BE741390A - - Google Patents

Info

Publication number
BE741390A
BE741390A BE741390DA BE741390A BE 741390 A BE741390 A BE 741390A BE 741390D A BE741390D A BE 741390DA BE 741390 A BE741390 A BE 741390A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
bed
lever
substantially
rods
push
Prior art date
Application number
Other languages
Dutch (nl)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to BE741390 priority Critical
Publication of BE741390A publication Critical patent/BE741390A/nl

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
  • A61G7/00Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
  • A61G7/05Parts, details or accessories of beds
  • A61G7/0528Steering or braking devices for castor wheels

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
 
 EMI1.1 EMI1.1 
   "Hefconstructie voor een ziekenhuisbed" "Lifting structure for a hospital" 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 
 De uitvinding heeft betrekking op een hefconstructie voor een ziekenhuisbed, waarvan elke poot gevormd wordt door een buisprofile en een daarin benedenwaarts uitdrukbaar binnenporofiel, terwijl een van deze profielen dient als vaste ondersteuning en het andere een zwenkwiel draagt voor het desgewenst rollend ondersteunen van het bed, waarbij voor het tot stand brengen van de relatieve beweging van de pootprofielen paren drukstangen met op de binnenprofielen drukkende kniehefbomen aanwezig zijn, waarvan de binneneinden van elk paar bevestigd zijn aan de uiteinden van een hefboom, The present invention relates to a lifting structure for a hospital bed, of which each leg is formed by a tube profile and a therein downwardly expressible binnenporofiel, while one of these profiles serves as a solid support and the other is a swivel wheel contributes to the desired rolling support of the bed, wherein for bringing about the relative movement of the leg sections pairs of push-rods are provided with pressing knee levers on the inner profiles, of which the inner ends of each pair are attached to the ends of a lever,

  die met behulp van een handgreep om het middenpunt zwenkbaar is ten opzichte van het bedframe, en waarbij in de uitgedrukte stand van de binnen- profielen de drukstangen en de hefboom in hoofdzaak een gestrekte stand innemen. taking with the help of a handle about the center point is pivotable relative to the bed frame, and wherein in the extended position of the inner profiles, the pressure bars and the lever in a substantially stretched position.   Dit type ziekenhuisbedden met zwenkwielen heeft het voordeel, dat het bed tijdens normaal gebruik niet op de wielen behoeft te staan, zodat vermeden wordt, dat het bed door onwillekeurige be- wegingen verrolt, en dat de wielen, in het bijzonder het veelal uit rubber vervaardigde loopvlak daarvan, een onnodige korte levens- duur krijgen als gevolg van het langdurig en belast stilstaan in dezelfde stand. This type of hospital beds with castor wheels has the advantage that the bed is not required to stand on the wheels during normal use, so that it is avoided that the bed scrolls by involuntary way movements, and in that the wheels, in particular, it is often manufactured from rubber running surface, an unnecessary short lifespan due to the long dwell and taxed in the same position.

  Een bekende uitvoering van de bovengenoemde hef- constructie heeft, in tegenstelling tot nog oudere uitvoeringen, het voordeel, dat een automatische berging optreedt voor de uit- gedrukte stand van de binenprofilelen tegen de werking van het ge- wicht van het bed met de daarin liggende persoon, en dat men door het uitoefenen van een tegenkracht op de bedieningshandgreep kan voorkomen, dat het bed bij het neerlaten met een klap op de grond komt. Has a known embodiment of the above-mentioned lifting structure, in contrast to even older embodiments, the advantage, which occurs an automatic storage room for the outlet of the binenprofilelen depressed position against the action of the weight of the bed with the lying therein person, which can be prevented by applying a counter-force to the control handle, the bed comes with lowering with a slap on the ground.

  Een bezwaar van de bekende constructie is evenwel, dat deze betrekkelijk groot van omvang is en de verschillende onderdelen van het bewegingsmechanisme niet alleen voor het oog zichtbaar zijn, doch bovendien tijdens de beweging gevaar opleveren voor lichaamsdelen A drawback of the known construction is, however, that it is relatively large in size, and the various components of the operating mechanism are not only visible to the eye, but, moreover, pose a danger during the movement for parts of the body 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 of kledingstukken. or garments. Eet openliggen van een stang- en. Eat uncapped and a rod. hefboommecha nisme stuit verder nog op bezwaren wat betreft de eenvoud- van het onderhoud, waaraan in het bijzonder- met het oog op e ziekenhis hyglüne zeer hoge eisen gesteld worden.. lever mechanism mecha encounter further objections regarding the Simplicity- maintenance, which in particular substantially in view of e ziekenhis hyglüne are very demanding ..

  Tenslotte heeft de bekende uitvoering het bezwaar,dat bijbediening van de handgreep zowel bij het opdrukken als het neerlaten van de binnenprofilene een kracht in horizontale richting op het bed praktisch onvermijdelijk is gedurende de tijd, dat de vaste poten geen aanraking hebben met de vloer en het bed dus rolbaar is. Finally, the known arrangement has the disadvantage that bijbediening of the handle both in the prints and the lowering of the binnenprofilene a force in the horizontal direction on the bed is practically unavoidable during the time that the fixed legs do not have any contact with the floor and bed is rollable. Eet is dan moeilijk te voorkomen, dat de vaste stand enigszins afwijkt van de stand waarin men het bed verrold heeft, rep omgekeerd dat het bed direct nadat dit op de wielen is gezet, reeds over enige afstand verrolt. Eat is then difficult to avoid that the solid state differs slightly from the position in which they have scrolled the bed, rep, conversely, that the bed immediately after it has been put on the wheels, are already scrolls over some distance.   De onderhavige vinding beoogt aan de genoegde nadelen tegemoet te komen. The present invention aims to meet the drawbacks genoegde. Kenmerkend voor de hefconstructie volgens de uitvinding is daartoe, dat de hefboom een horizontale zwenkas heeft, en met de drukstangen ondergebracht is binnen een ligger van het bedframe met een in hoofdzaak rechthoekig profiel, waarvan de grootste dwars- doorsnedeafmeting vertikaal staatg Door de hefboom, w aarop de hand- greep aangrijpt, een horizontaal opgestelde zwenkas te geven, komt het vlak, waarin deze hefboom met de beide drukstangen beweegt, vertikaal te liggen, en het geheel kan dan dus in een in hoofdzaak rechthoekig profiel, dat eventueel afgerond rechthoekig van voren kan zijn, worden ondergebracht; Characteristic of the lifting construction according to the invention is for this purpose that the lever has a horizontal pivot axis, and is housed, with the push-rods within a beam of the bed frame with a substantially rectangular profile, of which the largest cross-sectional dimension vertically staatg by the lever, w hich to give the hand grip is engaged, a horizontally disposed pivot axis, is the plane in which the lever with the moves both push rods, vertically to lie, and the whole then can thus in a substantially rectangular profile, from the front rounded rectangular may be, are accommodated;

  een profiel van dit type is op con- structief en esthetisch in alle opzichten toelaatbare wijze in vertikale stand bruikbaar als onderdeel van een ziekenhuisbed.. Ook het vlak, waarin de handgreep beweegt, komt vertikaal te liggen, hetgeen de bediening vergemakkelijkt, en waardoor verplaatsing van het bed tijdens de bediening praktisch uitgesloten is. a profile of this type is to constructively and aesthetically pleasing in all respects permissible manner in vertical position, are useful as part of a hospital bed .. Also, the plane in which the handle moves, coming to lie vertically, which facilitates the operation, and whereby displacement the bed is practically excluded during operation.   De constructie kan nog verder worden verbeterd, wanneer de knie hefbomen uitgevoerd zijn als in hoofdzaak driehoekige elementen, en The construction can be further improved, when the knee levers are designed as substantially triangular elements, and 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

 
 EMI4.1 EMI4.1 
 ondergebracht zijn binnen het profiel dat de drukstangen bevat resp. are housed within the profile that includes the push-rods, respectively. 
 EMI4.2 EMI4.2 
 za ruimte waar het inwendige daarvan aansluit op het inwendige van het buitenste pootproliel. za space in which the interior thereof, is connected to the interior of the outer pootproliel. Bij de in het bovenstaande beschreven be- kende constructie bestonden de kniehefbomen uit twee ongeveer haaks op elkmr stalde hef"cooz2.r:::e;':, w:ó.:...::::van het draaipunt buiten de '..ootprofielen en. ;.ói"D ó j #1i=- kIe-,:- 1:c*tproiiele=- vc-crsien waren van openingen voor bet inlaten v;m sn ur#* e hefbcc'=aren. In the above-described working known construction, the knee levers consisted of two approximately at right angles to elkmr docked lift "cooz2.r e :::; ':, w: o.: ... :::: from the pivot point outside of the 'and ..ootprofielen; .ói "D ó # 1i = j - IPA -,: - 1: tproiiele c * = - vc-crsien were of openings for inlets bet v; m sn ur # * e hefbcc.' = spikes .

  Volgens de uitvinding is e::n volledige ;=il:L:#izz due de"..en ver- =je,én, %.ai,1 =óCO sc.:e énetzijGZ ,µµE3<9;- a2 e vr=et sdersijds =eer besvfmriijk .:ijn in vrbc-EB rü'é# lo s ü+#r" Zi=1arie, en goed ±éG%eél ü eI- stofrrij lI:rlLeX clij-!res eren. According to the invention e n :: full; il = L: #izz due to the "Treaties = .. and you, well, .ai%, 1 = OCO sc.:e énetzijGZ, μμE3 <9 - a2 e vr = et sdersijds = honor besvfmriijk:. ijn in vrbc-EB rü'é # lo s ü + # r "Zi = 1arie, and well-± EC EEL% ü EI stofrrij II: rlLeX clij- honor res!.   -oe- verder, sc.ls %"üi±'+-± de sit,inii.+=µ s.chieit:, de knieólef- bos.e uit te voeren c-ls in h=cfa.s;.3J: 'i-zii±.Je#;iia e:eete4, werden deze sover 'versterkt, #et de ai=-±"z=e= 1.:1é"=-c" 6e-a=e' 1--mXen werden, en hierdcor is het oelijk 0= ióe leevo=en &eee1 oP5e- sloten cnder te b=e=-gé+ , dus le teaètg 7 het ¯ ¯ ¯¯+ ; -oe- further, sc.ls% "UI ± '+ - ± The sit, inii + = μ s.chieit :, to carry out the knieólef- bos.e c-ls h = cfa.s; .3J. : 'i-zii ± .Your #; iia e: eete4, this sover were "strengthened, the #et ai = - ±' z = e = 1.:1é"=-c" 6th-a = e '1- -mXen were, and it is hierdcor oelijk 0 = IOE leevo = and & eee1 oP5e- locks cnder to be b = e = -Ge +, so le teaètg 7, the ¯¯ ¯ ¯ +; ncofs.t.&k -i.- , -i- .,,--.--.;, beperkt kan . Ncofs.t & k -i.-, -i- ,, --.--;.. May be limited 
 EMI4.3 EMI4.3 
 blijven. stay. 
 EMI4.4 EMI4.4 
   De uitvinding sal hierna worden o5elch c.sn due van de tekening Ysn een :it"<oe-in."##aexbe;ld. The invention sal hereafter be o5elch c.sn due to the drawing YSN one: it ". <Oe-in" ## aexbe; ld. ¯Ih¯é¯e¯t91:ei=-z :si ig. ¯Ih¯é¯e¯t91: ei = -z: si ig. 1 een Eijsicht, gedeeltelijk doorsnede vsn een zieken- h\lisbed van het -v-ke, et-2n bOwe.d:=1.Ze -rwe=-l;bat- is ten gp- van een c==ié=±=a=-e; 1 is a Eijsicht, partial cross-sectional vsn a hospital h \ lisbed of the -v-ke, et-2-n bOwe.d: = 1. They -rwe = -l; bat- gp is at a = c == iE ± = a = -e; tif. tif. 2 een detail van de volgenz tig. 2 shows a detail of the volgenz FIG. 1, 'ws-&rbi de cnderdslen van de eer. 1, 'the WS & rbi cnderdslen of honor. sniere stcnd innemen; taking sniere stcnd; eer- doorsnede vsijens de lijn 111#111 tig. EEA vsijens cross-section on the line 111 # 111 FIG. 1; 1; <;ü. <; Ü. tt;;;e dco-sne=ie \l'w!-..,;.v...e lijn ¯.....¯-J....t..J.........'::-0- -5< ó. tt ;;; e DCO-sn = ie \ l w - ..;!. v ... e line ..... ¯ ¯ J .... ...... t..J ... ':: - 0- -5 <delta. 4 9en van de delen vsn :::et bedie""'';1'':5s- echese de ligger volgens ig: fl- In tig. 4 9and vsn of the parts ::: et Bedie '' ''; 1 '': 5S- echese the girder according to ig: FL In FIG. is een 4-sbeá weergegeven vsn het icBerie¯ tzpe, ws&rbij een bovenfrsne 1, ds.t het eigenlijke, niet esreEeven bed there is illustrated a 4-sbeá vsn the icBerie¯ tzpe, ws & time on Parliament a bovenfrsne 1, ds.t the actual, not esreEeven bed 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 
 EMI5.1 EMI5.1 
 .draagt, zwenkbaar is ten opzichte van een onder:.frame, dat in het geheel door 2 is aangeduid. .draagt, is pivotable with respect to a below: .frame, which is designated by 2 in its entirety.

  Deze zwenkmogelijkheid, waarmede men zowel een voorover als achterover hellende stand voor de patiënt This pivotability, with which it is both a forward and backwards inclined position for the patient 
 EMI5.2 EMI5.2 
 kan instellen, wordt verkregen met behulp van efnin dwarsrichting verlopende zwenkas 3. De bijzonderheden van deze zwenkbaarheid rijn cp zichzelf bekend, en deze zijn in het verband van de onder- havige uitvinding van geen belaag. Setting can, is obtained with the aid of efnin transversely extending pivot axis 3. The details of this pivotability Rhine cp known in the art, and these have been in the context of the invention present in no belaag.   Het cerfre besta;t een stel langsliggers, vaarvsn er een dcsr 4 is aangeduid. The cerfre exist; t a pair of longitudinal beams, there is a vaarvsn dcsr 4 is indicated. àn de einden zijn poten aangezet, die ge- 'ycr=:d werden door een buisprofiel 51 dat vast reet de langsliggers >, en ock net de betreffende in dwarsrichting verlppende eind- i, g7ers verbonden is, en een in vertikale richting beweeg- biz= "zin#engroiiei 6 is ansebra.ct4 Op bekende vijre draag:' het tuiteE.?rofiel 5 aan het ondereirde een z7enk--wi-el 7* Set birnen- profiel 6 is zover besedenwe-arts uitdrukbaar, dat het eiLdepunt, een verbrede voet 8 kan hebben, zicht tot voorbij het laagste punt van de Ewenkrol kan 'uitstrekken, zodat het bed due sweL# rellen bij de uitfxckbeweEin5 van het b2'=enprofiel over. een kleine afstand wordt opgeheven en een niet-rollende onderste-uning "ó":: An the ends turned on its legs, which GE 'YCR =: d were passed through a tubular section 51 which is solid ass the longitudinal beams>, and ock just the respective transversely verlppende end-i, g7ers is connected, and movable in the vertical direction p = "# sentence engroiiei 6 ansebra.ct4 Conventionally vijre wear" the tuiteE.?rofiel 5 to ondereirde a z7enk - wi-el 7 * Set birnen- section 6 is far besedenwe doctor expressible, it eiLdepunt , a widened foot 8 may have, visibility beyond can 'extend, so that the bed due Swel # riot at the uitfxckbeweEin5 of the b2' the lowest point of the Ewenkrol = enprofiel on. is lifted a small distance, and a non-rolling lower -uning "ó" ::

  " het bed ucrdt verkregen, waarbij op beker.de a"ij ze in-s'endig¯¯¯¯¯¯¯ een veer kan 'Korden aebrêcht. "The bed ucrdt obtained, wherein at beker.de a" ij them in a spring-s'endig¯¯¯¯¯¯¯ can 'cords aebrêcht. uiteraard is het ook omgekeerd mogelijk cza aan de onderzijde van de buitenprofielen delen aan te brengen, die de vaste o=.der# vazen, terwijl de aan de binnenprofielen be- vesti5ie z<e=fl=nollen dan bij het cenedennaarts uitdmkken de ondersteuning rollend kunnen overnemen. Of course, it is also to apply vice versa cza portions on the underside of the outer profiles, the solid o = .der # vases, while on the inner profiles working vesti5ie z <= e = f = nollen than to the cenedennaarts uitdmkken the support take over rolling. Voor de hefccx=stnu=tie, 'waarvan de details -worden beschreven, s:askt dit geen verschil. For the hefccx = stnu = tie, "the details of which -be described, s: askt no difference.   Het benedenwaarts uitdrukken van het binr-enprofiel 6 ten van de buis 5 geschiedt =et béh-alp var. The downwardly expressing the binr-enprofiel 6 takes place at the tube 5 = Beh et alp-var. een kniehefboom 9, - die z;;;-e!:.kba is es een 'in het frase 4 bevestigde as 10.' an angle lever 9, - which z ;;; - e:!. kba is es a shaft fastened in the phrase-4 10. ' 

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 Een drukvlak 11 van deze kniehefboom ligt dan bovenop het bi-nenprofiel 6 (dat massief kan zijn, maar dat ook gevormd kan worden uit buismateriaal met een afdichtingsplaat op de kop). A pressing surface 11 of the bell crank lever is located than on top of the bi-nenprofiel 6 (which may be solid, but which may also be formed from tubular material with a sealing plate on the head).   Met een scharnieras 12 is aan de kniehefboom een drukstang 13 bevestigd, die zich door het frame 4 uitstrekt. With a hinge shaft 12 is provided at the knee lever mounted a push-rod 13, which extends through the frame 4. De binnenste uiteinden van de twee drukstangen 13 en 14 in dezelfde langs- ligger zijn in scharnierpunten 15 resp. The inner ends of the two push rods 13 and 14 in the same longitudinal girder are in pivot points 15 resp. 16 bevestigd aan een hefboom 17 die zwenkbaar is om de as 18 ten opzichte van de langsligger 4. 16 is attached to a lever 17 which is pivotable about the axis 18 with respect to the longitudinal beam 4. 
 EMI6.1 EMI6.1 
   De details van deze bedieninssconstructie zijn het beste zichtbaar in fig. 2 en 3. Hieruit blijkt, dat de-hefboom '1 in deze voorkeursuitvoering opgebouwd is uit een tweetal in hoofdzaak The details of this bedieninssconstructie are best seen in FIGS. 2 and 3. From this it is apparent that the lever "1 is built up in this preferred embodiment of a pair of substantially  
 EMI6.2 EMI6.2 
 5E:lijke elementen 17' resp. 5E: actual elements 17 ', respectively. zon die zich op enige afstand van elkaar bevinden. Sun located at some distance from each other.

  De zwenkas heeft de vorm van een vast et de oeide hefboos-delen 17' 17" verbonden asstomp 18, die eenvoudig door de zijliggers over enige afstand naar buiten kan steken, zodat daarop enerzijds een slinger geplaatst kan worden v-or het tet stand brengen van een zwenking van de hefboom 17 en anderzijdsop op zichzelf bekende wijze een verbinding gevormd word+ met een The pivot shaft is in the form of a solid et de oeide hefboos-parts 17 '17 "connected to stub shaft 18, which is made easy by the side beams over a certain distance can stabbing to the outside, so that this can be v-or bring the tet position on the one hand placed a pendulum of a swiveling of the lever 17 and a connecting anderzijdsop manner known per se is formed with a word + 
 EMI6.3 EMI6.3 
 #ever e .T!komatig.e.¯jonst.ru(e¯in¯¯de¯andere¯Jngsli trer, zodat met één handgreep alle vier de pcotprof.elen van het bed bediend kunnen worden. wet zal duidelijk zijn, dat wanneer de hefboom 17 gezwenkt is tot in de positie volgens fig. #ever e .T! komatig.e.¯jonst.ru (e¯in¯¯de¯andere¯Jngsli trer, so that with a single hand grip, all four can be operated, the pcotprof.elen of the bed. law will be appreciated that when the lever 17 is pivoted into the position shown in FIG.

  3, de beide drukstangen 13 en 3, the two pressure rods 13 and 
 EMI6.4 EMI6.4 
 + ingetrokken worden, zodat de beide kniehefbcnen 9 aan de respectieve uiteinden kum-en oE-slaan en de binnenprcfielen 6 van ce poten de hoogste stand kunnen innenen; + Are withdrawn, so that the two kniehefbcnen 9 at the respective ends and kum-oE-hitting and the binnenprcfielen 6 of ce legs may innenen the highest position; dit laatste zal the latter will 
 EMI6.5 EMI6.5 
 automatisch geschieden onder invloed van de gevichtsbelasting van het bed. be done automatically under the influence of the gevichtsbelasting of the bed.

  Et opdrukken van het bed geschiedt door de hefboom 17 n het aanzicht volgens fig. 3 rechtsom te zwenken tot in de stand volgens fig 1. De hefboom draait dan een weinig tot Et imprints of the bed is effected by the lever 17 to pivot n the view according to FIG. 3, clockwise direction into the position according to Fig 1. The lever then rotates a little to 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 voorbij de gestrekte stand, waarbij een aanslag 19 die vast be- vestigd is ten opzichte van de langsligger 4 het stcitpunt bepaalt. beyond the extended position, wherein a stop 19 which is fixed working is confirmed with respect to the longitudinal beam 4 defines the stcitpunt. Op deze wijze wordt bereikt, dat na het opdrukken de in- gestelde stand van de poten van het bed onder invloed van het In this way it is achieved that, after the imprinting of the check-raised position of the legs of the bed under the influence of the 
 EMI7.1 EMI7.1 
 ,r-±-vi4.cht van het bed behouden blijft en de gehele helbocmcon- :1;ctie niet automatisch weer terugklapt. , R ± -vi4.cht is retained in the bed and the entire helbocmcon-: 1; ction not automatically flips back again.   Cuit fig. 3 blijkt verder nog, dat de drukstangen zoals 14 sazent-esteld kunnem zijn uit twee in hoofdzaak gelijkvormige elementen 20, 20', die op regelmatige afstanden onderling verbonden ruiden zijn, bijvoorbeeld door laspuntern 21, waardoor met weinig Cout Fig. 3 shows further that the push rods such as 14-sazent esteld kunnem are of two substantially identical elements 20, 20 ', which are ruiden mutually connected at regular distances, for example, by laspuntern 21, whereby with little 
 EMI7.2 EMI7.2 
 [teriaa1verbruik en geringe doarsnedeametingen een goede stijf- heid crdt verkregen. [Teriaa1verbruik and low doarsnedeametingen a good rigidity CRDT obtained. Enerzijds kan dan tussen de stangelementen 20 en 20' een e4-zidstuk 22 zijn aangebracht, bijvoorbeeld eveneens gelast, welk eir.ëstt:..k tussen de beide platen 17* en fol7" van de ::..ercccZl gestoken is op de scbarrierien 16. Aan het andere einde ku-ie de beide d--ckstanielele=eiten 20, 20' er. de kniehefboom 9 grijpen om op J.ie plaats het scb.sriierp..t 12 te vonden. On the one hand may then between the rod elements 20 and 20 'a C 4 -C zidstuk 22 are arranged, for example, also welded, which eir.ëstt: .. k between the two plates 17 and fol7 * "of :: .. ercccZl is pushed onto the scbarrierien 16. at the other end, ie the two-ku d -. ckstanielele = Eiten 20, 20 'is engaged by the toggle 9 to the felt 12 at scb.sriierp..t J.ie place.   Doordat op de beschreven wijze de dxaaias 18 van de hefboom 17 ::::.cizoLtaa1 wordt opgesteld, kilt het vlak, waarin deze hefboom en de beide drukstangen 13 res. Because in the described manner, the dxaaias 18 of the lever 17 ::::. CizoLtaa1 is drawn up, kilt the plane in which the lever and the two pressure rods 13 res. 14 bewegen, vertikaal te staan. 14 move, to stand vertically. sovanein is, zoals in het bijzonder blijkt uit rig 2, dit deel vanhet mechanisme betrekkelijk vlak uitgevoerd, dwz de ametingen in horizontale richting in de dwarsdoorsnede die in fig 2 getekend is, zijn aanzienlijk kleiner dan de afmetingen sovanein is, as appears in particular from rig 2, this portion ofthe mechanism relatively flat running, that is, the ametingen in the horizontal direction in the cross section which is shown in Figure 2, are considerably smaller than the dimensions  
 EMI7.3 EMI7.3 
 in vertikale richting, dwz in het cebe5rgsvlak. in the vertical direction, ie in the cebe5rgsvlak.

  Daardoor is et mogelijk om het ner.'ánisr..e onder te brengen in een ligger z die gevormd wordt door een kokerprciiel mst in hoofdzaak recht- hoekige doorsnede, dat rechtop. Et Therefore, it is possible to accommodate the ner.'ánisr..e z in a beam which is formed by a kokerprciiel mst substantially rectangular cross-section, in that an upright position. geplaatst kan werden- Vanzelf- sprekend kan het konerporfile ook wat sterker afgeronde hoeken hebben. Posted were- it can goes without saying konerporfile may also have some more rounded corners. Hoofdzaak is, dat met de constructie die volgens de The main thing is, that with the construction according to the 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

 
 EMI8.1 EMI8.1 
 'U1:trlnÓi"'6 a3n" het h.efs.echsni-sse seµeve> wordt" een profiel gaz ó:ru:i.kt; kan 11f'O:=-de::::." "U1: trlnÓi" '6 A3N "the h.efs.echsni-sse seμeve>" is a profile gaz ó: ru: i.kt; 11f'O can: = - the ::::.' dat briikba&r is b een bed- en waarbij in het bijzonder op esthetische grolde:- geen be=saren ge::a.ak1O ku-es. in that briikba r & b is a bed, and wherein, in particular aesthetic grolde: - = no working Saren ge :: a.ak1O ku-es. 
 EMI8.2 EMI8.2 
 worden. to become. 
 EMI8.3 EMI8.3 
   Bar.. vaL de ac. Bar .. Val ac. ore!:.. die ié 4#üe hoogde var. ore: .. which IE # 4 Tho elevated var. het koker- #Iofiel van de liers bepale=, wordt gavere deer 1-ei:.g-re van due .b.efboos. the box-shaped #Iofiel of the chandeliers bepale =, is gavere deer 1-ei: .g-re of due .b.efboos. 17 de beide éz=*>1 = ien 15 e= fl6, terwijl deze leegte .. ses-ald '..crdt door de sle-g, c.# het b:1.-en¯-te pootprofiel 6 ze= o²zice -va-1 t*= 1=1#==J=e aorx-cfiel 5 moes U-itvoere--1, C= ma de -.-an due l.= 1 1:#xi 17 -""',i"'7'al te hguden, is het =ewe#to=. dit eleet een zo ¯ro slag te laten uitvoeren. Ze er.e er5e die is tige setekend is, ligt in geringe -te -voorbij de gehele gestrekte siar-d van de 4¯ta-,igen 13 en 14 zen de he=>oo 1?, De e-Ldere uiterste stand, die zichtbaar is il fic- 3, is ten opzichte daarvan cn-streeks 15O verschillend, waardoor de slag van de drukstangen groot is. 17, both the EZ = *> 1 = 15, e = ien fl6, while the void-ses .. ald '..crdt by the sle-g, c # is the b: a. 1-en-te leg section 6, they = o²zice -va-1 * = t 1 = 1 # == J = aorx e-cfiel 5 purée U-itvoere - 1, C = Mo, the -.- an due l = 1 1: #xi 17 - "". 'i' 'to hguden 7'al, the ewe = # = to. this eleet to carry out such a ro battle. They er.e er5e which is nice sete recognized is slightly -to -voorbij throughout straight siar-d of the 4¯ta-, igen 13 and 14, the lifting zen => oo 1 ?, the e-Ldere extreme position, which is visible il FIC 3, is slidable relative thereto cn-directly 15O different, whereby the stroke of the push rods is high.   De constructie van de b&v&stigiE.g van de aan de hef- boom, zoals die in fié. The construction of the b & v & stigiE.g of the lever, as Fie. 5 ";;;.;:!"E:geven :is, is ii. 5 ";;;,:.!" E: giving: is, is ii. dit verband van -voordeel, ondat daarbij de ejjidstujicken 22 tussen de twee plaat- vormige elementen 17' en'17' lisgen. this connection -voordeel, ondat thereby the ejjidstujicken 22 between the two plate-shaped elements 17 'en'17' lisgen. Een dergelijke grote zwerk- hoek komt direct tot uiting in een kleine vertikale' afmeting van Such a large zwerk- angle is directly reflected in a small vertical "dimension of 
 EMI8.4 EMI8.4 
 de koker 4, omdat bij een gegeven slag van de binnenste poot- the sleeve 4, since at a given stroke of the inner leg 
 EMI8.5 EMI8.5 
 01¯enten de lengte van de hefbooxarm 17 sinmaal kan zijn. 01¯enten the length of the hefbooxarm 17 sinmaal can be.   De :kLiehetboll1en 9 zijn, zoals uit de tekening blijkt, uit- sevoexd als in hoo:!dz6.ak driehoekige elementen. The: kLiehetboll1en 9 are, as can be seen from the drawing, as well as in off sevoexd hoo: dz6.ak triangular elements. Dergelijke ele- 6P meuten hebben een voldoende sterkte 0lIl de gewenste slag tussen de drokstangen en do binnmwte pootprofielen te kunnen overbrengen bij een ,..i nima.1e afmeting van de beide hefboomarmen tussen de draaipunten 10 en 12, resp. Such ele- 6P meuten 0lIl have a sufficient strength to be able to bring about the desired stroke between the rods, and do Drok binnmwte leg sections at a, .. i nima.1e dimension of the two lever arms between the points of rotation 10 and 12, respectively. 10 en 11. Dit betekent, dat de lengte 10 and 11. This means that the length 

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

 
 EMI9.1 EMI9.1 
 tn-esen de draaipunten 10 en bzz niet gr&ter'-behoeft te zijn dan. tn-esen pivots 10 and bzz not gr & ter'-than need be. do afstand.tussen de draaiponten 15 én zip van de hefboom 17. 7¯¯ - bede kniehe'bomen-'x:nner dan dus worden Qdërebrc3Lt geheel 3J-ggena. do afstand.tussen the rotary vats 15, and zip of the lever 17. 7 - dispensations kniehe'bomen-'x: nner then thus be entirely Qdërebrc3Lt 3J-ggena. binnen de hoogtemaat van cis .koke,r 4, die in -verband met de- afme-cina-en van de hefboom 17 is gekomen. within the height size of cis .koke, r 4, which has come into Dressing with the check-dimen-cina and of the lever 17.

  Eventueel kan men in de driehoekige knieheztbowen ongeveer centraal een kleine uit- 8á,7¯"ï. waardoor materiaal en gewicht wordt bespaard zonder dat praktisch due sterkte word", Yei'.ti.ilei41 Optionally, one can in the triangular knieheztbowen approximately centrally a small off 8A, 7 "ï. A result of which material and weight is saved without the practical strength due word", Yei'.ti.ilei41 
 Verder is het van voordeel, wanneer het drukvlak 11 van de kniehefboom op de geschetste wijze benedenwaarts uitsteekt ten opzichte van de driehoeksvorm van het hoofddeel van het element. Furthermore, it is advantageous if the pressure surface 11 of the knee lever in the manner described protrudes downwardly with respect to the triangular shape of the main part of the element.

  rede hierdoor is het mogelijk om bij minimale afmetingen van de reason this is possible with minimum dimensions 
 EMI9.2 EMI9.2 
 hefbooBiarjmen de kniehefboEien geheel onder te brengen vin de ruimte die georeerd wordt door de einden van de kokervormige ligger 4 hefbooBiarjmen kniehefboEien the whole to transfer fin georeerd the space that is by the ends of the box-shaped girder 4 
 EMI9.3 EMI9.3 
 te laten overgaan in het inwendige van de buitenprofielen 5 vlan de poten. to let pass into the interior of the outer sections 5 vlan the legs. 

Claims (1)

 1. @ Eisen 1 voor. @ 1 Requirements for. een ziekenhuisbed., waarvan elke poot @ gevermd wordt: door een buisprofiel en een daarin benedenwaarts @ uitdrubaar binkenprofiek, terwijl een van deze profielen dient- als vaste ondersteuning, en het andere een zwenkwiel draagt voor het desgewenst rollend ondersteunen van het bed, waarbin voor het tot stand brengen van de relatieve beweging van de pootprofilene paren drukstangen met op de binnenproficlene drukkende kniehef- bcmen aanwezig zijn, a hospital bed, of which each leg @ gevermd is:. by a tube profile and a therein downwardly @ uitdrubaar binkenprofiek, while one of these profiles dient- as solid support, and the other is a swivel wheel contributes to the desired rolling support of the bed, for which immediate for effecting the relative movement of the pootprofilene pairs of push rods to be present at the printing area binnenproficlene kniehef- bcmen,
  waarvan de binneneinden van elk paar be- vestigd zijn aan de uiteinden van een hefboom, die met behulp van een handgreep om het middenpunt zwenkbaar is ten opzichte van het bedframe, en waarbij in de uitgedrukte stand van de binnenprofielen de drukstangen en de hefboom in hoofdzaak een gestrekte stand innemen, met het kenmerk, dat de hefboom een horizontale zwenk- as heeft, en met de drukstangen ondergebracht is binnen een ligger van het bedframe met een in hoofdzaak rechthoekig profiel waarvan de grootste dwarsdoorsnedeafmeting vertikaal staat. of which the inner ends of each pair confirmed to be at the ends of a lever, which with the help of a handle about the center point is pivotable relative to the bed frame, and wherein in the extended position of the inner profiles, the pressure bars and the lever is substantially take up an extended position, characterized in that the lever has a horizontal swivel axis, and with the push-rods is housed within a vehicle in front of the bed frame with a substantially rectangular profile, of which the largest cross-sectional dimension is vertical.
  2 Hefconsturctie volgens eis 1, met het kenmek dat de knie- hefbomen uitgevoerd zijn als in hoofdzaak driehoekige elementen, en ondergebracht zijn binnen het profiel dat de drukstangen bevat resp. 2 Hefconsturctie according to claim 1, kenmek that the knee levers are designed as substantially triangular elements, and are housed within the profile that includes the push-rods, respectively. de ruimte waar het inwendige daarvan aansluit op het in- wendige van het buitenste profiel. the space in which the interior thereof, is connected to the interior of the outer profile.
  3 Eefconstructie volgens eis 2 met het kenmerk, dat de knie- hefboom voorzien is van een benedenwaarts ten opzichte van de driehoekige hoofdvorm uitstekend drukvalk 4,. 3 Eefconstructie according to claim 2, characterized in that the knee lever is provided with a downwardly relative to the triangular basic form excellent pressure falcon 4 ,. Eefconstructie volgens eis 1, 2 of 3, toegepast op een bed van het type waarvan een boveframe, dat het eigenlijke bed draagt, ten opzichte van een onderframe voor- en achterover zwenk- <Desc/Clms Page number 11> EMI11.1 . Eefconstructie according to claim 1, 2 or 3, applied to a bed of the type in which a boveframe, which carries the actual bed, with respect to a lower frame forwards and backwards swivel <Desc / CLMS Page number 11> EMI11.1. caar is, .el; caar is .el; yf: YF:
  E''"..:::.'í., dat de hefboore. voor de drukstangen ¯.,E4=r. is in de ,1a::::SslibEr óaühet G.:aern:e in hoofdzaak resht cnder de Z á'Er-GS van et bo've3ifr&Eie. r:&fcc..Btr!c.'Eie volgens een- de= voorgaande eisen, zet het L::.::.e2:'-;: 2at de .. .-.:3..Ou:: vervaardigd is 'uit .i,:'cE hoofdzaak: ;51ijvc==iëe elementen die zich op enige afstard van elkaar .v:.¯...e, zcrcijl üaiusse-# de einden vsn de rs,.sts..e gelegen zijn. E '' '.. :::.:' I., That the hefboore. For the push rods ¯., E4 = r. S, 1a :::: SslibEr óaühet G.:aern:e substantially resht the cnder Z á'Er-GS et bo've3ifr & Eie r: & fcc..Btr c.'Eie according to the a- = foregoing requirements, turn on the L e2 :: :::.!.. '- ;: 2at the .. .- :: .: 3..Ou is made 'off .i,:' cE essentially of:; 51ijvc == IEE elements that is located at some afstard from each other .v: ... e., the zcrcijl üaiusse- # ends vsn the rs, .sts..e are located.
  6. w.=CCw vxÉ.:C. 6. w = ccw vxe:.. C. tr=v volgens eis 5, Eet het Wi 'y'"yQ.CW de d--rak- 3&beL 'uitgevoerd zijn uit twee in hoofdzaak gelijkvormige ele- menten die op afstanden onderling verbonden zijn, en waartussen een enkelvoudig einds-cuk is aangebracht voer de verbinding i-et oe cre-vc:, tEr7.ijl de elementen aan Le"- andere einde grijpen on het ch2X.nierp-;mt; tr = v as claimed in claim 5, Eat Wi 'y' 'yQ.CW the d - rak- 3 & bel' are formed from two substantially identical elements which are connected together at distances, and between which is a single-einds Cuk arranged enter the compound i-oe et cre-vc :, tEr7.ijl the elements to Le "- seize other end on the ch2X.nierp-; mt; van de kniehefccom. the kniehefccom.
  7. ,;,ïs >ru:-.: volgens een der voorG2::::',e eisen, net het keerk, dt vaste aanslag voor de drsIooo3 aexcebracht is zodanig, dat de hefboom daartegen stuit;) zeer deze over een kleine o6k voorbij de gestrekte stand gezwenkt is, EMI11.2 8. F-efconsk-r-actie voor een ziekenhuisbed., 3 hoofdzakelijk zoals vesrafgaand b==chrev#n en weergegeven in de bijgaande tekeningen. 7.,,,, is> ru: - .: as claimed in any one of the voorG2 :::: ', E requirements, like the keerk, dt fixed stop for the drsIooo3 aexcebracht is such that the lever encountering thereagainst;) it over a very small o6k beyond the extended position is pivoted, EMI11.2 8. efconsk-F-r-action for a hospital bed., 3 essentially as vesrafgaand b == chrev # n, and illustrated in the accompanying drawings.
BE741390D 1969-11-07 1969-11-07 BE741390A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE741390 1969-11-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE741390A true BE741390A (en) 1970-04-16

Family

ID=3855615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE741390D BE741390A (en) 1969-11-07 1969-11-07

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE741390A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0846457A3 (en) * 1996-12-03 1999-04-21 Hill-Rom, Inc. Long term care bed controls

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0846457A3 (en) * 1996-12-03 1999-04-21 Hill-Rom, Inc. Long term care bed controls
US6829793B2 (en) 1996-12-03 2004-12-14 Hill - Rom Services, Inc. Bed siderail extender apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3379450A (en) Adjustable wheelchair device
US3343871A (en) Automatically operated invalid chair
US3456269A (en) Foldable bed with adjustable contour bed spring
US3053568A (en) Chair-bed combination
DE4135948C2 (en) Chair, in particular office swivel chair
US3964786A (en) Mechanized wheelchair
US2931449A (en) Occupant-controlled, self-propelled, obstruction-climbing vehicle
US3654643A (en) Invalid lift-transfer chair
US5072463A (en) EZ access bed
US3686696A (en) Hospital beds
US2694437A (en) Combination wheel chair and stretcher
US2306031A (en) Obstetrical and delivery operating table
US6826793B2 (en) Articulating bed frame
US4240169A (en) Patient transferring apparatus
US3284126A (en) Bed-wheelchair
US2742973A (en) Powered invalid chair and handle control therefor
US3010121A (en) Adjustable support device
US4261561A (en) Walking support
US3373453A (en) Vertically adjustable bed
US5806920A (en) Fully reclinable elevator lift chair with ottoman
US2017128A (en) Exercising device
DE4122375A1 (en) Nockenfuehrungsantriebsmechanismus for motor assisted chair u. ae.
US4375706A (en) Bed bottom
US909411A (en) Wheel-chair.
DK149228B (en) Loeftevogn two-wheel with respect to each other telescopic movable frame members