BE832648R - Distributor for dialysaatomloop an artificial kidney - Google Patents

Distributor for dialysaatomloop an artificial kidney

Info

Publication number
BE832648R
BE832648R BE2054534A BE2054534A BE832648R BE 832648 R BE832648 R BE 832648R BE 2054534 A BE2054534 A BE 2054534A BE 2054534 A BE2054534 A BE 2054534A BE 832648 R BE832648 R BE 832648R
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
distributor
chamber
valves
gt
lt
Prior art date
Application number
BE2054534A
Other languages
Dutch (nl)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to BE832648 priority Critical
Priority to BE2054534A priority patent/BE832648R/en
Application granted granted Critical
Publication of BE832648R publication Critical patent/BE832648R/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
  • A61M1/14Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for haemofiltration, pheris
  • A61M1/16Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for haemofiltration, pheris with membranes
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
  • A61M1/14Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for haemofiltration, pheris
  • A61M1/16Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for haemofiltration, pheris with membranes
  • A61M1/1621Constructional aspects thereof
  • A61M1/1635Constructional aspects thereof with volume chamber balancing devices between used and fresh dialysis fluid
  • A61M1/1639Constructional aspects thereof with volume chamber balancing devices between used and fresh dialysis fluid linked by membranes
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
  • A61M1/14Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for haemofiltration, pheris
  • A61M1/16Dialysis systems; Artificial kidneys; Blood oxygenators; Reciprocating systems for treatment of body fluids, e.g. single needle systems for haemofiltration, pheris with membranes
  • A61M1/1621Constructional aspects thereof
  • A61M1/1635Constructional aspects thereof with volume chamber balancing devices between used and fresh dialysis fluid
  • A61M1/1641Constructional aspects thereof with volume chamber balancing devices between used and fresh dialysis fluid linked by pistons

Description


  "Distributor voor de dialysaatomloop in een kunstnier" Tijdens hemodialysen bij middel van kunstnieren is het belangrijk het volume, respectievelijk het gewicht te kennen van het aan het bloed door ultrafiltratie onttrokken water, om de deshydratatie van de patiënten te kunnen controleren. "Distributor for the dialysaatomloop of an artificial kidney" During hemodialysen by means of an artificial kidney, it is important the volume, respectively, to know the weight of the withdrawn blood by ultrafiltration to the water, in order to be able to control the dehydration of the patients.

 
 Daar het bijna onmogelijk is het totale watergehalte van het dialysaat voortdurend te kontroleren heeft men tot Since it is almost impossible to check to the total water content of the dialysate has been constantly up

 
 nu toe een rudimentaire oplossing toegepast, namelijk het wegen van de patiënten vóór en gedurende of na de hemodialysebehandelingen. So far employed a rudimentary solution, namely the weighing of the patient prior to and during or after the hemodialysis treatment.

 
 De uitvinding heeft tot doel dit probleem op te lossen bij middel van een inrichting waarmede het steeds mogelijk The invention has for its object to solve this problem by means of a device with which it is always possible

 
 is van een dialysaatkringloop een volume vloeistof in continu af te tappen dat overeenstemt met het volume water dat van is provided with a tapping dialysaatkringloop a volume of liquid in continuously decreases corresponding to the volume of water of

 
 het bloed onttrokken is. the blood is extracted.

 
 Hiervoor wordt een distributor voorgesteld die bestemd is om ingeschakeld te worden tussen de dialysaatgenerator en de dialysator van een kunstnier en die hoofdzakelijk bestaat uit twee van elkaar gescheiden cilinders ieder met For this purpose, it is proposed a distributor which is adapted to be switched between the dialysaatgenerator and the dialyzer, and an artificial kidney which consists essentially of two spaced apart cylinders, each having

 
 een pompmiddel, waarbij deze pompmiddelen onderling verbonden zijn en uit een reeks door kleppen gecontroleerde verbiiidingsleidingen tussen de kamers van voornoemde cilinders en de generator, enerzijds, en de dialysator anderzijds. a pumping means, said pumping means are interconnected, and of a set of valves controlled by verbiiidingsleidingen between the chambers of the said cylinders and the generator, on the one hand, and on the other hand the dialyzer.

 
 <EMI ID=1.1> <EMI ID = 1.1> 

 
 zodanig aangebracht, respectievelijk bevolen, dat het toevoeren van dialysaat vanuit de generator naar een kamer van een cilinder van de ditributor de overdracht tot gevolg heeft van een gelijk volume dialysaat van een kamer van de andere cilinder naar de dialysator, alsmede het aanzuigen in de andere kamer van voornoemde andere cilinder van een gelijk volume dialysaat vanuit de dialysator en het verdrijven van een gelijk volume dialysaat vanuit de tweede kamer van de eerstgenoemde cilinder / arranged so commanded, respectively, that the supply of dialysate from the generator to have a chamber of a cylinder of the ditributor result in the transfer of an equal volume of dialysate of a chamber of the other cylinder to the dialyzer, as well as the suction and in the other chamber of said other cylinder of an equal volume of dialysate from the dialyzer and the displacement of an equal volume of dialysate from the second chamber of the first mentioned cylinder /

 
 naar de generator toe. to the generator.

 
 Hierdoor bekomt men een echte scheiding tussen generator en dialysator waardoor variaties in het debiet uit de dialysator gemakkelijk gemeten kunnen worden, buiten de invloed van druk en debiet aan de uitgang van de generator. As a result, one obtains a real separation between the generator and dialyzer, whereby variations in the flow rate of the dialyzer can easily be measured, beyond the influence of pressure and flow rate at the output of the generator.

 
 Om de kenmerken van de uitvinding duidelijk naar voren te brengen worden hierna twee uitvoeringsvoorbeelden beschreven met verwijzing naar de bijgaande tekeningen waarin : In order to bring the characteristics of the invention clearly will be described in the following two exemplary embodiments with reference to the accompanying drawings, in which:
 figuur 1 een schematische inrichting weergeeft volgens de uitvinding, in een kenmerkende stand; Figure 1 is a schematic showing apparatus according to the invention, in a typical position; figuur 3 gelijkaardig is aan figuur 1, doch met de inrichting in haar tweede kenmerkende stand; Figure 3 is similar to figure 1, but with the device in its second characteristic position; figuur 3 een uitvoeringsvariante weergeeft van de inrichting volgens de figuren 1 en 2. Figure 3 is an embodiment variant of the device according to the figures 1 and 2.

 
 In de figuren 1 en 2 is schematisch een dialysator In Figures 1 and 2 schematically a dialyser

 
 <EMI ID=2.1> <EMI ID = 2.1> 

 
 Het dialysaatcircuit tussen de generator 5 en kamer The dialysate between 5 and generator room

 
 <EMI ID=3.1> <EMI ID = 3.1> 

 
 middelen in dit geval zuigers bevinden, respectievelijk 9 en means are present in this case, pistons, 9, respectively, and

 
 10. Iedere zuiger verdeelt de daarmede overeenstemmende cilinder in twee kamers, respectievelijk 7a, 7b en 8a, 8b. 10. Each piston divides the therewith corresponding cylinder into two chambers, respectively 7a, 7b and 8a, 8b.

 
 De kamer 2 heeft een inlaatleiding 11 en een uitlaatleiding 12. The chamber 2 has an inlet line 11 and an outlet conduit 12.

 
 <EMI ID=4.1> <EMI ID = 4.1> 

 
 in verbinding gesteld worden met kamer 7a of, via een klep in the compound are made with chamber 7a or, via a valve
 18 en een leiding 19 , met kamer 8b. 18 and a line 19, with chamber 8b.

 
 <EMI ID=5.1> 1 <EMI ID = 5.1> 1

 
 <EMI ID=6.1> <EMI ID = 6.1> 

 
 en een leiding 23, met kamer 8b. and a conduit 23, with chamber 8b.

 
 Leiding 12 kan in verbinding gesteld worden het- Conduit 12 may be placed in communication it-

 
 <EMI ID=7.1> <EMI ID = 7.1> 

 
 met kamer 8a, via een leiding 30 met klep 31. with chamber 8a, via a conduit 30 with valve 31.

 
 De bediening van deze kleppen is derwijze uitgevoerd dat de kleppen 16, 22, 26 en 29 open zijn wanneer de kleppen 18, 20, 24 en 31 gesloten zijn, en omgekeerd. The operation of these valves is carried out in such a way that the valves 16, 22, 26 and 29 are open when the valves 18, 20, 24 and 31 are closed, and vice versa. Deze bediening kan bevolen worden bij middel van eindschakelaars This operation can be ordered by means of limit switches
 32 en 33 die afwisselend bevoler. 32 and 33 which alternately bevoler. worden door een stang are by a rod

 
 34 die de zuigers 9 en 10 verbindt. 34 which connects the pistons 9 and 10.

 
 Met leiding 12 is een aftapleiding 35, met pomp With line 12 is a drainage pipe 35, with pump
 36, verbonden. 36, connected.

 
 De aldus beschreven inrichting werkt afwisselend zoals in figuren 1 en 2 weergegeven. The thus described apparatus operates alternately as shown in Figures 1 and 2.

 
 <EMI ID=8.1> <EMI ID = 8.1> 

 
 bestaat tussen de leidingen die in verbinding staan met kamer 2 en de leidingen die in verbinding staan met de generator 5, waarbij het debiet tussen deze twee gedeelten van het circuit strikt constant blijft voor een gegeven instelling van de pomp 14. exists between the conduits which are in communication with chamber 2 and the ducts which are in communication with the generator 5, wherein the flow rate between these two portions of the circuit remains rigorously constant for a given setting of the pump 14.

 
 Dit betekent dat debiet veranderingen die door de werking van de dialysator 1 in kamer 2 zouden ontstaan, op This means that flow rate changes which would be produced by the action of the dialyzer 1 into chamber 2, by

 
 <EMI ID=9.1> <EMI ID = 9.1> 

 
 respectievelijk van pomp 14. , respectively, of pump 14.

 
 Water bijvoorbeeld, dat door ultrafiltratie doorheen membraan 4 onttrokken wordt veroorzaakt een stijging van het debiet in kamer 2 en leiding 12 en het hiermede overeen- For example, water, which is extracted through membrane 4 by ultrafiltration causes an increase in the flow rate in the chamber 2 and conduit 12, and in accordance therewith 

Claims (1)

1 1
stemmende volume vloeistof kan via leiding 35 en pomp 36 afgetapt worden om gemeten te worden. provoking volume of liquid can be drained through conduit 35 and pump 36 to be measured.
In figuur 3 is, in neutrale stand, een inrichting <EMI ID=10.1> In figure 3, in the neutral position, a device <EMI ID = 10.1>
gevormd worden door membranen. are formed by membranes. De werking hiervan is identiek aan deze van de uitvoering met zuigers zodat geen verdere uitleg nodig is. The operation thereof is identical to that of the embodiment with the piston so that no further explanation is needed.
Vanzelfsprekend kan de distributor volgens de Obviously, the distributor can in accordance with the
<EMI ID=11.1> <EMI ID = 11.1>
buiten het kader van de uitvinding te treden. departing from the scope of the invention. Bijvoorbeeld kan het aantal weergegeven kleppen gereduceerd worden mits aanwending van driewegskleppen. For example, the number displayed valves can be reduced provided that use of three-way valves.
EISEN. REQUIREMENTS.
1.- In een kunstnier met dialysator en dialijaat- 1.- In an artificial kidney dialyser and dialijaat-
<EMI ID=12.1> <EMI ID = 12.1>
ieder met een pompmiddel, waarbij deze pompmiddelen onderling verbonden zijn en uit een reeks door kleppen gecontroleerde verbindingsleidingen tussen de kamers van voornoemde cilinders en de generator, enerzijds, en de dialysttor anderzijds. each with a pumping means, said pumping means are interconnected and from a series of valve-controlled connection lines between the chambers of the said cylinders and the generator, on the one hand, and on the other hand dialysttor.
2.- Distributor volgens eis 1, met het kenmerk 2.- Distributor according to claim 1, characterized in
dat de voornoemde pompmiddelen ieder gevormd worden door een zuiger. in that the said pumping means are each formed by a piston.
3.- Distributor volgens eis 1, met het kenmerk. 3.- Distributor according to claim 1, characterized in.
dat de voornoemde pompmiddelen ieder gevormd worden door een membraan. in that the said pumping means are each formed by a membrane.
4.- Distributor volgens één der voorgaande eisen, met het kenmerk dat de genoemde verbindingsleidingen en kleppen zodanig zijn aangebracht, respectievelijk bevolen, dat het toevoeren van dialysaat vanuit de generator naar een kamer van een cilinder van de distributor de overdracht tot gevolg heeft van een gelijk volume dialysaat van een kamer van de andere cilinder naar de dialysator, alsmede het aanzuigen in de andere kamer van voornoen.de andere cilinder van een gelijk volume dialysaat vanuit de dialysator en het verdrijven van een gelijk volume dialysaat vanuit de tweede kamer van de eerstgenoemde cilinder naar de generator toe. 4.- Distributor according to any one of the preceding requirements, characterized in that said connecting pipes and valves are arranged, respectively, ordered in such a way, that the supply of dialysate from the generator to a chamber of a cylinder of the distributor transmission has the effect of a dialysate equal volume of a chamber of the other cylinder to the dialyzer, as well as the suction and in the other chamber of voornoen.de other cylinder of an equal volume of dialysate from the dialyzer and the displacement of an equal volume of dialysate from the second chamber of the first-mentioned cylinder towards the generator.
5.- Distributor volgens één der voorgaande eisen, met het kenmerk dat voornoemde kleppen in twee groepen zijn onderverdeeld die afwisselend in tegengestelde zin bevolen worden, telkens wanneer voornoemde zuigers hun eindstanden bereiken. 5.- Distributor according to any one of the preceding requirements, characterized in that said valves are sub-divided to be commanded alternately in opposite directions into two groups, each time when said pistons reach their end positions.
6.- Distributor met aankoppelingsleidingen en kleppen, hoofdzakelijk zoals hierboven beschreven en weergegeven in de bijgevoegde tekeningen. 6.- Distributor with coupling pipes and valves, essentially as described above and shown in the accompanying drawings.
<EMI ID=13.1> <EMI ID = 13.1>
één of meer der voorgaande eisen. one or more of the foregoing requirements.
8.- Distributor voor de dialysaatomloop in eer. 8.- Distributor for dialysaatomloop honor. kunstnier, hoofdzakelijk zoals voorafgaand beschreven en weergegeven in de bijgaande tekeningen. artificial kidney, essentially as previously described and shown in the accompanying drawings.
BE2054534A 1975-08-22 1975-08-22 Distributor for dialysaatomloop an artificial kidney BE832648R (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE832648 1975-08-22
BE2054534A BE832648R (en) 1975-08-22 1975-08-22 Distributor for dialysaatomloop an artificial kidney

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2054534A BE832648R (en) 1975-08-22 1975-08-22 Distributor for dialysaatomloop an artificial kidney

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE832648R true BE832648R (en) 1975-12-16

Family

ID=25657640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2054534A BE832648R (en) 1975-08-22 1975-08-22 Distributor for dialysaatomloop an artificial kidney

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE832648R (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2371931A1 (en) * 1976-11-24 1978-06-23 Abg Semca Peritoneal dialysis - includes pumping dialysis liq. into peritoneal cavity and after diffusion for given time, draining the liq. from the cavity in two stages
EP0001074A1 (en) * 1977-09-01 1979-03-21 Schiwa GmbH Device for the treatment of uremic patients
US4267041A (en) * 1977-07-30 1981-05-12 Eduard Fresenius Apparatus for the ultrafiltration control in connection with the hemodialysis
FR2504816A1 (en) * 1981-04-29 1982-11-05 Demandolx Philippe Installation for cleaning and sterilizing the exchanger device of a dialysis apparatus
US4367140A (en) * 1979-11-05 1983-01-04 Sykes Ocean Water Ltd. Reverse osmosis liquid purification apparatus

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2371931A1 (en) * 1976-11-24 1978-06-23 Abg Semca Peritoneal dialysis - includes pumping dialysis liq. into peritoneal cavity and after diffusion for given time, draining the liq. from the cavity in two stages
US4267041A (en) * 1977-07-30 1981-05-12 Eduard Fresenius Apparatus for the ultrafiltration control in connection with the hemodialysis
EP0001074A1 (en) * 1977-09-01 1979-03-21 Schiwa GmbH Device for the treatment of uremic patients
US4367140A (en) * 1979-11-05 1983-01-04 Sykes Ocean Water Ltd. Reverse osmosis liquid purification apparatus
FR2504816A1 (en) * 1981-04-29 1982-11-05 Demandolx Philippe Installation for cleaning and sterilizing the exchanger device of a dialysis apparatus
EP0065442A1 (en) * 1981-04-29 1982-11-24 Philippe Demandolx Method and device for cleaning and clearing a semipermeable hollow-fibre system, especially of an artificial kidney

Also Published As

Publication number Publication date
BE832648A5 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3518033A (en) Extracorporeal heart
US3099260A (en) Heart pump apparatus
US3639084A (en) Mechanism for control pulsatile fluid flow
US5366630A (en) Artificial kidney and a method of controlling it
CA1142860A (en) Apparatus and method for automatically controlling hemodialysis at a preselected ultrafiltration rate
FI115955B (en) Device for carrying out peritoneal dialysis,
AU2008357106B2 (en) A hemodialysis or hemo(dia)filtration apparatus and a method for controlling a hemodialysis or hemo(dia)filtration apparatus
JP4520078B2 (en) For blood processing apparatus and blood processing apparatus disposable goods
US3830234A (en) Dialysis control system and method
EP1175917B1 (en) Hemodialysis apparatus
EP0288466B1 (en) Pump
US4204957A (en) Artificial kidney
EP0343286B1 (en) Volumetric pump for parenteral perfusion
EP0778032B1 (en) Device for the removal of toxic substances from blood
EP0366389B1 (en) Dialysis
US3902490A (en) Portable artificial kidney system
CA2425548C (en) Devices and methods for body fluid flow control in extracorporeal fluid treatments
US5429584A (en) Cardiac assist method and apparatus
JP3677045B2 (en) A device for tidal vibration pulse peritoneal dialysis
US3946731A (en) Apparatus for extracorporeal treatment of blood
US7494590B2 (en) Method of controlling a dialysis apparatus
US7998101B2 (en) Devices and methods for body fluid flow control in extracorporeal fluid treatment
JP4827283B2 (en) Measuring and monitoring methods related parameters differences to be used in the pressure difference evaluation, etc.
Piene et al. Does normal pulmonary impedance constitute the optimum load for the right ventricle?
EP1543853B1 (en) Blood purifying device