CZ307263B6 - A device for monitoring rove slackness before the winding device of a preparation machine for rove production - Google Patents

A device for monitoring rove slackness before the winding device of a preparation machine for rove production Download PDF

Info

Publication number
CZ307263B6
CZ307263B6 CZ2016-721A CZ2016721A CZ307263B6 CZ 307263 B6 CZ307263 B6 CZ 307263B6 CZ 2016721 A CZ2016721 A CZ 2016721A CZ 307263 B6 CZ307263 B6 CZ 307263B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
yarn
radiation
longitudinal
rove
sensor
Prior art date
Application number
CZ2016-721A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ2016721A3 (en
Inventor
Miroslav Štusák
Original Assignee
Rieter Cz S.R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rieter Cz S.R.O. filed Critical Rieter Cz S.R.O.
Priority to CZ2016-721A priority Critical patent/CZ2016721A3/en
Publication of CZ2016721A3 publication Critical patent/CZ2016721A3/en
Publication of CZ307263B6 publication Critical patent/CZ307263B6/en

Links

Classifications

  • DTEXTILES; PAPER
  • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
  • D01HSPINNING OR TWISTING
  • D01H7/00Spinning or twisting arrangements
  • D01H7/92Spinning or twisting arrangements for imparting transient twist, i.e. false twist
  • DTEXTILES; PAPER
  • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
  • D01HSPINNING OR TWISTING
  • D01H1/00Spinning or twisting machines in which the product is wound-up continuously
  • D01H1/14Details
  • D01H1/36Package-shaping arrangements, e.g. building motions, e.g. control for the traversing stroke of ring rails; Stopping ring rails in a predetermined position
  • DTEXTILES; PAPER
  • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
  • D01HSPINNING OR TWISTING
  • D01H1/00Spinning or twisting machines in which the product is wound-up continuously
  • D01H1/14Details
  • D01H1/40Arrangements for connecting continuously-delivered material to bobbins or the like
  • DTEXTILES; PAPER
  • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
  • D01HSPINNING OR TWISTING
  • D01H13/00Other common constructional features, details or accessories
  • D01H13/14Warning or safety devices, e.g. automatic fault detectors, stop motions; Monitoring the entanglement of slivers in drafting arrangements;
  • D01H13/16Warning or safety devices, e.g. automatic fault detectors, stop motions; Monitoring the entanglement of slivers in drafting arrangements; responsive to reduction in material tension, failure of supply, or breakage, of material
  • D01H13/1616Warning or safety devices, e.g. automatic fault detectors, stop motions; Monitoring the entanglement of slivers in drafting arrangements; responsive to reduction in material tension, failure of supply, or breakage, of material characterised by the detector
  • D01H13/1633Electronic actuators
  • D01H13/165Photo-electric sensing means

Abstract

As for the device for monitoring rove (1) slackness before the winding device, in the area of the maximum rove (1) slackness, a sensor of rove (1) slackness is arranged and this sensor comprises a longitudinal source (5) of modulated radiation oriented towards the rove (1) and a longitudinal sensor (7) of radiation for monitoring radiation reflected from the rove (1) arranged parallel to the longitudinal source (5) of radiation, each of which is assigned a selective amplifier (72). The length of the longitudinal source (5) of radiation and the length of the longitudinal sensor (7) of radiation is greater than the presumed maximum rove (1) slackness.

Description

Oblast technikyTechnical field
Vynález se týká zařízení ke sledování průvěsu přástu před navíjecím zařízením přípravárenského stroje pro výrobu přástu.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a device for monitoring the sagging of a yarn before the winding device of a yarn preparation machine.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
Jemné textilní příze jsou obvykle vyráběny na dopřádacích strojích, např. na prstencových dopřádacích strojích. Technologie přípravy vlákenného materiálu pro tuto výrobu zahrnuje operaci předpřádání, při níž se z pramene staplových vláken vytváří relativně jemný přást zpevněný malým zákrutem. Přást se na výstupu z předpřádacího stroje navíjí na přástovou cívku, která je předlohou pro prstencový dopřádací stroj. Přást musí být rozměrově a hmotnostně rovnoměrným lineárním textilním útvarem, přičemž ale musí umožňovat další zpracování, takže na něm aplikovaný ochranný zákrut dodává přástu pouze malou pevnost. Při navíjení přástu na cívku je nutné udržovat v přástu mezi výstupem z předpřádacího stroje a přástovou cívkou stálou tahovou sílu, která nepřekročí v žádném případě poměrně nízkou tahovou pevnost přástu vyplývající z jeho malého zákrutu.Fine textile yarns are usually produced on spinning machines, eg on ring spinning machines. The technology of preparing the fibrous material for this production involves a pre-spinning operation in which a staple fiber strand is formed into a relatively fine strand reinforced with a small twist. At the outlet of the spinning machine, the yarn is wound on a spool, which is a pattern for the annular spinning machine. The yarn must be a dimensionally and weightly linear linear textile formation, but must allow further processing so that the protective twist applied thereto gives the yarn only little strength. When winding the yarn onto the bobbin, it is necessary to maintain a constant tensile force in the yarn between the exit of the spinning machine and the yarn bobbin, which in no way exceeds the relatively low tensile strength of the yarn resulting from its small twist.
Z EP 2 112 258 (US2009/0289141) je známé zařízení, u kterého výsledný přást obsahuje prakticky v celém průřezu paralelizovaná vlákna a jenom několik vláken na vnějším povrchu přástu je ovinuto kolem tělesa přástu, čímž přást dostatečně drží pohromadě a je tak v podstatě nahrazen bezpečnostní zákrut přástu vytvářený na křídlových předpřádacích strojích. Tohoto efektu je dosaženo použitím pneumatického ústrojí uspořádaného za průtahovým ústrojím pramene. Pneumatické zařízení obsahuje vířivou komoru, ve které jsou jednotlivá vlákna pramene ovíjena kolem jádrových vláken. Z pneumatického zařízení je přást odtahován odtahovými válečky. Za pneumatickým ústrojím je uspořádáno navíjecí zařízení přástu, které obsahuje otočné vřeteno pro cívku, kterému je přiřazena hnaná dvojice přiváděčích válců, které jsou uspořádány přímo před přástovou cívkou, a které mají stiskovou linii, přes kterou prochází navíjený přást.From EP 2 112 258 (US2009 / 0289141) a device is known in which the resulting yarn comprises virtually the entire cross-section of parallelized fibers and only a few fibers on the outer surface of the yarn are wrapped around the yarn body, thereby holding the yarn sufficiently together. safety twist of the yarn formed on wing spinning machines. This effect is achieved by using a pneumatic device arranged downstream of the sliver. The pneumatic device comprises a swirl chamber in which the individual strands of the sliver are wrapped around the core fibers. From the pneumatic device, the front part is pulled off by pulling rollers. Downstream of the pneumatic device there is a spool winding device comprising a rotating spool for the spool to which a driven pair of feed rollers is arranged, which are arranged directly in front of the spool, and which have a pressing line through which the spool winding passes.
Přást mezi odtahovými válečky a navíjecím zařízením přástu je volně prověšen, aby se eliminovaly změny napětí v přástu při jeho navíjení, které by mohly vést k jeho přetrhu. Průvěs přástu je třeba sledovat, aby se napětí v přástu před navíjecím zařízením přípravárenského stroje pro výrobu přástu udržovalo v předem určených mezích, při nichž je přást optimálně navíjen.The yarn between the take-off rollers and the yarn winding device is loosely sagged in order to eliminate changes in the yarn tension during winding which could lead to its breakage. The sagging of the yarn should be monitored so that the tension in the yarn in front of the winding device of the yarn preparation machine is kept within predetermined limits at which the yarn is optimally wound.
Cílem vynálezu je vyvinout zařízení ke sledování průvěsu přástu, které bude spolehlivé, levné a konstrukčně i výrobně jednoduché.It is an object of the present invention to provide a sagging device which is reliable, cheap and simple to manufacture and manufacture.
Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION
Cíle vynálezu je dosaženo zařízením ke sledování průvěsu přástu, jehož podstata spočívá vtom, že v oblasti maximálního průvěsu přástu je uspořádán snímač průvěsu přástu, který obsahuje podélný zdroj modulovaného záření orientovaný směrem k přástu a rovnoběžně s ním uspořádaný podélný snímač záření pro sledování záření odraženého od přástu, přičemž délka podélného zdroje záření a podélného snímače záření je větší než předpokládaný maximální průvěs přástu. Tím je umožněno průběžné sledování průvěsu přástu a získávání informací o poloze přástu.The object of the invention is achieved by a sagging monitoring device, characterized in that a sagging sensor is provided in the region of maximum sagging that comprises a longitudinal source of modulated radiation oriented towards the yarn and a longitudinal radiation sensor arranged parallel to it for monitoring radiation reflected from the length of the longitudinal radiation source and the longitudinal radiation sensor is greater than the expected maximum sag of the yarn. This allows continuous monitoring of the sagging of the yarn and obtaining the yarn position information.
- 1 CZ 307263 B6- 1 GB 307263 B6
Podélný zdroj záření při tom ve výhodném provedení obsahuje alespoň jednu řadu zářičů a podélný snímač záření obsahuje alespoň jednu řadu snímacích prvků, z nichž každému je přiřazen selektivní zesilovač. Toto uspořádání dovoluje vyhodnocování každého snímacího prvku zvlášť a umožňuje získávat informace o konkrétní poloze přástu před snímačem.The longitudinal radiation source preferably comprises at least one row of emitters and the longitudinal radiation sensor comprises at least one row of sensing elements, each of which is assigned a selective amplifier. This arrangement allows the evaluation of each sensor element separately and allows to obtain information about the specific position of the yarn in front of the sensor.
Pro zajištění vysoké odolnosti proti okolnímu stejnosměrnému i střídavému světlu (záření) obsahuje každý selektivní zesilovač rezonanční obvod se syntetickou indukčností sloužící k selektivnímu vyhodnocování pouze modulovaného záření příslušného podélného zdroje. Toto uspořádání navíc vylučuje saturaci snímacích prvků silným světlem (zářením) při zachování jejich citlivosti a dynamiky.To provide high resistance to ambient DC and AC light, each selective amplifier includes a resonant circuit with synthetic inductance for selectively evaluating only the modulated radiation of the respective longitudinal source. Moreover, this arrangement eliminates the saturation of the sensing elements with strong light (radiation) while maintaining their sensitivity and dynamics.
Pro udržování napětí v přástu v předem stanovených mezích jsou selektivní zesilovače přes derivačně integrační detektory a vyhodnocovací členy propojeny s řídicím systémem, který umožňuje regulaci rychlosti přástu vstupujícího do oblasti průvěsu přástu.To maintain the voltage in the bulkhead within predetermined limits, the selective amplifiers are coupled through the derivative integration detectors and evaluators to a control system that allows the speed of the bulkhead entering the bulkhead region to be controlled.
Objasnění výkresůClarification of drawings
Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde značí Obr. 1 umístění snímače průvěsu přástu mezi odtahovými válečky pneumatického ústrojí a navíjecím zařízením, Obr. 2 zařízení podle vynálezu s přástem znázorněným před snímačem a řídicím systémem, 3a schéma rezonančního obvodu s reálnou indukčností a Obr. 3b schéma rezonančního obvodu se syntetickou indukčností.An exemplary embodiment of the device according to the invention is shown schematically in the accompanying drawings, where FIG. 1 shows the location of the sagging sensor between the exhaust rollers of the pneumatic device and the winding device, FIG. 2 shows a device according to the invention with the part shown in front of the sensor and the control system, 3a a diagram of a resonant circuit with real inductance, and FIG. 3b is a diagram of a resonant circuit with synthetic inductance.
Příklady uskutečnění vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Na přípravárenském stroji pro výrobu přástu je důležité zajištění průvěsu přástu 1 mezi odtahovými válečky 2, pneumatického ústrojí 3 pro ovíjení vnějších vláken kolem tělesa přástu 1 a navíjecím zařízením 4 přástu 1 na cívku 41 pro eliminaci změn napětí v přástu 1, které by mohly vést k jeho přetrhu. Podle velikosti průvěsu se reguluje poměr rychlosti mezi odtahovými válečky 2, pneumatického ústrojí 3 a navíjecím zařízením 4 přástu.In the preplant machine, it is important to provide sagging of the slug 1 between the take-off rollers 2, the pneumatic device 3 for wrapping the outer fibers around the slug 1 and the slugging machine 4 on the bobbin 41 to eliminate tension variations in the slug 1 which his break. Depending on the size of the sag, the speed ratio between the take-off rollers 2, the pneumatic device 3 and the spool winding device 4 is regulated.
Zařízení ke sledování průvěsu přástu 1 před navíjecím zařízením 4 obsahuje podélný zdroj 5 záření, který je uložen vedle dráhy přástu 1 v místě oblasti maximálního průvěsu přástu 1 a orientován směrem k přástu L Délka podélného zdroje 5 záření je větší než maximální předpokládaný průvěs přástu 1 a v příkladném provedení se pohybuje kolem 30 cm. Podélný zdroj 5 záření obsahuje množství alespoň v jedné řadě uspořádaných zářičů 51, které jsou v příkladném provedení tvořeny LED diodami, vyzařujícími infračervené záření. Zářiče 51 jsou propojeny s prostředkem 6 pro vytváření modulovaného záření s volitelnou, ale předem určenou frekvencí pulzů.The apparatus for monitoring the sagging of the yarn 1 in front of the winding device 4 comprises a longitudinal radiation source 5 which is disposed adjacent to the path of the yarn 1 at the region of the maximum sag of the yarn 1 and oriented towards the L. in an exemplary embodiment, it is about 30 cm. The longitudinal radiation source 5 comprises a plurality of radiators 51 arranged in at least one row, which in the exemplary embodiment consist of LEDs emitting infrared radiation. The emitters 51 are coupled to the modulated radiation generating means 6 at an optional but predetermined pulse frequency.
Rovnoběžně s podélným zdrojem 5 záření a vedle něho v místě nejnižší oblasti průvěsu přástu 1 je uložen podélný snímač 7 záření orientovaný směrem k přástu pro sledování záření odraženého od přástu L Délka podélného snímače 7 je stejná jako délka podélného zdroje 5 záření. Podélný snímač 7 záření obsahuje alespoň v jedné řadě uspořádané snímací prvky 71, z nichž každému je přiřazen selektivní zesilovač 72, který obsahuje paralelní rezonanční obvod se syntetickou indukčností Ls, což mu dává velkou odolnost proti okolnímu stejnosměrnému i střídavému světlu. Takto zapojený snímací prvek 71 selektivně vyhodnocuje pouze modulované světlo vlastního zdroje 5 záření a z principu impedančních vlastností rezonančního obvodu vylučuje saturaci snímacích prvků 71 silným světlem při zachování jejich přijímacích vlastností, jako je citlivost a dynamika. Výstupy selektivních zesilovačů 72 jsou přes derivačně integrační detektor 73 propojeny s vyhodnocovacím členem 74, sloužícím ke zpracování signálu na informaci, před kterými snímacími prvky 71 se přást 1 právě nachází. V příkladném provedení je vyhodnocovací člen 74 tvořen mikroprocesorem. Vyhodnocovací člen 74 je obousměrně propojen sběrnicí 8Parallel to the longitudinal radiation source 5 and adjacent thereto at the lowest region of the sagging portion of the beam 1 is a longitudinal radiation sensor 7 oriented towards the beam for tracking radiation reflected from the beam L The length of the longitudinal sensor 7 is equal to the length of the longitudinal radiation source 5. The longitudinal radiation sensor 7 comprises sensing elements 71 arranged in at least one row, each of which is associated with a selective amplifier 72 which comprises a parallel resonant circuit with a synthetic inductance L s , which gives it a high resistance to ambient DC and AC light. The sensing element 71 thus connected selectively evaluates only the modulated light of its own radiation source 5 and, by virtue of the impedance properties of the resonant circuit, eliminates the saturation of the sensing elements 71 with strong light while retaining their receiving properties such as sensitivity and dynamics. The outputs of the selective amplifiers 72 are connected via a derivative integration detector 73 to an evaluation element 74, which is used to process the signal into information, in front of which sensor elements 71 the part 1 is currently located. In an exemplary embodiment, the evaluating member 74 is a microprocessor. The evaluation member 74 is bi-directionally connected by the bus 8
-2CZ 307263 B6-2GB 307263 B6
CAN s nadřízeným řídicím systém 9, který může být propojen alespoň s pohonem odtahových válečků přástu z pneumatického ústrojí pro regulaci rychlosti odtahu přástu 1 k zajištění optimálního průvěsu přástuCAN with superior control system 9, which can be connected at least to the drive of the draw-off rollers of the part from the pneumatic device for controlling the draw-off speed of the part 1 to ensure optimal sagging of the part
V příkladném provedení je snímací prvek 71 tvořen fototranzistorem 710, na který dopadá modulované záření 500 a který je napájen přes indukčnost, která může být tvořena reálnou indukčností L,jak je znázorněno na Obr. 3a, nebo syntetickou indukčností L$, jak je znázorněno na Obr. 3b.In an exemplary embodiment, the sensing element 71 is formed by a phototransistor 710 upon which the modulated radiation 500 impinges and which is fed via an inductance which may be constituted by a real inductance L, as shown in FIG. 3a, or by synthetic inductance L $ as shown in FIG. 3b.
Použití reálné indukčností L je však vzhledem k jejím rozměrům nemožné, proto byla použita syntetická indukčnost L^obsahující operační zesilovač 70, z jehož výstupu je fototranzistor 710 napájen. V provedení znázorněném na Obr. 3b je syntetická indukčnost Ls=ClxRlxR2/2.However, the use of real inductance L is impossible due to its dimensions, so a synthetic inductance L1 containing an operational amplifier 70 has been used, from which the phototransistor 710 is powered. In the embodiment shown in FIG. 3b is the synthetic inductance L s = ClxR1xR2 / 2.
Způsob sledování průvěsu přástu 1 spočívá v tom, že směrem k rovině průvěsu přástu 1 se vysílá modulované záření 500 se dvěma různými intenzitami z podélného zdroje 5 záření uspořádaného svisle vedle dráhy přástu 1 v místě nejnižší oblasti jeho průvěsu, přičemž délka zdroje 5 záření je větší než maximální předpokládaný průvěs přástu J_. Rovnoběžně s podélným zdrojem 5 záření je uložen podélný snímač 7 záření obsahující v řadě uspořádané na záření citlivé snímací prvky 71 pro snímání modulovaného záření 500 odraženého od přástu 1. Vzhledem k tloušťce přástu 1 je odražené záření sejmuto jedním obvykle až třemi snímacími prvky 71_. Ozářený snímací prvek 21 přemění záření na elektrický signál, který se dále zpracovává v selektivním zesilovači 72 se syntetickou indukčností Ls, jehož selektivita odpovídá kmitočtu modulace záření, čímž je zajištěna odolnost proti vnějšímu světlu. Následně je tento signál usměrněn pomocí derivačně integračního detektoru 73 a zpracován vyhodnocovacím členem 74 na informaci, před kterým na záření citlivým prvkem 71 se přást nachází. Tato informace se následně předá po sběrnici 8 CAN nebo jiným vhodným způsobem do nadřízeného řídicího systému 9, který pak reguluje rychlost odtahu přástu 1 z pneumatického ústrojí 3 s cílem optimalizace průvěsu přástu _LThe method of monitoring the sagging of the sliver 1 is to send modulated radiation 500 with two different intensities towards the sagging plane of the sliver 1 from a longitudinal radiation source 5 arranged vertically adjacent the path of the sliver 1 at the lowest region of its sag, than the maximum anticipated sag of the lumber. Parallel to the longitudinal radiation source 5 is a longitudinal radiation sensor 7 comprising in a row arranged radiation-sensitive sensor elements 71 for sensing modulated radiation 500 reflected from the part 1. Due to the thickness of the part 1, the reflected radiation is picked up by one usually up to three sensor elements 71. The irradiated sensor element 21 converts radiation into an electrical signal, which is further processed in a selective inductor amplifier 72 with a synthetic inductance Ls, the selectivity of which corresponds to the frequency of the radiation modulation, thereby providing resistance to external light. Subsequently, this signal is rectified by the derivative integration detector 73 and processed by the evaluating member 74 to the information before which the radiation-sensitive element 71 is located. This information is then transmitted via the CAN bus 8 or other suitable means to the master control system 9, which then regulates the withdrawal speed of the part 1 from the pneumatic device 3 in order to optimize the sagging of the part L.
Průmyslová využitelnostIndustrial applicability
Vynález lze využít na vysoce výkonných přípravárenských strojích pro výrobu přástu, na nichž výsledný přást obsahuje prakticky v celém průřezu paralelizovaná vlákna a jenom několik vláken na vnějším povrchu přástu je ovinuto kolem tělesa přástu, přičemž k ovíjení dochází v pneumatickém zařízení.The invention can be applied to high-performance preforming machines in which the resulting yarn comprises virtually all cross-sectionalized fibers and only a few fibers on the outer surface of the yarn are wrapped around the yarn body, with the winding in a pneumatic device.

Claims (5)

 1. PATENTOVÉ NÁROKYPATENT CLAIMS
  1. Zařízení ke sledování průvěsu přástu (1) před navíjecím zařízením (4) přípravárenského stroje pro výrobu přástu (1), vyznačující se tím, že v oblasti maximálního průvěsu přástu (1) je uspořádán snímač průvěsu přástu (1), který obsahuje podélný zdroj (5) modulovaného záření orientovaný směrem k přástu (1) a rovnoběžně s podélným zdrojem (5) záření uspořádaný podélný snímač (7) záření pro sledování záření odraženého od přástu (1), přičemž délka podélného zdroje (5) záření a délka podélného snímače (7) záření je větší než předpokládaný maximální průvěs přástu (1).An apparatus for monitoring the sagging of a yarn (1) in front of a winding device (4) of a yarn preparation machine (1), characterized in that a sagging sensor of yarn (1) is provided in the region of maximum sag of the yarn (1). a modulated radiation source (5) oriented towards the roving (1) and a longitudinal radiation sensor (7) arranged parallel to the longitudinal radiation source (5) for tracking radiation reflected from the roving (1), the length of the longitudinal radiation source (5) and the radiation sensor (7) is greater than the expected maximum sag of the yarn (1).
 2. 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že podélný zdroj (5) záření obsahuje alespoň jednu řadu zářičů (51) a podélný snímač (7) záření obsahuje alespoň jednu řadu snímacích prvků (71), z nichž každému je přiřazen selektivní zesilovač (72).Apparatus according to claim 1, characterized in that the longitudinal radiation source (5) comprises at least one row of emitters (51) and the longitudinal radiation sensor (7) comprises at least one row of sensing elements (71), each of which is assigned a selective amplifier. (72).
  -3 CZ 307263 B6-3 CZ 307263 B6
 3. 3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že selektivní zesilovače (72) obsahují rezonanční obvod se syntetickou indukčností (Ls) k selektivnímu vyhodnocování pouze modulovaného záření příslušného podélného zdroje (5).Device according to claim 1 or 2, characterized in that the selective amplifiers (72) comprise a resonant circuit with a synthetic inductance (L s ) for selectively evaluating only the modulated radiation of the respective longitudinal source (5).
 4. 4. Zařízení podle nároku 3, vyznačující se tím, že selektivní zesilovače (72) jsou přes derivačně integrační detektory (73) a vyhodnocovací členy (74) propojeny s řídicím systém (9) pro regulaci rychlosti přástu (1) vstupujícího do oblasti průvěsu přástu (1).Device according to claim 3, characterized in that the selective amplifiers (72) are connected via a derivative integration detectors (73) and evaluation elements (74) to a control system (9) for controlling the speed of the yarn entering the yarn sag region. (1).
 5. 5. Zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že vyhodnocovací členy (74) jsou tvořeny mikroprocesorem.Device according to claim 4, characterized in that the evaluation members (74) are formed by a microprocessor.
CZ2016-721A 2016-11-21 2016-11-21 A device for monitoring rove slackness before the winding device of a preparation machine for rove production CZ2016721A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-721A CZ2016721A3 (en) 2016-11-21 2016-11-21 A device for monitoring rove slackness before the winding device of a preparation machine for rove production

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-721A CZ2016721A3 (en) 2016-11-21 2016-11-21 A device for monitoring rove slackness before the winding device of a preparation machine for rove production
EP17201863.2A EP3323918A1 (en) 2016-11-21 2017-11-15 Device for monitoring the sagging of a roving before a winding device of a preparatory machine for producing a roving
CN201711165469.0A CN108085797A (en) 2016-11-21 2017-11-21 For monitoring the sagging device of rove before the coiler device of the pre- standby host of production rove

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2016721A3 CZ2016721A3 (en) 2018-05-02
CZ307263B6 true CZ307263B6 (en) 2018-05-02

Family

ID=60327213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2016-721A CZ2016721A3 (en) 2016-11-21 2016-11-21 A device for monitoring rove slackness before the winding device of a preparation machine for rove production

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3323918A1 (en)
CN (1) CN108085797A (en)
CZ (1) CZ2016721A3 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005026421A1 (en) * 2003-09-12 2005-03-24 Maschinenfabrik Rieter Ag Device and method for the production of rove by means of a pneumatic spinning process
EP2112258A2 (en) * 2008-04-25 2009-10-28 Maschinenfabrik Rieter Ag Device and method for winding a roving onto a bobbin
CZ301393B6 (en) * 2001-01-23 2010-02-17 Dietze & Schell Maschinenfabrik Gmbh Apparatus on a direct roving winder for contactless detection of the actual diameter of the roving package and a direct roving winder with such an apparatus and roving spinning apparatus
EP2612834A2 (en) * 2012-01-05 2013-07-10 Nittoku Engineering Co., Ltd. Slack preventing device for wire rod wound around spool, and slack preventing method therefore

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB946240A (en) * 1960-06-01 1964-01-08 Tmm Research Ltd Improvements in speed frames and like textile machines
EP0134195B1 (en) * 1983-08-02 1987-04-29 Howa Kogyo Kabushiki Kaisha Apparatus for controlling the winding speed of roving in roving frame
JPH06104937B2 (en) * 1985-10-09 1994-12-21 株式会社豊田自動織機製作所 Method of controlling roving winding tension of roving machine
JPH0364607B2 (en) * 1987-05-29 1991-10-07 Toyota Jido Shotsuki Seisakusho Kk
US5774940A (en) * 1996-07-19 1998-07-07 North Carolina State University Draftless sliver coiler packaging system for automated textile drafting system
EP1009870B2 (en) * 1997-09-01 2008-09-17 Maschinenfabrik Rieter Ag Regulated drawing frame
US7673864B2 (en) * 2004-06-22 2010-03-09 Toray Engineering Co., Ltd. Folding device and printing system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ301393B6 (en) * 2001-01-23 2010-02-17 Dietze & Schell Maschinenfabrik Gmbh Apparatus on a direct roving winder for contactless detection of the actual diameter of the roving package and a direct roving winder with such an apparatus and roving spinning apparatus
WO2005026421A1 (en) * 2003-09-12 2005-03-24 Maschinenfabrik Rieter Ag Device and method for the production of rove by means of a pneumatic spinning process
EP2112258A2 (en) * 2008-04-25 2009-10-28 Maschinenfabrik Rieter Ag Device and method for winding a roving onto a bobbin
EP2612834A2 (en) * 2012-01-05 2013-07-10 Nittoku Engineering Co., Ltd. Slack preventing device for wire rod wound around spool, and slack preventing method therefore

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2016721A3 (en) 2018-05-02
CN108085797A (en) 2018-05-29
EP3323918A1 (en) 2018-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9845220B2 (en) Method and winding station for improving a winding process of a textile machine
CN101694024A (en) Embedded composite spinning silk-guiding localization method
CN101126185A (en) Spinning machine with multi-stage drafting compression unit
CN105019076B (en) Band draws the ring spindle yarn broken end automated intelligent jointing method and device of yarn
GB2080346A (en) Yarn doubling machine stop motions
CN205011920U (en) Embedded segment -color spinning device
US7448991B2 (en) Process and system for monitoring a continuous element being incorporated within a cigarette filter
FI61852C (en) Apparatus over apparat for framstaellning av en sammansatt straeng
CZ307263B6 (en) A device for monitoring rove slackness before the winding device of a preparation machine for rove production
CN105274666B (en) Spinning machine and Yarn spinning method
CN106012166A (en) Sirofil core-spun yarn production device and production method
CN105492356B (en) The method of the spinning organ and operation spinning organ of yarn clearer and spinning machine
JP2010078427A (en) Device for detecting foreign matter, and textile machinery and method for detecting foreign material
CN105316818A (en) Spinning machine, spinning method and yarn
CN105297197B (en) Weaving loom and Weaving method
JP4903158B2 (en) Method and apparatus for melt spinning and texturing a large number of multifilament yarns
JP2018538452A (en) Apparatus and method for manufacturing knitwear
CN106592024A (en) Rough-yarn initiative unwinding feeding device for ring spinning frame
CN102953169A (en) Ring throstle for non-contact type false twister
EP3040458B1 (en) Core yarn supplying device, spinning machine, and method of supplying core yarn
CN106435863B (en) Yarn doubling stranding device and method
CN206502908U (en) The rove of ring throstle actively unwinds feeding unit
CN105800385B (en) Method and apparatus for evaluating connector of splicing
CN205046264U (en) Polyamide fibre grey flax yarn's cladding system
CN109972246A (en) Air flow spinning apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20201121