CZ2010624A3 - Multi-lottery on-line drawing apparatus - Google Patents

Multi-lottery on-line drawing apparatus Download PDF

Info

Publication number
CZ2010624A3
CZ2010624A3 CZ20100624A CZ2010624A CZ2010624A3 CZ 2010624 A3 CZ2010624 A3 CZ 2010624A3 CZ 20100624 A CZ20100624 A CZ 20100624A CZ 2010624 A CZ2010624 A CZ 2010624A CZ 2010624 A3 CZ2010624 A3 CZ 2010624A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
multi
gaming device
online
online gaming
control unit
Prior art date
Application number
CZ20100624A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ302735B6 (en
Inventor
Cechmánek@David
Original Assignee
Cechmánek@David
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cechmánek@David filed Critical Cechmánek@David
Priority to CZ20100624A priority Critical patent/CZ2010624A3/en
Publication of CZ2010624A3 publication Critical patent/CZ2010624A3/en
Publication of CZ302735B6 publication Critical patent/CZ302735B6/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F17/00Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services
  • G07F17/32Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services for games, toys, sports or amusements, e.g. casino games, online gambling or betting
  • G07F17/3202Hardware aspects of a gaming system, e.g. components, construction, architecture thereof
  • G07F17/3216Construction aspects of a gaming system, e.g. housing, seats, ergonomic aspects
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F17/00Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services
  • G07F17/32Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services for games, toys, sports or amusements, e.g. casino games, online gambling or betting
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F17/00Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services
  • G07F17/32Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services for games, toys, sports or amusements, e.g. casino games, online gambling or betting
  • G07F17/326Game play aspects of gaming systems
  • G07F17/3262Player actions which determine the course of the game, e.g. selecting a prize to be won, outcome to be achieved, game to be played

Abstract

Multiloterijní on-line výherní zarízení, zahrnující hlavní rídicí jednotku (1), pripojenou on-line prostrednictvím internetu na server (3) centrálního herního systému, alespon jeden dotykový monitor, alespon jeden aktivacní akceptor platebních prostredku a ovládací prvky, kde hlavní rídicí jednotka (1) je opatrena porty pro osazení samostatnými volitelnými rídicími jednotkami (16) s príslušnými loterijními hrami a/nebo softwarem sázkových kursových a herních systému, pricemž pocet samostatných volitelných rídicích jednotek (16) odpovídá poctu spolupracujících firem loterijního a sázkového prumyslu a/nebo množství rozdílných typu ci druhu her, hazardních her k zobrazení a použití. The multi online gaming unit comprising a main control unit (1) connected on-line via the Internet to the server (3) of the central gaming system, at least one touch screen, at least one activating accepting mechanism and controls, wherein the master control unit ( 1) is provided with ports connected to independent optional control units (16) with the respective lottery games and / or software betting exchange and game system, the number of independent optional control units (16) corresponds to the number of cooperating companies lottery and betting industry and / or a number of different type or kind of games, games of chance to view and use. Zarízení je uzpusobeno i pro umístení a provozování na barovém pultu nebo na stole. The device is designed for installation and operation on the counter or table.

Description

I PU 2θΛΛ - GZtf- - I PU 2θΛΛ - GZtf- -

Multilotcrijní on-line výherní zařízení Ohlast techniky 5· Vynález se týká multiloterijního on-line výherního zařízení pro loterijní a sázkový průmysl. Multilotcrijní online gaming device technology Ohlast 5 · The invention relates to multi-lottery online gaming unit for the lottery and gaming industry. Dosavadní stav techniky BACKGROUND

Doposud jsou známá on-line výherní zařízení jako objemné hrací skříně o velikosti cca 600 x 600 x 1800 mm. So far, the well-known online gaming devices such as jukeboxes bulky in size 600 x 600 x 1800 mm. Tato výherní zařízení se umisťují ve formě celistvých, io konstrukčně nedělitelných celků, jako samostatně stojící hrací jednotky, umístěné na podlaze v hernách, herních střediscích a kasinech. These gaming devices are placed in the form of solid, as well as structurally indivisible units, such as stand alone gaming unit placed on the floor in casinos, game centers and casinos. Výherní zařízení jsou v současnosti bez výjimky používána samostatně, vždy pouze jediným provozovatelem, který v jednom výherním zařízení prezentuje a provozuje výhradně svůj sortiment loterijních a výherních her nebo svou kursovou nabídku sázek s tím, že loterijní hry jsou vždy provozovány 15 v samostatných zařízeních, odděleně od kursových sázkových her. Gaming devices are currently without exception, used separately, each by a single operator, which in one winning equipment presents and operates exclusively its range of lottery and gambling games or their exchange rate betting offer that lottery games are always operate 15 separate facilities, separate the exchange rate of gambling.

Současná koncepce výherních zařízení je vlivem své prostorové objemnosti předurčena pouze k provozu v místech k tomu určených, disponujících dostatečným prostorem a není tedy možné takové zařízení nenásilně nainstalovat na místech, kde se zdržují potenciální zákazníci, kterým z nějakého důvodu nevyhovuje účastnit se hry v 20 hernách, herních střediscích, kasinech a podobně. The current concept of gaming devices is due to their spatial bulkiness destined for use only in designated areas, with adequate space and it is not possible such devices unobtrusively installed in places where they reside potential customers, which for some reason does not participate in the games in 20 casinos , gaming centers, casinos and the like.

Podstata vynálezu SUMMARY OF THE iNVENTION

Tyto nevýhody odstraňuje multiloterijní on-line výherní zařízení, zahrnující hlavní řídicí jednotku, připojenou on-line na internet a/nebo na server centrálního herního 25- systému, alespoň jeden dotykový monitor, alespoň jeden akceptor platebních prostředků a ovládací prvky, jehož podstatou je to, že hlavní řídicí jednotka je opatřena porty pro osazení samostatnými volitelnými řídicími jednotkami s příslušnými loterijními hrami a/nebo softwarem sázkových kursových a herních systémů, přičemž počet samostatných volitelných řídicích jednotek odpovídá počtu provozovatelských firem loterijního a 30 sázkového průmyslu a/nebo množství rozdílných typu či druhů her a hazardních her a herních systémů k zobrazení a použití. These disadvantages are eliminated by multi-lottery online gaming device, including a master control unit connected online to the Internet and / or to the central gaming server 25- a system, at least one touch screen, at least one currency accepting mechanism and controls, the essence of which is that the main control unit is equipped with ports for casting independent optional control units with relevant lottery games and / or software betting exchange and game systems, the number of independent optional control units corresponding to the number of the operators of the lottery and 30 betting industry and / or the number of different types or kinds of games and gambling and gaming systems to display and use.

Ovládacími prvky jsou podle vynálezu volitelná přepínací tlačítka provozovatelských firem a přepínací tlačítka pro změnu cíle zobrazení mezi druhým a třetím monitorem. The controls are optional according to the invention of the operators radio buttons and toggle buttons for changing the target display between the second and third monitor. Ovládacími prvky mohou také byl graficky vyznačené nabídky na •5 dotykovém multifunkčnim monitoru. Controls can also be graphical menus to 5 • multifunction touch screen. 2 ϋ- 2 ϋ-

Podle vynálezu může hýl multiloterijní on-line výherní zařízení připojeno na server centrálního herního systému přes router (směrovač) samostatnou on-line přípojkou. According to the invention The multi bullfinch online gaming devices connected to the server of the central gaming system via a router (router) separate online connection.

Jednotlivé volitelné řídicí jednotky pracují odděleně a po provedené volbě provozovatelské firmy a její nabídky her jsou přiřazeny k příslušnému koncovému 5 zobrazovacímu zařízení. Individual optional control units operate separately and after the election provozovatelské company and its range of games are assigned to the respective end 5 imaging equipment. Pro softwarové rozlišení loterijních a kursových sázkových firem a jejich nezávislých herních systémů, se použijí pro každou z nich samostatné internetové protokoly a adresy. For software resolution lottery betting and foreign exchange companies and their independent gaming systems are used for each individual Internet protocols and addresses. Počet provozovatelů loterijních či kursových sázkových a podobných her je roven počtu osazených volitelných řídicích jednotek v hlavní řídicí jednotce. The number of lottery operators and fixed-odds betting games and the like equals the number of optional control units mounted in the main control unit. Tento počet je limitován pouze hardwarovou konstrukcí hlavní řídicí jednotky. This number is limited only by the hardware structure of the main control unit. IQ K samotnému výběru provozovatelské firmy, odvětví a druhu loterijní nebo kursové sázkové hry může hráč použít navigační klávesu (joystick), ovládací tlačítka, anebo přímo volit hru na jednom ze tří plnohodnotných dotekových monitorů. The very choice of IQ provozovatelské businesses, industry and type of lottery or betting exchange game player may use the navigation key (joystick) control buttons or directly choose to play one of three full-touch monitors. Těleso muítiloterijního on-line výherního zařízení, místo a způsob jeho umístění a provozování, je téměř libovolné. Body muítiloterijního online gaming device, place and manner of its location and operation is almost arbitrary. Jeho konstrukci lze přizpůsobit různým nárokům, 15 požadavkům a potřebám provozovatelů, provozoven či místům, ve kterých bude toto zařízení používáno. Its design can be adapted to different requirements, 15 requirements and needs of operators, establishments or places in which this device will be used. Lze tedy použít klasickou skříňovou konstrukci, ve které jsou uloženy všechny komponenty, nezbytné pro funkčnost zařízení. It can therefore use the classic box structure that stores all the components necessary for the functionality of the device. Multiloterijní on-line výherní zařízení tak tvoří jeden celek. The multi online gaming unit to form a whole. Nebo lze použít modifikaci bez skříně, umístěnou na vodících tyčích, které současně slouží pro přívod potřebné kabeláže a pro volitelné zavěšení a posuv 2Q monitorů. Or may be used without modification of the housing disposed on the guide rods which simultaneously serve to supply the necessary cables and for the optional displacement and suspension 2Q monitors. Pro snazší dostupnost uživatelům je podle vynálezu výhodné, když je výherní zařízení konstrukčně uzpůsobeno pro umístění a on-line provoz na deskách stolů a barů, přičemž v případě vytvoření více hracích míst, mohou být v daném místě provozu všechna multiloterijní on-line výherní zařízení připojena na jednu hlavní řídicí jednotku některým známým bezdrátovým způsobem nebo kabelem. For easier access to users according to the invention advantageous if the gaming device structurally configured for placement and online traffic table tops and bars, while in the case of creating a plurality of game sites can be locally put all the multi-lottery online gaming device is connected one main control unit of any known wireless or wired manner. 2¾ Multiloterijní on-line výherní zařízení může být podle vynálezu uloženo na desce stolu nebo baru posuvně a/nebo i sklopně tak, že jeho rameno je uloženo ve vodicím a/nebo i sklopném mechanismu pro posuv zařízení po barovém pultu nebo stole pro vytvoření nových hracích míst. 2¾ The multi online gaming unit may according to the invention placed on a table or bar displaceable and / or tiltable, so that the arm is fitted in the guide and / or a folding mechanism for moving the device along a bar or table, for creating new playing locations. Při nedostatku prostoru na posuv hracího zařízení nebo není-li tato funkce žádoucí, 30 lze zvolit také variantu fixního uchycení, kde vodicí mechanismus pro posuv zařízení je nahrazen přírubou pro fixní připevnění k desce stolu či baru. When not enough space on the gaming device or scroll unless this feature is desirable, 30 can also select a variant of a fixed bearing, wherein the guide mechanism for the movement of the device is replaced by a fixed flange for attachment to the table or bar. Případně je lze umístit jako stacionární zařízení, opatřené dvojicí zobrazovačů. Alternatively, it can be placed as a stationary device having a pair of display. kde první monitor s druhým, který je ve svislé poloze, svírají tupý úhel. wherein the first monitor to the second, which is in the vertical position, an obtuse angle. Svislý monitor je uložen v rámu a zasunut do pouzdra v tělese muítiloterijního on-line výherního zařízení tak, že může být viditelný pouze zčásti, 35 a sice sohledem na požadovanou plochu zobrazení, zbývající část svislého monitoruje ukryta v tělese zařízení. The vertical screen is mounted in the frame and is inserted into the housing in the housing muítiloterijního online gaming device so that it may be visible only partly, namely sohledem 35 to a desired display area, the remaining part of the vertical monitors hidden in the body of the device. Toto řešení umožňuje v případě potřeby odpojit a odejmout svislý monitor a vzniklý otvor překrýt záslepkou. This solution allows in case of need to disconnect and remove the vertical screen and the hole cover plug. V tu chvíli se podstatně zmenší rozměry celého zařízení a stane se tak mnohem přijatelnější z estetického hlediska a méně náchylné k poškození ze strany uživatelů. At that moment, greatly reduces the size of the device and thus become more acceptable aesthetically and less prone to damage by users. Proti poškození hrubým zacházením nebo i jako opatření 5é proti odcizení, může být základna tělesa zařízení vyrobena z materiálu o vysoké fyzikální hustotě, jako je žula, mramor, nerez ocel apod. Další možností umístění a provozování multiloterijního on-line výherního zařízení je jeho zabudování do barové či stolní desky formou vestavěného barového zařízení. Against damage by rough handling or as measures 5e against theft, the base may be an equipment body made of a material having a high physical density, such as granite, marble, stainless steel and the like. Alternatively, the location and operation of the multi online gaming device is its incorporation into bar or buffet table tops built bar facilities. Takto uzpůsobené zařízení je zcela nebo z části zalícováno v horizontální poloze s deskou stolu či to' baru. Thus the device is adapted wholly or in part by force-fit in the horizontal position of the table top or a 'bar. ti you

r J 0 25 30 r 0 J 25 30

Obdobnou variantou je zabudování multiloterijního on-line výherního zařízení do barové, popřípadě stolní desky, jako vestavěný výsuvný modul, jenž je po dobu nečinnosti zcela skryt ak prezentaci a použití je zapotřebí jeho aktivace a vysunutí za pomoci pohonu a výsuvných mechanismů. A similar option is the incorporation of the multi online gaming unit to the bar or table tops, as built withdrawable modules, which after a period of inactivity when completely hidden presentation and use requires its activation and eject with the aid of the drive and telescopic mechanisms. Tyto způsoby instalace a provozu jsou vhodné především do míst, kde viditelná prezentace jakéhokoli výherního zařízení není žádoucí. These methods of installation and operation are particularly suitable for places where visible presentation of any gaming device is not desirable. Ve všech těchto případech jsou barová multiloterijní on-line výherní zařízení upravena tak, že je omezen počet monitorů z původních tří na jeden až dva, kde funkce chybějícího druhého popř. In all these cases, the bar-top multi online gaming device adapted so that a limited number of monitors from the original three to one to two, wherein the second function or missing. i třetího monitoruje nahrazena softwarovou modifikací, stejně jako některá chybějící ovládací tlačítka. and the third is replaced by a software modification monitors, as well as some lack of control buttons. U výše uvedených variant barového multiloterijního on-line výherního zařízení je princip a podstata propojení stejná. In the above embodiments the multi-bar online gaming device is the principle and essence of the same link. Je výhodné použít hlavní řídicí jednotku jako externí, zvláště pak v případě instalace většího počtu samostatných volitelných řídicích jednotek, a to především kvůli omezenému místu uvnitř tělesa barových výherních zařízení. It is preferred to use the main control unit as external, especially in the case of installing a plurality of separate selectable control units, mainly because of the limited space inside the body of the bar gaming device. Použití externí hlavní řídicí jednotky je nezbytné také v případě síťového připojení dalších stanic multiloterijního on-line výherního zařízení. Using an external main control unit is also necessary in case of network connection other stations of the multi online gaming device. V tomto případě je nutná instalace výkonnější hlavní řídicí jednotky, její osazení samostatnými volitelnými řídicími jednotkami s multifunkčním režimem, umožňujícím vícenásobné spuštění hry do jednotlivých připojených on-line stanic výherního zařízení a dále instalace dalších hardwarových součástí, jako je sběrnice dat a vybavovací jednotka. In this case, it is necessary to install a powerful master control units, the installation of independent optional control units with multifunction mode, enabling multiple games to start each connected stations online gaming device and then install additional hardware components, such as data bus and the trip unit. Pro zjednodušení a zefektivnění obsluhy a provozu takto umístěného výherního zařízení je výhodné použít další externí prvky - a to centrální akceptor platebních prostředků a externí modul obsluhy. To simplify and streamline the operation and thus the operation of the gaming device disposed is advantageous to use other external elements - and the central currency accepting mechanism and the external service module. Tato zařízení jsou předmětem dalšího vynálezu původce. These devices are the subject of another invention of the originator. Všechny popsané varianty barových multiloterijních on-line výherních zařízení lze bez větších úprav použít i pro známá běžně používaná výherní zařízení a video loterijní terminály nebo podobná výherní zařízení. All variants described bar-top multi online gaming device can be used without major modifications for known commonly used gaming devices and video lottery terminals or similar gaming device. 35 - 4 - Λ '\S· Přehled obrázku na výkresech 35-4 - Λ '\ S · Brief Description of Drawings

Na obr. 1 jc schematicky nakresleno těleso multiloterijního on-line výherního zařízení podle vynálezu a na obr. 1/a pak. FIG. 1 JC schematically illustrated housing of the multi online gaming device according to the invention and Fig. 1 / a then. jeho varianta zbavená skříňové konstrukce 5 s použitím vodících tyčí a externí hlavní řídicí jednotky. a variant devoid of the box structure 5 using the guide rods and an external main control unit. Na obr. 2 je schéma zapojení jednotlivých částí multiloterijního on-line výherního zařízení. FIG. 2 is a diagram of each part of the multi-online gaming device. Obr. Fig. 3 až 5 znázorňují v řezu různá pevná uchycení multiloterijního on-line výherního zařízení k barovému pultu nebo ke stolu. 3-5 illustrate in cross section different fixed mounting of the multi online gaming unit to the bar or to the table. Posuvné uložení multiloterijního on-line výherního zařízení na barovém pultu nebo na stole je nakresleno v řezu na obr. 6 a 7. Obr. The sliding mounting of the multi online gaming unit on a bar or table is shown in section in FIG. 6 and 7. FIG. 8 je detail podpěry 31 posuvného uložení z 10 obr. 6 a 7. Obr. 8 is a detail of the support 31 of the sliding mounting 10 of FIG. 6 and 7. FIG. 9 znázorňuje posuv a tím vytvoření více nebo nových hracích míst u barového pultu. 9 illustrates the feed and thereby forming a more or new gaming spots at the bar. Na obr. 10 a 11 je znázorněno barové a stolní multiloterijní on-line výherní zařízení se dvěma monitory. Fig. 10 and 11 shows a bar table and multi-lottery online gaming device with two screens. Na obr. 12/a je externí modul obsluhy a na obr. 12/b je nakreslen externí akceptor platebních prostředků. Fig. 12 / a and the external service module, and Fig. 12 / b is shown external accepting mechanism. Na obr. 13/a, 13/b je v perspektivním pohledu nakreslena a popsána jedna z variant barového a stolního multiloterijního on-line 15 výherního zařízení s jedním multifunkčním dotykovým monitorem. Fig. 13 / a, 13 / b is a perspective view illustrated and described in one of the variants of the bar and the table of the multi online gaming unit 15 with a single multifunction touch screen. Obr. Fig. 14 a 15 znázorňuje v perspektivním pohledu další variantu posuvného uložení multiloterijního on-line výherního zařízení na barovém pultu nebo na stole. 14 and 15 shows a perspective view of another variant of the sliding mounting of the multi online gaming unit on the counter or table. Na obr. 16 a 17 jsou znázorněny varianty sklopných modifikací. Fig. 16 and 17 show variants of folding modification. Na obr. 18 je nakresleno schematicky uspořádání barového multiloterijního on-line výherního zařízení podle vynálezu s externí řídicí jednotkou, 2.0 propojenou na server centrálního řídicího herního systému. Fig. 18 is shown schematically the arrangement of the multi-bar online gaming device according to the invention with the external control unit 2.0, connected to the control server of the central gaming system. Na obr. 19 je schéma zapojení varianty z obr. 18 a síťového zápojem. FIG. 19 is a circuit diagram of the variant of FIG. 18 and network canopy. Na obr. 20, 20a, b, c je rozkreslena varianta vestavěného multiloterijního on-line výherního zařízení. In Fig. 20, 20a, b, c is an exploded version of the multi-embedded online gaming device. Obr. Fig. 20/d pak znázorňuje možnost a úhel vyklopení dotykového monitoru. 20 / d then represents the possibility of a tilting angle of the touch screen. Obr. Fig. 21 a 21/a znázorňuje vestavěné výsuvné multiloterijní on-line výherní zařízení. 21 and 21 / a shows a built-in retractable multi-lottery online gaming device. Na obr. 22 a 23 je stacionární barové multiloterijní 23 on-line výherní zařízení se dvěma zobrazovači. In FIGS. 22 and 23 is a stationary bar 23 The multi online gaming device with two displays. Obr. Fig. 24 znázorňuje stacionární barové multiloterijní on-line výherní zařízení po odnětí druhého zobrazovače. 24 shows a stationary bar-top multi online gaming device after withdrawal of the second imager. Příklad provedení podle vynálezu The embodiment of the invention,

Multiloterijní on-line výherní zařízení pro loterijní a sázkový průmysl, viz obr. 1, 30 obr. la, obr. 2. se skládá z hlavní řídicí jednotky 1, připojené on-line pomocí přípojky 2 k internetu J_5, konkrétně k serveru 3 centrálního herního systému. The multi online gaming device for lottery and betting industry, see Fig. 1, 30 Fig. Ia, Fig. 2 consists of a main control unit 1 connected online via an Internet connection 2 J_5, namely the central server 3 gaming system. Je samozřejmě možné i jiné obdobné propojení, umožňující centrální řízení, popřípadě centrální sběr datových informací. It is of course possible and other similar connections, allowing centralized management or central collection of data information.

Hlavní řídicí jednotka 1 je s výhodou uložena ve skříni 4 multiloterijního on-line 35 výherního zařízení spolu s dotykovými monitory 5, 6, 7, V případě potřeby může být hlavní - 5 - '»ir< The main control unit 1 is preferably mounted in the housing 4 of the multi online gaming unit 35 together with touch screens 5, 6, 7, if necessary, can be a major - 5 - ' »ir & lt; * řídicí jednotka i uložena samostatně, mimo skříň 4, jak je to nakresleno na obr. I, obr. la. * The control unit and stored separately, outside the housing 4, as depicted in Fig. I, Fig. La. V tom případě musí být v dosahu propojovacích kabelů 8, či vysílače 9 a přijímače J_0. In this case it must be within reach of the connecting cables 8, 9 or transmitters and receivers J_0. například v rozhraní wi-fi , bluetooth a podobně. For example, the interface wi-fi, bluetooth and so on.

Multiloterijní on-line výherní zařízení je opatřeno trojicí zobrazovacích zařízení, 5;' The multi online gaming device is provided with a triad imaging device 5; ' dotykových monitorů 5, 6, 7, kde spodní, první dotykový monitor ^ slouží zpravidla ke hře loterijnich her společnosti, která byla zvolena aktivačními tlačítky Π. touch screens 5, 6, 7, wherein the first lower-touch monitor usually used to play lottery games company that was selected activation button Π. provozovatelských lírem, zatímco druhý dotykový monitor 6* umístěný uprostřed, a třetí dotykový monitor 7^ umístěný s výhodou nad druhým dotykovým monitorem 6, mají informativní charakter o právě probíhající hře na prvním dotykovém monitoru 5j o aktuální nabídce kursových íy sázek, číselné loterii, jackpotech, bonusech. of operators lira, while the second touch screen 6 * placed in the middle, and the third touch monitor 7-positioned preferably above the second touch screen 6, are indicative of the current game on the first touch screen 5j about current exchange rate Iy betting number lottery jackpot Bonus. Tento třetí dotykový monitor 7 slouží také k prezentaci zúčastněných provozovatelských firem, reklamě a celkové nabídce her. This third touch screen 7 also serve for the presentation of the operators involved, and the total supply of advertising games. Uživatelské cíle a témata zobrazení lze mezi těmito dotykovými monitory 6 a 7 přepínat tlačítky l_2 pro změnu cíle zobrazení. User goals and themes can display between these touch screens 6 and 7 switch L2 buttons to change the target display. Druhý dotykový monitor 6^ podle uživatelem právě zvolené hry tlačítky Γ2 pro změnu cíle zobrazení, slouží pro sázení v kursové nabídce 15 sázkové společnosti, číselným sázkám a/nebo podobným hazardním loterijním hrám. The second touch screen 6 ^ by the user currently selected game Γ2 buttons for changing the target display, used for betting in exchange for 15 bookmakers offer, numerical and betting / lottery or similar gambling games. Instalace třetího dotykového monitoru 7 není nutná, opodstatněná je pouze v případě souběžného provozování loterij nich her a kursových sázkových nebo podobných her nebo her s rozdílným zaměřením dle loterijního zákona platného v místě provozu. Installation of the third touch screen 7 is not necessary, is justified only in case of simultaneous operation Loterij these games and fixed-odds betting and similar games or games with a different focus according to the lottery law of the place of operation.

Server 3 centrálního herního systému, propojený s dohledovými centry 74, je 2{) pomocí internetového připojeni 2 prostřednictvím routeru (směrovače) J_3 připojen přípojkami ]_4 k hlavní řídicí jednotce J_. The server 3 of the central gaming system, connected to the monitoring center 74 is {2) using an Internet 2 via a router (router) for connection J_3] _4 to the main control unit j. Hlavní řídicí jednotka I je opatřena porty pro osazení samostatnými volitelnými řídicími jednotkami j_6 nebo obdobnými volitelnými jednotkami 17 pro loterijní hry nebo volitelnými jednotkami J_8 pro sázkové kursové hry. The main control unit I is provided with ports to be connected to independent optional control units or similar j_6 optional unit 17 for lottery games or optional units J_8 exchange for betting games. Počet samostatných volitelných řídicích jednotek 16 závisí na počtu provozovatelských 25 firem a/nebo množství herních systémů a her k zobrazení a použití. The number of independent optional control units 16 depending on the number of operators 25 companies and / or the amount of games and gaming systems to display and use.

Ve skříni 4 multiloterijního on-line výherního zařízení, viz obr. I, je dále zabudována štěrbina Γ9 pro příjem peněz, štěrbina 20 pro příjem klubových a kreditních karet, tiskárna 2j_ a čtečka 22 tiketů/stvrzenek, sada ovládacích tlačítek 25, volitelná aktivační tlačítka _Π provozovatelských firem nebo herních systémů a přepínací tlačítka l_2 >0 pro změnu cíle zobrazení mezi druhým dotykovým monitorem 6_a třetím dotykovým monitorem 7. Z důvodu ušetření prostoru a výrobních nákladů lze celé multiloterijní on-line výherní zařízení oprostit (obr. I) od skříně 4 a dotykové monitory 5, 6, 7* (obr. la) zavěsit a libovolně uspořádat na potřebný počet vodících tyčí 23, které mimo nosné funkce slouží i '5 k vedení propojovacích kabelů 8 potřebných k zapojení a propojení dotykových monitorů 5 10 15 20 25 - 6 - 5, 6, 7. s hlavní řídící jednotkou, osazenou volitelnými řídícími jednotkami 16 In the casing 4 of the multi-online gaming unit, see Fig. I is also installed slot Γ9 to receive money slot 20 for receiving club and credit cards, printer 2j_ a reader 22 tickets / receipts, a set of control buttons 25, optional activation key _Π of the operators or gaming systems, and radio buttons L2 & gt; 0 to change the display target between the second touch screen 6_a third touch screen 7. because save space and manufacturing costs can be the entire multi-lottery online gaming device to relieve (Fig. I) of the cabinet 4 and touch screens 5, 6, 7 * (Fig. Ia) to hang up and arbitrarily arrange the required number of guide rods 23 that are outside the supporting function and '5 for guiding the connecting cables 8 needed for the installation and interconnection of touch screens 5 10 15 20 25-6 - 5, 6, 7. In the main control unit mounted optional control units 16 . K usnadnění zapojení jsou tyče 23 opatřeny komunikačními porty 26 pro propojení a připojení ke kabelům 8 a elektrické síti. . To facilitate the involvement of the bars 23 are provided with communication ports 26 for interfacing and connecting cables 8 and electrical network. Multiloterijní on-line výherní zařízení lze instalovat i jako barové výherní zařízení s několika variantami provozu. The multi online gaming device can be installed as a bar-top gaming devices with several variants of the operation. Umístěno ledy může být na barové desce, případně na desce stolu a to jako posuvné nebo fixní, sklopné nebo výsuvné, vestavěné, případně stacionární zařízení. Placed ice may be on the panel bar or on the table and a sliding or fixed, folding or retractable, built-in or stationary equipment. Znatelným rozdílem mezi skříňovým multiloterijním on-line výherním zařízením se třemi dotekovými monitory (obr. 2) a variantami barových multiloterijních on-line výherních zařízení, dále jen výherních zařízení, např. viz obr. 7, 13, 20, 21, je absence některých hardwarových součástí, jako jsou aktivační tlačítka U_ provozovatelských firem, přepínací tlačítka \ 2 cíle zobrazení, viz obr. 1 a dotykové monitory 6 a 7, což je nahrazeno softwarovými modifikacemi volitelnými a ovladatelnými v grafické nabídce na multifunkčním monitoru 32 tělesa 29 barového výherního zařízení. Perceptible difference between the box multiloterijním online winning device with three tactile screens (Fig. 2), and variants of bar-top multi online gaming device, hereinafter gaming devices, e.g. see Fig. 7, 13, 20, 21, the absence of some hardware components, such as the activation button u_ of the operators, radio buttons \ 2 the display target, see Fig. 1 and touch screens 6 and 7, which is replaced by software modifications selectable and controllable graphical menu on the multi-monitor 32 of the body 29 of the bar gaming device. Posuvné a fixní barové výherní zařízení se připevňuje ze spodní, boční nebo vrchní strany barové desky, případně desky stolu, jak je nakresleno na obr. 3, 4, 5 a na obr. 6 a 7 v řezu. The sliding and fixed bar gaming device is mounted from the bottom, side or top of bar top or table top, as shown in FIGS. 3, 4, 5 and FIGS. 6 and 7 in cross section. Rameno 27, s přírubou 28 posuvného tělesa 29, je upevněno například v pojezdových vodících mechanismech 30. Vodici mechanismus 30 a podpěra 31, viz obr. 7, umožňují přesunutí výherního zařízení do požadované vzdálenosti, viz obr. 9, v závislosti na délkách vodicích mechanismů. The arm 27 with the flange 28 of the sliding body 29 is mounted for example in the 30th traverse guide mechanisms guide mechanism 30 and the support 31, FIG. 7, the gaming device allow moving the required distance, see Fig. 9, depending on the lengths of guide mechanisms . Tím vzniknou nová hrací místa (obr. 9). This produces a new gaming site (Fig. 9). Na obr. 10, 11 je znázorněno barové a stolní výherní zařízení se dvěma monitory. In Fig. 10, 11 shown in bar and table top gaming unit with two monitors. Na obr. 13a -13b je v perspektivě nakresleno fixní nebo posuvné výherní zařízení, kterc je opatřeno jedním multifunkčním dotykovým monitorem 32, štěrbinou J_9 pro příjem peněz, štěrbinou 20 pro příjem platebních nebo klubových kreditních karet, tiskárnou 2\_ a čtečkou 22 tiketů, tlačítkem 33 "pause-lock“ pro zablokování herního systému při krátkodobé nepřítomnosti hráče, joystickem 34 pro orientaci v menu 35, tlačítkem 36 „sázka'4, kontrolním displejem 38 obsluhy, otvory 39, 40 pro klíče obsluhy, tlačítkem 42 pro vyplacení výhry, reproduktory 41_ a dotykovým (senzorickým) tlačítkem 37 „start”, umístěným ergonomicky ze dvou stran po pravé straně skříně. FIG. 13a -13b is illustrated in the perspective of the fixed or sliding gaming unit is provided with one kterc multifunction touch screen 32 J_9 slot for receiving money, a slot 20 for receiving payment or credit cards, club, printer 2 \ _ and reader 22 ticketing button 33 & quot; pause-lock "to lock the game system in the absence of short-term players, joystick 34 for orientation in menu 35, 36 button" sázka'4, control operator display 38, holes 39, 40 for maintenance keys, key 42 for payment of winnings speakers 41 of the cassette and touch (sensory) 37 button "start", ergonomically located on two sides on the right side of the box. Varianty výherních zařízení posuvných a fixních lze v případě potřeby doplnit o kloubové mechanismy 47 (viz. obr. 16, 17) , které pomocí sklopných ramen 48 umožní optimální nastavení jejich sklonu, popřípadě odstavení barového a stolního výherního zařízení po dobu jejich nečinnosti. Variants of the gaming device of the sliding and fixed can be added if necessary by hinge mechanisms 47 (see. Fig. 16, 17) by means of hinged arms 48 allow optimum adjustment of their inclination or shutdown bar or table top gaming unit during their idle time. Posuvné a fixní výherní zařízení, viz obr. 14, 15, 16, 17, lze používat a provozovat i bez štěrbin J_9, 20 pro příjem platebních prostředků, tiskárny 2J_ a čtečky 22 tiketů displeje 30 - 7 - obsluhy 38, tlačítek j_L, 12 a to za předpokladu, že je nainstalován externí modul obsluhy 43 (obr, 12a) a externí akccptor platebních prostředků 44 (obr. 12b). The sliding and fixed gaming device, Fig. 14, 15, 16, 17, can be used and operated without slits J_9 20 for receiving a means of payment, printers 2J_ and readers 22 slips displays 30-7 - operator 38 buttons j_L 12 provided that it is installed external maintenance module 43 (FIG. 12a) and the external akccptor payment means 44 (FIG. 12b). Tento případ je řešen v dalším vynálezu téhož původce. This case is handled in another invention of the same inventor.

Varianta vestavčného barového výherního zařízení, nakreslená na obr. 20, 20a, 20b, 5. 20c, 20d se skládá z tělesa 40 výherního zařízení, výklopného monitoru 50 (obr. 20), montážního rámečku 51 a krycího rámečku 52, viz obr.20b, pro zabudování do barové nebo stolní desky, pokladny, viz obr. 20a, tiskárny 21 tiketů, čtečky 22 tiketů, štěrbiny J_9 pro příjem peněz a štěrbiny 20 pro příjem platebních, klubových nebo kreditních karet, ovládacích tlačítek 25 a otvorů 39,40 pro klíče obsluhy (obr,20). Variant vestavčného bar gaming device of FIGS. 20, 20a, 20b and fifth 20c, 20d is composed of a housing 40 of the gaming device, tilting of the monitor 50 (FIG. 20), the mounting frame 51 and cover frame 52, see 20B for incorporation into a bar or table tops, treasury, see Fig. 20a, a printer 21 tickets, 22 tickets readers, J_9 slots for receiving money and a slot 20 for receiving payment, club and credit card, control buttons and holes 25 to 39.40 the key operator (FIG. 20).

Itf Úhel sklonu vestavěného barového výherního zařízení lze použít od 0 do cca 15° (obr. 20/c). Itf inclination angle bar embedded gaming devices may be from 0 to about 15 ° (Fig. 20 / c).

Modifikací tohoto zařízení je vestavěné výsuvné výherní zařízení (obr. 21, 21 /a), jehož těleso 54 s krycím víkem 55 je pod požadovaným úhlem uloženo v pouzdře 56 opatřeném otvorem 57 pro výsuvný mechanismus 58, Tyto součásti jsou spolu s pohonem 13“ 59 pro výsuvný mechanismus a vodícím stabilizačním zařízením 60 usazeny ve vestavném rámečku 61, jenž je zasazen do výřezu v desce stolu nebo baru a připevněn přírubami 62. K. aktivaci takto uzpůsobeného zařízení dochází prostřednictvím přepínacího tlačítka 63 ak následnému vysunutí výherního zařízení pomocí pohonu 59 a výsuvného mechanismu 58. A modification of this device is built withdrawable gaming device (FIG. 21, 21 / a), the body 54 with a cover 55 at a desired angle accommodated in a housing 56 provided with a hole 57 for the sliding mechanism 58, these components together with the actuator 13 "59 for guiding the sliding mechanism and a stabilization device 60 seated in the built-frame 61, which is located in a recess in the table or bar and attached to flanges 62. K. activation device adapted thus occurs via the reversing button 63 and the subsequent ejection of the gaming device by a drive 59 and slider mechanism '58.

Stacionární barové výherní zařízení, nakreslené na obr. 22 až 24, zahrnuje 20 univerzální základnu 64 z volitelného materiálu o vysoké fyzikální hustotě, do které je připevněna skříň 65. Ve skříni 65 je uložen multifunkční dotykový monitor 32, přídavný odnímatelný monitor 66 s krycím rámem 67, záslepka 68 odnímatelného monitoru 66 (obr. 24), reproduktory 44, tiskárna 21 a čtečka 22 tiketů, štěrbina J_9 pro příjem peněz a štěrbina 20 pro příjem platebních, klubových nebo kreditních karet (obr. 24). Stationary bar gaming unit illustrated in FIGS. 22 to 24, 20 includes a universal base 64 of the optional material of high physical density, which is attached to the housing 65. The housing 65 is mounted a multifunctional touch screen 32, removable auxiliary monitor 66 with a cover frame 67, a removable blind flange 68 of the monitor 66 (FIG. 24), the speakers 44, printer 21 and scanner 22 ticketing J_9 slot for receiving cash and a slot 20 for receiving the payment, club or credit cards (Fig. 24). Dále je součástí 2Í zařízení displej 38 obsluhy (obr. 23). Also part 2i device display 38 of the operator (Fig. 23). který je umístěn ze zadní strany stacionárního výherního zařízení. which is disposed from the rear side of stationary gaming device. Displej 38 obsluhy je opatřen ovládacími tlačítky 46 funkcí pro zobrazení kreditní částky, částky k vyplacení a elektronickým počítadlem vložených a vyplacených peněz. Display 38 operator is equipped with control buttons 46 function to display the credit amount, the amount to be paid and embedded electronic counter and paid cash. Součástí stacionárního výherního zařízení jsou také otvory 39, 40 pro klíče obsluhy a tlačítko 42 k vyplacení výhry a sada tlačítek 25 pro ovládání hry. Part of the stationary gaming devices are also holes 39, 40 for maintenance keys and press for payment 42 wins and 25 set of buttons to control the game. Základna 30' systému je opatřena proti skluzným materiálem nebo podložkou se stejnými vlastnostmi. The base 30 'of the system is fitted to a sliding material or mat with the same properties.

Barová a stolní výherní zařízení, viz např. obr. 3, 7, 13, mohou být opatřena vlastní integrovanou řídicí jednotkou i, což se jeví jako výhodné u stacionárního (obr. 22, 23, 24) a vestavčného (obr. 20, 20a až 20d) barového a stolního výherního zařízení, ale je nutno zdůraznit, že u všech barových a stolních výherních zařízení je výhodnější, když hlavní 35 řídicí jednotka L osazená samostatnými volitelnými řídicími jednotkami 16. je oddělena od 8 · zbývajících součástí (obr. 18) zařízení a umístěna externě. Bar and table top gaming unit, see e.g. FIGS. 3, 7, 13, may be provided with their own integrated control unit and which appears to be advantageous for stationary (FIGS. 22, 23, 24) and vestavčného (Figs. 20, 20a to 20d) of the bar and the table top gaming device, but it should be stressed that all bar and table gaming devices is preferable when the main control unit 35 L equipped with independent optional control units 16. · separated from the remaining part 8 (Fig. 18) apparatus and placed externally. V takovém případě slouží ke spojení mezi tlí a zbývajícími součástmi zařízení některý známý způsob bezdrátového připojení (9, 10) například rozhraním wi-fi, bluetooth a podobně, nebo k propojení může být použit kabel 8 (viz obr. 18). In this case, serves to connect and stuck in the remaining components of the device, some known wireless method (9, 10), for example Wi-Fi interface, Bluetooth and the like, or connecting cable may be used 8 (see Fig. 18). 5 ' To v praxi znamená, že každé z barových a stolních výherních zařízení je s výhodou opatřeno bezdrátovými komunikačními moduly - vysílačem 9 a přijímačem U) pro bezdrátové připojení a komunikačními porty 26 pro připojení kabelem 8 k hlavní řídicí jednotce I, která je opatřena porty pro osazení samostatnými volitelnými řídicími jednotkami 16. Stejným způsobem dochází ke komunikaci a propojení s ostatními li)' externími součástmi barových výherních zařízení a mezi nimi navzájem. 5 'In practice this means that each of the bar and table gaming device is preferably provided with wireless communications module - transmitter 9 and receiver U) for the wireless connection and the communication ports 26 for the cable connection 8 to the main control unit I which is provided with ports for casting independent optional control units 16. In the same way, the communication and connection with other li) 'external components of gaming devices and the bar between them. Jedná se o externí modul 43 obsluhy (obr. 12a) a centrální externí akceptor 44 platebních prostředků (obr. 12b), který umožňuje zákazníkům vložit do hry platební prostředky prostřednictvím štěrbin 19, 20 pro příjem platebních prostředků a na numerické klávesnici 45 zadat evidenční číslo, zobrazující se na displeji 38, zvoleného výherního zařízení. This is an external module 43 operation (Fig. 12a) and a central external acceptor 44 payment (Fig. 12b), which allows customers to insert into play the means of payment through slots 19, 20 for receiving a means of payment and on the numeric keypad 45 to enter registration number displaying on the display 38 selected gaming device. Po stisku tlačítka 46 funkcí lze 1.1 odeslat vložený kredit na požadované výherní zařízení. After pressing the button 46 functions can send 1.1 embedded credit for winning the required equipment. V případě síťového zapojení (obr. 19) několika výherních zařízení 70, zapotřebí použít hlavní řídicí jednotku f, připojenou on-line k serveru 3 centrálního řídicího herního systému, opatřenou porty pro osazení samostatných volitelných řídicích jednotek 16 s multiťunkčním režimem, sběrnici dat 69, a řídicí vybavovací jednotkou 73. Tím se umožní 2tí vícenásobné současné spouštění her do jednotlivých síťově zapojených výherních zařízení. In the case of network connection (Fig. 19) multiple gaming units 70 need to use the main control unit F, an online connection to the server 3 of the central control gaming system provided with ports to be connected independent optional control units 16 multiťunkčním mode, data bus 69, and control the triggering unit 73. This allows multiple simultaneous lowering 2n games in individual network connected gaming devices. K propojení pak dochází kteroukoli běžnou, v současnosti používanou bezdrátovou technologií anebo kabelem. The link then takes place by any conventional, currently used wireless technology or a cable.

Multiloterijní on-line výherní zařízení však nemusí být vždy používáno jako nájemní zařízení pro více firem provozujících loterijní nebo kursové sázkové hry, ale lze jej 25. používat i v rámci provozu pouze jedné firmy, s možností využití celého jejího sortimentu loterijních či sázkových her a herních systémů. The multi online gaming device may not always be used as a rental facility for multiple companies operating a lottery or betting exchange game, but you can also use the 25th in the operation of only one company, with the possibility of its entire range of lottery or gambling and gaming systems.

Zařízení podle vynálezu umožňuje díky své koncepci jak klasické uložení ve skříni, tak i netradiční zavěšení na vodících tyčích, stejně jako i nové barové a stolní uspořádání výherního zařízení s minimální prostorovou náročností ve srovnání s šíří a obsažností 30 nabídky. The device of the invention allows, thanks to its classical concept as supported by the housing and unconventional hanging on the guide rods, as well as a new bar and table configuration of the gaming device with minimum space requirements in comparison with the spreading is checked at 30 and the menu. Tím se dosáhnou požadované výsledky i na takových provozovnách a destinacích, kde není zaručen úspěch jen jednoho určitého druhu loterijní nebo kursové sázkové hry, loterijní společnosti, či výrobce jednoho druhu výherního zařízení, popřípadě zde není dostatek prostoru pro více běžných výherních zařízení, nebo je vdaném místě neekonomické investovat do umístnění většího počtu loterijních nebo kursových sázkových 35 výherních zařízení. This will achieve the desired results even on such premises and destinations that do not guarantee the success of only one particular kind of lottery or exchange gambling, lottery or producer of one type of gaming device, or there is not enough space for more conventional gaming device, or a given place uneconomic to invest in a larger number of lottery placement or fixed-odds betting 35 gaming devices. - 9 - : á ' - 9 -: ​​A '

Multiloterijní on-line výherní zařízení podle vynálezu přináší v praxi další výhody a úspory - jen jedna smluvní provozovatelská firma vyrábí, instaluje a zajišťuje servis, provádí on-line dohled a pronajímá výherní zařízení. The multi online gaming device according to the invention provides practical benefits and other savings - only one contract provozovatelská company manufactures, installs and provides service, conducted online surveillance and leases gaming device. Je tedy zapotřebí pouze jediná nájemní smlouva, jedno povolení a jeden metr čtvereční na jedno výherní zařízení podle i vynálezu. It is thus required only one lease, one license and one square meter per gaming device according to the invention as well. -jde o jednotnou sadu náhradních dílů a servisních zákroků - úsporu elektrické energie a prostoru, zjednodušení účetnictví a další. -Go on a single set of spare parts and service procedures - energy saving and space, simplify accounting and more.

Novost a vyšší účinek multiloterijních on-line výherních zařízení spočívá především v šíři nabídky, soustředěné do jednoho zařízení a ve spojení všech druhů sázkového a !G' loterijního průmyslu a provozovatelských firem. Novelty and high impact multi-lottery online gaming device lies in the breadth of offer, concentrated in a single device and connection of all types of betting and! G 'lottery industry and of the operators.

Vzhledem k tomu, že tato zařízení lze instalovat a uplatnit ve snadno přístupných a pro veřejnost přijatelnějších místech než jsou jen herny a kasina, například v barech, kavárnách, klubech, hotelech a podobně, podaří se takto oslovit a zaujmout i zcela nový okruh zákazníků, jež mají dnes morální zábrany zúčastnit se hry v kasinech, hernách a ÍSÍ obdobných provozovnách a to především z obavy kritického pohledu veřejnosti. Given that these devices can be installed and applied in easily accessible to the public and more acceptable locations than just casinos and casinos, such as bars, cafes, clubs, hotels, and so will the steps to reach out and attract an entirely new group of customers, which today have moral scruples to attend the games in casinos, gambling halls and similar establishments ISI, mainly for fear of critical public view.

Jako nej výhodnější se jeví varianta posuvného barového výherního zařízení, které je velmi operativní. As the most favorable option appears sliding bar-top gaming device that is very flexible. Rychle je připraveno na hracím místě k používání a stejně rychle a jednoduše je lze posunout na některé z vedlejších míst na baru, které se v tu chvíli změní v nové hrací místo, pokud na původním místě zákazník nehodlá hrát, anebo hru již ukončil. Quickly ready for gaming spot to use and just as quickly and easily can be moved to one of the side seats at the bar, which at that moment becomes a new playing space if the original location the customer is not going to play, or the game has ended. 20 Oproti tomu vestavěná multiloterijní on-line výherní zařízení sice postrádají mobilitu, ale vynikají svou prostorovou nenáročností, nenápadností a anonymitou při hře. 20 In contrast, built-in multi-lottery online gaming unit Although lacking mobility, but also excel in their spatial modesty, discretion and anonymity in the game.

Stacionární výherní zařízení zase nepředstavuje žádné složité montážní úkony, ani nevratné procesy spojené s montáží a jeho umístnění bude plnit funkci testeru před aplikací jiných estetičtějších a kompaktnějších výherních zařízení. Stationary gaming device again poses no complex assembly operations, nor irreversible processes associated with the installation and placement will act as a tester before applying other aesthetically pleasing and compact gaming devices. 25 25

Průmyslová využitelnost Industrial applicability

Multiloterijní on-line výherní zařízení podle vynálezu, určená pro loterijní a sázkový průmysl, mohou pinč nahradit veškerá dnes používaná výherní zařízení a díky své univerzálnosti a možnosti zobrazení a použití téměř neomezeného množství nabízených 30 loterijníeh a kursových sázkových herních systémů, mají vysoké předpoklady se stát oblíbenými, jak mezi zákazníky, tak i provozovateli a obstaravateli těchto zařízení. The multi online gaming device according to the invention, intended for the lottery and gaming industry can pinch replace all now used gaming devices and due to its versatility and options for viewing and use almost unlimited amount offered 30 loterijníeh and fixed-odds betting game systems have high requirements to become popular, both among customers and operators and agents of these devices.

Claims (10)

 1. - 1¾^ - PM ZoAO PATENTOVÉ NÁROKY 1. Multiloterijní on-line výherní zařízení, zahrnující hlavní řídicí jednotku (1), připojenou . - ^ 1¾ - PM ZoAO Claims 1. The multi online gaming device, comprising a main control unit (1) connected. >Λ*ti> & Gt; Λ * I & gt; ς»Τ r **AW* j π , on-line 'n»/mtéřň“ét'A®ňebii na' server (3) centrálního herního systému, alespoň jeden dotykový monitor, alespoň jeden aktivační akceptor platebních prostředků a ovládací prvky, vyznačující se tím, že hlavní řídicí jednotka (1) je opatřena porty pro osazení samostatnými volitelnými řídicími jednotkami (16) s loterijními hrami a/nebo softwarem sázkových kursových a herních systémů, přičemž počet samostatných volitelných řídicích V Ϋ t··*. ς »Τ r ** AW j * π, online 'n» / mtéřň "ét'A®ňebii to' the server (3) of the central gaming system, at least one touch screen, at least one activating accepting mechanism and controls wherein the master control unit (1) is provided with ports to be connected to independent optional control unit (16) with the lottery games and / or software betting exchange and game systems, the number of independent optional control Ϋ V * T ··. ---V\ jednotek (16) se rovná počtu provozovateískýeh firem loterijního a sázkového průmyslu a/nebo množství rozdílných typů či druhů her a hazardních her k zobrazení a použiti. --- In \ units (16) equals the number of companies provozovateískýeh lottery and betting industry and / or the amount of different types or kinds of games and gambling to view and use.
 2. 2. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že ovládacími prvky jsou aktivační tlačítka (11) volby provozovatelských firem a jejich nabídky a přepínací tlačítka (12) pro změnu cíle zobrazení nebo jsou ovládacími prvky graficky vyznačené nabídky na dotykovém multiíiinkčním monitoru (32). The multi second online gaming device according to claim 1, characterized in that it controls the activation button (11) selection of the operators and their supply and switching button (12) for changing the target display or controls graphical menus on the touch multiíiinkčním monitor (32).
 3. 3. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle nároku la 2, vyznačující se tím, že hlavní řídicí jednotka (1) je opatřena samostatnými volitelnými řídícími jednotkami (16) s multifunkčním režimem pro vícenásobné současné spouštění her do jednotlivých síťové zapojených multíloterijních výherních zařízení (70) a je dále opatřena sběrnicí dat (69) a vybavovací jednotkou (73). The multi third online gaming device according to claim 2, characterized in that the master control unit (1) is provided with separate selectable control units (16) with a multifunction mode for multiple simultaneous actuation of games in individual participating network The multi-slot apparatus (70 ) and is further provided with a data bus (69) and a trip unit (73).
 4. 4. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že je konstrukčně uzpůsobeno pro zavěšení, libovolné uspořádání a on-line provoz na minimálnč jedné vodicí tyči (23), sloužících k vedení propojovacích kabelů (8) pro zapojení a propojení dotykových monitorů (5, 6, 7) s hlavní řídicí jednotkou (1), která je osazena samostatnými volitelnými řídicími jednotkami (16), přičemž tyče (23) jsou opatřeny komunikačními porty (26) pro propojení a připojení k propojovacím kabelům (8) a elektrické síti. The multi fourth online gaming device according to any of claims 1 to 3, characterized in that it is structurally configured to hang arbitrary arrangement and online traffic minimálnč one guide rod (23) serving for guiding the connecting cables ( 8) for the installation and interconnection of touch screens (5, 6, 7) with a main control unit (1) which is equipped with independent optional control units (16), said rods (23) are provided with communication ports (26) for linking and connecting on connecting cables (8) and mains.
 5. 5. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 3, vyznačující se tím, žc je konstrukčně uzpůsobeno pro umístění a on-line provoz na deskách stolů a barů, pevně nebo posuvně, přičemž všechna výherní zařízení jsou opatřena vlastní řídící jednotkou nebo jsou připojena na jedinou externí hlavní řídicí jednotku (1) některým známým kabelovým nebo bezdrátovým způsobem. The multi fifth online gaming device according to any of claims 1-3, wherein the ZC structurally configured for placement and online traffic table tops and bars, fixed or sliding, each gaming device is provided with its own control unit, or are coupled to a single external main control unit (1) by any known wired or wireless manner.
 6. 6. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že je uloženo na deskách stolů a barů jako výsuvné nebo sklopné zařízení, případně jako stacionární. The multi sixth online gaming device according to claim 4, characterized in that it is mounted on the table tops and bars such as folding or sliding devices, or stationary.
 7. 7. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle nároku 4 nebo 5, vyznačující se tím, že je uloženo na desce stolu nebo baru posuvně tak, že jeho rameno (27) je uloženo ve vodicím mechanismu (30) pro posuv zařízení a vytvoření dalších hracích míst. The multi seventh online gaming device according to claim 4 or 5, characterized in that it is mounted on a table or bar slidably so that its arm (27) is mounted in a guide mechanism (30) for the feed device and create other players locations.
 8. 8. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle nároku 4 nebo 5, vyznačující se tím, že je vestavěno do barového pultu nebo stolu. The multi eighth online gaming device according to claim 4 or 5, characterized in that it is built into a bar counter or table.
 9. 9. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že je uloženo na desce stolu nebo baru pevně tak, že je přírubou (28) připevněno ke stolu nebo barovému pultu. The multi ninth online gaming device according to claim 4, characterized in that it is mounted on a table or bar firmly so that the flange (28) secured to a table or bar top.
 10. 10. Multiloterijní on-line výherní zařízení podle nároku 5, vyznačující se tím, že je dále opatřeno výsuvným mechanismem (58), pohonem pro výsuvný mechanismus (59), vodicím stabilizačním zařízením (60) a tlačítkem (63) pro vysunutí výherního zařízení ze zabudované polohy. The multi tenth online gaming device according to claim 5, characterized in that it further comprises a sliding mechanism (58), the drive for the sliding mechanism (59) guiding a stabilizing device (60) and button (63) for ejecting the gaming device built-in position.
CZ20100624A 2010-08-18 2010-08-18 Multi-lottery on-line drawing apparatus CZ2010624A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20100624A CZ2010624A3 (en) 2010-08-18 2010-08-18 Multi-lottery on-line drawing apparatus

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20100624A CZ2010624A3 (en) 2010-08-18 2010-08-18 Multi-lottery on-line drawing apparatus
PCT/CZ2011/000011 WO2012022275A1 (en) 2010-08-18 2011-01-28 Multi-lottery online gaming device
EP11712458.6A EP2606476A1 (en) 2010-08-18 2011-01-28 Multi-lottery online gaming device
ATGM110/2011U AT12248U3 (en) 2010-08-18 2011-02-24 Multi Lottery online game device
SI201100082A SI23466A2 (en) 2010-08-18 2011-03-15 Multi-lottery gaming device
HU20111100102U HU4030U (en) 2010-08-18 2011-04-07 Multi-lottery on-line winning system
PL119942U PL119942U1 (en) 2010-08-18 2011-04-18 Multi lottery equipment for the on-line games
DE202011100510U DE202011100510U1 (en) 2010-08-18 2011-05-11 Multi lottery online gaming device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2010624A3 true CZ2010624A3 (en) 2011-10-05
CZ302735B6 CZ302735B6 (en) 2011-10-05

Family

ID=44146500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20100624A CZ2010624A3 (en) 2010-08-18 2010-08-18 Multi-lottery on-line drawing apparatus

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP2606476A1 (en)
AT (1) AT12248U3 (en)
CZ (1) CZ2010624A3 (en)
DE (1) DE202011100510U1 (en)
HU (1) HU4030U (en)
PL (1) PL119942U1 (en)
SI (1) SI23466A2 (en)
WO (1) WO2012022275A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT515002A1 (en) * 2013-10-16 2015-05-15 Karl Grossschädl Gaming and / or entertainment device

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020107075A1 (en) * 2000-09-14 2002-08-08 Innovative Gaming Corporation Of America Method and apparatus for creating a multi-panel video display unit gaming device
US8597116B2 (en) * 2002-03-12 2013-12-03 Igt Virtual player tracking and related services
US7914378B2 (en) * 2003-09-15 2011-03-29 Igt Gaming apparatus having a configurable control panel
WO2006012698A1 (en) * 2004-08-04 2006-02-09 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd A gaming machine and a method of supplying a flexible architecture gaming machine
JP2008526464A (en) * 2005-01-18 2008-07-24 ジーテック・ロード・アイランド・コーポレーション Flexible online instant lottery game
US7887404B2 (en) * 2005-01-27 2011-02-15 Igt Lottery and gaming systems with single representation for multiple instant win game outcomes
US20090221375A1 (en) * 2007-05-01 2009-09-03 Bally Gaming, Inc. Wide-Screen Bar Top Gaming Machine and Method
US8257171B2 (en) * 2007-08-28 2012-09-04 Wms Gaming, Inc. Secure mode control in wagering game systems
CA2623786A1 (en) * 2008-03-06 2009-09-06 Scott Mcbride Method for lottery corporations to run online gaming

Also Published As

Publication number Publication date
AT12248U2 (en) 2012-02-15
SI23466A2 (en) 2012-02-29
WO2012022275A1 (en) 2012-02-23
EP2606476A1 (en) 2013-06-26
AT12248U3 (en) 2012-07-15
HU4030U (en) 2011-12-28
CZ302735B6 (en) 2011-10-05
DE202011100510U1 (en) 2011-07-13
PL119942U1 (en) 2012-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8496521B2 (en) Gaming system and method having wager allocation
RU2321067C9 (en) Device, system and method for conducting a game using wireless communications
US5688174A (en) Multiplayer interactive video gaming device
US7686694B2 (en) Gaming machine having components located in a bumper recess
US7951002B1 (en) Using a gaming machine as a server
AU2002214603B2 (en) Gaming terminal data repository and information distribution system
US7294059B2 (en) Gaming apparatus having touch pad input
US6676522B2 (en) Gaming system including portable game devices
US20060121978A1 (en) Wagering gaming system with multiplier reel
US20060068897A1 (en) Purchase of slot vouchers with electronic funds (improved method and apparatus)
US7275989B2 (en) Slot machine method with individual symbol respin
US7070503B2 (en) Slot machine method with symbol replacement
US6475087B1 (en) Gaming apparatus
CA2405166C (en) Wireless gaming environment
EP1477947A2 (en) Entertainment machines
US20090170590A1 (en) Wagering Game With Enhanced Cascading Reel Symbol Feature
US7922587B2 (en) Betting terminal and system
US20070219000A1 (en) Gaming system recommending specific games
AU2009337154B2 (en) Gaming involving devices in multiple locations
US8672752B2 (en) Interface for wagering game environments
US7387572B2 (en) Gaming machine with a trunnion mounted display
AU2004201633B2 (en) A Player Insert for a Gaming Machine, a Gaming System and a Method of Operating a Gaming System
US9058721B2 (en) Wagering game system manager
US7892096B2 (en) Gaming machine with configurable button panel
US20100075741A1 (en) Wagering game with symbol array providing awards based on array paths