CZ20002461A3 - Basin construction for catchment of a traffic road - Google Patents

Basin construction for catchment of a traffic road Download PDF

Info

Publication number
CZ20002461A3
CZ20002461A3 CZ20002461A CZ20002461A CZ20002461A3 CZ 20002461 A3 CZ20002461 A3 CZ 20002461A3 CZ 20002461 A CZ20002461 A CZ 20002461A CZ 20002461 A CZ20002461 A CZ 20002461A CZ 20002461 A3 CZ20002461 A3 CZ 20002461A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
layer
tub
backfill
structure according
slag
Prior art date
Application number
CZ20002461A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ292829B6 (en
Inventor
Peter Mohr
Original Assignee
Max Aicher Recycling Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE1999130701 priority Critical patent/DE19930701A1/en
Application filed by Max Aicher Recycling Gmbh filed Critical Max Aicher Recycling Gmbh
Publication of CZ20002461A3 publication Critical patent/CZ20002461A3/en
Publication of CZ292829B6 publication Critical patent/CZ292829B6/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
  • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
  • E02D29/00Independent underground or underwater structures; Retaining walls
  • E02D29/045Underground structures, e.g. tunnels or galleries, built in the open air or by methods involving disturbance of the ground surface all along the location line; Methods of making them
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01FADDITIONAL WORK, SUCH AS EQUIPPING ROADS OR THE CONSTRUCTION OF PLATFORMS, HELICOPTER LANDING STAGES, SIGNS, SNOW FENCES, OR THE LIKE
  • E01F5/00Draining the sub-base, i.e. subgrade or ground-work, e.g. embankment of roads or of the ballastway of railways or draining-off road surface or ballastway drainage by trenches, culverts, or conduits or other specially adapted means
  • E01F5/005Culverts ; Head-structures for culverts, or for drainage-conduit outlets in slopes
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
  • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
  • E02D19/00Keeping dry foundation sites or other areas in the ground
  • E02D19/06Restraining of underground water
  • E02D19/10Restraining of underground water by lowering level of ground water

Abstract

The trough structure for an underpass, in particular, one lying at least partially below the ground water level (5) comprises a sealing layer (14) covering the surface of a trough-shaped excavation, a ballast layer (22) of firm material, and a filler layer (23) as a base for a road structure (12). Both the firm ballast layer (22) and the filler layer (23) contain electrofurnace slag, or consist either entirely or in parts of electrofurnace slag.

Description

Oblast technikyTechnical field

Vynález se týká vanovité konstrukce uložené v zemi se dnem vany a svažitými bočními stěnami, zejména pro vedení podThe invention relates to a tub-like structure embedded in the ground with a tub bottom and sloping side walls, in particular for guiding below it

dopravní cestou, která transport route that alespoň at least částečně partly leží lies pod hladinou under water spodní vody. ground water. Dosavadní stav techniky BACKGROUND OF THE INVENTION Dopravní cesty, Traffic routes, zejména especially silnice a road and cesty, roads, které kříží that crosses

jiné dopravní cesty, se často musí k zabránění zvednutí silnice nebo železniční trati zapustit do podloží. V oblastech s vysokou hladinou spodní vody přitom, zpravidla leží části ve spodu vedené dopravní cesty pod hladinou spodní vody. K zabránění zatopení ve spodu vedené dopravní cesty se musí vést tato dopravní cesta v izolované vanovité konstrukci, která zpravidla sestáví ze železobetonové konstrukci.other traffic routes often have to be embedded in the subsoil to prevent the road or railway line from being lifted. In areas with a high groundwater level, in this case, the parts in the bottom of the conveying path generally lie below the groundwater level. In order to prevent flooding at the bottom of the conveyed path, this conveying path must be guided in an insulated tub-like structure, which generally consists of a reinforced concrete structure.

Výstavba takýchto van proti spodní vodě je časově a cenově nákladná, poněvadž se musí použít speciální stavby z betonu nepropustné pro vodu, které vyžadují vedle speciální betonové směsi často přídavnou ocelovou výztuž. Provedení izolace vně přiléhající na betonové plochy vyžaduje značné pracovní náklady, jakož také izolaci spáry mezi jednotlivými částmi stavby, například těsnícími pásy. Velký počet pracovních kroků přináší nebezpečí závad a pozdějších přídavných nákladů při odstraňování prosakující vody čerpadly.The construction of such basins against groundwater is expensive and time-consuming, since special structures made of water-impermeable concrete have to be used which often require additional steel reinforcement in addition to the special concrete mix. The construction of the insulation on the outside adjacent to the concrete surfaces requires considerable labor costs as well as the insulation of the joint between the individual parts of the building, for example by sealing strips. The large number of work steps entails the risk of malfunctions and later additional costs in the removal of leaking water by pumps.

K umožnění výstavby takovéto vany proti spodní vodě se převážně nejprve musí vytvořit v podstatě vodotěsné uzavření stavební jámy. Toto se děje ocelovými štětovými stěnami nebo zpevněním dna.In order to allow the construction of such a basin against groundwater, a substantially watertight closure of the foundation pit must first be created. This is done by steel sheet walls or by reinforcing the bottom.

Štětové stěny jsou připojeny k zachování izolované • · · · · · ·· ·· • ·· · ·· · · · ·· · • · · · · ···· • · ·· · ······ • · · · · ···· ·· ···· ··· ··· ·· ·· stavební jámy k nepropustným vrstvám dna, zadržujícím spodní vodu. Uvnitř takovýchto provizorních van proti spodní vodě se potom může vykopat zemina pro konečnou stavbu. Voda prosakující během výstavby se odčerpává. Zhutnění dna se převážně používá tehdy, když jsou ve větších hloubkách neizolující vrstvy zeminy. Zhutněním dna může být voda pronikaj ící podlož ím, k udržení příslušně suché stavební jámy, izolována také zdola.The sheet walls are attached to keep the insulated • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Construction pits for impermeable bottom layers that retain groundwater. · · · · ··········· Soil can be excavated inside such makeshift baths against groundwater for final construction. Water leaking during construction is drained. Bottom compaction is mainly used when there are non-insulating layers of soil at greater depths. By compacting the bottom, the water penetrating the subsoil can also be insulated from below to maintain a suitably dry pit.

Všechny na to vynaložené náklady a rovněž náklady pro snížení hladiny spodní vody představují značnou část stavebních nákladů na tyto vany proti spodní vodě. Přitom mohou při delších dobách výstavby vznikat vlivem snížení hladiny spodní vody také ekologické škody nebo škody například sedáním sousedních budov.All the costs involved, as well as the costs of reducing the groundwater level, represent a considerable part of the construction costs of these basins against groundwater. In the case of longer construction periods, environmental damage or damage to, for example, neighboring buildings may also occur as a result of lowering the groundwater level.

Déle se musí žlabovité vanovité konstrukce dostatečně zabezpečit proti vztlaku. Toto se děje zpravidla částmi základové desky vyčnívajícími přes boční stěny, na které působí pozdější zásyp zeminou. V extremních případech se musí vana proti spodní vodě zajistit proti vztaku také kotvami.For longer periods, the gutter-shaped tubular structures must be sufficiently secured against buoyancy. This is usually done by portions of the base plate protruding through the side walls on which the later backfill acts. In extreme cases, the basin against ground water must also be secured against the lift by anchors.

Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION

Na základě těchto znalostí spočívá vynález v jednoduchém a hospodárném vytvoření vany proti spodní vodu pro vedení pod dopravní cestou.Based on this knowledge, the invention is based on a simple and economical design of a basin against groundwater for guidance under the conveying path.

Tento úkol se podle vynálezu vytvoří znaky patentového nároku 1.This object is achieved according to the invention by the features of claim 1.

Výhodná další vytvoření vyplývají ze závislých nároků.Advantageous further embodiments follow from the dependent claims.

Podstatná výhoda vynálezu spočívá v tom, že se při výstavbě vany proti spodní vodě pro normální případy použití může pracovat s pracovní technikou pro zemní práceAn essential advantage of the invention is that, when constructing a bathtub against groundwater for normal use, it is possible to work with working equipment for earthworks

a s kombinovanou izolací vyzkoušenou ze staveb deponií. Takovéto izolace se mohou zhotovit v krátké době, což zřetelně redukuje náklady pro zabezpečení stavební jámy a pro zachycení vody. Kromě toho je možné izolaci před výstavbou dalších vrstev vyzkoušet na těsnost.and with combined insulation tested from the buildings of the depositories. Such insulations can be made in a short time, which significantly reduces the cost of securing the foundation pit and collecting water. In addition, the insulation can be tested for leaks before the construction of other layers.

Další podstatná výhoda vynálezu vyplývá z toho, že k zabezpečení proti vztlaku mohou být umístěny uvnitř vany proti spodní vodě, tedy uvnitř prostoru uzavřeného izolací, vrstvy, které sestávají ze strusky z elektrických pecí jak ve formě pevného materiálu tak ve formě zásypů. Strusky z elektrických pecí mají o 50 % vyšší vestavbovou měrnou hmotnost než minerální materiály, čímž lze značně redukovat potřebné množství výkopu. Takového zabezpečení proti vztlaku se může provést nejen v oblasti podloží stavby, zásypy ze strusky z elektrické pece k zabezpečení proti vztahu se mohou vystavět také na svazích.A further substantial advantage of the invention results from the fact that, in order to protect against buoyancy, layers which consist of slags of electric furnaces both in the form of solid material and in the form of dusting can be placed inside the basin against the groundwater, i.e. inside the insulated space. Electric furnace slags have a 50% higher built-in density than mineral materials, which can greatly reduce the amount of excavation required. Such buoyancy protection can be provided not only in the area of the subsoil of the building, the slag backfills from the electric furnace to protect against the relationship can also be built on the slopes.

Přehled obrázků na výkresechBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Vynález Invention je blíže v is closer in následujícím following objasněn pomocí clarified with výkresů. drawings. Na výkresech znázorňuje: The drawings show: obr. 1 Fig. 1 řez spodní dopravní cut lower traffic cestou v road v oblasti křížení s crossing area with horní upper dopravní cestou, transport route, obr. 2 Fig. 2 řez vanou proti spodní cut the tub against the bottom vodě podle water by vynálezu, invention, obr. 3 Fig. 3 výřez cutout z obr. 2 ve větším měřítku, FIG. 2 on a larger scale, obr . 4 giant . 4 výřez cutout z obr. 4 a 4 and FIG obr. 5 a Fig. 5 a 6 další 6 next příklady použití application examples vynálezu. invention.

Příklady provedení vynálezu • · · · • · 0 · · • · 0 • · · ·DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION 0 0 0 0 0

0 0 ·· ···· · • · ··0 0 ·· ···· · • · ··

Obr. 1 znázorňuje v přehledném zobrazení v řezu spodní dopravní cestou 4_, umístěnou ve vaně 6. proti spodní vodě, podstatné znaky pro stavbu a konstrukci vany 6..Giant. 1 shows, in a cross-sectional view, a bottom conveying path 4 located in a basin 6 against groundwater, the essential features for the construction and construction of the basin 6.

Zobrazená opatření ve stavbě jsou podřízena tomu, že horní dopravní cesta 2., probíhající v podstatě na povrchu 1. krajiny, se musí převést přes spodní dopravní cestu A, probíhající v zářezu 3.. Poněvadž je hladina 5. spodní vody relativně vysoko, musí být spodní dopravní cesta 4, například silnice, umístěna ve vaně 6. izolované proti spodní vodě.The depicted measures in the construction are subordinate to the fact that the upper transport route 2, which runs essentially on the surface of the landscape 1, must pass through the lower transport route A running in the notch 3. As the groundwater level 5 is relatively high, the lower traffic route 4, for example a road, may be located in a bathtub 6 isolated against the ground water.

Pro výstavbu vany 6. proti spodní vodě se nejprve sníží hladina 5. spodní vody. U van 6. proti spodní vodě, které jsou zapuštěny jen 1 až 2 m do spodní vody, je často možné zříci se úplného uzavření stavební jámy například štětovou stěnou 7.. Hladina 5. spodní vody se může mnohdy snížit pomocí bočně od stavby umístěné odčerpávací šachty 8.. Plošná uzavření pomocí zhutněné zeminy £ se mohou provést známým způsobem. Bočnínu přívodu spodní vody se může zabránit v důsledku krátké doby výstavby podle vynálezu namísto nákladných štětových stěn 7. cenově příznivým zaledovaním zeminy tím, že se pomocí injekážního potrubí JLQ., zasunutého do zeminy, vytvoří zmrzlé těleso 11.For the construction of the bathtub 6 against ground water, the level of the 5th groundwater is first lowered. In baths 6 against groundwater, which are sunk only 1 to 2 m into the groundwater, it is often possible to refrain from completely closing the foundation pit, for example by means of a sheet wall 7. The groundwater level 5 can often be lowered by means of Shafts 8. Surface closures by means of compacted soil 4 can be carried out in a known manner. The side water inlet side can be prevented due to the short construction time according to the invention instead of the expensive pile walls 7 by cost-effective glaciation of the soil by forming a frozen body 11 by means of the injection pipe 10 inserted into the soil.

Pro případ, že má zhotovená vana 6. proti spodní vodě zabránit proudění spodní vody, se pod ní vykopou příčně probíhající zářezy, které jsou vyloženy geotextilním filtrem a vyplněny zeminou s dutinami, například zásypem z tříděného štěrčíku. Takovými vsakovacími vrstvami může spodní voda proudit příčně pod konstrukcí vany 6., blokující nebo zužující průtočný průřez.In the event that the made-up bath 6 is intended to prevent ground water from flowing, transverse cuts are excavated underneath, which are lined with a geotextile filter and filled with soil with cavities, for example by backfill from graded gravel. Through such absorbent layers, ground water can flow transversely below the structure of the tub 6, blocking or narrowing the flow cross section.

Potom se může vystavět v suché stavební jámě vana (3 proti spodní vodě. Proto se nejprve v oblasti zářezu 3. odkope pod budoucí vozovkou 12 prostor pro výstavbu podloží podle • 9 9 9 • * 9 9Then a bathtub (3 against the groundwater) can be built in the dry construction pit. Therefore, in the area of the notch 3, the subsoil construction according to • 9 9 9 • * 9 9

9 9 • · 99 • 9

9 · •9 ·999 předpisi^ pro výstavbu vozovky. Přídavně se vykopou vrstvy zeminy potřebné k zabezpeční proti vztlaku pozdější vany 6. proti spodní vodě, následně se povrch takto vzniklé svažité odkopané plochy 13 vyrovná a zhutní.9 · • 9 · 999 road construction regulations. In addition, the soil layers necessary to secure the buoyancy of the later basin 6 against groundwater are excavated, and the surface of the sloping surface 13 thus formed is leveled and compacted.

Na odkopanou plochu 13 se potom položí izolační vrstva 14 vany Q proti spodní vodě. Izolační vrstva 14 sestává ve zobrazeném příkladu provedení (obr. 3, 4) z jílového spodního izolačního pásu 15 s výplní z bentonitu jako první minerální izolační vrstvy a jako první ochranné vrstvy pro nad ní položený izolační pás 16 z plastické hmoty, například z polyethylenu nebo thermoplastických olefinů.The insulating layer 14 of the bathtub 12 against the ground water is then placed on the excavated surface 13. The insulating layer 14 in the illustrated embodiment (FIGS. 3, 4) consists of a clay bottom insulating strip 15 with a bentonite padding as the first mineral insulating layer and as a first protective layer for the overlying insulating strip 16 of plastic, for example polyethylene or plastic. of thermoplastic olefins.

Izolační pás 16 z plastické hmoty se cca 30 cm nad hladinou 5. spodní vody vestaví vodorovnou částí 17 vodorovně do svahu a zde se upevní (obr. 2). V oblasti mostní konstrukce, zejména opěr 19 nesoucích svršek 18 . se izolační pás 16 z plastické hmoty umístí na stavbu, například na mostní opěru 19, prostupy nebo šachty se připojí stavebními postupy známými z oboru deponi í.The plastic insulating strip 16 is mounted approximately horizontally into the slope by a horizontal part 17 approximately 30 cm above the groundwater level 5. and is fastened there (FIG. 2). In the field of bridge construction, in particular abutments 19 carrying uppers 18. For example, the plastic insulating strip 16 is placed on the building, for example on a bridge support 19, the passages or shafts are attached by building methods known in the field of deposit.

Alternativně se může jako izolační vrstva použít také tak zvaná kontrolovatelná zdvojená izolace podle DE 196 25 245 Al. V tomto případě se na odkopanou plochu 13 položí jako spodní ochranná vrstva pro izolaci vláknitá rohož s plošnou hmotností 500 g/m2 z polypropylenu. Vlastní izolace potom sestává ze dvou 1,5 až 3,0 mm tlustých izolačních pásů z polyethylenu nebo termoplastických olefinů, které jsou navzájem polštářovitě svařeny. Mezi tyto izolační pásy z plastické hmoty je opět vložena vláknitá rohož, které je vyplněna substancí silně bobtnající při vstupu vody po poškozeních, tento bobtnavý prostředek samočinně utěsňuje poškozená místa. Polštářky zdvojené izolace se mohou po položení a svaření mezi jednotlivými polštářky vyzkoušet z hlediska těsnosti pomocí vakua. Toto zkušební vakuum se může zachovat také během celé • · ·« • · · · • · · • · · • · · • · · · · · ··· ·· ♦ * · • · · • · • · · doby stavby.Alternatively, the so-called controllable double insulation according to DE 196 25 245 A1 can also be used as an insulating layer. In this case, a fiber mat with a basis weight of 500 g / m 2 of polypropylene is placed on the excavated surface 13 as a lower protective insulation layer. The insulation itself consists of two 1.5 to 3.0 mm thick insulating strips of polyethylene or thermoplastic olefins which are cushioned together. A fiber mat is again interposed between these plastic insulating strips, which is filled with a substance which swells strongly upon entry of water after the damage, this swelling means automatically sealing off the damaged areas. Double insulation cushions can be tested for leaks after laying and welding between individual cushions by vacuum. This test vacuum can also be maintained during the entire construction period. .

K ochraně před poškozením se na izolační pás 16 z plastické hmoty nejprve položí ochranná vrstva z ochranného rouna 20. přednostně z polypropylenu, s plošnou hmotností 1200 g/m2 . Na spodek vany 6. se přídavně položí a pečlivě urovná 10 cm tlustá vrstva 21 písku (obr. 3 a 4).To protect against damage, a protective layer of protective fleece 20, preferably of polypropylene, with a basis weight of 1200 g / m @ 2, is first applied to the plastic insulating strip 16. A 10 cm thick sand layer 21 is additionally laid and carefully leveled at the bottom of the bath 6 (FIGS. 3 and 4).

K redukci odebíraných množství potřebných pro výstavbu vany 6. proti spodní vodě se jako zátěž používá struska z elektrooceláren, tak zvaná struska z elektrických pecí s měrnou hmotností větší než 30 kN/m3. Struska z elektrických pecí obsahuje 30 až 35 % železa, je proto velmi těžká, přitom je tvrdá a je vhodná jak jako přísada do těžkého betonu, tak i jako podloží pro silnice, případně pro výrobu drtě pro silniční stavby. Vzhledem k tomuto složení má tento materiál o 50 % vyšší vestavbovou měrnou hmotnost než srovnatelný minerální materiál. Použitím tohoto materiálu se tím může ve stejném rozsahu uspořit výkop.The slag from electric steel mills, the so-called slag from electric furnaces with a specific gravity of more than 30 kN / m 3 , is used as a load to reduce the amounts required for the construction of the bathtub 6 against groundwater. The slag from electric furnaces contains 30 to 35% of iron and is therefore very heavy, yet it is hard and is suitable both as an additive for heavy concrete and as a subsoil for roads or for the production of pulp for road construction. Due to this composition, this material has a 50% higher specific gravity than a comparable mineral material. By using this material, excavation can be saved to the same extent.

Podle vynálezu sestává zátěž v oblasti dna vany 6. proti spodní vodě ze základové vrstvy 22 z pevného materiálu, zejména z betonu se struskou z elektrických pecí jako přísadou a rovněž z vrstev zásypu ze strusky z elektrických pecí a to alespoň jedné vrstvy 23 zásypu v oblasti dna a šikmé vrstvy 24 zásypu v oblasti svahu (obr. 2).According to the invention, the load in the region of the bottom of the basin against groundwater consists of a base layer 22 of solid material, in particular of concrete with electric furnace slag as an additive and also of electric furnace slag backfill layers of at least one backfill layer 23. bottom and inclined backfill layer 24 in the slope area (FIG. 2).

K ulehčení výstavby a zkrácení doby výstavby se může základová vrstva 22 zhotovit z prefabrikovaných desek 22a. Prefabrikované desky 22a mají na okrajích odsazení, takže se vztlakové síly, zejména u příkopů zhotovených při dokončovacích pracech, přenáší základovou vrstvou 22 rovnoměrně. Tím je možné zamezit nevýhodnému vytažení izolačního pásu 16 z plastické hmoty. Jak znázorňuje obr. 4 mohou mít přechodové prefabrikované desky 22b v oblasti záhybu izolační vrstvy 14 · 99 * 9To facilitate construction and to reduce construction time, the base layer 22 can be made of prefabricated plates 22a. The prefabricated plates 22a have spacings at the edges so that the buoyancy forces, especially in the trenches made during finishing, are transmitted uniformly by the base layer 22. As a result, it is possible to prevent the drawback of the insulating strip 16 from being removed from the plastic material. As shown in FIG. 4, the intermediate prefabricated panels 22b may have an insulating layer 14 · 99 * 9 in the fold region.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ·9 9 9 9 9 9 9 9 9 ·

9 9 9 9 9 · 9 ·9 9 9 9 9 · 10 ·

9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9

9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 · ·9 9 9 9 9 9 9 · · ·

- Ί malé rozměry, aby se mohly tomuto záhybu lépe přizpůsobit. Prefabrikované desky 22a. 22b mohou být také bezprostředně lité ze strusky z elektrických pecí.- Ί small size to better accommodate this fold. Prefabricated plates 22a. 22b may also be directly cast from slag from electric furnaces.

Na základovou vrstvu 22 , sestávající z jednotlivých prefabrikovaných vrstev 22a. 22b, se potom v oblasti dna nasype, rozmístí a zhutní vrstva 23 zásypu z tříděné strusky z elektrických pecí, která vytváří zásyp s malým počtem dutin. Do této vrsty 23 zásypu se také vestaví šachty 25 a trubková vedení 26 . potřebné k odvodu srážkové vody dopadající na vanu 6. proti spodní vodě.A base layer 22 consisting of individual prefabricated layers 22a. 22b, the sorted backfill layer 23 of electric furnace slag, which forms a backfill with a small number of cavities, is then poured, distributed and compacted in the bottom region. Shafts 25 and pipe guides 26 are also built into this backfill layer 23. needed to drain rainwater falling on the bathtub 6. against groundwater.

Vedle desky vozovky 12 jsou po obou jejích stranách od výšky pláně 27 vystavěny opěrné stěny 28 z betonových úhelníků a/nebo geotextilií vyztužené regulované svahy ze šikmé vrstvy 24 zásypu ze strusky z elektrických pecí. V oblasti svahů je povrch ochranného rouna 20 přednostně proveden tak, že mezi izolačním pásem 16 z plastické hmoty a ochranným rounem 20 existuje pokud možno malé tření. Tím může co největší podíl hmotnosti šikmé vrstvy 24 zásypu dosedat jako zátěž na základovou vrstvu 22.In addition to the pavement slab 12, on both sides of the plane of the plane 27, support walls 28 of concrete angles and / or geotextile-reinforced controlled slopes are constructed from the inclined layer 24 of the electric furnace slag backfill. In the area of the slopes, the surface of the protective fleece 20 is preferably designed such that there is as little friction between the plastic insulating strip 16 and the protective fleece 20 as possible. As a result, as much weight as possible of the inclined backfill layer 24 can rest as a load on the base layer 22.

Opěrné stěny 28 a/nebo regulované horizontální síly vyvolané tlakem vody komponenty šikmé vrstvy zásypu 24 na svahy.The retaining walls 28 and / or the controlled horizontal forces exerted by the water pressure of the slope layer backfill component 24.

svahy přenášejí a horizontálníslopes carry and horizontal

Na pláň 27 vrstvy 23 zásypu ze strusky z elektrické pece se postaví v oblasti výstavby silnic obvyklé pojízné nebo pochůzné konstrukce (obr. 3). Tato sestává v oblasti vozovky 12 z obvyklého podloží 29 , například ochranné vrstvy proti mrazu, a krytu 30 vozovky 12 . v okrajové oblasti z odvodňovacího pásu 31 a pochůzného krytu 33 . odděleného obrubníky 32 . který dosedá na opěrnou stěnu 28.On the road 27 of the electric furnace slag backfill layer 23, conventional traveling or walkable structures are installed in the road construction area (FIG. 3). This comprises in the area of the roadway 12 a conventional substrate 29, for example a frost protection layer, and a roadway cover 30. in the peripheral region of the drainage belt 31 and the walkable cover 33. separated by curbs 32. which abuts against the retaining wall 28.

K zabránění, aby se v oblasti nepřekryté krytem 30 • 4To prevent the area from being covered by the cover 30 • 4

0 00 ·0 00 ·

0 ♦ 0 0 0 0 0 0 4 40 ♦ 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 00 0 0 0

4 0 04 0 0

0044 044 00044 045 0

0 0 4 • 0 « • 4 ·0 0 4 • 0 «• 3 ·

0 40 4

4 04 0

4 40 vozovky 12 vyluhovaly ze strusky z elektrické pece těžké kovy, se přednostně otevřené plochy svahu šikmé vrstvy 24 zásypu pokryjí proti vnikající dešťové vodě izolační vrstvou 34, přednostně z geotextilních jílových izolačních pásů, tak zvaných bentonitových rohoží, a následně se pokryjí humusem 3 5 a zazelení.4 40 of the roadway 12 leached out of the slag from the electric furnace, preferably the open slope surfaces of the inclined layer 24 of the backfill are covered against penetrating rainwater with an insulating layer 34, preferably of geotextile clay insulating strips, so-called bentonite mats. and greening.

V prohlubních oboustranně umístěných odvodňovacích žlabů 36 jsou umístěny odvodní šachty 25 pro povrchovou vodu, které jsou připojeny k odvodnění krytu 30 vozovky. Zachycené voda se odvádí do přečerpávací šachty 37 (obr. 2) a z ní se pomocí čerpadla 38 a tlakového vedení 39 přečerpává do zářezů nebo do průsaků nad hladinou 5. spodní vody. Vytvoření vany Q_ proti spodní vodě s bočními svahy nad izolací dna mé přitom výhodu, že se přečerpávací šachta 37 a čerpadlo 38 mohou umístit uvnitř vany 6. proti spodní vodě, takže se ve vztahu na tato čerpadla 38 a tlakové vedení 39 používají neprůchozí izolace.In the depressions of the two-sided drainage troughs 36, surface drainage ducts 25 are provided, which are connected to the drainage of the pavement cover 30. The trapped water is discharged into the pumping well 37 (FIG. 2) and pumped from it to the slots or leaks above the groundwater level 5 by means of a pump 38 and a pressure line 39. The design of the basin 6 against the ground water with lateral slopes above the bottom insulation has the advantage that the pump well 37 and the pump 38 can be placed inside the basin 6 against the ground water, so that impassable insulations are used in relation to these pumps 38 and the pressure line 39.

U nedostatečně nosného podloží se mohou k založení mostu pro horní dopravní cestu 2. zhovit až k nosné základové půdě 40 vrtané piloty 41 nebo sloupce 42 půdy, zhotovené zhutněním půdy například rozstřikovacím postupem. Na nich se vystaví konvenčními stavebními postupy opěry 19. U tohoto provedení je také možné zřící se časově náročné betonáže ke snížení hladiny 5. spodní vody.In the case of an under-load bearing substructure, bored piles 41 or soil columns 42 made by compaction of the soil, for example by a spraying process, can be brought down to the bearing ground 40 of the drilled pile 41 or the soil column 42 to form the bridge. They are subjected to the abutment 19 by conventional construction methods. In this embodiment, time-consuming concreting is also possible to reduce the level of groundwater.

Svršek 18 pro horní dopravní cestu 2 se potom může vystavět stávajícími stavebními postupy.The upper 18 for the upper conveying route 2 can then be built by existing construction methods.

Na obr. 5 a 6 jsou znázorněny další dvě podoby provedení vynálezu, u nichž je spodní dopravní cesta 1 vytvořena uzavřená.FIGS. 5 and 6 show two further embodiments of the invention in which the lower conveying path 1 is formed closed.

Jak je znázorněno na obr. 5, může se ve vaně 1 proti tAs shown in FIG

4 4 4 44 4 4 4

I · 4 » 4 4 · 99 spodní vodě, vystavěné podle vynálezu, umístit tunelu ze stropu 46 tunelu a dvou bočních stěn patě bočně vyčnívajících základových nosníků 48.The ground water constructed according to the invention is to place the tunnel from the ceiling 46 of the tunnel and the two side walls to the foot of the laterally projecting foundation beams 48.

také stavba 4 5 47 a na jejich V rouře tunelu může být umístěna vozovka 12. podloží, které nemá sklony k izolační vrstvy 14.also the building 4 47 and on their tunnel tube may be located a substructure roadway 12 which does not tend to the insulating layer 14.

Toto řešení vyžaduje ovšem nosné sedání, aby nedošlo k přetíženíHowever, this solution requires a bearing settlement to avoid overloading

Obr. 6 znázorňuje jako alternativu průchod 50 z vinutého ocelového tubusu. Také tento průchod 50 leží ve vaně 6. proti spodní vodě podle vynálezu, která je zhotovena, jak bylo shora popsáno. Nad průchodem 50 je nasypána zemina 49., která může být k zabránění vstupu srážek do vany 6. proti spodní vodě pokryta horní izolační vrstvou 51 . Na této horní izolační vrstvě 51 může být umístěn humusový zásyp 52.Giant. 6 shows as an alternative the passage 50 of a wound steel tube. Also this passage 50 lies in a bath 6 against the ground water according to the invention, which is made as described above. Soil 49 is sprinkled over the passageway 50, which can be covered with an upper insulating layer 51 to prevent rainwater entering the basin 6 against groundwater. A humus filler 52 can be placed on this top insulating layer 51.

Obecně mají obě tato zobrazení shora popsané provedení vany 6. proti spodní vodě s izolační vrstvou 14 , na které je umístěna základová vrstva 22 , která sestává z vrstvy 23 zásypu a bočně navazujících šikmých vrstev 24 zásypu ze strusky z elektrických pecí.In general, both of these representations have the above-described embodiment of the groundwater bath 6 with an insulating layer 14 on which the base layer 22 is located, which consists of a backfill layer 23 and laterally inclined backfill layers 24 of slag from electric furnaces.

Claims (14)

PATENTOVÉ NÁROKYPATENT CLAIMS 1. Vanovitá konstrukce zejména pro vedení pod dopravní cestou, uložená v zemi, s dnem vany (6) a svažitými bočními stěnami, která je uložena alespoň částečně pod hladinou (5) spodní vody, vyznačující se tím, že sestává z izolační vrstvy (14), umístěné na odkopané ploše (13) vykopané vanovité stavební jámy, nad izolační vrstvou (14) je v oblasti dna vany (6) umístěna základová vrstva (22) z pevného materiálu, nad pevnou základovou vrstvou (22) je umístěna jako podklad pro vozovku (12) vrstva (23) zásypu, přičemž jak pevná základová vrstva (22) tak i vrstva (23) zásypu zcela nebo částečně obsahují strusku z elektrických pecí.A tub-like structure, especially for buried under the road, in the ground, with a bottom of the tub (6) and sloping side walls, which is at least partially below the groundwater level (5), characterized in that it consists of an insulating layer (14). ), located on the dug surface (13) of the excavated trench pit, above the insulating layer (14) is located in the bottom of the bath (6) base layer (22) of solid material, above the rigid base layer (22) the backfill layer (23), wherein both the solid base layer (22) and the backfill layer (23) completely or partially comprise slag from electric furnaces. 2. Vanovitá konstrukce podle nároku 1, vyznačující se tím, že podél svažitých bočních stěn je umístěna šikmá vrstva (24) zásypu, obsahující zcela nebo částečně strusku z elektrických pecí.A tub-like structure according to claim 1, characterized in that an inclined backfill layer (24) containing wholly or partially electric furnace slag is disposed along the sloping side walls. 3. Vanovitá konstrukce podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že izolační vrstva (14) sestává z alespoň jednoho jílového spodního izolačního pásu (15) a alespoň jednoho horního izolačního pásu (16) z plastické hmoty.A tub-like structure according to claim 1 or 2, characterized in that the insulating layer (14) consists of at least one clay lower insulating strip (15) and at least one upper insulating strip (16) of plastic. 4. Vanovitá konstrukce podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že izolační vrstva (14) je vytvořena jako zdvojená izolace podle DE 196 25 245 Al.Bath-tub construction according to claim 1 or 2, characterized in that the insulating layer (14) is designed as a double insulation according to DE 196 25 245 A1. 5. Vanovitá konstrukce podle jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že nad izolačním pásem (16) z plastické hmoty je umístěna ochranná vrstva, zejména ochranné rouno (20), přednostně z polypropylenu.Bath tub construction according to one of Claims 1 to 3, characterized in that a protective layer, in particular a protective fleece (20), preferably made of polypropylene, is placed above the plastic insulating strip (16). 6. Vanovitá konstrukce podle jednoho z nároků 1 až 5, «* • 9 9 9 9« 99Bath tub construction according to one of Claims 1 to 5, 9 9 9 9 99 7. Vanovitá konstrukce podle nároku 6, vyznačující se tím, že deskové prvky jsou opatřeny na okrajích odsazeními.A tub-like structure according to claim 6, characterized in that the plate elements are offset at the edges. 8. Vanovitá konstrukce podle nároku 6 nebo 7, vyznačující se tím, že deskové prvky jsou tvořeny betonovými prefabrikovanými deskami (22a, 22b) s přísadami ze strusky z elektrických pecí.A tub-like structure according to claim 6 or 7, characterized in that the slab elements are formed by prefabricated concrete slabs (22a, 22b) with slag additives from electric furnaces. 9. Vanovitá konstrukce podle nároku 6 nebo 7, vyznačující se tím, že deskové prvky sestávají z lité strusky z elektrických pecí.A tub-like structure according to claim 6 or 7, characterized in that the plate elements consist of cast slag of electric furnaces. 9 9 9 9 99 99 999 * ·· 9 · 9 9« é ♦9 9 9 9 99 99 999 * ·· 9 · 9 9 «é ♦ 99 99 9 99999 999 99 99 99999 9 999 9 9 999«999 9 9 999 « 99 9999 999 999 ·· 9999,9999 999,999 ·· 99 10. Vanovitá konstrukce podle jednoho z nároků 1 až 9, vyznačující se tím, že mezi základovou vrstvou (22) aA tub-like structure according to one of claims 1 to 9, characterized in that between the base layer (22) a i zolační i zolační vrstvou (14) layer (14) je umístěna vyhlazená is placed smoothed vrstva layer (21) Italy (21) písku. of sand. 11. Vanovitá 11. Vanovitá konstrukce construction podle jednoho z nároků according to one of the claims 1 až 1 to 10, 10, vyznačující se tím, characterized by že šikmé vrstvy (24) that the inclined layers (24) zásypu backfill jsou are
uloženy vzhledem ke svému podkladu kluzně.they are slidable relative to their substrate.
- 11 vyznačující se tím, že základová vrstva (22) sestává z deskových prvků.- 11, characterized in that the base layer (22) consists of plate elements. 12. Vanovitá konstrukce podle nároku 11, vyznačující se tím, že ochranné rouno (20) mé v oblasti svahů hladké povrchy.Bath tub construction according to claim 11, characterized in that the protective fleece (20) has smooth surfaces in the slope area. 13. Vanovitá konstrukce podle nároku 11, vyznačující se tím, že mezi ochranným rounem (20) a vrstvou (23) zásypu jsou umístěny vrstvy nesoudržného materiálu, například písku.A tub-like structure according to claim 11, characterized in that layers of non-cohesive material, for example sand, are disposed between the protective fleece (20) and the backfill layer (23). 14. Vanovitá konstrukce podle jednoho z nároku 1 až 13, vyznačující se tím, že povrch vany (6) proti spodní vodě nekrytý vozovkou (12), zejména zásypů, je pokrytý izolační vrstvou (34).Bathtub structure according to one of Claims 1 to 13, characterized in that the surface of the bathtub (6) against groundwater not covered by the road (12), in particular of the backfill, is covered with an insulating layer (34).
CZ20002461A 1999-07-05 2000-06-29 Basin construction for catchment of a traffic road CZ292829B6 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1999130701 DE19930701A1 (en) 1999-07-05 1999-07-05 Tub construction for an underpass of a traffic route

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20002461A3 true CZ20002461A3 (en) 2001-03-14
CZ292829B6 CZ292829B6 (en) 2003-12-17

Family

ID=7913530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20002461A CZ292829B6 (en) 1999-07-05 2000-06-29 Basin construction for catchment of a traffic road

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP1067241B1 (en)
AT (1) AT312978T (en)
CZ (1) CZ292829B6 (en)
DE (2) DE19930701A1 (en)
DK (1) DK1067241T3 (en)
ES (1) ES2254076T3 (en)
HU (1) HU226433B1 (en)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004063004A1 (en) 2004-12-22 2006-07-13 Basf Ag Textile two- or three-dimensional structures containing swellable materials
DE102006044226A1 (en) * 2006-09-15 2008-03-27 Hildener Filz Produktion Gmbh & Co. Kg waterproofing membrane
CN101597888B (en) * 2009-06-22 2012-07-25 济南城建工程公司 Construction method of municipal drainage culvert sinking trough
CN101914917B (en) * 2010-08-10 2012-01-11 中铁一局集团有限公司 Anti-seepage and leak-blocking construction method for excavation of subway foundation pit in soft soil area
CN102425091A (en) * 2011-09-09 2012-04-25 中铁二院工程集团有限责任公司 Mountain area groove cutting subgrade drainage structure
CN102995644B (en) * 2011-09-13 2016-03-30 中国二十冶集团有限公司 What Whirlwind tank connect rock section goes along with sb. to guard him enclosed construction
NL1040236C2 (en) * 2013-06-03 2014-12-08 Haner Infra Innovatie B V TUNNEL SETUP.
CN103306305B (en) * 2013-06-26 2015-07-01 中建六局土木工程有限公司 Construction method for fork pit
CN103924609A (en) * 2014-04-15 2014-07-16 攀钢集团矿业有限公司 Calculation method of required sectional area of rock filling blind ditch of valley type mine refuse dump
CN104805805B (en) * 2015-03-02 2017-01-18 宜昌天宇科技有限公司 Method for enhancing thermal insulation, moisture retention and anti-cracking performances of dam
DE102016111724A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Huesker Synthetic Gmbh An open-plan tunnel construction with at least one concrete body and non-back-end sealing system therefor
EP3211140B1 (en) * 2016-02-25 2019-12-25 Huesker Synthetic GmbH Tunnel structure constructed in an open design with at least concrete body and sealing system which cannot be penetrated
CN108166527B (en) * 2017-12-19 2020-02-07 江润实业(深圳)有限公司 Ecological greening landscape slope and construction method

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690227A (en) * 1970-07-14 1972-09-12 Lloyd G Welty Frictional self-draining structure
NL9301279A (en) * 1993-07-21 1995-02-16 Dirk Verstoep B V Method for forming a carriageway which lies below ground level and below the groundwater table
IT1279074B1 (en) * 1995-11-24 1997-12-04 Sibelon Srl SYSTEM FOR THE REALIZATION OF WATERPROOFING OF HYDRAULIC WORKS WITH RIGID SHEETS IN SYNTHETIC MATERIAL

Also Published As

Publication number Publication date
AT312978T (en) 2005-12-15
HU0002562A2 (en) 2001-04-28
EP1067241A2 (en) 2001-01-10
EP1067241A3 (en) 2001-03-14
HU0002562D0 (en) 2000-09-28
DE19930701A1 (en) 2001-01-11
DK1067241T3 (en) 2006-05-01
HU0002562A3 (en) 2002-03-28
CZ292829B6 (en) 2003-12-17
DE50011845D1 (en) 2006-01-19
EP1067241B1 (en) 2005-12-14
HU226433B1 (en) 2008-12-29
ES2254076T3 (en) 2006-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101298782B (en) Method and system for basement engineering water proof and water drain
CZ20002461A3 (en) Basin construction for catchment of a traffic road
CN104514216A (en) Fill channel anti-frost heaving and anti-seepage structure and construction method
CN101758058A (en) Method for piling tails without building tails reservoir
CN110219359A (en) A kind of Submersed type inspection well and its construction method
CN110004991A (en) Underground structure anti-floating system and construction method based on raised type tangs plate
CN211228269U (en) High-grade highway central separation strip structure
CN110886327A (en) Basement structure decompression anti-floating system based on slope area and construction method thereof
CN209538245U (en) A kind of late poured band structure of basement bottom board
US20120269573A1 (en) Systems and Methods for Diverting Sub-surface Water
CN207828994U (en) It is a kind of draining and recharge constructing structure
CN206477347U (en) The water storage structure of basement
CN105544463B (en) A kind of construction method of geomembrane face dam composite panel
CN206298869U (en) A kind of concrete guard wall structure of free drainage
CN206386150U (en) A kind of Underground Subway Station draining and examination and repair system
CN109371763A (en) A kind of phreatic high is low to fill out shallow cut subgrade in swelling soil zone construction method
CN211773946U (en) Basement structure decompression anti system of floating based on slope area
CN216787153U (en) Basement drain gallery structure of backfilling in advance
KR102362469B1 (en) Rainwater penetration and storage type shoulder structure for impermeable pavement road and construction method thereof
CN214363925U (en) Cut water seepage ditch system
CN217078251U (en) Foundation ditch road bed backfill structure
CN207297090U (en) A kind of sewer structure for expansive stratum Tunnel Base draining
CN215165296U (en) Water collecting channel structure of water seepage spring point on hillside
RU2770187C1 (en) Method for structure construction in the under-runner space of rivers and canals in urban development
CN209602905U (en) A kind of seif-citing rate reinforced concrete pavement structure of both sides draining

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20150629