DK172197B1 - Samlingsbrønd med slamsamlerpose og vandlås - Google Patents

Samlingsbrønd med slamsamlerpose og vandlås Download PDF

Info

Publication number
DK172197B1
DK172197B1 DK12896A DK12896A DK172197B1 DK 172197 B1 DK172197 B1 DK 172197B1 DK 12896 A DK12896 A DK 12896A DK 12896 A DK12896 A DK 12896A DK 172197 B1 DK172197 B1 DK 172197B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
bag
well
water
drain
pipe
Prior art date
Application number
DK12896A
Other languages
English (en)
Other versions
DK12896A (da
Inventor
Justi Poulsen
Original Assignee
Justi Poulsen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Justi Poulsen filed Critical Justi Poulsen
Priority to DK12896 priority Critical
Priority to DK12896A priority patent/DK172197B1/da
Publication of DK12896A publication Critical patent/DK12896A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK172197B1 publication Critical patent/DK172197B1/da

Links

Description

DK 172197 B1
Opfindelsen angår en samlebrønd for afløb med en vandlås og en udtagelig opsamlingsanordning for slam.
De kendte større opsamlebrønde af denne art er i almindelig- 5 hed lavet af beton. Vedligeholdet af brøndene sker i stor udstrækning ved at vandet og slammet i brønden pumpes op i en tankbil, hvorefter brønden trykspules ren. Når der er jævnlig nedbør, vil brøndene også holde en jævn vandstand, slig at vandlåsene fungerer som de skal, dvs. hindrer lugt i 10 at trænge op gennem nedløbsristene. Ved længere tørke- og varmeperioder vil imidlertid vandet i brøndene, som mange < gange bare er afstængt fra det fri af en grov rist, ofte fordampe med det resultat at vandlåsene på grund af for lav vandstand nu ikke længer fungerer. Kloaklugt fra afløbene 15 stiger derved frit op gennem ristene. Indtørkningen bevirker også, at slam, asfaltpartikler, betonstøv, sand etc. i bunden af brønden ofte vil forstenes og til sist fylde den. Det er meget tidskrævende at rense en brønd med forstenet affald, desuden hænder det også ofte, at den bliver delvis 20 ødelagt af de robuste brækredskaber, som må benyttes til rensningen, når trykspuling ikke hjælper. En tredie ulempe ved de konventionelle brønde er, at vandet i brøndene om vinteren kan fryse til ved langvarig kulde. Pludselige omslag til tøvejr og kraftigt regn kan da resultere i store 25 og kostbare oversvømmelser, da det kan tage lang tid at brække op isen i brøndene.
Ganske vist er det kendt at indrette en afløbsbrønd med vandlås og med udtagelig opsamlingsskål for urenheder (bl. 30 a. DE patentskrift 2.408.644) og endvidere er det kendt at forsyne afløbsbrønden med en filterpose som tilbageholder slam og urenheder (f.eks. SE fremlæggelseskrift nr. 427.680 og US patentskrift nr. 5.372.714), men disse løsninger er, som man forstår, trods alt bare partielle løsninger på pro-35 blemerne.
Det er opfindelsens hensigt at lave en afløbsbrønd, som på en enkel måde i størst mulig utstrækning eliminerer/redu-cerer samtlige forannævnte ulemper ved den konventionelle DK 172197 B1 2 samlebrønd.
Ifølge opfindelsen opnås dette ved at sænke en vandtæt slam-samlerpose ned i afløbsbrønden og trykke en flange gennem 5 posens indvendige sidevæg og ind i det fra brønden førende afløb. En ramme med et svælg sænkes nu ned i posen til rammen hviler på en ansats i brønden, hvorved posen holdes på plads. Posens åbning foldes derefter indover og ned gennem midten af rammen og svælget og et godt stykke forbi afløbet 10 fra brønden (dvs. forbi 'normalvandstanden' i brønden).
Anordningen vil nu fungere som en vandlås, idet al lugt fra afløbet (kloaken) vil være afstængt - dels af vandet i brønden og dels af den tætte pose - fra at stige op gennem nedløbsristen. Affald, som ikke opsamles af indløbsristen, 15 vil automatisk samles i bunden af posen, som så (så ofte det nu er nødvendigt) kan tømmes og evt. udskiftes. Langt den største del af vandet i brønden (posen) er tilnærmet 'hermetisk' lukket inde i den tætte posen, hvorfor vanddampen i varme perioder vil kondensere og kondensvandet løbe 20 "tilbage" i posen, straks vejret bliver køligere. For øvrigt vil posen altid kunne tages op og udskiftes, og det har jo heller ingen betydning om affaldet i bunden af posen skulle være forstenet. Også med hensyn til isdannelse har opfindelsen sine åbenbare fordeler, idet posen med isen da bare kan 25 tages op og udskiftes. En pose af plast eller lignende ma teriale vil desuden have en isolerende effekt og vil derfor også redusere faren for tilfrysning.
Da det er den udskiftbare posen som sammen med anordningen 30 med flangen og rammen, som danner vandlåsen, er det umiddel bart også forståeligt, at kravet om nedgraving af afløbsbrøndene til frostfri dybde vil kunne tillempes betrakteligt for brønde lavet i følge opfindelsen.
35 For vedligehold af brøndene i følge opfindelsen vil der heller ikke, som ved de konventionelle brønde, være behov for kostbare tankbiler med pumpe- og tankspuleanlæg. En varebil, en bøtte og en 12 V enkel pumpe for tilkopling til bilens akkumulator er alt som trænges foruden nye poser.
3 DK 172197 B1
Efter at slamsamlerposen er åbnet, og rammen med svælget er taget op, pumpes vandet op i bøtten. Posen med slammet i kan derved let tages op og udskiftes med en ny. Når denne er isat ifølge opfindelsen, hældes vandet i bøtten tilbage i 5 den nye posen, og brønden er nu "som ny". Udskiftningen klarer en mand med lethed på 5-10 min. selv med flere tilslutninger til samme brønd.
I den her skitserede anordning i følge opfindelsen for 10 slamsamlebrønde, er det regnet med at benytte billige engangs plastposer. Det er selvfølgelig ingenting i vejen for at benytte stærkere vandtætte specialposer for genbrug. Disse poser bør da udstyres med en præfabrikeret åbning med forstærkning og tætningsanordning rundt åbningen for indfør-15 ing af flangen gennem posen og ind i afløbsroret. Poser af denne art vil måske specielt være hensigtsmæssige for mindre samlebrønde for boliger, virksomheder, ombord i skibe, afløb fra tagrender etc. Anvendes specialposer som anført, vil det lønne sig at lægge en enkel og omtrent lige stor vandgennem-20 trængelig (passelig grovmasket) pose ind i specialposen eft er at flangen er sat i. Slam og andre urenheder vil da samles i denne ekstrapose, og det rutinemæssige vedligeholdsarbejdet vil da begrænses til kun at tage denne posen op og erstatte den med en ny.
25
Olieforurening er et af den moderne civilisationens største problemer, men til nu er der ikke gjort meget for at bekæmpe "de mange bække små - - - " fra parkeringspladser, garager, lodsepladser etc. Ifølge opfindelsen kan en sådan brønd 30 indrettes, så den også fungerer som en olieseparator. Dette kan gøres ved ganske enkelt at anbringe et åbent rør stående lodret inde i slamsamlerposen og lade den indover foldede poseåbningen munde ud inde i røret et godt stykke under vandstanden. Røret må da på forhånd være anbragt i posen før 35 rammen med svælget monteres, ligeledes som det er vigtigt, at den øverste enden af røret stikker et godt stykke over vandstanden i brønden, og at der i den nederste enden af røret er udskåret åbninger, så vandet her frit kan passere gennem disse og i afløbet. Røret vil nu virke som en DK 172197 B1 4 olieseparator, idet olie, benzin og andre lettere vædsker i vandet som skylles ned i brønden, vil stige op og blive liggende øverst i røret.
5 Rent praktisk bør mindre brønde ("brøndhusene") laves af korrosionsbestandig aluminium, plast, glasfiberarmeret polyester eller tilsvarende lettere materialer, mens rammen med svælget utvivlsomt med fordel kan helstøbes af egnet plastmateriale. Flangen bør laves af et PVC materiale eller 10 et tilsvarende fjedrende materiale. For engangs plastposer bør flangen have en savtakket hals og være slidset mellem tænderne, så den let kan trykkes fast ind i afløbsroret. Ved indføring i røret vil posen følge med et lille stykke og således tætte for lekage rundt flangehalsen.
15 På tegningerne viser figurene følgende:
Fig. 1 viser to forskellige skitser af den konventionelle samlebrønd. Her er a selve brøndhuset og f afløbet fra brøn-20 den.
Fiq. 2 viser en ferdigmonteret større" samlebrønd ifølge opfindelsen for f. eks. montering i veje, på torve etc. Her er a brøndhuset, c slamsamlerposen, d flangen, b rammen med 25 svælg og f afløbet fra brønden. På samme figur er vist sepa rate skitser af hvorledes flangen (d) og rammen med svælget (b) eksempelvis kan udformes i praksis.
Fiq♦ 3 viser mere detaljeret samlebrønden under montering. 30 Her er g et afløbsror tilknyttet brønden. I praksis kan dette enkelt gøres ved at fæste en let bevægelig slange h til røret, som så efter monteringen af slamsamlerposen føres ned gennem den foldede posen til poseåbningen og under vandstanden i brønden. Se også arrangementet i fig. 4.
Fiq. 4 viser et eksempel på hvorledes afløbet fra 2 samlebrønde ifølge opfindelsen i praksis' kan tilknyttes et fælles kloakafløb.
35 5 DK 172197 B1
Fig. 5 viser en mindre samlebrønd ifølge opfindelsen af aluminium eller tilsvarende let materiale for montering f.eks. ombord i skibe, i kælderen i en bolig, for afløb fra tagrender etc. Rammen med svælg (b) er her vist separat.
5
Fiq. 6 viser en samlebrønd i henhold til opfindelsen som samtidig tjener som olieseparator. Her er k det åbne røret nedsat i posen, b rammen med svælg (som her er forlænget) og m åbningerne for vandpassagen i den nederste enden af røret. 10 Åbningerne må være dimensioneret, så vandet altid har fri passage, selv om en god del slam skulle lægge sig på bunden af posen.
Fiq. 7, 8, 9 og 10 er fotos af en samlebrønd ifølge opfind-15 elsen. Henvisningsbetegnelserne er de samme som i de øvrige figurene. 7Posen er lagt ned i brønden og flangen isættes. 8; Rammen med svælget isættes. 9j_ Poseåbningen klar til at foldes indover og ned gennem midten af rammen og svælget. 10: Den færdige samlebrønd med afløb.
20 25 30 35

Claims (2)

1. Samlebrønd for afløb med en vandlås og en udtagelig opsamlingsanordning for slam kendetegnet ved, at opsamlingsanordningen udgøres af en vandtæt pose, som er fastholdt med en ramme, der hviler indvendigt på posens indervæg og trykker posen mod en ansats på brøndens inder-10 væg, og hvor posens overdel er foldet ned gennem rammens midte og danner vandlåsens indløb, idet posens munding er ført ned under vandspejlet i vandlåsen, og vandlåsens udløb er dannet ved en flange, som er trykket igennem posens sidevæg og ind i det fra brønden førende afløb. 15
2. Samlebrønd i følge krav 1 indrettet til at fungere som olieseparator kendetegnet ved, at der i posen på vandlåsens bund er anbragt et lodret stående rør, hvis øvre 20 ende er ført et stykke op over brøndens vandspejl og omslut ter vandlåsens indløb, og hvis nedre ende har åbninger i rørvæggen, hvor igennem vandet frit kan passere, mens olie, benzin og andre lettere vædsker vil stige op og forblive i rørets øvre del. 25 30 35
DK12896A 1996-02-09 1996-02-09 Samlingsbrønd med slamsamlerpose og vandlås DK172197B1 (da)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK12896 1996-02-09
DK12896A DK172197B1 (da) 1996-02-09 1996-02-09 Samlingsbrønd med slamsamlerpose og vandlås

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK12896A DK172197B1 (da) 1996-02-09 1996-02-09 Samlingsbrønd med slamsamlerpose og vandlås

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK12896A DK12896A (da) 1997-08-10
DK172197B1 true DK172197B1 (da) 1997-12-22

Family

ID=8090066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK12896A DK172197B1 (da) 1996-02-09 1996-02-09 Samlingsbrønd med slamsamlerpose og vandlås

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK172197B1 (da)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104988981A (zh) * 2015-05-15 2015-10-21 腾达建设集团股份有限公司 一种现状运营盾构法排水管道上的骑马井施工方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104912175B (zh) * 2015-05-25 2017-01-25 浙江浙牌科技有限公司 高强度沉泥检查井
CN111676766B (zh) * 2020-06-11 2021-10-12 苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司 海绵城市道路储水装置
CN111827458B (zh) * 2020-07-20 2021-07-23 广东欣禄工程建设有限公司 一种市政下水道污水排放处理系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104988981A (zh) * 2015-05-15 2015-10-21 腾达建设集团股份有限公司 一种现状运营盾构法排水管道上的骑马井施工方法

Also Published As

Publication number Publication date
DK12896A (da) 1997-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5101379B2 (ja) 雨水浸透桝用フィルタ、及び雨水浸透桝のメンテナンス方法
KR100961152B1 (ko) 악취방지 빗물받이
KR100983466B1 (ko) 하수관의 맨홀용 역류 방지 장치
KR101764563B1 (ko) 스크류 필터를 이용한 집수, 저류, 여과 통합 빗물 처리시스템 및 그 작동방법
DK172197B1 (da) Samlingsbrønd med slamsamlerpose og vandlås
CN208981464U (zh) 一种商业街海绵城市结构
US10704246B2 (en) In-ground stormwater collection and pretreatment filtration systems
KR101574644B1 (ko) 이물질이 함유된 초기빗물을 배제한 우수 집수장치
US9828758B2 (en) Sewer system
GB2286849A (en) Water saving system
KR101064335B1 (ko) 악취차단기능이 있는 빗물받이
KR20120100455A (ko) 도로의 우수받이
KR101301042B1 (ko) 하수관거를 이용한 초기우수 저류장치
US20180245328A1 (en) Stormwater Runoff Separator and Collector for Curb Inlet Type Catch Basins
US20110315253A1 (en) Rain water retention system
CN205153093U (zh) 一种防管道堵塞井盖
CN214246039U (zh) 一种海绵城市排水装置
KR100842368B1 (ko) 통합형 우수겸용 오수받이
KR20110070253A (ko) 맨홀용 악취방지장치
KR200265463Y1 (ko) 악취차단 및 토사유입방지 맨홀
CN214402050U (zh) 一种建筑施工降雨排水结构
KR20090106716A (ko) 만수 경고 기능이 있는 우수 저류조
CN213448782U (zh) 一种市政道路排水装置
KR20050037212A (ko) 배수처리장치
NL1042440B1 (nl) Werkwijze en inrichting voor het infiltreren van regenwater

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed

Country of ref document: DK