BG2690U1 - Installation for integrated breeding of hydrobionts and plants in closed cycle - Google Patents

Installation for integrated breeding of hydrobionts and plants in closed cycle Download PDF

Info

Publication number
BG2690U1
BG2690U1 BG3765U BG376517U BG2690U1 BG 2690 U1 BG2690 U1 BG 2690U1 BG 3765 U BG3765 U BG 3765U BG 376517 U BG376517 U BG 376517U BG 2690 U1 BG2690 U1 BG 2690U1
Authority
BG
Bulgaria
Prior art keywords
tubs
filter
hydrobiont
unit
pipeline
Prior art date
Application number
BG3765U
Other languages
Bulgarian (bg)
Inventor
Йордан Стайков
Стефанов Стайков 6000 Стара Загора Ул. "Поп Минчо Кънчев"42 Ап. 11 Йордан
Ивайло Сираков
Николаев Сираков 4000 Пловдив Ул. "Калиакра"13 Ет. 4 Ап. 11 Ивайло
Original Assignee
Йордан Стефанов Стайков
Ивайло Сираков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Йордан Стефанов Стайков, Ивайло Сираков filed Critical Йордан Стефанов Стайков
Priority to BG3765U priority Critical patent/BG2690U1/en
Publication of BG2690U1 publication Critical patent/BG2690U1/en

Links

Abstract

The utility model relates to an equipment for integrated (combined) breeding of hydrobionts and plants in a closed cycle in the field of selected fish breeding, crustaceans, molluscs, algae and low-stem plants, flowers, herbs, ornamental shrubs, vegetables in farms. The equipment consists of an aquaculture section A and a section B for aquaponous plant breeding consistently connected to a common system with pipeline connections between which is installed a purification unit (2). In particular, the equipment consists of interconnected tubs for hydrobionts (1), a purification unit (2), a collecting vessel (3), a mixing vessel (4) and aquaponous tubs (5) via a duct system (6 and 23) and is equipped with at least two three-way valves (8 and 9), as the connections from the tubs for hydrobionts (1) to the purification unit (2) and the aquaponous tubs (5) via a duct system (6) and back through the duct system (23) are bidirectional . 2 claims, 2 figures

Description

Полезният модел се отнася до инсталация за интегрирано (комбинирано) отглеждане на хидробионти и растения в затворен цикъл и е от областта на екологично селектирано отглеждане на хидробионти (риби, ракообразни, мекотели, водорасли) и нискостеблени растения, цветя, билки, декоративни храсти, зеленчуци и различни халофитни растения във ферми. Полезният модел е инструмент за оптимизиране на пречистването на отпадните води при култивирането на различните хидробионти, при ефективното използване на хранителните вещества в циркулиращата вода за отглеждането на растителни видове, при което се получава интегрирано отглеждане и затваряне на производствения еко цикъл.The utility model relates to an installation for integrated (combined) hydrobiont and closed-loop plant cultivation and is from the field of ecologically selected hydrobiont farming (fish, crustaceans, molluscs, algae) and low-stemmed plants, flowers, herbs, ornamental shrubs, herbs, ornamental shrubs and various halophytic plants on farms. The utility model is a tool for optimizing wastewater treatment in the cultivation of various hydrobionts, with the effective use of nutrients in the circulating water for the cultivation of plant species, resulting in integrated cultivation and closure of the production eco cycle.
Предшестващо състояние на техникатаBACKGROUND OF THE INVENTION
Известни са метод и инсталация за осъществяване на метода, за аквапонно отглеждане на растения и риба, които се състоят в резервоари за отглеждане на риба, свързани в система с корита за аквапонно отглеждане на растения, по-специално зеленчуци. Между резервоарите и коритата по протежение на системата са разположени механични и биологични филтри. Тръбопроводната система, на присъщи места е снабдена с еднопосочни клапани и кранове, като към инсталацията е прикачен соларен елемент. Цялата система е поместена в оранжерия, а инсталацията на изхода е свързана със станция за био-газ. Водата от отглеждането на аквакултурите, чрез тръбопроводна система, постъпва в блока за хидропонно отглеждане на растения.There are known methods and installations for carrying out the method, for aquaponic cultivation of plants and fish, which consist in reservoirs for cultivation of fish, connected in a system with trays for aquaponic cultivation of plants, in particular vegetables. Mechanical and biological filters are located between the tanks and the troughs along the system. The pipeline system is in one place fitted with one-way valves and taps, with a solar element attached to the installation. The whole system is housed in a greenhouse and the outlet installation is connected to a bio-gas station. Water from aquaculture cultivation, via a pipeline system, enters the hydroponic plant cultivation unit.
Инсталацията действа по следния начин: в резултат на фотосинтезата, растенията изпаряват влагата, като задържат разтворените преди това във водата на аквакултурите вещества, а отделената в резултата на фотосинтезата в атмосферата на оранжерия вода, се улавя, кондензира и наново се връща в системата с аквакултури. Като вид хидробионт е използвана тилапия, (Oreochromis niloticus). Характерно за тази инсталация, като производствен метод е, че схемата на пречистване е еднопосочна от хидробионтите към растенията, където водата от резервоарите за риба, чрез механично и био-пречистване, по падат в затворен кръг на аквапонните вани. До колкото водата се изпарява чрез листната маса и в последствие кондензира, се затваря цикъла на вече пречистена циркулационната вода към аквакултурите. РСТ заявка № WO 2010/022800.The installation works as follows: as a result of photosynthesis, the plants evaporate moisture, retaining the previously dissolved substances in aquaculture water, and the water released through photosynthesis in the greenhouse atmosphere is captured, condensed and returned to the aquaculture system. . Tilapia (Oreochromis niloticus) was used as a species of hydrobiont. Characteristic of this installation, as a production method, is that the treatment scheme is unidirectional from hydrobionts to plants where water from fish tanks, through mechanical and bio-treatment, falls in a closed circle of aquapon tubs. As much as the water evaporates through the leaf mass and subsequently condenses, the cycle of already purified circulation water to aquaculture is closed. PCT Application No. WO 2010/022800.
Недостатък на тези метод и инсталация е, че системата на движение на потока на водата е еднопосочен и се затваря в аквапонната система. За затваряне на цикъла се разчита предимно на процеса изпарение/кондензация и добавяне на свежа вода. Този начин прави цикличността ниско скоростна. При известните метод и инсталация се разчита на естествената фотосинтеза и кондензация на отделената при транслиранията вода, процес който е силно зависим от температурата и влажността на въздуха, участваща в циркулацията на пречистване на водите, в етапа на движение от растенията към хидробионтите, което практически забавя скоростта на цикличността и го прави зависим от климатичните условия, а при индустриалното отглеждане на култури, се търси в някои случаи по-висока скорост на оборотите за достигане на годни за консумация и промишлено култивиране на растения и хидробионти. Недостатък е, че не се предвижда целево поддържане на предварително планирани осветителни режими, в хода на комбинираното отглеждане на аквакултури и растителни видове, режими полезни и подходящи за отглежданите видове и осигуряващи по-високи добиви. В известните метод и инсталация се разчита само на естествената осветеност, която е в зависимост от ежедневните метеорологични условия и цикличността ден/нощ. Недостатък е липсата на управление на водата с оглед добавяне на микроелементи необходими за аквапонното отглеждане на растенията и възможност за настъпване на дефицитни състояния при култивираните растения. Недостатък на посочения метод и инсталация е липсата на контрол на патогенните микроорганизми в системата, и възможностите за възникване и разпространения на заболявания както при хидробионтите, така и отглежданите растения.The disadvantage of this method and installation is that the water flow movement system is unidirectional and closes in the aquaponic system. Closing the cycle relies mainly on the evaporation / condensation process and the addition of fresh water. This makes the cycle low-speed. The known method and installation relies on the natural photosynthesis and condensation of the water released during broadcasting, a process that is highly dependent on the temperature and humidity of the air involved in the circulation of water purification in the stage of movement from plants to hydrobionts, which practically slows down the speed of cyclicity makes it dependent on climatic conditions, and in industrial crop cultivation, in some cases, a higher speed of revolutions is sought to reach edible and industrial crops. Cultivation and hydrobionthic. The disadvantage is that there is no intended maintenance of pre-planned lighting regimes during the combined cultivation of aquaculture and plant species, regimes useful and appropriate for the species cultivated and providing higher yields. In the known method and installation relies only on the natural light, which depends on the daily weather conditions and cyclical day / night. The disadvantage is the lack of water management in order to add the trace elements necessary for aquaponic cultivation of plants and the possibility of deficiency in cultivated plants. The disadvantage of this method and installation is the lack of control of pathogenic microorganisms in the system, and the possibility of the occurrence and spread of diseases in both hydrobionts and cultivated plants.
Задачата на полезния модел е да се създаде инсталация за комбинирано отглеждане на хидробионти и растения в затворен цикъл, която да отстрани посочените недостатъци на прототипа и която чрез прецизно и премерено добавяне на изпълнителни технически елементи, да даде възможност за увеличаване на скоростта на цикличността, повишаване на пречиствателния капацитет на растителния филтър и безопасността за растенията и хидробионтите, при качествено създаване на условия за интегрирано отглеждане на хидробионти заедно с аквапонно отглеждане на растения.The task of the utility model is to create a closed loop combined hydrobionts and plants plant that eliminates the aforementioned deficiencies of the prototype and which, through precise and measured addition of actuating elements, allows for an increase in the cyclic rate, increase of the filtering capacity of the plant filter and the safety for plants and hydrobionts, while qualitatively creating conditions for integrated hydrobiont cultivation together with aquaponic cultivation and plants.
Техническа същност на полезния моделThe technical nature of the utility model
Задачата на полезния модел е решена от инсталация за интегрирано отглеждане на хидробионти и растения в затворен цикъл, разположена в затворени помещения, която е съставена от отделение за аквакултури А и отделение за аквапонно отглеждане на растения В, свързани последователно в обща система с двупосочни тръбопроводни връзки, между които е монтиран пречистващ блок. По-специално инсталацията се състои от свързани по между си вани за култивиране на хидробионти, пречистващ блок, събирателен съд, смесителен съд и аквапонни вани, свързани последователно по между си чрез тръбопроводна система снабдена с поне два трипътни вентила монтирани по системата, всички поместени в отделение А и отделение В, като връзките от: ваните за хидробионти към пречистващия блок и аквапонни вани през тръбопроводна система и от аквапонни вани към пречистващия блок през отходна тръбопроводна система, чрез поне два трипътни вентила са двупосочни.The object of the utility model is to be solved by a closed loop integrated hydrobiont and plant growing plant comprising an aquaculture unit A and an aquaponic plant growing unit B connected in series in a common bidirectional pipeline system , between which a cleaning unit is installed. In particular, the installation consists of interconnected hydrobiont cultivation tubs, a purification unit, a collecting vessel, a mixing vessel and aquaponic tubs connected in series by a pipeline system equipped with at least two three-way valves mounted on the system, all housed in compartment A and compartment B, such as connections from: hydrobiont tubs to the treatment unit and aquapon tubs through a pipeline system and from aquapon tubs to the treatment unit through an outlet pipeline system, through at least two three-way veins Elah are twofold.
В посоката от ваните за хидробионти, към аквапонни вани, връзката е изградена през пречистващия блок, чрез помпа, през трипътен вентил, през събирателен съд, през смесителен съд, който е разположен по височина по-ниско от първия, всички свързани по между си с тръбопроводната система. Смесителен съд е снабден с помпа и миксер. Смесителния съд е свързан чрез тръбопроводна система с поне две разположени успоредно една над друга аквапонни вани. В изходния, по потока на движение на флуида във ваните край, аквапонни вани са снабдени с преливна тръба, разположена на 25 sm от дъното на ваната.In the direction from the hydrobiont tubs to the aquapon tubs, the connection is made through the purifying unit, through the pump, through the three-way valve, through the collecting vessel, through the mixing vessel, which is located lower than the first, all connected to each other by piping system. The mixing bowl is fitted with a pump and mixer. The mixing vessel is connected by means of a pipeline system to at least two aquaponical tubes parallel to one another. At the outlet, along the flow of fluid flow at the tub ends, aquapon tubs are provided with an overflow tube located 25 cm from the bottom of the tub.
В обратната посока аквапонните вани са свързани, с пречистващия блок чрез изходяща тръбопроводна система, като през вентили, е осигурена директна тръбопроводна връзка със събирателен съд или индиректна към пречист ващия блок, като и в двата случая системата се затваря.In the opposite direction, the aquapon tubs are connected to the treatment unit via an outlet piping system, through which a direct pipeline connection to the collecting vessel or indirectly to the treatment unit is provided, and in both cases the system closes.
След трипътен вентил чрез кран е изградена директна тръбопроводна връзка към барабанен филтър, през помпа, което осигурява неколкократна обработка на пречиствания флуид.After a three-way valve, a direct pipeline connection to a drum filter, through a pump, is built through the crane, which ensures repeated treatment of the purified fluid.
Пречистващият блок е съставен от последователно свързани, на входа барабанен филтър, свързан чрез тръбопроводната система с биологичен филтър, свързан с капещ филтър, който е свързан с аератор, като след него на края на пречистващия блок е разположен UV филтър. Пречистващия блок е така разположена в инсталацията, че осигурява двупосочно пречистване на водите - в посока от отглеждането на хидробионтите към аквапонни вани и в обратна посока.The purifying unit is composed of a series-connected drum filter connected to the inlet by a pipeline system with a biological filter connected to a drip filter connected to an aerator, followed by a UV filter at the end of the purification unit. The treatment unit is so located in the installation that it provides two-way water treatment - in the direction from the hydrobiont cultivation to the aquaponic baths and in the opposite direction.
Над ваните за хидробионти и системата успоредни аквапонни вани, са разположени осветителни LED тела за създаване на добавъчна светлина, в зависимост от нуждите на културите;Above the hydrobiont bathtubs and the parallel aquapon bath system, there are LED fixtures to create additional light, depending on crop needs;
Капещ филтър в горната си част е снабден с вентилатор, който е свързан въздуховодна система, която завършва с отделител на СО2, над системата от успоредни аквапонни вани.A drip filter at the top is provided with a fan, which is a connected duct system that ends with a CO 2 separator above the system of parallel aquapon tubs.
Предимството на инсталацията се състои в ефективното преработване на отпадни води, в две посоки - пречистване на води замърсени от отглеждане на хидробионти при запазване и обогатяването с вещества благоприятни за аквапонно отглеждане на растителни култури и обратно пречистване на води от аквапонно отглеждане на култури, при запазване и обогатяването с вещества благоприятни за отглеждане на хидробионти. Инсталацията позволява, чрез управлението на трипътните вентили, всеки кръг да функционира самостоятелно, като прави възможно чрез неколкократно филтриране, достатъчно пречистването на водата от ваните с хидробионти към аквапонните вани и чрез няколко цикъла на водата през аквапонните вани, максимално усвояване на макро и микро елементите в нея, усвоени от растенията, при което става намаляване до допустими нива на токсините за хидробионтите, които пък за растенията са храна. Увеличена е производителността на инсталацията с осигуряване на подходящи светлинни режими. Осигурени са условия за премахване на патогенни микроорганизми, които могат да повлияят негативно както на отглежданата риба, така и на хигиенните условия в аквапонната сек4 ция. Осигурен е обмен и на газове, продукт от култивирането на двата вида култури, съответно на С02 от хидробионтите към растенията, а водата към хидробионтите е обогатена с кислород, чрез допълнително интензивно аериране.The advantage of the plant lies in the effective treatment of wastewater, in two directions - treatment of water contaminated by hydrobionts cultivation while preserving and enriching with substances favorable for aquaponic crop cultivation and back treatment of aquaponic cultivation water, while maintaining and enrichment with hydrobionts-friendly substances. The installation allows, through the control of the three-way valves, each circuit to function independently, making possible by several filtration, sufficient purification of the water from the hydrobiont baths to the aquapone baths and through several cycles of water through the aquapone baths, maximum absorption of macro and micro elements in it, absorbed by the plants, thereby reducing to a tolerable level the toxins for the hydrobionts, which are the food for the plants. The productivity of the installation has been increased by providing appropriate lighting modes. Conditions are provided for the elimination of pathogenic micro-organisms that may adversely affect both farmed fish and hygiene conditions in aquaponic section 4. Gases are also exchanged, a product of the cultivation of the two types of crops, respectively of CO 2 from the hydrobionts to the plants, and the water to the hydrobionts is enriched with oxygen, through additional intensive aeration.
Пояснение на приложените фигуриExplanation of the annexed figures
На фигура 1 е показана обща ситуационна схема на инсталацията;Figure 1 shows a general situational diagram of the installation;
На фигура 2 е показана пречистващия блок на инсталацията;Figure 2 shows the treatment unit of the installation;
Примери за изпълнение на полезния моделExamples of implementation of the utility model
Едно примерно изпълнение на инсталацията е изпълнено от две отделения поместени в две отделни помещения А и В (фигура 1). Отделение за аквакултури А е поместено в помещение А, където са монтирани вани за отглеждане на риба 1, които са свързани в система, последователно една на друга. Ваните са изпълнени от фибростъкло или HDPE материал с диаметър 6 m и дълбочина 1.5 щ. В края на системата на вани за отглеждане на риба 1 започва тръбопровод на който е монтирана помпа 18 . Тръбопроводът е свързан с началото на пречистващия блок 2, в която са свързани последователно поне един барабанен филтър 11, свързан чрез тръбопоровдната система 6 с биологичен филтър 12, свързан с капещ филтър 13, който е свързан с аератор 14, като след него на края на пречистващ блок 2 е разположен UV филтър 15. Барабанният филтър е снабден с два нивомера за включване на промивка на барабана и за отчитане на ниско ниво на водата във филтъра, което при сигнал за ниско ниво включва помпата 18 за вкарване на вода във филтъра. Първият биологичен филтър 12, представлява затворен съд, в който бионосителят е потопен в суспензия, която активно се аерира от аераторна система. Първият биологичен филтър е свързан с втори биологичен филтър - капещ филтър 13, над който е разположен вентилатор 21, свързан въздуховодна система 24, която завършва с отделител 17, който се намира над системата успоредни аквапонни вани 5. След капещ филтър 13 е разположен и свързан с него аератор 14, а след него се намира UV филтър 15 с който завършва пречистващия блок 2. Всеки един от елементите на пречистващия блок 2 може да работи независимо от останалите, като реда и обема на действие на елементите на пречистващия блок 2 са управлявани от оператор.An exemplary embodiment of the installation is made of two compartments housed in two separate rooms A and B (Figure 1). The aquaculture unit A is housed in room A, where fish farming tubs 1 are installed, which are connected in a system in series with one another. The baths are made of fiberglass or HDPE material with a diameter of 6 m and a depth of 1.5 USD. At the end of the fish tank 1 system, a pipeline begins on which pump 18 is mounted. The pipeline is connected to the beginning of the treatment unit 2, in which at least one drum filter 11 is connected in series, connected via the piping system 6 to a biological filter 12, connected to a drip filter 13, which is connected to the aerator 14, and thereafter at the end of The filter unit 2 is equipped with a UV filter 15. The drum filter is provided with two level gauges to activate the drum flushing and to read the low water level in the filter, which, when the signal is low, includes the pump 18 for introducing water into the filter. The first biological filter 12 is a closed vessel in which the biocarrier is immersed in a suspension that is actively aerated by the aeration system. The first biological filter is coupled to a second biological filter - a drip filter 13 over which a fan 21 is arranged, a connected duct system 24 that ends with a separator 17 which is above the parallel aquapon system 5. After a drip filter 13 is disposed and connected followed by an aerator 14, followed by a UV filter 15 which terminates the purification unit 2. Each of the elements of the purification unit 2 can be operated independently of the others, the order and volume of action of the elements of the purification unit 2 being controlled by operator.
Изходът на пречистващия блок 2 е свързан с първата позиция натрипътен вентил 8, от чийто положение зависи пропуска на обработения и пречистен поток или към вани за отглеждане на риба 1 (втората позиция на вентила) или към събирателен съд 3 (третата позиция на вентила), а оттам към смесителен съд 4 и по-нататък по системата. Чрез управлението на кран 16 и директна тръбопорводна връзка след трипътен вентил 8 към барабанен филтър 11, пречиствания флуид може да бъде обработван неколкократно, като върти в малкия затворен кръг.The outlet of the purifying unit 2 is connected to the first position of the relief valve 8, from which position the flow of the treated and purified flow depends either on the fish farms (the second valve position) or the collecting vessel 3 (the third valve position), and then to the mixing vessel 4 and further along the system. By operating the tap 16 and the direct pipe connection after the three-way valve 8 to the drum filter 11, the purified fluid can be repeatedly treated by rotating in the small closed circuit.
Тръбопроводна система 6, след пречистващ блок 2, през трипътен вентил 8 достига до събирателен съд 3, който е монтиран на ниво по-високо от това на смесителен съд 4, с който е свързан с тръбна система. Смесителен съд 4 е снабден с помпа 19 и миксер 20. Смесителен съд 4 е свързан чрез тръбопроводна система 6 с поне две разположени успоредно една на друга аквапонни вани 5. В изходния, по потока на движение на флуида във ваните край, аквапонни вани 5 са снабдени с преливна тръба 22, разположена на 25 cm от дъното на ваната, като чрез изходяща тръбопроводна система 23, през вентили 10 и 9, е осигурена тръбопроводна връзка директно със събирателен съд 3 или индиректно към пречистващия блок 2 за пречистване, като и в двата случая системата се затваря.Piping system 6, after the purification unit 2, through a three-way valve 8 reaches a collecting vessel 3, which is mounted at a level higher than that of the mixing vessel 4 with which it is connected to a piping system. The mixing vessel 4 is provided with a pump 19 and a mixer 20. The mixing vessel 4 is connected by means of a pipeline system 6 to at least two aquaponical tubes 5 parallel to each other 5. At the outlet, along the flow of fluid in the tubs, the aquaponic tubs 5 are provided with an overflow pipe 22 located 25 cm from the bottom of the tub, by means of an outlet piping system 23, through valves 10 and 9, a pipeline connection directly to the collecting vessel 3 or indirectly to the treatment unit 2 for treatment, and both case the system closes.
Над ваните за хидробионти 1 и системата от аквапонни вани 5, са разположени осветителни LED тела 7 за създаване на добавъчна светлина в зависимост от нуждите на културите;Above the hydrobiont bathtubs 1 and the aquaponic bathtub system 5, are illuminated LED fixtures 7 to create additional light depending on crop needs;
Капещ филтър 13 в горната си част е снабден с вентилатор 21, който е свързан въздуховодна система 24, която завършва с отделител на СО2 17, над системата от успоредни аквапонни вани 5.A drip filter 13 at its upper end is provided with a fan 21 which is connected to an air duct system 24 which ends with a CO 2 17 separator above the parallel aquapon system 5.
Инсталацията действа по следния начин: водата в едната посока, пречистената от пречистващия блок 2, през трипътен вентил 8, събирателен съд 3, и смесителен съд 4 където се обогатява при нужда, чрез работата на помпа 19 и миксер 20, постъпва в аквапонни вани 5, където подхранва растенията отглеждани хидропонно. След като тази вода излезе отработена от аквапонни вани 5, през преливника 22, към изходяща тръбопроводна система 23, през вентили 10 и 9, постъпва към входа на пречистващия блок 2 за пречистване, след което чрез втората позиция на трипътен вентил 8, при затворен кран 16 по5The installation works as follows: one-way water, purified from the treatment unit 2, through a three-way valve 8, a collecting vessel 3, and a mixing vessel 4 where it is enriched, if necessary, by the operation of the pump 19 and the mixer 20, enters the aquapon 5 where it nourishes hydroponic plants. Once this water has been discharged from the aquapone tubs 5, through the overflow 22, to an outlet pipeline system 23, through valves 10 and 9, it enters the inlet of the treatment unit 2 for treatment, and then through the second position of the three-way valve 8, with the tap closed 16 on 5
2690 Ш стъпва във ваните за хидробионти 1. Обогатената вода постъпваща към аквапонни вани 5, може да циркулира няколко цикъла през тях, което става чрез управлението на трипътни вентили 10 и 9, до максимално усвояване на хранителните за растенията вещества, и което същевременно представлява детоксикация на водата към хидробионтите.2690 W steps into hydrobiont tubs 1. Enriched water entering aquaponic tubs 5 can circulate for several cycles through them, by controlling the three-way valves 10 and 9, to maximize the absorption of plant nutrients, which is at the same time detoxification. of water to the hydrobionts.
Работата на пречистващия блок 2 (фигура 2) започва на входа с барабанен филтър 11, който представлява система от сита, които отделят водата от механичните частици. В зависимост от вида на филтъра, той може да се използва за почистване по хидравличен, пневматичен начин или чрез използването на механична вибрация. Почистване на ситото се осъществява непрекъснато, периодично или при поискване. Размерът на филтрите, които се препоръчват за нуждите на аквакултурата, са в порядъка от 60 до 100 и от 80 до 110 pm. След това очистената от механични частици вода постъпва в първият биологичен филтър 12, където пречиствания флуид се аерира от аераторна система на филтъра. Пречистената вода преминава през решетка, която има за цел да ограничи, преминаването на пълнежа на биофилтъра в другите части на инсталацията и постъпва в капещ филтър 13 в който се отделя чрез аериране СО2, който се отвежда от вентилатор 21, през въздуховодна система 24, към отделител на СО217, намиращ се над системата от успоредни аквапонни вани 5. Когато пречистената вода се движи в обратната посока от аквапонни вани 5 към ваните за хидробионти 1, тогава в аератора 14 отработвания флуид се обогатява на кислород.The operation of the treatment unit 2 (Figure 2) begins at the inlet with a drum filter 11, which is a system of sieves that separate the water from the mechanical particles. Depending on the type of filter, it can be used for hydraulic, pneumatic cleaning or mechanical vibration. The sieve is cleaned continuously, intermittently or on request. The sizes of filters recommended for aquaculture purposes are in the range of 60 to 100 and 80 to 110 pm. The water purified by mechanical particles is then introduced into the first biological filter 12, where the purified fluid is aerated by the aerator system of the filter. The purified water passes through a grating which aims to restrict the passage of the biofilter filling into other parts of the installation and enters a drip filter 13 in which it is separated by aeration of CO 2 , which is discharged from the fan 21, through an air duct system 24, to a CO 2 17 separator above the parallel aquapon system 5. When the purified water moves in the opposite direction from the aquapon 5 to the hydrobiont tubs 1, then the spent fluid is enriched in oxygen in the aerator 14.
Осветителните LED тела 7 по предварително зададени от оператор режими, създават оптимален и непрекъснат светлинен режим, според нуждите от добавъчна светлина на отглежданите култури.Lighting fixtures 7, according to operator-preset modes, create an optimal and continuous light mode, according to the needs of additional light of the crops grown.
Флуидът, преминавайки през UV филтър 15, е подложен на контрол по отношение на патогенните микроорганизми намиращи се в системата и намалява възможностите за възникване и разпространения на заболявания както при хидробионтите, така и отглежданите растения.The fluid passing through the UV filter 15 is controlled for pathogens present in the system and reduces the chances of disease occurrence and spread in both hydrobionts and cultivated plants.
Всеки един кръг, съставен от ваните за хидробионти 1 и пречистващ блок 2 или от аквапонни вани 5 и пречистващ блок 2, посредством системата от трипътни вентили 8, 9 и 10 може да функционира самостоятелно в неограничен брой цикли.Each circuit consisting of hydrobiont tubs 1 and purifying unit 2 or aquapon tubs 5 and purifying unit 2 can operate independently in an unlimited number of cycles through the system of three-way valves 8, 9 and 10.
Приложение на полезния моделApplication of utility model
Полезният модел се използва в областта на екологично селектирано отглеждане на хидробионти, съвместно с растения - цветя, билки, декоративни храсти, зеленчуци и различни халофитни растения във ферми. Полезният модел е елемент от оптимизирането на хранителната програма за различните хидробионти, при ефективното използване на отпадните органични и неорганични вещества за култивиране на растителни видове. Затваря се производственият цикъл, чрез осигуряване на интегрирано отглеждане на различни по характер култури при ефективното използване на отпадните води.The utility model is used in the field of ecologically selected cultivation of hydrobionts, together with plants - flowers, herbs, ornamental shrubs, vegetables and various halophytic plants on farms. The utility model is an element of optimizing the nutritional program for different hydrobionts, with the effective use of organic and inorganic waste materials for the cultivation of plant species. The production cycle is closed by providing integrated cultivation of crops of different nature in the efficient use of wastewater.

Claims (2)

1. Инсталация за интегрирано отглеждане на хидробионти и растения в затворен цикъл, разположена в затворени помещения, състоящо се от отделение за хидробионти и отделение за аквапонно отглеждане на растения, която се състои от свързани по между си вани за култивиране на хидробионти, пречистващ блок снабден с механичен и биологичен филтър, и аквапонни вани, свързани последователно по между си чрез тръбопроводни системи, характеризираща с това, че връзките от ваните за хидробионти (1) към пречистващия блок (2) и аквапонни вани (5) през тръбопроводна система (6) и от аквапонни вани (5) към пречистващия блок (2) през тръбопроводна система (23), чрез трипътни вентили (8), (9) и (10) са двупосочни, като в едната посока ваните за хидробионти (1), са свързани през пречистващия блок (2) и трипътен вентил (8), през събирателен съд (3) и смесителен съд (4), който е разположен по височина по-ниско от първия, с аквапонни вани (5), в изходните краища на които, по потока на движение на флуида са монтирани преливни тръби (22), разположени на 25 sm от дъното на ваната, а в обратната посока от аквапонните вани (5) към ваните за хидробионти (1), връзката с пречистващия блок (2) е чрез изходяща тръбопроводна система (23), през вентили (9) и (10), при което е осигурена връзка директно към събирателен съд (3) или индиректно към пречистващия блок (2), като пречистващия блок (2) е съставен от последователно свързани, барабанен филтър (11) на входа му, свързан чрез тръбопроводнатаA closed-loop integrated hydrobiont and plant growing plant comprising an indoor hydrobiont and aquaponic plant growing unit comprising interconnecting hydrobiont cultivation units equipped with a purification unit provided with mechanical and biological filters, and aquapon tubs connected in series with each other through piping systems, characterized in that the connections from the hydrobiont tubs (1) to the treatment unit (2) and aquaponic tubs (5) through the pipeline the bottom system (6) and from the aquapone tubs (5) to the treatment unit (2) through the pipeline system (23), via the three-way valves (8), (9) and (10) are bidirectional, with the hydrobiont trays (1) 1) are connected through the purifying unit (2) and the three-way valve (8), through the collecting vessel (3) and the mixing vessel (4), which is located lower than the first, with aquaponic tubs (5), in the outlet ends of which, in the flow of the fluid, overflow tubes (22) are mounted 25 cm from the bottom of the tub and in the opposite direction from the aquapon tubs (5) to the tubs Robots (1), the connection to the treatment unit (2) is via an outlet pipeline system (23), through valves (9) and (10), thereby providing a connection directly to the collection vessel (3) or indirectly to the treatment unit (2). ), the purification unit (2) being composed of a series-connected drum filter (11) at its inlet connected via a pipeline
2690 Ul система (6) с биологичен филтър (12), свързан с капещ филтър (13), който е свързан с аератор (14), като след него на края на пречистващия блок е разположен UV филтър (15), като капещ филтър (13) в горната си част е снабден с вентилатор (21), който е свързан въздуховодна система (24), която завършва над системата от успоредни аквапонни вани (5) с отделител наСО2(17), а над ваните захидробионти (1) и аквапонни вани (5), са разположени осветителни LED тела (7).2690 Ul system (6) with biological filter (12) coupled to a drip filter (13) connected to an aerator (14) followed by a UV filter (15) at the end of the purifying unit such as a drip filter ( 13) in its upper part is provided with a fan (21) which is connected to air system (24) that terminates above the system of parallel akvaponni tubs (5) with a separator NASO 2 (17), and over the troughs zahidrobionti (1) and aquaponic bathtubs (5), illuminated LED fixtures (7).
2. Инсталация за интегрирано отглеждане на хидробионти и растения съгласно претенция 1, характеризираща се с това, че след трипътен вентил (8) чрез кран (16) е изградена директна тръбопроводна връзка към барабанен филтър (11), през помпа (18).Installation for integrated cultivation of hydrobionts and plants according to claim 1, characterized in that, after a three-way valve (8), through a crane (16), a direct pipeline connection to a drum filter (11) is established through a pump (18).
Приложение: 2 фигуриAttachment: 2 figures
ЛитератураLiterature
BG3765U 2017-06-21 2017-06-21 Installation for integrated breeding of hydrobionts and plants in closed cycle BG2690U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG3765U BG2690U1 (en) 2017-06-21 2017-06-21 Installation for integrated breeding of hydrobionts and plants in closed cycle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG3765U BG2690U1 (en) 2017-06-21 2017-06-21 Installation for integrated breeding of hydrobionts and plants in closed cycle

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BG2690U1 true BG2690U1 (en) 2017-08-31

Family

ID=65432323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BG3765U BG2690U1 (en) 2017-06-21 2017-06-21 Installation for integrated breeding of hydrobionts and plants in closed cycle

Country Status (1)

Country Link
BG (1) BG2690U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111685074A (en) * 2020-06-17 2020-09-22 四川省内江市农业科学院 Aquatic product and vegetable symbiotic system and use method thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111685074A (en) * 2020-06-17 2020-09-22 四川省内江市农业科学院 Aquatic product and vegetable symbiotic system and use method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103999812B (en) Fish-vegetable symbiotic integration system
JP2014033673A (en) Hydroponic system
CN203327646U (en) Houseplant cultivation structure
JP3111953U (en) Household hydroponics equipment
CN204047619U (en) A kind of fish and vegetable symbiotic integration system
CN105393959A (en) Totally-enclosed high density small water body automatic intelligent aquatic product culture system
CN104430134A (en) Efficient, energy-saving and land-saving factory circulating water high-density breeding system
WO2014190571A1 (en) System combining aquaculture and soil-less agricultural planting
KR20190044766A (en) A water purifier by using hydroponic cultivation system for indoor
CN203388038U (en) Nutrient solution automatic circulating system for stereometric multilayer seedling raising device
CN104926027A (en) Recycling method of water for seedling culture in fresh water
BG2690U1 (en) Installation for integrated breeding of hydrobionts and plants in closed cycle
CN103999814A (en) Fish, shellfish and algae symbiosis circulating water treatment system
CN206728929U (en) A kind of greenhouse fish and vegetable symbiotic system
CN106973846A (en) A kind of greenhouse fish and vegetable symbiotic system
CN103964648A (en) Integrated ecological landscape device using domestic sewage and running water circulation method
PT91901B (en) Installation of incubation of eggs of sea fish and seafood, especially camarao / camarao grande
WO1988009615A1 (en) Fish cultivation tank
CN204305874U (en) A kind of energy-efficient industrial circulating water high-density cultivation system saved land
CN208924991U (en) One seed shrimp circulating water culture system
CN105776755A (en) Small integrated purification device for sewage and air treatment
CN203399620U (en) Fishbowl
CN207584989U (en) A kind of magnetic force ecology air conditioning device
CN203820610U (en) Integral ecological landscape device using domestic wastewater
CN108713490A (en) A kind of family's vegetables process units of automatic water circulation provisions