FI102234B - A digital mobile communication system and a terminating call methods k äsittelemiseksi - Google Patents

A digital mobile communication system and a terminating call methods k äsittelemiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI102234B
FI102234B FI960211A FI960211A FI102234B FI 102234 B FI102234 B FI 102234B FI 960211 A FI960211 A FI 960211A FI 960211 A FI960211 A FI 960211A FI 102234 B FI102234 B FI 102234B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
mobile
network
control channels
mobile communication
ms
Prior art date
Application number
FI960211A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI960211A0 (en
FI960211A (en
FI102234B1 (en
Inventor
Seppo Huotari
Hannu H Kari
Original Assignee
Nokia Telecommunications Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Telecommunications Oy filed Critical Nokia Telecommunications Oy
Priority to FI960211A priority Critical patent/FI102234B/en
Priority to FI960211 priority
Publication of FI960211A0 publication Critical patent/FI960211A0/en
Publication of FI960211A publication Critical patent/FI960211A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI102234B publication Critical patent/FI102234B/en
Publication of FI102234B1 publication Critical patent/FI102234B1/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
  • H04W68/12Inter-network notification
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M2203/00Aspects of automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M2203/15Aspects of automatic or semi-automatic exchanges related to dial plan and call routing
  • H04M2203/156On-line status dependent routing
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W76/00Connection management
  • H04W76/20Manipulation of established connections
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
  • H04W8/06Registration at serving network Location Register, VLR or user mobility server
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/02Inter-networking arrangements

Description

1 102234 1 102234

Digitaalinen matkaviestinjärjestelmä ja menetelmiä päättyvän puhelun käsittelemiseksi A digital mobile communication system and methods for processing to end the call

Keksintö liittyy matkaviestinjärjestelmiin, joi-5 hin on liitetty pakettiradioverkko. The invention relates to mobile communication systems, drinking-5 Hin is connected to a packet radio network.

Matkaviestinjärjestelmät on kehitetty, koska on ollut tarve vapauttaa ihmiset siirtymään pois kiinteiden puhelinpäätteiden luota ilman, että se vaikeuttaa heidän tavoitettavuuttaan. Mobile communication systems have been developed because there has been a need to free people to move away from fixed telephone terminals without that it makes it difficult to reach them. Samalla kun erilaisten datansiirto-10 palveluiden käyttö toimistoissa on lisääntynyt, erilaiset datapalvelut ovat tulleet myös matkaviestinjärjestelmiin. While the kinds of data transfer services 10 operating in offices has increased, different data services have also been introduced into mobile communication systems. Kannettavat tietokoneet mahdollistavat tehokkaan tietojen käsittelyn kaikkialla missä käyttäjä liikkuu. Portable computers enable effective data processing wherever the user moves. Matkaviestinverkot puolestaan tarjoavat käyttäjälle 15 liikkuvaa datansiirtoa varten tehokkaan liittymäverkon, joka antaa pääsyn varsinaisiin dataverkkoihin. Mobile communication networks in turn provide to the user 15 for mobile data transmission effective access networks which provide access to actual data networks. Tätä varten suunnitellaan erilaisia uusia datapalvelumuotoja nykyisiin ja tuleviin matkaviestinverkkoihin. For this purpose, planned a variety of new data services are the current and future mobile communication networks. Erityisen hyvin liikkuvaa datansiirtoa tukevat digitaaliset matka-20 viestinjärjestelmät, kuten yleiseurooppalainen matka viestinjärjestelmä GSM (Global System for Mobile Com-; munication). support particularly well mobile data transmission, digital mobile communication systems 20, such as the pan-European mobile communication system GSM (Global System for Mobile Communications; munication).

Yleinen pakettiradiopalvelu GPRS (General Packet . Radio Service) on uusi palvelu GSM-järjestelmään ja se 25 on eräs GSM vaiheen 2+ standardointityön aiheita ETSIssä (European Telecommunication Standard Institute). General packet radio service GPRS (General Packet. Radio Service) is a new service in the GSM system, and it is one of the 25 GSM Phase 2+ standardization work topics ETSI (European Telecommunication Standard Institute). GPRS- toimintaympäristö koostuu yhdestä tai useammasta ali- • « · *·* * verkkopalvelualueesta, jotka kytketään toisiinsa GPRS- :Y: runkoverkolla (Backbone Network). The GPRS operational environment consists of one or more sub • «· · * * * network service areas, which are interconnected by a GPRS: Y: the core network (backbone network). Aliverkko käsittää :***; The subnetwork comprises: ***; 30 joukon pakettidatapalvelusolmu ja SN, joita kutsutaan * * * tässä yhteydessä palveleviksi GPRS-tukisolmuiksi SGSN, : '* joista kukin on kytketty GSM-matkaviestinverkkoon (tyy pillisesti tukiasemajärjestelmiin) siten, että se kykenee tarjoamaan pakettidatapalvelun liikkuville datapää-35 telaitteistoille useiden tukiasemien, ts. solujen kaut- 2 102234 ta. 30 a number of packet data service node and SN, termed * * * In this serving GPRS support nodes SGSN, '* each of which is connected to the GSM mobile communication network (Typically, the base station systems) in such a way that it can provide packet data service for mobile data head 35 terminating equipment via several base stations, i.e., . cell transit of 2 102234. Välissä oleva matkaviestinverkko tarjoaa pakettikyt-ketyn tiedonsiirron tukisolmun ja liikkuvien datapääte-laitteistojen välillä. The intermediate mobile network offers between-pakettikyt-coupled communication support node and mobile data terminal equipment. Eri aliverkot puolestaan on kytketty ulkoiseen dataverkkoon, esim. yleiseen kytkettyyn 5 dataverkkoon PSPDN, erityisten GPRS-yhdyskanavatukisol-mujen GGSN kautta. Different subnetworks are in turn connected to an external data network, e.g. 5 to a public switched data network PSPDN, via specific GPRS yhdyskanavatukisol-nodes GGSN. Täten GPRS-palvelun avulla aikaansaadaan pakettidatasiirto liikkuvien datapäätelaitteistojen ja ulkoisten dataverkkojen välille GSM-verkon toimiessa liittymäverkkona. Thus, the GPRS service enables packet data transmission between mobile data terminals and external data networks when the GSM network functions as an access. Eräs GPRS-palveluverkon piirre on, 10 että se toimii lähes GSM-verkosta riippumattomasti rinnan GSM-verkon "tavanomaisten" palveluiden kanssa. One feature of the GPRS service network is that it operates 10 independently of the GSM network almost in parallel with the GSM network "standard" services.

Tällaisessa GPRS GSM verkossa voi olla matkaviestimiä MS (luokkien B ja C matkaviestimet), jotka voivat toimia sekä normaalisti GSM-verkossa että GPRS-verkossa. In such a GPRS GSM network there may be mobile stations MS (class B and class C mobile stations) which can operate as normally a GSM network and in the GPRS network. 15 Tässä hakemuksessa tilaa, jossa matkaviestin toimii GPRS-verkossa (siirtää dataa pakettikytketyllä yhteydellä, ns. Active-tila GPRS-termein), kutsutaan GPRS-tilak-si, ja tilaa, jossa matkaviestin toimii GSM-verkossa, kutsutaan GSM-tilaksi (siirtää dataa tai puhetta piiri-20 kytketyllä yhteydellä, ns. Idle-tila GPRS-termein). 15 In this application a state in which the mobile station is a GPRS-network (packet-switched connection to transfer data, so-called. Active mode GPRS terms), called GPRS mode, and a state in which the mobile station operates the GSM network, referred to as the GSM mode (transfer data or speech circuit 20-up connection, so-called. Idle mode GPRS terms). MS MS

siirtyy GSM-tilasta (Idle) GPRS-tilaan (Active) käynnistämällä GPRS Logon -proseduurin ja pois GPRS-tilasta (Active) GSM-tilaan (Idle) käynnistämällä GPRS Logoff -; moves to the GSM state (Idle) to the GPRS state (Active) initiating the GPRS Logon procedure and from the GPRS state (Active) by launching the GSM state (Idle), GPRS Logoff -; proseduurin. the procedure. Kun MS on GPRS-tilassa (Active), se voi 25 joko aktiivisesti lähettää ja vastaanottaa viestejä tai ,·,·. When the MS is in the GPRS state (Active) 25 may either actively send and receive messages or, ·, ·. olla "jouten". be idle". Koska MS on GPRS-tilassa on enimmän aikaa • t · joutilaana, se voi kuunnella normaaleja GSM-kutsukanavia \ ja reagoida esim. matkaviestimelle päättyviin (MT) pii- • < V. rikytkettyihin puheluihin. Because MS is GPRS mode is most of the time t • · idly by, it can listen to the standard GSM paging channels \ and react eg. Mobile-terminated (MT) of silicon • <V. rikytkettyihin calls. Pakettidatan siirron aikana 30 GSM-kanavien kuuntelu ei välttämättä ole mahdollista. During transmission of packet data interception 30 GSM channels may not be possible.

• · · • · ·

Siten MS tää ei välttämättä tavoiteta. Thus, the MS MPLIANCEWITH not be reached. Koska datansiirto- • · · • · aktiviteettia ei GPRS-tilassa tarkasti tunneta, ei myöskään tarkasti tiedetä kuuleeko MS GSM-kutsuja vai ei. Since the data transfer • • · · · activity is not in the GPRS state accurately known, is also not exactly known does not hear the MS or a GSM calls. Jos MS ei saa hakusanomaa, GSM-verkko saattaa päätellä 35 vikatilanteen voimassaolon, koska GSM-verkon tilaajatie- 3 102234 tojen mukaan MS tulisi olla tavoitettavissa. If MS does not receive the paging message, the GSM network 35 may infer a fault validity, because the GSM network subscriber 3 102 234 data show that the MS should be reachable. Tilanne korjaantuu vasta kun MS palaa GSM-tilaan (Idle). The situation is corrected only when the MS returns to a GSM state (Idle). Tämä "epämääräinen" tavoitettavuus on ongelma sekä matkaviestintilaajan että myös GSM-verkon ja kutsuvan tilaajan 5 kannalta. This "vague" reachability is a problem both for the mobile subscriber to the GSM network and the calling subscriber's point of view 5. Samanlainen ongelma voi syntyä myös muissa pakettiradioverkoissa, jotka on rakennettu tavanomaisen matkaviestinverkon päälle. A similar problem can also arise in other packet radio networks that is built on top of a conventional mobile communication network.

Esillä olevan keksinnön eräs päämäärä on tämän ongelman poistaminen. An object of the present invention is to overcome this problem.

10 Keksinnön kohteena on digitaalinen matkaviestin- järjestelmä, joka käsittää matkaviestinverkon, joka sisältää matkaviestin-keskuksen, tukiasemajärjestelmiä, tilaajatietokannan, jossa ylläpidetään matkaviestinverkon tilaajien tilaaja-15 tietoja ja sijaintitietoja, pakettiradioverkon, joka sisältää pakettiradiotu-kisolmuja, joista kukin on kytketty matkaviestinverkkoon sekä yhteen tai useampaan muuhun pakettiradiotukisol-muun, ja ainakin yhden yhdyskäytävätukisolmun, joka tar-20 joaa liittymäpisteen ulkopuoliseen dataverkkoon tai toi seen pakettiradiojärjestelmään, ensimmäiset ohjauskanavat, jotka on varattu matkaviestinverkon käyttöön tukiasemajärjestelmissä, toiset ohjauskanavat, jotka on varattu pakettira-25 dioverkon käyttöön tukiasemajärjestelmissä, matkaviestinpäätelaitteiston, jolla on ensimmäi- • · · nen toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja ensim- • · · *. 10 The invention relates to a digital mobile communication system comprising a mobile communication network which contains mobile communication center, a base station systems, a subscriber database, which is maintained in the mobile communication network subscribers, the subscriber 15 information and location information, the packet radio network, comprising pakettiradiotu-kisolmuja, each of which is connected to a mobile network, as well as one or more other pakettiradiotukisol-other, and at least one gateway support node on the tar-20 joaa the access point to an external data network, or brought to a packet radio system, first control channels which are reserved for use by a mobile communication network base station systems, second control channels which are reserved for use pakettira-25 radio network base station systems, a mobile terminal apparatus having • has a first · · of the operating state where it monitors said one • · *. mäisiä ohjauskanavia, ja toinen toimintatila, jossa se • · :.v monitoroi mainittuja toisia ohjauskanavia. control-like channels, and a second mode in which it is • ·: .V monitors said second control channels. Keksinnön 30 mukaisesti matkaviestinverkon tilaa jatietokannassa on tieto, että matkaviestinpäätelaitteisto ei ole tavoitet- • · ' tavissa ensimmäisten ohjauskanavien kautta, kun matka viestinpäätelaitteisto on mainitussa toisessa toimintatilassa. 30 in accordance with the invention, the mobile network status database of the network is the information that the mobile terminal equipment is not tavoitet- • · 'tavissa through the first control channels, the mobile communication terminal equipment is in said second operating mode.

35 Keksinnön kohteena on myös menetelmiä matkavies- 4 102234 timelle päätyvän puhelun käsittelemiseksi digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä, joka käsittää matkaviestinverkon; 35 The invention is also directed to methods for treating a mobile conveyor 4 102 234 end up call in a digital mobile communication system comprising a mobile communication network; pakettiradioverkon, joka sisältää pakettira-diotukisolmuja, joista kukin on kytketty matkaviestin-5 verkkoon, joka muodostaa pakettiradioverkon radiorajapinnan; a packet radio network comprising a support node pakettira, each of which is connected to the mobile communication network 5, to establish a packet radio network of the radio interface; ensimmäiset ohjauskanavat, jotka on varattu matkaviestinverkon käyttöön radiorajapinnassa; first control channels which are reserved for use by the mobile communication network via the radio interface; toiset ohjauskanavat, jotka on varattu pakettiradioverkon käyttöön radiorajapinnassa; the second control channels, which are reserved for packet radio network, the radio interface; sekä matkaviestinpäätelaitteis- 10 ton, jolla on ensimmäinen toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja ensimmäisiä ohjauskanavia, ja toinen toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja toisia ohjaus-kanavia. and matkaviestinpäätelaitteis- 10 ton, which has a first operating state where it monitors said first control channels, and a second operating state where it monitors said second control channels.

Ensimmäisessä menetelmässä: 15 päivitetään matkaviestinverkon tilaajatietokan- taan tieto, että matkaviestinpäätelaitteisto ei ole tavoitettavissa ensimmäisten ohjauskanavien kautta, kun matkaviestinpäätelaitteisto siirtyy toiseen toimintatilaan, 20 päivitetään matkaviestinverkon tilaajatietokan- taan tieto, että matkaviestinpäätelaitteisto on tavoitettavissa ensimmäisten ohjauskanavien kautta, kun matkaviestinpäätelaitteisto palaa ensimmäiseen toimintatilaan, 25 vastaanotetaan matkaviestinverkkoon matkaviestin- päätelaitteistolle päättyvä puhelu, • · · tehdään kysely mainittuun tilaajatietokantaan, • « * keskeytetään puhelunmuodostus tai tehdään kutsun- • · v.1 siirto, jos mainitussa tilaajatietokannassa on tieto, • « · ϊ...: 30 että matkaviestinpäätelaitteisto ei ole tavoitettavissa ensimmäisten ohjauskanavien kautta. In the first method 15 is updated mobile communication network subscriber information to information that the mobile communication terminal equipment is not available via the first control channels when the mobile terminal apparatus moves to the second operation mode 20 updates the mobile communication network subscriber information to information that the mobile terminal equipment is available via the first control channels when the mobile terminal equipment returns to the first mode, 25 is received mobile network terminating mobile terminal equipment call, • · · querying the subscriber database, • «* the call is discontinued or made their call • · v.1 transfer, if said subscriber database information, •« · ϊ ...: 30 that the mobile terminal equipment is not via the first control channels.

• · • ·

Toisessa menetelmässä: 4 · päivitetään matkaviestinverkon tilaajatietokantaan tieto, että matkaviestinpäätelaitteisto on paketti- 35 radioverkossa eikä ole tavoitettavissa ensimmäisten oh- 5 102234 jauskanavien kautta, kun matkaviestinpäätelaitteisto siirtyy ensimmäisestä toiseen toimintatilaan, vastaanotetaan matkaviestinverkkoon matkaviestin-päätelaitteistolle päättyvä puhelu, 5 tehdään kysely mainittuun tilaajatietokantaan, välitetään, vasteena tilaajatietokannan tiedolle, että matkaviestinpäätelaitteisto ei ole tavoitettavissa ensimmäisten ohjauskanavien kautta ja on rekisteröitynyt pakettiradioverkkoon, matkaviestinpäätelaitteistolle palo kettiradioverkon kautta ilmoitus, että sille on saapumassa puhelu matkaviestinverkossa, matkaviestinpäätelaitteisto siirtyy monitoroimaan ensimmäisiä ohjauskanavia vasteena ilmoituksen vastaanottamiselle, 15 jatketaan puhelunmuodostusta matkaviestinverkossa ensimmäisien ohjauskanavien kautta. In the second method 4 · updated in the mobile communication network subscriber database information, the mobile terminal equipment is a packet 35 in the radio network and is not supported by the first control via 5 102 234 control channel, when the mobile terminal apparatus moves from the first to the second operating state, receiving a mobile station to the network terminating mobile station, the terminal equipment to the call, 5 querying said subscriber database is transmitted in response to the subscriber database of the knowledge that the mobile communication terminal equipment is not available via the first control channels, and is registered with a packet radio network, matkaviestinpäätelaitteistolle the fire packet radio network an indication that it is about to receive a call in a mobile network, the mobile terminal apparatus moves to monitor the first control channels in response to receiving the notification, 15 continue call setup to the first mobile network control channels.

Kolmannessa menetelmässä ylläpidetään matkaviestinverkon tilaajatietokantaan tieto, että matkaviestinpäätelaitteisto on kykenevä tai oikeutettu toimimaan 20 toisessa toimintatilassa, vastaanotetaan matkaviestinverkkoon matkaviestin-.päätelaitteistolle päättyvä puhelu, : tehdään kysely mainittuun tilaajatietokantaan, : : : välitetään, vasteena mainitulle tietokannan (HLR) 25 tiedolle, matkaviestinpäätelaitteistolle pakettira- dioverkon kautta ilmoitus, että sille on saapumassa pu- • · helu matkaviestinverkossa, • · < matkaviestinpäätelaitteisto siirtyy monitoroimaan v. ensimmäisiä ohjauskanavia vasteena ilmoituksen vastaan- 30 ottamiselle, jatketaan puhelunmuodostusta matkaviestinverkossa • · ensimmäisien ohjauskanavien kautta. In a third method of maintaining the mobile subscriber database information, the mobile terminal apparatus is capable of or to act 20 in the second operating state, receiving a mobile station to the network terminating mobile-.päätelaitteistolle call: querying said subscriber database,::: communicating, in response to said database (HLR) 25 for knowledge, matkaviestinpäätelaitteistolle Packet through the radio network statement that it is about to enter red • · helu mobile network, • · <the mobile terminal equipment switches to monitoring v. first control channels in response to receipt of a notification received 30, will continue the call setup in a mobile network • · through the first control channels.

Esillä olevan keksinnön perusajatuksena on tuottaa varsinaiselle matkaviestinverkolle tieto siitä, että 35 matkaviestin ei täysin varmasti tavoitettavissa ta- 6 102234 vanomaisia puheluita varten, kun se on pakettiradioti-lassa. The basic idea of ​​the present invention is to provide a mobile communication network, the actual information that the mobile station 35 is not completely sure to be supported by the TA-6 102 234 for conventional telephone calls, when it is pakettiradioti-state. Tämän tiedon avulla matkaviestinverkko kykenee antamaan asianmukaisen vastauksen (esim. matkaviestin varattu tai peittoalueen ulkopuolella) kutsuvalle tilaa-5 jalle ja suorittaa esimerkiksi kutsunsiirto MT-puheluis-sa. This information allows the mobile communication network is able to provide an appropriate response (e.g. the mobile station busy or beyond the coverage area) to the calling space-5-President and carried out, for example, call forwarding to the MT voice slide-SA.

Keksinnön eräässä suoritusmuodossa matkaviestin itse, siirtyessään pakettiradiotilaan, signaloi matkaviestinverkolle siitä, että se ei ole tavoitettavissa 10 perinteisiä matkaviestinpalveluja varten. In one embodiment of the invention, the mobile station itself, on transfer to the packet radio state, signals the mobile station to the network in that it is not supported by the mobile station 10 for conventional services. Matkaviestin verkko tallentaa tämän tavoitettavuustiedon normaaliin tapaan tilaajatietoihin. The mobile online store as usual this reachability information from the subscriber information. Poistuessaan pakettiradiotilas-ta matkaviestin signaloi matkaviestinverkolle olevansa jälleen tavoitettavissa. When leaving the pakettiradiotilas-ing the mobile station signals to the mobile network to be reachable again. Tämä tapahtuu edullisesti pe-15 rinteisellä signaloinnilla, joka matkaviestinverkossa on käytettävissä tähän tarkoitukseen, kuten IMSI Detach ja IMSI Attach -sanomat GSM-järjestelmässä. This is preferably done in conventional PE-15 signaling, the mobile communication network is available for this purpose, such as an IMSI Attach IMSI Detach messages and GSM system.

Keksinnön toisessa suoritusmuodossa matkaviestinverkko johtaa matkaviestimen statustiedon siitä, että 20 matkaviestin kirjoittautuu (login) sisään pakettira diotilaan pakettiradiotilaajarekisterissä. In another embodiment of the invention, the mobile communication network will lead status information of the mobile station that the mobile station 20 logs in (login) pakettira diotilaan packet radio subscriber register. Tällöin matkaviestimen ei tarvitse erikseen signaloida tietoa. In this case, the mobile station does not need to separately signal the information. Li-: säksi tilaajatiedoissa voi olla myös tavoittamattomissa olon syy, ts. pakettiradiotila. Li: addition, the subscriber data may also be out of reach of September, i.e., the packet radio state..

25 Nämä keksinnön suoritusmuodot ratkaisevat matka- .·.·. 25 The embodiments of the invention solve the travel. ·. ·. viestimen tavoitettavuuden "epämääräisyyden" s nyt matka- viestinverkko tietää yksikäsitteisesti, että matkavies- * < < tin ei ole tavoitettavissa normaaleja palveluja varten. the communication device reachability "vagueness" s now the mobile communication network to know unambiguously that the mobile * <<tin is not reachable for normal services. Jäljelle jää kuitenkin osa tavoitettavuusongelmasta, « « e 30 jopa aikaisempaa kär jistyneempänä: Jos käyttäjä pitää matkaviestimen pitkän ajan pakettiradiotilassa, hän ei kykene vastaanottamaan MT-puheluita edes silloin kun ei ole lähettänyt yhtäkään datapakettia koko aikana. There remains, however, part of the reachability problem, «« e 30 even earlier kär jistyneempänä: If the user holds the mobile station long-time packet radio mode, he is not able to receive MT calls even when not sent any data packets throughout the course.

Tätä ongelmaa voidaan lieventää keksinnön vielä 35 eräässä suoritusmuodossa. This problem can be mitigated by the present invention even 35, in one embodiment. Matkaviestinverkossa on tieto, 7 102234 että matkaviestin on pakettiradiotilassa ja siten normaalien kutsujen tavoittamattomissa. The mobile network has a data element, 7 102234 is that the mobile station packet radio state, and thus inaccessible to normal calls. Kun MT-puhelunmuo-dostuksessa tilaajatietokannasta, esim. kotirekisteristä HLR GSM-verkossa, kysytään matkaviestintilaajan sijain-5 tia, tilaajatietokanta havaitsee, että matkaviestin on pakettiradiotilassa. When the MT-puhelunmuo-formation, the subscriber database, e.g. home location register HLR of the GSM network, will the mobile subscriber location thia-5, the subscriber database detects that the mobile station is in the packet radio state. Tällöin tilaajatietokanta käynnistää pakettiradioverkossa ilmoitusproseduurin, jossa palveleva pakettiradiotukisolmu lähettää pakettira-diokanavalla matkaviestimelle sanoman, jossa ilmoitetaan 10 MT-puhelusta matkaviestinverkossa. The subscriber database to start ilmoitusproseduurin packet radio network, wherein the serving packet radio support node sends pakettira-radio channel to the mobile station a message indicating the MT-10 call to the mobile communication network. Tämän ansiosta matkaviestin tietää tulevasta MT-puhelusta ja voi siirtyä kuuntelemaan matkaviestinverkon kutsukanavia. As a result, the mobile station knows the future MT call and can switch to listen to the mobile network paging channels. Matkaviestimellä tai käyttäjällä saattaa olla mahdollisuus valita vastaanotetaanko MT-puhelu vai ei. The mobile station or the user may be able to select the MT call is received or not.

15 Keksintöä selitetään seuraavassa ensisijaisten suoritusmuotojen avulla viitaten oheiseen piirrokseen, jossa kuvio 1 esittää keksinnön mukaista GPRS-verkkoa, kuviot 2, 3 ja 4 ovat signalointikaavioita, jotka 20 havainnollista erilaisia tapoja päivittää matkaviestimen läsnäolo/poissaolotieto HLR:ään sekä käsitellä MT-puhe-•..,' lu. 15 The invention will be described in the following preferred embodiments with reference to the accompanying drawing, in which Figure 1 shows a GPRS network according to the invention, Figures 2, 3 and 4 are signaling 20 illustrates different ways to update presence / absence information the HLR of the mobile station of and to deal with the MT voice • .., 'lu.

Esillä oleva keksintö soveltuu käytettäväksi matkaviestimelle päättyvien (MT) puheluiden hallitsemiseen 25 erityyppisissä pakettiradiojärjestelmissä, joissa matka- viestin voi olla sekä matkaviestintilassa että paketti- • · .···, radiotilassa, jossa se ei kuuntele matkaviestinjärjes telmän kutsukanavia tai kuuntelee niitä vain satunnai- • · • « < V. sesti. The present invention is suitable for use in controlling mobile terminated (MT) call 25 different types of packet radio systems in which a mobile station may be both a mobile communication mode, the packet • ·. · · ·, a radio mode where it is listening matkaviestinjärjes system paging channels or listening to them only occasional • · • «<V. manner. Erityisen edullisesti keksintö soveltuu käytettä- • · · 30 väksi yleisen pakettiradiopalvelun (GPRS = General Packet Radio Service) toteuttamiseen yleiseurooppalai- • · sessa digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä GSM (Global System for Mobile Communication) tai sitä vastaavissa matkaviestinjärjestelmissä, kuten DCS1800 ja 35 PCN (Personal Communication Network). The invention is particularly suitable for use • · · 30 use in the general packet radio service (GPRS = General Packet Radio Service) implementation of the pan • · Sessa digital mobile communication system GSM (Global System for Mobile Communication) or in corresponding mobile communication systems, such as DCS1800 and 35 of the PCN (Personal Communication Network). Seuraavassa kek- β 102234 sinnön ensisijaiset suoritusmuodot tullaan selostamaan GPRS-palvelun ja GSM-järjestelmän yhdessä muodostaman GPRS-pakettiradioverkon avulla keksintöä tällaiseen tiettyyn pakettiradiojärjestelmään kuitenkaan rajoitta-5 matta. In the following the inventive β sinnön 102 234, the preferred embodiments will be described, the GPRS service and the GSM system formed together by the GPRS packet radio network invention to this particular packet radio system, however, limit-5 without.

Kuviossa 1 on havainnollistettu GSM-järjestelmään toteutettua GPRS-pakettiradioverkkoa. Figure 1 illustrates a system implemented in the GSM GPRS packet radio network.

GSM-verkon perusrakenne muodostuu kahdesta osasta: tukiasemajärjestelmä BSS ja verkkoalijärjestelmä 10 (NSS). The basic structure of the GSM network consists of two parts: a base station system BSS and a network 10 (NSS). BSS ja matkaviestimet MS kommunikoivat radioyhteyksien kautta. The BSS and mobile stations MS communicate via radio connections. Tukiasemajärjestelmässä BSS kutakin solua palvelee tukiasema BTS. The base station system BSS each cell is served by a base station BTS. Joukko tukiasemia on kytketty tukiasemaohjaimeen BSC, jonka toimintona on ohjata radiotaajuuksia ja kanavia, joita BTS käyttää. A number of base stations are connected to the base station controller BSC, the function of which is to control radio frequencies and channels used by the BTS. BSCt on 15 kytketty matkaviestinkeskukseen MSC. The BSCs 15 is connected to a mobile switching center MSC. Tietyt MSCt on kyt ketty muihin tietoliikenneverkkoihin, kuten yleinen puhelinverkko PSTN, ja sisältävät yhdyskäytävätoiminnot näihin verkkoihin lähteviä ja niistä tulevia puheluita varten. Certain MSCs has been coupled with other telecommunication networks, such as the PSTN, and comprise gateway functions and from these networks for calls. Nämä MSCt tunnetaan gateway-MSCeina (GMSC). These MSCs are known as gateway MSCs (GMSC).

20 On olemassa kaksi tietokantojen päätyyppiä, jotka liittyvät puheluiden reititykseen. 20 There are two main classes of databases, associated with call routing. Kotirekisteri HLR .tallentaa kaikkien verkon tilaajien tilaajadatan kiinteästi tai puolikiinteästi, mukaanlukien informaation niistä palveluista, joihin tilaajalla voi olla pääsy, 25 sekä tilaajan nykyisestä sijainnista. The home location register HLR .tallentaa of all network subscribers, the subscriber data permanently or semi-permanently, including information on the services the subscriber may have access to, 25, as well as the subscriber's current location. Toinen rekisteri-tyyppi on vierailijarekisteri VLR. The second register type is a visitor location register VLR. VLR liittyy yleensä • · yhteen MSChen, mutta se voi kuitenkin palvella useaa MSCtä. VLR is usually associated with • · one MSC, but it may serve several MSCs. Yleinen käytäntö on, että VLR on integroitu « · · *«'· MSChen. It is common practice that the VLR is integrated into the «· · *« '· MSC. Tämä integroitu verkkoelementti tunnetaan vie- 30 railija-MSCnä (VMSC). This integrated network element is known exported 30 cyclist MSC (VMSC). Aina kun matkaviestin MS on aktii- j*.'; Whenever an MS is active j *. '; vinen (rekisteröitynyt ja kykenevä tekemään tai vastaan- • · ottamaan puheluita), suurin osa matkaviestintä MS koskevista matkaviestintilaajatiedoista, joita pidetään HLRssä, kopioidaan sen MSCn VLRään, jonka alueella MS 35 on. tive (registered and capable of making or receiving • · calls), most of the mobile station MS in the mobile subscriber data, which are stored in the HLR is copied to the VLRään the MSC in which the MS 35 is. GSM-järjestelmän yksityiskohtaisemman kuvauksen 9 102234 osalta viitataan kuitenkin ETSI/GSM-suosituksiin sekä kirjaan "The GSM System for Mobile Communications", M. Mouly ja M. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN:2-9507190-07-7. a more detailed description of the GSM system 9 102 234, however, reference is made to the ETSI / GSM recommendations and the book "The GSM System for Mobile Communications", M. Mouly and M. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN: 2-9507190-07-7.

5 Kuviossa 1 GSM-verkkoon liitetty GPRS-verkko kä sittää kaksi palvelevaa GPRS-tukisolmua (SGSN) ja yhden GPRS-yhdyskäytävätukisolmun (GGSN). 5 In Figure 1 GSM network, a GPRS network connected to the EV burdened by two serving GPRS support nodes (SGSN) and one GPRS gateway support node (GGSN). Nämä erilaiset tu-kisolmut SGSN ja GGSN on kytketty toisiinsa operaattorin sisäisellä runkoverkolla (Intra-operator Backbone Net-10 work). These different TU-nodes SGSN and GGSN are interconnected via an internal backbone network (Intra-Operator Backbone 10 Net work). On ymmärrettävä, että GPRS-verkossa voi olla mikä tahansa määrä tuki- ja yhdyskäytäväsolmuja. It is to be understood that the GPRS network may comprise any number of support and gateway nodes. Lisäksi siinä voi olla ns. In addition, it can be so called. kotitukisolmuja HGSN, vaikka pääsääntöisesti HGSN toiminnot on yhdistetty GGSN:ään. home support nodes HGSN, although in principle HGSN functions is connected to the GGSN.

Kukin tukisolmu SGSN hallitsee pakettidatapalve-15 lua yhden tai useamman solun alueella solukkotyyppisessä pakettiradioverkossa. Each support node SGSN manages a packet data service in a cellular Lua 15 of one or more cells in a packet radio network. Tätä varten kukin tukisolmu SGSN on kytketty tiettyyn paikalliseen osaan GSM-matkavies-tinjärjestelmää. For this purpose, each support node SGSN is connected to a certain local part of the GSM-system to the under- matkavies. Tämä kytkentä tehdään tyypillisesti matkaviestinkeskukseen, mutta joissakin tilanteissa 20 saattaa olla edullista suorittaa kytkentä suoraan tukiasemajärjestelmään BSS, ts. tukiasemaohjaimien BSC tai johonkin tukiasemista BTS. This connection is typically a mobile switching center, but in some cases 20 may be preferable to connect it directly to a base station system BSS, ie. The base station controllers BSC or to a base station BTS. Solussa oleva matkaviestin MS kommunikoi radiorajapinnan yli tukiaseman BTS kanssa ja edelleen matkaviestinverkon läpi sen tukisolmun SGSN 25 kanssa, jonka palvelualueeseen solu kuuluu. The mobile station MS in a cell communicates over the radio interface with the BTS and further through a mobile network with the support node SGSN 25 to whose service area the cell belongs. Periaattees- ;*·*· sa tukisolmun SGSN ja matkaviestimen MS välissä oleva ♦ · .*:v matkaviestinverkko vain välittää paketteja näiden kahden « välillä. In principle; * * · · SA between the support node SGSN and the mobile station MS · * ♦: v. The mobile communication network only transmits packets between these two «route. Matkaviestinverkko voi tätä varten tarjota joko « · V · piirikytkentäisen yhteyden tai pakettikytketyn datapa- « « ( \,« 30 kettien välityksen matkaviestimen MS ja palvelevan tu- jV. kisolmun SGSN välillä. Esimerkki piirikytketystä yh- teydestä matkaviestimen MS ja tukisolmun (Agent) välillä on esitetty patenttihakemuksessa FI 934115. Esimerkki pakettikytkentäisestä tiedonsiirrosta matkaviestimen MS 35 ja tukisolmun (Agent) välillä on esitetty patenttihake- 10 102234 muksessa FI 940314. On kuitenkin huomattava, että matkaviestinverkko tarjoaa vain fyysisen yhteyden matkaviestimen MS ja tukisolmun SGSN välille eikä sen tarkalla toiminnalla ja rakenteella ole keksinnön kannalta olen-5 naista merkitystä. To this end, the mobile network can offer either a '· V · a circuit switched connection or a packet switched datapa-' '(\, <30 transmission packets of the mobile station MS and the serving base jV. nodes SGSN route. An example of the context, the circuit-switched mobile station MS and the support node (Agent) is disclosed in patent application FI 934115. An example of packet-switched data transmission of the mobile station MS 35, and between the support node (Agent) is disclosed in the patent 10 102 234 muksessa EN 940314. it is noted, however, that a mobile network provides only a physical connection between the mobile station MS and the support node SGSN, and that its exact operation and structure not critical to the invention I-5 female role.

Operaattorin sisäinen runkoverkko 10, joka kytkee operaattorin laitteet SGSN ja GGSN, yhteen, voi olla toteutettu esimerkiksi paikallisverkolla. The intra-operator backbone network 10 interconnecting the operator's SGSN and GGSN can be implemented, for example, a local network. On huomattavaa, että on myös mahdollista toteuttaa operaattorin 10 GPRS-verkko ilman operaattorin sisäistä runkoverkkoa, esimerkiksi toteuttamalla kaikki piirteet yhdessä tietokoneessa, mutta tämä muutos ei aiheuta mitään muutoksia keksinnön mukaisen puhelunmuodostuksen periaatteisiin. It is noted that it is also possible to implement the operator's GPRS network 10 without the intra-operator backbone network, by implementing all features in a single computer, but this modification does not cause any changes in the call set-up principles according to the invention.

GPRS-yhdyskäytävätukisolmu GGSN yhdistää operaat-15 torin GPRS-verkon muiden operaattoreiden GPRS-järjestel miin sekä dataverkkoihin, sellaisiin kuten operaattoreiden välinen runkoverkko 12 (Inter-Operator Backbone Network), IP-verkko tai X.25-verkko 11. Yhdyskäytävätu-kisolmun GGSN ja muiden verkkojen välissä voi olla verk-20 kosovitin IWF. The GPRS gateway support node GGSN connects the operaat-15 rotor GPRS network to other operators' GPRS systems i systems and to data networks, such as the core network between the operators 12 (Inter-Operator Backbone Network), an IP network or an X.25 network 11. Yhdyskäytävätu-kisolmun GGSN and between the other networks in network i can be a 20-IWF. Operaattoreiden välinen runkoverkko 12 on verkko, jonka kautta eri operaattoreiden yhdyskäytävätu-kisolmut GGSN voivat kommunikoida toistensa kanssa. The inter-operator backbone network 12 is a network via which different operators' yhdyskäytävätu-kisolmut GGSN can communicate with one another. Tätä kommunikointia tarvitaan tukemaan GPRS-vaellusta eri GPRS-verkkojen välillä. The communication is needed to support GPRS roaming between the different GPRS networks.

·.· ; · ·.; 25 Yhdyskäytävätukisolmua GGSN käytetään myös tal lentamaan GPRS-matkaviestinten sijainti-informaatio. 25 The gateway node GGSN is also used tal flying over a GPRS mobile device location information. GGSN myöskin reitittää matkaviestimelle päättyvät (MT) • » datapaketit. The GGSN also routes mobile-terminating (MT) • "data packets. GGSN sisältää myös tietokannan, joka mapit-.·, taa yhteen matkaviestimen verkko-osoitteen, esim. IP- 30 verkossa, X.25-verkossa, CLNP-verkossa tai samanaikai- • · '··.* sesti useammassa näistä, ja matkaviestimen tunnuksen GPRS-verkossa. The GGSN also contains a database which maps. · TAA one mobile station's network address, e.g. IP 30 network, X.25 network, CLNP network or simultaneously • · '··. * In several of these, and the mobile station ID GPRS network. Kun matkaviestin liikkuu yhdestä solusta toiseen yhden tukisolmun SGSN alueen sisällä, sijainninpäivitys täytyy tehdä vain tukisolmussa SGSN eikä si-35 jainnin muuttumisesta ole tarvetta kertoa GGSSN:lle. When a mobile station moves from one cell to another one support node SGSN within the area, location updating is needed only in the support node SGSN, and the change of the Si-35 on location need not be informed GGSSN for. Kun 11 102234 matkaviestin liikkuu yhden tukisolmun SGSN solusta toisen SGSN soluun saman tai eri peraattorin alueella, suoritetaan päivitys myös (koti-)yhdyskäytävätukisolmuun GGSN uuden vierailijatukisolmun tunnisteen ja matkavies-5 timen tunnisteen tallentamiseksi. When the mobile station 11 102234 travels one support node SGSN to a cell of another SGSN cell of the same or a different service provider for the area, the update is performed as (home) gateway node GGSN of the new visited support node and the identifier storing matkavies 5-carrier identifier.

GPRS-rekisteriä GR käytetään tilaajien autenti-kointiin GPRS-istunnon alussa. The GPRS register GR is used for subscriber authentic-I experienced at the beginning of a GPRS session. Se sisältää mapituksen tilaajan pakettidataprotokolla(PDP)-osoitteen (osoitteiden) ja tilaajan IMSI:n (International Mobile Subscriber 10 Identity) välillä. It contains the mapping between the subscriber packet data protocol (PDP) address (addresses) and the subscriber's IMSI (International Mobile Subscriber Identity 10). GSM-verkossa tilaaja tunnistetaan IMSI:n avulla. GSM network a subscriber is identified via the IMSI. GR voi olla erillinen rekisteri tai se voi olla edullisesti integroitu matkaviestinjärjestelmän kotirekisterin HLR kanssa. The GR can be a separate register or it may preferably be integrated with the mobile communication system of the home location register HLR. Kuviossa HLR/GR on yhdistetty SS7 (Signalling System 7) signalointijärjestelmän kautta 15 mm. The figure the HLR / GR is connected through an SS7 (Signaling System 7) via the signaling of 15 mm. MSC:hen ja operaattorin sisäiseen runkoverkkoon. MSC internal hen and the operator's core network.

SS7-signalointijärjestelmän ja operaattorin sisäisen runkoverkon välissä voi olla suora liitäntä tai SS7-yh-dyskäytäväsolmu GATEWAY. SS7 signaling, and between the intra-operator backbone network there can be a direct connection or an SS7 GATEWAY YH-dyskäytäväsolmu. Näin HLR/GR voi periaatteessa vaihtaa pakettivälitteisiä sanomia minkä tahansa GPRS-20 solmun kanssa. Thus, the HLR / GR can exchange packet-switched messages, in principle, with any GPRS node 20. HLR/GR:n kommunikointitapa ja liitäntä , . The HLR / GR's method of communication and connection. GPRS-verkkon kanssa ei kuitenkaan ole keksinnön kannalta ; the GPRS network are not, however, not critical to the present invention; · oleellinen. · Applicable. Vaihtoehtoisesti voi olla esim. suora lii- '··' täntä johonkin solmuun, tai GR on yksi GPRS-verkon sol- '.:, mu. . Alternatively, it may be for example a direct connecting "··" TANTA to a node, or the GR of the GPRS network node '., Mu.

: 25 Kun MS siirtyy GPRS-tilaan (jossa voidaan siirtää dataa pakettikytketyllä yhteydellä), se käynnistää GPRS Logon -proseduurin. 25, when the MS attaches to the GPRS state (where the data can be transmitted with a packet connection), it initiates a GPRS Logon procedure. Proseduurissa MS pyytää pääsyä GPRS- • « ··*„ verkkoon ja lähettää palvelevalle tukisolmulle SGSN tun- nisteensa IMSI. MS procedure to request access to the GPRS • «·· *" to the network and sends to the serving GPRS support node SGSN known nisteensa IMSI. Palveleva SGSN tekee IMSI:n perusteella • t 30 kyselyn HRL:ään. The serving SGSN makes an IMSI on the basis t • 30 query the HLR. HLR käynnistää GSM:n tyyppisen challen- • · '···' ge-response autentikoinnin pakettiradioverkossa. HLR initiates a GSM-type Chal- • · '···' ge-response authentication of the packet radio network. Tähän *·*: kuuluu autentikointitripletin generointi ja lähettäminen 4 « ....j GPRS-verkolle. This * · *: authentication triplet belongs to the generation and transmission of 4 «j .... GPRS network. Autentikoinnin jälkeen MS rekisteröityy tietyn dataverkon (kuten 11) ja sen osoitteen käyttäjäk-35 si. After authentication, the MS registers in a particular data network (such as 11) and the address of the User Interest Si-35. Tämä rekisteröinti suoritetaan GR:n kanssa. This registration is performed to the GR with.

12 102234 GPRS GSM verkossa voi olla matkaviestimiä MS (luokan B tai C matkaviestimet), jotka voivat olla joko GPRS-tilassa tai GSM-tilassa (siirtää dataa tai puhetta piirikytketyllä yhteydellä). 12 102234 GPRS GSM network there may be mobile stations MS (class B or C mobile stations) which may be either a GPRS mode or a GSM mode (speech or data transfer circuit switched connection). MS siirtyy GSM-tilasta 5 GPRS-tilaan käynnistämällä GPRS Logon -proseduurin ja GPRS-tilasta GSM-tilaan käynnistämällä GPRS Logoff -proseduurin. MS moves from the GSM state to the GPRS state five initiating the GPRS Logon procedure and GPRS mode, a GSM-GPRS Logoff attempted restart procedure starts. Koska MS on GPRS-tilassa on enimmän aikaa joutilaana, se voisi yhä kuunnella normaaleja GSM-kutsuja (esim. matkaviestimelle päättyvän (MT) puhepuhelun muo-10 dostamiseksi), mutta ei voida taata, että MS saa ha-kusanomat. Since the MS is in the GPRS state is idle most of the time, it may still listen to regular GSM calls (e.g. a mobile terminated (MT) voice call to the formation thereof, fas-10), but there is no guarantee that the MS receives ha kusanomat. Jos MS ei saa hakusanomaa, GSM-verkko saattaa päätellä vikatilanteen voimassaolon, koska GSM-verkon tilaajatietojen mukaan MS tulisi olla tavoitettavissa. If MS does not receive the paging message, the GSM network may infer a fault validity, because the GSM network subscriber data show that the MS should be reachable. Tilanne korjaantuu vasta kun MS palaa GSM-tilaan. The situation is corrected only when the MS returns to a GSM mode.

15 Esillä olevassa keksinnössä tuotetaan GSM-verkon kotirekisteriin HLR tieto siitä, että matkaviestin ei ole tavoitettavissa tavanomaisia puheluita varten, kun siirtyy pakettiradiotilaan. 15 of the present invention is produced in a GSM network's home location register HLR information that the mobile station is not reachable for normal calls when transferred to the packet radio state. Tämän tiedon avulla matkaviestinverkko kykenee antamaan asianmukaisen vastauksen 20 (esim. matkaviestin varattu tai peittoalueen ulkopuolella) kutsuvalle tilaajalle ja suorittaa esimerkiksi kut-sunsiirto MT-puheluissa tai keskeyttää puhelunmuodostus. This information allows the mobile communication network is able to provide an appropriate response 20 (e.g. the mobile station busy or beyond the coverage area) to the calling subscriber and performs, for example, su-sunsiirto MT calls or interrupts the call setup. Kuvioiden 2 ja 3 signalointikaaviot esittävät esimerkin ' ' kahdesta vaihtoehtoisesta tavasta päivittää matkaviesti- v ; Signaling diagrams of Figures 2 and 3 show an example of 'two alternative ways to update the mobile v; 25 men läsnäolo/poissaolotieto HLR:ään sekä käsitellä MT- puhelu. 25 men presence / absence information in the HLR and to deal with the MT call.

Kuvion 2 esittämässä suoritusmuodossa MS itse on • « järjestetty, ennen siirtymistä pakettiradiotilaan, sig-naloimaan GSM-verkolle siitä, että se ei ole tavoitetta- • ♦ 30 vissa perinteisiä matkaviestinpalvelulta varten. shown in Figure 2, the MS itself is • «arranged before the transition to the packet radio state, the SIG naloimaan the GSM network in that it has no reachability • ♦ 30 Vissa for traditional matkaviestinpalvelulta. Tämä • · • This ·

*·”' tapahtuu esimerkiksi GSM-suositusten mukaisella IMSI * · '' Will, for example according to the GSM recommendations IMSI

Detach -sanomalla, jota normaalistikin käytetään ilmoittamaan MS:n poistuminen verkosta (esim. matkaviestimen sulkemisen seurauksena). Detach 'message, which is normally used to inform the MS to exit from the network (., E.g. as a result of closure of the mobile station). Tämä sanoma ei normaalisti si-35 säliä tietoa poissaolon syystä, mutta se voidaan halut- 13 102234 taessa varustaa tällä tiedolla. This message does not normally Si-35 Chamber data absence, but it may be necessary, if desired, 13 102 234 with this information. MS signaloi IMSI Detach -sanoman GSM-kanavalla tukiasemajärjestelmän BSS kautta matkaviestinkeskukselle MSC, joka välittää IMSI Detach -tiedon edelleen HLR:lie. The MS signals in the IMSI Detach message to the GSM channel via the base station system BSS to the mobile exchange MSC, which forwards the IMSI Detach: information further HLR. HLR päivittää tilaajatietoi-5 hin, että matkaviestintilaaja (MS) ei ole tavoitettavissa (MS Detached). The HLR updates tilaajatietoi-5 hin, that the mobile subscriber (MS) is not reachable (MS Detached).

Tämän jälkeen MS suorittaa GPRS-kanavalla rekisteröitymisen GPRS-verkkoon GPRS Logon -proseduurilla. Thereafter, the MS performs a GPRS channel to the GPRS network registration GPRS Logon procedure. Näin MS on siirtynyt GSM-tilasta GPRS-tilaan, jossa se 10 kuuntelee ensisijaisesti tai pelkästään GPRS-kanavia. Thus, the MS has moved from the GSM state to the GPRS state where it listens 10 primarily or solely GPRS channels.

MSC:hen saapuu MT-puhelu esimerkiksi yleisestä puhelinverkosta PSTN. MSC arrives at MT call, for example, the public switched telephone network PSTN. MSC tekee normaalin reititystieto-kyselyn HLR:ään (HLR-kysely). The MSC makes a normal routing information query to the HLR (HLR interrogation). HLR havaitsee tilaajatiedoista, että MS ei ole tavoitettavissa, ja signaloi tä-15 män tiedon vastauksena MSC:lie. The HLR detects from the subscriber data that the MS is not reachable, and signals TA-15 data system in response to the MSC lie. MSC antaa kutsuvalle tilaajalle sopivan tiedonannon ja päättää puhelunmuodostuksen tai suorittaa esimerkiksi kutsunsiirron. The MSC provides the calling subscriber and determine an appropriate communication from the call setup or call forwarding carried out for example. Tieto aktivoidusta kutsunsiirrosta sekä kutsunsiirtonumero saadaan HLR:n vastauksessa. Information on activated call forwarding and a call forwarding number obtained from HLR's response.

20 Jossain vaiheessa MS päättää rekisteröinnin GPRS- verkkoon suorittamalla GPRS-kanavalla GPRS Logoff -pro-' seduurin. 20 At some point, the MS terminates the registration to the GPRS network by performing a GPRS channel, the GPRS Logoff promoter "procedure advantageously. Siirtyessään takaisin GSM-tilaan MS jälleen signaloi GSM-verkolle, että se on taas tavoitettavissa. When converting back to GSM mode, the MS again signals the GSM network that it is reachable again. Tämä tapahtuu esimerkiksi GSM-suosituksen mukaisella *.* ' 25 IMSI Attach -sanomalla. This takes place for example according to the GSM recommendations *. * '25's IMSI Attach message. MS lähettää IMSI Attach -sanoman The MS sends an IMSI Attach message

GSM-kanavalla tukiasemajärjestelmän BSS kautta MSC:lie, !,!,! GSM channel via the base station system BSS to MSC: lie,,,!!! joka välittää IMSI Attach -tiedon edelleen HLR:lie. which transmits an IMSI Attach: information further HLR. HLR HLR

:T: päivittää tilaajatietoihin tiedon siitä, että matkavies- tintilaaja (MS) on tavoitettavissa (MS Attached). T: update the subscriber data of the information that the mobile tintilaaja (MS) is reachable (MS Attached). Tämän • « · M 30 jälkeen saapuvat MT-puhelut käsitellään GSM-järjestelmän *·;·* normaalin puhelunmuodostuksen mukaisesti. • This «M · 30 after arriving MT-calls are handled in the GSM system * ·; · * In accordance with the normal call setup.

Keksinnön toisen lähestymistavan mukaisesti pois-saolotieto tuotetaan HLR:ään toisella tavalla, joka ei vaadi, että MS erikseen signaloi tiedon GSM-kanavilla. According to a second approach of the invention is produced saolotieto off the HLR in a different way, which does not require that the MS signals the information separately on GSM channels. 35 Sen sijaan HLR saa tiedon GPRS-verkon kautta. 35 Instead, the HLR receives information via the GPRS network. Tähän on 14 102234 useita vaihtoehtoisia tapoja, joista muutamia esitetään seuraavassa. There are 14 102234 a number of alternative ways, some of which are shown below.

1) MS itse signaloi tiedon suoraan HRL:lie datapaketissa (GPRS IMSI Attach, GPRS IMSI Detach). 1) the MS itself signals the information directly to the HLR to lie in the data packet (GPRS IMSI Attach, GPRS Detach IMSI).

5 2) MS signaloi tiedon SGSNille (esim. GPRS Logon, GPRS Logoff), joka ilmoittaa sen edelleen HLR:lie. February 5) The MS signals the information SGSNille (e.g. GPRS Logon, GPRS Logoff) which informs it further to the HLR. Lie.

3) MS signaloi tiedon SGSNille (esim. GPRS Logon,GPRS Logoff), joka ilmoittaa sen edelleen GR:lle ja tämä puolestaan HLR:lle. 3) The MS signals the information SGSNille (e.g. GPRS Logon, GPRS Logoff) which informs it further to the GR., And for this in turn to the HLR.

10 4) MS signaloi tiedon SGSNille (esim. GPRS Logon, GPRS Logoff), joka ilmoittaa sen edelleen GRille. 10 4 cycles) MS signals the information SGSNille (e.g. GPRS Logon, GPRS Logoff) which informs it to the grille. HLR tekee kyselyn GRiään MT-puhelun tapauksessa GPRS-tilaan kykenevillä tilaajilla. The HLR interrogates the case GRiään MT call to the GPRS state-competent subscribers.

5) SGSN havaitsee MS: n poistuneen GPRS-tilasta 15 (esim. koska se ei kuittaa lähetettyjä datapaketteja). 5) The SGSN detects the MS's exit from the GPRS state 15 (e.g., because it does not acknowledge the transmitted data packets).. Tällainen tilanne voi syntyä esim. kun MS:n akku kuluu loppuun ennenkuin se ehtii signaloida poistumisestaan. Such a situation may arise when the MS. The battery runs out before it has time to signal the exit. SGSN signaloi tiedon HLR:lie tai GRille kuten kohdissa 2-4. SGSN signals the information to the HLR or lie Grille such as sections 2-4.

20 Vaihtoehtona edellä esitetyille voidaan käyttää mitä tahansa muutakin tapaa, jolla HLR saa GPRS-verkosta tiedon MS:n rekisteröitymisestä sisään tai ulos. 20 alternative to those described above can be used in any other way in which the HLR receives the MS information from the GPRS network's signing in or out.

Kuvion 3 signalointikaavio havainnollistaa tarkemmin erästä tapaa aikaansaada MS:n läsnäolo/poissaolo-v 25 tieto HLRiään GPRS Logon ja Logoff -proseduureilla, sekä MT-puhelun käsittelyä. a signaling diagram of Figure 3 illustrates in more detail one way to obtain the MS's presence / absence information 25 yrs HLRiään GPRS Logon and Logoff procedure is, and the MT call processing. Siirtyessään GSM-tilasta GPRS-ti-:,:,5 laan MS rekisteröityy GPRS-verkkoon GPRS Logon -prose- duurilla. When converting to the GSM state to the GPRS-ti -:,:, 5 Laan MS registers in the GPRS network GPRS Logon -prose- duurilla. Tähän liittyy myös autentikointiproseduuri, johon myös HLR (ja/tai GR) osallistuu. This also involves an authentication procedure, to which the HLR (and / or GR) involved. Tästä autenti- • - 30 kointiproseduurista HLR voi päätellä, että MS on siir- • l '·;·* tynyt GPRS-tilaan eikä ole enää normaalien GSM-palvelui- ' ' ' den tavoitettavissa. It authentication • - 30 kointiproseduurista HLR may conclude that the MS is transferred • l '·, · * tynyt GPRS mode is no longer normal GSM palvelui-' '' of supported. Tämän seurauksena HLR päivittää tilaajatietoihin, että matkaviestintilaaja (MS) ei ole tavoitettavissa (MS Detached) sekä mahdollisesti myös 35 syyn (GPRS Logon). As a result, the HLR updates in the subscriber data that the mobile subscriber (MS) is not reachable (MS Detached) and possibly also the cause of 35 (GPRS Logon). Jos tällöin PSTN:stä saapuu MS:lle 15 102234 MT-puhelu, MSC tekee HLR-kyselyn ja saa vastaukseksi "MS ei tavoitettavissa" kuten kuvion 2 tapauksessakin. Here, if the PSTN arrives for the MS 15 102234 MT call, the MSC makes a query to the HLR and receives an "MS is not reachable" such as the case of Figure 2. Jossain vaiheessa MS rekisteröityy pois GPRS-verkosta Logoff -proseduurilla, jossa SGSN:lle ja GGSN:lle signaloi-5 daan, että ne voivat tuhota MS:ään liittyvät tietonsa. At some point, the MS registers out of the GPRS network logoff procedure, where the SGSN and the GGSN signals 5-operated, they can destroy the MS's associated data. Samalla SGSN informoi joko suoraan HRL:ää tai sitten GR:ää, joka puolestaan informoi HLR:ää. At the same time, the SGSN informs the HLR directly HCl and then the GR, which, in turn, informs the HLR. HLR päivittää tilaajatietoihin, että matkaviestintilaaja (MS) on jälleen tavoitettavissa (MS Attached). The HLR updates in the subscriber data that the mobile subscriber (MS) is reachable again (MS Attached).

10 Kuvio 4 on signalointikaavio, joka havainnollis taa keksinnön kolmatta suoritusmuotoa, jossa MS:lie välitetään GPRS-verkon kautta tieto siitä, että sille on tulossa MT-puhelu GSM-verkossa. 10 Figure 4 is a signaling TAA Illustratively, the third embodiment of the invention, wherein to the MS is transmitted via the GPRS network to the fact that it is coming to an MT call in the GSM network. Kuviossa 4 MS aluksi rekisteröityy GPRS-verkkoon GPRS Logon -proseduurilla, 15 jolloin HLR:ään päivittyy tieto, että MS ei ole tavoitettavissa normaalien GSM-kutsukanavien kautta, koska se on GPRS-tilassa. In Figure 4, the MS first registers in the GPRS network, the GPRS Logon procedure, 15 wherein the HLR will update information that the MS is not reachable through the normal GSM paging channels because it is in the GPRS state. Tämä proseduuri on samanlainen kuin yllä selitettiin kuvion 3 yhteydessä. This procedure is similar to that described above in connection with Figure 3. Vaihtoehtoisesti voidaan kuitenkin käyttää mitä tahansa tapaa, jolla 20 HLR:ään päivitetään tieto siitä, että MS on GPRS-verkos-sa. Alternatively, however, any manner in which 20 to the HLR to update information that the MS is in the GPRS network of-SA. MSC vastaanottaa PSTN:stä MT-puhelun kyseiselle MS:lie. The MSC receives from the PSTN to the MT call to the MS. MSC tekee normaalin reititystietokyselyn HLR:ään. MSC makes a normal routing information from the HLR. HLR havaitsee tilaajatiedoista, että MS on rekisteröitynyt GPRS-verkkoon. The HLR detects from the subscriber data that the MS is registered to the GPRS network. Tämän tiedon seurauksena '· 25 HLR ilmoittaa MS:lie GPRS-verkon kautta, että MS:lie on tulossa puhelu GSM-kanavien kautta. As a result of this information, '· inform the HLR 25 to the MS via the GPRS network that the MS is coming to lie call via the GSM channels. Tämä ilmoitus voi- • t ί,ν daan välittää usealla eri tavalla, joista muutamia seli- :*' · tetään alla tarkemmin. This notice force • t ί, ν be to convey a variety of ways, some of which are explained: * '· VED in more detail below.

< <

.·'·. . · '·. Keksinnön kolmannen lähestymistavan mukaan HLR In the third approach of the invention, the HLR

M 30 lähettää MS:lie GPRS-verkon kautta ilmoituksen, että • · **;·' sille on saapumassa MT-puhelu GSM-kanavilla. M 30 transmits to the MS through the GPRS network a notification that • ** ·, · 'is about to enter the MT call on GSM channels. Tämä voi- * * ' daan tehdä, kun HLR:ssä on tai se saa GPRS-verkkoon teh dyllä kyselyllä tiedon, että MS on GPRS-verkossa. This force * * 'be made to the HLR is, or it may be teh dyllä survey data that the MS is in the GPRS network, the GPRS network. HLR voi myös lähettää GPRS-verkon kautta tiedon MT-puhelusta 35 aina, kun MS:llä on oikeus GPRS-palveluihin, riippumatta 16 102234 siitä onko MS GPRS-verkossa vai ei. The HLR may also be sent via GPRS data call MT-35 whenever the MS has the right to GPRS services, regardless of whether the 16 102 234 MS in the GPRS network or not. Tällöin HLR ei tarvitse läsnäolo/poissaolotietoa, vaan se on normaaliin tapaan vain GPRS-verkossa. Thus, the HLR does not need the presence / absence information, but it is only in the normal way in the GPRS network. Mikäli MS ei ole GPRS-verkossa, GPRS-verkko ei voi välittää ilmoitusta eteenpäin 5 vaan se "hukataan". If the MS is not GPRS network, the GPRS network can not transmit the notification on 5, but it is "wasted". Jos MS on GPRS-verkossa, verkko välittää ilmoituksen perille. If the MS is in the GPRS network, the network transmits the notification destination. Molemmissa tapauksissa GSM-verkko on jatkanut puhelunmuodostusta GSM-kanavilla. In both cases the GSM-network the call setup is continued on GSM channels.

Kuvion 4 suoritusmuodossa oletetaan, että HLR sisältää myös sen tukisolmun osoitteen, joka palvelee 10 MSstä. the embodiment of Figure 4, it is assumed that the HLR includes the address of support node serving 10 MSstä. Tällöin HLR, jolla on yhteys GPRS-tukisolmuihin (esim. SS7-järjestelmän kautta), voi lähettää palvelevalle tukisolmulle datapaketin, joka kertoo tulevasta puhelusta. In this case, the HLR, which is connected to the GPRS support nodes (e.g. via an SS7 system), can be sent to the serving support node a data packet which indicates an incoming call. Vaihtoehtoisesti HLR voi lähettää yhdyskäytä-vätukisolmulle datapaketin, jossa on MS: n dataverkko-15 osoite tai jokin yleisosoite, jonka perusteella GGSN voi reitittää datapaketin palvelevalle tukisolmulle SGSN. Alternatively, the HLR may send the GATEWAY-vätukisolmulle data packet with the MS data network address 15 or one of the general purpose address, which the GGSN can route the data packet to the serving support node SGSN. Tällöin tämän osoitteen tulee olla tallennettuna HLR:ssä, tai HLR:n tulee voida hakea se GR-kyselyllä. Thus, this address will be stored in the HLR, and the HLR must be able to retrieve it GR query. Edelleen yksi vaihtoehto on, että HLR informoi GR:ää 20 tietylle IMSI:lle tulevasta puhelusta, jolloin GR generoi ja lähettää MS:n dataverkko-osoitteella varustetun datapaketin (joka sisältää keksinnön mukaisen ilmoituksen) palvelevalle tukisolmulle SGSN joko suoraan tai yhdyskäytävätukisolmun GGSN kautta. A further alternative is that the HLR informs the GR 20 to a particular IMSI of the incoming call for which the GR generates and transmits to the MS a data packet with a data network address (which includes notification of the invention) to the serving support node SGSN, either directly or through a gateway support node GGSN through.

'· 25 Kun tieto tulevasta GSM-puhelusta on saatu (jol lakin sopivalla tavalla) välitettyä palvelevalle tu- • · :.v kisolmulle SGSN, se lähettää pakettiradiokanavalla mat- v ' kaviestimelle datapaketin, jossa ilmoitetaan MT-puhelus- X . '· 25 When the information on an incoming GSM call has been received (Jol suitable way cap) transmitted to the serving base • ·: .V nodes SGSN, it sends a packet radio channel in a mobile "station to a data packet indicating the MT-X puhelus-. ta GSM-kanavilla. of GSM channels. Tällä tavoin MS tietää tulevasta MT- « ' ♦ JI 30 puhelusta ja voi siirtyä kuuntelemaan GSM-kutsukanavia. In this way, the MS knows the future MT '' ♦ JI 30 and can switch the call to listen to the GSM paging channels. • · *1* Siirtyminen voi olla ehdoton tai matkaviestimelle tai • · · ? • · * 1 * Moving can be an absolute or a mobile station or • · ·? * ? *? käyttäjälle voidaan antaa mahdollisuus valita vastaan- otetaanko MT-puhelu vai ei. the user may be given the option to choose to enable the receiving MT call or not. MS voi esimerkiksi jäädä GPRS-tilaan, jos sillä on käynnissä aktiivinen datan-35 siirtovaihe, jota ei haluta keskeyttää. For example, the MS may stay in the GPRS state, if it has an active data transfer phase 35, which is not to be interrupted.

π 102234 π 102,234

Jos MS siirtyy GSM-tilaan, myös tukisolmun SGSN tulee tietää tästä, jotta se osaa keskeyttää lähetyksen GPRS-kanavien kautta. If the MS moves to the GSM mode, the support node SGSN needs to know this so that it can interrupt the transmission of GPRS channels. Yksinkertaisimmassa tapauksessa palveleva SGSN automaattisesti keskeyttää informaation 5 lähetyksen GPRS-kanavalla lähetettyään keksinnön mukaisen ilmoituksen tulevasta puhelusta. In the simplest case, the serving SGSN automatically interrupts the transmission of information to 5 incoming call according to the GPRS channel sending the invention.

Toinen vaihtoehto on, että palveleva SGSN jatkaa lähetystään ja keskeyttää vasta huomattuaan, että MS ei vastaa. Another alternative is that the serving SGSN continue to transmit and interrupt until it realized that the MS does not respond.

10 Vielä eräs vaihtoehto on, että MS, siirtyessään väliaikaisesti pois GPRS-tilasta, signaloi GPRS-kanavan kautta palvelevalle tukisolmulle SGSN, että sille ei saa lähettää datapaketteja, koska se on varattuna muualla. 10 Yet another alternative is that the MS temporarily moving out of a GPRS mode, the GPRS signals through the channel to the serving support node SGSN that it can not send data packets because it is busy elsewhere. Palveleva SGSN (tai jokin muu GPRS-verkon yksikkö) voi 15 puskuroida tai heittää menemään tällä välin vastaanotetun datan. The serving SGSN (or other GPRS network unit) 15 can be buffered or thrown away in the meantime the received data. Viimeksi mainitussa tapauksessa dataa ei lopullisesti menetetä, koska ylemmän tason päästä päähän -yhteysprotokollat huolehtivat datapakettien uudelleenlähetyksestä, jos MS ei niitä kuittaa. In the latter case, the data is permanently lost, because the higher-level end to end -yhteysprotokollat ​​responsible for the retransmission of data packets, if the MS does not acknowledge them.

20 Lähetettyään ilmoituksen GPRS-verkon kautta HLR After sending the notification 20 via the GPRS network, the HLR

lähettää MSCrlle normaalin kyselyvasteen, joka sisältää matkaviestimen vaellusnumeron. MSC transmits a normal response to a request, which contains the roaming number of the mobile station. Tämän jälkeen puhelun muodostaminen MS:lie, joka on siirtynyt kuuntelemaan GSM-hakukanavia, etenee tavanomaisen GSM-signaloinnin '* 1 25 mukaisesti GSM-kanavilla. Then, to establish a call to the MS, which has moved to listen to the GSM paging channels proceeds in accordance with conventional GSM signaling '* January 25 GSM channels.

Kuviot ja niihin liittyvä selitys on tarkoitettu • « :,V vain havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. The figures and the related description are intended • «, V, only to illustrate the present invention. Yksi- :1 * tyiskohdiltaan keksintö voi vaihdella oheisten patentti- ,·] e vaatimusten puitteissa ja hengessä. Single: 1 * details of the invention may vary in the appended claims, ·] e within the scope and spirit.

• > < · • #· • » • · ·· · · • · · •> <• · · • # »·· • · · · • · ·

Claims (16)

1. Digitaalinen matkaviestinjärjestelmä, joka käsittää 5 matkaviestinverkon, joka sisältää matkaviestinkes- kuksen (MSC), tukiasemajärjestelmiä (BSC,BTS), tilaajatie-tokannan (HLR), jossa ylläpidetään matkaviestinverkon tilaajien tilaajatietoja ja sijaintitietoja, pakettiradioverkon, joka sisältää pakettiradiotu-10 kisolmuja (SGSN), joista kukin on kytketty matkaviestinverkkoon sekä yhteen tai useampaan muuhun pakettiradiotu-kisolmuun, ja ainakin yhden yhdyskäytävätukisolmun (GGSN), joka tarjoaa liittymäpisteen ulkopuoliseen dataverkkoon tai toiseen pakettiradiojärjestelmään, 15 ensimmäiset ohjauskanavat, jotka on varattu matka viestinverkon käyttöön tukiasemajärjestelmissä, toiset ohjauskanavat, jotka on varattu pakettiradioverkon käyttöön tukiasemajärjestelmissä, matkaviestinpäätelaitteiston (MS), jolla on ensim-20 mäinen toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja ensimmäisiä ohjauskanavia, ja toinen toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja 1. A digital mobile communication system, comprising 5 to the mobile communication network including a mobile switching center (MSC), base station system (BSC, BTS) tilaajatie-database are (HLR), which is maintained in the mobile network subscriber data and location data, the packet radio network, comprising pakettiradiotu-10 kisolmuja ( the SGSN), each of which is connected to a mobile network, and one or more other pakettiradiotu-kisolmuun, and at least one gateway support node (GGSN) providing an access point to an external data network or to another packet radio system, the 15 first control channels which are reserved for travel communication network base station systems, second control channels which are reserved for packet radio network, the base station systems, a mobile terminal equipment (MS) with a Ensim-20-type operation mode, where it monitors said first control channels, and a second operating state where it monitors said toisia ohjauskanavia, tunnettu siitä, että : matkaviestinverkon tilaajatietokannassa (HLR) on : . second control channels, characterized in that: the mobile communication network subscriber database (HLR) comprising: a. . . 25 tieto, että matkaviestinpäätelaitteiston (MS) tavoitetta- • · · ;*·*; 25 the information that the mobile communication terminal device (MS) reachability • · ·, · * *; vuus ensimmäisten ohjauskanavien kautta on epävarma, kun matkaviestinpäätelaitteisto (MS) on mainitussa toisessa .·,· toimintatilassa. TY via the first control channels is uncertain when the mobile terminal equipment (MS) is in said second. · · mode. • · » lii • · »lii
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen matkaviestinjär- * tt 30 jestelmä, tunnettu siitä, että • · matkaviestinpäätelaitteisto (MS) on järjestetty • · · signaloimaan mainituilla ensimmäisillä ohj auskanavilla ;·/, matkaviestinverkolle poissaolo- tai vastaavasti läsnäolo- « · tieto, kun se siirtyy ensimmäisestä toimintatilasta toi-35 seen toimintatilaan tai vastaavasti toisesta toimintati lasta ensimmäiseen toimintatilaan, 102234 19 matkaviestinverkko on järjestetty päivittämään matkaviestinpäätelaitteiston (MS) signaloima poissaolo tai läsnäolotieto tilaajatietokantaan (HLR). 2. The mobile communication according to claim 1 * tt 30 system, characterized in that • · the mobile terminal equipment (MS) is arranged to • · · to signal as said first control channel, · /, a mobile communication network of absence or the presence «· data as it moves the first mode to the brought-35 mode or the second toimintati children in the first mode, 19 102 234 mobile communication network is arranged to update the mobile terminal equipment (MS) is signaled by the absence or the presence information from the subscriber database (HLR).
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen matkavies-5 tinjärjestelmä, tunnettu siitä, että tilaajatietokanta on järjestetty vastaanottamaan tai kysymään matkaviestinpäätelaitteiston (MS) läsnä-olo/poissaolotieto pakettiradioverkosta. 3. claimed in claim 1 or 2 matkavies-5 system, in characterized in that the subscriber database is arranged to receive or to ask for the mobile terminal equipment (MS), the presence / absence of data in a packet radio network.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen matkaviestinjär-10 jestelmä, tunnettu siitä, että pakettiradioverkko käsittää ensimmäisen rekiste-röintiproseduurin, jonka matkaviestinpäätelaitteisto (MS) suorittaa ensimmäisten ohjauskanavien kautta siirtyessään toiseen toimintatilaan, ja toisen rekisteröintiproseduu-15 rin, jonka matkaviestinpäätelaitteisto suorittaa toisten ohjauskanavien kautta poistuessaan toisesta toimintatilasta, matkaviestinverkon tilaajatietokanta (HLR), vasteena ensimmäisen rekisteröintiproseduurin suorittamiselle 20 pakettiradioverkossa, päivittää tilaajatietoihin, että iiif; 4 to 3 matkaviestinjär-10 system as claimed in claim, characterized in that the packet radio network comprises a first regis-röintiproseduurin, a mobile terminal equipment (MS) is carried out via the first control channels when moving to the second operation mode, and the second rekisteröintiproseduu-15 ester, a mobile terminal apparatus carried by the other control channels to leave the second mode , the mobile communication network subscriber database (HLR) in response to the first registration procedure 20 for carrying out a packet radio network, to update the subscriber data that IIIF; matkaviestinpäätelaitteisto (MS) ei ole tavoitettavissa . a mobile terminal equipment (MS) is not reachable. . . ensimmäisten ohjauskanavien kautta, matkaviestinverkon tilaajatietokanta (HLR) , vas- teenä toisen rekisteröintiproseduurin suorittamiselle pa- '•i*' 25 kettiradioverkossa, päivittää tilaajatietoihin, että mat- • · · V * kaviestinpäätelaitteisto MS) on tavoitettavissa ensimmäis ten ohjauskanavien kautta. via the first control channels, the mobile communication network subscriber database (HLR) in response to the second registration procedure for performing improved '• i *' 25 packet radio network, to update the subscriber data that the mobile • · · V * kaviestinpäätelaitteisto MS) is reachable through the first of the control channels. : : t :: T
5. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3 tai 4 mukainen mat- • · :**: kaviestinjär jestelmä tunnettu siitä, että 30 mainittuun tietoon, että matkaviestinpäätelait- • « · • · · *.· teisto ei ole tavoitettavissa ensimmäisten ohjauskanavien • · kautta, liittyy tieto, että matkaviestinpäätelaitteisto on rekisteröitynyt pakettiradioverkkoon. 5. The matrix as claimed in claim 1, 2, 3 or 4 • ·: **:. Kaviestinjär system characterized in that said 30 information that the mobile communication terminals • '• · · · · * tracking equipment is not supported by the first guide channel through • · , associated with the information that the mobile terminal equipment is registered in the packet radio network.
·;··· 6. Patenttivaatimuksen 1, 2, 3, 4 tai 5 mukainen 35 matkaviestinjärjestelmä, tunnettu siitä, että matkaviestinkeskus (MSC), jolle saapuu matkavies- 20 102234 tinpäätelaitteistolle päättyvä puhelu, suorittaa kyselyn tilaajatietokantaan (HLR), matkaviestinkeskus (MSC) on järjestetty keskeyttämään puhelunmuodostus tai suorittamaan kutsunsiirto, kun 5 tilaajatietokannassa (HLR) on tieto, että matkaviestinpää-telaitteisto (MS) ei ole tavoitettavissa ensimmäisten oh-jauskanavien kautta. ·, · · · 35 mobile station 6. A system according to claim 1, 2, 3, 4 or 5, characterized in that the mobile switching center (MSC), which arrives at the mobile 20 102 234 terminating tinpäätelaitteistolle call, queries the subscriber database (HLR), mobile switching center (MSC ) is configured to suspend the call set-up or to make a call transfer to 5 in the subscriber database (HLR) is the information that matkaviestinpää-terminating equipment (MS) is not reachable via the first control channel is OH.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen matkaviestinjärjestelmä, tunnettu siitä, että 10 matkaviestinkeskus (MSC), jolle saapuu matkavies- tinpäätelaitteistolle päättyvä puhelu, suorittaa kyselyn tilaajatietokantaan (HLR), tilaajatietokanta, vasteena tiedolle, että matka-viestinpäätelaitteisto (MS) ei ole tavoitettavissa ensim-15 mäisten ohjauskanavien kautta ja on rekisteröitynyt paket-tiradioverkkoon, on järjestetty välittämään matkaviestin-päätelaitteistolle (MS) pakettiradioverkon kautta ilmoitus, että sille on saapumassa puhelu matkaviestinverkossa, matkaviestinverkko jatkaa puhelunmuodostusta en-. 7. in any one of claims 1 to 5 the mobile communication system, characterized in that the 10 mobile switching center (MSC), which arrives at the terminating mobile tinpäätelaitteistolle call, queries the subscriber database (HLR) of the subscriber database, in response to the knowledge that the mobile communication terminal equipment (MS) is not reachable Ensim-mäisten 15 via control channels and is registered Paket-tiradioverkkoon, the mobile station is arranged to transmit, to the terminal equipment (MS) via the packet radio network an indication that the call is arriving in a mobile network, the mobile network will continue with the call setup the EN. : 20 simmäisten ohjauskanavien kautta. Through 20 simmäisten control channels.
8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen matkaviestinjär- . 8. claimed in claim 1 as mobile communication. . . jestelmä, tunnettu siitä, että mainittu tieto käsittää tiedon, että matkaviestin- päätelaitteisto on oikeutettu tai kykenevä toimimaan pa- '·· 25 kettiradioverkossa. system, characterized in that said information comprises information on the mobile terminal apparatus is authorized to operate or capable of improved "·· 25 packet radio network.
• · · *.* * 9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen matkaviestinjär jestelmä, tunnettu siitä, että ? • · *. * * 9. The apparatus of claim 8 matkaviestinjär system, characterized in that? matkaviestinkeskus (MSC), jolle saapuu matkaviesti; a mobile switching center (MSC), which arrives at a mobile; tinpäätelaitteistolle päättyvä puhelu, suorittaa kyselyn 30 tilaajatietokantaan (HLR), • · · • · · *.* tilaajatietokanta, vasteena tiedolle, että matka- • · **;'* viestinpäätelaitteisto (MS) on oikeutettu tai kykenevä : ' : toimimaan pakettiradioverkossa, on järjestetty välittämään ·;··· matkaviestinpäätelaitteistolle (MS) pakettiradioverkon 35 kautta ilmoitus, että sille on saapumassa puhelu matkaviestinverkossa, 21 102234 matkaviestinverkko jatkaa puhelunmuodostusta ensimmäisten ohjauskanavien kautta. terminating tinpäätelaitteistolle call, queries the 30 subscriber database (HLR), • · · • · * * the subscriber database, in response to the knowledge that travel • · **; '* message to the terminal equipment (MS) is entitled to, or capable of,':. to operate in a packet radio network, · is arranged to transmit, ··· matkaviestinpäätelaitteistolle (MS) 35 via the packet radio network an indication that the call is arriving in a mobile network, the mobile communication network 102 234 21 continues the call setup via the first control channels.
10. Patenttivaatimuksen 7 tai 9 mukainen matkaviestinjärjestelmä, tunnettu siitä, että 5 matkaviestinpäätelaitteisto (MS), vasteena maini tun ilmoituksen vastaanottamiselle pakettiradioverkon kautta, siirtyy kuuntelemaan ensimmäisiä ohjauskanavia. 10. The mobile communication system according to claim 7 or 9, characterized in that the mobile station 5 through the terminal equipment (MS), in response together said notification of receipt of a packet radio network, moves to the first control channels.
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen matkaviestin-järjestelmä tunnettu siitä, että 10 pakettiradioverkko keskeyttää informaation lähet tämisen matkaviestinpäätelaitteistolle (MS) yhdellä seu-raavista tavoista: vasteena mainitun ilmoituksen lähettämiselle matkaviestinpäätelaitteistolle 15. vasteena matkaviestinpäätelaitteiston lähettä mälle lähetyskiellolle, - vasteena sille, että matkaviestinpäätelaitteisto ei kuittaa lähetettyä informaatiota. mobile communication system according to claim 10 of 11 to claim characterized in that the 10 packet radio network interrupts the information sending PROGRAM OF matkaviestinpäätelaitteistolle (MS) at a fol-raavista ways: sending in response to the notice matkaviestinpäätelaitteistolle 15 in response to the mobile terminal equipment sends Malle lähetyskiellolle - as a response to the mobile terminal apparatus does not acknowledge the transmitted information.
12. Menetelmä matkaviestimelle päättyvän puhelun : 20 käsittelemiseksi digitaalisessa matkaviestinjärjestelmäs- , sä, joka käsittää matkaviestinverkon; 12. A method for a mobile terminating call: 20 for processing in a digital mobile communication, system comprising a mobile communication network; pakettiradioverkon, ; packet radio network; joka sisältää pakettiradiotukisolmuja, joista kukin on kytketty matkaviestinverkkoon, joka muodostaa pakettira- ") dioverkon radiorajapinnan; ensimmäiset ohjauskanavat, jot- ' 25 ka on varattu matkaviestinverkon käyttöön radiorajapinnas- • · · *·* ' sa; toiset ohjauskanavat, jotka on varattu pakettiradio verkon käyttöön radiorajapinnassa; sekä matkaviestinpääte- • I V.· laitteiston, jolla on ensimmäinen toimintatila, jossa se :V. monitoroi mainittuja ensimmäisiä ohjauskanavia, ja toinen >/.i 30 toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja toisia ohjaus- • · · kanavia, tunnettu siitä, että • · • · ”* päivitetään matkaviestinverkon tilaajatietokantaan | tieto, että matkaviestinpäätelaitteiston tavoitettavuus ·;··; ensimmäisten ohjauskanavien kautta on epävarma, kun matka- 35 viestinpäätelaitteisto siirtyy ensimmäisestä toiseen toimintatilaan, 102234 22 päivitetään matkaviestinverkon tilaajatietokantaan tieto, että matkaviestinpäät containing packet radio support nodes, each of which is connected to the mobile communication network forming a packet "), radio network of the radio interface, the first control channels, JOT '25 ka is reserved for use by the mobile communication network radiorajapinnas- • · * · *' sa, second control channels which are reserved for packet radio network, use of the radio interface, as well as for a mobile communication • I, V · the apparatus having a first mode in which it:.. V monitors said first control channels, and the other> / i 30 mode, where it monitors said second control • · · channels, wherein that • · • · "* updated mobile network subscriber database | of information that the mobile terminal equipment reachability ·, ··; through the first control channels is uncertain when traveling 35 message, the terminal equipment moves from the first to the second mode of operation, 102,234 22 updated mobile network subscriber database information, the mobile terminal elaitteisto on tavoitettavissa ensimmäisten ohjauskanavien kautta, kun matkaviestinpäätelaitteisto palaa toisesta ensimmäiseen toimintatilaan, 5 vastaanotetaan matkaviestinverkkoon matkaviestin- päätelaitteistolle päättyvä puhelu, tehdään kysely mainittuun tilaajatietokantaan, keskeytetään puhelunmuodostus tai tehdään kutsun-siirto, jos tilaajatietokannassa on mainittu tieto. elaitteisto is supported via the first control channels when the mobile terminal apparatus to return from the second to the first operating mode, 5 is received from the mobile station to the network terminating mobile terminal equipment to the call, querying said subscriber database, the call is discontinued or will be the call-forwarding, if the subscriber database of said information.
13. Menetelmä matkaviestimelle päättyvän puhelun käsittelemiseksi digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä, joka käsittää matkaviestinverkon; 13. A method for handling a mobile terminating call in a digital mobile communication system comprising a mobile communication network; pakettiradio-verkon, joka sisältää pakettiradiotukisolmuja, joista kukin on kytketty matkaviestinverkkoon, joka muodostaa pa-15 kettiradioverkon radiorajapinnan; A packet radio network that comprises packet radio support nodes, each of which is connected to a mobile network, which constitutes the PA-15 packet radio network in the radio interface; ensimmäiset ohjauskana-vat, jotka on varattu matkaviestinverkon käyttöön radiorajapinnassa; first control chicken tasks that are reserved for a mobile communication network in the radio interface; toiset ohjauskanavat, jotka on varattu paket-tiradioverkon käyttöön radiorajapinnassa; the second control channels, which are reserved for use by paket-tiradioverkon the radio interface; sekä matkavies-tinpäätelaitteiston, jolla on ensimmäinen toimintatila, 20 jossa se monitoroi mainittuja ensimmäisiä ohjauskanavia, . and matkavies-tinpäätelaitteiston having a first operating mode 20 where it monitors said first control channels. ja toinen toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja toi- ,·, ; and a second mode, where it monitors mentioned second, ·,; siä ohjauskanavia, tunnettu siitä, että päivitetään matkaviestinverkon tilaajatietokantaan tieto että matkaviestinpäätelaitteisto on pakettira-25 dioverkossa ja että sen tavoitettavuus ensimmäisten ohja- • · · *·* * uskanavien kautta on epävarma, kun matkaviestinpäätelait teisto siirtyy ensimmäisestä toiseen toimintatilaan, • « V.: vastaanotetaan matkaviestinverkkoon matkaviestin- « · · . SIA control channels, characterized in that the updated mobile network subscriber database information that the mobile terminal equipment is pakettira-25 radio network, and that the presence of the first control • · · * · * * through the guide channel is uncertain, when the mobile terminal device tracking equipment is transferred first to the second operating mode, • «V .: is received from the mobile network to mobile «· ·. päätelaitteistolle päättyvä puhelu, 30 tehdään kysely mainittuun tilaajatietokantaan, • · · välitetään, vasteena mainitulle tilaajatietokan- • · *!* nan (HLR) tiedolle, matkaviestinpäätelaitteistolle paket- tiradioverkon kautta ilmoitus, että sille on saapumassa puhelu matkaviestinverkossa, 35 matkaviestinpäätelaitteisto siirtyy monitoroimaan ensimmäisiä ohjauskanavia vasteena ilmoituksen vastaanot- 23 102234 tamiselle, jatketaan puhelunmuodostusta matkaviestinverkossa ensimmäisien ohjauskanavien kautta. ending with the terminal equipment call, 30 querying the subscriber database, • · · transmitted, in response to said subscriber information • · *! * nan (HLR) knowledge, matkaviestinpäätelaitteistolle packet through tiradioverkon announcement that it is about to enter the call in the mobile network, 35 the mobile terminal equipment is transferred to monitor the first control channels in response to receiving the notification 23 102234 tamiselle, continue call setup to the first mobile network control channels.
14. Menetelmä matkaviestimelle päättyvän puhelun 5 käsittelemiseksi digitaalisessa matkaviestinjärjestelmässä, joka käsittää matkaviestinverkon; 5 14. The method for processing a call terminating to the mobile station in a digital mobile communication system comprising a mobile communication network; pakettiradioverkon, joka sisältää pakettiradiotukisolmuja, joista kukin on kytketty matkaviestinverkkoon, joka muodostaa pakettiradioverkon radiorajapinnan; a packet radio network, comprising packet radio support nodes, each of which is connected to a mobile network, forming a packet radio network of the radio interface; ensimmäiset ohjauskanavat, jot-10 ka on varattu matkaviestinverkon käyttöön radiorajapinnassa; first control channels, just-in-ka 10 is reserved for use by the mobile communication network via the radio interface; toiset ohjauskanavat, jotka on varattu pakettiradioverkon käyttöön radiorajapinnassa; the second control channels, which are reserved for packet radio network, the radio interface; sekä matkaviestinpääte-laitteiston. as well as a mobile terminal hardware. jolla on ensimmäinen toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja ensimmäisiä ohjauskanavia, ja toinen 15 toimintatila, jossa se monitoroi mainittuja toisia ohjaus-kanavia. a first operating state where it monitors said first control channels, and 15, the second operating state where it monitors said second control channels. tunnettu siitä, että päivitetään matkaviestinverkon tilaajatietokantaan tieto että matkaviestinpäätelaitteisto on kykenevä tai oikeutettu toimimaan toisessa toimintatilassa, :"; 20 vastaanotetaan matkaviestinverkkoon matkaviestin- päätelaitteistolle päättyvä puhelu, tehdään kysely mainittuun tilaajatietokantaan, välitetään, vasteena mainitulle tietokannan (HLR) tiedolle, matkaviestinpäätelaitteistolle paketti- ... 25 radioverkon kautta ilmoitus, että sille on saapumassa pu- • « · '·* * helu matkaviestinverkossa, matkaviestinpäätelaitteisto siirtyy monitoroimaan « 4 ·.*, ensimmäisiä ohjauskanavia vasteena ilmoituksen vastaanot- •« · V " tamiselle, 30 jatketaan puhelunmuodostusta matkaviestinverkossa ensimmäisien ohjauskanavien kautta. characterized in that the updated mobile communication network subscriber database information that the mobile terminal equipment is capable of or authorized to operate in a second mode of operation, "; 20 is received from the mobile station to the network terminating matkaviestinpäätelaitteistolle call, querying said subscriber database is transmitted in response to the knowledge to said database (HLR) matkaviestinpäätelaitteistolle packet .. . 25 through a radio network an indication that it is about to enter the red • '·' · * * helu mobile communication network, the mobile terminal apparatus moves to monitor a «4 ·. *, the first control channels in response to the notification received •« · V "tamiselle, 30 continue call setup from the mobile communication network via the first control channels through.
• « *'* 15. Patenttivaatimuksen 13, 14 tai 15 mukainen me- , netelmä. • «* '* methyl 15 according to claim 13, 14 or 15, method. tunnettu siitä, että f signaloidaan matkaviestinpäätelaitteistolta matka-35 viestinverkolle mainituilla ensimmäisillä ohjauskanavilla poissaolo- tai vastaavasti läsnäolotieto, kun matkavies- 24 102234 tinpäätelaitteisto siirtyy ensimmäisestä toimintatilasta toiseen toimintatilaan tai vastaavasti toisesta toimintatilasta ensimmäiseen toimintatilaan, päivitetään poissaolo- tai läsnäolotieto tilaaja-5 tietokantaan. characterized in that f is signaled matkaviestinpäätelaitteistolta travel 35 the message to the network as said first control channels of absence or the presence information, the mobile 24 102 234 tinpäätelaitteisto moves from the first mode to the second mode or the second mode to the first mode, updating of absence or presence information from the subscriber-5 database.
16. Patenttivaatimuksen 13, 14 tai 15 mukainen menetelmä, tunnettu siitä että suoritetaan toisten ohjauskanavien kautta ensimmäinen rekisteröintiproseduuri pakettiradioverkkoon, kun 10 matkaviestinpäätelaitteisto siirtyy toiseen toimintatilaan, suoritetaan toisten ohjauskanavien kautta toinen rekisteröintiproseduuri pakettiradioverkossa, kun matkaviestinpäätelaitteisto poistuu toisesta toimintatilasta, 15 päivitetään poissaolo- tai vastaavasti läsnäolo- tieto matkaviestinverkon tilaajatietokantaan (HLR) vasteena ensimmäisen tai vastaavasti toisen rekisteröintiprose-duurin suorittamiselle pakettiradioverkossa. 16. A method according to claim 13, 14 or 15, characterized in that is carried out via the second control channels of first registration procedure in the packet radio network, the 10 mobile terminal apparatus moves to the second mode, performing the second control channels of the second registration procedure in the packet radio network when the mobile terminal apparatus is removed from the second mode 15 is updated of absence or the presence of - an indication of the mobile communication network subscriber database (HLR) in response to the first or the second flat major rekisteröintiprose for carrying out a packet radio network. 20 • · · • · · • · · « • ( * · « · « • ♦ 30 « t 1 • · « « · 35 · · • · • · • · · 102234 25 20 • • · · · · · · • «• (* ·« · «• ♦ 30« t 1 • · «« · 35 · · • · • · • · · 102234 25
FI960211A 1996-01-16 1996-01-16 A digital mobile communication system and a terminating call methods k äsittelemiseksi FI102234B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI960211A FI102234B (en) 1996-01-16 1996-01-16 A digital mobile communication system and a terminating call methods k äsittelemiseksi
FI960211 1996-01-16

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI960211A FI102234B (en) 1996-01-16 1996-01-16 A digital mobile communication system and a terminating call methods k äsittelemiseksi
AU14459/97A AU1445997A (en) 1996-01-16 1997-01-15 Digital mobile communication system and methods for processing a terminating call
PCT/FI1997/000020 WO1997026764A1 (en) 1996-01-16 1997-01-15 Digital mobile communication system and methods for processing a terminating call

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI960211A0 FI960211A0 (en) 1996-01-16
FI960211A FI960211A (en) 1997-07-17
FI102234B true FI102234B (en) 1998-10-30
FI102234B1 FI102234B1 (en) 1998-10-30

Family

ID=8544897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI960211A FI102234B (en) 1996-01-16 1996-01-16 A digital mobile communication system and a terminating call methods k äsittelemiseksi

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU1445997A (en)
FI (1) FI102234B (en)
WO (1) WO1997026764A1 (en)

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5787267A (en) * 1995-06-07 1998-07-28 Monolithic System Technology, Inc. Caching method and circuit for a memory system with circuit module architecture
US6230009B1 (en) 1996-12-27 2001-05-08 At&T Wireless Services, Inc. Method and apparatus for alerting a station in one network of a requested communication from a second network
FI106286B (en) 1997-09-30 2000-12-29 Nokia Networks Oy The mobile subscriber call connection establishing packet
SE512079C2 (en) * 1997-10-15 2000-01-24 Ericsson Telefon Ab L M Method for providing a called subscriber's status in a mobile phone system
US6038491A (en) * 1997-11-26 2000-03-14 Mars, Incorporated Monitoring and reporting system using cellular carriers
US6088589A (en) * 1997-12-11 2000-07-11 Ericsson Inc. System, method and apparatus for handling high-power notification messages
FI106831B (en) 1998-01-14 2001-04-12 Nokia Networks Oy The access control method for a mobile communication system
FI106517B (en) * 1998-01-28 2001-02-15 Nokia Networks Oy Radio network access mechanism
US6307845B1 (en) * 1998-02-23 2001-10-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Processing packet-switched voice calls directed to a mobile unit operating in circuit-switched mode
SE513244C2 (en) * 1998-03-13 2000-08-07 Ericsson Telefon Ab L M A device, system and method relating to packet data communication
JP2002513258A (en) * 1998-04-27 2002-05-08 テレフオンアクチーボラゲツト エル エム エリクソン(パブル) Announcement system and methods used to a communication network to suspend the incoming circuit switched call
US6473422B2 (en) 1998-04-27 2002-10-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Communications network and method for screening incoming circuit switched calls
US6724748B1 (en) * 1998-05-21 2004-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Intelligent network and packet data network interoperability
US6304753B1 (en) 1998-07-16 2001-10-16 Openwave Technologies Inc. Integration of voice and data services provided to a mobile wireless device
US6480476B1 (en) * 1998-10-15 2002-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Variable sleep mode for mobile stations in a mobile communications
FR2792155B1 (en) * 1999-04-09 2001-06-29 Nortel Matra Cellular Service delivery Method has mobile radio stations, network equipment and mobile stations for its implementation
US6496690B1 (en) 1999-05-07 2002-12-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Prepaid subscriber service for packet-switched and circuit-switched radio telecommunications networks
AU5735700A (en) * 1999-06-14 2001-01-02 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for disabling communications of a specified mode to a device capable of multi-mode communications
EP1201093A2 (en) * 1999-07-30 2002-05-02 Ericsson Inc. Methods and systems for switching terminals from packet switched service to circuit switched service
FI19991833A (en) 1999-08-30 2001-02-28 Nokia Mobile Phones Ltd Method for switching calls to a mobile communication system
WO2001017287A1 (en) * 1999-08-31 2001-03-08 Siemens Aktiengesellschaft Method and communications system for processing a packet service
SE521002C2 (en) * 1999-10-08 2003-09-23 Sendit Ab A method for initiating immediate transfer of packet data from an external network server to a mobile communication unit the packet data network address is unknown to the server
EP1222826A1 (en) * 1999-10-22 2002-07-17 Nokia Corporation Enhancement of mt call establishing procedure
FI109400B (en) 1999-10-28 2002-07-15 Nokia Corp Method for maintaining a communication link
US7403970B1 (en) 2000-10-25 2008-07-22 Verisign, Inc. Method and apparatus for assigning a virtual address to and text-messaging to multiple text-capable destination entities
US9143477B2 (en) 2000-10-25 2015-09-22 Syniverse Icx Corporation Address recognition database
US20020061756A1 (en) * 2000-11-17 2002-05-23 Bleckert Peter Nils Olov Paging co-ordination in telecommunication networks
EP1415494A2 (en) * 2000-11-28 2004-05-06 Crane, John Nortel Networks Limited, Director Patents Method and apparatus for a hybrid mobile terminal
SE518751C2 (en) 2001-01-03 2002-11-19 Microsoft Corp Method and system where an external server receives information about individual mobile terminals radio transmission
WO2002093945A2 (en) * 2001-05-14 2002-11-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Communication service provisioning method
FI20012404A (en) * 2001-12-05 2003-06-06 Nokia Corp The call control method and arrangement
FR2837654B1 (en) * 2002-03-25 2004-07-30 Sagem Method of establishment of a group call in a telecommunication system gprs type
US7916715B2 (en) * 2002-12-18 2011-03-29 Qualcomm Incorporated Hybrid protocol to support communications with multiple networks
US7936760B2 (en) * 2003-03-18 2011-05-03 Nokia Corporation Method, communications network arrangement, communications network server, terminal, and software means for selecting and changing operating modes for packet-switched voice connection
US7383042B2 (en) 2003-04-17 2008-06-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Interoperable voice and data wireless network
BRPI0411229A (en) * 2003-06-09 2006-07-11 Siemens Ag called controlled by base station waiting notification in a cellular communication system
GB0313070D0 (en) * 2003-06-09 2003-07-09 Roke Manor Research A method of controlling communication in a cellular communication system
US7983242B2 (en) * 2003-08-18 2011-07-19 Qualcomm, Incorporated Packet data service with circuit-switched call notification
JP2005269394A (en) * 2004-03-19 2005-09-29 Nec Corp Mobile communication terminal, network device, mobile communication system, and method thereof
US7924811B2 (en) 2004-03-30 2011-04-12 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Methods, systems and computer program products for suspending packet-switched sessions to a wireless terminal
JP2007318681A (en) * 2006-05-29 2007-12-06 Ntt Docomo Inc Cellular phone system, video phone control device, cellular phone, and video phone control method
CN101523938B (en) * 2006-11-03 2012-02-01 华为技术有限公司 The mobile communication method, a mobile communication system and an access entity

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4887265A (en) * 1988-03-18 1989-12-12 Motorola, Inc. Packet-switched cellular telephone system
FI97517C (en) * 1993-09-06 1996-12-27 Nokia Mobile Phones Ltd The packet data transmission in a digital cellular network
SE9304119D0 (en) * 1993-12-10 1993-12-10 Ericsson Ge Mobile Communicat Apparatuses and mobile stations for Providing packet data communication in digital TDMA cellular system
FI94700C (en) * 1994-01-21 1995-10-10 Nokia Telecommunications Oy The cellular system network element and a method for packet data transmission in a mobile communication system,
FI95984C (en) * 1994-04-08 1996-04-10 Nokia Telecommunications Oy Method and arrangement for location management in connection with packet data transmission in a mobile communication system,

Also Published As

Publication number Publication date
FI960211D0 (en)
AU1445997A (en) 1997-08-11
WO1997026764A1 (en) 1997-07-24
FI960211A0 (en) 1996-01-16
FI960211A (en) 1997-07-17
FI102234B1 (en) 1998-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU738195B2 (en) Providing caller ID within a mobile telecommunications network
AU715981B2 (en) Emergency call back using MSC numbers
AU719005B2 (en) Providing service area dependent subscriber data within a mobile telecommunications network
JP3684387B2 (en) Packet radio system, and a method for routing data packets from the protocol independent in packet radio networks
US6898433B1 (en) Location management for cellular systems
JP3762788B2 (en) Call forwarding method and arrangement for a mobile terminating call
US6912389B2 (en) Interworking and interoperability of GPRS systems with systems of other technology families
FI106511B (en) reduction in the signaling load on packet radio network
AU763925B2 (en) System and method for mobility management for an internet telephone call to a mobile terminal
US6879832B1 (en) Method and apparatus for transferring information between mobile terminals and entities in a radio access network
USH1641H (en) Connection of mobile devices to heterogenous networks
AU735865B2 (en) Method for associating one directory number with two mobile stations within a mobile telecommunications network
US6615037B1 (en) Method apparatus and system for call forwarding when roaming from a first type network to a second type network in a communication system
US5884179A (en) Optimized routing of terminating calls within a mobile telecommunications network
JP4451568B2 (en) Communication network and method for routing calls directly using an Internet protocol network to the mobile subscriber
JP4076775B2 (en) Multi-protocol home location register
AU730984B2 (en) Emergency call back for roaming mobile radio subscribers
US7385947B2 (en) Low-cost radio access network enabling local switching
US6684072B1 (en) Global wireless prepaid roaming
EP2282561A1 (en) Messaging in mobile telecommunications networks
CN100377555C (en) Mobility within packet-switched telephony network
US6134433A (en) System and method of forwarding data calls in a radio telecommunications network
FI103454B (en) The mobile operating states of the control packet radio system
US7260409B2 (en) Wireless telecommunication network registration roaming call origination, and roaming call delivery methods
KR100450961B1 (en) Apparatus and method for coincidence of subscriber status between public land mobile network and private network