New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

BE877326A - Method and device for marking gemstones - Google Patents

Method and device for marking gemstones

Info

Publication number
BE877326A
BE877326A BE2/57917A BE2057917A BE877326A BE 877326 A BE877326 A BE 877326A BE 2/57917 A BE2/57917 A BE 2/57917A BE 2057917 A BE2057917 A BE 2057917A BE 877326 A BE877326 A BE 877326A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
gt
lt
emi id
laser beam
system
Prior art date
Application number
BE2/57917A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Saltzman George
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to IL5680579 priority Critical
Application filed by Saltzman George filed Critical Saltzman George
Publication of BE877326A publication Critical patent/BE877326A/en

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
  • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
  • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
  • C04B41/009After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone characterised by the material treated
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44BMACHINES, APPARATUS OR TOOLS FOR ARTISTIC WORK, e.g. FOR SCULPTURING, GUILLOCHING, CARVING, BRANDING, INLAYING
  • B44B7/00Machines, apparatus or hand tools for branding, e.g. using radiant energy such as laser beams
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
  • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
  • C04B41/00After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
  • C04B41/0036Laser treatment

Description


  <EMI ID=1.1> <EMI ID = 1.1> 

 
 systeem voor het lezen van de aldus aangebrachte merktekens: . system for the reading of the said marks made:.

 
 De bedoelde merktekens worden volgens de werkwijze The marks are referred to according to the process 

 
 <EMI ID=2.1> <EMI ID = 2.1> 

 
 laserstraal, waarbij de grootte en de aard van de merktekens laser beam, the size and nature of the marks

 
 telkens kan worden, gekozen volgens hét doel van het markeren. in each case can be selected according to the purpose of marking.

 
 Wegens het gevaar voor diefstal van edelstenen is het Because of the risk of theft of the gems

 
 <EMI ID=3.1> <EMI ID = 3.1> 

 
 geregistreerd. registered.

 
 Tot nu toe werden reeds diverse systemen voor het identificeren van edelstenen voorgesteld, oa berustend op Up to now, have already been proposed various systems for the identification of gemstones, among other things resting on

 
 <EMI ID=4.1> <EMI ID = 4.1> 

 
 teristieke onvolmaaktheden van natuurstenen. teristieke imperfections of natural stone. De aanwezigheid The presence

 
 van dergelijke figuren is zeer nuttig voor het herkennen van of such characters is very useful for recognizing

 
 edelstenen, speciaal van geslepen diamanten. precious stones, in particular of cut diamonds. Er worden echter There are, however,

 
 aangaande deze figuren geen merktekens volgens een bepaalde on these figures, no marks according to a particular 

 
 code op de afzonderlijke stenen aangebracht met hét oog op de code applied to the individual stones for the purpose of the

 
 onmiddellijke identifikatie van de steen bij diefstal of verlies. immediate identification of the stone is lost or stolen.

 
 Aangezien de meeste stenen thans verzekerd en ook Since most of the stone is now ensured, and also

 
 geregistreerd zijn wat kleur, helderheid, vorm en kloven be- registered some color, brightness, shape and fissures working

 
 <EMI ID=5.1> <EMI ID = 5.1> 

 
 <EMI ID=6.1> <EMI ID = 6.1> 

 
 cijferen van dergelijke inskripties. arithmetic of such inskripties.

 
 De inskriptie kan zowel voluit geschreven als verkort The inscription can be both in words and shortened

 
 <EMI ID=7.1> <EMI ID = 7.1> 

 
 kombinatie van deze twee systemen toe te passen. combination of applying these two systems. 

 
 <EMI ID=8.1> <EMI ID=9.1> <EMI ID = 8.1> <EMI ID = 9.1> 

 
 uit een leesoptiek, een omzetter voor het omzetten van de optische signalen aangaande de op de steen geregistreerde informatie in elektronische signalen en een identifikátiemiddel voor de verwerking van deze signalen. of a reading optical system, a transducer for converting the optical signals relating to the stone in the recorded information into electronic signals, and a identifikátiemiddel for the processing of these signals.

 
 <EMI ID=10.1> <EMI ID = 10.1> 

 
 de edelsteen, zo dat de waarde van de steen daardoor niet wordt the gem, so that the value of the stone is not thereby

 
 <EMI ID=11.1> <EMI ID = 11.1> 

 
 sen wijd uiteenliggende grenzen kan worden gevarieerd naar gelang, van de aard van de laserstraal, de impulsduur enz. De inrichting werkt meestal met een verbruik van ca. 1-10 W. s can be varied in wide limits, depending, on the nature of the laser beam, the pulse duration etc. The device usually operates with a consumption of about 1-10 W.

 
 <EMI ID=12.1> van de inskriptie natuurlijk zorgvuldig worden geregeld. <EMI ID = 12.1> from the inscription of course be carefully controlled.

 
 <EMI ID=13.1> <EMI ID = 13.1> 

 
 betrokken edelsteen. gemstone involved. De inskriptie kan bestaan uit letters, nummers, kodetekens of een kombinatie ervan. The inscription can include letters, numbers, character code or a combination thereof. Deze tekens verschaffen informatie bijvoorbeeld aangaande de hérkomst, These signs provide information for example on the origin,

 
 <EMI ID=14.1> <EMI ID = 14.1> 

 
 kleine stenen te markeren met een al dan niet gekodeerde highlighting small stones with or without coded

 
 <EMI ID=15.1> meestal plaats met een bredere laserbundel, zodat dé inskriptie kan worden gelezen met een gewoon vergrootglas. <EMI ID = 15.1> usually place a wider laser beam, so that your inscription can be read with a simple magnifying glass.

 
 <EMI ID=16.1> <EMI ID = 16.1> 

 
 aangebrachte inskriptie, gemarkeerd volgens de werkwijze van de onderhavige uitvinding, bestaat uit een geschikte laser, arranged inscription, marked according to the method of the present invention, consists of a suitable laser,

 
 <EMI ID=17.1> <EMI ID = 17.1> 

 
 ervan in een gegevensbank met het oog op hét identificeren van de steen. them in a database in order to identify the stone. 

 
 <EMI ID=18.1> <EMI ID=19.1> en figuur 2 een blokdiagram van het leessysteem weergeeft. <EMI ID = 18.1> <EMI ID = 19.1>, and Figure 2 shows a block diagram of the reading system. 

 
 Volgens de werkwijze van de uitvinding worden inskrip- According to the process of the invention are inskrip-

 
 <EMI ID=20.1> <EMI ID = 20.1> 

Claims (1)

 1. <EMI ID=21.1> <EMI ID = 21.1>
  een laserstraal met geschikte intensiteit -wordt gebruikt, die men gedurende een bepaalde tijd op de -steen laat inwerken, a laser beam -is used with suitable intensity, which is caused to act on the bed components to install during a certain period of time,
  <EMI ID=22.1> <EMI ID = 22.1>
  6..- Systeem voor het aanbrengen van een vooraf 6 ..- System for the application of a pre-
  <EMI ID=23.1> <EMI ID = 23.1>
  licht tot een laserstraal met bepaalde diameter en een mani- light to a laser beam of a given diameter and mani-
  <EMI ID=24.1> <EMI ID = 24.1>
  betrokken facet volgens het gewenste inskriptiepatroon. facet concerned according to the desired inskriptiepatroon.
  7.- Systeem volgens eis 6, met het kenmerk dat het invoeren van de gegevens plaats vindt met behulp van een toetsenbord, een magnetische band, een papierstrook, een geperforeerde kaart of een ander geschikt middel, en de aldus toe- 7.- System as claimed in claim 6, characterized in that the input of the data takes place by means of a keyboard, a magnetic tape, a paper strip, a perforated card or other suitable means, and supply the thus-
  <EMI ID=25.1> <EMI ID = 25.1>
  laser-logica voor het sturen van de laserstraal over het oppervlak van de steen. laser-logic for controlling the laser beam over the surface of the stone.
  8.- Systeem voor het aanbrengen van inskripties op edelstenen door middel van een laserstraal, in hoofdzaak 8.- System for the application of inskripties on gemstones, by means of a laser beam, substantially
  <EMI ID=26.1> <EMI ID = 26.1>
  de bijgaande tekening. the accompanying drawings.
  9. - Systeem volgens de eisen 6-8, met het kenmerk 9. - System according to requirements 6-8, characterized in
  <EMI ID=27.1> <EMI ID = 27.1>
  keren edelsteen een geslepen diamant is, met het kenmerk dat het voorzien is van een geschikte inrichting voor het posi- times gemstone is a cut diamond, characterized in that it is provided with a suitable device for positioning
  <EMI ID=28.1> <EMI ID = 28.1>
  steen een diamant, een smaragd of een andere edelsteen of ook een halfedelsteen is. stone diamond, an emerald or other gem or even a gemstone.
  <EMI ID=29.1> <EMI ID = 29.1>
  edelstenen, hoofdzakelijk zoals voorafgaand beschreven en weergegeven in de bijgaande tekeningen. gemstones, essentially as previously described and shown in the accompanying drawings.
BE2/57917A 1979-04-06 1979-06-28 Method and device for marking gemstones BE877326A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IL5680579 1979-04-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE877326A true BE877326A (en) 1979-12-28

Family

ID=11050909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2/57917A BE877326A (en) 1979-04-06 1979-06-28 Method and device for marking gemstones

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE877326A (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4392476A (en) * 1980-12-23 1983-07-12 Lazare Kaplan & Sons, Inc. Method and apparatus for placing identifying indicia on the surface of precious stones including diamonds
US4401876A (en) * 1980-05-20 1983-08-30 Martin Cooper Working gemstones
US5753887A (en) * 1995-05-16 1998-05-19 Engraving Technologies, Inc. Apparatus for laser engraving indicia on gemstones
US7655882B2 (en) * 1996-01-05 2010-02-02 Lazare Kaplan International, Inc. Microinscribed gemstone
US8319145B2 (en) * 2006-07-10 2012-11-27 Lazare Kaplan International, Inc. System and method for gemstone micro-inscription
CN104589880A (en) * 2014-11-21 2015-05-06 上海永菁光电科技有限公司 Glass laser engraving method and device

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4401876A (en) * 1980-05-20 1983-08-30 Martin Cooper Working gemstones
US4392476A (en) * 1980-12-23 1983-07-12 Lazare Kaplan & Sons, Inc. Method and apparatus for placing identifying indicia on the surface of precious stones including diamonds
EP0054840B1 (en) * 1980-12-23 1986-04-09 Lazare Kaplan &amp; Sons, Inc. Method and apparatus for providing an identifying indicium to a diamond
US5753887A (en) * 1995-05-16 1998-05-19 Engraving Technologies, Inc. Apparatus for laser engraving indicia on gemstones
US7655882B2 (en) * 1996-01-05 2010-02-02 Lazare Kaplan International, Inc. Microinscribed gemstone
EP2216126A2 (en) 1996-01-05 2010-08-11 Lazare Kaplan International Inc. Laser marking system for gemstones and method of authenticating marking
US8319145B2 (en) * 2006-07-10 2012-11-27 Lazare Kaplan International, Inc. System and method for gemstone micro-inscription
CN104589880A (en) * 2014-11-21 2015-05-06 上海永菁光电科技有限公司 Glass laser engraving method and device

Also Published As

Publication number Publication date
BE877326A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4547002A (en) Credit and identification cards having pieces of diffraction grating therein
Laude Arts de L'Afrique Noire
US5793502A (en) Secure optical identification means and method with enhanced variability
US20020084329A1 (en) Coded items for labeling objects
Bahn Cave art without the caves
EP0933717A3 (en) A method and system for tracking smart card loyalty points
Bielenstein Diplomacy and trade in the Chinese world, 589-1276
Margolies et al. The Several Lives of Chester Himes
EP0343829A3 (en) Card or badge for carrying data and reader therefor
Hirschfeld Incised marks (post-firing) on Aegean wares
DE2613906A1 (en) Terminal for the input of alphanumeric characters in a data processing system
US4908503A (en) Article for identifying pieces of timber
WO2002018636A2 (en) Improvements in and relating to marking using dna
JPH01226091A (en) Acoustic/image/character information processor
WO2003107264A1 (en) Two dimensional identification code structure
JPH0668647A (en) Card for preventing forgery
DE2650564B1 (en) Apparatus for singulating documents, cards, etc.., In particular of banknotes
JPS6289183A (en) Ic card
Knapp Primitivism and Empire: John Synge and Paul Gauguin
AT341551B (en) A process for the recovery of at least partially gasifiable drop any kind of biological treatment, and plant for carrying out the method
JP2001297313A (en) Machine readable hologram applied with diftraction grating and reader
JPS6464088A (en) Ic card
JPS62194591A (en) Card-shaped recording medium
DE2848145B1 (en) Method for preparing bituminous mixtures in road construction or the like. and apparatus for carrying out the method
CA2027307A1 (en) Customized lottery greeting card