CZ108797A3 - Container - Google Patents

Container Download PDF

Info

Publication number
CZ108797A3
CZ108797A3 CZ971087A CZ108797A CZ108797A3 CZ 108797 A3 CZ108797 A3 CZ 108797A3 CZ 971087 A CZ971087 A CZ 971087A CZ 108797 A CZ108797 A CZ 108797A CZ 108797 A3 CZ108797 A3 CZ 108797A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
container
corridor
containers
roof
frame
Prior art date
Application number
CZ971087A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ291223B6 (en
Inventor
Lothar Dapprich
Original Assignee
Mvs Raumsysteme Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE29608412U priority Critical patent/DE29608412U1/en
Application filed by Mvs Raumsysteme Gmbh filed Critical Mvs Raumsysteme Gmbh
Publication of CZ108797A3 publication Critical patent/CZ108797A3/en
Publication of CZ291223B6 publication Critical patent/CZ291223B6/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D88/00Large containers
  • B65D88/02Large containers rigid
  • B65D88/022Large containers rigid in multiple arrangement, e.g. stackable, nestable, connected or joined together side-by-side
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/348Structures composed of units comprising at least considerable parts of two sides of a room, e.g. box-like or cell-like units closed or in skeleton form
  • E04B1/34815Elements not integrated in a skeleton
  • E04B1/3483Elements not integrated in a skeleton the supporting structure consisting of metal

Abstract

A connecting element, through which it is possible to pass between individual multipurpose containers (1), such as office container, residential containers, sanitary containers or the like, or inside a multiple-storey container system is performed as a corridor container (2) within a steel skeleton structure with four corner struts (10). The corridor container (2) longitudinal side (20) corresponds to at least one longitudinal side (24) or to at least the double of the front side (25) of the connected multipurpose container (1) or the connected multipurpose containers (1). The corridor container (2) is provided with a floor frame (7), floor beams (8), as well as a floor covering (9). A roof frame (11) with roof beams (14) of the corridor container (2) is provided with a roof covering (11'). At least the structure of the corner struts (10) of the corridor container (2) is adapted so that the corridor container (2) and another multipurpose container (1) or other multipurpose containers (1) can be connected with each other.

Description

CZ 1087-97 A3CZ 1087-97 A3

Spojovací pochozí prvek mezi jednotlivými víceúčelovými kontejnery jako je kancelářský kontejner (1), obytné kontejnery, zdravotnické kontejnery nebo podobné, nebo uvnitř vícepatrového kontejnerového zařízení je proveden jako chodbový kontejner (2) v ocelové skeletové konstrukci se čtyřmi rohovými vzpěrami (10). Podélná strana (20) chodbového kontejneru odpovídá alespoň jedné podélné straně (24) nebo alespoň dvojnásobku čelní strany (25) spojovaného víceúčelového kontejneru (1) nebo spojovaných víceúčelových kontejnerů. Chodbový kontejner (2) je opatřen podlahovým rámem (7), podlahovými nosníky (8), jakož i podlahovou krytinou (9). Střešní rám (11) se střešními nosníky (14) chodbového kontejneru (2) je opatřen střešní krytinou (17). Přinejmenším konstrukce rohových vzpěr chodbového kontejneru má takové uzpůsobení, že chodbový kontejner a jiný víceúčelový kontejner nebo jiné víceúčelové kontejnery lze navzájem kompatibilně spojovat.The connecting walking element between individual multi-purpose containers such as an office container (1), habitable containers, medical containers or the like, or inside a multi-storey container device is designed as a corridor container (2) in a steel framework with four corner struts (10). The longitudinal side (20) of the corridor container corresponds to at least one longitudinal side (24) or at least twice the front side (25) of the multi-purpose container (1) to be connected or the multi-purpose containers to be connected. The corridor container (2) is provided with a floor frame (7), floor beams (8) as well as a floor covering (9). The roof frame (11) with roof beams (14) of the corridor container (2) is provided with a roof covering (17). At least the design of the corner struts of the corridor container is such that the corridor container and the other multipurpose container or other multipurpose containers can be mutually compatible.

JUDr. Miloš Všetečka advokátJUDr. Milos Všetečka advocate

120 00 Praha 2, Hálkova 2 •nad ; JAiOINiSVTA • OHSAOlSAWQHd ' avy a120 00 Prague 2, Hálkova 2 • above ; JAiOINiSVTA • OHSAOlSAWQHd 'avy a

Chodbový kontejner , —i L 6 >1 § 0 i oi§oaCorridor container - i L 6> 1 § 0 i oi§oa

Oblast techniky I . 9 0 Z L Z 0Technical field. 9 0 Z L Z 0

Vynález se týká pochozího spojovacího prvky mezi i f 2 jednotlivými víceúčelovými kontejnery, jako je kancsďrá^kýkontejner, obytný kontejner, zdravotnický kontejner nebo podobně, nebo uvnitř vícepatrového kontejnerového zařízení.The invention relates to a walkable connecting element between individual multi-purpose containers, such as an office container, a habitable container, a medical container or the like, or within a multi-storey container device.

Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

Víceúčelové kontejnery jsou většinou pochozí kontejnery, částečně také obyvatelné kontejnery, které lze přemístitelně instalovat a výhodně se nalézají na staveništích nebo na územích podniků, a také jsou sestavovány jako obytná zařízení k přechodným obytným účelům. Především v posledně jmenovaném případě jsou obytné kontejnery opatřeny přípojkami k zásobování vodou a proudem. Vnitřek kontejneru je obvyklým způsobem jako v obytných místnostech vybaven vhodnými tapetami a obložením stropu. Takové víceúčelové kontejnery se zpravidla skládají z kovového skeletu, především z ocelového skeletu, ve vhodném uzpůsobení pro koncovou výstavbu, zahrnujícího ve svařované konstrukci předem uspořádané montážní sestavy jako jsou rámovité podlahové prvky, rámovité střešní prvky, jakož i k jejich spojení v odstupu jako nosné sloupky uzpůsobené rohové prvky, které jsou na svých styčných místech připojeny pomocí rozpojitelných spojovacích prvků. Víceúčelový kontejner z kovového skeletu výše uvedeného druhu je znám např. z německého užitného vzoru G 93 12 108.1 firmy MVS Raumsysteme GmbH.Multipurpose containers are mostly walkable containers, partly also habitable containers, which can be relocated and are conveniently located on construction sites or in the territories of enterprises, and are also constructed as residential facilities for temporary residential purposes. Especially in the latter case, the residential containers are provided with connections for water and power supply. The interior of the container is equipped in the usual way as in living rooms with suitable wallpapers and ceiling cladding. Such multipurpose containers generally consist of a metal skeleton, in particular a steel skeleton, in a suitable end-use configuration, comprising in the welded construction pre-assembled assemblies such as framed floor elements, framed roof elements, corner elements which are connected at their interface by means of detachable fasteners. A multi-purpose metal skeleton container of the above-mentioned type is known, for example, from German utility model G 93 12 108.1 by MVS Raumsysteme GmbH.

Především u kancelářských a obytných kontejnerů vyvstává potřeba spojovat tyto kontejnery do zařízení skládajícího se z většího množství kontejnerů bez stavebních změn a aniž by se muselo ustupovat od modulové stavební technologie takového víceúčelového kontejneru. Potřebný spojovací prvek mezi jednotlivými kontejnery si přitom musí zachovat obytný popř. kancelářský charakter kontejnerových prostorů, být co možná oddělitelný přepážkami proti atmosférickým vlivům, jakož i být ve vnějším vzhledu flexibilně osaditelný stěnami, okny a dveřmi.Particularly in office and residential containers, there is a need to combine these containers into a multi-container facility without structural alterations and without having to step back from the modular building technology of such a multi-purpose container. The necessary connecting element between the individual containers has to be kept in the housing or in the housing. the office character of the container space, to be separable as much as possible by the bulkheads, as well as to be flexible in its external appearance for walls, windows and doors.

Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION

Z potřeb k dalšímu rozvíjení takového spojovacího prvku mezi víceúčelovými kontejnery se odvozuje daný úkol, vytvořit v modulové stavební technologii jako chodbu využívaný kontejner, který je nezávislý na povětrnostních poměrech a který je bez dalšího kompatibilní s modulovou stavební technologií víceúčelového kontejneru.From the need to further develop such a connecting element between multipurpose containers, it is a task to create a modular building container which is independent of weather conditions and which is readily compatible with the modular building technology of the multipurpose container.

Předtím jmenovaný úkol je u spojovacího prvku mezi víceúčelovými kontejnery výše jmenovaného druhu řešen chodbovým stavebním modulem (chodbový kontejner), který je provedený v ocelové skeletové konstrukci, je kompatibilní s víceúčelovým kontejnerem, a který má čtyři rohové vzpěry, jejichž podélná strana odpovídá alespoň jedné podélné straně nebo alespoň dvojnásobné čelní straně spojovaného kontejneru nebo spojovaných kontejnerů a který je opatřen podlahovým rámem, podlahovými nosníky a podlahovou krytinou, jakož i střešním rámem, střešními nosníky a střešní krytinou, přičemž alespoň konstrukce rohových vzpěr chodbového kontejneru je uzpůsobena tak, že lze tentýž kontejner spojovat s jiným kontejnerem nebo jinými kontejnery. S touto úpravou je výhodně možné spojovat především obytné nebo kancelářské kontejnery shodného druhu, jak k tomu dochází u běžných budov, jsou-li jednotlivé byty nebo pokoje vzájemně spojeny pochozími chodbami. Z německého užitného vzoru 295 19 973.3 je znám kontejnerový průchozí rám, který ovšem odpovídá identickým rozměrům jednotlivých spojovaných kontejnerů. Úkolem tohoto průchozího kontejneru je dát k dispozici co největší šíři popř. délku kontejneru pro naléhavě potřebnou dopravní cestu, totiž pro chodce, cyklisty nebo podobně, vyčnívají-li např. vícepatrová kontejnerová zařízení při stavebních opatřeních do sběrných komunikací nebo komunikací pro pěší a musí proto být dány k dispozici jiné komunikace.The aforementioned task of a connecting element between multipurpose containers of the above-mentioned type is solved by a corridor building module (corridor container), which is made in a steel frame structure, is compatible with a multipurpose container and having four corner struts whose longitudinal side corresponds to at least one longitudinal side or at least double the front side of the container (s) to be connected and which is provided with a floor frame, floor beams and flooring as well as a roof frame, roof beams and roofing, at least the design of the corner struts of the corridor container is adapted associate with another container or containers. Advantageously, it is possible to associate with this treatment, in particular, residential or office containers of the same kind, as is the case with conventional buildings, if the individual apartments or rooms are connected to each other by walkways. From the German utility model 295 19 973.3 a container through frame is known which, however, corresponds to the identical dimensions of the individual containers to be joined. The purpose of this through container is to make available as wide a width as possible. the length of the container for the urgently needed traffic route, that is to say for pedestrians, cyclists or the like, if, for example, multi-storey container facilities project into collecting or pedestrian roads during construction measures and other roads must therefore be made available.

V úpravě vynálezu je stanoveno, že podlahová krytina chodbového kontejneru se skládá z jednotlivých kovových plechů, výhodně z hliníkových rýhovaných plechů. Dále je účelné, jsou-li jejich střešní rámy se střešními nosníky a střešní krytinou stavebně stejné s konstrukcí střešního rámu spojovaného kontejneru nebo spojovaných kontejnerů. Chodbová podlaha a výška střechy chodbového kontejneru jsou tímto způsobem přizpůsobeny rozhodujícím odchylkám kontejneru, takže uživateli zůstává dojem chodby bezprostředně náležící k pokoji, bytu nebo kanceláři. Stejné výšky střech jsou výhodou, neboť ve stejné výšce spojené chodbové kontejnery a kancelářské kontejnery mohou být jednodušším způsobem utěsněny proti vnějším povětrnostním vlivům, např. proti dešti.In the modification of the invention it is provided that the floor covering of the corridor container consists of individual metal sheets, preferably of aluminum grooved sheets. Furthermore, it is expedient if their roof frames with roof beams and roof covering are structurally identical to the construction of the roof frame of the container or containers to be joined. In this way, the corridor floor and the roof height of the corridor container are adapted to the critical deviations of the container, so that the user retains the impression of a corridor immediately belonging to the room, apartment or office. The same roof heights are an advantage, because the corridor containers and office containers connected at the same height can be more easily sealed against external weather conditions, eg against rain.

Dojem jednotnosti budovy chodbového kontejneru a kancelářského kontejneru je podle dalšího uzpůsobeni vynálezu zdůrazněn tím, že je střešní krytina chodbového kontejneru na dolní straně obložena kovovými panely, výhodně z hliníku. Tyto panely mohou být např. ve stejné barvě jako obložení střechy kancelářského kontejneru.According to a further embodiment of the invention, the impression of uniformity of the building of the corridor container and the office container is emphasized in that the roof covering of the corridor container is lined with metal panels, preferably of aluminum, on the underside. These panels can be, for example, of the same color as the roof of the office container.

Vyvinutý chodbový kontejner je možno utvářet obzvlášť variabilně, protože je možné mezi rohovými vzpěrami vtahovat chodbové stěny, které lze těsně s okolím spojovat s rohovými vzpěrami, přičemž vtažené stěny mohou popřípadě odpovídat výšce kontejneru. Obzvlášť účelné je utváření chodbového kontejneru tehdy, jsou-li v chodbových stěnách podle potřeby uspořádány dveře a/nebo okna. Je zřejmé, že potom může být chodbový kontejner modulárním spojovacím článkem uvnitř svazku kontejnerů a do jednotlivých kontejnerů se může tímto chodbovým kontejnerem vstupovat. Tím je ještě silněji podporován dojem souvislých obývacích místností popř. souvislých kancelářských místností.The developed container can be designed in a particularly variable way, since it is possible to draw in between the corner struts the wall walls which can be connected to the corner struts in close proximity to the surroundings, whereby the retracted walls may correspond to the height of the container. It is particularly advantageous to provide a corridor container if doors and / or windows are arranged in the corridor walls as required. It will be appreciated that the passageway container may then be a modular link within the container bundle, and the individual containers may be accessed through the passageway container. In this way, the impression of contiguous living rooms or living rooms is even more strongly supported. continuous office rooms.

Přehled obrázků na výkresechBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů provedení znázorněných na výkresech, na kterých představuje obr. 1 chodbový kontejner ve svazku se čtyřmi víceúčelovými kontejnery, obr. 2 chodbový kontejner v pohledu shora, řezaném podél roviny A-A na obr. 2a, na podlahový nosník (obr. 2b) a na rýhovanou podlahu (obr. 2c), jakož i v nárysu (obr. 2d) , obr. 3 chodbový kontejner v pohledu shora na střechu (obr. 3c) a na střešní nosníky pro panelový strop (obr. 3b), jakož i na rohovou vzpěru příčný řez podél průsečnice B-B na obr. 3a a obr. 4a-4e různě provedené chodbové kontejnery s dveřmi a/nebo oknem nebo pouze jako předsádková chodba s jen jedním obložením stěny.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 shows a corridor container in a bundle with four multipurpose containers; FIG. 2 shows a corridor container in top view, cut along the plane AA in FIG. 2a, to a floor beam (FIG. 2b) and on the grooved floor (Fig. 2c) as well as in the front view (Fig. 2d), Fig. 3 a corridor container in top view of the roof (Fig. 3c) and roof beams for a panel ceiling (Fig. 3b) 3a and FIGS. 4a-4e are differently made corridor containers with a door and / or a window, or only as a conversion corridor with only one wall lining.

Příklady provedení vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Obr. 1 představuje v řezu pohled shora na svazek čtyř víceúčelových kontejnerů 1, např. kancelářských kontejnerů, které jsou čelními stranami spojeny s chodbovým kontejnerem 2. Je zřejmé, že délka chodbového kontejneru odpovídá dvojité délce čelní strany každého kancelářského kontejneru. Přístupové dveře 3 k jednotlivým kancelářským kontejnerům 1 jsou jim přiřazeny. Na čelní straně 25 kancelářských kontejnerů, ležící naproti přístupovým dveřím 3, jsou zasazena okna 4. Chodbový kontejner 2 se skládá v předkládaném zobrazeném provedení z rámové konstrukce, u které jsou obě podélné strany vytvořeny jako otevřené, tzn. bez vlastního obložení stěn, a u které mají jen obě čelní strany jednak chodbové dveře 5 a jednak chodbové okno 6. Stěny na čelních stranách chodbového kontejneru 2 lícují ostatně s podélnými stranami 24 jednotlivých kancelářských kontejnerů 1.Giant. 1 is a cross-sectional top view of a bundle of four multipurpose containers 1, e.g. office containers, which are connected to a corridor container 2 by their end faces. It will be understood that the length of the corridor container corresponds to the double length of the front side of each office container. Access doors 3 to individual office containers 1 are assigned to them. On the front side 25 of the office containers, situated opposite the access door 3, windows 4 are set. The corridor container 2 consists in the present embodiment of a frame structure in which both longitudinal sides are formed as open, i.e. open. without their own wall cladding, and in which only the two front sides have both a corridor door 5 and a corridor window 6. The walls on the front sides of the corridor container 2 are also flush with the longitudinal sides 24 of the individual office containers 1.

Obr. 2 ukazuje chodbový kontejner jako takový. Skládá se z ocelové skeletové konstrukce a chodbovým půdorysem je proveden způsobem stavebních modulů. Za účelem kompatibility chodbového kontejneru s předtím popisovanými kancelářskými kontejnery odpovídá podélná strana chodbového kontejneru alespoň jedné podélné straně nebo alespoň dvojnásobné čelní straně spojovaného kontejneru nebo spojovaných kontejnerů, jak je to znázorněno na obr. 1. Ocelová konstrukce chodbového kontejneru 1 se skládá z podlahového rámu 7 (obr. 2a) s podlahovými nosníky 8. (obr. 2b), na kterých je upravena podlahová krytina 9 (obr. 2c) . S podlahovým rámem J_ jsou svařeny čtyři ocelové rohové vzpěry 10, na kterých je upraven střešní rám 11, který je právě s ocelovými rohovými vzpěrami svařen. Výška chodbového kontejneru odpovídá výšce kancelářského kontejneru (obr. 2d) .Giant. 2 shows a corridor container as such. It consists of a steel frame structure and the corridor floor plan is constructed in the manner of building modules. For compatibility of the passageway container with the previously described office containers, the longitudinal side of the passageway container corresponds to at least one longitudinal side or at least double the front side of the passageway container (s) as shown in Figure 1. (Fig. 2a) with floor beams 8 (Fig. 2b) on which the floor covering 9 (Fig. 2c) is provided. Four steel corner struts 10 are welded to the floor frame 11, on which a roof frame 11 is provided, which is welded with the steel corner struts. The height of the corridor container corresponds to the height of the office container (Fig. 2d).

Obr. 2c ukazuje pohled shora podél roviny řezu A-A na rýhované hliníkové desky 12, které výhodně slouží jako podlahová krytina. Obr chodbového kontejneruGiant. 2c shows a plan view along section line A-A of grooved aluminum plates 12, which preferably serve as floor coverings. Giant corridor container

2d ukazuje pohled na čelní stranu s pokrývající plechovou stěnou opatřenou vyztužovacím vroubkem, do které jsou zasazeny chodbové dveře 5. Na čelní straně chodbového kontejneru, ležící naproti chodbovým dveřím 5, je upraveno chodbové okno 6.2d shows a view of a front side with a covering metal wall provided with a reinforcement notch, into which a corridor door 5 is inserted. A corridor window 6 is provided on the front side of the corridor container, situated opposite the corridor door 5.

Obr. 3 zobrazuje střešní konstrukci chodbového kontejneru. Na obr. 3a je vidět ocelová skeletová konstrukce. Obr. 3b je pohled na spodní konstrukci střechy z obr. 3a. Je vidět střešní rám 11, který je spojen rohovými vzpěrami 10, a jednotlivé střešní nosníky 14, které jsou upnuty mezi střešním rámem 11. Na střešní nosník 14 může být upraven panelový strop jednotlivými kovovými panely 17, které jsou vytvořeny výhodně z hliníku a které jsou drženy střešními nosníky 14 a ty opticky působivým způsobem pokrývají. Podle zobrazení v řezu podél roviny B-B rohovou vzpěrou 10 je příkladně vidět, že obklopující profil podlahového rámu 7, jakož i střešního rámu 11, výhodně má na rozích rámu vyztužovací prvky 15 a j e tam upraveno vždy po jednom závěsném oku 16 pro jeřáb. Tím lze chodbový kontejner, a stejně tak kancelářský kontejner, lehce přemísťovat a za účelem montáže s kancelářskými kontejnery jednoduchým způsobem zajistit k uložení kancelářského kontejneru. Obr. 3c ukazuje v půdorysu chodbový kontejner se střešní krytinou 11' .Giant. 3 shows the roof structure of a corridor container. FIG. 3a shows a steel framework. Giant. 3b is a view of the lower roof structure of FIG. 3a. A roof frame 11 is shown which is connected by corner struts 10 and individual roof beams 14 are clamped between the roof frame 11. On the roof beam 14 a panel ceiling can be provided with individual metal panels 17, which are preferably made of aluminum and which are made of aluminum. held by the roof beams 14 and they cover in an optically impressive manner. As shown in cross-section along the plane B-B by the corner strut 10, it can be seen, for example, that the surrounding profile of the floor frame 7 as well as the roof frame 11 preferably has stiffening elements 15 at the corners of the frame. In this way, the corridor container as well as the office container can be easily moved and simply secured for the storage of the office container for mounting with office containers. Giant. 3c shows a plan view of a corridor container with a roof covering 11 '.

Obr. 4a až 4e ukazují v základním zobrazení různé druhy provedení chodbového kontejneru, čímž může být tento kontejner velice variabilně přiřazován kancelářským kontejnerům.Giant. Figures 4a to 4e show different embodiments of a corridor container in the basic illustration, whereby this container can be very variable assigned to office containers.

Obr. 4a odpovídá konstrukci chodbového kontejneru, který výhodně navzájem spojuje čtyři kancelářské kontejnery podle obr. 1. Za tím účelem jsou obě podélné strany chodbového kontejneru uzpůsobeny jako otevřené, tzn. bez obložení stěn.Giant. 4a corresponds to the structure of the corridor container, which preferably connects the four office containers of FIG. 1 to each other. For this purpose, the two longitudinal sides of the corridor container are adapted to be open, i.e. open. without lining the walls.

Obr. 4b ukazuje variantu chodbového kontejneru, která má jen na jedné čelní straně chodbové dveře 5, u které jsou však všechny zbývající boční stěny otevřené. Tento chodbový kontejner se hodí především pro modulární prodloužení chodby, má-li být např. osm kancelářských kontejnerů, uspořádání podle obr. 1, smontováno do svazku kontejnerů a je proto vyžadováno prodloužení chodby druhým chodbovýmGiant. 4b shows a variant of a corridor container having only one front side of a corridor door 5, in which, however, all the remaining side walls are open. This corridor container is particularly suitable for modular extension of the corridor, for example if eight office containers, the arrangement according to Fig. 1, are to be assembled into a container bundle and therefore an extension of the corridor by a second corridor is required

- 8 kontejnerem. S čelní stranou 18 chodbového kontejneru podle obr. 4b je tedy spojena čelní strana 18' chodbového kontejneru podle obr. 4c. Chodbový kontejner podle obr. 4c má na čelní straně, ležící naproti čelní straně 18', chodbové okno 6_.- 8 containers. Thus, the front side 18 'of the corridor container of FIG. 4c is connected to the front side 18 of the corridor container of FIG. 4b. The corridor container of FIG. 4c has a corridor window 6 on the front side opposite the front side 18 '.

Chodbové kontejnery podle obr. 4d a obr. 4e mají na jedné podélné straně probíhající stěnu 19. Čelní stěna 18 resp. 18' a podélná strana chodbového kontejneru je otevřená. Jedna čelní strana chodbového kontejneru podle obr. 4d má chodbové okno _6, zatímco jedna čelní stěna chodbového kontejneru podle obr. 4e má chodbové dveře 5. Oba tyto chodbové kontejnery mohou být na svých čelních stranách 18, 18' vzájemně spojeny. Na svých podélných stranách 20, 20' mohou být čelní stranou uspořádány např. čtyři kancelářské kontejnery. Tím je dána pochozí chodba předsazená kancelářským kontejnerům.The corridor containers of FIGS. 4d and 4e have a longitudinally extending wall 19 on one longitudinal side. 18 'and the longitudinal side of the corridor container is open. One end of the passage container of Fig. 4d has a passage window 6, while one end wall of the passage container of Fig. 4e has a passage door 5. The two passage containers can be connected to each other at their end sides 18, 18 '. For example, four office containers may be arranged on their longitudinal sides 20, 20 '. This gives a walkable corridor hanging over office containers.

Je samozřejmé, že se vnější rozměry kancelářských a chodbových kontejnerů konstrukčně shodují tak, aby jednoduchým způsobem bylo dosaženo s okolím těsného, odolávajícího, spojení Jestliže mají být nad sebou, je kvůli především povětrnostním vlivům jednotlivých stavebních modulů, kancelářské kontejnery upraveny přizpůsobivé a modulární konstrukci chodbového kontejneru také možné uspořádávat chodbové kontejnery nad sebou a vzájemně je spojovat schodišti. Pro případ, že má být kontejnerové zařízení uspořádáno na ne zcela rovném terénu nebo v určitém odstupu od země, je navrženo, že podlahový rám 7 chodbového kontejneru je spojen s podestou 22 a přístupovým schodištěm 21, jakož i s blíže nezobrazenými nájezdními rampami nebo ochozy.It goes without saying that the external dimensions of office and corridor containers coincide in such a way that in a simple manner, they can be achieved with a tight and resistant environment. If they are to be stacked above each other It is also possible to arrange the corridor containers one above the other and to connect them to each other by stairs. In case the container device is to be arranged on a not completely flat terrain or at a certain distance from the ground, it is proposed that the floor frame 7 of the corridor container is connected to the landing 22 and the access stair 21 as well as the ramps or walkways not shown.

Další úprava kontejneru může být variabilní. Tak mohou např. podlahové krytiny být z obkladového materiálu a stropní panely z plastické hmoty, stěny chodbového kontejneru mohou být izolovány pro zimní období. Okno _6, upravené v chodbovém kontejneru, může být otočné vyklápěcí okno s izolačním zasklením a plastovými žaluziemi se zajištěním stahování. Dále může být každý chodbový kontejner opatřen elektroinstalací běžného druhu a vnější přípojkou 23 elektřiny.Further treatment of the container may be variable. Thus, for example, floor coverings can be made of cladding material and plastic ceiling panels, the walls of the corridor container can be insulated for winter. The window 6 provided in the corridor container may be a hinged tilting window with insulating glazing and plastic blinds with securing pull. Furthermore, each corridor container may be provided with a conventional electrical installation and an external electrical connection 23.

Zastupuj e:Represented by:

Dr. Miloš Všetečka v.r.Dr. Miloš Všetečka v.r.

JUDr. Miloš Všetečka advokátJUDr. Milos Všetečka advocate

120 00 Praha 2, Hálkova 2 víceúčelovými kontejnery, jako je kancelářský kontejner '(1)120 00 Praha 2, Hálkova 2 multipurpose containers, such as office containers (1)

-yad ’-yad ’

Claims (9)

PATENTOVÉNÁROKY . c .c n ‘ § . ΛΙ 6 0PATENT Claims. c . cn '§. ΛΙ 6 0 1. Spojovací pochozí prvek mezi j ednot levými t1. Connecting walking element between units of left t Z i 3 o obytný kontejner, jakož i zdravotnický kontejner Inebo i • - ' < I podobný, nebo uvnitř vícepatrového kontejnerového zan^em. · i vyznačující se v ocelové skeletové konstrukci provedeným, s víceúčelovým kontejnerem kompatibilním stavebním modulem chodbového typu (chodbový kontejner 2) se čtyřmi rohovými vzpěrami (10), jehož podélná strana (20) odpovídá alespoň jedné podélné straně (24) nebo alespoň dvojnásobku čelní strany (25) spojovaného kontejneru (1) nebo spojovaných kontejnerů, a který je opatřen podlahovým rámem (7), podlahovými nosníky (8) a podlahovou krytinou (9), jakož i střešním rámem (11), střešními nosníky (14) a střešní krytinou (17), přičemž přinejmenším konstrukce rohových vzpěr chodbového kontejneru (2) má takové uzpůsobení, že lze vzájemně spojovat chodbový kontejner a jiný kontejner nebo jiné kontejnery.The housing container as well as the medical container or the like or within the multi-storey container container. I characterized in a steel frame construction constructed with a multipurpose container compatible passage type building module (passage container 2) with four corner struts (10) whose longitudinal side (20) corresponds to at least one longitudinal side (24) or at least twice the front side (25) a composite container (1) or composite containers and having a floor frame (7), floor beams (8) and floor covering (9) as well as a roof frame (11), roof beams (14) and roofing (17), wherein at least the construction of the corner struts of the corridor container (2) has such an arrangement that the corridor container and the other container or containers can be connected to each other. 2. Chodbový kontejner podle nároku 1, vyznačující se tím, že podlahová krytina (9) se skládá z kovu, výhodně z hliníkového rýhovaného plechu.Corridor container according to claim 1, characterized in that the floor covering (9) consists of a metal, preferably an aluminum grooved sheet. 3. Chodbový kontejner podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že střešní rám (11) se střešními nosníky (14) a střešní krytinou (17) je stavebně stejný s konstrukcí střešního rámu jiného spojovaného kontejneru (1) nebo jiných spojovaných kontejnerů.Corridor container according to claim 1 or 2, characterized in that the roof frame (11) with the roof beams (14) and the roof covering (17) is structurally the same as the roof frame structure of the other container (1) or containers to be joined. 4. Chodbový kontejner podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že střešní krytina (17) je na dolní straně obložena kovovými panely, výhodně z hliníku.Corridor container according to claim 1 or 2, characterized in that the roof covering (17) is lined on the underside with metal panels, preferably of aluminum. 5. Chodbový kontejner podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že mezi rohovými vzpěrami (10) jsou zatažitelné a těsně s okolím s rohovými vzpěrami (10) spojitelné chodbové stěny (19), které popřípadě odpovídají výšce kontejneru.Corridor container according to one of Claims 1 to 4, characterized in that between the corner struts (10) corridor walls (19) can be connected and can be connected to the surroundings with the corner struts (10). 6. Chodbový kontejner podle nároku 5, vyznačující se tím, že v chodbových stěnách (19) jsou podle potřeby upraveny dveře (5) a/nebo okna (6).Corridor container according to claim 5, characterized in that doors (5) and / or windows (6) are provided as necessary in the passage walls (19). 7. Chodbový kontejner podle alespoň jednoho z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že více těchto chodbových kontejnerů (2) je stohovatelně nad sebou a/nebo vzájemně spojitelných a s jinými spojovanými kontejnery (1) jsou spojitelné do popřípadě vícepatrového kontejnerového zařízení popř. do svazku kontejnerů.Corridor container according to at least one of Claims 1 to 6, characterized in that a plurality of these corrugated containers (2) are stackable and / or interconnectable and are connectable to other multi-storey containers (1) into an optionally multi-storey container device or container. into a bundle of containers. 8. Chodbový kontejner podle alespoň jednoho z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že obklopující profil podlahového rámu (7), jakož i střešního rámu (11), má výhodně v rozích rámu vyztužovací prvky (15) a především vyztužovací prvky střešního rámu (11) jsou opatřeny po jednom závěsném oku (16) pro jeřáb.Corridor container according to at least one of claims 1 to 7, characterized in that the surrounding profile of the floor frame (7) as well as the roof frame (11) preferably has reinforcing elements (15) and in particular roof frame reinforcing elements in the frame corners. (11) are provided with one lifting eye (16) for the crane. 9. Chodbový kontejner podle alespoň jednoho z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že jeho podlahový rám (7) je spojitelný se schodišti (21), podestami (22), jakož i nájezdními rampami nebo ochozy nebo podobně.Corridor container according to at least one of claims 1 to 8, characterized in that its floor frame (7) can be connected to staircases (21), landings (22) as well as ramps or walkways or the like.
CZ19971087A 1996-05-09 1997-04-09 Corridor container CZ291223B6 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE29608412U DE29608412U1 (en) 1996-05-09 1996-05-09 Hall container

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ108797A3 true CZ108797A3 (en) 1997-11-12
CZ291223B6 CZ291223B6 (en) 2003-01-15

Family

ID=8023756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19971087A CZ291223B6 (en) 1996-05-09 1997-04-09 Corridor container

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ291223B6 (en)
DE (1) DE29608412U1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2761025A1 (en) * 1997-03-19 1998-09-25 Toutenkamion Communicating chamber for motor vehicle trailer dwelling bodies
ES2421054B1 (en) * 2012-02-24 2014-10-30 Universitat Politècnica De Catalunya SYSTEM KIT OF CONSTRUCTION OF INTERIOR PARTITIONS FOR THE INTEGRAL DELIMITATION OF PREMISES LOCATED TO CORRIDORS AND PASSENGER DISTRIBUTORS IN BUILDING WORKS.
CN103510622B (en) * 2013-09-10 2015-09-30 青岛市鑫光正钢结构材料有限公司 Combined container house

Also Published As

Publication number Publication date
CZ291223B6 (en) 2003-01-15
DE29608412U1 (en) 1996-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2018232936B2 (en) Modular Building
US9115504B2 (en) System for modular building construction
US5950373A (en) Transportable structure kit
US3422582A (en) Multilevel building with stairway
CZ108797A3 (en) Container
US5177914A (en) Vertical section building construction
EP0929726B1 (en) Multiple occupancy accommodation
GB2127879A (en) Portable building unit
CZ108897A3 (en) Walking tie element extending between multi-purpose containers arranged in different floors
AU719296B2 (en) A transportable structure kit
AU620475B2 (en) Modular building panel
JPH08158483A (en) Staircase unit
JP2003336312A (en) Building
JP2019190047A (en) Upper end support structure for outdoor structure
JP2500041B2 (en) DOMER
JP2000045547A (en) Building with solar battery
JP2000336753A (en) Unit building
JP2000345615A (en) Unit building
AU3257500A (en) Transportable building with higher roof
JPH11131593A (en) Unit house
CZ204196A3 (en) System of sectional structure of building elements
JPH06306953A (en) Building unit and unit building
JP2003301519A (en) Unit type building and construction method for unit type building
AU2004200422A1 (en) Transportable building with higher roof

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20040409