BE1027485B1 - Assembly and method for manufacturing a concrete product - Google Patents

Assembly and method for manufacturing a concrete product Download PDF

Info

Publication number
BE1027485B1
BE1027485B1 BE20195511A BE201905511A BE1027485B1 BE 1027485 B1 BE1027485 B1 BE 1027485B1 BE 20195511 A BE20195511 A BE 20195511A BE 201905511 A BE201905511 A BE 201905511A BE 1027485 B1 BE1027485 B1 BE 1027485B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
concrete
relief
assembly
structural
plate
Prior art date
Application number
BE20195511A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
BE1027485A1 (en
Inventor
Dirk Johan Marleen Christiaan Maes
Original Assignee
Karel Maes En Zonen Bvba
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Karel Maes En Zonen Bvba filed Critical Karel Maes En Zonen Bvba
Priority to BE20195511A priority Critical patent/BE1027485B1/en
Publication of BE1027485A1 publication Critical patent/BE1027485A1/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1027485B1 publication Critical patent/BE1027485B1/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
  • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
  • B28B7/00Moulds; Cores; Mandrels
  • B28B7/0064Moulds characterised by special surfaces for producing a desired surface of a moulded article, e.g. profiled or polished moulding surfaces
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
  • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
  • B28B7/00Moulds; Cores; Mandrels
  • B28B7/36Linings or coatings, e.g. removable, absorbent linings, permanent anti-stick coatings; Linings becoming a non-permanent layer of the moulded article
  • B28B7/364Linings or coatings, e.g. removable, absorbent linings, permanent anti-stick coatings; Linings becoming a non-permanent layer of the moulded article of plastic material or rubber

Abstract

De uitvinding ziet op het verschaffen van een betonproduct met een structuurreliëf op ten minste één zijde van het betonproduct. Tevens ziet de uitvinding op een samenstel voor het vervaardigen van dergelijke betonproducten, een werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijk samenstel, een reliëfelement dat hierbij wordt gebruikt, een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke betonproducten en een constructie-eenheid die ten minste één dergelijk betonproduct omvat.The invention relates to the provision of a concrete product with a structural relief on at least one side of the concrete product. The invention also relates to an assembly for manufacturing such concrete products, a method for manufacturing such an assembly, a relief element to be used here, a method for manufacturing such concrete products and a construction unit comprising at least one such concrete product. includes.

Description

Samenstel en werkwijze voor het vervaardigen van een betonproduct De uitvinding heeft betrekking op samenstellen, inrichtmgen en werkwijzen voor het vervaardigen van betonproducten met een structuurreliëf op ten minste één zijde van het betonproduct als mede dergelijke betonproducten op zich en als deel van een constructie-eenheid.The invention relates to assemblies, devices and methods for manufacturing concrete products with a structural relief on at least one side of the concrete product as well as such concrete products per se and as part of a construction unit.

Uit de praktijk is bekend, dat betonproducten kunnen worden verkregen door het gieten van beton in een door een kader gedefinieerde vormholte en het vervolgens laten uitharden van het gegoten beton. Hierna heeft het betonproduct de vorm van de vormholte verkregen. In de regel wordt het kader hierna afgebroken, wat productie-efficiëntie en reproduceerbaarheid van het betonproduct hindert. Ook moet het kader voor elke andere gewenste vorm opnieuw worden vervaardigd.It is known from practice that concrete products can be obtained by pouring concrete into a mold cavity defined by a frame and subsequently allowing the poured concrete to harden. After this, the concrete product has obtained the shape of the mold cavity. As a rule, the frame is broken down after this, which hinders production efficiency and reproducibility of the concrete product. Also, the frame must be remanufactured for any other desired shape.

Verder is bekend, dat de ruwheid van het oppervlak van het verkregen betonproduct wordt bepaald door onder andere de samenstelling van het beton, ruwheid van binnenwanden van de vormholte en wisselwerkingen daar tussen. In de regel wordt de vormholte door vlakke binnenwanden van het kader gedefinieerd, waardoor oneffenheden in een buitenoppervlak van het verkregen betonproduct zeer sterk afhangen van de grilligheid van het beton. Dit resulteert in een slechte reproduceerbaarheid van het buitenoppervlak van met eenzelfde kader verkregen betonproducten. Om de gewenste mate van homogeniteit te verkrijgen, is nabewerking van relevante of zichtbare zijden van het buitenoppervlak vereist. Hierdoor wordt de vervaardiging van dergelijke betonproducten vertraagd en kostbaarder.It is further known that the roughness of the surface of the obtained concrete product is determined by, inter alia, the composition of the concrete, roughness of inner walls of the mold cavity and interactions between them. As a rule, the mold cavity is defined by flat inner walls of the frame, as a result of which irregularities in an outer surface of the obtained concrete product depend very strongly on the irregularity of the concrete. This results in poor reproducibility of the outer surface of concrete products obtained with the same frame. To achieve the desired degree of homogeneity, post-processing of relevant or visible sides of the outer surface is required. This slows down the production of such concrete products and makes it more expensive.

De uitvinding heeft tot doel het verschaffen van betonproducten waarbij de bovenbeschreven nadelen zich niet of in mindere mate voordoen. Dit wordt bereikt door het verschaffen van een betonproduct met een structuurreliëf op ten minste één zijde van het betonproduct. Tevens ziet de uitvinding op een samenstel voor het vervaardigen van dergelijke betonproducten, een werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijk samenstel, een reliëfelement dat hierbij wordt gebruikt, een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke betonproducten en een constructie-eenheid die ten minste één dergelijk betonproduct omvat.The object of the invention is to provide concrete products in which the above-described disadvantages do not occur, or to a lesser extent. This is achieved by providing a concrete product with a structural relief on at least one side of the concrete product. The invention also relates to an assembly for manufacturing such concrete products, a method for manufacturing such an assembly, a relief element to be used here, a method for manufacturing such concrete products and a construction unit comprising at least one such concrete product. includes.

De uitvinding behelst een samenstel voor het vervaardigen van een betonproduct met een structuurreliëf op ten minste één zijde van het betonproduct, welk samenstel omvat: een kader, dat een vormholte definieert voor het betonproduct; en een reliëfelement met een structuur, die het structuurreliëf van de ten minste éne zijde van het betonproduct definieert.The invention comprises an assembly for manufacturing a concrete product having a structural relief on at least one side of the concrete product, which assembly comprises: a frame defining a mold cavity for the concrete product; and a relief element having a texture that defines the textured relief of the at least one side of the concrete product.

Bijzonder voordelige uitvoeringsvormen van een samenstel volgens uitvinding zijn onderwerp van bijgevoegde afhankelijke conclusies, en/of kunnen volgen uit de onderstaande figuurbeschrijving.Particularly advantageous embodiments of an assembly according to the invention are the subject of the appended dependent claims, and / or can follow from the figure description below.

Tevens behelst de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van een samenstel volgens de uitvinding, de werkwijze omvattende het positioneren van het reliëfelement ten opzichte van het kader.The invention also comprises a method for manufacturing an assembly according to the invention, the method comprising positioning the relief element with respect to the frame.

Bijzonder voordelige uitvoermgsvormen van een werkwijze voor het vervaardigen van een samenstel volgens uitvinding zijn onderwerp van bijgevoegde afhankelijke conclusies, en/of kunnen volgen uit de onderstaande figuurbeschrijving.Particularly advantageous embodiments of a method for manufacturing an assembly according to the invention are the subject of the appended dependent claims, and / or can follow from the figure description below.

Tevens behelst de uitvinding een reliëfelement zoals gebruikt in cen samenstel volgens uitvinding of een werkwijze voor het vervaardigen van een samenstel volgens uitvinding.The invention also comprises a relief element as used in an assembly according to the invention or a method for manufacturing an assembly according to the invention.

Tevens behelst de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van een betonproduct met een structuurreliëf op ten minste één zijde van het betonproduct met een samenstel volgens uitvinding, welke werkwijze de stappen omvat van: het verschaffen van het samenstel; het storten van beton in de door het kader gedefinieerde vormholte; en het laten uitharden van het gestorte beton.The invention also comprises a method for manufacturing a concrete product with a structural relief on at least one side of the concrete product with an assembly according to the invention, which method comprises the steps of: providing the assembly; pouring concrete into the mold cavity defined by the frame; and allowing the poured concrete to harden.

Bijzonder voordelige uitvoeringsvormen van een werkwijze voor het vervaardigen van een betonproduct volgens uitvinding zijn onderwerp van bijgevoegde afhankelijke conclusies.Particularly advantageous embodiments of a method for manufacturing a concrete product according to the invention are the subject of the appended dependent claims.

Tevens behelst de uitvinding een betonproduct, dat is vervaardigd met een werkwijze voor het vervaardigen van een betonproduct volgens uitvinding.The invention also encompasses a concrete product manufactured by a method for manufacturing a concrete product according to the invention.

Tevens behelst de uitvinding een constructie-eenheid, welke omvat: ten minste één betonproduct volgens uitvinding; en palen, die zijn geconfigureerd voor het houden van het ten minste éne betonproduct.The invention also comprises a construction unit, which comprises: at least one concrete product according to the invention; and posts configured to hold the at least one concrete product.

Een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm van een constructie-eenheid volgens uitvinding is onderwerp van bijgevoegde afhankelijke conclusie en/of kunnen volgen uit de onderstaande figuurbeschrijving.A particularly advantageous embodiment of a construction unit according to the invention is the subject of the appended dependent claim and / or can follow from the figure description below.

De uitvinding zal hieronder nader worden toegelicht aan de hand van een beperkt aantal uitvoeringsvoorbeelden van de uitvinding, welke net als de afhankelijke conclusies niet dienen te worden opgevat of geïnterpreteerd als beperkingen op de bescherming van de uitvinding, waarbij in de diverse aanzichten en uitvoeringsvoorbeelden dezelfde referentienummers worden toegepast voor dezelfde of gelijksoortige onderdelen, componenten en elementen, en waarin: Figuur 1 schematisch een samenstel en werkwijzen volgens uitvinding toont.The invention will be further elucidated below on the basis of a limited number of exemplary embodiments of the invention, which, like the dependent claims, should not be construed or interpreted as limitations on the protection of the invention, the same reference numbers being used in the various views and exemplary embodiments. are used for the same or similar parts, components and elements, and in which: Figure 1 schematically shows an assembly and methods according to the invention.

Figuren 2A tot en met 2E schematische doorsnedes tonen van een samenstel volgens uitvinding.Figures 2A to 2E show schematic cross-sections of an assembly according to the invention.

Figuur 3 een schematische doorsnede toont van gestapelde betonproducten die zijn vervaardigd met een werkwijze volgens uitvinding.Figure 3 shows a schematic cross-section of stacked concrete products manufactured with a method according to the invention.

Figuren 4A en 4B constructie-eenheden tonen die een betonproduct volgens uitvinding omvatten.Figures 4A and 4B show construction units comprising a concrete product according to the invention.

In Fig. 1 is een samenstel 1 weergegeven voor het vervaardigen van een betonproduct 9 met een structuurreliëf op ten minste één zijde 9a van het betonproduct 9, welk samenstel 1 omvat: een kader 2, dat een vormholte 3 definieert voor het betonproduct 9; en een reliëfelement 4 met een structuur 4a, die het structuurreliëf van de ten minste éne zijde 9a van het betonproduet 9 definieert.In fig. 1 shows an assembly 1 for manufacturing a concrete product 9 with a structural relief on at least one side 9a of the concrete product 9, which assembly 1 comprises: a frame 2, defining a mold cavity 3 for the concrete product 9; and a relief element 4 having a structure 4a, which defines the structure relief of the at least one side 9a of the concrete product 9.

Door een structuurreliëf aan te brengen op de ten minste éne zijde 9a van het betonproduct 9 wordt de reproduceerbaarheid van uit de vormholte 3 verkregen betonproducten 9 vergroot. Binnen een structuurreliëf vallen afwijkingen, oneffenheden en onregelmatigheden namelijk minder op. Ook kan het kader 2 worden hergebruikt, bij voorbeeld door andere, uitwisselbare reliëfelementen 4 te gebruiken. Dit maakt ook gepersonaliseerde betonproducten mogelijk, waarbij slechts een reliëfelement 4 vervangen dient te worden en niet een geheel samenstel 1. Hierdoor worden ook kleine oplagen van betonproducten 9 rendabel.By providing a structural relief on the at least one side 9a of the concrete product 9, the reproducibility of concrete products 9 obtained from the mold cavity 3 is increased. Within a structural relief, deviations, irregularities and irregularities are less noticeable. The frame 2 can also be reused, for instance by using other, interchangeable relief elements 4. This also makes personalized concrete products possible, in which case only one relief element 4 has to be replaced and not an entire assembly 1. This also makes short runs of concrete products 9 profitable.

Met het samenstel 1 kunnen betonproducten 9 worden vervaardigd die geschikt zijn voor diverse toepassingen. Het betonproduct 9 kan bij voorbeeld fungeren als constructie- element bij het bouwen van wanden, vloeren en daken. Ook kan het als decoratief of artistiek element fungeren. Naar gelang de vormholte 3 van het kader 1 en het reliëfelement 4, kan het betonproduct 9 in hoofdzaak de vorm van onder andere een balk, kubus, cilinder of plaat verkrijgen met cen structuurreliëf op ten minste één zijde van een willekeurige van deze vormen.With the assembly 1, concrete products 9 can be manufactured which are suitable for various applications. The concrete product 9 can, for example, function as a construction element in the construction of walls, floors and roofs. It can also function as a decorative or artistic element. Depending on the mold cavity 3 of the frame 1 and the relief element 4, the concrete product 9 can essentially obtain the shape of, inter alia, a beam, cube, cylinder or plate with a structural relief on at least one side of any of these shapes.

Een structuurreliëf omvat bij voorbeeld een golfpatroon, een blokpatroon, een ogenschijnlijk willekeurig repetitief patroon, een putjesstructuur of een fractalachtige structuur met meerdere lengte- en/of dieptedimensies. Ook kan het structuurreliëf de structuur 4a van een ander materiaal dan beton imiteren of emuleren, bij voorbeeld een structuur van een gemetselde muur, van natuursteen of van houten panelen. Bij dergelijke structuren worden onregelmatigheden op de ten minste éne zijde van het betonproduct 9 aangebracht en vallen oneffenheden, die intrinsiek zijn aan het gebruikte beton, minder op. In andere gevallen zullen dergelijke oneffenheden juist wenselijk zijn om de imitatie of emulatie van het structuurreliëf 4a te vergroten.A structure relief includes, for example, a wave pattern, a block pattern, an apparently random repetitive pattern, a pit structure or a fractal-like structure with multiple length and / or depth dimensions. The structural relief can also imitate or emulate the structure 4a of a material other than concrete, for example a structure of a masonry wall, of natural stone or of wooden panels. With such structures, irregularities are provided on at least one side of the concrete product 9 and irregularities, which are intrinsic to the concrete used, are less noticeable. In other cases, such irregularities will be desirable in order to increase the imitation or emulation of the structure relief 4a.

Uitvoeringsvormen van het samenstel 1 zijn getoond in Fig. 2A tot en met Fig. 2E. Het samenstel 1 getoond in Fig. 2A omvat het kader 2 en het reliëfelement 4, waarbij het reliëfelement 4 als een bodem fungeert. De vormholte 3 wordt hier bepaald door het kader 2 en het reliëfelement 4, waarbij het beton bij voorbeeld van boven af, zoals vanuit Fig. 2A beschouwd, in de vormholte 3 kan worden gegoten. Daarmee kan een betonproduct 9 worden vervaardigd dat aan de onderzijde, wederom zoals vanuit Fig. 2A beschouwd, een structuurreliëf heeft.Embodiments of the assembly 1 are shown in FIG. 2A through FIG. 2E. The assembly 1 shown in fig. 2A comprises the frame 2 and the relief element 4, the relief element 4 acting as a bottom. The mold cavity 3 is here defined by the frame 2 and the relief element 4, the concrete being, for example, from above, as from FIG. 2A, the mold cavity 3 can be poured into. In this way a concrete product 9 can be manufactured which, on the underside, again as from Figs. 2A has a textured relief.

Het samenstel 1 getoond in Fig. 2B is naast het kader 2 en het reliëfelement 4 tevens van een bodem 5 voorzien. Hierbij kan de bodem 5 zijn aangebracht als afzonderlijk element. De bodem 5 kan steun geven aan het reliëfelement 4. Dit heeft als voordeel dat het reliëfelement in een gewenste positie blijft, ook wanneer beton in de vormholte 3 is gegoten.The assembly 1 shown in fig. 2B is also provided with a bottom 5 in addition to the frame 2 and the relief element 4. The bottom 5 can herein be arranged as a separate element. The bottom 5 can provide support for the relief element 4. This has the advantage that the relief element remains in a desired position, even when concrete has been poured into the mold cavity 3.

Zoals verder in Fig. 2B te zien is, kan het reliëfelement 4 ten minste gedeeltelijk een binnenwand 2a van het kader 2 bedekken, bij voorbeeld middels een rand 4b van het reliëfelement 4. De rand 4b kan zich daarbij ten minste gedeeltelijk over het kader 1 uitstrekken en kan zich op het kader 1 steunen. Door een dergelijke inrichting wordt het mogelijk om meer dan één zijde 9a van het betonproduct 9 van een structuurreliëf te voorzien terwijl slechts één reliëfelement nodig is. Dit heeft tevens als voordeel dat het reliëfelement 4 middels de rand 4b steun kan hebben aan het kader 2.As further on in Fig. 2B, the relief element 4 can at least partially cover an inner wall 2a of the frame 2, for example by means of an edge 4b of the relief element 4. The edge 4b can extend at least partially over the frame 1 and can support the frame 1. Such a device makes it possible to provide more than one side 9a of the concrete product 9 with a structural relief while only one relief element is required. This also has the advantage that the relief element 4 can support the frame 2 by means of the edge 4b.

In Fig. 2C is het samenstel 1 daarenboven voorzien van een opening 6 in de bodem 5, waarbij het reliëfelement 4 fungeert als een afdichting 7 van de opening 6. Tevens kan een afzonderlijke afdichting 7 zijn voorzien in elke hier geopenbaarde uitvoeringsvorm met ten minste één opening 6. De afdichting 7 kan dienen ter voorkoming van het door de ten minste éne opening 6 uitlopen van gegoten maar nog niet uitgehard beton. De ten minste éne opening 6 kan in de bodem 5 zijn aangebracht door bij voorbeeld boren, zagen of stansen. De afdichting 7 van de ten minste éne opening 6 kan over, verzonken of passend in de ten minste éne opening 6 zijn aangebracht.In fig. 2C, the assembly 1 is moreover provided with an opening 6 in the bottom 5, the relief element 4 acting as a seal 7 of the opening 6. Also, a separate seal 7 may be provided in each embodiment disclosed here having at least one opening 6. The seal 7 can serve to prevent poured but not yet hardened concrete from leaking through the at least one opening 6. The at least one opening 6 can be made in the bottom 5 by, for example, drilling, sawing or punching. The seal 7 of the at least one opening 6 can be disposed over, recessed or fitted in the at least one opening 6.

Het samenstel 1 van Fig. 2D omvat het kader 2, het reliëfelement 4 en de bodem 5, waarbij de vormholte 3 mede wordt gedefinieerd door zowel het kader 2, het reliëfelement 4 als de bodem 5. In de bodem 5 is ten minste één opening 6 aangebracht, welke wordt afgedicht door een afdichting 7. Bij een dergelijke uitvoeringsvorm grijpt de structuur 4a van het reliëfelement 4 bij voorbeeld van bovenaf aan op de vormholte 3, zoals vanuit Fig. 2D beschouwd.The assembly 1 of fig. 2D comprises the frame 2, the relief element 4 and the bottom 5, the mold cavity 3 being co-defined by both the frame 2, the relief element 4 and the bottom 5. At least one opening 6 is arranged in the bottom 5, which is sealed. by a seal 7. In such an embodiment, the structure 4a of the relief element 4 engages, for example, from above on the mold cavity 3, as from FIG. 2D considered.

In Fig. 2A tot en met Fig. 2D wordt getoond dat een bodem gevormd kan worden door het reliëfelement 4, zoals in Fig. 2A is getoond, of door de bodem 5 zoals in Fig. 2B, Fig. 2C en Fig. 2D is getoond. De bodem 5 dan wel het bodem vormende reliëfelement 4 kan zijn aangebracht op een ten opzichte van een bovenzijde van het kader 2 verzonken diepte. De verzonken diepte kan een maximale dikte van het betonproduct definiëren. Verder kan een dergelijke bodem een vormholte mede definiëren en koppelbaar met het kader zijn aangebracht. De ten minste éne opening 6, die in de bodem 5 dan wel het bodem vormende reliëfelement 4 kan zijn aangebracht, kan toegang verschaffen voor het uitoefenen van druk op het vervaardigde betonproduct 9 om dit uit de vormholte 3 te verwijderen. Om bij voorbeeld te voorkomen dat hierbij het gegoten maar nog niet uitgeharde beton door de opening 6 wegstroomt, kan het samenstel verder zijn voorzien van een afdichting 7 van de ten minste éne opening 6. Daarbij is het als mogelijkheid voorzien dat het reliëfelement 4 ten minste gedeeltelijk de bodem 5 bedekt en de afdichting van de ten minste éne opening 6 vormt. Als alternatief kan het reliëfelement 4 de bodem 5 vormen, welke daarbij verder voorzien kan zijn van ten minste één opening 6. In dit geval kan een afdichting 7 zijn aangebracht die aanvullend 1s op het reliëfelement 4. Deze combinaties en permutaties van elementen van het samenstel 1 verschaffen veelzijdigheid, een ruime toepassmgsbereik en gebruiksgemak bij het vervaardigen van betonproducten 9. In een uitvoeringsvorm van de uitvinding is het reliëfelement 4 van het samenstel 1 5 hoofdzakelijk uit een thermoplastische kunststof vervaardigd. Bij voorkeur omvat de thermoplastische kunststof in hoofdzaak acrylonitril-butadieen-styreen (ABS). Een dergelijk kunststof heeft bij normale vervaardigingstemperaturen van het betonproduct 9 gunstige eigenschappen. In het bijzonder indien het reliëfelement 4 een dikte heeft in een bereik van 3,0 tot 6,0 mm, bij voorkeur in een bereik van 4,0 tot 5,0 mm en bij grote voorkeur van 4,5 mm. Hierbij duidt de dikte van het reliëfelement 4 op de materiaaldikte van dit element zelf, niet op de dikte of hoogte van de in het reliëfelement 4 aangebrachte structuur 4a. Ook kan de dikte overeenkomen met de dikte van een plaat 12 waaruit het reliëfelement 4 is vervaardigd, zoals hieronder nader wordt toegelicht.In fig. 2A through FIG. 2D it is shown that a bottom can be formed by the relief element 4, as in FIG. 2A, or through the bottom 5 as in FIG. 2B, FIG. 2C and FIG. 2D is shown. The bottom 5 or the bottom-forming relief element 4 can be arranged at a depth recessed with respect to an upper side of the frame 2. The recessed depth can define a maximum thickness of the concrete product. Furthermore, such a bottom can co-define a mold cavity and be arranged so that it can be coupled to the frame. The at least one opening 6, which may be provided in the bottom 5 or the bottom-forming relief element 4, can provide access for applying pressure to the finished concrete product 9 to remove it from the mold cavity 3. In order, for example, to prevent the poured but not yet hardened concrete from flowing away through the opening 6, the assembly can further be provided with a seal 7 of the at least one opening 6. It is provided as a possibility for the relief element 4 at least to be partially covers the bottom 5 and forms the seal of the at least one opening 6. Alternatively, the relief element 4 may form the bottom 5, which may further be provided with at least one opening 6. In this case, a seal 7 may be provided which is additionally on the relief element 4. These combinations and permutations of elements of the assembly. 1 provide versatility, a wide application range and ease of use in the manufacture of concrete products 9. In one embodiment of the invention, the relief element 4 of the assembly 15 is mainly made of a thermoplastic plastic. Preferably, the thermoplastic plastic mainly comprises acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS). Such a plastic has favorable properties at normal manufacturing temperatures of the concrete product 9. In particular, if the relief element 4 has a thickness in a range of 3.0 to 6.0 mm, preferably in a range of 4.0 to 5.0 mm, and most preferably 4.5 mm. The thickness of the relief element 4 here indicates the material thickness of this element itself, not the thickness or height of the structure 4a arranged in the relief element 4. The thickness can also correspond to the thickness of a plate 12 from which the relief element 4 is manufactured, as will be explained in more detail below.

Een reliëfelement 4 dat hoofdzakelijk van ABS met een dikte van 4,5 mm 1s vervaardigd, heeft het voordeel dat de structuur 4a goed op het betonproduct 9 wordt overgebracht. Dit komt doordat het reliëfelement 4 hiermee enerzijds voldoende stijfheid bezit om niet te vervormen tijdens het uitharden van het beton, en anderzijds voldoende flexibiliteit bezit om het uitgeharde betonproduct 9 uit het reliëfelement 4 te kunnen nemen met minimale schade aan zowel het betonproduct 9 als het reliëfelement 4. Een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm omvat daarenboven de ten minste éne opening 6 in de bodem. Door de ten minste éne opening 6 kan bij voorbeeld druk worden uitgeoefend op het reliëfelement 4 om het uitgeharde betonproduct 9 hieruit te drukken. Door de flexibiliteit en elasticiteit van het reliëfelement 4 vervormt deze niet permanent en kan dus worden hergebruikt.A relief element 4, which is mainly made of ABS with a thickness of 4.5 mm, has the advantage that the structure 4a is transferred well to the concrete product 9. This is because the relief element 4 hereby on the one hand has sufficient rigidity not to deform during the curing of the concrete, and on the other hand has sufficient flexibility to be able to take the hardened concrete product 9 out of the relief element 4 with minimal damage to both the concrete product 9 and the relief element. 4. A particularly advantageous embodiment additionally comprises at least one opening 6 in the bottom. Through the at least one opening 6, pressure can for instance be exerted on the relief element 4 in order to press the hardened concrete product 9 out of it. Due to the flexibility and elasticity of the relief element 4, it does not deform permanently and can therefore be reused.

Verder kunnen het kader 1 en de bodem 5 dan wel het bodem vormende reliëfelement 4 van het samenstel 1 aan elkaar zijn gelast. Daarbij wordt onder lassen verstaan het onder verhoging van de temperatuur laten samensmelten van twee elementen. Dit kan dus betrekking hebben op onder meer kunststoffen en metalen. Om de veelzijdigheid van het samenstel 1 te maximaliseren, verdient het echter de voorkeur om het reliëfelement 4 uitneembaar met het kader 1 aan te brengen. Elementen van het samenstel 1 kunnen daarbij uitwisselbaar zijn met gelijksoortige samenstellen 1.Furthermore, the frame 1 and the bottom 5 or the bottom-forming relief element 4 of the assembly 1 can be welded together. In this context, welding is understood to mean the fusion of two elements by increasing the temperature. This can therefore relate to plastics and metals, among other things. However, in order to maximize the versatility of the assembly 1, it is preferable to attach the relief element 4 removably with the frame 1. Elements of the assembly 1 can herein be interchangeable with similar assemblies 1.

Verder kan het samenstel 1 stapelbaar zijn met soortgelijke samenstellen 1, zoals in Fig. 2E getoond. Daarbij is het voordelig wanneer de samenstellen 1 onderling druk op elkaar uitoefenen om het reliëfelement 4 in het natte beton te persen. Dit kan bij voorbeeld het geval zijn wanneer het reliëfelement 4 neerwaarts op het gestorte beton aangrijpt en boven zich een soortgelijk samenstel 1 draagt. Hierbij duiden de begrippen neerwaarts en boven op oriëntaties zoals vanuit Fig. 2E beschouwd. Daarnaast kan het samenstel 1 zijn voorzien van pen-en-Furthermore, the assembly 1 can be stackable with similar assemblies 1, as in Figs. 2E. It is advantageous here when the assemblies 1 mutually exert mutual pressure in order to press the relief element 4 into the wet concrete. This may be the case, for example, when the relief element 4 engages downwardly on the poured concrete and carries a similar assembly 1 above it. The terms downward and upward denote orientations such as those from Figs. 2E. In addition, the assembly 1 can be provided with pin-and-pin

gatverbindingen om het samenstel 1 met een soortgelijk samenstel 1 te koppelen. Dergelijke verbindingen kunnen in kaders 1, reliëfelementen 4 en/of bodems 5 zijn aangebracht. In geval van stapelbare samenstellen 1 kan het bijzonder voordelig zijn als de reliëfelementen 4 zijn voorzien van randen 4b. De randen 4b kunnen daarbij dienstig zijn om de reliëfelementen 4 te fixeren, bij voorbeeld door middel van de druk van de gestapelde samenstellen 1.hole joints for coupling the assembly 1 to a similar assembly 1. Such connections can be arranged in frames 1, relief elements 4 and / or bottoms 5. In the case of stackable assemblies 1, it can be particularly advantageous if the relief elements 4 are provided with edges 4b. The edges 4b can serve to fix the relief elements 4, for instance by means of the pressure of the stacked assemblies 1.

Zoals in Fig. 3 is te zien, kan ten minste een deel van het oppervlak A van de ten minste éne zijde 9a van het betonproduct 9 met het structuurreliëf een contactvlak C definiëren voor het contacteren van een naburig betonproduct 9. Het structuurreliëf is daarbij bij voorkeur ontworpen om afdoende steun te bieden aan op of tegen elkaar rustende betonproducten 9 om beschadiging of breuk van de vervaardigde betonproducten 9 te voorkomen. Wanneer, zoals getoond in Fig. 3, het structuurreliëf aan één zijde 9a van een betonproduct 9 is aangebracht en deze zijde 9a steunt op een vlakke zijde 9b van een soortgelijk betonproduct 9, wordt afdoende steun geboden wanneer het contactvlak C ten minste 30% van het oppervlak A uitmaakt. Hierbij omvat het contactvlak C alle contactpunten tussen het betonproduct 9 aan de éne zijde 9a met de vlakke zijde 9b van het gelijksoortige betonproduct 9. Het is daarnaast mogelijk om structuurreliëfs te ontwerpen die aan deze vereiste voldoen maar daarbij op een oneffen vlak steunen.As shown in Fig. 3, at least a part of the surface A of the at least one side 9a of the concrete product 9 can define with the structural relief a contact surface C for contacting an adjacent concrete product 9. The structural relief is preferably designed to be adequate. to provide support for concrete products 9 resting on or against each other in order to prevent damage or breakage of the manufactured concrete products 9. When, as shown in Fig. 3, the structural relief is applied to one side 9a of a concrete product 9 and this side 9a is supported on a flat side 9b of a similar concrete product 9, sufficient support is provided when the contact surface C constitutes at least 30% of the surface A. Here, the contact surface C comprises all points of contact between the concrete product 9 on the one side 9a with the flat side 9b of the similar concrete product 9. It is also possible to design structural reliefs that meet this requirement but are supported on an uneven surface.

Een structuurreliëf wat afdoende steun biedt wordt verkregen door de structuur 4a van het reliëfelement 4 dienovereenkomstig aan te brengen. Daarbij kan de structuur 4a een maximale uitslag omvatten, welke ten minste 30% van het contactoppervlak C van de ten minste éne zijde 9a van het betonproduct 9 omvat. Hierbij kan bij voorbeeld worden uitgegaan van steun tegen een vlakke zijde 9b, zoals getoond in Fig. 3. Ook voor steun tegen een niet-vlakke zijde kan echter aan de vereiste van afdoende steun worden voldaan. Bij voorbeeld in het geval van steun van de ten minste éne zijde 9a, die voorzien is van het structuurreliëf, tegen een gelijksoortige zijde. Dit kan bij voorbeeld wanneer de structuur 4a een patroon omvat, dat bij omdraaien van het betonproduct 9 ten minste gedeeltelijk aangrijpt in eenzelfde patroon van eenzelfde betonproductA structural relief which provides adequate support is obtained by arranging the structure 4a of the relief element 4 accordingly. In addition, the structure 4a can have a maximum deflection, which comprises at least 30% of the contact surface C of the at least one side 9a of the concrete product 9. For example, it is possible to start from support against a flat side 9b, as shown in Figs. 3. However, the requirement of adequate support can also be met for support against a non-flat side. For example, in the case of support of the at least one side 9a, which is provided with the structural relief, against a similar side. This is possible, for example, when the structure 4a comprises a pattern which, when turning the concrete product 9, at least partially engages in the same pattern of the same concrete product.

9.9.

Het contactvlak C kan steun bieden aan tegen of op elkaar gestapelde betonproducten 9, bij voorbeeld in het geval van transport. Daarbij verschaft het contactvlak C onderlinge steun aan de betonproducten om schade door wrijving of schokken tijdens transport te voorkomen.The contact surface C can provide support for concrete products 9 stacked against or on top of each other, for example in the case of transport. In addition, the contact surface C provides mutual support to the concrete products to prevent damage due to friction or shocks during transport.

Tevens heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een samenstel volgens de uitvinding, de werkwijze omvattende het positioneren S1 van het reliëfelement 4 ten opzichte van het kader 2. Daarbij kan een vormholte 3 mede gedefinieerd worden door het reliëfelement 4.The invention also relates to a method for manufacturing an assembly according to the invention, the method comprising positioning S1 of the relief element 4 with respect to the frame 2. A mold cavity 3 can be co-defined by the relief element 4.

De werkwijze kan verder het ten minste gedeeltelijk bedekken van een binnenwand 2a van het kader 2 met het reliëfelement 4 omvatten. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het structuurreliëf op ten minste één zijde 9a van het betonproduct 9 kan worden aangebracht.The method may further comprise at least partially covering an inner wall 2a of the frame 2 with the relief element 4. This ensures that the structural relief can be applied to at least one side 9a of the concrete product 9.

De werkwijze kan verder het aanbrengen van een bodem 5 omvatten. Zoals hierboven beschreven, kan daarbij de bodem 5 als afzonderlijk element zijn uitgevoerd of kan de bodem 5 worden gevormd door het reliëfelement 4. In andere woorden, de werkwijze kan verder het ten minste gedeeltelijk bedekken of vormen van de bodem 5 met het reliëfelement 4 omvatten.The method may further comprise arranging a bottom 5. As described above, the bottom 5 can be designed as a separate element or the bottom 5 can be formed by the relief element 4. In other words, the method can further comprise at least partially covering or forming the bottom 5 with the relief element 4. .

De werkwijze kan daarbij verder het aanbrengen van ten mmste één opening 6 in de bodem 5 omvatten. Bij voorkeur omvat de werkwijze daarbij ook het afdichten van de ten minste éne opening 6. Daarmee wordt het wegstromen van het gestorte maar nog niet uitgeharde beton voorkomen. In een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm omvat het ten minste gedeeltelijk bedekken van de bodem 5 met het reliëfelement 4 tevens het afdichten van de ten minste éne opening 6 in de bodem 5. Hiermee wordt bij voorbeeld een samenstel verkregen zoals in fig. 2C is getoond.The method may further comprise arranging at least one opening 6 in the bottom 5. Preferably, the method also comprises sealing at least one opening 6. This prevents the poured but not yet hardened concrete from flowing away. In a particularly advantageous embodiment, the at least partial covering of the bottom 5 with the relief element 4 also comprises sealing the at least one opening 6 in the bottom 5. Thus, for example, an assembly as shown in Fig. 2C is obtained.

De werkwijze kan verder het vervaardigen S4 van het reliëfelement 4 omvatten.The method may further comprise manufacturing S4 of the relief element 4.

Het vervaardigen S4 van het reliëfelement kan de stappen omvatten van: het verschaffen van een onder druk vervormbare plaat 12; en het in de plaat 12 vormen van de structuur 4a door gelokaliseerd druk uit te oefenen op de plaat 12.Manufacturing S4 of the relief element may include the steps of: providing a pressure-deformable plate 12; and forming the structure 4a in the plate 12 by applying localized pressure to the plate 12.

Daarnaast of tevens kan het vervaardigen S4 van het reliëfelement de stappen omvatten van: het verschaffen van een plaat 12; en het in de plaat 12 vormen van de structuur 4a door materiaal uit de plaat 12 te verwijderen.In addition or in addition, manufacturing S4 of the relief element may comprise the steps of: providing a plate 12; and forming the structure 4a in the plate 12 by removing material from the plate 12.

Daarnaast of tevens kan het vervaardigen S4 van het reliëfelement de stappen omvatten van: het verschaffen van een thermoplastische plaat 12; het verschaffen van een structuurvorm, die de structuur 4a definieert; het verhitten van de plaat 12 om deze vervormbaar te maken; en het vervormen van de plaat 12 met behulp van de structuurvorm om de structuur 4a in de plaat 12 aan te brengen. Hierbij kan verder het verschaffen van de thermoplastische plaat 12 de stap omvatten van het verschaffen van een in hoofdzaak uit thermoplastische kunststof vervaardigde plaat 12. Bij voorkeur omvat het verschaffen van de thermoplastische plaat 12 de stap van het verschaffen van een in hoofdzaak uit acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) vervaardigde plaat 12.In addition or in addition, manufacturing S4 of the relief element may include the steps of: providing a thermoplastic sheet 12; providing a structural shape defining the structure 4a; heating the plate 12 to make it deformable; and deforming the plate 12 using the structural shape to provide the structure 4a in the plate 12. In addition, providing the thermoplastic sheet 12 may comprise the step of providing a sheet made substantially of thermoplastic plastic. Preferably, providing the thermoplastic sheet 12 comprises the step of providing a substantially acrylonitrile-butadiene. styrene (ABS) fabricated sheet 12.

Tevens betreft de uitvinding een reliëfelement 4 zoals gebruikt in een samenstel 1 volgens uitvinding. De eigenschappen van een dergelijk reliëfelement zijn hierboven in diverse uitvoeringsvormen beschreven.The invention also relates to a relief element 4 as used in an assembly 1 according to the invention. The properties of such a relief element have been described above in various embodiments.

Tevens betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van een betonproduct 9 met een structuurreliëf op ten minste één zijde 9a van het betonproduct 9 met een samenstel 1 volgens uitvinding, welke werkwijze de stappen omvat van: het verschaffen van het samenstel 1; het storten S2 van beton in de door het kader 2 gedefinieerde vormholte 3; en het laten uitharden van het gestorte beton. Daarbij zijn verschillende posities van het reliëfelement 4 ten opzichte van het kader 2 in het samenstel 1 voorzien. Het is bij voorbeeld mogelijk om eerst beton in de vormholte 3 te storten alvorens het reliëfelement 4 m het gestorte beton te positioneren en daama het beton te laten uitharden. Verder is het mogelijk om eerst het reliëfelement 4 met het kader 2 te positioneren om mede de vormholte 3 te definiëren en vervolgens beton in deze vormholte 3 te storten. De twee voorbeelden resulteren in een betonproduct 9 wat aan andere zijden van het structuurreliëf is voorzien. In andere woorden, binnen de uitvinding zijn onder andere de mogelijkheden voorzien om het reliëfelement 4 van bovenaf in het natte beton te drukken of om het natte beton op een onderliggend reliëfelement 4 te storten als mede een combinatie daarvan.The invention also relates to a method for manufacturing a concrete product 9 with a structural relief on at least one side 9a of the concrete product 9 with an assembly 1 according to the invention, which method comprises the steps of: providing the assembly 1; pouring S2 concrete into the mold cavity 3 defined by the frame 2; and allowing the poured concrete to harden. Different positions of the relief element 4 with respect to the frame 2 in the assembly 1 are herein provided. It is for instance possible to first pour concrete into the mold cavity 3 before positioning the relief element 4 m in the poured concrete and then allowing the concrete to harden. It is further possible to first position the relief element 4 with the frame 2 in order to co-define the mold cavity 3 and then pour concrete into this mold cavity 3. The two examples result in a concrete product 9 which is provided with the structural relief on other sides. In other words, within the invention, among other things, the possibilities are provided for pressing the relief element 4 from above into the wet concrete or for pouring the wet concrete onto an underlying relief element 4 as well as a combination thereof.

De werkwijze kan het verdichten van het gestorte beton omvatten. Dit kan worden verwezenlijkt door het trillen of vibreren van het gestorte beton.The method may include compacting the poured concrete. This can be accomplished by vibrating or vibrating the poured concrete.

Verder kan de werkwijze het wapenen S3 van het betonproduct omvatten. Deze stap kan worden verwezenlijkt door wapening aan te brengen in de vormholte 3, bij voorbeeld voor het storten S2 van het beton.The method may further comprise reinforcing S3 of the concrete product. This step can be realized by providing reinforcement in the mold cavity 3, for instance before pouring S2 of the concrete.

De werkwijze kan verder de stap omvatten van het stapelen van het samenstel 1 en ten minste één soortgelijk samenstel 1. Bij voorkeur omvat de werkwijze daarbij ook het storten van beton in het ten minste éne soortgelijke samenstel 1. Bij voorkeur oefent hierdoor het soortgelijke samenstel 1, in het bijzonder wanneer gevuld met beton, een gelijkmatige druk uit op het reliëfelement 4 van het samenstel 1, dat onder het soortgelijke samenstel 1 kan zijn geplaatst. Hierdoor kan het structuurreliëf nauwkeuriger worden aangebracht in het gestorte beton.The method may further comprise the step of stacking the assembly 1 and at least one similar assembly 1. Preferably, the method also comprises pouring concrete into the at least one similar assembly 1. Preferably, this exercises the similar assembly 1. , in particular when filled with concrete, a uniform pressure on the relief element 4 of the assembly 1, which may be placed underneath the similar assembly 1. This allows the structure relief to be applied more accurately in the poured concrete.

De werkwijze kan verder het aandrukken van het reliëfelement 4 in het gestorte beton omvatten. Het is daarbij om het even aan welke van de ten minste éne zijde 9a van het betonproduct 9 het structuurreliëf wordt aangebracht.The method may further comprise pressing the relief element 4 into the poured concrete. It is any matter on which of the at least one side 9a of the concrete product 9 the structural relief is applied.

De werkwijze kan verder het door ten minste één opening 6 uitdrukken van het uitgeharde beton omvatten.The method may further comprise forcing the cured concrete through at least one opening 6.

Ook kan de werkwijze het uit de vormholte nemen S9 van het vervaardigde betonproduct 9 omvatten. Hiermee kan het betonproduct 9 in isolatie worden verkregen. Het is daarbij mogelijk dat het uit de vormholte nemen S9 van het vervaardigde betonproduct 9 de stap omvat van het door ten minste één opening 6 uitdrukken van het uitgeharde beton. Het uitdrukken van het uitgeharde beton kan in een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm worden bereikt door een combinatie van een licht elastisch reliëfelement, bij voorkeur in hoofdzaak vervaardigd uit ABS, en het door de ten minste éne opening 6 uitdrukken van het betonproduct.The method may also comprise removing the manufactured concrete product 9 from the mold cavity S9. The concrete product 9 can hereby be obtained in isolation. It is then possible that removing the manufactured concrete product 9 from the mold cavity S9 comprises the step of pushing the hardened concrete out through at least one opening 6. In a particularly advantageous embodiment, the pressing out of the hardened concrete can be achieved by a combination of a slightly elastic relief element, preferably made substantially from ABS, and pressing the concrete product through the at least one opening 6.

Tevens kan de werkwijze nabewerkingsstappen omvatten waarin het in hoofdzaak uitgeharde beton wordt bewerkt om het betonproduct 9 te verkrijgen. De nabewerking kan bij voorbeeld een oppervlaktebehandeling omvatten, zoals schuren, polijsten en/of verven, of een bewerking waarbij aanvullende elementen worden aangebracht, zoals haken, voeten of coatings. Daarnaast kan de werkwijze, na het uit de vormholte 3 nemen van het betonproduct 9, de stap omvatten van het opnieuw storten S2 van beton in de vormholte 3. Hierbij wordt het samenstel 1 na het ten minste één maal uitvoeren van de stappen hergebruikt voor het vervaardigen van een volgend betonproduct 9. Bij voorkeur wordt het samenstel 1 door de enkele stap van het uit de vormholte nemen S9 van het betonproduct 9 gereed gesteld voor een volgende productiecyclus, dus zonder verdere noemenswaardige stappen. Daarbij vangt de volgende productiecyclus aan met het storten S2 van beton in de vormholte 3.The method can also comprise post-processing steps in which the substantially hardened concrete is processed to obtain the concrete product 9. The finishing may comprise, for example, a surface treatment, such as sanding, polishing and / or painting, or an operation in which additional elements are applied, such as hooks, feet or coatings. In addition, after taking the concrete product 9 out of the mold cavity 3, the method may comprise the step of re-pouring concrete S2 into the mold cavity 3. Here, the assembly 1 is reused for at least one time after the steps have been performed. manufacturing a next concrete product 9. Preferably, the assembly 1 is prepared for a next production cycle by the single step of taking the concrete product 9 out of the mold cavity S9, i.e. without further steps worth mentioning. The next production cycle starts with the pouring S2 of concrete into the mold cavity 3.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een betonproduct 9, dat is vervaardigd met een werkwijze volgens uitvinding. Het betonproduct 9 is door toepassing van een werkwijze volgende uitvinding voorzien van een structuurreliëf aan ten minste één zijde 9a van het betonproduct 9.The invention also relates to a concrete product 9 manufactured by a method according to the invention. The concrete product 9 is provided with a structural relief on at least one side 9a of the concrete product 9 by applying a method according to the invention.

Zoals getoond in fig. 4, heeft de uitvinding tevens betrekking op een constructie- eenheid 10, welke ten minste één betonproduct 9 volgens uitvinding omvat en daarnaast palen 8, die zijn geconfigureerd voor het houden van het ten minste éne betonproduct 9. Het ten minste éne betonproduct 9 kan m de palen 8 worden gehouden door sleuven, die in de lengterichting van de palen 8 lopen. Het structuurreliëf kan zijn aangebracht op de ten minste éne zijde 9a van het betonproduct 9 waarmee het betonproduct 9 in de palen wordt gehouden. Ook kan het structuurreliëf zijn aangebracht op de ten minste éne zijde 9a van het betonproduct 9 die afwijkt van de zijden waarmee het betonproduct 9 in de palen wordt gehouden. Ook andere zijden en combinaties van zijden van het betonproduct 9 zijn binnen de uitvinding mogelijk.As shown in Fig. 4, the invention also relates to a construction unit 10, which comprises at least one concrete product 9 according to the invention and, in addition, piles 8, which are configured to hold the at least one concrete product 9. The at least one concrete product 9 can be held in the posts 8 by slots running in the longitudinal direction of the posts 8. The structural relief can be provided on the at least one side 9a of the concrete product 9 with which the concrete product 9 is held in the piles. The structural relief can also be provided on the at least one side 9a of the concrete product 9 which deviates from the sides with which the concrete product 9 is held in the piles. Other sides and combinations of sides of the concrete product 9 are also possible within the invention.

In een uitvoeringsvorm van de constructie-eenheid 10 volgens uitvinding is het ten minste éne betonproduct 9 plaatvormig en vormt de constructie-eenheid 10 een terreinafscheidingIn one embodiment of the construction unit 10 according to the invention, the at least one concrete product 9 is plate-shaped and the construction unit 10 forms a site separation.

11. De terreinafscheiding 11 vormt bij voorkeur een afbakening van een terrein, bij voorbeeld om een begrenzing van een terrein aan te geven of om een barrière te vormen voor mensen, dieren en/of bewegende objecten. Ook kan een dergelijke terreinafscheiding 11 fungeren als interne of extern wanddeel.11. The site fence 11 preferably forms a demarcation of a site, for example to indicate a boundary of a site or to form a barrier to people, animals and / or moving objects. Such a site partition 11 can also function as an internal or external wall part.

Bij het vervaardigen van een betonproduct 9 in de vorm van cen betonplaat 9 om als deel van een terreinafscheiding 11 te fungeren, kan het gunstig zijn om aan een zichtzijde 9a van de betonplaat 9 een structuurreliëf aan te brengen. Volgens uitvinding kan bij voorbeeld een relatief dunne betonplaat 9 een robuust uiterlijk worden geven door een structuurreliëf. Het is immers vaak wenselijk om productiemiddelen te sparen en om een relatief lichte constructie te verschaffen, die een beperkte fundering benodigd en in korte tijd monteerbaar is. Tegelijk is vaak wenselijk dat een terremafscheiding robuust is, of althans als zodanig overkomt, om een effectieve barrière te vormen. Dit kan bij voorbeeld worden bereikt met een betonplaat 9 met een structuurreliëf dat een gemetselde bakstenen muur imiteert en dat aan de zichtzijde 9a is aangebracht.When manufacturing a concrete product 9 in the form of a concrete slab 9 to function as part of a site partition 11, it may be advantageous to provide a structural relief on a visible side 9a of the concrete slab 9. According to the invention, for example, a relatively thin concrete slab 9 can be given a robust appearance by means of a structural relief. After all, it is often desirable to save production resources and to provide a relatively light construction that requires a limited foundation and can be assembled in a short time. At the same time, it is often desirable for a terrem fence to be robust, or at least appear as such, in order to form an effective barrier. This can be achieved, for example, with a concrete slab 9 with a structural relief that imitates a masonry brick wall and which is arranged on the visible side 9a.

Na kennisneming van de beschrijving in het voorgaande en in samenhang met de tekeningen, zullen zich vele aanvullende en alternatieve uitvoeringsvormen en —voorbeelden aan de vakman opdringen, die alle dienen te worden beschouwd als gelegen binnen de door de conclusies gedefinieerde beschermingsomvang, tenzij dergelijke varianten wezenlijk afwijken van de definitie van de uitvinding in die conclusies. Zo is het binnen het kader van de onderhavige uitvinding mogelijk dat gecombineerde samenstellen gelijktijdig worden geprepareerd en/of volgestort, dat meerdere betonproducten gelijktijdig met één reliëfelement worden vervaardigd, dat meerdere reliëfelementen ten opzichte van één kader worden geplaatst om een samenstel te vormen, dat er meermaals beton in de vormholte wordt gegoten voordat het betonproduct wordt verkregen en dat andere producten dan betonplaten worden vervaardigd.Upon review of the foregoing description and in conjunction with the drawings, many additional and alternative embodiments and examples will occur to those skilled in the art, all of which are to be considered as falling within the scope of protection defined by the claims, unless such variants are substantial. deviate from the definition of the invention in those claims. For example, within the scope of the present invention it is possible that combined assemblies are simultaneously prepared and / or poured, that several concrete products are produced simultaneously with one relief element, that several relief elements are placed with respect to one frame to form an assembly, that several times concrete is poured into the mold cavity before the concrete product is obtained and products other than concrete slabs are manufactured.

Claims (14)

ConclusiesConclusions 1. Samenstel voor het vervaardigen van een betonproduct met een structuurreliëf op ten minste één zijde van het betonproduct, welk samenstel omvat: - een kader, dat een vormholte definieert voor het betonproduct; en - een reliëfelement met een structuur, die het structuurreliëf van de ten minste éne zijde van het betonproduct definieert waarbij ten minste een deel van het oppervlak van de ten minste éne zijde van het betonproduct met het structuurreliëf een contactvlak definieert voor het contacteren van een naburig betonproduct.Assembly for manufacturing a concrete product with a structural relief on at least one side of the concrete product, which assembly comprises: - a frame defining a mold cavity for the concrete product; and - a relief element with a structure that defines the structure relief of the at least one side of the concrete product, at least a part of the surface of the at least one side of the concrete product with the structure relief defining a contact surface for contacting an adjacent concrete product. 2. Het samenstel van conclusie 1, waarbij het reliëfelement ten minste gedeeltelijk een binnenwand van het kader bedekt.The assembly of claim 1, wherein the relief element at least partially covers an inner wall of the frame. 3. Het samenstel van conclusie 1 of 2, waarbij het reliëfelement ten minste gedeeltelijk een bodem bedekt of vormt.The assembly of claim 1 or 2, wherein the relief element at least partially covers or forms a bottom. 4. Het samenstel van conclusie 3, waarbij de bodem ten minste één opening omvat.The assembly of claim 3, wherein the bottom includes at least one opening. 5. Het samenstel van conclusie 4, welk verder ten minste één van: - een afdichting van de ten minste éne opening omvat; en - waarbij het reliëfelement ten minste gedeeltelijk de bodem bedekt en de afdichting van de ten minste éne opening vormt.The assembly of claim 4, further comprising at least one of: - a seal for the at least one opening; and - wherein the relief element at least partially covers the bottom and forms the seal of the at least one opening. 6. Het samenstel van een willekeurige voorgaande conclusie, waarbij het reliëfelement hoofdzakelijk uit een thermoplastische kunststof is vervaardigd, waarbij de thermoplastische kunststof bij voorkeur in hoofdzaak acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) omvat, en/of waarbij het reliëfelement een dikte heeft in een bereik van 3,0 tot 6,0 mm, bij voorkeur in een bereik van 4,0 tot 5,0 mm en bij grote voorkeur van 4,5 mm.The assembly of any preceding claim, wherein the relief element is made mainly of a thermoplastic plastic, wherein the thermoplastic plastic preferably mainly comprises acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), and / or wherein the relief element has a thickness in a range from 3.0 to 6.0 mm, preferably in a range from 4.0 to 5.0 mm, and most preferably 4.5 mm. 7. Het samenstel van een willekeurige voorgaande conclusie, dat stapelbaar 1s met soortgelijke samenstellen en bij voorkeur verder is voorzien van pen-en-gatverbindingen om het samenstel en de soortgelijke samenstellen te koppelen.The assembly of any preceding claim, which is stackable with similar assemblies and preferably further provided with mortise and tenon joints for connecting the assembly and the like assemblies. 8. Werkwijze voor het vervaardigen van een samenstel van een willekeurige van de conclusies 1 tot en met 7, de werkwijze omvattende het positioneren van het reliëfelement ten opzichte van het kader, waarbij het reliëfelement een structuur heeft die een structuurreliëf van de ten minste éne zijde van een betonproduct definieert, waarbij ten minste een deel van het oppervlak van de ten minste éne zijde van het betonproduct met het structuurreliëf een contactvlak definieert voor het contacteren van een naburig betonproduct.A method for manufacturing an assembly of any of claims 1 to 7, the method comprising positioning the relief element with respect to the frame, the relief element having a structure that has a textured relief of the at least one side. of a concrete product, wherein at least a portion of the surface of the at least one side of the concrete product with the structural relief defines a contact surface for contacting an adjacent concrete product. 9. De werkwijze van een willekeurige van conclusies 8, verder omvattende het vervaardigen van het reliëfelement, waarbij het vervaardigen van het reliëfelement bij alternatieve voorkeur de stappen omvat van: - het verschaffen van een onder druk vervormbare plaat; en - het in de plaat vormen van de structuur door gelokaliseerd druk uit te oefenen op de plaat, of - het verschaffen van een plaat; en 10_- het in de plaat vormen van de structuur door materiaal uit de plaat te verwijderen, of - het verschaffen van een thermoplastische plaat, bij voorkeur een in hoofdzaak uit thermoplastische kunststof vervaardigde plaat, zoals een in hoofdzaak uit acrylonitril-butadieen- styreen (ABS) vervaardigde plaat; - het verschaffen van een structuurvorm, die de structuur definieert; - het verhitten van de plaat om deze vervormbaar te maken; en - het vervormen van de plaat met behulp van de structuurvorm om de structuur in de plaat aan te brengen.The method of any of claims 8, further comprising manufacturing the relief element, wherein manufacturing the relief element preferably comprises the steps of: - providing a pressure-deformable plate; and - forming the structure in the plate by applying localized pressure to the plate, or - providing a plate; and - forming the structure in the sheet by removing material from the sheet, or - providing a thermoplastic sheet, preferably a sheet made mainly of thermoplastic plastic, such as a sheet made mainly of acrylonitrile-butadiene-styrene ( ABS) fabricated plate; - providing a structural shape that defines the structure; - heating the plate to make it deformable; and - deforming the plate with the aid of the structural shape in order to provide the structure in the plate. 10. Reliëfelement volgens een willekeurige van de conclusies 1 tot en met 9.Relief element according to any of claims 1 to 9. 11. Werkwijze voor het vervaardigen van een betonproduct met een structuurreliëf op ten minste één zijde van het betonproduct met een samenstel van een willekeurige van de conclusies 1 tot en met 7, welke werkwijze de stappen omvat van: - het verschaffen van het samenstel; - het storten van beton in de door het kader gedefinieerde vormholte; en - het laten uitharden van het gestorte beton waarbij ten minste een deel van het oppervlak van de ten minste éne zijde van het betonproduct met het structuurreliëf een contactvlak definieert voor het contacteren van een naburig betonproduct.A method for manufacturing a concrete product with a structural relief on at least one side of the concrete product with an assembly of any of claims 1 to 7, which method comprises the steps of: - providing the assembly; - pouring concrete into the mold cavity defined by the frame; and - allowing the poured concrete to harden, wherein at least a part of the surface of the at least one side of the concrete product with the structural relief defines a contact surface for contacting an adjacent concrete product. 12. De werkwijze van conclusie 11, verder omvattende ten minste één van de stappen van: - het verdichten van het gestorte beton, bij voorkeur door het trillen van het gestorte beton; - het wapenen van het betonproduct: - het stapelen van het samenstel en ten minste één soortgelijk samenstel; - het storten van beton in het ten minste éne soortgelijke samenstel; - het aandrukken van het reliëfelement m het gestorte betonThe method of claim 11, further comprising at least one of the steps of: - compacting the poured concrete, preferably by vibrating the poured concrete; - reinforcing the concrete product: - stacking the assembly and at least one similar assembly; - pouring concrete into the at least one similar assembly; - pressing the relief element onto the poured concrete - het door ten minste één opening uitdrukken van het uitgeharde beton; - het uit de vormholte nemen van het vervaardigde betonproduct; en - het opnieuw storten van beton in de vormholte.- pushing out the hardened concrete through at least one opening; - taking the manufactured concrete product out of the mold cavity; and - re-pouring concrete into the mold cavity. 13. Betonproduct met een structuurreliëf op ten minste één zijde van het betonproduct, dat is vervaardigd met een werkwijze volgens conclusie 11 of 12, waarbij ten minste een deel van het oppervlak van de ten minste éne zijde van het betonproduct met het structuurreliëf een contactvlak definieert voor het contacteren van een naburig betonproduct.A concrete product with a structural relief on at least one side of the concrete product, which is manufactured by a method according to claim 11 or 12, wherein at least a part of the surface of the at least one side of the concrete product with the structural relief defines a contact surface. for contacting a neighboring concrete product. 14. Constructie-eenheid, welke omvat: - ten minste één betonproduct van conclusie 13; en 10_- palen, die zijn geconfigureerd voor het houden van het ten minste éne betonproduct, waarbij het betonproduct bij voorkeur plaatvormig is en de constructie-eenheid bij voorkeur een terremafscheiding vormt.Construction unit, which comprises: - at least one concrete product of claim 13; and posts configured to hold the at least one concrete product, the concrete product preferably being slab-shaped and the construction unit preferably forming a terrem fence.
BE20195511A 2019-08-07 2019-08-07 Assembly and method for manufacturing a concrete product BE1027485B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20195511A BE1027485B1 (en) 2019-08-07 2019-08-07 Assembly and method for manufacturing a concrete product

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE20195511A BE1027485B1 (en) 2019-08-07 2019-08-07 Assembly and method for manufacturing a concrete product

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1027485A1 BE1027485A1 (en) 2021-03-02
BE1027485B1 true BE1027485B1 (en) 2021-03-09

Family

ID=67840878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE20195511A BE1027485B1 (en) 2019-08-07 2019-08-07 Assembly and method for manufacturing a concrete product

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1027485B1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02297402A (en) * 1989-05-12 1990-12-07 Masahiro Abe Manufacture of coagulated molding
NL1002858C2 (en) * 1996-04-12 1997-10-15 Boer Beton Den Moulding equipment, particularly for tiles
US20110175256A1 (en) * 2010-01-18 2011-07-21 Boral Stone Products LLC. Mold carrier for supporting a mold
KR101471399B1 (en) * 2014-03-07 2014-12-10 주식회사 에코스톤코리아 Fence manufactured from artificial stone using paste composition for manufacturing artificial stone of corrosion-resistance
FR3077024A1 (en) * 2018-01-24 2019-07-26 Pro-T-Co SHEET FOR APPLYING A PREFINED SURFACE PATTERN TO A CONCRETE ELEMENT DURING ITS MANUFACTURE, SYSTEM AND METHOD USING THE SAME FOR MANUFACTURING A CONCRETE ELEMENT

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02297402A (en) * 1989-05-12 1990-12-07 Masahiro Abe Manufacture of coagulated molding
NL1002858C2 (en) * 1996-04-12 1997-10-15 Boer Beton Den Moulding equipment, particularly for tiles
US20110175256A1 (en) * 2010-01-18 2011-07-21 Boral Stone Products LLC. Mold carrier for supporting a mold
KR101471399B1 (en) * 2014-03-07 2014-12-10 주식회사 에코스톤코리아 Fence manufactured from artificial stone using paste composition for manufacturing artificial stone of corrosion-resistance
FR3077024A1 (en) * 2018-01-24 2019-07-26 Pro-T-Co SHEET FOR APPLYING A PREFINED SURFACE PATTERN TO A CONCRETE ELEMENT DURING ITS MANUFACTURE, SYSTEM AND METHOD USING THE SAME FOR MANUFACTURING A CONCRETE ELEMENT

Also Published As

Publication number Publication date
BE1027485A1 (en) 2021-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2700908C (en) Retaining wall block
SE1050001A1 (en) Molding box and method for making a block
JP5252971B2 (en) Manufacturing method of buckling restrained brace
US4428792A (en) Method of forming a structural column
CA2591373A1 (en) Brick/block/paver unit and method of production therefor
KR20130140542A (en) Method and apparatus for dry casting concrete blocks having a decorative face
BE1027485B1 (en) Assembly and method for manufacturing a concrete product
US20210164288A1 (en) Door skins, doors, and nested door skins
US20110175256A1 (en) Mold carrier for supporting a mold
CZ29912U1 (en) Mold for manufacturing straight building blocks or corner building blocks
BE1021487B1 (en) STACKABLE CONCRETE BLOCK AND METHOD FOR MANUFACTURING THEM
JP2001191314A (en) Method and device for manufacturing concrete block
KR200321364Y1 (en) Formwork for Precast Concrete Panels
CA2719638C (en) Thin wall veneer brick and manufacturing assembly therefor
JP2013032701A (en) Buckling restraining brace and method of manufacturing the same
KR102010629B1 (en) plastic form using honeycomb structure
NL2019498B1 (en) Method for manufacturing a building panel
EP3488985A1 (en) Device for pressing a non-hardened concrete composition and method for the manufacture of concrete articles
KR900003645B1 (en) Method for fabricating components intended to the industrial construction of buildings
EP1707331A3 (en) Method and mould for the manufacturing of floor slab of cementitious material resp. concrete
KR101361116B1 (en) Supporting apparatus of inserting type for fence
RU38671U1 (en) REINFORCED CONCRETE PRODUCTS FORM
JP2821865B2 (en) Wall panel and its forming method
RU32030U1 (en) FORM FOR MAKING CONSTRUCTION PRODUCTS USING A HAND VIBRO-TOOL
RU33537U1 (en) FORM FOR PRODUCTION OF CONSTRUCTION PRODUCTS USING A HAND VIBRO-TOOL (OPTIONS)

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20210309