DK9300538U3 - Roofing for placement on lavhældningstage - Google Patents

Roofing for placement on lavhældningstage Download PDF

Info

Publication number
DK9300538U3
DK9300538U3 DK9300538U DK9300538U DK9300538U3 DK 9300538 U3 DK9300538 U3 DK 9300538U3 DK 9300538 U DK9300538 U DK 9300538U DK 9300538 U DK9300538 U DK 9300538U DK 9300538 U3 DK9300538 U3 DK 9300538U3
Authority
DK
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
roofing
felt
layer
width
new
Prior art date
Application number
DK9300538U
Other languages
Danish (da)
Inventor
Jessen Erling
Original Assignee
Phoenix Contractors As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Description

DK 93 00538 U3 DK 93 00538 U3

Frembringelsen angår en tagdækning til anbringelse på lavhæld-ningstage, f.eks. The generation relates to a roof covering for application to lavhæld take-up, for example. på et betondæk eller på et isolationslag på dette, og hvor tagdækningen opfatter et antal tagdækningselementer, som ligger op til hinanden kant mod kant. on a concrete floor or on an insulation layer in this and in which the roof covering perceive a plurality of roof cover elements, which are adjacent to each other edge to edge.

Man har længe kendt at fremstille tagdækninger på plane tagflader ved at pålægge tagpap i ruller på tagfladen, idet man sørgede for, at der var et vist overlap ("overlæg") mellem tagpapbanerne. It has long been known to produce roof coverings in the planar roof surfaces by imposing tar paper in rolls on the roof surface, while care was taken that there was some overlap ( "overlay") between the roofing felt webs. Orienteringen af tagpaprullerne på tagfladen er imidlertid besværlig, idet den til den enkelte tagpapbane svarende rulle først måtte rulles ud, så at man sikrede banens korrekte placering, hvorefter banen blev rullet sammen. The orientation of tar paper rolls onto the roof surface is cumbersome, taking it to the individual tar paper path corresponding roll first had to be rolled out so that secured the runway correct location, after which the field was rolled up. Derefter rulledes banen på ny ud, idet man "svejsede" den sammen med nabobanen. Then rolled pitch again out, taking "welded" together with the adjoining field. Denne tagdækning har den ulempe, at det tager en montør temmelig megen tid at udlægge den. This roofing has the disadvantage that it takes a fitter pretty much time to expound it.

Formålet med frembringelsen er at anvise en tagdækning af den ovenfor nævnte art, som muliggør, at udlægningstiden kan reduceres meget væsentligt, i visse tilfælde til 40% af den hidtidige udlægningstid. The purpose of the generation is to provide a roofing of the above type, which permits the laying time can be reduced very significantly, in some cases, to 40% of the previous Down Time.

Tagdækningen ifølge frembringelsen er ny ved, at det enkelte tagdækningselement er i hovedsagen rektangulært og opbygget af mindst et lag tagpap, og at længden af det enkelte tagdækningselement er ca. The roofing according to the invention is new in that the individual roof covering element is substantially rectangular and built up from at least one layer of roofing felt, and that the length of the individual roof covering element is approximately 1,5-3,0 gange sidstnævntes bredde, og at de linier, langs hvilke tagdækningselementerne støder mod hinanden, er dækket af to sæt påklæbede, hinanden krydsende tagpapstrimler, hvor begge sæt tagpapstrimler har en længde, som er mange gange længden eller bredden af det enkelte tagdækningselement . 1.5-3.0 times the latter width, and that the lines along which the roofing units adjacent to each other, are covered by the two sets without glued, roofing felt strips intersecting each other, wherein both sets of roofing felt strips has a length which is many times the length or width of the each roofing. Det har vist sig, at denne tagdækning kan udlægges på ca. It has been shown that this roofing can be laid around 40% af den udlægningstid den kendte tagdækning kræver. 40% of the Down Time requires the prior roofing. Dette fordi montøren helt slipper for at skulle bakse med store tagpapruller eller -baner. This is because the installer completely avoid having to grapple with large tar paper rolls or lanes. Han skal i stedet håndtere nogle ret små - og følgelig ret lette - tagdækningselementer. Instead he must deal with some pretty small - and consequently quite easy - roofing. Disse oplægges på tagfladen, så at de danner et stort rudenet, og skubbes så sammen, så at de ligge kant mod kant. These are held on the roof surface, so that they form a large rudenet, and then pushed together so that they lie edge to edge. Derefter klæbes det første sæt tagpapstrimler fast. Then glued the first set of roofing felt strips stuck. Den en- 2 DK 93 00538 U3 kelte strimmel dækker da kantzonen af mange ved siden af hinanden liggende tagdækningselementer. The one-2 DK 93 00538 U3 kelte cover strip when the edge zone of many adjacent to one another neighboring roofing units. Derefter påklæbes det andet sæt tagpapstrimler, således at de forløber i hovedsagen vinkelret på det første sæt tagpapstrimler og krydser hen over 5 dette. Then affixed to the second set of roofing felt strips so that they extend substantially perpendicular to the first set of roofing felt strips and crosses over 5 this. - Denne tagdækning er egnet til såvel nye lavhældnings-tage som til tagpapbelagte lavhældningstage, hvor tagpapbelægningen skal renoveres. - This roofing is suitable for both new lavhældningstage as for bitumen coated lavhældningstage where tar paper coating needs renovation.

Ifølge frembringelsen kan det enkelte tagdækningselements lag af tagpap, f.eks. According to the invention may each roofing layer of roofing felt, for example. være af overpap, medens der under dette lag 10 findes et bundlag, f.eks. be of top felt, while during this layer is a bottom layer 10, for example. af underpap eller fyldmateriale, såsom tagpapsmuld, glasflies eller lignende smuld, hvorhos over-pap-lagets dimensioner kan være lidt større end bundlagets dimensioner, så at en rundtgående kantzone på overpappet - når tagdækningselementet skal monteres på tagfladen - kan trykkes 15 ned i niveau med bundlaget. of under felt or filler material, such as tar paper mold, glass splinter or the like sawdust, whereby the above-paperboard-layer's dimensions may be slightly larger than the bottom sheet dimensions so that a peripheral edge zone of the top felt - when the roof covering is to be mounted on the roof surface - can be pressed 15 to the level of the bottom layer. Derved opnås, at når de to sæt tagpapstrimler er påklæbet, vil disse strimlers øvre flade stort set flugte med den øvre flade af den indre del af over-pap-laget. It is thus provided that when the two sets of strips of roofing felt is adhered, these ribbons upper surface practically flush with the upper surface of the inner member of the over-layer cardboard. Derved sikres, at vandansamlingen foran strimlerne undgås, og at tagdækningen får et tiltalende udseende. This ensures that vandansamlingen front strips are avoided and that the roofing will have an attractive appearance.

20 Desuden kan ifølge frembringelsen den enkelte tagpapstrimmel være opbygget af et halvt lag overpap og et halvt lag underpap samt et derimellem anbragt tyndt lag klæber. 20 In addition, according to the invention the individual roofing felt strip be composed of a half top felt layer and under felt layer is a half and an interposed thin layer of adhesive. Denne opbygning af den enkelte tagpapstrimmel har vist sig særlig hensigtsmæssig. This structure of the individual roofing felt strip has been found particularly advantageous.

25 Fremdeles kan der ifølge frembringelsen mellem laget af overpap og bundlaget i det enkelte tagdækningselement findes et mellemste tagpaplag med en rundtgående kantzone, som er bredere end bredden af overpaplagets kantzone, og som, når tagdækningselementet skal monteres på tagfladen, kan trykkes ned i 30 niveau med bundlaget. 25 Again there may according to the invention between the layer of top felt and bottom layer of each roofing unit is a middle tagpaplag with an annular edge zone that is wider than the width of overpaplagets edge zone, and which, when the roof covering is to be mounted on the roof surface, can be pressed into the 30 level with the bottom layer. Herved opnås, at der ved den linie, hvor to ved siden af hinanden liggende tagdækningselementer støder sammen, vil dannes en "trappeformet grøft". Hereby is achieved that, when the line of the two side-by-side adjacent roof cover elements together will form a "stair-shaped trench." Med henblik på sammenklæbning af to nabo-tagdækningselementer må denne grøft så udfyldes ved påklæbning af passende udformede tagpapstrim- 3 DK 93 00538 U3 ler. For the purpose of adhering together of two neighboring roofing units should this trench so filled in by sticking appropriately shaped tagpapstrim- 3 DK 93 00538 U3 clay.

Desuden kan der ifølge frembringelsen ovenpå det første og andet sæt tagpapstrimler, som har en tykkelse svarende til tykkelsen af det øvre lag tagpap, være påklæbet henholdsvis et 5 første og andet sæt ekstra tagpapstrimler med en tykkelse i hovedsagen svarende til bundlagets tykkelse. Next to that according to the invention on top of the first and second set of roofing felt strips, having a thickness corresponding to the thickness of the upper layer of roofing felt, being adhesively bonded, respectively, a first 5 and second additional roofing felt strips having a thickness substantially equal to the gusset ply thickness. Herved opnås, at overgangen mellem to på hinanden følgende tagdækningselementer vil være næsten usynlige, idet den øvre side af den .øverste tagpapstrimmel i hovedsagen vil flugte med den midterste del 10 af den øverste side af laget af overpap. Hereby is achieved that the transition between two successive roof cover elements will be almost invisible, the upper side of the roofing felt .øverste strip generally will be flush with the middle portion 10 of the upper side of the layer of top felt.

Ifølge frembringelsen kan bundlaget bestå af ituskårne tagpaprester med en kornstørrelse på 2-6 mm, hvilke tagpaprester er klæbet til undersiden af det overliggende tagpap. According to the invention, the base layer may consist of roofing felt shredded residues with a grain size of 2-6 mm, which residues roofing felt is adhered to the underside of the overlying roofing felt. Herved opnås, at tagdækningen bliver meget miljøvenlig i fremstilling, 15 idet gamle tagpaprester nu kan nyttiggøres. In this manner the roof covering being very environmentally friendly in manufacture, since the old roofing felt 15 residues can now be recovered. Dette er især aktuelt ved restaurering af tagpapbelagte tage. This is particularly relevant in the restoration of roofing felt coated roofs.

Desuden kan ifølge frembringelsen kantzonen på laget af overpap have en bredde x svarende til den halve bredde af tagpapstrimlerne. In addition, according to the invention the edge zone of the layer of top felt may have a width X equal to half the width of the roofing felt strips. Derved sikres, at tagpapstrimlernes tætningsevne 20 bliver særlig god. This ensures that tagpapstrimlernes sealing 20 is very good.

Desuden kan ifølge frembringelsen det mellemste tagpaplag have en bredde y, som er bestemt af betingelsen x < y < 3x, hvor x er bredden af kantzonen på laget af overpap. In addition, according to the invention the intermediate tagpaplag have a width y, which is determined by the condition x <y <3x, where x is the width of the edge zone of the layer of top felt. Disse dimensioner har i praksis vist sig særligt hensigtsmæssige. These dimensions have been found in practice to be particularly suitable.

25 Endvidere kan ifølge frembringelsen bredden w af den enkelte tagpapstrimmel i det yderligere første og andet sæt tagpapstrimler være 2y, idet bredden af hver tagpapstrimmel i det underliggende første og andet sæt tagpapstrimler er 2y minus 2x. 25 Further, according to the invention the width W of each strip of roofing felt in the additional first and second sets roofing felt strips being 2y, the width of each strip of the roofing felt in the underlying first and second roofing felt strips 2y is minus 2x. Derved udfyldes'den førnævnte grøft meget effektivt. Thereby udfyldes'den aforementioned trench very efficiently.

30 Fremdeles kan ifølge frembringelsen længden af tagdækningselementet være 1,6-2,5, fortrinsvis 1,8-2,4, gange tagdæknings- 4 DK 93 00538 U3 elementets bredde, eftersom disse proportioner har vist sig særligt hensigtsmæssige. 30 Furthermore, according to the generation length of the roof covering to be 1.6-2.5, preferably 1.8-2.4, times roofing 4 DK 93 00538 U3 width of the element, since these proportions has been found particularly appropriate.

Desuden kan ifølge frembringelsen det enkelte tagdækningselement have dimensionerne 120 x 240 cm. In addition, according to the invention the individual roof covering element having dimensions of 120 x 240 cm. Derved fås et tagdæk-5 ningselement, som ikke vejer for meget, og som derfor er let at håndtere. This gives a roof deck-five member that does not weigh too much, and are therefore easy to handle.

Endelig kan der ifølge frembringelsen hensigtsmæssigt under det enkelte tagpapdækningselements lag af tagpap findes et bundlag, f.eks. Finally, according to the invention suitably under each roofing felt cover element layer of roofing felt is a base layer, for example. af underpap eller fyldmateriale, såsom tagpap-10 smuld eller glasflies, og som har længde- og breddedimensioner, som er lidt større end det overliggende tagpaplag, hvorhos det første og andet sæt tagpapstrimler kan udfylde "grøften" mellem op til' hinanden grænsende tagdækningselementer, medens bredden af den enkelte strimmel i de nævnte første 15 og andet sæt ekstra tagpapstrimler kan være bredere ende nævnte "grøft". of under felt or fill material such as roofing felt-10 crumbs or glass splinter and have length and width dimensions that are slightly larger than the overlying tagpaplag, wherein said first and second roofing felt strips can fill in the "trench" between up to 'adjoining roofing units, while the width of each strip of the said first 15 and second sets of additional tar paper strips may be wider end of said "ditch".

Frembringelsen forklares nedenfor under henvisning til tegningen , hvor fig. The production is explained below with reference to the drawing, in which Fig. 1 viser en tagdækning bestående af et antal ved siden af 20 hinanden liggende tagdækningselementer, fig. 1 shows a roof covering consisting of a plurality of adjacent 20-side roofing units, Fig. 2 en del af en første udførelsesform for et tagdækningselement ifølge frembringelsen, idet en tagpapstrimmel er påført, fig. 2 shows a part of a first embodiment of a roof covering element according to the invention, since a strip of roofing felt has been applied, Fig. 3 en del af en anden udførelsesform for tagdækningen 25 ifølge frembringelsen, med tre lag materiale, det hele set i tværsnit, fig. 3 shows part of another embodiment of the roofing according to the invention 25, with three layers of material, all of it in cross section, Fig. 4 en del af en tagpapstrimmel, bestående af et overpap med halv tykkelse plus et lag klæbemiddel plus et lag underpap med halv tykkelse, - det hele set i tværsnit, og 5 DK 93 00538 U3 fig. 4 is a partial roofing felt by a strip, consisting of a top felt with half thickness plus a layer of adhesive plus a layer of under felt with half thickness, - all seen in cross section, and 5 DK 93 00538 U3, Fig. 5 en del af en yderligere udførelsesform for tagdækningen, set i tværsnit. 5 shows a part of a further embodiment of the roofing, in cross-section.

Den i fig. That of Fig. 1 viste tagdækning 1, som er placeret direkte på et betondæk 2, består af et antal tagdækningselementer 3, som ligger op til hinanden kant mod kant. 1, the roof covering 1 which is placed directly on a concrete floor 2 consists of a plurality of roof cover elements 3 which are adjacent to each other edge to edge. Det enkelte tagdækningselement er i hovedsagen rektangulært og består af mindst et lag tagpap 4, se fig. Each roofing unit is generally rectangular and comprises at least one layer of roofing felt 4, see Fig. 2. Længden a af det enkelte tagdækningselement 3 er ca. 2. The length a of the individual roof covering element 3 is approximately 1,5-3,0 gange sidstnævntes bredde b. De linier, langs hvilke tagdækningselementerne støder mod hinanden, er dækket af to sæt påklæbede tagpapstrimler 6, 7. Det ene sæt tagpapstrimler 6 har en længde 1, som er mange gange længden a af det enkelte tagdækningselement, medens det andet sæt tagpapstrimler 7 mindst har en længde i hovedsagen svarende til bredden b, men dog ofte vil have en længde, der er flere gange b. I førstnævnte tilfælde vil de to sæt strimler ligge i samme plan; 1.5-3.0 times the latter width b. The lines along which the roofing units adjacent to each other, are covered by the two sets of strips glued roofing felts 6, 7. One set of roofing felt strips 6 has a length 1 that is many times the length of a each roofing, while the other set of roofing felt strips 7 at least having a length substantially corresponding to the width b, but, however, will often have a length which is several times b. in the former case, the two sets of strips lying in the same plane; i det andet tilfælde vil - tagpapstrimlerne krydse hen over hinanden. in the second case - tar paper strips crossing over each other. Fordelen ved tagdækningen ifølge frembringelsen er, at den kan lægges betydeligt hurtigere end de traditionelle tagpapdækninger, hvor tagpappet lægges ud i lange baner. The advantage of the roof covering according to the invention is that it can be loaded considerably faster than the traditional tagpapdækninger where the roofing felt are laid in long panels.

Det enkelte tagdækningselements lag af tagpap kan være af overpap 4. Under dette kan der findes et bundlag 5, f.eks. The layer of each roofing tar paper may be of top felt 4. In this, there may be a bottom layer 5, for example. af underpap eller fyldmateriale. of under felt or filler material. Sidstnævnte kan f.eks. The latter may, for example. være tagpapsmuld, glasflies eller lignende. be roofing felt soil, glass splinter or the like. Tagpapsmuldet (ituskårne tagpaprester) kan have en kornstørrelse på ca. Tagpapsmuldet (tar paper shredded residues) can have a grain size of about 2-6 mm. 2-6 mm. Smuldet vil være indlagt i en klæbemasse, som kan klæbe til undersiden af det overliggende tagpaplag 4. Overpap-laget 5's dimensioner kan være lidt større end bundlaget 5's dimensioner, så at der opstår en rundtgående kantzone 4' på overpappet. The fines will be embedded in an adhesive mass which may adhere to the underside of the overlying tagpaplag 4. The top felt layer 5, the dimensions may be slightly larger than the bottom layer 5, the dimensions, so that there arises an annular edge zone 4 'of the top felt. Når tagdækningselementet skal monteres på tagfladen, kan kantzonen 4' så trykkes ned i niveau med det underliggende lag 5, således som vist i fig. When the roof covering is to be mounted on the roof surface, the edge zone 4 'is pressed down so that the level of the underlying layer 5, as shown in Fig. 2. Betydningen af, at kantzonen 4' kan trykkes ned i niveau med det underliggende lag 5, er, at der oven over kantzonen 4' dannes en "grøft", hvori det ene eller det andet sæt tagpapstrimler kan ligge forsænket, således at de er mindre udsatte for slitage fra vejr og vind og ikke så let giver 6 DK 93 00538 U3 anledning til revner. 2. The significance of the edge zone 4 'can be depressed at the level of the underlying layer 5, is that there is above the edge zone 4' form a "trench" in which one or the other set of roofing felt strips may be recessed so that they are less subject to wear from weather and not so easily give 6 DK 93 00538 U3 rise to cracks.

Vedrørende fig. With regard to FIG. 2 bemærkes, at bundlaget 5 ikke nødvendigvis behøver at være til stede. 2 is noted that the bottom layer 5 need not necessarily be present. Er bundlaget udeladt, består det enkelte tagdækningslag af blot ét lag tagpap 4. Det sted, hvor to nabotagdækningselementer støder op til hinanden, er også i dette tilfælde dækket af tagpapstrimlen 6, der dog nu rager op over tagdækningselementernes øvre flade, idet de op til hinanden stødende tagdækningselementer ikke længere fastlægger nogen "grøft". The bottom layer is left out, comprises the individual roofing layer of a single layer of roofing felt 4. The place where the two nabotagdækningselementer adjacent to each other is also in this case the deck of tagpapstrimlen 6 which, however, now projecting above the tagdækningselementernes upper surface, being up to adjacent roofing no longer defines any "ditch".

Den enkelte tagpapstrimmel 6 kan, som vist, være opbygget af et lag overpap 16 af halv tykkelse og et lag underpap 17 af halv tykkelse samt et derimellem anbragt tyndt klæbemiddellag 18. Som vist i fig. Each roofing felt strip 6 can, as shown, be constructed of a layer of top felt 16 of half the thickness and a layer of under felt 17 of the half thickness and an interposed thin layer of adhesive 18. As shown in FIG. 3 kan der mellem laget 4 af overpap og bundlaget 5 i det enkelte tagdækningselement være tilvejebragt et mellemste tagpaplag 10 med en rundtgående kantzone 10', som er bredere end bredden x af overpaplaget 4's kantzone 4', og som, når tagdækningselementet. 3 may be provided between the layer 4 of top felt and the bottom sheet 5 in each roofing unit may be provided an intermediate tagpaplag 10 with an annular edge zone 10 'which is wider than the width x of overpaplaget 4 the edge zone 4', and which, when the roof covering element. skal monteres på tagfladen, kan trykkes ned i niveau med bundlaget 5. to be mounted on the roof surface, can be pressed in level with the bottom layer 5th

Oven på. On top. det første og andet sæt tagpapstrimler 6, 7, som har en tykkelse t svarende til tykkelsen af det øvre lag tagpap 4, kan der være påklæbet et yderligere sæt tagpapstrimler 26 med en tykkelse ui hovedsagen svarende til bundlaget 5's tykkelse t. the first and second set of roofing felt strips 6, 7, which has a thickness t corresponding to the thickness of the upper layer of roofing felt 4, there may be adhesively bonded to a further set of roofing felt strips 26 having a thickness u in substantially corresponding to the bottom layer 5's thickness t.

Som vist i fig. As shown in FIG. 2 kan kantzonen 4' have en bredde x svarende til dan halve bredde z af tagpapstrimlerne 6. 2, the edge zone 4 'having a width corresponding to x dan half the width z of the roofing felt strips sixth

Det mellemste tagpaplag 10 kan have en bredde y, som er bestemt af betingelsen x < y < 3x, hvor x er bredden af kantzonen 4' på laget 4 af overpap. The middle tagpaplag 10 may have a width y, which is determined by the condition x <y <3x, where x is the width of the edge zone 4 'of the layer 4 of top felt.

I det i fig. In the apparatus of FIG. 3 viste tilfælde vil bredden w af den enkelte tagpapstrimmel i det yderligere første og andet sæt tagpapstrimler 26 være 2y, idet bredden af det underliggende første 3 illustrated case, the width w of the individual roofing felt strip in the additional first and second sets roofing felt strips 26 may be 2y, the width of the underlying first

7 DK 93 00538 U3 og andet sæt tagpapstrimler 6, 7 er 2y minus 2x. 7 DK 93 00538 U3, and another set of roofing felt strips 6, 7 is 2y minus 2x.

Længden a af tagdækningselementet 3 kan være 1,6-2,5, fortrinsvis 1,8-2,4 gange sidstnævntes bredde b. Det er særlig hensigtsmæssigt, såfremt det enkelte tagdækningselement 1 har 5 dimensionerne 120 x 240 cm. The length a of the roof covering element 3 may be 1.6-2.5, preferably 1.8-2.4 times the latter width b. It is particularly expedient if the individual roof covering element 1 has 5 the dimensions 120 x 240 cm.

Som vist i fig. As shown in FIG. 5 kan det enkelte tagdæknings element 3's bundlag 5 have større bredde og/eller længde end det overliggende tagpaplag -4. 5 can each roofing member 3 the base layer 5 have a greater width and / or length than the overlying tagpaplag -4. Der dannes herved en fordybning eller "grøft" mellem to op til hinanden liggende tagdækningselementer 3. 10 Denne "grøft" er udfyldt af en strimmel 6 fra det første eller andet sæt tagpapstrimler 6. Som vist kan en strimmel 26 fra det første eller andet sæt ekstra tagpapstrimler, som udfylder grøften, have en bredde, der er større end "grøften"s bredde z. There is hereby formed a groove or "trench" between two adjacent roofing units 3. 10 This "ditch" is completed by a strip 6 from the first or second set of roofing felt strips 6. As shown, a strip 26 from the first or second set of additional roofing felt strips which fills the trench, having a width which is greater than the "ditch" the width z.

15 Ved "tagpap" forstås i nærværende ansøgning pap eller filt imprægneret med bitumen. 15 By "roofing felt" means herein cardboard or felt impregnated with bitumen.

Ved "lavhældningstage" forstås tage med en hældning på 1-10%. By "lavhældningstage" means roofs with a slope of 1-10%.

Det er ovenfor nævnt, at tagdækningen ifølge frembringelsen er egnet til renovering af gamle tagdækninger. It is mentioned above that the roof covering according to the invention is suitable for renovation of old roofing. Eventuelt kan den 20 nye tagdækning lægges direkte oven på den gamle. Optionally, the new roof covering 20 laid directly on top of the old one.

Frembringelsen kan ændres på mange måder uden, at der derved afviges fra dens idé. The production can be modified in many ways without thereby deviating from its idea.

Claims (12)

 1. 1. Tagdækning (1) til anbringelse på lavhældningstage, f.eks. 1. Roofing (1) for application to lavhældningstage, for example. direkte på et betondæk (2) eller på et isolationslag herpå, og hvor tagdækningen omfatter et antal tagdækningselementer (3), som ligger op til hinanden kant mod kant, som er ny ved, at det enkelte tagdækningselement (3) er i hovedsagen rektangulært og opbygget af mindst et lag tagpap (4) , og at længden (a) af det enkelte tagdækningselement (3) er ca. directly on a concrete floor (2) or on an insulating layer thereon, and wherein the roof covering comprises a plurality of roof cover elements (3) which are adjacent to each other edge to edge, which is new in that the individual roof covering element (3) is substantially rectangular, and built up of at least one layer of roofing felt (4) and that the length (a) of the individual roof covering element (3) is about 1,5-3,0 gange sidstnævntes bredde (b), og at de linier, langs hvilke tagdækningselementerne (3) støder mod hinanden, er dækket af to sæt påklæbede, hinanden krydsende tagpapstrimler (6, 7) , hvor begge sæt tagpapstrimler (6) har en længde (1), som er mange gange længden (a) eller bredden (b) af det enkelte tagdækningselement (3) . 1.5-3.0 times the latter's width (b) and that the lines along which the roofing (3) adjacent to each other, are covered by the two sets without glued, intersecting roofing felt strips (6, 7), wherein both sets of roofing felt strips ( 6) has a length (1), which is many times the length (a) or the width (b) of the individual roof covering element (3).
 2. 2. Tagdækning ifølge krav 1, som er ny ved, at det enkelte tagdækningselements (3) lag (4) af tagpap, f.eks. 2. Roofing according to claim 1, which is new in that each roofing unit (3) layer (4) of roofing felt, for example. er af overpap, og at der under dette lag (4) findes et bundlag (5) , f.eks. is the top felt, and that in this layer (4) is a base layer (5), for example. af underpap eller fyldmateriale, såsom tagpapsmuld, glasflies eller lignende, og at overpap-lagets (4) dimensioner er lidt større end bundlagets (5) dimensioner, så at en rundt-gående kantzone (4') på overpappet, når tagdækningselementet skal monteres på tagfladen, kan trykkes ned i niveau med det underliggende lag (5) . of under felt or filler material, such as tar paper mold, glass splinter or the like, and that the top felt layer (4) dimensions are slightly larger than the bottom sheet (5) dimensions, so that a round-going edge zone (4 ') of the top felt when the roof covering is to be mounted on the the roof surface, can be pressed down at the level of the underlying layer (5).
 3. 3. Tagdækning ifølge krav 2, som er ny ved, at den enkelte tagpapstrimmel (6, 7) er opbygget af et lag (16) af overpap af halv tykkelse og et lag (17) af underpap af halv tykkelse og et derimellem anbragt tyndt lag klæber (18). 3. Roofing according to claim 2, which is new in that each roofing felt strip (6, 7) is composed of a layer (16) of the top felt of the half thickness and a layer (17) of the under felt of the half thickness and an interposed thin layer of adhesive (18).
 4. 4. Tagdækning ifølge krav l eller 2, som er ny ved, at der mellem laget (4) af overpap og bundlaget (5) i det enkelte tagdækningselement (3) findes et mellemste tagpaplag (10) med rundtgående kantzone (10')/ som er bredere y end bredden x af overpaplagets (4) kantzone (4'), og som, når tagdækningsele- DK 93 00538 U3 mentet (3) skal monteres på tagfladen, kan trykkes ned i niveau med bundlaget '(5). 4. Roofing according to claim 2, which is new in that the intermediate layer (4) of the top felt and the bottom layer (5) of the individual roof covering element (3) there is a middle tagpaplag (10) with the peripheral edge zone (10 ') / which is wider Y than the width x of overpaplagets (4) edge zone (4 '), and which, when tagdækningsele- DK 93 00538 U3 element (3) to be mounted on the roof surface, can be pressed in level with the bottom layer' (5).
 5. 5. Tagdækning ifølge krav 1 eller 4, som er ny ved, at der oven på det første og andet sæt tagpapstrimler (6, 7), som har 5 en tykkelse (t) svarende til tykkelsen af det øvre lag tagpap (4) , er påklæbet henholdsvis et første og andet sæt ekstra tagpapstrimler (26) med en tykkelse (u) i hovedsagen svarende til bundlagets (5) tykkelse (t). 5. Roofing according to claim 1 or 4, which is new in that on top of the first and second set of roofing felt strips (6, 7), which has 5 a thickness (t) corresponding to the thickness of the upper layer of roofing felt (4), are bonded, respectively, a first and second set of additional roofing felt strips (26) having a thickness (D) substantially corresponding to the bottom sheet (5) the thickness (t).
 6. 6. Tagdækning ifølge et eller flere af kravene 1-5, som er ny 10 ved, at bundlaget (5) består af ituskårne tagpaprester med "en kornstørrelse" på 2-6 mm, hvilke tagpaprester er klæbet til undersiden af det overliggende tagpap (4). 6. Roofing according to any one of claims 1-5, which is the new 10 in that the bottom layer (5) consists of shredded roofing felt residues with "a particle size" of 2-6 mm, which tar paper residues is adhered to the underside of the overlying roofing felt ( 4).
 7. 7. Tagdækning ifølge krav 1 eller 2, som er ny ved, at kantzonen (4') på laget (4) af overpap har en bredde (x) svarende 15 til den halve bredde af tagpapstrimlerne (6, 7). 7. Roofing according to claim 1 or 2, which is new in that the edge zone (4 ') on the layer (4) of the top felt has a width (x) corresponding to 15 half the width of the roofing felt strips (6, 7).
 8. 8. Tagdækning ifølge et eller flere af kravene 1-7, som er ny ved, at det mellemste tagpaplag (10) har en kantzone (10') med en bredde y, som er bestemt af betingelsen x < y < 3x, hvor x er bredden af kantzonen (4') på laget (4) af overpap. 8. Roofing according to any one of claims 1-7, which is new in that the intermediate tagpaplag (10) has an edge zone (10 ') having a width y, which is determined by the condition x <y <3x, where x is the width of the edge zone (4 ') on the layer (4) of the top felt.
 9. 9. Tagdækning ifølge krav 5, som er ny ved, at bredden w af den enkelte tagpapstrimmel (26) i det yderligere første og andet sæt ekstra tagpapstrimler er 2y, medens bredden af hver tagpapstrimmel i det underliggende første og andet sæt tagpapstrimler (6) er ca. 9. Roofing according to claim 5, which is new in that the width w of the individual roofing felt strip (26) in said further first and second set of additional roofing felt strips is 2y, while the width of each roofing felt strip in the underlying first and second roofing felt strips (6) is approximately. 2y minus 2x. 2y minus 2x.
 10. 10. Tagdækning ifølge et eller flere af kravene 1-9, som er ny ved, at længden (a) af tagdækningselementet (3) er 1,6-2,5, fortrinsvis 1,8-2,4 gange tagdækningselementets bredde (b). 10. Roofing according to any one of claims 1-9, which is new in that the length (a) of the roof covering (3) is 1.6-2.5, preferably 1.8-2.4 times the roofing unit width (b ).
 11. 11. Tagdækning ifølge et eller flere af kravene 1-10, som er ny ved, at det enkelte tagdækningselement (3) har dimensioner-30 ne 120 x 240 cm. 11. Roofing according to any one of claims 1-10, which is new in that the individual roof covering element (3) has dimensions NE-30 120 x 240 cm. DK 93 00538 U3 DK 93 00538 U3
 12. 12. Tagdækning ifølge krav 1 og 5, som er ny ved, at der under det enkelte tagpapdækningselements (3) lag (4) af tagpap findes et bundlag (5), f.eks. 12. Roofing according to claim 1 and 5, which is new in that under each roofing felt cover element (3) layer (4) of roofing felt are a bottom layer (5), for example. af underpap eller fyldmateriale, såsom tagpapsmuld eller glasf lies, og som har længde- og bred-5 dedimensioner, som er lidt større end det overliggende tagpaplag (5) , og at det første eller andet sæt tagpapstrimler udfylder "grøften", og at bredden af den enkelte strimmel i det nævnte første og andet sæt ekstra tagpapstrimler (26) er bredere end nævnte "grøft". of under felt or filler material, such as tar paper mulch or glasf lies and which has longitudinal and broad-5 dedimensioner, which is slightly larger than the overlying tagpaplag (5), and that the first or second set of roofing felt strips fills "the trench", and that the width of each strip of the said first and second sets of additional tar paper strips (26) are wider than said "ditch".
DK9300538U 1993-12-10 1993-12-10 Roofing for placement on lavhældningstage DK9300538U3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK9300538U DK9300538U3 (en) 1993-12-10 1993-12-10 Roofing for placement on lavhældningstage

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK9300538U DK9300538U3 (en) 1993-12-10 1993-12-10 Roofing for placement on lavhældningstage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DK9300538U3 true true DK9300538U3 (en) 1994-02-11

Family

ID=8154534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK9300538U DK9300538U3 (en) 1993-12-10 1993-12-10 Roofing for placement on lavhældningstage

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK9300538U3 (en)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6165483A (en) * 1998-04-06 2000-12-26 Ecolab Inc. Peroxy acid treatment to control pathogenic organisms on growing plants
US6635286B2 (en) 2001-06-29 2003-10-21 Ecolab Inc. Peroxy acid treatment to control pathogenic organisms on growing plants
US7754670B2 (en) 2005-07-06 2010-07-13 Ecolab Inc. Surfactant peroxycarboxylic acid compositions
US7771737B2 (en) 2004-01-09 2010-08-10 Ecolab Inc. Medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US7832360B2 (en) 2000-12-15 2010-11-16 Ecolab Usa Inc. Method and composition for washing poultry during processing
US7887641B2 (en) 2004-01-09 2011-02-15 Ecolab Usa Inc. Neutral or alkaline medium chain peroxycarboxylic acid compositions and methods employing them
US8017082B2 (en) 2006-10-18 2011-09-13 Ecolab Usa Inc. Apparatus and method for making a peroxycarboxylic acid
US8030351B2 (en) 1998-08-20 2011-10-04 Ecolab, Inc. Treatment of animal carcasses
US8075857B2 (en) 2006-10-18 2011-12-13 Ecolab Usa Inc. Apparatus and method for making a peroxycarboxylic acid
US8128976B2 (en) 2004-01-09 2012-03-06 Ecolab Usa Inc. Methods for washing poultry during processing with medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US8187652B2 (en) 2004-01-09 2012-05-29 Ecolab Usa Inc. Methods for washing carcasses, meat, or meat products with medium chain peroxycarboxlyic acid compositions
US9511161B2 (en) 2004-01-09 2016-12-06 Ecolab Usa Inc. Methods for reducing the population of arthropods with medium chain peroxycarboxylic acid compositions

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6238685B1 (en) 1998-04-06 2001-05-29 Ecolab Inc. Peroxy acid treatment to control pathogenic organisms on growing plants
US6165483A (en) * 1998-04-06 2000-12-26 Ecolab Inc. Peroxy acid treatment to control pathogenic organisms on growing plants
US8043650B2 (en) 1998-08-20 2011-10-25 Ecolab Inc. Treatment of animal carcasses
US9770040B2 (en) 1998-08-20 2017-09-26 Ecolab Usa Inc. Treatment of animal carcasses
US9560874B2 (en) 1998-08-20 2017-02-07 Ecolab Usa Inc. Treatment of animal carcasses
US9560875B2 (en) 1998-08-20 2017-02-07 Ecolab Usa Inc. Treatment of animal carcasses
US8030351B2 (en) 1998-08-20 2011-10-04 Ecolab, Inc. Treatment of animal carcasses
US8020520B2 (en) 2000-12-15 2011-09-20 Ecolab Usa Inc. Method and composition for washing poultry during processing
US7832360B2 (en) 2000-12-15 2010-11-16 Ecolab Usa Inc. Method and composition for washing poultry during processing
US6635286B2 (en) 2001-06-29 2003-10-21 Ecolab Inc. Peroxy acid treatment to control pathogenic organisms on growing plants
US9491965B2 (en) 2004-01-09 2016-11-15 Ecolab Usa Inc. Medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US8057812B2 (en) 2004-01-09 2011-11-15 Ecolab Usa Inc. Medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US7887641B2 (en) 2004-01-09 2011-02-15 Ecolab Usa Inc. Neutral or alkaline medium chain peroxycarboxylic acid compositions and methods employing them
US7771737B2 (en) 2004-01-09 2010-08-10 Ecolab Inc. Medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US8187652B2 (en) 2004-01-09 2012-05-29 Ecolab Usa Inc. Methods for washing carcasses, meat, or meat products with medium chain peroxycarboxlyic acid compositions
US8318188B2 (en) 2004-01-09 2012-11-27 Ecolab Usa Inc. Medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US8758789B2 (en) 2004-01-09 2014-06-24 Ecolab Usa Inc. Medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US9511161B2 (en) 2004-01-09 2016-12-06 Ecolab Usa Inc. Methods for reducing the population of arthropods with medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US8128976B2 (en) 2004-01-09 2012-03-06 Ecolab Usa Inc. Methods for washing poultry during processing with medium chain peroxycarboxylic acid compositions
US9888684B2 (en) 2004-01-09 2018-02-13 Ecolab Usa Inc. Medium chain perosycarboxylic acid compositions
US7754670B2 (en) 2005-07-06 2010-07-13 Ecolab Inc. Surfactant peroxycarboxylic acid compositions
US9167814B2 (en) 2005-07-06 2015-10-27 Ecolab USA, Inc. Surfactant peroxycarboxylic acid compositions
US8957246B2 (en) 2006-10-18 2015-02-17 Ecolab USA, Inc. Method for making a peroxycarboxylic acid
US8075857B2 (en) 2006-10-18 2011-12-13 Ecolab Usa Inc. Apparatus and method for making a peroxycarboxylic acid
US8017082B2 (en) 2006-10-18 2011-09-13 Ecolab Usa Inc. Apparatus and method for making a peroxycarboxylic acid
US9708256B2 (en) 2006-10-18 2017-07-18 Ecolab Usa Inc. Method for making a peroxycarboxylic acid
US9288982B2 (en) 2006-10-18 2016-03-22 Ecolab USA, Inc. Method for making a peroxycarboxylic acid

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3498015A (en) Poured gypsum roof structure with lower vent means for removing excess moisture
US3468092A (en) Composite strip shingle
US2161440A (en) Shingle
US1701926A (en) To-the plintkote
US4680909A (en) Roofing system
US5375387A (en) Roofing shingle providing simulated slate roof covering
US4992315A (en) Roofing membrane and method
US6936329B2 (en) Fastener-free composite roofing product
US4421807A (en) Sheet-like sealing web
US6038826A (en) Stack and package of laminated shingles
US1843370A (en) Irregular strip shingle
US6010589A (en) Method of making laminated shingles
US2865058A (en) Composite floors
US7765763B2 (en) Pleated roofing membrane and roofing shingle system
US5369926A (en) Insulation board for plaza deck construction
US4322928A (en) Asphalt composition shingles
US5916103A (en) Interconnected roofing shingles
US6233895B1 (en) Light-weight, reinforced, extruded roofing tile
US6289648B1 (en) Laminated roofing shingle
US6708456B2 (en) Roofing composite
US1894614A (en) Strip shingle
US1802868A (en) Building covering
US3803792A (en) Tire roof
US4717614A (en) Asphalt shingle
US5271201A (en) Hip or ridge shingle