DK162368B - Fremgangsmaade til dekoffeinering af en vandig kaffeskstrakt - Google Patents

Fremgangsmaade til dekoffeinering af en vandig kaffeskstrakt Download PDF

Info

Publication number
DK162368B
DK162368B DK432884A DK432884A DK162368B DK 162368 B DK162368 B DK 162368B DK 432884 A DK432884 A DK 432884A DK 432884 A DK432884 A DK 432884A DK 162368 B DK162368 B DK 162368B
Authority
DK
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
ethyl cellulose
activated carbon
extract
characterized
carbon
Prior art date
Application number
DK432884A
Other languages
English (en)
Other versions
DK432884D0 (da )
DK432884A (da )
DK162368C (da )
Inventor
David Christopher Hinman
Fouad Zaki Saleeb
Original Assignee
Gen Foods Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23FCOFFEE; TEA; THEIR SUBSTITUTES; MANUFACTURE, PREPARATION, OR INFUSION THEREOF
  • A23F5/00Coffee; Coffee substitutes; Preparations thereof
  • A23F5/20Reducing or removing alkaloid content; Preparations produced thereby; Extracts or infusions thereof
  • A23F5/22Reducing or removing alkaloid content from coffee extract
  • A23F5/223Reducing or removing alkaloid content from coffee extract using flocculating, precipitating, adsorbing or complex-forming agents, or ion-exchangers

Description

i

DK 162368 B

Den foreliggende opfindelse angår en fremgangsmåde til dekoffeinering af en vandig kaffeekstrakt. Opfindelsen angår mere specielt behandling af aktiveret carbon ved adsorbering af ethylcellulose derpå og påfølgende kon-5 takt af det behandlede carbon med en vandig kaffeekstrakt.

En i alt væsentligt dekoffeineret ekstrakt kan derpå skilles fra det aktiverede carbon.

To kommercielle kaffedekoffeineringsmetoder dominerer for tiden kaffeindustrien. En af de mere udbredte metoder 10 er omhandlet i US patentskrift nr. 2 309 092 udstedt til

Berry et al., hvori grønne kaffebønner ekstraheres med en koffeinfattig vandig ekstrakt af opløselige stoffer fra grøn kaffe. Efter ekstraktion strippes den koffein-rige ekstrakt for koffein ved kontakt med et halogeneret 15 organisk opløsningsmiddel, såsom methylenchlorid. Den an den vidt udbredte dekoff.eineringsmetode involverer ekstraktion af de grønne kaffebønner direkte med et organisk opløsningsmiddel som omhandlet i US patentskrift nr.

3 671 263 udstedt til Patel et al.

20 Tidlige forsøg på at dekoffeinere med et adsorptionsmid del er omhandlet i US patentskrift nr. 1 930 257 udstedt til Stelkens og nr. 2 198 859 udstedt til Burgin, hvori aktiveret carbon anvendes til at adsorbere koffein fra en ekstrakt. De nævnte opfindelser er dog kommercielt u-25 praktiske, fordi væsentlige mængder ikke-koffeinfaststof- fer, især chlorogensyre, adsorberes fra ekstrakten sammen med adsorptionen af koffein.

Ifølge den senere litteratur forsøger man at gøre dekof-feinering med adsorptionsmidler lettere. En fremgangsmåde, 50 hvori carbonet behandles med en opløsning af kulhydrater før dekoffeinering, er beskrevet i canadisk patentskrift nr. 1 123 656. Skønt denne metode begrænser nettotabet af ikke-koffeinfaststoffer fra kaffeekstrakten, mister

DK 162368 B

2 ekstrakten chlorogensyre i, hvad der menes at være en i -alt væsentligt jævn udskiftning af chlorogensyre med kulhydrater adsorberet på det aktiverede carbon. Tabet af chlorogensyren fra kaffeekstrakten kan have negative 5 påvirkninger af smagen.

Det tilsigtes med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en fremgangsmåde til dekoffeinering af en vandig kaffeekstrakt under anvendelse af behandlet aktiveret carbon, hvilken metode begrænser nettotabet af ikke-kof-10 feinfaststoffer fra ekstrakten.

Det tilsigtes endvidere med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en dekoffeineringsmetode, der gør brug af behandlet aktiveret carbon, hvilken metode i alt væsentligt reducerer tabet af chlorogensyre fra en ekstrakt.

15 Det har nu overraskende vist sig, at det med opfindelsen tilsigtede opnås ved en dekoffeineringsfremgangsmåde, hvori aktiveret carbon kontaktes med en ethylcelluloseopløsning før kontakt af det aktiverede carbon med en vandig kaffe-ekstrakt. Ethylcellulose adsorberes på det aktiverede car-20 bon, hvilket i alt væsentligt reducerer nettotabet af ikke- koffeinfaststoffer, især chlorogensyre, fra den vandige kaffeekstrakt.

Ethylcellulose er en forholdsvis billig, i handelen tilgængelig forbindelse, som er blevet afprøvet til anven-25 delse i næringsmiddelindustrien. Kemisk er ethylcellulose cellulose, hvori ethoxyenheder er blevet substitueret ved glucosehydroxylenhederne. Der er tre sådanne hydroxylen-heder pr.^anhydroglucoseenhed i cellulose. Den ffirétruknB substitutionsgrad har vist sig at være gennemsnitligt mellem 30 2,42 og 2,53 ethoxylenheder pr. anhydroglucoseenheder. Skønt ethylcellulose med en lavere substitutionsgrad kan anvendes, er ethylcellulose i ovennævnte område effektivere

DK 162368 B

3 til nedsættelse af adsorptionen af chlorogensyre under de-koffeinering af en kaffeekstrakt.

En af de mere vigtige egenskaber ved ethylcellulose i forhold til den foreliggende opfindelse er den gennemsnit-5 lige molekylvægt af ethylcellulosen. Det menes, at ethyl cellulose hindrer adsorption af chlorogensyre ved blokering af de porer i det aktiverede carbon, som typisk adsor-berer syren. Det aktiverede carbon, der regnes med til anvendelse hferi, har et totalt porevolumen på ca. 0,90 10 cm'Vg. Ca. 33 % af voluminet er omfattet af porer med en diameter mellem 1,8 nm og 2,5 nm, hvilke porer udgør ca.

90% af overfladearealet for det aktiverede carbon. Hvis ethylcellulosen har for høj eller for lav molekylvægt, vil de porer, som adsorberer chlorogensyre, ikke blive 15 blokeret, og effektiviteten af den omhandlede fremgangs måde vil formindskes.

Skønt den absolutte molekylvægt for en særlig ethylcellulose er vanskelig at måle, giver viskositeten for en ethylcelluloseopløsning en god indikation for molekylvæg-20 ten, idet en lavere viskositet indikerer en lavere gennem snitlig molekylvægt. Ethylcellulose med en viskositet mellem 0,01 Pas og 0,04"Pas målt analytisk ved en koncentration på 5 vægt-% i en 80:20 vægt-%'s toluen/ethanol-opløsning ved 25 °C har vist sig at reducere mængden af chlorogen-25 syre adsorberet på aktiveret carbon. Den foretrukne ethyl cellulose har en viskositet på 0,022 Pas under samme betingelser. En sådan foretrukken ethylcellulose er tilgængelig i handelen under varemærket Ethyl Cellulose N22-NF fra Hercules Co., Wilmington, Delaware.

30 Aktiveret carbon behandles med en opløsning af ethylcellu lose for at adsorbere ethylcellulosen derpå. Den vand-uop-løselige ethylcellulose opløses foretrukkent i en alkohol, såsom ethanol. En opløsning af mellem 2 vægt-% og 5 vægt-%

DK 162368 B

4 ethylcellulose i ethanol har vist sig særlig hensigtsmæssig. Kontakt mellem det aktiverede carbon og opløsningen kan foregå i en beholder, der giver god f.aststof-væske-kontakt; opslæmning af carbon i ethylcelluloseopløsningen 5 er et eksempel. Alternativt kan opløsningen cirkuleres gennem et leje af aktiveret carbon indeholdt i en aflang kolonne. Uanset den valgte metode opretholdes kontakt i tilstrækkelig lang tid til at adsorbere ethylcellulosen på carbonet, typisk mellem ca. 1,5¾ og 2,0¾ af tørvægten 10 af ethylcellulose-holdig aktiveret carbon. Efter adsorbe- ring af ethylcellulosen på det aktiverede carbon til grænseværdien, skilles carbonet fra opløsningen, hvilket carbon derpå kan tørres til fjernelse af eventuel resterende alkohol.

15 Ethylcelluloseholdigt aktiveret carbon kontaktes derpå med en vandig kaffeekstrakt til i alt væsentligt at de-koffeinere ekstrakten under i alt væsentlig begrænsning af mængden af chlorogensyre, der adsorberes. De vandige kaffeekstrakter beregnet til anvendelse i den foreliggen-20 de opfindelse omfatter en koffeinberiget grøn kaffeekstrakt, såsom en afledt fra den proces, der er nævnt i det foregående, beskrevet af Berry et al., såvel som en ekstrakt af ristet kaffe, såsom en typisk i handelen tilgængelig kaffeekstrakt, der er velkendt som mellemprodukt ved frem-25 stillingen af en tør opløselig kaffe. Begge de vandige kaffeekstrakter indeholder chlorogensyre, som foretruk-kent bevares i. kaffeekstrakten under dekoffeineringen for at bevare den rigtige kaffesmag.

Kontakt mellem det ethylcelluloseholdige aktiverede car-30 bon og kaffeekstrakten kan foretages ved en vilkårlig metode, der giver en god faststof-væskekontakt. Kontakten kan f.eks. ske batchvis, hvorved carbonet opslæmmes i den vandige kaffeekstrakt. Kontakten mellem de to strømme er foretrukkent semikontinuerlig eller kontinuerlig, så

DK 162368 B

5 som i en multisektion, et modstrømsbatteri, hvori den koffeinberigede ekstrakt kommer ind i sektionen indeholdende det mest brugte aktiverede carbon, og alt væsentlig dekoffeineret kaffeekstrakt udtages fra den sektion, 5 der indeholder det mindst brugte aktiverede carbon. Når carbonet i den mest brugte sektion har adsorberet sin grænseværdi af koffein, isoleres sektionen, en ny sektion med frisk ethylcellulose-holdigt carbon tilsættes, og strømmene indstilles til at stemme overens med den ovenfor an-10 givne beskrivelse. Alternativt kan kontakt mellem carbo- nét og den vandige kaffeekstrakt ske i en såkaldt pulskolonne, hvori en lille smule eller "puls" anvendt carbon udtages fra bunden af modstrømskolonnen, efterhånden som en puls af frisk carbon sættes til toppen af kolonnen.

15 Uden hensyn til den valgte kontaktmetode skilles det ak tiverede carbon fra ekstrakten, efter at i alt væsentlig al koffein, foretrukkent mere end 95 vægt-%, er blevet fjernet fra kaffeekstrakten. I tilfælde af grøn kaffeekstrakt returneres den i alt væsentligt dekoffeinerede eks-20 trakt til en proces, som beskrevet i patentet tilhørende

Berry et al., og kan derpå anvendes til ekstraktion af frisk grønne kaffebønner. Ristet kaffeekstrakt dekoffei-neret ved den omhandlede fremgangsmåde kan behandles til dekoffeineret tør opløselig kaffe ved metoder, der er vel-25 kendte i teknikken.

Det aktiverede carbon, som har adsorberet sin grænsemængde koffein, kan regenereres og returneres til fremgangsmåden som frisk aktiveret carbon. Carbonet kan reaktiveres termisk, idet i alt væsentligt alt stof adsorberet derpå 30 brændes bort. Sådan termisk reaktivering forårsager dog tab af økonomisk værdifuldt koffein. En alternativ metode til regenering af carbonet er beskrevet i US patentskrift nr. 4 298 736 tilhørende Katz et al. Det anvendte aktiverede carbon regenereres ved kontakt med et opløsningsmiddel, såsom iseddikesyre, eller en azeotrop indeholdende

DK 162368 B

6 eddikesyre. Det værdifulde koffein udvindes derpå fra opløsningen.

Som anført i det foregående er fremgangsmåden ifølge opfindelsen effektiv til i alt væsentligt at reducere mæng-5 den af adsorberet chlorogensyre under dekoffeinering. Frem gangsmåden ifølge opfindelsen kan anvendes i kombination med andre dekoffeineringsprocesser, hvis det er ønsket at reducere adsorption af syren endnu mere. Den omhandlede opfindelse.kan f.eks. anvendes sammen med proces- 10 ser, der er kendt i teknikken, hvori et eller flere kul hydrater også adsorberes på det aktiverede carbon. Ethyl-cellulose adsorberes først på det aktiverede carbon efterfulgt af adsorption af kulhydrater på carbonet.

Fremgangsmåden ifølge opfindelsen forklares nærmere ved 15 hjælp af det efterfølgende eksempel, der beskriver den for tiden bedste metode til udøvelse af opfindelsen.

EKSEMPEL 1 1. 0,375 g Ethyl Cellulose N22-NF fremstillet af Hercules Co. of Wilmington, Delaware blev opløst i 75 ml 95%'s 20 ethanol.

2. 5 g aktiveret carbon solgt under navnet CPG fra Calgon Co., Pittsburgh, Pennsylvania blev udblødt i opløsningen fra trin 1 i tre timer ved 82 °C til adsorption af ethylcellulose derpå. CPG-carbonet havde et porevolu- 25 men på ca. 0,90 cm /g, af hvilket volumen 33% var om fattet af porer med en diameter mellem 1,8 nm og 2,5 nm.

3. Opløsningen blev derpå drænet fra det aktiverede carbon, hvilket carbon derpå blev tørret i en vakuumovn.

Det tørre carbon viste sig at indeholde 1,8 vægt-% 30 ethylcellulose baseret på analyse af den overliggende opløsning, supernatanten.

DK 162368 B

7 4. Carbonet blev derpå rystet i 50 ml vandig grøn kaffe-ekstrakt i 4 timer ved 82 °C. En prøve på 5 g ubehandlet carbon blev rystet i andre 50 ml af samme grønne kaffeekstrakt. Resultaterne for det ethylcellulosebe-5 handlede carbon og kontrolcarbonet fremgår af tabel 1.

TABEL 1

Koffein Chlorogen- Totalt Koffein- Chloro- konc. syre kone., faststof- adsorp- genad- vægt-% vægt-% indhold, tion sorption _ _ væqt-?o (?ό)* (%)*_ 10 Startekstrakt 0,622 4,35 25,2

Supernatant ekstrakt fra 0,232 4,23 23,4 3,9 1,2 behandlet carbon

Supernatant 15 ekstrakt fra 0,189 2,92 21,9 4,3 14,3 kontrolcarbon * som en procentdel af tørvægten af carbon indeholdende de adsorberede faststoffer.

Selektiviteten af carbonet, udtrykt i (adsorption af koffein som % carbon)/(adsorption af chlorogensyre som % af 20 carbon)/ forøgedes fra 0,3 til 3,2 ved ethylcellulosebe- handlingen, en forbedring på mere end en faktor 10.

EKSEMPEL 2 1. En del CPG-aktiveret carbon havde ethylcellulose adsor-beret derpå. 0,4 g Ethyl Cellulose N22-NF blev opløst 25 i 50 ml ethanol pr. 20 g carbon behandlet på denne måde.

2. Carbonet blev udblødt i ethylcelluloseopløsningen ved ca. 20 °C i 16 timer. Opløsningen blev derpå drænet fra det aktiverede carbon, hvilket carbon derpå blev 30 tørret i en vakuumovn ved 80 °C. Carbonet blev fundet

DK 162368 B

8 at indeholde 1,6 vægt-% ethylcellulose baseret på analyse af den overliggende opløsning, supernatanten.

3. En carbonprøve på 20 g med en størrelsesfordeling, så den ikke blev tilbageholdt på en sigte med porestørrelsen 5 1,"68 nm (12 mesh), men på en sigte jned porestørrelsen 0,42 nm (40 mesh) (US standardsigter), blev-anbragt i en aflang laboratorieglaskolonne.. En liter grøn kaffeekstrakt b.lev derpå passeret gennem, kolonnen med en hastighed på 0,64 ml/min (tilsyneladende hastighed på 0,67 cm/min) og 10 ved en temperatur på 82 °C.

4. Proceduren fra trin 3 blev gentaget på en ubehandlet carbonkontrolprøve. Resultaterne for det ethylcellu-losebehandlede carbon og kontrolcarbon fremgår af tabel 2 i det følgende, TABEL 2 S£ chloro- % totale % koffein gensyre faststof- Selek- på carbon på carbon fer på tivi-

Carbon _ _ _ carbon tet carbon 4’5 9’7 iZ'° °’46

Kontrolcarbon 3,3 -1-7,5 35,0 0,19 15 Det procentvise indhold af koffein eller chlorogensyre på carbon er defineret som i eksempel 1. Selektiviteten er også defineret som i eksempel 1.

Selektiviteten af carbon steg fra 0,19 til 0,46 med ethyl-cellulosebehandlingen, hvilket repræsenterer en forbed-20 ring på en faktor 2,5.

Claims (9)

1. Fremgangsmåde til dekoffeinering af en vandig kaffe-ekstrakt, k e n d e t e g n e t ved, at man (a) bringer aktiveret carbon i kontakt med en opløsning 5 af ethylcellulose for at adsorbere ethylcellulosen på det aktiverede carbon, (b) skiller det ethylcelluloseholdige aktiverede carbon fra opløsningen, (c) bringer det ethylcelluloseholdige aktiverede carbon i 10 kontakt med en vandig kaffeekstrakt i tilstrækkelig lang tid til at fjerne en væsentlig del af koffeinet fra ekstrakten, og (d) skiller det aktiverede carbon fra den i alt væsentlig dekoffeinerede vandige kaffeekstrakt.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at mellem 1,5 og 2,0 vægt-% af det ethylcelluloseholdige carbon er ethylcellulose.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 2, kendetegnet ved, at man tørrer det aktiverede carbon efter kontakt 20 med ethylcelluloseopløsningen, men før kontakt med den vandige kaffeekstrakt.
4. Fremgangsmåde ifølge krav 2, kendetegnet ved, at ethylcellulosen har en viskositet mellem 0,01 Pas og 0,04 Pas ved en koncentration på 5 vægt-°o i en 80:20 25 vægtforholds toluen/ethanol-opløsning ved 25 °C. DK 162368B ίο
5. Fremgangsmåde ifølge krav 4, kendetegnet ved, at det aktiverede carbon har et porevolumen på ca. 0,90 cm'Vg, og at ca. 33¾ af voluminet er omfattet af porer med diametre mellem 1,8 nm (18 A) og 2,5 nm (25 Å).
6. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at opløsningen af ethylcellulose omfatter mellem 2 og 5 vægt-?i ethylcellulose.
7. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den vandige kaffeekstrakt er en ekstrakt af ris- 10 tet kaffe.
8. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den vandige kaffeekstrakt er en ekstrakt af uristet kaffe.
9. Fremgangsmåde ifølge krav 1, kendetegnet 15 ved, at man yderligere bringer det ethylcellulosehol- dige aktiverede carbon i kontakt med den vandige kaffe-ekstrakt i en multisektion i et modstrømsbatteri med mindst tre sektioner.
DK432884A 1983-10-13 1984-09-11 Fremgangsmaade til dekoffeinering af en vandig kaffeskstrakt DK162368C (da)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US54149883 1983-10-13
US06541498 US4481223A (en) 1983-10-13 1983-10-13 Decaffeination with treated activated carbon

Publications (4)

Publication Number Publication Date
DK432884D0 DK432884D0 (da) 1984-09-11
DK432884A true DK432884A (da) 1985-04-14
DK162368B true DK162368B (da) 1991-10-21
DK162368C DK162368C (da) 1992-03-23

Family

ID=24159834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK432884A DK162368C (da) 1983-10-13 1984-09-11 Fremgangsmaade til dekoffeinering af en vandig kaffeskstrakt

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4481223A (da)
EP (1) EP0140629B1 (da)
JP (1) JPS60102143A (da)
KR (1) KR910005935B1 (da)
CA (1) CA1204621A (da)
DK (1) DK162368C (da)
ES (1) ES536712A0 (da)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1318811C (en) * 1986-05-30 1993-06-08 Louris Kaper Process for decaffeinating green coffee
NL8602012A (nl) * 1986-08-06 1988-03-01 Douwe Egberts Tabaksfab Werkwijze voor het winnen van caffeine geadsorbeerd aan actieve kool.
US4820537A (en) * 1987-03-13 1989-04-11 General Foods Corporation Method for decaffeinating coffee with a supercritical fluid
JPH01148150A (en) * 1987-12-03 1989-06-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd Caffeine adsorbing bag for drink
JPH01312986A (en) * 1988-06-13 1989-12-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Taste-improving bag for beverage
US6576275B1 (en) * 1999-02-02 2003-06-10 Archer-Daniels-Midland Company Process for extracting polyphenolic antioxidants from purine-containing plants
JP6395797B2 (ja) * 2013-03-15 2018-09-26 スターバックス・コーポレイション 食品成分および飲料成分の増強された抽出物
US9950985B2 (en) * 2014-08-26 2018-04-24 Kao Corporation Method for producing composition containing purified chlorogenic acids
WO2017201420A1 (en) * 2016-05-19 2017-11-23 Decafino, Inc. CAFFElNE-ADSORBING MATERIAL, CAFFElNE-ADSORBING SYSTEM, DECAFFElNATION SYSTEM, AND RELATE METHODS OF REMOVING CAFFElNE FROM SOLUTIONS
CN106430188A (zh) * 2016-09-05 2017-02-22 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 一种提高颗粒活性炭强度和表面疏水性的方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE567452C (de) * 1929-07-03 1933-01-03 Willy Stelkens Verfahren zur Herstellung koffein- bzw. teinarmer, von geschmackswidrigen Anteilen befreiter Kaffee- und Teeaufguesse
DE553758C (de) * 1929-09-19 1932-06-30 Absorbo Holding A G Filterkoerper zur Herabsetzung des Koffeingehaltes in Kaffeeaufguessen
JPS53752B2 (da) * 1973-03-19 1978-01-11
JPS5310557A (en) * 1976-06-26 1978-01-31 Minao Matsunaga Method of and apparatus for cleaning window glass
JPS5530414B2 (da) * 1977-06-29 1980-08-11
EP0008398B2 (de) * 1978-08-22 1988-04-06 C O F F E X Ag Verfahren zum Entcoffeinieren von Rohkaffee
CA1123656A (en) * 1980-02-20 1982-05-18 Arthur G. Fischer Process for decaffeinating raw coffee
US4324840A (en) * 1980-06-16 1982-04-13 General Foods Corporation Adsorption decaffeination

Also Published As

Publication number Publication date Type
ES536712A0 (es) 1985-10-16 application
CA1204621A (en) 1986-05-20 grant
EP0140629B1 (en) 1987-12-16 grant
ES8600880A1 (es) 1985-10-16 application
DK432884D0 (da) 1984-09-11 grant
US4481223A (en) 1984-11-06 grant
CA1204621A1 (da) grant
KR910005935B1 (ko) 1991-08-09 grant
ES536712D0 (da) grant
KR850003113A (ko) 1985-06-13 application
EP0140629A1 (en) 1985-05-08 application
DK432884A (da) 1985-04-14 application
JPS60102143A (en) 1985-06-06 application
DK162368C (da) 1992-03-23 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3561451A (en) Process of manufacturing reconstituted tobacco of light color
US5141611A (en) Removing and recovering plant polyphenols
RU2356459C1 (ru) Способ производства восстановленного табака
US4444798A (en) Process for removing stimulating compounds from cocoa
US5601097A (en) Tobacco treatment
US4439458A (en) Preparation of citrus juices, concentrates and dried powders which are reduced in bitterness
US3966702A (en) Process for the production of oilseed isolates
US3418134A (en) Aromatizing food concentrates
US6228996B1 (en) Process for extracting sweet diterpene glycosides
US2156212A (en) Treatment of vapors from coffee roasting
US6849770B2 (en) Method for obtaining purified hydroxytyrosol from products and by-products derived from the olive tree
US3879569A (en) Process for the decaffeination of raw coffee
US4331694A (en) Removal of caffeine by selective adsorption using zeolite adsorbents
JP2003304812A (ja) 脱プリンアルカロイド機能付き飲料供給器
US4160042A (en) Process for treating an aqueous extract of a vegetable material
US1925326A (en) Theobromine extracting process
US4317841A (en) Process for the deacidification of a coffee extract
JP2006160656A (ja) 非重合体カテキン類組成物の製造方法
US4031251A (en) Decaffeination of vegetable material
JPH06142405A (ja) カフェイン含有水溶液のカフェイン除去方法
US20050241657A1 (en) Removal of nitrogen containing compounds from tobacco
US4411923A (en) Process for the extraction of caffeine from super-critical solutions
CN1634914A (zh) 一种低咖啡因的高纯茶多酚的生产方法
US3965036A (en) Regeneration of activated carbon with a solution of sorbed species in a solvent
JPH069607A (ja) 茶カテキン類の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed