CZ2019406A3 - Mechanical vibrator with automatic neutral position lock - Google Patents

Mechanical vibrator with automatic neutral position lock Download PDF

Info

Publication number
CZ2019406A3
CZ2019406A3 CZ2019-406A CZ2019406A CZ2019406A3 CZ 2019406 A3 CZ2019406 A3 CZ 2019406A3 CZ 2019406 A CZ2019406 A CZ 2019406A CZ 2019406 A3 CZ2019406 A3 CZ 2019406A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
base plate
link
vibrator
guitar
lock
Prior art date
Application number
CZ2019-406A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ308542B6 (en
Inventor
Lukáš Pořízka
Ladislav Pořízka
Josef Kapounek
Original Assignee
Pořízka-Kapounek s.r.o.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pořízka-Kapounek s.r.o. filed Critical Pořízka-Kapounek s.r.o.
Priority to CZ2019-406A priority Critical patent/CZ2019406A3/en
Publication of CZ2019406A3 publication Critical patent/CZ2019406A3/en
Publication of CZ308542B6 publication Critical patent/CZ308542B6/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
  • G10DSTRINGED MUSICAL INSTRUMENTS; WIND MUSICAL INSTRUMENTS; ACCORDIONS OR CONCERTINAS; PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS; AEOLIAN HARPS; SINGING-FLAME MUSICAL INSTRUMENTS; MUSICAL INSTRUMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G10D3/00Details of, or accessories for, stringed musical instruments, e.g. slide-bars
  • G10D3/14Tuning devices, e.g. pegs, pins, friction discs or worm gears
  • G10D3/147Devices for altering the string tension during playing
  • G10D3/153Tremolo devices
  • GPHYSICS
  • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
  • G10HELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS
  • G10H3/00Instruments in which the tones are generated by electromechanical means
  • G10H3/12Instruments in which the tones are generated by electromechanical means using mechanical resonant generators, e.g. strings or percussive instruments, the tones of which are picked up by electromechanical transducers, the electrical signals being further manipulated or amplified and subsequently converted to sound by a loudspeaker or equivalent instrument
  • G10H3/14Instruments in which the tones are generated by electromechanical means using mechanical resonant generators, e.g. strings or percussive instruments, the tones of which are picked up by electromechanical transducers, the electrical signals being further manipulated or amplified and subsequently converted to sound by a loudspeaker or equivalent instrument using mechanically actuated vibrators with pick-up means
  • G10H3/18Instruments in which the tones are generated by electromechanical means using mechanical resonant generators, e.g. strings or percussive instruments, the tones of which are picked up by electromechanical transducers, the electrical signals being further manipulated or amplified and subsequently converted to sound by a loudspeaker or equivalent instrument using mechanically actuated vibrators with pick-up means using a string, e.g. electric guitar
  • GPHYSICS
  • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
  • G10HELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS
  • G10H2210/00Aspects or methods of musical processing having intrinsic musical character, i.e. involving musical theory or musical parameters or relying on musical knowledge, as applied in electrophonic musical tools or instruments
  • G10H2210/155Musical effects
  • G10H2210/195Modulation effects, i.e. smooth non-discontinuous variations over a time interval, e.g. within a note, melody or musical transition, of any sound parameter, e.g. amplitude, pitch, spectral response, playback speed
  • G10H2210/201Vibrato, i.e. rapid, repetitive and smooth variation of amplitude, pitch or timbre within a note or chord
  • G10H2210/211Pitch vibrato, i.e. repetitive and smooth variation in pitch, e.g. as obtainable with a whammy bar or tremolo arm on a guitar

Abstract

Mechanické vibráto s automatickým zámkem neutrální polohy, tvořené základní deskou (3) se zvýšenými boky (31) a bočním závěsem (26), kyvně zavěšenou prostřednictvím ložisek (2) do rámu (18), usazeného do těla kytary (1) prostřednictvím postů (19), přičemž k hornímu povrchu základní desky (3) jsou prostřednictvím zámků na kobylkách (33), obsahujících upínací šrouby (35) a upínací segmenty (34), uchyceny struny (17), ke spodnímu povrchu základní desky (3) jsou prostřednictvím pevné konzoly (4) uchyceny vyvažovací pružiny (16), zavěšené na závěsu vyvažovacích pružin (27), výkyvně uchyceném na dvou seřizovacích prutech (28), uchycených do těla kytary (1) prostřednictvím držáku (29), a k základní desce (3) je otočně uchycena odnímatelná ovládací páka (13) prostřednictvím nástavce páky (14) s kolíkem (15), jímž ovládá řízený pohyb zamykacího mechanizmu, obsahujícího kyvnou konzolu (5), osu kulis (8), dvě kloubové kulisy (6) s klouby (7), zámek kulis (9) s ramenem zámku (10) a v 1. variantě převodovou kulisu (20) s převodovým kolíkem (21) a zamykacím kolíkem (22), a ve 2. variantě převodovou kulisu (20) se zamykacím kolíkem (22), spojovací kulisu (23) a redukční kulisu (24) s převodovým kolíkem (21).Mechanical vibrator with automatic neutral position lock, consisting of a base plate (3) with raised sides (31) and a side hinge (26), pivoted by means of bearings (2) into a frame (18) seated in the body of the guitar (1) by means of posts ( 19), the strings (17) being attached to the upper surface of the base plate (3) by means of locks on the bridges (33) comprising clamping screws (35) and clamping segments (34), and to the lower surface of the base plate (3) by fixed brackets (4) mounted balancing springs (16), suspended on a suspension of balancing springs (27), pivotally mounted on two adjusting rods (28), attached to the body of the guitar (1) by means of a holder (29), and to the base plate (3) the removable control lever (13) is rotatably mounted by means of a lever extension (14) with a pin (15) by which it controls the controlled movement of the locking mechanism comprising a swinging bracket (5), a link axis (8), two articulated links (6) with joints ( 7) a link (20) with a gear pin (21) and a locking pin (22), and in a second variant a gear link (20) with a locking pin (22), a connecting link (23) and a reduction link (24) with a gear pin ( 21).

Description

Mechanické vibráto s automatickým zámkem neutrální polohyMechanical vibrator with automatic neutral position lock
Oblast technikyField of technology
Tento vynález se týká mechanického vibráta (tremola) s automatickým zámkem neutrální polohy, které je známým příslušenstvím elektrických kytar nebo baskytar (použitelným případně i u dalších strunných hudebních nástrojů), kterým lze během hry průběžně snižovat nebo zvyšovat stupeň napnutí strun atím měnit jejich ladění, přičemž zároveň v neutrální poloze udržuje jejich standardní ladění. Je ovládáno odnímatelnou ovládací pákou, při jejímž otočení do tzv. parkovací polohy (kolmo směrem od strun) automatický zámek neutrální polohu vibráta zamyká; účelem je simulace pevného uchycení strun na kytaře.The present invention relates to a mechanical vibrator (tremolo) with an automatic neutral position lock, which is a known accessory for electric guitars or bass guitars (possibly also applicable to other stringed musical instruments), which can continuously reduce or increase the degree of string tension during play. at the same time it maintains their standard tuning in the neutral position. It is controlled by a removable control lever, when turning it to the so-called parking position (perpendicular to the strings), the automatic lock locks the neutral position of the vibrator; the purpose is to simulate the firm attachment of the strings to a guitar.
Dosavadní stav technikyPrior art
Nejobvyklejší současnou konstrukcí mechanického vibráta je tzv. kyvné vibráto, obsahující kyvné ktělu kytary zavěšenou základní desku, kjejímuž hornímu povrchu jsou přichyceny struny a kjejímuž spodnímu povrchu jsou přichyceny vyvažovači pružiny. Neutrální polohou kyvného vibráta je míněn stav, v němž napnuté a naladěné struny spolu s vyvažovacími pružinami udržují základní desku v rovnoběžné poloze s horním povrchem těla kytary.The most common current construction of a mechanical vibrator is the so-called swinging vibrator, containing a swinging base of a guitar suspended from a base plate, to the upper surface of which strings are attached and to the lower surface of which balancing springs are attached. By the neutral position of the oscillating vibrator is meant a state in which the tensioned and tuned strings, together with the balancing springs, keep the base plate in a position parallel to the upper surface of the guitar body.
Nejčastěji v současnosti používaným typem mechanického vibráta je tzv. dvouzámkové kyvné vibráto dle patentů US 4171661; US 4497236; US 4549461 a US 4967631; dvěma zámky je u něj míněno uzamčení menzury strun ve dvou bodech - na nultém pražci a na kobylce, což zásadním způsobem přispívá ke stabilitě ladění při aktivaci vibráta. Zámky na kobylce obsahují drobné upínací segmenty (čelisti), jimiž jsou konce strun pomocí upínacích šroubů pevně uchyceny; nevýhodou upínacích segmentů je, že jsou vyjímatelné shora a při výměně strun může snadno dojít k vypadnutí některého z nich, protože jsou zajištěny jen mělkými slepými otvory, do nichž zapadají upravené konce upínacích šroubů; příkladem může být patent US 5413019 nebo CZ 023905 Ul. Upínací segmenty mají rozměry v řádu mm, upadne-li některý např. na podlahu, je velmi obtížně dohledatelný, přitom kytara je bez něj nepoužitelná. Jiné řešení představuje např. patent US 7235730, v němž mají upínací segmenty ve spodní části vytvarovány háčky, zapadající do příslušných otvorů v konstrukci kobylky; přesto jejich zajištění není stoprocentní. Další řešení představují, např. patent US 6710235; nevýhodou jsou větší rozměry jeho zámku a nutnost vytvarování konce struny; patenty US 4572049; US 5109745; US 7235729; jejich nevýhodou jsou konstrukce zasahující i pod základní desku apod. Rozdílné řešení představuje patent US 5438902; v něm je jako upínací segment použita kulička, kterou lze vyjmout jen po úplném vyšroubování upínacího šroubu otvorem pro tento šroub, riziko jejího náhodného vypadnutí je tedy minimální. Pro spolehlivou fúnkci tohoto zámku je třeba využít téměř polovinu obvodu kuličky, aby přítlačná plocha byla co největší, a navíc je třeba dle poloměru kuličky přesně vytvarovat i stěnu, proti níž kulička strunu tlačí. Kulička se v otvoru pro šroub musí pohybovat natolik těsně, aby zamezila tenčím strunám úhyb a zaklesnutí do stran; z téhož důvodu musí být otvor pro strunu v konstrukci průchozí. Pokud má konstrukce zámku dno, je řešení s kuličkou nevyhovující.The most commonly used type of mechanical vibrator is the so-called double-lock swing vibrator according to U.S. Pat. No. 4,171,661; US 4,497,236; US 4,549,461 and US 4,967,631; two locks means locking the string scale at two points - on the zero fret and on the bridge, which contributes significantly to the stability of tuning when activating the vibrator. The locks on the bridge contain small clamping segments (jaws), by which the ends of the strings are firmly fastened by means of clamping screws; the disadvantage of the clamping segments is that they are removable from above and one of them can easily fall out when the strings are replaced, because they are secured only by shallow blind holes into which the modified ends of the clamping screws fit; an example is U.S. Pat. No. 5,413,019 or CZ 023905 U1. The clamping segments have dimensions in the order of mm, if one falls on the floor, for example, it is very difficult to find, while the guitar is unusable without it. Another solution is, for example, U.S. Pat. No. 7,235,730, in which the clamping segments have hooks formed in the lower part, fitting into respective openings in the bridge structure; nevertheless, their provision is not 100%. Other solutions include, e.g., U.S. Patent No. 6,710,235; the disadvantage is the larger dimensions of its lock and the need to shape the end of the string; U.S. Patent Nos. 4,573,049; US 5109745; US 7235729; their disadvantages are the constructions which extend below the base plate, etc. A different solution is represented by U.S. Pat. in it, a ball is used as a clamping segment, which can be removed only after the clamping screw has been completely unscrewed through the hole for this screw, so the risk of its accidental falling out is minimal. For reliable operation of this lock, it is necessary to use almost half of the circumference of the ball so that the pressure surface is as large as possible, and in addition, the wall against which the ball pushes the string must be precisely shaped according to the radius of the ball. The ball must move close enough in the screw hole to prevent the thinner strings from bending and snapping to the sides; for the same reason, the hole for the string in the structure must be through. If the lock design has a bottom, the ball solution is unsatisfactory.
Na rozdíl od kytary s pevně uchycenými strunami představuje mechanické vibráto pohyblivý element, který má určitý negativní vliv na mechanické i akustické vlastnosti kytary; uzamčením mechanického vibráta v neutrální poloze lze tento vliv minimalizovat.Unlike a guitar with firmly attached strings, a mechanical vibrato is a moving element that has a certain negative effect on the mechanical and acoustic properties of the guitar; by locking the mechanical vibrator in the neutral position, this effect can be minimized.
Existuje množství patentovaných konstrukcí zámků neutrální polohy mechanického vibráta, např. patenty US 4638711; US 4688461; US 4674389; US 4697493; US 4724737; US 4763555; US 4882967; US 4892025; US 5088375; US 5311804; US 5522298; US 5747713; US 5986192; US 4632005; US 4704936; US 7521616; US 7888571; nebo patent CZ 305437. Všechny tyto zámky pracují v pasivním režimu, tj. jen pokud je neutrální poloha vibráta správně seřízena; dojde-li z jakéhokoli důvodu k jejímu porušení, je nutno nejprve základní desku vibráta do neutrální polohyThere are a number of patented mechanical vibrator neutral position lock designs, e.g., U.S. Patent Nos. 4,638,711; US 4,688,461; US 4,674,389; US 4,697,493; US 4,724,737; US 4,765,555; US 4,882,967; US 4892025; US 5088375; US 5,311,804; US 5,522,298; US 5,747,713; US 5986192; US 4,632,005; US 4704936; US 7521616; US 7888571; or patent CZ 305437. All these locks operate in passive mode, ie only if the neutral position of the vibrator is correctly adjusted; if it is broken for any reason, the vibrator base plate must first be in the neutral position
- 1 CZ 2019 - 406 A3 nějakým způsobem dotlačit a teprve následně (v závislosti na konkrétní konstrukci) ji lze uzamknout.- 1 CZ 2019 - 406 A3 push in some way and only then (depending on the specific construction) it can be locked.
Na rozdíl od těchto konstrukcí představují patenty CZ 303746 a CZ 305464 konstrukci mechanického vibráta s automatickým zámkem neutrální polohy pracujícím v aktivním režimu, kde tento zámek prostřednictvím zamykacího mechanizmu plynule zatlačuje základní desku vibráta do neutrální polohy a to jak v neutrální poloze vibráta, tak i při jeho vykývnutí oběma směry. Funkce automatického zámku je spřažena s obvyklým režimem ovládací páky vibráta, což znamená, že pokud je ovládací páka vibráta v pracovní poloze (paralelně se strunami), je zámek deaktivován; jeho účinek nastupuje až při pootočení ovládací páky směrem k parkovací poloze a postupně plynule narůstá při jejím dalším otáčení až do úplného uzamčení v parkovací poloze ovládací páky, jde tedy o řízený pohyb. Zamykací mechanizmus v této konstrukci obsahuje dvě tzv. kloubové kulisy, které jsou mechanicky usazené paralelně vedle sebe a funkčně pracují v sérii a v protitaktu, jedna je vždy tažena a druhá tlačena, přičemž tyto funkce si vždy při průchodu vibráta neutrální polohou automaticky prohazují.In contrast to these constructions, the patents CZ 303746 and CZ 305464 represent the construction of a mechanical vibrator with an automatic neutral position lock operating in active mode, where this lock continuously pushes the vibrator base plate into the neutral position by means of a locking mechanism, both in the neutral position of the vibrator and its swinging in both directions. The automatic lock function is coupled to the usual vibrator control lever mode, which means that when the vibrator control lever is in the working position (parallel to the strings), the lock is deactivated; its effect starts only when the control lever is turned towards the parking position and gradually increases continuously during its further rotation until it is completely locked in the parking position of the control lever, so it is a controlled movement. The locking mechanism in this construction contains two so-called articulated links, which are mechanically placed in parallel next to each other and functionally work in series and in counterclockwise, one is always pulled and the other pressed, these functions always shuffling each time the vibrator passes through the neutral position.
Obecně se mechanická vibráta používají kromě periodické změny výšky tónů také k vytváření dalších zvukových efektů, např. pro dlouhá glissanda, spočívající v úplném povolení strun a jejich následném plynulém napínání až nad standardní ladění a zpět. Toto lze provádět dvěma způsoby: buďto obvyklým stlačením ovládací páky vibráta a jejím následným uvolňováním a posléze tažením vzhůru, nebo pouze jejím stlačením a následným horizontálním (paralelně s povrchem kytary) protáčením o 180° současně s postupným uvolňováním a následným opětným stlačováním; výhodou druhého způsobuje pouhé stlačování ovládací páky bez nutnosti jejího tažení vzhůru, ale tento úkon vyžaduje určitý cvik a jistou dávku koncentrace. Zamykací mechanizmus s kloubovými kulisami umožňuje tento druhý způsob provádět zcela intuitivně, protože při stlačení a současném horizontálním protáčení ovládací páky plynulý průběh zamykání automaticky reguluje stupeň stlačení, takže není třeba se koncentrovat na přítlak ruky. Automatická regulace přítlaku je velmi pohodlná a je využívána intenzivněji a průběžně při hře, čímž je zároveň zamykací mechanizmus výrazně více namáhán; původně byl určen pouze k zamykání neutrální polohy vibráta, kde je namáhání zcela zanedbatelné, nebo k návratu vibráta do neutrální polohy při prasknutí struny, kdy je namáhání mírně větší, ale prasknutí struny je událost výjimečná a ojedinělá. Nevýhodou intenzivního využívání plynulého průběhu zamykání je tedy výrazně větší namáhání zamykacího mechanizmu a předpokládané následné výraznější opotřebení některých jeho součástí.In general, in addition to periodically changing pitch, mechanical vibrators are also used to create other sound effects, such as for long glissands, consisting of the complete loosening of the strings and their subsequent continuous tensioning above and above standard tuning. This can be done in two ways: either by normally pressing the vibrator control lever and then releasing it and then pulling it upwards, or by simply pressing it and then rotating it horizontally (parallel to the guitar surface) by 180 ° at the same time as gradually releasing and then re-compressing; the advantage of the latter is that it simply causes the control lever to be depressed without having to pull it upwards, but this operation requires some practice and a certain dose of concentration. The locking mechanism with articulated links makes this second method completely intuitive, because when pressing and simultaneously rotating the control lever horizontally, the smooth locking process automatically regulates the degree of compression, so there is no need to concentrate on hand pressure. The automatic pressure regulation is very convenient and is used more intensively and continuously during the game, which at the same time makes the locking mechanism significantly more stressed; originally it was intended only to lock the neutral position of the vibrator, where the stress is completely negligible, or to return the vibrator to the neutral position when the string breaks, when the stress is slightly greater, but the string break is an exceptional and rare event. The disadvantage of the intensive use of the smooth locking process is therefore a significantly greater stress on the locking mechanism and the expected subsequent significant wear of some of its components.
Obě kloubové kulisy jsou orientovány kolmo vůči základní desce a obsahují dvě rovná ramena jedním koncem otočně spojená (kloub), druhými konci svých spodních ramen jsou otočně uchyceny pod základní deskou na společné ose a druhými konci svých horních ramen jsou otočně uchyceny v různých částech zamykacího mechanizmu, jedna k základní desce a druhá prostřednictvím rámu k tělu kytary. Ve vzpřímené pozici tedy vzhledem ke své sériové funkci fixují základní desku v definované poloze vůči tělu kytary, což je neutrální poloha vibráta. Ve vzpřímené pozici mají obě kloubové kulisy krajní otvory svých ramen v ose se středním kloubem, což představuje tzv. “mrtvý bod“, z něhož jsou uvolňovány připojenými iniciačními pružinami. Nevýhodou je, že při výraznějším porušení neutrální polohy vibráta může dojít k zadrhování obou kloubových kulis při jejich uvolňování.Both articulated links are oriented perpendicular to the base plate and comprise two straight arms pivotally connected at one end (hinge), the other ends of their lower arms are rotatably mounted under the base plate on a common axis and the other ends of their upper arms are rotatably mounted in different parts of the locking mechanism. , one to the motherboard and the other through the frame to the body of the guitar. In the upright position, therefore, due to their serial function, they fix the base plate in a defined position relative to the body of the guitar, which is the neutral position of the vibrator. In the upright position, both articulated slides have the outermost openings of their arms in the axis with the central joint, which represents the so-called "dead point", from which they are released by the connected initiation springs. The disadvantage is that in the case of a more significant violation of the neutral position of the vibrator, both articulated links can jam when they are released.
Součástí každého mechanického vibráta jsou vyvažovači pružiny, vyrovnávající tah napnutých strun. Existuje množství různých patentovaných konstrukcí používajících různé vyvažovači pružiny, příkladem mohou být patenty US 5637818 (tuhé listové péro); US 5435219 (kombinace listových pér s vinutými pružinami); US 4632004 (tuhá tlačná pružina); US 5429028 aUS 7521616 (tuhé krátké vinuté tažné pružiny); nebo patentované konstrukce používající běžnější delší vinuté tažné pružiny, např. patenty US 4941384; US 4892025; US 5083492; US 4984493; US 5196641; US 5359144; US 5373769; US 5986191; US 7470841; US 5431079; US 7235730.Part of each mechanical vibrator are balancing springs, balancing the tension of tensioned strings. There are a number of different patented designs using different balancing springs, for example U.S. Pat. No. 5,637,818 (rigid leaf spring); US 5435219 (combination of leaf springs with coil springs); US 4632004 (rigid compression spring); US 5429028 and US 7521616 (rigid short coil tension springs); or patented designs using more conventional longer coil tension springs, e.g., U.S. Patent Nos. 4,941,384; US 4892025; US 5083492; US 4,984,493; US 5,196,641; US 5359144; US 5373769; US 5986191; US 7470841; US 5431079; US 7235730.
U kyvných vibrát je nej častěji používáno zavěšení vyvažovačích pružin na jednoduchém závěsu, seřiditelně uchyceném do těla kytary dvěma šrouby (vruty), typické provedení představuje např.In the case of oscillating vibrators, the suspension of balancing springs on a simple hinge is most often used, which is adjustably attached to the body of the guitar by two screws (screws), a typical design is e.g.
-2 CZ 2019 - 406 A3 patent US 2741146. Funkčně je tento závěs zcela vyhovující, nevýhodou je jeho umístění ve vyhloubení na zadní straně kytary, a tudíž obtížný přístup při jeho seřizování.-2 CZ 2019 - 406 A3 patent US 2741146. Functionally, this hinge is completely satisfactory, the disadvantage is its placement in the recess on the back of the guitar, and therefore difficult access when adjusting it.
Neutrální poloha vibráta je značně citlivá a vyžaduje přesné seřízení tahu vyvažovačích pružin vůči tahu napnutých strun. Pokud je minimalizováno tření v zavěšení základní desky vibráta (neopotřebovaným nožovým nebo lépe ložiskovým závěsem) a tření strun na kobylkách a nultém pražci (výše zmíněnými dvěma zámky), pak je přesný návrat vibráta do neutrální polohy po každé aktivaci vibráta závislý jen na vlastnostech použitých strun a vyvažovačích pružin. V praxi se velmi často stává, že po vykývnutí vibráta jedním či druhým směrem se vibráto nevrátí přesně do neutrální polohy, ale zůstane v příslušném směru mírně vykývnuto a pro přesný návrat je třeba s ním mírně pohnout v protisměru; to je při hře značně rušivé a kytara působí permanentně rozladěným dojmem (struny jsou velmi citlivý indikátor, odtud časté stížnosti kytaristů, že kytaru s vibrátem nelze naladit). Tento jev je způsoben kombinovaným účinkem dvou faktorů: nerovnoměrným rozložením tahu strun na vibráto v příčném směru a zejména tzv. hysterezí pružin, tj. vlastností pružin částečně si pamatovat předchozí stav.The neutral position of the vibrator is very sensitive and requires precise adjustment of the tension of the balancing springs to the tension of the tensioned strings. If friction in the suspension of the vibrator base plate is minimized (unworn knife or better bearing hinge) and friction of the strings on the locusts and zero sleeper (by the above two locks), then the exact return of the vibrator to neutral after each activation of the vibrator depends only on the properties of used strings. and balancing springs. In practice, it very often happens that after the vibrator swings in one or the other direction, the vibrator does not return exactly to the neutral position, but remains slightly swung in the respective direction and must be moved slightly in the opposite direction for accurate return; this is quite disturbing during the game and the guitar creates a permanently out of tune impression (the strings are a very sensitive indicator, hence the frequent complaints of guitarists that the guitar cannot be tuned with a vibrator). This phenomenon is caused by the combined effect of two factors: the uneven distribution of the string tension on the vibrato in the transverse direction and especially the so-called spring hysteresis, ie the properties of the springs to partially remember the previous state.
U kytary s pevně uchycenými strunami je nerovnoměrné příčné rozložení tahu strun nepodstatné, ale u mechanického vibráta se tato nerovnováha přenáší do závěsů základní desky vibráta a navíc se při pohybu vibráta příčné rozložení sil neustále mění (v závislosti na použitých strunách i vyvažovačích pružinách). V kombinaci s hysterezí pružin jsou tím nepříznivě ovlivňovány jak návrat vibráta po aktivaci do neutrální polohy, tak i samotné seřizování neutrální polohy vibráta.In the case of a guitar with firmly attached strings, the uneven transverse distribution of the string tension is insignificant, but in the case of a mechanical vibrator this imbalance is transmitted to the hinges of the vibrating base plate and moreover the transverse distribution of forces constantly changes as the vibrator moves. In combination with the hysteresis of the springs, both the return of the vibrator to the neutral position after activation and the actual adjustment of the neutral position of the vibrator are adversely affected.
Hysterezí pružin lze minimalizovat jednak jejich dostatečným napnutím (jsou-li napnuty málo, projeví se hystereze výrazněji) a dále např. kombinováním pružin různé tuhosti nebo rozdílným stupněm napnutí pružin stejné tuhosti, čehož lze docílit seřízením nebo úpravou závěsu pružin do těla kytary; tímto problémem se zabývá např. patent US 6040511. Vzájemně rozdílného stupně napnutí vyvažovačích pružin lze dosáhnout v dostatečné míře i výše zmíněným jednoduchým závěsem (patent US 2741146).The hysteresis of the springs can be minimized by sufficient tension (if they are low, the hysteresis is more pronounced) and, for example, by combining springs of different stiffness or different degrees of spring tension of the same stiffness, which can be achieved by adjusting or adjusting the spring suspension in the guitar body; This problem is addressed, for example, by U.S. Pat. No. 6,040,511. The mutually different degrees of tension of the balancing springs can be achieved to a sufficient extent by the above-mentioned simple hinge (U.S. Pat.
Přístupnější seřizování vyvažovačích pružin kyvného vibráta představuje např. konstrukce dle patentu US 4656916, ale s několika nevýhodami: seřizovači prut (táhlo) prochází skrz díly vibráta pod základní deskou, jeho výstupní otvor je v místě, kde je obvykle kolík (rolnička) pro uchycení řemene kytary, a tato konstrukce neumožňuje vzájemně rozdílné nastavení tahu vyvažovačích pružin.A more accessible adjustment of the swinging vibrator balancing springs is, for example, the construction according to U.S. Pat. No. 4,656,916, but with several disadvantages: the adjusting rod passes through the vibrator parts under the base plate, its outlet opening is where there is usually a pin (bell) for attaching the belt guitars, and this design does not allow for differently adjusted thrust settings of the balancing springs.
Podstata vynálezuThe essence of the invention
Konstrukce mechanického vibráta s automatickým zámkem neutrální polohy podle tohoto vynálezu řeší všechny uvedené nevýhody úplně nebo z větší části.The construction of a mechanical vibrator with an automatic neutral position lock according to the invention solves all the mentioned disadvantages completely or for the most part.
Prvním předmětem podle tohoto vynálezu je konstrukce zámku na kobylce s upínacím segmentem, uchycujícím konec struny, zcela zajištěným proti náhodnému vypadnutí; provedení je pro všechny struny stejné.A first object according to the invention is the construction of a lock on a bridge with a clamping segment holding the end of the string, completely secured against accidental falling out; the design is the same for all strings.
Podstatnou částí zámku na kobylce je upínací segment válcovitého tvaru se zploštělou přední stěnou, přiléhající ke stejně zploštěné protilehlé vnitřní stěně kobylky, kde je umístěn horizontálně a příčně (kolmo vůči strunám) ve stejně orientovaném příčném průchozím otvoru přes celou šířku kobylky, umožňujícím v požadovaném rozsahu jeho podélný posuv (ve směru tahu strun). Otvor pro zasunutí konce struny je situován kolmo vůči upínacímu segmentu v horní stěně kobylky v její podélné ose. Proti vypadnutí je upínací segment zajištěn přiléhajícími sousedními kobylkami a u krajních strun zvýšenými bočními okraji základní desky. Tato konstrukce definitivně vylučuje možnost jeho nežádoucího vypadnutí, lze ho vyjmout pouze demontáží kobylky od základní desky.An essential part of the lock on the bridge is a cylindrical clamping segment with a flattened front wall, adjacent to the equally flattened opposite inner wall of the bridge, where it is located horizontally and transversely (perpendicular to the strings) in an equally oriented transverse through hole over the entire width of the bridge. its longitudinal displacement (in the direction of string tension). The opening for inserting the end of the string is situated perpendicular to the clamping segment in the upper wall of the bridge in its longitudinal axis. The clamping segment is secured against falling out by adjacent adjacent bridges and by the raised side edges of the base plate at the end strings. This construction definitely eliminates the possibility of its unwanted falling out, it can be removed only by removing the bridge from the base plate.
-3 CZ 2019 - 406 A3-3 CZ 2019 - 406 A3
Dalším předmětem podle tohoto vynálezu je konstrukce robustnějšího zamykacího mechanizmu automatického zámku mechanického vibráta, umožňující dlouhodobé permanentní frekventované využívání řízeného ovládání jeho pohybu kombinováním horizontálního a vertikálního pohybu ovládací páky během různých technik hry. Konstrukce zamykacího mechanizmu je dále uvedena ve dvou variantách.Another object of the present invention is to provide a more robust automatic mechanical vibrator automatic locking mechanism, allowing long-term permanent frequent use of controlled control of its movement by combining horizontal and vertical movement of the control lever during various game techniques. The construction of the locking mechanism is shown below in two variants.
Jednou z výhodných vlastností paralelního zavěšení obou kloubových kulis na společné ose je, že srovnáním jejich ramen zavěšených na společné ose do souběžné pozice jsou automaticky do souběžné pozice tlačena i jejich opačná ramena (princip pantografů), což umožňuje jen neutrální poloha vibráta. Tato vlastnost platí v celém rozsahu pohybu kloubových kulis (0° až 180°), což jinými slovy znamená, že neutrální polohu vibráta lze fixovat kdekoli v tomto rozsahu pouhým srovnáním ramen kloubových kulis zavěšených na společné ose do souběžné pozice. Tato situace nastává vždy při pootáčení ovládací páky vibráta směrem k její parkovací poloze, čímž je plynule snižován kyvný rozsah vibráta a současně zvyšována tuhost neutrální polohy vibráta, což je vítaným přínosem pro stabilitu ladění kytary. Zároveň je stále zachována možnost (schopnost) jemného vibrování kolem neutrální polohy vibráta, což umožňuje používat toto vibráto stejným způsobem jako všechna současná mechanická vibráta.One of the advantageous features of parallel suspension of both articulated links on a common axis is that by comparing their arms suspended on a common axis into a parallel position, their opposite arms are automatically pushed into parallel position (pantograph principle), which allows only neutral position of vibrator. This feature applies throughout the range of motion of the articulated links (0 ° to 180 °), which in other words means that the neutral position of the vibrator can be fixed anywhere in this range by simply aligning the arms of the articulated links suspended on a common axis into a parallel position. This situation always occurs when turning the control lever of the vibrator towards its parking position, which continuously reduces the swing range of the vibrator and at the same time increases the rigidity of the neutral position of the vibrator, which is a welcome benefit for guitar tuning stability. At the same time, the possibility (ability) of gentle vibration around the neutral position of the vibrator is still preserved, which allows to use this vibrator in the same way as all current mechanical vibrators.
Podstatnou částí zamykacího mechanizmu podle tohoto vynálezu jsou kloubové kulisy konstruované tak, aby ve vzpřímené pozici (tj. v zamčené neutrální poloze vibráta) byly jejich klouby mimo osy procházející krajními otvory jejich ramen; jinými slovy - osy obou ramen obou kloubových kulis jsou ve vzpřímené pozici kloubových kulis vzájemně vždy v menším úhlu než 180°. Tím jsou zcela eliminovány „mrtvé body“ a zároveň lze vypustit i iniciační pružiny.An essential part of the locking mechanism according to the invention are the articulated links designed so that in the upright position (i.e. in the locked neutral position of the vibrator) their joints are off-axis passing through the extreme openings of their arms; in other words - the axes of the two arms of the two articulated slides are always in an upright angle of 180 ° to each other in the upright position of the articulated slides. This completely eliminates "dead spots" and at the same time the initiation springs can be omitted.
Jak zmíněno výše, sériová protitaktní fúnkce spolu s paralelním zavěšením kloubových kulis umožňuje i řízený plynulý návrat mechanického vibráta do neutrální polohy z obousměrného vykývnutí. Intenzivním využíváním této vlastnosti je opakovaně výrazněji namáhána tzv. převodová kulisa a zejména pak její jednostranný závěs.As mentioned above, the series anti-stroke function, together with the parallel suspension of the articulated links, also enables a controlled smooth return of the mechanical vibrator to the neutral position from the two-way swing. Intensive use of this feature repeatedly repeatedly puts more stress on the so-called transmission link and especially its one-sided suspension.
Další podstatnou částí zamykacího mechanizmu podle tohoto vynálezu je dvoudílná převodová kulisa, jejíž obě části jsou pevně spojeny převodovým kolíkem a zamykacím kolíkem a tato sestava je zavěšena oboustranně; k původnímu vnitřnímu závěsu na pevné konzole pod základní deskou je přidán souosý boční závěs na vnější straně základní desky. Nástavec ovládací páky vibráta je zde umístěn symetricky mezi obě části převodové kulisy, takže tlak jeho kolíku na převodový kolík je rozložen do obou závěsů převodové kulisy.Another essential part of the locking mechanism according to the invention is a two-part gear link, both parts of which are firmly connected by a gear pin and a locking pin, and this assembly is suspended on both sides; a coaxial side hinge on the outside of the base plate is added to the original internal hinge on the fixed bracket under the base plate. Here, the vibrator control lever extension is placed symmetrically between the two parts of the gear link, so that the pressure of its pin on the gear pin is distributed in the two hinges of the gear link.
Ve druhé konstrukční variantě je převodová kulisa jednodílná, je zavěšena jednostranně na pevné konzole pod základní deskou a podstatnou částí je další dvoudílný převodový stupeň - tzv. redukční kulisa a tzv. spojovací kulisa. Redukční kulisa je zavěšena oboustranně, opět na pevné konzole pod základní deskou a na bočním závěsu na vněj ší straně základní desky, a umožňuje spolu s převodovou kulisou rozložení ovládacích sil do tří závěsů. Spojovací kulisa představuje pohyblivé (kyvné) spojení redukční kulisy s převodovou kulisou. Jde o příklad alternativní konstrukce využitelné zejména pro silnější (tvrdší) struny, např. u baskytar (5ti a 6ti strunných). Redukční kulisa spolu se spojovací kulisou jsou fúnkčně vřazeny mezi převodovou kulisu a kolík nástavce ovládací páky vibráta, jímž je redukční kulisa ovládána prostřednictvím převodového kolíku, který je v této variantě její součástí.In the second design variant, the gear link is one-piece, it is suspended on one side on a fixed bracket under the base plate and a substantial part is another two-piece gear stage - the so-called reduction link and the so-called connecting link. The reduction link is suspended on both sides, again on a fixed bracket under the base plate and on a side hinge on the outside of the base plate, and allows, together with the gear link, the distribution of control forces into three hinges. The connecting link is a movable (swinging) connection of the reduction link to the gear link. This is an example of an alternative construction usable especially for thicker (harder) strings, eg for bass guitars (5 and 6 strings). The reduction link together with the connecting link are functionally inserted between the gear link and the pin of the vibrator control lever extension, by which the reduction link is controlled by means of the gear pin, which is a part of this variant.
Dalším předmětem podle tohoto vynálezu je konstrukce úchytu závěsu vyvažovačích pružin mechanického vibráta v těle kytary, umožňující optimálně přístupné a všestranné seřizování tahu vyvažovačích pružin.Another object of the present invention is to provide a mechanical vibrator balancing spring hinge holder in the guitar body that allows for optimally accessible and versatile adjustment of the balance spring tension.
Podstatnou částí úchytu závěsu vyvažovačích pružin jsou dva seřizovači pruty (táhla), opatřené závity a vešroubované v průchozích závitových otvorech držáku, pevně uchyceného v těle kytary, přičemž seřizovači pruty vyúsťují v příslušných otvorech pod ukotvením krku na boku kytary (jsou zde zakončeny imbusovými hlavami) a na jejich opačných (vnitřních) koncích je výkyvné uchycenAn essential part of the balance spring hinge holder are two adjusting rods (rods), provided with threads and screwed into the through threaded holes of the holder, firmly attached in the body of the guitar, the adjusting rods ending in the appropriate holes under the neck anchor on the side of the guitar and at their opposite (inner) ends it is pivotally mounted
-4 CZ 2019 - 406 A3 závěs vyvažovačích pružin, zajištěný maticemi s kontramaticemi. Tato konstrukce umožňuje pohodlné seřizování tahu vyvažovačích pružin v obvyklé „hrací“ pozici kytaristy vstoje i vsedě.-4 CZ 2019 - 406 A3 balancing spring hinge, secured with lock nuts. This construction allows comfortable adjustment of the tension of the balancing springs in the usual "playing" position of the guitarist standing and sitting.
Objasnění výkresůExplanation of drawings
Mechanické vibráto s automatickým zámkem neutrální polohy podle tohoto vynálezu bude blíže vysvětleno pomocí obrázků, na nichž znázorňují:A mechanical vibrator with an automatic neutral position lock according to the present invention will be explained in more detail with the aid of figures in which they show:
obr. 1: současný stav - bokorys a půdorys zámku na kobylce;Fig. 1: current state - side view and floor plan of the castle on the bridge;
obr. 2: současný stav - půdorys základní desky s kobylkami;Fig. 2: current state - floor plan of the motherboard with grasshoppers;
obr. 3: nová konstrukce - bokorys a půdorys zámku na kobylce;Fig. 3: new construction - side view and floor plan of the lock on the bridge;
obr. 4: nová konstrukce - půdorys základní desky s kobylkami;Fig. 4: new construction - floor plan of the base plate with grasshoppers;
obr. 5: současný stav - bokorys zamykacího mechanizmu vibráta v neutrální poloze, vibráto je zamknuté;Fig. 5: current state - side view of the locking mechanism of the vibrator in the neutral position, the vibrator is locked;
obr. 6: současný stav - bokorys zamykacího mechanizmu vibráta v neutrální poloze, vibráto je odemknuté;Fig. 6: current state - side view of the locking mechanism of the vibrator in the neutral position, the vibrator is unlocked;
obr. 7: současný stav - nárys zamykacího mechanizmu vibráta zezadu, vibráto je zamknuté;Fig. 7: current state - front view of the vibrating locking mechanism from behind, the vibrating plate is locked;
obr. 8: současný stav - detail zamykacího mechanizmu, pohled z boku a zezadu;Fig. 8: current state - detail of the locking mechanism, side and rear view;
obr. 9: nová konstrukce, 1. varianta - bokorys zamykacího mechanizmu vibráta v neutrální poloze, vibráto je zamknuté;Fig. 9: new construction, variant 1 - side view of the vibrating locking mechanism in the neutral position, the vibrating plate is locked;
obr. 10: nová konstrukce, 1. varianta - bokorys zamykacího mechanizmu vibráta v neutrální poloze, vibráto je odemknuté;Fig. 10: new construction, 1st variant - side view of the vibrating locking mechanism in the neutral position, the vibrating vibrator is unlocked;
obr. 11: nová konstrukce, 1. varianta - nárys zamykacího mechanizmu vibráta zezadu, vibráto je zamknuté;Fig. 11: new construction, variant 1 - front view of the vibrating locking mechanism from behind, the vibrating plate is locked;
obr. 12: nová konstrukce, 1. varianta - detail zamykacího mechanizmu, pohled z boku a zezadu;Fig. 12: new construction, 1st variant - detail of the locking mechanism, side and rear view;
obr. 13: nová konstrukce, 2. varianta - bokorys zamykacího mechanizmu vibráta v neutrální poloze, vibráto je zamknuté;Fig. 13: new construction, 2nd variant - side view of the vibrating locking mechanism in the neutral position, the vibrating vibrator is locked;
obr. 14: nová konstrukce, 2. varianta - bokorys zamykacího mechanizmu vibráta v neutrální poloze, vibráto je odemknuté;Fig. 14: new construction, 2nd variant - side view of the vibrating locking mechanism in the neutral position, the vibrating vibrator is unlocked;
obr. 15: nová konstrukce, 2. varianta - nárys zamykacího mechanizmu vibráta zezadu, vibráto je zamknuté;Fig. 15: new construction, 2nd variant - front view of the vibrating locking mechanism from behind, the vibrating plate is locked;
obr. 16: nová konstrukce, 2. varianta - detail zamykacího mechanizmu, pohled z boku a zezadu;Fig. 16: new construction, 2nd variant - detail of the locking mechanism, side and rear view;
obr. 17: bokorys umístění konstrukce úchytu závěsu vyvažovačích pružin v těle kytary;Fig. 17: a side view of the location of the balancing spring hinge structure in the body of the guitar;
obr. 18: bokorys a půdorys konstrukce úchytu závěsu vyvažovačích pružin;Fig. 18: a side view and a plan view of the construction of the balancing spring hinge;
- 5 CZ 2019 - 406 A3 obr. 19: bokorys současné (vlevo) a nové (vpravo) konstrukce kloubových kulis ve vzpřímené pozici.- 5 CZ 2019 - 406 A3 Fig. 19: side view of the current (left) and new (right) construction of the articulated links in an upright position.
Příklady uskutečnění vynálezuExamples of embodiments of the invention
Mechanické vibráto s automatickým zámkem neutrální polohy podle tohoto vynálezu obsahuje základní desku 3 kyvné zavěšenou prostřednictvím ložisek 2 do rámu 18. který je pevně uchycen uvnitř těla kytary 1 prostřednictvím postů 19. Na horním povrchu základní desky 3 jsou vytvarovány zvýšené boky 31. K hornímu povrchu základní desky 3 jsou v zámcích na kobylkách 33 uchyceny struny 17. Každý zámek na kobylce 33 obsahuje válcovitý upínací segment 34. posuvně uložený v bočním příčném průchozím otvoru odpovídajícího průřezu přes celou šířku kobylky 33 a je situován paralelně s povrchem základní desky 3, kolmo vůči strunám 17. Upínací segment 34 je podélně (ve směru tahu strun) posouván upínacím šroubem 35 a má zploštělou přední stěnu, protilehlou vůči upínacímu šroubu 35. V horní stěně kobylky 33 je v její podélné ose vytvořen otvor pro zasunutí konce struny 17. situovaný před zploštělou přední stěnu upínacího segmentu 34.The mechanical vibrator with the automatic neutral position lock according to the invention comprises a base plate 3 swinging by means of bearings 2 into a frame 18, which is fixed inside the body of the guitar 1 by means of posts 19. Raised sides 31 are formed on the upper surface of the base plate. base plates 3 are held in locks on bridges 33 by strings 17. Each lock on bridge 33 comprises a cylindrical clamping segment 34 slidably mounted in a lateral transverse through hole of corresponding cross-section across the entire width of the bridge 33 and is situated parallel to the surface of the base plate 3, perpendicular to The clamping segment 34 is moved longitudinally (in the direction of string tension) by the clamping screw 35 and has a flattened front wall opposite the clamping screw 35. In the upper wall of the bridge 33 a hole is formed in its longitudinal axis for inserting the end of the string 17 situated in front flattened front wall of the clamping segment 34.
Ke spodnímu povrchu základní desky 3 je připevněna pevná konzola 4, k níž jsou přichyceny vyvažovači pružiny 16. K pevné konzole 4 je otočně uchycena kyvná konzola 5, která obsahuje osu kulis 8, na níž jsou otočně uchyceny jedním svým ramenem dvě kloubové kulisy 6 a zámek kulis 9. Obě kloubové kulisy 6 obsahují vždy dvě ramena, otočně spojená kloubem 7. Jedna kloubová kulisa 6 je svým druhým ramenem otočně uchycena do pevné konzoly 4 a druhá je svým druhým ramenem otočně uchycena do rámu 18. Zámek kulis 9 obsahuje seřizovači šrouby 11 a má na jedné straně vytvořeno rameno zámku 10.Attached to the lower surface of the base plate 3 is a fixed bracket 4 to which balancing springs 16 are attached. A swing bracket 5 is rotatably mounted to the fixed bracket 4, which comprises a link axis 8 on which two articulated links 6 are rotatably mounted by one arm. link lock 9. Both articulated links 6 each comprise two arms rotatably connected by a joint 7. One articulated link 6 is rotatably mounted in the fixed bracket 4 by its second arm and the other is rotatably mounted in the frame 18 by its other arm. The link lock 9 comprises adjusting screws 11 and has a lock arm 10 formed on one side.
Zamykací mechanizmus vibráta obsahuje v 1. variantě dvoudílnou převodovou kulisu 20, jejíž obě části jsou situovány paralelně a jsou pevně spojeny převodovým kolíkem 21 a zamykacím kolíkem 22. Převodová kulisa 20 je oboustranně kyvné zavěšena, na vnitřní straně vibráta na pevné konzole 4 a na vnější straně vibráta na bočním závěsu 26, vytvořeném na základní desce 3.In the first variant, the locking mechanism of the vibrator comprises a two-part gear link 20, both parts of which are situated in parallel and are firmly connected by a gear pin 21 and a locking pin 22. The gear slide 20 is pivoted on both sides, on the inside of the vibrator on a fixed bracket 4 and on the outer side of the vibrator on the side hinge 26 formed on the base plate 3.
Zamykací mechanizmus vibráta obsahuje ve 2. variantě jednodílnou převodovou kulisu 20 se zamykacím kolíkem 22, jednostranně kyvné zavěšenou na pevné konzole 4 a kyvné spojenou s redukční kulisou 24 prostřednictvím spojovací kulisy 23. Redukční kulisa 24 je dvoudílná, obě její části jsou situovány paralelně a jsou pevně spojeny převodovým kolíkem 21 a osou redukční kulisy 25. jejímž prostřednictvím je redukční kulisa 24 oboustranně zavěšena, na vnitřní straně vibráta na pevné konzole 4 a na vnější straně vibráta na bočním závěsu 26, vytvořeném na základní desce 3. Spojovací kulisa 23 je kyvné zavěšena jedním koncem na převodové kulise 20 a druhým koncem na převodovém kolíku 21.In the 2nd variant, the vibrating locking mechanism comprises a one-piece gear link 20 with a locking pin 22, pivoted on one side suspended on a fixed bracket 4 and pivotally connected to the reduction link 24 via a connecting link 23. The reduction link 24 is two-part, both parts being parallel and firmly connected by a gear pin 21 and the axis of the reduction link 25, by means of which the reduction link 24 is suspended on both sides, on the inside of the vibrator on the fixed bracket 4 and on the outside on the vibrator on the side hinge 26 formed on the base plate 3. one end on the gear link 20 and the other end on the gear pin 21.
V obou variantách k převodovému kolíku 21 přiléhá kolík 15 nástavce páky 14, do něhož je odnímatelně usazena ovládací páka 13. Nástavec páky 14 je otočně uchycen ke spodnímu povrchu základní desky 3. Zamykací kolík 22 v obou variantách přiléhá k ramenu zámku 10.In both variants, the gear pin 21 abuts a pin 15 of the lever extension 14, in which the control lever 13 is removably seated. The lever extension 14 is rotatably mounted to the lower surface of the base plate 3. In both variants, the locking pin 22 abuts the lock arm 10.
Vyvažovači pružiny 16 jsou jedním koncem uchyceny na pevné konzole 4 a druhým koncem na závěsu vyvažovačích pružin 27. který je kyvné uchycen na dvou seřizovačích prutech 28, procházejících příslušnými otvory v těle kytary 1 a vyúsťujících pod krkem kytary 32. Seřizovači pruty 28 jsou opatřeny závity a jsou vešroubovány v průchozích závitových otvorech držáku 29, který je pevně uchycen v těle kytary L Závěs vyvažovačích pružin 27 je na seřizovačích prutech 28 zajištěn maticemi s kontramaticemi 30.The balancing springs 16 are mounted at one end on a fixed bracket 4 and at the other end on a hinge of balancing springs 27, which is pivotally mounted on two adjusting rods 28 passing through respective holes in the guitar body 1 and terminating under the neck of the guitar 32. The adjusting rods 28 are threaded. and are screwed into the through-threaded holes of the holder 29, which is fixed in the body of the guitar L. The hinge of the balancing springs 27 is secured on the adjusting rods 28 by nuts with lock nuts 30.

Claims (5)

 1. PATENTOVÉ NÁROKYPATENT CLAIMS
  1. Mechanické vibráto s automatickým zámkem neutrální polohy, tvořené základní deskou (3), kyvné zavěšenou prostřednictvím ložisek (2) do rámu (18), pevně uchyceného uvnitř těla kytary (1) pomocí postů (19), kde na horním povrchu základní desky (3) jsou prostřednictvím zámků na kobylkách (33) s upínacími segmenty (34) a upínacími šrouby (35) přichyceny struny (17), ke spodnímu povrchu základní desky (3) je připevněna pevná konzola (4), k níž jsou přichyceny vyvažovači pružiny (16) a k níž je kyvné uchycena kyvná konzola (5), obsahující osu kulis (8) se dvěma otočně uchycenými kloubovými kulisami (6), obsahujícími klouby (7), a otočně uchyceným zámkem kulis (9), obsahujícím seřizovači šrouby (11) a rameno zámku (10), k němuž přiléhá zamykací kolík (22), pevně uchycený k převodové kulise (20), přičemž ke spodnímu povrchu základní desky (3) je otočně uchycen nástavec páky (14) s kolíkem (15), přiléhajícím k převodovému kolíku (21), a v nástavci páky (14) je odnímatelně uchycena ovládací páka (13), vyznačující se tím, že na horním povrchu základní desky (3) jsou vytvořeny zvýšené boky (31) a každý upínací segment (34) má válcovitý tvar se zploštělou přední stěnou a je podélně posuvně uložen v příslušně tvarovaném příčném průchozím otvoru přes celou šířku dané kobylky (33) a je orientován paralelně s horním povrchem základní desky (3), kolmo vůči strunám (17), přičemž v horní stěně každé kobylky (33) je v její podélné ose otvor pro zasunutí konce struny (17), situovaný před zploštělou přední stěnu upínacího segmentu (34).A mechanical vibrator with an automatic neutral position lock, formed by a base plate (3), pivoted by means of bearings (2) into a frame (18) fixedly fixed inside the body of the guitar (1) by means of posts (19), where on the upper surface of the base plate (3) the strings (17) are attached by means of locks on the bridges (33) with clamping segments (34) and clamping screws (35), a fixed bracket (4) is attached to the lower surface of the base plate (3), to which balancers are attached a spring (16) and to which a pivoting bracket (5) is pivotally mounted, comprising a link axis (8) with two pivotally mounted articulated links (6) comprising joints (7) and a pivotally mounted link lock (9) comprising adjusting screws ( 11) and a lock arm (10), to which a locking pin (22) abuts, fixedly attached to the gear link (20), the lever extension (14) with the pin (15) being rotatably attached to the lower surface of the base plate (3), adjacent to the gear pin (21), and in the lever extension (14) is removably mounted the control (13), characterized in that raised sides (31) are formed on the upper surface of the base plate (3) and each clamping segment (34) has a cylindrical shape with a flattened front wall and is longitudinally slidably mounted in a correspondingly shaped transverse through hole across the entire width of the bridge (33) and is oriented parallel to the upper surface of the base plate (3), perpendicular to the strings (17), while in the upper wall of each bridge (33) there is an opening in its longitudinal axis for inserting the end of the string (17) , situated in front of the flattened front wall of the clamping segment (34).
 2. 2. Mechanické vibráto podle nároku 1, vyznačující se tím, že převodová kulisa (20) obsahuje v 1.variantě dva paralelně situované díly, pevně spojené zamykacím kolíkem (22) a převodovým kolíkem (21), a je oboustranně kyvné zavěšena z jedné strany na pevné konzole (4) a z druhé strany na bočním závěsu (26), vytvořeném na základní desce (3).Mechanical vibrator according to Claim 1, characterized in that the transmission link (20) comprises, in variant 1, two parallel parts, firmly connected by a locking pin (22) and a gear pin (21), and is pivotably suspended on one side. on the fixed bracket (4) and on the other side on the side hinge (26) formed on the base plate (3).
 3. 3. Mechanické vibráto podle nároku 1, vyznačující se tím, že převodová kulisa (20) je ve 2. variantě jednodílná, obsahuje zamykací kolík (22), je kyvné zavěšena jednostranně na pevné konzole (4) aje k ní kyvné uchy cena jedním koncem spojovací kulisa (23), kteráje druhým koncem kyvné uchycená na převodovém kolíku (21), který je pevně uchycen v redukční kulise (24), která obsahuje dva paralelně situované díly, pevně spojené převodovým kolíkem (21) a osou redukční kulisy (25), jejímž prostřednictvím je oboustranně kyvné zavěšena z jedné strany na pevné konzole (4) a z druhé strany na bočním závěsu (26), vytvořeném na základní desce (3).Mechanical vibrator according to Claim 1, characterized in that the transmission link (20) is one-piece in variant 2, comprises a locking pin (22), is pivotally suspended on one side on a fixed bracket (4) and is provided with pivoting lugs at one end. a connecting link (23) which is pivotally mounted at the other end on a gear pin (21) which is fixedly mounted in a reduction link (24) comprising two parallel parts fixedly connected by a gear pin (21) and an axis of the reduction link (25) , by means of which it is pivoted on both sides on a fixed bracket (4) and on the other side on a side hinge (26) formed on the base plate (3).
 4. 4. Mechanické vibráto podle nároku 1, vyznačující se tím, že kloubové kulisy (6) mají ve vzpřímené pozici kloub (7) mimo osu, procházející krajními otvory jejich ramen.Mechanical vibrator according to claim 1, characterized in that the articulated links (6) have, in the upright position, an articulation (7) off-axis passing through the end openings of their arms.
 5. 5. Mechanické vibráto podle nároku 1, vyznačující se tím, že vyvažovači pružiny (16) jsou zavěšeny do závěsu vyvažovačích pružin (27), kyvné uchyceného a zajištěného maticemi s kontramaticemi (30) na dvou seřizovačích prutech (28), opatřených závity a ve šroubovaných v průchozích závitových otvorech držáku (29), který je pevně uchycen v těle kytary (1), přičemž seřizovači pruty procházejí příslušnými podélnými otvory v těle kytary (1) a vyúsťují najejím boku pod krkem kytary (32).Mechanical vibrator according to claim 1, characterized in that the balancing springs (16) are suspended in a hinge of balancing springs (27), pivoted and secured by nuts with lock nuts (30) on two adjusting rods (28) provided with threads and in screwed in the through-threaded holes of the holder (29), which is fixed in the body of the guitar (1), the adjusting rods passing through the respective longitudinal holes in the body of the guitar (1) and opening to its side under the neck of the guitar (32).
CZ2019-406A 2019-06-21 2019-06-21 Mechanical vibrator with automatic neutral position lock CZ2019406A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2019-406A CZ2019406A3 (en) 2019-06-21 2019-06-21 Mechanical vibrator with automatic neutral position lock

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2019-406A CZ2019406A3 (en) 2019-06-21 2019-06-21 Mechanical vibrator with automatic neutral position lock

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2019406A3 true CZ2019406A3 (en) 2020-11-11
CZ308542B6 CZ308542B6 (en) 2020-11-11

Family

ID=73045592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2019-406A CZ2019406A3 (en) 2019-06-21 2019-06-21 Mechanical vibrator with automatic neutral position lock

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2019406A3 (en)

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3676717B2 (en) * 2001-10-05 2005-07-27 星野楽器株式会社 Electric guitar tremolo device and electric guitar
JP3902182B2 (en) * 2004-01-23 2007-04-04 星野楽器株式会社 Stringed instrument bridge and electric guitar
JP4016959B2 (en) * 2004-03-19 2007-12-05 ヤマハ株式会社 String stringing device for stringed instruments
US7521616B2 (en) * 2006-09-25 2009-04-21 Gary Kahler Locking cam tremolo device
CZ303746B6 (en) * 2012-01-27 2013-04-17 Porízka@Ladislav Mechanical vibrato with automatic arrestment of its fundamental position
CZ2014590A3 (en) * 2014-08-29 2015-09-16 Ivo Pořízka Mechanical lockable vibrato with optimized control system
CZ305464B6 (en) * 2014-08-30 2015-10-07 Lukáš Pořízka Mechanical vibrato with automatic lock of basic position

Also Published As

Publication number Publication date
CZ308542B6 (en) 2020-11-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4512232A (en) Tremolo tailpiece and bridge device
US4704936A (en) Tremolo with lever angle control
US5750910A (en) Apparatus and method for tuning guitars
US6028255A (en) Detachable neck for a guitar
US7358428B2 (en) Dual saddle bridge
US5986190A (en) String bearing and tremolo device method and apparatus for stringed musical instrument
CN100485777C (en) Bridge components for stringed instruments
US4457201A (en) Combined bridge and tailpiece assembly for a stringed musical instrument
US5994633A (en) Stringed musical instruments
US7696420B2 (en) String bender for electric guitar
CN105845109B (en) Hi-hat pedal assembly
US5383385A (en) Collapsible guitar having pivotal head
EP0626673B1 (en) Guitar vibrato apparatus
US3237502A (en) Stringed musical instrument
US4852448A (en) Bilateral tremolo apparatus
US10192530B2 (en) Musical instrument pitch changer
KR20030001243A (en) Tremolo for stringed musical instruments
US6982372B2 (en) Acoustic musical instrument and method
US4611523A (en) Device for setting the intonation of the individual strings of a fretted string instrument
US7534945B2 (en) String instrument
US7329808B2 (en) String bending device for stringed musical instruments
KR20060029220A (en) Accessories or actuating elements for, or components of, musical instruments
JP4008460B2 (en) Stringed instrument bridge and stringed instrument
US6831218B2 (en) Stringed musical instrument
US7557281B1 (en) Adjustable neck mounting assembly for a stringed instrument