DK176644B1 - Sensor unit - Google Patents

Sensor unit Download PDF

Info

Publication number
DK176644B1
DK176644B1 DK200501748A DKPA200501748A DK176644B1 DK 176644 B1 DK176644 B1 DK 176644B1 DK 200501748 A DK200501748 A DK 200501748A DK PA200501748 A DKPA200501748 A DK PA200501748A DK 176644 B1 DK176644 B1 DK 176644B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
adhesive
device
power source
element
electronic circuit
Prior art date
Application number
DK200501748A
Other languages
Danish (da)
Inventor
Jens Anders Branebjerg
Susanne Holm Faarbaek
Karsten Hoppe
Peter Samuelsen
Original Assignee
Coloplast As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Coloplast As filed Critical Coloplast As
Priority to DK200501748A priority Critical patent/DK176644B1/en
Priority to DK200501748 priority
Priority claimed from CN 200680013718 external-priority patent/CN101163440B/en
Priority claimed from PCT/DK2006/050006 external-priority patent/WO2006094513A2/en
Publication of DK200501748A publication Critical patent/DK200501748A/en
Publication of DK176644B1 publication Critical patent/DK176644B1/en
Application granted granted Critical

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/04Measuring bioelectric signals of the body or parts thereof
  • A61B5/0402Electrocardiography, i.e. ECG
  • A61B5/0408Electrodes specially adapted therefor

Description

DK 176644 B1 DK 176644 B1

Sensorenhed Sensor unit

Opfindelsens område field of the invention

Den foreliggende opfindelse angår en indretning som omfatter et adhæsiv og en strømkilde, til fastgørelse af et mikroelektronisk kredsløb til en overflade, 5 såsom menneskets hud. The present invention relates to a device comprising an adhesive and a power source for the attachment of a micro-electronic circuit to a surface 5 such as human skin. Opfindelsen angår desuden en enhed af indretningen og et mikroelektronisk kredsløb. The invention further relates to a device of the device and a microelectronic circuit.

Baggrund I dag er mange typer elektronik midlertidigt fastgjort til forskellige overflader. Background Today, many types of electronics temporarily attached to different surfaces.

Især inden for lægelig forsorg fastgøres forskellige typer medicinske 10 indretninger, såsom prober og sensorer, til forskellige områder på huden for eksempelvis at påvise forskellige biomedicinske signaler eller udtage prøver fra en patient. In particular, in the field of medical care secured different types of medical devices 10, such as probes and sensors to different regions on the skin, for example, to detect various biomedical signals or take samples from a patient. Disse medicinske indretninger er ofte kun fastgjort i et begrænset tidsrum til en sygdom er diagnosticeret, eller en patients helbred er forbedret. These medical devices are often attached only for a limited period to a disease is diagnosed, or a patient's health is improved. Visse kroniske sygdomme kan imidlertid kræve periodisk 15 overvågning, for eksempel mens en patient sover, eller i visse tilfælde er konstant overvågning ønsket dag og nat. Certain chronic conditions may require periodic monitoring 15, for example, while a patient is sleeping, or in some cases constant monitoring is desired day and night. Den medicinske indretning som fastgøres til patientens hud, kan indrettes til påvisning af mange typer signaler; The medical device which attaches to the patient's skin, may be adapted for detection of many types of signals; den kan for eksempel være en sensor til påvisning af ét eller flere signaler, såsom elektromyografiske signaler (EMG-signaler), 20 elektrokardiografiske signaler (ECG-signaler) og elektroencefalografiske signaler (EEG-signaler). it may for example be a sensor for detecting one or more signals, such as electromyographic signals (EMG-signals), 20 electrocardiographic signals (ECG signals) and electroencephalographic signals (EEG) signals.

sådanne medicinske indretninger kan opdeles i mindst tre generelle elementer: et mikroelektronisk element til måling af en ønsket værdi, såsom eksempelvis et biologisk signal; such medical devices can be divided into at least three general components: a microelectronic element for measuring a desired value, for example, such as a biological signal; et adhæsiv til fastgørelse af det 25 mikroelektroniske element til en overflade og en strømkilde til at forsyne i det mindste en del af det mikroelektroniske kredsløb med effekt. an adhesive for attaching said microelectronic element 25 to a surface and a power source for supplying at least a portion of the microelectronic circuit having an output.

De forskellige elementer har forskellige levetider, men eftersom elementerne typisk samles i én uadskillelig enhed, kasseres de alle efter brug. The various elements have different lifetimes, but since the elements are typically assembled in an integral unit, they all discarded after use. Ved at DK 176644 B1 2 betragte elementerne hver for sig er det imidlertid indlysende at de har forskellige levetider. By DK 176 644 B1 2 consider the elements of a system, it is obvious that they have different lifetimes. Det adhæsive element kan således typisk kun anvendes én gang. The adhesive member may typically be used only once. Strømkilden kan i visse tilfælde genanvendes nogle få gange afhængigt af anvendelsen og batteriets størrelse. The power source may in some cases be recycled a few times depending on use and battery size. Det mikroelektroniske 5 element kan imidlertid genanvendes mange gange, hvilket gør den en dyr bestanddel at kassere efter anvendelse blot én gang. The microelectronic element 5, however, can be re-used many times, which makes it an expensive component to discard after use only once.

For at forbedre den medicinske indretnings omkostningsrentabilitet er der således behov for at genanvende de(t) element(er) som stadig virker efter anvendelse. In order to improve the cost-effectiveness medical device is thus a need to re-use the (T) component (s) which still operate on the application.

10 US 2002/0180605 beskriver en fremgangsmåde til overvågning af en fysiologisk egenskab. 10 US 2002/0180605 discloses a method of monitoring the physiological characteristic. Den beskrevne fremgangsmåde kan indbefatte efterfølgende trin til fjernelse af adhæsive puder fra et sensormodul og opvarmning af sensormodulet i en autoklave med henblik på sterilisering efter at data er blevet overført fra sensormodulet til modtagermodulet. The described method may include subsequent steps for the removal of adhesive pillows from a sensor module and heating of the sensor module in an autoclave for sterilization after the data has been transferred from the sensor module to the receiver module.

15 Kort beskrivelse I ét aspekt beskriver det hidtil ukendte og unikke træk ifølge den foreliggende opfindelse en indretning der omfatter i det mindste et adhæsivt element og et strømkildeelement, hvilken indretning er indrettet til at fastgøre et elektronisk kredsløb til en overflade og at forsyne det elektroniske kredsløb med effekt, 20 hvor i det mindste én af indretningens elementer kan fastgøres aftageligt til det elektroniske kredsløb; 15 BRIEF DESCRIPTION In one aspect, the novel and unique features according to the present invention, a device comprising at least one adhesive element and a power source element, which device is adapted for attaching an electronic circuit to a surface and to supply the electronic circuit with power 20 wherein at least one of the device elements can be removably attached to the electronic circuit; strømkildeelementet kan forbindes elektrisk med det elektroniske kredsløb; power source element can be electrically connected with the electronic circuit; og adhæsivet har i det mindste et første område til adhærering til overfladen. and the adhesive has at least a first area for adhering to the surface.

25 En sådan indretning som beskrevet kan fastgøre det elektroniske kredsløb til en overflade, såsom fx et pattedyrs hud, og forsyne det med effekt til et bestemt formål. Such a device 25 as described may secure the electronic circuitry to a surface, such as, for example, a mammal's skin, and providing it with power for a particular purpose. Nar det bestemte formål er opfyldt, fjernes indretningen og det elektroniske kredsløb fra overfladen, og indretningen adskilles fra kredsløbet og kasseres. When the specific object is fulfilled, the device is removed and the electronic circuit from the surface, and the device is separated from the circuit and discarded. De elementer der udgør indretningen, som er relativt 30 billige sammenlignet med det elektroniske kredsløb, kasseres, mens det DK 176644 B1 3 elektroniske kredsløb kan genanvendes sammen med en ny indretning ifølge opfindelsen til fastgørelse af det elektroniske kredsløb til en overflade og forsyning af kredsløbet med effekt. The elements constituting the device which is relatively 30 inexpensive compared to the electronic circuit, is discarded, while the DK 176644 B1 3 electronic circuit may be reused together with a new device of the invention for attachment of the electronic circuit to a surface and supply of the circuit with effect. Dette muliggør med fordel en betragtelig omkostningsreduktion, idet miljøet også skånes da flere komponenter 5 genanvendes end hidtil. This advantageously allows a considerable reduction in costs, since the environment is spared also when several components 5 for reuse than before.

Udtrykkene "kan fastgøres aftageligt" og "kan forbindes aftageligt" betyder at indretningen og det elektroniske kredsløb kan fastgøres midlertidigt på en sådan måde at risikoen for utilsigtet adskillelse deraf er minimal. The terms "can be removably attached" and "detachably connectable" means that the device and the electronic circuit can be fixed temporarily in such a way that the risk of unintentional separation thereof is minimal. Indretningen 10 og det elektroniske kredsløb bør imidlertid fastgøres på en sådan måde at de om ønsket kan adskilles. The device 10 and the electronic circuit should, however, be secured in such a manner that they can, if desired, be separated.

Udtrykket "kan forbindes elektrisk" betyder desuden at strømkildeelementet og det elektriske kredsløb er anbragt på en sådan måde at der kan sendes en 15 elektrisk strøm mellem dem. The term "may be electrically connected" also means that the power source element and the electrical circuit is arranged in such a way that there can be sent a 15 electric current between them. Dette kan eksempelvis gøres ved anvendelse af standardiserede elektriske kontakter der typisk er fremstillet af kobber eller alternativt er guld- eller sølvbelagt, eller den elektriske forbindelse kan tilvejebringes trådløst hvor strømkilden inducerer en strøm i det elektriske kredsløb. This may for example be done by using standard electrical contacts which typically are made of copper, or alternatively, gold- or silver-plated, or the electrical connection may be provided wireless wherein the current source induces a current in the electrical circuit.

20 20

Det elektroniske kredsløb er typisk et mikroelektronisk system der udgøres af et antal mikroelektroniske digitale komponenter og/eller analoge komponenter der er forbundet med hensigtsmæssig ledningsføring. The electronic circuit is typically a micro electronic system consisting of a plurality of micro-electronic components of digital and / or analog components associated with the appropriate wiring. Komponenterne er typisk anbragt på en printplade på hvilken de korrekte spor og baner er ætset, 25 elektropletteret eller på anden måde tilvejebragt på pladen. The components are typically arranged on a printed circuit board on which the correct tracks and tracks are etched, 25 electroplated or otherwise provided on the plate. Digitale komponenter kan eksempelvis være mikroprocessorer, lagringselementer, såsom RAM-blokke, og analoge komponenter kan eksempelvis være modstande og kondensatorer på printpladen. Digital components may be, for example microprocessors, storage elements such as RAM blocks, and analog components can be, for example resistors and capacitors on the PCB.

30 I én udførelsesform er strømkilden fastgjort til det adhæsive element, og det adhæsive element har et andet område til adhærering til det elektroniske kredsløb. 30 In one embodiment, the power source is attached to the adhesive element and the adhesive element has a second area for adhering to the electronic circuit.

DK 176644 B1 4 DK 176 644 B1 4

Ved at fastgøre strømkildeelementet og det adhæsive element til hinanden tilvejebringes der kun én fysisk del, idet det undgås at brugeren skal holde styr på både strømkildeelementet og det adhæsive element og bruge tid på at påsætte begge. By attaching the power source element and the adhesive element to each other there is provided only one physical part, since it is avoided that the user must keep track of both the power source element and the adhesive element, and take the time to apply both. Således tilvejebringes en lille og diskret indretning som er 5 bekvem for brugeren. Thus, there is provided a small and unobtrusive device 5 which is convenient for the user. Desuden kan det elektroniske kredsløb adhæreres til det adhæsive element til forbedret håndtering da kun én enhed skal manipuleres når det elektroniske kredsløb skal påsættes på overfladen. In addition, the electronic circuit is adhered to the adhesive element to improved handling as only one device to be manipulated when the electronic circuit is to be applied on the surface.

En første aftrækningskraft mellem det andet område og det elektroniske 10 kredsløb er med fordel mindre end en anden aftrækningskraft mellem strømkildeelementet og det adhæsive element. A first peel force between the second region and the electronic circuit 10 is preferably smaller than a second peel force between the power source element and the adhesive element. Dette tillader let separation af det mikroelektroniske kredsløb fra indretningen efter anvendelse. This permits easy separation of the micro-electronic circuits of the device after use.

For desuden at sikre at strømkildeelementet og det adhæsive element ikke 15 adskilles fra hinanden, kan strømkildeelementet i det mindste delvist være indeholdt i det adhæsive element. In addition, to ensure that the power source element and the adhesive element 15 is not separated from each other, the power source element is at least partly be contained in the adhesive element.

Med "indeholdt" menes at strømkilden kan være fuldstændigt eller delvist indlejret i adhæsivet. By "embedded" is meant that the power source may be fully or partially embedded in the adhesive. Når strømkilden er fuldstændigt indlejret, eksponeres 20 kun elektriske kontakter gennem adhæsivet, eller tynde fleksible elektriske ledninger er indlejret i adhæsivet, som strækker sig fra strømkilden til en ydre overflade af adhæsivet hvor det kan bringes i kontakt med det elektroniske kredsløb. When the power source is completely embedded, exposed electrical contacts 20 only via the adhesive, or thin flexible electrical wires are embedded in the adhesive extending from the power source to an outer surface of the adhesive where it may be contacted with the electronic circuit. Inden for betydningen af udtrykket indeholdt kan strømkilden desuden være delvist indlejret i adhæsivet hvorved en større del eksponeres 25 gennem adhæsivet. Within the meaning of the term contained power source may also be partially embedded in the adhesive whereby a larger part 25 is exposed through the adhesive. Dette resulterer i en stor kontaktoverflade mellem det elektroniske kredsløb og strømkilden, idet det elektroniske kredsløb samtidig er fastgjort sikkert til adhæsivet. This results in a large contact surface between the electronic circuit and the power source, since the electronic circuit at the same time is securely attached to the adhesive.

For at beskytte de forskellige dele af det elektroniske kredsløb vil det typisk 30 være indkapslet, for eksempel ved at overtrække det med silicone eller varm-smelte-polymerer. In order to protect the different parts of the electronic circuit 30 will typically be encapsulated, for example by coating it with silicone or hot-melt-polymers. Indkapslingen kan eksempelvis være dannet som et hus der indeholder i det mindste en del af det elektroniske kredsløb. The enclosure may for example be formed as a housing containing at least a portion of the electronic circuit. I én udførelsesform kan huset være dannet af en proksima! In one embodiment, the housing may be formed by a proximal husdel og en distal husdel. housing part and a distal housing part. Indretningen er indrettet til at kunne fastgøres aftageligt til huset. The device is adapted to be removably attached to the housing.

DK 176644 B1 5 DK 176 644 B1 5

Der kendes et antal indkapslingsteknikker som indbefatter overtræk, tokomponent-polymer, varm-smelte-polymerindkapsling, keramisk indkapsling og glasindkapslinger. There are known a number of encapsulation techniques including coating, two-component polymer, hot-melt polymeric envelope, ceramic encapsulation and glass envelope. Andre fremgangsmåder til indkapsling af elektriske 5 komponenter er kendt inden for teknikken. Other methods for encapsulation of electric components 5 are known in the art.

Det mikroelektroniske system eller komponenter deraf er hensigtsmæssigt indkapslet i en polymerfilm, en polymerfoiie eller et polymerovertræk, eller det mikroelektroniske system eller komponenter deraf støbes ind i et polymermateriale eller indkapsles i et glasmateriale eller et keramisk 10 materiale. The microelectronic system or components thereof is suitably encapsulated in a polymer film, a polymerfoiie or a polymer coating or the microelectronic system or components thereof is molded into a polymer material, or encapsulated in a glass material or a ceramic material 10.

Indkapsling i silicone, såsom PDMS, fortrækkes særligt når de mikroelektroniske komponenter skal anbringes i et hul eller en fordybning i det adhæsive legeme, og hvor det er ønskeligt at muliggøre let fjernelse eller udskiftning af de(n) indkapslede mikroelektroniske komponent(er), da 15 siliconeoverfladen iet frigøres fra det adhæsive legemes adhæsiv. Encapsulation in silicone, such as PDMS, is preferred particularly when the micro-electronic components to be placed in a hole or a recess in the adhesive body and where it is desirable to enable easy removal or replacement of the (n) encapsulated microelectronic component (s), as 15 silicone surface IET is released from the adhesive body adhesive. Andre materialer som er lette at frigøre fra adhæsivet, kan også anvendes til indkapslingen. Other materials which are easy to release from the adhesive, can also be used for the encapsulation.

For at det adhæsive element skal kunne frigøres let fra huset efter 20 anvendelse, er huset med fordel fremstillet af et materiale, eller overtrukket med et materiale, som tillader at huset frigøres let. To the adhesive element could be easily released from the housing 20 for use, the housing is advantageously made of a material, or coated with a material that permits the housing to be released easily. Et sådant materiale kan for eksempel være silicone, som ofte anvendes til slipforinger i forskellige adhæsive anvendelser. Such a material may, for example, silicone, which is commonly used for release liners in various adhesive applications.

25 I endnu en anden udførelsesform er strømkildeelementet, hvoraf der er mindst ét, indrettet til at blive modtaget i en fordybning i den distale husdel. 25 In yet another embodiment, the power source element, of which there is at least one, adapted to be received in a recess in the distal housing part.

Der tilvejebringes i det mindste én elektrisk kontakt i det distale hus hvorved der tilvejebringes elektrisk forbindelse mellem strømkildeelementet og det elektriske kredsløb. Providing at least one electrical contact in the distal housing thereby providing electrical connection between the power source element and the electrical circuit.

30 30

Ved at tilvejebringe en fordybning som beskrevet ovenfor beskyttes strømkildeelementet mod at blive forskudt og derved miste elektrisk kontakt DK 176644 B1 6 med kredsløbet. By providing a recess as described above power source is protected against the element to be displaced, thereby losing electrical contact DK 176644 B1 with 6 circuit. Fordybningen danner også en flugtende samling når strømkilden anbringes deri, hvilket giver den en glat overflade som ikke så let vil blive fanget som ved en overflade hvor strømkilden rager frem. The recess also forms a flush joint when the power source is placed therein, which gives it a smooth surface which is not so easy to be caught by a surface at which the power source protrudes.

5 Mange typer elektroniske kredsløb med mange forskellige anvendelser, og som forsynes med effekt og fastgøres til en overflade, kan anvendes med indretningen ifølge opfindelsen. 5 Many types of electronic circuits with many different applications, and which is supplied with power and is secured to a surface, may be used with the device of the invention. Indretningen kan efter anvendelse kasseres, men det elektroniske kredsløb kan genanvendes. The device may be discarded after use, but the electronic circuit may be reused. I én udførelsesform er indretningen således indrettet til at være aftageligt forbundet med elektronisk 10 kredsløb som er et sensorkredsløb, hvilket sensorkredsløb skal fastgøres til en legemsoverflade af et pattedyr, typisk huden. In one embodiment, the device is thus arranged to be detachably connected to the electronic circuit 10 which is a sensor circuit, said sensor circuit to be attached to a body surface of a mammal, typically the skin.

Med udtrykket "sensor" eller "sensorering" menes at en parameter i det elektroniske kredsløbs omgivende miljø påvises ved hjælp af 15 sensorkredsløbet. By the term "sensor" or "sensor ring" is meant a parameter in the electronic circuit surrounding environment detected by the sensor circuit 15. Sådanne parametre kan blandt andre være eksempelvis temperatur, fugt, elektrisk signal, elektriske felter, lys, lyd, biologiske signaler og magnetfelter. Such parameters can be, among others, for example, temperature, humidity, electrical signal, electric fields, light, sound, biological signals and magnetic fields.

Opfindelsen angår således også en sensorenhed der er indrettet til at blive 20 fastgjort til legemsoverfladen på et pattedyr, hvilken sensorenhed omfatter: et sensorkredsløb som omfatter et antal elektriske komponenter; The invention also relates to a sensor unit which is arranged to be 20 attached to the body surface of a mammal, said sensor unit comprising: a sensing circuit comprising a plurality of electrical components; i det mindste ét strømkildeelement der forsyner i det mindste én af de elektriske komponenter med effekt; at least one power source element which supplies at least one of the electrical components having an output; i det mindste ét adhæsiv element til fastgørelse af sensorenheden til legemsoverfladen på et pattedyr; at least one adhesive element for attaching the sensor unit to the body surface of a mammal; og at i det mindste enten 25 strømkildeelementet eller det adhæsive element er aftageligt forbundet med sensorkredsløbet. and in that at least either the power source element 25 or the adhesive element is detachably connected to the sensor circuit.

Sensorenheden tilvejebringer således de ovenfor beskrevne fordele når forskellige elementer er engangsdele, såsom den indretning der omfatter 30 strømkilden og det adhæsive element, og andre genanvendes, såsom det elektroniske kredsløb. The sensing device thus provides the advantages described above when the various elements are disposable parts, such as the device 30 comprising the power source and the adhesive element, and other re-use, such as the electronic circuit.

I én udførelsesform af sensorenheden er sensorkredsløbet i det mindste delvist indeholdt i et hus hvor huset er dannet af en proksimal husdel og en DK 176644 B1 7 distal husdel. In one embodiment of the sensor assembly, the sensor circuit is at least partially contained within a housing wherein the housing is formed of a proximal housing part and a DK 176 644 B1 7 distal housing part. Der kan med fordel tilvejebringes en sensorenhed hvor en første aftrækningskraft mellem adhæsivet og huset er mindre end en anden aftrækningskraft mellem adhæsivet og batteriet. There may advantageously be provided a sensor device wherein a first peel force between the adhesive and the housing is smaller than a second peel force between the adhesive and the battery. Dette tillader let adskilning af sensorkredsløbet fra adhæsiv- og strømkildeelementerne. This allows for easy separating up of the sensor circuit from the adhesive and power source elements.

5 5

Sensorenheden vil typisk omfatte i det mindste én transducer der er fastgjort til en proksimal overflade afen proksimal del. The sensor unit will typically comprise at least one transducer that is attached to a proximal surface of the proximal portion bya. Sammen med en distal del udgør den proksimale del et hus som beskrevet tidligere til beskyttelse af i det mindste en del af sensorkredsløbet. Along with a distal portion forming the proximal portion a housing as described previously for protecting at least a portion of the sensor circuit. Denne transducer vil omdanne forskellige 10 fysiologiske signaler til elektriske signaler. This transducer will convert the 10 different physiological signals into electrical signals. Sådanne transducere kan for eksempel være potentiometriske, kaliometriske, kondukmetriske, kemomekaniske eller optiske. Such transducers can be, for example, potentiometric, kaliometriske, kondukmetriske, chemo mechanical or optical.

For at forhindre at strømkilden ved et uheld bevæger sig uden for elektrisk 15 kontakt med sensorkredsløbet, kan der dannes en fordybning i den distale husdel, hvilken fordybning er indrettet til at modtage strømkilden, hvoraf der er mindst én, og der tilvejebringes i det mindste én elektrisk kontakt i det distale hus som tilvejebringer en elektrisk forbindelse mellem strømkilden, hvoraf der er mindst én, og de elektriske komponenter. In order to prevent the power source is accidentally moves beyond the electrical 15 contact with the sensor circuit, can form a recess in the distal housing part, which recess is adapted to receive the power source, of which there is at least one, and there is provided at least one electrical contact in the distal housing providing an electrical connection between the current source, of which there is at least one, and the electrical components. Fordybningen 20 beskytter således strømkilden mod ydre bevægelse, for eksempel når adhæsivet bevæger sig som følge af bevægelse af den overflade hvortil sensorenheden er fastgjort. The recess 20 thus protects the power source from external movement, for example when the adhesive moves in response to movement of the surface to which the sensor unit is attached. Ved at beskytte strømkilden fra bevægelse udenfor beskyttes den elektriske forbindelse mellem strømkilden og det mikroelektroniske kredsløb også mod frakobling. By protecting the power source from outside movement protect the electrical connection between the power source and the microelectronic circuit also against disconnection.

25 I et andet aspekt angår den foreliggende opfindelse anvendelsen af en indretning der omfatter et adhæsivt element og et strømkildeelement, og hvor indretningen anvendes til fastgørelse af et elektronisk kredsløb til en overflade og til at forsyne det elektroniske kredsløb med effekt, hvor det elektroniske kredsløb kan forbindes aftageligt til det adhæsive element og 30 strømkildeelementet. 25 In another aspect, the present invention provides the use of a device comprising an adhesive element and a power source element, and wherein the device is used for attaching an electronic circuit to a surface and to supply the electronic circuit with power, wherein the electronic circuit can removably connectable to the adhesive element and 30 current source element.

Mange sensorer er forbundet med overvågningssystemer med ledninger. Many sensors are connected to monitoring systems with wires.

Ulempen ved et sådant system er at patienten ikke har frihed til at bevæge sig DK 176644 B1 8 eftersom ledningerne er fastgjort til sensorerne på kroppen og forbundet med et overvågningssystem. The disadvantage of such a system is that the patient does not have freedom to move DK 176644 B1 8 since the wires are attached to the sensors on the body and connected to a monitoring system. Nar patienten ønsker at bevæge sig, skal han være forsigtig ikke at frigøre nogen af de ledninger der er fastgjort til sensorerne, og han skal desuden tage overvågningssystemet med sig. When the patient wants to move he must be careful not to release any of the wires which are attached to the sensors, and he must also be taken with the monitoring system itself.

5 Derfor foretrækkes en isoleret strømkilde, såsom et batteri, hvor ekstern ledningsføring ikke er nødvendig. 5 Therefore, preferred is an isolated power source such as a battery, wherein the external wiring is not necessary. Sådanne isolerede strømkildeelementer der fortrinsvis anvendes med den foreliggende opfindelse, er velkendte inden for teknikken. Such isolated power source elements is preferably used with the present invention are well known in the art.

10 Generelt kan batterier inddeles i primære batterier, som er til engangsanvendelse, og sekundære batterier, der kan genoplades. 10 In general, batteries are classified into primary batteries which are disposable use, and secondary batteries that can be recharged.

Primære batterier fremstilles i forskellige typer baseret på forskellige kombinationer af anode-, katode- og elektrolytmaterialer. Primary batteries are manufactured in different types based on various combinations of the anode, cathode and electrolyte materials. Almindelig kemi til primære batterier indbefatter zink-carbon, zink-chlorid, alkalisk mangandioxid, 15 sølv-oxid, zink/luft og lithium i disse kombinationer: lithium/svovl-dioxid (Li-S02), lithium/thionyl-chlorid (Li-SoCL2), lithium/mangan-dioxid (Li-Mn02), lithium/carbon-monofluorid (Li-(CF)n), lithium/kobber-oxid (Li-CuO) og lithium/iod (Li-I2). Common chemistry for primary batteries including zinc-carbon, zinc-chloride, alkaline manganese dioxide, 15 silver oxide, zinc / air and lithium in these combinations: lithium / sulfur dioxide (Li-S02), lithium / thionyl chloride (Li SOCl 2), lithium / manganese dioxide (Li-Mn02), lithium / carbon monofluorid (Li (CF) n), lithium / copper oxide (Li-CuO) and the lithium / iodine (Li-I 2).

Sekundære batterier er genopladelige og er typisk baseret på nikkel-cadmium 20 (NiCd), nikkel-metal-hydrid (NiMH) eller lithium-ion-teknologi. Secondary batteries are rechargeable and are typically based on 20 nickel-cadmium (NiCd), nickel-metal-hydride (NiMH), or lithium-ion technology. Sekundære batterier har typisk mere aktiv kemi der behøver særlig håndtering og bortskaffelse. Secondary batteries typically have more active chemistry that need special handling and disposal.

Der findes mange batteristørrelser og cellekabinetter, herunder standardiserede cylindriske celler, multicellebatterier, møntceiler, poseceller 25 og tynd-film-batterier. There are many sizes and cell battery housings, including standard cylindrical cells, multi-cell batteries, møntceiler, pouch cells 25 and the thin-film batteries.

Standardiserede cylindriske celler og multicellebatterier er kendt fra almindelige husholdningsapparater, fx lommelygter og fjernbetjeninger. Standard cylindrical cells and multi-cell batteries are known from general home appliances, for example flashlights and remote controls.

Denne gruppe indbefatter de velkendte størrelser AA, D, C rektangulær 9V. This group includes the well-known sizes AA, D, C 9V rectangular.

DK 176644 B1 9 Mønt- eller knapceller er typisk små, runde og et par millimeter høje. DK 176644 B1 9 coin or button cells are typically small, round and a few millimeters high. Denne gruppe findes ofte i ure, høreapparater og hukommelses-backup. This group is often found in watches, hearing aids and memory backup. Eftersom disse systemer er baseret på faststof-katoder, anses de for meget sikre. Since these systems are based on solid cathodes, they are considered very safe.

Duracell, Panasonic, Sony og Energizer er nogle af de dominerende 5 producenter af standardiserede batterier og møntcellebatterier. Duracell, Panasonic, Sony and Energizer are some of the dominant five manufacturers of standardized batteries and coin cell batteries.

Anvendelse af poseforinger sammen med lithiumpolymerceller med faste elektrolytter kan alternativt tilvejebringe en anden type batterier. Use of poseforinger with lithium polymer cells with solid electrolytes may alternatively provide a different type of batteries. Dette tilvejebringer en billig, bøjelig konstruktion. This provides an inexpensive, flexible construction. Batterierne er kendetegnet ved en høj energidensitet ud over at være genopladelige. The batteries are characterized by a high energy density in addition to being rechargeable. Den faste elektrolyt tillader 10 mere sikker, lækagesikre celler. The solid electrolyte 10 allows more secure, leak-proof cells. Foliekonstruktionen tillader meget tynde celledesigns og letvægtscelledesigns. The film structure allows very thin cell designs and lightweight cell designs.

Bullith Batteries producerer fleksible batterier baseret på denne teknologi. Bullith Batteries manufactures flexible batteries based on this technology.

Endnu en anden type batterier er tynd-film-batterier, som er baseret på print af fastfase-lithiumpolymerkemi på flere forskellige substrater. Still another type of batteries are thin-film batteries, which is based on the circuit of the solid state lithium polymer chemistry on a variety of substrates. De kan printes 15 direkte på plastmateriale, tynde metalfolier eller papir, hvilket resulterer i ultratynde og fleksible strømkilder. They 15 can be printed directly on the plastic material, thin metal foils or paper, resulting in ultra thin and flexible power sources. Batterierne kan fremstilles i en hvilken som helst form eller størrelse men er generelt begrænsede i energilagring og strømkapacitet. The batteries may be manufactured in any shape or size but are generally limited in the energy storage and power capacity. Batterierne er meget sikre eftersom de ikke indeholder kaustiske kemikalier, ikke kan overophedes, eksplodere eller forårsage 20 elektrisk shock. The batteries are very safe since they do not contain caustic chemicals can not overheat, explode or cause electrical shock 20.

Det israelske selskab Powerpaper sælger produkter der er baseret på tynd-film-teknologier. The Israeli company Power Paper sells products based on thin-film technologies. Andre selskaber der producerer denne type batterier, er Oak Ridge Micro Energy Inc. Other companies that produce this type of batteries, Oak Ridge Micro Energy Inc. og Infinite Power Solutions. and Infinite Power Solutions.

I én udførelsesform er det adhæsive element formet som et tredimensionalt 25 adhæsivt legeme, dvs. In one embodiment, the adhesive element shaped like a three-dimensional adhesive body 25, i.e., det adhæsive element har en betragtelig tykkelse, typisk flere gange tykkere end det bagbeklædningslag hvorpå den påsættes. the adhesive element has a sizeable thickness, typically several times thicker than the backing layer in which it is applied.

DK 176644 B1 10 DK 176644 B1 10

Det trykfølsomme adhæsiv der udgør det tredimensionale adhæsive legeme, er hensigtsmæssigt et støbbart termoplastisk eller kemisk hærdende trykfølsomt adhæsiv med en fleksibilitet der muliggør at den adhæsive indretning retter sig ind efter legemsdeles krumning, idet dens adhæsive 5 egenskaber bevares selv under bevægelse. The pressure sensitive adhesive making up the three-dimensional adhesive body is suitably a mouldable thermoplastic or chemically curing pressure sensitive adhesive having a flexibility enabling the adhesive device to align themselves with the legemsdeles curvature, its adhesive properties 5 is preserved even during movement.

Trykfølsomme adhæsiver der udgør det adhæsive legeme, er hensigtsmæssigt et adhæsiv baseret på polymerer som er valgt blandt blok-copolymerer, såsom styren-blok-copolymerer, og hydrogenerede styren-blok-copolymerer, amorfe poly-alpha-olefiner (APAO), polyacryler, polyvinylethere, 10 polyurethaner, polyeihylenvinylacetat og silicone eller fra gruppen af hydrogel-trykfølsomme adhæsiver. Pressure-sensitive adhesives constituting the adhesive body is suitably an adhesive based on polymers selected from block-copolymers such as styrene block copolymers, and hydrogenated styrene-block-copolymers, amorphous poly-alpha-olefins (APAO), polyacrylics, polyvinyl ethers, polyurethanes, 10, and polyeihylenvinylacetat silicone or from the group of hydrogel pressure sensitive adhesives.

Trykfølsomme adhæsiver der er baseret på disse polymerer, er kendt, og fagmanden ved hvordan man fremstiller adhæsiver baseret pi disse polymerer. Pressure-sensitive adhesives based on such polymers are known, and the skilled person knows how to produce adhesives based PI these polymers.

15 Blok-copolymererne, såsom styren-blok-copolymerer, og hydrogenerede styren-blok-copolymerer, kan hensigtsmæssigt vælges blandt styren/ethylen-butylen/styren (SEBS), styren/isopren/styren (SIS) og styren/ethylen-propylen/styren (SEPS). 15 The block copolymers such as styrene block copolymers, and hydrogenated styrene-block copolymers, may suitably be selected from styrene / ethylene-butylene / styrene (SEBS), styrene / isoprene / styrene (SIS) and styrene / ethylene-propylene / styrene (SEPS).

Adhæsivet kan også være baseret på PDMS (polydimethylsiloxan) og kan 20 hensigtsmæssigt være en PDMS-gel. The adhesive may also be based on PDMS (polydimethylsiloxane) and 20 may suitably be a PDMS gel.

Hydrogel-adhæsiver kan også være baseret på eller omfatte amfifile polymerer, polyvinylpyrrolidon, polyvinyl-alkohol, polyethylenoxid, gelatiner, naturlige gummiarter og cellulosederivater eller hvilke som helst kombinationer deraf. Hydrogel adhesives may also be based on or include amphiphilic polymers, polyvinylpyrrolidone, polyvinyl alcohol, polyethylene oxide, gelatins, natural gums and cellulose derivatives or any combinations thereof.

25 Det trykfølsomme adhæsiv kan formuleres i overensstemmelse med principperne og på basis af de polymerer der er anført og beskrevet i håndbogen af Donatas Satas: Handbook of pressure sensitive adhesive technology, tredje udgave. 25 The pressure sensitive adhesive can be formulated in accordance with the principles and on the basis of polymers that are listed and described in the handbook by Donatas Satas: Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology, Third Edition.

DK 176644 B1 11 I én bestemt udførelsesform ifølge opfindelsen omfatter det trykfølsomme adhæsiv der udgør det adhæsive legeme, hydrokolloider. DK B1 176 644 11 In one particular embodiment of the invention comprises the pressure sensitive adhesive making up the adhesive body, hydrocolloids. Det trykfølsomme adhæsiv der omfatter hydrokolloiderne, kan være af en hvilken som helst af de ovennævnte typer trykfølsomt adhæsiv eller et hvilket som helst andet 5 trykfølsomt adhæsiv der er kendt inden for teknikken. The pressure-sensitive adhesive comprising hydrocolloids, may be of any of the above-mentioned types of pressure sensitive adhesive or any other pressure sensitive adhesive 5 which is known in the art.

US-patent nr. 3339549 beskriver således en blanding afen gummiagtig elastomer, såsom polyisobutylen, og én eller flere vandopløselige eller vandkvældbare hydrokolloider, såsom en pulverformig blanding af pectin, gelatine og carboxymethylcellulose. US Patent Nos. 3339549 thus describes a mixture bya rubbery elastomer such as polyisobutylene and one or more water soluble or water swellable hydrocolloids such as a powdery mixture of pectin, gelatine and carboxymethylcellulose. Adhæsivmassen har en vanduopløselig 10 film påført på den ene overflade. Adhæsivmassen 10 has a water-insoluble film applied to one surface. Et præparat af denne type er kommercielt tilgængeligt fra ER Squibb & Sons Inc. A preparation of this type are commercially available from ER Squibb & Sons Inc. under varmemærket "Stomahesive" og anvendes som en hudbarriere omkring stomaer for at forebygge hudnedbrydning ved hjælp af de korrosive væsker der udledes af stomaen. under the trademark "Stomahesive" and is used as a skin barrier around stomas to prevent skin breakdown by the corrosive fluids discharged by the stoma.

I adhæsive præparater af denne type er polyisobutylenet ansvarligt for 15 tilvejebringelse af de adhæsive egenskaber, og de dispergerede hydrocolloidpulvere absorberer væske og gør det adhæsive middel i stand til også at adhærere til fugtig hud (våd klæbeevne). In adhesive compositions of this type, the polyisobutylene is responsible for provision 15 of the adhesive properties and the dispersed hydrocolloid powders absorb fluid and render the adhesive agent capable of also adhering to moist skin (wet tack).

I et antal udførelsesformer er styren-copolymerer blevet inkorporeret, hvilket 20 beskrives i et antal patentreferencer. In a number of embodiments, styrene copolymers have been incorporated which 20 are described in a number of patent references.

I US-patent nr. 4367732 beskriver Poulsen et al. In US Patent Nos. 4367732 discloses Poulsen et al. en stomi-hudbarriere bestående af et vandopløseligt hydrokolloid der er dispergeret i en kontinuerlig fase bestående af en styren-copolymer, et carbonhydrid-klistermiddel og et 25 plastificeringsmiddel, en antioxidant og et olieagtigt fyldstof. an ostomy skin barrier consisting of a water soluble hydrocolloid dispersed in a continuous phase consisting of a styrene copolymer, a hydrocarbon tackifier, and a plasticizer 25, an antioxidant, and an oily filler.

US-patent nr. 5492943 beskriver et trykfølsomt adhæsivpræparat der indbefatter en blanding af to viskoelastiske adhæsive elastomerer, specifikt polyisobutylen med høj molekylvægt og en styren-blok-copolymer som 30 sammen med et plastificeringsmiddel (fortrinsvis petrolatum) og et egnet klistermiddel og en egnet antioxidant danner en kontinuerlig fase hvori hydrokolloider, såsom natrium-carboxymethylcellulose og pectin, dispergeres. US Patent Nos. 5492943 discloses a pressure-sensitive adhesive composition including a blend of two viscoelastic adhesive elastomers, specifically high molecular weight polyisobutylene and a styrene block copolymer as 30 along with a plasticizer (preferably petrolatum) and a suitable tackifier and a suitable antioxidant forming a continuous phase in which hydrocolloids such as sodium carboxymethylcellulose and pectin are dispersed.

DK 176644 B1 12 I US-patent 4867748 beskriver Samuelsen geometrier af forseglingspuder af hydrokolloid-adhæsiver kombineret med bagbeklædningsfilm og bearbejdningen deraf. DK B1 176 644 12 US Patent 4,867,748 discloses Samuelsen geometries of the sealing pads of hydrocolloid adhesives combined with the backing film and the processing thereof.

5 5

Trykfølsomme adhæsiver indeholdende hydrokolloider er en særligt egnet gruppe af adhæsiver som kendetegnes ved at have en partikulær fase af hydrokolloider dispergeret i den adhæsive fase. Pressure-sensitive adhesives containing hydrocolloids are a particularly suitable group of adhesives which is characterized by having a particulate phase of hydrocolloids dispersed in the adhesive layer. Et adhæsiv indeholdende hydrokolloider kan absorbere fugt fra huden uden okklusion af huden, idet det 10 bevarer sine adhæsive egenskaber over for huden. An adhesive comprising hydrocolloids capable of absorbing moisture from the skin without occlusion of the skin 10 as it retains its adhesive properties to the skin. Desuden kan et adhæsivt legeme indeholdende hydrokolloider har en hvilken som helst tykkelse og stadig have sine ikke-okklusive egenskaber. In addition, an adhesive body comprising hydrocolloids have any thickness and still have its non-occlusive properties. Et hydrokolloid kan bearbejdes som en varm-smelte og støbes let til specifikke former. A hydrocolloid can be processed as a hot-melt and cast light to specific forms.

Dette betyder at varme-smelte-egenskaben kombineret med den lette 15 støbning muliggør graduering af det adhæsive legemes tykkelse fra kanten af den adhæsive indretning der indeholder det mikroelektroniske system til de centrale dele, hvilket giver det en glat, ikke-pludseligt fremragende profil. This means that the hot-melt property, combined with the ease of 15 casting allows modulation of the adhesive body thickness from the edge of the adhesive device containing the micro-electronic system for the central parts, which gives it a smooth, non-abrupt excellent profile.

De kvældende hydrokolloidpartikler består fortrinsvis af én eller flere vandopløselige eller vandkvældbare hydrokolloidpolymerer eller -gummiarter. The swellable hydrocolloid particles preferably consist of one or more water soluble or water swellable hydrokolloidpolymerer or -gummiarter.

20 Undertiden kan den hud hvorpå adhæsivet skal påsættes, være fugtig eller endda våd. 20 Sometimes the skin on which the adhesive is to be applied, be moist or even wet. Under disse omstændigheder kan de normale adhæsiver ikke give en tilstrækkeligt stærk og permanent binding af den adhæsive indretning. In those circumstances, the normal adhesives do not provide a sufficiently strong and permanent bond of the adhesive device. Specialiserede adhæsiver der er egnede under disse omstændigheder, er hydrogel-adhæsiver. Specialized adhesives that are useful in these circumstances, the hydrogel adhesives. Sådanne adhæsiver er baseret på hydrofile polymerer og 25 fyldstoffer der muliggør en ensartet optagelse af fugt på hele den overflade af adhæsivet som er i kontakt med huden. Such adhesives based on hydrophilic polymers and fillers 25 which enable uniform absorption of moisture on the entire surface of the adhesive which is in contact with the skin. Der findes en bred vifte af præparater af sådanne hydrofile adhæsiver. There is a wide range of compositions of such hydrophilic adhesives. Hydrofile polyacrylater med højt indhold af syregrupper som eventuelt er delvist neutraliseret, er et dominerende eksempel i denne gruppe adhæsiver. Hydrophilic polyacrylates with high content of acid groups which is optionally partially neutralized, is a dominant example of this group of adhesives. Disse adhæsiver kan være inhærente 30 adhæsive eller kan formuleres med klistermidler og fyldstoffer til de ønskede adhæsive egenskaber under tørre betingelser. These adhesives may be inherent adhesive 30, or may be formulated with tackifiers and fillers to the desired adhesive properties under dry conditions. Når adhæsivet bliver fugtigt, vil DK 176644 B1 13 klæbeevnen øges enormt afhængigt af formuleringen efterhånden som optaget afvand vil omdanne adhæsivet til en mere plastisk tilstand. When the adhesive becomes moist, will DK 176644 B1 13 adhesiveness increases enormously depending on the formulation as recorded by water will convert the adhesive to a more plastic state.

Alternative adhæsiver er baseret på polymerer, såsom polyvinyl-pyrrolidon, polyvinyl-alkohol, polyethylen-oxid og lignende. Alternative adhesives are based on polymers such as polyvinyl pyrrolidone, polyvinyl alcohol, polyethylene oxide, and the like. Amfifile polymerer eller 5 polymers som kan krydsbindes kemisk ved radikal polymerisering, kan tilsættes for at forbedre kohæsionen af adhæsivet og fyldstoffer, såsom polyethylenglycol, polypropylenglycol og glycerol, foretrækkes typisk. Amphiphilic polymers or 5 Polymers which can be cross-linked chemically by radical polymerization, may be added to improve the cohesion of the adhesive, and fillers, such as polyethylene glycol, polypropylene glycol and glycerol are typically preferred.

Adhæsive præparater på basis af polydimethylsiloxan (PDMS) har været kendt siden 1970'erne. Adhesive compositions based on polydimethylsiloxane (PDMS) has been known since the 1970s. For nylig er en hidtil ukendt underklasse af PDMS-baserede 10 trykfølsomme adhæsiver blevet udviklet, nemlig bløde siliconeadhæsiver. Recently, a novel subclass of 10 PDMS-based pressure-sensitive adhesives have been developed, namely soft silicone adhesives.

Bløde siliconeadhæsiver (SSA'er) er todelte adhæsiver uden opløsningsmiddel baseret på en krydsbundet, siliconeelastomer struktur. Soft silicone adhesives (SSAs) are two-part adhesives without solvent based on a cross-linked, silicone elastomer structure. Krydsbindingen er et resultat afen additionsreaktion mellem en polydimethylsiloxan med vinylgrupper og hydrogen-funktionelle siloxaner. The cross-linking is a result bya addition reaction of a polydimethylsiloxane with vinyl groups and hydrogen-functional siloxanes. Hærdningsreaktionen 15 katalyseres af et platinkompleks og kan optræde ved stuetemperatur eller kan accelereres ved forhøjet temperatur (80°C til 145°C) uden dannelsen af biprodukter. 15 The curing reaction is catalyzed by a platinum complex, and can occur at room temperature or can be accelerated at elevated temperature (80 ° C to 145 ° C) without the formation of by-products. Sådanne adhæsiver er kendetegnet ved at være bløde og ved at konformere til hudens omgivende overfladestruktur hvorved der opnås hurtig befugtning af huden. Such adhesives are characterized by being soft and by conformers to the skin surface surrounding structure thereby achieving rapid wetting of the skin. Fordi den viskose komponent er minimal, flyder 20 materialet ikke, og der sker kun en lille energispredning når der påføres deformationstryk. Because the viscous component is minimal, float 20 the material does not, and there is only a small energy spread when applied deformation pressure. Resultatet er en omgående løsning som sker med lav afpilnings- eller forskydningskraft, hvilket i visse tilfælde kan være fordelagtigt. The result is an immediate solution which is low afpilnings- or shearing force, which in some cases may be advantageous.

25 Ovenstående trykfølsomme adhæsiv kan enten anvendes i en ikke- opskummet version eller i en opskummet version. 25 The above pressure sensitive adhesive can be used either in a non-foamed version or a foamed version. Når der indføres gasbobler i trykfølsomme adhæsiver under fremstillingsprocessen, frembringes en letvægtscellestruktur. When the introduction of gas bubbles in the pressure sensitive adhesives during the manufacturing process, producing a lightweight cellular structure. Et sådant trykfølsomt adhæsiv er mere fleksibelt end de ikke-opskummede versioner. Such a pressure sensitive adhesive is more flexible than the non-foamed versions. (Se US-patent nr. 6326524 og US-30 patentansøgning nr. 2004065232). (See U.S. Pat. No. 6,326,524 and U.S. Patent 30 Application Nos. 2004065232).

Generelt har det adhæsive legeme ifølge den foreliggende opfindelse de ønskelige elastiske, adhæsive, fugtoverførende og/eller -absorberende DK 176644 B1 14 egenskaber samt en høj konformabilitet og fleksibilitet. In general, the adhesive body of the present invention the desirable elastic, adhesive, moisture-transmitting and / or absorbing DK 176644 B1 14 characteristics, and a high conformability and flexibility. Fleksibiliteten tilvejebringer et præparat der har evnen til at rette sig efter legemsdeles krumning, idet det bevarer sine adhæsive egenskaber selv under bevægelse. The flexibility provides a composition that has the ability to conform to curvature legemsdeles, since it retains its adhesive properties while in motion.

Den høje initiale bindeevne ved stuetemperatur tilvejebringer let påføring af 5 den adhæsive indretning. The high initial tack at room temperature provides for easy application of the adhesive 5 device. Bagbeklædningslaget kan desuden fungere som dæklag hvor bagbeklædnings-/dæklaget er beregnet til at fungere som base hvori adhæsivet påføres, og ti! The backing layer may also serve as a cover layer wherein bagbeklædnings- / covering layer is designed to act as a base in which the adhesive is applied, and ten! at beskytte adhæsivet mod det ydre miljø, fx mod adhæsion til linned, stof eller fugt. to protect the adhesive against the external environment, for example, against adhesion to linen, fabric or moisture.

10 Som dækmateriale foretrækkes det at anvende en film i form af en termoplastisk polymerfilm eller et vævet eller ikke-vævet lag. As cover material 10, it is preferable to use a film in the form of a thermoplastic polymeric film or a woven or non-woven layer. Dæklaget er fortrinsvis fremstillet af et elastisk materiale. The cover layer is preferably made of an elastic material. Dæklaget er hensigtsmæssigt i stand til at overføre fugt og kan fx fremstilles ud fra polymerer, såsom polyolefintyper, fx polyethylen, polypropylen eller polybutylen, polyamid, 15 såsom nylon, polyurethan, polyvinylacetat, polyvinylchlorid, fluoreret polyvinyl-forbindelse, polyvinylidenchlorid, polyvinylalkohol, ethylenvinylacetat, celluloseacetat eller andre termoplastiske polysaccharider, polyether-blok-amider, såsom PEBAX, blok-copolymerer, såsom styren-isopren-styren-blok-copolymerer eller ethylen-acrylat-blok-copolymerer, 20 polyestere, såsom polyethylen-terephthalat (PET) eller derivater deraf og hvilke som helst laminater af sådanne polymerer. The cover layer is suitably able to transfer moisture and may for example be prepared from polymers such as polyolefintyper, e.g., polyethylene, polypropylene or polybutylene, polyamide, 15 such as nylon, polyurethane, polyvinyl acetate, polyvinyl chloride, fluorinated polyvinyl compound, polyvinylidene chloride, polyvinyl alcohol, ethylene vinyl acetate, cellulose acetate or other thermoplastic polysaccharides, polyether block amides such as PEBAX, block copolymers such as styrene-isoprene-styrene block copolymers or ethylene-acrylate block copolymers, 20, polyesters such as polyethylene terephthalate (PET) or derivatives thereof, and any laminates of such polymers. Dæklaget kan hensigtsmæssigt være et tyndt skumlag såsom fremstillet ud fra polyurethan, polyethylen eller polyvinylacetat. The cover layer may suitably be a thin foam layer such as made from polyurethane, polyethylene or polyvinyl acetate.

Dæklaget på det adhæsive element kan desuden dekoreres med aftryk af 25 dekorative billeder eller tegn med det formål at øge forbrugerens evne til at finde produktet attraktivt. The cover of the adhesive element can also be decorated with prints of 25 decorative images or characters with the aim of enhancing the consumer's ability to find the product attractive.

Desuden kan der anbringes et elektromekanisk displaysystem på dæklaget. In addition, there is placed an electromechanical display system of the covering layer. Et sådant displaysystem kan tillade brugeren at teste batteriets ladning enten før det drevne adhæsiv tilsættes til et mikroelektronisk system og under 30 anvendelse. Such a display system may allow the user to test the battery's charge, either before the run of adhesive is added to a microelectronic system and below 30 apply.

DK 176644 B1 15 DK 176644 B1 15

Simple batteriindikatorer der er kendt inden for teknikken, kan således anvendes, For eksempel kan der anvendes en folie bestående af to kontaktelektroder og en ledende termochrom-trykfarve, typisk flydende krystaller eller leuko-farver. Simple Power indicators known in the art, may be used, For example, using a film consisting of two contact electrodes and a conductive termochrom ink, typically liquid crystals or leuco dyes.

5 Når der til eksempel anvendes et almindeligt møntbatteri, er én elektrode i kontakt med batteriets anode, og den anden elektrode er i kontakt med en katode i batteriet. 5 When for example, a common coin battery that is an electrode in contact with the battery anode, and the second electrode is in contact with a cathode in the battery. Ved at trykke på kontaktindretningen oven på batteriet, sluttes batteritestkredsløbet, og termochrom-trykfarven vil lyse op og angive batteristatus. Pressing the switch device on top of the battery, connect the battery test circuit and termochrom-ink will light up and indicate battery status.

10 Dæklaget eller filmen beskytter de integrerede/indlejrede mikroelektroniske komponenter samt det adhæsive legeme mod miljøet. 10 The cover layer or film protects the integrated / embedded microelectronic components, using the adhesive body to the environment.

Før påføring på huden dækker en beskyttende slipforing den side af det trykfølsomme adhæsive legeme som skal i kontakt med huden, for at sikre at adhæsivets egenskaber bevares, og at adhæsivets overflade ikke blottes før 15 umiddelbart inden anvendelse. Before application to the skin a protective release liner covers the side of the pressure-sensitive adhesive body to be in contact with the skin, in order to ensure that the adhesive properties are preserved and that the adhesive surface is not exposed before 15 immediately prior to use. Slipforingen er hensigtsmæssigt en silikonebelagt eller fluoreret slipforing, såsom et silikonebelagt eller fluoreret fremstillet papir, polyethylen-, polypropylen- eller polyethylenterephthalatfilm. The release liner is suitably a siliconised or fluorinated release liner such as a siliconised or fluorinated prepared paper, polyethylene, polypropylene or polyethylene terephthalate film. Slipforingen er hensigtsmæssigt en silikonebelagt polyethylenfilm, såsom polyethylen med mellemstor densitet fra selskabet Huhtamaki. The release liner is suitably a silicone-coated polyethylene film, such as polyethylene of medium density from Huhtamaki Company.

20 Figurer Figures 20

Yderligere fordele ved den foreliggende opfindelse vil fremgå af nedenstående detaljerede beskrivelse hvor opfindelsen vil blive beskrevet med henvisning til de vedhæftede figurer. Further advantages of the present invention will become apparent from the following detailed description wherein the invention will be described with reference to the appended figures. Figurerne og den detaljerede beskrivelse fungerer udelukkende som eksempel og bør ikke opfattes som en begrænsning af 25 opfindelsens omfang. The figures and the detailed description functions exclusively as an example and should not be construed as limiting the 25 scope of the invention.

Fig. FIG. 1 viser en første udførelsesform af en sensorenhed ifølge opfindelsen set i en eksploderet perspektivisk gengivelse, DK 176644 B1 16 1 shows a first embodiment of a sensor assembly according to the invention in an exploded perspective view, DK 176644 B1 16

Fig. FIG. 2 viser den første udførelsesform af en sensorenhed i et tværsnit langs linjen II-II i fig. 2 shows the first embodiment of a sensor unit in cross section along the line II-II in Fig. 1, 1

Fig. FIG. 3 viser den første udførelsesform af en sensorenhed set nedefra, 3 shows the first embodiment of a sensor unit viewed from below,

Fig. FIG. 4a og 4b viser en anden udførelsesform af en indretning ifølge opfindelsen 5 hvor fig. 4a and 4b show a second embodiment of a device according to the invention 5 in which Fig. 4b viser en del af fig. 4b shows a part of Fig. 4a i en forstørret gengivelse, 4a in an enlarged view,

Fig. FIG. 5 viser en tredje udførelsesform afen indretning ifølge opfindelsen set i en perspektivisk gengivelse, og 5 shows a third embodiment bya device according to the invention seen in a perspective view, and

Fig. FIG. 6 viser en tredje udførelsesform af en indretning ifølge opfindelsen i et tværsnit langs linjen VI-VI i fig. 6 shows a third embodiment of a device according to the invention in a cross-section along the line VI-VI in Fig. 6. 6th

io Detaljeret beskrivelse io Detailed Description

Fig. FIG. 1, 2 og 3 viser en første udførelsesform 1 afen sensorenhed ifølge opfindelsen. 1, 2 and 3 show a first embodiment 1 bya sensor unit according to the invention. Figur 1 viser sensorenheden i en eksploderet gengivelse. Figure 1 shows the sensor unit in an exploded view. Figur 2 viser enheden set i snit langs linjen II-II i fig. Figure 2 shows the device seen in section along the line II-II in Fig. 1 hvor sensorenheden er samlet. 1 wherein the sensor assembly is assembled. Fig. FIG. viser sensorenheden set fra hudsiden, også betegnet den 15 proksimale side, dvs. shows the sensor unit viewed from the skin side, also referred to as the proximal side 15, i.e., den side af enheden som skal fastgøres til huden. the side of the device to be attached to the skin.

Sensorenheden 1 består af en sensorindretning 2 og et huselement 3 som indeholder et mikroelektronisk kredsløb 4. Sensorindretningen 2 udgøres af et adhæsivt element 5 og et strømkildeelement i form af et møntcellebatteri 6. The sensor unit 1 comprises a sensor device 2 and a housing member 3 which contains a micro-electronic circuit 4. The sensor device 2 is made up of an adhesive member 5, and a current source element in the form of a coin cell battery sixth

Huseiementet 3 udgøres afen distal del 7 og en proksimal del 8. Der er 20 dannet en fordybning 9 i den distale del. Huseiementet 3 is constituted bya distal portion 7 and a proximal portion 8. There is formed a recess 20 9 of the distal portion. Fordybningen har en omkreds som er lidt større end møntcellebatteriets omkreds, hvilket muliggør at møntcellebatteriet kan modtages i fordybningen. The recess has a circumference which is slightly larger than the circumference of coin-cell battery, allowing the coin-cell battery may be received in the recess.

I fordybningen er der tilvejebragt to elektriske kontakter 10a, 10b til elektrisk forbindelse af det mikroelektroniske kredsløb 4 og batteriet når batteriet er 25 anbragt i fordybningen. In the recess there are provided two electrical contacts 10a, 10b for electrically connecting the microelectronic circuit 4 and the battery when the battery 25 is disposed in the recess.

DK 176644 B1 17 DK 176644 B1 17

Det mikroelektroniske kredsløb udgøres af et antal komponenter der er anbragt på en printplade 11. Alle komponenter vil ikke blive beskrevet heri, da kredsløbet er velkendt inden for teknikken og som sådan ikke en del af selve opfindelsen, Generelt kan det nævnes at kredsløbet omfatter en antenne 12 5 der er dannet af et antal viklinger af ledende materiale printet på printpladen. The microelectronic circuit is made up of a plurality of components arranged on a printed circuit board 11. All of the components will not be described herein, since the circuit is well known in the art and as such are not part of the actual invention, In general, it can be mentioned that the circuit comprises an antenna 12 5 formed by a plurality of windings of conductive material printed on the circuit board. Antennen transmitterer og modtager data fra en central enhed der er placeret inden for kommunikationsafstand. The antenna transmits and receives data from a central unit located within communication range. Den centrale enhed kan for eksempel være en PC som samler data fra sensorenheden. The central unit can be for example a PC that collects data from the sensor unit. Dataene bearbejdes derefter i overensstemmelse med kendte processer og algoritmer. The data is then processed according to known processes and algorithms.

10 Antennen 12 er forbundet med en mikroprocessor 13 som modtager signaler fra en første transducer 14 og en anden transducer 15. Den første og anden transducer strækker sig fra printpladen gennem den proksimale del og ender på den proksimale dels proksimale overflade. 10 The antenna 12 is connected to a microprocessor 13 that receives signals from a first transducer 14 and second transducer 15. The first and second transducers extending from the circuit board through the proximal portion and terminates at the proximal portion proximal surface. Når huset anbringes på huden, kommer den første og anden transducer således i kontakt med hudoverfladen. When the housing is placed on the skin, comes the first and second transducer thus in contact with the skin surface.

15 For at reducere interferens mellem den første og anden transducer anbringes et barriereelement 16 pi den proksimale overflade af den proksimale del mellem de to transducere. 15 In order to reduce interference between the first and second transducers placed a barrier member 16 PI the proximal surface of the proximal portion between the two transducers. Barriereelementet er dannet af et dielektrisk materiale og er en velkendt foranstaltning til at undgå såkaldt krydstale, der typisk forårsager uønsket interferens, mellem to elektroniske komponenter. The barrier member is formed of a dielectric material and is a well known measure to avoid so-called cross-talk, which typically cause unwanted interference between two electronic components.

20 Nar batteriet anvendes, anbringes det i fordybningen, hvorved batteriet anbringes i kontakt med de elektriske kontakter 10a, 10b og derved forsyner det mikroelektroniske kredsløb med effekt. When the battery 20 is used, it is placed in the recess, whereby the battery is placed in contact with the electrical contacts 10a, 10b and thereby supplies the microelectronic circuits with power. Det adhæsive element påsættes derefter på den distale side af husets distale del og batteriets distale side. The adhesive component is then applied on the distal side of the housing distal portion and distal side of the battery.

Dette fastholder batteriet i fordybningen og forbinder det adhæsive element, 25 strømkildeelementet og huselementet i en sensorenhed. This maintains the battery in the recess and connects the adhesive element, 25 power source element and the housing member in a sensor unit.

Som det fremgår, har det adhæsive element en omkreds der er større end omkredsen af huset hvorved der tilvejebringes en adhæsiv proksimal overflade 17 der kan påsættes på hudoverfladen på en person eller et andet pattedyr. As can be seen, the adhesive element has a surrounding area that is greater than the circumference of the housing thereby providing an adhesive proximal surface 17 that can be applied to the skin surface of a person or other mammal.

DK 176644 B1 18 DK 176644 B1 18

Nar sensorenheden senere fjernes, adskilles det adhæsive element fra huselementet. When the sensor assembly is later removed, the adhesive element is separated from the housing member. Batteriet fjernes sammen med det adhæsive element da batteriets distale overflade er fastgjort adhæsivt til det adhæsive element. The battery is removed together with the adhesive element when the battery's distal surface is adhesively attached to the adhesive element. Det adhæsive element og batteriet kan derefter kasseres, og huselementet kan 5 renses og opbevares til senere anvendelse. The adhesive element and the battery can then be discarded and the housing element 5 can be cleaned and stored for later use.

Det adhæsive element er dækket af et dæklag 18 for at beskytte det adhæsive element mod at adhærere til uønskede overflader, såsom indersiden af bårne beklædningsdele. The adhesive element is covered by a cover layer 18 to protect the adhesive member from adhering to undesired surfaces such as the inside of the worn garments. Dæklaget 18 fungerer desuden som bagbeklædningslag hvorpå det adhæsive materiale 19 anbringes under 10 fremstilling. The cover layer 18 also functions as a backing layer in which the adhesive material 19 is placed under the 10 preparation.

I én udførelsesform der er illustreret med henvisning til fig. In one embodiment, illustrated with reference to Fig. 1-3, er det adhæsive materiale 19 et trykfølsomt adhæsiv (PSA) der består af en varm-smelte-bearbejdelig styren-blok-copolymer med hydrokolloider, batteriet er et møntcellebatteri i metalbeklædning, og huset er overtrukket med et lag af 15 PolyDiMethylSiloxane. 1-3, is the adhesive material 19 is a pressure sensitive adhesive (PSA) consisting of a hot-melt-processable styrene block copolymer with hydrocolloids, the battery is a coin cell battery in the metal casing, and the casing is coated with a layer of 15 polydimethylsiloxane.

I eksempel 1 nedenfor blev afpilningskræfterne mellem PSA og overfladen, batteriet og huset bestemt. In Example 1 below, the peel forces between the PSA and the surface, the battery and the housing determined.

Eksempel 1: PSA er en varm-smelte-bearbejdelig styren-blok-copolymer med 20 hydrokolloider som termoformes til den ønskede form. Example 1: PSA is a hot-melt-processable styrene block copolymer with hydrocolloids 20 which is thermoformed into the desired shape. Det PSA der er betegnet A, har følgende sammensætning: 25% Kraton D1107 (Kraton Polymers), 35% Arkon P90 (en hydrogeneret polycyclopentadien fra Arkawa Ltd.) 8% DiOctylAdipate og 32% natrium-carboxymethylcellulose. The PSA that are designated A, had the following composition: 25% Kraton D1107 (Kraton Polymers), 35% Arkon P90 (a hydrogenated polycyclopentadiene from Arkawa Ltd.) DiOctylAdipate 8% and 32% sodium carboxymethylcellulose.

For at illustrere aftrækningskraften mellem de forskellige dele er 25 aftrækningskraften blevet bestemt ved anvendelse af FINAT; In order to illustrate the peel force between the different parts 25 is the peel force was determined using the FINAT; FTM2, 25mm testprøvebredde, 90 grader afpilningsvinkel, testhastighed på 300 mm/min og en hviletid på 30 minutter. FTM2, 25mm test sample width, 90 degrees afpilningsvinkel, test speed of 300 mm / min and a dwell time of 30 minutes.

DK 176644 B1 19 DK 176644 B1 19

Med hensyn til aftrækningskraft fra huden blev følgende testfremgangsmide anvendt: 25 mm brede strimler af adhæsiv blev skåret fra plader af PSA-præparat A. En strimmel adhæsiv tape (TESA 4124) blev fastgjort for at forhindre strækning 5 af prøverne. With respect to the peel force from the skin, the following test procedure throw used: 25 mm wide strips of adhesive were cut from the plates of the PSA composition A. A strip of adhesive tape (TESA 4124) was attached in order to prevent stretching of the samples 5. Prøverne blev tapet til en klemme. The samples were taped to a terminal. Den frivilliges hud blev forberedt ved at vaske undersiden af underarmen med fortyndet sæbe og lade den tørre mindst 2 timer før PSA blev fastgjort. The volunteers' skin was prepared by washing the underside of the forearm with diluted soap and let it dry at least 2 hours before the PSA was attached. Prøvens adhæsive side blev anbragt på den forberedte hud. Sample adhesive side was applied to the prepared skin. Adhæsivets hviletid var 30 minutter. Adhesive rest time was 30 minutes. Klemmen blev fastgjort til krogen på testindretningen, en Instron Tensile tester 10 Model 5564. Underarmen blev anbragt på en bevægelig understøtning på testindretningen, idet der blev draget omsorg for at holde prøvens ende direkte under klemmen for at bevare en 90 graders afpilningsvinkel. The clip was attached to the hook of the testing device, an Instron Tensile Tester 10 Model 5564th The forearm was placed on a movable support on the testing device, taking care was taken to keep the sample end directly below the clip in order to maintain a 90 degree afpilningsvinkel.

Underarmen blev holdt stille mens trækstyrke-testeren blev aktiveret med henblik på at trække adhæsivet op ved en hastighed på 300 mm/min. The forearm was kept quiet while tensile tester was activated to pull the adhesive up at a speed of 300 mm / min.

15 Afpilningsværdien af delen med stabil tilstand i den resulterende graf blev registreret, og det blev bekræftet at der ikke var nogen remanens tilbage på underarmens hud. Afpilningsværdien portion 15 of the stable state in the resulting chart was recorded, and it was confirmed that there was no residue left on the forearm skin.

Batteriet var et CR2330-Mangan Dioxid Lithium-møntcellebatteri med metalbeklædning fra Panasonic, og det mikroelektroniske hus var overtrukket 20 med et lag af PolyDiMethylSiloxane (PDMS); The battery was a manganese dioxide-CR2330 Lithium coin cell battery with metal cladding from Panasonic and the microelectronic housing 20 was coated with a layer of polydimethylsiloxane (PDMS); MED-1137 fra IMuSil Technology. MED-1137 from IMuSil Technology.

Afpilningskræfterne er blevet bestemt mellem adhæsivet og de følgende dele med følgende resultater og med tre gentagelser af testen, idet s angiver standardafvigelse. Peel forces have been determined between the adhesive and the following parts with the following results and with three iterations of the test, the s indicates the standard deviation.

Aftrækningskraft mellem A og PDMS-overtrukket hus 0,lN/25 mm 25 Aftrækningskraft mellem A og stål 22,5N/25 mm (s = 2,3) Peel force between A and PDMS-coated house 0, lN / 25mm 25 peel force between A and steel 22,5N / 25 mm (p = 2.3)

Aftrækningskraft mellem A og menneskehud 2,5N/25 mm (s = 0,25) Peel force between human skin A and 2.5 N / 25 mm (p = 0.25)

Endvidere kan der anvendes forskellige typer materialer til forskellige dele af indretningen og det mikroelektroniske kredsløb og/eller huset hvorved der kan tilvejebringes forskellige afpilningskræfter. Further, the use of different types of materials for the various parts of the device and the micro-electronic circuit and / or the housing which may provide different peel forces. Det vil således være muligt at opnå DK 176644 B1 20 afpilningskræfter mellem PSA og huden i det generelle interval på 1-5N/25 mm, afpilningskræfter mellem PSA og huset generelt under 1N/25 mm og afpilnignskræfterne mellem PSA og batteriets metalbeklædning generelt over 20N/25 mm. Thus, it will be possible to achieve DK 176644 B1 20 peel forces between the PSA and the skin in the general range of 1-5N / 25 mm, peel forces between the PSA and the housing generally below 1 N / 25 mm and afpilnignskræfterne between the PSA and the battery's metal sheath generally above 20 N / 25 mm.

5 Det er således indlysende at når sensorenheden 1 er blevet påført på en brugers hud, kan den let pilles af efter anvendelse ved at trække i det adhæsive element med en kraft der er større end aftrækningskraften mellem PSA og huden. 5, it is apparent that when the sensor unit 1 has been applied to a user's skin, it can be easily peeled off after use by pulling on the adhesive element with a force that is greater than the peel force between the PSA and the skin. Det adhæsive element 5 kan derefter let separeres fra huselementet 3 der indeholder det mikroelektroniske kredsløb 4. Da 10 aftrækningskraften mellem det adhæsive element og batteriet 6 er meget større end mellem det adhæsive element og huset, er det praktisk taget umuligt at adskille batteriet fra det adhæsive element, og batteriet vil således være fastgjort til adhæsivet, når adhæsivet adskilles fra huset. The adhesive member 5 can then be readily separated from the housing member 3 containing the microelectronic circuit 4. When the 10 peel strength between the adhesive element and the battery 6 is much greater than between the adhesive element and the housing, it is practically impossible to separate the battery from the adhesive element, and the battery will be secured to the adhesive when the adhesive is separated from the housing.

Fig. FIG. 4a viser en anden udførelsesform 30 afen indretning ifølge opfindelsen. 4a shows a second embodiment 30 bya device of the invention.

15 Fig. 15 Fig. 4b viser en del af fig. 4b shows a part of Fig. 4a i en forstørret gengivelse. 4a in an enlarged view. Indretningen udgøres af et adhæsivt element 31 og en strømkilde i form af et møntcellebatteri 32 der er adhæreret til det adhæsive element. The device is made up of an adhesive member 31 and a power source in the form of a coin cell battery 32 adhered to the adhesive element.

Det adhæsive element dannes af et bagbeklædningslag 33. På den proksimale side af bagbeklædningslaget er der tilvejebragt et første adhæsivt lag 34, som 20 er dækket af en første slipforing 35. På den distale side af bagbeklædningslaget er der tilvejebragt et andet adhæsivt lag 36, hvortil batteriet er adhæreret. The adhesive element is formed by a backing layer 33. On the proximal side of the backing layer there is provided a first adhesive layer 34, 20 which are covered by a first release liner 35. On the distal side of the backing layer there is provided a second adhesive layer 36, to which battery is adhered. En anden slipforing 37 dækker resten af adhæsivets distale side, hvorpå batteriet ikke er fastgjort. A second release liner 37 covering the rest of the adhesive distal face on which the battery pack is not attached.

Nar indretningen påsættes på en overflade, såsom en persons hudoverflade, 25 fjernes den første slipforing 35. Dette eksponerede det første adhæsive lag, som kan adhæreres til hudoverfladen hvorved indretningen 30 fastgøres til hudoverfladen. When the device is applied to a surface, such as a person's skin surface 25 are removed the first release liner 35. This exposed the first adhesive layer which can be adhered to the skin surface whereby the device 30 is secured to the skin surface. Den anden slipforing fjernes derefter, hvorved det andet adhæsive lag eksponeres. The second release liner is then removed, whereby the second adhesive layer is exposed. Et hus der indeholder et mikroelektronisk system, fastgøres derefter til det adhæsive lag, mens en elektrisk kontakt på huset DK 176644 B1 21 samtidig bringes i elektrisk forbindelse med batteriet 32 (ikke vist på tegningen). A housing containing a micro electronic system is then secured to the adhesive layer, while an electrical contact on the housing 21 DK 176644 B1 at the same time brought into electrical connection with the battery 32 (not shown in the drawing).

Selv om et hus som beskrevet ovenfor ikke har nogen overfladekontakt, såsom det hus der er beskrevet med henvisning til fig. Although a casing as described above does not have any surface contact, such as the housing described with reference to Fig. 1, kan huset stadig 5 omfatte sensorteknologi. 1, the house can still 5 include sensor technology. Sådanne sensorer kan ganske enkelt måle omgivelsestemperaturen, eller indretningen kan anbringes under næsen, og en sensor til måling af åndedrætsfrekvensen gennem næsen kan anbringes på indretningen. Such sensors may simply measure the ambient temperature, or the device may be placed under the nose, and a sensor for measuring the respiratory frequency can be placed through the nose of the device. Alternativt kan sensoren anvende transducere med hudkontakt uden for indretningens omkreds mens den stadig er adhæreret dertil, 10 Fig. Alternatively, the sensor may use transducers with the skin outside the circumference of the device while it is still adhered thereto, 10 Fig. 5 viser en tredje udførelsesform 40 afen indretning ifølge opfindelsen, og fig. 5 shows a third embodiment 40 bya device of the invention, and Fig. 6 viser et tværsnit af den tredje udførelsesform langs linjen VI-VI i fig. 6 shows a cross section of the third embodiment along the line VI-VI in Fig. 5. 5th

Her er strømkilden dannet som et tynd-film-batteri 41, som er en integreret del af bagbeklædningslaget 42. Here the power source is formed as a thin-film battery 41 which is an integral part of the backing layer 42nd

På bagbeklædningslagets proksimale side påføres et første adhæsivt lag 43, 15 som er dækket af en første slipforing 44. Bagbeklædningslagets distale side er dækket af et andet adhæsivt lag 45, som er dækket af en anden slipforing 46. On the backing layer proximal side, a first adhesive layer 43, 15 which is covered by a first release liner 44. The distal side of the backing layer is covered by a second adhesive layer 45 which is covered by a second release liner 46th

Det andet adhæsive lag afbrydes i et område 47, hvilket tillader adgang til kontakterne 48a og 48b, som tilvejebringer elektrisk kontakt til tynd-film-batteriet. The second adhesive layer is interrupted in an area 47, which allows access to the contacts 48a and 48b, which provide electrical contact to the thin-film battery.

20 Når den med henvisning til fig. When the 20 with reference to Fig. 5 beskrevne indretning 40 anvendes, påsættes den på samme måde som den med henvisning til fig. 5 described device 40 is used, it is applied in the same manner as that with reference to Fig. 4 beskrevne indretning 30. 4 device described thirtieth

Det er indlysende at der kan anvendes forskellige typer adhæsiver på henholdsvis bagbeklædningslagets proksimale side og distale side. It is obvious that there may be employed various types of adhesives on the backing layer, respectively, proximal side and distal side. Mens den 25 proksimale side er fastgjort til hudoverfladen og således fortrinsvis bør være hudvenlig, bør adhæsivet på den distale side fortrinsvis være af en type som tilvejebringer optimal fastgørelse til et elektronisk kredsløb eller et hus som indeholder et sådant kredsløb, idet indretningen stadig kan adskilles der efter anvendelse. While the 25 proximal side attached to the skin surface and thus preferably should be skin friendly, should the adhesive on the distal side preferably be of a type which provides optimum attachment to an electronic circuit or a housing which contains such a circuit, the device can still be separated which after application.

DK 176644 B1 22 DK 176644 B1 22

Selv om de ovenstående udførelsesformer beskriver aftageligt fastgørbare organer i form af adhæsiv fastgørelse til forbindelse af indretningen til det elektroniske kredsløb, kan der også anvendes andre typer organer der kan fastgøres aftageligt. Although the above embodiments describe removably fastgørbare means in the form of adhesive fastener for connecting the device to the electronic circuit, there may also be used other types of bodies that can be removably attached. Sådanne organer, som kan fastgøres aftageligt, kan for 5 eksempel være mekaniske, såsom en snap-lås-anordning mellem batteriet og fordybningen i huset hvor fordybningen dannes med fremragende ribber der kobles med batteriet. Such means, which may be removably attached, can be, for 5 example, be mechanical, such as a snap-lock device between the battery and the recess in the housing in which the recess is formed with protruding ribs which is coupled with the battery. Alternativt kan der tilvejebringes yderligere koblingsorganer på indretningen til kobling med komplementære koblingsorganer på det elektroniske kredsløb eller det hus der indeholder det 10 elektroniske kredsløb, og disse koblingsorganer kan for eksempel være i form af bajonetkoblinger, kroge, friktionskoblinger eller gevindskårne koblinger. Alternatively, there is further provided coupling means of the device for coupling with complementary coupling means on the electronic circuit or the housing containing the 10 electronic circuits, and these coupling means may for example be in the form of bayonet couplings, hooks, friction clutches or threaded couplings.

DK 176644 B1 23 DK 176644 B1 23

Referencenumre 1. første udføreisesform afen sensorenhed 2. sensorenhed 3. huselement 5 4. mikroelektronisk kredsløb 5. adhæsivt element 6. møntcel lebatteri 7. distal del 8. proksimal del 10 9. fordybning 10a/10b. Reference numbers 1. The first embodiment bya sensor unit 2. The sensor unit housing element 3. 5 4. microelectronic circuit 5. The adhesive component 6 møntcel lebatteri 7. distal portion 8. The proximal portion 10 9. recess 10a / 10b. elektriske kontakter 11. printplade 12. antenne 13. mikroprocessor 15 14. første transducer 15. anden transducer 16. barriereelement 17. adhæsiv proksimal overflade 18. dæklag 20 19. adhæsivt materiale 30. anden udførelsesform afen indretning 31. adhæsivt element 32. møntcellebatteri 33. bagbeklædningslag 25 34. første adhæsivt lag 35. første slipforing 36. andet adhæsivt lag 37. anden slipforing 40. tredje udførelsesform afen indretning 30 41. tynd-film-batteri 42. bagbeklædningslag 43. første adhæsivt lag 44. første slipforing DK 176644 B1 24 45. andet adhæsivt lag 46. anden slipforing 47. område 48a/48b. electrical contacts 11. The printed circuit board 12. The antenna 13. The microprocessor 15 14 first transducer 15 second transducer 16. The barrier member 17. The adhesive proximal surface 18. The cover layer 20 19 adhesive material 30. Another embodiment bya device 31 adhesive element 32. The coin-cell battery 33 . 34. The backing layer 25 first adhesive layer 35. The first release liner 36. The second adhesive layer 37. The second release liner 40. The third embodiment device 30 bya 41. The thin-film battery 42. The backing layer 43. The first adhesive layer 44. The first release liner DK 176644 B1 24 45. The second adhesive layer 46. The second release liner 47. The area 48a / 48b. kontakter 5 contacts 5

Claims (13)

1. Indretning der omfatter i det mindste et adhæsivt element og et strømkildeelement, hvilken indretning er indrettet til at fastgøre et elektronisk kredsløb til en overflade og til at forsyne det elektroniske kredsløb med effekt, 5 hvor i det mindste én af indretningens elementer kan fastgøres aftageligt til det elektroniske kredsløb, strømkildeelementet kan forbindes elektrisk med det elektroniske kredsløb, og 10. det adhæsive element har i det mindste et første område til adhærering til overfladen. 1. A device comprising at least one adhesive element and a power source element, which device is adapted for attaching an electronic circuit to a surface and to supply the electronic circuit with power 5 wherein at least one of the device elements can be removably attached to the electronic circuit, power source element can be electrically connected with the electronic circuit, and the adhesive element 10 has at least a first area for adhering to the surface.
2. Indretning ifølge krav 1 hvor strømkildeelementet er fastgjort til det adhæsive element, og det adhæsive element har et andet område til 15 adhærering til det elektroniske kredsløb. 2. The device of claim 1 wherein the power source element is attached to the adhesive element and the adhesive element has a second area 15 for adhesion to the electronic circuit.
3. Indretning ifølge krav 1 eller 2 hvor en første aftrækningskraft mellem det andet område og det elektroniske kredsløb er mindre end en anden aftrækningskraft mellem strømkildeelementet og det adhæsive element. 3. Device according to claim 1 or 2 wherein a first peel force between the second region and the electronic circuit is smaller than a second peel force between the power source element and the adhesive element. 20 20
4. Indretning ifølge krav 1, 2 eller 3 hvor strømkildeelementet er i det mindste delvist indeholdt i det adhæsive element. 4. The device of claim 1, 2 or 3 wherein the power source element is at least partially contained in the adhesive element.
5. Indretning ifølge krav 1, 2, 3 eller 4 hvor indretningen er indrettet til at 25 kunne forbindes aftageligt til et hus der indeholder det elektroniske kredsløb, og hvor huset er dannet af en proksimal husdel og en distal husdel. 5. The device of claim 1, 2, 3 or 4 wherein the device is arranged to 25 be able to be releasably connected to a housing containing the electronic circuit, and wherein the housing is formed of a proximal housing part and a distal housing part.
6. Indretning ifølge krav 5, hvoraf dem mindst ene strømkilde er indrettet til at blive modtaget i en fordybning, fordybningen er dannet i den distale husdel, 30 og den mindst ene elektriske kontakt er tilvejebragt i det distale hus, hvorved der tilvejebringes elektrisk forbindelse mellem strømkilden og det elektriske kredsløb. 6. Device according to claim 5, of which those at least one power source is adapted to be received in a recess, the recess is formed in the distal housing part 30 and the at least one electrical contact is provided in the distal housing, thereby providing electrical connection between power source and the electric circuit. DK 176644 B1 26 DK 176644 B1 26
7. Indretning ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvor indretningen er indrettet til af kunne forbindes aftageligt med det elektroniske kredsløb som er et sensorkredsløb, hvilket sensorkredsløb skal fastgøres til et pattedyrs legemsoverflade. 7. Device according to any one of the preceding claims wherein the device is adapted to the detachably connectable to the electronic circuit which is a sensor circuit, said sensor circuit is to be attached to the body surface of a mammal. 5 5
8. Sensorenhed der er indrettet til at blive fastgjort til et pattedyrs legemsoverflade, hvilken sensorenhed omfatter et sensorkredsløb der omfatter et antal elektriske komponenter, mindst én strømkilde til forsyning af mindst én af de elektriske 10 komponenter med effekt, i det mindste ét adhæsiv til fastgørelse af sensorenheden på et pattedyrs legemsoverflade, og at i det mindste enten strømkilden eller adhæsivet er forbundet aftageligt med sensorkredsløbet. 8. The sensor assembly which is adapted to be secured to a mammal's body surface, said sensor unit includes a sensor circuit comprising a plurality of electrical components, at least one power source for supplying at least one of the electrical 10 components of an output, at least one adhesive for attaching of the sensor unit on the body surface of a mammal, and in that at least either the power source or the adhesive is releasably connected to the sensing circuit. 15 15
9. Sensorenhed ifølge krav 8 hvor sensorkredsløbet er i det mindste delvist indeholdt i et hus, og hvor huset er dannet af en proksimal husdel og en distal husdel. 9. The sensor assembly according to claim 8 wherein the sensor circuit is at least partially contained within a housing, and wherein the housing is formed of a proximal housing part and a distal housing part.
10. Sensorenhed ifølge krav 9 hvor en første aftrækningskraft mellem adhæsivet og huset er mindre end en anden aftrækningskraft mellem adhæsivet og batteriet. 10. The sensor assembly according to claim 9 wherein a first peel force between the adhesive and the housing is smaller than a second peel force between the adhesive and the battery.
11. Sensorenhed ifølge krav 9 eller 10 hvor den mindst ene transducer er 25 fastgjort til den proksimale dels proksimale overflade. 11. The sensor assembly according to claim 9 or 10 wherein the at least one transducer 25 is attached to the proximal portion proximal surface.
12. Sensorenhed ifølge krav 9, 10 eller 11 hvor der dannes en fordybning i den distale husdel, hvilken fordybning er indrettet til at modtage den mindst ene strømkilde, og 30 - der tilvejebringes i det mindste én elektrisk kontakt i det distale hus, hvorved der tilvejebringes elektrisk forbindelse mellem den mindst ene strømkilde og de elektriske komponenter. 12. The sensor assembly according to claim 9, 10 or 11 in which is formed a recess in the distal housing part, which recess is adapted to receive the at least one power source, and 30 - providing at least one electrical contact of the distal housing, whereby providing electrical connection between the at least one power source and the electrical components. DK 176644 B1 27 DK 176644 B1 27
13. Anvendelse af en indretning der omfatter et adhæsivt element og et strømkildeeiement, og hvor indretningen anvendes til fastgørelse af et elektronisk kredsløb til en overflade og til at forsyne det elektroniske kredsløb med effekt, hvor det elektroniske kredsløb kan forbindes aftageligt med det 5 adhæsive element og strømkildeelementet. 13. Use of a device comprising an adhesive element and a strømkildeeiement, and wherein the device is used for attaching an electronic circuit to a surface and to supply the electronic circuit with power, wherein the electronic circuit can be detachably connected with the five adhesive element and the power source element.
DK200501748A 2005-12-09 2005-12-09 Sensor unit DK176644B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200501748A DK176644B1 (en) 2005-12-09 2005-12-09 Sensor unit
DK200501748 2005-12-09

Applications Claiming Priority (13)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200501748A DK176644B1 (en) 2005-12-09 2005-12-09 Sensor unit
PCT/DK2006/050006 WO2006094513A2 (en) 2005-03-09 2006-03-09 A three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein
US11/886,032 US20080275327A1 (en) 2005-03-09 2006-03-09 Three-Dimensional Adhesive Device Having a Microelectronic System Embedded Therein
JP2008500050A JP5086235B2 (en) 2005-03-09 2006-03-09 Three-dimensional adhesive device embedded micro electronic system inside
CN2009102063574A CN101779949B (en) 2005-03-09 2006-03-09 A three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein
AU2006222414A AU2006222414B2 (en) 2005-03-09 2006-03-09 A three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein
CN 200680013718 CN101163440B (en) 2005-03-09 2006-03-09 A three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein
EP06706139A EP1871218B1 (en) 2005-03-09 2006-03-09 A three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein
EP11187037.4A EP2412306B1 (en) 2005-03-09 2006-03-09 A three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein
CA2600427A CA2600427C (en) 2005-03-09 2006-03-09 A three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein
HK08110108.0A HK1118689A1 (en) 2005-03-09 2008-09-11 A three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein
JP2012036036A JP5665139B2 (en) 2005-03-09 2012-02-22 Three-dimensional adhesive device embedded micro electronic system inside
US14/297,958 US20140288381A1 (en) 2005-03-09 2014-06-06 Three-dimensional adhesive device having a microelectronic system embedded therein

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200501748A DK200501748A (en) 2007-06-10
DK176644B1 true DK176644B1 (en) 2009-01-12

Family

ID=36693613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK200501748A DK176644B1 (en) 2005-12-09 2005-12-09 Sensor unit

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK176644B1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4619252A (en) * 1983-04-15 1986-10-28 Ibbott Jack Kenneth Therapeutic method and therapeutic means using a sheetlike battery
WO2000044436A1 (en) * 1999-01-26 2000-08-03 Lamers Beheer B.V. Combination of plasters for galvanic treatment of medical problems
US6238338B1 (en) * 1999-07-19 2001-05-29 Altec, Inc. Biosignal monitoring system and method
US6438413B1 (en) * 2000-01-31 2002-08-20 Integrated Biosensing Technologies Biopotential sensor electrode system
US6622035B1 (en) * 2000-01-21 2003-09-16 Instrumentarium Corp. Electrode for measurement of weak bioelectrical signals

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4619252A (en) * 1983-04-15 1986-10-28 Ibbott Jack Kenneth Therapeutic method and therapeutic means using a sheetlike battery
WO2000044436A1 (en) * 1999-01-26 2000-08-03 Lamers Beheer B.V. Combination of plasters for galvanic treatment of medical problems
US6238338B1 (en) * 1999-07-19 2001-05-29 Altec, Inc. Biosignal monitoring system and method
US6622035B1 (en) * 2000-01-21 2003-09-16 Instrumentarium Corp. Electrode for measurement of weak bioelectrical signals
US6438413B1 (en) * 2000-01-31 2002-08-20 Integrated Biosensing Technologies Biopotential sensor electrode system

Also Published As

Publication number Publication date
DK200501748A (en) 2007-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8374688B2 (en) System and methods for wireless body fluid monitoring
JP5666437B2 (en) For use in medical devices localization and mapping system, a disposable patch and reusable sensor assembly
EP2319389B1 (en) Antenna unit and receiving apparatus for capsule medical apparatus
US6453186B1 (en) Electrocardiogram electrode patch
US8285356B2 (en) Adherent device with multiple physiological sensors
US4362165A (en) Stable gel electrode
JP3927495B2 (en) Skin patch material with a built-in temperature sensor
CN1106865C (en) Self-packaging bioelectrods and its manufacturing method
US4526176A (en) Long-life biomedical application device, particularly electrode, and method of transferring electrical current
US9295424B2 (en) Systems for assessing and optimizing muscular performance
CN1144308C (en) Flexible thin layer open electrochemical cell and applications thereof
EP1284644B1 (en) An electrode for establishing electrical contact with the skin
US20030055478A1 (en) Medical electrode and release liner configurations facilitating pakaged electrode characterization
US6197010B1 (en) Ostomy appliance faceplate with concealed coupling ring flange
CA2747156C (en) Body-associated receiver and method
US20160371452A1 (en) Dynamic pairing of patients to data collection gateways
US6285899B1 (en) Remotely interrogated biomedical sensor
US5501678A (en) Adapter for use in connection with ostomy equipment
AU747610B2 (en) Disposable human waste management device with improved adhesive for skin attachment
US4051842A (en) Electrode and interfacing pad for electrical physiological systems
US5511548A (en) Biomedical electrode having a secured one-piece conductive terminal
US4633879A (en) Electrode with disposable interface member
KR100911266B1 (en) Wireless Electrode Having Activatable Power Cell
AU705997B2 (en) One-piece ostomy appliance with pouch & faceplate integrating convex pressure ring
US3901218A (en) Disposable electrode