CZ28164U1 - Ventilation installation - Google Patents

Ventilation installation Download PDF

Info

Publication number
CZ28164U1
CZ28164U1 CZ2014-30143U CZ201430143U CZ28164U1 CZ 28164 U1 CZ28164 U1 CZ 28164U1 CZ 201430143 U CZ201430143 U CZ 201430143U CZ 28164 U1 CZ28164 U1 CZ 28164U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
ventilation
air
duct
window
sill
Prior art date
Application number
CZ2014-30143U
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Miloš Pavlů
Original Assignee
PAVLĹ® - Complex, s.r.o.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by PAVLĹ® - Complex, s.r.o. filed Critical PAVLĹ® - Complex, s.r.o.
Priority to CZ2014-30143U priority Critical patent/CZ28164U1/en
Publication of CZ28164U1 publication Critical patent/CZ28164U1/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B7/00Special arrangements or measures in connection with doors or windows
  • E06B7/02Special arrangements or measures in connection with doors or windows for providing ventilation, e.g. through double windows; Arrangement of ventilation roses
  • E06B7/10Special arrangements or measures in connection with doors or windows for providing ventilation, e.g. through double windows; Arrangement of ventilation roses by special construction of the frame members
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
  • F24F7/00Ventilation
  • F24F7/04Ventilation with ducting systems also by double walls; with natural circulation
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
  • F24F2221/00Details or features not otherwise provided for
  • F24F2221/20Details or features not otherwise provided for mounted in or close to a window

Description

Technické řešení se zabývá konstrukcí větracího zařízení pro větrání budov použitelné pro nucené i přirozené větrání bez nutnosti zásahu do obvodových stěn budovy či rámů a křídel stavebních výplní, oken a dveří.The technical solution deals with the construction of ventilation equipment for ventilation of buildings usable for forced and natural ventilation without the necessity to interfere with the external walls of the building or frames and wings of building panels, windows and doors.
Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION
Je známa široká škála větracích zařízení jak pro přirozené větrání, tak pro nucené větrání. Jedná se například o větrací štěrbiny montované do okenních rámů, křídel, skel, do tzv. funkčních spár oken. Tedy mezi rámy a křídla oken. Dále jsou známa zařízení pro nucené větrání, počínaje ventilátory, přes decentrální a centrální rekuperace. Všechna tato zařízení nějakým způsobem narušují určitou část budovy. Tak např. u ventilátorů či rekuperací je třeba probourat do vnějších stěn budov otvory pro přívod a odvod vzduchu. U větracích štěrbin a klapek je třeba frézovat rámy či křídla oken anebo alespoň vrtat do rámů a narušit tak těsnění oken. A to jak dorazové těsnění tak i těsnění středové. Všechna tato větrací zařízení tedy nějakým způsobem mění vlastnosti oken anebo stěn budov.A wide variety of ventilation devices are known for both natural ventilation and forced ventilation. These are for example ventilation slots mounted in window frames, sashes, glass, in so-called functional window joints. Thus, between the frames and the wings of windows. Furthermore, devices for forced ventilation are known, starting with fans, through decentralized and central recuperation. All these devices somehow disrupt a part of the building. For example, for fans or recuperation, air inlets and outlets must be drilled into the external walls of buildings. In the case of ventilation slots and flaps, it is necessary to mill the window frames or wings, or at least drill into the frames and thus break the window seals. Both the stop seal and the central seal. All of these ventilation devices thus alter the properties of windows or walls of buildings in some way.
Jako stav techniky je možno uvést např. slovenský patentový spis 288018, případně zveřejněný spis CN 203570154 a další patentové spisy, které ovšem neobsahují navrhované řešení.The state of the art includes, for example, Slovak patent specification 288018, possibly published CN publication 203570154 and other patents, which, however, do not contain the proposed solution.
Podstata technického řešeníThe essence of the technical solution
Výše uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje větrací zařízení podle tohoto technického řešení, kdy jeho podstata spočívá v tom, že pro výměnu vzduchu v místnosti je využito vzduchotechnického potrubí, jež prochází připojovací spárou mezi oknem a stěnou budovy, aniž by bylo potřeba jakkoli upravovat okno či stěnu budovy. Vzduchotechnické potrubí může být s výhodou vedeno v prostoru mezi vnějším parapetem a zdí či tepelnou izolací a v prostoru mezi vnitřním parapetem a zdí. S výhodou je možno využít jak vnějšího tak vnitřního parapetu pro zvýšení výkonnosti systému, zakrytí částí vzduchotechnického potrubí, zlepšení směru proudění vzduchu, předehřevu vzduchu či získání akustického útlumu. Tento systém může být doplněn ventilátorem pro nucený oběh vzduchu, nebo klapkou pro jeho regulaci či dalšími vzduchotechnickými doplňky.The above-mentioned disadvantages are largely eliminated by the ventilation device according to the present invention, which is based on the fact that air ducts which pass through the connection gap between the window and the building wall are used for air exchange in the room, without the need to modify the window or wall of the building. The duct may preferably be routed in the space between the outer sill and the wall or the thermal insulation and in the space between the inner sill and the wall. Advantageously, both external and internal window sills can be used to increase system performance, cover parts of ductwork, improve air flow direction, pre-heat air, or obtain acoustic attenuation. This system can be supplemented with a fan for forced air circulation, a flap for its regulation or other air-conditioning accessories.
Větrací zařízení podle tohoto technického řešení řeší problém nedostatečného větrání objektů, a to především po jejich zateplení spojeném s výměnou oken a u nově stavěných budov s vysokým stupněm zateplení. Tím, že nenarušuje nijak samotná okna či jiné otvorové výplně a ani vnější zdi, nemění negativně vlastnosti oken a zdí. Jeho montáž je v procesu stavby či rekonstrukce velmi snadná. Vzduchotechnické potrubí stačí při montáži okna (či jiné výplně) těsně před jeho ukotvením položit na ostění pod rám nebo vedle rámu okna. Po ukotvení okna se na utěsnění okna použije stejná komprimační páska, která se používá pro utěsnění připojovací spáry. Kromě snadné, nedestruktivní a velmi rychlé montáže je další výhodou možnost umístění výfukové části pod vnitřní parapet či přímo do něj, vyústění sání vzduchu pod vnější parapet. Lze tak realizovat řešení, kdy z exteriéru a interiéru není větrací zařízení vidět. To přispívá ke zvýšené architektonické úrovni budov. Další výhodou může být použití vnějšího parapetu pro předehřev nasávaného vzduchu. S výhodou lze nedestruktivní větrací zařízení použít i opačně, tedy k odvodu vzduchu z interiéru do exteriéru stejnou vzduchotechnickou cestou. Větrací zařízení řeší také problematiku dodávky spalovacího vzduchu k plynovým kotlům a topidlům na různá paliva.Ventilation equipment according to this technical solution solves the problem of insufficient ventilation of buildings, especially after their insulation connected with replacement of windows and in newly built buildings with a high degree of insulation. By not disturbing the windows or other openings or the exterior walls, they do not negatively affect the properties of windows and walls. Its assembly is very easy in the process of construction or reconstruction. When assembling a window (or other panel) just before its anchoring, it is sufficient to place the ventilation duct on the lining under the frame or next to the window frame. Once the window is anchored, the same compression tape is used to seal the window that is used to seal the connection joint. In addition to easy, non-destructive and very fast assembly, another advantage is the possibility of placing the exhaust part under or into the inner window sill, the air intake opening under the outer window sill. It is possible to realize a solution where the ventilation device is not visible from the exterior and interior. This contributes to the increased architectural standard of the buildings. Another advantage may be the use of an external window sill to preheat the intake air. Advantageously, the non-destructive ventilation device can also be used in the opposite way, i.e. to extract air from the interior to the exterior in the same air-conditioning way. Ventilation equipment also solves the issue of supply of combustion air to gas boilers and heaters for various fuels.
Objasnění výkresůClarification of drawings
Technické řešení bude blíže objasněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn nárysný pohled na zabudované okno do novostavby a v řezu je zřejmé vzduchotechnické potrubíThe technical solution will be explained in more detail in the attached drawings, where Fig. 1 shows a front view of the built-in window into the new building and the air-conditioning duct is visible in cross-section.
- 1 CZ 28164 U1 umístěné do připojovací spáry. Na obr. 2 je znázorněn svislý řez stěnou budovy a na obr. 3 je znázorněn řez interiérové části vnější stěny budovy se zakončením interiérové části větracího zařízení. Na obr. 4 je znázorněn svislý řez možného provedení s ventilátorem umístěným ve vnitřním parapetu. Na obr. 5 je potom znázorněn svislý řez provedení se samoregulační klapkou 5 ve výfukové části. Na obr. 6 až 15 jsou znázorněny možné variantní řešení podle tohoto technického řešení.- 1 GB 28164 U1 located in the connection joint. FIG. 2 is a vertical cross-sectional view of the building wall; and FIG. 3 is a cross-sectional view of the interior portion of the exterior wall of the building with the end of the interior portion of the ventilation device. Fig. 4 shows a vertical section of a possible embodiment with a fan placed in the inner window sill. FIG. 5 is a vertical sectional view of an embodiment with a self-regulating flap 5 in the exhaust portion. 6 to 15 show a possible variant solution according to this technical solution.
Příklady uskutečnění technického řešeníExamples of technical solutions
Větrací zařízení prochází připojovací spárou 2 okna 27, které je tvořeno okenním rámem 3, popřípadě i okenním křídlem. Připojovací spára 2 okna 27 je odborný název pro prostor mezi ostěío ním lb a okenním rámem 3, někdy se ji též říká montážní spára. Vzniká vždy při montáži okna, dveří či pevného zasklení. Okno 27, pevné zasklení či dveře jsou zabudovány ve zdi la. Okno 27 může mít různé výplně, v příkladu provedení dle obr. 1 je výplň tvořena izolačním sklem 13. Z obr. 1 je zřejmé vedení vzduchotechnického potrubí 4 připojovací spárou 2 okna tak, že nedochází k zásahu do samotného okna 27 ani k potřebě jakéhokoli zásahu do zdi la.The ventilation device passes through the connecting joint 2 of the window 27, which is formed by a window frame 3 or a window sash. The connecting joint 2 of the window 27 is the technical name for the space between the lining 1b and the window frame 3, sometimes also referred to as the mounting joint. It always occurs when installing windows, doors or fixed glazing. The window 27, the fixed glazing or the door are built into the wall 1a. The window 27 may have various infills, in the embodiment of Fig. 1 the infill consists of insulating glass 13. From Fig. 1 it is evident that the air duct 4 is routed through the window connecting joint 2 so that neither the window 27 nor any intervention is needed. into the wall la.
Na obr. 2 je znázorněn příklad provedení technického řešení, kde vzduchotechnické potrubí 4 začíná pod vnějším parapetem 11, pokračuje ve spáře mezi vnějším parapetem 11 a tepelnou izolací 16, pokračuje pod okenním rámem 3 a zdí la, tedy v připojovací spáře 2 okna a pokračuje ve spáře pod vnitřním parapetem 10 a zdí la. V interiéru je zakončeno výfukovou částí 8 zcela nebo částečně skrytou za vnitřním parapetem 10. Pro vzduchotechnické potrubí 4 tedy není třeba 20 vytvářet ve stavbě jakýkoliv zvláštní otvor. Vzduchotechnickému potrubí 4 je ze strany exteriéru (tedy venkovního prostředí) přiřazena sací část 5, která saje čerstvý vzduch ve směru sání 6 a která je umístěna za přesahujícím vnějším parapetem 11 tak, aby v podstatě nebyla z exteriéru viditelná. Okenní rám 3 je na spodní straně tradičně podložen podkladovým profilem 14. a to z obou stran vzduchotechnického potrubí 4. Obrázek 2 znázorňuje i směr proudění vzduchu 7. Ten 25 může ale být podle jiných význaků technického řešení i opačný. Stěna budovy je tvořena zdí la a tepelnou izolací 16. Okno 27 je v tomto příkladu provedení tvořeno okenním rámem 3, okenním křídlem 12 a izolačním sklem 13. V interiéru je pod oknem umístěn radiátor 15. Nasávaný čerstvý vzduch vstupuje do větracího zařízení dle technického řešení sací částí 5. Zde může být umístěn vzduchový filtr. Pokračuje vzduchotechnickým potrubím 4 až k výfukové části 8. Zde 30 vystupuje z větracího zařízení nad radiátor 15. Rychle se ohřívá, směšuje se s vnitřním vzduchem a proudí do místnosti.FIG. 2 shows an embodiment of the invention in which the air duct 4 starts below the outer sill 11, continues the gap between the outer sill 11 and the thermal insulation 16, continues below the window frame 3 and the wall, i.e. the window connecting gap 2 and continues in the joint under the inner window sill 10 and the wall 1a. In the interior, it is terminated by the exhaust portion 8 completely or partially hidden behind the inner window sill 10. Thus, it is not necessary for the ventilation duct 4 to create any special opening in the building. The air duct 4 is assigned from the exterior (i.e., outside) side a suction section 5 which sucks fresh air in the direction of suction 6 and which is located behind the overlapping external window sill 11 so that it is not substantially visible from the exterior. The window frame 3 is traditionally supported on the underside by a base profile 14 on both sides of the duct 4. Figure 2 also shows the direction of air flow 7. However, according to other features of the invention, the duct 25 may be reversed. The building wall consists of a wall and thermal insulation 16. The window 27 in this embodiment consists of a window frame 3, a sash 12 and an insulating glass 13. A radiator 15 is placed under the window in the interior. The air filter can be located here. It continues through the air duct 4 to the exhaust section 8. Here, 30 exits the ventilation device above the radiator 15. It heats up rapidly, mixes with the internal air and flows into the room.
Obr. 3 znázorňuje příklad provedení technického řešení, kde výfuková část 8 je tvořena též ventilátorem 17. Výfuková část 8 spolu s ventilátorem 17 je v tomto příkladu provedení částečně zafrézována do svislé části vnitřního parapetu 10. Šipky znázorňují směr výfuku vzduchu 9 do 35 větrané místnosti.Giant. 3 shows an exemplary embodiment of the invention wherein the exhaust portion 8 is also formed by a fan 17. The exhaust portion 8 together with the fan 17 in this example embodiment is partially milled into the vertical part of the interior sill 10. The arrows indicate the exhaust air direction 9 to a ventilated room.
Na příkladu provedení technického řešení dle obr. 4 je výfuková část 8 spolu s ventilátorem 17 vyústěna do vodorovné části vnitřního parapetu 10. Směr výfuku vzduchu 9 je v tomto případě nahoru.In the exemplary embodiment of FIG. 4, the exhaust portion 8, together with the fan 17, opens into a horizontal portion of the inner window sill 10. The exhaust air direction 9 is in this case up.
Výfuková část 8 je dle obr. 5 s výhodou tvořena samoregulační klapkou 18, která reaguje na 40 rozdíly tlaků mezi exteriérem a interiérem. Zamezuje tak nechtěnému průvanu a naopak propouští potřebné množství větracího vzduchu i při malém rozdílu tlaků.According to FIG. 5, the exhaust portion 8 is preferably a self-regulating flap 18 which responds to 40 pressure differences between the exterior and interior. This prevents unwanted drafts and, on the other hand, permits the required amount of ventilation air even at low pressure differences.
Z obr. 6 je zřejmé provedení s regulovatelným uzávěrem 19, který je předřazen sací části 5 a může být též její součástí. Tento regulovatelný uzávěr 19 je ovládaný buď manuálně z exteriéru při otevření okenního křídla anebo z interiéru manuálně táhlem, elektronickým ovládáním či 45 pneumatickým ovládáním. Regulovatelný uzávěr 19 může v případě potřeby zcela uzavřít přívod vzduchu do interiéru.FIG. 6 shows an embodiment with an adjustable closure 19 which is upstream of the suction part 5 and may also be part thereof. This controllable closure 19 is operated either manually from the exterior when the sash is opened, or manually from the interior by means of a rod, electronic control or 45 pneumatic control. An adjustable closure 19 can completely shut off the air supply to the interior if necessary.
Na obr. 7 je znázorněno provedení, kde sací části 5 je předřazen solární teplovzdušný panel 20. Ten využívá sluneční energie, která je pohlcována absorbérem 21 solárního teplovzdušného panelu 20 a ohřívá tak vzduch vstupující do solárního teplovzdušného panelu vstupem vzduchu doFigure 7 shows an embodiment where the suction portion 5 is preceded by a solar hot air panel 20. This uses solar energy which is absorbed by the absorber 21 of the solar hot air panel 20 and thus heats the air entering the solar hot air panel through the air inlet.
-2CZ 28164 U1 solárního panelu 22. Ohřátý vzduch solárním teplovzdušným panelem 20 vstupuje do sací části 5 větracího zařízení.The heated air by the solar hot-air panel 20 enters the suction section 5 of the ventilation device.
Obr. 8 znázorňuje provedení, kdy vzduchotechnické potrubí 4 je na exteriérové straně zčásti tvořeno vnějším parapetem 1L Vnější parapet 11 svojí teplosměnnou částí 23 shora vzduchotechnické potrubí 4 uzavírá a v případě slunečního svitu předává teplo vzduchu proudícímu ve vzduchotechnickém potrubí 4.Giant. 8 shows an embodiment in which the air duct 4 is partly formed by an external sill 11 on its exterior side. The outer sill 11 closes the air duct 4 with its heat exchanger part 23 from above and, in the case of sunlight, transfers heat to the air flowing in the air duct 4.
Obr. 9 znázorňuje vedení vzduchotechnického potrubí 4 připojovací spárou 2, kde je připojovací spára 2 vyplněna po montáži vzduchotechnického potrubí 4 roztažnou komprimační páskou 24. Ta má vynikající vlastnosti v tom, že je z interiéru parotěsná, ve svém průřezu tepelně izolační a z exteriéru vodotěsná.Giant. 9 shows the ducting of the duct 4 through the connecting joint 2, where the connecting joint 2 is filled after the duct 4 has been assembled with an expansive compression tape 24. This has excellent properties in that it is vapor-proof, thermally insulating in its cross-section and waterproof from the exterior.
Na obr. 10 je výfuková část 8 umístěna do vnitřního parapetu 10 a je tvořena také samoregulační vertikální klapkou 25. Výstup vzduchu ve směru výfuku vzduchu 9 je opatřen vnitřním regulovatelným uzávěrem 26. Ten umožňuje zcela uzavřít přívod vzduchu do místnosti.In Fig. 10, the exhaust part 8 is placed in the inner window sill 10 and is also formed by a self-regulating vertical flap 25. The air outlet in the direction of the air outlet 9 is provided with an internal adjustable shutter 26. This allows the air supply to the room to be completely shut off.
V obr. lije vzduchotechnické potrubí 4 s výhodou tvořeno dvěma částmi. Na straně exteriéru je to potrubí s nízkou tepelnou vodivostí 30, které je na interiérové straně spojeno spojovacím kusem 29 s potrubím s vysokou tepelnou vodivostí 28. Potrubí s vysokou tepelnou vodivostí 28 je schopné předávat proudícímu vzduchu teplo naakumulované ve zdi la.In FIG. 11, the air duct 4 is preferably made up of two parts. On the exterior side, it is a low thermal conductivity conduit 30, which on the interior side is connected by a connecting piece 29 with a high thermal conductivity conduit 28. The high thermal conductivity conduit 28 is capable of transmitting to the flowing air the heat accumulated in the wall 1a.
V obr. 12 je vzduchotechnické potrubí 4 zakončeno v interiéru přechodovou částí 31, která vystupuje nahoru skrze vnitřní parapet 10.In FIG. 12, the duct 4 terminates in the interior by a transition portion 31 that extends upwardly through the inner window sill 10.
Na obr. 13 je znázorněno řešení, kdy na interiérové straně prochází vzduchotechnické potrubí 4 mezi levou částí 32 a pravou částí 33 vnitřního parapetu 10.FIG. 13 shows a solution in which an air duct 4 extends between the left side 32 and the right side 33 of the interior sill 10 on the interior side.
Obrázek 14 znázorňuje řešení, kde připojovací spárou jednoho okna prochází dvě vzduchotechnická potrubí 4, a to vlevo a vpravo od vnitřního parapetu JO.Figure 14 shows a solution where two ventilation ducts 4 pass through the connecting joint of one window, to the left and right of the inner window sill 10.
Na obrázku 15 prochází vzduchotechnické potrubí 4 mezi tepelnou izolací 16 a vnějším parapetem 11, pokračuje mezi zdí la a okenním rámem 3 a poté prochází nade zdí la mezi dvěma částmi vnitřního parapetu 10 tak, že vzduchotechnické potrubí 4 vystupuje nad vodorovnou úroveň vnitřního parapetu 10.In Figure 15, the duct 4 passes between the thermal insulation 16 and the outer sill 11, continues between the wall 1a and the window frame 3, and then passes above the wall between the two parts of the inner sill 10 so that the duct 4 extends above the horizontal level of the inner sill 10.
Průmyslová využitelnostIndustrial applicability
Toto technické řešení lze využít zejména pro větrání všech druhů staveb obsahujících alespoň jedno okno nebo jinou otvorovou výplň. Tedy u rodinných domů, bytových domů, administrativních budov, výrobních budov a hal, sportovních budov, chalup, průmyslových objektů, vojenských objektů, rekreačních objektů, hotelů, zahradních domků, skladovacích prostor, nádražních hal, kluboven, sociálních bytů a zařízení.This technical solution can be used especially for ventilation of all types of buildings containing at least one window or other opening filler. That is, for family houses, apartment buildings, office buildings, production buildings and halls, sports buildings, cottages, industrial buildings, military buildings, recreational buildings, hotels, garden houses, storage areas, railway station halls, clubrooms, social housing and facilities.
NÁROKY NA OCHRANUPROTECTION REQUIREMENTS

Claims (11)

 1. NÁROKY NA OCHRANUPROTECTION REQUIREMENTS
  1. Větrací zařízení pro větrání budov sestávající ze sací části (5), vzduchotechnického potrubí (4), výfukové části (8), popřípadě z regulovatelné štěrbiny, samoregulovatelné klapky (18) či jednoho nebo více ventilátorů (17), vyznačující se tím, že vzduchotechnické potrubí (4) pro přívod vzduchu z exteriéru do interiéru popřípadě naopak je vedeno v připojovací spáře (2) okna, tedy v prostoru mezi okenním rámem (3) a ostěním (lb) zdi (la).Ventilation device for building ventilation comprising a suction part (5), an air duct (4), an exhaust part (8) or a controllable slot, a self-regulating flap (18) or one or more fans (17), The air duct (4) for supplying air from the exterior to the interior or vice versa is led in the connecting joint (2) of the window, i.e. in the space between the window frame (3) and the wall lining (1b).
 2. 2. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduchotechnické potrubí (4) pro přívod vzduchu z exteriéru do interiéru popřípadě naopak je v prostoru mezi vnějším parapetem (11) a zdí (la) či tepelnou izolací (16).Ventilation device for building ventilation according to claim 1, characterized in that the ventilation duct (4) for supplying air from the exterior to the interior or vice versa is in the space between the external sill (11) and the wall (1a) or thermal insulation (16). .
  -3CZ 28164 U1-3GB 28164 U1
 3. 3. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduchotechnické potrubí (4) pro přívod vzduchu z exteriéru do interiéru popřípadě naopak je v prostoru mezi vnitřním parapetem (10) a zdí (la).Ventilation device for ventilation of buildings according to claim 1, characterized in that the ventilation duct (4) for supplying air from the exterior to the interior or vice versa is in the space between the inner sill (10) and the wall (1a).
 4. 4. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduchotechnické potrubí (4) pro přívod vzduchu z exteriéru do interiéru popřípadě naopak je v prostoru mezi levou částí (32) a pravou částí (33) vnitřního parapetu (10).Ventilation device for building ventilation according to claim 1, characterized in that the ventilation duct (4) for supplying air from the exterior to the interior or vice versa is in the space between the left part (32) and the right part (33) of the inner window sill (10). .
 5. 5. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, že prostor mezi okenním rámem (3) a ostěním (lb) je kolem vzduchotechnického potrubí (4) utěsněn roztažnou komprimační páskou (24).Ventilation device for building ventilation according to claim 1, characterized in that the space between the window frame (3) and the lining (1b) is sealed around the air duct (4) by an extensible compression tape (24).
 6. 6. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, že vzdu· chotechnické potrubí (4) spojuje sací část (5) s výfukovou částí (8).Ventilation device for building ventilation according to claim 1, characterized in that the air duct (4) connects the suction part (5) with the exhaust part (8).
 7. 7. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, žek sací části (5) je přiřazen regulovatelný uzávěr (19).Ventilation device for ventilation of buildings according to claim 1, characterized in that an adjustable closure (19) is assigned to the suction part (5).
 8. 8. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, žek sací části (5) je přiřazen solární teplovzdušný panel (20).Ventilation device for building ventilation according to claim 1, characterized in that the suction part (5) is associated with a solar hot-air panel (20).
 9. 9. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduchotechnické potrubí (4) je z části tvořeno teplosměnnou částí (23) vnějšího parapetu (11).Ventilation device for ventilation of buildings according to claim 1, characterized in that the ventilation duct (4) is partly formed by a heat exchange part (23) of the external sill (11).
 10. 10. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, že výfuková část (8) je tvořena samoregulační vertikální klapkou (25) a že k výfukové části (8) je přiřazen vnitřní regulovatelný uzávěr (26).Ventilation device for building ventilation according to claim 1, characterized in that the exhaust part (8) is formed by a self-regulating vertical flap (25) and that an internal adjustable closure (26) is associated with the exhaust part (8).
 11. 11. Větrací zařízení pro větrání budov dle nároku 1, vyznačující se tím, že vzduchotechnické potrubí (4) je tvořeno potrubím s nízkou tepelnou vodivostí (30) a potrubím s vysokou tepelnou vodivostí (28).Ventilation device for building ventilation according to claim 1, characterized in that the ventilation duct (4) consists of a duct with a low thermal conductivity (30) and a duct with a high thermal conductivity (28).
  15 výkresů15 drawings
  Seznam vztahových značek:List of reference marks:
  la la - zeď - Wall 17 17 - ventilátor - fan lb lb - ostění - lining 18 18 - samoregulační klapka - self-regulating flap 2 2 - připojovací spára - connecting joint 19 19 Dec - regulovatelný uzávěr - adjustable closure 3 3 - okenní rám - window frame 20 20 May - solární teplovzdušný panel - solar hot air panel 4 4 - vzduchotechnické potrubí - ventilation ducts 21 21 - absorbér - absorber 5 5 - sací část - suction part 22 22nd - vstup vzduchu do solárního panelu - air inlet to the solar panel 6 6 - směr sání vzduchu - air intake direction 23 23 - teplosměnná část - heat exchange part 7 7 - proudění vzduchu - air flow 24 24 - roztažná komprimační páska - extensible compression tape 8 8 - výfuková část - exhaust part 25 25 - samoregulační vertikální klapka - self-regulating vertical damper 9 9 - směr výfuku vzduchu - direction of exhaust air 26 26 - vnitřní regulovatelný uzávěr - internal adjustable closure 10 10 - vnitřní parapet - inner window sill 27 27 Mar: - okno - window 11 11 - vnější parapet - external window sill 28 28 - potrubí s vysokou tepelnou vodivostí - pipes with high thermal conductivity 12 12 - okenní křídlo - window sash 29 29 - spojovací kus - connecting piece 13 13 - izolační sklo - insulating glass 30 30 - potrubí s nízkou tepelnou vodivostí - low thermal conductivity pipes 14 14 - podkladový profil - underlying profile 31 31 - přechodová část - Transition part 15 15 Dec - radiátor - radiator 32 32 - levá část - left part 16 16 - tepelná izolace - heat insulation 33 33 - pravá část. - right part.
CZ2014-30143U 2014-10-22 2014-10-22 Ventilation installation CZ28164U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-30143U CZ28164U1 (en) 2014-10-22 2014-10-22 Ventilation installation

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-30143U CZ28164U1 (en) 2014-10-22 2014-10-22 Ventilation installation
DE202015105225.1U DE202015105225U1 (en) 2014-10-22 2015-10-05 ventilation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ28164U1 true CZ28164U1 (en) 2015-05-05

Family

ID=53266906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-30143U CZ28164U1 (en) 2014-10-22 2014-10-22 Ventilation installation

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ28164U1 (en)
DE (1) DE202015105225U1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2579675A (en) * 2018-12-12 2020-07-01 Ksr Consultancy Nw Ltd Window sill system

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SK288018B6 (en) 2008-02-01 2012-11-05 Mikulas Bobik Multifunction sill board

Also Published As

Publication number Publication date
DE202015105225U1 (en) 2016-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4462459A (en) Device for air control of an energy facade wall
US8726586B1 (en) Energy-efficient building structure having a dynamic thermal enclosure
SI20343A (en) Air conditioning system for buildings and air-conditioned building, especially a zero energy house
US2210960A (en) Air conditioning system
KR101512409B1 (en) Hood Cap for Anti-dew Condensation
KR20120118774A (en) A windows system with ventilation function
DE102014013261A1 (en) Installation system for windows or doors
KR101146332B1 (en) Window having ventilation and heat recovery
CZ28164U1 (en) Ventilation installation
JP5926711B2 (en) Heating system
KR20090119540A (en) Duct connection double-skin facades structure for remodeling
CZ2014722A3 (en) Ventilation installation
DE19845557A1 (en) Air circulating heating system has air ducts in insulating panels, heat reflecting layer, ventilation unit of fans, air filters, air de-humidifiers and heat-exchanger units
KR20100025241A (en) System window
CN205518461U (en) Intumescent fireproof paint preheats insulation can
FI83698B (en) ANORDNING FOER KLIMATISERING AV RUM.
KR100670668B1 (en) Supply system of air
KR100281852B1 (en) Air Conditioning System for Air Around Window
EP3384123B1 (en) Facade system
TWI582300B (en) Air conditioning drainage system
WO2014135007A1 (en) Ventilative heat-insulating glass window
CN205592938U (en) Wind device is got to forced draught blower
KR20160000468U (en) Cooling system for construction
Binder Technical building components in and around windows
EP2336472A1 (en) Metallic frame for doors and windows with thermal break by a water radiator

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20150505

MK1K Utility model expired

Effective date: 20181022