lyhytsanomanjälkeen matkaviestimen MS näyttöön (kohta 64). Identification of the message, in this case the source addresses are separated from 9 105988 in the short message (point 62) and output (step 63) after the short message of the mobile station MS on the screen (64). Nähdessään yhdistetyt tiedot tilaaja voi niiden avulla päätellä lähdeosoitteen oikeellisuuteen. Seeing the data associated with the subscriber can they help conclude the correctness of the source address.

Keksinnönmukaisen ratkaisun käyttöä voidaan helpottaa tarjoamalla 5 tilaajalle mahdollisuus määrittää matkaviestimen muistiin 44 tallennettavaan tietokantaan käyttämiään lyhytsanomakeskuksia koskeva osoitekirja. the use of the inventive solution can be facilitated by offering the subscriber the possibility to determine 5 the memory 44 of the mobile station stored in the database, but it uses an address book on the short message service centers. Tällöin menetelmään voidaan lisätä vaihe, jossa signalointi- ja ohjausosa hakee tietokannasta lyhytsanomakeskuksen lähdeosoitetta vastaavan tilaajan antaman nimen ja tulostaa mainitun nimen lähettäjän numeron, tai vastaavan osoitekirjassa 10 määritetyn nimen yhteydessä matkaviestimen näyttöön 45. Tarkistus muodostuu helpommaksi, kun tilaaja saa tiedot sanallisessa muodossa, eikä hänen tarvitse suorittaa tunnistusta vaikeammin muistettavien numerosarjojen perusteella. In this case, the method may be added to the step of signaling and control part searches the database name of the subscriber corresponding to the short message service center to the source address and print the name of the sender's number, or address book 10 as defined by the corresponding context of the mobile station display 45. Amendment becomes easier when the subscriber receives the information in words, not his be carried out on the basis of the identification more difficult to remember the number series.

Keksinnön ensimmäisessä sovellusmuodossa tilaaja pystyi päättelemään lähettäjän oikeellisuuden lyhytsanoman vastaanottamisen jälkeen. In a first embodiment of the invention the subscriber was able to conclude after receiving the correctness of the sender of the short message. Kun 15 lyhytsanomapalveluiden tarjonta lisääntyy ja erityisesti maksulliset tiedotteet tulevat kuvaan, voi olla tarpeen sisällyttää järjestelmään mahdollisuus hylätä lyhytsanoma jo ennen sen lukemista. After 15 short message services, to increase the provision and in particular the pay releases come into the picture, it may be necessary to include in the system the opportunity to reject a short message before reading it. Tätä keksinnön edullista suoritusmuotoa on havainnollistettu kuvion 7 vuokaaviossa. This preferred embodiment of the invention is illustrated in the flow chart of Figure 7. Kohdassa 71 matkaviestin MS vas- t · i In step 71 the mobile station MS receiving T · I

« I f I «I f I

, ,\ taanottaa lyhytsanoman. ,, \ To take a short message. Sanoman lähdeosoitteet erotetaan jälleen lyhytsano- I · 20 masta (kohta 72), mutta nyt näyttöön tulostetaan tieto tulevasta lyhytsanomasta i · f ,! The source addresses are separated again, the short message I · 20 Masta (paragraph 72), but now data incoming short message i · f,! . . ja mainitut lähdeosoitteet (kohta 73), joko numeromuodossa tai tilaajan osoite- '' kirjasta haettuna aliasnimenä. and said source addresses (step 73), in the form of either a number or address of the subscriber '' Paper applied for the alias name. Nähdessään tiedot tilaaja voi päättää hyväksyykö Seeing the information about the subscriber can decide whether to accept

II II

1 " hän mainitusta lähteestä tulleen sanoman (kohta 74). Jos tiedot eivät ole vas- '.: ' taanottajan mielestä sopivat, voi tilaaja hylätä lyhytsanoman (kohta 75), jolloin 25 lyhytsanomaa ei tulosteta matkaviestimen näyttöön. Jos sanoman lähdeosoite-tiedot ovat tilaajan mielestä hyväksyttävät, lyhytsanoma tulostetaan matkavies-timen näyttöön. 1 "he message from said source (step 74) If the data are not received. '.'. Recipient view definition, the subscriber may reject the short message (point 75), wherein 25 the short message is not printed on the mobile station display, if the message source address information of the subscriber , then the short message is printed matkavies-converter display.

t.\# Lähettäjän tietojen tarkistaminen voidaan hoitaa myös automaatti- sesti, jolloin tilaajan tarvitsee arvioida lähettäjän oikeellisuus vain niiden yhdis- • * 30 telmien osalta, joissa lähettäjän ja lyhytsanomakeskuksen yhdistelmä poikkeaa *:· sallituista yhdistelmistä. . T \ # Checking the sender's information can also be done automatically, in which case the customer needs to evaluate the validity of the sender only their combinations • * 30 with regard to systems where the sender and the short message service center differs *: · allowed combinations. Tätä suoritusmuotoa on havainnollistettu kuvion 8 loh- kokaavion avulla. This embodiment is illustrated in the flow diagrams by means of a block 8 of Fig. Kohdassa 81 matkaviestin MS vastaanottaa lyhytsanoman ja * * * kohdassa 82 lähettäjän ja lähettäneen lyhytsanomakeskuksen SMSC osoitteet erotetaan lyhytsanomasta (kohta 83). In step 81 the mobile station MS receives a short message, and * * * paragraph 82 of the sender and the sending short message service center SMSC are distinguished from the short message (point 83). Matkaviestimen tietokannassa on käyttä-35 jän määrittämä sallittujen osoiteparien luettelo, johon mainittua lyhytsanomasta erotettua osoiteparia verrataan (kohta 84). The mobile station database comprises a list of allowed address pairs use the ice-35 assigned to which said short message the address of the extracted pairs is compared (step 84). Jos osoitepari löytyy tietokannasta, 10 105988 lyhytsanoma hyväksytään (kohta 85) ja se tulostetaan matkaviestimen näyttöön (kohta 86). If the address pair found in the database, 10 105988 short message is accepted (paragraph 85) and it is printed at the display of the mobile station (paragraph 86). Jos osoiteparia ei löydy sallittujen osoiteparien luettelosta, käyttäjää informoidaan tulevasta lyhytsanomasta (kohta 87) ja näytetään mainittu osoite-pari. If the address does not exist pairs allowed address pairs list, the user is informed of an incoming short message (step 87) and displayed in the address-pair. Tilaaja voi tällöin päättää vastaanottaako hän sanoman vai ei (kohta 88). The subscriber can then decide whether to receive the message or not (paragraph 88).

5 Jos tilaaja hylkää sanoman, sitä ei tulostetaan näyttöön eikä sanomaa kuitata vastaanotetuksi. 5 If the customer rejects the message, it is not printed on the screen and the message acknowledged as received. Jos tilaaja päättää vastaanottaa sanoman, hän voi myös päättää lisätäänkö osoitepari sallittujen osoiteparien luetteloon vai ei (kohta 89). If the customer decides to receive the message, he or she can also decide to add an address pair to the list of allowed address pairs or not (paragraph 89). Jos tilaaja päättää, että yhdistelmä on sallittu, osoitepari lisätään tietokantaan (kohta 90). If the subscriber decides that the combination is allowed, the address pair is added to the database (paragraph 90). Muussa tapauksessa siirrytään suoraan vaiheeseen 85, jossa lyhytsanoma 10 hyväksytään ja kohtaan 86, jossa lyhytsanoma näytetään, jolloin tilaajan kantaa lyhytsanoman vastaanottamiseen kysytään taas seuraavan kerran, kun tilaaja vastaanottaa lyhytsanoman samasta osoitteesta. Otherwise, go directly to step 85, where the short message is accepted and 10 to 86, wherein the short message is displayed to the subscriber's opinion of receiving the short message is requested again the next time the subscriber receives the short message from the same address.

Alan ammattilaiselle on ilmeistä, että tekniikan kehittyessä keksinnön perusajatus voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Skilled in the art it is obvious that as the technology advances, the inventive concept can be implemented in many different ways. Keksintö ja sen suoritus-15 muodot eivät siten rajoitu yllä kuvattuihin esimerkkeihin vaan ne voivat vaihdella patenttivaatimusten puitteissa. The invention and its embodiments-15 are not restricted to the above examples but they may vary within the scope of the claims.

aita · a tai f • * aaa » I i • i · aaaaaaaiiaaaaaaaaiaaa a aa aaiaa < » aaia • · » • · • a · a • · « • · · a fence or f • * aaa »I i • i · a aaaaaaaiiaaaaaaaaiaaa aa aaiaa <» · AAIA • »• • · a · a · •« • ·

IM IM

t « t · · • · · * · t «t • · · · · · *

Ml • t • · aa · • Ml • t • · • · aa

Ml 9 »9·· taa • · < arcc Ml 9 »9 TAA ·· • · <ARCC

Claims (7)

105988 105988
1. Menetelmä vastaanotettavan lyhytsanoman lähettäjän oikeellisuuden toteamiseksi, tunnettu siitä, että menetelmässä todetaan lyhytsanoman lähettäjän (APP1.3) oikeellisuus tunnistus-5 tiedon perusteella, joka tunnistustieto ilmaisee ainakin lyhytsanoman lähettäjän, ja sanoman lähettäneen lyhytsanomakeskuksen (SMSC1). 1. Process for the received short message, to verify the correctness of the sender, characterized in that the method stated in the accuracy of the short message to the sender (APP1.3) 5 on the basis of detection information which is identification information indicating at least the sender of a short message and a short message service center (SMSC1).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä lisäksi tulostetaan tunnistustieto vastaanottavan päätelaitteen (MS) näy-10 tölle (45), ja suoritetaan toteaminen vastaanottavan tilaajan toimesta mainitun näytölle tulostetun tunnistustiedon perusteella. 2. The method according to claim 1, characterized in that the method further comprises identification data of the receiving terminal (MS) to show a 10-environment (45), and performing identification on behalf of a receiving subscriber based on said identification information is displayed.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä toteaminen suoritetaan automaattisesti vastaanottavalla 15 päätelaitteella (MS) vertaamalla vastaanotetun sanoman tunnistustietoja päätelaitteen muistiin (44) tallennettuihin tunnistustietoihin. 3. The method according to claim 1, characterized in that the method of detection is automatically carried out at the receiving terminal 15 (MS) by comparing the received message to the identification information of the terminal memory (44) stored in the identification information.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä lisäksi tiedotetaan tilaajalle tapaukset, joissa vastaanotet- · tavan sanoman tunnistustiedot poikkeavat päätelaitteen muistiin (44) tallen- : 20 netuista tunnistustiedoista. 4. The method according to claim 3, characterized in that the method further comprises informing the subscriber about cases in which the received message · the identification information different from the terminal memory (44) storing: 20 netuista identification information. I f « I f «
5. Lyhytsanomien vastaanottamiseen kykenevä päätelaite (MS) :'. 5. receiving short messages capable terminal (MS) '. '; '; tunnettu siitä, että päätelaite (MS) on sovitettu muodostamaan lähettäjän tunnistustiedon, joka ilmaisee ainakin ly-hytsanoman lähettäjän (appi.3) ja sanoman lähettäneen lyhytsanomakeskuk-25 sen (SMSC1); characterized in that the terminal (MS) is adapted to generate the sender's identification information that indicates at least LY short message carries the sender (appi.3) and a message sent to lyhytsanomakeskuk-25 (SMSC1); ja ... esittämään tunnistustiedon päätelaitteen (MS) näytöllä (45) vas- • · '···' taanottajan suorittamaa tunnistusta varten. ... and to present identification information of the terminal (MS) display (45) receiving • · '···' by the recipient for identification.
6. Lyhytsanomien vastaanottamiseen kykenevä päätelaite(MS), tunnettu siitä, että päätelaite (MS) on sovitettu • · 30 muodostamaan lähettäjän tunnistustiedon, joka käsittää ainakin ly- ·, hytsanoman lähdeosoitteen (appi.3) ja sanoman lähettäneen lyhytsanoma- ·;;; 6. receive short messages capable terminal (MS), characterized in that the terminal (MS) is adapted to • • 30 to form the sender identification information, which comprises at least · short, short message carries the source address (appi.3) and a message sent short message · ;;; keskuksen (SMSC1) osoitteen (sc1); center (SMSC1) address (SC1); ja vertaamaan mainittua tunnistustietoa päätelaitteen muistiin (44) tallennettuihin tietoihin ja hyväksymään lyhytsanoman, jos tunnistustieto täs-35 mää mainittuihin tietoihin. and to compare said identification data with data in the memory (44) data stored and to accept the short message if the identification information TAS-35 system to the one mentioned. 105988 105988
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen päätelaite (MS), tunnettu siitä, että päätelaite (MS) on lisäksi sovitettu tiedottamaan tilaajalle tapaukset, joissa vastaanotettavan sanoman tunnistustiedot poikkeavat päätelaitteen muistiin (44) tallennetuista tiedoista. The terminal according to claim 6 of 7 (MS), characterized in that the terminal (MS) is further arranged to inform the subscriber about cases in which the received message differ from the identification information of the terminal memory (44) of the terminal. III <11 II < II • · · • · · « · · « · « « « « « ·»« ' • M • · • · · • · • ♦ · • · · • · • 1 · • · • 1 • · · « « « · « · • « · • « • · · 105988 III <11 II <II • · · • · · «· ·« · «« «« «·» « '• M • · • · • · • ♦ · • · · • · • 1 · • · • 1 • · · «« «·« · • «· •« • · · 105988
FI973965A 1997-10-15 1997-10-15 A method and apparatus for identifying the sender of the short message FI105988B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI973965 1997-10-15
FI973965A FI105988B (en) 1997-10-15 1997-10-15 A method and apparatus for identifying the sender of the short message

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI973965A FI105988B (en) 1997-10-15 1997-10-15 A method and apparatus for identifying the sender of the short message
PCT/FI1998/000802 WO1999020063A1 (en) 1997-10-15 1998-10-14 Method and apparatus for identifying sender of short message
AU95428/98A AU9542898A (en) 1997-10-15 1998-10-14 Method and apparatus for identifying sender of short message

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI973965A0 FI973965A0 (en) 1997-10-15
FI973965A FI973965A (en) 1999-04-16
FI105988B true FI105988B (en) 2000-10-31

Family

ID=8549735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI973965A FI105988B (en) 1997-10-15 1997-10-15 A method and apparatus for identifying the sender of the short message

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU9542898A (en)
FI (1) FI105988B (en)
WO (1) WO1999020063A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1246478A1 (en) * 2001-09-20 2002-10-02 Siemens Aktiengesellschaft Method and telecommunication terminal for exchanging SMS messages
EP1420600A1 (en) * 2002-11-15 2004-05-19 SCHLUMBERGER Systèmes Firewall system for mobile telecommunications devices
DE10325242A1 (en) * 2003-06-04 2004-12-23 Giesecke & Devrient Gmbh Processing receiving messages in a communication terminal
FR2856875B1 (en) * 2003-06-25 2015-10-02 Cecile Popot Receiver messages provided multiple display elements

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI94581C (en) * 1991-02-12 1995-09-25 Nokia Telecommunications Oy A system for transmitting contact information automatically in a cellular network or the like
JPH0918375A (en) * 1995-06-30 1997-01-17 Sony Corp Communication terminal equipment and communication method
DE19602986A1 (en) * 1996-01-27 1997-07-31 Uwe Buchspies Caller number display for telephone, answering machine or facsimile apparatus
FI101922B (en) * 1997-01-03 1998-09-15 Nokia Telecommunications Oy The short message routing Reply

Also Published As

Publication number Publication date
FI973965A0 (en) 1997-10-15
WO1999020063A1 (en) 1999-04-22
FI973965A (en) 1999-04-16
FI973965D0 (en)
AU9542898A (en) 1999-05-03
FI105988B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6185198B1 (en) Time division multiple access downlink personal communications system voice and data debit billing method
CN1113577C (en) Roaming method and device therefor
US6795711B1 (en) Multimedia message content adaptation
FI110299B (en) To change the identifier of the first subscriber to the second identifier
US5881235A (en) Remotely programming a mobile terminal with a home location register address
EP1726171B1 (en) Messaging of location information
FI106282B (en) A method and system for transmitting a short message in a telecommunication network
US9491252B2 (en) Filtering of electronic information to be transferred to a terminal
US7107068B2 (en) System and method for provisioning of text message services
JP3988836B2 (en) Routing of the short message
CN1145380C (en) Remotely retrieving SIM stored data via connection-free communication link
US6018654A (en) Method and apparatus for downloading tones to mobile terminals
CA2236231C (en) Method and system for providing data communication with a mobile station
US20040176086A1 (en) System and method for automatic registration notification for over-the-air activation
EP1821567A2 (en) Server request including code for customizing service to requesting cellulair mobile station
US6459904B1 (en) Short message service notification between multiple short message service centers
EP0923258A2 (en) Integration scheme for a mobile telephone network with fixed terminals and a wireline network
US6289223B1 (en) System and method for selective multipoint transmission of short message service messages
US7206574B2 (en) Automated exchange of broadband communication addresses over a non-broadband channel in a wireless telecommunication system
US20040142689A1 (en) Connection set-up in a communication system
FI105761B (en) Changing the mobile subscriber&#39;s service profile
FI92364C (en) Method for initiating a short message transmission in a cellular network and the mobile radio system a home location register
EP0894408B1 (en) Flow control of short message service messages in a cellular telephone network
US5930701A (en) Providing caller ID within a mobile telecommunications network
US5835856A (en) Transporting user defined billing data within a mobile telecommunications network