CZ303047B6 - Navalovací válec - Google Patents

Navalovací válec Download PDF

Info

Publication number
CZ303047B6
CZ303047B6 CZ20050166A CZ2005166A CZ303047B6 CZ 303047 B6 CZ303047 B6 CZ 303047B6 CZ 20050166 A CZ20050166 A CZ 20050166A CZ 2005166 A CZ2005166 A CZ 2005166A CZ 303047 B6 CZ303047 B6 CZ 303047B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
roller
characterized
shaft
insert
roller according
Prior art date
Application number
CZ20050166A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2005166A3 (cs
Inventor
Sychrovský@Milan
Hejzlar@Pavel
Original Assignee
Kba-Grafitec S.R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kba-Grafitec S.R.O. filed Critical Kba-Grafitec S.R.O.
Priority to CZ20050166A priority Critical patent/CZ303047B6/cs
Publication of CZ2005166A3 publication Critical patent/CZ2005166A3/cs
Publication of CZ303047B6 publication Critical patent/CZ303047B6/cs

Links

Abstract

Navalovací válec, zejména tiskarský navalovací válec s axiálním rozterem, sestávající z potahu umísteného na válcovém nosici otocne a suvne uloženém na hrídeli, kde je nejméne jeden z koncu hrídele (1) propojen s ovládáním (2) regulace axiálního rozteru, které je umísteno vne bocnice (3).

Description

Na válo vací válec

Oblast techniky

Vynález se týká navalovacího válce, zejména tiskařského navalovacího válce s axiálním roztěrem, sestávající z potahu umístěného na válcovém nosiči otočně a suvně uloženém na hřídeli.

Dosavadní stav techniky

V současné době je známé to, že navalovací válce tiskařských strojů nanášejí jemnou vrstvičku barvy, rozetřenou v soustavě válců barevníku, na tiskovou desku. Ve většině případů se používají válce bez axiálního pohybu, jen s pohybem rotačním. Pro náročné tisky a zvláště pro potlačení nežádoucího zpětného přenosu zbytků barvy z tiskové desky zpět na válce barevníku, což se následně může projevit v tisku jako stínové obtiskování či pruhování, se používají navalovací válce s axiálním pohybem. Válce jsou například točně uloženy na kluzných nebo jehlových ložiscích na hřídeli, opatřené na krajích stavěcími kroužky. Uvolněním Šroubu stavěcího kroužku a posunem kroužku po hřídeli lze měnit velikost axiálního posunu válce. Změna nastavení je ovšem zdlouhavá, protože šrouby stavěčích kroužků jsou uvnitř stroje obtížně přístupné. Takovéto řešení je například popsáno v dokumentu EP 01 41 058.

Podobné řešení je také známo z dokumentu EP 03 13 702. Případné nárazy navalovacího válečku v krajních polohách jsou zde tlumeny stavitelnými pružinami. Avšak ani toto řešení není ideální. Kromě stižené přístupnosti zde totiž vzniká navíc problém s přestavováním tuhosti pružin.

Z dokumentu CZ PV 1990-4534 je znám vratně pohyblivý navalovací válec v barvicím ústrojí rotačního tiskového stroje, který je uložen otočně a axiálně posuvně na hřídeli válce. Jeho axiální zdvih je omezen dorazovými prstenci umístěnými po obou stranách navalovacího válce. Alespoň jeden z těchto dorazových prstenců je na hřídeli válce uložen přestaví tělně v axiálním směru. Tento posuvný dorazový prstenec je ovládaný silovými elementy přestavovacího ústrojí. Toto řešení je poměrně komplikované, přičemž neumožňuje přestavení velikosti roztěru z vnější strany bočnice stroje.

Je také známa celá řada řešení, která umožňují pohybovat válcem řízené. To ovšem není vhodné pro použití u navalovacích válců, které se pohybují přímo po tiskové desce, pročež je vhodné, aby jejich případný axiální pohyb byl volný a ovládaný pouze pohybem ostatních válců barevníkové soustavy.

Z výše uvedeného je patrné, že dosud známá řešení umožňují přestavení velikosti axiálního pohybu navalovacího válce pouze přestavením dorazů umístěných uvnitř stroje, mezi jeho bočnicemi, na hřídelích navalovacích válců. To je velice složitá operace, protože je při ní nutné překonat velké množství různých mechanických překážek, a navíc lze tuto operaci provádět pouze, když není tiskařský stroj v Činnosti. To znamená nutnost poměrně dlouhé přestávky v chodu velice drahého tiskařského stroje, a tím i značné ekonomické ztráty.

Cílem vynálezu je takové provedení navalovacího válce a jeho uložení, které umožní jednoduchou regulaci axiálního posuvu všech navalovacích válců tiskové jednotky, přičemž bude konstrukčně jednoduché a tím i levné.

- 1 CZ 303047 B6

Podstata vynálezu

Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje a cíle naplňuje navalovací válec, zejména tiskařský navalovací válec s axiálním roztěrem, sestávající z potahu umístěného na válcovém nosiči otočně a suvně uloženém na hřídeli, podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že nejméně jeden z konců hřídele je propojen s ovládáním regulace axiálního roztěru, které je umístěno vně bočnice.

Konec hřídele je opatřen čepem, který zasahuje do vybrání objímky suvně uložené na hřídeli, přičemž je výhodné, když nejméně na jednom konci čepuje uložena rolna. V dutině objímky je uloženo axiální ložisko, o které se v krajní poloze opírá válcový nosič.

Výhodné také je, když je v hřídeli uložena kulička, která je pružinou přitlačována proti objímce, přičemž v poloze, kdy je roztěr nulový, zapadá kulička do otvoru vytvořeného v objímce, což usnadňuje instalaci navalovací ho válce spolu s objímkami do tiskařského stroje.

Hřídel je dále pomocí ložiska uložen ve vložce, která je stavitelně uložena v zámku připevněném v bočnici, přičemž ve vložce je zároveň uložen vodicí kolík, který zasahuje do drážky vytvořené v objímce. Vložka je proti pootočení zajištěna vodicím šroubem upevněným v zámku a zasahujícím do drážky vytvořené ve vložce. Zámek je připevněn k bočnici pomocí příložky zajištěné pojistným kroužkem.

Konec hřídele je propojen s ovládáním regulace axiálního roztěru pomocí regulační tyče zasunuté do drážky vytvořené na jeho konci, přičemž je výhodné když je regulační tyč suvně uložena v dutém šroubu šroubově uloženém ve vložce, přičemž na jejím čepuje uložena pružina, která se opírá o aretační točítko šroubově uložené na dutém šroubu, a připevněna páčka, která je prestavitelně zajištěna ve své poloze pomocí aretačního kolíku, který je zasunut do jednoho z otvorů vytvořeného v aretačním točítku, a zároveň je na dutém šroubu Šroubově uložen doraz. Výhodné také je, když jsou aretační točítko a doraz zajištěny maticemi, a doraz je zajištěn pomocí západky, která je připevněna pomocí šroubu k držáku, který je svěmým spojem uchycen k zámku.

Jedna ze stran hřídele může být variantně pomocí ložiska uložena ve vložce, která je uložena a šroubem s príložkou zajištěna v zámku připevněném v bočnici, přičemž ve vložce je zároveň uložen vodicí kolík, který zasahuje do drážky vytvořené v objímce.

Konstrukční řešení navalovacího válce s axiálním roztěrem podle vynálezu je po všech stránkách výhodné. V případě výměny navalovacích válců umožňuje bezproblémovou výměnu celého navalovacího válce včetně příruby, která je aretována na konci hřídele. Hlavní a největší výhodou je ovšem možnost velice jednoduše regulovat velikost roztěru, bez nutnosti vstupování do vnitřního prostoru stroje, přičemž patřičné kroky lze případně provádět i za chodu stroje. Konstrukční řešení také umožňuje případné bezproblémové připojení regulace roztěru navalovacího válce na prostředky umožňující provádět regulaci automaticky v rámci řídicího systému řídícího chod celého stroje.

Vše výše uvedené umožňuje významně snížit časové prostoje spojené s potřebou přestavení velikosti axiálního roztěru navalovacích válců.

Přehled obrázků na výkresech

Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkresu, na kterém obr. 1 znázorňuje uložení jednoho z konců navalovacího hřídele včetně jeho ovládání, obr. 2 znázorňuje uložení druhého z konců hřídele, obr. 3 znázorňuje nastavení objímek v okamžiku, kdy dochází k axiálnímu pohybu nava-2CZ 303047 B6 lovacího válce. obr. 4 znázorňuje nastavení objímek v okamžiku, kdy nedochází k axiálnímu pohybu navalovacího válce, obr. 5 znázorňuje detail části ovládání a obr. 6 znázorňuje detail provedení objímky.

Příklady provedení vynálezu

Tiskařský navalovací válec s axiálním roztěrem sestává z potahu 53 umístěného na válcovém nosiči 9 otočně a suvně uloženém pomocí jehlových ložisek 51, 60 na hřídeli 1.

Jeden z konců hřídele i je (obr. 2) pomocí ložiska 19 uložen ve vložce 20, která je uložena a šroubem 23 s příložkou 24 zajištěna v zámku 21 připevněném v bočnici 22, přičemž ve vložce 20 je zároveň uložen vodicí kolík 25, který zasahuje do drážky 26 vytvořené v objímce 47.

Druhý z konců hřídele 1 je (obr. 1) pomocí ložiska 14 uložen ve vložce 15, která je stavitelně uložena v zámku 16 připevněném v bočnici 3, přičemž ve vložce JL5 je zároveň uložen vodicí kolík 17, který zasahuje do drážky 18 vytvořené v objímce 6. Druhý z konců hřídele 1 je zároveň propojen s ovládáním 2 regulace axiálního roztěru, které je umístěno vně bočnice 3.

Oba konce hřídele i jsou (obr. 3) opatřeny čepy 4, 54, které zasahují do vybrání 5, 55 objímek 6, 47 (obr. 6) suvně uložených na hřídeli 1- V dutinách 7, 48 objímek 6, 47 jsou uložena axiální ložiska 8, 49, o které se v krajní poloze opírá válcový nosič 9. Na obou koncích čepů 4, 54 jsou uloženy rolny 10, 56, které jsou zajištěny pojistnými kroužky 61, 62.

V obou koncích hřídele I jsou uloženy kuličky 11, 57, které jsou pružinami 12, 58 přitlačovány proti objímkám 6, 47, přičemž v poloze, kdy je roztěr nulový (obr. 4), zapadají kuličky H, 57 do otvorů 13. 59 vytvořených v objímkách 6,47.

Vložka t_5 je proti pootočení zajištěna vodicím šroubem 43 upevněným v zámku 16 a zasahujícím do drážky 44 vytvořené ve vložce 15. Zámek 16 je připevněn k bočnici 3 pomocí příložky 45 zajištěné pojistným kroužkem 46.

Druhý konec hřídele 1 je propojen s ovládáním 2 regulace axiálního roztěru pomocí regulační tyče 27 zasunuté do drážky 28 vytvořené na konci hřídele 1.

Regulační tyč 27 je suvně uložena v dutém šroubu 29 šroubově uloženém ve vložce 15, přičemž na jejím čepu 30 je uložena pružina 31, která se opírá o aretační točítko 32 šroubově uložené na dutém šroubu 29, a pomocí svěmého spoje (obr. 5) vytvořeného šroubem 63 připevněna páčka 33, která je přestavitelně zajištěna ve své poloze pomocí aretačního kolíku 34, který je zasunut do jednoho z otvorů 35 vytvořeného v aretačním točítku 32, a zároveň je na dutém šroubu 29 šroubově uložen doraz 36.

Doraz 36 je zajištěn pomocí západky 39, která je připevněna pomocí šroubu 40 k držáku 41, který je svěmým spojem, drženým šroubem 42, uchycen k zámku 16.

Aretační točítko 32 a doraz 36 jsou zajištěny maticemi 37, 38.

Jehlová ložiska 51, 60 se opírají o kroužky 50, 52 uložené ve válcovém nosiči 9.

Průmyslová využitelnost

Navalovací válec, podle vynálezu lze využít jako tiskařský navalovací válec s axiálním regulovatelným roztěrem.

Claims (13)

 1. PATENTOVÉ NÁROKY
  1. Navalovací válec, zejména tiskařský navalovací válec s axiálním roztěrem, sestávající z potahu umístěného na válcovém nosiči otočně a suvně uloženém na hřídeli, vyznačující se tím, že nejméně jeden z konců hřídele (l) je propojen s ovládáním (2) regulace axiálního roztěru, které je umístěno vně bočnice (3).
 2. 2. Navalovací válec podle nároku 1, vyznačující se tím, že konec hřídele (1) je opatřen čepem (4, 54), který zasahuje do vybrání (5, 55) objímky (6,47) suvně uložené na hřídeli (1).
 3. 3. Navalovací válec podle nároku 2, vyznačující se tím, že v dutině (7, 48) objímky (6, 47) je uloženo axiální ložisko (8, 49), o které se v krajní poloze opírá válcový nosič (9).
 4. 4. Navalovací válec podle nároku 2, vyznačující se tím, že nejméně na jednom konci čepu (4, 54) je uložena rolna (10, 56),
 5. 5. Navalovací válec podle nároku 2, vyznačující se tím, že v hřídeli (1) je uložena kulička (11, 57), která je pružinou (12, 58) přitlačována proti objímce (6, 47), přičemž v poloze, kdy je roztěr nulový, zapadá kulička (11, 57) do otvoru (13, 59) vytvořeného v objímce (6, 47).
 6. 6. Navalovací válec podle nároku 2, vyznačující se tím, že hřídel (1) je pomocí ložiska (14) uložen ve vložce (15), která je stavitelně uložena v zámku (16) připevněném v bočnici (3), přičemž ve vložce (15) je zároveň uložen vodicí kolík (17), který zasahuje do drážky (18) vytvořené v objímce (6).
 7. 7. Navalovací válec podle nároku 6, vyznačující se tím, že vložka (15) je proti pootočení zajištěna vodicím šroubem (43) upevněným v zámku (16) a zasahujícím do drážky (44) vytvořené ve vložce (15).
 8. 8. Navalovací válec podle nároku 6, vyznačující se tím, že zámek (16) je připevněn k bočnici (3) pomocí příložky (45) zajištěné pojistným kroužkem (46).
 9. 9. Navalovací válec podle nároku 2, vyznačující se tím, že hřídel (1) je pomocí ložiska (19) uložen ve vložce (20), která je uložena a šroubem (23) s příložkou (24) zajištěna v zámku (21) připevněném v bočnici (22), přičemž ve vložce (20) je zároveň uložen vodicí kolík (25), který zasahuje do drážky (26) vytvořené v objímce (47).
 10. 10. Navalovací válec podle některého z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že konec hřídele (1) je propojen s ovládáním (2) regulace axiálního roztěru pomocí regulační tyče (27) zasunuté do drážky (28) vytvořené na konci hřídele (1).
 11. 11. Navalovací válec podle nároku 10, vyznačující se tím, že regulační tyč (27)je suvně uložena v dutém šroubu (29) šroubově uloženém ve vložce (15), přičemž na jejím čepu (30) je uložena pružina (31), která se opírá o aretační točítko (32) šroubově uložené na dutém Šroubu (29), a připevněna páčka (33), která je přestavitelně zajištěna ve své poloze pomocí aretačního kolíku (34), který je zasunut do jednoho z otvorů (35) vytvořeného v aretačním točítku (32), a zároveň je na dutém šroubu (29) šroubově uložen doraz (36).
 12. 12. Navalovací válec podle nároku 11, vyznačující se tím, že aretační točítko (32) a doraz (36) jsou zajištěny maticemi (37, 38).
  -4CZ 303047 B6
 13. 13. Navalovací válec podle nároku 11, vyznačující se tím, že doraz (36) je zajištěn pomocí západky (39), která je připevněna pomocí šroubu (40) k držáku (41), který je svěmým spojem uchycen k zámku (16).
CZ20050166A 2005-03-15 2005-03-15 Navalovací válec CZ303047B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20050166A CZ303047B6 (cs) 2005-03-15 2005-03-15 Navalovací válec

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20050166A CZ303047B6 (cs) 2005-03-15 2005-03-15 Navalovací válec

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2005166A3 CZ2005166A3 (cs) 2006-11-15
CZ303047B6 true CZ303047B6 (cs) 2012-03-14

Family

ID=37435162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20050166A CZ303047B6 (cs) 2005-03-15 2005-03-15 Navalovací válec

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ303047B6 (cs)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0141058A2 (en) * 1983-10-25 1985-05-15 Harris Graphics Corporation Inker for a printing press
EP0313702A1 (en) * 1987-10-30 1989-05-03 Komori Corporation Inking apparatus for printing press
CS453490A3 (en) * 1989-09-20 1992-09-16 Koenig & Bauer Ag Inking roller performing a reversible motion

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0141058A2 (en) * 1983-10-25 1985-05-15 Harris Graphics Corporation Inker for a printing press
EP0313702A1 (en) * 1987-10-30 1989-05-03 Komori Corporation Inking apparatus for printing press
CS453490A3 (en) * 1989-09-20 1992-09-16 Koenig & Bauer Ag Inking roller performing a reversible motion

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2005166A3 (cs) 2006-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3783780A (en) Intaglio print machine with novel roll mounting mandrel and bushing assembly
USRE33944E (en) Printing machine cylinder holder arrangement
EP0575739B2 (de) Vorrichtung zum Stützen eines Zylinders in einer Rotationsdruckmaschine
DE3825517C2 (cs)
US5787811A (en) Flexographic printing press
DE19516004C2 (de) Druckmaschine
EP0656259B1 (en) Flexographic press adapted for short runs and method
EP0153620B1 (de) Vorrichtung zum Austauschen einer, mit einer Numerierwelle zur Aufname von ziffernwerken versehenen Numerier- und Ein- druckvorrichtung in Druckmaschinen
US4103615A (en) Vertical rotary screen printing machine and ink supply therefore
EP0277545B1 (de) Vorrichtung zum Aufbringen einer Hülse auf einen Druckwerkzylinder
DE102006030290B3 (de) Druckwerk
DE69910299T2 (de) Flexographische Mehrfarben-Rotationsdruckmaschine mit einer Haupttrommel und getrennten, unabhängigen Farbdruckeinheiten
US6615722B2 (en) Replaceable cylinder element including cylindrical sleeve and end members having complementary centering faces
JP3863953B2 (ja) カウンターポイズ及びリフト装置
US8069786B2 (en) Printing groups comprising at least two cooperating cylinders and radially movable bearing units
EP0956951B1 (de) Einrichtung zur Verstellung von Druckwerkzylindern in Druckwerken von Rotationsdruckmaschine
JP4361490B2 (ja) 印刷モジュール、および印刷モジュールを備えた印刷機
AU5832098A (en) Printing press having cantilevered self-driven cyclinders
EP0234456B2 (de) Zusatzdruckwerk
US4546701A (en) Inking unit for printing presses
EP1610953B1 (en) Printing with flexographic inks and lacquer
EP0881071A2 (de) Druckmaschine
US4972771A (en) Film dampener unit for offset printing presses
RU2317896C1 (ru) Красочный аппарат
CN1498751A (zh) 胶版印刷机的橡皮滚筒的支承结构

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20130315