New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

FI104592B - Synchronization maintenance of a telecommunication network - Google Patents

Synchronization maintenance of a telecommunication network Download PDF

Info

Publication number
FI104592B
FI104592B FI962910A FI962910A FI104592B FI 104592 B FI104592 B FI 104592B FI 962910 A FI962910 A FI 962910A FI 962910 A FI962910 A FI 962910A FI 104592 B FI104592 B FI 104592B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
master
signal
network element
network
base station
Prior art date
Application number
FI962910A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI962910A (en
FI962910A0 (en
Inventor
Jouko Juhani Kapanen
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Networks Oy filed Critical Nokia Networks Oy
Priority to FI962910 priority Critical
Priority to FI962910A priority patent/FI104592B/en
Publication of FI962910A0 publication Critical patent/FI962910A0/en
Publication of FI962910A publication Critical patent/FI962910A/en
Priority claimed from US09/233,650 external-priority patent/US6134234A/en
Publication of FI104592B publication Critical patent/FI104592B/en
Application granted granted Critical

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
  • H04J3/00Time-division multiplex systems
  • H04J3/02Details
  • H04J3/06Synchronising arrangements
  • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
  • H04J3/0638Clock or time synchronisation among nodes; Internode synchronisation
  • H04J3/0641Change of the master or reference, e.g. take-over or failure of the master
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
  • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/00
  • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
  • H04J2203/0028Local loop
  • H04J2203/0039Topology
  • H04J2203/0042Ring
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
  • H04J2203/00Aspects of optical multiplex systems other than those covered by H04J14/00
  • H04J2203/0001Provisions for broadband connections in integrated services digital network using frames of the Optical Transport Network [OTN] or using synchronous transfer mode [STM], e.g. SONET, SDH
  • H04J2203/0057Operations, administration and maintenance [OAM]
  • H04J2203/006Fault tolerance and recovery
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
  • H04J3/00Time-division multiplex systems
  • H04J3/02Details
  • H04J3/06Synchronising arrangements
  • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
  • H04J3/0638Clock or time synchronisation among nodes; Internode synchronisation
  • H04J3/0647Synchronisation among TDM nodes

Description

1 104592 1 104592

Synkronoinnin ylläpito tietoliikenneverkossa Keksinnön ala Tämän keksinnön kohteena on master-slave synkronointia käyttävän 5 tietoliikenneverkon verkkoelementtien keskinäisen synkroinnin ylläpito. Synchronization maintenance of telecommunications network Field of the Invention This invention relates to a master-slave communication network 5 using the synchronization of network elements between synkroinnin maintenance.

Keksinnön tausta background of the invention

Tietoliikenneverkko käsittää tyypillisesti useita verkkoelementtejä sekä niitä toisiinsa yhdistäviä runkojohtoja. The communication network typically comprises a plurality of network elements and connecting them to each other trunk lines. Verkko voi olla synkroninen kuten SDH 10 (Synchronous Digital Hierarchy)-verkko tai plesiokroninen PDH-verkko (Plesiochronous Digital Hierarchy). The network may be a synchronous SDH such as 10 (Synchronous Digital Hierarchy) network, plesiochronous or PDH network (Plesiochronous Digital Hierarchy).

PDH-verkkoihin lukeutuu mm. PDH networks in its class. digitaalinen matkaviestinverkko, jollaista käytetään esimerkkinä keksinnön sovellusverkosta. a digital mobile network, which is used in the online application of the invention. Viitataan kuvioon 1, joka esittää pelkistettynä GSM-verkkoa (Groupe Speciale Mobile) transmission 15 kannalta. Referring to Figure 1, which shows a simplified GSM network (Groupe Speciale Mobile) 15 for transmission. Verkkoalijärjestelmä NSS (Network Subsystem) käsittää matkapuhelinkeskuksen MSC (Mobile Swiching Center), jonka järjestelmä-rajapinnan kautta matkapuhelinverkko kytkeytyy muihin verkkoihin kuten yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon PSTN (Public Switched Telephone Network). The network NSS (Network Subsystem) comprises an MSC (Mobile Swiching Center) via which the system interface the mobile network is connected to other networks such as the public switched telephone network PSTN (Public Switched Telephone Network).

A-rajapinnan kautta verkkoalijärjestelmä NSS liittyy tukiasemajärjes-20 telmään BSS (Base Station Subsystem), joka käsittää tukiasemaohjaimia BSC, jotka kukin ohjaavat niihin liitettyjä tukiasemia BTS (Base Transceiver Station). through the A-interface to a network subsystem NSS is connected tukiasemajärjes-20 system BSS (Base Station Subsystem) which comprises base station controllers BSC, each controlling the base stations connected to the BTS (Base Transceiver Station). Tukiasemaohjaimen ja siihen liitettyjen tukiasemien välinen rajapinta on A bis- rajapinta. The interface between the base station controller and base stations connected thereto is the A bis interface. Matkapuhelinkeskuksen, tukiasemaohjaimen BSC ja . The mobile switching center, base station controller BSC and. . . tukiasemien transmissio-osien välillä kerroksen 1 (layer 1) fyysinen interface 25 on 2 Mbit/s johto eli 32 kpl 64 kbit/s aikavälejä (=2048 kbit/s). between the base stations of the transmission components one layer (layer 1) 25 is the physical interface of 2 Mbit / s cable, or 32 64 kbit / s time slots (= 2048 kbit / s). Tukiasemien RF-osat puolestaan ovat täysin tukiasemaohjaimen BSC:n kontrollissa ja sisältävät pääasiassa lähetin/vastaanottimia TRX, jotka toteuttavat radiorajapinnan matkaviestimeen päin. Base station RF parts in turn are completely base station controller BSC to control and mainly contains transmitter / receivers TRX which implement the radio interface towards the mobile station.

Tukiasemaohjaimen ohjaamien tukiasemien muodostama verkko voi * ;; formed by the base station controller, base stations of the network may * ;; 30 olla tähtimäinen kuten kuviossa vasemman puolinen järjestelmä, jolloin kukin tukiasema on kytketty suoraan tukiaseman ohjaimeen, tai silmukka, joka muo-„ dostuu toisiinsa ketjutetuista tukiasemista ja joka sulkeutuu joko yhdessä tuki asemassa kuten kuviossa keskellä olevassa järjestelmässä on esitetty tai tukiaseman ohjaimessa. 30 may be star-shaped as shown in FIG left-sided system, wherein each base station is directly connected to the base station controller, or loop, which forms "composed concatenated to each other of the base stations and which closes either one of the base station as shown in Fig middle of the system is presented or the base station controller. Verkko voi olla myös ketju, jolloin tukiasemaohjaimelta 35 on runkojohto yhteen tukisemaan, sieltä edelleen seuraavaan jne., kuten kuvion 1 oikean puolinen tukiasemajärjestelmä. The network may also be a chain, wherein the base station controller 35 is a trunk line to one of the base station, from there to the next, etc., As one right-sided base station system of FIG. Matkapuhelinverkossa voi- 2 104592 daan käyttää tarpeen mukaan mitä tahansa edellä mainittua tukiasema-verkkotyyppiä ja niiden yhdistelmää. Mobile phone network 2 104592 force necessary to be used by any of the above-mentioned base station network type, and a combination thereof.

Kuten muissakin PDH-verkoissa myös matkapuhelinverkossa tulee verkkoelementtien toimia toisiinsa tahdistuneena kehysluiskahduksien vält-5 tämiseksi. As will work in other network elements in the PDH network to the mobile network synchronized to one another kehysluiskahduksien vält-5 tämiseksi. Lisäksi tukiasemat tarvitsevat tarkan tahdistuksen ilmarajapinnan oikeantaajuisen signaalin muodostamiseksi ja sen pitämiseksi riittävän tarkasti sille varatulla taajuuskaistalla. Furthermore, base stations need a good synchronization signal oikeantaajuisen to form an air interface, and to keep a sufficient precision in the allocated frequency band.

PHD-tietoliikenneverkon verkkoelementtien toisiinsa tahdistamiseen on käytettävissä useita eri menetelmiä. PHD communication network to network elements to one another for synchronizing a number of different methods are available. Verkkoelementtiin voidaan tuoda eril-10 linen kellosignaali tarkasta ja verkolle mahdollisesti yhteisestä kellolähteestä. The network element may be added to different alkaline-10 clock signal and the network to check the common clock source. Jokaisella verkkoelementillä voi olla oma tarkka kellolähteensä tai ne voivat saada tahdistuksensa esim. GPS-satelliittijärjestelmän kautta. Each network element can have its own accurate clock source, or they can get their synchronization eg. Via the GPS satellite system. Koska kaikki edellämainitut tavat ovat kuitenkin suhteellisen kalliita, on yleisin tapa ns. However, since all of the above methods are relatively expensive, is the most common way of so-called. Master-Slave tahdistuksen käyttö. the use of master-slave synchronization. Master-Slave tahdistuksessa verkossa 15 hierarkisesti ylempänä oleva elementti antaa tahdistuksen alempana olevalle elementille lähettämänsä signaalin mukana, jolloin tarkka ajastuslähde tarvitaan vain hierarkiassa ylinpänä olevassa verkkoelementissä. The master-slave synchronization in the network 15, the hierarchically higher unit provides synchronization to a lower element with the transmitted signal, wherein the precise timing source is required only in the hierarchy ylinpänä network element. Matkapuhelinverkon tapauksessa master-kello on matkapuhelinkeskuksessa MSC, joka antaa kellosignaalin tukiaseman ohjaimille, jotka edelleen välittää kelio-20 signaalin ohjaamilleen tukiasemille. in the case of the cellular network master clock is the MSC, which provides a clock signal to a base station controller, which forwards Kelio-20 signal controlled by base stations. Verkkoelementit saavat kellotaajuuden ja vaiheen suoraan runkojohdon bittinopeudesta 2 Mbit/s. The network elements receive a clock frequency and phase of the trunk line directly to the bit rate of 2 Mbit / s. Ketjumaisen tukiasemaverkon tapauksessa kellosignaali etenee siten reittiä MSC->BSC->BTS 1 ->BTS2-> jne. the case of a chain-like network of base stations to a clock signal path proceeds to the MSC> BSC> BTS 1 -> BTS2-> etc.

·. ·. Tahdistamisesta on huomattava se, ettei verkkoelementille ole sal- 25 littua saada tahdistussignaalia useasta suunnasta yhtä aikaa. For synchronizing it should be noted that the network element not latch 25 littua get the sync signal from several directions at the same time. Vaikka tukiasemaverkko olisikin silmukka, ei se master-kellosignaalin kannalta ole sitä vaan silmukka on jostain kohdasta katkaistu niin, että tukiasema saa kello-signaalinsa vain yhdestä suunnasta. Although the base station network would be a loop, it is not the master clock signal in terms of it not, but the loop has been switched off for some point so that the base station receives the clock signal from one direction only. Puheen ja datan siirron kannalta silmukka ei ole kuitenkaan katkaistu, jolloin häiriö jossain linkissä ei vaikuta 30 puheen siirtoon mutta kylläkin siihen, että synkronointi master-kelloon 9 menetetään. The voice and data transfer of the loop is not disconnected, wherein fault in a link 30 does not affect the speech but does that synchronization with the master clock 9 is lost.

Master-slave- tahdistustavan heikkoutena matkapuhelinverkossa on, että verkon vikatilanteissa, esim. vika on välillä MSC <-> BSC, eristynyt verkon osa, esim. BSC:stä alaspäin, tahdistuu jonkin verkkoelementin muo-35 dostamaan kelloon ja sen seurauksena tukiasemat ajautuvat ulos taajuuskaistaltaan. The master-slave tahdistustavan weakness in the mobile network is that the network fault situations, e.g., the fault is between the MSC <-> BSC, isolated part of the network, e.g., the BSC.. To down, synchronized with a network element is fas-35 by forming clock and as a result, the base stations drifting out of the frequency band . Tukiasema pystyy tosin säilyttämään tahdistuksensa ja taajuu- 3 104592 tensa pitkienkin tahdistusketjun katkoksien ajan. The base station is able to true to preserve their synchronization and frequency 3 104592 other's tahdistusketjun interruptions even over long period of time. Haitallinen tilanne syntyy , kuitenkin silloin, kun tukiasema korjaa omaa taajuuttaan luullen ohjaavan tahdistuksen olevan lähtöisin hyvälaatuisesta (nimellistaajuisesta) kello-lähteestä, mutta näin ei todellisuudessa olekaan. Harmful situation arises, however, when the base station corrects its own frequency synchronization controlling the thinking of the coming of good quality (nimellistaajuisesta) clock source, but it actually is not.

5 Tukiaseman taajuuden ajautuminen taajuuskaistan ulkopuolelle voi aiheuttaa mm. 5 of the base station frequency drift outside the frequency band may cause mm. operaattorin oman sekä kilpailevan operaattorin verkon joutumisen useiksi tunneiksi käyttökelvottomaan tilaan. your carrier, as well as a competing operator's network for several hours of being unusable state. Epäkäytettävyystila aiheuttaa operaattorille taloudellisia menetyksiä sen aikana menetettyjen puhelumaksujen, toiselle verkko-operaattorille mahdollisesti maksettavien 10 korvauksien sekä maineen menetyksen myötä menetettävien uusien tilaajien muodossa. Epäkäytettävyystila cause financial loss to the operator lost during the phone call charges, possibly to be paid to another network operator to 10 reimbursements, as well as loss of reputation in the form of new subscribers that you go on.

Tunnetussa master-slave- menettelyssä tukiasema päättelee tah-distumisen olevan sallittu mikäli tukiasemalla on kommunikointiyhteys tukiasemaohjaimeen. In the known master-slave procedure, the base station determines TAH-renewal to be allowed if the base station has a communications connection with the base station controller. Tahdistustapahtuma toistuu jatkuvasti 20 min jaksoissa 15 siten, että tukiaseman kellon vaihetta verrataan n kertaa verkosta saadun (MSC->BSC->BTS) kellon vaiheeseen ja näistä vaihe-eroista lasketaan keskiarvo. Tahdistustapahtuma continuously repeated in 20 min intervals 15, so that a phase of a base station clock times of the network obtained (MSC> BSC> BTS) of the clock phase, and these phase differences are averaged. Sama toistetaan m kertaa ja lopuksi saaduista m:stä kappaleesta keskiarvoja lasketaan keskiarvo. The same is repeated m times and finally received the m pieces averages are averaged. Mikäli lopullisen keskiarvon mukainen vaihe-ero edellyttäisi liian suurta korjausta, tulos hylätään. If the phase difference of the average value of the final correction would require too great, the result is rejected. Tahdistustapah-20 tuman käynnistymisen ja sen jatkumisen ehtona on siis kommunikaatioyhteyden säilyminen koko tahdistusjakson ajan. Tahdistustapah-20 nucleus startup and its continuation is conditional on the communication connection, therefore, the survival of the entire synchronization period of time.

Tämän tunnetun menetelmän heikkoutena on se, että tietyissä verkon vikatilanteissa tai useamman samanaikaisen vian kombinaatiotilan-teessa signaalit kytkeytyvät läpi ja kommunikaatioyhteys välillä BSC <-> BTS 25 toimii, mutta osa tukiasemista on menettänyt tahdistuksensa. A drawback of this known method is that in certain situations a network fault or more simultaneous combination of fault-status signals are coupled through the tea and the communication link between the BSC <-> BTS 25 operates, but some of the base stations is lost their synchronization. Edellä kuvattu tilanne voi syntyä esim. silmukkaverkossa kahden yksisuuntaisen vian ollessa samanaikaisesti voimassa ja mikäli signaalia, joka sisältää kauko-pään hälytyksen ei sallita ajastuslähteeksi. The above situation may arise e.g. in a loop for two-way simultaneous fault is valid and if a signal that the remote head does not allow an alarm timing source. Samoin verkon muutostöiden yhteydessä ja etenkin niiden jälkeen jokin välissä olevista solmuista voi jäädä 30 sisäiselle kellolleen ilman että sitä huomataan. Similarly, in connection with the network modifications and especially after any of the intermediate nodes can stay for 30 internal clock without being noticed.

Master-slave- tahdistuksen luotettavuutta voidaan parantaa lisäämällä kellosignaaliin erityinen valvontabitti MCB (Master Clock Bit). The master-slave synchronization reliability can be improved by adding a special clock signal control bit MCB (Master Clock Bit). Asiaa selostetaan viittaamalla kuvioon 2. Silmukkaverkon sillä tukiasemalla BTS0, joka on liitetty tukiaseman ohjaimeen BSC ja josta siten silmukka alkaa ja 35 johon se päättyy, lisätään kellosignaaliin valvontabitti MCB, jolla on sovittu looginen tila esim. 0. Kun silmukkaverkon jokin slave-asema esim. tukiasema 4 104592 BTS1 vastaanottaa MCB-valvontabitin, jolla on arvo 0, se tietää, että kello-signaali on aito master-kello. The matter will be described with reference to Figure 2, in a loop for a base station BTS0, which is connected to the base station controller BSC and from which the thus-loop starts, and 35 in which it ends, is added to the clock signal control bit MCB, which is fixed logic state e.g. 0. mesh one slave station, for example. the base station BTS1 receives 4 104592 MCB control bit having a value of 0, it knows that the clock signal is a true master clock. Sen transmissioyksikkö TRU tahdistuu master-kelloon ja antaa tukiaseman sisäisen väylän B kautta kellosignaalin referens-sisignaalina edelleen tukiaseman muiden toiminnallisten osien esim. PLL-5 kytkennällä toteutetuille kello-oskillaattoreille. The transmission unit TRU is synchronized to the master clock and provides an internal bus of the base station B via the clock signal to a reference signal at the further other functional elements of the base station e.g. coupling of PLL-5-implemented clock oscillator. Lisäksi se välittää kello-signaalin ja sen mukana MCB-bitin arvossa “0” eteenpäin seuraavalle tukiasemalle BTS2. In addition, it transmits the clock signal and the MCB bit with the value "0" on to the next base station BTS2. Seuraavan tukiaseman transmissioyksikkö TRU havaitsee MCB-bitistä vastaanottavansa aidon kellosignaalin ja välittää sen ja MCB-bitin eteenpäin seuraavalle tukiasemalle BTS3 jne. BTS2 ei voi tahdistua 10 suunnasta 2 (=BTS3:n suunnasta) tulevaan kellosignaaliin, koska se on silmukoitu BTS3:lla ja tämä ilmaistaan takaisinpäin bitillä LCB=1. The base station transmission unit TRU detects the MCB bit to a real clock signal to receive and transmit it, and the MCB bit forward to the next base station BTS3, etc. BTS2 can not synchronize to 10 from the direction 2. (= BTS3 of the direction) incoming clock signal, since it is spliced ​​to BTS3 of this expressed back to the bit LCB = 1.

Kussakin tukiasemassa on transmissioyksikön kellotuloille määritelty tulosuunnat, joista kahta on kuviossa merkitty numeroilla 1 ja 2. Jos suuntia on enemmän, ne numeroidaan juoksevasti. Each base station has determined the transmission unit clock inputs of the arrival directions, two of which are in the figure marked with numbers 1 and 2. If there is more directions, they are numbered consecutively. Suunnat on priorisoitu siten, että 15 ykkössuunta on se suunta, josta tulevaan kellosignaaliin ensisijaisesti tah-distutaan ja kakkossuunta se suunta, johon kellosignaali lähetetään ja johon toissijaisesti tahdistutaan. The direction is prioritized in such a way that the first direction 15 is the direction in which the incoming clock signal synchronizes with the first and second direction is the direction in which the clock signal is transmitted and in which the alternative synchronization. Jokin prioriteettilistan kellotuloista on transmissio-yksikön sisäinen kello. One of the priority list at the revenue has an internal clock of the transmission unit. Yksiköt kytketään kellotulojensa suhteen silmukkaan kuvion 2 osoittamalla tavalla. Units are connected at their income with respect to the loop as shown in Figure 2.

20 Jos ketjussa kahden tukiaseman välisessä linkissä, esim. tuki asemien BTS1 ja BTS2 välillä on katkos, ei katkoksen jälkeen ensimmäisenä oleva tukiasema BTS2 vastaanota kellosignaalia. 20, if the chain link between the two base stations, e.g. base stations BTS1 and BTS2 is interrupted, not after the failure of the first base station BTS2 receive the clock signal. Tällöin tukiaseman transmissioyksikkö TRU ottaa käyttöön oman sisäisen kellonsa ja lähettää sen kellosignaalina eteenpäin, mutta muuttaa MCB-bitin arvoon “1”. In this case, the base station transmission unit TRU introduce its own internal clock and transmits the clock signal to move forward, but to change the MCB bit to "1". BTS2 ei 25 voi tahdistua suunnasta 2 (=BTS3:n suunnasta) tulevaan kellosignaaliin, koska se on silmukoitu BTS3:lla ja tämä ilmaistaan takaisinpäin bitillä LCB=1. BTS2 can not synchronize to the direction of 25 2 (= BTS3 of the direction) incoming clock signal, since it is spliced ​​to BTS3 O and this is indicated back to the bit LCB = 1. MCB-bitin arvosta seuraava tukiasema BTS3 havaitseee, että käytössä oleva kellosignaali ei ole alkuperäinen, joskin se tahdistuu tähän kello-signaaliin. the value of the MCB bit next base station BTS3 havaitseee that the use of the clock signal is not original, though it is synchronized with this clock signal. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että MCB-bitti lähetetään :· 30 verkon pääasemalta, matkapuhelinverkoissa tukiasemien muodostaman ketjun yhdeltä tukiasemalta 0-tilassa, ja se kertoo verkon läpi edetessään tukiasemalta toiselle onko kyseisen signaalin sisältämä kello lähtöisin verkon pääasemalta (MCB=0) vai onko vikatilanteen seurauksena jossain verkkoelementissä jouduttu ottamaan käyttöön sen sisäinen kello (MCB=1), jolloin 35 vian jälkeinen verkko-osa on tahdistuneena tähän kelloon. In conclusion, the MCB bit is transmitted: · 30 network station, and mobile networks formed by the base stations in the chain from one base station to the 0 state, and it tells the network propagates from the base station to the other if the clock of the signal contained in the originating network, the main station (MCB = 0) or whether a fault situation As a result of a certain network element had to be introduced to the internal clock (MCB = 1) to the post 35 troubleshooting the network element is synchronized to this clock.

5 104592 . 5 104 592.

MCB-bitin lisäys kellosignaaliin matkapuhelinverkossa riittää, jos tuki-.. asemaverkko on ketjutettu. Increase the MCB bit clock signal of a cellular network is sufficient if the position of network support .. are chained. Vian sattuessa jossakin linkissä verkko jakautuu automaattisesti kahteen osaan ja kaikki verkkolementit lukittuvat vian jälkeen ensimmäisenä olevan tukiaseman sisäiseen kelloon. When a fault occurs in one link, the network is automatically divided into two parts, and all verkkolementit locked after a fault internal to the first base station clock.

5 Silmukkaverkossa voidaan yhden vian tapauksessa tuoda tuki asemille master-kellosignaali toista kautta ts. suunnasta 2, kts.kuvio 2. Tällöin on tukiasemille tavalla tai toisella kerrottava, että tästä suunnasta tuleva kellosignaali onkin master-kello ja että on tahdistuttava siihen. 5 can be meshed in the case of one fault to base stations in a master-clock signal through the other ie. Direction 2, kts.kuvio 2. In this case, there are base stations in one way or another to tell that the future direction of this clock signal is a master clock and synchronize to that is the fact. Asia voidaan hoitaa siten, että pääasemana toimivalta tukiasemalta BTSO 10 lähtevään kellosignaaliin MCB-bitin lisäksi vielä toinen erityinen valvontabitti LCB (Loop Clock Bit), kuvio 2. Molemmat valvontabitit ovat pääasemalta lähtiessään 0-tilassa. It can be further treated so that power from the base station as a master station 10 BTSO the outgoing clock signal MCB bit in addition to yet another special control bit LCB (Loop Clock Bit) in Figure 2. The two control bits are leaving the main station in the 0 state. LCB-bitin arvo 0 ilmoittaa vastaanottavalle tukiasemalle BTS1,..,BTS3, että kellosignaali ei ole takaisinkytketty silmukoitu kello-signaali. LCB-bit value of 0 indicates to the receiving base station BTS1, .., BTS3, the clock signal is connected to the looped back to the clock signal. Normaalitilassa kukin silmukan tukiasema välittää kellosignaalin 15 eteenpäin ja pysyttää sekä MCB-bitin että LCB-bitin arvossa 0. Sen lisäksi se lähettää kellosignaalin myös taaksepäin tulosuuntaansa ja pitää MCB-bitin arvossa 0 sen merkkinä, että se on lukittunut alkuperäiseen master-kellosig-naaliin. In normal mode, each of the loop, the base station transmits a clock signal 15 forward and to maintain both the MCB bit and the LCB bit 0. In addition, it sends the clock signal to pass the input direction and to keep the MCB bit in state 0 as an indication that it is locked into the original master kellosig-signal. LCB-bitti on sensijaan arvossa 1, joka merkitsee sitä, että kellosignaali on takaisinkytetty master-kellosignaali, jolloin edeltävä tukiasema ei 20 lukittaudu tähän signaaliin. LCB-bit is instead set to 1, which means that the clock signal is takaisinkytetty the master clock signal to a previous base station 20 does not lukittaudu this signal. Jos LCB-bitti on arvossa 0 ja MCB-bitti arvossa 0, merkitsee se sitä, että tukiaseman on synkronoituva tähän suunnasta 2 tulevaan kellosignaaliin, joka on master-kello. If the LCB bit is 0 and the value of the MCB bit in state 0, it means that the base station must synchronize themselves to this direction of the two incoming clock signal, which is the master clock.

Edellä esitetty tekniikan tason mukainen toteutus ei ratkaise ongelmaa, miten säilyttää synkronointi silloin kun tukiasemaverkko on silmukka-25 verkko ja silmukassa on kaksi yhtäaikaista vikaa. The foregoing embodiment according to the prior art does not solve the problem of how to maintain synchronization when the network is the base station of the loop 25 and the loop network is a two-equivalent-time fault. Viitataan kuvioon 3. Siinä ensimmäinen vika BTS0:n ja BTS1:n välillä estää kellosignaalin pääsyn suunnasta 1 tukiaseman BTS1 transmissioyksikköön ja toinen vika välillä BTS3 ja BTSO aiheuttaa kaukopään hälytysbitin FEA (Far End Alarm) lähetyksen BTS0:lta BTS3:n suuntaan, minkä seurauksena BTS3:n ei ole sal- * .* 30 littua lukittua ko. Reference is made to Figure 3. In the first defect BTS0 and BTS 1 between the disable the clock signal to the direction of one of the base station BTS1 to the transmission unit and a second error between BTS3 and BTSO cause the remote end of the alarm bits FEA (Far End Alarm) transmission BTS0: from BTS3 direction, with the result that BTS3 is not the latch 30 * * littua co locked.. suunnan signaaliin. the direction of the signal. Hankaluuden aiheuttaa se, että puhe/data-liikenteen kannalta silmukka on aito silmukka ja katkoksen • sattuessa jollain välillä yhteys tukiaseman ohjaimeen muodostuu automaattisesti toisen haaran kautta. The difficulty caused by the fact that the voice / data traffic for the loop and the loop is authentic in the event of failure in one • the connection between the base station controller is established automatically via the other branch. Tahdistuksen kannalta silmukka ei ole aito vaan se muodostuu ketjusta BTS0,...,BTS3. Pacing of the loop is not authentic, but it consists of a chain BTS0, ..., BTS3. Katkoksen aikana liikennöinti sujuu 35 siten häiriöttä mutta tukiasemat BTS1-BTS3 eivät saa master-kellosignaalia. During an interruption of traffic going 35 so undisturbed but the base stations BTS1 to BTS3 do not receive the master clock signal.

6 104592 6 104592

Aluksi tukiasema BTS1 pudottautuu sisäiselle kellolle ja lähettää suuntaan 2 ts. tukiasemalle BTS2 sekä MCB-bitin ja LCB-bitin tilassa 1. Myös BTS2 pudottautuu sisäiselle kellolleen ja lähettää edelleen kakkos-suuntaan tukiasemalle BTS3 mainitut bitit muuttumattomana. First, the base station BTS1 drops to the internal clock, and a direction of the two words. The base station BTS2 and the MCB bit and the LCB bit in state 1. Also, BTS2 drops to the internal clock and forwards the second direction to the base station BTS3 said bits unchanged. BTS3 pudot-5 tautuu sisäiselle kellolleen ja lähettää kellosignaalin taaksepäin sekä MCB-bitin arvossa 1 (=ei master-kello) ja LCB-bitin arvossa 0 (= ei takaisinkytketty kello). BTS3 drop mi-5 tautuu the internal clock and transmits the clock signal to pass, and the MCB bit in state 1 (= no master clock) and the LCB bit in state 0 (= no feedback clock). Tukiasemalle BTS2 tämä signaali tulee prioriteettilistan toisena olevasta suunnasta, joten se lukittuu tähän kellosignaalin ja välittää signaalin edelleen taaksepäin tukiasemalle BTS1. The base station BTS2, the signal comes from the priority list in the second direction, so that it is locked clock signal, and transmits the signal further back to the base station BTS1. Valvontabitit ovat arvossa 1/0, joten 10 myös BTS1 lukittuu tähän kellosignaaliin. Control bits are at 1/0, so 10 also BTS 1 is locked to this clock signal. Lopputulos on kuvion 3 mukainen, jossa tukiasemat BTS1-BTS3 ovat synkronoituneet tukiaseman BTS3 sisäiseen kellosignaaliin. The result is in accordance with Figure 3, in which the base stations BTS1 to BTS3 are synchronized with the base station BTS3 the internal clock signal. Edellä kuvattu asia voidaan nähdä myös siten, että ensimmäisen vian seurauksena verkko on valmiiksi synkronoitunut ketjuksi. The matter described above can also be seen that as a result of failure of the first network is already synchronized chain. Kun toinen vika ilmaantuu, menee ketjun vikaa lähinnä oleva laite BTS3 15 sisäiselle kellolle ja lähettää MCB:n ykkösenä ketjun muille laitteille, jotka pitävät synkronointinsa ko. When the second fault occurs, the fault goes to the chain that is closest to BTS3 device 15 and the internal clock to send MCB is the number one chain to the other devices that hold synchronization in question. suunnassa. direction.

Mitään ilmoitusta siitä, että osa verkosta ei ole enää synkronissa, ei tule verkon ylläpitäjälle. No notice of the fact that part of the network is no longer in sync, there will be a network administrator. Tilanne voi jatkua viikkoja jopa kuukausia kunnes kyseinen verkon osa on ajautunut pahasti sivuun taajuuskaistaltaan. This situation may continue for weeks, even months until that part of the network has drifted badly to one side frequency band.

20 Tämän keksinnön tavoittena on menetelmä, jolla ketjumaisen ja silmukaksi kytketyn tukiasemaverkon synkronointi palautuu nopeasti master-kelloon eri vikatilanteissa ja jonka avulla tukiasema saa luotettavan tiedon käytettävissä olevan synkronointisignaalin laadusta. Goal 20 of the present invention is a method of chain-like and loop connected to the synchronization network, the base station returns quickly to the master clock under various fault conditions, and by means of which the base station receives reliable information on the quality of the available synchronization signal. Näin varmistetaan, että edellä kuvattu Master-Slave synkronoidun tukiasemaverkon vikatilanne ei 25 aiheuta tukiaseman ajautumista ulos taajuuskaistaltaan. This ensures that the described error situation does not cause any base station 25 drifting out of the frequency band of the master-slave synchronous network, the base station above.

Asetettu tavoite saavutetaan patenttivaatimuksen 1 mukaisesti siten, että slave-verkkoelementti valitsee kellosignaalin synkronointisignaaliehdok-kaiden joukosta, joka käsittää master-synkronointisignaalin, siave-verkko-elementin oman sisäisen kellosignaalin ja verkon eri suunnista tulevat mui-30 den verkko-elementtien synkronointisignaalit. The set object is achieved in accordance with claim 1, so that the slave network element selects from the clock signal synkronointisignaaliehdok-beets, comprising a master synchronization signal, siave network element's own internal clock signal and the network from different directions will MUI 30 of the network elements synchronization signals. Kuhunkin verkon suunnasta tulevaan synkronointisignaaliehdokkaaseen liitetetään tieto siitä onko se master-synkronointisignaali vai jonkin toisen slave-yksikön käyttöön valitsema sisäinen kellosignaali ja toinen tieto siitä onko sallittua valita se synk-ronointisignaaliksi. Each incoming direction of the network synchronization signal candidate ligated information whether it is a master synchronization signal or selected by use of a second slave unit's internal clock signal and a second information whether it is permitted to select the Sync ronointisignaaliksi. Mikäli synkronointisignaaliksi valitaan muu kuin master-35 synkronointisignaali, generoi slave-verkkoelementti hälytyssignaalin. If the sync signal is selected other than the master synchronization signal 35, generates a slave network element alarm signal.

7 104592 7 104592

Keksinnön lyhyt yhteenveto Summary of the Invention

Keksinnön mukaisessa menettelyssä käytetään hyväksi sinänsä jo tunnettua silmukkaverkon valvontabittiä MCB (Master Clock Bit). process of the invention utilizes per se known in the mesh control bit MCB (Master Clock Bit).

Ensinnäkin MCB-bitin käyttöä laajennetaan niin, että se lähete-5 täänkin aina master-verkkoelementiltä esim. matkapuhelinkeskukselta (MSC) asti ja mikäli matkapuhelinkeskuksen ja tietyn slave-verkkoelementin esim. tukiaseman välissä oleva joku verkkoelementti ei hyväksy vastaanottamaansa signaalia sen laadun vuoksi synkronointilähtekseen, pakottaa kyseinen verkkoelementti eteenpäin lähettämäänsä signaaliin sijoittamansa 10 MCB-bitin 1-tilaan. First, the use of the MCB bit is extended so that the transmission-5 very least, always the master network element e.g. the mobile switching center (MSC) until and if the mobile switching center and a particular slave network element, e.g., the slot of the base station a network element does not accept the received signal due to the quality of the synkronointilähtekseen, forcing the the network element is forwarded by signal 10 invested in the MCB bit in one state.

Toiseksi, mikäli tietyn tukiaseman transmissioyksikkö on lukittuneena signaaliin, jonka mukana vastaanotettu MCB on 1-tilassa, tai on vastaanottamansa signaalin vikatilanteen vuoksi pakoitettu ottamaan käyttöön oman sisäisen kellonsa, aktivoi transmissioyksikkö hälytyksen (FEr, Frequency 15 Error). Secondly, if a particular base station transmission unit is locked to the signal with which the received MCB is in the 1 state, or is due to a fault signal received from the Enrollment expiry notification to use their own internal clock, activates the transmission unit of the alarm (FER frequency of 15 Error). Hälytys annetaan kyseisen tukiaseman muille yksiköille, joista vian-valvontayksikkö välittää sen edelleen erillisen käyttö-ja kunnossapitoverkon kautta verkko-operaattorin käyttökeskukseen. An alarm is given to the other units of the base station for which the fault control unit transmits it to the separate operation and maintenance network via the network operator's operations center.

Kolmanneksi, ennen tukiaseman kellon tahdistuksen aloittamista ja sen aikana luetaan vika-status transmissioyksiköltä ja estetään tai keskey-20 tetään tahdistus mikäli hälytys on päällä Third, prior to the start of the base station clock synchronization and during read-fault Status transmissioyksiköltä and to prevent or to cancel the 20-VED pacing if the alarm is on

Kuvioluettelo List of figures

Keksintöä selostetaan nyt lähemmin erään edullisen suoritusmuodon yhteydessä, viitaten oheisiin kaaviollisiin piirroksiin, joista: 25 kuvio 1 esittää matkapuhelinverkkoa, kuvio 2 esittää tukiasemaverkkoa tunnetun tahdistustavan kannalta, kuvio 3 esittää tahdistustilannetta kahden yhtäaikaisen vian tapauksessa, kuvio 4 esittää tilannetta heti vian jälkeen, * 30 kuvio 5 esittää tilannetta, kun tieto katkoksesta on edennyt viimeiselle tukiasemalle asti, . The invention will now be described in greater detail in connection with a preferred embodiment with reference to the accompanying diagrammatic drawings, in which: 25 Figure 1 shows a cellular network, Figure 2 shows a base station network in the prior tahdistustavan point of view, Figure 3 shows a tahdistustilannetta the case of two simultaneous fault, Figure 4 shows the situation immediately after the fault, * 30 pattern 5 shows the situation when the blackout has progressed to the last base station. kuvio 6 esittää tilannetta, kun verkko on uudelleen synkronoitunut, kuvio 7 kuvaa vikaa ketjutetussa verkossa ja kuvio 8 esittää tilannetta kun verkko on uudelleen synkronoitunut. Figure 6 shows the situation when the network is re-synchronized, Figure 7 illustrates a problem with a daisy-chain, and Figure 8 shows the situation when the network is re-synchronized.

35 « 8 104592 35 «8 104 592

Edullisen suoritusmuodon kuvaus Description of Preferred Embodiment

Esimerkkiverkkona on matkapuhelinverkko. Esimerkkiverkkona is a mobile phone network. Selostetaan kuvion 2 silmukkaverkon tapahtumia yksityiskohtaisesti vikatilanteen jälkeen, kun vika on tapahtunut päätukiaseman BTSO ja ensimmäisen tukiaseman BTS1 5 välillä hetkellä t=tO. Figure 2 discloses a mesh of events in detail, after a fault, when the fault has occurred BTSO the main base station and the first base station BTS1 5 between the time t = t O. Kuvion 2 mukaisessa normaalitilassa tukiasema vastaanottaa ja edelleen lähettää MCB- ja LCB-bitit arvossa 0 mutta takai-sinkytkee MCB-bitin arvossa 0 ja LCB-bitin arvossa 1. normal state according to Figure 2, the base station continues to receive and send the mcb and lcb bits in state 0, but Takai-wired MCB bit in state 0 and the LCB bit one.

Kuvio 4 esittää tilannetta vian jälkeen. Figure 4 shows the situation after the fault. Heti vian tapahtuduttua katoaa tukisemalta BTS1 transmissio-yksikön tuloon 1 tuleva master-kellosignaali 10 sekä sen mukana myös valvontabitit. As soon as the fault disappears tapahtuduttua th base stations BTS1 to the input of the transmission unit 1 coming from the master clock signal 10, and with it also the control bits. Tukiaseman havaittua katoamisen se pudottautuu sisäiselle kellolleen ja antaa seuraavalle tukiasemalle sisäisen kellosignaalinsa, muuntaa MCB-bitin aikaisemmasta tilasta 0 tilaan 1 merkkinä siitä, että kellosignaali ei ole master-kello. The base station detects the loss of the drops to the internal clock, that the next base station the internal clock signal, converts the previous state of the MCB bit in the 0 to 1 to indicate that the clock signal is not the master clock. Lisäksi tukiaseman BTS1 transmissio-yksikkö TRU antaa hälytyssignaalin FEr tukiaseman valvonta-15 yksikölle. In addition, the base station BTS1 to the transmission unit TRU an alarm signal FEr base station control unit 15. Kaikkeen tähän menee aikaa noin 200 ms. All this takes time to around 200 ms. Normaalitilanteeseen (kuvio 2) nähden muuttuneet valvontabittien arvot on selvyyden vuoksi alleviivattu. control bit values ​​are changed with respect to the normal situation (Figure 2) are underlined for clarity. Kuten havaitaan, tukiasemat BTS2 ja BTS3 eivät ole vielä reagoineet vikaan vaan antavat valvontayksiköilleen “OK" tiedon. As can be seen, base stations BTS2 and BTS3 have not yet reacted to the failure monitoring kit, but give the "OK" information.

Kuvio 5 esittää tilannetta, kun tieto katkoksesta on edennyt valvonta-20 bitin MCB mukana tukiasemalle BTS3 asti. Figure 5 shows the situation when blackout is advanced control bit MCB 20 with the base station to the BTS3. BTS2 on vastaanottanut BTS1:n lähettämän kellosignaalin ja tiedon siitä, että kyseessä on sisäinen kello ja se on lähettänyt takaisinpäin tämän kellon ja MCB-bitin arvossa 1. Tukiasema BTS2 on tahdistunut tukiaseman BTS1 kelloon ja transmissio-yksikkö on antanut hälytyssignaalin FEr tukiaseman valvontayksikölle. BTS2 has received BTS1 clock signal and the information that it is an internal clock, and it has sent back the clock and the MCB bit 1. The base station BTS2 is synchronized to the base station BTS1 clock, and the transmission unit has issued an alarm signal FEr base station control unit's transmitted. Ketjun viimeinen 25 tukiasema BTS3 on vastaanottanut suunnasta 1 BTS2:n lähettämän MCB-bitin arvon 1. Tukiaseman BTS3 kellotulojen prioriteetti on sellainen, että tuloksi hyväksytään suunta 2, mikäli suunnasta 1 ei saada master-kelloa mutta suunasta 2 saadaan. The last of the chain 25, the base station BTS3 is received from the direction 1 BTS2 transmitted by the MCB bit value of 1. The base station BTS3 clock input priority is such that the direction input is accepted 2, if one does not obtain the direction of the master clock but suunasta 2 is obtained. Asema kytkee siten ajoituksensa suunnasta 2 saatavaan master-kelloon ja lähettää tähän suuntaan LCB-bitin arvossa 1. The station switches the timing to the direction of the resulting two master clock and transmits this in the direction of the LCB bit one.

30 Samalla se lähettää suuntaan 1 takaisinkytkentähaarassa suunnasta 2 tulevan master-kellosignaalin ja sen mukana MCB-bittin arvossa 0 (tieto siitä, että kello on master-kello) sekä LCB-bitin arvossa 0 tietona siitä, että kello-signaali ei ole silmukoitu ja BTS2:n on siten sallittu lukittautua tähän kello-signaaliin. 30 At the same time it sends in the direction of one in the feedback direction of the two incoming master clock signal, and with it the MCB bit in state 0 (an indication of whether the clock is the master clock) and the LCB bit 0 data in the fact that the clock signal is not looped and BTS2 the is thus permitted to lock on to the clock signal.

35 Näiden tapahtumien aikana tukiaseman BTS3 transmissio-yksikkö :·, on koko ajan antanut valvontayksikölle “OK” signaalin merkkinä siitä, että 9 104592 tahdistus master-kelloon on säilynyt. 35 during these events, the base station BTS3 of the transmission unit: ·, all the time the supervisory unit of the "OK" signal to indicate that the 9 104 592 synchronization with the master clock is maintained. Tukiasemat BTS1 ja BTS2 ovat tahdistuneena BTS1:n sisäiseen kelloon ja transmissio-yksiköt antavat virhe-signaalia FEr. The base stations BTS1 and BTS2 are synchronized BTS1 to an internal clock, and the transmission units provide an error signal FEr.

Tapahtumat jatkuvat kuvion 5 tilanteesta siten, että tukiasema BTS2 5 kytkeytyy BTS3:n lähettämään master-kellosignaaliin ja transmissio-yksikkö antaa valvontayksikölle "OK" signaalin merkkinä synkronoitumisesta. Events continue in the situation of Figure 5, so that the base station BTS2, BTS3 5 is switched to transmit the master clock signal and the transmission unit gives the control unit the "OK" signal to indicate synchronization. Se lähettää myös takaisinkytkentähaarassa master-kellosignaalin tukiasemalle BTS1 ja signaalin mukana MCB-bitin arvossa 0 sen merkkinä, että kyseessä on aito master-kello, ja LCB-bitin arvossa 0 sen merkkinä, että tähän kelloon 10 tahdistuminen on sallittua. It also sends a master clock in the feedback signal to the base station BTS1 and with the signal MCB bit in state 0 as an indication that it is a genuine master clock, and the LCB bit 0 to indicate that this synchronization clock 10 is permitted. Näin synkronoituminen master-kelloon on alkanut tukiasemalta BTS3, edennyt sitten tukiasemalle BTS2 ja on nyt etenemässä tukiasemalle BTS1. Thus, the synchronization of the master clock is started from the base station BTS3, then proceeded to the base station BTS2 and is now progressing to the base station BTS1.

Kuvio 6 esittää tilannetta, kun viimeisenä tukiasemista on tukiasema BTS1 synkronoitunut master-kellosignaaliin. Figure 6 shows the situation when the last of the base stations BTS1 to the base station is synchronized to the master clock signal. BTS3:lta alkanut master-kello-15 signaalin eteneminen takaisinkytkentähaaroissa ja valvontabittien tilat arvossa 0 ovat edenneet ensimmäiselle tukiasemalle. BTS3 started from the master clock 15 signal propagation takaisinkytkentähaaroissa and control bits at 0 spaces are moved to the first base station. Sen transmissio-yksikkö synkronoituu myös suunnasta 2 tulevaan master-kelloon ja lähettää "ok”-tiedon valvontayksikölle. Päätukiasemalle BTSO se lähettää master-kellosignaalin sekä MCB-bitin arvossa 0 (tieto siitä, että kyseinen kello-20 signaali on master-kello) ja LCB-bitin arvossa 0 (tieto siitä, että kello ei ole välittömästi takaisinkytketty kellosignaali). The transmission unit synchronizes to the direction of the two incoming master clock and transmits the 'OK' information to the control unit. A main base station BTSO it transmits the master clock signal and the MCB bit in state 0 (the fact that the at-20 signal is the master clock), and LCB bit 0 (the fact that the clock is not immediately fed back to the clock signal).

Edellä kuvatulla tavalla synkronoituminen alkaa viimeisestä tukiasemasta BTS3 ja etenee tukiasemalta toiselle sitä mukaa kun kukin tukiasema lähettää valvontabitit taaksepäin kohti vian jälkeen ensimmäistä tuki-25 asemaa. As described above, starts from the last synchronization of the base station BTS3, and proceeds to a base station to another as each base station transmits control bits back towards the fault after the first base 25 station.

Kaikki tukiasemat ovat nyt synkronoituneet master-kellosignaaliin huolimatta siitä, että katkos on vielä olemassa. All the base stations are now synchronized with the master clock signal in spite of the fact that the break is still there. Jokaisen tukiaseman kohdalla muutokset vievät aikaa esimerkin tapauksessa noin 200 ms, joten kokonaisuudessan uudelleen synkronoituminen on vienyt aikaa noin 5x200 30 ms=1 sekunti. Each base station, the changes are time-consuming in the case of Example of about 200 ms, so full as re-synchronization is taking time to about 5x200 30 ms = 1 s.

Kun vika on korjattu, synkronoituvat kaikki silmukan tukiasemat suunnan 2 sijasta suunnasta 1 tulevaan kellosignaaliin. When the fault has been corrected, all the sync base stations of the loop direction of the two directions instead of one incoming clock signal. Synkronituminen alkaa vikaa seuraavasta tukiasemasta, edellisessä esimerkissä tukiasemasta BTS1 ja etenee kohti viimeistä tukiasemaa sitä mukaa kun valvontabitit MCB 35 ja LCB etenevät tukiasemalta toiselle. Synkronituminen starts following a fault from the base station, in the previous example, the base station BTS1 and proceeds towards the final position of the base as the control bits in the MCB and LCB 35 propagate from a base station to another. Mekanismi on sama kuin edellä on . The mechanism is the same as above. esitetty eikä sitä ole tarpeen kuvata tarkemmin. shown and need not be described in detail. Tällä tavoin tukiasemat 10 104592 säilyttävät synkronoitumisensa huolimatta master-kellosignaalin tulosuunnan vaihtamisesta. In this way, the base stations 10 104592 retain, despite the synchronization with the master clock signal to change the direction of arrival.

Kuvio 7 esittää tukiasemaverkkoa, jossa asemat on ketjutettu. Figure 7 shows a base station network in which the stations are chained. Kuvio esittää tilannetta, kun katkos on tapahtunut tukiasemien BTS1 ja BTS2 välillä 5 ja on tahdistusmuutokset ovat tapahtuneet. The Figure shows the situation when the outage has occurred base stations BTS1 and BTS2, between 5 and tahdistusmuutokset have occurred. LCB-bitiä ei käytetä, koska kyseessä ei ole silmukkaverkko. LCB-bitiä is not used, because it is not a mesh network. Ennen vikaa ts. normaalitilanteessa etenee kellosignaali master matkapuhelinkeskukselta tukiasemaohjaimen BSC kautta päätukiasemalle BTSO, joka lisää siihen MCB-bitin arvossa 0. Tämän jälkeen kellosignaali etenee tukiasemalta toiselle kuten aiemmin on 10 selostettu. I.e. prior to the fault. Proceeds in a normal situation the master clock signal from the MSC through the base station controller BSC BTSO master base station, which adds to the MCB bit 0. Then, the clock signal propagates from the base station to another as previously described 10. Kukin tukiasema lähettää muuttumattomana kellosignaalin MCB-bitteineen myös takaisinpäin. Each base station transmits the unchanged clock signal MCB the number of bits in back. Tukiaseman suunnan 2 kelloa ei sallita käytettävän synkronointiin. The base station 2 the direction of the clock are not allowed to be used for synchronization.

Kun vika on tapahtunut, pudottautuu vian jälkeen ensimmäisenä oleva tukiasema BTS2 sisäiselle kellolleen ja transmissio-yksikkö antaa 15 hälytyssignaalin FEr valvontayksikölle. When a fault has occurred, then the fault drops to the first base station BTS2, the internal clock and the transmission unit 15 to give an alarm signal to a control unit FEr. Tällä hetkellä tieto viasta ei ole vielä edennyt BTS3:lle, joten sen transmissio-yksikkö antaa vielä “OK" signaalin valvontayksikölle. Heti kun BTS2 on lähettänyt BTS3:n ykkössuunnan kello-tuloon sisäisen kellosignaalinsa ja MCB-bitin arvossa 1 sen merkkinä, että kello ei ole master-kello, antaa BTS3 hälytyssignaalin Fer ja lähettää takai-20 sinpäin MCB-bittin arvossa 1. Tilanne on nyt kuvion 7 mukainen, jossa osa verkosta ts. tukiasemat BTS2 ja BTS3 ovat synkronoituneena eri kello-signaaliiin kuin muu verkko. Currently, the data fault has not yet progressed BTS3, so its transmission unit gives even the "OK" signal to the control unit as soon as BTS2 has sent BTS3. The first direction of a clock input of the internal clock signal and the MCB bit 1 to indicate that the clock is not the master clock, will give an alarm signal Fer BTS3 and sends Takai-20 sinpäin the MCB bit value of 1. the situation is now as shown in Figure 7, in which part of the network ie., the base stations BTS2 and BTS3 are synchronized to a different clock signals than the other network.

Kun vika on korjattu, saa tukiasema BTS2 jälleen masterkello-signaalin ykkössuunnan tuloon. When the fault is corrected, the base station BTS2 receives again the master clock signal, first direction input. Sen transmissio-yksikkö kytkeytyy ykkös-25 suunnan tuloon ja antaa signaalin “OK" valvontayksikölleen. Tähän menee aikaa noin 200 ms. Tukiasema BTS2 on nyt synkrointunut master-kelloon mutta tukiasema BTS3 ei ole ja siinä on vielä hälytys voimassa. Tukiasema BTS2 antaa takaisinkytkentätietona MCB-bitin arvossa 0. Tilanne on tässä vaiheessa kuvion 8 mukainen. In the transmission unit engages the first 25 input of the direction and outputs a signal "OK" to their control. This takes approximately 200 msec. The base station BTS2 is now synkrointunut the master clock but the base station BTS3 does not exist and there is still alert force. The base station BTS2 provides the feedback data in the MCB bit to a value of 0. The situation is according to Figure 8 at this stage.

30 Heti kun tukiasema BTS2 on välittänyt tukiasemalle BTS3 master- kellosignaalin ja MCB-bitin, jonka arvon se on muuttanut ykkösestä nollaksi, synkronoituu jälkimmäinen tukiasema siihen ja poistaa hälytyksen antaen sen sijaan “OK”-signaalin. 30 As soon as the base station BTS2 has transmitted to the base station BTS3 of the master clock signal and the MCB bit whose value is changed from one to zero, the latter is synchronized with the base station to it and deactivate the alarm giving instead of the "OK" signal. BTS3 antaa vielä takaisinkytkentätietona MCB-bitin arvossa 0, jolloin synkronoit! BTS3 provide further feedback data in the MCB bit 0, in which case you synchronize! on palautunut täydellisesti master-kello-35 signaaliin. has returned to complete the master clock signal 35.

11 104592 11 104592

Keksinnön mukaista menetelmää käyttäen voidaan synkronoinnin luetettavuutta kasvattaa myös verkon vikatilanteissa. using the method of the invention, the synchronization luetettavuutta can also increase network fault situations.

Claims (10)

12 104592 12 104592
1. Menetelmä verkkoelementtien synkronoimiseksi tietoliikenneverkossa, joka sisältää: 5. master-verkkoelementin, joka antaa verkolle master-synkronointi- signaalin, - useita slave-verkkoelementtejä, joista kukin tuottaa sisäisen kello-signaalin ja joissa on välineet useasta verkon suunnasta tulevan synkronointisignaaliehdokkaan vastaanottamiseksi ja synkronointisignaalin 10 valitsemiseksi ehdokkaiden joukosta, tunnettu siitä, että kuhunkin verkon suunnasta tulevaan synkrönointisignaaliehdok-kaaseen on liitetty tieto siltä onko se master-synkronointisignaali vai jonkin toisen slave-yksikön käyttöön valitsema sisäinen kellosignaali ja toinen tieto 15 siitä onko sallittua valita se synkronointisignaaliksi, mikäli synkronointisignaaliksi valitaan muu kuin master- synkronointi-signaali, generoi slave-verkkoelementti hälytyssignaalin, joka välitetään verkko-operaattorin käyttökeskukseen. 1. A method of synchronizing network elements in a telecommunications network, comprising: 5. The master network element, the network of the master synchronization signal, - a plurality of slave network elements, each of which generates an internal clock signal and with means for the plurality of direction of the network for receiving the incoming synchronization signal candidate and a synchronization signal 10 to select among the candidates, characterized in that each direction of the network future synkrönointisignaaliehdok-kaaseen is connected to the data as if it is the master synchronization signal or selected by use of a second slave unit's internal clock signal and the second data 15 about whether it is allowed to choose the synchronization signal, if the sync signal is selected other as the master synchronization signal for generating the slave network element alarm signal which is transmitted to the network operator's operations center.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 20 että kuhunkin verkon suunnasta tulevaan synkronointisignaaliehdokkaaseen liitetty tieto käsittää yhden valvontabitin (MCB), joka ollessaan arvossa 0 ilmoittaa ehdokkaan olevan master-synkronoitisignaali ja ollessaan arvossa 1 ilmoittaa ehdokkaan olevan toisen slave-verkkoelementin sisäinen kello-signaali. 2. The method according to claim 1, characterized in 20 that in each direction of the network connected to the incoming synchronization signal candidate information comprises a single control bit (MCB) which, when the value of 0 indicates a candidate to be the master synkronoitisignaali and, when set to 1 indicates an internal clock candidate of the second slave network element signal.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että master-verkkoelementin antamaan master-synkronointisignaaliin asetetaan valvontabitin (MCB) arvoksi 0. 3. The method according to claim 1, characterized in that the master network element to the master synchronization signal set control bit (MCB) is set to 0.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kuhunkin verkon suunnasta tulevaan synkronointisignaaliehdokkaaseen 30 liitetty toinen tieto käsittää yhden valvontabitin (LCB), joka ollessaan arvossa 1 ilmoittaa, että synkronointisignaaliehdokas on kyseisessä suunnassa olevan slave-verkkoelementin takaisin palauttama, jolloin kyseistä ehdokasta ei saa valita synkronointisignaaliksi. 4. The method according to claim 1, characterized in that assigned to each incoming synchronization signal candidate 30 grid direction of the second information comprises a control bit (LCB), which, when set to one indicates that the synchronization signal candidate is the direction of the slave network element back returned to the candidates may not be select the sync signal.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, 35 että slave-verkkoelementit on kytketty silmukkaverkoksi, jonka yhteen slave- verkkoelementtiin tuodaan master-verkkoelementin antama master-synkro- 104592 nointisignaali ja kullakin slave-verkkoelementillä on ensijainen suunta, josta tulevaan master-synkronointisignaaliin ensisijaisesti synkronoidutaan, ja toissijainen suunta, johon slave-verkkoelementti välittää sen signaalin, jonka se on valinnut synkrointisignaalikseen ja josta suunnasta tulevaan signaaliin 5 toissijaisesti synkronoidutaan. 5. A process, characterized in 35 that the slave network elements are connected in a loop having one of its slave network element is brought by the master network element to the master synchronization 104 592 synchronization signals, and each slave network element has a primary direction in which the incoming master synchronization signal as claimed in claim 1 priority synchronization is realized, and the secondary direction in which the slave network element transmits the signal it has selected and where synkrointisignaalikseen direction to the signal from the alternative synchronization is five.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vikatilanteessa slave-verkkoelementin varsinainen tahdistumenettely estetään verkon uudelleen tahdistumisen aikana ja: a) aluksi viallisen kohdan jälkeiset slave-verkkoelementit synkro-10 noidaan vian jälkeen ensimmäisen slave-verkkoelementin sisäiseen kelloon, b) viimeinen slave-verkkoelementti vastaanottaa master-synkro-nointisignaalin toissijaisesta suunnasta, synkronoituu siihen ja välittää sen edelleen ensisijaiseen suuntaan edeltävälle slave-verkkoelementille, c) edeltävä slave-verkkoelementti synkrointuu toissijaisesta suun-15 nasta vastaanottamaansa master-synkrointisignaaliin ja välittää sen edelleen edelleen ensisijaiseen suuntaan edeltävälle slave-verkkoelementille, d) kohdan c toiminta toistetaan kunnes vian jälkeen seuraava slave-verkkoelementti on synkronoitunut toissijaisesta suunnasta saatavalle master-kellosignaalille. 6. The method according to claim 5, characterized in that the fault is the slave network element actual tahdistumenettely blocked again during the synchronization network, and: a) initially after the defective slave network elements synchro-10 nated after the failure of the first slave network element to the internal clock, b) the last Slave network element receives a master sync-synchronization signals from the secondary direction, syncs to it, and forwards it to the primary direction to the slave network element, c) the pre-slave network element synkrointuu secondary mouth-15 pin received from a master synkrointisignaaliin and forwards it to the further primary direction to the slave network element, d) the activity of c is repeated until the fault following the slave network element is synchronized to the secondary direction of benefiting from the master clock signal.
7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tietoliikenneverkko on matkapuhelinverkko ja slave-verkkoelementti on tukiasema (BTS). 7. A method according to claim 1, characterized in that the communication network is a mobile telephone network and the slave network element is a base station (BTS).
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että master-verkkoelementti on matkapuhelinkeskus. 8. A method according to claim 7, characterized in that the master network element is a mobile switching center.
9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että valvontabitit lisätään master-synkronointisignaaliin matkapuhelinkeskuksessa. 9. The method of claim 7, characterized in that the control bits are added to the master synchronization signal in the mobile switching center.
10. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että valvontabitit lisätään master-synkronointisignaaliin tukiaseman . 10. A method according to claim 7, characterized in that the control bits are added to the master synchronization signal of the base station. . . 30 ohjaimessa. 30 driver. 14 104592. 14 104 592.
FI962910A 1996-07-19 1996-07-19 Synchronization maintenance of a telecommunication network FI104592B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI962910 1996-07-19
FI962910A FI104592B (en) 1996-07-19 1996-07-19 Synchronization maintenance of a telecommunication network

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI962910A FI104592B (en) 1996-07-19 1996-07-19 Synchronization maintenance of a telecommunication network
PCT/FI1997/000432 WO1998004064A1 (en) 1996-07-19 1997-07-03 Master-slave synchronisation
EP19970929329 EP0917779A1 (en) 1996-07-19 1997-07-03 Master-slave synchronisation
CN 97197625 CN1228894A (en) 1996-07-19 1997-07-03 Master-slave synchronisation
AU33467/97A AU3346797A (en) 1996-07-19 1997-07-03 Master-slave synchronisation
US09/233,650 US6134234A (en) 1996-07-19 1999-01-19 Master-slave synchronization

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI962910A0 FI962910A0 (en) 1996-07-19
FI962910A FI962910A (en) 1998-01-20
FI104592B true FI104592B (en) 2000-02-29

Family

ID=8546415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI962910A FI104592B (en) 1996-07-19 1996-07-19 Synchronization maintenance of a telecommunication network

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0917779A1 (en)
CN (1) CN1228894A (en)
AU (1) AU3346797A (en)
FI (1) FI104592B (en)
WO (1) WO1998004064A1 (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19832440A1 (en) * 1998-07-18 2000-01-20 Alcatel Sa Synchronization method, primary reference clock generator and network element for a synchronous digital communications network
JP3460118B2 (en) * 1998-08-26 2003-10-27 富士通株式会社 Clock management method and transmission apparatus for synchronous network system
WO2000022763A1 (en) * 1998-10-13 2000-04-20 Nokia Networks Oy Node control unit of an access node in a synchronous telecommunication system and method for controlling a switchover of clock supply in a telecommunication system
EP1157485A2 (en) * 1999-02-26 2001-11-28 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Time management using common channel signalling in a cellular telecommunication network
FI20001298A (en) 2000-05-30 2001-12-01 Nokia Networks Oy The frame synchronization transmissions in a telecommunication network
KR100967197B1 (en) 2003-05-13 2010-07-05 주식회사 케이티 Clock transmission Apparatus for network synchronization between system and system
US7483448B2 (en) 2004-03-10 2009-01-27 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and system for the clock synchronization of network terminals
CN1870492B (en) * 2005-05-25 2016-04-20 游天童 Wireless local area network or the free time frame to achieve fine synchronization method
CN100450230C (en) 2005-12-02 2009-01-07 华为技术有限公司 Clock recovery method and apparatus in RF far-end module
CN101330374B (en) 2007-06-18 2012-11-14 大唐移动通信设备有限公司 Method and system for synchronizing clock of transmission network as well as subordinate clock side entity
CN101631013B (en) 2008-07-17 2013-03-06 大唐移动通信设备有限公司 Method, equipment and system for clock synchronization of access network
US20150222413A1 (en) * 2012-06-20 2015-08-06 Antti Olavi Pietilainen Synchronization in Computer Network

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI93287C (en) * 1993-03-16 1995-03-10 Nokia Telecommunications Oy The method of interconnected SDH and PDH telecommunications networks, synchronizing the
FI98583C (en) * 1995-06-28 1997-07-10 Nokia Telecommunications Oy A secured bus implementation of a communications network

Also Published As

Publication number Publication date
EP0917779A1 (en) 1999-05-26
WO1998004064A1 (en) 1998-01-29
CN1228894A (en) 1999-09-15
FI104592B1 (en)
AU3346797A (en) 1998-02-10
FI962910A (en) 1998-01-20
FI962910A0 (en) 1996-07-19
FI962910D0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5161153A (en) Synchronous network
US6091969A (en) Method and apparatus for inband signaling control of vocoder bypass
US20020054611A1 (en) Time synchronization method in cdma system
US5228026A (en) Technique for time-division duplex cordless telecommunication
US5008953A (en) Mobile station link supervision utilizing digital voice color codes
US5537685A (en) Method of establishing inter-base-station synchronization and mobile radio communication system using the method
US5406401A (en) Apparatus and method for selective tributary switching in a bidirectional ring transmission system
US5333130A (en) Self-healing drop and insert communication network
US5648961A (en) Radio telephone system and antenna device and base station for the same
US5440540A (en) Ring interworking between a bidirectional line-switched ring transmission system and another ring transmission system
US4642806A (en) Communications network having a single node and a plurality of outstations
US6138020A (en) Quality-based handover
US5809426A (en) Arrangement in mobile telecommunications systems for providing synchronization of transmitters of base stations
US6072847A (en) Base transceiver station for cellular mobile radio system and system for synchronizing such base transceiver stations
US6173023B1 (en) Synchronization equipment
US5422876A (en) Out-of-band loopback control scheme
US5912886A (en) Digital mobile communication system capable of establishing mutual synchronization among a plurality of radio base stations
US4718109A (en) Automatic synchronization system
US20030117995A1 (en) Method, mobile radiotelephone system, and station for determining a timing advance for a connection between two stations
US5528579A (en) Added bit signalling in a telecommunications system
US5172396A (en) Public service trunking simulcast system
US6865240B1 (en) Frame synchronizing circuit
US5423058A (en) Simulcast transmission system with selective call tones
US6567422B1 (en) Network synchronization controller and timing loop prevention method
US6707828B1 (en) Synchronization of a network element in a synchronous digital communications network