DK175562B1 - Vindmöllevinge med kulfibertip - Google Patents

Vindmöllevinge med kulfibertip Download PDF

Info

Publication number
DK175562B1
DK175562B1 DK200200424A DKPA200200424A DK175562B1 DK 175562 B1 DK175562 B1 DK 175562B1 DK 200200424 A DK200200424 A DK 200200424A DK PA200200424 A DKPA200200424 A DK PA200200424A DK 175562 B1 DK175562 B1 DK 175562B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
wind turbine
fiber
fibers
blade
turbine blade
Prior art date
Application number
DK200200424A
Other languages
English (en)
Inventor
Peter Grabau
Lars Fuglsang Andersen
Original Assignee
Lm Glasfiber As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lm Glasfiber As filed Critical Lm Glasfiber As
Priority to DK200200424A priority Critical patent/DK175562B1/da
Priority to DK200200424 priority
Publication of DK200200424A publication Critical patent/DK200200424A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK175562B1 publication Critical patent/DK175562B1/da

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03DWIND MOTORS
  • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
  • F03D1/06Rotors
  • F03D1/065Rotors characterised by their construction, i.e. structural design details
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
  • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
  • B29L2031/00Other particular articles
  • B29L2031/08Blades for rotors, stators, fans, turbines or the like, e.g. screw propellers
  • B29L2031/082Blades, e.g. for helicopters
  • B29L2031/085Wind turbine blades
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
  • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
  • F05B2240/00Components
  • F05B2240/20Rotors
  • F05B2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
  • Y02E10/721
  • Y02P70/523

Description

DK 175562 B1

Opfindelsen angår en vindmøllevinge ifølge den indledende del af krav 1.

Vindmøllevinger fremstilles typisk ved hjælp af to vingeskalhalvparter af fiberarmeret polymer, som efter støbning limes sammen langs kanten og via to afstivningsbjælker, idet bjælkerne først limes fast på indersiden af den ene vingeskalhalvpart, hvorefter den anden 5 vingeskalhalvpart anbringes ovenpå og limes fast på bjælkerne samt langs randen.

Selve vingeskalhalvparteme fremstilles typisk ved vakuuminfusion, hvor jævnt fordelte fibre, rovings, der er fiberbundter, bånd af rovings eller måtter, der kan være filtmåtter ef enkeltfibre eller vævede måtter af fiberrovings, anbringes i lag i en formpart og dæk-kes af en vakuumdug. Ved at tilvejebringe et vakuum (typisk 80-90%) i hulrummet 10 mellem formpartens inderside og vakuumdugen kan harpiks suges ind og fylde hulrummet med det heri værende fibermateriale. For at sikre en effektiv fordeling af harpiks anvendes ofre såkaldte fordelingslag og fordelingskanaler mellem vakuumdugen og fiberma-terialet for at opnå en så god og effektiv fordeling af harpiks som mulig.

15 Den anvendte polymer er i de fleste tilfælde er polyester eller epoxy, og fiberarmeringen er oftest baseret på glasfibre. Det er dog også kendt at anvende kulfibre, som er stivere end glasfibre, men som til gengæld har en lavere trækbrudstyrke end glasfibre. Kulfibrene kan tilsættes for at opnå en større stivhed og/eller lavere vægt. Man kan således lade en del af fiberarmeringen udgøres af kulfibre og reducere vægten af vingen, uden at denne 20 mister for meget stivhed. En ulempe ved kulfibrene er dog, at de er væsentligt dyrere end glasfibre, og dette har været en af årsagerne til, at vindmøllevinger af kulfiberarmeret polymer ikke har vundet så stor udbredelse hidtil.

Fra WO 00/14405 er det kendt at forstærke en vindmøllevinge af glasfiberpolymer med langsgående bånd af kulfiberarmeret polymer.

I DK 175562 B1 I

I 2 I

I Fra US 6.287.122 er det kendt at fremstille aflange kompositemner, hvor en variant af I

I emnets stivhed i emnets længderetning er opnået ved at ændre fiberindholdet eller flette- I

I de fiberdeles vinkelorientering. I

I Fra US 5.520.532 kendes en formpart af fiberarmeret polymer med varierende stivhed, I

I 5 hvilket er opnået ved at variere antallet af fibermåttelag. I

I Fra US 4.077.740 kendes ethelikopterrotorblad af fiberkompositmateriale, hvis stivhed I

I set i længderetningen varierer. Dette er opnået ved at variere fiberorienteringen, og I

formålet er at opnå en bedre svingningsdæmpning. I

I Egenvægten af moderne glasfibervinger er et problem, idet en stor egenvægt eller rettere I

I 10 egenvægtsmoment kræver en stor udmattelsesstyrke i vingens kantvise retning. Dette I

I problem bliver større og større, jo længere vingerne bliver. I

I Formålet med opfindelsen er at løse ovenstående problem på en enkel og billig måde. I

I Formålet er ifølge opfindelsen opnået ved, at vingen er opdelt i en indre endedel, som I

omfatter vingeroden, og som i det væsentlige er fremstillet af glasfiberforstærket poly- I

15 mer, og en ydre endedel, som omfatter vingespidsen, og som i det væsentlige er fremstil- I

let af kulfiberforstærket polymer. Herved kan der spares vægt i den yderste del, hvorved I

egenvægtsmomentet reduceres. Der kræves således mindre materiale og/eller tværsnit I

ved den inderste del af vingen, ligesom belastningen af møllenavet reduceres. Desuden I

kan der opnås en større stivhed i den yderste del af vingen, hvorfor risikoen for, at vingen I

20 på grund afvindpåvirkning udbøjes så kraftigt, at vingetippen rammer mølletåmet, reduceres. En sådan vindmøllevinge er billigere at fremstille end en vinge, der udelukkende består af kulfiberarmeret polymer.

Ifølge en udførelsesform kan den ydre endedel udgøre mellem 25% og 50% af hele vingens længde.

DK 175562 B1 3

Ifølge en foretrukken udførelsesform kan den ydre endedel modsat vingetippen omfatte en overgangszone, hvor kulfibrene gradvist afløses af glasfibre. Herved opnås, at man undgår et spring i vingens stivhed i overgangen mellem kulfibre og glasfibre. Ved kraftige dynamiske eller statiske belastninger vil en brat overgang mellem kulfibrene og glasfi-5 brene betyde, at bøjningsspændningeme optages i det yderste af kulfiberene, der typisk er 3-4 gange stivere end glasfibrene. Dette ville kunne medføre risiko for, at vingen ødelægges. Ved en sådan oveigangsområde undgår man således en kraftig spændingskoncentration op mod grænsefladen mellem kulfibrene og glasfibrene.

Ifølge en udførelsesform kan overgangszonen have en længde på mellem 0,5 og 1 meter.

10 Ifølge opfindelsen kan de to typer fibre således fordelt i polymermatriksen, at kulfibre eller kulfiberbundter med forskellige længder forløber fra en første ende af overgangszonen, og glasfibre eller glasfiberbundter forløber fra den modsatte ende af overgangszonen. Herved kan der opnås en særlig jævn stivhedsovergang.

Ifølge en anden udførelsesform kan overgangszonen bestå af et laminat af flere fiberlag, 15 hvor hvert fiberlag ved en position i længderetningen har en grænseflade, idet fiberlaget omfatter kulfibre på den ene side af grænsefladen og glasfibre på den anden side af grænsefladen, og hvor de enkelte fiberlags grænseflader er forskudt i forhold til hinanden i vingens længderetning. Herved kan der på en særlig enkel måde opnås en gradvis ændring af stivheden i overgangszonen.

20 Ifølge en udførelsesform kan grænsefladerne være savtakformede set i et snit parallelt med fiberlagene. Herved opnås en endnu mere jævn overgang af stivheden i overgangszonen. De savtakformede grænsefladers spidser kan være forskudt i forhold til hinanden i vingens tværretning. Herved opnås en yderligere udjævnet variation af stivheden i overgangszonen.

I DK 175562 B1 I

4 I

I Opfindelsen vil i det følgende blive forklaret nærmere ved hjælp af forskellige udførel- I

I sesformer for opfindelsen, der er vist skematisk på tegningen, hvor I

I fig. 1 viser en vindmølle med tre vinger, I

I fig. 2 en vinge ifølge en udførelsesfonn for opfindelsen, I

I 5 fig. 3 en kontinuerlig variation af mængdeforholdet mellem kulfibre og glasfibre ifølge I

I en særlig udførelsesform for opfindelsen, I

I fig. 4 en kontinuerlig variation af mængdeforholdet mellem kulfibre og glasfibre ifølge I

I en anden særlig udførelsesform for opfindelsen, I

I fig. 5 en kontinuerlig variation af mængdeforholdet mellem kulfibre og glasfibre ifølge I

I 10 en tredje særlig udførelsesform for opfindelsen, og I

I fig. 6 diagrammer der viser, hvorledes mængdeforholdet mellem kulfibre og glasfibre I

I kan variere i overgangszonen. I

I I fig. 1 ses en moderne vindmølle omfattende et tåm 12 med et nav 13 og tre ud fra navet I

I ragende vindmøllevinger 14. I

I 15 I fig. 2 ses en udførelsesform for en vindmøllevinge ifølge opfindelsen, hvor en indre I

I endedel 15, som omfatter vingeroden, i det væsentlige er fremstillet af glasfiberforstær- I

I ket polymer, og hvor en ydre endedel 17, som omfatter vingespidsen, i det væsentlige er I

I fremstillet af kulfiberforstærket polymer. Den ydre endedel 17 omfatter op til den indre I

I endedel 15 en overgangszone 16, hvor kulfiberene gradvist afløses af glasfibre, så at man I

I 20 opnår en gradvis ændring af vingens stivhed. I

5 DK 175562 B1 I fig. 3 ses et udsnit af overgangszonen, hvor mængdeforholdet mellem kulfibre og glasfibre ændres gradvist. Kulfibrene 1 forløber fra den venstre side af udsnittet i form af bundter eller enkeltfibre med forskellige længder. Glasfibrene 2 kan ikke ses i figur 1, men komplementerer kulfibrene 1. Overgangen mellem de to typer fibre er således 5 diffus, så at der opnås en jævn overgang fra den ydre endedel 17, der hovedsageligt er armeret med kulfibre 1, til den indre endedel 15, der hovedsageligt er armeret med glasfibre 2.

I fig. 4 ses en anden udførelsesform, hvor fibermåtter af ikke-vævede fibre eller sammenstrikkede fiberbundter er udstanset således, at de har en savtakformved den ene ende. To 10 måtter med henholdsvis kulfibre og glasfibre i samme fiberlag har tilsvarende udformede savtakker og griber således ind i hinanden. To oven på hinanden liggende fiberlagssavtak-ker kan være forskudt i forhold til hinanden, som det kan ses i figur 4, hvorved der på en forholdsvis enkel måde kan opnås en blød overgang fra stivheden af det til venstre viste område med kulfibre til stivheden af det højre viste område med glasfibre. I figur 4 ses 15 skematisk to oven på hinanden liggende kulfiberlag 3, 4 og tilsvarende glasfiberlag befinder sig i området 5. Som det også kan ses i figur 4, er spidserne 12 afdetokulfiber-lags 3,4 savtakker 11 forskudt i tværretningen for at sikre en blød stivhedsovergang. En overgangszone mellem området med kulfibre og området med glasfibre er således fastlagt af savtakkemes længde. Overgangszonen kan således varieres efter behov ved at gøre 20 savtakkeme længere eller kortere.

I fig. 5 ses en særlig enkel tilvejebringelse af overgangszonen mellem den ydre endedel * og den indre endedel. I figur 5 ses skematisk fire oven på hinanden liggende fiberlag, der omfatter kulfiberlag 6 og glasfiberlag 7. Hvert enkelt fiberlag har en grænseflade 10, hvor kulfibrene afløses af glasfibre, men da de enkelte grænseflader 10 er forskudt i 25 forhold til hinanden, opnås en overgangszone med en vis længde. Længden af overgangs zonen kan naturligvis varieres efter behov ved at forskyde grænsefladerne mere eller mindre fra hinanden og/eller at anvende flere fiberlag.

I DK 175562 B1 I

I 6 I

I I figur 6 ses skematisk mængdeforholdet mellem kulfibre og glasfibre i vingens læng- I

I deretning. Den første zone I svarer til den ydre endedel 17 og den anden zone ΙΠ svarer I

I til vingens indre endedel 15. Mellem de to zoner er der en overgangszone II, hvor andelen I

I af glasfibre 9 vokser jævnt fra niveauet i den første zone I til niveauet i den anden zone I

I 5 ΙΠ. I

I Figur 6a viser således en udførelsesform, hvor den første zone I udelukkende omfatter I

I kulfibre 8, og hvor den anden zone ΠΙ udelukkende omfatter glasfibre 9. I

I Fig. 6b viser en udførelsesform, hvor den første zone I udelukkende omfatter kulfibre 8, I

I og hvor den anden zone IH omfatter en mindre konstant andel af kulfibre 8 og en større I

I 10 konstant andel af glasfibre 9. I

I Fig. 6c viser en udførelsesform, hvor den første zone I omfatter en større konstant andel I

I af kulfibre 8 og en mindre konstant andel af glasfibre 9, og hvor den anden zone ΙΠ ude- I

I lukkende omfatter glasfibre 9. I

I Fig. 6d viser en udførelsesform, hvor den første zone I omfatter en større konstant andel I

I 15 kulfibre 8 og en mindre konstant andel glasfibre 9, og hvor den anden zone ΙΠ omfatter

I en mindre konstant andel kulfibre og en større konstant andel glasfibre 9. I

I Fig. 6a kan således anvendes til skematisk at illustrere en foretrukken udførelsesform for I

en vindmøllevinge, hvor den første zone I svarer til den ydre endedel af vingen, der I

omfatter vingetippen, og hvor den anden zone ΙΠ svarer til den indre endedel af vingen,

20 der omfatter vingeroden. Den ydre endedel omfatter således udelukkende kulfibre som I

armeringsmateriale, mens den indre endedel af vingeroden udelukkende omfatter glasfi- I

bre. Den ydre endedel kan således omfatte en overgangszone Π, hvor kulfibrene og I

glasfibrene gradvist afløser hinanden. Denne overgangszone II kan have en begrænset I

længde på f.eks. 0,5-1 meter. Vingen kan dog også udformet i overensstemmelse med de I

25 i figur 6b-6d viste udformninger.

7 DK 175562 B1

En overgangszone i en vinge kan tilvejebringes under selve fiberoplægningen i formpar-teme. Der kan dog også anvendes præfabrikerede overgangslaminater, der kan være fremstillet efter de i figur 3, 4 og 5 viste principper. Ved sådanne præfabrikerede overgangslaminater, kan der opnås produktionstekniske fordele, idet fiberoplægningen stort 5 set ikke tager længere tid end ved fremstillingen af konventionelle vindmøllevinger, hvor materialet er ens i hele vingens længderetning.

Hvis man ønsker at forsyne en eksisterende vindmølle med længere vinger, kan det gøres ved at erstatte det yderste af vingen med et overgangsområde bestående af et eller flere overgangslaminater og en kulfibertip. Vingerne bliver ikke eller kun lidt tungere end de 10 oprindelige vinger, der er fremstillet helt i glasfiberarmeret polymer. Man kan vælge at fremstille helt nye vinger til en eksisterende mølle eller at save den yderste del af vingerne og påsætte en kulfibertip med eller uden overgangsområde.

Forsøg har vist, at det yderste af kulfibrene i overgangszonen kan brække ved bøjning af overgangszonen, men denne effekt er ikke ubetinget uønskelig, idet den bidrager til en 15 yderligere udjævning af stivhedsovergangen. Således kan frekvensen afbrækkede fibre være høj, men ikke kritisk, idet de omgives af blødere glasfibre. De brækkede fibre vil dog stadig bidrage til at reducere udbøjningen og dermed brud på ydeligere fibre. Den gradvise og jævne overgang mellem egenskaberne ved kompositmaterialet baseret på glasfibre og kulfibre er således opnået ved to mekanismer. Den første mekanisme er 20 fordelingen af stive og bløde fibre, hvor der opnås en blød overgang fra det stive område ' til det bløde område. Den anden mekanisme er den ikke-kritiske brudmekanisme, der yderligere udjævner overgangen. En yderligere ikke-vist udførelsesform for en vindmøllevinge ifølge opfindelsen kan opnås ved såkaldt opsprøjtning. Her benyttes en sprøjtepistol for polymermaterialet, og en blanding af skårne fibre af de to typer sættes ind i 25 harpiksstrømmen og sprøjtes ned i formen. Ved at variere blandingsforholdet under opsprøjtningen kan den ønskede overgangszone opnås.

I DK 175562 B1 I

I 8 I

I Trækbrudstyrken for glasfiber er typisk ca. 4,8%, mens den for kulfiber typisk ligger I

I mellem 0,3% og 1,4%. Elasticitetsmodulen for glasfiber er ca. 73.000 MPa, mens den I

I for kulfiber (middelmodul) typisk ligger på ca. 245.000 MPa. Kulfibre er typisk 3-4 I

I gange stivere end glasfibre. Massefylden for glas er ca. 2,54 g/cm3, mens den for kul er I

I 5 ca. 1,75 g/cm3. I

Claims (7)

 1. 2. Vindmøllevinge (14)ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den ydre endedel (17) udgør mellem 25% og 50% af hele vingens (14) længde.
 2. 3. Vindmøllevinge (14) ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at den ydre 10 endedel (17) modsat vingetippen omfatter en overgangszone (16), hvor kulfibrene gradvist afløses af glasfibre.
 3. 4. Vindmøllevinge (14) ifølge krav 3, hvor overgangszonen (16) har en længde på mellem 0,5 og 1 meter.
 4. 5. Vindmøllevinge (14) ifølge krav 3 eller 4, k e n d et e gn e t ved, at de to typer 15 fibre er således fordelt i polymermaterialet, at kulfibre eller kulfiberbundter (1) med forskellige længder forløber fra en første ende af overgangszonen (II), og glasfibre eller glasfiberbundter (II) forløber fra den modsatte ende af overgangszonen (II). t
 5. 6. Vindmøllevinge (14) ifølge krav 3 eller 4, kendetegnet ved, at overgagszonen (II) består af et laminat af flere fiberlag (6, 7), hvor hvert fiberlag ved en position i 20 længderetningen har en grænseflade (10), idet fiberlaget omfatter kulfibre (6) på den ene side af grænsefladen og glasfibre (7) på den anden side af grænsefladen, og hvor de enkelte fiberlags grænseflader (10) er forskudt i forhold til hinanden i vingens (14) længderetning. I DK 175562 B1 I I 10 I
 6. 7. Vindmøllevinge ifølge krav 6, hvor grænsefladerne (11) er savtakformede set i snit I I parallelt med fiberlagene (3,4,5). I
 7. 8. Vindmøllevinge ifølge krav 7, hvor de savtakformede grænsefladers (11) spidser I I (12) er forskudt i forhold til hinanden i vingens (14) tværretning. I I 5 I
DK200200424A 2002-03-19 2002-03-19 Vindmöllevinge med kulfibertip DK175562B1 (da)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200200424A DK175562B1 (da) 2002-03-19 2002-03-19 Vindmöllevinge med kulfibertip
DK200200424 2002-03-19

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK200200424A DK175562B1 (da) 2002-03-19 2002-03-19 Vindmöllevinge med kulfibertip
EP03711858A EP1485611B1 (en) 2002-03-19 2003-03-19 Wind turbine blade with carbon fibre tip
US10/508,379 US20050180853A1 (en) 2002-03-19 2003-03-19 Wind turbine blade with carbon fibre tip
ES03711858T ES2346199T3 (es) 2002-03-19 2003-03-19 WIND TURBINE SHOVEL WITH CARBON FIBER POINT.
PL370864A PL206703B1 (xx) 2002-03-19 2003-03-19 Wind turbine blade made of fiber reinforced polymer
CA2479608A CA2479608C (en) 2002-03-19 2003-03-19 Wind turbine blade with a carbon fibre tip
PT03711858T PT1485611E (pt) 2002-03-19 2003-03-19 Pá DE TURBINA DE VENTO COM A PONTA EM FIBRA DE CARBONO
CNB038064111A CN100376790C (zh) 2002-03-19 2003-03-19 具有碳纤维尖部的风力涡轮机叶片
DE60332606T DE60332606D1 (de) 2002-03-19 2003-03-19 WIND TURBINE BUCKET WITH CARBON TIP
AT03711858T AT468484T (de) 2002-03-19 2003-03-19 Windturbinenschaufel mit kohlefaserspitze
AU2003218632A AU2003218632B2 (en) 2002-03-19 2003-03-19 Wind turbine blade with carbon fibre tip
PCT/DK2003/000185 WO2003078833A1 (en) 2002-03-19 2003-03-19 Wind turbine blade with carbon fibre tip

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200200424A DK200200424A (da) 2003-09-20
DK175562B1 true DK175562B1 (da) 2004-12-06

Family

ID=27837991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK200200424A DK175562B1 (da) 2002-03-19 2002-03-19 Vindmöllevinge med kulfibertip

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20050180853A1 (da)
EP (1) EP1485611B1 (da)
CN (1) CN100376790C (da)
AT (1) AT468484T (da)
AU (1) AU2003218632B2 (da)
CA (1) CA2479608C (da)
DE (1) DE60332606D1 (da)
DK (1) DK175562B1 (da)
ES (1) ES2346199T3 (da)
PL (1) PL206703B1 (da)
PT (1) PT1485611E (da)
WO (1) WO2003078833A1 (da)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1603735B1 (en) 2003-03-06 2007-03-07 Vestas Wind System A/S Connection between composites with non-compatible properties and method for preparation
ES2377536T5 (es) * 2003-03-06 2018-11-07 Vestas Wind Systems A/S Method of preparing a preform
US7331764B1 (en) * 2004-04-19 2008-02-19 Vee Engineering, Inc. High-strength low-weight fan blade assembly
DK200401225A (da) 2004-08-13 2006-02-14 Lm Glasfiber As Metode til afskæring af laminatlag, eksempelvis et glasfiber- eller kulfiber-laminatlag i en vindmöllevinge
US7802968B2 (en) 2005-07-29 2010-09-28 General Electric Company Methods and apparatus for reducing load in a rotor blade
US7438533B2 (en) * 2005-12-15 2008-10-21 General Electric Company Wind turbine rotor blade
US7758313B2 (en) * 2006-02-13 2010-07-20 General Electric Company Carbon-glass-hybrid spar for wind turbine rotorblades
DE102006022279B4 (de) * 2006-05-11 2016-05-12 Aloys Wobben Rotorblatt für eine Windenergieanlage
US7918653B2 (en) * 2007-02-07 2011-04-05 General Electric Company Rotor blade trailing edge assemby and method of use
CN100494695C (zh) * 2007-07-20 2009-06-03 南京航空航天大学 复合材料空腔风扇叶片
GB2451192B (en) * 2008-07-18 2011-03-09 Vestas Wind Sys As Wind turbine blade
US8393850B2 (en) * 2008-09-08 2013-03-12 Flodesign Wind Turbine Corp. Inflatable wind turbine
DE102008054323A1 (de) * 2008-11-03 2010-05-12 Energiekontor Ag Rotorblatt mit Blattspitzenverlängerung für eine Windenergieanlage
KR20110111396A (ko) 2008-12-05 2011-10-11 모듈러 윈드 에너지, 인크. Effective wind turbine blades, wind turbine blade structures, and related manufacturing, assembly and use systems and methods
US7942640B2 (en) * 2009-03-19 2011-05-17 General Electric Company Method and apparatus for use in protecting wind turbine blades from lightning damage
WO2010117262A1 (en) 2009-04-10 2010-10-14 Xemc Darwind B.V. A protected wind turbine blade, a method of manufacturing it and a wind turbine
US8079819B2 (en) * 2009-05-21 2011-12-20 Zuteck Michael D Optimization of premium fiber material usage in wind turbine spars
US20110052404A1 (en) * 2009-08-25 2011-03-03 Zuteck Michael D Swept blades with enhanced twist response
US8702397B2 (en) 2009-12-01 2014-04-22 General Electric Company Systems and methods of assembling a rotor blade for use in a wind turbine
US8142164B2 (en) 2009-12-31 2012-03-27 General Electric Company Rotor blade for use with a wind turbine and method for assembling rotor blade
ES2401511B1 (es) * 2011-07-06 2014-04-14 Gamesa Innovation & Technology S.L. Method of manufacturing variable length wind turbine blades.
EP2543874A1 (en) 2011-07-06 2013-01-09 LM Wind Power A/S A wind turbine blade
IN2012DE00573A (da) * 2012-02-29 2015-06-05 Gen Electric
US9470205B2 (en) * 2013-03-13 2016-10-18 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine blades with layered, multi-component spars, and associated systems and methods
US9297357B2 (en) 2013-04-04 2016-03-29 General Electric Company Blade insert for a wind turbine rotor blade
EP2815861B1 (de) 2013-06-18 2016-09-07 Nordex Energy GmbH Verfahren und Formwerkzeug zur Herstellung eines Gurtsegments für ein Windenergieanlagenrotorblatt
DK3019741T3 (da) * 2013-07-09 2018-03-26 Vestas Wind Sys As Vindmøllevinge med afsnit, der er sat sammen
US9506452B2 (en) 2013-08-28 2016-11-29 General Electric Company Method for installing a shear web insert within a segmented rotor blade assembly
EP3099477B1 (en) * 2014-01-31 2020-12-23 LM WP Patent Holding A/S Wind turbine blade with improved fibre transition
MX2016009454A (es) * 2014-01-31 2017-01-18 Lm Wp Patent Holding As PART OF THE WIND OF A WIND TURBINE MANUFACTURED IN TWO STEPS.
US9945389B2 (en) 2014-05-05 2018-04-17 Horton, Inc. Composite fan
EP3712424A1 (en) * 2019-03-21 2020-09-23 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Wind turbine blade and wind turbine

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1779433A1 (de) * 1968-08-10 1971-08-12 Messerschmitt Boelkow Blohm Verbundbaukoerper mit tragfluegelartiger Gestaltung aus faserverstaerktem Kunststoff sowie Verfahren und Vorrichtungen zu seiner Herstellung
GB1526433A (en) * 1975-08-06 1978-09-27 Secr Defence Helicopter rotor blades
US4000956A (en) * 1975-12-22 1977-01-04 General Electric Company Impact resistant blade
GB2012698B (en) * 1978-01-03 1982-02-10 Secr Defence Aerofoils
GB2164309B (en) * 1984-09-11 1987-09-09 Secr Defence Helicopter rotor blades
US4976587A (en) * 1988-07-20 1990-12-11 Dwr Wind Technologies Inc. Composite wind turbine rotor blade and method for making same
FR2740380B1 (fr) * 1995-10-30 1998-01-02 Eurocopter France Procede de fabrication d'une pale a pas variable en materiau composite pour rotor d'helicoptere
DK173460B2 (da) * 1998-09-09 2004-08-30 Lm Glasfiber As Vindmöllevinge med lynafleder
DK175275B1 (da) * 2002-03-19 2004-08-02 Lm Glasfiber As Overgangsområde i vindmöllevinge
DE20206942U1 (de) * 2002-05-02 2002-08-08 Repower Systems Ag Rotor blade for wind turbines

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003218632A1 (en) 2003-09-29
CN1697924A (zh) 2005-11-16
CN100376790C (zh) 2008-03-26
AU2003218632B2 (en) 2009-01-08
PL370864A1 (xx) 2005-05-30
ES2346199T3 (es) 2010-10-13
PL206703B1 (xx) 2010-09-30
EP1485611A1 (en) 2004-12-15
CA2479608C (en) 2013-01-08
PT1485611E (pt) 2010-07-16
EP1485611B1 (en) 2010-05-19
DE60332606D1 (de) 2010-07-01
US20050180853A1 (en) 2005-08-18
CA2479608A1 (en) 2003-09-25
WO2003078833A1 (en) 2003-09-25
AT468484T (de) 2010-06-15
DK200200424A (da) 2003-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2747767T3 (es) Un método para fabricar una red de cizallamiento utilizando una brida de pie de red preformada
US20140341747A1 (en) Method of cutting off laminate layers, eg a glass fibre or carbon-fibre laminate layer in the blade of a wind turbine
CN106029347B (zh) 风轮机叶片
JP6105619B2 (ja) 風力タービンブレード
US6129962A (en) Sports implement and shaft having consistent strength
US10107258B2 (en) Wind turbine blade for a rotor of a wind turbine
US7144343B2 (en) Hockey stick
RU2398056C2 (ru) Механическая деталь и способ ее изготовления
US7101154B2 (en) Turbomachine blade, in particular a fan blade, and its method of manufacture
DK178029B1 (da) Vindmølle-spars med forbundne shear webs
AT398064B (de) Kunststoff-verbundprofil, insbesondere flügelholm für den flugzeugbau
US7200973B2 (en) Wire reinforced thermoplastic coating
US9492972B2 (en) Method for producing a composite structure and a composite structure
AU2009311495B2 (en) Pi-shaped preform with non-linear legs and method to manufacture it
DK2781738T3 (da) System og fremgangsmåde til realtidsbelastningsstyring af en vindmølle
US20180297308A1 (en) Structural mat for reinforcing a wind turbine blade structure, a wind turbine blade and a method for manufacturing a wind turbine blade
US5556677A (en) Composite shaft structure and manufacture
EP1990178B1 (en) Method for producing a wind turbine rotor blade
CN105283283B (zh) 用于铺设在模具的弯曲表面上的纤维预制件
CN105848860B (zh) 风轮机叶片
CA2139692C (en) Composite shaft structure and manufacture
ES2532596T3 (es) Elemento curvo, ala, superficie de control y estabilizador para una aeronave
US5407195A (en) Blade construct for a hockey stick or the like
ES2510398T3 (es) Wind turbine rotor blade components and methods for manufacturing them
US6939257B2 (en) Method for manufacturing shaft of stick, and shaft