DE7104422U - Plattenspannvorrichtung bei Stahl Stichmaschinen - Google Patents

Plattenspannvorrichtung bei Stahl Stichmaschinen

Info

Publication number
DE7104422U
DE7104422U DE7104422U DE7104422DU DE7104422U DE 7104422 U DE7104422 U DE 7104422U DE 7104422 U DE7104422 U DE 7104422U DE 7104422D U DE7104422D U DE 7104422DU DE 7104422 U DE7104422 U DE 7104422U
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
dia
dar
dadarck
kla
aad
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE7104422U
Other languages
English (en)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koenig and Bauer AG
Original Assignee
Koenig and Bauer AG
Publication date
Publication of DE7104422U publication Critical patent/DE7104422U/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Description

riactiiioaiivorrlektttBi hai
Dia Brfiaduag betrifft aiaa Vorriektaag sub Kleaaca «ad Spaaaca von Druckplatten auf das Perasyliader τοι Stahleciehaaachiaea.
7orrichtuag«a dieser Art aiad bereit· s. B. durch DL-P8 67 443 bakaaat gevordea. Dia Druckplatten werdaa sub Kleaaea aaf solckan Torrichteagea ait ain·· relativ 1leiaea Krfiaaaaf«radiaa abgekantet uad ait Hilfe von Kleaa«chr««bea a«f eiaer Kleaaschieae (•klaaat. Dia End«a dar Platten vardaa casyaaat, iadaa ai· Z«grichtang pcrallal au den Platteaeadaa erfolgt.
Bai daa bekanatea Vorricfatungaa tratea vielfach Sckwierigkeitea auf. Brataas iat ea aotveadig, da* die Abkaatuag aatgeaau erfolge. Zveiteaa wird beia Spaaaea die Abkaataag gascrcckt aad aiae aeue Ab· wiakaluag durch die Kante xvitckeo Zyliaderaaatelfllcke «ad Crubeaaeiteaflle^e gebildet. Dadurch eatatekea ia der Druckplatte aake aa dar Abkaatvag »iegeapaaoaagaa, die die Platte hiadera, a»f der Zyli&deraaBtalfllch« ia Abkaatalhe glatt aafsaliagea. «*aa es beia Biajeaticrea dea legiatera aotveadig ia(» dl« Platt« s» verschie-
/2
f 917
Schnellpressenfabrik ' *':- Koenig & Bauer AG Würzburg/Germany
kea, gelaagt 41· Akkaataag «atvUtr ·■ Platteaaafaag ede* -aad« aaf dia Zyliaderaumtelflleke. Darek dia koke Peatigkait eolcker Plattaa kaaa dl· aaf dar Zrliadarsaatalfllcke befladlieke atarka KrQamag dar Platta alckt reatlea gaetreekt vardaa, ·ο d«g dia Platta aaeh ·»· dlasa· Graad kakl liegt. Darek Eaklllagaa wird dia Lakaaadaaar alaar Platta tahr stark gaaladart. Drlttaas «al »al dar Torkakaaataa Klaaavalaa dia gasaata tpaaakraft darak dia KlawMckraaaaa «»araoaaaa vardaa. Dadarck wird alaa Halllgkalt dar Platta karvorgarafaa, wall dia Klaaakraft la swlsekaa daa Sekraaaaa galaga&aa Plattaaseaaa aakr vial klalaar lat ala la aaalttalbarar Ilka dar tckraabaa. Ola Plattaa kSaaaa dar Saaaakraft faldarwalaa aaekgabca aad alek varwarfaa aad wallaa.
Elaa vlerta Sckwlarlgkalt arglbt alek a« Platt«aaa«a, wall alek dia Platta aatar daa kai dlaaar Maacklaeagattwag aaftrataadaa kekaa Drflekaa aaewalkt. lat daa Plattaaaada wla dar Aafaag dar Platta atarr elageapaaat, daaa kaaa dia Platte^ dia darek daa tfalkaa alaaa Llagaasawacka arfakraa kat, alekt aaawalekaa. Dadarek llagt aaek daa Plattaaaada avf da« Parasyllsdar kokl. !«tar dar LIagaaaaadakaaag tritt a«ek elaa Tarkreltaraag gagaa daa Plattaaaada kla eof. BaI feater Klaapaaaaag lat aa dar Platte alekt «Sgllek, aIck aaasadakaaa, aa dat aaek la die Bralta gericktata walloafSraiga Oofarmatlaaaa sa fiadaa alad» dia saaltslick aatar Braekayaaaaag a «at« a, waaa ale tos Draekajliadar Okarrellt wardaa.
117
83S0
13.8.73
I ·
Schnallpressanfabrik - ■- 3 - Kocnlfl A Bautr AQ WUrzburg/Qermany 4i F#br# |f7I
Barak dia atarkaa farforaaagaa aa 4·· Akkaatatallaa vardaa kai« §«-·»« »s4 gi*«%s»ia?ss des "ssistsrs ssbr s£crS:s Spsss&rSfts kaaOKlft. lrat aacb aakraiallgaa waekaalvaiaaa Batltitaa dar •yaaaaakreakaa aa Plattaaaaf«ag aad -a»4a kaaa 4akar dia riek-1 Ige Lage dar Plaeta kai ardauagegaallar faatar Spaaaaag gafnadaa wardaa.
Da· eagaaataitd dar Irfiadaug liagt dia Aafgabr , «1·· farriaktuag atit daa Iial se tekaffaa, daf Platte .a darek ■akiliagaa Tarviadaa vardaa. Avtardaa »all mm dia Iarfiadaag ar-•«glichaa, dia Brvekalatta ait daa aa Plactaaaiifaag aagaordaataa flyaaaackraaka» iaa tagiatar su kriagaa.
Dia Aafgaka l«t arfiadaagagaalt dadwrak galSat, da· dia Drmekfiatta Toa dar Maatalflleka da· Torasyliadara Skar aiaaa Obargaagakogaa, darek daaaaa Krttaaaag dar alaatiaeka Saaaaaagabaraick dar Drvekalatta aiekt Bkareekrittaa wird, «ad Tea da gradliaig sar ait aiaar Kraaavag vareakaaan Saaaalaiata gafOkrt wird, dia ama Ssasa·« yarallal sam gartdiiaig varlaufandaa Tail dar urackplatta kavogkar i*t, vokal dia Saaaalaiata far dae Plattanaada is aakrara Akaekaitta «atartailt let «ad daraa dia Spaanaag dar Draekplatta arsavgaada Dr«iek«ehraabaa avf gafadarta Beliaa
13.9.73
Schnellpressenfabrik - 4 - Koenig & Bauer AG Würzburg/Germany 4# Pebr> 197I
AuCerdea siud zwischen dea Spaanleiatea für Platteaaafaag und -•ad« Druekfedera aageordaet, dl« dl« Spaualeiaten vor dea Platteaauflegen ia Ausgang·cc«Llung bringen. Di« Sp.asl^istc für daa Platteaaafaag valet aval Pawstifta auf, deren dia dia Druckplatte vor da· Klaauaaa bereits aahesu palgerecht ausrichtbar tat.
Durch dia erfiaduagsgealla LSauag der Aufgabe wird erreicht, dal die Dr^ckplattea sowohl ta Platteaaafaag ala auch aa Platteaeade aatt auf der Zyliadaraaatelfliehe aufliegea, ao dal also dia Plat tea wlhread des Druckes aicht federa uad dadurch bruchgefIhrdet siad «ad die ZyliaderaaatelfHch« aieht der Pittuagsbilduag ausgesetst ist. Aulerde· kaaa durch Verladern der Lage der Spaaulaiste für dea Platteaaafaag dia Platte iaa legister gebracht werdea, weil die Uafaagakrlfte weseatlieh geringer sein kSnnen, da ja die starkea Yerforamagea aa Grubearaad veraiedea wnrdea.
leia Zurückstelle« der Spaaaschraube aa Platteaaafaag wird alao die Platte durch die Druckfeder aa Platteaeade eatspreehead dem Stellweg versckobea.
lia Attsfohreagsbeispiel der Erfiadaag ist ia der Zeichauug dargestellt uad wird ia folgeadea ulher erllstert.
/5
—13.9.73
Schnellpressenfabrik - 5 -
Kcenig & Bauer AG Würzburg/Germany
4. Febr. 1971
£■
Figur I ttad 2 Schnitt· durch die Zyliadergruba, Figur 3 «in· Draufsicht darauf und Figur 4 einen Querschnitt durch dea Forasyliader.
Eia Forasjlinder 1 ist alt Graben 2 versehen. Aef ihm siad Dreckplatten 3 bis 6 aufgespannt. Die Platt·· li*g«a la Drackb«rcieh auf dar ZylindcraantalfHch« 7 a«f. *li Obergang «er Grnbe 2 iat • in Ol>argaag«bogen 8 angebracht. Spanal«inte 9 iat dl· Spannleiste far dan Plattenanfang und Spanaleista IO for da· Platteaeade. Die Spannleiste 9 bow. IO ist an der der Platte 3 bzw. 4 svgekehrtea Seite entsprechend einer KrQaauag Il konvex gekrümmt, so dal eine Plattenkante 12 in die Groben 2 seigt. Aa dea Krflaaaagaradiaa Il schlieat sich s«a Grabenrand tangential eine gerade Fliehe 15 an. Die Plattenkante 12 wird zwischen einer Kleaaleiste 13 durch KleBKachrauben 14 gekleaat. Die Plattenkaate 12 weist aeben de· Durchgaagsl6chera, die auch als s«r Plntteakaate 12 offaae Schlitse ausgebildet sein können, für die Kliiaaschrauben 14 PallScher auf, dir auf in der Spannleiste 9 festnitseade Palatifte 16 passen.
13.9.73
Schnellpress«nfabrik ..·. Koenig *Beuer AG /ff) Würzburg/Germany 4# febr. 197, < 'V/
Si· Spanaleiatea 9 »ad IO aiad aef «aiaer Filch· 17 verschieblich gelagert, in Satea 18 bsv. 19 gefikrt aad aaserdea durch Pl«tt«B 20 gekaltea, di· ia lat«a 2i and 22 der Saaaal«iat«a 9 bsw. IO eiagraif«a. Di* ipaaalaiat« 9 kaaa darek «ia« Schraaba 23 aad di« fpaaalaiet« 10 dareh «la· Scbraaa· 24 aaf dar FIl- «ha 17 T*r«ehob*a v«rd··. Dia Flleba 17 varllaft aarallal sa d«a fliehen 15. Die Sekraabe 24 virkt avf aiaaa verichiebllch gelagercea Bolien 25, dar aat«r d«r Spaaaaag dar Federn 26 •tekt.
Dia Krdrauag · ist so grot gevlklt, da· eiae darflber gaapasata Platte 3 bew. 4 aaek kai kekea Saaaakrlftea aar i· «laatiaekea Bereich beaaaaracht wird. Dakar ist as lediglich aotvaadig, dia Drvckflatta 3 bsw. 4 «ntspreebead dar Krfiaaaag I1 dar Spaaaleiataa vor de· Aaflagaa aaf daa Zylinder Tarsabiagea. Dareh eiae dar KrBamang kauformea Abkaatang dar Platte liegt dia aotweadig« Kleaiakr~aft gagaaflkcs dar aaftreteadea ipaaakraft aiadriger, se dat aeaaaaawarta Varforaaagaa dar Platteakaataa 12 aiekt aaftratea. Diaaa siad kai kakaa Krlftea soast sa erwartea, wail dia Klaanwirkaag dar Eleaalelat· 13 aaf dia Drackplatte ia Feld swisckaa cwai Klaaasckraakea 14 geringer ist ala ia Vakreis dar Kleaasckraubea.
13.9.73
Schnellpress^nfabrik ' 7 "' Koenig & Bauar AG Würzburg/G* "aany 4. F#br. l971
Die, 9ruekplattea kOna«a «arch Verdrehen der Schrauben 23 las !•giatar gebrecht verdn, weil 41« Druckfeder 26 über den BoI-s«a 25 «a« die Sehr««b« 24 auf die Speaaleiste IO «ad d«aic auf das lade dar Platte wirkt, da« da* auf dar ZyllndetaantelfHefe« 7 eufliegeade Traaa eattprecbead de· Stellwag der Schreibe 23 verlagert.
•ei· Draek wird dia Druckplatte ia Drackrichtaag aaegewalst «ad erflhrt soait eiaa Terllagerang, si die die Speaaläiite 10 aachfahrea kaaa, weil aie aater der Virkaag der Federn 2» ateht. Die 8paaalaiata IO iat aber die Llage dae roraiayliadera I la Mehrere Tail* 27 eia 29 eaterteilt. Dadurch kaaa eich daa Platteaeade aech dar Saite avaäeaaea, weaa aa dareh aataprecheade Welkkrlfte »ei· Drackea aaea Ia der Breite auagewalst wird.
Veiterhia atehea die Spaaaleiatea 9, 10 aatar der Virkaag Tea Federa 30, die die Spaacleietea bei« Auflegea einer aaaea Dreckplatte ia Aaagaagaatellaag briagea.
OBSM
Vj. 9.73

Claims (4)

 1. Schiiellpressenfabrik -».-:■.
  Koenig&BeuerAG
  Würzburg/Ger-any 4. f#br.
  f)aa prBeka
  1· Vorriektuag a«· Klaaaaa «ad Spa**·* το* Druckplatte* anf da· Foraaylisdar το* Staklatiakaaaekiaaa, dadarck gakeMseiekaat, aal dia Dr«ckpl*tta (3 ki· a) το* ai*ar MaatalfIlen« (7) da· Forasyliadara (1) Bkar aiaaa Ok«rgaaga»«gaa (·), darck daaaa* KrBaaaag dar alaatiaeka Baratch dar Drackplatta (3 bis 6) ciekt •kerackritta* wird, «ad vo* da garadliaig swr ait aiaar Krflaaaag (11) varaakaaaa Spaaalciata (9, 10) $aflkrt wird, dia »a* Spaa-•a* parallel sw· gezadliaig varlaefaade* Tail dar Draekplaeta (3 kla ·) kawagka; let, wakai dia Spaaalaiate (10) für daa Vlatcan«>ada ia aakrara Abschalte· (27 ki· 29) «atartailt let «ad dara* dia tpaaaaag der Draekplntta (3 kla 4) arsaagaada Brackackraaka (24) aaf aiaa* gafadartaa »alaaa (25) wirkt.
 2. 2. Torricataag aaek A*·ρrack 1, dadarck gakaaasaickaat» da· awlackaa da* tpaaalaiataa (9, 10) fttr riattaaaafaag aad -aad· J»r*ekfadara (30) aagaardaet aiad, dia dia tpaaalaiataa (9,10) ▼or da· Flatteaa*flagaa ia Ausgaagaatellvng kriagaa.
 3. 3. Tarrichtakg aack A*aprack I9 dadarck gakaaaaaiekaat, dat dia Spaaalaiata (9) swai Fslstifte (U) «afwaist, «mrck dia dia •rvckplatte (3 kla 4) ν·ν 4·· Klaaaa* karaita aakaa« palgarackt aaariaktkar ist*
  /9
  3.9.73
  Schneilpressenfabrik - § - L
  Koenig & Bauer AG
  Würzburg/Germany 4. ΡβΒΓ# If?l
 4. 4. Verri*ktaag aaek Aaearaak I1 4a4«ick gak$aasaickaae, 4af 4i* rflckvlrtlgr? Saaaalaiat«« {10 be». 27 hi· 29) set«r Jar Kreft dar F»4ara, (2·) ataaaa, a« 4ia Praekalacta en *-« 4«a 4a*v«lkaa la fttspaaatar Laga ca kaltaa aa« aia Otavaaaaaat 4arek ialacka Iaa4ka»aag aaasa*ekliataa.
  5. Tarricktaas a«ek A·· a rack I, 4tc4ar«k fakaaasaickaat, «a· j«4ar Saaaaaekravt« (24) «iaa aigaaa Spaaaechieaa (27, 2· aaa 2t) CBgaar4aaK lat, 4ia sick 4ar riattaafara aa4 -4eka«ag eapatc.
  §. »arriektaag arek laa»ra«k 1, 4a4«re« gakeaasaiekaet, 4aB 4ia
  Foraaagaaata waaaatlick llagar aia4 «1· 4a· Droakaagaaat 4as
  »racka7lia4ar·, «a 4al ale Siekarkoit 4ar »raekaiasats aa4 4ac
  ί »raakaa4a »iekt iaaarkal» 4ar Kfftaa«B«sra4iaa liagaa.
  F 917 O83S0
  13.9,
DE7104422U Plattenspannvorrichtung bei Stahl Stichmaschinen Expired DE7104422U (de)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE7104422U true DE7104422U (de) 1973-09-13

Family

ID=1264277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE7104422U Expired DE7104422U (de) Plattenspannvorrichtung bei Stahl Stichmaschinen

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE7104422U (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2808168A1 (de) * 1978-02-25 1979-08-30 Barenschee Wilhelm Plattenzylinderanordnung fuer biegsame druckplatten

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2808168A1 (de) * 1978-02-25 1979-08-30 Barenschee Wilhelm Plattenzylinderanordnung fuer biegsame druckplatten

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1561343A (en) Grippers
DE7104422U (de) Plattenspannvorrichtung bei Stahl Stichmaschinen
DE899246C (de) Aufhaengevorrichtung fuer oben seitlich mit einem nasenartigen Vorsprung versehene Steine von Haengedecken oder Haengegewoelben
DE1259209B (de) Selbstsperrende Zugausgleichseinrichtung fuer ein Steuerseilpaar, insbesondere fuer Flugzeuge
SE460353B (sv) Anordning vid segel
DE2129670A1 (de) Auf absolute Druecke empfindliche Membranvorrichtung
DE1303773C2 (de) Vorrichtung zur loesbaren befestigung des inneren endes eines messbandes an einer aufspultrommel
Ueda et al. Elastic-plastic analysis of framed structures using the matrix method (The 2nd report)
DE1975395U (de) Deckel mit griff.
US2557394A (en) Brick fork
DE554151C (de) Eiserner nachgiebiger Grubenstempel
DE800018C (de) Kleideraufzug
DE970221C (de) Grubenstempel
DE418478C (de) Federkabelroller fuer elektrische Lampen
SU653399A1 (ru) Анкер
DE2012223C (de) Vorrichtung zum Steuern des Andruckes der Kappe eines Strebausbaugestelles
CN113258359A (zh) 一种可实现拉绳调节和分离防护的插头安装结构
DE1527202A1 (de) Nietwerkzeug zum Setzen von Hohlnieten
Wheeler The Effect of Strain Rate on the Failure of Aluminum Alloys
DE176869C (de)
DE749299C (de) Schaleisenfestlegung im Stempelkopf beim Grubenausbau
DE573596C (de) Sicherungsvorrichtung fuer im Bergbau und in aehnlichen Betrieben uebliche Sprengladungen
DE2413108C3 (de) Wasserbesatzpatrone
DE875495C (de) Grubenausbau, insbesondere als Strebausbau
Chell Incorporation of residual and thermal stresses in elastic-plastic fracture mechanics design