DK170600B1 - Hearing aid with compensation for acoustic feedback - Google Patents

Hearing aid with compensation for acoustic feedback Download PDF

Info

Publication number
DK170600B1
DK170600B1 DK43292A DK43292A DK170600B1 DK 170600 B1 DK170600 B1 DK 170600B1 DK 43292 A DK43292 A DK 43292A DK 43292 A DK43292 A DK 43292A DK 170600 B1 DK170600 B1 DK 170600B1
Authority
DK
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
digital
circuit
signal
filter
coefficients
Prior art date
Application number
DK43292A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK43292A (en )
DK43292D0 (en )
Inventor
Roy Skovgaard Hansen
Original Assignee
Gn Danavox As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
  • H04R25/00Deaf-aid sets providing an auditory perception; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
  • H04R25/45Prevention of acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback
  • H04R25/453Prevention of acoustic reaction, i.e. acoustic oscillatory feedback electronically
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
  • H04R25/00Deaf-aid sets providing an auditory perception; Electric tinnitus maskers providing an auditory perception
  • H04R25/50Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics
  • H04R25/505Customised settings for obtaining desired overall acoustical characteristics using digital signal processing

Description

i DK 170600 B1 HØREAPPARAT MED KOMPENSATION FOR AKUSTISK TILBAGEKOBLING Teknikkens standpunkt 5 Opfindelsen angår et digitalt høreapparat, som nærmere angivet i krav l's indledning. in DK 170600 B1 hearing aid with COMPENSATION FOR ACOUSTIC FEEDBACK 5 State of the art The invention relates to a digital hearing aid, as specified in the preamble to claim.

Et sådant apparat med digital undertrykkelsen eller kompensering af akustisk tilbagekobling er kendt fra ansøgerens 10 tidligere europæiske patentansøgning nr. 90309342.5 (publi kations nr. EP-A2-0415677). Such an apparatus with digital suppression or compensation of the acoustic feedback is known from the applicant's 10 previous European patent application no. 90309342.5 (Publi cation Nos. EP-A2-0415677). Nærværende ansøgning er beslægtet med denne europæiske ansøgning, som blev indleveret den 24. august 1990, og alt hvad der er anført i nævnte patentansøgning indgår derfor i nærværende ansøgning med denne 15 henvisning. The present application is related to this European application, which was filed August 24, 1990, and all that is stated in said patent application is therefore included herein with the reference 15.

Fra EP-A2-0.415.677 er det kendt, at man overvåger det digitale filter og ændrer på koefficienterne, når der sker ændringer i den akustiske tilbagekoblingsvej, idet et digi-20 talt kredsløb overvåger og styrer opdateringen af koefficienterne i filteret. From EP-A2-0.415.677, it is known that one monitors the digital filter and change the coefficients when changes occur in the acoustic feedback path, as a digi-measure circuit 20 monitors and controls the updating of the coefficients in the filter. Opdateringen af filterkoefficienterne kan ske efter to forskellige funktioner, hvor den ene funktion er hurtigere end den anden, idet valget styres af niveauet af det filtrerede signal målt med en diskrimina-25 tor. The update of the filter coefficients can be made according to two different functions, one function is faster than the other, the choice being controlled by the level of the filtered signal is measured by a DISCRIMINATI-25 catalyst.

Et sådant apparat har vist sig at fungere i praksis efter hensigten. Such apparatus has been found to work in practice, as intended. For at apparatet ikke alligevel skal gå i sving, skal kompenseringen, der sker i form af opdatering af koef-30 ficienter i et digitalt filter i et tilbagekoblingskredsløb, ske ved hjælp af en algoritme, der tager hensyn til fejlen i filteret, det vil sige forskellen mellem filterets aktuelle indstilling og den ønskede indstilling. To protect the unit still must go in turns, the compensation that takes the form of updating koef-30 coefficients in a digital filter in a feedback circuit, made using an algorithm that takes into account the error in the filter, ie the difference between the filter's actual setting and the desired option. Et sådant apparat vil ikke altid være hurtig nok til at tilpasse sig 35 pludselige ændringer i den akustiske tilbagekoblingsvej, selv om det alligevel er i stand til at kompensere for den DK 170600 B1 2 opståede akustiske tilbagekobling. Such a device will not always be quick enough to adapt to 35 sudden changes in the acoustic feedback, even if it still is able to compensate for the DK 170 600 B1 2 resulting acoustic feedback. Manglende hastighed i tilpasningsfunktionen vil kune give uønskede akustiske signaler, som er hørbare for brugeren af høreapparatet. Lack of speed in the adaptation function Kune will give unwanted acoustic signals which are audible to the user of the hearing aid. Det er ¥ derfor meget vigtigt, at omkoblingen sker ud fra en præcis 5 vurdering af de aktuelle forhold. It is ¥ therefore very important that the switchover is based on a precise five assessment of current conditions.

t t

Fordele ved opfindelsen Nærværende opfindelse har til formål at øge tilpasnings-10 hastigheden, uden at der herved opstår ulemper for brugeren af høreapparatet. Advantages of the invention The present invention aims to increase the fitting 10 speed, while this leads to disadvantages for the user of the hearing aid. For at være helt sikker på, at apparatet ikke går i sving, må den algoritme, der sørger for opdatering af koefficienterne i det digitale filter i kompenseringskredsløbet, tage hensyn til, at filterfejlen er afhæn-15 gig af antallet af koefficienter, signal-/støjforhold, inputniveau, volumen, og hvor meget der peak-klippes i be-grænserkredsløbet. To be absolutely sure that the appliance does not swing, it must algorithm that provides for updating the coefficients of the digital filter in the compensation circuit, take into account that the filter error is afhæn-15 gig of the number of coefficients, signal / noise ratio, input level, volume, and how much is peak clipped in limits the circuit. En så omfattende algoritme vil ikke være særlig hurtig til at tilpasse sig ændringer i den akustiske tilbagekoblingsvej, men vil til gengæld give en sikker og 20 præcis tilpasning af filteret under stationære forhold i tilbagekoblingsvejen. Such a comprehensive algorithm will not be very quick to adapt to changes in the acoustic feedback, but will in turn provide a safe and 20 precise adjustment of the filter under stationary conditions in the feedback path.

Ved at udforme høreapparatet ifølge opfindelsen og som angivet i krav 1 ' s kendetegnende del, sker opdateringen af 25 koefficienterne i filteret efter valg mellem et antal algoritmer, så høreapparatet vælger mellem alternative algoritmer til den grundlæggende algoritme, når der sker en signifikant ændring i den akustiske tilbagekoblingsvej, hvilket konstateres ved en statistisk vurdering af filterkoeffi-30 cienterne. By configuring the hearing aid according to the invention and as set forth in claim 1's characterizing clause, then the update of the 25 coefficients in the filter for selection between a plurality of algorithms so that the hearing aid selects between alternative algorithms for the basic algorithm when there is a significant change in the acoustic feedback, which is determined by a statistical evaluation of filterkoeffi-30 coefficients. Er f.eks. Is such. ændringen således, at der opstår en større akustisk tilbagekobling, vælger høreapparatet straks en algoritme med større tilpasningshastighed. change so that there is a greater acoustic feedback, choose the hearing aid immediately an algorithm with higher adjustment speed. Dette sker f.eks. This happens, for example. ved at tilsætte mere målestøj og/eller øge tilpasningshastigheden udover, hvad den grundlæggende algoritme 35 foreskriver. by adding more measurement noise and / or increase the speed of adjustment beyond what the basic algorithm 35 prescribes. Den hurtige tilstand varer, indtil kredsløbet konstaterer, at filterkoefficienterne atter er stabile, „ * DK 170600 B1 3 hvorefter kredsløbet automatisk kobler tilbage til den grundlæggende algoritme for løbende justering af den elektroniske kompensering. The fast mode lasts until the circuit finds that the filter coefficients are again stable, "* DK 170 600 B1 3 after which the circuit automatically switches back to the basic algorithm for continuous adjustment of the electronic ballast.

5 Det digitale filter vil søge at indstille sig således, at dets koefficienter svarer til impulsresponsen for åbensløj-feforstærkningen af høreapparatets øreprop mv Hvis filteret når denne tilstand, kommer der imidlertid ikke noget målesignal tilbage. 5 The digital filter will attempt to set up so that its coefficients corresponding to the impulse response of the open bow-feforstærkningen of the hearing aid ear mold, etc. If the filter when this mode, there is however no measuring signal back. Det vil derfor være omgivelsernes lyd 10 alene, som filteret forsøger at indstille sig efter. It would therefore be ambient sound 10 alone, as the filter is trying to adjust to. Dette medfører derfor, at filteret igen kommer ud af balance, indtil der kommer målesignal tilbage, som herefter vil få koefficienterne til at bevæge sig tilbage mod den ideelle værdi. This means therefore that the filter again gets out of balance, until there is measurable signal back, which will then make the coefficients to move back towards the ideal value. I praksis ses dette, som om koefficienterne står og 15 bevæger sig tilfældigt op og ned i forhold til en gennemsnitsværdi, som er lig den ideelle. In practice this is seen as if the coefficients face and 15 move randomly up and down with respect to an average value, which is equal to the ideal. Sandsynligheden for at en koefficient afviger en given afstand fra gennemsnittet, kan beskrives med en normal fordeling. The probability that a coefficient is different a given distance from average, can be described by a normal distribution.

20 Den foreslåede måde til opdatering af koefficienterne i filteret ifølge opfindelsen gør, at spredningen af de enkelte koefficienter kun afhænger af volumen og antal koefficienter i filteret. 20 The proposed way for updating the coefficients of the filter of the invention allows the dispersion of the individual coefficients depends only on the volume and the number of coefficients in the filter. Dette betyder, at uanset hvilket input filteret præsenteres for, vil det altid være stabilt, 25 når det filter, det skal modulere, er konstant. This means that regardless of the input is presented to the filter, it will always be stable, when the filter 25, it needs to modulate, is constant. Dette er den statistiske vurdering af filterkoefficienterne. This is the statistical evaluation of the filter coefficients.

For at kunne følge denne ændring af omgivelserne kan man sætte opdateringshastigheden for filteret op ved at tilsæt-30 te mere målestøj på udgangen af høreapparatet og tillade større afvigelser af koefficienterne. In order to follow this change of the surrounding area, one can set the refresh rate of the filter up by the addition of tea-30 more measurement noise at the output of the hearing aid and permit greater variances of the coefficients.

Hver gang filterets afvigelse overskrider den fastsatte grænse, gemmes en ny kopi af koefficienterne. Each time the filter deviation exceeds the limit, save a new copy of coefficients. Hvis der i et 35 tidsrum, som beregnes ud fra den givne opdateringshastighed, ikke har været overskridelser af grænsen, kan man gå 9 DK 170600 B1 4 ud fra, at omgivelserne igen har nået en stabil tilstand, hvorefter der kobles tilbage til den grundlæggende algoritme. If in a 35 period, calculated from the given refresh rate has not been exceeded the limit, one can go 9 DK 170 600 B1 4 from that environment again has reached a stable state, then switched back to the basic algorithm .

5 Ved nogle høreapparater er det tilstrækkeligt med to algoritmer, en grundlæggende og en hurtig algoritme, mens der ved andre apparater anvendes et antal algoritmer med forskellig tilpasningshastighed og eventuelt forskellige tilpasningsfunktioner, som styres af det digitale kredsløb, 10 som overvåger koefficienterne i det digitale filter. 5 With some hearing aids it is sufficient with two algorithms, a basic and a fast algorithm, while the other apparatus is used a plurality of algorithms with different adaptation speeds and, optionally, various setup tasks, which are controlled by the digital circuit 10 which monitors the coefficients in the digital filter .

Måling af ændringer, der er så store, at kredsløbet skifter fra den generelle algoritme til en alternativ, f.eks. The measurement of changes which are so great that the circuit shifts from the general algorithm for an alternative, for example. en hurtigere algoritme, udføres som anført ved en statistisk 15 overvågning af koefficienterne i det digitale filter. a faster algorithm is performed as indicated by a statistical monitoring of the 15 coefficients of the digital filter. Der er for eksempel sket en signifikant ændring i den akustiske tilbagekoblingsvej, når én eller flere koefficenter under ændring kommer ud over 4 x den beregnede standardafvigelse. There are, for example, has been a significant change in the acoustic feedback path when one or more coefficients during the change comes out of 4 x the calculated standard deviation.

20 Tegningen 20 The drawing

Opfindelsen forklares herefter nærmere under henvisning til tegningen, idet 25 fig. The invention will now be described in more detail with reference to the drawing, with Figure 25. 1 viser et blokdiagram af et høreapparat ifølge op findelsen, fig. 1 shows a block diagram of a hearing aid according check up introduction, FIG. 2 viser en mere detaljeret udformning af blokdiagrammet i figur 1, 30 fig. 2 shows a more detailed elaboration of the block diagram of Fig 1, 30 Fig. 3 viser et blokdiagram over tilpasningsdelen af høreapparatet i figur 1 og 2, fig. 3 shows a block diagram of the adaptation part of the hearing aid of figure 1 and 2, Fig. 4 og 5 viser blokdiagrammer over pseudo-tilfældig-35 binær talgenerator og en variant heraf, og 4 % DK 170600 Bl 5 fig. 4 and 5 show block diagrams of pseudo-random binary number generator 35 and a variant thereof, and 4% DK 170600 Bl 5 Fig. 6 viser et blokdiagram over støjniveau-kontrolkreds-løbet i høreapparatet i figur 2. 6 shows a block diagram of the noise level control circuit during the hearing aid of Figure 2.

Beskrivelse af den foretrukne udførelsesform 5 Description of the preferred embodiment 5

Den efterfølgende beskrivelse under henvisning til tegningens figur 1 til 6 af den foretrukne udførelsesform for opfindelsen er kun et eksempel på, hvordan opfindelsen kan udøves i praksis. The following description with reference to the drawing Figures 1 to 6 of the preferred embodiment of the invention is only an example of how the invention may be practiced. På alle tegningens figurer er anvendt 10 samme henvisningsbetegnelser for ens komponenter eller kredsløb med videre. In all of the figures 10 used the same reference numbers for identical components or circuits and so on.

I figur 1 er vist et høreapparat omfattende en lydoptager, for eksempel i form af en mikrofon 5, en forforstærker 7, 15 et digitalt tilpasningskredsløb 3, en udgangsforstærker 9 og en lydgengiver 11, for eksempel en miniature elektroakustisk transducer. In Figure 1 is shown a hearing aid comprising a sound recording device, for example in the form of a microphone 5, a preamplifier 7, 15 a digital adaptation circuit 3, an output amplifier 9 and a sound reproducer 11, for example a miniature electro-acoustic transducer.

Forforstærkeren 7 er af almindelig kendt art, for eksempel 20 den, der er kendt fra ansøgerens tidligere europæiske ansøgning nr. 90309342.5, og udgangsforstærkeren 9 er ligeledes af almindelig kendt art, for eksempel svarende til den udgangsforstærker, der anvendes i høreapparatet i ansøgerens tidligere europæiske ansøgning nr. 90309342.5. The preamplifier 7 is of a generally known type, for example 20 to that known from applicant's earlier European application no. 90309342.5, and the output amplifier 9 is also of a generally known type, for example corresponding to the output amplifier which is used in the hearing aid in the applicant's earlier European application no. 90309342.5.

25 I forbindelsen 13 mellem forforstærkeren 17 og udgangsforstærkeren 9 og afgænset med den punkterede ramme er det digitale tilpasningskredsløb 3 vist, idet der dog intet er til hinder for, at kredsløbet 3 kan være et blandet analog 30 og digital kredsløb, men i den foretrukne udførelsesform anvendes et rent digitalt kredsløb. 25 in the connection 13 between the preamplifier 17 and the output amplifier 9 and afgænset by the dotted frame is the digital adaptation circuit 3 is shown, except that there is nothing to prevent the circuit 3 can be a mixed analog 30 and digital circuit, but in the preferred embodiment used a purely digital circuit.

Indgangen til det digitale tilpasningkredsløb 3 omfatter en A/D konverter 17 og udgangen på kredsløbet omfatter en D/A 35 konverter 19. I kredsløbet c, d, e og f mellem indgangen 17 og udgangen 19 er anbragt et digitalt begrænserkredsløb 15, 6 DK 170600 B1 hvilket begrænserkredsløb er af kendt art, for eksempel som kendt fra ansøgerens tidligere europæiske ansøgning nr. 90309342.5. The input to the digital adaptation circuit 3, an A / D converter 17 and the output of the circuit comprises a D / A 35 converter 19. In the circuit c, d, e and f between the input 17 and the end 19 are disposed a digital limiter circuit 15, 6 GB 170600 B1 which limiter circuit is of known type, for example as known from applicant's earlier European application no. 90309342.5. Begrænserkredsløbet 15's funktion er at hindre det elektriske signal i at nå et amplitude-niveau, der 5 overskrider grænserne for udgangsforstærkeren 9 og lydgen- .9 giveren 11's liniære område og som forklaret i nævnte europæiske ansøgning. Clipper circuit 15's function is to prevent the electrical signal from reaching an amplitude level 5 exceeds the limits of the power amplifier 9 and a sound reproducing device 11 0.9's linear range and as explained in said European application.

Et digitalt additionskredsløb 21 er indskudt i banen mellem 10 begrænserkredsløbet 15 og D/A omsætteren 19. Additionskredsløbet 21 udgør et sted for indføring af et støjsignal N som forklaret senere. A digital adding circuit 21 is interposed in the space 10 between the limiter circuit 15 and D / A converter 19. The adder 21 provides a place for the introduction of a noise signal N as explained later. Et digitalt subtraktionskredsløb 23 er indskudt i banen mellem A/D omsætteren 17 og begrænserkredsløbet 15. Subtraktionskredsløbet 23 omfatter midler 15 til indføring af elektrisk modkobling som også forklares senere. A digital subtraction circuit 23 is interposed in the path between the A / D converter 17 and the limiter circuit 15. The subtraction circuit 23 comprises means 15 for introducing electrical negative feedback which is also explained later.

Den normale signalvej for et ønsket signal fra mikrofonen 5 til lydgengiveren 11 er den direkte kredsløbsvej abcde-20 fgh som vist på figur 1. Det skal bemærkes, at den elektriske vej a, b, g og h er indrettet til analogsignaler og omfatter således sædvanligvis blot en enkelt leder, medens den elektriske signalvej c, d, e og f er indrettet til digitale signaler og vil således omfatte et antal parallelle 25 ledere, for eksempel 8 eller 12 ledere, anhængigt af bitantallet fra A/D omsætteren 17. The normal signal path for a desired signal from the microphone 5 to the transducer 11 is the direct circuit path ABCDE-20 FGH as shown in Figure 1. It should be noted that the electrical path a, b, g and h is arranged for analogue signals and thus includes generally only a single conductor, while the electrical signal path c, d, e and f is arranged for digital signals and will thus comprise a number of parallel conductors 25, for example 8 or 12 conductors, anhængigt of the bit number from the a / d converter 17th

Elektrisk modkobling fremkommer fra et udtag 25 i afsnit fi den digitale signalvej mellem additionskredsløbet 21 og 30 D/A omsætteren 19, det vil sige, at det elektriske, digitale modkoblingssignal omfatter en støjsignal-komponent. Electrically negative feedback is obtained from a tap 25 in section f of the digital signal path between the adder 21 and 30 D / A converter 19, that is to say that the electrical, digital feedback signal comprises a noise signal component. Modkoblingssignalet ledes gennem et tilpasningsfilter 27, der er vist som et "begrænset impuls svar filter", et såkaldt FIR-filter (Finite - Impulse - Response filter), og efter 35 at modkoblingssignalet har passeret dette filter, føres det til det digitale subtraktionskredsløb 23 via en digital % DK 170600 B1 7 signalvej m. Fortrinsvis er det digitale signal fra udtag 25 ført via et forsinkelseskredsløb 29, før det via den digitale ledning k som et digitalt signal 41 er ført til FIR-f ilteret 27. Forsinkelsen i kredsløbet 29 er af samme 5 størrelse som den minimale akustiske vejlængde mellem lydgiveren 11 og mikrofonen 5 og skal indføre en forsinkelse svarende hertil. Modkoblingssignalet is passed through a matching filter 27, which is shown as a "limited impulse response filter", a so-called FIR filter (Finite - Impulse - Response filter), and after 35 to modkoblingssignalet has passed this filter is fed to the digital subtraction circuit 23 via a digital% DK 170600 B1 7 signal path m. Preferably, the digital signal from output 25 are fed through a delay circuit 29 before it via the digital lead k as a digital signal 41 is fed to the FIR-f ilteret 27. the delay circuit 29 are of the same size 5 as the minimum acoustic path length between the earphone 11 and the microphone 5 and must introduce a delay accordingly. Det er ikke nødvendigt at indføre en sådan forsinkelse ved hjælp af forsinkelseskredsløbet 29, men hermed undgås væsentlig redundans i filtre og korrela-10 tionskredsløb, så det samlede kredsløb forenkles. It is not necessary to introduce such a delay through delay circuit 29, but this avoids substantial redundancy in filters and correlation-10 tion circuit, so the total circuit is simplified. Impulssvaret fra filteret 27 tilpasses løbende styret af koefficienter fra et korrelationskredsløb 31. Korrelationskredsløbet 31 søger løbende efter korrelation mellem den indførte digitale støj og en hvilken som helst støjkomponent i 15 restsignalet i forbindelsen d efter det digitale subtraktionskredsløb 23. Det indførte støjsignal N genereres fra en støjkilde 33 og indføres via det digitale additionskredsløb 21 efter niveaujustering i reguleringskredsløbet 35. Støjsignalet er også koblet til en referenceindgang på 20 korrelationskredsløbet 31 via et andet forsinkelseskredsløb 37, der også indfører en forsinkelse af samme størrelse som den minimale akustiske vejlængde mellem lydgiveren 11 og mikrofonen 5 via signalvejen n. Restsignalet på ledningen d udgør indgangssignalet på korrelationskredsløbet 31, idet 25 signalet føres hertil fra et punkt 39 på ledningen d og ved hjælp af den digitale ledning 57. The impulse response of the filter 27 is continuously adapted controlled by coefficients from a correlation circuit 31. The correlation circuit 31 are constantly looking for correlation between the inserted digital noise and any noise component in the 15 residual signal in the connection d after the digital subtraction circuit 23. The inserted noise signal N is generated from a noise source 33 and is introduced via the digital adder circuit 21 after level adjustment in the regulation circuit 35. the noise signal is also coupled to a reference input of the 20 correlation circuit 31 via a second delay circuit 37, which also introduces a delay equal to the minimum acoustic path length between the earphone 11 and microphone 5 via the signal path n. the residual signal on the lead d constitutes the input signal on the correlation circuit 31, the signal 25 is fed thereto from a point 39 on the lead d and by means of the digital line 57th

Herudover er der indsat et kredsløb 79 i form af et algo-ritme-styre-kredsløb, som afgør, efter hvilken algoritme 30 korrelationskredsløbet 31 skal sende koefficienter videre til filteret 27, idet algoritme-styrekredsløbet 79 via de digitale forbindelser 80, 81 løbende overvåger og styrer korrelationskredsløbet 31. Algoritme-styrekredsløbet 79 styrer ligeledes tilførslen af digital støj fra støjgenera-35 toren 33 ved at regulere niveauet i kredsløbet 35 via ledningen 82. Desuden hentes via ledningen 84 restsignalet fra DK 170600 B1 8 udtag 39 og via ledningen 83 hentes amplituden af støj -signalet og, se figur 2, volumensignalet hentes via ledningen 86, hvilket forklares senere. In addition, there is inserted a circuit 79 in the form of an algorithm control circuit which determines, after which the algorithm 30 correlation circuit 31 must send coefficients further to the filter 27, the algorithm control circuit 79 via the digital connections 80, 81 continuously monitors and controls the correlation circuit 31, the algorithm control circuit 79 also controls the supply of digital noise from the noise generator 35 sector 33 by regulating the level in the circuit 35 via the line 82. in addition, retrieved via the line 84 the residual signal from DK 170600 B1 8 outlet 39 and via the line 83 to fetch the amplitude of the noise signal and, see Figure 2, volume signal retrieved via the line 86, which is explained later.

* 5 Det elektriske udgangssignal fra punkt 25 føres således via forsinkelseskredsløbet 29 til tilpasningsfilteret 27 (FIR) og til subtraktionskredsløbet 23 som det endelige modkoblingssignal, hvor subtraktionen fra indgangssignalet foretages. * 5 The electrical output signal from point 25 is fed via the following delay circuit 29 for adjusting the filter 27 (FIR), and to the subtraction circuit 23 as the final feedback signal, where the subtraction from the input signal is performed. I en optimal situation vil modkoblingssignalet fuld-10 stændig svare til et uønsket akustisk tilbagekoblingssignal, der via en tilbagekoblingsvej w forløber fra lydgengiveren 11 til mikrofonen 5. Hvis modkoblingssignalet og signalet fra den akustiske tilbagekobling er helt identiske, vil der intet restsignal fra den akustiske tilbagekobling 15 være på ledningen d, fordi det digitale modkoblingssignal fra ledningen m fuldstændig vil udslukke det akustiske tilbagekoblingssignal . In an optimal situation, modkoblingssignalet full-10-employed correspond to an undesired acoustic feedback signal which, via a feedback path w extending from the transducer 11 to the microphone 5. If modkoblingssignalet and the signal from the acoustic feedback are completely identical, there will be no residual signal from the acoustic feedback 15 may be on the line d, because the digital feedback signal from the line m will completely extinguish the acoustic feedback signal.

For at filteret 27 kan indstilles korrekt, adderes støj-20 signalet N, efter niveauregulering i kredsløbet 35, via additionskredsløbet 21 til udgangssignalet. In order that the filter 27 can be set properly, noise is added N-20 signal, after level regulation in the circuit 35, via the adder 21 to the output signal. Støjsignalet vil således findes både i det indre modkoblingskredsløb 3 og i den ydre akustiske tilbagekoblingsvej w. The noise signal will thus exist in both the inner feedback circuit 3 and the outer acoustic feedback path w. Støjsignalet vil således passere D/A omsætteren 19 og via forstærkeren 9 nå 25 lydgiveren 11 og omsættes til et akustisk signal, der overlejres det ønskede signal. The noise signal will thus pass the D / A converter 19 via the amplifier 9 and 25 reach the buzzer 11, and is converted into an acoustic signal which is superimposed the desired signal. Niveauet af støjsignalet indstilles således at det ikke generer hørerapparatbrugeren. The level of the noise signal is adjusted so that it does not bother the user apparatus belongs to.

I praksis udslukker de nævnte to signaler ikke hinanden 30 fuldstændigt og lidt støj samt andre tilbagekoblingssignaler er tilstede i restsignalet på den digitale ledning d og detekteres af korrelationskredsløbet 31, der løbende søger efter korrelation mellem restsignalet og den tidsforsinkede udgave af støjsignalet n. Korrelationskredsløbet 31's ud-35 gangssignal er et udtryk for restsignalet og anvendes til at styre filteret 27 ved ændring af filterets filterkoeffi- DK 170600 B1 9 cienter. In practice quench the said two signals are not mutually 30 completely and little noise and other feedback signals are present in the residual signal on the digital lead d, and is detected by the correlation circuit 31 which constantly searching for correlation between the residual signal and the time-delayed version of the noise signal n. The correlation circuitry 31 is out -35 time signal is a measure of the residual signal and used to control the filter 27 by changing the filter filterkoeffi- DK 170600 B1 9 coefficients. Tilpasningen er indrettet således at filteret 27 løbende indstilles så modkoblingssystemet søger mod en situation, hvor støjen udslukkes. The adjustment is arranged so that the filter 27 is adjusted continuously so modkoblingssystemet looking towards a situation in which the noise quenched. Fysiske ændringer i omgivelserne for høreapparatet og høreapparatbrugeren og be-5 grænsninger i den algoritme, der styrer systemet, medfører, at fuldstændig udslukning ikke altid kan opnås, hvorfor al-goritme-styre-kredsløbet 79 er indført. Physical changes in the environment of the hearing device and the hearing aid user and BE-5 limitations in the algorithm which controls the system, results in complete cancellation can not always be obtained, why the algorithm control circuit 79 is introduced.

Først skal dog redegøres for det indførte støjsignal. First, however, explained the introduced noise signal. Sæd-10 vanligvis anvendes et støjsignal N med et bestemt spektralt indhold, nemlig med konstant niveau over hele det frekvensområde, som høreapparatet er indrettet til at betjene, et såkaldt hvid-støjsignal. Sperm-10 customarily employed in a noise signal N with a certain spectral content, namely, at a constant level throughout the frequency range in which the hearing aid is arranged to operate, a so-called white noise signal. Der kan anvendes et såkaldt pseudo-tilfældigt-binær-rækkefølge støjsignal med passende 15 bitgentagelse som støjsignal. There can be used a so-called pseudo-random-binary-sequence noise signal with appropriate bitgentagelse 15 as a noise signal. Et sådant støjsignal kan nemt genereres for eksempel under anvendelse af det på figur 4 viste kredsløb. Such a noise signal can easily be generated, for example, using the shown in Figure 4 circuit. Man anvender et tidsstyret skifteregister 103 ved flergangsmodkobling via eksklusiv-eller-port 105. Using a time-controlled shift register 103 at flergangsmodkobling via the exclusive-OR gate 105th

Et sådant kredsløb frembringer signaler med et mønster, der 20 repeteres efter hver 2M^1 bit, hvor M er antallet af trin i generatoren. Such a circuit generates signals with a pattern which is repeated after every 20 ^ 1 2 M bits, where M is the number of stages in the generator. Tilfredsstillende støjsignaler opnås med en repetitionslængde fra 127 samples til 32.767 samples, det vil sige under anvendelse af et kredsløb med 7 til 15 trin. Satisfactory noise signals are achieved with a repetition length from 127 samples to 32,767 samples, i.e. by using a circuit with 7 to 15 stages.

25 Valget af støjsignal sker udfra ønsket om at have lav autokorrelation over enhver tidsperiode, som er af samme størrelsesorden som tilpasningskredsløbets tidskonstant, det vil sige typisk omkring et sekund. 25 The choice of noise signal is based on the desire to have a low autocorrelation over any time period, which is of the same order of magnitude as the adaptation time constant circuit, i.e. typically about one second. Hvis det akustiske tilbagekoblingssignal er periodisk, for eksempel et sinusfor-30 met signal, fås ikke altid stabil udslukning, idet tilpasningskredsløbet i sådanne situationer kan pendle, hvilket kan give hørbare signaler for brugeren. If the acoustic feedback signal is periodic, for example, a 30-Met sinusfor signal obtained is not always stable extinction, the matching circuit in such situations can commute, which can provide audible signals to the user. Sådanne effekter kan elimineres ved en øget tilfældighed i støjgenereringen. Such effects can be eliminated by an increased randomness in the noise nuisance the ring. Dette er vist på figur 5, hvor udgangssignalet fra 35 støj generatorkredsløbet 103, 105 føres til den ene indgang på en yderligere eksklusiv-eller-port 107, hvis anden ind- DK 170600 B1 10 gang er forbundet til en kilde for tilfældige signaler RB i en tilfældighedsgenerator 109, som for eksempel kan være den mindst signifikante digitale udgangsport i A/D omsætteren 17 i høreapparatet. This is shown in Figure 5, wherein the output of the 35 the noise generator circuit 103, 105 is fed to one input of a further exclusive-OR gate 107, whose other input DK 170600 B1 10 again is connected to a source of random signals RB in a random number generator 109 which, for example, may be the least significant digital output port of A / D converter 17 of the hearing aid. Dette har en væsentlig forøget ef-5 fekt, hvad angår tilfældigheden i bitsekvensen, og eliminerer således eventuel pendling. This has a significant increase in EC-5 ping power even with regard to the randomness of the bit sequence, and thus eliminates the possible commuting. Støjgeneratorkredsløbene vist på figur 4 og 5 er iøvrigt af den samme art som i ansøgerens tidligere europæiske ansøgning nr. 90309342.5. Noise generator circuits shown in Figures 4 and 5 is otherwise of the same type as in the applicant's earlier European application no. 90309342.5.

10 Yderligere detaljer ved et høreapparat ifølge opfindelsen vist på tegningens figur 2 og omfattende en brugerbetjent volumenkontrol 73 samt en ligeledes brugerbetjent indstillingsmodstand 75 for indstilling af niveauet i begrænser-kredsløbet 15. 10 Further details of a hearing aid according to the invention shown in the drawing Figure 2 and comprising a user-operated volume control 73 and a similarly user-operated adjustment resistor 75 for adjusting the level in the limiter circuit 15th

15 I et høreapparat er der sædvanligvis en volumenkontrol, som kan betjenes af brugeren. 15 In a hearing aid there is normally a volume control which can be operated by the user. Denne kan anbringes i mikrofonforstærkeren eller foran udgangsforstærkeren, men i begge tilfælde må tilpasningsfilteret 27 ændre sine koefficien-20 ter, når volumenkontrollens indstilling ændres. This can be placed in the microphone amplifier or front output amplifier, but in either case the adaptation filter 27 change its Coefficient 20-ter, when the volume control setting is changed. I figur 2 er vist en multiplikationsforstærker 77 mellem udtaget 39 og amplitudebegrænserkredsløbet 15. Forstærkeren 77 er koblet til volumenkontrollen 73 via en A/D konverter 67 og fra indgangen til forstærkeren 77 er ført en digital leder 86 25 til algoritme-styrekredsløbet 79, så dette kredsløb kan af-taste volumen-indstillingen. In Figure 2 there is shown a multiplikationsforstærker 77 between the tap 39 and amplitudebegrænserkredsløbet 15. The amplifier 77 is coupled to the volume control 73 via an A / D converter 67 and the input of the amplifier 77 is fed a digital lead 86 25 to the algorithm control circuit 79 so that this circuit can be of dial-volume setting.

Amplitudebegrænsekredsløbet 15 kan også være brugerbetjent, idet potentiometeret 75 er koblet til forstærkeren 15 via 30 en A/D konverter 69. Det er jo ønskeligt, at begrænseren 15 er brugerbetjent, da begrænserkredsløbet bestemmer det maksimale lydtryksniveau, som kan påtrykkes brugerens øre. Amplitudebegrænsekredsløbet 15 can also be user-operated, since the potentiometer 75 is coupled to the amplifier 15 through 30 an A / D converter 69. It is desirable that the limiter 15 is user-operated, since the limiter circuit determines the maximum sound pressure level which can be applied to the user's ear. Udgangsniveauet kan reduceres uden at reducere forstærkerens forstærkning, hvilket er af betydning. The output level can be reduced without reducing amplifier gain, which is important. Det maksimale posi-35 tive og negative lydtryk reguleres således af brugeren med potentiometeret 75. Af figur 2 er iøvrigt vist, at de 2 po- DK 170600 B1 11 tentiometre 73 og 75 er forbundet til en fælles referencespændingskilde 71. The maximum posi-35 and negative sound pressure is thus regulated by the user with the potentiometer 75. In figure 2 is moreover shown that the polymer 2 11 DK 170600 B1 potentiometers 73 and 75 are connected to a common reference voltage source 71st

Som foran nævnt kan niveauet af den tilsatte støj reguleres 5 for at opnå optimal tilpasning. As mentioned above, the level of the added noise is adjusted to 5 to obtain optimum adaptation. I figur 2 ses at forstærkeren 35 efter støjgeneratoren 33 styres af en beregningsenhed 65, for eksempel i form af et enkelttrins rekursiv-filter, for eksempel vist i figur 6. Enheden 65 er via tovejsforbindelsen 82, 83 koblet til algoritme-styreenheden 79, 10 så enheden 79 kan hente støj amplituden fra enheden 65, og således at signal/målestøjforholdet kan reguleres af algoritme-styreenheden 79. Figure 2 shows that the amplifier 35 after the noise generator 33 is controlled by a calculation unit 65, for example in the form of a single-stage recursive filter, for example, shown in Figure 6. The unit 65 is via the two-way connection 82, 83 coupled to the algorithm control unit 79, 10 so that the unit 79 can fetch the noise amplitude from the unit 65, and such that the signal / noise ratio of the measurement can be regulated by the algorithm control unit 79th

På figur 6 ses, at indgangen til enheden 65 tages fra punkt 15 63 (se figur 2) i forbindelsen mellem punkt 39 ved indgan gen til korrelationskredsløbet og støjindføringskredsløbet 21. Beregningsenheden 65 har et flerværdi-udgangssignal, der er en funktion af niveauet i punkt 63, og vælges således at summen af det ønskede signal fra begrænsningskreds-20 løbet 15 og det hertil tilføjede støjsignal ikke overstiger mætningsniveauet i nogen af de komponenter, der følger efter, især additionskredsløbet 21, D/A omsætteren 19, udgangsforstærkeren 9 og lydgengiveren 11. In Figure 6, the entrance to the unit 65 is taken from point 15 63 (see Figure 2) in the connection between point 39 at indgan gene to the correlation circuit and the noise insertion circuit 21. The processing unit 65 has a multi-value output signal which is a function of the level of point 63, and is selected such that the sum of the desired signal from the limiting circuit 20 over 15, and it is for this added noise signal do not exceed the saturation level in any of the components which follow after, especially the adding circuit 21, D / A converter 19, the output amplifier 9 and the transducer 11 .

25 Det rekursive filter 65 er af første orden og omfatter som vist på figur 6 et første kredsløb 111 til måling af det absolutte signalniveau. 25 The recursive filter 65 is of first order and comprises, as shown in Figure 6 a first circuit 111 for measuring the absolute signal level. Herefter følger en første multiplikationsforstærker 113, der frembringer et udgangssignal, som er en sekstendedel af det oprindelige niveau, og fører 30 dette signal til en additions forstærker 115, som også tilføres et signal, der er forsinket en sample ved hjælp af forsinkelseskredsløbet 117 og vægtet af femten sekstendele ved hjælp af en anden multiplikationsforstærker 119. Udgangssignalet fra denne del af førsteordens rekursiv-filte-35 ret bliver hermed vægtet en bestemt faktor, f.eks. This is followed by a first multiplikationsforstærker 113 which produces an output signal which is one-sixteenth of the original level, and leads 30 this signal to an addition amplifier 115 which is also supplied a signal which is delayed by one sample by the delay circuit 117 and weighted of three sixteen p.m. parts by means of a second multiplikationsforstærker 119. the output of this part of the first-order recursive-35-felting right thus becomes a particular weighted factor, for example. mellem en kvart og en sekstendedel. between the fourth and sixteenth. Kredsløbet er iøvrigt indret- DK 170600 B1 12 tet som vist: i ansøgerens tidligere europæiske ansøgning nr. 90309342.5. The circuit is otherwise DESIGN AND FITTING DK 170600 B1 tet 12, as shown, in the applicant's earlier European application no. 90309342.5. Via ledningerne 82 og 83 er kredsløbet koblet til algoritme- styreenheden, således at signalet/målestøj forholdet kan indstilles af algoritme-styreenheden 79. Via lines 82 and 83, the circuit is coupled to the algorithm control unit, so that the signal / noise ratio of the measurement can be set by the algorithm control unit 79th

5 5

Korreleringskredsløbet 31 og FIR-filteret 27 er vist de- * taljeret på tegningens figur 3. FIR-filteret 27 er et standard digitalt filter af denne type, som omfatter en forsinkelseslinie 41, en første multiplikationsforstærker 45 for-10 ud for det første forsinkelsestrin 43 og en yderligere multiplikationsforstærker 45 efter hvert forsinkelsestrin. Korreleringskredsløbet 31 and FIR filter 27 is shown de-* form-fitted in the drawing Figure 3. The FIR filter 27 is a standard digital filter of this type which comprises a delay line 41, a first multiplikationsforstærker 45 to-10 next to the first delay stage 43 and a further multiplikationsforstærker 45 after each delay stage. Multiplikationsforstærkerne 45 er alle forbundet parallelt med hver sin digitale adderingskreds 49. Multiplikationsforstærkerne 45 are all connected in parallel, each with its digital adder 49th

15 Det digitale signal på forsinkelseslinien k passerer således en række forsinkelsestrin 43 for at frembringe en række sekventielle signaleksempleringer x(n), x(n-rl), x(m-2) ... etc., hvor x(n) er den seneste digitale sample af signalet. 15 The digital signal on the delay line k thus passes a number of delay stages 43 to produce a series of sequential signal samples x (n), x (n-RL), x (m-2) ... etc., where x (n) is the last digital sample of the signal.

Hver eksemplering er forsinket en periode styret af master-20 uret, der styrer A/D omsættere 17 og D/A osætteren 19. Each sample is delayed a period controlled by the master clock 20 which controls the A / D converters 17 and D / A osætteren 19th

Typisk for et alt-i-øret høreapparat er, at den øverste frekvensgrænse er af størrelsesordenen 7 kHz. Typical of an all-in-the-ear hearing aid is that the upper frequency limit is on the order of 7 kHz. Hertil kræves af master-urets frekvens skal være mindst 14 kHz og i praksis mindst 20 kHz. This requires of the master clock's frequency should be at least 14 kHz and, in practice at least 20 kHz. For bag-øret høreapparater er båndbred-25 den i de fleste tilfælde lidt lavere, så en lavere master-ur frekvens på af størrelsesordenen 10 kHz vil være tilstrækkelig. For behind-the-ear hearing aids is wide-band 25 in most cases a little lower, so a lower master clock frequency of the order of 10 kHz will be adequate. En master-ur oscillator inklusive et styrbart kapacitets-filter kan anvendes og kan forindstilles til at frembringe en master-ur frekvens på enten 10 kHz 30 eller 20 kHz. A master clock oscillator including a controllable filter capacity can be used and can be preset to produce a master clock frequency of either 10 kHz or 20 kHz 30. FIR-filteret 27 er iøvrigt indrettet på tilsvarende måde som FIR-filteret i ansøgerens tidligere europæiske ansøgning nr. 90309342.5. FIR filter 27 is otherwise arranged similarly to the FIR filter in the applicant's earlier European application no. 90309342.5.

35 DK 170600 B1 13 DK B1 170 600 35 13

Filteret fungerer som følger: N~1 y(n) = Σ [h(m) * x(nm)] 5 m=0 I dette udtryk er hver af koefficienterne h(m) opdateret i hver takt fra master-uret og et nyt udgangssignal y(n) bliver beregnet. The filter functions as follows: N ~ 1 y (n) = Σ [h (m) * x (nm)] 5 m = 0 In this expression, each of the coefficients h (m) updated in every clock from the master clock and a new output signal y (n) are calculated. Tilpasningen sker ved styret tilpasning af 10 værdien af koefficienten h(m). The adjustment is done by adjusting the guide 10 the value of coefficient h (m). Et korrelationskredsløb 31 hertil er også vist på figur 3. Korrelationskredsløbet 31 er udformet til at tilpasse filteret 27 i henhold til Widrow-Hoff algoritmen (B.Widrow et al "Stationary and non-stationary learning characteristics of the LMS adaptive 15 filter", Proc. IEEE volume 24 pages 1161 - 1162, August 1976). A correlation circuit 31 for this are also shown in Figure 3. The correlation circuitry 31 is configured to adapt the filter 27 according to the Widrow-Hoff algorithm (B.Widrow et al "Stationary and Non-Stationary Learning Characteristics of the LMS adaptive filter 15," Proc . IEEE volume 24 pages 1161-1162, August 1976). Hver koefficient h(m) er justeret i hver taktcyklus, idet justeringen foregår ved at øge eller mindske koefficientens værdi, det vil sige dens størrelse og fortegn, hvilket foretages af korrelationskredsløbet 31. Hver koeffici-20 ent h(m) lagres særskilt i hver sit lager 59. Each coefficient h (m) is adjusted in each clock cycle, since the adjustment is carried out by increasing or decreasing the value of the coefficient, i.e. its magnitude and sign, which is carried out by the correlation circuit 31 each a coefficient-20 ent h (m) is stored separately in each its stock 59th

Korrelationskredsløbet 31 omfatter en forsinkelseslinie 51 med et antal enkelt-bit forsinkelsestrin 53. Antallet af trin svarer til antallet af trin 43 i FIR-filteret 27. Ind-25 gangssignalet til forsinkelseslinien 51 og udgangssignalet fra hver forsinkelsestrin 53 er koblet til referenceindgangen på et digitalt multiplikationstrin 55. Den anden indgang på hver multiplikationstrin 55 er koblet til et fælles sæt digitale ledere 39. Forsinkelseslinien 51 er koblet, 30 således at den modtager støj signalet N fra støjkilden 33 og forsinkelseslinien 37, medens det fælles sæt af digitale ledere 39 er koblet til d for at modtage restsignalet. The correlation circuitry 31 comprises a delay line 51 having a plurality of single-bit delay stages 53. The number of steps corresponding to the number of stages 43 in the FIR filter 27. The inputs 25 output signal to the delay line 51 and the output of each delay stage 53 is coupled to the reference input of a digital multiplication step 55. the other input of each multiplication 55 is coupled to a common set of digital conductors 39. the delay line 51 is coupled, 30 so that it receives the noise signal N from the noise source 33 and delay line 37, while the common set of digital conductors 39 are coupled to d to receive the residual signal. Udgangen af hvert multiplikationstrin 55 er koblet til et tilpasnings-skalaf aktorkredsløb 61, der via et add i -35 tionskredsløb 57 fører signalet til et koefficientlager 59. Kredsløbet er iøvrigt indrettet som forklaret i ansøgerens DK 170600 B1 14 •tidligere europæiske ansøgning nr. 90309342.5. The output of each multiplication 55 is coupled to a fitting skalaf aktorkredsløb 61 which via an add at -35 tion circuit 57 transmits the signal to a coefficient memory 59. The circuit is otherwise arranged as explained in the applicant's DK 170600 B1 14 • earlier European application no. 90309342.5 . Herudover er der indført koefficientregistrene 91. Til tiden n = 0 kopieres alle koefficienterne via ledningen 89 over i deres Γ kopiregister 91. Via adderingskredsløbet 90 måles forskel-5 len mellem kopien og den aktuelle koefficients værdi, hvilken forskel via ledningen 81 sendes til algoritme-styreen- 4 heden 79. Via ledningen 80 fra algoritme-styreenheden 79 styres opdateringsstørrelsen på de enkelte koefficienter udfra parametre, som er hentet ind til algoritme-kontrolen-10 heden 79 og som efterfølgende forklaret. There is also introduced coefficient registers 91. At time n = 0 up all coefficients via line 89 into their Γ copy register 91. Via the adder 90 measured difference-5 County between the copy and the current coefficient's value, what difference through line 81 is sent to the algorithm 4's control unit 79. Via line 80 from the algorithm control unit 79 is controlled update the size of the individual coefficients based on parameters that are downloaded into the algorithm-up the controls 10-unit 79 and as subsequently explained.

For at være sikker på, at et høreapparat med indbygget digital modkobling ikke går i sving af sig selv, må man sørge for, at opdateringen i korrelationskredsløbet 31 sker ud-15 fra en algoritme, der tager hensyn til, at fejl i filteret er afhængig af: To be sure that a hearing aid with integrated digital negative feedback does not go in turns by itself, one must make sure that the update of the correlation circuit 31 takes out 15 from an algorithm that takes into account that errors in the filter depends of:

Antallet af koefficienter, signal/støjforhold, inputniveau, volumen og hvormeget signalet peak-klippes. The number of coefficients, signal / noise ratio, input level, volume, and how much the signal peak-clipped. Dette kan be-20 skrives i følgende udtryk: k μ =_ E(s) * S/N * vol * (Ll)2 25 This can be-20 is written in the following expression: k μ = _ E (s) * S / N * v * (Ll) 2 25

Hvor: E(s) angiver input amplitudens indflydelse, 30 S/N angiver signal/støjforholdets indflydelse, vol angiver volumens indflydelse, 35 (Lel)2 angiver koefficientantallets indflydelse, og DK 170600 B1 15 hvor peak-klipniveauets indflydelse sker via S/N forholdet, idet E(s) * vol S/N = _ 5 E(støj) k angiver en konstant, E(støj) angiver amplituden af støjsignalet. Where E (p) denotes the input amplitude control, 30 S / N is the signal / noise relationship influence, v indicates the volume's influence, 35 (LEL) of 2 indicates koefficientantallets influence, and DK 170600 B1 15 wherein the peak-klipniveauets influence is via the S / N ratio, with E (s) * v s / n = 5 _ E (noise) k denotes a constant, E (noise) indicates the amplitude of the noise signal.

10 10

En sådan algoritme kan karakteriseres som en algoritme, der giver en statistisk sikker opdatering af filteret, når den externe tilbagekobling er konstant. Such an algorithm can be characterized as an algorithm which provides a statistically significant updating of the filter when the external feedback is constant.

15 Et apparat med en sådan algoritme vil ikke være særlig hurtig til at tilpasse sig ændringer i tilbagekoblingsvejen. 15 An apparatus with such an algorithm will not be particularly quick to adapt to changes in the feedback path.

Da man imidlertid kender den statistiske sandsynlighed for, at koefficienterne i filteret ændrer sig, det vil sige, hvornår der sker variationer i antallet af filterkoeffici-20 enter, der er under ændring, kan man herved konstatere, når der er en signifikant ændring i tilbagekoblingsvejen. Since, however, know the statistical probability of the coefficients in the filter changing, that is, when there occurs variations in the number of filterkoeffici-20 film, which is changing, one can hereby detect when there is a significant change in the feedback path . Fastlægger man for eksempel, at der er tale om en signifikat ændring i tilbagekoblingsvejen, når koefficienterne i filteret kommer ud over 4x standardafvigelsen, er der sket en 25 signifikant ændring i den akustiske tilbagekobligsvej. Determines, for example, that there is a signifikat change in the feedback path when the coefficients of the filter comes out of 4x standard deviation, there have been 25 significant change in the acoustic tilbagekobligsvej. Så snart algoritme-styrekredsløbet 79 konstaterer en sådan ændring, reagerer kredsløbet ved at accelerere tilpasningen, idet der via ledningen 82 beordres indføring af mere målestøj, og/eller der på anden måde, f.eks. As soon as the algorithm control circuit 79 notes such a change, the circuit reacts by accelerating the adaptation, while via the line 82 to order the introduction of more noise measurement, and / or by other means, for example. ved at gøre μ 30 større, beordres øget tilpasningshastighed, hvorved tilpasningskredsløbet hurtigt bringer FIR-filteret til en tilstand, hvor der fuldt kompenseres for ændringerne i den akustiske tilbagekobligsvej. by making μ greater 30 is commanded increased adjustment speed at which the adaptation circuit quickly brings the FIR filter to a state in which fully compensated for the changes in the acoustic tilbagekobligsvej. Så snart algoritme-styrekredsløbet 79 måler, at koefficienterne igen er stabile, regule-35 res der ned på målestøjniveauet eller på μ-værdien, og modkoblingskredsløbet opererer atter efter den sikre algorit- DK 170600 B1 16 me. As soon as the algorithm control circuit 79 determines that the coefficients are stable again, regulating Res 35 which down to measure the noise level or the μ-value, and modkoblingskredsløbet operates again by the secure algorithm DK 170600 B1 16 Me.

Et apparat med en sådan "dobbelt algoritme" vil være i stand til at reagere væsentligt hurtigere end det kendte 5 apparat ifølge ansøgerens tidligere europæiske patentansøgning nr. 90309342.5, også selv om der i den statistisk sik- * re tilstand tilsættes 6 dB mindre støj, således at eventuel indvirkning på brugerkomforten yderligere kan reduceres. An apparatus with such a "double algorithm" will be capable of reacting considerably more quickly than the known 5 apparatus according to the applicant's previous European patent application no. 90309342.5, even if in the statistically fuse * re state is added 6 dB less noise, so that any impact on the user comfort can be further reduced.

10 Apparatet vil fungere på tilsvarende måde, også hvis det er indrettet til valg mellem flere end to algoritmer, blot der i kredsløbet er indført kriterier for, under hvilke betingelser der kobles fra den grundlæggende og til en af de alternative algoritmer. The apparatus 10 will operate in a similar manner, also if it is arranged to select between more than two algorithms, merely that in the circuit is established criteria as to the conditions under which there is coupled from the fundamental and one of the alternative algorithms.

15 15

Claims (3)

1. Høreapparat, hvori akustisk tilbagekobling mellem lydgengiver (11) og mikrofon (5) er elektronisk kompenseret 5 ved hjælp af et elektrisk tilbagekoblingssignal under anvendelse af et indstilleligt digitalt filter (27), hvis koefficienter tilpasses efter den aktuelle akustiske tilbagekobling, og hvor mikrofonsignalet omsættes til digitale signaler (17), der passerer et amplitude-begrænsningskreds-10 løb (15), som er indrettet til at hindre, at lydgengiveren udstyres, så den når ind i sit uliniære område, og hvor mikrofonsignalet tilsættes et digitalt støjsignal (33, 21) og et digitalt kompenseringssignal (27, 23), hvorefter det sammensatte signal føres til en digital-analog omsætter 15 (19) og det analoge signal herfra føres til lydgengiveren (11) via en forstærker (9), hvorhos apparatet omfatter et digitalt kredsløb (79), der overvåger og styrer opdateringen af koefficienterne i det digitale filter (27) efter én af to eller flere forskellige funktioner, hvor mindst 1. A hearing aid in which acoustic feedback between the sound reproducing device (11) and microphone (5) is electronically compensated 5 by means of an electrical feedback signal using an adjustable digital filter (27) whose coefficients are adjusted in accordance with the actual acoustic feedback, and where the microphone signal is converted to digital signals (17) passing an amplitude-limiting circuit 10 races (15) which is arranged to prevent the transducer fitted so that it reaches into its non-linear range, and where the microphone signal is added a digital noise signal (33 , 21) and a digital compensation signal (27, 23), after which the composite signal is fed to a digital-to-analog converter 15 (19) and the analog signal therefrom is supplied to the transducer (11) via an amplifier (9), wherein the apparatus comprises a digital circuit (79) which monitors and controls the updating of the coefficients in the digital filter (27) by one of two or more different functions, at least den 20 ene funktion foretager opdateringen væsentligt hurtigere end den anden funktion eller de andre funktioner, kendetegnet ved, at det digitale kredsløb (79) er indrettet til at styre omkoblingen mellem hvilken funktion der i øjeblikket foretager opdateringen af det digitale filter 25 (27) udfra en statistisk vurdering af filterkoefficienterne og foretaget af et korrelationskredsløb (31). 20 one function performs the update significantly faster than the second function or other functions, characterized in that the digital circuit (79) is adapted to control the switching between the mode that is currently carrying out the updating of the digital filter 25 (27) From a statistical evaluation of the filter coefficients and is made by a correlation circuit (31).
2. Høreapparat ifølge krav 1 og hvor det digitale filter (27) styres af korrellationskredsløbet (31), ken - 30 detegnet ved, at det digitale kredsløb (79) styrer korrelationskredsløbet (31), som forsyner det digitale filter (27) med filterkoefficienter. 2. The hearing aid of claim 1 and wherein the digital filter (27) is controlled by korrellationskredsløbet (31), Ken - 30 characterized in that the digital circuit (79) controls the correlation circuit (31) which supplies the digital filter (27) with filter coefficients .
3. Høreapparat ifølge krav 1, kendetegnet ved, 35 at det digitale kredsløb (79) er indrettet til at foretage den statistiske vurdering udfra overvågning af samtlige 18 DK 170600 B1 filterkoefficienter, der i øjeblikket ændres. 3. A hearing aid according to claim 1, characterized in 35 that the digital circuit (79) is arranged to make the statistical estimation based on the monitoring of all 18 DK 170600 B1 filter coefficients that are currently changed. r + * i· r + * in ·
DK43292A 1992-03-31 1992-03-31 Hearing aid with compensation for acoustic feedback DK170600B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK43292 1992-03-31
DK43292A DK170600B1 (en) 1992-03-31 1992-03-31 Hearing aid with compensation for acoustic feedback

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK43292A DK170600B1 (en) 1992-03-31 1992-03-31 Hearing aid with compensation for acoustic feedback
PCT/DK1993/000106 WO1993020668A1 (en) 1992-03-31 1993-03-23 Hearing aid compensating for acoustic feedback
DE1993627951 DE69327951D1 (en) 1992-03-31 1993-03-23 Hearing aid with balancing the acoustic feedback
AU3948293A AU3948293A (en) 1992-03-31 1993-03-23 Hearing aid compensating for acoustic feedback
EP19930908828 EP0634084B1 (en) 1992-03-31 1993-03-23 Hearing aid compensating for acoustic feedback
DE1993627951 DE69327951T2 (en) 1992-03-31 1993-03-23 Hearing aid with balancing the acoustic feedback
JP51699393A JPH07505271A (en) 1992-03-31 1993-03-23
US08733222 US5680467A (en) 1992-03-31 1996-10-17 Hearing aid compensating for acoustic feedback

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK43292D0 DK43292D0 (en) 1992-03-31
DK43292A true DK43292A (en) 1993-10-01
DK170600B1 true DK170600B1 (en) 1995-11-06

Family

ID=8093465

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK43292A DK170600B1 (en) 1992-03-31 1992-03-31 Hearing aid with compensation for acoustic feedback

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0634084B1 (en)
JP (1) JPH07505271A (en)
DE (2) DE69327951T2 (en)
DK (1) DK170600B1 (en)
WO (1) WO1993020668A1 (en)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0585976A3 (en) * 1993-11-10 1994-06-01 Phonak Ag Hearing aid with cancellation of acoustic feedback
US6434246B1 (en) 1995-10-10 2002-08-13 Gn Resound As Apparatus and methods for combining audio compression and feedback cancellation in a hearing aid
US5909497A (en) * 1996-10-10 1999-06-01 Alexandrescu; Eugene Programmable hearing aid instrument and programming method thereof
US6219427B1 (en) * 1997-11-18 2001-04-17 Gn Resound As Feedback cancellation improvements
DK0930801T3 (en) * 1998-01-14 2009-02-23 Bernafon Ag Circuit and method for adaptive suppression of acoustic feedback
DE60028779T2 (en) 1999-07-19 2007-05-24 Oticon A/S Rückkopplungsanullierung with low frequency input
US6480610B1 (en) 1999-09-21 2002-11-12 Sonic Innovations, Inc. Subband acoustic feedback cancellation in hearing aids
EP1196009B1 (en) * 2000-10-04 2016-09-28 Widex A/S A hearing aid with adaptive matching of input transducers
US6741714B2 (en) * 2000-10-04 2004-05-25 Widex A/S Hearing aid with adaptive matching of input transducers
DK1251715T4 (en) 2001-04-18 2011-01-10 Sound Design Technologies Ltd Multi-channel hearing aid with communication between channels
US7181030B2 (en) 2002-01-12 2007-02-20 Oticon A/S Wind noise insensitive hearing aid
DE10245556B3 (en) * 2002-09-30 2004-04-22 Siemens Audiologische Technik Gmbh Hearing aid or hearing aid system with a clock generator and method for operating
DE102005008318B4 (en) 2005-02-23 2013-07-04 Siemens Audiologische Technik Gmbh Hearing aid with user-controlled automatic calibration

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4783818A (en) * 1985-10-17 1988-11-08 Intellitech Inc. Method of and means for adaptively filtering screeching noise caused by acoustic feedback
US4731850A (en) * 1986-06-26 1988-03-15 Audimax, Inc. Programmable digital hearing aid system
US5016280A (en) * 1988-03-23 1991-05-14 Central Institute For The Deaf Electronic filters, hearing aids and methods
US5091952A (en) * 1988-11-10 1992-02-25 Wisconsin Alumni Research Foundation Feedback suppression in digital signal processing hearing aids
GB8919591D0 (en) * 1989-08-30 1989-10-11 Gn Davavox As Hearing aid having compensation for acoustic feedback

Also Published As

Publication number Publication date Type
JPH07505271A (en) 1995-06-08 application
DE69327951T2 (en) 2000-08-17 grant
DE69327951D1 (en) 2000-04-06 grant
DK43292A (en) 1993-10-01 application
WO1993020668A1 (en) 1993-10-14 application
EP0634084B1 (en) 2000-03-01 grant
EP0634084A1 (en) 1995-01-18 application
DK43292D0 (en) 1992-03-31 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6219427B1 (en) Feedback cancellation improvements
US5706352A (en) Adaptive gain and filtering circuit for a sound reproduction system
US4879749A (en) Host controller for programmable digital hearing aid system
US4731850A (en) Programmable digital hearing aid system
US7564979B2 (en) Listener specific audio reproduction system
US20090010442A1 (en) Method and device for background mitigation
US20010002930A1 (en) Feedback cancellation improvements
US4340780A (en) Self-correcting audio equalizer
US20020082794A1 (en) Method for testing a hearing aid, and hearing aid operable according to the method
US6766025B1 (en) Intelligent speaker training using microphone feedback and pre-loaded templates
US5852668A (en) Hearing aid for controlling hearing sense compensation with suitable parameters internally tailored
US4471171A (en) Digital hearing aid and method
US7167571B2 (en) Automatic audio adjustment system based upon a user's auditory profile
US6829363B2 (en) Hearing aid with time-varying performance
US20040125962A1 (en) Method and apparatus for dynamic sound optimization
US5469510A (en) Arbitration adjustment for acoustic reproduction systems
US5937070A (en) Noise cancelling systems
US5533120A (en) Acoustic feedback cancellation for equalized amplifying systems
US7245732B2 (en) Hearing aid
US5600729A (en) Ear defenders employing active noise control
US20060140429A1 (en) Heating aid with acoustic feedback suppression
US20070076909A1 (en) In-situ-fitted hearing device
US5604812A (en) Programmable hearing aid with automatic adaption to auditory conditions
US20080159568A1 (en) Sound outputting apparatus, sound outputting method, sound output processing program and sound outputting system
US6240195B1 (en) Hearing aid with different assemblies for picking up further processing and adjusting an audio signal to the hearing ability of a hearing impaired person

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed

Country of ref document: DK