DK168040B1 - PROCEDURE AND EQUIPMENT FOR INTERNAL TRANSPORT OF BAGGAGE IN LARGE AIRPORTS - Google Patents

PROCEDURE AND EQUIPMENT FOR INTERNAL TRANSPORT OF BAGGAGE IN LARGE AIRPORTS Download PDF

Info

Publication number
DK168040B1
DK168040B1 DK86189A DK86189A DK168040B1 DK 168040 B1 DK168040 B1 DK 168040B1 DK 86189 A DK86189 A DK 86189A DK 86189 A DK86189 A DK 86189A DK 168040 B1 DK168040 B1 DK 168040B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
conveyor
areas
conveyors
units
goods
Prior art date
Application number
DK86189A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK86189A (en
DK86189D0 (en
Inventor
Ole Prydtz
Ralph Kofoed
Original Assignee
Cosan Crisplant As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DK86189 external-priority
Application filed by Cosan Crisplant As filed Critical Cosan Crisplant As
Priority to DK86189A priority Critical patent/DK168040B1/en
Publication of DK86189D0 publication Critical patent/DK86189D0/en
Priority to PCT/DK1990/000046 priority patent/WO1990009943A1/en
Priority to AU51011/90A priority patent/AU5101190A/en
Priority to DE19904090309 priority patent/DE4090309T/de
Priority to JP2503462A priority patent/JPH07110691B2/en
Publication of DK86189A publication Critical patent/DK86189A/en
Application granted granted Critical
Publication of DK168040B1 publication Critical patent/DK168040B1/en
Priority to US08/471,691 priority patent/US5566834A/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G37/00Combinations of mechanical conveyors of the same kind, or of different kinds, of interest apart from their application in particular machines or use in particular manufacturing processes

Description

DK 168040 B1DK 168040 B1

Fremgangsmåde og anlæg til intern transport af bagage i storlufthavne.Procedure and facilities for the internal transport of luggage at major airports.

Den foreliggende opfindelse angår et internt godstransportanlæg, især til fragt- og bagagetransport i store lufthavne.The present invention relates to an internal freight transport facility, in particular for freight and luggage transport at major airports.

5 I større lufthavnsanlæg er det sædvanligt, at der gøres brug af såkaldte "fingre", som strækker sig langs eller ud til standpladser for flere fly, og som er udstrålende fra et centralt terminalområde for passagerer og disses bagage. Terminalområdet er i det mindste principielt opdelt i tre 10 hovedområder, nemlig et afgangs-, et ankomst- og et transitområde. I afgangsområdet findes et transportanlæg til modtagelse af bagage ved check-in stederne og tilbringning af bagagen til et sorteringsanlæg, hvori bagagen udsorteres til de forskellige standpladser og derefter i containere 15 føres ud til disse. I ankomstområdet findes et eller flere præsentationsbånd, på hvilke ankommet bagage præsenteres til passagererne og hvortil bagagen føres i containere fra de enkelte ankommende fly. Transitområdet modsvares normalt ikke af et særligt, tilhørende transportanlæg, idet containere 20 med ankommende transitbagage blot kan føres til det nævnte sorteringsanlæg, hvori bagagen så kan udsorteres til de respektive nye destinationer sammen med bagage fra afgangsområdet.5 In larger airport facilities, it is customary to use so-called "fingers" that extend along or out to multiple aircraft pitches, radiating from a central terminal area for passengers and their luggage. The terminal area is, at least in principle, divided into three main areas, namely a departure, an arrival and a transit area. In the departure area there is a transport facility for receiving luggage at the check-in locations and bringing the luggage to a sorting facility, in which the luggage is sorted to the various locations and then carried out in containers 15 to them. In the arrival area there are one or more presentation ribbons on which the arriving luggage is presented to the passengers and to which the luggage is carried in containers from the individual arriving aircraft. The transit area is usually not matched by a special associated transport facility, since containers 20 with arriving transit luggage can only be transported to said sorting facility, where the luggage can then be sorted to the respective new destinations together with luggage from the departure area.

Den pågældende bagagetransport i traktordrevne containere er 25 af meget stort omfang i store lufthavne, og det er forlængst blevet ønsket og foreslået at automatisere transporten vidtgående. På det principielle plan er dette ganske enkelt, idet man kan imitere sådanne allerede udviklede transportsystemer, hvori taxakabiner ved automatisk styring kan føres ad korteste 30 vej fra ethvert sted i systemet til et hvilket som helst andet sted deri, ligesom nærmeste tomme kabine kan hidkaldes til ethvert sted. Det vil således være muligt at erstatte containerne med et stort antal småvogne, som hver kan laste nogle få colli, der så efter destinationskodning kan computerdiri-35 geres til ankomstområdet eller direkte til den nye standplads 2 DK 168040 B1 ved transitbagage. Blot viser mere praktiske undersøgelser, at et sådant system med dets tilhørende store antal skiftespor er næsten umuligt at styre effektivt, bl.a. fordi det er en særlig komplikation, at der indenfor relativt korte 5 tidsrum skal foregå en intens trafik fra eller til bestemte standpladser, og at dette trafikmønster hurtigt og endda på tilfældig måde kan skifte eller rettere gentages ved andre kombinationer af standpladser. Det er et overordnet krav, at bagagetransporten skal afvikles sikkert kvikt, og det har 1° vist sig, at det for et sådant transportanlæg i en storlufthavn er næsten uoverkommeligt at beregne sammenhængen mellem antallet af benyttede vogne og den ønskede eller forekommende kapacitet, hvilket er en meget stor gene i planlægningsarbejdet.The baggage transport in tractor-driven containers is 25 to a very large extent at large airports, and it has long been desired and proposed to automate the transport extensively. In principle, this is simply because one can imitate such already developed transport systems, in which cabins can be guided by automatic control in the shortest way from any place in the system to any other place therein, just as the nearest empty cabin can be called to any place. Thus, it will be possible to replace the containers with a large number of small wagons, each of which can load a few packages, which can then be computer-routed to the arrival area or directly to the new stand 2 DK 168040 B1 in transit luggage. Just more practical studies show that such a system, with its associated large number of switching tracks, is almost impossible to manage effectively. because it is a particular complication that within a relatively short period of time intensive traffic from or to certain pitches must occur and that this pattern of traffic can quickly and even randomly change or rather be repeated at other combinations of pitches. It is an overriding requirement that luggage transport must be carried out safely quickly, and it has been proved by 1 ° that for such a transport facility in a large airport it is almost impossible to calculate the relationship between the number of used cars and the desired or available capacity, which is a very big nuisance in the planning work.

Opfindelsen har til formål at angive et transportsystem til 15 den omhandlede anvendelse, hvor der gøres brug af sådanne transportmidler og -veje, at systemet kan opbygges med en høj grad af systematik, som betinger både en stor kapacitet med relativt enkle midler og styreudrustninger og ikke mindst en god mulighed for en overskuelig sammenhæng mellem anlægs-20 størrelsen og kapacitetsforholdene i anlægget.The invention has for its object to provide a transport system for the present application, where use is made of such means of transport and roads, that the system can be built with a high degree of systematicity, which requires both a large capacity with relatively simple means and control equipment and not at least a good opportunity for a clear connection between the size of the plant and the capacity conditions in the plant.

Ifølge opfindelsen gøres der udvidet brug af den nævnte sorteringstransportør, idet denne bringes til at repræsentere det nævnte transitområde; den samvirker med transportmidler, som i lukkede baner betjener hver enkelt af "fingrene" og med 25 andre transportmidler, som er henholdsvis tilførende fra afgangsområdet og tilførende til ankomstområdet. Der kan således være tale om en rundtgående sorteringstransportør, der ved et eller flere steder modtager bagage fra afgangsområdet og fører bagagen rundt forbi tilslutningsstederne for trans-30 portorganerne ud til de enkelte fingre, hvor så bagagen på basis af en meget enkel destinationskodning kan udledes til de respektive korrekte fingre. Transitbagage modtages fra de 3 DK 168040 B1 forskellige fingre og føres rundt i 'transitsorteren' indtil den ankommer til tilslutningsstedet for den relevante nye finger, dvs. hele transittransporten vil foregå på enkel, systematisk måde langs ganske få forskellige, ensrettede 5 transportbaner, som kan indrettes til ønskede kapaciteter. Bagage til ankomstområdet føres også til transitsorteren, på hvilken den fra alle tilslutningsstederne for fingrenes transportbaner føres til et eller flere aflæsningssteder for overførsel til de transportmidler, som bringer den til 10 modtageområdet. På transitsorteren kan således på samme tid fremføres både afgangs-, transit- og ankomstbagage.According to the invention, the use of said sorting conveyor is extended, which is made to represent said transit area; it cooperates with means of transport which operate in closed lanes each of the "fingers" and with 25 other means of transport which are respectively from the departure area and supply to the area of arrival. Thus, it may be a circular sorting conveyor which at one or more places receives luggage from the departure area and carries the luggage around past the connection points of the transport means to the individual fingers, where the baggage can be deduced on the basis of a very simple destination coding to the respective correct fingers. Transit luggage is received from the 3 DK 168040 B1 different fingers and is carried around the 'transit sorter' until it arrives at the point of connection of the relevant new finger, ie. the entire transit transport will take place in a simple, systematic way along quite a few different unidirectional 5 transport lanes, which can be arranged to desired capacities. Luggage to the arrival area is also carried to the transit sorter, at which it is guided from one of the connection points for the conveyor paths of the fingers to one or more unloading points for transfer to the means of transport which brings it to the receiving area. Thus, at the same time, the departure, transit and arrival luggage can be carried on the transit sorter.

Det kan dog til aflastning af transitsorteren foretrækkes, at den bagage, som fra 'fingertransportøren' skal føres til ankomstområdet, overføres til de dertil førende transport-15 midler direkte fra de enkelte fingertransportører, hvorved det også styringsmæssigt er enklere at bringe bagagen fra de enkelte fingre til separate afsnit i ankomstområdet, f.eks. svarende til separate flyankomster.However, it may be preferable to relieve the transit sort that the luggage which is to be transported from the 'finger carrier' to the arrival area is transferred to the associated transport means directly from the individual finger conveyors, whereby it is also easier to manage the luggage from the individual fingers. fingers for separate sections in the arrival area, e.g. corresponding to separate flight arrivals.

Det er ved opfindelsen en særlig problemstilling, at de en-20 kelte 'fingre' kan være meget lange, og at det derfor kan være urealistisk at gøre brug af sammenhængende eller kontinuerlige transportmidler til den udad- og indadførende transport af bagage i de tilhørende enkelte transportsløjfer. Der kan ikke benyttes helt simple transport bånd, da bagagen med til-25 hørende destinationskodning ved bevægelse i den indadførende retning skal kunne aflægges på veldefinerede bæreområder af transportøren, således at bagagen tilsvarende sikkert kan afleveres til transitsorteren, fortrinsvis ved en bevægelse tværs hen over denne. Desuden gælder det, at kravet til en 30 hurtig fremføring af bagagen langs de lange fingre ikke er foreneligt med, at transportmidlet bevæges tilsvarende hurtigt gennem de områder, hvor bagagen henholdsvis pålæsses og aflæsses. Ved brugen af de omtalte, foreslåede enkelt- DK 168040 Bl 4 vogne er det let opnåeligt, at sådanne vogne kan stå stille i ved både på- og aflæsning, medens de i øvrigt kan bevæges med stor hastighed i transportsystemet, men selvom det ville være en brugbar løsning at anvende sådanne vogne i de en-5 kelte, lukkede 'fingertransportsløjfer' ved opfindelsen, så ville dog en sådan løsning være uhensigtsmæssig af forskellige praktiske årsager, hvilken er nærmere omtalt nedenfor.It is a particular problem of the invention that the individual 'fingers' can be very long and that it may therefore be unrealistic to make use of continuous or continuous means of transport for the outward and inward transport of luggage in the associated individual. transport loops. Simple conveyor belts cannot be used, since the luggage with associated destination coding for movement in the inward-facing direction must be able to be deposited on well-defined carrier areas by the carrier, so that the luggage can be delivered safely to the transit sorter, preferably by a movement across it. . Furthermore, the requirement for a quick transfer of the luggage along the long fingers is not compatible with the means of transport being moved correspondingly quickly through the areas where the luggage is loaded and unloaded respectively. With the use of the aforementioned proposed single DK 168040 Bl 4 wagons, it is easily achievable that such wagons can stand still during both loading and unloading, while otherwise they can be moved at great speed in the transport system, but even if it would be a viable solution to use such carriages in the single, closed 'finger transport loops' of the invention, however, such a solution would be inappropriate for various practical reasons, which are discussed further below.

På denne baggrund gøres der ved opfindelsen fortrinsvis brug af længere, indbyrdes adskilte 'togvogne', som hver rummer 10 et antal efter hinanden anbragte bæreplatforme for enkeltbagager, hvilke platforme er indrettet på en sådan måde, at bagagen kan aflæsses individuelt derfra, f.eks. ved passage af henholdsvis transitsorteren og det område, hvorfra bagagen udledes til ankomstområdet. Sådanne længere togvogne kan frem-15 drives på enklere og sikrere måde end et tilsvarende større antal enkeltvogne, ligesom de kan opbygges på billigere måde.Against this background, the invention preferably makes use of longer, spaced-apart 'train carriages', each of which holds a number of consecutive single carrier carriers, which are arranged in such a way that the luggage can be unloaded individually therefrom, e.g. . by passing the transit sort and the area from which the luggage is discharged to the arrival area respectively. Such longer train cars can be driven in a simpler and safer way than a correspondingly larger number of single cars, and they can be built in a cheaper way.

Det er herved også en særlig omstændighed, at den omtalte transitsorter i praksis, i en storlufthavn, bør bygges med flere parallelle transportørbaner, som hver især kan være 20 mere eller mindre fast knyttede til enkelte af 'fingertransportørerne ', medens disse transportører omvendt bør kunne aflevere bagage til enhver af de parallelle transportørbaner i transitsorteren. Det er herved særligt fordelagtigt, at de nævnte bæreplatforme i togvognene er sidevippelige på indi-25 vidulet styrbar måde, således at de alt efter den indlæste destinationskode kan vippes til aflevering af bagagen til netop den af transitsorterbanerne, som vil bringe bagagen til aflevering til de udadførende transportmidler ved den relevante nye finger i anlægget. Der er altså herved tale om, 30 at også fingertransportørérne er udført som sorteringstransportører (sorterere).It is also a special circumstance that in practice, in the case of a major airport, the transit type in question should be built with several parallel conveyor lanes, each of which may be 20 more or less firmly linked to some of the 'finger conveyors', while these carriers should vice versa. deliver luggage to any of the parallel conveyor lanes of the transit sorter. It is hereby particularly advantageous that the said carrier platforms in the train carriages are tilted in an individually controllable manner, so that they can be tilted according to the loaded destination code to deliver the luggage to precisely that of the transit sorting lanes which will bring the luggage to the delivery. carrying means by the relevant new finger in the plant. This means that the finger conveyors are also made as sort conveyors (sorters).

5 DK 168040 B1 , Opfindelsen forklares i det følgende nærmere i forbindelse med tegningen, på hvilken fig. 1 er et skematisk oversigtsbillede af et transportanlæg ifølge opfindelsen 5 fig. 2 et tilsvarende billede af et 1 fingertransportsystem·, fig. 3 et perspektivbillede af en vogn til anvendelse i dette system.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention will now be described in more detail in connection with the drawing, in which: FIG. 1 is a schematic overview view of a transport system according to the invention; FIG. 2 is a similar view of a 1 finger conveyor system. FIG. 3 is a perspective view of a carriage for use in this system.

Det i fig. 1 viste anlæg omfatter som hoveddele et rundt-gående transportsystem 2, der er vist i firestrenget udgave, 10 et antal derfra radialt udstrålende fingertransportsystemer 4, en eller flere tilførselstransportører elier. -transportør-grupper 6 for indadgående tilbringning af gods til det rundt-gående system 2, samt fra dette eller fra fingertransportørerne indadførende transportører 8, som kan bringe gods til et 15 centralt udleveringsområde 10. Fingertransportsystemerne 4 er betegnet med A-H og strækker sig fra det viste centrale område i et lufthavnskompleks ud langs udstrålende 1 fingre1 for passagertrafik til og fra standpladser for fly langs de pågældende fingre eller ved de ydre ender af disse. Et en-20 kelt af disse systemer 4 er nærmere vist i fig. 2, hvor der er antydet forskellige standpladser ved hjælp af punkterede rammestreger 12.The FIG. 1, the main system shown comprises a circumferential conveying system 2 shown in four-stranded version, 10 a number of radially radiating finger conveying systems 4 therefrom, one or more supply conveyors or the like. conveyor groups 6 for inward delivery of goods to the circulating system 2, as well as from inward conveyors 8 from inward or from the finger conveyors, which can bring goods to a central delivery area 10. The finger conveyor systems 4 are designated AH and extend from it. showed central area of an airport complex along radiating 1 fingers1 for passenger traffic to and from aircraft locations along the fingers or at the outer ends thereof. More specifically, one of these systems 4 is shown in FIG. 2, where different pitches are indicated by dashed dashes 12.

Tilbringningstransportørerne 6 fører fra check-in områder 14 til de respektive strenge, benævnt a-d, i det rundtgående 25 system 2. I hver af disse strenge bevæges kontinuerligt en sorteringstransportør repræsenteret ved betegnelserne a-d, dvs. en transportør, som kan modtage stykgods, fortrinsvis bagage, fra fødetransportørerne 6 og føre dette gods til en individuelt indkodet aflæsningsstation for overførelse af 6 DK 168040 B1 godset til en udvalgt fingertransportør 4. Indlæsningen på de rundtgående transportører a-d foregår i områder 16 og aflæsningen fra disse transportører til de udadførende strenge i fingertransportørerne foregår via nedenfor omtalte 5 transportører. Sortererne a-d er på ikke vist, men i øvrigt velkendt måde opbygget med eller som en række af enkeltbakker, der hver kan optage en eller nogle få sammenhørende colli og hver er styrbare til afvipning af godset ved passage af indkodede aflæsningssteder, in casu netop ved passage af til-10 gangsenden af de transportører 18, som overfører til de transports trenge af fingertransportørerne 4 A-H.The feed conveyors 6 lead from check-in areas 14 to the respective strings, referred to as a-d, in the circumferential system 2. In each of these strings, a sorting conveyor represented by the terms a-d, i.e. a conveyor capable of receiving unit goods, preferably luggage, from the feed conveyors 6 and transporting this goods to an individually encoded unloading station for transferring the goods to a selected finger conveyor 4. The loading on the surrounding conveyors ad takes place in areas 16 and the reading from these conveyors for the output strings of the finger conveyors are carried out via the 5 conveyors mentioned below. The sorters ad are not shown, but otherwise well known in the way of or as a series of single trays, each of which can accommodate one or a few related packages and each is controllable for the sweeping of the goods by passage of encoded unloading points, in this case precisely at passage of the to-10 end of the conveyors 18 which transmit to the conveyor need of the finger conveyors 4 AH.

Principielt ville det være muligt at overføre gods fra enhver af ringsortererne 2 a-d til enhver af de krydsende, udadførende fingertransportstrenge 20, nemlig i alle de respektive 15 krydsningssteder, men i praksis er dette betænkeligt af flere grunde, bl.a. fordi ringsortererne 2 bør fremføres med så stor hastighed, at en godsaflevering umiddelbart ved krydsningsstederne ville blive usikker eller kræve særlige installationer. I det viste anlæg er sådanne særlige overførings-20 installationer ved hver fingertransportør 4 kun anbragt ved en enkelt af ringsortererne 2 a-d, nemlig ved nævnte tilgangsende 19, af de respektive overføringstransportører 18. Der er vist fire ringsorterere 2 og otte fingertransportører 4, og det vil ses, at hver af ringsortererne via transportørerne 25 18 er operativt forbundet med to diametralt overfor hinanden beliggende fingertransportører 4, 20. Således er f.eks. ringsortereren 2c alene koblet til de overføringstransportører 18, som fører til fingertransportørerne 4F og 4B.In principle, it would be possible to transfer goods from any of the ring sorts 2 a-d to any of the intersecting, outward-extending finger transport strings 20, namely in all the respective 15 crossing points, but in practice this is questionable for a number of reasons. because the ring sorter 2 should be conveyed at such a speed that a delivery of goods immediately at the crossing points would become uncertain or require special installations. In the illustrated system, such particular transfer 20 installations at each finger conveyor 4 are located only at one of the ring conveyors 2 ad, namely at said access end 19, of the respective transfer conveyors 18. Four ring conveyors 2 and eight finger conveyors 4 are shown, and the It will be seen that each of the ring sorts via the conveyors 25 18 is operatively connected to two diametrically opposite finger conveyors 4, 20. Thus, e.g. the ring sorter 2c alone connected to the transfer conveyors 18 leading to the finger conveyors 4F and 4B.

Overføringstransportørerne 18 kan være simple bæltetranspor-30 tører, som fra modtageområderne 19 fører godset eller bagagen aksialt ind på de respektive udadførende fingertransportør-strenge 20, hvorved afleveringen til disse kan foregå på sikker måde.The transfer conveyors 18 can be simple belt conveyors 30 which axially carry the goods or luggage from the receiving areas 19 onto the respective outwardly extending finger conveyor strings 20, whereby the delivery to these can be carried out safely.

7 DK 168040 B1 I et tilhørende styringsanlæg er det muligt på enkel måde at tildele hver indlæsset godsenhed i check-in områderne 14 en distinationskode/ som vil medføre, at enheden aflæsses netop på den udadførende fingertransportørstreng 20 i det 5 fingertransportsystem 4, som svarer til den relevante udbringningsposition af enheden, dvs. til en position nær standpladsen for det relevante afgående fly. Det rundtgående system 2 overtager hermed den udsorteringsrolle, som ellers udøves af de konventionelle sorterere for udseparering af bagagegodset til specifikke containere, men det vil ses, at brugen af sådanne containere helt vil være overflødiggjort derved, at bagagen kan overføres via systemet 2 direkte til stykvis aflevering til den udadførende streng 20 i den relevante fingertransportør 4.7 GB 168040 B1 In a corresponding control system it is possible to simply assign each loaded goods unit in the check-in areas 14 a destination code / which will cause the unit to be unloaded precisely on the outward finger conveyor string 20 in the 5 finger transport system 4 corresponding to the relevant delivery position of the unit, ie. to a position near the stand of the relevant departing aircraft. The circulating system 2 thereby assumes the sorting role that is otherwise exercised by the conventional sorters for separating the luggage to specific containers, but it will be seen that the use of such containers will be completely unnecessary in that the luggage can be transferred via the system 2 directly to piece by piece. delivery to the output string 20 of the appropriate finger conveyor 4.

15 Fingertransportørerne 4 er hver udført med eller som en endeløs transportsløjfe med en udadførende streng 20 og en indad-førende streng 22. Bagage fra ankommende fly ved standpladserne kan således indlæsses på de indadførende strenge 22 og ved denne indlæsning indkodes til aflevering til den ud-20 adførende streng i enhver af de øvrige fingertransportører 4 i tilfælde af transitgods. Gods til det centrale afleveringsområde 10 behøver ingen sådan kodning, da det automatisk vil overføres til de respektive indre transportører 8 ifald godset ikke forinden er afleveret til en af ringsortererne 2.The finger conveyors 4 are each designed with or as an endless transport loop with an outgoing string 20 and an inward-facing string 22. Luggage from arriving aircraft at the stands can thus be loaded onto the inward-facing strings 22 and, upon this loading, be encoded for delivery to the outlet. 20 feeding string in any of the other finger conveyors 4 in the case of transit goods. Goods to the central delivery area 10 need no such coding, as it will automatically be transferred to the respective internal conveyors 8 if the goods have not been delivered to one of the ring sorters 2 before.

25 x og med at de forskellige fingertransportører 4 udbringningsmæssigt er sammenkoblet med hver sin ringsorterer 2 er det nødvendigt, at der fra de indadførende fingertransportørstrenge 22 kan overføres gods til hver enkelt af ringsortererne 2, og da en umiddelbar overførelse i selve krydsnings-50 punkterne også her er vanskelig på grund af den relativt høje bevægelseshastighed af ringsortererne er der ved hvert af krydsningsområderne anbragt særlige 1 transittransportører1 24, som selektivt kan modtage gods fra fingerstrengene 22 og 8 DK 168040 B1 aflevere godset til den og de udvalgte ringsorterere 2 på driftsikker måde, f.eks. ved den antydede skråtstillede indbringning på ringsortererne.25 and with the different finger conveyors 4 being applied jointly with each ring sorter 2, it is necessary that goods can be transferred from the inward finger conveyor strings 22 to each of the ring sorter 2, and since an immediate transfer in the intersection 50 points also here is difficult because of the relatively high speed of movement of the ring sorters, there are arranged at each of the crossing areas special 1 transit conveyors1 24, which can selectively receive goods from the finger strands 22 and 8 DK 168040 B1 deliver the goods to it and the selected ring sorters 2 in a reliable manner, eg. by the hinting inclined insertion on the ring sorts.

Det er herved nødvendigt, at også fingertransportørerne er 5 udformet som sorterere (sorteringstransportører), idet de selektivt skal kunne aflæsse de enkelte godsenheder til de forskellige transittransportører 24. Til gengæld vil så al transitbagagen kunne håndteres ved hjælp af de samme transport- og sorteringssystemer, som benyttes til henholdsvis 10 udbringningen af bagagen fra check-in områderne og indbring-ningen af bagagen fra standpladserne til det centrale udleveringsområde .It is therefore necessary that the finger carriers 5 are also designed as sorters (sorting carriers), since they must be able to selectively unload the individual freight units to the different transit carriers 24. On the other hand, all the transit baggage can be handled by the same transport and sorting systems, which is used for the delivery of the luggage from the check-in areas and the delivery of the luggage from the stands to the central delivery area, respectively.

Det vil forstås, at kodningen og styringen af overførslen af transitgodset kan overstås på yderst enkel måde, da der 15 heri kun indgår to parametre, nemlig nummeret på den ring-sortereg^^. hj^tB,^ fåodset ^skal. »ajf.læs ses, og nummeret på den fingertransportør, /til hvilken godset derefter skal afleveres. Ved et yderligere specialiseret system kan hertil komme en tredie information, nemlig et nummer på den standplads langs 20 den udvalgte finger, ved hvilken bagagen ønskes aflæsset for at dette kan ske så nært ved de enkelte fly som muligt.It will be appreciated that the encoding and control of the transit of the transit goods can be accomplished in a very simple manner, since only 15 parameters are included here, namely the number of the ring sort rule ^^. hj ^ tB, ^ got planted ^ shall. »Please read and the number of the finger conveyor / to which the goods are to be delivered. By a further specialized system, a third information may be added to this, namely a number on the stand along the selected finger, at which the luggage is to be unloaded so that this can be done as close to the individual aircraft as possible.

Det er dog klart, at man ved brug af en passende indrettet styrecentral ikke vil behøve at indlæse disse specifikke data, men blot det såkaldte flight number på det relevante 25 videregående fly.However, it is clear that using an appropriately designed control center will not need to enter this specific data, but merely the so-called flight number on the relevant 25 high-flying aircraft.

Ved det viste anlæg kan man på meget enkel måde beregne eller indjustere anlæggets kapacitet, som vidtgående vil være givet ved udstrækningen og bevægelseshastigheden af ringsortererne 2a-d.At the system shown, the capacity of the system can be calculated or adjusted very simply, which will be given far and wide by the extent and speed of movement of the ring sorts 2a-d.

30 i en storlufthavn vil de nævnte fingre eller de fleste af dem være overordentligt lange, og da fingertransportørerne 4 ~ f · ---------— _____ 9 DK 168040 B1 bør være udført som sorterere for at kunne aflevere bagagen selektivt til de forskellige ringsorterere 2 kan der herved være tale om meget lange og dermed særdeles bekostelige fingertransportører. Ved en anvendelse af sædvanlige sorterings-5 transportører ville der desuden opstå det problem, at den nødvendige lave bevægelseshastighed ved på- og aflæsningsstederne generelt ville betyde en så lav transporthastighed ude på den lange strækning, at bagagen ville være alt for længe om at føres indad og dermed også udad. En løsning kunne 10 være at gøre brug af de omtalte individuelle vogne, blot indrettet som sortervogne, her med den fordel, at disse vogne kunne bevæges i lukkede systemer og dermed ikke give anledning til de nævnte styreproblemer; sådanne vogne kan fremdrives individuelt, f.eks. ved brug af linearmotorer langs 15 ruten, og netop herved kan de bevæges langsomt ved på- og aflæsningsområderne, men hurtigt og med indbyrdes afstand langs de lange strækninger, og vognantallet kan være væsentligt reduceret sammenlignet med en sammenhængende række af bæreplatforme i en kontinuerlig sorteringstransportør langs 20 de lange strækninger.30 at a major airport, the said fingers or most of them will be exceedingly long and since the finger carriers 4 ~ f · ---------— _____ 9 DK 168040 B1 should be made as sorters in order to selectively deliver the luggage For the various ring sorters 2, these can be very long and therefore very expensive finger conveyors. In addition, the use of conventional sorting conveyors would cause the problem that the required low speed of movement at the loading and unloading points would generally mean such a low transport speed over the long haul that the luggage would be far too long to move inward. and thus also outward. One solution could be to make use of the said individual wagons, simply arranged as sorting trucks, here with the advantage that these wagons could be moved in closed systems and thus not give rise to the mentioned control problems; such wagons can be propelled individually, e.g. using linear motors along the route, and precisely because of this they can be moved slowly at the loading and unloading areas, but quickly and at a distance from one another along the long distances, and the number of carriages can be substantially reduced compared to a continuous row of carriers in a continuous sorting conveyor along 20 the long stretches.

I et sådant system vil det for økonomien være afgørende, hvordan drivmidlerne er indrettet, og selvom opfindelsen ikke er begrænset til nogen bestemt teknik i så henseende, så formodes det dog, at netop linearmotorer vil være at foretrække. Der 25 kan være tale om en linearmotor placeret på hver vogn, samvirkende med en langsgående skinne, men dette kræver en ikke særligt attraktiv kommutering langs skinnen for strømfødning af motorerne, ligesom det kræver et stort antal motorer. En enklere løsning er at benytte stationære linearmotorer, som 30 placeres med forholdsvis indbyrdes stor afstand langs kørebanen eller -banerne for vognene, således at vognene ved passage af hver motor får et skub, som er tilstrækkeligt til at fremdrive vognen til næste motor, og således videre. Der kan 10 DK 168040 B1 herved udmærket være en afstand på adskillige vognlængder mellem motorerne, således at motorantallet kan begrænses, men der vil så optræde det problem, at det efter et strømsvigt vil være en yderst vanskelig opgave at få systemet 5 genstartet, da masser af vogne skal startes manuelt.In such a system it will be decisive for the economy how the propellants are arranged, and although the invention is not limited to any particular technique in this regard, it is nevertheless presumed that precisely linear motors will be preferred. There may be a linear motor located on each carriage, cooperating with a longitudinal rail, but this requires a not very attractive commutation along the rail for power supply of the motors, as does a large number of motors. A simpler solution is to use stationary linear motors which are positioned at a relatively large distance along the carriageway or paths of the carriages, so that when passing each engine, the carriages receive a push sufficient to propel the carriage to the next engine, and thus continue. Here, there may well be a distance of several carriage lengths between the motors so that the number of engines can be limited, but there will then be the problem that after a power failure it will be an extremely difficult task to get the system 5 restarted as masses of wagons must be started manually.

Der er ved opfindelsen tilvejebragt en løsning af dette problem, nemlig ved at der i stedet for enkeltvogne benyttes sorteringsvogne, som hver består af en enkelt, kørbar enhed, der er opbygget med en række af et overskueligt antal efter 10 hinanden anbragt bæreplatforme f.eks. svarende til 10-15 sammenbyggede enkeltvogne. Disse halvlange vogne vil udgøre et kompromis mellem enkeltvogne, der for god drift- og genstarts ikkerhed kræver et stort antal enkeltmotorer, og en kontinuerlig transportør, som på grund af den store længde 15 kræver et unødigt stort antal enkeltplatforme, som end ikke kan bevæges med ønsket stor hastighed langs de frie transportstrækninger.The invention provides a solution to this problem, namely that, instead of single carriages, sorting carriages are used, each of which consists of a single, drivable unit, which is constructed with a series of a manageable number of supporting platforms arranged e.g. . corresponding to 10-15 grouped single cars. These semi-long wagons will be a compromise between single wagons requiring a large number of single engines for good operation and restart and a continuous conveyor which, due to its large length 15, requires an unnecessarily large number of single platforms which cannot even be moved with desired high speed along the free transport routes.

Der vil være et ringe kapacitetsspild forbundet med brugen af vogne, som kan optage 10-20 stykker bagage, da en serie 20 af sådanne vogne kan belæsses med en stor belægningsprocent i forbindelse med hver flyankomst og -afgang, og den relativt store længde af disse vognenheder betyder, at vognene på ethvert sted af deres transportbaner kan være i operativ forbindelse med en drivende linearmotor, selv om disse mo-25 torer er placeret forholdsvis langt fra hinanden, dvs. vognene i hele systemet vil kunne genstartes automatisk og helt umiddelbart efter et forekommet strømsvigt, uden at motorerne skal være anbragt i stort tal tæt ved hinanden.There will be a slight loss of capacity associated with the use of wagons capable of accommodating 10-20 pieces of luggage, as a series 20 of such wagons can be loaded with a large occupancy rate associated with each flight arrival and departure, and the relatively large length thereof trolley units mean that the trolleys at any location of their conveyor lanes can be operatively connected to a driving linear motor, although these motors are located relatively far apart, i. the wagons throughout the system will be able to restart automatically and immediately after a power failure, without the motors having to be placed in large numbers close to each other.

Til gengæld kræves det, at enkeltplatformene på vognene er 30 således udført, at de selektivt kan aktiveres til aflæsning eller afvipning af bagagen, således at f.eks. to efter hin- 11 DK 168040 B1 anden følgende platforme kan aflevere bagagen på to forskellige steder, nemlig ved passagen af de respektive tværgående ringsorterere 2a-d eller de respektive tilbringningstranspor-tører 24 til disse. Dette er dog ikke noget specielt problem 5 al den stund hver enkelt vognenhed er sammenlignelig med et udsnit af en sorteringstransportør med enkeltplatforme, hvorfra det transporterede gods kan aflæsses ved afvipning eller på anden måde. Forskellen er blot, at sorteringstransportøren er underopdelt i en række af individuelt bevægelige 'multi-10 enheder', som langs de lange, principielt lige transportstrækninger kan bevæges med stor hastighed og indbyrdes store mellemrum, medens de ved de relevante af- og pålæsningsområder kan bevæges med fornøden lille hastighed.On the other hand, it is required that the single platforms on the carriages are designed so that they can be selectively activated for unloading or flipping the luggage, so that e.g. two following the other platforms may deliver the luggage in two different locations, namely by the passage of the respective transverse ring sorters 2a-d or the respective attachment conveyors 24 thereto. However, this is not a special problem 5 as long as each carriage unit is comparable to a section of a single-platform sorting conveyor from which the transported goods can be unloaded by tipping or otherwise. The difference is simply that the sorting conveyor is subdivided into a series of individually moving 'multi-10 units' which can be moved along the long, basically straight transport lines at high speed and at large intervals, while at the relevant loading and unloading areas they can be moved. at the required small speed.

Et antal sådanne multisortervogne er vist i fig. 2 og beteg-15 net med 26, ligesom en enkelt sådan vogn er vist i fig. 3, som også viser anvendelsen af drivende linearmotorer 28 anbragt stedvis langs midten af den pågældende streng 20 eller 22, der i fig. 3 er repræsenteret ved køreskinner for de hjulunderstøttede vogne. Motorerne 28 samvirker med driv-20 skinner 30 anbragt langsgående nede under midten af vognene, eventuelt let udragende som vist, og den indbyrdes afstand mellem motorerne 28 skal blot være lidt mindre end længden af disse skinner, således at enhver vogn altid er i drivforbindelse med mindst een motor. Alle vognene vil herved kunne 25 genstartes automatisk efter et eventuelt strømudfald.A number of such multisorter trucks are shown in FIG. 2 and denoted by 26, just as a single such carriage is shown in FIG. 3, which also shows the use of propulsive linear motors 28 located in place along the center of the respective string 20 or 22, which in FIG. 3 is represented by driving rails for the wheel supported vehicles. The motors 28 cooperate with drive rails 30 disposed longitudinally below the center of the carriages, possibly slightly projecting as shown, and the spacing between the motors 28 must be only slightly less than the length of these rails, so that each carriage is always in drive communication with at least one engine. All the carriages will thereby be able to restart automatically after a possible power failure.

Vognene kan principielt være bygget som vist i fig. 3, nemlig med en række af bæreplatforme 32, som er anbragt med faste mellemliggende skillevægge 34 og hver især er vippelige til mindst den ene side for aflæsning af bagage derfra, nemlig 30 til transittransportørerne 24. Der er i hele sløjfen intet behov for en aflæsning mod det indre af sløjfen, således at vognene og de tilhørende aktiveringsorganer for afvipningen DK 168040 Bl | 12 af bagagen ved transportørerne 24 kun skal være indrettet til en eensidig afvipning. Der kan eksempelvis være tale om, at hver platform 32 har en ved sløjfens inderside udragende tap 36, som ved platformens passage af de enkelte transit-5 transportører 24 kan tvinges opad ved at passere langs en styrekam 38 på en aktiveringsplade 40, der ved hjælp af en cylinder 42 kan skydes sideværts ind i bevægelsesbanen for tappene 36 fra en udtrukket, inoperativ stilling. De herved vippede platforme kan vippes tilbage til vandret af egen kraft 10 eller fortrinsvis ved passage af en fast tilbagevipningskam anbragt efter den sidste af transittransportørerne 24 eller rettere anbragt lige efter fraføringsstedet for den til centerområdet indadførende transportør 8, idet der ud for denne kan findes en fast opvipningskam, som får alle resterende vand-15 rette platforme 32 til at vippe for aflevering af al bagage, der ikke allerede er afleveret til transittransportørerne.The carriages can in principle be built as shown in FIG. 3, namely with a series of support platforms 32 arranged with fixed intermediate partitions 34 and each of which is tiltable to at least one side for unloading luggage therefrom, namely 30 to the transit conveyors 24. There is no need for a reading throughout the loop. towards the interior of the loop so that the carriages and associated actuating actuators DK 168040 Bl | 12 of the luggage at the conveyors 24 should only be arranged for one-sided folding. For example, each platform 32 may have a pin 36 protruding from the inside of the loop, which upon the platform's passage of the individual transit conveyors 24 may be forced upwardly by passing along a control cam 38 on an actuating plate 40 which of a cylinder 42 can be slid laterally into the path of movement of the pins 36 from an extended, inoperative position. The tilted platforms can be tilted back to the horizontal by their own power 10 or preferably by passing a fixed tilting cam disposed after the last of the transit conveyors 24 or rather located just after the point of departure of the conveyor 8 entering the center area, a fixed tilting cam which causes all remaining water-15 straight platforms 32 to tilt to deliver all luggage not already delivered to the transit carriers.

Der skal derefter blot sørges for, at alle platformene er blevet vippet tilbage til vandret inden de når til de respektive områder, hvori de modtager udadgående gods fra transpor-20 tørerne 18.It is then merely necessary to ensure that all the platforms have been tilted back to the horizontal before reaching the respective areas in which they receive outward goods from the conveyors 18.

Samme vippefunktion kan udnyttes ved aflæsningen af den udadgående bagage, hvadenten aflæsningen sker på konsekvent måde ved et ydre aflæsningsområde eller selektivt ved forskellige områder af fingeren, f.eks. både ved et sideområde 44 og et 25 ydre fællesområde 46. En aflæsning kan endda i særlige tilfælde udføres på en tværgående transportør 48, som kan bringe bagagen til en position i nogen afstand fra fingeren, og som naturligvis også vil kunne bringe bagage fra denne position til den indadførende transportstreng 22.The same tilting function can be utilized in the reading of the outward luggage, whether the reading is done consistently at an outer reading area or selectively at different areas of the finger, e.g. both at a side area 44 and an outer common area 46. A reading can even be performed in a special case on a transverse conveyor 48 which can bring the luggage to a position at some distance from the finger and which, of course, can also bring luggage from this position. to the inwardly transporting string 22.

30 Det ses tydeligt af fig. 2, at vognene 26 på de lange strækninger kan fremføres med ganske stor indbyrdes afstand, og de kan her fremdrives med stor hastighed, medens de i de indre 13 DK 168040 B1 og de ydre på- og aflæsningsområder kan fremdrives med lav hastighed, eventuelt stå kortvarigt helt stille/ hvorved der blot vil være tale om en sammenstuvning af vognene. Det kan let udvirkes, at vogne, som passerer af- eller pålæs-5 ningssteder 44, 48 ude på den frie strækning, afbremses til en rimeligt lav hastighed netop under den pågældende passage.30 It is clearly seen from FIG. 2, that in the long distances the carts 26 can be advanced at a very large distance and can be driven here at great speed, while in the inner 13 DK 168040 B1 and the outer loading and unloading areas can be driven at low speed, possibly standing briefly completely silent / whereby there will simply be a dusting of the wagons. It can be easily effected that wagons passing unloading or unloading sites 44, 48 out on the free stretch are slowed down to a reasonably low speed just during the passage in question.

Styringsmæssigt er det forholdsvis enkelt at opnå den ønskede selektive overførsel af indkommende gods til transittransportørerne 24, nemlig f.eks. ved brug af en simpel datamat, 10 som ved anbringelsen af bagagen på de enkelte platforme 32 informeres om bagagens destination. Især da der er tale om et lukket kredsløb af vognene er det let at lade datamaten holde styr på vognenes identitet, således at den pålæssede bagage kan afleveres med stor sikkerhed til de relevante 15 transittransportører 24, idet der naturligvis i dette overføringsområde skal være anbragt sensorer til aftastning af vognenes ankomst og korrekte beliggenhed ved aktiveringen af de respektive aktiveringsindretninger 40 for aflæsningen. Vognene kan være forsynet med en identitetskodering, som 20 aftastes i både på- og aflæsningsområdet.In terms of control, it is relatively simple to obtain the desired selective transfer of incoming goods to the transit carriers 24, namely e.g. by the use of a simple computer 10 which, when placing the luggage on the individual platforms 32, is informed of the destination of the luggage. Especially since it is a closed circuit of the carriages, it is easy to let the computer keep track of the identities of the carriages, so that the loaded luggage can be delivered with great security to the relevant transit carriers 24, since sensors must of course be placed in this transfer area. for sensing the carriage's arrival and correct location upon activation of the respective actuation devices 40 for the reading. The carriages may be provided with an identity coding that is scanned in both the loading and unloading area.

Dette kan være særligt aktuelt ved en foretrukket udførelse, hvor der drages omsorg for, at der i hver enkelt af de lukkede fingersløjfer 4 kun bevæges så få vogne 26 som muligt for at tilfredsstille det øjeblikkelige kapacitetsbehov, 25 medens der ved et stigende kapacitetsbehov tilføres yderligere vogne fra et akkumuleringsområde. Det kan herved sikres, at længdetransporten kan foregå med størst mulig hastighed, nemlig stor hastighed ved et lavt kapacitetsbehov og med mindre hastighed eller større varighed ved et øget kapaci-50 tetsbehov. Sløjfen bør således være tilsluttet en akkumuleringsbane, som efter behov kan henholdsvis optage og afgive yderligere vogne fra og til sløjfen.This may be particularly relevant in a preferred embodiment where care is taken that in each of the closed finger loops 4, only as few carriages 26 are moved as possible to satisfy the instantaneous capacity requirement, 25 while increasing capacity demand is added. carts from an accumulation area. In this way, it can be ensured that the longitudinal transport can take place at the greatest possible speed, namely high speed at a low capacity demand and with less speed or greater duration at an increased capacity requirement. Thus, the loop should be connected to an accumulation path which can, respectively, take up and deliver additional wagons from and to the loop.

14 DK 168040 B114 DK 168040 B1

Det er i fig. 2 vist, at en sådan akkumuleringsbane 50 kan være anbragt parallelt med strengene 20 og 22 i mellemrummet mellem disse og forbundet med respektive til- og fraførsels-spor 52,54 for kommunikation med henholdsvis den indad- og 5 den udadførende streng af fingertransportøren 4 gennem passende skiftespor. Hvis det kun drejer sig om den nævnte akkumuleringsfunktion kan det være tilstrækkeligt, at banen 50 strækker sig langs en delstrækning af strengene 20, 22, men af hensyn til anlæggets driftssikkerhed er det ønskeligt, 10 at der langs den samlede længde af disse strenge strækker sig et parallelspor, som kan benyttes i tilfælde af en blokering af en af disse strenge, f.eks. ved et optrædende vogn-haveri. Som vist i fig. 2 er der derfor arrangeret til- og fraførseisspor 52,54 ved begge ender af mellembanen 50, så-15 ledes at denne kan virke både som reserve- og akkumuleringsbane.It is shown in FIG. 2, such an accumulation path 50 may be arranged parallel to the strings 20 and 22 in the space therebetween and connected to respective supply and delivery grooves 52,54 for communication with the inward and outwardly extending string of the finger conveyor 4 respectively. appropriate switching tracks. In the case of the said accumulation function only, it may be sufficient that the web 50 extends along a partial stretch of the strands 20, 22, but for the sake of the plant's safety, it is desirable that along the total length of these strands extend a parallel groove which can be used in the case of blocking one of these strings, e.g. at a carriage wreck. As shown in FIG. 2, therefore, supply and delivery track 52,54 are arranged at both ends of the intermediate path 50, so that it can act as both a reserve and accumulation path.

I hele anlægget bør driftsikkerheden prioriteres meget højt, og derfor bør der også i det rundtgående sortersystem 2 såvel som ved transittransportørerne 24 forekomme en eller flere 20 parallelle transportørbaner, som kan tages i brug ved et optrædende svigt i en af de ordinære baner.Throughout the plant, operational safety should be given high priority, and therefore, in the circular sorting system 2 as well as in the transit conveyors 24, one or more 20 parallel conveyor lanes should be used, which can be used in the event of a failure in one of the ordinary lanes.

Det skal bemærkes, at ringsortererne 2a-d ikke nødvendigvis skal udgøres af kontinuerlige sorteringstransportører, dvs. med individuelle platforme anbragt umiddelbart stødende op 25 til hinanden hele vejen rundt; eventuelt er det endda slet ikke ønskeligt, at den yderste sorter på grund af sin større diameter har nogen væsentligt større kapacitet end den inderste sorter, og der kan derfor drages omsorg for, at antallet af sorterbakker i de forskellige ringsorterere er ens, hvilket 30 også letter kapacitetsberegningerne. Hvis sorterbakkerne i den inderste ringsorterer 2d er anbragt stødende op til hinanden kan altså den indbyrdes bakkeafstand forøges i de ydre i --- 15 DK 168040 B1 ringsorterere, eller der kan benyttes sorterkædetog af samme længde som i den inderste ringsorterer, men med et forekommende ophold mellem en for- og en bagende af det rundtgående bakketog. Alternativt kan der i ringsortererne benyttes indi-5 viduelle 'multibakkevogne' 26 jfr. fig. 2 og 3, hvorved der uden videre kan placeres samme eller ethvert ønsket antal vogne i hver enkelt af ringsorterbanerne 2.It should be noted that ring sorters 2a-d do not necessarily have to be continuous sorting conveyors, ie. with individual platforms placed immediately adjacent 25 to each other all around; possibly it is not even desirable at all that the outer varieties, because of their larger diameter, have any considerably greater capacity than the inner varieties, and therefore the number of sort trays in the different ring sorters can be ensured, which also facilitates capacity calculations. Thus, if the sorting trays in the inner ring sorter 2d are arranged adjacent to each other, the mutual tray spacing can be increased in the outer in-ring sorters, or the sort chain train of the same length as in the inner ring sorter can be used, but with an occurring stay between a front and a rear end of the circular hill train. Alternatively, individual 'multi-tray carriages' 26 can be used in the ring sorters, cf. FIG. 2 and 3, whereby the same or any desired number of carriages can be placed in each of the ring sorting lanes 2 without delay.

I fig. .1 er vist en strengt symmetrisk opbygning af transportsystemet, men i praksis behøver formerne naturligvis ikke at 10 være tilsvarende regelrette. Det væsentlige er, at fingertransportørerne ikke korresponderer direkte med hverandre, men kun gennem det centrale sortersystem 2, hvorved systemet kan op-bygges med en enkel logistik med hensyn til både det materielle anlæg og styringsanlægget for virkningen af samme.In FIG. .1 is shown to be a strictly symmetrical structure of the transport system, but in practice the forms need not, of course, be of equal regularity. Essentially, the finger conveyors do not correspond directly to each other, but only through the central sorting system 2, whereby the system can be built up with a simple logistics with respect to both the material plant and the control plant for the effect of the same.

15 Der er anledning til at understrege, at de sorteringstrans-portører, som indgår i anlægget ifølge opfindelsen, ikke i sig selv behøver at være forsynet med midler til aflæsning af godset; der kan meget vel være tale om stabilt vandrette bæreplatforme, hvorfra godset aflæsses ved afskubning ved 20 hjælp af skubbeorganer, som er fast anbragt ud for de respektive aflæsningssteder. Dette er så meget mere aktuelt, som der normalt ikke vil forekomme aflæsningssteder, ved hvilke der kan aflæsses til begge sider, dvs. skubbeorganerne kan være fast monterede og derved betinge en meget enkel indret-25 ning af alle sorteringstransportørerne og -vognene i anlægget. Blot er det naturligvis vigtigt, at der i disse transportsystemer holdes nøje styr på, hvornår de indkodede bæreafsnit når frem til de respektive relevante aflæsningspositioner for korrekt aktivering af aflæsningsorganerne, og selvom transportørerne i sig selv således kan være af enkel udførelse, så vil de dog alligevel udgøre egentlige "sorteringstransportører" .15 It should be emphasized that the sorting conveyors included in the plant according to the invention need not in themselves be provided with means for unloading the goods; these may very well be stable horizontal support platforms from which the goods are unloaded by pushing by means of pushing means which are fixedly located next to the respective unloading points. This is so much more topical as there will normally not be any reading locations at which both sides can be unloaded, ie. the pushing means can be fixedly mounted, thereby enabling a very simple arrangement of all the sorting conveyors and carriages in the plant. Of course, it is important, of course, that these transport systems keep a close watch on when the encoded support sections reach the respective relevant reading positions for proper activation of the reading means, and although the conveyors themselves may thus be of simple design, they will however yet constitute actual "sorting carriers".

16 DK 168040 B116 DK 168040 B1

Anlægget kan modificeres vidtgående m.h.t. de forekommende sorteringsfunktioner. I det viste eksempel kunne antallet af parallelle rundtgående transportører i systemet 2 udvides til otte, hvorved hver ringtransportør afleverings-5 mæssigt kunne samvirke med blot en enkelt af de forekommende fingertransportsløjfer 4. Herved ville de pågældende ringtransportører ikke være at betegne som "sorteringstransportører" , da de blot ville sørge for at bringe alle tilførte godsenheder til den pågældende tilkoblede fingertransportør. 10 Til gengæld skulle der så ved tilførslen fra check-in områderne 14 gøres brug af enten tilsvarende flere simple til-førselstransportører 6, som ville forudsætte en forudgående udseparering af bagagen til hver enkelt af de forekommende fingre, eller færre tilførselstransportører, hvis disse 15 fremtræder som sorteringstransportører, der selektivt kan aflevere godsenhederne til de forskellige ringtransportører i systemet 2.The system can be modified extensively. the sorting functions that occur. In the example shown, the number of parallel circumferential conveyors in the system 2 could be expanded to eight, whereby each ring conveyor could cooperatively deliver 5 to just one of the existing finger conveyor loops 4. Thus, the ring conveyors in question would not be designated as "sorting conveyors". since they would simply make sure to bring all the supplied freight units to that connected finger conveyor. 10 On the other hand, when supplying from check-in areas 14, use should be made of either correspondingly more simple supply conveyors 6, which would require a prior separation of the luggage for each of the fingers present, or fewer supply conveyors if these 15 appear. as sorting conveyors that can selectively deliver the goods to the various ring conveyors in the system 2.

Ligeledes vil anlægget naturligvis ikke være begrænset til, at de enkelte fingertransportører 4 kun kan modtage gods-20 enheder fra en enkelt af ringtransportørerne 2 gennem de respektive transportører 18; der er principielt intet i vejen for, at der selektivt kan overføres godsenheder fra enhver af ringtransportørerne 2 til enhver af de udadførende strenge 20 i fingertransportørerne 4. Det vil så herved ikke 25 være nødvendigt, at der fra de enkelte indadførende strenge 22 er overføringsmulighed (via 24) til mere end en enkelt eller nogle få af ringtransportørerne i systemet 2.Also, of course, the plant will not be limited to the fact that the individual finger conveyors 4 can only receive goods 20 units from a single of the ring conveyors 2 through the respective conveyors 18; there is in principle nothing in the way of freely being able to selectively transfer freight units from any of the ring conveyors 2 to any of the outwardly extending strings 20 of the finger conveyors 4. Thus, it will not be necessary for 25 to transfer from each of the inwardly extending strings 22 ( via 24) to more than one or a few of the ring conveyors in the system 2.

1^· I ----1 ^ · I ----

Claims (7)

17 DK 168040 B117 DK 168040 B1 1. Fremgangsmåde ved intern transportering af gods eller bagage i storlufthavne og tilsvarende anlæg, hvor stykgods skal transporteres og udsorteres dels for udadgående fra et eller flere centrale afgangsområder (14) 5 til et flertal af ydre af gangs områder (20, A-H) , dels for indadgående fra et flertal af ydre tilgangsområder (A-H, 22) til et eller flere centrale udleveringsområder (10), og dels ved transit fra de ydre tilgangs områder 1 q (A-H) direkte og på selektiv måde til de forskellige ydre afgangsområder (A-H), kendete gn et ved, at det udgående gods fra det eller de centrale afgangsområder (14) føres successivt til en rundtgående sorteringstransportør (2), fra hvilken godsenhederne udsorteres 15 til respektive, relevante udadførende "fingertransportører" (20), ved hvis hjælp enhederne udføres til de respektive afgangsområder (A-H), medens enhederne fra de ydre tilgangsområder (A-H) føres til det centrale udleveringsområde (10, 8) langs indadførende transportstren-2o ge (22) på samme finger transpor tører, og at transitgods overføres ved på programmeret måde at indføres på indad-førende transportstrenge (22) af nævnte fingertransportører fra de ydre tilgangsområder (A-H) ved disse til overførsel på den rundtgående sorteringstransportør (2) 25 for påfølgende overførsel fra denne til den udadførende transportstreng (20) på den relevante af de tilsluttede f ingertransportører.1. Procedure for the internal transport of goods or baggage at major airports and similar facilities where cargo is to be transported and sorted partly outwards from one or more central departure areas (14) 5 to a majority of exterior areas (20, AH) and partly for inward from a plurality of outer access areas (AH, 22) to one or more central delivery areas (10), and partly by transit from the outer access areas 1 q (AH) directly and selectively to the various outer departure areas (AH) , known in that the outgoing goods from the central departure area (s) (14) are successively conveyed to a circular sorting conveyor (2), from which the goods units are sorted 15 to respective relevant outward "finger conveyors" (20), by means of which the units is carried out to the respective exit areas (AH), while the units from the outer access areas (AH) are led to the central delivery area (10, 8) along inwardly conveying conveyor belts (22) on the same finger conveyor and conveying transit goods by being programmed inwardly on inward conveying conveyor belts (22) by said finger conveyors from the outer access areas (AH) for transfer to the circumferential sorting conveyor (2) 25 for subsequent transfer from this to the outgoing transport string (20) on the relevant of the connected conveyors. 2. Anlæg til udøvelse af fremgangsmåden ifølge krav 1 kendetegnet ved, at det omfatter transport- 30 organer (6) for ordnet tilbringning af godsenheder fra et eller flere centrale afgangsområder (14) til et rundt gående sorteringstransportørsystem (2) samt med dette samvirkende og derfra udstrålende, strengagtige transportsløjfer (4) med rundtgående transportmidler 35 til selektiv udbringning af godsenheder fra det rundtgående transportørsystem (2) til ydre 18 DK 168040 B1 aflæsningsområder og styret indbringning af godsenheder fra ydre tilgangsområder henholdsvis til det rundtgående trans-portørsystem (2) og til aflevering til et eller flere centrale udleveringsområder (10).System for carrying out the method according to claim 1, characterized in that it comprises transport means (6) for the orderly delivery of goods units from one or more central departure areas (14) to a circular sorting conveyor system (2) and with this cooperative and radiating stringy transport loops (4) therefrom with circumferential conveying means 35 for selective delivery of freight units from the circumferential conveyor system (2) to external loading areas and controlled introduction of freight units from external access areas respectively to the circumferential conveyor system (2) and for delivery to one or more central delivery areas (10). 3. Anlæg ifølge krav 2 kendetegnet ved, at det rundtgående transportørsystem er opbygget med flere parallelle strenge hver bestående af en sorteringstransportør (2a-d), og at de indadførende strenge (22) i transportørsløjferne (4) er udført som sorteringstransportørbaner, 10 hvorfra godsenheder kan overføres selektivt til de enkelte rundtgående sorteringstransportører (2a-d).System according to claim 2, characterized in that the circumferential conveyor system is constructed with several parallel strings each consisting of a sorting conveyor (2a-d) and the inwardly extending strands (22) in the conveyor loops (4) are designed as sorting conveyor paths, 10 from which freight units can be selectively transferred to the individual circular sorting conveyors (2a-d). 4. Anlæg ifølge krav 3 kendetegnet ved, at transportorganerne (6) mellem det centrale afgangsområde (14) og det rundtgående transportørsystem (2) er opdelt i paral-15 lelle tilførselstransportører, som afleveringsmæssigt er permanent tilsluttet hver sin sorteringstransportør i det rundtgående system (2), og at hver af disse transportører (2a-d) afleveringsmæssigt samvirker med kun én eller få af transportørsløj ferne (4).Plant according to claim 3, characterized in that the conveying means (6) between the central outlet area (14) and the circumferential conveyor system (2) are divided into parallel supply conveyors, which are delivered permanently to each sort conveyor in the circumferential system ( 2) and that each of these conveyors (2a-d) cooperates in delivery with only one or a few of the conveyor loops (4). 5. Anlæg ifølge krav 2 kendetegnet ved, at de indadførende strenge (22) af transportørsløjferne (4) strækker sig i operativ overførselsforbindelse med det rundtgående transportørsystem (2) og derfra videre til og forbi et område, hvori der udvirkes en overførsel af alle ikke-af-25 læssede godsenheder til en transportør (8) førende til det centrale udleveringsområde (10).System according to claim 2, characterized in that the inwardly extending strings (22) of the conveyor loops (4) extend in operative transfer communication with the circumferential conveyor system (2) and from there to and past an area in which a transfer of all non -of-25 loaded goods units for a conveyor (8) leading to the central delivery area (10). 6. Anlæg ifølge krav 2 kendetegnet ved, at transportmidlerne i transportørsløjferne (4) udgøres af vognenheder (26) hver opdelt i en række af bæresektioner 30 (32) for individuelle godsenheder, og at disse vogne er I ----- DK 168040 B1 19 styret til fremdrivning med lav hastighed og evt. indbyrdes ringe afstand ved passage af områder, hvori der potentielt udføres pålæsning på vognene eller aflæsning fra udvalgte bæresektioner (32), og med høj hastig-5 hed og betydelige indbyrdes afstand ved passage langs længere baneafsnit mellem på- og aflæsningsområderne.Installation according to claim 2, characterized in that the conveying means in the conveyor loops (4) are constituted by carriage units (26) each divided into a series of carrier sections 30 (32) for individual goods units and that these carriages are I ----- DK 168040 B1 19 controlled for low speed propulsion and possibly low spacing when traversing areas in which potential loading on the carriages or unloading from selected support sections (32) is performed, and high speed and considerable spacing when passing along longer path sections between the loading and unloading areas. 7. Anlæg ifølge krav 3kendetegnet ved, at en tilhørende styreudrusting er opdelt i individuelle styreenheder for de respektive rundtgående transportør-1 q systemer (2a-d) som samvirker principielt alene ved overførsel af destinationskoder for godsenheder, som overføres fra det ene system til et andet.Installation according to claim 3, characterized in that an associated control equipment is divided into individual control units for the respective circular conveyor-1 q systems (2a-d), which cooperate in principle only by the transfer of destination codes for goods units which are transferred from one system to a single system. other things.
DK86189A 1989-02-24 1989-02-24 PROCEDURE AND EQUIPMENT FOR INTERNAL TRANSPORT OF BAGGAGE IN LARGE AIRPORTS DK168040B1 (en)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK86189A DK168040B1 (en) 1989-02-24 1989-02-24 PROCEDURE AND EQUIPMENT FOR INTERNAL TRANSPORT OF BAGGAGE IN LARGE AIRPORTS
PCT/DK1990/000046 WO1990009943A1 (en) 1989-02-24 1990-02-20 A method and a system for internal transport of luggage in large airports
AU51011/90A AU5101190A (en) 1989-02-24 1990-02-20 A method and a system for internal transport of luggage in large airports
DE19904090309 DE4090309T (en) 1989-02-24 1990-02-20
JP2503462A JPH07110691B2 (en) 1989-02-24 1990-02-20 Method and apparatus for transporting baggage on campus at large airports
US08/471,691 US5566834A (en) 1989-02-24 1995-06-06 Method and system for transport of good and luggage in an airport or similar facility

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK86189 1989-02-24
DK86189A DK168040B1 (en) 1989-02-24 1989-02-24 PROCEDURE AND EQUIPMENT FOR INTERNAL TRANSPORT OF BAGGAGE IN LARGE AIRPORTS

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK86189D0 DK86189D0 (en) 1989-02-24
DK86189A DK86189A (en) 1990-08-25
DK168040B1 true DK168040B1 (en) 1994-01-24

Family

ID=8098363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK86189A DK168040B1 (en) 1989-02-24 1989-02-24 PROCEDURE AND EQUIPMENT FOR INTERNAL TRANSPORT OF BAGGAGE IN LARGE AIRPORTS

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JPH07110691B2 (en)
AU (1) AU5101190A (en)
DE (1) DE4090309T (en)
DK (1) DK168040B1 (en)
WO (1) WO1990009943A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000078609A1 (en) * 1998-07-03 2000-12-28 Crisplant A/S A conveyor system having means for shifting articles between parallel conveyors
US7270226B2 (en) 2000-07-06 2007-09-18 Oestroem Ulf Airport baggage handling conveyor system

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001233438A (en) * 2000-02-21 2001-08-28 New Tokyo International Airport Authority Sorting method using backup conveyor
CN108607813B (en) * 2018-04-03 2021-11-16 南京瑞贻电子科技有限公司 Intelligent sorting device capable of effectively improving work efficiency of express industry

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3511372A (en) * 1968-02-26 1970-05-12 Edward T Kantarian Article handling means,systems,and devices
US3520406A (en) * 1968-05-13 1970-07-14 Spott Electrical Co Article sorting system controlled by radio frequency energy signals
JPS62111821A (en) * 1985-11-12 1987-05-22 Toshiba Corp Assorting device
JPH0545487B2 (en) * 1986-12-25 1993-07-09 Hitachi Kiden Kogyo Kk

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000078609A1 (en) * 1998-07-03 2000-12-28 Crisplant A/S A conveyor system having means for shifting articles between parallel conveyors
US7270226B2 (en) 2000-07-06 2007-09-18 Oestroem Ulf Airport baggage handling conveyor system

Also Published As

Publication number Publication date
DK86189A (en) 1990-08-25
DK86189D0 (en) 1989-02-24
WO1990009943A1 (en) 1990-09-07
DE4090309T (en) 1992-03-12
JPH04504995A (en) 1992-09-03
JPH07110691B2 (en) 1995-11-29
AU5101190A (en) 1990-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1163053B1 (en) Segmented conveyor sorter
ES2398704T3 (en) Automated package preparation system
RU2689597C2 (en) System and method of setting sequence for at least one training station
EP0755355B1 (en) Sorting installation for sorting individually conveyed objects
EP3044139B1 (en) Transfer system and material-handling system and method using such transfer system
AU2021201871A1 (en) Parcel sorter system and method
JP6250136B2 (en) Equipment for processing sorts
US8113334B2 (en) Matrix sorter system
US3929076A (en) Means of high mass flow transportation
CA2019660A1 (en) Facility for storing items along parallel channels
US11123771B2 (en) Automated modular system for sorting items
ES2935630T3 (en) A baggage handling system and a baggage handling method
DK168040B1 (en) PROCEDURE AND EQUIPMENT FOR INTERNAL TRANSPORT OF BAGGAGE IN LARGE AIRPORTS
US11524845B2 (en) Flat sorter over at least two levels
US5566834A (en) Method and system for transport of good and luggage in an airport or similar facility
CZ148495A3 (en) Storage method of received express luggages at the airport and apparatus for making the same
CN216835928U (en) Baggage transportation system and baggage system
US6644458B1 (en) Conveyor system having means for shifting articles between parallel conveyors
JPH0853221A (en) Baggage conveying and sorting method and apparatus
JP2019172391A (en) System for loading/transporting a destination-designated article tray
WO1993014008A1 (en) Indexing, bi-directional vertical sorter with buffer conveyors

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed