FI105306B - radio system - Google Patents

radio system Download PDF

Info

Publication number
FI105306B
FI105306B FI972461A FI972461A FI105306B FI 105306 B FI105306 B FI 105306B FI 972461 A FI972461 A FI 972461A FI 972461 A FI972461 A FI 972461A FI 105306 B FI105306 B FI 105306B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
packet
transmission
mode
circuit
data transmission
Prior art date
Application number
FI972461A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI972461A0 (en
FI972461A (en
Inventor
Abbas Moslemie
Pekka Rahkonen
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Networks Oy filed Critical Nokia Networks Oy
Priority to FI972461 priority Critical
Priority to FI972461A priority patent/FI105306B/en
Publication of FI972461A0 publication Critical patent/FI972461A0/en
Publication of FI972461A publication Critical patent/FI972461A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI105306B publication Critical patent/FI105306B/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections

Description

1 105306 1 105306

Radiojärjestelmä radio system

Esillä oleva keksintö kohdistuu yleisesti radioverkkoihin ja erityisesti 5 menetelmiin datansiirtokapasiteetin kasvattamiseksi radioverkossa. The present invention relates generally to mobile radio networks and particularly to methods for increasing the five data transmission capacity of the radio network.

Merkittävin radiojärjestelmien kapasiteettia rajoittava tekijä on käytettävissä oleva rajallinen taajuusspektri. The most important limiting factor for the capacity of radio systems is the limited available frequency spectrum. Täten radiojärjestelmän kapasiteetti riippuu siitä kuinka tehokkaasti järjestelmälle annettuja radiotaajuuksia voidaan hyödyntää. Thus, the radio system capacity will depend on how efficiently the radio frequencies given system can be utilized. Solukkoradioverkoissa radiotaajuuksien tehokkaampi hyödyntämi-10 nen perustuu taajuuksien uudelleenkäyttöön: samaa taajuutta käytetään useissa paikoissa, jotka ovat riittävän kaukana toisistaan, mistä on seurauksena valtava kasvu järjestelmän kapasiteetissa. In cellular radio networks more efficient by making use of the 10-radio frequencies is based on frequency reuse: the same frequency is used in several locations that are sufficiently far apart, which results in a huge increase in system capacity. Tämän vastapainona on lisääntynyt kompleksisuus sekä verkolle että matkaviestimille, joiden täytyy kyetä valitsemaan tukiasema useiden mahdollisten joukosta. This is offset by the increased complexity of both the network and mobile stations, which have to be able to select a base station from among several possible. Esimerkiksi, jos samaa taajuutta käy-15 tetään uudelleen joka yhdeksännessä solussa, N taajuuden spektriallokointi sallii käyttää N/9 kantoaaltoa samanaikaisesti missä tahansa solussa. For example, if it is the same frequency is re-15 in every ninth cell, the frequency of spektriallokointi allows the use of N / 9 of the carrier wave simultaneously in any cell. Solukoon pienentäminen tai samataajuisten solujen etäisyyden pienentäminen kasvattaa kapasiteettia mutta toisaalta myös samakanavahäiriötä. The cell size or reducing the distance samataajuisten cell reduction on the one hand to increase the capacity but also the co-channel interference. Tämän vuoksi taajuuden uudelleenkäyttökertoimen valinta on usein kompromissi järjestelmän sama-20 kanavahäiriön ja liikennekapasiteetin välillä. As a result, the frequency reuse factor is often a compromise choice between the system 20 co-channel interference and traffic capacity.

* · . * ·. Koska solukkoradioverkolle allokoitu taajuusspektri on kiinteä ja tilaa- • · · jien lukumäärä on kasvamassa nopeasti, allokoidun taajuusspektrin tehokas * · * · ':·käyttö on elintärkeä jokaiselle verkko-operaattorille. Since the frequency spectrum allocated to the cellular radio network is fixed and the subscriber • · · Jie number is growing rapidly, the allocated frequency spectrum efficient * * · · '· use is vital to every network operator. Täten erilaiset liikennekapa-• « · siteettia kasvattavat ominaisuudet solukkoverkossa antavat paljon tarvittua hei- • · : " 25 potusta operaattoreille erityisesti väkirikkailla kaupunkialueilla. Radioverkkojen :·: : kehittymisellä kohti suurikapasiteettisia radioverkkoja on lähinnä seuraavat vaihtoehdot: kanavien lukumäärän kasvattaminen, solujen jakaminen (pienet so- Thus different liikennekapa- • «· capacity increase the properties of the cellular network will provide much-needed reflection • ·" 25 relief to operators, particularly in populated urban areas of radio networks. ·: The evolution towards high-capacity radio networks has the following main alternatives: increasing the number of channels, cell division (small i.e. -

• M • M

lut), mikrosoluverkot, monikerroksiset verkot, underlay- overlay -verkot sekä • · « muut kapasiteettia kasvattavat ratkaisut, kuten puolinopeuskanavät, taajuus-• 30 hyppely ja tehonsäätö. vices), microcellular networks, multi-layered networks, underlay and overlay networks • · «will increase the capacity of the other solutions, such as puolinopeuskanavät, frequency • 30-hopping and power control. Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin näitä The following examines this in more detail

MM MM

.··. . ··. vaihtoehtoja. options.

Yksinkertaisin tapa lisätä kapasiteettia on kasvattaa kanavien luku- The simplest way to increase capacity is to increase the number of channels

II II

' "! määrää. Koska verkko-operaattorille allokoitu solukkoverkon taajuusspektri on hyvin rajoitettu, tämä menetelmä ei anna helpotusta kapasiteettiongelmiin. So-35 lujen jakamiseen liittyy suunnitteluongelmia sekä investointeja tukiasemapaik- 2 105306 koihin ja siirtoyhteyksiin. Solujen jakaminen on hyvä menetelmä helpottaa kapasiteettiongelmaa tiettyyn pisteeseen. Valitettavasti kaupunkialueilla kapasiteetti-vaatimukset ovat niin korkeat, että tämä menetelmä ei anna apua pitkällä jaksolla. Solujen jakamista voidaankin käyttää vain lyhytaikaisena helpotuksena. 5 Samoja ongelmia liittyy myös mikrosoluverkkoihin. ''! Quantity. Since allocated to the network operator of the cellular network spectrum is very limited, this method does not give relief from capacity problems. So-35 sharing OPERATIONAL related to design problems, as well as investments in tukiasemapaik- 2 105 306 drawers and transmission connections. Splitting the cells is a good method to facilitate the capacity problem to a certain point. Unfortunately, in urban areas the capacity requirements are so high that this method does not help in the long period. the cell-sharing can be used only short-term relief. 5 the same problem is also in microcellular networks.

Underlay overlay -verkossa on kaksi (tai useampia) erillisiä soluker-roksia, joista toinen, esim. makrosolukerros, aikaansaa kokonaispeiton ja toinen, esim. mikrosolukerros, tuo kapasiteettia. Underlay overlay network, there are two (or more) separate soluker-layers, one of which, e.g. makrosolukerros, provides overall coverage and the other, e.g. a microcell layer, that capacity. "Peittoaluekerros" käyttää perinteistä taajuuden uudelleenkäyttökuviota ja solukantamaa saumattoman kokonais-10 peiton saamiseksi. "Coverage layer" uses a conventional frequency reuse pattern and cell range to obtain a seamless overall coverage-10. "Kapasiteettikerros" käyttää hyvin tiheää taajuuden uudelleenkäyttökuviota ja lyhyempää solukantamaa suuren kapasiteetin saavuttamiseksi muutamalla kanavalla. "Capacity layer" uses a very dense frequency reuse pattern and a shorter cell range to achieve high capacity with a few channels. Underlay overlay -verkossa verkkotasojen välinen handover on kriittinen tekijä kapasiteetin lisäämisen kannalta. Underlay overlay network handover between network levels is a critical factor in increasing capacity. Vielä eräs tunnettu ja tehokas tapa lisätä solukkoverkon kapasiteettia ovat solut, joissa on 15 erilaiset reuse-kertoimet omaavia taajuuksia. Another well-known and effective way to increase the capacity of the cellular network of cells with different reuse of 15 coefficients having frequencies. Suuremman reuse-kertoimen taajuuksilla saavutetaan kattava peitto ja pienemmän reuse-kertoimen taajuuksilla lisäkapasiteettia solujen keskelle. Greater reuse-factor of the frequencies is achieved comprehensive coverage and a lower frequency reuse factor greater capacity to the center of the cells.

Digitaalisissa matkaviestinjärjestelmissä puheensiirto tapahtuu kokonaisuudessaan digitaalisena. In digital mobile communication systems, voice transmission takes place entirely digitally. Tällöin yhden radioyhteyden tarvitsemaa kaistan-20 leveyttä radiotiellä voidaan pienentää käyttämällä puheensiirrossa puheenkoo-. In this case, required by one radio connection on the band-width of 20 radio path can be reduced by using a speech transmission puheenkoo-. dausta, jolla saavutetaan alhaisempi siirtonopeus, esim. 16 tai 8 kbit/s, kuin tyy- «Il ,']|t pillisesti puhelinverkoissa käytetyllä 64 kbit/s nopeudella. coding, which achieves a lower bit rate, for example 16 or 8 kbit / s, as Typical 'II']. | T will typically be used in telephone networks 64 kbit / s. Sekä matka- T *. Both the mobile T *. viestimessä että matkaviestinverkossa tulee olla luonnollisesti puheenkoodausta : varten puhekoodekki. communication device of the mobile network must naturally to speech for speech codec. Verkon puolella puheenkoodaustoiminnot voivat sijaita 25 useassa vaihtoehtoisessa paikassa, kuten tukiasemassa tai matkaviestinkes- • « v kuksen yhteydessä. The network side, speech coding 25 may be located in several alternative locations, such as base station or mobile switching context • «v center in. Tällöin jokaisessa matkaviestimelle tulevassa tai lähtevässä puhepuhelussa kytketään puheyhteydelle verkon puolella puhekoodekki, joka «k· dekoodaa matkaviestimeltä tulevan (uplink-suunta) puhesignaalin ja enkoodaa In this case, each mobile station in the future or outgoing voice call is connected to the speech connection on the network side of the speech codec, «k · ​​decodes the mobile station (uplink direction), and encodes the speech signal

Kl matkaviestimelle menevän (downlink-suunta) puhesignaalin. KI going to the mobile station (downlink direction) of the speech signal.

··. ··. 30 Joissakin digitaalisissa matkaviestinjärjestelmissä puheensiirtoon liit- 30 Some digital mobile communication systems for voice transmission associated

IIM IIM

.···. . ···. tyy lisäksi epäjatkuva lähetystila DTX (Discontineous Transmission). TYY in addition to the discontinuous transmission mode DTX (Discontineous Transmission). Se tähtää järjestelmän tehokkuuden kasvattamiseen häiriötason pienentämisen kautta t ';**[ estämällä radiosignaalin lähettäminen, kun sitä ei tarvita informaation kannalta. It aims at increasing the efficiency of the system through the reduction of the interference level t '; ** [by blocking the transmission of a radio signal when it is not needed in terms of information.

« · a '« '' Lisäksi DTX pienentää matkaviestimen tehonkulutusta, mikä on tärkeä seikka 35 akkukäyttöisissä kannettavissa päätelaitteissa. «· A '' '' In addition, DTX reduces the power consumption of the mobile station, which is important in battery-powered portable terminals 35. Tämä DTX-tila on yleensä vaih- 3 105306 toehtoinen normaalille tilalle, ja valinta näiden kahden tilalla tehdään matkaviestinverkossa puhelukohtaisesti. The DTX mode is normally exchange 3 105306 toehtoinen normal mode, and the selection of the two holding each call made in a mobile network. DTX-tilassa koodataan normaalisti puhetta esim. 13 kbit/s, kun käyttäjä puhuu, ja puhetaukojen aikana käytetään huomattavasti alhaisempaa bittinopeutta, esim. noin 500 kbit/s. The DTX mode, speech is coded normally e.g. 13 kbit / s when the user is speaking, and during speech pauses a much lower bit rate is used, e.g. about 500 kbit / s. Tätä alhaisempaa bittinopeutta 5 käytetään enkoodaamaan informaatiota taustamelusta lähetyspuolella. This lower bit rate is used for encoding 5 information from background noise on the transmit side. Esimerkiksi yleiseurooppalaisessa digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä GSM lähetin (matkaviestin tai tukiasema) normaalisti lähettää yhden liikennepurskeen TDMA-kehystä kohti (eli 96 pursketta/480 ms), kunnes puhekoodekki ilmaisee hiljaisen jakson puhesignaalissa. For example, the Pan-European digital mobile communication system GSM transmitter (mobile station or base station) transmits a normal traffic burst from TDMA frames (i.e., 96 bursts / 480 ms), until the codec detects a silent period in the speech signal. Silloin lähetin lähettää ainoastaan 12 pursket-10 ta/480 ms. Then the transmitter transmits only the 12-burst of 10/480 msec. Vastaanottopuolella tämä taustamelu regeneroidaan kuulijalle, minkä vuoksi sitä kutsutaan mukavuuskohinaksi, niin että hän ei ajattele yhteyden katkenneen lähetystaukojen aikana. On the receiving side, this background noise is regenerated to the listener, which is why it is called as comfort, so that he does not think about the lost connection during the transmission pauses. Toimintoa, joka lähetyspäässä tarkkailee esiintyykö puheaktiviteettia, kutsutaan puheaktiviteetin ilmaisuksi VAD (Voice Activity Detection). Function that monitors at the transmitting end there is voice activity, voice activity is called the expression of a VAD (Voice Activity Detection). Päätös siitä, sisältääkö signaali puhetta vai taustamelua, pe-15 rustuu tyypillisesti kynnysarvoon ja mitatun signaalienergian vertailuun. The decision on whether a signal contains speech or background noise, PE-15 typically is based on a threshold value and the measured signal energy comparison.

Mukavuuskohinaa generoidaan, koska kokemus on osoittanut, että kuulija häiriintyy suuresti, kun puheen takana oleva taustakohina äkillisesti loppuu. Comfort noise is generated since experience has shown that the listener is greatly disturbed when the background noise behind the speech ends abruptly. Tämä tapahtuisi säännöllisesti epäjatkuvassa lähetyksessä. This would be done on a regular basis in discontinuous transmission. Eräs keino välttää tämä kuulijan häiriintyminen on synnyttää keinotekoista melua, kun sig-20 naalia ei vastaanoteta. One way of avoiding the disturbance of the listener is to produce artificial noise when no sig-margin 20 is not received. Tämän melun ominaisuudet päivitetään säännöllisesti ja : j lähetetään vastaanottavaan päähän puhekooderilla, joka sijaitsee lähettävässä ; This noise characteristics are updated regularly and j is sent to the receiving end of the speech coder, which is located at the transmitting; päässä. off.

• * . • *. Epäjatkuvaa lähetystä voidaan soveltaa myös datasiirrossa, jos da- tanopeus tai datamäärä vaihtelee puhelun aikana. Discontinuous transmission can also be applied in data transmission if the data rate or the amount of data varies during the call. Monikanavaisessa suurino- • «· ' 25 peuksisessa piirikytketyssä datasiirrossa (HSCSD yhtä suurinopeuksista da- * »· tayhteyttä varten käytetään kaksi tai useampi rinnakkaista liikennekanavaa • · · * (alikanavaa) radiotiellä. Tällöin saattaa esiintyä tilanne, jossa hyötyinformaation ... datanopeus on huomattavasti pienempi kuin yhteydelle allokoitu maksimida- • · '”·* tanopeus, ja liikennekanavilla joudutaan lähettämään vajaita tai tyhjiä datake- • · ' *·;·' 30 hyksiä. Julkaisun PCT/FI96/00669 esittämässä epäjatkuvassa datasiirtomene- ff ·:· telmässä tätä ongelmaa on lievitetty siten, että datakehyksiä lähetetään selek- i'"', tiivisesti ainoastaan tiettyjen alikanavien kautta, kun datayhteydelle allokoitua .·!·, maksimisiirtokapasiteettia ei tarvita. Muilla yhteydelle allokoiduilla alikanavilla ei ole lainkaan lähetystä tai niillä on käytössä alikanavakohtainen epäjatkuva lä-' * 35 hetys. Aktiivisten alikanavien määrän v A multichannel advent of the high • «· '25 variable-rate circuit-switched data transmission (HSCSD single high-speed data *» · for the communication connection is used for two or more parallel traffic channels • · · * (subchannels) on the radio path. In this case, it may occur that, with the benefit of information ... the data rate is significantly less than the allocated connection maksimida- • · "" · * data rate of, and the traffic channels must be transmitted incomplete data frame or empty · • '* ·, ·' frames are 30 PCT / FI96 / 00669 submitted by the discontinuous ff the data transmission · · issue of Telma this. problem is alleviated so that the data frames are transmitted selectively i '' 'tively only through certain subchannel, the data allocated to the connection. ·! · maximum transmission capacity is required. In other connection upon the allocated subchannels there is no transmission or they have used subchannel discontinuous transmit' * 35 broadcast on air. the number of active sub-channels v heneminen johtaa suoraan lähettimen 4 105306 tehon kulutuksen pienenemiseen, lämpöongelmien vähenemiseen sekä yksinkertaisempaan vastaanoton, lähetyksen ja naapurisolujen mittauksen ajoitukseen. heneminen lead to a reduction in the transmitter 4 105306 in power consumption, a reduction in the thermal problems, and the simpler the reception, transmission and neighbor cell measurement scheduling. Lisäksi, koska turhat lähetykset radiorajapinnassa vähenevät, laskee myös häiriötaso matkaviestinverkossa. In addition, because unnecessary broadcasts the radio interface will be reduced, will also decrease the interference level in the mobile network.

5 Piirikytketyissä datasiirtopalveluissa datapuhelulle allokoidaan dedi- koitu piirikytketty yhteys (esim. radiorajapinnan liikennekanava). 5 a circuit-switched data transmission services are allocated to the data call dedi- koitu circuit-switched connection (e.g. a radio interface traffic channel). Tällöin samanaikaisten käyttäjien määrä on rajoitettu liikennekanavien maksimimäärään. In this case, the number of concurrent users is restricted to the maximum number of traffic channels. Pakettimuotoisessa tai pakettikytketyssä datasiirtopalvelussa siirretään yksittäisiä datapaketteja niiden osoitteiden perusteella tai muodostetun virtuaaliyhteyden 10 kautta. In packet or packet switched data transmission service is transferred to individual data packets on the basis of addresses or through an established virtual connection 10. Radiorajapinnassa voidaan liikennekanava usean käyttäjän yhteiskäyttöön pakettimuotoista datasiirtoa varten, mikä nostaa radioverkon kapasiteettia käyttäjien määrällä mitattuna. The radio interface to the traffic channel multi-user shared packet-mode data transmission, which increases the capacity of the radio network in terms of users. Pakettimuotoinen datapalvelu on edullinen erityisesti silloin, kun datasiirto on satunnaista mutta yhteys halutaan säilyttää jatkuvasti nopean datasiirron mahdollistamisseksi. Packet data service is particularly preferred when the data transmission is random access but is to be maintained constant to allow for a fast data transfer. Pakettikytkentäinen datasiirto voi-15 daan toteuttaa erityisessä pakettiradioverkossa tai lisäpalveluna perinteisessä piirikytketyssä radioverkossa. Packet-switched data transmission can be implemented 15-specific packet radio network or additional service to the traditional circuit-switched radio network.

Esimerkiksi yleiseurooppalaiseen matkaviestinjärjestelmään GSM (Global System for Mobile Communication) on kehitteillä yleinen pakettiradiopal-velu GPRS (General Packet Radio Service) on uusi palvelu GSM-järjestelmään 20 ja se on eräs GSM vaiheen 2+ standardointityön aiheita ETSIssä (European Telecommunication Standard Institute). For example, the pan-European mobile communication system GSM (Global System for Mobile Communication) is a development square pakettiradiopal-service was GPRS (General Packet Radio Service) is a new service in the GSM system 20 and it is one of the GSM phase 2+ the standardization of the subjects in ETSI (European Telecommunication Standard Institute). GPRS-toimintaympäristö koostuu yh-. The GPRS operational environment consists of one. .·. . ·. destä tai useammasta aliverkkopalvelualueesta, jotka kytketään toisiinsa GPRS- runkoverkolla (Backbone Network). from one or more sub, which are interconnected by a GPRS backbone network (backbone network). Aliverkko käsittää joukon pakettidata-palvelusolmuja SN, joita kutsutaan tässä yhteydessä palveleviksi GPRS-tukisol- · · .I, * 25 muiksi SGSN, joista kukin on kytketty GSM-matkaviestinverkkoon (tyypillisesti • · · tukiasemajärjestelmiin) siten, että se kykenee tarjoamaan pakettidatapalvelun liikkuville datapäätelaitteistoille useiden tukiasemien, ts. solujen kautta. A subnetwork comprises a number of packet data service nodes SN, termed serving GPRS support node · · .I * 25 to other SGSN, each of which is connected to the GSM mobile network (typically • · · to base station systems) in such a way that it can provide packet data service for mobile data terminal equipment a plurality of base stations, ie. cells. Välissä ... oleva matkaviestinverkko tarjoaa pakettimuotoisen tiedonsiirron tukisolmun ja • · *;;;* liikkuvien datapäätelaitteistojen välillä. ... between the mobile network provides packet data transmission support node and • · * ;;; * between mobile data terminal equipment. Eri aliverkot puolestaan on kytketty ulkoi- 30 seen dataverkkoon, esim. yleiseen kytkettyyn dataverkkoon PSPDN, erityisten GPRS-yhdyskanavatukisolmujen GGSN kautta. Different sub-networks, in turn, is connected to an external data network 30, e.g. to a public switched data network PSPDN, via GPRS gateway support nodes GGSN. Täten GPRS-palvelun avulla ai-kaansaadaan pakettidatasiirto liikkuvien datapäätelaitteistojen ja ulkoisten data-verkkojen välille GSM-verkon toimiessa liittymäverkkona (access network). The GPRS service thus allows al-not provide packet data transmission between mobile data terminals and external data networks when the GSM network functions as an access network (). Tu- • · kiaseman lähetinvastaanottimia ja kanavia allokoidaan piirikytketyille puheluille '· " 35 ja pakettimuotoisille puheluille tarpeen mukaan. • The base · base station transceivers and channels allocated for circuit-calls "·" 35 and the packet format for calls if necessary.

5 105306 5 105306

Keksinnön tavoitteena on kasvattaa datasiirtokapasiteettia radioverkoissa, jotka tukevat sekä piirikytkettyjä että pakettimuotoisia siirtopalveluja. The aim of the invention is to increase the data transmission capacity of the radio networks that can support both circuit-switched and packet-switched telephony services.

Tavoite saavutetaan radiojärjestelmällä, joka käsittää matkaviestimiä, tukiasemaverkon, jossa kukin tukiasema tukee sekä piirikytkettyjä puheluita 5 että pakettimuotoista datasiirtoa, sekä epäjatkuvan lähetystilan, joka on aktivoitavissa piirikytketylle puhelulle downlink- siirtosuunnassa. The object is achieved with a radio system, comprising mobile stations, a base station network in which each base station supports both circuit-switched calls 5 and the packet-mode data transmission, and a discontinuous transmission mode, which is activated by a circuit switched call in the downlink transmission direction. Keksinnölle on tunnusomaista, että tukiaseman downlink-liikennekanava, jolla on käynnissä epäjatkuvassa lähetystilassa oleva piirikytketty puhelu, on allokoitavissa erilliselle pakettimuotoiselle datasiirrolle piirikytketyn puhelun epäjatkuvan lähetystilan 10 (DTX) ajaksi. The invention is characterized in that the base station downlink traffic channel with the current in the discontinuous transmission mode, the circuit-switched call, be allocated for separate packet-mode data transmission of the circuit switched call to a discontinuous transmission state 10 (DTX) period.

Keksinnön kohteena on myös datansiirtomenetelmä radiojärjestelmää varten, joka käsittää matkaviestimiä ja tukiasemaverkon, jossa kukin tukiasema tukee sekä piirikytkettyjä puheluita että pakettimuotoista datasiirtoa sekä käsittää epäjatkuvan lähetystilan, joka on aktivoitavissa piirikytketylle puhelulle 15 ainakin downlink-suunnassa, menetelmän käsittäessä vaiheet allokoidaan downlink-liikennekanava piirikytketylle puhelulle tukiasemalla; The invention also relates to a data transmission method for a radio system, comprising mobile stations and a base station network in which each base station supports both circuit-switched calls and packet-mode data transmission and comprises a discontinuous transmission mode, which is activated by the circuit switched call 15 at least in the downlink direction, the method comprising the steps of allocating a downlink traffic channel is a circuit switched call at the base station ; muodostetaan piirikytketty puhelu; a circuit-switched call; lähetetään piirikytkettyä informaatiota mainitulla downlink-liikennekanavalla mainitulta tukiasemalta; is sent to a circuit connected to said information over said downlink communication channel to the base station; käynnistetään epäjatkuva lähetystila mainitussa piirikytketyssä puhelussa. launched a discontinuous transmission mode in said circuit-switched call. Menetelmälle on tunnusomaista, että se 20 lisäksi käsittää vaiheet allokoidaan mainittu downlink-liikennekanava, joka on allokoitu epäjatkuvassa lähetystilassa olevalle piirikytketylle puhelulle, myös pakettimuotoi-selle datasiirrolle piirikytketyn puhelun epäjatkuvan lähetystilan ajaksi, lähetetään pakettimuotoista dataa mainitun epäjatkuvan lähetystilan • * · .. * 25 aikana mainitulla downlink-liikennekanavalla, lopetetaan pakettimuotoisen datan lähetys mainitulla downlink- *'* * liikennekanavalla ja palautetaan downlink-liikennekanava piirikytketyn puhelun käyttöön, kun mainittu epäjatkuva lähetystila päättyy. The method is characterized in that it is 20 further comprising the steps of said allocated to the downlink transport channel that is allocated to a discontinuous transmission mode in a circuit switched call, the pakettimuotoi-sets of data transfer for the duration of the circuit-switched call to a discontinuous transmission mode, transmitting packet-mode data to said discontinuous transmission mode • * · .. * 25 during on said downlink traffic channel, terminating the packetized data transmission on said downlink * '* * traffic channel and feedback to the downlink traffic channel for a circuit-switched call, when said discontinuous transmission state ends.

• · • ·

Keksinnön kohteena on myös radiojärjestelmän lähetyslaitteisto, joka . The invention relates also to a radio system transmission apparatus that. *···' 30 tukee sekä piirikytkettyjä puheluita että pakettimuotoista datasiirtoa ja jossa piiri- ;:· kytketylle puhelulle on aktivoitavissa epäjatkuva lähetystila. * ··· '30 supports both circuit-switched calls and packet-mode data transmission, and wherein the circuit, · the call is connected to be activated by the discontinuous transmission mode. Laitteistolle on tun- nusomaista, että lähetyslaitteiston liikennekanava, jolla on käynnissä epäjatku- • · · vassa lähetystilassa oleva piirikytketty puhelu, on allokoitavissa erilliselle paket-timuotoiselle datasiirrolle piirikytketyn puhelun epäjatkuvan lähetystilan (DTX) '· 35 ajaksi. The apparatus is characterized in that the transmission apparatus traffic channel, which is currently undergoing discontinuous • · The Vassa transmission mode, circuit-switched call, be allocated for separate Paket-timuotoiselle data transfer circuit switched call to a discontinuous transmission mode (DTX) "· 35 period.

6 105306 6 105306

Esillä olevassa keksinnössä taukoja tai alhaisempaa siirtokapasiteettia vaativia hetkiä piirikytketyn puhelun informaatiovirrassa (puhe- tai datasig-naali), ts. hetkiä joina puhelu epäjatkuvassa lähetystilassa (DTX), hyödynnetään pakettimuotoisen informaation lähettämiseen tukiasemalta samalla downlink-5 liikennekanavalla. The present invention breaks or lower than the transmission capacity demanding moments of the circuit switched call information stream (voice or datasig-signal), ie. Moments in which the call in a discontinuous transmission mode (DTX), is utilized to transmit the packetized information to the base station 5 in the same downlink traffic channel. Kun piirikytketty puhelu siirtyy DTX-tilaan (informaation lähetys keskeytetään), lähetetään sille allokoidulla liikennekanavalla pakettimuotoisen puhelun (puheluiden) datapaketteja, kunnes epäjatkuva lähetystila päättyy. When the circuit-switched call enters the DTX state (information transmission is stopped), is sent to the allocated traffic channel, the packet-mode call (call) data packets, until the end of the discontinuous transmission mode. Liikennekanava voidaan allokoida pakettimuotoiselle datasiirrolle (puheluille) erikseen kunkin DTX-tilan yhteydessä tai allokointi voi olla pidempiaikainen. The traffic channel may be allocated for packet-data transmission (calls) in connection with each DTX mode or the allocation may be longer-term. Pi-10 dempi allokointi saattaa olla edullinen esimerkiksi silloin, kun pakettimuotoisella puhelulla on käytössään ainakin yksi muu downlink-liikennekanava ja keksinnön avulla lisätään kapasiteettia downlink-suunnassa. P-10 allocation longer averaging period may be preferred for example, where the packetized voice call is available to at least one other downlink traffic channel and the invention is added to the capacity of the downlink. Liikennekanava allokoidaan DTX-tilojen ajaksi pakettimuotoista siirtoa varten tyypillisesti eri matkaviestimille kuin matkaviestin, jolle liikennekanava on allokoitu piirikytkettyä siirtoa varten. The traffic channel is allocated for the duration of the DTX modes for packet-mode transmission typically different mobile stations as the mobile station for which a traffic channel is allocated for circuit-switched transmission. 15 Näin siirtokapasiteetti saadaan allokoitua mahdollisimman tehokkaasti sitä tarvitseville käyttäjille verkossa. 15 Thus, the transmission capacity can be allocated as efficiently as possible to those in need users online. Matkaviestimet voivat kuulua eri järjestelmiin, kuten pakettidataradioverkko ja piirikytketty radioverkko. The mobile stations may belong to different systems, such as packet data radio network and circuit switched radio network. Matkaviestin (matkaviestimet), jonka pakettimuotoiselle datasiirrolle liikennekanava allokoidaan, ohjataan vastaanottamaan allokoidulla kanavalla. The mobile station (mobile stations), a transport channel for packet data transmission is allocated, is controlled to receive the allocated channel. Se vastaanottaa nor-20 maalisti sille osoitetut datapaketit ja hylkää mahdollisesti vastaanottamansa piiri-:··· kytkettyyn puheluun liittyvän informaation. It receives 20-nor-mally assigned to it in the data packets and rejects the received circuit: ··· connected to the call related information. Vastaavasti matkaviestin, jolla on ; Similarly, the mobile station having; mainittu piirikytketty puhelu käynnissä, vastaanottaa normaaliin tapaan DTX- * * * . said circuit-switched call in progress, receiving in the normal manner * * * DTX. tilassa mutta hylkää kaiken pakettimuotoisen informaation virheellisenä. state, but rejects any packet-format information as erroneous. Toisin Otherwise

IMI IMI

. . ·. ·. : sanoen kumpikin (jokainen) matkaviestin vastaanottaa liikennekanavalla kuin lii- n :·. : Words each (each of) the mobile station receives the traffic channel as the traffic ·. * 25 kennekanava olisi kaiken aikaa sen omassa käytössä, joten siinä ei tarvita mi- • ·· [... tään valmiuksia toisen matkaviestimen liikenteen käsittelyyn tai ymmärtämiseen. * 25 communication channel would have all the time in its own place, which would not be needed for the • ·· [... exceed the capacity of the second mobile unit traffic handled or understanding.

i · · · i ·

Yksinkertaisimmillaan keksintö voidaan toteuttaa ilman muutoksia päätelaitteis- ... sa, mikä helpottaa toteutusta olemassa olevissa verkoissa. At its simplest, the invention can be implemented without changes to the terminals ... sa, which facilitates implementation in existing networks. Muutoksia tarvitaan • · ainoastaan tukiasemalla tai muussa verkkoelementissä. • · Changes are required only in the base station or other network element. Liikennekanava voi- • 9 '···* 30 daan allokoida myös samalle matkaviestimelle sekä piirikytkettyä että paketti- <f;j* muotoista liikennettä varten, mutta tällöin matkaviestin joudutaan modifioimaan suunnittelemaan erityisesti tätä tarkoitusta varten. Traffic Channel force • 9 '··· 30 * be allocated to the same mobile station with both circuit-switched and packet- <f j * scale for the traffic, but in this case the mobile station must be modified to design specifically for this purpose. Tällainen allokointi on myös • · · f.'.# verkon kapasiteetin käytön kannalta paljon tehottomampaa kuin DTX-tilojen dy- « · ! Such allocation is also · • · f. '. # In terms of the use of network capacity much less efficient than the dynamics of DTX modes «·! naaminen allokointi pakettimuotoiseen siirtoon suurelle käyttäjäjoukolle heidän • * 35 siirtotarpeensa mukaan. The allocation of transmission of packet-dynamic shape of their large number of users * • 35 transfer according to their needs. Datasiirron pakettimuotoisuuden etuna on, että saman 7 105306 DTX-tilan aikana voidaan siirtää monien käyttäjien dataa ja sitä kautta entistä tehokkaammin hyödyntää koko DTX-tilan tarjoama kapasiteetti. Data transfer pakettimuotoisuuden advantage is that the same 7 105306 during the DTX state can be transferred to many users' data and thereby more efficiently utilize the capacity provided by the DTX-mode full.

Keksinnön mukaisella menetelmällä voidaan merkittävästi parantaa radioverkon kapasiteetin hyväksikäyttöä downlink-suunnassa. the method of the invention can significantly improve the capacity utilization of the radio downlink. Voidaan arvioida, 5 että normaali puhelupuhelu on jopa 40-50 % puheluajasta DTX-tilassa yhdessä siirtosuunnassa (normaalissa keskustelussa puhujat vuorottelevat, päällekkäin puhuminen on harvinaista). It can be estimated that the five normal call to call up to 40-50% of the time in a DTX state in one direction of transmission (normal conversation speakers alternate, overlapped speaking is rare). Joka tapauksessa puheessa esiintyy sekuntien mittaisia taukoja, joiden aikana voidaan siirtää tuhansia tavuja dataa (esim. noin 500 tavua / 0.5 sekuntia). In any event, occur in speech pauses of seconds during which can be transferred to thousands of bytes of data (e.g. 500 bytes / 0.5 seconds). Nimenomaan downlink-suunnassa tarvitaan kaikki 10 hyödynnettävissä oleva kapasiteetti, koska siinä suunnassa dataliikenne on suurinta. It is the downlink direction of all of the usable capacity of 10, since the direction of the data traffic is needed the most. Tyypillisestihän matkaviestimet tilaavat palveluita ja informaatiota upplink-suunnassa ja vastaanottavat tilatun datan, esimerkiksi World Wide Web -sivun (WWW) tai tiedoston, downlink-suunnassa Tyypillisestihän mobile stations subscribe to services and information upplink-direction and receive the subscribed data, such as the World Wide Web page (web) or a file, in the downlink direction

Keksintöä selitetään seuraavassa ensisijaisten suoritusmuotojen 15 avulla viitaten oheisiin piirroksiin, joissa kuvio 1 havainnollistaa GSM/GPRS-järjestelmän arkkitehtuuria, kuviot 2A, 2B ja 2C esittävät pakettiohjausyksikön PCU eri sijoitus-vaihtoehtoja, kuvio 3 on erään keksinnön mukaisen tukiaseman periaatteellinen 20 lohkokaavio, ;..j kuvio 4 on vuokaavio, joka havainnollistaa kuvion 3 tukiaseman ka- . The invention will now be described by means of preferred embodiments 15 with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 illustrates a GSM / GPRS system architecture, Figures 2A, 2B and 2C show a packet control unit PCU different investment options, Figure 3 is a base station according to the invention in principle 20 a block diagram; .. j Figure 4 is a flow diagram illustrating the base station of Figure 3 of potassium. .·. . ·. navaohjaimen 31 toimintaa, . navaohjaimen 31 activities. kuvio 5 on vuokaavio, joka havainnollistaa kuvion 3 PCU/CCU:n toi- mintaa, • ·« ' 25 kuvio 6 on signaalikaavio, joka esittää kuvion 3 tukiaseman signaa- • · · leja. Figure 5 is a flow chart illustrating in Figure 3 the PCU / ​​CCU function of a • · «" 25 Figure 6 is a signal diagram showing the signals of the base station of Figure 3 • · · radicals.

• · · ' Esillä oleva keksintö soveltuu käytettäväksi erityyppisissä radiojär jestelmissä, jotka tukevat sekä piirikytkentäisiä siirtopalvelulta että pakettikyt- • · '·;·* kentäisiä siirtopalvelulta. • · · "The present invention is suitable for use in different types of radio systems that support both circuit-switched and packet siirtopalvelulta • · '·, · *-switched siirtopalvelulta. Erityisen edullisesti keksintö soveltuu käytettäväksi 5 *·;·: 30 yleiseurooppalaisessa digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä GSM (Global ·:· System for Mobile Communication) tai sitä vastaavissa matkaviestinjärjestel- < f«< missä, kuten DCS1800 ja PCS (Personal Communication System), yhdessä yleisen pakettiradiopalvelun (GPRS = General Packet Radio Service) kanssa. The invention is particularly suitable for use as a 5 * ·, · 30 pan-European digital mobile communication system GSM (Global · · System for Mobile Communication) or in corresponding mobile communication <f '<where, such as DCS1800 and PCS (Personal Communication System), together with a general packet radio service (GPRS = General Packet Radio Service) with. Seuraavassa keksinnön ensisijaiset suoritusmuodot tullaan selostamaan • « · • «· • ♦ 8 105306 GPRS/GSM-radiojäijestelmän avulla keksintöä tällaiseen tiettyyn radiojärjestelmään kuitenkaan rajoittamatta. • «· •« · • ♦ 8 ​​105306 GPRS / GSM radiojäijestelmän invention to such a radio system without, however, preferred embodiments of the invention will be described.

Kuviossa 1 on havainnollistettu GSM-järjestelmän perusarkkitehtuuria sekä GSM-järjestelmään toteutetun GPRS-pakettiradioverkon arkkitehtuuria. Figure 1 illustrates a GSM-based system architecture and implemented in the GSM system, the GPRS packet radio network architecture.

5 GSM-verkon perusrakenne muodostuu kahdesta osasta: tukiasema järjestelmä BSS ja verkkoalijärjestelmä (NSS). 5 basic structure of the GSM network consists of two parts: a base station system BSS and a network subsystem (NSS). BSS ja matkaviestimet MS kommunikoivat radioyhteyksien kautta. The BSS and mobile stations MS communicate via radio connections. Tukiasemajärjestelmässä BSS kutakin solua palvelee tukiasema BTS. The base station system BSS each cell is served by a base station BTS. Joukko tukiasemia on kytketty tukiasemaohjaimeen BSC, jonka toimintona on ohjata radiotaajuuksia ja kanavia, joita BTS käyttää. A number of base stations are connected to the base station controller BSC, the function of which is to control radio frequencies and channels used by the BTS. 10 BSCt on kytketty matkaviestinkeskukseen MSC. 10 BSCs are connected to a mobile switching center MSC. GSM-järjestelmän yksityiskohtaisemman kuvauksen osalta viitataan kuitenkin ETSI/GSM-suosituksiin sekä kirjaan "The GSM System for Mobile Communications", M. Mouly ja M. Pau-tet, Palaiseau, France, 1992, ISBN:2-9507190-07-7. However, a more detailed description of the GSM system, reference is made to the ETSI / GSM recommendations and the book "The GSM System for Mobile Communications", M. Mouly and M. Pau-tet, Palaiseau, France, 1992, ISBN: 2-9507190-07-7.

GSM-järjestelmäsä puheen- ja datansiirto tapahtuu kokonaisuudes-15 saan digitaalisena piirikytketyillä siirtoyhteyksillä. Järjestelmäsä GSM voice and data transmission occurs entirety I-15 as a digital circuit switched data connections. Puheensiirrossa tällä hetkellä käytetty puheenkoodausmenetelmä on RPE-LTP (Regular Pulse Exitation -Long Term Prediction), joka käyttää hyväkseen sekä pitkän että lyhyen aikavälin ennustusta. The speech coding presently used in speech transmission is RPE-LTP (Regular Pulse Exitation-Long Term Prediction), which utilizes both long and short term prediction. Koodaus tuottaa LAR-, RPE- ja LTP-parametrit, jotka siirretään varsinaisen puheen sijasta. The coding produces LAR, RPE and LTP parameters, which are transmitted instead of actual speech. Puheensiirtoa on käsitelty GSM-suosituksissa luvussa 20 06, puheenkoodausta erityisesti suosituksessa 06.10. Speech transmission is dealt with in the GSM recommendations in chapter 20 of 06 speech coding in particular in recommendation 06.10. Lähitulevaisuudessa tul- laan käyttämään muitakin koodausmenetelmiä, kuten puolen nopeuden mene-. In the near future will be used for other encoding methods such as half-rate methods. telmiä, joiden yhteydessä keksintöä voidaan myös sellaisenaan käyttää. systems, in connection with the invention can also be used as such. Koska • Λ varsinainen keksintö ei kohdistu itse puheenkoodausmenetelmään ja on siitä V '. • Λ Since the actual invention is not directed towards the speech coding method and has the V '. riippumaton, sitä ei käsitellä tässä yhteydessä enempää. independent and will not be discussed further here.

• «· * 25 Matkaviestimessä tulee luonnollisesti olla puheenkoodausta varten puhekooderi ja -dekooderi. • «* · 25 A mobile station must naturally be for the speech, the speech encoder and decoder. Koska matkaviestimen toteutus ei ole keksinnön • · · '·' * kannalta oleellinen eikä poikkea tavanomaisesta, sitäkään ei kuvata tässä yh teydessä tarkemmin. Since the embodiment of the invention the mobile station is not a • · '·' * essential for normal or abnormal, even that is not described here in the context in greater detail.

'···' Verkon puolella erilaiset puheenkoodaus- ja nopeuden sovitustoi- 30 minnot on keskitetty transkooderiyksikköön TRCU (Transcoder/Rate Adaptor ··· Unit). "···" the network side, various speech encoding and rate sovitustoi- 30 functions are concentrated in a transcoder unit TRCU (Transcoder / Rate Adapter Unit ···). TRCU voi sijaita useassa vaihtoehtoisessa paikassa järjestelmässä vai- »lii mistajan tekemien valintojen mukaan. TRCU may be located in several alternative locations in the system difficult »lii made by the manufacturer of the choices. Transkooderiyksikön rajapinnat ovat 64 <31 kbit/s PCM (Pulse Code Modulation) -rajapinta (A-rajapinta) matkapuhelinkes- Transcoder interfaces are 64 <31 kbit / s PCM (Pulse Code Modulation) interface (A interface) to a mobile

• I • I

\ kukseen MSC päin ja 16 tai 8 kbit/s GSM -rajapinta tukiasemaan BTS päin. \ Switching center to the MSC and a 16 or 8 kbit / s GSM interface towards the base station BTS. Näi- « 35 hin rajapintoihin liittyen käytetään GSM-suosituksissa myös termejä uplink- ja 9 105306 downlink-suunta, joista uplink-suunta on tukiasemayksikön BTS suunnasta tuleva ja matkapuhelinkeskuksen MSC suuntaan lähtevä, kun taas downlink-suunta on tälle vastakkainen suunta. Nylon <35 hin interfaces Miscellaneous used in the GSM recommendations, the terms uplink and 9 105 306 in the downlink direction from which the uplink direction is the base station unit BTS incoming direction and an MSC, an outgoing direction, whereas in the downlink direction to the opposite direction.

Tyypillisesti transkooderiyksikkö TRCU on sijoitettu matka-5 viestinkeskuksen MSC yhteyteen mutta se voi olla myös osa tukiasemaohjainta BSC tai tukiasemaa BTS. Typically, the transcoder unit TRCU is located in the mobile-5 message center MSC, but it may also be part of a base station controller BSC or a base station BTS. Kun transkooderiyksikkö TRCU on sijoitettu tukiasemasta BTS erilleen, informaatio siirtyy tukiaseman BTS ja transkoode-riyksikön TRCU välillä ns. When the transcoder TRCU is positioned apart from the base station BTS, information is transmitted between the BTS and the TRCU transcoded-riyksikön the so-called. TRAU-kehyksissä. TRAU frames. TRAU-kehykset on määritelty GSM-suosituksessa 08.60 (tai 08.61). TRAU frames are defined in the GSM recommendation 08.60 (or 08.61). Kehys voi informaatiosisällöstä riippuen 10 puhe-, käyttö/ylläpito- ja datakehys, sekä ns. The frame may, depending on the information content of 10 speech, use / maintenance and data frame, and so-called. idle-puhekehys. idle speech frame. Synkronoinnin toteuttamiseksi kaikkien kehysten kaksi ensimmäistä oktettia sisältävät 16 synk-ronointibittiä. synchronization at the first two octets of all frames contain 16 Sync ronointibittiä. Lisäksi kehyksen muodostavien 16-bittisten sanojen (2 oktettia) ensimmäinen bitti on synkronoinnin tarkistusbitti. In addition, the frame of the 16-bit words (2 octets) the first bit is a synchronization check bit. Kaikissa kehyksissä on varsinaisen puhe-, data- tai käyttö/ylläpitoinformaation sisältävien bittien lisäksi oh-15 jausbittejä, joissa välitetään tieto kehyksen tyypistä sekä vaihtelevan määrän muuta tyyppikohtaista informaatiota. All of the frames of the actual speech, data or operation / maintenance in addition to the bits containing the information of the OH-15 correction bits, which convey the information on the frame type and a varying amount of other type-specific information. Lisäksi esimerkiksi puhe- ja idle-kehyk-sessä neljä viimeistä bittiä T1-T4 on varattu edellä mainittuun ajoituksen säätöön. In addition, for example, speech and idle kehyk-Sessa the last four bits T1-T4 are reserved for control of the aforementioned timing. TRAU-puhekehyksessä on 21 ohjausbittiä C1-C21, minkä lisäksi kehyksen 4 viimeistä bittiä T1-T4 on varattu ajoituksen säätöön. TRAU speech frame contains 21 control bits C1-C21, in addition, the last 4 bits of the frame T1-T4 are reserved for timing adjustment. Varsinaiset pu-20 heinformaatiota siirtävät bitit ovat okteteissa 4-38. The actual PU-20 heinformaatiota transfer the bits of the octets 4-38. Käytännössä siirrettävä pu-heinformaatio on RPE-LTP (Regular Pulse Exitation - Long Term Prediction) '..V puheenkoodausmenetelmän LAR-, RPE- ja LTP-parametrejä. In practice, the movable polyurethane heinformaatio is RPE-LTP (Regular Pulse Exitation - Long Term Prediction) "..V speech coding LAR, RPE and LTP parameters. Idle-puhekehys on samanlainen kuin kuvion 2 puhekehys, paitsi että kehyksen kaikki liikennebitit ovat loogisessa tilassa "1". The idle speech frame is similar to the speech frame of Figure 2, except that all the traffic bits of the frame are in logical state "1". Bitit C13-C14 muodostavat SID-koodin (Silence • *·· 25 Descriptor). Bits C13-C14 form a SID code (Silence • * 25 ·· Descriptor). C17 on downlink-DTX-bitti, joka kertoo voiko epäjatkuvaa lähetystä :T: DTX käyttää downlink-suunnassa (DTX=1) vai ei (DTX=0). C17 is a downlink DTX bit indicating whether the discontinuous transmission T: use of DTX in the downlink (DTX = 1) or not (DTX = 0). C16 on SP-bitti, joka ilmaisee downlink-suunnassa sisältääkö TRAU-kehys puhetta (SP=1) vai onko kyseessä niin sanottu SID-kehys (SP=0), joka sisältää informaatiota lähetys- ·«« : * ' ; C16 is a SP bit indicating in the downlink direction, the TRAU frame contains speech (SP = 1) or whether it is a so-called SID frame (SP = 0), which contains information transmitting · «« * '; puolen taustamelusta. side background noise.

·« · \ 30 Epäjatkuvalla lähetyksellä DTX tarkoitetaan tässä selityksessä ylei- sesti menetelmää, jolla lähetys radiotielle on perinteisesti katkaistu puheessa (tai • « '•y' muussa informaatiovirrassa olevien taukojen ajaksi). · «· \ 30 Discontinuous transmission DTX refers here generally to a method for the transmission to the radio path is switched off traditionally speech (or • '" • y' in a period of the information stream breaks). GSM-järjestelmässä downlink-DTX toteutetaan kolmen päärakenneosan avulla. In the GSM system the downlink DTX is implemented by means of three main components. Transkooderissa TRCU tarvitaan puheaktiviteetin ilmaisu eli VAD (Voice Activity Detection), jonka 35 avulla tutkitaan sisältääkö tarkasteltu puhesignaali puhetta vai onko kyse puh- 10 105306 taasta taustamelusta. The transcoder TRCU is needed voice activity detection VAD (Voice Activity Detection), which contains 35 is used to study examined the speech signal is speech or whether it is a pure 10 105 306 mills in background noise. Normaalissa siirtotilassa TRCU lähettää tukiasemalle pu-hekehyksiä (SP=1). In the normal shift mode to the base station TRCU polyurethane speech frames (SP = 1). Kun puhetta ei enää havaita, TRCU ryhtyy taustakohinan parametrien laskemiseen tarvittavan ajan jälkeen lähettämään SID-kehyksiä (SP=0) tukiasemalle BTS, BTS lähettää puhekehykset suoraan radiotielle. When speech is no longer detected, taking TRCU for calculating the background noise parameters, after the time necessary to transmit a SID frame (SP = 0), the base station BTS, the BTS transmits speech frames directly to the radio path. Kun 5 BTS vastaanottaa ensimmäisen SID-kehyksen, se lähettää vielä tämän SID-kehyksen radiotielle ja siirtyy downlink-DTX-tilaan. After 5 BTS receives the first SID frame, it will send to the SID frame to the radio path and moves to a downlink DTX state. DTX-tilassa BTS vastaanottaa transkooderiita TRCU jatkuvasti SID-kehyksiä, mutta lähettää niitä radiotielle vain ennalta määrätyin väliajoin (480 ms) kohinaparametrien päivittämiseksi. The DTX mode, the BTS receives from the transcoder TRCU continuously SID frames, and transmits them to the radio path only at predetermined intervals (480 ms) for updating the noise parameters. DTX-tila jatkuu kunnes BTS vastaanottaa transkooderiita TRCU puhekehyksen 10 (SP=1), jolloin BTS siirtyy takaisin jatkuvaan lähetykseen. DTX state is continued until the BTS, the transcoder TRCU receives a speech frame 10 (SP = 1), the BTS goes back to the continuous transmission.

Downlink DTX:n ensisijainen hyöty on alhaisempi häiriötaso solukko-verkossa sekä epäjatkuvan vastaanoton mahdollistaminen matkaviestimessä. Downlink DTX primary benefit is the lower the interference level of the cellular network, and discontinuous reception to enable the mobile station. Keksijöiden oivalluksen mukaisesti puhelulle varattu fyysinen liikennekanava on kuitenkin DTX-tilan aikana käyttämätöntä kapasiteettia, joka voidaan antaa 15 muun downlink-siirron käyttöön. According to the inventors realization reserved for the call physical traffic channel has, however, during the DTX state the unused capacity that can be administered the 15 other downlink transmission. Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa tämä muu downlink-siirto on GPRS-pakettidatasiirtoa. In the preferred embodiment of the invention, this other downlink transmission is the GPRS packet data transmission.

Jälleen kuvioon 1 viitaten, GPRS-järjestelmä käsittää yhden GPRS-verkon, jossa on on kaksi palvelevaa GPRS-tukisolmua (SGSN) ja yksi GPRS-yhdyskäytävätukisolmu (GGSN). Again referring to Figure 1, the GPRS system comprises one GPRS network, which in turn comprises two serving GPRS support nodes (SGSN) and one GPRS gateway support node (GGSN). Nämä erilaiset tukisolmut SGSN ja GGSN on 20 kytketty toisiinsa operaattorin sisäisellä runkoverkolla 13 (Intra-operator Backbo- II» ' * ne Network). These different support nodes SGSN and GGSN are 20 interconnected by an internal backbone network 13 (Intra-Operator Backbo- II " '* the network). On ymmärrettävä, että GPRS-verkossa voi olla mikä tahansa mää- :.:V rä tuki- ja yhdyskäytäväsolmuja. It is to be understood that a GPRS network can be any amounts. V CHASED of support and gateway nodes. GPRS-yhdyskäytävätukisolmu GGSN yhdistää operaattorin GPRS-verkon muiden operaattoreiden GPRS-järjestelmiin sekä · dataverkkoihin 11-12, sellaisiin kuten operaattoreiden välinen runkoverkko j'*·· 25 (Inter-Operator Backbone Network), IP-verkko (Internet) tai X.25-verkko. The GPRS gateway support node GGSN connects the operator's GPRS network to other operators' GPRS systems and to data networks 11 to 12 ·, such as the core network between the operators' j '* ·· 25 (Inter-Operator Backbone Network), IP network (Internet) or X.25 -network.

:T: Palveleva GPRS-tukisolmu SGSN on solmu, joka palvelee matka viestintä MS. T: The serving GPRS support node SGSN is a node which serves the mobile station MS. Kukin tukisolmu SGSN hallitsee pakettidatapaivelua yhden tai useamman solun alueella solukkotyyppisessä pakettiradioverkossa. Each support node SGSN manages a cellular pakettidatapaivelua one or more cells in a packet radio network. Tätä varten • · · kukin tukisolmu SGSN on kytketty (Gb-rajapinta) tiettyyn paikalliseen osaan * * * ·. To this end, • · ·, each support node SGSN is connected (Gb interface) to a certain local part * * * ·. 30 GSM-matkaviestinjärjestelmää. 30 of the GSM mobile communication system. Tämä kytkentä tehdään tyypillisesti tukiasema- « · ·;;; This connection is typically a base station «· · ;;; järjestelmään BSS, ts. tukiasemaohjaimeen BSC (kuten kuviossa 1) tai johonkin « · tukiasemista BTS. system BSS, ie., the base station controller (BSC as shown in Figure 1) or in a «· base stations BTS. Solussa oleva matkaviestin MS kommunikoi radiorajapinnan yli tukiaseman BTS kanssa ja edelleen matkaviestinverkon läpi sen tukisolmun SGSN kanssa, jonka palvelualueeseen solu kuuluu. The mobile station MS in a cell communicates over the radio interface with the BTS and further through a mobile network with the support node SGSN to whose service area the cell belongs. Periaatteessa tukisolmun 35 SGSN ja matkaviestimen MS välissä oleva matkaviestinverkko vain välittää pa- „ 105306 ketteja näiden kahden välillä. between the support node SGSN 35 and the MS only transmits principle, the mobile network between the two Patent '105 306 packages. Matkaviestinverkko tarjoaa tätä varten fyysisen yhteyden datapakettien välittämiseksi matkaviestimen MS ja palvelevan tukisol-mun SGSN välillä. The mobile communication network that provides for the transmission of data packets of the physical connection of the mobile station MS and the serving SGSN tukisol-mun.

Solu, joka tukee GPRS:ää, voi allokoida radioresursseja yhdellä tai 5 useammalla fyysisellä kanavalla GPRS-liikenteen tukemiseksi. A cell that supports GPRS can allocate radio resources on one or more physical channels 5 to support the GPRS traffic. Fyysistä kanavaa (esim. aikaväli) kutsutaan pakettidataliikennekanavaksi PDTCH. The physical channels (e.g. time slot) is called a packet data traffic channel PDTCH. Se allokoidaan väliaikaisesti yhdelle GPRS-MS:lle tai GPRS.ien joukolle. It is allocated temporarily for a GPRS MS in or GPRS.ien group. Moniaikavälitoi-minnassa yksi GPRS-MS voi käyttää useita PDTCH-kanavia (enintään kahdeksan aikaväliä samalla kantoaallolla) rinnakkain omaa pakettisiirtoaan varten. Moniaikavälitoi-minnassa one GPRS-MS can use a plurality of PDTCH channels (up to eight time slots on the same carrier wave) parallel to its own pakettisiirtoaan. Al-10 lokoidut fyysiset kanavat otetaan solussa käytettävissä olevasta yhteisestä ka-navapoolista. Al-allocated pursuant to 10 physical channels are available in a cell of the common ka-navapoolista. Fyysisten kanavien allokointi piirikytketyille GSM-palveluille ja GPRS-palveluille tehdään dynaamisesti kapasiteettitarpeen mukaan (capacity on demand -periaate). The allocation of physical channels for circuit services of the GSM and GPRS services is done dynamically according to the need of capacity (capacity-on-demand principle). GPRS:n tarvitsema yhteissignalointi siirretään pakettiyh-teisohjauskanavalla PCCCH, jos se on allokoitu, tai GSM:n yhteisohjauskana-15 valla CCCH. GPRS required yhteissignalointi transferred pakettiyh-teisohjauskanavalla the PCCCH, if it has been allocated, or GSM, the common control channels CCCH-15 a.

GPRS ei vaadi pysyvästi allokoituja PDTCH-kanavia. The GPRS does not require permanently allocated to the PDTCH channels. Kapasiteetin allokointi GPRS:lle voi perustua varsinaisen pakettisiirron tarpeisiin, mitä tässä kutsutaan ''capacity on demand”-periaatteeksi. Capacity allocation GPRS for can be based on actual packet transmission needs, what here is called the '' capacity on demand 'basis. Dynaamisen allokoinnin etuna on, että operaattori voi kuormitustilanteessa allokoida käyttämättömiä kanavia 20 GPRS-liikenteelle GPRS:n palvelulaadun nostamiseksi. Dynamic allocation has the advantage that the operator can load situations to allocate unused channels 20 GPRS services GPRS to raise the quality of service. Operaattori voi kuitenkin • *»> dedikoida, pysyvästi tai väliaikaisesti, joitakin kanavia GPRS-käyttöön. The operator may, however, • * »> dedicate, permanently or temporarily, some of the channels for GPRS use.

·:.* Tukiasemajärjestelmän ja SGSN:n yhdistää Gb-rajapinta, joka mah- dollistaa signalointi-informaation ja datan vaihdon. ·. * The base station system and SGSN connects the Gb interface, which enables the exchange of signaling information and data. Tähän signalointiin kuuluu « · myös pakettikanavan allokointisignalointi, esim. virtuaalisen yhteyden pystyttä- • · : *·· 25 minen SGSN.stä radioresurssiryhmään, joka on tukiasemassa BTS. This signaling a «· allokointisignalointi the packet channel, for example, a virtual connection erected • ·. ·· * 25 of GSN, the radio resource group, which is in the base station BTS. Yhteys voi i'X: olla myös piirikytketty yhteys. The connection can i'X: be a circuit-switched connection.

Tarkemmin sanottuna Gb-rajapinta on määritelty sijaitsemaan paket-tiohjausyksikön PCU ja SGSN.n välissä. More specifically, the Gb interface is defined in the Paket-tiohjausyksikön between the PCU and the SGSN. PCU on toiminnallinen yksikkö, joka on • · · vastuussa erilaisista GPRS MAC (Medium Access Control) ja RLC (Radio Link • · · 30 Control) kerroksien protokollista, jotka on määritelty suosituksessa GSM 03.64. The PCU is a functional unit that is responsible • · · different GPRS a MAC (Medium Access Control) and RLC (Radio Link • · 30 · Control) layer protocol, which is specified in GSM 03.64.

#·« ·;;; # · «· ;;; Näihin kuuluvat mm. These include, for example. RLC-lohkojen muodostaminen dovvnlink-lähetystä varten, I ( ' kanavapääsyn ohjaustoiminnot (access request ja access grants) sekä radioka- navan hallintatoiminnot, kuten tehonsäätö, radiokanavien allokointi ja vapautus, :' \ i ohjausinformaation yleislähetys, jne. RLC blocks forming for downlink transmission, I ( "channel access control functions (access request and the access grants) and the radio networks of the hub management functions, such as power control, radio channel allocation and release, '\ i control information broadcast, etc.

12 105306 PCU on puolestaan liitetty Abis-rajapinnalla kanavakoodekkiyksik-köön CCU. 12 105306 The PCU in turn is connected to the Abis interface kanavakoodekkiyksik-unit CCU. CCU:n toimintoihin kuuluvat kanavakoodaustoiminnot (mukaanlukien myötäsuuntainen virheenkorjaus FEC ja lomitus) sekä radiokanavan mittaustoiminnot. kanavakoodaustoiminnot the functions include (including forward error correction FEC and interleaving), radio channel measurement functions: CCU. CCU myös muodostaa GPRS-radiolohkot, ts. GPRS-paketit, jois-5 sa data ja signalointi-informaatio lähetetään radiorajapinnan yli. The CCU also forms GPRS radio blocks, ie. The GPRS packets ern-5 SA data and signaling information is transmitted over the radio interface. Kuten kuvioissa 2A-C on esitetty, CCU on aina sijoitettuna tukiasemalle BTS mutta PCU:ila on useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja: tukiasema BTS (kuvio 2A), tukiasemaohjain BSC (kuvio 2B) tai tukisolmu SGSN (kuvio 2C). As shown in Figures 2A-C, the CCU is always located at a base station BTS, but the PCU to ila a number of alternative locations: the base station BTS (Figure 2A), the base station controller BSC (Figure 2B) or the support node SGSN (Figure 2C). Kun PCU on sijoitettu erilleen BTS:stä, CCU voi ohjata joitakin PCU:n toimintoja. When the PCU is located separately from the BTS, the CCU can control some of the PCU's functions.

10 Keksintöä voidaan soveltaa kaikissa eri PCU:n sijoitusvaihtoehdois sa. 10, the invention can be applied to all of the various PCU sijoitusvaihtoehdois SA. Toteutuksesta tulee kuitenkin yksinkertaisin ja radiotien hyväksikäytön kannalta tehokkain, kun PCU on sijoitettu tukiasemalle. However, the implementation will be simple and the radio path in favor of the use of the most effective, when the PCU is positioned in the base station. Kuviossa 3 on esitetty keksinnön mukainen tukiasema BTS, joka sisältää PCU/CCU-yksikön (yhdistetty PCU ja CCU), GSM-liikennekanavaohjaimen 31 sekä radioyksikön 30. In Figure 3, the base station BTS of the invention, which includes the PCU / ​​CCU unit (PCU and the CCU), a GSM traffic channel controller 31 and the radio unit 30 is shown.

15 GSM-kanavaohjainyksikkö edustaa yleisesti tukiaseman BTS kanta taajuista signaalinkäsittelyä, joka downlink-signaalille suoritetaan ennen lähetystä: esim. kanavakoodaus, lomitus, jne. Keksinnön kannalta tärkein toiminne on downlink-DTX:n ohjaus. 15 GSM channel control unit generally represents the position of the base station BTS of frequency of the signal processing that is performed in the downlink signal prior to transmission. E.g. channel coding, interleaving, etc. of the invention, the main function is the downlink DTX. Control. Kanavaohjain 31 vastaanottaa downlink-suunnan GSM-liikennettä tukiasemaohjaimelta tulevalta digitaaliselta siirtoyhteydeltä 20 (Abis-rajapinta). The channel controller 31 receives the downlink direction of a GSM base station traffic from the upcoming digital transmission line 20 (the Abis interface). Tämä GSM-liikenne käsittää TRAU-kehyksiä, jotka kanavaoh- • · · · ' ' jäin 31 käsittelee ja lähettää radiorajapinnan kehyksinä radioyksikölle 30 linjan 32 kautta. This GSM traffic comprises the TRAU frames that kanavaoh- • · · · '' was left handles 31, and transmits the radio interface frames to the radio unit 30 via line 32. Kanavaohjain 31 suorittaa kahdeksan GSM-liikennekanavan kanta- « taajuuskäsittelyn. The channel controller 31 performs eight GSM traffic channel carrier 'frequency of treatment. Kanavaohjain 31 on lisäksi varustettu keksinnön mukaisella ! The channel controller 31 is further provided according to the invention! · · ·.*·: lisäominaisuudella, että se ilmaisee downlink-DTX-tilan alkamisen ja loppumisen • *·· 25 linja DTX_DETECTED tilan avulla. . · · · · *: Additional capability to detect the start and the finish • * downlink DTX state ·· 25 DTX ~ DETECTED line modes. Kullekin GSM-liikennekanavalle on oma DTX_DETECTED linja ja oma linja 32. For each GSM traffic channel has its own DTX ~ DETECTED line and a private line 32.

PCU/CCU sisältää PCU:n ja CCU:n yhdistetyt toiminnot. The PCU / ​​CCU contains the PCU and the CCU combined operations. PCU/CCU vastaanottaa GPRS-liikennettä digitaalisen yhteyden 35 kautta (Gb-rajapinta). The PCU / ​​CCU receives the GPRS traffic to digital link 35 (via the Gb interface).

• · · ;*··; • · ·, ·· *; Yhteys 35 voi kytketty tukiasemaohjaimen BSC kautta tai muuta reittiä tukisol- 30 multa SGSN. The connection 35 can be connected via the base station controller BSC or other route 30 the support node SGSN mold. PCU/CCU on kytketty linjan 33 kautta radioyksikölle 30, jolta se • · · *;;; The PCU / ​​CCU is connected via line 33 to the radio unit 30, from which it is • · * ;;; voi allokoida liikennekanavia GPRS-käyttöön. can allocate traffic channels for GPRS use. Kutakin liikennekanavaa varten < c on oma linja 33. Lisäksi PCU on varustettu keksinnön mukaisella lisäominaisuu- della, että se voi allokoida GPRS-liikenteelle DTX-tilassa olevan liikennekana-• · · ' :\ j van, joka on allokoitu piirikytketylle GSM-puhelulle. For each transport channel <c is a dedicated bus 33. In addition, the PCU according to the invention is equipped with advanced networking features thickness, it can allocate a GPRS traffic in the DTX mode, a traffic • · · '\ j van, which is allocated to the circuit switched GSM call.

13 105306 13 105306

Radioyksikkö 30 edustaa yleisesti yhden radiotaajuuskanavan ra-diotaajuusosia sekä niihin välittömästi liittyvää kantataajuista signaalinkäsittelyä. The radio unit 30 generally represents one radio frequency channel ra-frequency parts and baseband signal processing them directly related. Koska yhdellä radiotaajuuskanavalla on kahdeksan aikaväliä (GSM), radioyksi-kön 30 kapasiteetti on kahdeksan liikennekanavaa. As one radio frequency channel has eight time slots (GSM), 30 radio capacity of a unit is eight traffic channels. Näitä liikennekanavia voi-5 daan allokoida tarpeen mukaan GSM-liikenteelle tai GPRS-liikenteelle. These traffic channels may be allocated five-appropriate, GSM-GPRS traffic or traffic. Lisäksi radioyksikkö 30 on varustettu keksinnön mukaisella ominaisuudella, että se lähettää piirikytketylle GSM-puhelulle allokoidulla liikennekanavalla PCU/CCU:n antamaa GPRS-informaatiota, jos vastaava DTX_DETECTED linja on asetettu. Furthermore, the radio unit 30 is provided with a feature of the invention that it sends to the circuit switched GSM traffic channel allocated for the call PCU / ​​CCU provided by the GPRS information when the corresponding line is set to DTX ~ DETECTED.

Tarkastellaan seuraavassa keksinnön mukaisen tukiaseman BTS 10 toimintaa esimerkin avulla. In the following, the base station according to the invention, the BTS 10 will now by way of example.

Oletetaan aluksi, että tukiaseman BTS kautta on GSM-järjestelmän normaalien puhelunmuodostusproseduurien mukaisesti muodostettu piirikytketty GSM-puhepuhelu, jolle on allokoitu liikennekanava ch4. Assume first that, through the base station BTS is formed in accordance with the GSM system a normal call setup procedure in GSM circuit-switched voice call is allocated a traffic channel ch4. GSM-kanavaohjain-yksikkö 31 vastaanottaa linjalta 34 kuvion 6 mukaisia puhe- ja SID-kehyksiä ja 15 käsittelee niitä GSM:n vaatimalla tavalla. GSM channel control unit 31 receives from line 34 of Figure 6 in accordance with the speech and SID frames, and 15 handles the GSM require. Lisäksi kanavaohjainyksikkö suorittaa kuvion 4 lohkokaavion mukaisen toiminnan kullekin kanavalle. Furthermore, the channel control unit executes the operation of the block diagram of Figure 4 for each channel. Aluksi, vaiheessa 41, ohjainyksikkö 31 tarkistaa, onko linjalta 34 vastaanotettu kehys SID-kehys. Initially, in step 41, the controller unit 31 checks whether the line 34 of a received frame is a SID frame. Jos kyseessä el ole SID-kehys, siirrytään vaiheeseen 44, jossa säilytetään tai palautetaan jatkuva lähetystila. In the case of el is not a SID frame, go to step 44, in which are stored or returned to the continuous transmission mode. Tämän jälkeen vaiheessa 45 nollataan 20 (deaktivoidaan) DTX_DETECTED linja. Then, in step 45 are reset 20 (deactivated) DTX ~ DETECTED line. Kuvion 6 esimerkissä vaiheet 44 ja 45 suoritetaan kolmelle ensimmäiselle puhekehykselle. the example of Figure 6, the steps 44 and 45 performed for the first three speech frame. Kun linjalta 34 vastaan- » otettu kehys on SID-kehys vaiheessa 31, siirtyy kanavaohjain 31 downlink-DTX-tilaan vaiheessa 41. Siirtyessään DTX-tilaan kanavaohjain lähettää vielä en- :: simmäisen SID-kehyksen radioyksikölle 30. Tämän jälkeen kanavaohjain 31 25 asettaa (aktivoi) kyseisen liikennekanavan DTX_DETECTED linjan, kuten kuvi-ossa 6 on havainnollistettu. When the line 34 received "received frame is a SID frame in step 31, the controller 31 enters the channel in the downlink-DTX mode in step 41. When converting the DTX mode channel controller will send to the en-::-first SID frame to the radio unit 30. The channel controller 25 sets 31 (activate) the traffic channel to DTX ~ DETECTED line, such as the pattern j-Ossa 6 is illustrated.

Radioyksikkö 30 on tähän mennessä lähettänyt liikennekanavalla :*·; The radio unit 30 has so far sent on the traffic channel: * ·; ch4 GSM-informaatiota, ts. kolme puhekehystä ja yhden SID-kehyksen, koska • · · .···; ch4 GSM information, i.e., three speech frame and a SID frame, as • · · · · ·..; liikennekanavaa vastaava DTX_DETECTED linja on ollut nollattu. responsible for a traffic channel DTX ~ DETECTED line has been reset. Kun • t · _ 30 DTX_DETECTED linja asetetaan, radioyksikkö 30 alkaa lähettämään liikenne- • When · t _ 30 DTX ~ DETECTED line is set, the radio unit 30 to start sending traffic

IM IM

·;;! · ;;! kanavalla ch4 linjalta 33 vastaanotettua GPRS-informaatiota. channel ch4 33 receives the line information of the GPRS.

rt rt

Kuvion 5 vuokaavioon viitaten, kun PCU/CCU havaitsee liikenneka-navan ch4 DTX_DETECTED linjan asettuneen (vaihe 51), se käynnistää liiken-nekanavan väliaikaisen allokoinnin GPRS-liikennekanavaksi PDTCH yhdelle tai 35 useammalle GPRS_MS:lle (mikäli tarvitaan lisää downlink-siirtokapasiteettia), 14 105306 vaihe 52. Pakettidatan lähettäminen matkaviestimelle MS, joka on GPRS-Ready-tilassa, aloitetaan PCU:n toimesta lähettämällä Packet Resource As-singment tai Reassignment sanoma, vaihe 53, GPRS-proseduurien mukaisesti. a flow chart of Figure 5, with reference to the PCU / ​​CCU detects liikenneka hub ch4 DTX ~ DETECTED line settled (step 51), it initiates traffic-traffic channel, the temporary allocation of GPRS traffic channel PDTCH to one or 35 more GPRS_MS for (if additional downlink transmission), 14 105 306 52. the step of sending packet data to the mobile station MS which is a GPRS-Ready state, is started by the PCU by sending a Packet Resource the as-singment or Reassignment message, step 53, according to the GPRS procedures. Mikäli MS on muussa kuin GPRS-Ready-tilassa, suoritetaan ensin GPRS-5 suositusten mukainen signalointi Ready-tilan käynnistämiseksi. If the MS is in a non-GPRS-Ready state, the signaling is carried out first ready mode to start according to the GPRS recommendations 5. Koska keksinnön avulla pyritään antamaan lisäkapasiteettia, on hyvin todennäköistä, että MS on Ready-tilassa (jopa vastaanottamassa yhdellä tai useammalla muulla liiken-nekanavalla). Since the invention is intended to provide additional capacity, it is very likely that the MS is in Ready mode (up to receive one or more other traffic-channel may be used). Mikäli solussa on allokoitu PCCCH, pakettiresurssien osoitussa-noma (Packet Resources Assignment) lähetetään PAGH:lla. If the cell is allocated PCCCH, the packet resource assignment-up message (Packet Resource Assignment message) to be sent Pagh, respectively. Jos solussa ei ole 10 allokoituna PCCCHita, Packet Resources Assignment sanoma lähetetään AGCHilla. If the cell is not allocated PCCCHita 10, the Packet Resource Assignment message is sent AGCHilla. Packet Resources Assignment sanoma sisältää listan pakettiliikenne-kanavasta tai -kanavista PDTCH (tässä esimerkissä kanava ch4), joita käytetään downlink-siirtoon, sekä PDTCH:sta, jota käytetään kuljettamaan uplink-PACCH. Packet Resource Assignment message contains the list of packet traffic of the PDTCH channel or channels (in this example, channel ch4) used for downlink transmission, and PDTCH of which is used to carry the uplink PACCH. Ajoitusennakko (Timing Advance) ja tehonsäätö on myös mukana, jos 15 ne ovat saatavilla. The timing advance (Timing Advance) and power control are also included if they are 15 accessible. Muutoin MS voidaan pyytää vastaamaan access-purskeella. Otherwise, the MS may be requested to meet the access-burst. Tämän jälkeen PCU/CCU alkaa syöttää GPRS-pakettidataa radioyksikölle 30 linjan 33 kautta, vaihe 54. Radioyksikkö 30 lähettää GPRS-datan edelleen downlink-liikennekanavalla ch4 radiotiellä, kuten kuviossa 6 on esitetty. Then, the PCU / ​​CCU begins to make the GPRS packet data to the radio unit 30 via line 33, step 54. The radio unit 30 transmits the data to the GPRS downlink traffic channel ch4 the radio path, as shown in Figure 6. Eri matkaviestimille MS kohdistettujen radiolohkojen multipleksointl samalle downlink-20 PDTCH:lle tehdään mahdolliseksi tunnisteella, joka sisällytetään kuhunkin ra-diolohkoon. Different MSs allocated radio blocks in the downlink at the same multipleksointl 20 PDTCH is made possible for the identifier to be included in each of the trans-diolohkoon. Datasiirrossa voidaan käyttää selektiivistä kuittaustoimintaa. The data transmission operation of a selective acknowledgment may be used. PCU voi silloin tällöin pyytää (polling) MS:tä lähettämään pakettikuittauksen (Packet Ack/Nack) uplink-suunnassa. The PCU may then requests (polling) to the MS to send a packet acknowledgment (Packet Ack / Nack) for the uplink.

PCU/CCU jatkaa GPRS-datan lähettämistä, kunnes vaiheessa 55 Ιοί*·.. 25 detaan, että DTX_DETECTED linja on nollattu. PCU / ​​CCU will continue to send GPRS data until stage 55 Ιοί * · .. 25 provides that the DTX ~ DETECTED line has been reset. Esimerkkitapauksessa (kuvio 6) :T: kanavaohjain 31 siirtyy jatkuvaan lähetystilaan ja nollaa DTXJDETECTED linjan, kun kanavaohjain vastaanottaa ensimmäisen puhekehyksen DTX-tilassa. Example (Figure 6): T, the channel controller 31 switches to a continuous transmission mode, and zero DTXJDETECTED line when the channel controller receives the first speech frame in the DTX state. Täl-löin kanavaohjain 31 alkaa jälleen lähettämään puhekehyksiä eteenpäin. Such me because I-channel controller 31 starts again to send voice frames ahead. Koska .·". DTX_DETECTED linja on nollattu, radioyksikkö 30 siirtyy lähettämään liikenne- ·. 30 kanavalla ch4 kanavaohjaimelta 31 tulevaa GSM-informaatiota. Since. ·. "DTX ~ DETECTED line is reset, the radio unit 30 will transmit traffic ·. 30 channel ch4 channel controllers 31 with the GSM data.

Kun PCU/CCU on vaiheessa 55 todennut, että DTX DETECTED When the PCU / ​​CCU is in step 55 determined that DTX DETECTED

* * f — linja on nollattu, se lopettaa GPRS-pakettidatan syöttämisen radioyksikölle 30. Lisäksi PCU/CCU vapauttaa liikennekanavan ch4 allokoinnin GPRS- «· · :*·.· liikennekanavaksi PDTCH GPRS-proseduurien mukaisesti. * * F - bus has been reset, it will stop the GPRS packet data entering the radio unit 30. In addition, the PCU / ​​CCU releases the traffic channel ch4 allocation GPRS «· ·: * · · PDTCH traffic channel in accordance with the GPRS procedures.. Resurssien vapau- * · 35 tus aloitetaan PCU:n toimesta lopettamalla downlink-siirto ja pyytämällä MS:ltä 15 105306 viimeinen kuittaus. Resource release * · 35 is started in the PCU by stopping the downlink transmission and requesting the MS 15 105 306 last reset. Kun downlink-siirto PDTCH:lla päättyy, MS siirtyy kuuntelemaan PCCCH:ta, jolloin sille voidaan tarvittaessa osoittaa uusi PDTCH lähettämällä Packet Resources Assignment sanoma. When the downlink transmission PDTCH of expires, the MS moves to the PCCCH, whereby it can be configured for new PDTCH by sending a Packet Resource Assignment message. PCU:n on myös mahdollista muuttaa nykyistä downlink-PDTCH:n osoitusta lähettämällä pakettiresurrsien 5 uudelleenosoitussanoma (Packet Resources Reassignment), jonka MS kuittaa. PCU is also possible to change the current downlink PDTCH the assignment by sending pakettiresurrsien 5 reassignment message (Packet Resource Reassignment), the MS acknowledges. Uudelleenosoitus voidaan tehdä esimerkiksi toiselle DTX-tilassa olevalle GSM-liikennekanavalle. Re-addressing can be done, for example, to a second DTX mode of the GSM traffic channel.

Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa GPRS-allokointi kestää vain yhden DTX-tilan ajan. In the preferred embodiment of the invention, the allocation of GPRS is designed for one-time-DTX mode. GPRS-allokointi voi kestää myös pidemmän ajan, ts. 10 usean DTX-tilan ajan. GPRS allocation may take a longer period of time, ie. 10 multi-DTX-mode time. Tällöin Packet Resources Assignment sanoma tarvitsee lähettää vain ensimmäisen DTX-tilan alussa ennen datasiirron alkamista. In this case, the Packet Resource Assignment message needs to be sent only at the beginning of the first DTX mode before the data transfer begins. Seu-raavissa DTX-tiloissa datasiirto voidaan käynnistää suoraan ilman signalointia. Seu-raavissa DTX-premises data transfer can be started directly without signaling. Pitempikestoinen allokointi voi olla edullinen esimerkiksi, kun keksinnöllä tarjotaan lisäkapasiteettia tiedonsiirrolle, joka tapahtuu yhdellä tai useammalla 15 muulla liikennekanavalla. Longer-term allocation may be advantageous, for example, the invention provides additional capacity for data transfer, which takes place in one or more of the other 15 traffic channel. Kanavaohjain 31 voi nollata DTX_DETECTED linjan myös lähettääkseen määräajoin SID-kehyksen DTX-tilassa. The channel controller 31 may also reset the DTX ~ DETECTED going to send periodic SID frame, the DTX state. Tämä voi johtaa GPRS-allokointiin jokaisen SID-päivityskehyksen jälkeen (noin 0,5 s). This can lead to the GPRS allocation after each SID update frame (about 0.5 s). Tämä voidaan välttää, jos PCU/CCU odottaa ainakin yhden kehyksen ajan varmistaakseen oliko kyseessä SID-päivitys vai puheen alkaminen. This can be avoided if the PCU / ​​CCU waiting for at least one frame of time to make sure whether it was the SID update or speech onset. Jos kyseessä oli SID-20 päivitys, DTX DETECTED linja asetetaan uudelleen ja PCU/CCU voi jatkaa lä-: ' ' *' hetystä samalla allokoinnilla. If this was the SID-20 upgrade, DTX DETECTED line re-sets and PCU / ​​CCU can continue to transmit: '' * 'Reception is at the same time allocation.

GSM_MS voi vastaanottaa GPRS-dataa, mutta hylkää sen virheelli-senä. GSM_MS can receive GPRS data, but reject the erroneously-Sena. GPRS_MS saattaa myös vastaanottaa GSM-puhe- ja SID-kehyksiä, mutta jälleen hylkää ne virheellisinä. GPRS_MS may also receive GSM voice and SID frames, but again reject the erroneous. Näin ollen keksinnön ei pitäisi vaatia muu-25 toksia päätelaitteisiin. Therefore, the invention should not require the other 25-hinting terminals.

:'·** Keksinnön eräässä suoritusmuodossa kanavaohjain 31 ja PCU/CCU '· ** In one embodiment of the invention, the channel controller 31 and the PCU / ​​CCU

on kytketty radioyksikköön 30 yhteisellä aikajakoisella väylällä. is connected to the radio unit 30, a common time division bus. Väylällä yksi ai- .··*. Passage of a single time. ·· *. kaväli vastaa yhtä liikennekanavaa. time interval corresponds to one transport channel. Radioyksikkö 30 lukee väylältä aikavälin si- säilön ja lähettää sen eteenpäin kyseisellä liikennekanavalla. The radio unit 30 reads from the bus-term inner container and send it to forward traffic in this channel. Kun kanavaohjain *·* 30 31 kirjoittaa väylälle jatkuvassa lähetystilassa ja PCU/CCU DTX-tilassa, törmä- ··♦ —· yksiä ei tapahdu. When the channel controller * · * 30 31 write bus continuous transmission mode and the PCU / ​​CCU DTX mode, encountered in ♦ ·· - · a single set does not happen. Tässä suoritusmuodossa DTX_DETECTED linjaa ei tarvitse kytkeä radioyksikölle 30. In this embodiment, the DTX ~ DETECTED line need not be connected to the radio unit 30.

: ': Edellä on keksintöä kuvattu esimerkin avulla, jossa puhekoodekki ja «Il VAD- ja DTX-toiminnot on sijoitettu tukiasemasta BTS erillään olevaan » · 35 transkooderiyksikköön. : 'The invention has been described by way of example in which speech coder and "Il VAD and DTX functions are located in the base station to the BTS separately» · 35 transcoder units. Puhekoodekki ja DTX-toiminnot voivat luonnollisesti olla „ 105306 The speech codec DTX functions may of course be "105 306

ID ID

sijoitettu myös tukiasemalle, jolloin DTX-tilatieto on saatavissa suoraan ilman SID-kehyksien tunnistamista. also placed in the base station, the DTX status information is obtained directly without the detection of the SID frames. Muutoinkin keksintöä voidaan soveltaa missä tahansa tukiasemarakenteessa tai muussa lähetyslaitteistossa pakettimuotoisen informaation lähettämiseksi piirikytketyn puhelun DTX-tilojen aikana. In other respects the invention can be applied to any structure of the base station or other transmission apparatus for transmitting packet-format information to a circuit switched call during the DTX modes.

5 Edellä on keksintöä kuvattu puhepuheluiden yhteydessä, mutta sitä voidaan soveltaa myös datapuheluiden DTX:n yhteydessä. 5 The invention has been described in connection with speech calls, but it can be applied to a data call to DTX connection. Esimerkiksi julkaisun PCTVFI95/00669 monikanavaisessa siirrossa osalla allokoiduista kanavista ei ole aina lainkaan lähetystä tai niillä on käytössä alikanavakohtainen epäjatkuva lähetys. For example, the release of PCTVFI95 / 00669 a multi-channel transmission part of the allocated channels does not always broadcast at all or have a subchannel using discontinuous transmission. Näitä "vajaakäyttöisiä” liikennekanavia voidaan käyttää keksinnön mu-10 kaisena lisäkapasiteettina GPRS-datasiirrolle. These "underutilized 'traffic channels may be used for the mu-10 ture additional capacity to the invention the GPRS data transmission.

Kuviot ja niihin liittyvä selitys on tarkoitettu vain havainnollistamaan keksintöä. The figures and the related description are only intended to illustrate the invention. Yksityiskohdiltaan keksintö voi vaihdella oheisten patenttivaatimusten puitteissa ja hengessä. The invention may vary within the scope of the appended claims and spirit.

· · • · 1 · f I · · I · · • · · » · • · • · • · · • · · • · · • · « • · · • · • · • · · • · • · · • · 1 » 1 t I « · t • « · · « • · • · · · · • · · · • · 1 · f I · · I · · • · · »· • · • · • · · • · · • · · • ·« • · · • · • · • · • · • · · • · 1 »1 I t« t • · «· ·« • · • · • · · · ·

Claims (20)

17 105306 17 105306
1. Radiojärjestelmä, joka käsittää matkaviestimiä (MS), 5 tukiasemaverkon, jossa kukin tukiasema (BTS) tukee sekä piirikyt- kettyjä puheluita että pakettimuotoista datasiirtoa, sekä epäjatkuvan lähetystilan, joka on aktivoitavissa piirikytketylle puhelulle downlink- siirtosuunnassa, tunnettu siitä, että 10 tukiaseman downlink-liikennekanava, jolla on käynnissä epäjatku vassa lähetystilassa oleva piirikytketty puhelu, on allokoitavissa erilliselle pakettimuotoiselle datasiirrolle piirikytketyn puhelun epäjatkuvan lähetystilan (DTX) ajaksi. 1. A radio system, comprising mobile stations (MS) 5 a base station network in which each base station (BTS) supports both-coupled circuit-switched calls and packet-mode data transmission, and a discontinuous transmission mode, which is a circuit switched activated for the call for the downlink transmission direction, characterized in that the 10 base station of the downlink -liikennekanava undergoing a discontinuity in the transmission mode Vassa circuit-switched call is for a period of assigning a separate packet-mode data transmission of the circuit switched call to a discontinuous transmission mode (DTX).
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen radiojärjestelmä, tunnettu 15 siitä, että radiojärjestelmä käsittää pakettimuotoisen datasiirron radioresurssien allokointiyksikön (PCU), joka on järjestetty allokoimaan pakettimuotoiselle datasiirrolle DTX-tilassa olevia piirikytkettyjen puheluiden downlink-liikennekanavia, mikäli pakettimuotoiselle datasiirrolle tarvitaan lisäkapasiteettia downlink-suunnassa. 2. A radio system as claimed in claim 1, characterized 15 in that the radio system comprises a packet data transmission radio resource allocating unit (PCU), which is arranged to allocate a packet data transmission in the DTX mode, the circuit-switched call in the downlink traffic channels, if a packet-mode data transmission capacity is needed in the downlink direction.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen radiojärjestelmä, tun - • ·«1 ne 11 u siitä, että piirikytketty puhelu on puhepuhelu, ja että järjestelmä käsittää ' ·: · ' tukiasemasta (BTS) erilleen sijoitetun puhetranskooderin (TRCU), joka lähettää tukiasemalle (BTS) puheparametrikehyksiä tai kohinaparametrikehyksiä sen • » mukaan esiintyykö puhetta vai ei, ja että tukiasema (BTS) on järjestetty käyn- • · : '·· 25 nistämään downlink-DTX-tila downlink-liikennekanavalla ja aktivoimaan DTX-tila • · · v ·1 ilmaistu -signaalin vasteena kohinaparametrikehyksen vastaanottamiselle, ja että tukiasema on järjestetty lopettamaan downlink-DTX-tila downlink-liikennekanavalla ja deaktivoimaan DTX-tila ilmaistu -signaali vasteena puheke-hyksen vastaanottamiselle DTX-tilassa, ja että radiojärjestelmä edelleen käsittää · · 30 pakettimuotoisen datasiirron radioresurssien allokointiyksikön (PCU), joka Vasili; 3. A radio system as claimed in claim 1 or 2, - • · «1 the 11 characterized in that circuit-switched call is a voice call, and that the system comprises a '· ·' in the base station (BTS) spaced apart puhetranskooderin (TRCU), which transmits to the base station ( BTS) speech parameter frame or noise • »by there is speech or not, and that the base station (BTS) is arranged to start • · '·· 25 compatibly downlink DTX state on a downlink traffic channel and to activate a DTX mode • · · v · one detected signal in response kohinaparametrikehyksen receipt, and that the base station is arranged to stop the downlink DTX state on a downlink traffic channel and to activate a DTX detected signal in response to Puheke-frame in reception of a DTX state, and that the radio system further comprises · 30 packet-mode data transmission of radio resources allocating unit (PCU), which Vasily; teenä aktivoidulle DTX-tila ilmaistu -signaalille allokoi downlink-liikennekanavan ': ' ' pakettimuotoiselle datasiirrolle ainakin DTX-tilan ajaksi. appended to the activated DTX detected signal The allocates a downlink traffic channel '' 'packet-mode data transmission at least for the DTX mode. «· · • · • · Ml f · · • · · • · 18 105306 «· · • · • · Ml f · · • · · • · 18 105306
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen radiojärjestelmä, tunnettu siitä, että pakettimuotoinen datasiirto on GPRS-järjestelmän mukaista pakettisiirtoa. 4. A radio system as claimed in claim 1, 2 or 3, characterized in that the packet-mode data transmission is packet transmission according to the GPRS system.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen radiojärjestelmä, tunnettu 5 siitä, että mainittu radioresurssien allokointiyksikkö käsittää GPRS-järjestelmän pakettiohjausyksikön (PCU). 5. A radio system according to claim 4, characterized 5 in that said radio resource allocation unit comprises a GPRS system, the packet control unit (PCU).
6. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3, 4 tai 5 mukainen radiojärjestelmä, tunnettu siitä, että piirikytketty puhelu on GSM-matkaviestinjärjestelmän puhelu. 6. A radio system according to claim 1, 2, 3, 4 or 5, characterized in that the circuit-switched call in the GSM mobile communication system the call.
7. Datansiirtomenetelmä radiojärjestelmää varten, joka käsittää mat kaviestimiä (MS) ja tukiasemaverkon, jossa kukin tukiasema (BTS) tukee sekä piirikytkettyjä puheluita että pakettimuotoista datasiirtoa sekä käsittää epäjatkuvan lähetystilan, joka on aktivoitavissa piirikytketylle puhelulle ainakin downlink-suunnassa, menetelmän käsittäessä vaiheet 15 allokoidaan downlink-liikennekanava piirikytketylle puhelulle tukiase malla (BTS), muodostetaan piirikytketty puhelu, lähetetään piirikytkettyä informaatiota mainitulla downlink-liikenne-kanavalla mainitulta tukiasemalta (BTS), 20 käynnistetään epäjatkuva lähetystila mainitussa piirikytketyssä pu helussa, • · I 1 . 7. A data transmission method for a radio system, which comprises to mobile stations (MS) and a network of base stations, wherein each base station (BTS) supports both circuit-switched calls and packet-mode data transmission and comprises a discontinuous transmission mode, which is activated by the circuit switched call at least in the downlink direction, the method comprising the steps of 15 is allocated to the downlink -liikennekanava the circuit switched call from base station (BTS), a circuit-switched call, sending a circuit-switched information on said downlink traffic channel from said base station (BTS) 20 is started discontinuous transmission mode in said circuit-switched pu helussa, • · I 1. tunnettu siitä, että menetelmä lisäksi käsittää vaiheet allokoidaan mainittu downlink-liikennekanava, joka on allokoitu epä- ;,:t jatkuvassa lähetystilassa olevalle piirikytketylle puhelulle, myös pakettimuotoi- • · · I; characterized in that the method further comprises the steps of allocating said downlink traffic channel that is allocated to the drawbacks;,: s to a continuous transmission mode in a circuit switched call, the pakettimuotoi- • · I ·; 25 selle datasiirrolle piirikytketyn puhelun epäjatkuvan lähetystilan ajaksi, * · :m ” lähetetään pakettimuotoista dataa mainitun epäjatkuvan lähetystilan • · · aikana mainitulla downlink-liikennekanavalla, lopetetaan pakettimuotoisen datan lähetys mainitulla downlink- m · m liikennekanavalla ja palautetaan downlink-liikennekanava piirikytketyn puhelun • · · 30 käyttöön, kun mainittu epäjatkuva lähetystila päättyy. 25 sets of data transfer of circuit-switched call to a discontinuous during a transmit mode, * · m "is sent to the packet mode data transmission mode of said discontinuous • · · during said downlink traffic channel, terminating the packetized data transmission on said downlink m · m traffic channel and feedback to the downlink traffic channel of the circuit switched call • · · 30 use, when said discontinuous transmission state ends.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, « , . 8. A method according to claim 7, characterized in «. · · ·. · · ·. että jjj allokoidaan downlink-liikennekanava pakettimuotoiselle datasiirrolle • · ·' erikseen kunkin epäjatkuvan lähetystilan aikana, • · · • · · • · 19 105306 signaloidaan allokointi pakettidatapäätelaitteelle erikseen kunkin epäjatkuvan lähetystilan alussa ennen pakettimuotoisen datasiirron aloittamista. that jjj is allocated to downlink traffic channel for packet-data transmission • · · 'separately during each discontinuous transmission mode, • · · • · · • · 19 105306 signaled to the allocation of a packet data terminal separately at the beginning of each discontinuous transmission mode before the start of a packet-mode data transmission.
9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 5 allokoidaan downlink-liikennekanava pakettimuotoiselle datasiirrolle usean epäjatkuvan lähetystilan ajaksi, signaloidaan allokointi pakettidatapäätelaitteelle ensimmäisen epäjatkuvan lähetystilan alussa ennen pakettimuotoisen datasiirron aloittamista, keskeytetään pakettimuotoinen datasiirto liikennekanavalla ja palau-10 tetaan liikennekanava piirikytketyn puhelun käyttöön jatkuvan lähetystilan alkaessa, käynnistetään pakettimuotoinen datasiirto suoraan seuraavien epäjatkuvien lähetystilojen alussa. 9. The method according to claim 7, characterized in that the five allocating a downlink traffic channel for packet-mode data transmission for a number of discontinuous transmission mode, signaled the beginning of the allocation of packet data to the terminal of the first discontinuous transmission state before starting the packet-mode data transmission, suspended packet-mode data transmission on the traffic channel and Palau-10 traffic channel VED circuit-switched call to continued use of the transmission mode at the beginning, started the packet-mode data transmission directly to the beginning of the next discontinuous transmission facilities.
10. Patenttivaatimuksen 7, 8, tai 9 mukainen menetelmä, tun-15 ne 11 u siitä, että piirikytketty puhelu on puhepuhelu, ja että menetelmä käsittää vaiheet lähetetään tukiasemasta (BTS) erilleen sijoitetulta puhetranskoode-rilta (TRCU) tukiasemalle puheparametrikehyksiä tai kohinaparametrikehyksiä sen mukaan esiintyykö puhetta vai ei, 20 käynnistetään tukiasemalla (BTS) downlink-DTX-tila downlink- liikenne-kanavalla ja aktivoidaan DTX-tila ilmaistu -signaali, kun vastaanotetaan • t kohinaparametrikehys, ' [; 10. claimed in claim 7, 8, or 9, TU-15 are 11, characterized in that the circuit-switched call is a voice call, and in that the method comprises the steps of sending from the base station (BTS) of spaced apart puhetranskoode-coder (TRCU), the base station in the speech parameter frame or noise by there is speech or not, 20 is started at the base station (BTS) downlink DTX state on the downlink traffic channel and the activated DTX detected signal when receiving • s kohinaparametrikehys, '[; lopetetaan downlink-DTX-tila downlink-liikennekanavalla ja deaktivoi- T\ daan DTX-tila ilmaistu -signaali, kun tukiasemalla vastaanotetaan puhekehys « · · [l 25 DTX-tilassa, ja • · : ” allokoidaan downlink-liikennekanava pakettimuotoiselle datasiirrolle ; stop the downlink DTX state on a downlink traffic channel, and deactivating the T \ be detected DTX signal, the base station receiving a speech frame «· · [l 25 DTX mode, and • ·" is allocated to a downlink traffic channel for packet data transmission; ainakin DTX-tilan ajaksi pakettimuotoisen datasiirron radioresurssien allokoin- tiyksikön toimesta, joka on erillinen piirikytkettyjen puheluiden radioresurssien • » * allokoinnista, ilmaistaan epäjatkuva lähetystila piirikytketyn puhelun informaatio- • · · 30 virrassa liikennekanavalla, ,·. at least for the duration of the DTX state intercepted packet data transmission radio resource allocations units, in a separate circuit-switched calls of radio resources • »* allocation, expressed in discontinuous transmission mode of the circuit switched call information • · 30 · stream of the traffic channel, ·. allokoidaan downlink-liikennekanava pakettimuotoiselle datasiirrolle toistaiseksi, • · ilmaistaan piirikytketyn puhelun lähetystauot, * · ';·[ lähetetään pakettimuotoisen puhelun informaatiota mainittujen lähe- « · · '· " 35 tystaukojen aikana. 20 105306 allocating a downlink transport channel for packet data transmission for the time being, • · expressed as a circuit-switched call transmission breaks, · * '; · [sent to the packet-mode call-mentioned information transmission «·" · "35 During the tystaukojen 20 105 306.
11. Jonkin patenttivaatimuksen 7-10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pakettimuotoinen datasiirto on GPRS-järjestelmän mukaista datasiirtoa. 11. A method according to any one of claims 7-10, characterized in that the packet-mode data transmission is a data transmission according to the GPRS system.
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 5 että allokoidaan liikennekanava pakettimuotoiselle datasiirrolle ja signa-loidaan allokointi pakettidatapäätelaitteelle GPRS-järjestelmän proseduurien mukaisesti. 12. The method of claim 11, characterized in, 5 that is allocated a traffic channel for packet-mode data transmission and Signa-sterilized allocation of packet data to the terminal in accordance with the GPRS system procedures.
13. Jonkin patenttivaatimuksen 7-12 mukainen menetelmä, tun-10 ne tt u siitä, että piirikytketty puhelu muodostetaan ja epäjatkuva lähetys suoritetaan GSM-järjestelmän proseduurien mukaisesti. 13. A method according to any one of claims 7 to 12, TU-10 are d in that the circuit-switched call is established, discontinuous transmission is performed in accordance with the procedures of the GSM system.
14. Radiojärjestelmän lähetyslaitteisto, joka tukee sekä piirikytkettyjä puheluita että pakettimuotoista datasiirtoa ja jossa piirikytketylle puhelulle on aktivoitavissa epäjatkuva lähetystila, 15 tunnettu siitä,että lähetyslaitteiston (BTS) liikennekanava, jolla on käynnissä epäjatkuvassa lähetystilassa oleva piirikytketty puhelu, on allokoitavissa erilliselle pakettimuotoiselle datasiirrolle piirikytketyn puhelun epäjatkuvan lähetystilan (DTX) ajaksi. 14. The radio system the transmission apparatus that supports both circuit-switched calls and packet-mode data transmission, and wherein the circuit switched call in a discontinuous activatable transmission area 15, characterized in that the transmission device (BTS) of the traffic channel, which is an ongoing discontinuous transmission mode, the circuit-switched call, be allocated for a circuit connected to a separate packet-mode data transmission call to a discontinuous for a period of transmission mode (DTX).
15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen lähetyslaitteisto, tunnettu . A transmission apparatus according to claim 14 to 15, characterized. siitä, että lähetyslaitteisto on tukiasema (BTS) ja epäjatkuva lähetys on aktivoi- I · tavissa downlink-liikennekanavalle. in that the transmission apparatus is a base station (BTS) and discontinuous transmission is activated tavissa · I downlink traffic channel. * II * II
16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen lähetyslaitteisto, tunnettu i lii •;,:f siitä, että tukiasema (BTS) käsittää pakettimuotoisen datasiirron radioresurssien '· '· 25 allokointiyksikön (PCU/CCU), joka on järjestetty allokoimaan pakettimuotoiselle : datasiirrolle DTX-tilassa olevia piirikytkettyjen puheluiden downlink- ··· : liikennekanavia, mikäli pakettimuotoiselle datasiirrolle tarvitaan lisäkapasiteettia downlink-suunnassa. 16. claimed in claim 15, wherein the transmission system, characterized i lii •;, f in that the base station (BTS) comprises a packet-mode data transmission in a radio resource '·' · 25 allocating unit (PCU / ​​CCU) which is arranged to allocate a packet: a data transmission DTX mode, the circuit-switched calls for the downlink ···: traffic channels for packet data transmission, if additional capacity is needed in the downlink direction. '·'”/· 17. Patenttivaatimuksen 15 tai 16 mukainen lähetyslaitteisto, tu n- 30. e 11 u siitä, että piirikytketty puhelu on puhepuhelu, ja että tukiasema (BTS) on **c jäljestetty vastaanottamaan puheparametrikehyksiä tai kohinaparametrikehyksiä tukiasemasta erilleen sijoitetulta puhetranskooderilta (TRCU), joka lähettää tuki- f · asemalle (BTS) puheparametrikehyksiä tai kohinaparametrikehyksiä sen mu-kaan esiintyykö puhetta vai ei, ja että tukiasema on järjestetty käynnistämään • * \*·: 35 downlink-DTX-tila downlink-liikennekanavalla ja aktivoimaan DTX-tila ilmaistu - 21 105306 signaalin vasteena kohinaparametrikehyksen vastaanottamiselle, ja että tukiasema (BTS) on järjestetty lopettamaan downlink-DTX-tila downlink-liikennekanavalla ja deaktivoimaan DTX-tila ilmaistu -signaali vasteena puheke-hyksen vastaanottamiselle DTX-tilassa, ja että tukiasema (BTS) käsittää paket-5 timuotoisen datasiirron radioresurssien allokointiyksikön (PCU/CCU), joka vasteena "·" Transmission apparatus "/ · 17 according to claim 15 or 16, TU n-30 e 11, characterized in that the circuit-switched call is a voice call, and the base station (BTS) is ** c structured to receive the speech parameter frame or noise from the base station of spaced apart puhetranskooderilta (TRCU), which plays a support f · station (BTS) speech parameter frame or noise mu not there is speech or not, and that the base station is arranged to start • * \ * · 35 downlink DTX state on a downlink traffic channel and to activate a DTX mode is detected - 21 105306 signal in response to kohinaparametrikehyksen receipt, and the base station (BTS) is arranged to stop the downlink DTX state on a downlink traffic channel and to activate a DTX detected signal in response to Puheke-frame in reception of a DTX state, and that the base station (BTS ) comprises Paket-5 timuotoisen data transmission radio resource allocating unit (PCU / ​​CCU) responsive to aktivoidulle DTX-tila ilmaistu -signaalille allokoi downlink-liikennekanavan pakettimuotoiselle datasiirrolle ainakin DTX-tilan ajaksi. the activated DTX detected signal The allocates a downlink traffic channel for packet-mode data transmission at least for the duration of the DTX state.
18. Jonkin patenttivaatimuksen 14-17 mukainen lähetyslaitteisto, tunnettu siitä, että pakettimuotoinen datasiirto on GPRS-jäijestelmän mu- 10 kaista pakettisiirtoa. 18. A transmission apparatus according to any one of claims 14 to 17, characterized in that the packet-mode data transmission is the GPRS jäijestelmän according to a 10-band packet transmission.
19. Patenttivaatimuksen 18 mukainen lähetyslaitteisto, tunnettu siitä, että mainittu radioresurssien allokointiyksikkö käsittää GPRS-järjestelmän pakettiohjausyksikön (PCU). 19. A transmission apparatus according to claim 18, characterized in that said radio resource allocation unit comprises a GPRS system, the packet control unit (PCU).
20. Jonkin patenttivaatimuksen 14-19 mukainen lähetyslaitteisto, 15 tunnettu siitä, että piirikytketty puhelu on GSM-matkaviestinjärjestelmän puhelu. 20. The transmission apparatus as claimed in any one of claims 14 to 19, 15 characterized in that circuit-switched call in the GSM mobile communication system the call. I » I · · < « < III «Il ritt «14 1 K « PPPP · · • P • P • P • · · • • · PP · · • I · • • · · • · • r • · · • · · PPPP pp P • * ICIV 11«· 1 * II · III • P · P « · « · P · PP · P · » · t P · 105306 22 I "I · · <« <III «Il Ritt« 14 1 K «PPP · · • P • P • P • · · • • · PP · · • I · • • · · • · • r • · · • · · PPP pp P • * ICIV 11 «1 ​​* · II · III · P • P« · «· P · P · PP ·» · P · t 105 306 22
FI972461A 1997-06-10 1997-06-10 radio system FI105306B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI972461 1997-06-10
FI972461A FI105306B (en) 1997-06-10 1997-06-10 radio system

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI972461A FI105306B (en) 1997-06-10 1997-06-10 radio system
TW086111529A TW348350B (en) 1997-06-10 1997-08-12 Radio system
ZA9804927A ZA9804927B (en) 1997-06-10 1998-06-08 Radio system
AU77684/98A AU7768498A (en) 1997-06-10 1998-06-09 Method for increasing data transmission capacity in a radio network
JP50168399A JP2002507342A (en) 1997-06-10 1998-06-09 Method of increasing the data transmission capacity of a wireless network
EP98925661A EP0983700A2 (en) 1997-06-10 1998-06-09 Method for increasing data transmission capacity in a radio network
PCT/FI1998/000497 WO1998057509A2 (en) 1997-06-10 1998-06-09 Method for increasing data transmission capacity in a radio network
CN98806062A CN1260103A (en) 1997-06-10 1998-06-09 Method for increasing data transmission capacity in a radio network

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI972461A0 FI972461A0 (en) 1997-06-10
FI972461A FI972461A (en) 1998-12-11
FI105306B true FI105306B (en) 2000-07-14

Family

ID=8549019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI972461A FI105306B (en) 1997-06-10 1997-06-10 radio system

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0983700A2 (en)
JP (1) JP2002507342A (en)
CN (1) CN1260103A (en)
AU (1) AU7768498A (en)
FI (1) FI105306B (en)
TW (1) TW348350B (en)
WO (1) WO1998057509A2 (en)
ZA (1) ZA9804927B (en)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI106906B (en) * 1998-09-09 2001-04-30 Nokia Networks Oy The transmission method and a radio system
FI109444B (en) 1999-01-11 2002-07-31 Nokia Corp A method and system for parallel data transmission channels
SE514635C2 (en) * 1999-07-02 2001-03-26 Ericsson Telefon Ab L M Methods and means for transmitting and receiving packet data units in a cellular radio communications system
CA2378619A1 (en) * 1999-07-23 2001-02-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Multiplexing of real time users and non-priority users on an egprs channel
US6611536B1 (en) * 1999-08-11 2003-08-26 International Business Machines Corporation System and method for integrating voice and data on a single RF channel
DE19939366B4 (en) * 1999-08-19 2006-08-31 Siemens Ag Network-side device and method for transmitting data in a radio communication system
CN1144412C (en) * 1999-11-05 2004-03-31 诺基亚公司 Distributed transmitting apparatus and method with retransmissino function
US6282182B1 (en) * 2000-01-07 2001-08-28 Motorola, Inc. Method and apparatus for simultaneous circuit switched voice and GPRS data interchange
EP1122959A1 (en) * 2000-02-03 2001-08-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Handling of circuit-switched data services in IP-based GSM networks
AU4297700A (en) * 2000-04-20 2001-11-07 Nokia Networks Oy Base station sub-system in a mobile communication network
US7075907B1 (en) 2000-06-06 2006-07-11 Nokia Corporation Method for signalling DTX periods and allocation of new channels in a statistical multiplexed radio interface
FI20001705A (en) * 2000-07-24 2002-01-25 Nokia Networks Oy Lõhetysluvan mõõrõõminen tietoliikennejõrjestelmõssõ
US8121296B2 (en) 2001-03-28 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for security in a data processing system
US8077679B2 (en) 2001-03-28 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing protocol options in a wireless communication system
US9100457B2 (en) 2001-03-28 2015-08-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for transmission framing in a wireless communication system
FI114416B (en) 2001-06-15 2004-10-15 Nokia Corp A method for ensuring an electronic device, navigation system and electronic device
US7920554B2 (en) 2001-07-30 2011-04-05 Intel Corporation Supporting both packet and circuit-based wireless networks
US7697523B2 (en) * 2001-10-03 2010-04-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for data packet transport in a wireless communication system using an internet protocol
US7352868B2 (en) 2001-10-09 2008-04-01 Philip Hawkes Method and apparatus for security in a data processing system
AT392053T (en) * 2001-10-11 2008-04-15 Interdigital Tech Corp System and method for using unused capacity in the data field of a special bursts
US7649829B2 (en) 2001-10-12 2010-01-19 Qualcomm Incorporated Method and system for reduction of decoding complexity in a communication system
US6967970B2 (en) 2001-10-19 2005-11-22 Interdigital Technology Corporation User equipment having improved power savings during full and partial DTX modes of operation
EP1435745A1 (en) * 2002-12-31 2004-07-07 Motorola Inc. Method and apparatus for communication channel allocation
US7599655B2 (en) 2003-01-02 2009-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for broadcast services in a communication system
US8098818B2 (en) 2003-07-07 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Secure registration for a multicast-broadcast-multimedia system (MBMS)
US8718279B2 (en) 2003-07-08 2014-05-06 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for a secure broadcast system
US8724803B2 (en) 2003-09-02 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing authenticated challenges for broadcast-multicast communications in a communication system
CN1728577B (en) * 2004-07-30 2012-06-20 俞隽 Switching method and system based on wired discontinuous mobile communication technique
GB0424761D0 (en) * 2004-11-10 2004-12-08 Siemens Ag Transmission method
US8611305B2 (en) 2005-08-22 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Interference cancellation for wireless communications
US9071344B2 (en) 2005-08-22 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Reverse link interference cancellation
US20110312318A1 (en) * 2006-03-13 2011-12-22 Niose Free Wireless, Inc System, device, database and method for increasing the capacity and call volume of a communications network
TW200818826A (en) 2006-08-22 2008-04-16 Qualcomm Inc Semi-persistent scheduling for traffic spurts in wireless communication
US8848618B2 (en) * 2006-08-22 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for traffic spurts in wireless communication
CN101360286B (en) 2007-07-31 2012-12-19 中兴通讯股份有限公司 Voice frame transmission system and method
CN101360266B (en) 2007-08-03 2013-01-30 中国移动通信集团公司 Base station transceiver, mobile communication network and transmission method for data service
US20100046660A1 (en) 2008-05-13 2010-02-25 Qualcomm Incorporated Interference cancellation under non-stationary conditions
US8995417B2 (en) 2008-06-09 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Increasing capacity in wireless communication
US9277487B2 (en) 2008-08-01 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cell detection with interference cancellation
US9237515B2 (en) * 2008-08-01 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Successive detection and cancellation for cell pilot detection
US8503591B2 (en) 2008-08-19 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Enhanced geran receiver using channel input beamforming
US8509293B2 (en) 2008-08-19 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Semi-coherent timing propagation for GERAN multislot configurations
US9160577B2 (en) 2009-04-30 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Hybrid SAIC receiver
US8787509B2 (en) 2009-06-04 2014-07-22 Qualcomm Incorporated Iterative interference cancellation receiver
CN101959317B (en) * 2009-07-20 2012-10-31 中国移动通信集团北京有限公司 Downlink discontinuous transmission state control method, device and wireless communication system
US8831149B2 (en) 2009-09-03 2014-09-09 Qualcomm Incorporated Symbol estimation methods and apparatuses
US8619928B2 (en) 2009-09-03 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Multi-stage interference suppression
JP6091895B2 (en) 2009-11-27 2017-03-08 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Increase of the capacity in wireless communication
CN102668628B (en) 2009-11-27 2015-02-11 高通股份有限公司 Method and device for increasing capacity in wireless communications

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5533019A (en) * 1994-01-31 1996-07-02 Motorola, Inc. Packet data in an analog cellular radiotelephone system
FI103700B (en) * 1994-09-20 1999-08-13 Nokia Mobile Phones Ltd Simultaneous transmission of speech and data in a mobile communication system,
GB2294614B (en) * 1994-10-28 1999-07-14 Int Maritime Satellite Organiz Communication method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
FI972461A0 (en) 1997-06-10
FI972461D0 (en)
FI972461A (en) 1998-12-11
WO1998057509A2 (en) 1998-12-17
CN1260103A (en) 2000-07-12
FI105306B1 (en)
ZA9804927B (en) 1999-01-04
TW348350B (en) 1998-12-21
AU7768498A (en) 1998-12-30
WO1998057509A3 (en) 1999-03-04
JP2002507342A (en) 2002-03-05
EP0983700A2 (en) 2000-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6920121B2 (en) Quality packet radio service for a general packet radio system
JP4298161B2 (en) Variable Brox cable scheduling method indicated by the uplink state flag in a packet data communication system
RU2201035C2 (en) Method, device, and communication network for eliminating superposition of signals during radio communications
US7463600B2 (en) Frame structure for variable rate wireless channels transmitting high speed data
JP3770797B2 (en) Packet data communication apparatus and method of a mobile communication system
JP4847664B2 (en) Frame structure for variable speed radio channel for transmitting the high speed data
US5513183A (en) Method for exploitation of voice inactivity to increase the capacity of a time division multiple access radio communications system
FI112302B (en) A method and apparatus for controlling the signal quality of the CDMA cellular telephone system,
KR100619875B1 (en) Packet data transfer method seukaejyul ring
US7092373B2 (en) Advanced method and arrangement for transferring information in a packet radio service
US6477176B1 (en) Simultaneous transmission of speech and data on a mobile communications system
US6529497B1 (en) Channel allocation and release for packet data services
US7599384B2 (en) Method for connection reconfiguration in cellular radio network
US5642354A (en) Enhanced access burst in a wireless communication system
CN1104112C (en) Data transmission method in TDMA mobile communication system and TDMA mobile communication system
JP3426225B2 (en) Apparatus and the mobile station provides the packet data communication in a digital tdma cellular system
US5806007A (en) Activity control for a mobile station in a wireless communication system
AU768927B2 (en) Method and apparatus for simultaneous circuit-switched voice and GPRS data interchange
FI91699B (en) A method for transferring user data in packet format in a cellular radio and the mobile station
JP4436502B2 (en) Data transmission method and apparatus for packet radio service
CA2420953C (en) Improved method and arrangement for transferring information in a packet radio service
RU2198467C2 (en) Method for controlling gated transmission of special-purpose channel signal in broadband code- division multiple access communication system
FI96468C (en) Controlling the mobile station handover and adjusting the transmission power of the radio communication system
US9030972B2 (en) Control signaling in system supporting relayed connections
JP4615615B2 (en) Explicit Layer 2 signaling for discontinuous reception