CZ31879U1 - A sports bench - Google Patents

A sports bench Download PDF

Info

Publication number
CZ31879U1
CZ31879U1 CZ2018-34748U CZ201834748U CZ31879U1 CZ 31879 U1 CZ31879 U1 CZ 31879U1 CZ 201834748 U CZ201834748 U CZ 201834748U CZ 31879 U1 CZ31879 U1 CZ 31879U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
sports
bench
sports bench
web
seat
Prior art date
Application number
CZ2018-34748U
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Jan Thál
Eduard Hrdlička
Original Assignee
Jan Thál
Eduard Hrdlička
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Thál, Eduard Hrdlička filed Critical Jan Thál
Priority to CZ2018-34748U priority Critical patent/CZ31879U1/en
Publication of CZ31879U1 publication Critical patent/CZ31879U1/en

Links

Description

Oblast technikyTechnical field
Technické řešení se týká sportovní lavice pro sportovní zařízení.The technical solution concerns a sports bench for sports facilities.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
Při zimních sportech se především ve spojení s dětmi setkáváme s potřebou využití sjezdového náčiní, jako jsou například snowboardy, i pro jinou zábavnou činnost, jako je např. bobování. Při pouhém usednutí na snowboard je však jízda nekomfortní a řízení prakticky nemožné.In winter sports, especially in connection with children, we encounter the need to use downhill equipment, such as snowboards, for other fun activities such as bobsledding. However, simply riding a snowboard makes driving uncomfortable and virtually impossible to drive.
Jednu z možností je řešení představené ve spise DE102007016835, kde je snowboard opatřen pevně uchyceným sedlem. Takové provedení však neumožňuje snadné rozebírání, variabilitu posunu těžiště a snadné zatáčení.One of the possibilities is the solution presented in DE102007016835, where the snowboard is provided with a fixed seat. However, such an embodiment does not allow for easy disassembly, variability of center of gravity shift and easy turning.
Jinou variantou je vyvýšené sedlo představené ve spise DE202004012782. Připevnění k lyži je však rovněž pevné bez možnosti posunu těžiště.Another variant is the raised saddle presented in DE202004012782. However, the attachment to the ski is also strong without the possibility of shifting the center of gravity.
Podstata technického řešeníThe essence of the technical solution
Cílem tohoto technického řešení je představit sportovní lavici pro sportovní zařízení, která by umožnila jeho všestrannější využití a odstranila nedostatky stavu techniky.The aim of this technical solution is to present a sports bench for sports facilities that would allow its more versatile use and eliminate the shortcomings of the state of the art.
Výše zmíněné nedostatky odstraňuje do značné míry a cíl splňuje sportovní lavice, pro snowbordové prkno s vázáním, jejíž podstata spočívá vtom, že obsahuje sedací desku, která je na stranách opatřena rukojetěmi a na spodní ploše dvěma stojinami, jejichž volné konce jsou uzpůsobeny pro vložení a pevné uchycení ve vázání snowbordového prkna.The above-mentioned deficiencies are largely eliminated and the goal is met by a sports bench, for a snowboard board with binding, which consists in that it comprises a seating board which is provided with handles on the sides and two uprights on the lower surface, the free ends of which are adapted for insertion; firm grip in snowboard binding.
Ve výhodném provedení je sedací deska opatřena polstrováním nebo sedadlem.In a preferred embodiment, the seat plate is provided with a padding or seat.
V jiném výhodném provedení je rukojeť opatřena vybráním.In another preferred embodiment, the handle is provided with a recess.
V jiném výhodném provedení je stojina výškově nastavitelné.In another preferred embodiment, the web is height adjustable.
V jiném výhodném provedení je lavice provedena z plastu a/nebo lehkého kovu a/nebo odlehčené oceli a/nebo dřeva a/nebo směsného materiálu.In another preferred embodiment, the bench is made of plastic and / or light metal and / or lightweight steel and / or wood and / or composite material.
Objasnění výkresůClarification of drawings
Technické řešení bude dále přiblíženo pomocí obrázků, kde obr. 1 představuje sportovní lavici podle tohoto technického řešení, obr. 2 představuje sedací desku opatřenou rukojetěmi a obr. 3 představuje stojinu určenou k upnutí do snowbordového vázání.The invention will be further illustrated with reference to the drawings, in which Fig. 1 represents a sports bench according to the invention, Fig. 2 shows a seating board provided with handles and Fig. 3 shows a web for clamping in a snowboard binding.
Příklady uskutečnění technického řešeníExamples of technical solutions
Sportovní lavice 1 podle tohoto technického řešení, představená na obr. 1, obsahuje sedací desku 2, postranní rukojeti 3, které slouží k naklápění lavice 1 a tedy k řízení, a alespoň jednu stojinu 4 výhodně umístěnou na spodní části sedací desky 2 a spojenou s vybraným sportovním zařízením 5.The sports bench 1 according to the present invention, shown in FIG. 1, comprises a seat plate 2, side handles 3 for tilting the bench 1 and thus for steering, and at least one web 4 preferably located at the bottom of the seat plate 2 and connected to selected sports facilities 5.
- 1 CZ 31879 U1- 1 GB 31879 U1
Sportovním zařízením 5 mohou být především jakákoliv vhodná sjezdová sportovní zařízení, jako jsou snowboardy, ale také skateboardy, longboardy, serf-jety, jet-surfy, surfová prkna, windsurfová prkna, a jiná zařízení, která se ovládají stejným principem, a to přenášením těžiště ze strany na stranu, tedy naklápěním.In particular, the sports equipment 5 may be any suitable downhill sports equipment such as snowboards, but also skateboards, longboards, serf-jets, jet-surfboards, surfboards, windsurf boards, and other devices which are operated by the same principle by transferring the center of gravity. from side to side, by tilting.
Sedací deska 2, představená na obr. 2, může být na své horní straně výhodně opatřena polstrováním nebo sedadlem pro komfortnější jízdu, výhodně podélně nastavitelným. Z hlediska vyvažování je výhodnější použit variantu sedací desky 2 bez sedadla, kdy pouhým posouváním jezdce vpřed a vzad je posouváno těžiště, čímž se vytváří lepší podmínky pro jízdu těžším terénem, nebo se kompenzuje různá výška jezdců.The seat plate 2 shown in FIG. 2 may advantageously be provided with a padding or seat for a more comfortable ride, preferably longitudinally adjustable, on its upper side. From a balancing point of view, it is preferable to use a seatless variant of the seat plate 2, whereby simply moving the rider forward and backward moves the center of gravity, thereby creating better conditions for driving on rough terrain, or compensating for different rider heights.
V představeném řešení jsou postranní rukojeti 3 umístěny podél boční hrany desky 2. Výhodně mohou být provedeny s vybráním umožňujícím ochranu prstů v případě pádu. Mohou být oválná, kulatá, hranatá atd. Možnou variantou je i propojení rukojetí 3 se stojinami 4 nebo jiná řešení.In the present solution, the side handles 3 are located along the side edge of the plate 2. Preferably, they can be provided with a recess allowing protection of the fingers in case of a fall. They may be oval, round, square, etc. A possible variant is also the connection of the handles 3 to the webs 4 or other solutions.
Stojiny 4 jsou ke sportovnímu zařízení 5 připojeny buď to pomocí spojovacího materiálu, jako jsou šrouby, lepidlo, spojovací zámky atd.; nebo pomocí snowboardového vázaní nebo přezek určených k přichycení nohy jezdce nebo jeho boty k danému sportovnímu zařízení 5. V takovém případě je tvar stojiny 4 proveden ve tvaru „L, podobajícím se tvaru boty, umožňujícímu vytvoření kvalitního obepnutí stojiny 4 upevňovacími popruhy. Příklad provedení stojiny 4 určené k upnutí do vázání je představen na obr. 3. Hovoříme-li o „snowbordovém vázání je možno si představit i jiná vázání jiných sportovních zařízení, umožňujících přichycení nohou nebo bot k onomu sportovnímu zařízení.The webs 4 are attached to the sports device 5 either by means of fasteners such as screws, glue, connecting locks, etc .; or by means of snowboard bindings or buckles for attaching the rider ' s foot or shoe to the sporting device 5. In this case, the shape of the web 4 is L-shaped, resembling the shape of the shoe, allowing a good fit of the web 4 with fastening straps. An example of an embodiment of a web 4 to be attached to a binding is shown in Fig. 3. Speaking of "snowboard binding, other bindings of other sports equipment, allowing the attachment of legs or shoes to the sports equipment, are also conceivable.
Výška stojiny 4 určuje výšku sedací desky 2 nad terénem. Ve výhodném provedení mohou být stojiny 4 výškově nastavitelné.The height of the web 4 determines the height of the seat plate 2 above the ground. In a preferred embodiment, the webs 4 can be height adjustable.
Z hlediska všestrannosti a z důvodu dobrých manévrovacích vlastností jsou stojiny 4 výhodně o délce 212 mm a sedací deska 2 výhodně o šířce 180 mm a délce 670 mm.For versatility and for good maneuverability, the webs 4 are preferably 212 mm long and the seat plate 2 is preferably 180 mm wide and 670 mm long.
Použitým materiálem pro zhotovení sportovní lavice 1 podle tohoto technického řešení může být plast, jako je např. ABS, PA66, PA6, PS, PP, PC, odolné lehké kovy, jako jsou např. dural, hliník, a dále odlehčená ocel, dřevo, směsi uvedených materiálů nebo jiné.The material used to make the sports bench 1 according to the present invention may be plastic such as ABS, PA66, PA6, PS, PP, PC, durable light metals such as duralumin, aluminum, and also lightweight steel, wood, mixtures of the aforesaid materials or otherwise.
Aby se v případě nehody zabránilo samovolné jízdě sportovní lavice 1 a její následné ztrátě, je výhodně opatřena na obrázcích nezobrazeným bezpečnostním řetízkem, lankem, provázek, popruhem či jiným spojovacím materiálem navázaným mezi lavicí i a jezdcem, např. jeho končetinou.In order to prevent the sports bench 1 from rolling away and its subsequent loss in the event of an accident, it is preferably provided in the figures with a safety chain, rope, string, strap or other fastening material attached between the bench 1 and the rider, e.g.
Představená sportovní lavice X podle tohoto technického řešení umožňuje vytvoření další varianty sportovního užití výše uvedených sportovních zařízení. Jeho instalací/připevněním např. na snowboardové prkno je tak např. dětem umožněno jeho bezpečné použití i pro sáňkování s dobrou možností ovládání. Díky nízké výšce lavice nad terénem nepotřebuje jezdec pro její ovládání žádné speciální zkušenosti ani zručnost a odpadají i častá zranění běžně způsobená při pádu z výšky. Svou jednoduchostí a bezpečností je zařízení výhodné i například pro invalidy.The presented sports bench X according to this technical solution enables to create another variant of sports use of the above mentioned sports facilities. By installing / attaching it eg to a snowboard board, children can be safely used for sledding with good control. Thanks to the low height of the bench above the terrain, the rider does not need any special experience or skill to operate it, and there is no need for frequent injuries normally caused by a fall from a height. Due to its simplicity and safety, the device is also suitable for disabled people.
Oproti běžným sáním lze toto zařízení použít na všech typech sněhu, jako je sníh pevný/zmrzlý, uježděný, čerstvě napadaný apod.Compared to conventional suction, this device can be used on all types of snow, such as solid / frozen, drifting, freshly attacked, etc.

Claims (5)

1. Sportovní lavice, pro snowbordové prkno s vázáním, vyznačující se tím, že obsahuje sedací desku (2), která je na stranách opatřena rukojetěmi (3) a na spodní ploše dvěma stojinami (4), jejichž volné konce jsou uzpůsobeny pro vložení a pevné uchycení ve vázání snowbordového prkna.Sports bench for a snowboardboard with binding, characterized in that it comprises a seating plate (2), which is provided with handles (3) on the sides and two uprights (4) on the bottom surface, the free ends of which are adapted for insertion and firm grip in snowboard binding.
2. Sportovní lavice podle nároku 1, vyznačující se tím, že sedací deska (2) je opatřena polstrováním nebo sedadlem.Sports bench according to claim 1, characterized in that the seat plate (2) is provided with a padding or seat.
3. Sportovní lavice podle nároku 1, vyznačující se tím, že rukojeť (3) je opatřena vybráním.Sports bench according to claim 1, characterized in that the handle (3) is provided with a recess.
4. Sportovní lavice podle nároku 1, vyznačující se tím, že stojina (4) je výškově nastavitelná.Sports bench according to claim 1, characterized in that the web (4) is height adjustable.
5. Sportovní lavice podle nároku 1, vyznačující se tím, že je provedena z plastu a/nebo lehkého kovu a/nebo odlehčené oceli a/nebo dřeva a/nebo směsného materiálu.Sports bench according to claim 1, characterized in that it is made of plastic and / or light metal and / or lightweight steel and / or wood and / or compound material.
CZ2018-34748U 2015-07-01 2015-07-01 A sports bench CZ31879U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2018-34748U CZ31879U1 (en) 2015-07-01 2015-07-01 A sports bench

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2018-34748U CZ31879U1 (en) 2015-07-01 2015-07-01 A sports bench

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ31879U1 true CZ31879U1 (en) 2018-07-02

Family

ID=62783905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2018-34748U CZ31879U1 (en) 2015-07-01 2015-07-01 A sports bench

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ31879U1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6923455B2 (en) Two-handled snow scooter
CA2519333A1 (en) Winter recreational vehicle
US20070096411A1 (en) Device for retaining a kneeling rider on a gliding board
CA2919402A1 (en) Foldable snow bike
US20030209901A1 (en) Snow arc ski board and sports arc
US20110215541A1 (en) Upright seated snowboard
US9205321B2 (en) Snowboard binding and braking system
US4744584A (en) Handlebars for tucked-in skiing
US20080246235A1 (en) Shock absorbing tandem roller skate
US20130277926A1 (en) Board Sport Strap Assembly
CZ31879U1 (en) A sports bench
WO2018075348A1 (en) Binding and support assembly for a snow sports board
CZ2015454A3 (en) A sports bench for sports facilities
US20030073059A1 (en) Snowboard teaching device
US8505931B2 (en) Sled
US20140091557A1 (en) Full Auto Splitboard Binding
US9764219B2 (en) Skateboard deck
CA2438669C (en) Universal ski and snowboard binding
US20030137128A1 (en) Multipurpose traction device
US20110121543A1 (en) Forward leaning suspension binding
CZ19782U1 (en) Sport means for ride on snow
US10272318B2 (en) Snowshoe
FR2947511A1 (en) User-followed snowboard engine having a passenger
WO1998039071A1 (en) Wind ski
AT504900B1 (en) Winter sports equipment

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20180702

ND1K First or second extension of term of utility model

Effective date: 20190521