BG3592U1 - Er collet grip - Google Patents

Er collet grip Download PDF

Info

Publication number
BG3592U1
BG3592U1 BG4721U BG472120U BG3592U1 BG 3592 U1 BG3592 U1 BG 3592U1 BG 4721 U BG4721 U BG 4721U BG 472120 U BG472120 U BG 472120U BG 3592 U1 BG3592 U1 BG 3592U1
Authority
BG
Bulgaria
Prior art keywords
base
hole
gripping
tensioning cylinder
collet
Prior art date
Application number
BG4721U
Other languages
Bulgarian (bg)
Inventor
Георги Янков
Николов Янков Георги
Емилия Ганева
Ганева Ганева Емилия
Original Assignee
"РГ Груп" АД
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by "РГ Груп" АД filed Critical "РГ Груп" АД
Priority to BG4721U priority Critical patent/BG3592U1/en
Publication of BG3592U1 publication Critical patent/BG3592U1/en

Links

Abstract

The utility model relates to a collet grip with electronic report, which will find application in the field of industry and in particular in the fixture of parts to be machined. The ER collet grip comprises a base (1) which has a central vertical through hole (1.1) in which is placed a tensioning cylinder (3). A gripping head (2) with a profile hole (2.1) is detachably mounted on the base (1), and which can be tightened by means of a central bolt (6). The central bolt (6) is screwed into a vertical threaded hole (3.1) formed in the tensioning cylinder (3). In the base (1) and in the tensioning cylinder (3) are drilled respectively one by one horizontal through holes (1.2, 3.2) that have a common horizontal axis. An eccentric spindle (4) is mounted via bearing in the horizontal through holes (1.2, 3.2) by means of sliding bearings (7). The eccentric spindle (4) is limited by a binder screw (8). At least one clamping force sensor (5) is mounted on the base (1), which is connected to a connector (9) located on the base (1). A mobile data reader (11) with a display is connected to the connector (9) by means of a cable (10).

Description

Област на техникатаField of technology
Полезният модел се отнася до цангово устройство за захващане е електронно отчитане, което ще намери приложение в областта на промишлеността и по-специално при закрепването на детайли, подлежащи на машинна обработка.The utility model refers to a collet gripping device is an electronic reading, which will find application in the field of industry and in particular in the attachment of parts to be machined.
Предшестващо състояние на техникатаBACKGROUND OF THE INVENTION
Обичайна практика, при закрепването на детайли, подлежащи на машинна обработка е захващането със скоби, които имат двойка рамена и стягащ механизъм. За да може да се извършва правилна и прецизна обработка като рязане, пробиване, полиране, изрязване и др. подобни на даден детайл, се изисква от една страна детайлът да бъде захванат сигурно към захващаща повърхнина, имаща подходяща за детайла форма и от друга страна - към работната маса на обработващата машина. За целта е необходимо да се създаде точно определена сила на притискане на детайла към захващащата повърхнина, която сила да осигури стабилно и правилно поддържане на обработвания детайл по време на целия обработващ процес. Често обаче тази задача е усложнена, особено в случаите, когато детайлите имат неправилна форма вследствие на сложна геометрия или са изработени от крехък материал. При такива положения е възможно да се получи счупване на детайла или детайлът да не е захванат достатъчно здраво, което води до нарушаване на процеса при обработка.A common practice when attaching machine-machined parts is to clamp them with clamps that have a pair of arms and a clamping mechanism. In order to be able to perform correct and precise processing such as cutting, drilling, polishing, cutting, etc. similar to a part, it is required on the one hand that the part be securely attached to a gripping surface having a shape suitable for the part and on the other hand to the working table of the machine tool. For this purpose, it is necessary to create a precisely defined force of pressing the part to the gripping surface, which force to ensure stable and correct maintenance of the workpiece during the entire machining process. However, this task is often complicated, especially in cases where the parts have an irregular shape due to complex geometry or are made of fragile material. In such situations, it is possible to break the part or the part is not gripped firmly enough, which leads to disruption of the machining process.
Техническа същност на полезния моделTechnical essence of the utility model
Задачата на полезния модел е да се създаде устройство за захващане на детайли със сложна геометрия, което да осигурява възможност усилието на затягане, приложено върху детайла, да се отчита и контролира прецизно.The task of the utility model is to create a device for gripping parts with complex geometry, which provides the ability to tighten and control the tightening force applied to the part.
Задачата на полезния модел е решена посредством цангово устройство за захващане е електронно отчитане, което съгласно полезния модел, включва основа, която има централен вертикален проходен отвор, в който е поместен опъващ цилиндър. Върху основата разглобяемо е монтирана захващаща глава е профилен отвор, която е е възможност за затягане посредством централен болт. Централният болт е завит във вертикален резбован отвор, оформен в опъващия цилиндър. В основата и в опъващия цилиндър са пробити съответно по един хоризонтален проходен отвор, имащи обща хоризонтална ос. В хоризонталните проходни отвори е лагеруван ексцентричен шпиндел посредством плъзгащи лагери. Ексцентричният шпиндел е ограничен от стопорен винт. Върху основата е монтиран поне един сензор за отчитане на затягащото усилие 5, който е свързан е конектор, разположен върху основата. Към конектора посредством кабел е свързан подвижен четец на данни е дисплей.The task of the utility model is solved by means of a collet gripping device is an electronic reading, which according to the utility model includes a base which has a central vertical through hole in which a tensioning cylinder is housed. On the base is detachably mounted gripping head is a profile hole, which is possible to tighten by means of a central bolt. The central bolt is screwed into a vertical threaded hole formed in the tensioning cylinder. In the base and in the tensioning cylinder are drilled respectively one horizontal through hole, having a common horizontal axis. An eccentric spindle is mounted in the horizontal through holes by means of plain bearings. The eccentric spindle is limited by a locking screw. A at least one clamping force sensor 5 is mounted on the base, which is connected by a connector located on the base. A mobile data reader and display is connected to the connector via a cable.
Във вариантно изпълнение на цангово устройство за захващане е електронно отчитане, съгласно полезния модел, сензорите за отчитане на затягащото усилие са два.In an alternative embodiment of the collet gripping device is electronic reading, according to the utility model, the sensors for reading the clamping force are two.
Цанговото устройство за захващане е електронно отчитане позволява да се създаде точно определена сила на притискане на детайла към захващащата повърхнина, която сила осигурява стабилно и правилно поддържане на обработвания детайл по време на целия обработващ процес. В допълнение силата на притискане върху детайла се отчита и контролира електронно, което позволява надеждно прикрепяне както на детайли със сложна геометрия, така и на крехки или чупливи такива.The collet gripping device is an electronic reading that allows to create a precisely defined force of pressing the part to the gripping surface, which force ensures stable and correct maintenance of the workpiece during the entire machining process. In addition, the clamping force on the part is recorded and controlled electronically, which allows reliable attachment of both parts with complex geometry and fragile or fragile ones.
Пояснение на приложените фигуриExplanation of the attached figures
По-подробно цанговото устройство за захващане е електронно отчитане, съгласно полезния модел, е описано на приложените фигури, от които:In more detail, the collet gripping device is an electronic reading, according to the utility model, described in the attached figures, of which:
фигура 1 представлява аксонометричен изглед на цанговото устройство е една примерна конфигурация на горната външна повърхнина на захващащата глава;Figure 1 is an axonometric view of the collet device is an exemplary configuration of the upper outer surface of the gripping head;
фигура 2 показва поглед отгоре на цанговото устройство;Figure 2 shows a top view of the collet device;
фигура 3 представя напречен разрез през устройството по А-А;Figure 3 shows a cross section through the device according to AA;
фигура 4 дава аксонометричен изглед в разглобен вид на цанговото устройство със захващаща глава, която захваща детайла по външния му периметър;Figure 4 gives an axonometric view in disassembled view of the collet device with a gripping head which grips the part along its outer perimeter;
фигура 5 представлява аксонометричен изглед в разглобен вид на цанговото устройство със захва3994 Описания към свидетелства за регистрация на полезни модели № 05.1/15.05.2020 щаща глава, която захваща детайла по вътрешния му периметър.Figure 5 is an exploded perspective view of the collet device with gripper. 394 Descriptions to utility registration certificates № 05.1 / 15.05.2020 head, which grips the part along its inner perimeter.
Примери за изпълнение на полезния моделExamples of implementation of the utility model
На приложените фигури е показано едно примерно изпълнение, съгласно полезния модел, на цанговото устройство за захващане с електронно отчитане, което включва основа 1, която има централен вертикален проходен отвор 1.1 (неозначен на фигурите), в който е поместен опъващ цилиндър 3. Върху основата 1 разглобяемо е монтирана захващаща глава 2 с профилен отвор 2.1 (неозначен на фигурите), която е с възможност за затягане посредством централен болт 6. Централният болт 6 е завит във вертикален резбован отвор 3.1, оформен в опъващия цилиндър 3. В основата 1 и в опъващия цилиндър 3 са пробити съответно по един хоризонтален проходен отвор 1.2, 3.2 (неозначени на фигурите), имащи обща хоризонтална ос. В хоризонталните проходни отвори 1.2,3.2 е лагеруван ексцентричен шпиндел 4 посредством плъзгащи лагери 7. Ексцентричният шпиндел 4 е ограничен от сто порен винт 8. Върху основата 1 е монтиран поне един сензор за отчитане на затягащото усилие 5, който е свързан с конекторThe attached figures show an exemplary embodiment, according to the utility model, of a collet gripping device with electronic reading, which includes a base 1, which has a central vertical through hole 1.1 (not indicated in the figures), in which a tension cylinder 3 is placed. 1, a clamping head 2 with a profile hole 2.1 (not indicated in the figures) is detachably mounted, which can be tightened by means of a central bolt 6. The central bolt 6 is screwed into a vertical threaded hole 3.1 formed in the tensioning cylinder 3. In the base 1 and in the tensioning cylinder 3 are drilled respectively on one horizontal through hole 1.2, 3.2 (not marked in the figures), having a common horizontal axis. An eccentric spindle 4 is mounted in the horizontal through holes 1.2,3.2 by means of plain bearings 7. The eccentric spindle 4 is limited by a hundred-head screw 8. At least one tightening force sensor 5 is mounted on the base 1, which is connected to a connector
9, разположен върху основата 1. Към конектора 9 посредством кабел 10 е свързан подвижен четец на данни lie дисплей.9, located on the base 1. To the connector 9 by means of a cable 10 is connected a mobile data reader lie display.
За предпочитане е, съгласно полезния модел, цанговото устройство за захващане с електронно отчитане да бъде снабдено с два сензора за отчитане на затягащото усилие 5.Preferably, according to the utility model, the collet gripping device with electronic reading is provided with two sensors for reading the clamping force 5.
Приложение на полезния моделApplication of the utility model
Цанговото устройство за захващане с електронно отчитане представлява мехатронно изделие за закрепване на детайли със сложна геометрия по външен или вътрешен контур /диаметър/, което в допълнение осигурява възможност за електронно измерване на усилието на захващане.The collet gripping device with electronic reading is a mechatronic device for fastening details with complex geometry along the outer or inner contour / diameter /, which in addition provides the possibility for electronic measurement of the gripping force.
За използването на цанговото устройство за захващане с електронно отчитане е необходимо основата 1 да се центрова по канал за центроване 13 на работна маса на дадена машина. Устройството трябва да се завие към масата на съответната машина през отвори за прикрепяне 12 (непоказани на фигурите), които са оформени в основата 1. Захващащата глава 2 се завива към опъващия цилиндър 3 посредством централния болт за затягане 6. Ексцентричният шпиндел 4 е разположен така, че преминава през хоризонталните проходни отвори 1.2, 3.2 на основата 1 и опъващия цилиндър 3. Ексцентричен шпиндел 4 е лагеруван чрез плъзгащите лагери 7 с цел да бъде подсигурен радиално. Стопорният винт 8 от своя страна пък ограничава движението на ексцентричния шпиндел до определен ъгъл на завъртане и подсигурява движението на ексцентричния шпиндел 4 в аксиална посока, така че да не може да изпадне. Ексцентричният шпиндел 4 има възможност да получава въртеливо движение посредством завъртане с ключ, който се поставя в шестограмно гнездо. Захващането на обработвания детайл може да се направи по външен или по вътрешен периметър или диаметър, като за целта се избира подходяща захващаща глава 2, на която в горната част е оформен профилен отвор 2.1, съответстващ на формата на детайла. Тази захващаща глава се обработва в съответна форма в зависимост от детайла. Формата на профилния отвор 2.1 се избира в зависимост от формата и начина на захващане на обработвания детайл. В зависимост от способа на захващане, по външен или вътрешен диаметър, се сменя само захващащата глава 2, която е консуматив.To use the collet gripping device with electronic reading, it is necessary to center the base 1 on a centering channel 13 on the working table of a machine. The device must be screwed to the table of the respective machine through mounting holes 12 (not shown in the figures) which are formed in the base 1. The gripping head 2 is screwed to the tensioning cylinder 3 by means of the central clamping bolt 6. The eccentric spindle 4 is arranged so that it passes through the horizontal through holes 1.2, 3.2 of the base 1 and the tensioning cylinder 3. The eccentric spindle 4 is mounted by the plain bearings 7 in order to be secured radially. The locking screw 8 in turn restricts the movement of the eccentric spindle to a certain angle of rotation and ensures the movement of the eccentric spindle 4 in the axial direction so that it cannot fall out. The eccentric spindle 4 is able to receive rotational movement by turning with a key, which is placed in a hexagonal socket. The gripping of the workpiece can be done along the outer or inner perimeter or diameter, by selecting a suitable gripping head 2, on which a profile hole 2.1 is formed in the upper part, corresponding to the shape of the workpiece. This gripping head is machined in the appropriate shape depending on the part. The shape of the profile hole 2.1 is chosen depending on the shape and the way of gripping the workpiece. Depending on the gripping method, in terms of outer or inner diameter, only the gripping head 2, which is a consumable, is replaced.
Със завъртане на ексцентричен шпиндел 4 в съответната посока, върху захващащата глава 2 се упражнява еластична деформация, която от своя страна затяга детайла. Същевременно с това, захващащата глава 2 се придвижва надолу по посока основата 1, като при движенето си надолу захващаща глава упражнява натиск върху сензора за усилие 5. Сензорът за усилие 5 посредством кабела за връзкаBy turning the eccentric spindle 4 in the respective direction, an elastic deformation is exerted on the gripping head 2, which in turn tightens the workpiece. At the same time, the gripping head 2 moves downwards in the direction of the base 1, and when moving downwards the gripping head exerts pressure on the force sensor 5. The force sensor 5 by means of the connection cable
10, свързан към конектора 9, подава сигнал към подвижния четец 11, който от своя страна преобразува сигнала в съответна стойност на затягане. Посредством упражняване на сила чрез ексцентричния шпиндел 4 може да бъде осъществено различно усилие на затягане. Усилието на затягане може да бъде проследявано визуално чрез подвижния четец 11. След настройка на желаното усилие на затягане, подвижният четец lie дисплей се откача от устройството за затягане и върху захванатия детайл впоследствие може да се извърши необходимата механична обработка.10, connected to the connector 9, supplies a signal to the mobile reader 11, which in turn converts the signal into a corresponding tightening value. By applying force through the eccentric spindle 4, a different tightening force can be exerted. The tightening force can be visually monitored by the movable reader 11. After setting the desired tightening force, the movable reader lie is disconnected from the clamping device and the necessary machining can subsequently be performed on the gripped part.
Поради своята универсалност, цанговото устройство за захващане с електронно отчитане може да бъде монтирано или вградено както на цифрови обработващи центри с различна конфигурация, такаDue to its versatility, the electronic reading collet can be mounted or integrated on both digital machining centers with different configurations and
3995 Описания към свидетелства за регистрация на полезни модели № 05.1/15.05.2020 също и на цифрови стругови машини или струго-фрезови обработващи центри.3995 Descriptions for registration certificates for utility models № 05.1 / 15.05.2020 also of digital lathes or lathe-milling machining centers.

Claims (2)

  1. ПретенцииClaims
    1. Цангово устройство за захващане с електронно отчитане, характеризиращо се с това, че включва основа (1), която има централен вертикален проходен отвор (1.1), в който е поместен опъващ цилиндър (3), като върху основата (1) разглобяемо е монтирана захващаща глава (2) с профилен отвор (2.1), която е с възможност за затягане посредством централен болт (6), който е завит във вертикален резбован отвор (3.1), оформен в опъващия цилиндър (3), при което в основата (1) и в опъващия цилиндър (3) са пробити съответно по един хоризонтален проходен отвор (1.2,3.2), имащи обща хоризонтална ос, като в хоризонталните проходни отвори (1.2,3.2) е лагеруван ексцентричен шпиндел (4) посредством плъзгащи лагери (7), като ексцентричният шпиндел (4) е ограничен от стопорен винт (8), а върху основата (1) е монтиран поне един сензор за отчитане на затягащото усилие (5), който е свързан с конектор (9), разположен върху основата (1), при което към конектора (9) посредством кабел (10) е свързан подвижен четец на данни (11) с дисплей.Electron-reading collet gripping device, characterized in that it comprises a base (1) having a central vertical through hole (1.1) in which a tensioning cylinder (3) is housed, the base (1) being detachable mounted gripping head (2) with a profile hole (2.1), which can be tightened by means of a central bolt (6) which is screwed into a vertical threaded hole (3.1) formed in the tensioning cylinder (3), whereby in the base 1) and in the tensioning cylinder (3) are drilled respectively one horizontal through hole (1.2,3.2), having a common horizontal axis, as in the horizontal through holes (1.2,3.2) an eccentric spindle (4) is mounted by means of sliding bearings (7). ), the eccentric spindle (4) being limited by a locking screw (8), and at least one clamping force sensor (5) is mounted on the base (1), which is connected to a connector (9) located on the base 1), wherein a mobile reader n is connected to the connector (9) by means of a cable (10) and data (11) with display.
  2. 2. Цангово устройство за захващане с електронно отчитане на усилието съгласно претенция 1, характеризиращо се с това, че сензорите за отчитане на затягащото усилие (5) са два.Collet gripping device with electronic force reading according to Claim 1, characterized in that there are two clamping force sensors (5).
BG4721U 2020-02-04 2020-02-04 Er collet grip BG3592U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG4721U BG3592U1 (en) 2020-02-04 2020-02-04 Er collet grip

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG4721U BG3592U1 (en) 2020-02-04 2020-02-04 Er collet grip

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BG3592U1 true BG3592U1 (en) 2020-04-15

Family

ID=74855746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BG4721U BG3592U1 (en) 2020-02-04 2020-02-04 Er collet grip

Country Status (1)

Country Link
BG (1) BG3592U1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1234590A (en) Method of machining and vise for use therein
US20100252978A1 (en) Workpiece Holding Device, System and Method
DE10219599A1 (en) Tool clamping device for tool with shaft fitting in carrier has clamping nut on thread of carrier and projecting ring in clamping region
JPH04269142A (en) Clamping device for holding workpiece in lathe
KR101713695B1 (en) A precision clamp for fixing aircraft part
JP4336558B2 (en) Jig plate
KR101978435B1 (en) Jig for adjusting horizontal level for precise control
BG3592U1 (en) Er collet grip
US5547319A (en) Machine tool apparatus having a work piece support table supported by an articulating arm
US5036595A (en) Gauge holder
CN205309833U (en) Jig for drilling of circular shaft
KR102083437B1 (en) A vise device for universal machine tool
CN111331393A (en) Tool clamp for drilling evenly-divided hole plate
KR200228144Y1 (en) Vise for fixing the manufactured products
CN202411896U (en) Rotary pressure plate drilling clamp with function of adjusting drilling position
RU145741U1 (en) Complex form part plane
US6237905B1 (en) Hold-down clamp
KR0158254B1 (en) Fixing device of work
CN212371661U (en) Universal clamp for milling and drilling inclined holes with any angle of inclined plane
CN210281420U (en) Articulated ring drilling device
US7444757B2 (en) System and method for aligning a machine-tool with a spindle
CN212070423U (en) Lathe quick-change soft claw
CN210132268U (en) Drilling machine clamp for machining holes
CN208759059U (en) A kind of free rotary movable jaw
CN108237437B (en) Clamp capable of rotating indexing