CS226805B1 - Pickup arm - Google Patents

Pickup arm Download PDF

Info

Publication number
CS226805B1
CS226805B1 CS890081A CS890081A CS226805B1 CS 226805 B1 CS226805 B1 CS 226805B1 CS 890081 A CS890081 A CS 890081A CS 890081 A CS890081 A CS 890081A CS 226805 B1 CS226805 B1 CS 226805B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
support plate
lever
transfer arm
vertical
force
Prior art date
Application number
CS890081A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Vladimir F Vinogradov
Original Assignee
Vladimir F Vinogradov
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vladimir F Vinogradov filed Critical Vladimir F Vinogradov
Priority to CS890081A priority Critical patent/CS226805B1/en
Publication of CS226805B1 publication Critical patent/CS226805B1/en

Links

Description

Vynález se týká přenoskového raménka, to jest spadá do oboru elektrických přehrávacích přístrojů.The invention relates to a transfer arm, i.e., it falls within the field of electric reproduction apparatus.

Přenoskové raménko podle vynálezu je výhodné pro elektrické Hi-Fi přehrávací přístroje s vysokou kvalitou reprodukce.The portable arm of the invention is advantageous for high-quality reproduction electric hi-fi playback devices.

Jsou známa přenoskové raménka uložená na trnech, nebo jehlách, která se vyznačují nízkým momentem působícím proti vychylovéní přenoskového raménka ve vodorovné nebo/a svislé rovině. Tato řešení jsou popsána například v NSR patentovém spisu č. 1 171 170, francouzském patentovém spisu č. 1 448146, britském patentovém spisu č. 1 019 603 a v dalších.Transmission arms mounted on mandrels or needles are known which are characterized by a low moment counteracting the deflection of the transmission arm in a horizontal and / or vertical plane. Such solutions are described, for example, in German Patent Specification No. 1,171,170, French Patent Specification No. 1,448,146, British Patent Specification No. 1,019,603, and others.

Závěsné ústrojí přenoskového raménka sestává podle těchto řešení z opěry otočné kolem svislé geometrické osy a opatřené opěrnými jehlami, na kterých spočívá opěrná plooha přenoskového raménka, která se může otáčet kolem vodorovné geometrické osy tvořené jehlovými opěrami, takže závěsné ústrojí je dvoukloubové. Geometrické osy ve vodorovném a svislém směru jsou v těchto ústrojích tvořeny dvojicemi úložných členů, přičemž citlivost přenoskového raménka při svislém a bočním pohybu tohoto přenoskového raménka v průběhu přehrávání gramodesky zůstává zásluhou překonání klidového tření nízká.The suspension arm of the transfer arm consists of a support rotatable about a vertical geometric axis and provided with supporting needles on which the support arm of the transfer arm can rotate, which can rotate about a horizontal geometric axis formed by the needle supports, so that the suspension device is two-hinged. The horizontal and vertical geometrical axes in these devices consist of pairs of bearing members, the sensitivity of the transfer arm during vertical and lateral movement of the transfer arm during playback of the record remains low due to overcoming resting friction.

Výroba a nastavování těchto přenoskových ramének jsou složité a nákladné.The manufacture and adjustment of these pickup arms are complex and costly.

Z hlediska výroby a nastavování je přenoskové raménko popsané v USA patentovém spisu δ. 2 998 698, jeho závěsné ústrojí je konstruováno na principu jednobodové opěry.In terms of manufacture and adjustment, the transfer arm is described in U.S. Pat. No. 2,998,698, its suspension mechanism is designed on the principle of a single point support.

Toto známé přenoskové raménko sestává z páky s přenoskovou hlavou na konoi a regulátorem přítlačné síly. Opěrná plocha závěsného ústrojí je vytvořena na páce přenoskového raménka, kde je vytvořen otvor, nad kterým je připevněno kulové opěrné lůžko působící jako držák. Na základní desce přehrávacího přístroje je připevněna nepohyblivá opěrná deska závěsného ústrojí a svislý tm s hrotem, který prochází otvorem v páce a dosedá do kulového opěrného lůžka. Svislá geometrická osa páky přenoskového raménka prochází styčným bodem hrotu tmu s kulovým opěrným lůžkem.This known transfer arm consists of a lever with a transfer head at the end and a pressure force regulator. The support surface of the suspension device is formed on the lever of the transfer arm, where an opening is formed over which a spherical support seat acting as a holder is attached. Fixed to the base plate of the reproduction apparatus is a fixed support plate of the suspension assembly and a vertical darkness with a point that passes through the opening in the lever and abuts the spherical support seat. The vertical geometric axis of the lever of the transfer arm passes through the contact point of the dark point with the spherical support seat.

Popsané řešení má však nevýhodu spočívající v tom, že při pohybu přenoskového raménka ve vodorovné a svislé rovině působí poměrně velké třecí síly. Kromě toho v důsledku nevyhnutelné vzduchové mezery mezi trnem a otvorem v přenoskovém raménku má toto přenoskové raménko také nevyhovující dynamické vlastnosti. Kromě toho nelze dosáhnout stabilizace přenoskového raménka v podélném směru.However, the described solution has the disadvantage that relatively high frictional forces are exerted when the transfer arm is moved in the horizontal and vertical planes. In addition, due to the inevitable air gap between the mandrel and the opening in the transfer arm, the transfer arm also has unsatisfactory dynamic properties. In addition, stabilization of the transfer arm in the longitudinal direction cannot be achieved.

Regulátor přítlačné síly tohoto přenoskového raménka vyvozuje v průběhu reprodukce gramodesky stejně jako v případě dříve zmíněných provedení přenoskového raménka pouze konstantní přítlačnou sílu, která se tedy nemění při pohybu přenoskového raménka od obvodu gramodesky k jejímu středu, sni při přejíždění přes vyvýšeniny prohlubně na gramodesce.As in the case of the aforementioned embodiments of the transfer arm, the pressure regulator of this transfer arm exerts only a constant pressing force, which does not change as the transfer arm moves from the circumference of the record to its center, when passing over the depressions of the record.

Zvukový záznam na gramodesce je vsak směrem od okraje gramodesky k jejímu středu při záznamu jednoho a téhož signálu spojitě komplikován. V důsledku toho se směrem ke středu gramodesky zvyšuje strmost stěn drážky, v důsledku čehož se při pohybu směrem ke středu gramodesky musí měnit i přítlačná síla přenoskového raménka, většinou zvyšovat.However, the sound recording on the record is continuously complicated from the edge of the record to its center when recording one and the same signal. As a result, the steepness of the groove walls increases towards the center of the vinyl, as a result of which the thrust force of the transfer arm also has to increase, as it moves towards the center of the vinyl.

Ke spolehlivému vedení v zaváděcích drážkách gramodesky se například může požadovat minimální přítlačná síla 4,9 . 10^, která je u moderních přenoskovýeh hlav s pružností snímacího systému 10,10^ m/N snadno dosažitelná, zatímco ve vybíhacíoh drážkách gramodesky musí mít přítlačná síla v důsledku komprese záznamu minimální hodnotu 7,8 . ÍO“^.For example, a minimum contact force of 4.9 may be required for reliable guidance in the insert grooves of the vinyl. 10 ^, which is easy to reach with modern 10.10 µm / N pickup heads, while in the record grooves the contact force due to record compression must have a minimum value of 7.8. ÍO “^.

Přítlačná síla se v důsledku toho musí při přehrávání desky spojitě zvětšit o 2,9 . 10“^, nebo se při reprodukci musí volit konstantní hodnota 7,8 . 10 V tomto případě však dochází k vyššímu opotřebení začátku gramodesky. Z tohoto důvodu se dává přednost první variantě.As a result, the pressing force must be continuously increased by 2.9 when the disc is playing. 10 ”^, or a constant value of 7.8 must be selected during reproduction. 10 In this case, however, there is greater wear on the beginning of the record. For this reason, the first variant is preferred.

Vybavení známých přenoskovýeh ramének popsané konstrukce ústrojími pro měnění přítlačné síly v průběhu reprodukce by vedlo ke zhoršení technických parametrů závěsnýoh ústrojí těchto přenoskovýeh ramének, zejména ke zvýšenému tření na osách.Equipping the known transfer arms of the described structure with means for varying the pressing force during reproduction would lead to a deterioration of the technical parameters of the suspension devices of these transfer arms, in particular increased friction on the axes.

Úkolem vynálezu je zlepšení technických a ekonomických parametrů přenoskového raménka a prodloužení životnosti gramodesek a snímacích hrotů.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to improve the technical and economical parameters of the transfer arm and to extend the life of records and probes.

Úkolem vynálezu je tedy zdokonalení konstrukce závěsného ústrojí přenoskového raménka, aby se podstatně zmenšil vliv rušivých třecích sil a umožnilo se vybavení přenoskového raménka prostředky pro měnění přítlačné síly v průběhu přehrávání. Konečným výsledkem má být zvýšení reprodukce gramodesek a prodloužení životnosti gramodesek a snímacích hrotů.SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to improve the design of the arm of the transfer arm to substantially reduce the influence of interfering frictional forces and to enable the transfer arm to be equipped with means for varying the downforce during playback. The end result is to increase the reproduction of vinyl records and extend the life of vinyl records and stylus tips.

Podstata přenoskového raménka s pákou nesoucí na konci přenoskovou hlavu a regulátor přítlačné síly, opatřeného dvěma nad sebou uspořádanými opěrnými deskami, to je pohyblivou opěrnou vrstvou spojenou s pákou a nepohyblivou opěrnou deskou pro upevnění na základní desce přehrávacího přístroje, přičemž na jedné z opěrných desek je připevněn svislý tm dosedajíoí do kulového opěrného lůžka v druhé opěrné desce a styčným bodem svislého trnu s opěrným lůžkem prochází svislá geometrická osa otáčení páky, spočívá podle vynálezu v tom, že mezi opěrnými deskami je uspořádána kulička, která dosedá na jednu z opěrných desek a spolupůsobí s vodicím členem v druhé z opěrných desek, přičemž vodorovná geometrická osa páky prochází styčným bodem svislého trnu s kulovým opěrným lůžkem a bodem dotyku kuličky s jednou z opěrných desek.The essence of a transfer arm with a lever carrying at the end a transfer head and a thrust regulator provided with two superposed support plates, that is, a movable support layer connected to the lever and a stationary support plate for mounting on the base plate of the reproduction apparatus, The vertical geometrical axis of rotation of the lever extends according to the invention in that a ball is arranged between the supporting plates and engages one of the supporting plates and cooperates with a guide member in the second of the support plates, the horizontal geometric axis of the lever extending through the contact point of the vertical mandrel with the spherical support seat and the ball contact point with one of the support plates.

Vodicí člen je s výhodou tvořen obloukovým výřezem, který leží v kružnici se středem na svislé geometrické ose.The guide member is preferably formed by an arcuate cut-out which lies in a circle centered on the vertical geometric axis.

Vodicí člen může být také tvořen kulovým vybráním, jehož poloměr je poněkud větší než poloměr kuličky. Jiné možné provedení spočívá v tom, že vodicí člen je tvořen dvěma evidistantními obloukovými výstupky a druhá opěrná deska je opatřena přídavným vodicím * členem, který je rovněž tvořen ekvidistantními obloukovými výstupky uspořádanými proti vodícímu členu.The guide member may also be a spherical recess whose radius is somewhat greater than the radius of the ball. Another possible embodiment is that the guide member is formed by two recordable arcuate projections and the second support plate is provided with an additional guide member which is also formed by equidistant arcuate projections opposed to the guide member.

K měnění přítlačné síly v průběhu přehrávání je vhodné provedení s regulátorem přítlačné síly, který je tvořen magnetickou dvojicí, která sestává z magnetu a od něho vzduchovou mezerou odděleného ferromagnetického členu. Úprava podle vynálezu zde spočívá v tom, že jeden člen magnetické dvojice je pevně spojen s pohyblivou opěrnou deskou a druhý člen je pevně spojen s nepohyblivou opěrnou deskou.In order to vary the contact force during playback, a version with a contact force regulator comprising a magnetic pair consisting of a magnet and an air gap separated by a ferromagnetic member is suitable. An embodiment of the invention here is that one member of the magnetic pair is rigidly connected to the movable support plate and the other member is rigidly connected to the stationary support plate.

V případě, že vodicí členy jsou vytvořeny na obou opěrných deskách, je výhodné takové provedení členu magnetické dvojice spojeného s nepohyblivou opěrnou deskou, při kterém maximální magnetický tok magnetické dvojice prochází rovinou proloženou svislou geome·· t trickou osou a kolmou k ose úhlu vymezeného koncovými polohami vodorovné geometrické osy při plné výchylce páky přenoskového raménka kolem svislé geometrické osy při přehrávání celého záznamového pole na gramodesce.In the case where the guide members are formed on both support plates, it is preferable to provide a magnetic pair member associated with a stationary support plate in which the maximum magnetic flux of the magnetic pair passes through a plane intersected by a vertical geometry axis perpendicular to the axis defined by the endpoints positions of the horizontal geometric axis at full deflection of the transfer arm lever around the vertical geometric axis when playing the entire recording field on the record.

Přenoskové raménko podle vynálezu se vyznačuje vysokou věrností reprodukce. Je podstatně snížen vliv rušivých třecích sil v závěsném ústrojí a konstrukce umožňuje měnění přítlačné síly v průběhu přehrávání, cóž samo o sobě ji přináší takové významné výhody jako prodloužení životnosti gramodesek a snímacích hrotů. Uspořádání elektromagnetu v regulátoru přítlačné síly vůči geometrickým osám přenoskového raménka podle vynálezu kromě toho umožňuje kompenzací průběhu skatingové síly.The transfer arm according to the invention is characterized by a high reproduction fidelity. The influence of interfering frictional forces in the suspension device is greatly reduced, and the design allows to change the contact force during playback, which in itself brings such significant benefits as extending the life of record labels and stylus tips. Moreover, the arrangement of the electromagnet in the pressure regulator with respect to the geometrical axes of the transfer arm according to the invention makes it possible to compensate for the course of the skating force.

Jednoduchá a původní konstrukce závěsného ústrojí přenoskového raménka zajišžuje minimální tření ve vodorovné a svislé ose otáčení přenoskového raménka, která je menší než 7mp, oož je hodnota nižší než u většiny nejlepších zahraničních přenoskových ramének. Možnost různých konstrukčních provedení přenoskového raménka dovoluje volbu různých průběhu změn přítlačné síly.The simple and original design of the cantilever suspension ensures minimal friction in the horizontal and vertical axis of the cantilever rotation that is less than 7mp, less than most of the best foreign cantilever arms. The possibility of different designs of the transfer arm allows a choice of different course of pressure force changes.

Navržená konstrukce přenoskového raménka je výrobně jednoduchá a výroba tohoto přenoskového raménka nevyžaduje žádné složité výrobní operace, protože toto přenoskové raménko ve srovnání se známými přenoskovými raménky má přibližně poloviční počet součástí, £é26&C5 přičemž hlavní součásti se mohou vyrábět odléváním nebo lisováním. Konstrukce přenoskového raménka podle vynálezu současně umožňuje zmenšení rozměrů tohoto přenoskového raménka.The design of the transfer arm is simple to manufacture and the manufacture of the transfer arm does not require any complicated manufacturing operations because the transfer arm has approximately half the number of parts, compared to known transfer arms, wherein the main parts can be manufactured by casting or pressing. At the same time, the construction of the transfer arm according to the invention allows the dimensions of the transfer arm to be reduced.

Kombinace minimálního tření v geometrických ošáoh otáčení přenoskového raménka a možnosti regulace přítlačné síly, v kombinaci s dalšími výhodami, které z toho vyplývají, zajišťuje vysoké technické, ekonomické a provozní parametry přenoskového raménka, které umožňují použití navrženého přenoskového raménka v přhrávacích přídtrojích špičkové třídy.The combination of minimal friction in the geometrical axes of the rotation of the transfer arm and the possibility of adjusting the downforce, combined with the other advantages that result therefrom, ensures high technical, economical and operational parameters of the transfer arm that allow the use of the designed transfer arm in top class players.

Vynález je dále objasněn ra příkladech konkrétního provedení, které jsou popsány na základě připojených výkresů, které znázorňují:The invention is further elucidated by way of examples of specific embodiments, which are described with reference to the accompanying drawings, in which:

- obr. 1 půdorysný pohled na přenoskové raménko podle vynálezu,FIG. 1 is a plan view of a portable arm according to the invention,

- obr. 2 vodicí člen pohyblivé opěrné desky - řez v rovině II-II z obr. 1FIG. 2 shows the guide member of the movable support plate, in section II-II in FIG. 1

- obr. 3 detail A z obr. 2 s vodicím členem na nepohyblivé opěrné desceFIG. 3 shows detail A of FIG. 2 with a guide member on a stationary support plate

- obr. 4 další provedení přenoskového raménka s kompenzací skatingové síly, v půdorysném pohleduFIG. 4 shows a further embodiment of a transfer arm with a skating force compensation, in plan view

- obr. 5 vektorový diagram rozdělení sil, které působí na přenoskové raménko podle obr. 4FIG. 5 is a vector diagram of the distribution of forces acting on the transfer arm of FIG. 4

- obr. 6 půdorysný pohled na další provedení přenoskového raménka s vodicím členem tvořemým kulovým vybráním v nepohyblivé opěrné desce,FIG. 6 is a plan view of another embodiment of a transfer arm with a spherical guide member in a stationary support plate,

- obr, 7 řez v rovině VII-VII z obr. 67 shows a section along the line VII-VII in FIG. 6; FIG

- obr. 8 provedení přenoskového raménka podle Obr. 6, avšak s vybráním v pohyblivé opěrné desce,FIG. 8 shows an embodiment of the transfer arm according to FIG. 6, but with a recess in the movable support plate,

- obr. 9 řez v rovině IX-IX z obr 8FIG. 9 is a section along the line IX - IX in FIG. 8

- obr.10 průběh změn přítlačné síly působící na raménko podle obr. 8 a 910 shows the variation of the contact force applied to the arm according to FIGS. 8 and 9

- obr.11 průběh skatingové síly na přenoskovém raménku,Fig. 11 shows the course of the skating force on the transfer arm,

- obr.12 provedení přenoskového raménka s vodicími členy na obou opěrných deskách, půdorysný pohled,12 shows a plan view of a transfer arm with guide members on both support plates, FIG.

- obr.13 řez v rovině XIII-XIII z obr. 12 a13 is a section along the line XIII-XIII in FIG. 12a

- obr.14 regulátor přítlačné síly v pohledu ve směru šipky L z obr. 12,FIG. 14 shows the pressure force regulator in the direction of arrow L in FIG. 12,

Přenoskové raménko v provedení podle obr. 1 a 2 sestává z páky 1, spodní nepohyblivé opěrné desky 2, která je upevněna na základní desce neznázorneného přehrávacího přístroje, horní pohyblivé opěrné desky 3 vytvořené v celku s pákou 1+ a svislého tmu £, který je v tomto provedení připevněn v pohyblivé opěrné desce £ a dosedá do kulového opěrného lůžka £ na nepohyblivé opěrné desce 2. Mezi opěrnými deskami 2, £ je dále uspořádána kulička 6, která dosedá na podpěrnou desku £ připevněnou na nepohyblivé opěrné desce £ a spolupracuje s vodicím členem, který je v tomto provedení přenoskového raménka tvořen obloukovým výřezem 8. Svislá geometrická' osa a-a otáčení páky 1 prochází styčným bodem £ hrotu svislého tmu £ s opěrným lůžkem £, zatímco vodorovná geometrická osa b-b otáčení páky 1 prochází rovněž styčným bodem £ a dále bodem 10 styku kuličky 6 s podpěrnou deskou £ na nepohyblivé opěrné desce £, Tvořicí křivky obloukového výřezu 8 leží na kružnicích se středy na svislé ose a-a , přičemž délka obloukového výřezu 8 se volí dostatečně velká pro otáčení páky 1 přes eelé záznamové pole od zaváděcích až do vybíhacích drážek. Na jednom konci páky 1 je připevněna přenosková hlava 11. na protilehlém konci je připevněn regulátor 12 přítlačné síly, případně protizávaží, jehož pomocí lze regulovat přítlačnou sílu přenoskové hlavy 11. Bod 0 udává možnou polohu těžiště přenoskového raménka.The transmission arm of the embodiment according to FIGS. 1 and 2 consists of a lever 1, a lower stationary support plate 2 which is mounted on a base plate of a reproducing apparatus (not shown), an upper movable support plate 3 integrally with the lever 1+ and a vertical darkness 6 which is In this embodiment, it is mounted in the movable support plate 4 and abuts in a spherical support seat 4 on the stationary support plate 2. Between the support plates 2, 6 there is further arranged a ball 6 which bears on a support plate 4 mounted on the stationary support plate 6 and cooperates with the guide The vertical geometric axis a and of the rotation of the lever 1 passes through the point of contact of the vertical darkness tip 6 with the support seat 6, while the horizontal geometric axis bb of the rotation of the lever 1 also extends through the contact point 6 and further by the point 10 of contact of the ball 6 with the support plate 6 for non-moving The forming curves of the arc cutout 8 lie on circles with centers on the vertical axis a-a, the length of the arc cutout 8 being chosen sufficiently large to rotate the lever 1 over the entire recording field from the insertion grooves to the drive grooves. At one end of the lever 1, a transfer head 11 is attached. At the opposite end a pressure force regulator 12 or a counterweight 12 is mounted, by means of which the pressure force of the transfer head 11 can be controlled. Point 0 indicates the possible position of the center of gravity of the transfer arm.

Při pohybu snímacího hrotu přes nerovnosti na gramodesce, to jes při pohybu přenoskové hlavy 11 ve svislé rovině, se opěrné plochy svislého tmu 4 a kuličky 6 odvalují v bodech 2» 10 po opěrných plochách na podpěrné desce 2, která je připevněna na nepohyblivé opěrné desce 2,As the stylus moves over the unevenness of the vinyl, i.e. when the transfer head 11 is in the vertical plane, the support surfaces of the vertical darkness 4 and the balls 6 roll at points 2 »10 over the support surfaces on the support plate 2 which is mounted on the stationary support plate. 2,

V tomto provedení přenoskového raménka se zásluhou vyloučení zdrojů kluzného tření dosáhne podstatného snížení tření ve vodorovné a svislé ose přenoskového raménka.In this embodiment of the transfer arm, due to the elimination of sliding friction sources, a substantial reduction in the friction in the horizontal and vertical axis of the transfer arm is achieved.

Ve vodorovné a svislé ose přenoskového raménka působí valivé tření zmíněných opěrných ploch, takže momenty třecích sil jsou podstatně sníženy a přenoskové raménko se může po gramodesce pohybovat bez odporu. Výsledné tření přepočtené na sílu působící na snímacím hrotu činí přibližně 5 mp.In the horizontal and vertical axis of the transfer arm, the rolling friction of said abutment surfaces acts so that the moments of frictional forces are substantially reduced and the transfer arm can move on the vinyl without resistance. The resulting friction, calculated on the force applied to the stylus, is approximately 5 mp.

Na obr. 3 je znázorněno jiné možné uspořádání kuličky 6, Obloukový výřez 8 je v tomto případě vytvořen ve spodní nepohyblivé opěrné desce 13. zatímoo podpěrná deska £ horní pohyblivé opěrné desky 14 dosedá na kuličku 6 v bodu 10 dotyku. Lze použít i různá jiná provedení vodícího členu, například ve tvaru smyčky, která je připevněna na jedné z opěrných desek a podobně.In FIG. 3, another possible arrangement of the ball 6 is shown. The arc cutout 8 is in this case formed in the lower stationary support plate 13. while the support plate 6 of the upper movable support plate 14 abuts the ball 6 at the contact point 10. Various other embodiments of the guide member may be used, for example in the form of a loop, which is mounted on one of the support plates and the like.

V konstrukci přenoskového raménka podle vynálezu je odstraněna vzduchová mezera známá ze stavu techniky. Tím jsou zajištěny podstatně vyšší parametry přenoskového raménka, protože se zvýší tuhost tohoto přenoskového raménka, zlepší se vyvážení kanálu přenoskové hlavy 11. zvýší se tlumení poslechu mezi kanály a sníží se kolísání výšky zvuku, což je umožněno zásluhou stabilizace přenoskového raménka v podélném směru.In the construction of the transfer arm according to the invention, the air gap known in the art is removed. Thus, substantially higher parameters of the transmitter arm are ensured, since the rigidity of the transmitter arm is increased, the channel head balance 11 is improved, the listening attenuation between the channels is increased, and the pitch variation is reduced, which is made possible by stabilizing the transmitter arm in the longitudinal direction.

Provedení podle obr. 4 a 5 se dosáhne příznivého rozložení třecích sil při otáčení přenoskového raménka kolem svislé osy a-a, čímž se dosáhne kompenzace skatingové síly.The embodiment of FIGS. 4 and 5 achieves a favorable distribution of the frictional forces when the transfer arm is rotated about the vertical axis a-a, thereby achieving a skating force compensation.

V tomto provedení přenoskového raménka je obloukový výřez 8 poněkud kratší než v provedení podle obr. 1 a 2, to je kratší než je potřebné pro otáčení páky 1 přes celou záznamovou oblast gramodesky, přičemž jedna z opěrných desek, v daném případě pohyblivá opěrná deska 2 je vůči nepohyblivé opěrné desce 2 skloněna proti směru pohybu páky 1 při přehrávání gramodesky.In this embodiment of the transfer arm, the arc cutout 8 is somewhat shorter than in the embodiment of Figs. 1 and 2, that is shorter than necessary to rotate the lever 1 over the entire recording region of the record, one of the backing plates, in this case is inclined relative to the stationary support plate 2 against the direction of movement of the lever 1 during playback of the vinyl.

Pokud by gramodesky a přehrávací přístroje neměly žádnou excentricitu a nevytvářely na zvukovém záznamu žádné radiální rázy, bylo by možno kompenzaci skatingové síly provést prostým zvýšením třecí síly ve svislé ose přenoskového raménka.If the recorders and playback devices had no eccentricity and did not produce any radial shocks on the audio recording, the skating force compensation could be done simply by increasing the frictional force in the vertical axis of the transfer arm.

V praxi je však střední otvor každé gramodesky excentrický vůči záznamovému poli, takže přenoskové raménko se při přehrávání takové gramodesky natáčí v obou směrech. Při pohybu přenoskového raménka od středu gramodesky se ke skatingové síle přičítá třecí síla ve svislé ose. Proto se tato třecí síla ve svislé ose u známých provededení přenoskového raménka snižuje na minimum, k čemuž se používají nápravná řešení, například ložiska s rubínovými nebo safírovými kuličkami, zatímco kompentace skatingové síly se provádí pomocí stejně velké vyrovnávací síly působící v opačném směru, která se vyvozuje například pomocí pružin a magnetických nebo gravitačních sil,In practice, however, the center aperture of each record is eccentric to the recording field, so that the transfer arm rotates in both directions when playing such a record. As the transfer arm moves from the center of the vinyl, the frictional force in the vertical axis is added to the skating force. Therefore, this friction force in the vertical axis in the known embodiments of the transfer arm is reduced to a minimum using remedial solutions such as bearings with ruby or sapphire balls, while the compensation of the skating force is effected with the same equalizing force acting in the opposite direction. for example by means of springs and magnetic or gravitational forces,

V provedení přenoskového raménka podle obr. 4 a 5 se kompenzace skatingové síly provádí následovně»In the embodiment of the transfer arm shown in Figs. 4 and 5, the skating force compensation is performed as follows:

Předpokládá se, že při pohybu páky 1 směrem ke středu gramodesky, to jest ve směru Šipky B, se pohyblivá opěrná deska 2 spolu s na ní připevněnou přenoskovou hlavou 11 a regulátorem 12 přítlačné síly otáčí kolem svislé osy a-a přenoskového raménka. Kulička 6 se přitom zastaví na okraji 15 obloukového výřezu 8 a dále se po podpěrné desce £, která je připevněna na nepohyblivé opěrné desce 2, pohybuje s kluzným třením.It is believed that when the lever 1 moves toward the center of the vinyl, i.e. in the direction of the arrow B, the movable support plate 2, together with the transfer head 11 and the pressure force regulator 12 attached thereto, rotate about the vertical axis α-a of the transfer arm. In this case, the ball 6 stops at the edge 15 of the arc cutout 8 and further moves on the support plate 6, which is attached to the stationary support plate 2, with sliding friction.

Hodnota této třecí síly, která je dána polohou regulátoru 12 přítlačné síly, to je polohou těžiště O”, se volí rovná velikosti skatingové síly a působí proti této skatingové síle, která se tak kompenzuje.The value of this frictional force, which is given by the position of the thrust regulator 12, i.e. the position of the center of gravity 0 ', is chosen equal to the amount of the skating force and counteracts this skating force, which is thus compensated.

Jestliže se páka 1 v důsledku výstřednosti středu gramodesky pohybuje ve směru šipky C, pohyblivá opěrná deska 2 se otáčí. Kulička £ se přitom po podpěrné desoe 7 na nepohyblivé opěrné desce 2 odvaluje bez kluzného tření a s minimálním valivým třením,If the lever 1 moves in the direction of the arrow C due to the eccentricity of the vinyl record center, the movable support plate 2 rotates. The ball 6 rolls on the support plate 7 on the stationary support plate 2 without sliding friction and with minimal rolling friction,

Antiskatingový moment přitom vzniká v důsledku sklonu jedné z opěrných ploch, v tomto případě pohyblivé opěrné desky 2 “ obr. 5.The anti-skating moment is due to the inclination of one of the support surfaces, in this case the movable support plate 2 '

Tímto způsobem se při pohybu páky 1 vpřed ke středu gramodesky kluzným třením mezi kuličkou £ a podpěrnou deskou £ na nepohyblivé opěrné desce 2. kompenzuje skatingová síla. Při zastavení a při pohybu páky 1 zpět od středu gramodesky se tato kompenzace provádí silou F, která vzniká rozkladem gravitační síly P ve složky.In this way, as the lever 1 moves forward to the center of the vinyl by sliding friction between the ball 6 and the support plate 6 on the stationary support plate 2, the skating force is compensated. When stopping and moving the lever 1 back from the center of the vinyl, this compensation is performed by the force F which results from the decomposition of the gravitational force P in the component.

Další provedení přenoskového raménka je znázorněno na obr. 6 a 7. V tomto provedení je na rozdíl od provedení podle obr. 1 a 2 vytvořeno v nepohyblivé opěrné desce 2 kulové vybrání 16, jehož poloměr je poněkud větší než poloměr kuličky 6, Regulátor 12 přítlačné síly přenoskové hlavy 11 je v tomto provedení přenoskového raménka tvořen magnetickou dvojicí, to je elektromagnetem 17 a od něho vzduchovou mezerou oddělenou kotvou 18. Elektroraagnet 17 je přitom připevněn na nepohyblivé opěrné desoe 2 a kotva 18 na pohyblivé opěrné desce 2, Lze samozřejmě použít také obrácené uspořádání elektromagnetu 17 a kotvy 18, Kotva 18 je připevněna šroubem 19. Elektromagnet 17 může být připevněn v různých místech nepohyblivé opěrné desky 2» například v polohách I, II, III.A further embodiment of the transfer arm is shown in FIGS. 6 and 7. In this embodiment, unlike the embodiment of FIGS. 1 and 2, a ball recess 16 is formed in the stationary support plate 2, the radius of which is somewhat larger than the radius of the ball 6. The force of the transfer head 11 in this embodiment of the transfer arm is formed by a magnetic pair, i.e. an electromagnet 17 and an air gap separated by the armature 18. The electromagnet magnet 17 is fixed to the stationary support plate 2 and the armature 18 to the movable support plate 2. an inverted arrangement of the electromagnet 17 and the armature 18, the armature 18 is fixed by the screw 19. The electromagnet 17 can be mounted at different locations of the stationary support plate 2, for example in positions I, II, III.

Při provozu přenoskového raménka, to je při jeho natáčení ve směru šipky D, klouže horní pohyblivá opěrná deska 2 P° kuličce 6, zatímco kulička £ zůstaává spolu se spodní nepohyblivou opěrnou deskou £ namístě.In operation of the transfer arm, i.e. when rotated in the direction of arrow D, the upper movable support plate 2 slides the ball 6 while the ball 6 remains in place with the lower stationary support plate 6 in place.

Poloha páky 1 při jejím natočení ve směru gramodesky je na obr. 6 znázorněna čárkovaně.The position of the lever 1 when rotated in the direction of the vinyl record is shown in dashed lines in FIG.

Měnění přítlačné síly při přehrávání se provádí následovně*To change the pressing force during playback, follow these steps *

Jestliže se snímací hrot K” nachází v zaváděcích drážkách gramodesky, vyplývá přítlačná síla ze vztahuIf the stylus K ”is in the guide grooves of the vinyl, the contact force results from the relationship

kde je přítlačná síla lj je pákové rameno, na které působí síla F^, to je vzdálenost snímacího hrotu K od vodorovné osy b-b otáčení přenoskového raménka,where the pressing force lj is the lever arm exerted by the force F ^, that is the distance of the stylus K from the horizontal axis b-b of the rotation of the transfer arm,

Fg je síla vyvozovaná elektromagnetem 17 (Fg = konst.) a lg je pákové rameno, na které působí síla Fg, to je vzdálenost elektromagnetu 17 od vodorovné geometrické osy b-b přenoskového raménka.Fg is the force exerted by the electromagnet 17 (Fg = const.) And lg is the lever arm on which force Fg is applied, that is the distance of the electromagnet 17 from the horizontal geometric axis b-b of the transfer arm.

Elektromagnet 17 se přitom nachází v poloze I, Přímka E-E na obr. 6 označuje polohu páky 1 v zaváděcích drážkách a přímka H-H polohu páky 1 ve vybíhacích drážkách gramodesky.The line E-E in FIG. 6 indicates the position of the lever 1 in the guide grooves and the line H-H indicates the position of the lever 1 in the release grooves of the vinyl record.

Při přemisťování snímacího hrotu k z polohy E od polohy H se lg, to jest pákové rameno, na které působí síla F^, zvětší o hodnotu2\ 1^, přičemž lg zůstává konstantní a přítlačná síla Fy se v důsledku toho změnší. Podobný vztah sil a pákových ramen vznikne i při umístění elektromagnetu 17 do jiných bodů na opěrné desce 3, například do poloh 11, IIIř As the stylus kz of position E is moved from position H, lg, i.e. the lever arm on which the force F 1 is applied, increases by 2 µl, while lg remains constant and the contact force Fy decreases as a result. Similar to the relationship of forces and the lever arms formed even when the location of the electromagnet 17 to the other points on the support plate 3, e.g., to positions 11, III of

Další možné provedení přenoskového raménka je znázorněno na obr. 8 a 9. V tomto případě je vodicí člen, který je tvořen kulovým vybráním 20. vytvořen v horní pohyblivé opěrné desce 2 a při pohybu páky 1 se kulička £ spojí s pohyblivou opěrnou deskou 2 posouvá po nepohyblivé opěrné desce 2.Another possible embodiment of the transfer arm is shown in FIGS. 8 and 9. In this case, the guide member which is formed by the spherical recess 20 is formed in the upper movable support plate 2 and when the lever 1 moves the ball 6 engages with the movable support plate 2. on a stationary support plate 2.

Jestliže se elektromagnet 17 při činnosti přenoskového raménka nachází v poloze I, zůstává pákové rameno ly konstantní, zatímco pákové rameno lg_y se zvětšuje v důsledku toho při konstantní síle Fg se zvětšuje síla Fy.If the electromagnet 17 is in position I during operation of the transfer arm, the lever arm l1 remains constant while the lever arm lgy increases as a result, and at a constant force Fg the force Fy increases.

Jestliže se elektromagnet 17 při činnosti přenoskového raménka nachází v poloze II, to je posunut o určitý úhel, zůstává pákové rameno ly konstantní, zatímco pákové rameno lg_jl se zpočátku zvětšuje a po dosažení maximální hodnoty lg-IImax zmen®nje na výchozí hodnotu I2_.1i Podobně se v důsledku přímo úměrné závislosti na hodnotě lg mění také přítlačná síla Fy.If the solenoid 17 is in position II, i.e. shifted by a certain angle, during operation of the transfer arm, the lever arm remains constant while the lever arm initially increases and changes to the default value I2_.1i when the maximum value lg-IImax is reached. Similarly, because of the proportional dependence on the value of lg, the contact force Fy also changes.

Uvedené poměry jsou patrné z průběhu přítlačné síly Fy, který je znázorněn na obr.Said ratios are evident from the course of the pressing force Fy shown in FIG.

10, kde je na svislé ose vynesena přítlačná síla Fy a na vodorovné ose hodnota poloměru R drážky v mm, přičemž Ry je poloměr zaváděcí drážky a R3 je poloměr vybíhací drážky.10 where the pressing force Fy is plotted on the vertical axis and the groove radius R in mm is plotted on the horizontal axis, Ry being the insertion groove radius and R 3 the protrusion groove radius .

V tomto provedení přenoskového raménka podle vynálezu je zajištěna kompenzace změn skatingové síly.In this embodiment of the transfer arm of the invention, compensation for changes in skating force is provided.

Z odborné literatury je známo, že skatingová síla má v elektrických přehrávacích přístrojích složitý průběh znázorněný na obr, 11 a závisí na hodnotě přítlačné síly Fy.It is known from the literature that the skating force in the electrical reproducing apparatus has the complex course shown in FIG. 11 and depends on the value of the pressing force Fy.

Při konstrukci ústrojí pro vyrovnávání skatingové síly F^ je obzvláště obtížné zajistit takový průběh vyrovnávací síly, který by odpovídal průběhu skatingové síly F^.In the construction of the device for balancing the skating force F ^, it is particularly difficult to ensure that the course of the alignment force corresponds to that of the skating force F ^.

V tabulce I je uvedena závislost skatingové síly F^ na poloměru R záznamové drážky při konstantní přítlačné síle Fy, zatímco v tabulce II je uvedena závislost skatingové síly na poloměru fí záznamové drážky při proměnné přítlačné síle FpTable I shows the dependence of the skating force F ^ on the recording groove radius R at a constant contact force Fy, while Table II shows the dependence of the skating force on the recording groove radius phi at a variable contact force Fp

Tabulka ITable I

Ri 1,0 0,12Ri 1.0 0.12

Eg 1,0 0,1Eg 1.0 0.1

1,01.0

0,120.12

Tabulka 11Table 11

R1 1,0 0,12R 1 1.0 0.12

Hg 1,2 0,12Hg 1.2 0.12

Rj 1,0 0,12Rj 1.0 0.12

Z tabulky I vyplývá, že minimální hodnota F^ » 0,1 se dosáhne při středním poloměru Rg záznamové drážky,Table I shows that a minimum value of F ^ 0.1 is achieved at the mean radius Rg of the recording groove,

Z tabulky II je patrné, že při konstrukci přenoskového raraénka, která umožňuje automatickou regulaci přítlačné síly Fp má skatingová síla na celé ploše gramodesky nezávisle na poloměru R záznamové drážky konstantní hodnotu, kterou lze snadno kompenzovat stejně velkou opačně působící silou, což je řešení, které lze nalézt ve většině známých elektrických přehráváoíoh přístrojů.It can be seen from Table II that, in the construction of a transfer ratchet that allows automatic pressure force control Fp, the skating force has a constant value over the entire surface of the record independently of the radius R of the recording groove, which can be easily compensated by an equally large counter force. can be found in most of the well-known electrical playback devices.

Jestliže se elktromagnet 17 v průběhu provozu přenoskového raménka nachází v poloze III, zůstává pákové rameno 1^ konstantní, zatímco pákové rameno 12 a tím i přítlačná síla se změnšují.If the electromagnet 17 is in position III during operation of the transfer arm, the lever arm 12 remains constant while the lever arm 12 and hence the contact force decreases.

V provedení přenoskového raménka, které je znázorněno na obr. 12 a 13, je vodicí člen tvořen dvěma ekvidistantními obloukovými výstupky 20, 21 na pohyblivé opěrné desce 2, které leží na kružnicích se středy na svislé geometrické ose a-a. Na nepohyblivé opěrné desce je vytvořen přídavný vodicí člen, který je rovněž tvořen dvěma ekvidistantními obloukovými výstupky 22. které jsou shodné s obloukovými výstupky 21 a jsou uspořádány proti těmto obloukovým výstupkům 21. V tomto provedení přenoskového raménka se kulička 6 při natáčení páky 1 posouvá vůči oběma opěrným deskám 2, 2· V důsledku tohoto posouvání jsou podle nastavení elektromagnetu 17 pomocí připevňovacích šroubů 23. 24 možné následující varianty vztahu mezi přítlačnou silou F^ a délkami pákových ramen lp IgiIn the embodiment of the transfer arm shown in Figs. 12 and 13, the guide member is formed by two equidistant arcuate protrusions 20, 21 on a movable support plate 2, which lies on circles with centers on the vertical geometric axis a-a. An additional guide member is formed on the stationary support plate and is also formed by two equidistant arcuate protrusions 22 which coincide with the arcuate protrusions 21 and are opposed to these arcuate protrusions 21. In this embodiment of the transfer arm, the ball 6 is moved relative to the lever 1 As a result of this displacement, the following variants of the relationship between the thrust force F ^ and the lever arm lengths lp Igi are possible according to the setting of the electromagnet 17 by means of fastening screws 23. 24

Jestliže se elektromagnet 17 nachází v poloze I, pak se při pohybu páky 1 k vybíhaoím drážkám gramodesky zvětšuje pákové rameno lg, na které působí síla Fg, rychleji než pákové rameno lp na které působí síla Fp Protože přítlačná síla F^ je dána vztahemIf the electromagnet 17 is in position I, the lever arm 1g on which the force Fg is applied increases more quickly than the lever arm lp on which the force Fp is applied when the lever 1 moves to the release grooves of the vinyl.

docház í při Δ lg ^>Δΐ]_ k plynulému, zvětšování této přítlačné síly F^, toto zvyšování však není tak rychlé jako v provedení přenoskového raménka podle obr. 7 a 8.occurs even when Δ lg ^> Δΐ] _ to a continuous, increasing the pressing force F ^, this increase is not as fast as in the embodiment of the tone arm of FIGS. 7 and 8.

Jestliže se elektromagnet 17 nachází v poloze II, je změna pákového ramena lg menší než změna pákového ramena 1^, takže přítlačná síla F^ se zménšuje.When the solenoid 17 is in position II, the change in the lever arm 1g is less than the change in the lever arm 10 so that the contact force F 1 is reduced.

Konečně, jestliže elektromagnet 17 nachází v poloze III, pákové rameno lg j-j-j se na rozdíl od předchozích dvou variant s elektromagnetem 17 v polohách I a II zkracuje, což má za následek rychlý pokles přítlačné sílyFinally, when the solenoid 17 is in position III, the lever arm lg j-j-j shortens, unlike the previous two variants, with the solenoid 17 in positions I and II, resulting in a rapid decrease in the contact force

Nejvýhodnější je připevnění elektromagnetu 17 v poloze, ve které maximální magnetický tok magnetické dvojice prochází rovinou protínající svislou geometrickou osu a-a a kolmou k ose úhlu vymezeného koncovými polohami vodorovné geometrické osy b-b při plné výchylce páky 1 přenoskového raménka při přehrávání celého záznamového pole na gramodesce.Most preferably, the electromagnet 17 is mounted in a position in which the maximum magnetic flux of the magnetic pair passes through a plane intersecting the vertical geometric axis a-a and perpendicular to the axis defined by the end positions of the horizontal geometric axis b-b.

Síla vyvozovaná magnetickou dvojicí zlepšuje ve všech popáaných konstrukčních variantách vynálezu rozdělení vertikálního tlaku na elementy závěsného ústrojí, to je svislý tm £, opěrné lůžko 2» vodicí členy a kuličku 6_. Protože se přitom nevyskytuje rušivý boční tlak působící na tyto závěsné cleny, má přenoskové raménko vysoké technické parametry.The force exerted by the magnetic pair improves in all the described variants of the invention the distribution of the vertical pressure into the elements of the suspension device, i.e. the vertical tm, the support seat 2, the guide members and the ball 6. Since there is no disturbing lateral pressure acting on these hinge members, the transfer arm has high technical parameters.

Popsané různé konstrukční varianty vynálezu umožňují volbu různých způsobů regulace přítlačné síly. Toto lze při vývoji přenoskových ramének využít k rozličným účelům, například ke kompenzaci skatingové síly podle jejího průběhu a nebo k automatickému měnění přítlačné síly,,The various construction variants of the invention described above allow a choice of different methods of regulating the contact force. This can be used in the development of the transfer arms for a variety of purposes, for example to compensate for the skating force as it progresses, or to automatically vary the contact force,

Na obr, 14 je znázorněna varianta elektromagnetického ústrojí pro nastavení přítlačné síly, které je znázorněno v pohledu ve směru šipky L z obr. 12. Elektromagnet IX je na nepohyblivé opěrné desce 2 připevněn pomocí připevňovacích šroubů 23. 24 a kotva 18 je připevněna na páce 1. Možná jsou také jiná provedení s opačným uspořádáním elektromagnetu 17 a kotvy 18, Kotva 18 může být například připevněna na nepohyblivé opěrné desce 2 a elektromagnet 17 může být připevněn na páce 1.Fig. 14 shows a variant of the electromagnetic force adjusting device shown in the direction of arrow L in Fig. 12. The electromagnet IX is fixed to the stationary support plate 2 by means of fastening screws 23. 24 and the armature 18 is fixed to the lever Other embodiments are also possible with the opposite arrangement of the electromagnet 17 and the armature 18, for example the armature 18 can be mounted on a stationary support plate 2 and the electromagnet 17 can be mounted on the lever 1.

Claims (7)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION 1. Přenoskové raménko s pákou nesoucí na konci přenoskovou hlavu a regulátor přítlačné síly, opatřené dvěma nad sebou uspořádanými opěrnými deskami, to je pohyblivou opěrnou deskou spojenou s pákou a nepohyblivou opěrnou deskou pro upevnění na základní desce přehrávacího přístroje, přičemž na jedné z opěrných desek je připevněn svislý tm dosedající do kulového opěrného lůžka v druhé opěrné desce a styčným bodem svislého tmu s opěrným lůžkem prochází svislá geometrická osa otáčení páky, vyznačující se tím, že mezi opěrnými deskami (2, 3) je uspořádána kulička (6), která dosedá na jednu z opěr ných desek (2, 3) a spolupůsobí s vodicím členem v druhé z opěrných desek (2, 3), přičemž vodorovná geometrická osa (b-b) páky (1) prochází styčným bodem (9) svislého tmu (4) s kulovým opěrným lůžkem (5) a bodem (10) styku kuličky (6) s jednou z opěrných desek (2, 3).A transfer arm with a lever carrying at the end a transfer head and a thrust regulator provided with two superposed support plates, that is a movable support plate connected to the lever and a stationary support plate for mounting on the base plate of the reproduction apparatus, on one of the support plates a vertical tm abutting into the spherical support seat in the second support plate is mounted and a vertical geometric axis of rotation of the lever extends through the contact point of the vertical darkness with the support seat, characterized in that a ball (6) is arranged between the support plates (2, 3) on one of the support plates (2, 3) and cooperates with the guide member in the other of the support plates (2, 3), the horizontal geometric axis (bb) of the lever (1) passing through the contact point (9) of the vertical darkness (4) a spherical support seat (5) and a point (10) of contact of the ball (6) with one of the support plates (2, 3). 2. Přenoskové raménko podle bodu 1, vyznačující se tím, že vodicí člen je tvořen obloukovým výřezem (8), který leží na kružnici se středem na svislá geometrické ose (a-a).Transfer arm according to claim 1, characterized in that the guide member is formed by an arcuate cut-out (8) which lies on a circle centered on the vertical geometric axis (a-a). 3. Přenoskové raménko podle bodu 1, byznačujíoí se tím, že vodicí člen je tvořen kulovým vybráním (16), jehož poloměr je poněkud větší než poloměr kuličky (6),3. The transfer arm according to claim 1, characterized in that the guide member comprises a spherical recess (16) whose radius is somewhat greater than that of the ball (6). 4. Přenoskové raménko podle bodu 1, vyznačující se tím, že vodicí člen je tvořen dvěma ekvidistantními obloukovými výstupky (21) a druhá opěrná deska (2, 3) je opatřena přídavným vodicím členem, který je tvořen ekvidistantními obloukovými výstupky (22) uspořádanými proti vodícímu členu.Transmission arm according to Claim 1, characterized in that the guide member is formed by two equidistant arcuate protrusions (21) and the second support plate (2, 3) is provided with an additional guide member consisting of equidistant arcuate protrusions (22) opposed. guide member. 5. Přenoskové raménko podle bodu 1 až 4 , vyznačující sé tím, že s pohyblivou opěrnou deskou (3) je spojen jeden člen magnetické dvojice tvořící regulátor přítlačné síly jejíž jeden člen je spojen s nepohyblivou opěrnpou deskou (2).Transmission arm according to one of Claims 1 to 4, characterized in that a member of the magnetic pair forming a thrust regulator is connected to the movable support plate (3), one member of which is connected to a stationary support plate (2). 6. Přenoskové raménko podle bodu 4 a 5, vyznačující se tím, že jeden člen magnetické dvojice je pevně spojen s nepohyblivou opěrnou deskou (2) a maximální magnetický tok magnetické dvojice prochází rovinou protínající svislou geometrickou osu (a-a) a kolmou k ose úhlu vymezeného koncovými polohami vodorovné geometrické osy (b-b) při plné výchylce páky (1) přenoskového raménka kolem svislé geometrické osy (a-a).Transmission arm according to Claims 4 and 5, characterized in that one member of the magnetic pair is rigidly connected to the stationary support plate (2) and the maximum magnetic flux of the magnetic pair passes through a plane intersecting the vertical geometric axis (aa) and perpendicular to the axis defined by end positions of the horizontal geometric axis (bb) at full deflection of the transfer arm lever (1) about the vertical geometric axis (aa). 7 výkresů7 drawings 226 805226 805 Obr. 2Giant. 2 226 80S226 80S
CS890081A 1981-12-01 1981-12-01 Pickup arm CS226805B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS890081A CS226805B1 (en) 1981-12-01 1981-12-01 Pickup arm

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS890081A CS226805B1 (en) 1981-12-01 1981-12-01 Pickup arm

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS226805B1 true CS226805B1 (en) 1984-04-16

Family

ID=5440201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS890081A CS226805B1 (en) 1981-12-01 1981-12-01 Pickup arm

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS226805B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0089645B1 (en) Magnetic head adjusting device
US8576687B1 (en) Compact tangential tracking tonearm mechanism
US6633532B1 (en) Tilt adjusting apparatus for disk drive
CS226805B1 (en) Pickup arm
US10657986B2 (en) Apparatus, methods, and systems for achieving linear tonearm tracking for a record turntable
US4434483A (en) Tone arm
US4153256A (en) Tangential tracking tonearm
US4170362A (en) Bearing arrangement for a record player tonearm
US4340918A (en) Pivoted magnetic head mount with adjustable limit
JPH09504134A (en) Rotary actuator for disk drive with oscillating pivot
US4114895A (en) Phonograph tonearm pickup counterbalance
US4139200A (en) Apparatus for supporting a pickup arm on a disc player
SU1062771A1 (en) Phonograph pick-up arm
JP2746381B2 (en) Perpendicular recording type magnetic head support method
GB2109979A (en) Tone arm
EP1117097A3 (en) Magnetic tape recording/reproducing apparatus
US5982590A (en) Magnetic recording/reproducing apparatus with tilting head drum for dynamic tracking
CN215600083U (en) Vinyl disc device
US3034110A (en) Support device
JPH11213590A (en) Magnetic head slider supporting mechanism and magnetic disk device provided with the same
JPH0823976B2 (en) Magnetic recording / reproducing device
US3072752A (en) Apparatus for manifesting intelligence on record media
US3492006A (en) Counterweighted phonograph pickup arm
US3156786A (en) Suspension system for electromagnetic transducers
CN113643726A (en) Vinyl disc device