BE834211A - Needle for hemodialysis - Google Patents

Needle for hemodialysis

Info

Publication number
BE834211A
BE834211A BE2054602A BE2054602A BE834211A BE 834211 A BE834211 A BE 834211A BE 2054602 A BE2054602 A BE 2054602A BE 2054602 A BE2054602 A BE 2054602A BE 834211 A BE834211 A BE 834211A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
needle
characterized
spaces
needle according
requirements
Prior art date
Application number
BE2054602A
Other languages
Dutch (nl)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to BE2054602A priority Critical patent/BE834211A/en
Publication of BE834211A publication Critical patent/BE834211A/en
Priority claimed from DE19762643594 external-priority patent/DE2643594A1/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M5/00Devices for bringing media into the body in a subcutaneous, intra-vascular or intramuscular way; Accessories therefor, e.g. filling or cleaning devices, arm-rests
  • A61M5/14Infusion devices, e.g. infusing by gravity; Blood infusion; Accessories therefor
  • A61M5/158Needles for infusions; Accessories therefor, e.g. for inserting infusion needles, or for holding them on the body
  • A61M5/1582Double lumen needles
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M25/00Catheters; Hollow probes
  • A61M25/0021Catheters; Hollow probes characterised by the form of the tubing
  • A61M25/0023Catheters; Hollow probes characterised by the form of the tubing by the form of the lumen, e.g. cross-section, variable diameter
  • A61M25/0026Multi-lumen catheters with stationary elements
  • A61M25/003Multi-lumen catheters with stationary elements characterized by features relating to least one lumen located at the distal part of the catheter, e.g. filters, plugs or valves
  • A61M2025/0031Multi-lumen catheters with stationary elements characterized by features relating to least one lumen located at the distal part of the catheter, e.g. filters, plugs or valves characterized by lumina for withdrawing or delivering, i.e. used for extracorporeal circuit treatment
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M25/00Catheters; Hollow probes
  • A61M25/0021Catheters; Hollow probes characterised by the form of the tubing
  • A61M25/0023Catheters; Hollow probes characterised by the form of the tubing by the form of the lumen, e.g. cross-section, variable diameter
  • A61M25/0026Multi-lumen catheters with stationary elements
  • A61M2025/0037Multi-lumen catheters with stationary elements characterized by lumina being arranged side-by-side

Description


  "Naald voor haemodialyse" Deze uitvinding heeft betrekking op een naald "Needle for hemodialysis" This invention relates to a needle

 
 voor haemodialyse, meer speciaal een naald die gebruikt wordt bij het dialyseren om toegang te krijgen tot de bloedbaan van de patiënt. for hemodialysis, in particular a needle used in dialysis to gain access to the bloodstream of the patient.

 
 Men weet dat bij het dialyseren in het algemeen twee naalden worden ingebracht waarvan één dient om de bloedafvoer uit het lichaam te verzekeren terwijl de tweede dient om het gezuiverd bloed terug in het lichaam te brengen. It is known that to be introduced at the dialyzing, in general, two needles, one of which is intended to ensure the discharge of blood out of the body while the second serves to return the purified blood into the body.

 
 Eveneens weet men dat het inbrengen van deze naalden met relatief grote diameter, wat noodzakelijk is om de gewenste bloedstroomsnelheid te verkrijgen, relatief pijnlijk is. It is also known that the insertion of these needles having a relatively large diameter, which is necessary in order to obtain the desired blood flow rate, is relatively painful.

 
 De huidige uitvinding heeft dan ook betrekking op een naald die toelaat het inbrengen van twee naalden totaal uit te sluiten daar zowel de afvoer van het bloed uit het lichaam als de toevoer van het gezuiverde bloed in het lichaam met één en dezelfde naald kan geschieden. The present invention, therefore, also relates to a needle that allows the insertion of two needles completely be ruled out since both the discharge of the blood from the body when the supply of the purified blood into the body with one and the same needle may take place.

 
 Zulke naald wordt volgens de uitvinding gewormd Such needle is according to the invention gewormd

 
 door een hol-cilindrisch lichaam dat door een wand over de ganse lengte in twee ruimten is verdeeld. by a hollow-cylindrical body which is divided by a wall along the entire length into two spaces.

 
 Met het inzicht de kenmerken van deze naald beter aan te tonen is hierna een voorbeeld beschreven van zulke naald met verwijzing naar de bijgaande tekeningen waarin: With the understanding of the characteristics of this needle to show better hereafter is an example of such needle described with reference to the accompanying drawings, in which:
 figuur 1 een zij aanzicht weergeeft van een naald volgens de uitvinding; Figure 1 is a side elevation view of a needle according to the invention; figuur 2 een bovenaanzicht weergeeft van figuur 1; Figure 2 is a plan view of Figure 1; figuur 3 een doorsnede is volgens lijn III-III in figuur l; Figure 3 is a section according to line III-III of Figure l; figuur 4 een in zijaanzicht uitvoeringsvariante weergeeft van figuur 1; Figure 4 is a side view of variant of the embodiment of Figure 1; figuur 5 een bovenaanzicht weergeeft van figuur 3; Figure 5 is a plan view of Figure 3; figuur 6 schematisch aantoont op welke wijze de in een ader aangebrachte naald werkzaam is om tegelijkertijd bloed af te voeren uit het lichaam en terug in het lichaam te brengen. figure 6 schematically shows the manner in which to bring the needle into a vein arranged is operative at the same time blood to be discharged from the body, and back into the body.

 
 Zoals weergegeven in de figuren bestaat de naald volgens de uitvinding uit een hol cilindrisch lichaam 1 dat over de ganse lengte van de naald, door middel van een wand As shown in the figures, the needle according to the invention consists of a hollow cylindrical body 1 over the entire length of the needle, by means of a wall

 
 <EMI ID=1.1> <EMI ID = 1.1> 

 
 van de naald op niet getoonde wijze geschikt aangesloten op het dialyseapparaat. of the needle in a manner not shown suitably connected to the dialysis machine.

 
 Vooraan vertoon t de naald een eerste afschuining 5, die overeenstemt met bijvoorbeeld de doorgang 4 en een tweede At the front presentation t the needle has a first bevel 5, which corresponds to, for example, the passage 4, and a second

 
 <EMI ID=2.1> <EMI ID = 2.1> 

 
 der zodanig dat het inbrengen van de naald eenvoudig is en zo weinig mogelijk kwetst en pijn veroorzaakt, terwijl na het in- der in such a way that the insertion of the needle is simple and hurts as little as possible and causes pain, and, after the check-

 
 <EMI ID=3.1> <EMI ID = 3.1> 

 
 interfereren, maw dat de recyclage van bloed, rechtstreeks van de terugvoerruimte naar de afvoerruimte, zo klein mogelijk is. interfere, in other words, that the recycling of blood, either directly from the return space into the discharge space, is as small as possible. Om deze interferent ie nog te verkleinen en zelfs totaal uit te sluiten zal men de afsnijding &#65533; To reduce these interferer he still even totally exclude one will cut the & # 65533; zelfs enigszins naar to even slightly

 
 <EMI ID=4.1> <EMI ID = 4.1> 

 
 4 en 5 is aangeduid. 4 and 5 is indicated.

 
 Door het aldus uitvoeren van zulke dialysenaald verkrijgt men dat het te zu iveren bloed dat doorheen een ader 7 stroomt voor een groot gedeelte wordt afgevoerd via de door- By thus carrying out such dialysis needle is obtained that it is too zu iveren blood flows through an artery 7 is discharged to a large extent through the through

 
 <EMI ID=5.1> <EMI ID = 5.1> 

 
 zijds, door de aanwezigheid van de afstand a tussen de afvoeropening 6 en de toevoeropening &#65533;. part, due to the presence of the distance a between the outlet opening 6 and the inlet opening & # 65533 ;. van de naald en, anderzijds, door het feit dat het gezuiverde bloed met het niet door de kamer 3 opgevangen door de ader &#65533; needle and, secondly, by the fact that the purified blood is not collected by the chamber 3 through the vein & # 65533; stromende bloed wordt meege- flowing blood is communicated 

Claims (1)

 1. nomen. taken out.
  Het is duidelijk dat op deze wijze de mogelijkheid wordt geboden dat voor het dialyseren slechts één naald moet ingebracht worden. It is clear that in this way the possibility is offered that only one needle is to be inserted for the dialysis. Door de oordeelkundige keuze van de hoek van de afschuiningen 6 en eventueel de afstand a verkrijgt By the judicious choice of the angle of the chamfers 6, and optionally obtains the distance a
  men dat de afvoer en de toevoer van bloed zuiver gescheiden blij ven. one in that the discharge and the supply of separated blood pure happy ven.
  De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de The present invention is by no means limited to the
  als voorbeeld beschreven en in de bijgaande tekeningen weergegeven uitvoering, doch zulke naald kan in allerlei vormen described as an example and represented in the accompanying drawings, but such a needle may in all sorts of shapes
  en afmetingen worden verwezenlijkt zonder buiten het kader and size, to be achieved without departing from the scope
  der uitvinding te treden. of the present invention to occur.
  EISEN REQUIREMENTS
  l.- Naald voor haemodialyse, met het kenmerk dat L.- Needle for hemodialysis, characterized in that
  zij gevormd wordt door een hol-cylindrisch lichaam dat door it is formed by a hollow-cylindrical body which by
  een wand over de ganse lengte in twee ruimten is verdeeld. a wall over the full length is divided into two spaces.
  2.- Naald volgens eis 1, met het kenmerk dat de 2.- needle according to claim 1, characterized in that the
  punt van de naald gevormd wordt door twee divergerende afsnijdingen die ieder overeenstemmen met één der voornoemde ruimten. tip of the needle is formed by two diverging cut-offs, each of which corresponding to one of the aforementioned spaces.
  3.- Naald volgens eis 2, met het kenmerk dat de voornoemde divergerende afsnijdingen op een bepaalde afstand achter elkaar zijn geplaatst. 3.- needle according to claim 2, characterized in that the said divergent cuts are placed at a certain distance one behind the other.
  4.- Naald volgens één der voorgaande eisen, met het kenmerk dat het uitgangspunt \'oor iedere afsnijding samenvalt met de voornoemde wand die de naald in twee ruimten verdeelt. 4.- needle according to one of the preceding requirements, characterized in that the starting point \ "ear coincide each cut-off with the above-mentioned wall which divides the needle into two spaces.
  5.- Naald volgens één der voorgaande eisen, met het kenmerk dat iedere afsnijding als uitgangspunt een rechte lijn heeft. 5.- needle according to one of the preceding requirements, characterized in that each cut-off as a starting point has a straight line.
  6.-Naald volgens één der voorgaande eisen, met het kenmerk dat denaaldpunt gevormd wordt door een lijn. 6. The-Needle according to any one of the preceding requirements, characterized in that denaaldpunt is formed by a line.
  7.- Naald volgens één der voorgaande eisen, met het kenmerk dat de voornoemde ruimten in dwarse doorsnede aan elkaar gelijk zijn. 7.- needle according to one of the preceding requirements, characterized in that the said spaces in transverse cross-section are equal to each other.
  8.- Naald voor haemodialyse , hoofdzakelijk zoals voorafgaand beschreven en weergegeven in de b&#65533;gaande tekeningen. 8.- Needle for hemodialysis, essentially as previously described and shown in the b & # 65533; accompanying drawings.
BE2054602A 1975-10-06 1975-10-06 Needle for hemodialysis BE834211A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2054602A BE834211A (en) 1975-10-06 1975-10-06 Needle for hemodialysis

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2054602A BE834211A (en) 1975-10-06 1975-10-06 Needle for hemodialysis
DE19762643594 DE2643594A1 (en) 1975-10-06 1976-09-28 Hemodialysis needle
GB4083976A GB1503469A (en) 1975-10-06 1976-10-01 Needle for hemodialysis
FR7630680A FR2326941B3 (en) 1975-10-06 1976-10-05
IT2799876A IT1078764B (en) 1975-10-06 1976-10-05 Needle Hemodialysis
JP12024076A JPS5264187A (en) 1975-10-06 1976-10-06 Needle for analyzing blood

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE834211A true BE834211A (en) 1976-02-02

Family

ID=3865296

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2054602A BE834211A (en) 1975-10-06 1975-10-06 Needle for hemodialysis

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE834211A (en)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2378528A1 (en) * 1977-01-26 1978-08-25 Tersteegen Bernd Catheter has two lights
US4134402A (en) * 1976-02-11 1979-01-16 Mahurkar Sakharam D Double lumen hemodialysis catheter
US4568329A (en) * 1982-03-08 1986-02-04 Mahurkar Sakharam D Double lumen catheter
US4583968A (en) * 1983-10-03 1986-04-22 Mahurkar Sakharam D Smooth bore double lumen catheter
US4623327A (en) * 1985-02-12 1986-11-18 Mahurkar Sakharam D Method and apparatus for using dual-lumen catheters for extracorporeal treatment
US4692141A (en) * 1982-03-08 1987-09-08 Mahurkar Sakharam D Double lumen catheter
US4808155A (en) * 1986-02-27 1989-02-28 Mahurkar Sakharam D Simple double lumen catheter
US4808157A (en) * 1987-07-13 1989-02-28 Neuro Delivery Technology, Inc. Multi-lumen epidural-spinal needle
US4958901A (en) * 1987-07-13 1990-09-25 Neurodelivery Technology, Inc. Method for making a multi-lumen epidural-spinal needle and tip and stock configuration for the same
US5197951A (en) * 1983-12-14 1993-03-30 Mahurkar Sakharam D Simple double lumen catheter
US5624413A (en) * 1996-02-23 1997-04-29 Medical Components, Inc. Method for inserting a multiple catheter assembly
US6695832B2 (en) 2000-06-01 2004-02-24 Twincath, Llc Multilumen catheter and methods for making the catheter
US6719749B1 (en) 2000-06-01 2004-04-13 Medical Components, Inc. Multilumen catheter assembly and methods for making and inserting the same
US8092415B2 (en) 2007-11-01 2012-01-10 C. R. Bard, Inc. Catheter assembly including triple lumen tip
US8152951B2 (en) 2003-02-21 2012-04-10 C. R. Bard, Inc. Multi-lumen catheter with separate distal tips
US8206371B2 (en) 2003-05-27 2012-06-26 Bard Access Systems, Inc. Methods and apparatus for inserting multi-lumen split-tip catheters into a blood vessel
US8292841B2 (en) 2007-10-26 2012-10-23 C. R. Bard, Inc. Solid-body catheter including lateral distal openings
US8992454B2 (en) 2004-06-09 2015-03-31 Bard Access Systems, Inc. Splitable tip catheter with bioresorbable adhesive
US10258732B2 (en) 2007-10-26 2019-04-16 C. R. Bard, Inc. Split-tip catheter including lateral distal openings
US10258768B2 (en) 2014-07-14 2019-04-16 C. R. Bard, Inc. Apparatuses, systems, and methods for inserting catheters having enhanced stiffening and guiding features

Cited By (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4134402A (en) * 1976-02-11 1979-01-16 Mahurkar Sakharam D Double lumen hemodialysis catheter
US4202332A (en) * 1977-01-26 1980-05-13 Bernd Tersteegen Double lumen catheter
FR2378528A1 (en) * 1977-01-26 1978-08-25 Tersteegen Bernd Catheter has two lights
US4692141A (en) * 1982-03-08 1987-09-08 Mahurkar Sakharam D Double lumen catheter
US4568329A (en) * 1982-03-08 1986-02-04 Mahurkar Sakharam D Double lumen catheter
US4583968A (en) * 1983-10-03 1986-04-22 Mahurkar Sakharam D Smooth bore double lumen catheter
US5197951A (en) * 1983-12-14 1993-03-30 Mahurkar Sakharam D Simple double lumen catheter
US4623327A (en) * 1985-02-12 1986-11-18 Mahurkar Sakharam D Method and apparatus for using dual-lumen catheters for extracorporeal treatment
US4808155A (en) * 1986-02-27 1989-02-28 Mahurkar Sakharam D Simple double lumen catheter
US4958901A (en) * 1987-07-13 1990-09-25 Neurodelivery Technology, Inc. Method for making a multi-lumen epidural-spinal needle and tip and stock configuration for the same
US4808157A (en) * 1987-07-13 1989-02-28 Neuro Delivery Technology, Inc. Multi-lumen epidural-spinal needle
US5624413A (en) * 1996-02-23 1997-04-29 Medical Components, Inc. Method for inserting a multiple catheter assembly
US6695832B2 (en) 2000-06-01 2004-02-24 Twincath, Llc Multilumen catheter and methods for making the catheter
US6719749B1 (en) 2000-06-01 2004-04-13 Medical Components, Inc. Multilumen catheter assembly and methods for making and inserting the same
US6881211B2 (en) 2000-06-01 2005-04-19 Medical Components, Inc. Multilumen catheter assembly and methods for making and inserting the same
USRE40913E1 (en) * 2000-06-01 2009-09-08 Medical Components, Inc. Multilumen catheter assembly and methods for making and inserting the same
US7018374B2 (en) 2000-06-01 2006-03-28 Medical Components, Inc. Splittable multilumen catheter assembly
US8152951B2 (en) 2003-02-21 2012-04-10 C. R. Bard, Inc. Multi-lumen catheter with separate distal tips
US10105514B2 (en) 2003-05-27 2018-10-23 Bard Access Systems, Inc. Methods and apparatus for inserting multi-lumen split-tip catheters into a blood vessel
US8206371B2 (en) 2003-05-27 2012-06-26 Bard Access Systems, Inc. Methods and apparatus for inserting multi-lumen split-tip catheters into a blood vessel
US8597275B2 (en) 2003-05-27 2013-12-03 Bard Access Systems, Inc. Methods and apparatus for inserting multi-lumen split-tip catheters into a blood vessel
US9669149B2 (en) 2004-06-09 2017-06-06 Bard Access Systems, Inc. Splitable tip catheter with bioresorbable adhesive
US8992454B2 (en) 2004-06-09 2015-03-31 Bard Access Systems, Inc. Splitable tip catheter with bioresorbable adhesive
US8540661B2 (en) 2007-10-26 2013-09-24 C. R. Bard, Inc. Solid-body catheter including lateral distal openings
US10258732B2 (en) 2007-10-26 2019-04-16 C. R. Bard, Inc. Split-tip catheter including lateral distal openings
US10207043B2 (en) 2007-10-26 2019-02-19 C. R. Bard, Inc. Solid-body catheter including lateral distal openings
US8292841B2 (en) 2007-10-26 2012-10-23 C. R. Bard, Inc. Solid-body catheter including lateral distal openings
US8092415B2 (en) 2007-11-01 2012-01-10 C. R. Bard, Inc. Catheter assembly including triple lumen tip
US9610422B2 (en) 2007-11-01 2017-04-04 C. R. Bard, Inc. Catheter assembly
US8894601B2 (en) 2007-11-01 2014-11-25 C. R. Bard, Inc. Catheter assembly including triple lumen tip
US10258768B2 (en) 2014-07-14 2019-04-16 C. R. Bard, Inc. Apparatuses, systems, and methods for inserting catheters having enhanced stiffening and guiding features

Also Published As

Publication number Publication date
BE834211A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hasegawa et al. Precapillary arteriovenous anastomoses: Thoroughfare channels in the brain
Thurau Renal hemodynamics
Willis et al. Mechanism of natriuretic action of bradykinin
Britton Renin and renal autoregulation
Raij et al. Glomerular mesangium: its function and relationship to angiotensin II
Sheehan et al. The pathogenesis of post-partum necrosis of the anterior lobe of the pituitary gland
Dickerman et al. Effect of cationic amino acid infusion on potassium metabolism in vivo
JP2558246B2 (en) Blood separation method and apparatus
Nicholls et al. Accelerated atherosclerosis in long-term dialysis and renal-transplant patients: Fact or fiction?
Stonebridge et al. Spiral laminar flow in arteries?
Meyer Circulatory changes following occlusion of the middle cerebral artery and their relation to function
EP1323439B1 (en) Device for on-line cleaning and filling or emptying of an extra corporeal blood circuit of a dialysis apparatus
JP4237410B2 (en) Guide device and method for the patient&#39;s endovascular during treatment to a blood vessel by inserting a catheter and a guide wire and advanced
DE69830162T2 (en) Stents for blood vessels
JP2831056B2 (en) Catheter and disposable kit for the treatment of cancer
Griffith et al. Heparin osteoporosis.
Gumerlock et al. Osmotic blood-brain barrier disruption and chemotherapy in the treatment of high grade malignant glioma: patient series and literature review
DE69931085T2 (en) System and method for separating biological cells
US4398906A (en) Method for externally treating the blood
US4950224A (en) Apparatus and method for in vivo plasma separation
DE69636325T2 (en) Conical reinforced catheter
DE69836648T2 (en) Device and method for separating liquid components
DE19528907C1 (en) Haemodynamic parameter measurement equipment for extracorporeal blood circulation appts.
DE69832472T2 (en) A method of gain from hyper concentrated platelets
US8834400B2 (en) Artificial kidney