BG110911A - Метод и инсталация за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи - Google Patents

Метод и инсталация за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи Download PDF

Info

Publication number
BG110911A
BG110911A BG10110911A BG10110911A BG110911A BG 110911 A BG110911 A BG 110911A BG 10110911 A BG10110911 A BG 10110911A BG 10110911 A BG10110911 A BG 10110911A BG 110911 A BG110911 A BG 110911A
Authority
BG
Bulgaria
Prior art keywords
water
installation
combustion
installations
thermal power
Prior art date
Application number
BG10110911A
Other languages
English (en)
Inventor
Цено ВИТКОВ
Чавдар ГЕОРГИЕВ
Кирил ГРИГОРОВ
Original Assignee
Цено ВИТКОВ
Чавдар ГЕОРГИЕВ
Кирил ГРИГОРОВ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Цено ВИТКОВ, Чавдар ГЕОРГИЕВ, Кирил ГРИГОРОВ filed Critical Цено ВИТКОВ
Priority to BG10110911A priority Critical patent/BG110911A/bg
Publication of BG110911A publication Critical patent/BG110911A/bg

Links

Abstract

Изобретението се отнася до метод и инсталация за използване на техническа оборотна вода, които могат да намерят приложение в технологични производства, в които се използват огромни обеми технологична вода, например при осъществяване на технологични процеси в топлоелектрически централи и свързаните с тях сяроочистващи инсталации. Изобретението се осъществява с инсталация за използване на оборотниводи, при която отпадъците от горивния процес на котлите се смесват с вода и образуваната суспензия се транспортира под налягане до резервоари, където водата се пречиства от механичните примеси, представляващи механични отпадъци от горивния процес в котлите, след което пречистената и избистрена вода се подава посредством помпи в абсорберите на сероочистните инсталации, като останалата част от водния поток се подава в мелнично отделение и в инсталация за обезводняване на гипс.

Description

ОБЛАСТ НА ТЕХНИКАТА.
Изобретението се отнася до метод и инсталация за използване на техническа оборотна вода, които могат да намерят приложение в индустрията, поспециално в технологични производства, в които се използват огромни обеми технологична вода, например при осъществяване на технологични процеси в топлоелектрически централи и свързаните е тях сяроочистващи инсталации. ПРЕДШЕСТВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА.
В практиката на осъществяване на технологичните роцеси, по специално на очистване на технологичната вода, използвана в процесите на производство на електрическа енергия се налага използване на огромни обеми вода, която премивавайки през различни технологични процеси се замърсява и поради това не може да се използва повторно в следващите технологични операции. Принципно повторното използване на оборотни води е възможно, но за целта е необходимо тези води да бъдат подложени на допълнителна обработка, свързана е механично или химическо пречистване, което увеличава разходите и по този начин намалява ефективността от такова използване. От практиката е известен метод на работа на топлоелектрически централи, при които топлоенергията се получава в резулт· на изгаряне в котли на въглища, като след изгарянето им се отделят твърди отпадъци, например сгурия, пепел, които се извеждат с помощта на подавани под налягане водни струи, при което суспензия от вода и твърди отпадъци се отвежда под налягане чрез помпи до депа, в които се извършва отцеждане (сепариране) на твърдата фаза, а избистрените води се отвеждат в оборотните цикли на топлоелектрическата централа. Едновременно с това при изгарянето на въглищата се освобождават димни газове, които се подават в сероочистващи инсталации е цел отнемане на серните газове. Сероочистващите инсталации работят на принципа на смесване на газовете е вода, при което протичат определени химични процеси. С неутрализиране на активността, съответно вредността на димните газове, в сероочистване инсталации се внасят химически реагенти, които подпомагат бързото и ефективно обезвреждане на димните газове.
Известна е сероочистваща инсталации за димни газови, включваща инсталалация за подаване на технологична вода, като след осъществяването на определени операции количеството и силно намалява. Последното е най-силно изразено в етапът на охлаждане на отделяните димни газове, когато поради високите температури. Димните газове, които дори и след охлаждането им имат висока температура /150 - 2507, постъпват в сероочистните инсталации, по-специално - в масообменни апарати - абсорбери, в които се извършва интензивен масообмен между съдържащите а в тях окиси и варова суспензия, при пряк контакт на суспензиите от калциев карбонат с горещите димни газове. Същевременно в същите апарати се осъществява и интензивен топлообмен - в резултат на който се изпаряват големи количества вода, като това количество вода трябва да бъде добавено с оглед на правилното протичане на следващите технологични процеси. Количеството на технологична вода се намалява допълнително и в резултат на протичащи химични реакции при провеждане на технологичните операции, като в полученият продукт - гипс, се съдържа определено количество вода например, в количества 0,265 т. вода на един тон калциев карбонат (дихидрат). Посочените загуби на вода са пропорционални на производителността на сероочистващата инсталация. Освен посочените вече загуби, такива се получават и при извеждането на формирания гипс, получен от цикъла на абсорбция, заедно с отпадъка (или готовия продукт - гипса), който се подлага на филтрация и последващо подаване към депо. В известните ин сталации описаните загуби на технологична вода, необходима за правилното провеждане на технологичните процеси се компенсират чрез директно пода ване на допълнителни количества оборотна вода.
Недостатък на известните инсталации за подаване на технологична вода е обстоятелството, че допълнителното количество вода се подава на определени места в технологичната схема, което изисква . ехническо усложняване и гарантирано осигуряване на подаването на необходимото количество вода, както и невъзможността правилно и точно да се определи количеството на допълнително подаваната вода.
• · · · • « •· • · ·· • ♦···· • ·· ·· ·
ТЕХНИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО .
Като се има предвид описаното известно ниво на техниката в разглеждана та област, задача на изобретението е да се предложи метод и инсталация за използване на оборотни технологични води, с които да се осигури качествено провеждане на технологичните процеси, при гарантирано наличие на необходимото количество технологична вода, която да отговаря по технически показатели на изискванията на технологичният процес, като се компенсира дефицита на вода в сероочистните инсталации.
Задачата на изобретението се решава с метод за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи, по-специално в работата на сероочистни инсталации в ТЕЦ, при който пречистена отпадна вода, която е използвана за хидротранспорт на твърдите отпадъци /сгурия, пепел/, получавани от работата на котлите на ТЕЦ се подава в сероочистваща инсталация, като количеството на допълнително подаваната вода е в диапазона от 10-14 кг вода за производството на 1МВт.ч електроенергия и се определя от получаваното количество гипс дихидрат, при съдържание на горима сяра от 2,0 % до 2,5 %, във въглищата, използвани в котлоагрегатите на ТЕЦ.
Изобретението съгласно метода се осъществява с инсталация за използавне на оборотни води, включваща по същество технологична схема на работа на топлоелектрическа инсталация, при която отпадъците от горивният процес на котлите се смесват с вода и образуваната суспензия се транспортира под налягане до резервоари, където механичните примеси, представляващи механични процес в котлите. Пречистената, избистрена вода помпи в абсорберите на сероочистните инсталации, водният поток се подава в мелнично отделение и в инсталация за обезводняване на гипс.
По този начин използваната в технологичният процес на топлоелектрическата инсталация технологична, оборотна вода се използва повторно, като се подава в сероочистните инсталации, по-специално в абсорберите на сероочистните инсталации. Методът и инсталацията съгласно изобретението водата се пречиства от отпадъци от горивният се подава посредством като останалата част от
се отличават със значително подобряване на ефек леността от очистването на освобождаваните димни газове от съдържащите се в тях серни окиси. Предимствата на метода и инсталацията за използване на технологични оборотни води се изразяват в създадените условия за оптимизиране повторното използване на технологичните води, като се гарантира необходимото количество вода, което е необходимо за ефективното провеждане на процесите в сероочистните инсталации. Допълнителен ефект от използването на избистрените от транспорта на отпадъците от горивният процес на котлите води се реализира благодарение на състава на тази вода, чиято висока степен на алкалност и концентрация благоприятства ускоряването на протичащите в цикълът на очистване на дим чте газове химическите реакции, доколкото тези води съдържат алкални съединения. От друга страна по този начин значително се оптимизира и разхода на изходната суровина калциев карбонат, която се подава в хода на технологичният процес по очистване на димните газове. Друг технически ефект от използването на избистрените води в сероочистните инсталации е свързан със значително намаляване количествата на твърдите отпадъци, освобождавани след сероочистните инсталации, което е възможно в резултат на получаването на разтворими съединения със сярните окиси. Допълнително, е методът и инсталацията съгласно изобретението се постига намаляване на емисиите на въглероден двуокис, което се дължи на на свързването на сярните окиси е некарбонатни активни съединения.
Описаният ефект се реализира при намалено изразходване на използваните суровини, например калциев карбонат за очистващите процеси, като се намаляват емисиите на освобождаваният във въздуха въглероден двуокис. Едновременно е това благодарение използването на избистрени води от хидротранспорта на твърди отпадъци е възможно да се постигне намаляване на енергоемкостта на производството и на твърдите отпадъци.
Цялостното съчетаване на всички изложени погоре технически и икономи чески ефекти оказва своето влияние върху подобряване на въглеродния ба ланс на търговията е въглеродни емисии.
ОПИСАНИЕ НА ЧЕРТЕЖИТЕ.
По-нататък в описанието е изложено едно примерно изпълнение на метода и инсталацията съгласно изобретението, което е представено по-детайлно с помощта на придружаващите описанието чертежи, където:
- фиг. 1 - представя линейна схема на технологичният процес на топло електрическа централа
- фиг.2 - представя линейна схема на сероочистваща инсталация с пода ване на оборотни води от хидротранспорта на твърдият отпадък от котлените агрегати.
ПРИМЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕТО
Едно примерно изпълнение на методът и инсталацията съгласно изобретение то са представени в описанието, като обектите на изобретението могат да бъдат изпълнени и при използването на еквивалентни признаци - операции или конструктивни елементи, които имат същото функционално действие върху работата на инсталацията за сероочистване на димните газове.
Методът за използване на технологични оборотни води е подходящ за приложение в работата на топлоелектрически централи, работещи на въглища, в чиято технологична схема са предвидени сероочистващи инсталации, предназначени за очистване на серните окиси от димните газове, освобождавани при горенето на въглищата.
Методът включва подаване на въглища в котли, като след изгарянето им се отделя твърд отпадък - пепел и сгурия, както и димни газове. Причината за получаване на твърди отпадъци след горивният процес в енергийните котли е наличието на минерална маса в изгаряното ropi^o. Споменатите твърди отпадъци се формират условно в два потока, като първият съдържа летяща пепелина, която се отделя от димните газове при преминаването им през високоенергийни електрически полета в електрофилтрите, които се отлича ват с ефективност над 95 % пречистване на газовете. От бункерите на електрофилтрите, с помощта на гравитачни водни устройства летящата пепел постъпва по хидравличен път към батерии станции. Вторият поток твърди отпадъци се формира от сгурия, отделяна в горивната камера на котлите, която преставлява около 10 % от общата маса на твърдите отпадъци. Анализите на твърдите отпадъци показват съставът на отделяната пепелина, като е подходящо да се отбележи съдържанието на чкални съединения.
Таблица 1
Състав на пепелината*
Съединения Формула Дим. Чдържание
1. Калиев окис К2О % 0,6
2. Натриев окис Na2O % 0,71
3. Калциев окис СаО % 9,4
4. Магнезиев окис MgO % 2,6
5. Алумениев окис А12ОЗ % 14,1
6. Сярен окис SO3 % 9,6
7. Железен окис Fe2O3 % 32,4
8. Арсен As mg/kg 62,0
9. Кадмий Cd mg/kg 7,9
10. Хром Cr mg/kg 430
11. Живак Hg mg/kg 0,008
12. Олово Pb mg/kg 38
13. Цинк Zn mg/kg 76
14. Селен Se mg/kg 1,4
Видно от горната таблица, твърдите отпадъци имат комплексен характер, като съдържат окиси на различни метали, алкални съединения, както и токсични метали и съединения. Сгурията се подава към споменатите багерни станции по описаният вече хидравличен път, откъдето с помоща на помпи образуваната суспензия се насочва към депо от сгурохранилище, където посредством дренажна система от тръби се извършва отделяне на водата от твърдите отпадъци. Избистрените преливни води се насочват към резервоар, откъдето под налягане се подават като оборотни води в технологичните процеси, включително и към сероочистните инсталации, с цел компенсиране на загубите в хидротранспорта, както и от изпарението на част от водите, загубени в резултат на топлообменните процеси в абсорберите, при което твърдият отпадък се извежда с помощта на вода под налягане, като суспензията от вода и твърди отпадъци след интензивно разбъркване се отвежда до депа, в които става отцеждане (сепариране) на твърдата фаза.
• · · · ♦ · ·· * * · · ·····# · * • · · · · ·z
...... ·· · ·.·
Избистрените води, съдържащи алкални съединения се подават в оборотните цикли на топлоелектрическата централа, а отделените при горенето димни газове се подават към сероочистни инсталации.
Съгласно изобретението избистрените води, съдържащи алкални съединения се подават сероочистните инсталатори, където се смесват с подложените на очистване чрез сулфуризация димни газове.
Описаният метод се осъществява с помощта на инсталация за работа на топ лоелектрическа инсталация, която включва котли за изгаряне на въглища, като отделеният при горенето твърд отпадък се смесва с вода под налягане с последващо интензивно разбъркване, при което по време на хидротранспорта се създават условия за по-пълно преминаване на разтворимите съединения в течната фаза, по-специално анхидридите на калия, натрия, магнезия , калция и други елементи, съдържащи се в твърдите отпадъци. Количественият и ка чествен състав на суспенсията получена при смесването на твърдите отпадъ ци и транспортиращата вода може да бъде представен в табличен вид:
Таблица 2
Състав на суспензията от хидротранспорта
Показатели Ограничения Резултати
pH единици 6,0 - 9,0 5,6 - 5,0
Неразтворими, мг/л 50 19538 - 659
Сулфати, мг/л 400 2240- 1934
Хлориди, мг/л 400 101 -95
Температура, град 21.5 - 18,3
Получената суспензия се подава посредством тръбопроводи към депо, където по гравитачен път твърдият отпадък се отделя от водата, която се избистря Съгласно изобретението избистрената вода от депото, съдържаща алкални съединения се подава под налягане в сероочистващата инсталация за очистване на отделените при горенето димни газове от съдържащите се в тях серни окиси /сеен двуокис и серен триокис/, като последните се подават с понижена температура във водна суспензия, съдържаща калциев карбонат.
• ·
Съгласно едно вариантно изпълнение на инсталацията, избистрената вода се подава в допълнителен резервоар, от който се подава към абсорбера на сероочистващата инсталация. Димните газове, които постъпват в сяроочистващите инсталации, макар и предварително охладени, са с достатъчно висока температура, при която в масообменните апарати абсорбери се осъществява интензивен топлообмен между окисите, съдържащи се в димните газове и варовата суспс. гя, придружен от процес на изпарение на вода, в резултат на което се изпаряват големи количества вода, като изпарената вода може да достигне 75 - 85 тона на час.
При описаното съчетаване на избистрени води, съдържащи алкални съединения и охладени димни газове, съръджащи сярно окиси протичат химически реакции, чиито химицизъм може бъде представен със следните стехиометрични уравнения:
/1/ SO2 + СаСОЗ + ЗН2О + 1/2С12 = CaSO4.2H2O + СО2 + Н2О
Химичните процеси протичат в отделни фази, като в първата фаза се полу чава калциев сулфит, който чрез интензивно разбъркване на варовата суспен зия с въздух в дъното на абсорберите се окислят то сулфат. В резултат на протичащите реакции се получава краен продукт калциев сулфат - дихидрат /хидратиран гипс. Проведените практически опити показват, че на един тон свързан сярен двуокис от димните газове е необходимо количество вода от порядъке на 2,69- 2,75 т. вода, за да се получи един тон сулфат. В резултат на протичащите реакции се получава и друг продукт - въглероден двуокис, в количество около 0,69 т. на един тон свързан сярен двуокис, който се отделя допълнително в атмосферата заедно е димните газове.
В сероочистните инсталации протичат и други химически реакции, при които съдържащият се в димните газове серен триокис взаимодейства с калциевият карбонат, в резултат на което се получава директно краен продукт - гипс, без при това да е необходимо провеждането на допълнително окисляване е въздух.
/2/ SO3 + СаСОЗ + ЗН2О = CaSO4.2H2O + СО2 + Н2О
Подходящо е да се отбележи, че количеството на сярния триокис в димни те газове зависи от редица фактори, от които от особенна важност за проти чащите процеси са съотношението между фактически подадения в котела въздух за изгаряне на горивото и теоретичното му количество, както и нали-
чието на метални окиси в минералната част на въглищата. Практическите опити показват, че съотношението между фактически подаденият въздух и теоретично изчисленото количество въздух е по-голямо, толкова повече се рен двуокис ще се окисли до шествалентната форма на сярата. Установено е също така, наличието на метални окиси във въглищата, като например двуванадиевият петоокис се отличават с особенно силно изразени каталитични свойства, което обстоятелство допълнително благоприятства окисляването на сярния двуокис.
Проведените изпитания показват, че необходимото количество технологична оборотна вода, част от която се изразходва при свързването и със серният двуокис може да се определи, като се използват теоретично установените разходи, като например: За свързването и окисляването на един мол сярен двуокис до получаването на гипс - дихидрат са необходими 0,562 кг /тона/ вода., а за свързването на един мол сярен триокис до гипс са необходими 0,209 кг./т/ вода.
Подходящо е да се има в предвид изложеното по-горе по-отношение на сярния триокис, който в разглежданото примерно изпълнение /състава на въглищата от откритият минен басейн Марица-Изток/ е в значително помалки количества в сравнение е сярния двуокис, поради което за предпочитане при определяне на специфичните разходи на вода да се вземат в предвид теоретично установените съотношения, например: за свързването на 1 мол сярен двуокис до гипс-дихидрат са необходими 0,582 кг. /т/ вода, а за свързването на 1 мол сярен триокис до гипс-дихидрат са необходими 0,450 кг. /т/ вода.
При производството на 1 МВт.ч. електроенергия, количеството на необходимата вода за свързването на сярните газове /сярния двуокис/ до гипс-дихидрат са необходими 12,91 кг. вода.Резултатът е изчислен на база 2,3% горима сяра във въглищата и специфичния разход на горива за произ водството на един МВт.ч. електроенергия. Тази вс> д е технологичен ресурс, необходими за получаване на гипс, чиито количества са пропорционални на уловенияя /свързан/ сярен двуокис. Заради големите температурни разлики между постъпващите димни газове и варовата суспензия се наблюдават значителни загуби от изпарение на вода.
Схемата на водните потоци, които се подават в сяроочистващата инсталация предвижда захранване е вода от основен водоизточник 1, от който чрез централни помпени станции, непоказани на фигурата, водата се подава под на лягане към сяроочистващите инсталации. Подходящо е част от основният воден поток да се подаде към охладителна кула 2, като останалата част от техно логичните води се насочва под налягане към абсорбери 3, като това количест во вода е необходимо за поддържане на необходимата концентрация на варо вата суспезия, като едновременно е това се компенсират загубите от изпарена вода.
Друга част от водният поток се подава в мелнично ’’деление 4, където се извършва предварителна подготовка на варовика, който се смила до определен дисперзитет, подходящ и улесняващ взаимодействието между газовата и твър дите фази. Една друга част от водният поток се подава в отделение за обезвод няване на гипса 5, където обезводняването се извършва до степен, която го прави пригоден за приложение в строителството и бита. Подходящо е да се отбележи, че на тази технологична операция се подлага част от полученото количество краен продукт - гипс. Инсталацията за използване на техноло гични оборотни води предвижда включването на допълнителни помпени съоръжения, като например преливни помпи 6, аварийни помпи 7, които са свързани към предвиден за целта авариен пожарен колектор 8, обезпечаващ сигурността на работа на сяроочистващите инсталации.
Методът и инсталацията за използване на технологични оборотни води е особенно подходящ за приложение в топлоелектрически централи, при които се използват като гориво въглища е разнороден състав, като при изтарянето им се отдулят твърди отпадъци, съдържащи съединенията на алкалните и алкалоземни метали като: натрия, калия, магнезия, калция и др. Едновременно с това са идентифицирани и съединения на метали с амфотерни свойства, като например алуминий, фосфор, цинк и др. Тези съединения могат да реагират било като киселини, било като основи в зависимост от pH на средата, в която тяхните съединения участват в процесите, които протичат в нея. Отделяните при горенето количества твърдите отпадъци при са значителни и представляват определен технологичен интерес за целите на очистването на димните газове от киселите окиси в тях, по-специално на окисите на сярата и азота.
Съдържащите се в отпадъците алкални съединения, които впоследствие преминават във водната суспензия оказват благоприятно въздействие върху протичащите в абсорберите химичи реакции, в резултат на което в значителна степен се намалява подаваното в сяроочистните инсталации количество калчиев карбонат, като по този начин е възможно да се реализират технологически, икономическии и екологически ефекти.Технологичните резултати се изразяват във възможността част от варовика да бъде заменен с други хими чески, по-активни към замърсителите вещества, както и да се намали
количеството на твърдите отпадъци след сяроочистните инсталации, заради разтворимостта на получените продукти. Едновременно е това е възможно да се реализира значително намаляване на производствени и транспортни разходи, дължащи се на намаляване на необходимите количества на калциев карбонат. Екологични резултати може да се реализират в районите на добив на калциев карбонат, включително и за ландшафта в тях.

Claims (5)

 1. ПАТЕНТНИ ПРЕТЕНЦИИ
  1. Метод за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи, по-специално в работата на серооч> ни инсталации в ТЕЦ, включващ подаване на оборотни води от външен захранващ водоизточник в технологичните процеси за производство на електроенергия и очистване на димни газове в сероочистни инсталации, характеризиращ се с това, че твърдите отпадъци, отделяни при изгарянето на въглице се смесват е оборотни води, след което се транспортират като водна суспензия до депа, в които твърдите отпадъци се отделят, а избистрената вода се подава под налягане в абсорбери на сяроочистните инсталации, в мелнично отделение и в инсталация за обезводняване на гипс.
 2. 2. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че при съдържание на горима сяра от 2,0 % до 2,5 %, във глищата, използвани в котлоагрегатите на ТЕЦ, количеството на подаваната в абсорберите вода е в диапазона 10-14 кг.
 3. 3. Метод съгласно претенция 1, характеризиращ се с това, че отделяните при горенето твърди отпадъци съдържат пепелина, чиито състав включва окиси на различни метали и алкални съединения.
 4. 4. Метод съгласно претенция 1, характирезиращ се с това, че технологичната оборотна вода, подавана в абсорберите съдържа алкални съединения.
 5. 5. Инсталация за използване на оборотни води съгласно претенция 1, включваща технологична схема на работа на топлоелектрическа инсталация, при която отпадъците от горивният процес на ки...ите се смесват е вода и образуваната суспензия се транспортира под налягане до резервоари, където водата се пречиства от механичните примеси, представляващи механични отпадъци от горивният процес в котлите, като пречистената, избистрена вода се подава посредством помпи технологичните съоръжения на топлоелектрическите централи за повторно използване, характеризираща се е това, че твърдите отпадъци от горенето се смесват е оборотни води интензивно до получаване на транспортабилна суспензия, като след доставянето на така получевата суспензия в депа, съдържащи дренажна инсталация, при което отделената технологична вода, обогатена на алкални съединения чрез помпи се подава под налягане в абсорберите на сероочистните инсталации, като останалата част от водният поток се подава в мелнично отделение и в инсталация за обезводнявани на гипс .
  /54/Метод и инсталация за използване на технологични води в инсталации в топло електрически централи
  РЕФЕРАТ /57/ Изобретението се отнася до метод и инсталация за използване на техническа оборотна вода, които могат да намерят приложение в технологични производства, в които се използват огромни обеми технологична вода, например при осъществяване на технологични процеси в топлоелектрически централи и свързаните с тях сяроочистващи инсталации. Изобретението се осъществява с инсталация за използване на оборотни води, Сг при която отпадъците от горивният процес на козлите се смесват с вода и образуваната суспензия се транспортира под налягане до резервоари, където водата се пречиства от механичните примеси, представляващи механични отпадъци от горивният процес в котлите, след което пречистената и избистрена вода се подава посредством помпи в абсорберите на сероочистните инсталации, като останалата част от водният поток се подава в мелнично отделение и в инсталация за обезводняване на гипс.
BG10110911A 2011-04-11 2011-04-11 Метод и инсталация за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи BG110911A (bg)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG10110911A BG110911A (bg) 2011-04-11 2011-04-11 Метод и инсталация за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG10110911A BG110911A (bg) 2011-04-11 2011-04-11 Метод и инсталация за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BG110911A true BG110911A (bg) 2012-10-31

Family

ID=47470669

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BG10110911A BG110911A (bg) 2011-04-11 2011-04-11 Метод и инсталация за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи

Country Status (1)

Country Link
BG (1) BG110911A (bg)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100453148C (zh) 以炼铁炼钢炉渣为吸收剂吸收烟气中二氧化硫的方法
CN105817134A (zh) 一种分化学过程湿法脱硫工艺
CN101570341B (zh) 一种含硫固体废弃物综合资源化利用方法
CN101775325B (zh) 一种燃煤复合固硫剂
DK169423B1 (da) Fremgangsmåde til behandling af røggasser opstået ved kulfyring
CN102000481A (zh) 一种脱硫灰的处理方法
CN102126837B (zh) 一种通过水洗处置飞灰的方法
CN101219328A (zh) 一种二氧化硫盐泥吸收剂
US10144661B2 (en) System and method for softening water for use in a scrubber
del Valle-Zermeño et al. Reutilization of low-grade magnesium oxides for flue gas desulfurization during calcination of natural magnesite: A closed-loop process
CN101015767B (zh) 用造纸废液废渣给燃煤废气脱硫的方法
CN103585869A (zh) 碱吸收液可循环利用的烟气净化方法
BG110911A (bg) Метод и инсталация за използване на оборотни технологични води в топлоелектрически централи
CN101890289A (zh) 一种淬渣水溶液用于烟气脱硫的工艺
KR101902624B1 (ko) 탈황 폐수의 전처리 방법 및 그 시스템
CN103611401B (zh) 一种卤水净化废渣脱硫工艺
CN107497284A (zh) 一种烧结白烟脱硫的工艺流程
CN101480565B (zh) 一种镁质用后耐火材料用于烟气脱硫后的产物回收的方法
CN203291705U (zh) 一种用于卤水净化渣脱除烟气中二氧化硫的装置
CN103205574A (zh) 一种沉钒废水和炉窑烟气综合治理及利用方法
CN102225306A (zh) 钢渣-钠碱双碱法湿式烟气脱硫技术
CN108105760B (zh) 一种燃煤循环流化床锅炉尾气磷矿浆脱硫并联产磷酸铵镁的方法
WO2020204026A1 (ja) ガス浄化処理および/または燃焼灰中和処理に係る装置および方法
RU2049063C1 (ru) Способ переработки на гипс концентрированного сульфит-сульфатного раствора
Quang et al. The Utilization of Waste, and Desalination CO2, Alkaline Reject Solid Brine