BE569572A - - Google Patents

Info

Publication number
BE569572A
BE569572A BE569572DA BE569572A BE 569572 A BE569572 A BE 569572A BE 569572D A BE569572D A BE 569572DA BE 569572 A BE569572 A BE 569572A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
plate
lamps
container
recesses
above
Prior art date
Application number
Other languages
Dutch (nl)
Publication of BE569572A publication Critical patent/BE569572A/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D81/00Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents
  • B65D81/02Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage
  • B65D81/05Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage maintaining contents at spaced relation from package walls, or from other contents
  • B65D81/107Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage maintaining contents at spaced relation from package walls, or from other contents using blocks of shock-absorbing material
  • B65D81/113Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage maintaining contents at spaced relation from package walls, or from other contents using blocks of shock-absorbing material of a shape specially adapted to accommodate contents
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D25/00Details of other kinds or types of rigid or semi-rigid containers
  • B65D25/02Internal fittings
  • B65D25/10Devices to locate articles in containers
  • B65D25/108Devices, e.g. plates, presenting apertures through which the articles project
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D81/00Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents
  • B65D81/02Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage
  • B65D81/05Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage maintaining contents at spaced relation from package walls, or from other contents
  • B65D81/127Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage maintaining contents at spaced relation from package walls, or from other contents using rigid or semi-rigid sheets of shock-absorbing material
  • B65D81/133Containers, packaging elements, or packages, for contents presenting particular transport or storage problems, or adapted to be used for non-packaging purposes after removal of contents specially adapted to protect contents from mechanical damage maintaining contents at spaced relation from package walls, or from other contents using rigid or semi-rigid sheets of shock-absorbing material of a shape specially adapted to accommodate contents, e.g. trays
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
  • B65D85/30Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for articles particularly sensitive to damage by shock or pressure
  • B65D85/42Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for articles particularly sensitive to damage by shock or pressure for ampoules; for lamp bulbs; for electronic valves or tubes

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   De uitvinding heeft betrekking op een houder voor nagenoeg tubulaire voorwerpen zoals lampen inzonderheid radio- en/of televisielampen. The present invention relates to a container for substantially tubular articles, such as lamps and in particular radio and / or television lamps.   Het doel van de uitvinding is een houder voor dergelijke voorwerpen voor. The object of the invention is a container for such articles for. te schrijven die toelaat deze voorwerpen mee te dragen en zodanig te rangf- schikken dat de breuk of de beschadiging ervan uitgeschakeld wordt, terwijl ook de verschillende voorwerpen, naargelang hun soort, bereikbaar blijveno writing which allows to carry these objects, and in such a way to arrange rangf- that the fracture is switched off or its damage, and also to the different objects, depending on their kind, accessible blijveno 
 Te dien einde wordt de houder volgens de uitvinding om gevormd door een plaat uit een veerkrachtige stof waarin cylindrische uitsparingen voor- zien zijn waarvan de doormeter lichtjes kleiner is dan deze van de voorwerpen die er in gedrukt kunnen worden. To this end, the container according to the invention is formed by a plate of a resilient material in which cylindrical recesses front view of which the diameter is slightly smaller than that of the objects that can be pressed into it.   In een eerste verwezenlijkingsvorm lopen de hogerbedoelde uitsparin- gen doorheen de ganse dikte van de plaat. In an initial realization form running the above-provided cut-outs throughout the entire thickness of the plate.   In een andere verwezenlijkingsvorm zijnde hogerbedoelde uitsparingen, in de veerkrachtige stok voorzien, niet dieper dan nodig om een voldoende gedeel- te van de kop van de tubulaire voorwerpen te vatten. In another realization form being above said recesses, provided in the resilient stick, not deeper than necessary in order to grasp a sufficiently in part to the head of the tubular articles.   Doelmatig wordt de hogerbedoelde plaat uit een veerkrachtige stof, uit schuimrubber of een dergelijke stof vervaardigd. Advantageously, the above said plate is of a resilient substance, made of foam rubber or a similar substance.   In een andere verwezenlijkingsvorm wordt de houder om gevormd door een plaat uit veerkrachtige stof waarin stervormige inkervingen gesneden zijn, waardoor verende lamellen.ontstaan voor het klemmen van de tubulaire voorwerpen. In another embodiment form, the container is formed by a plate of resilient material in which star-shaped notches have been cut, causing spring lamellen.ontstaan ​​for the clamping of the tubular articles.   In dit geval wordt hogerbedoelde veerkrachtige stof bij voorkeur ge- vormd door rubbero In this case, the above said resilient substance is preferably constituted by rubber o 
 Andere voordelen en eigenschappen van de uitvinding zullen blijken uit de hiernavolgende beschrijving van een houder voor nagenoeg tubulaire voor- werpen zoals lampen, inzonderheid radio- en/of televisielampen volgens de uitvin- ding. Other advantages and features of the invention will become apparent from the following description of a container for substantially tubular front shed, such as lamps, and in particular radio and / or television lamps according to the invention.    @ De beschrijving wordt enkel als voorbeeld gegeven en beperkt de uit- vinding niet. @ The description is only given as an example and the inventive is not limited. De referentietekens hebben betrekking op de hieraan toegevoegde figuren. The reference numerals relate to the figures annexed hereto.   Figuur 1 is een bovenaanzicht op de houder volgens de uitvinding in een eerste uitvoeringsvorm. Figure 1 is a plan view of the container according to the invention in a first embodiment.   Figuur 2 is een doorsnede volgens de lijn II-II van figuur 1. Figure 2 is a sectional view taken along the line II-II of Figure 1.   Figuur 3 verbeeldt een langsdoorsnede over de houder volgens de uit- vinding, maar in een andere uitvoeringsvorm, waarbij de houder in een doos is ingebouwd. Figure 3 depicts a longitudinal section through the container according to the inventive, but in a different embodiment, wherein the container is built into a box.   Figuur 4 is een langsdoorsnede van een houder volgens de uitvinding, in een derde uitvoeringsvorm, eveneens in een doos ingebouwd. Figure 4 is a longitudinal sectional view of a container according to the invention, in a third embodiment, is also built into a box.   In deze figuren hebben dezelfde referentie tekens betrekking op iden- tische elementen. In these figures, the same reference signs refer to iden- aliphatic elements.   De houder volgens figuren 1 en 2 bestaat om uit een rubberen plaat 1 die geklemd wordt tussen twee platen 2 en 3 uit een vast materiaalo Boven- en onderplaten vertonen openingen 4 doorheen dewelke de lampen 5 kunnen gestoken @ worden. The container according to Figures 1 and 2 exists to @ are obtained from a rubber sheet 1, which is clamped between two plates 2 and 3 of a fixed materiaalo Upper and lower plates 4 have openings therethrough which can put the lamps 5. Deze lampen zitten dan geklemd tussen de lamellen 6 die ontstaan zijn door het aanbrengen van stervormige insnijdingen in de rubberenplaat 1. These lamps are then clamped between the fins 6, which are originated by the application of star-shaped incisions in the rubber plate 1.   Parallel met de platen 2 en 3 en onder deze platen kan een matras 7 uit schuimnylon of schuimrubber aangebracht worden om te beletten dat de kop van de lampen, bij doordrukken, zou beschadigd worden. In parallel with the plates 2 and 3 and below these plates can be fitted with a mattress of foam nylon 7 or foam rubber so as to prevent the head of the lamps, by at pressures, would be damaged. De hoogte van de matras 7 wordt zodanig berekend dat de lampen 5 slechts lichtjes doorheen de plaat 1 kun- nen gedrukt worden zodat de tekst die op deze lampen voorkomt zichtbaar blijft. The height of the mattress 7 is calculated such that the lamps 5 are only slightly through the plate 1 kun- nen be pressed so that the text that occurs will be visible on these lamps.   ,De platen 1,2 en 3 kunnen gedragen worden hetzij door pootjes hetzij , The plates 1,2 and 3 can be supported either by feet or 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 door veren 8 zoals blijkt uit de figuren 1 en 20 by springs 8 as can be seen from Figures 1 and 20, 
 De variante volgens figuur 3 bestaat om uit een plaat 9 uit schuim- rubber of sohuimnylon waarin cylindrische uitsparingen 10 werden voorzien. The variant according to figure 3 comprises in order from a plate 9 of foam rubber or sohuimnylon in which cylindrical recesses 10 are provided. De plaat 9 wordt, bij voorbeeld door middel van kleefstof met de bovenplaat 11 ver- enigd en het geheel kan in een doos 16 worden ingebouwde De plaat 11 vertoont openingen 12 waarvan de doormeter lichtjes groter is dan deze van de cylindris'ohe uitsparingen 10. The plate 9 is, for example, by means of adhesive to the upper plate 11, being united and the whole can be built-in into a box 16, the plate 11 has openings 12 of which the diameter is slightly larger than that of the recesses 10 cylindris'ohe.

  Op hun beurt zijn de lampen 5 iets breder dan de uitsparingen 10 waarin zij geklemd blijveno / @ In turn, the lamps 5 is slightly wider than the recesses 10 in which they clamped blijveno / @  
 In de uitvoeringsvorm volgens figuur 3 is eveneens een matras 13 voorzien voor het opvangen van de kop van de lampen bij gebeurlijk doordrukken. In the embodiment according to Figure 3 is also a mattress 13 is provided for receiving the head of the lamps at prospectively by printing.   , , 
 De variante volgens figuur 4 verschilt slechts weinig van de voor- gaande In deze laatste uitvoeringsvorm hebben de uitsparingen 14 nagenoeg de vorm van het gedeelte van de lamp dat in de veerkrachtige stof waaruit de plaat 15 bestaat wordt gevato De plaat 15 is min of meer als een combinatie van de platen 9 en 13 uit figuur 30 The variant according to figure 4 differs only slightly from the previous In this latter embodiment, the recesses 14 is substantially the shape of the portion of the lamp that, in the resilient material of which the plate 15 is composed gevato The plate 15 is more or less as a combination of the plates 9 and 13 from figure 30, 
 De houder volgens de verschillende figuren kan natuurlijk in een bij voorkeur doorschijnende doos gevat worden. The container according to the different figures can of course be mounted in a preferably transparent container. Wel te verstaan is de uitvin- ding niet beperkt to+ de hierboven beschreven uitvoeringsvormen en kunnen menige veranderingen aangebracht worden,om wat betreft de vorm, de schikking, de lig- ging en het aantal van de elementen die voor de verwezenlijking in aanmerking komen. It will be understood the invention is not limited to + thing the embodiments described above and many changes can be made, going to the lying of the arrangement, as regards the shape and the number of the elements that come into consideration for the creation.   EISE No TS No. 
 1. Houder voor nagenoeg tubulaire voorwerpen zoals lampen, inzon- derheid radio- en/of televisielampen, met het kenmerk dat hij om gevormd wordt door een plaat uit een vekrachige stof, waarin cylindrische uitsparingen voor- zien zijn waarvan de doormeter lichtjes kleiner is dan deze van de voorwerpen die er in kunnen gedrukt worden. 1. A holder for substantially tubular articles, such as lamps, and in particular radio and / or television lamps, characterized in that it is formed by a plate from a vekrachige substance, in which cylindrical recesses front view of which the diameter is slightly smaller than those of the objects that can be pressed there into.   2.Houder volgens vorige eis, met het kenmerk dat de hogerbedoelde uitsparingen doorheen de ganse dikte van de plaat lopen. 2.Houder according to the preceding claim, characterized in that the above-referred recesses run through the entire thickness of the plate.   3. Houder volgens eis 1, met het kenmerk dat de hogerbedoelde uit- sparingen, in de veerkrachtige stof voorzien, niet dieper zijn dan nodig om een voldoende gedeelte van de kop van de tubulaire voorwerpen te vatteno 3. A container according to claim 1, characterized in that the above said recesses, provided in the resilient material, its not deeper than necessary in order to vatteno a sufficient portion of the head of the tubular objects 
 4. Houder volgens een of meer der voorgaande eisen, met het kenmerk dat de plaat met uitsparingen aan een plaat uit vast materiaal bevestigd wordt, welke plaat overeenstemmende oponingen vertoont waarvan de doorsnede iets groter is dan deze van de hogerbedoelde uitsparingen. 4. A container according to one or more of the preceding requirements, characterized in that the plate with recesses on a plate made of solid material is attached, which plate corresponding oponingen shows the cross-section of which is slightly larger than that of the above-mentioned recesses.   50 Houder volgens een of meer der voorgaande eisen, met het kenmerk dat de veerkrachtige stof schuimrubber of een dergelijke stof iso 50 Container according to one or more of the preceding requirements, characterized in that the resilient material, foam rubber or such a substance iso 
 6. Houder volgens eis 4, met het kenmerk dat de hogerbedoelde plaat uit vast materiaal boven de plaat uit veerkrachtige stof is bevestigd. 6. A container according to claim 4, characterized in that the above-mentioned plate of solid material is mounted above the sheet of resilient material.   7. Houder voornagenoeg tubulaire voorwerpen zoals lampen, inzonder- heid radio- en/of televisielampen, met het kenmerk dat hij om een plaat uit veerkrachtige stof bevat waarin stervormige inkervingen gesneden lijn, waardoor verende lamellen ontstaan voor het klemmen van de tubulaire voorwerpeno 7. A container voornagenoeg tubular objects such as lamps, and in particular radio and / or television lamps, characterized in that it contains to a plate of resilient material in which star-shaped notches cut line, a result of which resilient lamellae arise for the clamping of the tubular voorwerpeno 
 8. Houder volgens vorige eis, met het kenmerk dat de hogerbedoelde plaat uit veerkrachtige stof gevat wordt tussen twee platen uit vast materiaal waarin passende openingen voorzien werden voor de tubulaire voorwerpen. 8. Container according to the preceding claim, characterized in that the above-mentioned plate is encased in resilient material between two sheets of solid material in which provided with suitable openings for the tubular articles.   9. Houder volgens een der eisen 7 of 8, met het kenmerk dat de plaat uit veerkrachtige stof uit rubber is vervaardigd. 9. A container as claimed in any one of claim 7 or 8, characterized in that the plate is made of resilient material made of rubber. **WAARSCHUWING** Einde van DESC veld kan begin van CLMS veld bevatten **. ** WARNING ** end of DESC field may contain early field CLMS **. 

Claims (1)

 1. 10. Houder voor nagenoeg tubulaire voorwerpen zoals lampen, inzon- <Desc/Clms Page number 3> EMI3.1 derheid radio- en/of televisielampen, zoals hierboven beschreven of in de hieraan toegevoegde figuren voorgesteld. 10. A container for substantially tubular articles, such as lamps, and in <Desc / CLMS Page number 3> EMI3.1 in particular radio and / or television lamps, such as described above or shown in the attached figures.
BE569572D BE569572A (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE569572A true BE569572A (en)

Family

ID=188479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE569572D BE569572A (en)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE569572A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000064748A1 (en) * 1999-04-26 2000-11-02 Jan Karch Method of packing of pet preforms and a die for packing pet preforms
WO2009015862A1 (en) * 2007-08-02 2009-02-05 Semafra S.A. Package structure for glass containers for pharmaceutical use

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000064748A1 (en) * 1999-04-26 2000-11-02 Jan Karch Method of packing of pet preforms and a die for packing pet preforms
WO2009015862A1 (en) * 2007-08-02 2009-02-05 Semafra S.A. Package structure for glass containers for pharmaceutical use
US8360238B2 (en) 2007-08-02 2013-01-29 Stevanato Group International A.S. Package structure for glass containers for pharmaceutical use
US8794442B2 (en) 2007-08-02 2014-08-05 Stevanato Group International A.S. Package structure for glass containers for pharmaceutical use
US8813963B2 (en) 2007-08-02 2014-08-26 Stevanato Group International A.S. Package structure for glass containers for pharmaceutical use

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Di Landro et al. Deformation mechanisms and energy absorption of polystyrene foams for protective helmets
Nordstrom et al. The paths to domination, resistance, and terror
US2746667A (en) Shipping container with cushioning liner
EP1582415B1 (en) Volume-filling mechanical assemblies and methods of operating the same
US3071217A (en) Vibration damping in sheet metal structures
EP1640152B1 (en) Multilayer film and biaxially oriented polyester film
US4201818A (en) Flexible plastic foam
US3694018A (en) Elastomeric impact energy dissipator
FR2919551A1 (en) Shock absorption device
BR9710998A (en) Member reinforced structural and process for reinforcing a structural member
ES2172057T3 (en) Ceiling Mount convertible car and method of manufacturing the same.
AR010128A1 (en) Cleaning textile sheet material
ES2102541T3 (en) Roll mill.
JPH10510603A (en) Deformable impact test for barrier
ES249586U (en) Protective device of motor vehicles
US2614508A (en) Railway vehicle axle mounting
ES2152605T3 (en) Medium, process for their manufacture and printing method using inkjet said support.
HK1135190A1 (en) Oriented polymeric sheets exhibiting dichroism and articles containing the same
WO2000031434A1 (en) Energy-absorbing structures
KR940002429A (en) Structure and a method of manufacturing a selectively absorbing an oily contaminant
SE506549C2 (en) Energy absorbing honeycomb block with three layers
ES2125855T3 (en) Shock absorbers.
ES2073003T3 (en) bottom nozzle fuel assembly of a nuclear reactor cooled by light water.
EP1350680A1 (en) Energy absorber to be mounted between a crash bar and an automotive bumper skin
EP1343142A3 (en) Sound absorbing arrangement using a porous material