BE1024546B1 - Mobility Platform - Google Patents

Mobility Platform Download PDF

Info

Publication number
BE1024546B1
BE1024546B1 BE2016/5765A BE201605765A BE1024546B1 BE 1024546 B1 BE1024546 B1 BE 1024546B1 BE 2016/5765 A BE2016/5765 A BE 2016/5765A BE 201605765 A BE201605765 A BE 201605765A BE 1024546 B1 BE1024546 B1 BE 1024546B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
input
mobility management
management platform
according
unit
Prior art date
Application number
BE2016/5765A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
BE1024546A1 (en
Inventor
Pieter Morlion
Original Assignee
More Lion Gcv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by More Lion Gcv filed Critical More Lion Gcv
Priority to BE2016/5765A priority Critical patent/BE1024546B1/en
Publication of BE1024546A1 publication Critical patent/BE1024546A1/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1024546B1 publication Critical patent/BE1024546B1/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q10/00Administration; Management
  • G06Q10/10Office automation, e.g. computer aided management of electronic mail or groupware; Time management, e.g. calendars, reminders, meetings or time accounting
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q50/00Systems or methods specially adapted for specific business sectors, e.g. utilities or tourism
  • G06Q50/30Transportation; Communications

Abstract

(57) De uitvinding betreft in zijn meest algemene vorm betrekking op een mobiliteitsmanagement-platform. (57) The invention relates to relates to a mobility platform in its most general form. De uitvinding heeft eveneens betrekking op het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform. The invention also relates to the use of a mobility management platform. De uitvinding heeft eveneens betrekking op een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen. The invention also relates to a computer-implemented method for controlling mobility, preferably traffic.

Description

MOBILITEITSMANAGEMENT-PLATFORM MOBILITY PLATFORM

TECHNISCH VELD TECHNICAL FIELD

De uitvinding betreft in zijn meest algemene vorm betrekking op een mobiliteitsmanagement-platform. The invention relates to relates to a mobility management platform in its most general form. De uitvinding heeft eveneens betrekking op het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform. The invention also relates to the use of a mobility management platform. De uitvinding heeft eveneens betrekking op een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen. The invention also relates to a computer-implemented method for controlling mobility, preferably traffic.

TECHNOLOGISCHE ACHTERGROND VAN DE UITVINDING TECHNOLOGICAL BACKGROUND OF THE INVENTION

Op vele plaatsen zijn er verkeerscentra opgericht, met als doel het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen op het grondgebied dat aan de verkeerscentrale gelinkt is. In many places there are established traffic centers, with the aim of traffic to run as smoothly as possible in the territory which is linked to the traffic center. Voorbeelden zijn het Vlaams Verkeerscentrum, de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat in Nederland, het Transport For London Traffic Control Center, het New York Traffic Management Center in Queens en het Rio Operations Center. Examples include the Flemish Traffic Center, the Department of Public Works traffic control centers in the Netherlands, the Transport For London Traffic Control Center, the New York Traffic Management Center in Queens and the Rio Operations Center. Deze systemen vertonen allemaal een aantal grote tekortkomingen. These systems all have a number of major shortcomings. De voornaamste is telkens dat de grote maatschappelijke investering niet in verhouding staat tot het minimale effect op die maatschappij. The principal is always the major social investment is disproportionate to the minimal effect on the society.

Verkeerscentrales de dag van vandaag zijn vaak verouderd en niet mee-geëvolueerd met de technologische mogelijkheden van de laatste ja ren. Traffic centers today are often outdated and not co-evolved with the technological possibilities of the last run yes. Centrales worden gebouwd rond enorme hardwarematige systemen die beperkte uitbreidingsmogelijkheden hebben, en omwille van de kost niet snel vernieuwd kunnen worden. Plants are built around massive hardware systems that have limited expansion options, and because of the cost can not be renewed quickly. Dit zorgt ervoor dat de systemen zich nauwelijks flexibel opstellen ten opzichte van veranderende situaties op de weg, voortschrijdende inzichten in mobiliteitsbeleid of nieuwe technologieën. This ensures that the systems are scarcely flexible attitude towards changing situations on the road, advancing understanding of mobility policy or new technologies. Er is dus nood aan een flexibele en makkelijk aanpasbare oplossing met uitgebreide integratiemogelijkheden, die snel nieuwe technologieën kan incorporeren. There is a need for a flexible and adaptive solution with extensive integration capabilities, to quickly incorporate new technologies.

Verkeerscentrales de dag van vandaag zijn ook heel erg kosten-intensief. Traffic centers today are also very cost-intensive. In dollars van 2005 uitgedrukt kost een 24/24 7/7 centrale ruwweg een dikke $3.000.000 per jaar. expressed in dollars of 2005 cost a 24/24 7/7 main roughly a thick $ 3 million per year. Deze kosten lopen zo hoog op door de grote investeringen in gebouwen (inrichten, beveiligen, onderhouden), enorm dure hardware systemen voor het verzamelen en weergeven van gegevens (camera's, detectielussen, schermen, digitale borden langs de weg, ...) en vooral het inhuren van personeel dat de klok rond de systemen moet bemannen. These costs are so high due to the large investment in buildings (organize, secure, maintain), hugely expensive hardware systems for collecting and displaying data (cameras, loops, screens, digital signs along the way, ...) and especially hiring staff manning the clock having around the system. Er is dus nood aan een kosten-efficiënte oplossing, die een minimum aan personeel vereist, en permanent inzetbaar is. There is a need for a cost-effective solution that requires minimal staff, and is permanently deployed.

Verkeerscentrales hebben geen perfecte kijk op wat er op de weg gebeurt. Traffic control centers do not have a perfect view of what is happening on the road. Ondanks de grote investeringen, is het zo goed als onmogelijk om met de gebruikte technologieën het ganse wegennet in beheer van de centrale te overzien. Despite the large investment, it is virtually impossible to oversee the management of the central road with all the technologies used. Dit is zowel technisch als financieel niet haalbaar. This is both technically and financially unfeasible. Er is dus nood aan een technisch en financieel haalbare oplossing om een uitgebreid wegennetwerk te overzien. There is a need for a technically and financially viable solution to oversee an extensive road network.

Verkeersmanagement de dag van vandaag heeft relatief weinig impact op de situatie op de weg. Traffic today has relatively little impact on the situation on the road. Ondanks de hoge investeringen heeft een verkeerscentrale maar een beperkte invloed op wat er op de weg gebeurt. Despite high investments, a traffic center only a limited influence on what happens on the road. Dit komt vooral omdat de centrale enerzijds niet in staat is voldoende weggebruikers te bereiken en anderzijds niet de middelen heeft om de gebruiker gedetailleerde alternatieven aan te bieden. This is mainly because the central part is not able to achieve sufficient road users and the other does not have the resources to provide the user with detailed alternatives. De meest gebruikte technologieën zijn: het verspreiden van informatie via de radio, het verspreiden van informatie via digitale borden en het inzetten van politie of personeel op de weg om fysiek verkeer te geleiden. The most commonly used technologies are: the dissemination of information by radio, disseminating information through digital signs and the deployment of police or personnel on the road to guide physical movement. Er is dus nood aan een adaptieve oplossing, die niet enkel problemen op de weg kan melden, maar die de problemen ook kan helpen oplossen en/of alternatieven voorzien voor de weggebruiker. There is a need for an adaptive solution which can not only report problems on the road, but which can also help solve problems and / or provide alternatives to road users.

Verkeersmanagement de dag van vandaag bereikt te weinig toekomstige weggebruikers. Traffic day achieves little future road users today. De huidige systemen zijn er zo op voorzien dat ze voornamelijk reactief werken: als er zich problemen voordoen op de weg, worden deze zoveel mogelijk verholpen. The current systems are so on provided that they work mainly reactive: if there are problems on the road, be eliminated as much as possible. Het zou echter veel efficiënter zijn om proactief de weggebruikers te bereiken, nog voor ze hun verplaatsing aanvatten. It would be much more efficient to proactively reach road users, before they begin their relocation. Er is dus nood aan een pro-actieve oplossing, die toekomstige problemen vermijdt en/of weggebruikers op voorhand waarschuwt. There is a need for a proactive solution that avoids future problems and / or road users warned in advance.

Verkeersmanagement de dag van vandaag verzamelt te weinig input van weggebruikers. Traffic day gather enough input from road users today. Ze gebruiken vaak een beperkt aantal gegevensbronnen voor het inwinnen van verkeersinformatie, met de nadruk op hardware systemen die in eigen beheer zijn. They often use a limited number of data sources for obtaining traffic information, with emphasis on hardware systems independently. De informatie-inwinning is in huidige centrales zeer beperkt, meestal gaat het enkel om systemen die zelf geïnstalleerd zijn (zoals inductielussen en camera's). The information-gathering is extremely limited in current plants, usually just about systems installed itself (such as induction loops and cameras).

De centrales zijn niet in staat om snel en intelligent gekoppeld te worden met systemen van andere overheden of externe databronnen. The plants are not able to quickly and intelligently linked with systems from other governments or external data sources. Daarnaast beschikken veel weggebruikers over systemen en toestellen die informatie verzamelen en kunnen uitwisselen, maar deze mogelijkheden worden zeer zelden gebruikt in verkeerscentrales. In addition, road users have a lot of systems and devices that collect information and exchange, but these opportunities are very rarely used in traffic control centers. Dit betekent dat een gigantische schat aan informatie niet of onderbenut wordt, en dat de kloof tussen de verkeerscentrale en de weggebruiker enorm groot is. This means that a huge wealth of information is not used or underused, and that the gap between the control center and the road user is enormous. Er is dus nood aan een oplossing om de uitgebreide hoeveelheid aan gegevens optimaal te benutten. There is a need for a solution to leverage the extensive amount of data.

Verkeerscentrales de dag van vandaag zijn enkel toegespitst op de auto(mobiel). Traffic centers on his only focus today on the car (mobile). Zo goed als alle verkeerscentrales verzamelen enkel gegevens over autoverkeer en ambiëren ook enkel een impact op auto's. Almost all traffic exchanges only collect data on traffic and also aspire only impact cars. In de huidige realiteit is dat een anachronisme. The current reality is that an anachronism. Enerzijds gebruiken de meeste weggebruikers een veelheid aan vervoersmiddelen, anderzijds wil de mobiliteitssector het efficiënt combineren van modi stimuleren om het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer te laten verlopen. Firstly, most road users to use a variety of vehicles, secondly the mobility sector will stimulate the efficient combination of modes to relieve traffic smoother, safer and more sustainable. Het niet in kaart brengen van verplaatsingsopties via fiets, openbaar vervoer, etc. is een lacune die stilaan onvergefelijk wordt. Failure mapping relocation options by bicycle, public transport, etc. It is a gap that is becoming unforgivable. Er is dus nood aan een oplossing die niet enkel bruikbaar is voor autobestuurders, maar ook voor gebruikers van alternatieve vervoersmiddelen. There is a need for a solution that is not only useful for motorists but also for users of alternative modes.

Verkeerscentrales de dag van vandaag zijn geografisch verankerd en niet verplaatsbaar. Traffic centers today are geographically anchored and can not be moved. Dit betekent dat in geval van rampen en grote crisissen, de operatoren aan hun locatie vastgekluisterd zitten. This means that in case of disasters and major crises, the operators are glued to their location. Bij evenementen en grote verkeersinfarcten kunnen de operatoren zich dus niet begeven naar crisiscentra van andere instanties zoals politie en brandweer. At events and major traffic congestion, operators can not go to crisis centers of other agencies such as the police and fire departments. Bij natuurrampen en problemen waardoor het verkeerscentrum zelf geëvacueerd dient te worden, leidt dit in de meeste gevallen tot het stilleggen van de centrale, gezien de operatoren hun taak niet op een andere plaats kunnen vervullen. In natural disasters and problems that the traffic center itself should be evacuated, this leads in most cases to the shutdown of the plant, given the operators can not in any other place to fulfill their duties. Er is dus nood aan een oplossing die geografisch niet gelimiteerd is, en zelfs tijdens crisissen en rampen inzetbaar is. There is a need for a solution that is not geographically limited, and can even be used during crises and disasters.

Verkeerscentrales de dag van vandaag bieden geen informatie op maat aan voor de weggebruikers. Traffic centers today do not provide information tailored for the road users. Een operator analyseert de beschikbare gegevens, en geeft vervolgens een advies voor alle weggebruikers, hoogstens gespecifieerd voor groepen weggebruikers per richting. An operator analyzes the available data, and then provides advice for all road users, most specified for categories of road users in each direction. Dit betekent dat er geen individuele instructies gegeven worden afhankelijk van bijvoorbeeld vertrek- of eindpunt van de reiziger, de intentie van de reiziger (waarom reist hij), etc. Er is dus nood aan een gepersonaliseerde oplossing voor elke individuele weggebruiker. This means that no individual instructions are depending for example originate or terminate the traveler, the intention of the traveler (why he is traveling), etc. There is a need for a personalized solution for each individual road user.

Verkeerscentrales de dag van vandaag worden enkel in relatief grote, verstedelijkte gebieden gebruikt in relatief rijke omgevingen. Traffic centers today are only in relatively large urban areas used in relatively rich environments. Gezien de enorme investeringen die gepaard gaan met het opzetten van verkeerscentrales, gebeurt dit zelden in ontwikkelingsgebieden of regio's met een lager inkomen per capita. Given the huge investments involved in setting up control centers, this happens rarely in developing countries or regions with a lower per capita income. Deze gebieden zijn nochtans niet minder vatbaar voor grote verkeersproblematieken. These areas are however no less prone to major traffic problems. Daarnaast duurt het uitrollen van een klassiek sensornetwerk ook enorm lang, en vereist het een goede basisinfrastructuur (wegen, glasvezel, datanetwerken, etc.). In addition, it takes the rollout of a classic sensor network is also very long, and requires a good basic infrastructure (roads, fiber, data networks, etc.). Regio's die vandaag willen beginnen met het opzetten van een klassieke verkeerscentrale hebben naar schatting een tiental jaar nodig om het niveau van bestaande centra bij te benen. Regions wishing to begin today to set up a classic traffic center are estimated to need a decade to keep up with the level of existing centers. Er is dus nood aan een oplossing die snel inzetbaar is in kleinere en minder ontwikkelde gebieden met een beperkte infrastructuur. There is a need for a solution that is rapidly deployable in smaller and less developed areas with limited infrastructure.

Verkeerscentrales de dag van vandaag gebruiken zelden het voordeel van schaal. Traffic centers use today rarely benefit from economies of scale. De centrale wordt voor een lokale overheid opgezet met zicht op lokale problemen en oplossingen. The plant is designed for a local government with a view of local problems and solutions. Deze centrales worden enerzijds te weinig opgebouwd beginnend van een best practice of een bestaand voorbeeld. These power plants are constructed on the one hand too little starting from a best practice, or an existing example. Anderzijds werken ze te weinig samen om ontwikkelingen, bronnen en mogelijkheden te delen. On the other hand they work enough together to share developments, resources and opportunities. Er is dus nood aan een oplossing die optimaal gebruik maakt van het schaalvoordeel en onderlinge samenwerking tussen de meerdere componenten. There is a need for a solution that leverages the economies of scale and mutual cooperation between multiple components.

Er is dus nood aan een mobiliteitsmanagement-platform en aan een werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, die aan één of meerdere van bovenstaande noden een oplossing biedt. There is a need for a mobility platform and to a method of mobility, preferably circulation, regulate, which offers a solution to one or more of the above needs.

SAMENVATTING RESUME

De onderhavige uitvinding en de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan hebben tot doel een oplossing te bieden voor één of meerdere van de voornoemde en andere nadelen. The present invention and its preferred embodiments have its objective is to offer a solution to one or several of the above-mentioned and other disadvantages.

Hiertoe omvat de uitvinding in een eerste aspect een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100). To this end, the invention comprises, in a first aspect, a computer-implemented mobility management platform (100). Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat de volgende modules: een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen; The mobility platform (100) includes the following modules: comprises an input unit (200), wherein the input unit (200) one or more interfaces (201-212) configured to read input; een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren; a configuration unit (300), configured to send and / or to evaluate the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200); een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan; a storage system (500) configured to store data; een communicatie-eenheid (600), geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen; a communication unit (600) configured to allow the mobility platform (100) communicating to external applications; een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; an output unit (700), configured to display output on to one or more users, preferably wherein the output unit (700) an operator interface (703) comprises; en een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd om de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700). and a data processing unit (400) configured to process the input from the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) as data, and configured to store data in the storage system (500), and configured to data to be indicated by the communication unit (600) and / or the output unit (700).

Het computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100) wordt hierin ook een “Traffic Management - Platform as a Service” genoemd. The computer-implemented mobility management platform (100) herein is a "Traffic Management - Platform as a Service" mentioned.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een flexibele en makkelijk aanpasbare oplossing bieden met uitgebreide integratiemogelijkheden, die snel nieuwe technologieën kan incorporeren. The Traffic Management - Platform as a Service can provide a flexible and adaptive solution in some embodiments with extensive integration capabilities, to quickly incorporate new technologies. Het Traffic Management - Platform as a Service omvat bij voorkeur een platform dat centraal beheerd wordt en constant mee-evolueert met de laatste technologische mogelijkheden. The Traffic Management - Platform as a Service preferably includes a platform that is centrally managed and constantly evolves with the latest technological capabilities. Het gaat om één centraal platform waarvan een instantie door elke stad of regio wereldwijd gebruikt kan worden. It is a central platform of which a body can be used by any city or region worldwide. Dit heeft als effect dat de aanpassingen slechts op één locatie dienen te gebeuren en niet in elke regio apart. This has the effect that the changes should only be done in one location and not separately in each region. De ontwikkeling kan dus op één locatie gebeuren in plaats van talloze keren decentraal. The development can thus happen in one place instead of many times locally. De gevolgen zijn dat de ontwikkel- en onderhoudskosten beduidend lager zijn en dat het ene, centrale platform met veel meer mogelijkheden uitgerust kan worden, bijvoorbeeld met betrekking tot integraties. The consequences are that the development and maintenance costs are significantly lower and that one central platform with many more opportunities can be equipped, for example with regard to integration. De beste experts kunnen onmiddellijk de beste technologieën implementeren in het centrale platform. The best experts can immediately deploy the best technologies in the central platform. Vervolgens kan elke regio -ongeacht locatie, Bruto Nationaal Product, of opleidingsniveau van de medewerkers -onmiddellijk over de beste verkeersmanagement tools beschikken die op de markt beschikbaar zijn. Then, each region can -no matter location, Gross National Product, or training of employees -onmiddellijk the best traffic management tools feature available on the market.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een kosten-efficiënte oplossing bieden, die een minimum aan personeel vereist, en permanent inzetbaar is. The Traffic Management - Platform as a Service can provide a cost-effective solution in some embodiments, which requires a minimum of staff, and is permanently deployed. Het Traffic Management - Platform as a Service behoeft zo goed als geen enkele hardwarematige investeringen of onderhoudskosten, daar het platform gecentraliseerd is. The Traffic Management - Platform as a Service requires virtually no hardware investment or maintenance costs, since the platform is centralized. Het systeem is ook grotendeels volautomatisch, waardoor medewerkers andere taken op zich kunnen nemen. The system is also largely automatic, so employees can take other tasks. Het effect is dat de kosten voor verkeersmanagement met behulp van dit platform tientallen keren lager liggen dan bij de huidige manier van werken. The effect is that the cost for traffic using this platform dozens of times lower than the current way of working. Dit effect zal voelbaar zijn voor klanten, inwoners en eindgebruikers van regio's en bedrijven die de oplossing gebruiken. This effect will be felt by customers, residents and users of regions and companies using the solution.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een technisch en financieel haalbare oplossing bieden om een uitgebreid wegennetwerk te overzien. The Traffic Management - Platform as a Service can offer a technically and financially viable solution in some embodiments, to oversee an extensive road network. Het Traffic Management - Platform as a Service zorgt voor een slimme koppeling van gegevens uit verschillende bestaande systemen. The Traffic Management - Platform as a Service provides a clever matching of data from different systems. Dit heeft als effect dat de instantie die verantwoordelijk is voor verkeersmanagement een veel beter zich heeft op wat er zich op de weg afspeelt, zonder die weg met tientallen hardwarematige meetpunten te gaan uitrusten. This has the effect that the organization responsible for traffic management has a much better what is happening on the road, without which way to equip dozens hardware data points. Doordat elke regio of gebruiker van het platform over fijnmazige en representatieve informatie beschikt, is het veel gemakkelijker beleidsmaatregelen te treffen op basis van kwantitatieve en objectieve informatie. Because each region or user of the platform on intricate and representative information available, to adopt much easier policy based on quantitative and objective information. Bovendien kunnen deze maatregelen achteraf ook op een eenvoudige manier geëvalueerd worden. Moreover, these measures can afterwards be evaluated in a simple way. Het gebruik van het platform heeft dus ook een positief effect op beleidsvorming, evaluaties en beslissingen in het domein van de mobiliteit. The use of the platform also has a positive effect on policy, assessments and decisions in the field of mobility.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een adaptieve oplossing bieden, die niet enkel problemen op de weg kan melden, maar die de problemen ook kan helpen oplossen en/of alternatieven voorzien voor de weggebruiker. The Traffic Management - Platform as a Service can provide an adaptive solution in some embodiments, which can not only report problems on the road, but which can also help solve problems and / or provide alternatives to road users. Het Traffic Management - Platform as a Service zorgt ervoor dat alle mogelijke kanalen aangewend worden om weggebruikers te bereiken. The Traffic Management - Platform as a Service ensures that all possible channels are used to reach road users. Het platform voorziet zowel in aansluitingen met bestaande systemen om verkeer te geleiden, als nieuwe en innovatieve technieken, gelieerd aan de eindgebruiker of haar / zijn voertuig. The platform provides both connections with existing systems for guiding traffic, as new and innovative techniques, allied to the end user or his / her vehicle. Dit heeft als effect dat de informatie die beschikbaar is effectief tot bij de weggebruiker geraakt en deze zich vlotter, veiliger en duurzamer kan verplaatsen. This has the effect that the information available is effective to hit the road user and can move easier, safer and more sustainable. Weggebruikers kunnen hun verplaatsingen zo beter spreiden in de ruimte en in de tijd. So motorists can better spread their movements in space and time. Dit heeft dan weer als gevolg dat er minder files zijn door een betere benutting van de capaciteit van het wegennet, minder tijdverlies en economische schade, en een kleinere impact op het milieu. This, in turn resulting in less congestion by making better use of the capacity of the road network, reduce down time and economic damage, and less impact on the environment.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een pro-actieve oplossing bieden, die toekomstige problemen vermijdt en/of weggebruikers op voorhand waarschuwt. The Traffic Management - Platform as a Service can provide a proactive solution in some embodiments that avoids future problems and / or road users warned in advance. Het Traffic Management - Platform as a Service houdt rekening met de voorkeuren van de potentiële of toekomstige weggebruiker en waarschuwt die nog voor zij of hij zich verplaatst. The Traffic Management - Platform as a Service takes into account the preferences of potential or future road user and warns remaining before he or she moves. Het platform contacteert de eindgebruiker bovendien via het communicatiekanaal dat de eindgebruiker verkiest. The platform contacts the end user prefers additionally via the communication channel to the end user. Dit heeft als effect dat reizigers op voorhand weten waaraan ze zich kunnen verwachten. This has the effect that passengers know in advance that they can expect. De alternatieve verplaatsingsmogelijkheden worden beter benut en bij verkeers- of mobiliteitsproblemen is er nog voldoende mogelijkheid om route, transportmiddel of tijdstip aan te passen. The alternative means better use and traffic or mobility problems there is still ample opportunity to change route, transportation or time. Zo wordt bij wegenwerken, ongevallen en files een sneeuwbaleffect vermeden. Thus, at roadworks, accidents and congestion avoided a snowball effect. Dit heeft als bijkomend effect dat weggebruikers zich minder frustreren in het verkeer en dat de vertrouwensband met de gegevensverstrekker, bijvoorbeeld de overheid, verbetert. This has the added effect of road users is less frustrating in traffic and the trust with the data provider, for example, the government improves.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een oplossing bieden om de uitgebreide hoeveelheid aan gegevens optimaal te benutten. The Traffic Management - Platform as a Service can provide a solution in some embodiments in order to exploit the vast amount of data. Het Traffic Management - Platform as a Service benut ten eerste zowel de passieve als actieve gegevens die beschikbaar zijn gesteld door weggebruikers en wegsystemen. The Traffic Management - Platform as a Service used firstly both passive and active data provided by road users and road systems. Ten tweede bevat het platform de nodige tools om weggebruikers en inwoners de kans te bieden om in interactie te gaan met verkeerscentra. Second, the platform includes the necessary tools to road users and residents with the opportunity to interact with traffic centers. Dit heeft als effect dat duizenden inwoners en weggebruikers, die beschikken over goede terreinkennis, betrokken worden bij data-verzameling en computer-gegenereerde gegevens kunnen toetsen. This has the effect of thousands of residents and road users, who have good knowledge of the terrain are involved in data collection and computer-generated data keys. De kloof tussen weggebruikers en verkeerscentra wordt zo veel kleiner én de centrales beschikken over meer geverifieerde informatie. The gap between road users and traffic centers is so much smaller and have the power of more accurate information.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een oplossing bieden die niet enkel bruikbaar is voor autobestuurders, maar ook voor gebruikers van alternatieve vervoersmiddelen. The Traffic Management - Platform as a Service may in some embodiments provide a solution that is not only useful for motorists but also for users of alternative modes. Het Traffic Management - Platform as a Service integreert gegevens van alle mogelijke vervoersmodi en informeert weggebruikers hierover. The Traffic Management - Platform as a Service integrates data from all possible modes of transport and inform road users about this. Dit heeft als effect dat inwoners en reizigers meer inzicht krijgen in de alternatieve verplaatsingswijzen en bevordert de overstap naar duurzame mobiliteit. This has the effect of residents and travelers better understand the alternative modes of transport and promote the transition to sustainable mobility. Reizigers gaan slimmer schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen en stimulerende of afremmende beleidsmaatregelen gaan duidelijker en doeltreffender zijn. Travelers will enable smarter between different modes of transport, stimulating or inhibiting policies will be clearer and more effective. Bovendien krijgt de beleidsmaker een beter zicht in het gebruik van alle transportmodi. Moreover, the policy will have a better insight into the use of all transport modes.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een oplossing bieden die geografisch niet gelimiteerd is, en zelfs tijdens crisissen en rampen inzetbaar is. The Traffic Management - Platform as a Service can provide a solution in some embodiments is not limited geographically, and even can be used during crises and disasters. Het Traffic Management - Platform as a Service is digitaal en cloud-gebaseerd, wat wil zeggen dat het op zoek goed als elke plaats opgeroepen kan worden, en zelfs op meerdere locaties tegelijkertijd. The Traffic Management - Platform as a Service is digital and cloud-based, which means that looking good can be called as any place, even in multiple locations simultaneously. Dit heeft als effect dat de apparatuur en kennis niet locatie-gebonden is en de operator zich vrij kan verplaatsen bij evenementen of in geval van een ramp. This has the effect that the equipment and knowledge is not location-bound and can move freely operator at events or in the event of a disaster. De samenwerking met andere diensten kan zo veel vlotter verlopen. Cooperation with other services can be so much more smoothly. Zo kan een optimale communicatie naar reizigers gegarandeerd blijven en de doorstroming van hulpdiensten in het verkeer gegarandeerd blijven. Thus remain optimal communication to travelers and ensure the flow of emergency services are guaranteed in traffic.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een gepersonaliseerde oplossing bieden voor elke individuele weggebruiker. The Traffic Management - Platform as a Service may in some embodiments provide a customized solution for each individual road user. Het Traffic Management - Platform as a Service kent de voorkeuren van de eindgebruiker en biedt deze gerichte informatie aan op maat. The Traffic Management - Platform as a Service knows the preferences of the end user and provides this information to tailor targeted. Die kan op haar of zijn beurt een goed geïnformeerde keuze maken over haar / zijn verplaatsing. Which can in turn or make an informed choice about his / her movement. Dit heeft als effect dat de gebruikers optimaal verspreid worden over het wegen- en mobiliteitsnetwerk, in de tijd en over verschillende vervoersmodi. This has the effect that users are optimally distributed over the road network and mobility, over time and across different modes of transport. Dit zorgt voor een beter gebruik van de bestaande infrastructuur en een vermindering van verliestijd, uitstoot en verbruik. This allows for better use of existing infrastructure and reduce idle time, fuel consumption and emissions. Bovendien zorgt het voor het beter benutten van de verschillende transportmiddelen. Moreover, it allows for better use of the various means of transport. Eindgebruikers worden minder overdonderd met voor hen niet-relevante informatie en stellen meer vertrouwen in de verschafte gegevens en de verkeerscentrale. End users are less overwhelmed them with irrelevant information and more confidence in the data and the traffic control center.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een oplossing bieden die snel inzetbaar is in kleinere en minder ontwikkelde gebieden met een beperkte infrastructuur. The Traffic Management - Platform as a Service can provide a solution in some embodiments that is rapidly deployable in smaller and less developed areas with limited infrastructure. Het Traffic Management - Platform as a Service wordt centraal ontwikkeld en beheerd. The Traffic Management - Platform as a service is developed and administered centrally. Dit zorgt dat een stad of regio die van het systeem gebruik wil maken, zich kan inschrijven en onmiddellijk beschikken over alle aanwezige technologie. This ensures that a city or region that wants to use the system can register and immediately dispose of all existing technology. Dit heeft voor gebieden zonder bestaande infrastructuur of met zeer beperkte budgetten als effect dat zij over dezelfde tools beschikken als landen met jaren ervaring en grote sommen om te investeren. This for areas without existing infrastructure or with very limited budgets the effect that they have the same tools as countries with years of experience and large sums to invest. En meteen kunnen ze een opgelopen achterstand inhalen. And once they catch up a backlog. Dit heeft wereldwijd het effect dat verkeersmanagement naar een hoger niveau getild wordt, en belangrijkst: hetzelfde niveau. This has the effect of traffic management is raised to a higher level worldwide, and most importantly: the same level. Het betalingsmodel kan op die manier opgesteld worden dat armere regio's minder betalen voor het platform, of andere regio's bijspringen in de kosten. The payment plan can be arranged in such a way that poorer regions less for the platform, and other areas to help out the costs. Op die manier kunnen verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid structureel verbeteren in deze regio's, door een beperkte inzet van middelen. In this way, traffic flow and road safety can improve structurally in these regions, with a limited use of resources.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan een oplossing bieden die optimaal gebruik maakt van het schaalvoordeel en onderlinge samenwerking tussen de meerdere componenten. The Traffic Management - Platform as a Service can provide a solution that leverages the economies of scale and mutual cooperation between multiple components. Het Traffic Management - Platform as a Service maakt optimaal gebruik van het schaalvoordeel door hetzelfde platform beschikbaar te maken voor elke stad of regio wereldwijd. The Traffic Management - Platform as a Service leverages the economies of scale through the same platform to make available for each city or region worldwide. Langs de ene kant wordt rekening gehouden met de ervaring van jaren aan verkeersmanagement, aan de andere kant biedt het elke gebruiker dezelfde tools. On the one hand takes into account the experience from years of traffic, on the other hand offers the same tools each user. Dit betekent dat alle mobiliteitsdeskundigen en verkeersmanagers ter wereld over dezelfde middelen, gegevens en uitwisselingsmogelijkheden beschikken. This means that all traffic mobility experts and managers in the world have the same resources, and data exchange capabilities. Dit heeft als effect dat het voordeel van schaal optimaal benut wordt en ervaring en best practices optimaal gedeeld en gebundeld kunnen worden. This has the effect that the benefit of scale is maximized and optimized shared experience and best practices and can be bundled. Dit heeft als bijkomend effect dat beleidsmaatregelen op dezelfde manier gepland en geëvalueerd en veel sneller in andere regio's geïmplementeerd kunnen worden. This has the added effect of policies planned and evaluated in the same way and can be more quickly implemented in other regions. Wat er voor zorgt dat verkeersmanagement wereldwijd veel sneller en meer gelijklopend kan evolueren. What causes traffic globally much faster and can evolve more similar.

De mogelijke positieve effecten van de uitvinding zijn hierboven in detail aangehaald. The possible positive effects of the invention have been cited above in detail. In grote lijnen zijn de effecten voor de gebruiker een toename van efficiëntie en een daling van de kostprijs. By and large, the effects for the user are an increase in efficiency and a decrease in the cost price. Als we naar het domein van de mobiliteit en het maatschappelijk voordeel kijken, zorgt het Traffic Management - Platform as a Service voor minder files, een vlottere doorstroming, een beter gebruik van de bestaande infrastructuur en een beter gebruik van duurzame en alternatieve vervoersmiddelen. If we look at the field of mobility and social benefit, it provides Traffic Management - Platform as a Service for less congestion, a smoother transition, a better use of existing infrastructure and better use of renewable and alternative means of transport. Dit leidt tot minder vervuiling, besparingen op brandstof en natuurlijke bronnen, minder verliesuren in het verkeer en een verhoogde verkeersveiligheid. This leads to less pollution, saving on fuel and natural resources, fewer hours lost in traffic and increased road safety. De kloof tussen de overheid en weggebruikers verkleint doordat gepersonaliseerde communicatie en feedback wordt gefaciliteerd. The gap between the public and road users that reduces personalized communication and feedback is facilitated. Ook de kloof tussen overheden onderling verkleint, gezien deze wereldwijd over dezelfde middelen beschikken. Also reduces the gap between governments themselves, given this world have the same resources.

De uitvinding omvat in een tweede aspect een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, de methode omvattend de stappen: het aanbieden van een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100), bij voorkeur volgens het eerste aspect van de uitvinding of uitvoeringsvormen ervan; The invention comprises, in a second aspect, a computer-implemented method for mobility, preferably of movement, to be controlled, the method comprising the steps of: the provision of a computer-implemented mobility management platform (100), preferably according to the first aspect of the invention or embodiments thereof; het inlezen van invoer in de invoereenheid (200) via één of meerdere interfaces (201-212); the reading in of input into the input unit (200) via one or more interfaces (201-212); het aansturen en/of evalueren van de invoer door de configuratie-eenheid (300); the control and / or evaluation of the input by the configuration unit (300); het opslaan van data in het opslagsysteem (500); storing data in the storage system (500); het communiceren naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600); communicating to external applications by the communication unit (600); en het doorgeven van uitvoer door de uitvoereenheid (700) aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; and the transmission of output by the output unit (700) to one or more users, preferably wherein the output unit (700) includes an Operator Interface (703); waarbij één of meerdere stappen, bij voorkeur alle stappen, worden uitgevoerd door een dataverwerkingseenheid (400). wherein one or more steps, preferably all of the steps, are performed by a data processing unit (400).

De uitvinding omvat in een derde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen. The invention includes in a third aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect and embodiments thereof, in order to control mobility, preferably traffic.

De uitvinding omvat in een vierde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om invoer in te geven. The invention comprises in a fourth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect and embodiments thereof, to give in input.

De uitvinding omvat in een vijfde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om uitvoer te verkrijgen. The invention includes in a fifth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect and embodiments thereof, to obtain output.

De uitvinding omvat in een zesde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om externe toepassingen aan te sturen. The invention comprises, in a sixth aspect, the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect and embodiments thereof, in order to control external applications.

De uitvinding omvat in een zevende aspect een computer-leesbaar medium omvattende instructies, die, wanneer uitgevoerd op een computer, de computer een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan, doen uitvoeren. The invention in a seventh aspect, a computer-readable medium comprising instructions, which, when executed on a computer, the computer a method according to the second aspect, or embodiments thereof, do execute.

De uitvinding omvat in een achtste aspect een datastroom omvattende instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan. The invention in an eighth aspect, a data stream comprising instructions for performing a method according to the second aspect, or embodiments thereof.

De uitvinding omvat in een negende aspect een opslagmedium omvattende computer-leesbare instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan. The invention in a ninth aspect, a storage medium, comprising computer-readable instructions for performing a method according to the second aspect, or embodiments thereof.

De uitvinders hebben verrassend ontdekt dat de onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, een oplossing bieden voor één of meerdere van de voornoemde en andere nadelen. The inventors have surprisingly discovered that the present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provide a solution to one or more of the above-mentioned and other disadvantages.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een flexibele en gemakkelijk aanpasbare oplossing, met uitgebreide integratiemogelijkheden, die snel nieuwe technologieën kan incorporeren. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides for a flexible and easy adaptable solution, with extensive integration capabilities, which rapidly may incorporate new technologies.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een kosten-efficiënte oplossing, die een minimum aan personeel nodig heeft, en permanent inzetbaar is. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a cost-efficient solution, which requires a minimum of staff, and is permanently deployed.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een technisch en financieel haalbare oplossing om een uitgebreid mobiliteitsnetwerk, bij voorkeur een wegennetwerk, te overzien. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides for a technically and financially feasible solution to an extensive mobility network, preferably to oversee a road network.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een adaptieve oplossing, die niet enkel problemen, bijvoorbeeld problemen met transportmiddelen of transportsystemen, of bijvoorbeeld problemen op de weg, kan melden, maar die ook de problemen ook kan helpen oplossen en/of alternatieven kan voorzien voor de weggebruiker. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides for an adaptive solution, which not only problems, for example problems with transport means or transport systems, or, for example, trouble on the road, can not report, but which also can also help solve the problems and / or alternatives may be provided for the road user.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een pro-actieve oplossing, die toekomstige problemen vermijdt en/of reizigers, bijvoorbeeld weggebruikers, op voorhand waarschuwt. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a pro-active solution, which avoids future problems, and / or rating, for example, road users, and notifies in advance.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing om de uitgebreide hoeveelheid aan gegevens optimaal te benutten. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution to make optimal use of the vast amount of data.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die niet enkel bruikbaar is voor autobestuurders, maar ook voor gebruikers van alternatieve vervoersmiddelen. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution which is not only usable for car drivers, but also for users of alternative modes.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die geografisch niet gelimiteerd is, en zelfs tijdens crisissen en rampen inzetbaar is. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provide a solution that is not geographically limited, and is usable even in times of crisis or disaster.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die optimaal en intelligent gebruik maakt van meerdere bronnen van informatie. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provide a solution which makes optimal and intelligent use of multiple sources of information.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet de mogelijkheid tot een gepersonaliseerde oplossing voor elke individuele weggebruiker. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides for the possibility of a customized solution for each individual road user.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die inzetbaar is in minder ontwikkelde gebieden met een beperkte infrastructuur. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides for a solution that can be used in less developed areas with limited infrastructure.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die optimaal gebruik maakt van het schaalvoordeel en onderlinge samenwerking tussen de meerdere componenten en organisaties. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provide a solution which makes optimal use of the economy of scale and the mutual co-operation between the plurality of components and organizations.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die het mogelijk maakt om het mobiliteitsbeleid van een regio te materialiseren door het aanbieden van gepersonaliseerde mobiliteitsinformatie. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution which makes it possible to materialize the mobility policy of a region by the provision of personalized mobility information.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die het slim combineren van verschillende vervoersmiddelen faciliteert door het gericht aanbieden van informatie. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution which combine the smart of facilitates different means of transport due to the targeted offer information.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die op extreem korte termijn beschikbaar kan zijn voor managen van verkeers- en mobiliteitsstromen. The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution which may be available on an extremely short-term management of traffic and mobility flows.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die het mogelijk maakt gegevens van reizigers, weggebruikers en inwoners te centraliseren en te gebruiken voor mobiliteitsmanagement The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution which makes it possible to centralize information of travelers, road users and people, and to be used for mobility management

BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN DESCRIPTION OF THE FIGURES

Om de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn in de bijgaande figuren zonder enig beperkend karakter enkel geprefereerde uitvoeringsvormen van een mobiliteitsmanagement-platform volgens de huidige uitvinding beschreven. In order to demonstrate the characteristics of the invention better, in the accompanying drawings without any limitative character, some preferred embodiments of a mobility management platform according to the present invention. De numerieke referenties worden hieronder nader besproken in de voorbeelden. The numerical references will be discussed in more detail below in the examples. FIG. FIG. 1 (FIG. 1A-C) is een schematische illustratie van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens een geprefereerde uitvoeringsvorm van de uitvinding. 1 (FIG. 1A-C) is a schematic illustration of a mobility management platform (100) in accordance with a preferred embodiment of the invention.

Doorheen de figuren wordt de volgende nummering aangehouden: 100 - mobiliteitsmanagement-platform; Throughout the figures, the following numbering is used: 100 - Mobility Management platform; 200 - invoereenheid; 200 - input unit; 201 - interface verbonden aan navigatiesystemen of in-car systemen; 201 - interface associated with navigation systems or in-car systems; 202 - interface verbonden aan een systeem mbt wegversperringen; 202 - interface connected to a system with respect to roadblocks; 203 - interface verbonden aan reeds bestaande lokale systemen; 203 - interface associated with pre-existing local systems; 204 - interface verbonden aan sociale media; 204 - interface associated with social media; 205 - interface verbonden aan een meteorologisch systeem; 205 - interface attached to a weather system; 206 - interface verbonden aan een verkeerslichtensysteem; 206 - interface associated with a traffic light system; 207 - interface verbonden aan een slim telsysteem; 207 - interface connected to a smart counting system; 208 - interface verbonden aan een videosysteem; 208 - interface connected to a video system; 209 - interface verbonden aan een manueel boodschappensysteem; 209 - interface connected to a manual system messages; 210 - interface verbonden aan een publiek transportsysteem; 210 - interface connected to a public transportation system; 211 - interface verbonden aan een privaat transportsysteem; 211 - interface connected to a private transport system; 212 - interface verbonden aan een Internet of Things systeem 300 - configuratie-eenheid; 212 - interface connected to an Internet of Things system 300 - configuration unit; 400 - dataverwerkingseenheid; 400 - data processing unit; 500 - opslagsysteem; 500 - storage system; 600 - communicatie-eenheid; 600 - communication unit; 700 - uitvoereenheid; 700 - output unit; 701 - notificatie-interface; 701 - notification interface; 702 - Open Data interface; 702 - Open Data interface; 703 - Operator Interface; 703 - Operator Interface; 704 - verkeerslichtensysteem-interface; 704 - traffic system interface; 705 - Digitale verkeerssignalisatie - interface; 705 - Digital traffic signals - interface; 706 - navigatie- en kaartsystemen - interface; 706 - navigation and card systems - interface; 707 - in-car systemen interface 708 - Software Development Kit; 707 - in-car systems interface 708 - Software Development Kit; en 709 - bestaande systemen. and 709 - existing systems.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING DETAILED DESCRIPTION

Zoals verder gebruikt in deze tekst omvatten de enkelvoudsvormen “een”, “de”, “het” zowel het enkelvoud als de meervoudsvorm tenzij de context duidelijk anders is. As further used herein, the singular forms "a", "an", "it" both the singular and the plural unless the context clearly dictates otherwise.

De termen “omvatten”, “omvat” zoals verder gebruikt, zijn synoniem met “inclusief', “includeren” of “bevatten, “bevat” en zijn inclusief of open en sluiten bijkomende, niet vernoemde leden, elementen of methode stappen niet uit. The terms "comprise", "comprises" as used further, are synonymous with "including", "Include contain" or "," contains ", and are inclusive or open and close an additional, non-mentioned members, elements or method steps does not matter. De termen “omvatten”, “omvat” zijn inclusief de term “bevatten”. The terms "comprise", "comprises" are inclusive of "containing" the term.

De opsomming van numerische waarden aan hand van cijferbereiken omvat alle waarden en fracties in deze bereiken, zowel als de geciteerde eindpunten. The enumeration of numerical values ​​by reference to the figure ranges includes all values ​​and fractions in these ranges, as well as the cited endpoints.

De term “ongeveer”, zoals gebruikt wanneer gerefereerd wordt naar een meetbare waarde zoals een parameter, een hoeveelheid, een tijdsduur, en zo meer, is bedoeld variaties te omsluiten van +/- 10% of minder, bij voorkeur +1-5% of minder, meer bij voorkeur +/-1% of minder, en meer nog bij voorkeur +/-0,1% of minder, van en vanaf de gespecificeerde waarde, in zo ver de variaties van toepassing zijn om te functioneren in de bekend gemaakte uitvinding. The term "about," as used when referring to a measurable value such as a parameter, an amount, a period of time, and the like, is meant to encompass variations of +/- 10% or less, preferably + 1-5% or less, more preferably +/- 1% or less, and still more preferably +/- 0.1% or less, to and from the specified value, in as far as the variations of application to function in the well-known made invention. Het dient te worden verstaan dat de waarde waarnaar de term “ongeveer” refereert op zich, ook werd bekend gemaakt. It is to be understood that the value to which the term "about" refers in itself, also has been disclosed.

Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle termen bekend gemaakt in de uitvinding, inclusief technische en wetenschappelijke termen, de betekenis zoals een vakman deze gewoonlijk verstaat. Unless otherwise defined, all terms disclosed in the present invention, including technical and scientific terms, have the meaning as one skilled in the art to mean those normally. Als verdere leidraad, worden definities opgenomen voor verdere toelichting van termen die in de beschrijving van de uitvinding worden gebruikt. As a further guideline, definitions are included for further explanation of terms used in the description of the invention.

De uitvinding omvat in een eerste aspect een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100). The invention comprises, in a first aspect, a computer-implemented mobility management platform (100). Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat de volgende modules: een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen; The mobility platform (100) includes the following modules: comprises an input unit (200), wherein the input unit (200) one or more interfaces (201-212) configured to read input; een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren; a configuration unit (300), configured to send and / or to evaluate the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200); een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan; a storage system (500) configured to store data; een communicatie-eenheid (600), geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen; a communication unit (600) configured to allow the mobility platform (100) communicating to external applications; een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; an output unit (700), configured to display output on to one or more users, preferably wherein the output unit (700) an operator interface (703) comprises; en een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd om de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700). and a data processing unit (400) configured to process the input from the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) as data, and configured to store data in the storage system (500), and configured to data to be indicated by the communication unit (600) and / or the output unit (700).

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) kan als een dienst aangeboden worden aan een gebruiker, en wordt hierin ook soms “mobiliteitsmanagement-platform as a service” genoemd. Mobility Platform (100) can be offered as a service to a user, and is herein also sometimes referred to as "mobility platform as a service". Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform. De term “mobiliteit” omvat mobiliteit op de weg, op het spoor, op het water, of in de lucht. The term "mobility" includes mobility on the road, on the track, on the water or in the air. Bij voorkeur verwijst de term “mobiliteit' naar mobiliteit op de weg. Preferably, the term "mobility" refers to mobility on the road.

De term “gebruiker” omvat een operator, dit is een persoon die het mobiliteitsmanagement-platform (100) gebruikt om de mobiliteit in een bepaalde regio aan te sturen. The term "user" includes an operator, this is a person who uses the mobility management platform (100) to control mobility in a particular region. De term “eindgebruiker” omvat een weggebruiker, dit is een persoon die zich beweegt in de reële wereld en eventueel informatie of boodschappen krijgt doorgestuurd vanaf het mobiliteitsmanagement-platform (100), of aangepaste situaties opmerkt in de wereld, bekomen door het mobiliteitsmanagement-platform (100) The term "end user" includes a road user, this is a person who moves in the real world and any information or messages get sent from the Mobility Management platform (100), or custom situations observed in the world, achieved by the mobility management platform (100)

De uitvinding omvat in een tweede aspect een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, de methode omvattend de stappen: het aanbieden van een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100), bij voorkeur volgens het eerste aspect van de uitvinding of uitvoeringsvormen ervan; The invention comprises, in a second aspect, a computer-implemented method for mobility, preferably of movement, to be controlled, the method comprising the steps of: the provision of a computer-implemented mobility management platform (100), preferably according to the first aspect of the invention or embodiments thereof; het inlezen van invoer in de invoereenheid (200) via één of meerdere interfaces (201-212); the reading in of input into the input unit (200) via one or more interfaces (201-212); het aansturen en/of evalueren van de invoer door de configuratie-eenheid (300); the control and / or evaluation of the input by the configuration unit (300); het opslaan van data in het opslagsysteem (500); storing data in the storage system (500); het communiceren naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600); communicating to external applications by the communication unit (600); en het doorgeven van uitvoer door de uitvoereenheid (700) aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; and the transmission of output by the output unit (700) to one or more users, preferably wherein the output unit (700) includes an Operator Interface (703); waarbij één of meerdere stappen, bij voorkeur alle stappen, worden uitgevoerd door een dataverwerkingseenheid (400). wherein one or more steps, preferably all of the steps, are performed by a data processing unit (400). Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen. The mobility management platform (100) comprises an input unit (200), wherein the input unit (200) one or more interfaces (201-212) comprises, configured to read in the input.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen, bijvoorbeeld in-car waarschuwingssystemen. In some embodiments, includes the input unit (200) comprises an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems, and / or one or more in-car systems, preferably a plurality of real-time navigation systems, and / or a plurality of in-car systems , such as in-car warning systems. De term “in-car systemen” verwijst niet enkel naar systemen in auto's, maar naar systemen in voertuigen in het algemeen. The term "in-car systems" not only refers to systems in cars, but for systems in vehicles in general. De term “voertuig” omvat elke manier van voortbewegen: bijvoorbeeld systemen verwerkt in bussen, treinen, trams, fietsen, schoenen, boten, en/of luchtvaart-toestellen. The term "vehicle" includes any means of locomotion: for example, processing systems in buses, trains, trams, bicycles, shoes, boats, and / or air-devices. Bij voorkeur verwijst de term “in-car systemen” naar systemen in auto's. Preferably, the term "in-car system" refers to systems in cars. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen. In some embodiments, the input unit (200) reads input into, attached to one or more real-time navigation systems, preferably a plurality of real-time navigation systems. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan één of meerdere in-car systemen, bij voorkeur meerdere in-car systemen. In some embodiments, the input unit (200) reads input into, attached to one or more in-car systems, preferably a plurality of in-car systems. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan de locatie van een gebruiker. In some embodiments, the input unit (200) reads input into, attached to the location of a user. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan de snelheid van een gebruiker. In some embodiments, the input unit (200) reads in input, linked to the speed of a user. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan een melding van een gebruiker. In some embodiments, the input unit (200) reads input into, attached to a message from a user.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen door de invoereenheid (200), bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen. In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems, and / or one or more in-car systems by the input unit (200), preferably a plurality of real- -time navigation systems and / or multiple in-car systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de locatie van een gebruiker door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input related to the location of a user by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de snelheid van een gebruiker door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input coupled to the speed of a user by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een melding van een gebruiker door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input connected to a notification from a user by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van parameters van de werking of de toestand van het voertuig. In some embodiments, the method comprises the step of: reading of parameters of the operation or the state of the vehicle.

Real-time navigatiesystemen en in-car systemen zijn een extreem belangrijke vorm van informatie, omdat ze niet enkel gegevens weergeven aan de gebruiker, maar omdat ze enerzijds ook de locatie van de gebruiker, zijn snelheid, richting, etc. capteren (en dus ook files en vertragingen), en anderzijds omdat ze de mogelijkheid bieden aan de gebruiker om meldingen door te sturen die andere gebruikers van hetzelfde systeem kunnen helpen. Real-time navigation and in-car systems are an extremely important source of information because they not only display information to the user, but because they are part also of the user's location, speed, direction, etc. capturing (and thus congestion and delays), and because they allow the user to send messages through that can help other users of the same system. Nadeel is dat gebruikers van andere systemen of toestellen van andere fabrikanten deze meldingen niet te zien krijgen. The disadvantage is that users of other systems or devices from other manufacturers do not get to see these messages. De sterkte van het mobiliteitsmanagement-platform (100) as a service is dat het de meldingen uit die verschillende ecosystemen haalt en zichtbaar maakt voor alle reizigers in een bepaald gebied, onafhankelijk welk navigatiesysteem ze gebruiken. The strength of the mobility platform (100) as a service is that the notifications that brings different ecosystems and makes visible to all travelers in a specific area irrespective of which device they use.

In sommige uitvoeringsvormen, is de invoereenheid (200) rechtstreeks in een voertuig of in een mobiele eenheid verbonden aan de gebruiker geïmplementeerd. In some embodiments, the input unit (200) directly into a vehicle, or in a mobile unit connected implemented to the user.

Software of andere modules kunnen in het voertuig (wagen / fiets / tram / bus / trein / boot / etc.) zelf ingewerkt worden, waardoor het vervoersmiddel zelf de informatie kan verschaffen en er geen nood meer is aan een intermediaire partij, zoals een navigatiesysteem. Software and other modules may be incorporated into the vehicle (car / bike / tram / bus / train / boat / etc.) itself, making the transport itself can provide the information and there is no need for an intermediary party, such as a navigation system .

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot (mbt) wegversperringen. In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (202) connected to a system with respect to (in relation to) roadblocks. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een wegversperring in, bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, overstromingen, files, ijzel, betogingen, evenementen, geblokkeerde tunnels, terroristische aanvallen, afsluitingen door veiligheidsdiensten, kabelbreuken, opengebroken fietspaden, defecte voertuigen, vervormde rails, stroompannes, personen op de sporen, constructiewerken, versmalde rijbanen, aardverschuivingen, wegen in slechte staat, stormschade, gevallen rotsen, olielekken, gaslekken, brand, storm, lawine, verhoogde controles, gesloten grenzen, storingen aan een overweg, afwezige chauffeurs, personenongevallen, en bommeldingen. In some embodiments, reads the input unit (200) input connected to a roadblock, for example where the roadblock is selected comprehensive from the list: accidents, road works, events, loading and unloading, snapped overhead lines, fallen trees, floods, traffic jams, sleet, demonstrations, events, blocked tunnels, terrorist attacks, closures through security, cable breaks, broken paths, defective vehicles, warped rails, power cuts, people on the tracks, structures, narrowed roadways, landslides, poor roads, storm damage, fallen rocks, oil leaks , gas leaks, fires, storms, avalanches, increased inspections, closed borders, interference at a level crossing, drivers absent, people accidents, bomb threats. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring in. In some embodiments, the input unit reads (200) input connected to a pre-planned roadblock in. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring in. In some embodiments, the input unit reads (200), input associated with an unexpected roadblock in.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot wegversperringen door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method includes comprising the step of: reading in input via an interface (202) connected to a system with regard to road blocks by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een wegversperring door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, overstromingen, files, ijzel, betogingen, evenementen, geblokkeerde tunnels, terroristische aanvallen, afgesloten door veiligheidsdiensten, kabelbreuken, opengebroken fietspaden, defecte voertuigen, vervormde rails, stroompannes, personen op de sporen, constructiewerken, versmalde rijbanen, aardverschuivingen, wegen in slechte staat, stormschade, gevallen rotsen, olielekken, gaslekken, brand, storm, lawine, verhoogde controles, gesloten grenzen, storingen aan een overweg, afwezige chauffeurs, personenongevallen, en bommeldingen. In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input connected to a road through the input unit (200), for example in which the road barrier is selected comprising from the list: accidents, road works, events, loading and unloading, snapped overhead lines, toppled trees, floods, traffic jams, sleet, demonstrations, events, blocked tunnels, terrorist attacks, closed by security services, cable breaks, broken paths, defective vehicles, warped rails, power cuts, people on the tracks, structures, narrowed roadways, landslides, poor roads state, storm damage, fallen rocks, oil spills, gas leaks, fires, storms, avalanches, increased inspections, closed borders, interference at a level crossing, drivers absent, people accidents, bomb threats.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input connected to a pre-planned roadblock by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input connected to an unexpected roadblock by the input unit (200).

De term “versperring” omvat niet enkel versperringen op autowegen, maar versperringen op elke manier van voortbewegen: het kan gaan om geplande of niet-geplande onderbrekingen van treinregelingen, trams, bussen, fietspaden, luchthavens, kanalen en rivieren, etc. Bij voorkeur omvat de term “versperring” een versperring op autowegen. The term "barrier" includes not only barriers on motorways, but barriers, by any means of locomotion: it can go to include planned or unplanned interruptions of train schedules, trams, buses, bike paths, airports, canals and rivers, etc. Preferably, the term "barrier" means a barrier on motorways.

Versperringen, om welke reden dan ook (ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen van tram/trein, omgevallen bomen, etc.) zijn een belangrijke reden voor het verstoren van de normale werking van het mobiliteitssysteem in een bepaalde regio. Barricades, for whatever reason (accidents, road works, events, loading and unloading, snapped overhead lines of tram / train, fallen trees, etc.) are a major reason for disrupting the normal functioning of the transport system in a given region. Vaak is informatie van geplande onderbrekingen beschikbaar in systemen van de overheid of van derden. Often information on planned breaks available in public systems or third parties. Bij voorkeur wordt deze zo vroeg mogelijk bij de eindgebruiker gebracht, ongeacht of het om op voorhand gekende info gaat (zoals vergunde wegenwerken en evenementen) of onverwachtse gebeurtenissen. Preferably, this will be the end users as early as possible, whether it is information known in advance (such as licensed road works and events) or unexpected events. Daarom leest het mobiliteitsmanagement-platform (100) in sommige uitvoeringsvormen deze gegevens uit van de verschillende bronnen, van zodra ze gekend is. Therefore, reading the mobility platform (100) the data in some embodiments of the various sources, once they are known.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen. In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (203) connected to existing local systems. Voorbeelden van reeds bestaande lokale systemen kunnen gekozen worden uit de lijst omvattend: inductielussen, verkeerslichtencentrales, TMC - RDS systemen, systemen voor het aansturen van digitale borden (VMS), incident-monitoring, fout- en defect detective, toeritdoseringssystemen, nummerplaatherkenningssystemen, toegangscontrolesystemen, bruggen, automatische waarschuwingssystemen, tunnelcontrolesystemen, adaptieve snelheidssystemen, sms-systemen, e- mailsystemen en systemen voor parkeren in al hun vormen. Examples of pre-existing local systems can be chosen from the list comprising: inductive loops, traffic lights, power plants, TMC - RDS systems, for the control of digital signs systems (VMS), incident-monitoring, error and malfunction detective, ramp metering systems, number plate recognition systems, access control systems, bridges, automatic warning systems, tunnel control systems, adaptive cruise systems, SMS systems, email systems and parking in all their forms. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan reeds bestaande lokale systemen in. In some embodiments, the input unit reads (200) input coupled to pre-existing local systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input coupled to pre-existing local systems via an interface (203) by the input unit (200).

Lokale, bestaande systemen zijn of waren vaak niet de meest efficiënte investeringen, maar ze doen vaak wel goed dienst en er zijn geen redenen om ze buiten dienst te stellen zolang ze goed functioneren. Local, existing systems are or were often not the most efficient investments, but they often do have good service and there are no reasons to decommission them as long as they function properly. Het is dus een kwestie van ze zo goed mogelijk te integreren in het mobiliteitsmanagement-platform (100). It is a matter of integrating them as well as possible in the mobility platform (100). Dit kan door interfaces aan te bieden op maat, zodat de lokale gegevens ook ingelezen kunnen worden, en geïntegreerd met andere databronnen. This can be done by providing customized interfaces, so that local data can also be read, and integrated with other data sources.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (204) verbonden aan sociale media. In some embodiments, the input device (200) includes an interface (204) connected to social media. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan sociale media in. In some embodiments, the input unit (200) input connected to social media reads. De sociale media zijn bij voorkeur sociale media met gebruiker-gegenereerde content zoals sociale netwerken, sociale games, virtuele werelden, video-sharing, microblogs, fotodeelsystemen, forums, mobiliteitsnetwerken, discussiefora, etc. De invoer is niet noodzakelijk enkel beperkt tot boodschappen of berichten zelf, maar kan ook over metagegevens omvatten (bijvoorbeeld hoe de gebruiker met het bericht omgaat: liken, disliken, hoeveel keer is er gereageerd, hoeveel keer is het bericht gedeeld of gelezen, etc.). Social media are preferred social media with user-generated content such as social networks, social games, virtual worlds, video sharing, micro blogs, photo sharing systems, forums, mobility networks, discussion forums, etc. The input is not necessarily limited only to messages or posts itself, but can also include metadata information (eg, how the user interacts with the message: Liking, disliken, how many times is reacted, how many times is shared or read the message, etc.). Voorbeelden van sociale media kunnen gekozen worden uit de niet-beperkende lijst omvattend: Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, Google+, Periscope, Xing, Bing, Flickr, Youtube, Vine, Tumblr, Viber, Telegram, en andere. Examples of social media can be selected from the non-exhaustive list including: Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, Google+, Periscope, Xing, Bing, Flickr, Youtube, Vine, Tumblr, Viber, Telegram, and others.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (204) verbonden aan sociale media door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (204) connected to social media by the input unit (200).

Heel veel informatie wordt door mensen gedeeld en is op een ongestructureerde manier beschikbaar via sociale media. Lots of information is shared by humans and is available in an unstructured way through social media. Door deze gericht te gaan doorzoeken en relevante informatie te gaan extraheren, kan een belangrijke bron van gegevens toegevoegd worde aan het mobiliteitsmanagement-platform (100). By going through this targeted search and to extract relevant information, a major source of data may may be added to the mobility platform (100). Vaak circuleren gebeurtenissen sneller op sociale media dan traditionele kanalen zoals hulpdiensten op de hoogte zijn. Often circulate events quickly on social media than traditional channels such as emergency services are aware.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem. In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (205) connected to a meteorological system. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan meteorologische informatie in, bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen. In some embodiments, the input unit reads (200) input associated with meteorological information, preferably wherein the meteorological information is selected comprising from the list: weather forecasts, precipitation, wind, icing, air quality, rainfall, temperature, wind speed, barometric values, air humidity, wind direction, and wind chill, preferably weather forecasts, preferably, temperature predictions, preferably precipitation predictions.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (205) connected to a meteorological system by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan meteorologische informatie door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen. In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input coupled to meteorological information provided by the input unit (200), preferably wherein said meteorological information is selected comprising from the list: weather forecasts, precipitation, wind, icing, air quality, rainfall, temperature, wind speed, barometric values, air humidity, wind direction, and wind chill, preferably weather forecasts, preferably, temperature predictions, preferably precipitation predictions.

Meteorologische informatie is heel erg relevant voor fietsers (regen, ijs, sneeuw, wind, etc.) maar ook voor voetgangers, voor autobestuurders, en af en toe ook voor gebruikers van openbaar vervoer. Meteorological information is highly relevant to cyclists (rain, ice, snow, wind, etc.) but also for pedestrians, motorists, and occasionally also to users of public transport. Door op tijd te waarschuwen voor regen, ijs, of gevaarlijk weer, kan de gebruiker zijn route, het tijdstip van verplaatsing, zijn kledij of vervoersmiddel aanpassen. By warning in time to rain, ice, or dangerous, the user can route, adjusting the timing of movement, his clothing or transportation.

De meteorologische informatie omvat niet noodzakelijk enkel de huidige weerstoestand - zoals temperatuur en regenval - maar omvat bij voorkeur ook de toekomstige / voorspelde toestand, en in sommige uitvoeringsvormen ook over de historische toestand. Meteorological information not only necessarily include the current weather conditions - such as temperature and rainfall - but preferably also the future / predicted state, and in some embodiments also on the historical situation. Bij voorkeur wordt voorspeld aan de hand van historische gegevens wat de impact zal zijn van een bepaalde weersomstandigheid. Preferably predicted on the basis of historical data what the impact will be of a particular weather condition.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem, bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat. In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (206) connected to a traffic light system, preferably in which the traffic light system comprises a counting system or detector. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een verkeerslichtensysteem in. In some embodiments, reads the input unit (200) input coupled to a traffic light system.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat. In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (206) connected to a traffic light system by the input unit (200), preferably wherein the traffic light system comprises a counting system or detector.

Verkeerslichten zijn een belangrijke tooi om verkeersstromen te sturen, maar zorgen ook voor een grote hoeveelheid aan data. Traffic lights are an important array to direct traffic, but also provide a large amount of data. De lichten zijn meestal uitgerust met telsystemen en detectoren die auto's of bussen kunnen tellen. The lights are usually equipped with metering systems and detectors that are able to count cars or buses. Vaak worden ook al technologieën gebruikt die voertuigen, buslijnen of ambulances kunnen identificeren. Often even using technologies that can identify vehicles, buses or ambulances. Al die informatie is heel erg nuttig om real-time inzicht te krijgen in verkeersstromen. All this information is very useful to gain real-time insight into traffic.

De informatie omvat bij voorkeur één of meerdere elementen geselecteerd uit de lijst omvattend: het uitlezen van de stand van de lichten - groen / oranje / rood; The information preferably comprises one or more elements selected from the list comprising: the reading of the state of the lights - green / orange / red; het regelplan van het kruispunt, ie de programmatie; the control plan of the intersection, ie programming; detecties door lussen, radars, videobeelden, voetganger of fietsdetecties, magnetische detectie, detectie van draadloze devices, etc.; detections by loops, speed cameras, video images, pedestrian or fietsdetecties, magnetic detection, detection of wireless devices, etc .; en het verzamelen van videobeelden. and collecting video.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem. In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (207) connected to an intelligent counting system. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een slim telsysteem in. In some embodiments, the input unit reads (200) input connected to a smart counting system in.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method includes comprising the step of: reading in input via an interface (207) connected to an intelligent counting system by the input unit (200).

Er bestaan verschillende technologieën en systemen om bijvoorbeeld (niet limitatief) voetgangersstromen, fietsers, auto's, afslagbewegingen, snelheden, etc. te detecteren en te tellen. There are different technologies and systems, for example (without limitation) pedestrian flows, cyclists, cars exit movements, speeds, etc. to detect and count. Door deze systemen en technologieën slim te integreren in het mobiliteitsmanagement-platform (100), kan snel informatie ingewonnen worden over (niet limitatief): verplaatsingen, aantallen fietsers, lacunes in het vervoersnetwerk, grote mensenmassa's tijdens evenementen, etc. These systems and technologies to integrate smartly into the mobility platform (100), can be quickly inquired about (not exhaustive): movements, numbers of cyclists, gaps in the transport network, large crowds during events, etc.

Specifiek omvat dit het gebruik van slimme, hardwarematige teldevices, het traceren van gsm-signalen, het detecteren van bluetooth- of wifi-signalen, het detecteren van bewegingen, infraroodsystemen, het automatisch analyseren van videobeelden, thermische detectiesystemen, passagiers-telsystemen, tellingen via gewicht, abonnement / ticket telsystemen, systemen om profielen en terugkerende klanten / gebruikers te kunnen tellen en onderscheiden, etc. Specifically, this includes the use of smart, hardware teldevices, tracking of mobile phone signals, the detection of Bluetooth or Wi-Fi signals, the detection of movements, infrared systems, the automatic analysis of video images, thermal detection systems, passenger counting systems, counts via weight subscription / ticket counting systems, systems profiles and returning customers / users to count and differentiate, etc.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (208) verbonden aan een videosysteem, bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera's, veiligheidscamera's, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. In some embodiments, includes the input unit (200) comprises an interface (208) connected to a video system, preferably wherein the video system is selected comprising from the list: traffic cameras, security cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transportation, video systems that are inherently part of systems for autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems part, tunnel monitoring and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan videobeelden in. In some embodiments, reads the input unit (200), input associated with video images in.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (208) verbonden aan een videosysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera's, veiligheidscamera's, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (208) connected to a video system by the input unit (200), preferably wherein it from the list video is chosen, comprising: traffic cameras, security cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transport, video inherent part of systems for autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems part, tunnel monitoring and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting.

Er zijn reeds op sommige plaatsen verkeerscamera's en een hoop veiligheidscamera's aangebracht op de openbare weg. There are already some places traffic cameras and a lot of security cameras installed on public roads. Daarnaast worden videosystemen ook gebruikt in veiligheidscamera's, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. In addition, video systems used in security cameras, camera systems built into vehicles, public transport, video inherent part of systems for autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems, tunnel monitoring and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting . Slimme algoritmes kunnen beelden automatisch interpreteren en volledig autonoom gebeurtenissen of afwijkingen - zoals ongevallen - vaststellen. Smart algorithms can automatically interpret images and autonomously events or abnormalities - such as accidents - determination. Door deze informatie te koppelen aan het mobiliteitsmanagement-platform (100) kan een belangrijke bron van informatie automatisch ontsloten worden, zonder dat een operator visueel schermen in de gaten moet houden. By linking this information to the mobility management platform (100), an important source of information can be automatically unlocked, without having to monitor an operator visually screens. De interface verbonden aan videosystemen (208) is in staat deze analyses uit te voeren, waardoor goedkope camera's gebruikt kunnen worden die gewoon hun beelden doorsturen naar het mobiliteitsmanagement-platform (100). The interface associated with video (208) is able to carry out these analyzes, making cheap cameras can be used to simply send their images to the mobility platform (100). Bovendien kan het mobiliteitsmanagement-platform (100) real-time beelden onmiddellijk opgeroepen en bekeken kunnen worden indien nodig. In addition, the mobility management platform (100) real-time images can be immediately recalled and viewed if needed.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem. In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (209) connected to a manual system messages. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan manuele boodschappen in. In some embodiments, the input unit reads (200) input associated with manual messages.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (209) connected to a manual message system by the input unit (200).

Het is regelmatig zeer handig om boodschappen op maat te kunnen sturen naar inwoners/reizigers/weggebruikers. It is often useful to be able to send customized messages to people / travelers / road users. In de interface van het mobiliteitsmanagement-platform (100) in sommige uitvoeringsvormen, kan de operator manueel een boodschap ingeven en aanduiden voor wie die bedoeld is (afhankelijk van voorkeuren van de gebruiker, zijn locatie, transportmiddel, woonplaats, interesses, etc.). The interface of the mobility platform (100) in some embodiments, the operator can manually enter a message and indicate to whom it is intended (according to user preferences, location, transport, location, interests, etc.).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem omvat, bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, bus-systeem omvat. In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (210) connected to a public transport system, for example, in which the public transport system comprises a train, tram, metro, bus-system. Andere voorbeelden van publieke transportsystemen zijn: trolleybussen, lightrail, publieke bootservices, publieke luchtverbindingen, etc. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer van een publiek transportsysteem in, geselecteerd uit de lijst omvattend: reële doorkomsttijd, bezetting van het voertuig (aantal passagiers), wachtende passagiers aan de halte, aantal reserveringen, de richting van het voertuig, de haltes, de vertraging of voorsprong, de vorige en volgende halte met doorkomtijd, storingen, en de snelheid en/of informatie van alle sensoren aan boord. Other examples of public transportation include trolley buses, light rail, public boat services, public air connections, etc. In some embodiments, the input unit (200) reads input from a public transport system, selected from the list comprising real passage of time, occupancy vehicle ( number of passengers), passengers waiting at the stop, bookings, toward the vehicle stops, the delay or lead, the previous and next links with doorkomtijd, failures, and the speed and / or information from all sensors on board.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, of bus-systeem omvat. In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (210) connected to a public transport system by the input unit (200), for example, the public transport system in which a train, tram, metro, or bus includes system.

Een zeer belangrijk vervoersmiddel is publiek transport. A very important means of transport is public transport. Door het meegeven van bijvoorbeeld de reële doorkomsttijd (in plaats van de geplande) van bussen, trams en treinen kunnen eindgebruikers nauwkeuriger en betrouwbaarder geïnformeerd worden. Due to the yielding of, for example, the real passage time (instead of the planned) of buses, trams and trains, end-users can be informed more accurate and reliable. Dit kan enerzijds door het uitlezen van de data van de uitbater van het net, anderzijds door het rechtstreeks uitlezen van informatie van het voertuig (bus, tram, trein, etc.) of verzamelen van gegevens van personen of devices die zich in of op het voertuig bevinden. This may be partly due to read out the data from the operator of the network, the other by directly reading out the vehicle information (bus, tram, train, etc.) or collecting data of persons or devices that are in or on the are vehicle. Naast informatie over de real-time doorkomsttijden gaat het over alle informatie in verband met het huidige of toekomstige toestand van het transportmiddel. In addition to information about the real-time passing times it's about all the information associated with the current or future state of the transport. We vermelden bijvoorbeeld (niet limitatief): de bezetting (het aantal passagiers) op het voertuig, het verwachte aantal passagiers, het aantal verkochte tickets / reserveringen / abonnementen, het aantal wachtende passagiers aan een halte, de richting van het voertuig, de vorige en volgende haltes op het traject, de vertraging / voorsprong op schema met real-time doorkomtijd, storingen, fouten en defecten, de snelheid en informatie van alle sensoren en systemen aan boord. We mention for instance (not exhaustive): the occupation (passengers) on the vehicle, the expected number of passengers, the number of sold tickets / reservations / subscriptions, the number of waiting passengers at a stop, the direction of the vehicle, the previous and next stops on the route, the delay / ahead of schedule with real time doorkomtijd, failures, errors and defects, speed and information from all the sensors and on-board systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem, bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets. In some embodiments, includes the input unit (200) comprises an interface (211) connected to a private transport system, for example, wherein the private transport system comprises selecting a system from the list comprising: taxi, ride herring and car pool systems, private bus services, car rental, rent bicycle, boat services, and private jets. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de locatie, en/of bezetting, en/of beschikbaarheid van een privaat transportsysteem in. In some embodiments, reads the input unit (200) input connected to the site, and / or occupation, and / or availability of a private transport system.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de niet-beperkende lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets. In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (211) connected to a private transport system by the input unit (200), for example, wherein the private transport system comprises selecting a system from the non-limiting list comprising: taxi , ridesharing and carpool systems, private bus services, car rentals, bike rentals, boat services, and private jets.

Door het traceren van voertuigen bestemd voor privaat vervoer kan heel erg nuttige informatie verzameld worden. By tracking of vehicles for private transport can collect very useful information. Ten eerste biedt de locatie van het voertuig en of het al dan niet bezet is, de mogelijkheid om mensen gericht te informeren over beschikbaarheid van vervoersservices in de buurt. First, it provides the location of the vehicle and whether it is not occupied, the opportunity to inform people focused on availability of transport services in the area. Daarnaast mengen deze voertuigen zich vaak tussen andere mobiliteitssystemen en geven ze een steekproefsgewijs inzicht de werking ervan (doorstroming, reistijden, opstoppingen, etc). In addition, these vehicles often mingle with other mobility systems and give a random understanding its operation (flow, travel times, congestion, etc.). Tenslotte geven de ritten van 'private voertuigen aan welke verplaatsingen mensen maken en kunnen die gegevens nuttig zijn bij stedelijke planning of het ontwerpen van mobiliteitssystemen. Finally give make the rides' private vehicles on the movement of people and such data may be useful in urban planning or designing mobility systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem. In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (212) connected to an Internet of Things system. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een Internet of Things systeem in. In some embodiments, reads the input unit (200) input connected to an Internet of Things system.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem door de invoereenheid (200). In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (212) connected to an Internet of Things system by the input unit (200).

Alledaagse voorwerpen worden vaker en vaker intelligente of semi-intelligente systemen die als eigen entiteit fungeren op het internet en in de (digitale) wereld. Everyday objects become more and more intelligent or semi-intelligent systems that act as its own entity on the Internet and in the (digital) world. Dit geldt ook voor objecten en infrastructuur gebruikt in wegontwerp en de mobiliteitssector. This also applies to properties and infrastructure used in road design and mobility sector. Concreet worden bijvoorbeeld (niet limitatief) wegdekken, signalisatie, bruggen, stoepranden, wegversperringen, parkeerterreinen en verlichtingssystemen, etc. uitgerust met onder meer sensoren en communicatietechnologie. Concretely, for example (without limitation) pavements, signs, bridges, curbs, road, parking lots and lighting, etc. equipped including sensors and communications. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) beschikt bij voorkeur over een interface die met dit soort intelligente apparaten kan communiceren. Mobility Platform (100) preferably has an interface that can communicate with these types of intelligent devices.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren. The mobility management platform (100) comprises a configuration unit (300) configured to control the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) and / or to evaluate. Het bijhouden van informatie in het opslagsysteem (500) stelt het mobiliteitsmanagement-platform (100) via de configuratie-eenheid (300) bij voorkeur in staat om na verloop van tijd gemiddelde situaties te kunnen onderscheiden van uitzonderlijke momenten. Tracking information in the storage system (500) enables the mobility platform (100) via the configuration unit (300) preferably able to distinguish exceptional moments in time average situations.

In sommige uitvoeringsvormen, hecht de configuratie-eenheid (300) aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) een waardeparameter. In some embodiments, adhesion to the configuration unit (300) to one or a plurality of interfaces (201-212) of the input unit (200) is a value parameter. In sommige uitvoeringsvormen, schakelt de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) in. In some embodiments, the switch configuration unit (300) one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) into. In sommige uitvoeringsvormen, schakelt de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) uit. In some embodiments, the switch configuration unit (300) one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) off.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het hechten van een waardeparameter aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). In some embodiments, the method comprises the step of: adhering a parameter value for one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). In some embodiments, the method comprises the step of: turning on one or a plurality of interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het uitschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). In some embodiments, the method comprises the step of: disabling one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).

In sommige uitvoeringsvormen, maakt de configuratie-eenheid (300) het ook mogelijk om minimum, maximum en gemiddelde waarden uit het verleden weer te geven, zodat het gemakkelijker is om het systeem in te stellen) - bijvoorbeeld: de minimum, maximum en gemiddelde reistijd op een bepaald traject, zodat het veel gemakkelijker is om in te schatten wat een goede of problematische waarde is. In some embodiments, the configuration unit (300) also makes it possible to specify the minimum, maximum and average values ​​of the past weather, so it is easier to set the system) - for example: the minimum, maximum, and average journey time on a test track, so it is much easier to judge what is good or problematic value.

In sommige uitvoeringsvormen, kan in de configuratie-eenheid (300) ingesteld worden welke berichten naar welke ontvangers gestuurd worden, zodat bepaalde vervoersmodi of verplaatsingsmogelijkheden aangemoedigd kunnen worden in functie van het mobiliteitsbeleid dat gevoerd wordt, In some embodiments, it can be said messages to which receivers are sent set to the configuration unit (300), such that certain modes of transport or movement possibilities can be encouraged as a function of the mobility policy which is fed,

De basis van het mobiliteitsmanagement-platform (100) is bij voorkeur gelijk voor alle afnemers van het platform. The basis of the mobility management platform (100) is preferably the same for all users of the platform. De service kan dus heel erg snel geactiveerd worden voor een bepaalde afnemer. The service can be activated so very fast for a particular customer. Uiteraard dient er ook rekening gehouden te worden met het lokale mobiliteitsbeleid en de prioriteiten die in een bepaald gebied gesteld worden. Of course, there also needs to take into account the local mobility policies and priorities established in a given area. Daarom is er een configuratie-eenheid (300) die bij voorkeur voor elke bron en elke waarde kan aangeven hoe belangrijk die is, en/of vanaf wanneer die als alarmerend beschouwd wordt. Therefore, there is a configuration unit (300) operable to indicate, preferably, for each source and each value how important it is, and / or since when it is regarded as alarming. Daarnaast kunnen ook bepaalde onderdelen in- of uitgeschakeld worden. In addition, certain components may also be enabled or disabled.

De configuratie-eenheid (300) maakt het in sommige uitvoeringsvormen ook mogelijk om de mobiliteitsvoorkeuren van specifieke gebruikers (operatoren) op te slaan. The configuration unit (300) makes it in some embodiments, also possible to save the mobility preferences of specific users (operators).

De configuratie-eenheid (300) maakt het in sommige uitvoeringsvormen ook mogelijk om de mobiliteitsvoorkeuren van specifieke eindgebruikers (reizigers) op te slaan, zodat het systeem hier enerzijds rekening mee kan houden en anderzijds deze eindgebruikers op maat kan informeren. The configuration unit (300) makes it possible in some embodiments to the mobility requirements of specific end-users (travelers) save, so the system can take this into account on the one hand, and on the other those end-users can tailor information.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd, bijvoorbeeld door de configuratie-eenheid (300), om de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700). The mobility management platform (100) comprises a data processing unit (400) configured, for example, by the configuration unit (300), to process the input from the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) as a data , and configured to store data in the storage system (500), and configured to display data to the communication unit (600) and / or the output unit (700).

In sommige uitvoeringsvormen, leest de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) in. In some embodiments, the data processing unit (400) reads the input from the one or more interfaces (201-212) in the. In sommige uitvoeringsvormen, analyseert de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201212), bij voorkeur waarbij de analyse een afwijking van verwachte data inhoudt. In some embodiments, the data processing unit (400) analyzes the input from the one or more interfaces (201,212), preferably wherein the analysis involves a deviation from expected data. In sommige uitvoeringsvormen, is de dataverwerkingseenheid (400) geconfigureerd, bijvoorbeeld door de configuratie-eenheid (300), om te bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden. In some embodiments, the data processing unit (400) configured, for example, by the configuration unit (300), in order to determine what needs to be communicated to the communication unit (600) and / or the output unit (700), and / or what to which users should be communicated. De afwijkingen worden bij voorkeur bekeken aan de hand van vooraf ingestelde parameters (bijvoorbeeld in de configuratie-eenheid (300)). The deviations are preferably viewed on the basis of pre-set parameters (for example, in the configuration unit (300)). Dit betekent dat bij normale/licht afwijkende omstandigheden (de meest voorkomende situaties zoals files, treinvertragingen, regenbuien, ongevallen etc.) de gebruikers volautomatisch op de hoogte gebracht worden door het platform, zonder menselijke tussenkomst. This means that in normal / slightly different conditions (the most common situations such as traffic jams, train delays, rain, accidents, etc.), users are automatically notified by the platform, without human intervention.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: - het inlezen van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400). In some embodiments, the method comprises the step of: - reading in the input of the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: - het analyseren van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400), bij voorkeur waarbij de analyse de aanwezigheid of afwezigheid van een afwijking van verwachte data omvat. In some embodiments, the method comprises the step of: - analyzing the input from the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400), preferably wherein the analysis of the presence or absence of a deviation of expected data comprises .

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: - het bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden, door de dataverwerkingseenheid (400). In some embodiments, the method comprises the step of: - determining what needs to be communicated to the communication unit (600) and / or the output unit (700), and / or what to which users are to be communicated by the data processing unit (400).

De dataverwerkingseenheid (400) leest bij voorkeur alle gegevens uit van de interfaces, analyseert of de waarden afwijkend zijn van wat er verwacht wordt en wat er in het verleden reeds voorviel, geeft de gegevens door naar het opslagsysteem (500), en/of bepaalt wat er gecommuniceerd moet worden naar wie. The data processing unit (400) reads out, preferably all of the data from the interfaces, analyzes whether the values ​​are different from what is expected, and what is already dropped in the past, passes the data to the storage system (500), and / or determines what needs to be communicated and to whom.

De dataverwerkingseenheid (400) kan in sommige uitvoeringsvormen ook geconfigureerd worden om zelfstandig een of meerdere onderdelen van de uitvoereenheid (700) in te schakelen of aan te sturen. The data processing unit (400) can also be configured in some embodiments to switch on independently one or more components of the output unit (700) or to control. Dit omvat bijvoorbeeld het plaatsen van een boodschap op een digitaal bord (VMS), het activeren van toeritdosering, en/of het aanpassen van verkeerslichten. This includes, for example posting a message on a digital sign (VMS), activating ramp metering, and / or adjusting traffic.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan. The mobility platform (100) includes a storage system (500) configured to store data.

In sommige uitvoeringsvormen, is het opslagsysteem (500) geconfigureerd voor het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik. In some embodiments, the storage system (500) is configured to store data for immediate use. In sommige uitvoeringsvormen, is het opslagsysteem (500) geconfigureerd voor het opslaan van data voor later gebruik. In some embodiments, the storage system (500) is configured to store data for later use. De term "later gebruik” omvat het gebruik op latere tijdstippen om: - de configuratie van het system zelf te verfijnen; - de werking van het system in het verleden te kunnen evalueren; - statistieken te kunnen maken over de mobiliteit in de regio; - mobiliteitsmaatregelen te kunnen evalueren die genomen werden (bijvoorbeeld: aangepaste verkeerslichtenregelingen, veranderde rijrichting, afgesloten straten); - de impact van ongelukken, evenementen en/of wegenwerken te meten; en/of - het in kaart te brengen van verkeersdoorstroming en/of verkeersveiligheid. The term "future use" includes use at later times: - to refine the configuration of the system itself - to assess the functioning of the system in the past - to make statistics on mobility in the region - evaluate mobility measures taken (eg custom traffic regulations, changed direction, closed streets) - to measure the impact of accidents, events and / or road works, and / or - the mapping of traffic flow and / or safety.

In sommige uitvoeringsvormen, is het opslagsysteem (500) geconfigureerd om data te koppelen aan één of meerdere dataparameters, bij voorkeur waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de niet-beperkende lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit. In some embodiments, the storage system (500) configured to interface data to one or more data parameters, preferably wherein the one or more data parameters are selected from the non-limiting list comprising the location, time, means of conveyance, data source, and intensity. De databron is een unieke referentie die gebruikt kan worden voor het verzamelen van feedback op die melding. The data source is a unique reference that can be used to gather feedback on the report.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik door het opslagsysteem (500). In some embodiments, the method comprises the step of: storing data for immediate use by the storage system (500).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het opslaan van data voor later gebruik door het opslagsysteem (500). In some embodiments, the method comprises the step of: storing data for later use by the storage system (500).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het koppelen van data aan één of meerdere dataparameters door het opslagsysteem (500), waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de niet-beperkende lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit. In some embodiments, the method comprises the step of: coupling data to one or more data parameters by the storage system (500), wherein the one or more data parameters are selected from the non-limiting list comprising the location, time, conveying means, a data source, and intensity.

Bij voorkeur gebruikt het opslagsysteem (500) een cloud-database. Preferably, uses the storage system (500), a cloud-database. Deze cloud-database slaat bij voorkeur alle gegevens op, zodat deze beschikbaar zijn voor onmiddellijk of later gebruik (bijvoorbeeld bij onderzoek naar files, doorstroming, verkeersveiligheid, ongevallen, etc. in een bepaalde regio). This cloud database preferably stores all the data, so they are available for immediate or later use (eg research on congestion, traffic flow, traffic safety, accident, etc. in a given region). Om opzoekingen te vergemakkelijken kunnen alle meldingen voorzien worden van verschillende parameters zoals locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, intensiteit, etc. In order to facilitate searches all the messages can be provided with different parameters such as location, time, conveying means, a data source, intensity, etc.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een communicatie-eenheid (600), hierin ook soms API (Application Programming Interface) genoemd, geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen. The mobility platform (100) includes a communication unit (600), herein also sometimes called API (Application Programming Interface), configured to allow the mobility platform (100) communicating to external applications.

In sommige uitvoeringsvormen, is de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd om meldingen en data van het mobiliteitsmanagement-platform (100) te communiceren naar externe toepassingen. In some embodiments, the communication unit (600) is configured to communicate messages and data of the mobility platform (100) to external applications. In sommige uitvoeringsvormen omvatten de meldingen en data de configuratie en/of foutmeldingen / metagegevens over de werking van het systeem. In some embodiments, the messages and the data configuration and / or error messages / meta information on the operation of the system. In sommige uitvoeringsvormen, is de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd om feedback te ontvangen van een gebruiker of extern systeem. In some embodiments, the communication unit (600) configured to receive feedback from a user or external system. De feedback kan de vorm aannemen van tekstuele gegevens, gestructureerde code, afbeeldingen of videobeelden. The feedback can take the form of textual data, structured code, images or video. De feedback kan ook de vorm van een 'like' of 'dislike' aannemen, zodat meldingen bevestigd of ontkracht kunnen worden en de accuratesse van eerder uitgestuurde informatie kan bepaald worden. The feedback can also take the form of a 'like' or 'dislike', so that messages can be confirmed or refuted, and the accuracy of previously outputted information can be determined.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het communiceren van meldingen en data naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600). In some embodiments, the method comprises the step of: communicating messages and data to external applications through the communication unit (600).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het ontvangen van feedback van een gebruiker of extern systeem door de communicatie-eenheid (600). In some embodiments, the method comprises the step of: receiving feedback from a user or external system by the communication unit (600).

De communicatie-eenheid (600) zorgt voor de communicatie tussen het mobiliteitsmanagement-platform (100) en andere systemen. The communication unit (600) provides communication between the mobility management platform (100) and other systems. Het gaat voornamelijk over het uitsturen van meldingen en het beschikbaar maken van de data voor externe toepassingen, die op basis van deze data of commando's zelfstandig acties kunnen ondernemen. It mainly deals with the sending of messages and making available data for external applications that can take on the basis of these data or commands actions independently. Daarnaast maakt communicatie-eenheid (600) het ook mogelijk om berichten in te lezen, bijvoorbeeld feedback van gebruikers over de verstuurde meldingen. Besides making communication unit (600) is also possible to read messages, such as user feedback on the sent messages. Vandaar dat de relaties tussen de communicatie-eenheid (600) en uitvoereenheid (700) in FIG. Hence, the relationships between the communication unit (600) and output unit (700) in FIG. 1 (FIG. 1A-C) als wederzijdse relaties geïnterpreteerd dienen te worden. 1 (FIG. 1A-C) as well as mutual relationships, should be interpreted.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers. The mobility platform (100) includes an output unit (700) configured to transmit output to one or more users.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een notificatie-interface (701), geconfigureerd om data te vergelijken met de voorkeur van een gebruiker, en indien relevant, data door te geven aan de gebruiker. In some embodiments, includes the output unit (700) comprises a notification interface (701), configured to compare data with the preference of a user, and, where relevant, data to be indicated by the user. In sommige uitvoeringsvormen, is de uitvoereenheid (700) geconfigureerd om data door te geven via een voorkeurskanaal van een eindgebruiker. In some embodiments, the output unit (700) configured to pass data via a preferred channel of an end-user. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer relevante data voor een gebruiker, waarbij de relevantie wordt bepaald aan de hand van de voorkeur van de gebruiker. In some embodiments, the output includes data relevant to a user, wherein the relevancy is determined on the basis of the preference of the user. Praktische voorbeelden omvatten het informeren van specifieke eindgebruikers als er relevante meldingen zijn voor deze gebruiker. Practical examples include informing specific end-users when relevant messages for this user. Bijvoorbeeld het verwittigen als er wegenwerken gaan plaatsvinden binnen een straal van 500m rond de opgegeven woonplaats. For example it again if going road works take place within a radius of 500m around the abandoned residence. Of als er een significante vertraging is op het traject thuis-werk op een moment dat de gebruiker deze verplaatsing normaal maakt. Or if there is a significant delay on the route home-work at a time when the user normally makes this movement. Of als de bus of trein die de gebruiker normaal neemt om naar school te gaan, afgelast of erg vertraagd is. Or if the bus or train that takes the user's normal to go to school is canceled or very delayed. In zijn basisvorm voedt de notificatie-interface (701) een dashboard waarop alle mobiliteitsinformatie uit het platform geraadpleegd kan worden, al dan niet op maat van de eindgebruiker. In its basic form nourishes the notification interface (701), a panel on which all mobility information can be accessed from the platform, whether or not tailored to the end user.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stappen: het vergelijken van data met de voorkeur van een gebruiker; In some embodiments, the method comprises the steps of: comparing the data with the preference of a user; en indien relevant, het doorgeven van data aan de gebruiker door een notificatie- interface (701) van de uitvoereenheid (700). and, if relevant, the transmission of data to the user by a notification-interface (701) of the execution unit (700).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stappen: het doorgeven van data aan de gebruiker via een voorkeurskanaal door de uitvoereenheid (700); In some embodiments, the method comprises the steps of: the transmission of data to the user via a preferred channel through the output unit (700); en het ontvangen van boodschappen door de notificatie-interface (701) van gebruikers of systemen via een voorkeurskanaal. and receiving a message by the notification interface (701) of users or systems through a preferred channel.

Gebruikers en notificatiesystemen kunnen in sommige uitvoeringsvormen ook boodschappen sturen naar het mobiliteitsmanagement-platform (100) of antwoorden op uitgestuurde boodschappen. Users and notification systems can also send messages in some embodiments to the mobility platform (100) or answers outputted messages. Deze ingelezen boodschappen worden door de communicatie-eenheid (600) bij voorkeur opgeslagen in het opslagsysteem (500) en doorgestuurd naar de dataverwerkingseenheid (400). These messages are read by the communication unit (600), preferably stored in the storage (500) and transmitted to the data processing unit (400).

De notificatie-interface (701) is bij voorkeur een interface die informatie kan doorspelen via zo goed als elk (geautomatiseerd) communicatiekanaal, en zorgt ervoor dat de gebruiker de informatie kan ontvangen die relevant is voor haar of hem. The notification interface (701) preferably is an interface that can communicate information over the as good as any (automated) communications channel, and ensures that the user can receive the information that is relevant to her or him. In sommige uitvoeringsvormen vergelijkt de service de informatie die beschikbaar is met de voorkeuren van de gebruiker en, indien relevant, wordt er een boodschap gestuurd via het voorkeurskanaal van de eindgebruiker. In some embodiments, the service compares the information that is available to the preferences of the user and, if relevant, a message is sent through the priority channel of the end user. Onder kanalen verstaan we onder meer en niet limitatief: sociale media, sociale netwerken, beeldcommunicatie, SMS, e-mail, video-services, chatbots en berichten, etc. Under channels we mean more and not exhaustive: social media, social networks, video communication, SMS, email, video services, chat bots and messages, etc.

De notificatie-interface (701) is in sommige uitvoeringsvormen in staat om berichten van gebruikers te kunnen ontvangen, evenals feedback van gebruikers op meldingen die eerder door de notificatie-interface (701) werden uitgestuurd. The notification interface (701) in some embodiments, be able to receive messages from users, as well as user feedback on reports previously sent by the notification interface (701).

In sommige uitvoeringsvormen, zijn de communicatie-eenheid (600) en uitvoereenheid (700) als één geheel geconfigureerd, bij voorkeur waarbij de data wordt aangeboden als Open Data (702). In some embodiments, the communication unit (600) and output unit (700) configured as a single unit, preferably wherein the data is offered as an Open Data (702).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het aanbieden van data als Open Data (702) door de uitvoereenheid (700). In some embodiments, the method comprises the step of: providing data as an Open Data (702) by the output unit (700).

De term “Open Data” zoals hierin gebruikt, betekent dat de data vrij gebruikt kan worden door elke applicatie of website die mobiliteitsinformatie in de regio wil aanbieden. The term "Open Data" as used herein, means that the data can be freely used by any application or website that wants to provide mobility information in the region. Een bedoeling van het mobiliteitsmanagement-platform (100) is namelijk dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van real-time mobiliteit, vandaar dat de informatie bij voorkeur voor zoveel mogelijk externe partijen opengesteld wordt. One purpose of the Mobility Management platform (100) is that many people are aware of real-time mobility, so the information preferably as many external parties is opened.

De Open Data interface (702) is bij voorkeur ook in staat feedback op de uitgestuurde data en metadata te ontvangen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de data of de werking van de interface zelf. The Open Data Interface (702) is preferably also able to receive feedback on the transmitted data and metadata, such as the quality of the data or the operation of the interface itself. Op die manier kan het mobiliteitsmanagement-platform (100), met of zonder behulp van de operator, aan kwaliteitsverbetering doen. In this way, the Mobility Management platform (100), with or without the help of the operator to do quality.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703), geconfigureerd om data, instellingen en gegevens over de werking van het platform zelf in een overzicht weer te geven. In some embodiments, includes the output unit (700) an operator interface (703) configured to output data, settings, and data on the operation of the platform itself in an overview. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer data in een overzicht. In some embodiments, the output includes data in an overview.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het weergeven van data, instellingen en gegevens over de werking van het platform zelf in een overzicht door een Operator Interface (703) in de uitvoereenheid (700). In some embodiments, the method comprises the step of: displaying data, settings, and data on the operation of the platform itself in a review by an operator interface (703) in the output unit (700).

De Operator Interface (703) kan ervoor zorgen dat alle beschikbaar meldingen in één overzichtelijke, bij voorkeur visuele, applicatie weergegeven worden, en vervangt zo dus een verkeerscentrum vol schermen. The Operator Interface (703) can ensure that all the available messages in one orderly, preferably visual, application, are displayed, and thus replaces as a traffic center full screens. Deze applicatie werkt bij voorkeur ook op tablet en mobiele devices, wat betekent dat het mobiliteitsmanagement-platform (100) dus overal ter wereld bediend kan worden. This application is preferably also on tablets and mobile devices, which means that the mobility platform (100) so it can be operated anywhere in the world. De operator kan bij voorkeur zelf de lay-out van het overzicht aanpassen en de prioriteit van bepaalde meldingen bepalen (bijvoorbeeld ongevallen of boodschappen die binnenkomen via sociale media). The operator can preferably self-adjust the layout of the list and prioritize certain messages (eg accidents or messages that come through social media).

De Operator interface (703) is bij voorkeur zo geconfigureerd dat ze in staat is om input van de operator te verzamelen en deze te gebruiken om aanpassingen te maken aan de het mobiliteitsmanagement-platform of de instellingen ervan. Operator interface (703) is preferably configured to be able to collect from the operator input and use it to make adjustments to the mobility platform or its settings.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een verkeerslichteninterface (704), geconfigureerd om verkeerslichten adaptief aan te sturen of te communiceren met een verkeerslichtencentrale of -regelaar. In some embodiments, includes the output unit (700) comprises a traffic interface (704), configured to control adaptive to traffic lights or traffic lights, to communicate with a central or knob. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer adaptieve sturing voor verkeerslichten. In some embodiments, the outputting comprises adaptive control for traffic lights.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het adaptief aansturen van een verkeerslichtensysteem door een verkeerslichten-interface (704) in de uitvoereenheid (700). In some embodiments, the method comprises the step of: adaptively controlling a traffic light system by a traffic interface (704) in the output unit (700).

Verkeerslichten worden bij voorkeur zo veel mogelijk adaptief aangestuurd, dus afhankelijk van verkeersstromen, incidenten en de drukte op de verschillende armen van kruispunten. Traffic lights are preferably adaptively controlled as much as possible, so depending on traffic flows, incidents, and the traffic on the various arms of intersections. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) kan deze informatie aanleveren en verkeerslichtensystemen aansturen, zodat verkeersstromen zo efficiënt mogelijk gestuurd worden. The mobility management platform (100) is able to provide this information and controlling traffic lights system, so that traffic flows will be sent as efficiently as possible.

De verkeerslichtensysteem interface (704) is ook in staat om feedback, meldingen of gegevens over de werking van het verkeerslichtensysteem te ontvangen en te verwerken. The traffic lights system interface (704) is also able to receive feedback, messages or information on the operation of the traffic light system and process.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een Digitale Verkeerssignalisatie - interface (705), geconfigureerd om systemen voor digitale verkeerssignalisatie adaptief aan te sturen. In some embodiments, the output unit (700) comprises a Digital Traffic signaling - interface (705) configured to control traffic signals for digital adaptive systems. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer adaptieve sturing voor digitale borden of de communicatie met een aansturingssyteem voor digitale borden. In some embodiments, the output includes adaptive control for digital signage or communication with a control system for digital signs. Dit omvat niet enkel VMS, maar ook wettelijke signalisatie. This includes not only SMS, but also legal signaling.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het adaptief aansturen van een aansturingssysteem voor digitale borden of digitale borden door een Digitale Verkeerssignalisatie - interface (705) in de uitvoereenheid (700). In some embodiments, the method comprises the step of: adaptively controlling a driving system for digital plates or digital signs by a Digital Traffic signaling - interface (705) in the output unit (700).

Digitale borden zijn in sommige gevallen een efficiënt middel om te communiceren met reizigers. Digital signs are sometimes an effective means of communicating with travelers. Helaas is de aansturing soms zeer omslachtig en gebeurt die vanuit alweer een apart systeem. Unfortunately, the driver is sometimes very time-consuming and which takes place once again from a separate system. Vandaar dat het mobiliteitsmanagement-platform (100) bij voorkeur voor een interface zorgt voor de meeste bestaande systemen, zodat teksten rechtstreeks vanuit de operator interface op de borden geplaatst kunnen worden, aangepast, of verwijderd, al dan niet met tussenkomst van een extern aansturingssysteem voor digitale borden. Hence, the mobility management platform (100), preferably an interface enables most existing systems, so that text can be placed directly on the plates from the operator interface, modified, or removed, with or without the intervention of an external control system digital signs. Het gaat hier enerzijds over digitale tekstborden, verwijsborden en borden om afbeeldingen of videobeelden op te vertonen, anderzijds over digitale wettelijke signalisatie (verkeersborden), bijvoorbeeld (niet limitatief), borden met snelheidslimieten, afslagverboden, tonnagebeperkingen, borden die richtingen aanduiden, etc. This is part of digital information boards, verwijsborden and signs to show pictures or video, the other on digital legal signaling (traffic), for example (without limitation), signs with speed limits, turn prohibitions, tonnage restrictions, signs indicating directions, etc.

De Digitale Verkeerssignalisatie interface (705) is bij voorkeur ook in staat om feedback, meldingen of gegevens over de werking van digitale verkeerssignalisatie of aansturingssystemen voor digitale verkeerssignalisatie te ontvangen en te verwerken. The Digital Traffic signaling interface (705) is preferably also able to receive feedback, messages or information on the operation of digital signaling traffic or control systems for digital traffic signaling and to process data.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een navigatie- en kaartsystemen - interface (706) omvat, geconfigureerd om een navigatiesysteem of kaartsysteem adaptief aan te sturen. In some embodiments, includes the output unit (700) comprises a navigation and card systems - interface (706), configured to send to a navigation system or card system adaptive. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer data voor navigatie- en kaartsystemen. In some embodiments, the output includes data for navigation and card systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het adaptief aansturen van een navigatie- en/of kaartsysteem door een navigatie- en kaartsystemen - interface (706) in de uitvoereenheid (700). In some embodiments, the method comprises the step of: adaptively controlling a navigation and / or map system by a navigation and card systems - interface (706) in the output unit (700).

Navigatiesystemen zijn een belangrijke manier om informatie weer te geven aan gebruikers en de voorgestelde route aan te passen aan veranderende situaties. Navigation systems are an important way to provide information to users and adapt the proposed route to changing situations.

De navigatie- en kaartsystemen - interface (706) is bij voorkeur ook in staat om feedback, meldingen, aanpassingen of gegevens over de werking van navigatie- en kaartsystemen te ontvangen en te verwerken. The navigation and card systems - interface (706) is preferably also able to receive feedback, messages, modifications, or data on the operation of navigation and card systems and to process data.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een interface voor in-car systemen, geconfigureerd om een in-car systeem adaptief aan te sturen. In some embodiments, the output unit (700) comprises an interface for in-car systems, configured to control an in-car system adaptively. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer data voor in-car systemen. In some embodiments, the output includes data for in-car systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stappen: het adaptief aansturen van een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700); In some embodiments, the method comprises the steps of: adaptively controlling an in-car system by an in-car system interface (707) in the output unit (700); en het doorsturen van informatie naar een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700). and transmitting information to an in-car system with an in-car system interface (707) in the output unit (700).

Onder in-car systemen verstaan we de elektronische systemen die deel uitmaken van voertuigen. Under in-car systems we mean the electronic systems that make vehicles. Onder voertuigen verstaan we elk vervoersmiddel dat in staat is door elektronische systemen aangestuurd te worden of te bevatten. Among vehicles, we mean any means of transport that is able to be controlled by electronic systems, or to contain. Onder in-car systemen verstaan we bijvoorbeeld, niet limitatief: ingebouwde navigatiesystemen, systemen die de gebruiker van informatie voorzien, platformen in de wagen die tal van applicaties kunnen herbergen, veiligheidssystemen, remsystemen, verluchtingssystemen, verlichting, systemen die het voertuig zelfstandig of semi-zelfstandig aansturen, etc. Among in-car systems is understood to mean, for example, but not limited to: built-in navigation systems, those systems which provide the user with information, platforms in the vehicle that can accommodate a variety of applications, security systems, brake systems, ventilation systems, lighting systems that automatically or semi the vehicle independently controlling, etc.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) kan bij voorkeur boodschappen en gegevens sturen naar voertuigen of de beschreven in-car systemen (707). Mobility Platform (100) may preferably send messages and data to vehicles or described in-car systems (707). Het voertuig of het in-car systeem (707) kan bij voorkeur ook meldingen terugsturen naar de communicatie-eenheid (600), maar ook zijn locatie, snelheid, boodschappen en andere meldingen, parameters, gegevens of data over de toestand en werking van het in-car systeem doorsturen naar het mobiliteitsmanagement-platform (100). The vehicle, or the in-car system (707) may also preferably send back messages to the communication unit (600), but also its location, speed, messages and other messages, parameters, data, or data on the state and operation of the in-car system forwarding to the mobility platform (100).

In sommige uitvoeringsvormen omvat de uitvoereenheid (700) een Software Development Kit (of SDK) (708). In some embodiments, the output unit (700) includes a software development kit (or SDK) (708). Dit is een geheel van gereedschappen die ter beschikking gesteld worden van externe partijen zoals ontwikkelaars en leveranciers van mobiliteitssystemen. This is a set of tools that are made available to external parties such as developers and suppliers of mobility systems. Deze SDK bevat bij voorkeur onder meer softwarecode die in externe toepassingen, applicaties en systemen ingebouwd kan worden. This SDK contains preferably includes software code that can be integrated into external applications, applications and systems. Deze applicaties en systemen kunnen op die manier eenvoudig en veilig communiceren met het mobiliteitsmanagement-platform (100) via een eindgebruikerseenheid. These applications and systems can communicate easily and safely in this way with the mobility platform (100) via a retail unit. De SDK bevat in sommige uitvoeringsvormen documentatie over hoe externe toepassingen kunnen ontwikkeld of aangepast worden om met het verkeersmanagement platform (100) te communiceren. The SDK includes in some embodiments documentation on how external applications can be developed or adapted to communicate with the traffic management platform (100).

In sommige uitvoeringsvormen, is de Software Development Kit (708) van de uitvoereenheid (700) geconfigureerd om gereedschappen, code en documentatie ter beschikking te stellen die externe partijen in staat stelt op een eenvoudige manier te communiceren met het mobiliteitsmanagement-platform (100) In some embodiments, the Software Development Kit (708) of the output unit (700) configured to make tools, code and documentation available to third parties in a position to communicate in a simple way with the mobility platform (100)

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het ter beschikking van een Software Development Kit (708) om verbinding te kunnen maken met communicatie-eenheid (600). In some embodiments, the method comprises the step: to be able to make it available to a Software Development Kit (708) to connect to communications unit (600).

Door het ter beschikking stellen van een SDK of Software Development Kit (708), worden bij voorkeur hulpmiddelen ter beschikking gesteld van ontwikkelaars om externe applicaties te laten communiceren met het verkeersmanagement platform (100). By providing an SDK or Software Development Kit (708), preferably tools available to developers to allow external applications to communicate with the traffic management platform (100). Ze kunnen de beschikbare hulpmiddelen en softwarecode verwerken in hun applicatie, systeem of toestel, waardoor hun applicatie of systeem de gebruiker (indien gewenst) data of meldingen over mobiliteit op maat kan weergeven vanuit de communicatie-eenheid (600) en (indien gewenst) boodschappen van de eindgebruiker of externe applicaties, systemen of apparaten kan terugsturen naar het verkeersmanagement platform (100) via de communicatie-eenheid (600). They can handle the available tools and software code in their application, system or device, making their application or system user (if desired) capable of displaying data or reports on customized mobility from the communication unit (600) and (if desired) messages end user or external applications can return systems or devices for traffic management platform (100) via the communication unit (600). Of, indien gewenst, andere parameters van de applicatie, het systeem of de gebruiker (zoals: locatie, snelheid, versnelling, richting, hoogte, etc.) kan terugsturen naar de communicatie-eenheid (800) Or, if desired, other parameters of the application, the system or the user (such as location, speed, acceleration, direction, altitude, etc.) can send back to the communication unit (800)

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een interface voor bestaande systemen (709), geconfigureerd om bestaande mobiliteitssystemen aan te sturen. In some embodiments, the output unit (700) comprises an interface for existing systems (709), configured to send to existing mobility systems. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer data voor bestaande systemen. In some embodiments, the output includes data for existing systems. In sommige uitvoeringsvormen, wordt data uitgelezen uit bestaande systemen. In some embodiments, data is read out of existing systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het adaptief aansturen bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); In some embodiments, the method comprises the step of: adaptively controlling the existing systems with an interface to existing systems (709); het versturen van informatie naar bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); sending information to existing systems through an interface to existing systems (709); en het uitlezen van data of opdrachten van bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709). and reading out of data or commands of the existing systems with an interface to existing systems (709).

Lokale, bestaande systemen (die vervangen kunnen worden door het mobiliteitsmanagement-platform (100)) zijn of waren niet de meest efficiënte investeringen, maar ze doen vaak wel goed dienst en er zijn geen redenen om ze buiten dienst te stellen zolang ze goed functioneren. Local, existing systems (which could be replaced by the mobility platform (100)) or were not the most efficient investment, but they often do have good service and there are no reasons to decommission them as long as they function properly. Daarnaast zijn er ook oplossingen of systemen die lateraal verbonden zijn met verkeersmanagement maar toch informatie of opdrachten moeten ontvangen uit het mobiliteitsmanagement-platform (100). There are also solutions or systems which are connected laterally with traffic but should receive information or commands from the mobility management platform (100). Het is dus een kwestie van ze van opdrachten en informatie te voorzien vanuit het mobiliteitsmanagement-platform (100). It is a matter of providing them with information and assignments from the mobility management platform (100). Dit kan door ze te verbinden met de interface voor bestaande systemen (709) This is possible by connecting them to the interface for existing systems (709)

Onder bestaande systemen verstaan we, niet limitatief, onder andere systemen voor nummerplaatherkenning, bruggen, overwegen, sluizen, spoorsystemen, adaptieve snelheidssystemen, tunnels, toeritdoseringssystemen, systemen voor openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, systemen voor milieuzones, systemen voor toegangscontrole, etc. Under existing systems, we mean, without limitation, including systems for license plate recognition, bridges, crossings, locks, rail systems, adaptive cruise systems, tunnels, ramp metering systems, systems for public transport, cycling infrastructure, environmental zones systems, access control systems, etc.

De bestaande systemen interface (709) is bij voorkeur ook in staat om feedback, meldingen, aanpassingen of gegevens over de werking van bestaande systemen te ontvangen en te verwerken. The existing systems interface (709) is preferably also able to receive feedback, messages, modifications, or data on the operation of existing systems and to process data.

De uitvinding omvat in een derde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om mobiliteit, bij voorkeur verkeer te regelen, bijvoorbeeld om de mobiliteit in een regio volledig automatisch te sturen. The invention includes in a third aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect and embodiments thereof, to mobility, to regulate, preferably traffic, for example to control the mobility, completely automatically in a region. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform. In sommige uitvoeringsvormen wordt een stand-by operator opgeroepen bij problemen. In some embodiments, a standby operator is called when problems arise.

De uitvinding omvat in een vierde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om invoer in te geven. The invention comprises in a fourth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect and embodiments thereof, to give in input. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform.

De uitvinding omvat in een vijfde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om uitvoer te verkrijgen. The invention includes in a fifth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect and embodiments thereof, to obtain output. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform. In sommige uitvoeringsvormen wordt het mobiliteitsmanagement-platform (100) aangeboden tegen een éénmalige prijs. In some embodiments, provided the mobility platform (100) at a single price. In sommige uitvoeringsvormen wordt het mobiliteitsmanagement-platform (100) aangeboden tegen een recurrente prijs, bijvoorbeeld een maandelijks abonnement In sommige uitvoeringsvormen is de prijs variabel, volgens bepaalde parameters. In some embodiments, the mobility management platform (100) offered at a recurring rate, for example, a monthly subscription, in some embodiments, the value variable, in accordance with certain parameters.

De uitvinding omvat in een zesde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om externe toepassingen aan te sturen. The invention comprises, in a sixth aspect, the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect and embodiments thereof, in order to control external applications. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform.

De uitvinding omvat in een zevende aspect een computer-leesbaar medium omvattende instructies, die, wanneer uitgevoerd op een computer, de computer een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan, doen uitvoeren. The invention in a seventh aspect, a computer-readable medium comprising instructions, which, when executed on a computer, the computer a method according to the second aspect, or embodiments thereof, do execute. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform. In sommige uitvoeringsvormen is het mobiliteitsmanagement-platform (100) cloud-based. In some embodiments, the mobility management platform (100) of cloud-based.

De uitvinding omvat in een achtste aspect een datastroom omvattende instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan. The invention in an eighth aspect, a data stream comprising instructions for performing a method according to the second aspect, or embodiments thereof. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform.

De uitvinding omvat in een negende aspect een opslagmedium omvattende computer-leesbare instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan. The invention in a ninth aspect, a storage medium, comprising computer-readable instructions for performing a method according to the second aspect, or embodiments thereof. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Preferably, the mobility management platform (100) a traffic management platform. Bij voorkeur wordt de werkwijze (deels) uitgevoerd op een tablet of mobile device. Preferably, the process is (partially) carried out on a tablet or mobile device.

VOORBEELDEN EXAMPLES

Om de eigenschappen, voordelen en bijzonderheden van deze uitvinding verder te verduidelijken worden hieronder enkele geprefereerde uitvoeringsvormen nader uiteengezet met verwijzing naar de bijgesloten figuren. In order the characteristics, advantages and details of this invention are further described in more detail below to clarify put some preferred embodiments with reference to the enclosed figures. Het weze duidelijk dat dergelijke uiteenzetting geenszins als een beperking geïnterpreteerd moet worden van de draagwijdte van de uitvinding als zodanig, en in het bijzonder als uitgedrukt in de hiernavolgende conclusies. It should be clear that such an explanation in no way should be interpreted as a limitation of the scope of the invention as such, and in particular, as expressed in the following claims. FIG. FIG. 1 (FIG. 1A-C) illustreert een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens een geprefereerde uitvoeringsvorm van de uitvinding. 1 (FIG. 1A-C) illustrates a mobility management platform (100) in accordance with a preferred embodiment of the invention.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) as a Service overwint zo goed als al de bovengenoemde drawbacks, door het aanbieden van een cloud-based platform tegen een maandelijkse of vaste prijs. Mobility Platform (100) as a Service overcomes virtually all of the above drawbacks, by offering a cloud-based platform for a monthly or fixed price. De kost is maar een fractie van de investeringen die een traditionele verkeerscentrale vereisen. The cost is only a fraction of the investment requiring a traditional traffic center. Bovendien zijn de mogelijkheden van het mobiliteitsmanagement-platform (100) veel uitgebreider en heeft het een grotere impact op de mobiliteit in de regio, wat één van de basisdoelstellingen is van een verkeerscentrum. Moreover, the potential of the mobility platform (100) is much wider and has a larger impact on mobility in the region, which is one of the basic objectives of a traffic center.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) is bij voorkeur cloud-based en heeft dus een zeer geringe lokale afhankelijkheid. The preferred mobility management platform (100) is cloud-based, and thus has a very low local dependency. Dit betekent enerzijds dat lokale operatoren hun werk op om het even welke plaats kunnen uitvoeren en anderzijds dat het voordeel van schaal gebruikt wordt. This means on the one hand that the local operators can perform their work on any place and on the other hand that the benefit of scale is used. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) wordt één maal ontwikkeld en vervolgens geschaald volgens het aantal locaties waar het gebruikt wordt. The mobility platform (100) is developed once and then scaled according to the number of locations where it is used. Dit betekent dat alle overheden ter wereld die het mobiliteitsmanagement-platform (100) gebruiken, beschikken over de meest geavanceerde technologie en de investeringen gedragen worden door alle gebruikers van het mobiliteitsmanagement-platform (100). This means that all governments in the world to use the mobility platform (100), have the most advanced technology and investments are borne by all users of the mobility platform (100). Per locatie of verkeerscentrum kunnen uiteraard wel plaatselijke voorkeuren geconfigureerd worden. By location or traffic center can of course be configured or local preferences.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) elimineert grotendeels de inzet van operatoren in verkeerscentra. Mobility Platform (100) largely eliminates the use of operators in traffic centers. Langs de ene kant neemt het systeem zelf beslissingen en brengt het informatie tot bij de eindgebruikers brengen aan de hand van vooraf ingestelde parameters. On the one hand, the system itself takes decisions, and will bring the information to the end users on the basis of pre-set parameters. Dit betekent dat bij normale/licht afwijkende omstandigheden (de meest voorkomende situaties zoals files, treinvertragingen, regenbuien etc.) de gebruikers automatisch op de hoogte gebracht worden zonder tussenkomst van een operator. This means that in normal / slightly different conditions (the most common situations such as traffic jams, train delays, rain etc.) the user will automatically be notified without operator intervention. Als er zich geplande of ongeplande verstoringen, calamiteiten of grote druktes voordoen waar extra assistentie nodig kan zijn, verwittigt het systeem automatisch een operator die stand-by is. If there are planned or unplanned disruptions, emergencies or large crowds arise where additional assistance may be required, the system automatically notifies an operator is on standby. Deze operator kan heel snel een operator interface (703) oproepen die in één enkel overzichtsscherm alle beschikbare informatie weergeeft. The operator can quickly call an operator interface (703) which displays all available information into a single summary screen. Een eerste voordeel hier is dat alle informatie in één enkel systeem gebundeld wordt (in plaats van het monitoren van een ganse kamer vol schermen). One advantage here is that all the information in a single system is bundled (instead of monitoring an entire room full of screens). Een tweede dat de operator-interface (703) op tablet of mobile devices beschikbaar is en dus locatie-onafhankelijk opgeroepen kan worden is. A second that the operator interface (703) is available on tablet and mobile devices and location-independent so can be summoned.

Daarnaast is het systeem ook minder afhankelijk van menselijke interventies door een operator, omdat de relevante informatie automatisch tot bij eindgebruikers en externe systemen gebracht wordt via een uitvoereenheid (700). In addition, the system is also less dependent on human intervention by an operator, because the relevant information is automatically established with end users and external systems via an output unit (700). De gebruiker kan daarop zelf een individuele keuze maken, gebaseerd op die informatie. The user can then create an individual choice based on that information. Waar bij traditionele verkeerscentrales algemene meldingen worden uitgestuurd (bijvoorbeeld op de nationale radiozender wordt gewaarschuwd voor een ongeval op één specifieke weg in één specifieke stad, maar het ganse land krijgt deze info te horen). Where general notifications are sent by traditional traffic centers (for example, warned on national radio for an accident on one specific way in one specific city, but the whole country will hear this info). Bij het mobiliteitsmanagement-platform (100) as a service, krijgt de gebruiker daarentegen enkel informatie die relevant is voor de verplaatsing die hij aan het maken is, of zal maken in de nabije toekomst. When mobility platform (100) as a service, however, the user will only receive information that is relevant to the movement he is making or will make in the near future.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) zorgt voor een veel beter zicht op wat er zich op de weg afspeelt door het combineren van zo veel mogelijk slimme informatiebronnen, door slimme samenwerkingen. Mobility Platform (100) provides a much better view of what's happening on the road by combining as many smart information through smart partnerships. Het elimineert op die manier de nood aan dure hardware-systemen voor het inwinnen van informatie. It thus eliminates the need for expensive hardware systems for gathering information. Met slimme informatiebronnen via slimme samenwerkingen, bedoelen we het binnenhalen van relevante mobiliteitsinformatie voor de regio, via partnerships. With smart information through smart partnerships, we mean bringing in relevant information mobility for the region through partnerships. Doordat deze spelers internationaal aanwezig zijn, kan informatie voor zo goed als elke lokale overheid ingewonnen worden. Because these players have an international presence, information as well as any local government can be sought. Door gegevens van verschillende lokale, nationale en internationale bronnen te koppelen, kan de informatie van de ene bron door de andere bevestigd worden. By linking data from different local, national and international sources, information from one source can be confirmed by the other. Daarnaast worden lacunes in de informatie van de ene bron aangevuld door de andere. In addition, gaps are added to the information from one source through the other.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) trekt volop de kaart van multimodaliteit. Mobility Platform (100) fully draw the map of multimodality. Door het combineren van elke gegevensbron die met mobiliteit in de regio te maken heeft, kunnen er veel meer relevante alternatieven aangeboden worden aan mensen die zich wensen te verplaatsen. By combining each data source with mobility related to the region, there can be offered much more relevant alternatives to people who wish to move. Het gaat dus niet enkel over gegevens over de toestand van de weg voor autobestuurders, maar ook over informatie voor gebruikers van het openbaar vervoer (vertragingen trein, omleidingen bus, speciale trams bij evenementen, etc.), taxi's, fietsen, informatie over weer (regen, ijs, storm, sneeuw, etc.),, parkeren, etc. So it is not just about data on the state of the road for motorists, but also information for users of public transport (delays train diversions bus, special trams at events, etc.), taxis, bicycles, information about weather ( rain, ice, storms, snow, etc.) ,, parking, etc.

Bij klassieke verkeerscentra is de kloof met de eindgebruiker enorm groot. In classical traffic centers, the gap with the end user enormous. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) zoals beschreven verkleint die op verschillende manieren. The mobility management platform (100) which reduces, as described in several ways.

Ten eerste wordt er informatie op maat aangeboden. First is tailor information offered. De eindgebruiker krijgt enkel informatie die relevant is voor haar/zijn verplaatsing en overeenkomt met haar/zijn interessesfeer. The end user only receives information relevant to his / her movement and corresponds to his / her sphere of interest. Het kan bijvoorbeeld gaan om wegenwerken die zich in een straal van X meter rond de woonplaats van de gebruiker bevinden, een incident op de weg naar haar/zijn werkplaats vlak voor zij/hij vertrekt of een carpool-alternatief voor de dagelijkse treinrit. For example, it may involve road construction located in a radius of X meters around the residence of the user, an incident on the way to his / her workplace shortly before she / he leaves or carpool alternative for daily train.

Ten tweede wordt de inwoner/reiziger/eindgebruiker ook actief ingeschakeld in het verzamelen van informatie (enkel als zij/hij dat wil, uiteraard). Secondly, the resident / traveler / end user is actively engaged in gathering information (only if he / she wants to, of course). Enerzijds wordt het mobiliteitsmanagement-platform (100), indien gewenst door de eindgebruiker, gevoed met haar/zijn verplaatsingsgegevens (transportmodus, vertragingen, opstoppingen, etc.) door hettracken van devices en voertuigen (smartphone, gps, auto, fiets, etc.). First, the Mobility Management platform (100), if desired by the end-fed her / his movement data (transport mode, delays, congestion, etc.) by hettracken of devices and vehicles (smartphone, gps, car, bike, etc.) . Dit betekent dat de verantwoordelijken real-time een zicht hebben op de verplaatsingen die gemaakt worden in hun gebied, opstoppingen en files en hoeveel procent van de weggebruikers zich momenteel bijvoorbeeld met de fiets of de auto voortbeweegt. This means that the controllers have a real-time view of the movements that are made in their area, traffic congestion and the percentage of road users for example currently travels by bike or car. Anderzijds heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om feedback te geven op meldingen die door het mobiliteitsmanagement-platform (100) gegenereerd worden. On the other hand, the end user has the possibility to provide feedback on messages that are generated by the mobility management platform (100). De communicatie-eenheid (600) van het mobiliteitsmanagement-platform (100) stuurt een ID mee met de meldingen, en kan vervolgens ook feedback verwerken. The communication unit (600) of the mobility platform (100) transmits an ID along with the reports, and can then also process feedback. In de vorm van een 'like' of 'dislike', zodat er scores gegevens kunnen worden om de accuratesse van meldingen te bepalen, maar ook tekstboodschappen, afbeeldingen, videobeelden of structurele code die dan door de operatoren of het systeem zelf geanalyseerd kunnen worden. In the form of a 'like' or 'dislike', so that scores data can be to determine the accuracy of reports, but also text messages, images, video or structural code which can then be analyzed by the operator or the system itself.

Ten derde komt de informatie veel dichter bij de eindgebruiker terecht. Thirdly, the information is much closer to the end user right. Waar dit vroeger hoofdzakelijk algemene informatie betrof via digitale borden (VMS) en radionieuws, maakt het mobiliteitsmanagement-platform (100) en de open en modulaire architectuur het mogelijk om de informatie in alle soorten toepassingen en devices te verwerken. Where previously consisted mainly general information on digital signs (VMS) and radio news, the mobility management platform makes (100) and the open and modular architecture allows to process the information in all types of applications and devices. De informatie kan verspreid worden via apps, open data, via direct messaging services van bestaande sociale media, via smartphones, via navigatiesystemen, in voertuigen zelf en alle bestaande mogelijkheden om te informeren over mobiliteit en verkeer. The information can be disseminated through apps, open data, via instant messaging services of existing social media via smartphones, via navigation systems in vehicles themselves and all existing possibilities to inform about mobility and traffic.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) vergt bij voorkeur geen investering aan de kant van de lokale overheid, maar werkt bij voorkeur via een maandelijkse kost voor de service. Mobility Platform (100) preferably requires no investment on the part of local government, but preferably operates through a monthly fee for the service. Doordat er minder operatoren en geen dure hardware nodig zijn om aan verkeersmanagement te doen, zijn de kosten maar een fractie van die van een traditionele verkeerscentrale. Because there are fewer operators and no expensive hardware needed to do to traffic, the cost is only a fraction of that of a traditional traffic center. Daarnaast kan het mobiliteitsmanagement-platform (100) heel erg snel beschikbaar gemaakt worden voor een bepaalde regio. In addition, the mobility management platform (100) are very quickly made available for a certain region. Bovendien is het centrale mobiliteitsmanagement-platform (100) modulair en kan het constant nieuwe technologische trends implementeren, zodat elke regio over een state-of-the-art mobiliteitsmanagement-platform (100) beschikt. Moreover, the central mobility platform (100) modular and can implement the constant new technological trends, so that each region has a state-of-the-art mobility platform (100) has. Ten slotte kan de prijs variabel gemaakt worden volgens bepaalde parameters. Finally, the price can be made variable according to certain parameters. Zo kan bijvoorbeeld de lengte van het mobiliteitsnetwerk, bij voorkeur een wegennetwerk, of het aantal inwoners gebruikt worden om de maandelijkse kostprijs te bepalen, zodat het mobiliteitsmanagement-platform (100) voor elke regio betaalbaar blijft. For example, the length of the mobility network, preferably a road network, or the number of inhabitants are used to determine the monthly cost, so that the mobility management platform (100) remains affordable for each region. De prijs kan ook aangepast worden aan het BNP, zodat armere landen of ontwikkelingsregio's dezelfde mogelijkheden krijgen om aan gedegen mobiliteitsmanagement te doen. The price can also be adapted to the GNP so that poorer countries or developing regions have the same opportunities to do proper mobility.

Claims (108)

 1. CONCLUSIES (aanpassingen aanvaard) CONCLUSIONS (amendments accepted)
  1. Een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100) omvattend de volgende modules: een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen; 1. A computer-implemented mobility management platform (100) comprising the following modules: comprises an input unit (200), wherein the input unit (200) one or more interfaces (201-212) configured to read in the input; een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren; a configuration unit (300), configured to send and / or to evaluate the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200); een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan; a storage system (500) configured to store data; een communicatie-eenheid (600), geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen; a communication unit (600) configured to allow the mobility platform (100) communicating to external applications; een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; an output unit (700), configured to display output on to one or more users, preferably wherein the output unit (700) an operator interface (703) comprises; en een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd om de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700); and a data processing unit (400) configured to process the input from the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) as data, and configured to store data in the storage system (500), and configured to data to be indicated by the communication unit (600) and / or the output unit (700); waarbij de uitvoereenheid (700) een notificatie-interface (701) omvat, geconfigureerd om data te vergelijken met de voorkeur van een gebruiker, en indien relevant, data door te geven aan de gebruiker. wherein the output unit (700) comprises a notification interface (701), configured to compare data with the preference of a user, and, where relevant, data to be indicated by the user.
 2. 2. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen omvat, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen. 2. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems, and / or one or more in-car systems, preferably a plurality of real-time navigation and / or multiple in-car systems.
 3. 3. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen inleest, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen. 3. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads in input coupled to one or more real-time navigation systems, preferably a plurality of real-time navigation systems.
 4. 4. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan één of meerdere in-car systemen inleest, bij voorkeur meerdere in-car systemen. 4. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads in input coupled to one or more in-car systems, preferably a plurality of in-car systems.
 5. 5. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de locatie van een gebruiker inleest. 5. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to the location of a user.
 6. 6. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de snelheid van een gebruiker inleest. 6. The system according to any one of the preceding claims mobility management platform (100), wherein the input unit (200) reads in input coupled to the speed of a user.
 7. 7. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een melding van een gebruiker inleest. 7. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads in input connected to a notification of a user.
 8. 8. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) rechtstreeks in een voertuig of in een mobiele eenheid verbonden aan de gebruiker is geïmplementeerd. 8. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) directly in a vehicle or associated with the user is implemented in a mobile unit.
 9. 9. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot wegversperringen omvat. 9. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (202) connected to a system with respect to roadblocks.
 10. 10. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een wegversperring inleest, bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, en overstromingen. 10. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) input connected reads to a road, for example in which the road barrier is selected comprising from the list: accidents, road works, events, loading and unloading, snapped overhead lines, fallen trees and flooding.
 11. 11. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring inleest. 11. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) input associated with a pre-planned roadblock reads.
 12. 12. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring inleest. 12. The system according to any one of the preceding claims mobility management platform (100), wherein the input unit (200) reads input connected to an unexpected roadblock.
 13. 13. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen omvat. 13. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (203) connected to pre-existing local systems.
 14. 14. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan reeds bestaande lokale systemen inleest. 14. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to existing local systems.
 15. 15. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (204) verbonden aan sociale media omvat. 15. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (204) connected to social media.
 16. 16. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan sociale media inleest. 16. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads in input coupled to social media.
 17. 17. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem omvat. 17. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (205) connected to a meteorological system.
 18. 18. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan meteorologische informatie inleest, bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen. 18. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) input being connected reads on meteorological information, preferably wherein said meteorological information is selected comprising from the list: weather forecasts, precipitation, wind, icing, air quality, , rainfall, temperature, wind speed, barometric values, air humidity, wind direction, and wind chill, preferably weather forecasts, preferably, temperature predictions, preferably precipitation predictions.
 19. 19. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem omvat, bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat. 19. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (206) connected to a traffic light system, preferably in which the traffic light system comprises a counting system or detector.
 20. 20. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een verkeerslichtensysteem inleest. 20. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) input coupled to a traffic light system loads.
 21. 21. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem omvat. 21. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (207) connected to a smart counting system.
 22. 22. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een slim telsysteem inleest. 22. The system according to any one of the preceding claims mobility management platform (100), wherein the input unit (200) reads in input connected to a smart counting system.
 23. 23. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (208) verbonden aan een videosysteem omvat, bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera's, veiligheidscamera's, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. 23. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (208) connected to a video system, preferably wherein the video system is selected comprising from the list: traffic cameras, security cameras, incorporated camera vehicles, public transport, video inherent part of systems for autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems part, tunnel monitoring and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting.
 24. 24. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan videobeelden inleest. 24. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input coupled to video images.
 25. 25. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem omvat. 25. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (209) connected to a manual system messages.
 26. 26. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan manuele boodschappen inleest. 26. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to manual messages.
 27. 27. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem omvat. 27. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (210) connected to a public transport system.
 28. 28. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer van een publiek transportsysteem in inleest, geselecteerd uit de lijst omvattend: reële doorkomsttijd, bezetting van het voertuig (aantal passagiers), wachtende passagiers aan de halte, aantal reserveringen, de richting van het voertuig, de haltes, de vertraging of voorsprong, de vorige en volgende halte met doorkomtijd, storingen, en de snelheid en/of informatie van alle sensoren aan boord, bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, of bus-systeem omvat. 28. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) input of a public transportation system in reads, selected from the list comprising: real passage time, occupancy of the vehicle (number of passengers), waiting passengers to stop, bookings, toward the vehicle stops, the delay or lead, the previous and next links with doorkomtijd, failures, and the speed and / or information from all sensors on board, for example, where a train public transport -, tramway, subway, or bus-system comprises.
 29. 29. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem omvat, bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets. 29. The system according to any one of the preceding claims mobility management platform (100), wherein the input unit (200) comprises an interface (211) connected to comprises a private transport system, for example, wherein the private transport system comprises selecting a system from the list comprising: taxi, ride herring and carpool systems, private bus services, car rentals, bike rentals, boat services, and private jets.
 30. 30. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de locatie, en/of bezetting, en/of beschikbaarheid van een privaat transportsysteem inleest. 30. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200), input associated with the location, and / or occupation, and / or availability of a private transport system reads.
 31. 31. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem omvat. 31. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (212) connected to an Internet of Things system.
 32. 32. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een Internet of Things systeem inleest. 32. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) input connected to an Internet of Things system loads.
 33. 33. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de configuratie-eenheid (300) aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) een waardeparameter hecht. 33. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) to one or a plurality of interfaces (201-212) of the input unit (200) attaches a value parameter.
 34. 34. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) inschakelt. 34. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) turn on.
 35. 35. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) uitschakelt. 35. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) turns off one or a plurality of interfaces (201-212) of the input unit (200).
 36. 36. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) inleest. 36. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the data processing unit (400), the input of the one or more interfaces (201-212) reads.
 37. 37. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) analyseert, bij voorkeur waarbij de analyse een afwijking van verwachte data inhoudt. 37. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the data processing unit (400) analyzes the input from the one or more interfaces (201-212), preferably wherein the analysis involves a deviation from expected data.
 38. 38. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) geconfigureerd is om te bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden. 38. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the data processing unit (400) is configured to determine what needs to be communicated to the communication unit (600) and / or the output unit (700), and / or what to which users should be communicated.
 39. 39. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is voor het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik. 39. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to store data for immediate use.
 40. 40. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is voor het opslaan van data voor later gebruik. 40. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to store data for later use.
 41. 41. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is om data te koppelen aan één of meerdere dataparameters, bij voorkeur waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit. 41. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to interface data to one or more data parameters, preferably wherein the one or more data parameters are selected comprising from the list: location, point in time, means of conveyance, data source, and intensity.
 42. 42. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd is om meldingen en data van het mobiliteitsmanagement-platform (100) te communiceren naar externe toepassingen. 42. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the communication unit (600) is configured to communicate messages and data from the mobility management platform (100) to external applications.
 43. 43. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd is om feedback te ontvangen van een gebruiker of extern systeem. 43. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the communication unit (600) is configured to receive feedback from a user or external system.
 44. 44. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) geconfigureerd is om data door te geven via een voorkeurskanaal van een eindgebruiker. 44. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output unit (700) is configured to pass data via a preferred channel of an end-user.
 45. 45. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer relevante data voor een gebruiker omvat, waarbij de relevantie wordt bepaald aan de hand van de voorkeur van de gebruiker. 45. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output comprises data relevant for a user, wherein the relevancy is determined on the basis of the preference of the user.
 46. 46. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de communicatie-eenheid (600) en uitvoereenheid (700) als één geheel geconfigureerd zijn. 46. ​​The system according to any one of the preceding claims mobility management platform (100), wherein the communication unit (600) and output unit (700) are integrally configured.
 47. 47. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens conclusie 46, waarbij de data wordt aangeboden als Open Data (702). 47. The mobility management platform (100) according to claim 46, wherein the data is offered as an Open Data (702).
 48. 48. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat, geconfigureerd om data in een overzicht weer te geven. 48. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output unit (700) includes an Operator Interface (703), configured to display data in a list again.
 49. 49. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer data in een overzicht omvat. 49. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output data comprises a survey.
 50. 50. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een verkeerslichten-interface (704) omvat, geconfigureerd om verkeerslichten adaptief aan te sturen. 50. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output unit (700), a traffic lights control interface (704), configured to control adaptive traffic lights.
 51. 51. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer adaptieve sturing voor verkeerslichten omvat. 51. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output adaptive control for traffic lights.
 52. 52. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een Digitale Verkeerssignalisatie -interface(705) omvat, geconfigureerd om digitale borden adaptief aan te sturen. 52. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output unit (700) comprises a Digital Traffic signaling interface (705) configured to control an adaptive digital signs.
 53. 53. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer adaptieve sturing voor digitale borden omvat. 53. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output comprises adaptive control for digital signage.
 54. 54. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een navigatie- en kaartsystemen -interface (706) omvat, geconfigureerd om een navigatiesysteem adaptief aan te sturen. 54. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output unit (700) comprises a navigation and card systems interface (706), configured to send to a navigation system adaptive.
 55. 55. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer data voor navigatiesystemen omvat. 55. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output data for navigation systems.
 56. 56. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een interface voor in-car systemen omvat, geconfigureerd om een in-car systeem adaptief aan te sturen. 56. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output unit (700) comprises an interface for in-car systems, configured to control an in-car system adaptively.
 57. 57. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer data voor in-car systemen omvat. 57. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output data for in-car systems.
 58. 58. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een Software Development Kit (708) omvat. 58. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output unit (700), a Software Development Kit (708) comprises.
 59. 59. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een interface voor bestaande systemen (709) omvat, geconfigureerd om bestaande mobiliteitssystemen aan te sturen. 59. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output unit (700) comprises an interface for existing systems (709), configured to send to existing mobility systems.
 60. 60. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer data voor bestaande systemen omvat. 60. The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output data for existing systems.
 61. 61. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60, om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen. 61. claimed in any one of claims 1 to 60, Use of a mobility management platform (100) to control mobility, preferably traffic.
 62. 62. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60, om invoer in te geven. 62. Use of a mobility management platform (100) according to any one of claims 1 to 60, to enter input.
 63. 63. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60, om uitvoer te verkrijgen. 63. Use according to any one of the claims of a mobility management platform (100) is 1 to 60, to obtain output.
 64. 64. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60, om externe toepassingen aan te sturen. 64. Use of a mobility management platform (100) according to any one of claims 1 to 60, in order to control external applications.
 65. 65. Een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, de methode omvattend de stappen: het aanbieden van een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60; 65. A computer-implemented method for mobility, preferably of movement, to be controlled, the method comprising the steps of: the provision of a computer-implemented mobility management platform (100) according to any one of claims 1 to 60; het inlezen van invoer in de invoereenheid (200) via één of meerdere interfaces (201-212); the reading in of input into the input unit (200) via one or more interfaces (201-212); het aansturen en/of evalueren van de invoer door de configuratie-eenheid (300); the control and / or evaluation of the input by the configuration unit (300); het opslaan van data in het opslagsysteem (500); storing data in the storage system (500); het communiceren naar externe toepassingen door de communicatie- eenheid (600); communicating to external applications by the communication unit (600); en het doorgeven van uitvoer door de uitvoereenheid (700) aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; and the transmission of output by the output unit (700) to one or more users, preferably wherein the output unit (700) includes an Operator Interface (703); waarbij één of meerdere stappen worden uitgevoerd door een dataverwerkingseenheid (400). wherein one or more steps are performed by a data processing unit (400).
 66. 66. De werkwijze volgens conclusie 65, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen door de invoereenheid (200), bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen. 66. The method according to claim 65, comprising the step of: reading in input via an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems, and / or one or more in-car systems by the input unit (200), preferably multiple real-time navigation and / or multiple in-car systems.
 67. 67. De werkwijze volgens één der conclusies 65 of 66, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de locatie van een gebruiker door de invoereenheid (200). 67. The method according to any one of claims 65 or 66, comprising the step of: reading in input related to the location of a user by the input unit (200).
 68. 68. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 67, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de snelheid van een gebruiker door de invoereenheid (200). 68. The method according to any one of claims 65 to 67, comprising the step of: reading in input coupled to the speed of a user by the input unit (200).
 69. 69. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 68, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een melding van een gebruiker door de invoereenheid (200). 69. The method according to any one of claims 65 to 68, comprising the step of: reading in input connected to a notification from a user by the input unit (200).
 70. 70. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 69, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot wegversperringen door de invoereenheid (200). 70. The method according to any one of claims 65 to 69, comprising the step of: reading in input via an interface (202) connected to a system with regard to road blocks by the input unit (200).
 71. 71. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 70, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een wegversperring door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, en overstromingen. 71. The method according to any one of claims 65 to 70, comprising the step of: reading in input connected to a road through the input unit (200), for example in which the road barrier is selected from the list comprising: accidents, road works, events, load, and unloading snapped overhead lines, fallen trees and flooding.
 72. 72. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 71, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring door de invoereenheid (200). 72. The method according to any one of claims 65 to 71, comprising the step of: reading in input connected to a pre-planned roadblock by the input unit (200).
 73. 73. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 72, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring door de invoereenheid (200). 73. The method according to any one of claims 65 to 72, comprising the step of: reading in input connected to an unexpected roadblock by the input unit (200).
 74. 74. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 73, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen door de invoereenheid (200). 74. The method according to any one of claims 65 to 73, comprising the step of: reading in input via an interface (203) connected to existing local system by the input unit (200).
 75. 75. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 74, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (204) verbonden aan sociale media door de invoereenheid (200). 75. The method according to any one of claims 65 to 74, comprising the step of: reading in input via an interface (204) connected to social media by the input unit (200).
 76. 76. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 75, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem door de invoereenheid (200). 76. The method according to any one of claims 65 to 75, comprising the step of: reading in input via an interface (205) connected to a meteorological system by the input unit (200).
 77. 77. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 76, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan meteorologische informatie door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen. 77. The method according to any one of claims 65 to 76, comprising the step of: reading in input coupled to meteorological information provided by the input unit (200), preferably wherein said meteorological information is selected comprising from the list: weather forecasts, precipitation, wind, icing, air quality, rainfall, temperature, wind speed, barometric values, air humidity, wind direction, and wind chill, preferably weather forecasts, preferably, temperature predictions, preferably precipitation predictions.
 78. 78. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 77, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat. 78. The method according to any one of claims 65 to 77, comprising the step of: reading in input via an interface (206) connected to a traffic light system by the input unit (200), preferably wherein the traffic light system comprises a counting system or detector.
 79. 79. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 78, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem door de invoereenheid (200). 79. The method according to any one of claims 65 to 78, comprising the step of: reading in input via an interface (207) connected to an intelligent counting system by the input unit (200).
 80. 80. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 79, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (208) verbonden aan een videosysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera's, veiligheidscamera's, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. 80. The method according to any one of claims 65 to 79, comprising the step of: reading in input via an interface (208) connected to a video system by the input unit (200), preferably wherein the video system is selected comprising from the list: traffic cameras , security cameras, camera systems built into vehicles, public transport, video inherent part of systems for autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems part, tunnel monitoring and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting.
 81. 81. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 80, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem door de invoereenheid (200). 81. The method according to any one of claims 65 to 80, comprising the step of: reading in input via an interface (209) connected to a manual message system by the input unit (200).
 82. 82. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 81, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, of bus-systeem omvat. 82. The method according to any one of claims 65 to 81, comprising the step of: reading in input via an interface (210) connected to a public transport system by the input unit (200), for example, the public transport system in which a train, tram, subway, or bus-system comprises.
 83. 83. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 82, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets. 83. The method according to any one of claims 65 to 82, comprising the step of: reading in input via an interface (211) connected to a private transport system by the input unit (200), for example, wherein the private transport system comprises selecting a system from the list including: taxi, ridesharing and carpool systems, private bus services, car rentals, bike rentals, boat services, and private jets.
 84. 84. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 83, omvattend de stap: het hechten van een waardeparameter aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). 84. The method according to any one of claims 65 to 83, comprising the step of: adhering a parameter value for one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).
 85. 85. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 84, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem door de invoereenheid (200). 85. The method according to any one of claims 65 to 84, comprising the step of: reading in input via an interface (212) connected to an Internet of Things system by the input unit (200).
 86. 86. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 85, omvattend de stap: het inschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). 86. The method according to any one of claims 65 to 85, comprising the step of: turning on one or a plurality of interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).
 87. 87. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 86, omvattend de stap: het uitschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). 87. The method according to any one of claims 65 to 86, comprising the step of: disabling one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).
 88. 88. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 87, omvattend de stap: het inlezen van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400). 88. The method according to any one of claims 65 to 87, comprising the step of: reading the input from the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400).
 89. 89. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 88, omvattend de stap: het analyseren van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400), bij voorkeur waarbij de analyse de aanwezigheid of afwezigheid van een afwijking van verwachte data omvat. 89. The method according to any one of claims 65 to 88, comprising the step of: analyzing the input from the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400), preferably wherein the analysis of the presence or absence of a Notwithstanding expected data includes.
 90. 90. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 89, omvattend de stap: het bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden, door de dataverwerkingseenheid (400). 90. The method according to any one of claims 65 to 89, comprising the step of: determining what needs to be communicated to the communication unit (600) and / or the output unit (700), and / or what should be communicated to the users are, by the data processing unit (400).
 91. 91. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 90, omvattend de stap: het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik door het opslagsysteem (500). 91. The method according to any one of claims 65 to 90, comprising the step of: storing data for immediate use by the storage system (500).
 92. 92. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 91, omvattend de stap: het opslaan van data voor later gebruik door het opslagsysteem (500). 92. The method according to any one of claims 65 to 91, comprising the step of: storing data for later use by the storage system (500).
 93. 93. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 92, omvattend de stap: het koppelen van data aan één of meerdere dataparameters door het opslagsysteem (500), waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit. 93. The method according to any one of claims 65 to 92, comprising the step of: coupling data to one or more data parameters by the storage system (500), wherein the one or more data parameters are selected comprising from the list: location, time, transport means , data source, and intensity.
 94. 94. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 93, omvattend de stap: het communiceren van meldingen en data naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600). 94. The method according to any one of claims 65 to 93, comprising the step of: communicating messages and data to external applications through the communication unit (600).
 95. 95. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 94, omvattend de stap: het ontvangen van feedback van een gebruiker of extern systeem door de communicatie-eenheid (600). 95. The method according to any one of claims 65 to 94, comprising the step of: receiving feedback from a user or external system by the communication unit (600).
 96. 96. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 95, omvattend de stappen: het vergelijken van data met de voorkeur van een gebruiker; 96. The method according to any one of claims 65 to 95, comprising the steps of: comparing data with the preference of a user; en indien relevant, het doorgeven van data aan de gebruiker door een notificatie-interface (701) van de uitvoereenheid (700). and, if relevant, the transmission of data to the user by a notification interface (701) of the execution unit (700).
 97. 97. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 96, omvattend de stap: het doorgeven van data aan de gebruiker via een voorkeurskanaal door de uitvoereenheid (700); 97. The method according to any one of claims 65 to 96, comprising the step of: the transmission of data to the user via a preferred channel through the output unit (700); en het ontvangen van boodschappen door de notificatie-interface (701) van gebruikers of systemen via een voorkeurskanaal. and receiving a message by the notification interface (701) of users or systems through a preferred channel.
 98. 98. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 97, omvattend de stap: het aanbieden van data als Open Data (702) door de uitvoereenheid (700). 98. The method according to any one of claims 65 to 97, comprising the step of: providing data as an Open Data (702) by the output unit (700).
 99. 99. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 98, omvattend de stap: het weergeven van data in een overzicht door een Operator Interface (703) in de uitvoereenheid (700). 99. The method according to any one of claims 65 to 98, comprising the step of: displaying data in a review by an operator interface (703) in the output unit (700).
 100. 100. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 99, omvattend de stap: het adaptief aansturen van verkeerslichten door een verkeerslichteninterface (704) in de uitvoereenheid (700). 100. The method according to any one of claims 65 to 99, comprising the step of: adaptively controlling traffic through a traffic interface (704) in the output unit (700).
 101. 101. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 100, omvattend de stap: het adaptief aansturen van digitale borden door een Digitale Verkeerssignalisatie - interface (705) in de uitvoereenheid (700). 101. The method according to any one of claims 65 to 100, comprising the step of: adaptively controlling of digital signs by a Digital Traffic signaling - interface (705) in the output unit (700).
 102. 102. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 101, omvattend de stap: het adaptief aansturen van een navigatiesysteem door een navigatie- en kaartsystemen - interface (706) in de uitvoereenheid (700). 102. The method according to any one of claims 65 to 101, comprising the step of: adaptively controlling a navigation system by a navigation and card systems - interface (706) in the output unit (700).
 103. 103. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 102, omvattend de stappen: het adaptief aansturen van een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700); 103. The method according to any one of claims 65 to 102, comprising the steps of: adaptively controlling an in-car system by an in-car system interface (707) in the output unit (700); en het doorsturen van informatie naar een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700). and transmitting information to an in-car system with an in-car system interface (707) in the output unit (700).
 104. 104. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 103, omvattend de stap: het ter beschikking van een Software Development Kit (708) om verbinding te kunnen maken met communicatie-eenheid (600). 104. The method according to any one of claims 65 to 103, comprising the step: to be able to make it available to a Software Development Kit (708) to connect to communications unit (600).
 105. 105. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 104, omvattend de stappen: het adaptief aansturen bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); 105. The method according to any one of claims 65 to 104, comprising the steps of: adaptively controlling the existing systems with an interface to existing systems (709); het versturen van informatie naar bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); sending information to existing systems through an interface to existing systems (709); en het uitlezen van data of opdrachten van bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709). and reading out of data or commands of the existing systems with an interface to existing systems (709).
 106. 106. Computer-leesbaar medium omvattende instructies, die, wanneer uitgevoerd op een computer, de computer een werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 105 doen uitvoeren. 106. A computer-readable medium comprising instructions, which, when executed on a computer, the computer a method according to any one of claims 65 to 105 do perform.
 107. 107. Datastroom omvattende instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 105. 107. Data flow comprising instructions for performing a method according to any one of claims 65 to 105.
 108. 108. Opslagmedium omvattende computer-leesbare instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 105. 108. Storage medium comprising computer-readable instructions for performing a method according to any one of claims 65 to 105.
BE2016/5765A 2016-10-11 2016-10-11 Mobility Platform BE1024546B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2016/5765A BE1024546B1 (en) 2016-10-11 2016-10-11 Mobility Platform

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2016/5765A BE1024546B1 (en) 2016-10-11 2016-10-11 Mobility Platform
NL2019693A NL2019693B1 (en) 2016-10-11 2017-10-10 Mobility Platform

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1024546A1 BE1024546A1 (en) 2018-03-29
BE1024546B1 true BE1024546B1 (en) 2018-04-03

Family

ID=57249621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2016/5765A BE1024546B1 (en) 2016-10-11 2016-10-11 Mobility Platform

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1024546B1 (en)
NL (1) NL2019693B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
NL2019693B1 (en) 2018-04-18
BE1024546A1 (en) 2018-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Urbina et al. National review of hurricane evacuation plans and policies: a comparison and contrast of state practices
JP6369871B2 (en) System and method for generating revenue by displaying very relevant ads on moving objects
US10217169B2 (en) Computer system for determining geographic-location associated conditions
Debnath et al. A methodological framework for benchmarking smart transport cities
US20110213628A1 (en) Systems and methods for providing a safety score associated with a user location
Farradyne Traffic incident management handbook
US20180374113A1 (en) Road segment safety rating system
Wolshon et al. Review of policies and practices for hurricane evacuation. II: Traffic operations, management, and control
Nijkamp et al. Telematics and transport behaviour
Chowdhury et al. Fundamentals of intelligent transportation systems planning
WO2011079324A2 (en) Risk assessment and control, insurance premium determinations, and other applications using busyness
US10037689B2 (en) Apparatus and system to manage monitored vehicular flow rate
DE10200002A1 (en) Electronic digital traffic management method converts detected data for traffic subscribers into cyberworld for dynamic analysis for detection and prevention of potential disaster
Hamann et al. On-road bicycle facilities and bicycle crashes in Iowa, 2007–2010
Jarašūniene Research into intelligent transport systems (ITS) technologies and efficiency
Zhou et al. Investigation of contributing factors regarding wrong-way driving on freeways
JP2018505422A (en) Accident avoidance method and system
Dudek et al. Dynamic message sign message design and display manual
US10295363B1 (en) Autonomous operation suitability assessment and mapping
Gustafsson et al. A naturalistic study of commuter cyclists in the greater Stockholm area
CN104240011A (en) Comprehensive commanding and dispatching platform system of expressway
Retting Pedestrian traffic fatalities by state
Wolshon Transportation's role in emergency evacuation and reentry
US9928735B2 (en) Systems and methods for traffic violation avoidance
US20130242104A1 (en) Traffic monitoring system and method for monitoring roadway condition

Legal Events

Date Code Title Description
FG

Effective date: 20180403