BE880921A - Signal Detection System - Google Patents

Signal Detection System Download PDF

Info

Publication number
BE880921A
BE880921A BE2/58301A BE2058301A BE880921A BE 880921 A BE880921 A BE 880921A BE 2/58301 A BE2/58301 A BE 2/58301A BE 2058301 A BE2058301 A BE 2058301A BE 880921 A BE880921 A BE 880921A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
gt
lt
emi id
emi
id
Prior art date
Application number
BE2/58301A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
D De Baets
Original Assignee
Bell Telephone Mfg
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bell Telephone Mfg filed Critical Bell Telephone Mfg
Priority to BE880921 priority Critical
Priority to BE2/58301A priority patent/BE880921A/en
Publication of BE880921A publication Critical patent/BE880921A/en
Priority claimed from BR8008434A external-priority patent/BR8008434A/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04QSELECTING
  • H04Q1/00Details of selecting apparatus or arrangements for establishing connections among stations for the purpose of transferring information via these connections
  • H04Q1/18Electrical details
  • H04Q1/30Signalling arrangements; Manipulation of signalling currents
  • H04Q1/32Signalling arrangements; Manipulation of signalling currents using trains of dc pulses

Description


  De onderhavige uitvinding heeft betrekking op <EMI ID=1.1> gedurende dit persistentietijdsinterval aanhoudt. The present invention relates to <EMI ID = 1.1> persists for this persistentietijdsinterval. 

 
 <EMI ID=2.1> <EMI ID = 2.1> 

 
 <EMI ID=3.1> <EMI ID = 3.1> 

 
 <EMI ID=4.1> <EMI ID = 4.1> 

 
 wordt in een kiesimpulsontvanger van een telefooncentrale is in a dial pulse receiver of a telephone exchange

 
 <EMI ID=5.1> <EMI ID = 5.1> 

 
 centrale kunnen toegepast worden om van een andere centrale plant can be applied to any other central

 
 <EMI ID=6.1> <EMI ID = 6.1> 

 
 <EMI ID=7.1> <EMI ID = 7.1> 

 
 kennen signaal is een bijzondere keus van condensatoren en weerstanden vereist met het doel een overeenkomstig persistentietijdsinterval in te stellen. known signal is a special choice of capacitors and resistors required in order to establish a corresponding persistentietijdsinterval. Wanneer een dergelijk bestaand stelsel, dat in staat is om één soort signalen te herkennen, When such an existing system, which is able to recognize a single type of signals,

 
 <EMI ID=8.1> <EMI ID = 8.1> 

 
 signalen dan vereist dit een betrekkelijk veel tijd in beslag nemende vervanging van laatstgenoemde componenten . signals then this requires a relatively great deal of time-consuming replacement of the latter components. 

 
 <EMI ID=9.1> <EMI ID=10.1> <EMI ID = 9.1> <EMI ID = 10.1> 

 
 Volgens de uitvinding wordt deze doelstelling According to the invention, this objective is 

 
 <EMI ID=11.1> van een ingangssignaal vaststellen en vervolgens deze eerste geheugenmiddelen ondervragen om het overeenkomstige daarin opgeslagen persistentietellerwoord te verkrijgen, die dan deze <EMI ID = 11.1> of determining an input signal and then to interrogate the first memory means in order to obtain the corresponding stored therein persistentietellerwoord, which are then this 

 
 <EMI ID=12.1> <EMI ID = 12.1> 

 
 <EMI ID=13.1> <EMI ID = 13.1> 

 
 Volgens een voorkeursuitvoering heeft het onderhavige signaalherkenningsstelsel een ingang waaraan een aantal in de tijd verweven berichten wordt gelegd, die elk toegevoegd zijn aan een verschillende van een aantal inrichtingen, According to a preferred embodiment, the subject signal-recognition system has an input to which a number is placed interwoven messages in the time, which are each associated with a different one of a plurality of devices,

 
 <EMI ID=14.1> <EMI ID = 14.1> 

 
 een aantal testpunten heeft en waarbij elk bericht een aantal bits omvat dat minstens gelijk is aan het aantal testpunten van de inrichting tot dewelke het bericht behoort. has a number of test points, and wherein each message includes a number of bits which is at least equal to the number of test points on the device to which the message belongs. Het signaal- The signal-

 
 <EMI ID=15.1> <EMI ID = 15.1> 

 
 omvat :- includes :- 

 
 <EMI ID=16.1> <EMI ID = 16.1> 

 
 persistentietijdsinterval. persistentietijdsinterval. 

 
 <EMI ID=17.1> <EMI ID = 17.1> 

 
 van de bijbehorende tekeningen waarin : Fig. of the accompanying drawings, in which: Fig. 1 en 2 op een schematische wijze een signaalherkenningsstelsel volgens de uitvinding voorstellen; 1 and 2 represent a signal recognition system according to the invention in a schematic way; <EMI ID=18.1> <EMI ID = 18.1> 

 
 <EMI ID=19.1> <EMI ID=20.1> stellen van een PCM multifreem en van freem welke in het stelsel <EMI ID = 19.1> <EMI ID = 20.1> provision of a multiframe PCM frame and of which, in the system,

 
 <EMI ID=21.1> <EMI ID = 21.1> 

 
 <EMI ID=22.1> <EMI ID = 22.1> 

 
 <EMI ID=23.1> uitgangen heeft waaraan de volgende gelijknamige uitgangsimpulsgolfvormen worden opgewekt: <EMI ID = 23.1> has outputs from which the following like named output pulse waveforms are generated: 

 
 <EMI ID=24.1> <EMI ID = 24.1> 

 
 AC5 (Fig. 3); AC5 (Fig. 3); <EMI ID=25.1> <EMI ID = 25.1> 

 
 <EMI ID=26.1> <EMI ID = 26.1> 

 
 <EMI ID=27.1> <EMI ID = 27.1> 

 
 gelegd aan de klokingang Gl en verschijnen dan aan de uitgangen applied to the clock input Gl and then appear at the outputs

 
 <EMI ID=28.1> <EMI ID=29.1> <EMI ID = 28.1> <EMI ID = 29.1> 

 
 <EMI ID=30.1> <EMI ID = 30.1> 

 
 <EMI ID=31.1> <EMI ID = 31.1> 

 
 <EMI ID=32.1> <EMI ID = 32.1> 

 
 <EMI ID=33.1> - ingang A6 wordt bestuurd, ingeval een persistentietellerwoord <EMI ID=34.1> <EMI ID = 33.1> - Input A6 is controlled, where a persistentietellerwoord <EMI ID = 34.1> 

 
 <EMI ID=35.1> <EMI ID = 35.1> 

 
 seconden of van 10 milliseconden van een testpunttoestand seconds, or of 10 milliseconds of a test point state

 
 <EMI ID=36.1> <EMI ID = 36.1> 

 
 <EMI ID=37.1> <EMI ID = 37.1> 

 
 <EMI ID=38.1> <EMI ID = 38.1> 

 
 of een sekwentiewoord verschijnt or appears sekwentiewoord
 - ingang AO wordt gebruikt voor het aanleggen van een te verwerken ingangsbitstropm BS of bericht. - AO input is used for the construction of a processing ingangsbitstropm BS or message.

 
 De termen persistentietellerwoord en sekwentiewoord The terms persistentietellerwoord and sekwentiewoord

 
 <EMI ID=39.1> <EMI ID=40.1> <EMI ID = 39.1> <EMI ID = 40.1> 

 
 De inhoud van deze geheugenlocaties Ml (JO) tot The contents of the memory locations M (JO) to

 
 <EMI ID=41.1> <EMI ID = 41.1> 

 
 <EMI ID=42.1> <EMI ID = 42.1> 

 
 <EMI ID=43.1> <EMI ID = 43.1> 

 
 De vier en zestig 16-bit berichten worden gemultiplexeerd zodat de berichtenbits die tot een-zelfde junctor behoren elkaar opvolgen met intervallen van 125 microseconden, waarbij The sixty-four 16-bit messages are multiplexed such that the message bits corresponding to follow each other in a same-junctor at intervals of 125 microseconds, wherein

 
 <EMI ID=44.1> <EMI ID = 44.1> 

 
 milliseconden is. is milliseconds. Fig. Fig. 8 toont meer in het bijzonder het 8 shows more in particular, the

 
 <EMI ID=45.1> <EMI ID=46.1> <EMI ID = 45.1> <EMI ID = 46.1> 

 
 <EMI ID=47.1> <EMI ID = 47.1> 

 
 De mogelijke sekwentiewoorden zijn opgeslagen in The possible sekwentiewoorden are stored in

 
 <EMI ID=48.1> <EMI ID = 48.1> 

 
 <EMI ID=49.1> <EMI ID = 49.1> 

 
 te adresseren wordt een nieuw of huidig sekwentiewoord verschaft. To address provided a new or current sekwentiewoord. Bijvoorbeeld, als het voorgaande sekwentiewoord 0111 is en het For example, if the previous sekwentiewoord is 0111, and the 

 
 <EMI ID=50.1> <EMI ID = 50.1> 

 
 heeft op een testpunt b, gelijk O of 1 is . has been on a test point b, the same O or 1. In dit geval wordt <EMI ID=51.1> <EMI ID=52.1> in this case, <EMI ID = 51.1> <EMI ID = 52.1> 

 
 <EMI ID=53.1> <EMI ID = 53.1> 

 
 hiermee, wanneer het volgende ontvangen testpuntbit een O is Conversely, when the next received testpuntbit is an O

 
 <EMI ID=54.1> <EMI ID = 54.1> 

 
 wordt dus verminderd. is thus reduced.

 
 <EMI ID=55.1> <EMI ID = 55.1> 

 
 leiden uit een voorgaand persistentietellerwoord en uit een ontvangen testpuntbit worden alle mogelijke persistentieteller- lead from a previous persistentietellerwoord and a receiving testpuntbit all possible persistentieteller-

 
 <EMI ID=56.1> <EMI ID = 56.1> 

 
 De werking Van het hierboven beschouwde stelsel wordt hierna beschreven. The operation of the system considered above is described below. 

 
 <EMI ID=57.1> <EMI ID = 57.1> 

 
 <EMI ID=58.1> <EMI ID = 58.1> 

 
 verschillende junctor van de 64 junctors JO tot J63, waarbij het 6-bit adres van deze junctor bepaald wordt door de impulsgolfvormen TO tot T5 die gelegd worden aan de ingangen A9 tot A4 van het RAM geheugen als een bit van dit bericht aan de ingang different junctor of the 64 junctors JO to J63, in which the 6-bit address of this junctor being determined by the pulse waveforms TO to T5 which are applied to the A9 inputs to A4 of the RAM memory as a bit of this message to the input 

 
 <EMI ID=59.1> <EMI ID = 59.1> 

 
 JO to J63 identiek zijn wordt enkel het in Fig,. JO to J63 are identical, only the in Fig ,. 8 voor de 8 for the 

 
 junctor JO getoonde 16-bit bericht beschouwd en telkens een bit van dit bericht aan de ingangsklem AO van het PROM geheugen wordt gelegd wordt het adres 000000 van JO aan de klemmen JO junctor shown 16-bit message and considered each one bit of the message to the input terminal AO of the PROM memory is placed the address 000000 JO to terminals 

 
 A9 tot A4 van het RAM geheugen gelegd. A9 to A4 of the RAM laid. 

 
 <EMI ID=60.1> <EMI ID = 60.1> 

 
 de klemmen A9 tot A4 van het RAM geheugen gelegd gedurende een the terminals A4 to A9 of the RAM placed over a 

 
 <EMI ID=61.1> <EMI ID = 61.1> 

 
 <EMI ID=62.1> <EMI ID = 62.1> 

 
 de ingangsklem BS van het PROM geheugen gelegd. laid the input terminal BS of the PROM memory. Uit Fig. From Fig. 3 volgt dat het begin van dit 1, 95 microseconden interval ook de start aangeeft van 8 opeenvolgende toegangstijdsintervallen 3 it follows that the beginning of this first, 95 microsecond interval also indicates the start of 8 consecutive access time intervals 

 
 <EMI ID=63.1> <EMI ID = 63.1> 

 
 AC5 gedurende ACO zijn in Fig. AC5 are for ACO in Figs. 3 voorgesteld, zodanig dat het volgende gebeurt : <EMI ID=64.1> <EMI ID=65.1> 3 proposed, such that the following occurs: <EMI ID = 64.1> <EMI ID = 65.1> 

 
 de bits A3 A2 Al AO die aan het RAM geheugen gelegd worden the bits A3 A2 Al AO which are applied to the RAM memory 

 
 <EMI ID=66.1> <EMI ID = 66.1> 

 
 gevolg hiervan verschij nt het woord aan de uitgangen DES Consequently verschij nt the floor to the output DES

 
 <EMI ID=67.1> <EMI ID = 67.1> 

 
 <EMI ID=68.1> <EMI ID = 68.1> 

 
 <EMI ID=69.1> <EMI ID = 69.1> 
 - op het ogenblik dat de klokimpuls G2 van RE2 geactiveerd <EMI ID=70.1> - at the moment that triggered the clock G2 RE2 <EMI ID = 70.1> 

 
 tot 1, wordt het "voorgaande" sekwentiewoord 0000 dat aan to 1, the "preceding" shall be sekwentiewoord 0000 to which 

 
 <EMI ID=71.1> <EMI ID = 71.1> 

 
 verschijnt aan de uitgangen QD2 tot QA2 van RE2 en daarom appears at the outputs QD2 to QA2 of RE2 and therefore

 
 <EMI ID=72.1> <EMI ID = 72.1> 

 
 Tijdsinterval AC1 Time interval AC1

 
 <EMI ID=73.1> <EMI ID = 73.1> 

 
 gebeurt : <EMI ID=74.1> decimale waarde 3) zijn, verschijnen de toestanden SEQO, SEQ1 happens: <EMI ID = 74.1> decimal value 3), the states SEQO, SEQ1 appear

 
 <EMI ID=75.1> <EMI ID=76.1> <EMI ID = 75.1> <EMI ID = 76.1> 

 
 van DSM1. of DSM1. 

 
 Tijdsinterval AC2 Time interval AC2 

 
 Omdat de selektieklem SO van DSM1 bestuurd wordt door de impuls- Because of selektieklem SO DSM1 is controlled by the pulse 

 
 <EMI ID=77.1> <EMI ID = 77.1> 

 
 Als gevolg hiervan (Fig. 6) verschijnt het As a result (Fig. 6) shows the 

 
 "huidige" persistentietellerwoord dat betrekking heeft op test- "Current" persistentietellerwoord relating to testing 

 
 <EMI ID=78.1> <EMI ID = 78.1> 

 
 betrekking heeft op een testpunt, de hierboven beschreven bewerking die erin bestaat dit bit toe te voegen aan het refers to a test point, the above-described processing which is to add this bit to the

 
 <EMI ID=79.1> <EMI ID = 79.1> 

 
 <EMI ID=80.1> <EMI ID = 80.1> 

 
 Inderdaad, het resultaat van de bewerking wordt enkel effectief Indeed, the result of the operation is only effective

 
 <EMI ID=81.1> <EMI ID = 81.1> 

 
 <EMI ID=82.1> <EMI ID = 82.1> 

 
 <EMI ID=83.1> <EMI ID = 83.1> 

 
 Tijdsinterval AC3 Time interval AC3

 
 <EMI ID=84.1> <EMI ID = 84.1> 

 
 <EMI ID=85.1> <EMI ID = 85.1> 

 
 <EMI ID=86.1> <EMI ID = 86.1> 

 
 Samenvattend, wanneer gedurende een tijdsinterval In summary, when during a time interval

 
 <EMI ID=87.1> <EMI ID=88.1> <EMI ID = 87.1> <EMI ID = 88.1> 

 
 <EMI ID=89.1> <EMI ID = 89.1> 

 
 werd. became.

 
 <EMI ID=90.1> <EMI ID = 90.1> 

 
 <EMI ID=91.1> <EMI ID = 91.1> 

 
 <EMI ID=92.1> <EMI ID = 92.1> 

 
 <EMI ID=93.1> <EMI ID = 93.1> 

 
 <EMI ID=94.1> <EMI ID = 94.1> 

 
 gevolg waarvan het nieuwe persistentietellerwoord van testpunt a <EMI ID=95.1> due to which the new test point persistentietellerwoord of a <EMI ID = 95.1> 

 
 <EMI ID=96.1> <EMI ID = 96.1> 

 
 <EMI ID=97.1> <EMI ID = 97.1> 

 
 worden uitgevoerd voor alle andere junctors. are carried out for all of the other junctors.

 
 Uit het bovenstaande volgt dat de presistentie From the above it follows that the presistentie 

 
 <EMI ID=98.1> <EMI ID = 98.1> 

 
 veranderd wordt ten gevolge van een wijziging van de toestand is changed due to a change of state

 
 <EMI ID=99.1> <EMI ID=100.1> <EMI ID = 99.1> <EMI ID = 100.1> 

 
 <EMI ID=101.1> <EMI ID = 101.1> 

 
 van het PROM geheugen volledig de meeting van het minimum the PROM memory fully meeting the minimum 

 
 <EMI ID=102.1> <EMI ID = 102.1> 

 
 Hoewel de principes van de uitvinding hierboven While the principles of the invention above, 

 
 <EMI ID=103.1> <EMI ID=104.1> <EMI ID=105.1> <EMI ID = 103.1> <EMI ID = 104.1> <EMI ID = 105.1> 

Claims (1)

 1. <EMI ID=106.1> aantal keer dat een ingangssignaaltoestand door deze verwerkings- <EMI ID = 106.1> number of times an input state by the processing
  <EMI ID=107.1> <EMI ID = 107.1>
  <EMI ID=108.1> <EMI ID = 108.1>
  <EMI ID=109.1> <EMI ID = 109.1>
  <EMI ID=110.1> <EMI ID = 110.1>
  (a tot d van JO tot J63) tussen dewelke onderscheid dient gemaakt, en dat deze tweede geheugenmiddelen (PROM) een genoemd stel (A through d of JO to J63) is made between which a distinction, and in that a said set of said second memory means (PROM)
  <EMI ID=111.1> <EMI ID = 111.1>
  interval verschaffen. providing interval.
  3. Signaalherkenningsstelsel volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat deze signalen (a tot d van JO tot J63) tot een aantal inrichtin gen (JO tot J63) behoren , waarbij een aantal 3. Signal recognition system according to claim 2, characterized in that these signals (a to d of JO to J63) to a number of inrichtin gene (JO to J63) are, wherein a plurality of
  <EMI ID=112.1> <EMI ID = 112.1>
  <EMI ID=113.1> <EMI ID = 113.1>
  verschillende van dit aantal inrichtingen (JO - J63) en een several of the plurality of devices (JO - J63) and a
  <EMI ID=114.1> <EMI ID = 114.1>
  <EMI ID=115.1> <EMI ID = 115.1>
  5. Signaalherkenningsstelsel volgens conclusie 3, 5. Signal recognition system according to claim 3,
  <EMI ID=116.1> <EMI ID = 116.1>
  aangeeft van een toestand in een reeks toestanden die dit bericht indicates a state in a series of states this post
  <EMI ID=117.1> <EMI ID = 117.1>
  <EMI ID=118.1> deze eerste geheugenmiddelen (RAM) op periodieke wij ze lezen <EMI ID = 118.1> said first memory means (RAM) periodically we read them
  <EMI ID=119.1> <EMI ID = 119.1>
  aan het bericht waarvan een toestand aan deze ingang is gelegd, the message that a state is connected to this input,
  <EMI ID=120.1> <EMI ID = 120.1>
  en de toestand van deze ingang met het doel een ander and the state of this entry for the purpose of a different
  <EMI ID=121.1> <EMI ID = 121.1>
  <EMI ID=122.1> <EMI ID = 122.1>
  geheugenmiddelen. memory resources.
  <EMI ID=123.1> <EMI ID = 123.1>
  verkregen uit deze eerste geheugenmiddelen wanneer laatstgenoemd persistentietellerwoord toegevoegd is aan de signaaltoestand die aanwezig is aan deze ingang, hetgeen aangegeven is door obtained from the said first memory means when the latter persistentietellerwoord is added to the signal state which is present at this input, which is indicated by
  <EMI ID=124.1> <EMI ID = 124.1>
  deze signaaltoestand behoort. This signal state belongs.
BE2/58301A 1979-12-28 1979-12-28 Signal Detection System BE880921A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE880921 1979-12-28
BE2/58301A BE880921A (en) 1979-12-28 1979-12-28 Signal Detection System

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2/58301A BE880921A (en) 1979-12-28 1979-12-28 Signal Detection System
BR8008434A BR8008434A (en) 1979-12-28 1980-12-22 signal recognition system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE880921A true BE880921A (en) 1980-06-30

Family

ID=25659059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2/58301A BE880921A (en) 1979-12-28 1979-12-28 Signal Detection System

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE880921A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0146938A3 (en) * 1983-12-22 1986-12-30 International Standard Electric Corporation Signal recognition system
US4860230A (en) * 1983-12-22 1989-08-22 Alcatel N.V. Signal recognition system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0146938A3 (en) * 1983-12-22 1986-12-30 International Standard Electric Corporation Signal recognition system
US4860230A (en) * 1983-12-22 1989-08-22 Alcatel N.V. Signal recognition system
TR23957A (en) * 1983-12-22 1991-01-11 Alcatel Nv Signal recognition system.

Also Published As

Publication number Publication date
BE880921A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3532827A (en) Scanner arrangement for identifying circuits changing their states,storing the times of such change,and determining the character of the change in a communication switching system
US4099233A (en) Electronic data-processing system with data transfer between independently operating miniprocessors
US3348211A (en) Return address system for a data processor
EP0260954A3 (en) Solid state image pickup apparatus
AT112919T (en) Related cell radio telephone systems.
NL7712493A (en) Input / output systems for data processing devices.
NO165880C (en) A method for hoeyhastighetsekstruderingsbelegning a substrate.
EP0298658A3 (en) Computational apparatus
EP0248190A3 (en) Method and apparatus for enhancing the operating capabilities of a telephone switching system
NL8420174A (en) A method for connecting a closed ring over a telephone exchange and a device for applying this method.
JPH02117255A (en) More efficient call processing for operator assistant call
NL7909226A (en) Digital network switching time division for bit-by-bit.
DE3861778D1 (en) Converter circuit from analog to digital signals.
HU216923B (en) Communication system and method for transmitting communication signals
NO812718A (en) Line circuit for two-wire telecommunications line.
TW331007B (en) Semiconductor memory device
NL7801986A (en) A method for forming gold coatings on substrates.
IT7819491D0 (en) Structure of banknote dispensing container sealed tamper-indicating for automated banking systems.
US4430733A (en) Switching of digital signals
DE3871999D1 (en) Combinatorial weighing system.
NL7902787A (en) A video signal processing system.
IT7827762D0 (en) Network for telecommunications presenting a standby multifunction block.
KR970067341A (en) A pre-charging time is improved semiconductor memory device
SE515382C2 (en) Electronic detonator system, method for controlling the system and associated electronic detonators
US4388975A (en) Combination weighing device