FI105369B - Menetelmä toistimien hallintaan ja toistin - Google Patents

Menetelmä toistimien hallintaan ja toistin Download PDF

Info

Publication number
FI105369B
FI105369B FI970036A FI970036A FI105369B FI 105369 B FI105369 B FI 105369B FI 970036 A FI970036 A FI 970036A FI 970036 A FI970036 A FI 970036A FI 105369 B FI105369 B FI 105369B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
repeater
base station
repeaters
network control
parameters
Prior art date
Application number
FI970036A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI970036A0 (fi
FI970036A (fi
Inventor
Jukka Suonvieri
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Networks Oy filed Critical Nokia Networks Oy
Priority to FI970036A priority Critical patent/FI105369B/fi
Priority to FI970036 priority
Publication of FI970036A0 publication Critical patent/FI970036A0/fi
Publication of FI970036A publication Critical patent/FI970036A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI105369B publication Critical patent/FI105369B/fi

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
  • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04BTRANSMISSION
  • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
  • H04B7/14Relay systems
  • H04B7/15Active relay systems
  • H04B7/155Ground-based stations
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04BTRANSMISSION
  • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
  • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
  • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
  • H04B7/2603Arrangements for wireless physical layer control
  • H04B7/2606Arrangements for base station coverage control, e.g. by using relays in tunnels
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
  • H04W16/24Cell structures
  • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow

Description

105369
Menetelmä toistimien hallintaan ja toistin
Keksinnön ala Tämän keksinnön kohteena on menetelmä toistimien hallintaan langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävässä tietoliikenneverkossa, joka käsittää tu-5 kiasemia tiedon siirtämiseksi langattomasi!, toistimia tukiasemien signaalien toistamiseksi katvealueille, ja verkonhallintakeskuksen tukiasemien konfiguraation muuttamiseksi vastaamaan verkonhallintakeskuksen vastaanottamaa tukiasemasuunnitelmaa.
Keksinnön kohteena on edelleen verkonhallintajärjestelmä radio-10 verkolle, joka käsittää tukiasemia radiosignaalien lähettämiseksi ja toistimia tukiasemien signaalien toistamiseksi katvealueille, verkonhallintajärjestelmän käsittäessä tietokannan tukiasemien tietojen säilyttämiseksi, välineitä tukiase-masuunnitelman vastaanottamiseksi ja sen sisältämien tietojen lähettämiseksi tukiasemille niiden konfiguraation muuttamiseksi.
15 Keksinnön kohteena on lisäksi toistin, joka on osa langatonta tie donsiirtoverkkoa, joka käsittää verkonhallintakeskuksen.
Keksinnön tausta
Toistimia käytetään langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävissä tiedonsiirtoverkoissa peittämään tukiasemien katvealueita, joita esiintyy esimerkiksi 20 vaikeissa maasto-olosuhteissa ja tunneleissa. Toistin on radiotiellä transparentti elementti, jonka tehtävänä on radiosignaalien vahvistaminen ja toistaminen. Osa toistimen parametreistä riippuu sen tukiaseman parametreista, jonka katvealuetta toistin peittää, ja siten tukiaseman konfiguraation muuttuessa täytyy kaikkien sen signaaleja toistavien toistimien nämä parametrit päivittää 25 vastaamaan tukiasemien uusia parametrejä. Erityisen tärkeää tämä on kana-vaselektiivisillä toistimilla, jotka toistavat vain tiettyjä taajuuksia. Ne on säädettävä toistamaan samoja taajuuksia kuin niitä vastaava tukiasema, sillä muutoin ne eivät toimi.
Verkon ylläpitäjä joutuu konfiguroimaan tukiasemia eli muuttamaan 30 esimerkiksi tukiasemien taajuuksia laajentaessaan tai virittäessään verkkoa ja lisätessään verkon kapasiteettia. Tukiasemat päivitetään automaattisesti uuden konfiguraation mukaiseksi siirtämällä uusi tukiasemasuunnitelma verkonhallintaan, jolloin verkonhallinta automaattisesti lataa tukiasemasuunnitelman verkkoon lähettämällä tukiasemille päivitysviestit niiden uudelleen konfiguroi-35 miseksi. Toistimien parametrien uudelleenkonfigurointi uuden tukiasema- 2 105369 suunnitelman mukaiseksi tapahtuu tunnetuissa ratkaisuissa manuaalisesti toistin toistimelta katsomalla niitä vastaavan tukiaseman uudet arvot, mm. taajuudet, verkonhallinnasta saatavasta tulostelistasta. Menetelmän ongelmana ovat hitaus, virhealttius ja työläys. Lisäksi verkon luotettavuus on huono johtuen 5 hitaasta ja virhealttiista toistimien päivityksestä. Eräs toinen tunnettuihin ratkaisuihin liittyvä ongelma on se, että toistimien vikatilanteista ei saada automaattista hälytystä verkonhallintaan. Tämäkin heikentää verkon luotettavuutta. Tunnetuissa ratkaisuissa ongelmana on edelleen se, että nykyisin käyttäjän täytyy hakea tietoja monen eri järjestelmän avulla saadakseen selville tuki-10 aseman ja sen signaaleja toistavien toistimien parametrien arvot ja mitä niiden arvojen pitäisi olla.
Keksinnön lyhyt selostus
Keksinnön tarkoituksena on toistimien hallinnan integrointi verkonhallintaan edellä mainittujen ongelmien poistamiseksi. Tämä päämäärä saa-15 vutetaan keksinnön mukaisella menetelmällä, jolle on tunnusomaista, että lisätään verkonhallintakeskukseen tietokanta, johon sisältyy verkon toistimien tiedot, jotka sisältävät kullekin toistimelle ainakin sitä vastaavan tukiaseman tunnisteen, laaditaan toistinsuunnitelma toistimien parametrien muuttamiseksi vastaamaan tukiasemien muuttunutta konfiguraatiota, ja lähetetään kullekin 20 toistimelle päivitysviesti, joka sisältää parametrejä, toistimen uudelleen konfi-guroimiseksi toistinsuunnitelman mukaiseksi.
Keksinnön kohteena on lisäksi verkonhallintajärjestelmä, jossa keksinnön mukaista menetelmää voidaan soveltaa. Keksinnön mukaiselle ver- konhallintajärjestelmälle on tunnusomaista, että verkonhallintajärjestelmä kä- 25 sittää välineitä toistimien tietojen tallentamiseksi mainittuun tietokantaan, jotka tiedot sisältävät kullekin toistimelle ainakin sitä vastaavan tukiaseman tunnisteen, välineitä tietokantaan tallennettujen toistimien tietojen hyödyntämiseen toistinsuunnitelman tekemiseksi vasteena vastaanotetulle tukiasemasuunni-telmalle, ja välineitä toistinsuunnitelman mukaisen päivitysviestin lähettämisek-30 si kullekin toistimelle vasteena toistinsuunnitelman valmistumiselle.
Keksinnön kohteena on edelleen toistin, jota voidaan hyödyntää keksinnön mukaisessa menetelmässä ja verkonhallintajärjestelmässä. Keksinnön mukaiselle toistimelle on tunnusomaista, että toistin käsittää välineitä päi-vitysviestien vastaanottamiseksi verkonhallintakeskuksesta jotka viestit ilmai-35 sevat muuttuneet taajuusparametrit, ja välineitä viestissä ilmaistujen tajuuspa-rametriensa taajuuksien muuttamiseksi vasteena viestille.
3 105369
Keksintö perustuu ajatukseen tallentaa verkonhallintajärjestelmän tietokantaan toistimien tiedot, jotka sisältävät kullekin toistimelle sitä vastaavan tukiaseman tunnisteen, toistimen tunnisteen, yhteysnumeron ja parametriar-vot. Näitä tietoja hyödynnetään esimerkiksi käyttämällä verkonhallintajärjestel-5 mälle siirrettyä tukiasemille lähetettävää uutta tukiasemasuunnitelmaa toistimien parametriarvojen muuttamiseksi tukiasemasuunnitelman mukaiseksi ver-konhallintajärjestelmässä ja näin saadun toistinsuunnitelman lähettämistä toistimille tukiasemasuunnitelman lähettämisen yhteydessä. Näin saadaan toistimet uudelleen konfiguroitua olennaisesti samanaikaisesti kuin niitä vastaavat 10 tukiasemat, jolloin mm. taajuudet ovat samat sekä tukiasemilla että niiden signaaleja toistavissa toistimissa. Keksinnön merkittävin etu on siten toistimien päivittämisen helpottuminen ja nopeutuminen virhealttiin, hitaan ja työlään työvaiheen jäädessä pois ja verkon luotettavuuden kasvaminen.
Lisäksi keksinnön eräässä edullisessa suoritusmuodossa toistimet 15 kuittaavat tekemänsä muutokset palauttamalla parametriarvonsa verkonhallin-tajärjestelmälle, Tästä on se hyöty, että vertaamalla saatuja vahvistuksia suunniteltuihin arvoihin löydetään ne mahdolliset toistimet, joiden konfiguraatio ei jostain syystä onnistunut, ja tilanne pystytään selvittämään ja korjaamaan nopeasti. Kun käyttäjä lisäksi voi verkonhallinnan välityksellä pyytää toistimelta 20 parametritietoja ja käyttää verkonhallintaan tallennettuja tietoja tukiasemista ja toistimista, on keksinnön etuna edelleen se, että käyttäjä saa kaikki verkkoon liittyvät tiedot yhden järjestelmän avulla.
Eräässä keksinnön edullisessa suoritusmuodossa toistimille lähetetään vain muuttuneet parametrit. Tästä on se hyöty, että lähetettävien viestien 25 pituus on lyhyt ja toistimien säätötoimet kohdistuvat vain muuttuneisiin arvoihin.
Eräässä keksinnön edullisessa suoritusmuodossa toistimille tallennettavat parametriarvot kootaan toistinkohtaisista vakioarvoisista parametreistä ja tukiasemasuunnitelman parametreistä. Tästä on se etu, että toistimille 30 saadaan näin niiden sijainnin eli toimintaolosuhteiden ja tyypin huomioon ottavat räätälöidyt parametrit, vaikka käytössä olisikin karkean tason toistinsuunnit-’ teluohjelma.
Keksinnön mukaisen menetelmän ja järjestelmän edulliset suoritusmuodot ilmenevät oheisista epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2, 3 ja 5-8.
4 105369
Kuvioiden lyhyt selostus
Keksintöä selostetaan seuraavassa lähemmin erään keksinnön mukaisen edullisen suoritusmuodon avulla viitaten oheisiin kuvioihin, joista kuvio 1 esittää lohkokaavion keksinnön ensimmäisen edullisen 5 suoritusmuodon mukaisesta verkonhallintajärjestelmästä, kuvio 2 esittää lohkokaavion keksinnön ensimmäisen edullisen suoritusmuodon mukaisesta toistimesta, ja kuvio 3 havainnollistaa keksinnön ensimmäistä edullista suoritusmuotoa.
10 Keksinnön yksityiskohtainen selostus
Keksintöä selostetaan seuraavassa esimerkinomaisesti ajatellen verkonhallintakeskuksen olevan GSM-järjestelmän (Global System for Mobile Communications) mukainen verkonhallintakeskus NMC (Network Management Center), joka huolehtii keskitetysti koko verkon hallinnasta. Sen avulla 15 voidaan esimerkiksi tehdä tukiasemille ylläpitotoimenpiteitä, kuten taajuusmuu-toksia, etäistunnon välityksellä. Verkonhallintakeskus käsittää yhden tai useamman verkonhallintajärjestelmän NMS (Network Management System). Ver-konhallintajärjestelmä koostuu neljästä osasta: yhteysosasta CP
(Communication Part), sovellusosasta AP (Application Part), tietokantaosasta 20 DP (Data Part) ja käyttäjäliittymästä UI (User Interface). Yhteysosa CP huolehtii käytönohjauksen yhteyksistä verkon elementteihin, kuten tukiasemiin. Sovellusosa AP huolehtii yhteyksistä käyttäjäliittymän työasemiin. Sovellusosa ^ AP sisältää myös käytönohjauksen sovellukset, jotka liittyvät vian-, konfigu raation ja suorituskyvyn hallintaan. Tietokantaosaan DP on tallennettu verkon 25 malli. Toisin sanoen GSM-järjestelmän tukiasema-alijärjestelmän ja verkkoalijärjestelmän standardien mukaisten elementtien parametrisointi- ja konfiguraa-tiotiedot on tallennettu keskitettyyn tietokantaan. Tietokantaosa DP kerää ja tallentaa sovellusosalta AP tai yhteysosalta CP tulevaa tietoa. Käyttäjäliittymä UI käsittää työasemia, joiden välityksellä operaattori voi hallita koko verkkoa. 30 Operaattori voi käyttäjäliittymän UI välityksellä esimerkiksi tarkkailla verkon toimintaa, syöttää verkonhallintajärjestelmään kyselyjä ja tietoja, esimerkiksi verkonhallintakeskukseen kuulumattoman suunnittelutyökalun tekemän tuki-asemasuunnitelman, ja vastaanottaa tietoja ja raportteja.
Kuvio 1 esittää keksinnön ensimmäisen edullisen suoritusmuodon 35 mukaisen verkonhallintajärjestelmän lohkokaaviota. Verkonhallintajärjestelmä 5 105369 NMS koostuu edellä mainituista osista. Käyttäjäliittymän UI työasemia on kuvaan piirretty selvyyden vuoksi vain yksi, vaikka käyttäjäliittymä voi käsittää useita työasemia. Tietokantaosan DP tietokanta DB käsittää myös tiedot 1 verkon toistimista, jotka tiedot 1 sisältävät ainakin toistimen tunnisteen ja sen 5 tukiaseman tunnisteen, jonka signaaleja toistin vahvistaa. Näiden tietojen avulla sovellusosa AP saa asetettua toistimen taajuuksille samat arvot kuin sitä vastaavalla tukiasemalla. Tietokannan DB toistimen tiedot 1 sisältävät edullisesti myös toistimen yhteysnumeron, tukiaseman perusteella asetetut toistimen taajuudet ja muut toistimen tarvitsemien parametrien arvot, kuten 10 esimerkiksi tehon. Toistimen yhteysnumerö on se numero, jonka avulla toistimelle lähetetään viestejä. Tietokannassa DB voi lisäksi olla toistimien parametrien oletusarvojoukko 11 uuden toistimen tietojen lisäämiseksi tietokantaan, jos käytössä ei ole suunnittelutyökalua, jolla suunnitellaan kaikki toistimen tarvittavat parametrit. Oletusarvojoukko 11 ei kuitenkaan sisällä niitä tois-15 timen parametrien arvoja, jotka riippuvat tukiaseman parametrien arvoista, kuten esimerkiksi taajuuksia. Sovellusosa AP asettaa nämä arvot tietokantaan DB tallennetuista tukiaseman tiedoista. Lisätessään toistimen tietoja 1 tietokantaan DB valitsee sovellusosa AP oletusarvojoukosta 11 toistimen antenni-tyypin ja sen sijainnin perusteella toistimelle parametriarvot, joita voi tarpeen 20 vaatiessa hienosäätää käsin käyttäjäliittymän UI välityksellä. Esimerkkejä parametrien valintaperusteista ovat "ulkotila, matala masto” tai "ulkotila, korkea masto, suunta-antenni" tai "metrotunneli, säteilevä kaapeli”. Tietokantaosa DP ei siten tarvitse toistimen tietojen 1 lisäämiseksi tietokantaan DB kuin toistimen tunnisteen, yhteysnumeron, tukiaseman tunnisteen ja toistimen antennityypin • · 25 ja sijainnin. Jos ainoa toistimen tarvitsema parametri on taajuuksien arvot, toistimen antennityyppiä ja sijaintia ei tarvita toistimen lisäämiseksi tietokantaan. Niitä ei myöskään tarvita silloin, kun käytössä on suunnittelutyökalut, joilla saadaan jokaiselle toistimelle kaikki parametrit lukuunottamatta niitä pa-rametriarvoja, jotka riippuvat toistinta vastaavan tukiaseman parametreistä, 30 kuten taajuudet. Sovellusosa AP asettaa nämä arvot parametreille. Tietokantaosa DP tallentaa toistimien tiedot 1 tietokantaan. Toistimien tietoja 1 voidaan muuttaa paitsi vasteena uudelle tukiasemasuunnitelmalle myös syöttämällä muutostietoja käyttäjäliittymän UI välityksellä.
Keksinnön mukaisen verkonhallintajärjestelmän NMS sovellusosa 35 AP käsittää lisäksi suunnitteluvälineitä 3, jotka tekevät toistimille toistinsuunni-telman vasteena verkonhallintajärjestelmän NMS käyttäjäliittymän välityksellä 6 105369 vastaanottamalle tukiasemasuunnitelmalle. Toistinsuunnitelma tehdään hyödyntäen tietokannassa DB olevia toistimien tietoja 1, erityisesti toistimien tukiaseman tunnistetta. Toistinsuunnitelma ladataan verkkoon lähettämällä kullekin toistimelle päivitysviesti yhteysosalla CP. Päivitysviesti sisältää edullisesti 5 vain muuttuneet parametriarvot, jolloin päivitysviesti on lyhyt eikä kuluta tarpeettomasti verkon resursseja. Päivitysviestit reititetään toistimille yhteysnu-meron perusteella.
Kun toistinsuunnitelma on saatu ladattua verkkoon, lähettää yhte-ysosa CP tilatietoja kysyvän viestin toistimille toistin kerrallaan. Jos tilatietoja 10 kysyvät viestit lähetettäisiin yhdellä kertaa, yhteysosan CP modeemit M eivät pystyisi vastaanottamaan kaikkien toistimien lähettämiä tilatietoja yhdellä kertaa vaan ruuhkautuisivat. Tilatietoja kysyviä viestejä voidaan lähettää vaikka vuorotellen päivitysviestien lähettämisen kanssa, jos päivitysviestejä ei lähetetä kerralla. Vastaanotetut tilatiedot jatkokäsitellään sovellusosan AP raportoin-15 tivälineillä 3 toistimien päivityksen varmennusraportin aikaansaamiseksi ja sen välittämiseksi operaattorille. Päivityksen varmennusraportti voi esimerkiksi sisältää toistimittain tiedot siitä, onnistuiko uudelleenkonfigurointi. Tämä tieto saadaan vertaamalla tietokantaan DB tallennettuja toistimen parametrien arvoja ja toistimelta vastaanotettuja tilatietoja, jotka kertovat toistimen parametri-20 en todelliset sen hetkiset arvot. Tilatietoja voidaan jatkokäsitellä muullakin tavoin.
Keksinnön mukaisen verkonhallintajärjestelmän sovellusosan AP
raportointivälineet 3 voivat lisäksi tuottaa raportin, jossa on tukiasemittain kunkin tukiaseman parametrit ja tukiaseman signaaleja toistavien toistimien « · _ 25 parametrit. Tästä on se etu, että toistimen parametrien arvojen erotessa tukiaseman arvoista voidaan nopeasti löytää verkossa toimintahäiriöitä aiheuttava toistin. Parametrit voidaan raportoida edullisesti siten, että suunniteltu arvo ja todellinen arvo ovat raportissa siten, että niitä on helppo verrata keskenään. Todelliset parametrit saadaan toistimilta tilatietoviestin välityksellä. Operaattori 30 voi halutessaan, esim. verkon häiriötilanteissa, pyytää verkonhallintakeskuk-sen välityksellä esimerkiksi yhden tukiaseman tai yhden toistimen tilannera-porttia. Verkonhallintajärjestelmä NMS huolehtii automaattisesti siitä, että parametriarvot kysytään sekä tukiasemalta että sen signaaleja toistavilta toistimilta tai toistimelta ja sitä vastaavalta tukiasemalta. Tällöin raportointivälineillä 3 35 tuotetaan raportti, jossa on vain yksi tukiasema parametreineen ja sen signaaleja toistavat toistimet parametreineen tai toistin parametreineen ja sitä vas- 7 105369 taava tukiasema parametreilleen. Näin tiedetään mikä on verkon todellinen tilanne ja mistä mahdolliset ongelmat johtuvat.
Verkonhallintajärjestelmän yhteysosa CP on sovitettu vastaanottamaan toistimilta myös häiriöraportteja, jotka sisältävät toistimen tilatietoja tois-5 timen havaitessa toimintahäiriön. Verkonhallintajärjestelmä NMS tietää, että kyseessä on häiriöraportti siitä, että raportti vastaanotetaan, vaikka tilatietoky-selyä ei olekaan lähetetty. Tällöin sovellusosan AP raportointivälineet 3 tuottavat hälytysraportin operaattorille käyttäjäliittymään UI. Näin verkon toimintahäiriöistä saadaan nopeasti tieto ja samalla saadaan tieto, minkä tukiaseman 10 alueella häiriöitä on ja mistä ne johtuvat.
Verkonhallintajärjestelmä voi käsittää edelleen toistimien käytönoh-jauskeskuksen (ei esitetty kuvassa), jolloin osa edellä mainituista välineistä voi sisältyä siihen.
Kuviossa 2 esitetään keksinnön mukaisen toistimen lohkokaavio.
15 Keksintöä voidaan soveltaa kaiken tyyppisille toistimille, kuten säteilevälle kaapelille ja erilaisilla antenneilla varustetuille mastoille. Keksinnön mukainen toistin käsittää edullisesti modeemin M, jolla se pystyy vastaanottamaan data-sanomia verkonhallintajärjestelmästä ja vastaavasti lähettämään parametrien-sa arvot sisältävän datasanoman verkonhallintajärjestelmälle. Vastaanotetut 20 datasanomat voivat sisältää päivitysviestejä tai tilatietokyselyn. Modeemi M voi olla kytketty kiinteään verkkoon, jos sellainen on käytettävissä, tai se voi olla toistimessa mahdollisesti olevassa matkaviestimessä. Matkaviestimeen on voitu vetää oma erillinen antenni, jonka välityksellä se vastaanottaa sanomia, tai sitten matkaviestin vastaanottaa sanomia toistimen välityksellä. Toistin voi-25 daan liittää myös muilla tavoin verkonhallintajärjestelmään. Toistin käsittää myös prosessointivälineitä P, jotka muuttavat toistimen parametrit vastaamaan uusia arvoja vasteena verkonhallintajärjestelmältä vastaanotetulle päivitys-viestille. Toistin käsittää myös havainnointivälineitä (ei esitetty kuvassa), joiden välityksellä se tarkkailee toimintaansa. Kun havainnointivälineet havaitsevat 30 häiriötilan, ne antavat käskyn tilatietoviestin eli parametrien arvojen lähettämiseksi verkonhallintajärjestelmään. Toistimen modeemin ohjausvälineet (ei esitetty kuvassa) on edullisesti sovitettu lähettämään parametriensa arvot sisältävän sanoman eli tilatietoviestin verkonhallintajärjestelmälle vain vasteena tilatietokyselyyn tai vasteena havainnointivälineiden käskylle.
35 Kuviossa 3 havainnollistetaan keksinnön ensimmäisen edullisen suoritusmuodon toimintaa. Verkonhallintakeskus NMC käsittää yhden tai use- 8 105369 ämmän verkonhallintajäijestelmän NMS. Kuviossa on selvyyden vuoksi esitetty vain yksi verkonhallintajärjestelmä. Kuviossa on samoin selvyyden vuoksi esitetty vain yksi tukiasema BTS, jonka signaaleja toistaa kolme erilaista toistinta R1, R2, R3. Kuvion 3 tapauksesta poiketen voivat toistimet vaihtoehtoi-5 sesti olla eri tyyppisiä.
Kuviossa 3 verkon operaattori on laatinut tukiasemien verkko-suunnitelman eli tukiasemasuunnitelman A siihen tarkoitetuilla suunnittelutyö-kalulla PT. Suunnitelma A siirretään verkonhallintajärjestelmälle NMS, jossa sen vastaanotto aikaansaa toistinsuunnitelman tekemisen. Se tehdään hyö-10 dyntäen tietokantoihin tallennettuja tietoja ja tukiasemasuunnitelmaa A. Tois-tinsuunnitelmaa tehdessä käydään läpi toistin toistimelta toistinta vastaavan tukiaseman tukiasemasuunnitelman A mukaiset parametrit, asetetaan toistimen parametrit vastaamaan niitä, tallennetaan muutokset tietokantaan ja lähetetään jokaiselle toistimelle R1, R2, R3 oma päivitysviesti B1, B2, B3, joka 15 edullisesti sisältää yhteysnumeron lisäksi vain toistimen muuttuneet paramet-riarvot ja päivityskäskyn. Päivitysviesti B1, B2, B3 voi sisältää myös kaikki parametrit ja verkkoon liitettävälle, uudelle toistimelle lähetetäänkin kaikki sen parametrit ensimmäisessä päivitysviestissä. Päivitysviestin B1, B2, B3 sisältävä datasanoma menee datapuheluna toistimelle R1, R2, R3 joko langattoma-20 na datapuheluna käytetyn langattoman tietoliikenneverkon N välityksellä, kuten GSM-järjestelmän mukaisen verkon, tai kiinteän puhelinverkon PSTN (Public Switched Telephone Network) välityksellä, jos sellainen on toistimen lähettyvillä ja toistin on kytketty siihen.
Esimerkinomaisesti oletetaan, että toistimien R1, R2, R3 päivitys-: 25 viestien vastaanottovälineet ja vastausvälineet ovat yhteydessä verkonhallinta- järjestelmään NMS modeemien M3 tai matkapuhelimien M1, M2 välityksellä.
Jos toistimessa R3 on modeemi M3, joka on kytketty kiinteään verkkoon PSTN tai jos toistimessa R1 on matkapuhelimen M1, joka saa tiedot tukiasemalta antenninsa välityksellä, niin tukiaseman ja toistimen päivitysviestien lähettä-30 misjärjestyksellä ei ole väliä. Matkapuhelin M1 kuuntelee antennin välityksellä kaikkia taajuuksia, joten se havaitsee uudellakin taajuudella lähetetyn viestin B1 ja saa näin toistimen R1 päivitetyksi. Kiinteän verkon toimintaan eivät tukiaseman taajuuksien muutokset vaikuta. Jos toistimen R2 matkapuhelin M2 saa tiedot toistimen R2 välityksellä, on toistin R2 päivitettävä ennen tukiase-35 maa BTS. Toistimen uudelleenkonfiguraatiosta saadaan tieto joko seuraamalla, menikö datapuhelu perille tai lähettämällä tilatietoja kysyvä viesti C2 toisti- 9 105369 melle. Jos toistimelta R2 ei saada tilatietoja D2, tiedetään, että toistin R2 on päivittänyt arvonsa uudeksi eikä siten havaitse vanhalla taajuudella lähetettyä tilatietokyselyä B2. Sen jälkeen, kun tiedetään, että toistin on päivittänyt arvonsa, lähetetään tukiasemalle BTS päivityskäsky.
5 Tukiasemien ja toistimien päivitysviestit voidaan lähettää verkonhal- lintajärjestelmästä samanaikaisesti, toistimien päivitysviestit voidaan lähettää ensin tai käytetään molempia menetelmiä yhdessä. Viimeksi mainitussa tapauksessa niille tukiasemille, jonka jollekin toistimen matkapuhelimelle tai modeemille tieto kulkee toistimen välityksellä, lähetetään päivitysviesti vasta kun 10 mainittu toistin on päivittynyt, ja muille toistimille ja tukiasemille lähetetään päivitysviestit samanaikaisesti. Tästä on se etu, että tukiasemasuunnitelma ja toistinsuunnitelma saadaan ladattua nopeasti verkkoon, mutta voidaan käyttää myös toistimia, joiden puhelimeen radiosignaali kulkee toistimen kautta ja näin vältytään erillisen antennin vetämisestä puhelinta varten.
15 Kun verkonhallintajärjestelmä NMS on lähettänyt päivitysviestin kaikille tukiasemille BTS ja toistimille R1, R2, R3, se kysyy toistimilta R1, R2, R3 yksitellen datapuheluna tilatietoja C1, C2, C3, johon toistimet vastaavat datapuhelulla kertoen parametriensa arvot tilatietoviesteissään D1, D2, D3.
Tällä tavoin vältetään verkonhallintajärjestelmän tilatietoja vastaanottavien vä-20 lineiden tukkeutuminen. Verkonhallintajärjestelmä NMS vertaa kunkin tilatieto-raportin D1, D2, D3 sisältämiä parametrin arvoja suunniteltuihin arvoihin ja luo varmennusraportin, josta selviää, kuinka päivitys on onnistunut toistin-kohtaisesti. Jos datayhteyttä ei jostain syystä saatu tai tilaraportin parametrien arvot eivät vastaa suunniteltuja, yrittää verkonhallintajärjestelmä NMS päivittää 25 nämä toistimet vielä uudestaan lähettämällä päivitysviestin ja tilatietokyselyn. Vasta tämän jälkeen varmennusraportti on valmis.
On ymmärrettävä, että edellä oleva selitys ja siihen liittyvät kuviot on ainoastaan tarkoitettu havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. Alan am-mattimiehille tulevat olemaan ilmeisiä erilaiset keksinnön variaatiot ja muunnel-30 mat ilman että poiketaan oheisissa patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnön suojapiiristä ja hengestä.

Claims (9)

10 105369
1. Menetelmä toistimien hallintaan langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävässä tietoliikenneverkossa, joka käsittää tukiasemia tiedon siirtämiseksi langattomasi, toistimia tukiasemien signaalien toistamiseksi katvealueille, ja 5 verkonhallintakeskuksen tukiasemien konfiguraation muuttamiseksi vastaamaan verkonhallintakeskuksen vastaanottamaa tukiasemasuunnitelmaa, tunnettu siitä, että lisätään verkonhallintakeskukseen (NMC) tietokanta, johon sisältyy verkon toistimien (R1, R2, R3) tiedot, jotka sisältävät kullekin toistimelle (R1,
10 R2, R3) ainakin sitä vastaavan tukiaseman (BTS) tunnisteen, laaditaan toistinsuunnitelma toistimien parametrien muuttamiseksi vastaamaan tukiasemien muuttunutta konfiguraatiota, ja lähetetään kullekin toistimelle päivitysviesti (B1, B2, B3), joka sisältää parametrejä, toistimen (R1, R2, R3) uudelleen konfiguroimiseksi toistin-15 suunnitelmanmukaiseksi.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lähetetään päivitysviestissä (B1, B2, B3) toistimille (R1, R2, R3) vain muuttuneet parametrit.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu 20 siitä, että lisätään uusi toistin mainittuun tietokantaan antamalla vähintään toistimen tunniste, yhteysnumero ja tukiaseman tunniste, sekä tallennetaan mainittuun tietokantaan kunkin toistimen taajuuksiksi sitä vastaavan tukiaseman taajuudet.
4. Verkonhallintajärjestelmä radioverkolle, joka käsittää tukiasemia radiosignaalien lähettämiseksi ja toistimia tukiasemien signaalien toistamiseksi katvealueille, verkonhallintajärjestelmän (NMS) käsittäessä tietokannan tukiasemien tietojen säilyttämiseksi, välineitä tukiasemasuunnitelman vastaanottami-30 seksi ja sen sisältämien tietojen lähettämiseksi tukiasemille niiden konfiguraation muuttamiseksi tunnettu siitä, että verkonhallintajärjestelmä (NMS) lisäksi käsittää välineitä (DP) toistimien tietojen (1) tallentamiseksi mainittuun tieto-35 kantaan (DB), jotka tiedot (1) sisältävät kullekin toistimelle ainakin sitä vastaavan tukiaseman tunnisteen, 11 105369 välineitä (2) tietokantaan (DB) tallennettujen toistimien tietojen (1) hyödyntämiseen toistinsuunnitelman tekemiseksi vasteena vastaanotetulle tu-kiasemasuunnitelmalle, ja välineitä (CP) toistinsuunnitelmalle vasteellisen päivitysviestin lähet-5 tämiseksi kullekin toistimelle.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen verkonhallintajärjestelmä, tunnettu siitä, että se lisäksi käsittää välineitä (DP) uuden toistimen tietojen (1) tallentamiseksi tietokantaan (DB) vasteena verkonhallintajärjestelmän vastaanottamalle toistimen tun- 10 nisteelle, yhteysnumerolle ja tukiaseman tunnisteelle , ja välineitä (AP) kunkin toistimen taajuuksien asettamiseksi sitä vastaavan tukiaseman taajuuksiksi.
6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen verkonhallintajärjestelmä, tunnettu siitä, että verkonhallintajärjestelmä lisäksi käsittää 15 välineitä (CP) tilatietoja kysyvän viestin lähettämiseksi toistimille, välineitä (M) toistimien lähettämien tilatietojen vastaanottamiseksi, jotka tilatiedot kertovat toistimien parametrien arvot, ja välineitä (3) toistimilta saatujen tietojen jatkokäsittelemiseksi vastaanotetuille tiedoille vasteellisen raportin välittämiseksi operaattorille.
7. Patenttivaatimuksen 4, 5 tai 6 mukainen verkonhal lintajärjestelmä, tunnettu siitä, että se käsittää välineitä (3) raportin tuottamiseksi, jossa raportissa on tukiasemittain kunkin tukiaseman parametrit ja sen signaaleja toistavien toistimien parametrit.
8. Patenttivaatimuksen 4, 5 tai 6 mukainen verkonhallintajärjes- : 25 telmä, tunnettu siitä, että tietokanta (DB) sisältää toistimien parametrien oletusarvojoukon (11), josta toistimille saadaan toistimen tyypin ja toiminta-olosuhteiden mukaiset parametrien oletusarvot.
9. Toistin, joka on osa langatonta tietoliikenneverkkoa, joka käsittää verkonhallintakeskuksen, tunnettu siitä, että toistin käsittää välineitä (M) 30 päivitysviestien vastaanottamiseksi verkonhallintakeskuksesta, jotka viestit ilmaisevat muuttuneet taajuusparametrit, ja välineitä (P) viestissä ilmaistujen taajuusparametriensa taajuuksien muuttamiseksi vasteena viestille. 12 105369
FI970036A 1997-01-03 1997-01-03 Menetelmä toistimien hallintaan ja toistin FI105369B (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI970036A FI105369B (fi) 1997-01-03 1997-01-03 Menetelmä toistimien hallintaan ja toistin
FI970036 1997-01-03

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI970036A FI105369B (fi) 1997-01-03 1997-01-03 Menetelmä toistimien hallintaan ja toistin
AU53251/98A AU5325198A (en) 1997-01-03 1998-01-02 Method for repeater management
AT98900086T AT323979T (de) 1997-01-03 1998-01-02 Verfahren und anordnung zur wiederholer verwaltung
ES98900086T ES2260826T3 (es) 1997-01-03 1998-01-02 Metodo y sistema para la gestion de repetidores.
DE1998634260 DE69834260T2 (de) 1997-01-03 1998-01-02 Verfahren und anordnung zur wiederholer verwaltung
CA 2276511 CA2276511A1 (en) 1997-01-03 1998-01-02 Method for repeater management
CN 98801653 CN1243623A (zh) 1997-01-03 1998-01-02 转发器管理方法
US09/331,764 US6571284B1 (en) 1997-01-03 1998-01-02 Method for repeater management
PCT/FI1998/000007 WO1998029962A2 (en) 1997-01-03 1998-01-02 Method for repeater management
EP19980900086 EP1013004B1 (en) 1997-01-03 1998-01-02 Method and system for repeater management
JP52966898A JP2001511960A (ja) 1997-01-03 1998-01-02 リピータ管理方法

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI970036A0 FI970036A0 (fi) 1997-01-03
FI970036A FI970036A (fi) 1998-07-04
FI105369B true FI105369B (fi) 2000-07-31

Family

ID=8547443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI970036A FI105369B (fi) 1997-01-03 1997-01-03 Menetelmä toistimien hallintaan ja toistin

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6571284B1 (fi)
EP (1) EP1013004B1 (fi)
JP (1) JP2001511960A (fi)
CN (1) CN1243623A (fi)
AT (1) AT323979T (fi)
AU (1) AU5325198A (fi)
CA (1) CA2276511A1 (fi)
DE (1) DE69834260T2 (fi)
ES (1) ES2260826T3 (fi)
FI (1) FI105369B (fi)
WO (1) WO1998029962A2 (fi)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI104669B (fi) 1997-09-01 2000-04-14 Nokia Networks Oy Verkkoelementtien hallintajärjestelmä
FI106674B (fi) 1998-05-14 2001-03-15 Nokia Networks Oy Menetelmä solukkoradiojärjestelmän toiminnan valvomiseksi
WO2001041326A1 (en) * 1999-11-29 2001-06-07 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation A communications system
FR2814631B1 (fr) * 2000-09-26 2003-04-25 Thomson Csf METHOD FOR PRESERVING AND / OR RESTORING COMMUNICATION LINKS IN A PLANNED NETWORK WITH MOBILE COMPONENTS
US7574230B1 (en) 2001-05-31 2009-08-11 Sprint Spectrum L.P. Remote base station with transmit power control
JP2004056589A (ja) * 2002-07-22 2004-02-19 Ntt Docomo Inc 無線中継装置、監視装置、無線中継装置の識別符号決定方法
US7299005B1 (en) 2004-01-07 2007-11-20 Sprint Spectrum L.P. Radio frequency repeater with automated block/channel selection
US7480485B1 (en) 2004-01-07 2009-01-20 Sprint Spectrum L.P. Radio frequency repeater with automated block/channel selection
US8238287B1 (en) 2004-10-06 2012-08-07 Marvell International Ltd. Method and apparatus for providing quality of service (QoS) in a wireless local area network
US8131209B1 (en) * 2004-10-08 2012-03-06 Marvell International Ltd. Repeater configuration and management
US9888393B2 (en) * 2005-03-10 2018-02-06 Qualocmm Incorporated Method and apparatus for automatic configuration of wireless communication networks
WO2006099347A2 (en) * 2005-03-11 2006-09-21 Ems Technologies, Inc. Wireless repeater with feedback suppression features
WO2006099209A2 (en) * 2005-03-11 2006-09-21 Ems Technologies, Inc. Remotely controllable and reconfigurable wireless repeater
CN100401682C (zh) * 2005-06-01 2008-07-09 中兴通讯股份有限公司 一种直放站网管协议数据传输方法
US7848758B1 (en) 2005-09-27 2010-12-07 Sprint Spectrum L.P. Dynamic allocation of carrier frequencies in wireless wide area networks
CN100536483C (zh) * 2005-12-01 2009-09-02 中国科学院计算技术研究所 一种宽带无线城域网中基站标识符的分配与安全传送方法
KR100736760B1 (ko) * 2006-03-29 2007-07-09 주식회사알에프윈도우 순방향 및 역방향 링크 자동 전력 제어 중계기 시스템 및그 방법
US7623866B1 (en) 2006-07-10 2009-11-24 Sprint Spectrum L.P. Automatic generation of neighbor lists in a wireless network
GB2443231B (en) * 2006-10-04 2011-02-02 Vodafone Plc Configuration of base station repeater
US8599906B2 (en) 2007-03-02 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Closed form calculation of temporal equalizer weights used in a repeater transmitter leakage cancellation system
FI20075911A0 (fi) * 2007-12-14 2007-12-14 Nokia Siemens Networks Oy Elementtien identifiointi langattomissa verkoissa
US8498241B1 (en) 2009-03-10 2013-07-30 Sprint Spectrum L.P. Use of macro-network channel-list messages for selection of carriers for low-cost internet base-station frequency-hopping pilot beacons
US9793982B2 (en) 2009-04-21 2017-10-17 Commscope Technologies Llc System for automatic configuration of a mobile communication system
US8849190B2 (en) 2009-04-21 2014-09-30 Andrew Llc Radio communication systems with integrated location-based measurements for diagnostics and performance optimization
US8325648B1 (en) 2009-04-29 2012-12-04 Sprint Spectrum L.P. Methods and systems for assigning a wireless communication device to a carrier frequency
US8320313B1 (en) 2009-06-19 2012-11-27 Sprint Spectrum L.P. Method and system for carrier frequency management based on slot contention
US9107148B1 (en) 2009-11-30 2015-08-11 Sprint Spectrum L.P. Use of pre-handoff macro-carrier data for prioritization of carriers in femtocell frequency-hopping pilot beacons
US8902806B2 (en) 2010-03-24 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Repeater-assisted management of macro network coverage
CN102143508A (zh) * 2010-12-06 2011-08-03 华为终端有限公司 无线中继设备的升级方法和装置
US8798013B1 (en) 2011-03-25 2014-08-05 Sprint Spectrum L.P. Method and system for management of data transmission in timeslots
US8699943B2 (en) 2011-06-03 2014-04-15 Andrew Llc Mobile repeater system and method having geophysical location awareness without use of GPS
WO2016079748A1 (en) * 2014-11-23 2016-05-26 Jerusalem College Of Technology Wireless electromagnetic communication network using polarization diversity
US10459593B2 (en) 2015-03-24 2019-10-29 Carrier Corporation Systems and methods for providing a graphical user interface indicating intruder threat levels for a building
US10944837B2 (en) 2015-03-24 2021-03-09 Carrier Corporation Floor-plan based learning and registration of distributed devices
WO2016154320A1 (en) 2015-03-24 2016-09-29 Carrier Corporation System and method for determining rf sensor performance relative to a floor plan
EP3274934A1 (en) 2015-03-24 2018-01-31 Carrier Corporation Floor plan coverage based auto pairing and parameter setting
EP3274932A1 (en) 2015-03-24 2018-01-31 Carrier Corporation Integrated system for sales, installation, and maintenance of building systems
CN107667366A (zh) 2015-03-24 2018-02-06 开利公司 用于捕获和分析多维建筑物信息的系统和方法
US10230326B2 (en) 2015-03-24 2019-03-12 Carrier Corporation System and method for energy harvesting system planning and performance

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5077828A (en) * 1988-09-01 1991-12-31 General Electric Company RF channel expansion in a trunked radio communications system
US5301353A (en) * 1990-02-12 1994-04-05 Motorola, Inc. Communication system and apparatus
US5323384A (en) * 1992-12-23 1994-06-21 Motorola, Inc. Method for establishing communication between tasks of a limited number of repeaters in a communication system

Also Published As

Publication number Publication date
CN1243623A (zh) 2000-02-02
DE69834260T2 (de) 2007-01-11
FI970036A0 (fi) 1997-01-03
FI105369B1 (fi)
EP1013004A2 (en) 2000-06-28
WO1998029962A3 (en) 1998-09-03
EP1013004B1 (en) 2006-04-19
FI970036A (fi) 1998-07-04
AT323979T (de) 2006-05-15
JP2001511960A (ja) 2001-08-14
WO1998029962A2 (en) 1998-07-09
AU5325198A (en) 1998-07-31
CA2276511A1 (en) 1998-07-09
US6571284B1 (en) 2003-05-27
DE69834260D1 (de) 2006-05-24
FI970036D0 (fi)
ES2260826T3 (es) 2006-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10541867B2 (en) Remote management of software with incorporation of profile and compliance rules
US10375554B2 (en) Multiple application module or unit
US10231139B2 (en) Node role assignment in networks
JP2015167418A (ja) 無線通信システムのネットワーク管理エンティティ間で情報を転送するための方法およびシステム
US8364085B2 (en) Device discovery and channel selection in a wireless networking environment
US8280388B2 (en) Systems and methods for managing wireless communications using link space information
CN100455037C (zh) 具有虚拟hlr的无线网络及其操作方法
EP1424808B1 (en) Hierarchical management system of the distributed network management platform
US8774791B2 (en) Method of improving coverage and optimisation in communication networks
US7246162B2 (en) System and method for configuring a network device
US8041786B2 (en) Configuration, management and monitoring of network resources using device specific command templates
JP3002257B2 (ja) ネットワーク管理システム
EP2188950B1 (en) Integration apparatus, communication network and method for integrating a network node into a communication network
EP0983704B1 (en) Channel selection in a radio link system
CN101331722B (zh) 用于端节点辅助的邻近者发现的方法和设备
CN1666542B (zh) 借助远程设备数据的无线网络优化
CN102736600B (zh) 用于将无线数据合并到已建过程控制系统中的设备及方法
US6094678A (en) Remote control of wireless telecommunications systems
EP1014748B1 (en) Management system for a multi-level communication network
US8553729B2 (en) Hierarchical wireless access system and access point management unit in the system
KR100766586B1 (ko) 무선통신망의 구성요소 관리 시스템
AU765479B2 (en) A wireless communication system that supports mobile test software agents
EP1705872B1 (en) Mobile device client and system supporting remote terminal management
JP4013672B2 (ja) データ採録方法および携帯電話機
US6895244B2 (en) Method for automated update of telecommunications data in a wireless network